Page 1

VIEŠO VISUOMENĖS SUPAŽINDINIMO SU PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA PROTOKOLAS 2010-03-09 Vilnius

Susirinkimo pirmininkas – prof. habil. dr. Anupras Šlančiauskas Susirinkimo sekretorius – dr. Nerijus Striūgas Dalyvauja: − Lietuvos energetikos instituto atstovai: prof. Anupras Šlančiauskas, dr. Nerijus Striūgas, j.m.d. Giedrius Stravinskas; − UAB „Vilniaus energija“ atstovai: Saulius Jezepčikas (Projektų valdymo tarnybos vadovas), Linas Vaitkevičius (Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos inžinierius), Rita Kindurytė (Aplinkosaugos ir kokybės tarnybos inžinierė) ; − Visuomenės atstovai (7 žmonės, sąrašas pridedamas); − Neprisistatęs asmuo (1). Susirinkimo tikslas: Planuojamos ūkinės veiklos „Bandomasis koksocheminio katilų kuro deginimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymas. Susirinkimo vieta: Naujosios Vilnios Kultūros Centro salė, Pergalės g. 8, LT-11201 Vilnius. Susirinkimo laikas: 2010 m. kovo mėn. 9 d. 18 val. 00 min. 17:50 Dalyvių registracija. Posėdžio pradžios paskelbimas. Posėdžio pirmