Naur-Sir Posten 03.2021

Page 1

TIL SAMTLIGE HUSSTANDE

NAUR - SIR POSTEN Sogne- og Kirkeblad

Marts

2021

Tusind Tak! Jeg vil som automester i Naur-Sir og Krunderup sige TAK, mange tak for samarbejdet til alle. Tak til kunderne gennem mere end 41 år for at besøge og bruge værkstedet på Sirvej i Krunderup, Naur-Sir. Jeg sælger mit værksted og arbejdsplads, som blev opbygget siden 1980 - og udvidet over flere omgange. Tre gange i alt med vaskehal, monteringsværksted og senest i slutningen 1990´erne med salgsudstilling og bedre kontorfaciliteter. En udvikling der ikke kunne ske uden gode medarbejdere og en meget trofast kundekreds. Jeg har været glad for de mange år på værkstedet. For kunderne. Medarbejderne. Samarbejdspartnere.

Jeg har været mekaniker i mere end 50 år, når jeg til nytår i år forlader arbejdsmarkedet. Heraf de godt 41 år som selvstændig. Værkstedets tre øvrige medarbejdere fortsætter på arbejdspladsen efter overtagelse til foråret. Jeg fortsætter med salg brugte biler fra salgslokalerne i bygningerne på Sirvej. Autoværkstedet i Krunderup overtages af 37-årige autotekniker Emil Ebbesen, der har arbejdet hos Hvidbjerg Auto på Thyholm de seneste 15 år. Jeg ønsker den nye indehaver og medarbejderne alt det bedste i fremtiden. Venlig hilsen – og tak

Se kirkebladet inde i bladet


annonce - krunderup auto

2


Indhold Borgerforeningen---------------------------side 6 Borgerforeningen---------------------------side 7 Kirkebladet------------------------------------side 11

BLADET UDGIVES AF Naur-Sir Borgerforening

NSK Naur - Sir - Krunderup Naur & Sir Menighedsråd

REDAKTØR

Mogens Schütt Ellgaard tryk

INDLÆG SENDES TIL

posten@naur-sir.dk

Udkommer:

Indleveres senest:

April

26. Marts

2021

Maj Juni

26. April 25. Maj

2021 2021

Det handler om viljen til at være noget for andre Vi er dit lokale pengeinstitut. Derfor støtter vi selvfølgelig dine lokale interesser og de ting, der giver dig værdi i hverdagen.

NSK

Læs mere på vestjyskbank.dk/bakop

vestjyskbank.dk/holstebro

3


KRUSE // Holstebro MARSLEV Garant brich tæpper Økonomi Lavhedecentret - Bogholderi -48Regnskab 7500 Holstebro · 97 42 02 99 7177 7177 info@krusemarslev.dk krusemarslev holstebro@garant.nu · www.garant.nu

4

29


- en del af Industri & Skadeservice Vest

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Rødebrovej 5 · Linde · 7600 Struer

97 48 74 66

Vi lover godt håndværk og er omfattet af

BØRGE LIND & SØNNER A/S MuRER · TØMRER & AuT. kLoAkMESTER Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66 5 · Linde · 7600 Struer BjarneRødebrovej Lind................................................... 40 92 86 66

97 48 74 66

Frits Lind ...................................................... 20 92 14 66 Gorm Lind .................................................... 20 76 63 66 Fax ................................................................. 97af48 72 44 Vi lover godt håndværk og er omfattet

E-mail: kontakt@lind-byg.dk · www.lind-byg.dk 8

5

Holstebro afdeling..................................... 97 42 74 66


Naur – Sir Borgerforening

Naur-Sir Borgerforening indkalder til ordinær generalforsamling i Borgerforeningen. Torsdag, den 11-03-2021. Der er fællesspisning i sognegården kl. 18:00. På valg er: Bo Jensen – ønsker genvalg Anja Villadsen – ønsker genvalg Karin Østergaard – ønsker ikke genvalg Kirsten Jacobsen - er ikke på valg, men ønsker at stoppe. Dagsorden: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Valg af dirigent Valg af protokolfører/referent Valg af stemmetællere Formandens beretning Regnskabsaflæggelse Behandling af indkomne forslag Valg af bestyrelsesmedlemmer Valg af revisor Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til formanden: Bo Jensen, Godrimvej 11, 7500 Holstebro, Tlf. 21659139 eller mail: bo140577@gmail.com senest den 03-03-2021.

6


Naur Sir Borgerforening

Inviterer til

Ølsmagning og Håndbryg

Torsdag den 15 april mødes i Sognegården kl. 18:30, her vil vi starte med at smage på de første øl. Når klokken bliver ca. 19:00 vil Hans servere hjemmelavet bøf sandwich med brun sovs og pommes. Vi får besøg af Martin og Jørn fra Danske Øl Entusiaster Holstebro som vil sammensætte en spændende smagning af ca. 8 forskellige øl, som bliver en blanding af stilarter, og forskelligt pris niveau, plus lidt hjemmebryg. Ligeledes vil Henrik og jeg komme med vores bud på et par gode hjemmebryggede øl, og fortælle om vores hobby når vi brygger øl hjemme. Arrangementet forventes at slutte omkring kl. 22, når de sidste slanter er drukket. For ikke at drukne i folk til et så godt et arrangement, sætter vi maks. antal deltagere til 50 personer. Så få dig tilmeldt, tilmelding er først til mølle. Prisen bliver 180 kr. pr person. Betaling forgår på MobilePay 68459. Tilmelding på 21659139 eller bo140577@gmail.com senest 12 april. Vi ses til en hyggelig aften.

7


MORAL Ulovlig brændevinsbrænderi At få en dram var hver mands ret, ikke blot til gæstebud men også til hverdag, når der var ophold i arbejdet. Dertil kom, at mange lægebøger fremhævede brændevinens helsebringende virkning, så der kunne ikke være langt til at overveje selv at fremstille vidundermidlet. Brændevinstøj var forholdsvis simpelt at konstruere, hvis man havde råd til at købe færdigfremstillet kobbertøj. Råstoffet til produktionen havde bonden udenfor døren i form af korn. Affaldsproduktet kaldet mask, kunne anvendes som et nærende kreaturfoder, så brændevinsbrændingens eksplosive udbredelse i de danske landsogne op gennem 1700årene kunne ikke undre. Eneste problem var, at det var ulovligt. Derfor fik brændevinsbrænderiet sin berettigede og betydningsfulde plads i tidens stadige livtag mellem bonde og øvrighed. En forordning af den 30. april 1734 havde forbudt bønderne at bruge deres private brændevinstøj, men øvrigheden havde store problemer med at håndhæve forordningen. Ellers havde der ikke i 1757 været behov for at indskærpe det strafbare i at true eller overfalde de, som foretog husundersøgelser med henblik på at finde brændevinstøj. En række restriktioner fulgte i århundredets sidste årtier, for at kulminere med forordningen af den 2. august 1786, som foreskrev tugthusarbejde som straf til de formastelige, der blev taget i at overtræde loven. Derefter forsvandt den private brænding gradvist. Også fordi man i byerne med moderne produktionsmidler kunne fremstille brændevin, der ikke blot var bedre men også billigere en den bønderne selv producerede. Inden udviklingen nåede så langt, havde adskillige naurboere imidlertid været lidt for ivrige med hjemmebrænderiet. Tilbage i 1769 havde postmester Peder Pedersen Grøn i Holstebro fået kontrakt på brændevinsforpagtningen ikke blot i Naur sogn, men i en lang række af købstadens oplandssogne: Handbjerg, Borbjerg, Asp, Nørre Felding, Bur, Hodsager, Tvis, Fousing, Mejrup, Ryde, Vejrum, Maabjerg, Ølby, Idum, Vind, Vinding, Hjerm og Sir. Et privilegium han fik fornyet gentagne gange de følgende år.

8


MORAL Ulovlig brændevinsbrænderi Imidlertid var privilegiet ikke meget bevendt, hvis bønderne alligevel var selvforsynende med brændevin – nogle drev tillige smugkro. Al denne uorden blev der rokket grundigt ved en dag sidst i marts 1783. Det begyndte med et møde i Frøjk mølle, hvor herredsfuldmægtige Jørgen Tranberg var mødt op sammen med Bertel Pedersen af Moesgård og Christen Christensen af Store Torp i Naur; til stede var også Knud Simonsen fra Sir sogn. Mødets formål var konfiskation af ulovligt brændevinstøj. Efter at have lagt strategi gik turen til gården Store Bjerre i Sir, hvor sognefolkene var kaldt sammen til møde. Mon ikke fæstebonden Niels Pedersen ved den lejlighed skænkede en dram til gæsterne! De har vel spekuleret på, hvad meningen kunne være: Mads Laursen af Moesgård, Christen Christensen, Niels Bastrup og Anders Jensen Capppel af Vognstrup, Ele Marie Christensdatter af Gade – med flere. Jørgen Donnerup, der var foged på Ausumgård, var mødt op fordi flere af de tilsagte var fæstere under dette gods. Alle de tilstedeværende var skyldige i ulovlig brændevinsbrænding – nogle havde tilmed solgt af den forbudte frugt. Ud over konfiskation af brændevinstøjet kostede forholdet bøder på 30 rigsdaler til de skyldige – og havde de solgt brændevin fordobledes bøden blot. Så enkelt var det. Der fandtes varianter over forbrydelsens tema, som Hans Gasseholm, der ikke selv ejede brændevinstøj, men som havde lånt et sæt og brændt løs, eller som Christen Madsen i Alstrup, der havde indskrænket ulovlighederne til at sælge brændevin. Bøndernes lovovertrædelse har svært ved at virke anstødelig, især da det på et andet møde senere samme dag i Naur degnebolig må konstateres, at også degnen Jacob Holst var flittig brændevinsbrænder – han kaldtes eller ”seigneur”, og skulle vel være et forbillede for almuen. I modsætning til de andre naurboere var Holst da også så megen mand for sin hat, at kan kun ville aflevere sit brændevinstøj mod at få tilbørlig kvittering herfor – som om det var myndighederne, der chikanerede ham.

9


MORAL Ulovlig brændevinsbrænderi Flere fogedforretninger nåede Tranberg og sognefogederne ikke den dag; nogle er åndet lettet op alt som dagen gik uden de skæbnesvangre personer kom til dem. Nogle gjorde givet regning uden vært, da der heller ikke hændte videre dagen derpå. To dage senere – den 27. marts 1783 – fortsatte Jørgen Tranberg imidlertid sin razzia i Naur. Pludselig stod han i døren hos Niels Madsen i Østergård i Alstrup, hvor også Hans Gasseholm og Jacob Andersen af Offersgård var til stede. Som andre før ham måtte også Niels nu gå til bekendelse. Han måtte tilmed tilstå og se på, at hans brændevinstøj blev slået itu på hans egen gårdsplads – oveni fik han 60 rigsdaler i bøde, da han også havde solgt den livgivende væske. Sådan fortsatte dagen med visitter hos Niels Jensen i Bastrup, Jens Christensen i Krunderup, Jacob Nielsen i Overlund samt husmændene Mikkel Poulsen og Niels Jensen, der drev smugkro i Altfornær, i hvert fald var de ”angivet” at have solgt til rejsende. Angivet var et meget korrekt ordvalg i den pinlige situation, for Laurids Andersen i Frøjk mølle spillede den lidet glorværdige rolle som slangen i paradisets have. Mølleren havde i et brev af den 25. marts til by- og herredsfoged Jacobi i Holstebro angivet i det mindste Jacob Nielsen i Overlund og Jens Christensen i Krunderup som ulovlige brændevinsbrændere. I brevet havde han tilmed opfordret fogeden til ”- ufortøvet at begive sig paa Inqvisition hos forbemeldte Mænd, der ieg erbyder mig at giøre befordringen dertil frem og tilbage til ham”. Frøjkmøllerens nidkærhed kender vi ikke årsagen til, men social forekommer den langt fra. Nok kunne den hjemmebrændte brændevin ikke fremover give buldne hoveder i Naur, men mølleren fra Frøjk gjorde givet klogt i at holde sig bort fra sognet i den kommende tid.

10


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts 2021

NAUR OG SIR SOGNE 57. ÅRGANG NR. 3

Kom, min due, lad dig skue, lad dig skue med olieblad! Se! nu er stunden næsten oprunden, næsten oprunden, som gør dig glad. Kom, min due, lad dig skue, lad dig skue med olieblad! Højsangen 2,11-14 Hans Adolph Brorson (1765).

FASTETID ER VENTETID 7 uger er der mellem Fastelavn og Påskedag. 7 uger, hvor fokus rettes mod centrum for vores tilværelse: Jesu død og opstandelse. Centrum for vores tilværelse?? Dén må du længere ud på landet med - centrum er jo familie og kærlighed og venner og arbejde og mad og ferierejser Vintergækker i Naur Præstegård og fritidsinteresser. Centrum er da de konkrete ting, der optager os og giver vores liv mening. Centrum er de vigtige ting for hver enkelt af os, ja, men vi er hver især ikke verdens navle. Jeg er ikke verdens krumtap, hvorom alting drejer sig. Du er ikke verdens midtpunkt, som resten af universet afhænger af. Dét er enhver fastes mål, at min navle bliver mindre - ikke kun den fysiske, coronaudvidede navle, men den navle, der betegner mig, mig og så mig, altså at jeg er verdens navle. Fasten har i al religiøs sammenhæng med afvikling af selvet at gøre - målet er: mindre mig, mere omverden.

g


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Derfor er det også en uskik at kokettere med sine fasteforpligtelser - se mig! - jeg må ikke drikke kaffe i fasten, ikke se Netflix i fasten, ikke spise kage i fasten. At pege på sig selv er at gøre sig selv større - at faste er derimod at gøre sig selv mindre (måske også kilo-mæssigt, men det er ikke afgørende). 7 uger er der mellem Fastelavn og Påske - og i år har mange slet ikke overskud til at faste, fordi corona-situationen i næsten et år har mindet om én lang, lang faste fra alt det daglige, kendte og nødvendige. Og det har været træls - meget for mange, mindre for andre - men nu er der lys forude. Vaccinerne er allerede udrullet og skulle være injiceret hos alle lige efter Skt. Hans. Og så kan hverdagen begynde at ligne sig selv igen. Men faste handler ikke om hverdag - faste handler om Livets centrum og besindelsen på Det. Så måske er den afbrudte hverdag en god anledning til at besinde sig - lægge sig på sinde - ihukomme, at Livets Herre og Skaber er Påskens gave til os! Glædelig fastetid ønskes af jeres præst Henrik Guldbrandt Kjær, Naur Præstegård.

Sæt kryds i kalenderen

Litteraturaften i Naur-Sir Kirkehus torsdag den 24. marts 2021 kl. 19:00 Ida Jessen ”Kaptajnen og Ann Barbara”

Kaffe og kage serveres undervejs. Tilmelding ikke nødvendig.


KIRKEBLADET KIRKEBLADET

Marts

NAUR OG SIR SOGNE

OBS OBS - kommende bøger til Litteraturaften i Kirkehuset:

Endnu ikke fastlagt Goethes Faust og Tara Westover, ”Oplyst”, forlaget Lindhardt og Ringhof

Sæt kryds i kalenderen NAUR-SIR PENSIONISTKLUB TIRSDAGE KL. 14-16 NAUR-SIR KIRKEHUS Vi må desværre aflyse alle planlagte møder i foråret. Vi vender stærkt tilbage efter sommerferien Mange hilsener Bestyrelsen

2021


KIRKEBLADET KIRKEBLADET Gudstjenesteliste

07. mar. 14. mar. 21. mar. 28. mar. 01. apr. 02. apr. 04. apr. 05. apr. 11. apr. 18. apr. 25. apr. 30. apr. 02. maj

Marts 2021

NAUR OG SIR SOGNE

Navr Kirke

3. s. i fasten Midfaste Mariæ Bebudelse Palmesøndag Skærtorsdag Langfredag Påskedag 2. Påskedag 1. s.e. Påske 2. s.e. Påske 3. s.e. Påske Store Bededag 4. s.e. Påske

Sir Kirke

10:00  10:00 Niels Arne C  10:00  10:30 10.00  10:00 Mia W  10:00 

 10:00  10:30  10:00 09:00 10:00  10:00  10:00

Fri / ferie / kursus: 20.-21. marts 2021

Afløsere Erik Ladegaard (kbf)

Anette Ejsing

T 2445 4483 elad@km.dk

T 53 55 53 38 ae@km.dk

Navr kirke Sognepræst Graver Henrik Guldbrandt Kjær Jytte Olesen Præstegårdsvej 2 tlf. 97 43 20 56 Naur naurkirke@pc.dk 7500 Holstebro tlf. 9743 2011 Menighedsråd mobil: 2013 1243 Kenn N. Rasmussen E-mail: hgk@km.dk kennrasmussen@icloud.com Tlf. 2232 1750

Niels Arne Christensen T 2424 9786 nac@km.dk Sir Kirke Graver Anne Grethe Werner tlf. 9743 2901 sirkirke@hotmail.com Menighedsråd Erik Bukbjerg Møller hovvej 13@gmail.com tlf. 2011 6310

Mia Wriedt T 2168 7836 mimw@km.dk

Organist Inge Risgaard Pedersen Tlf. 21140640 Mail: ingeorganist59@gmail.com Kirkesanger Kirsten Byskov Nielsen tlf. 9743 2141


LYS T

KIRKEBLADET

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts 2021 kl. 20.00 i klubhuset.

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts 2021 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til sekretæren, Peter Pedersen, Krunderupparken 26, 7500 Holstebro, tlf. 20434525, e-mail peterfys@gmail.com inden den 24. februar 2021.

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til sekretæren, Peter Pedersen, Krunderupparken 26, 7500 Holstebro, tlf. 20434525, e-mail peterfys@gmail.com inden den 24. februar 2021.

AF

LYS T

AF

Generalforsamling

Generalforsamling

LYS T

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts 2021 kl. 20.00 i klubhuset. Dagsorden ifølge vedtægterne.

AF

LYS T

AF

Forslag til generalforsamlingen bedes indsendt til sekretæren, Peter Pedersen, Krunderupparken 26, 7500 Holstebro, tlf. 20434525, e-mail peterfys@gmail.com inden den 24. februar 2021.

Generalforsamling

Generalforsamling

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts 2021 kl. 20.00 i klubhuset.

Der afholdes ordinær generalforsamling i NSK mandag den 1. marts 15 2021 kl. 20.00 i klubhuset.

Dagsorden ifølge vedtægterne.

Dagsorden ifølge vedtægterne.


HOLD DIN NÆSTE FEST I NAUR SIR SOGNEGÅRD Du kan leje og selv stå for festen. www.naur-sir-sognegaard.dk ....eller som de fleste gør, lad os stå for det hele ...ALTSÅ et TOTAL ARRANGEMENT, ...hvor vi står for det hele, og I bare nyder festen. Ring 28900435 eller 22981114 for en “FEST-SNAK” TAKE AWAY I MARTS : HVER TORSDAG: Asparges suppe m/kødboller og godt brød KUN KR. : 60 KR. pr. person min 2 pers. eller / og flæskesteg m/rødkål, brun kartofler, og sauce KUN KR.: 75 kr. pr. person min 2 pers. HVER FREDAG : 10 stk smørrebrød kr. 160 (fiskefilet, æg/rejer,hamberryg, flæskesteg, dyrlægens natmad) Onsdag før påske: 10 stk smørrebrød kr. 160 BESTILLING PÅ 28900435 senest kl 11 på dagen gerne med en sms med navn og antal, vi svarer tilbage med: MODTAGET AFHENTNING: på dagen mellem kl 16 og 17, eller efter aftale. BETALING: kontant eller mobilepay ved afhentning. Håber der bliver lukket så meget op, at vi kan servere lam for jer Påskedag i Sognegården. Med venlig hilsen Lone og Hans Naur Sir Sognegård Sirvej 3, Krunderup 28900435 22981114 Vi er også på facebook www.naur.sir.sognegaard.dk 16


Garant Holstebro

www.naur-sir-sognegaard.dk

PRANGS P

brich tæpper Lavhedecentret 48 7500 Holstebro · 97 42 02 99 holstebro@garant.nu · www.garant.nu

T MRERFIRMA

v. Jesper Prang Sørensen

60169311 KLOGBORGVEJ 1 NAUR-SIR HOLSTEBRO CVR 30866258

29 17


v/Lone Veje Viborgvej 8, 7500 Holstebro Tlf. 97 42 11 84 18


2014

19


Information til borgerne Hent din Naur Sir Post ved Sir Lyngbjergcentert Naur-Sir kirkehus Sir kirke

20 28


2014

LIVE MUSIK - HVER FREDAG www.tobaksfabrikken.dk

Lille Østergade 3A kld - 7500 Holstebro

21


Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com

Bestyrelsesmedlem Helle Olesen tlf.: 2216 3107 helleolesen@altiboxmail.dk

Næstformand Bestyrelsesmedlem Kirsten Jacobsen Helle Olesen tlf.: 2175 6022 tlf.: 2216 3107 vestermark03@gmail.com helleolesen@altiboxmail.dk Sekretær Bestyrelsesmedlem Anja Villadsen Flemming Ørnskov tlf.: 4140 0118 tlf.: 2275 3542 ak24122@gmail.com rf.ornskov@gmail.com Kasserer Bestyrelsesmedlem Karin Østergaard Steen Dueholm tlf.: 2227 2610 tlf.: 2249 2536 karinhaxen@gmail.com steend@live.com

Bestyrelsesmedlem Flemming Ørnskov tlf.: 2275 3542 rf.ornskov@gmail.com

Borgerforeningens bestyrelse Formand og Webmaster Bo Jensen tlf.: 2165 9139 bo140577@gmail.com Næstformand Kirsten Jacobsen tlf.: 2175 6022 vestermark03@gmail.com Sekretær Anja Villadsen tlf.: 4140 0118 ak24122@gmail.com Kasserer Karin Østergaard tlf.: 2227 2610 karinhaxen@gmail.com

Betalingsoplysninger:

Betalingsoplysninger: Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

Kontingent kr. 200,00 -

årligt pr. husstand

Konto nr. 7600 1477769 eller via MobilePay (husk tekst med adresse)

22

Bestyrelsesmedlem Steen Dueholm tlf.: 2249 2536 steend@live.com


HOVEDFORENINGEN Formand Mail: Kasserer Søren Kromann, Blodmosevej 13, Ho. Mail: kromann@mail.dk Sekretær Peter Pedersen, Krunderupparken 26, Ho. Mail: peterfys@gmail.com AKTIVITETSKLUBBEN Formand Erik Hansen, P. S. Krøyersvej 14, Ho. Mail: erik.naur@mail.tele.dk AMATØRTEATER Formand Kasserer

Finn Hoffmann, Under Kastanien 2, Ho. Mail: fh@jakobsen-blindkilde.dk Dorte Rytter Petersen, Torpvej 13, Ho. Mail: dorte.rytter@gmail.com

BADMINTON / GYMNASTIK Formand Marianne Sørensen, Krunderupparken 32, Ho. Mail: mshistoriker@gmail.com Kasserer Bodil Krogh, Torpvej 1, Ho. Mail: kroghbj@hotmail.com FODBOLD Formand Per Jensen, Krunderupparken 122, Ho. Mail: formand@nsk-fodbold.dk Kasserer Troels Bak Kristensen, Skovholt 5, Ho. Mail: finans@nsk-fodbold.dk HÅNDBOLD Formand Poul Justesen, Krunderupparken 66, Ho. Mail: pjust@city.dk Kasserer Dorte Marslev, Riisagervej 16, Ho. Mail: dorte@krusemarslev.dk HALUDVALG Formand Pia Bennedsgaard, Vilhelmsborgvej 10, Ho. Mail: vbv10@mvb.net Bestyrer Karina Trøjborg, Skovholt 9, Ho. Mail: karina@sir-lyngbjergcentret.dk

97 43 22 66 97 43 24 43

7 43 22 40

97 43 20 13 42 42 03 45

40 83 34 58 30 89 31 50 97 43 29 22 21 41 75 68 25 85 23 24 29 25 72 21 22 29 23 79 25 43 22 77

STØTTEFORENINGEN/KULTURPERLEN Kontaktperson Kontaktperson

Frode Nygaard, Krunderupparken 34, Ho. Mail: frodenygaard@mvbmail.dk Inga Jakobsen Lindtorpvej 9 Ho. 97 48 75 17 Mail: imj55@live.dk

97 43 20 65

SIR LYNGBJERG SPORBYGGERLAUG Sporansvarlig

Alan K Madsen, Krunderupparken 50, Ho. Mail: allan_km1@hotmail.com

29 89 15 16

23


Bastrupgårdsvej 1 - 3 7500 Holstebro, Tel 97 42 34 11 www.sts-biler.dk

24


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.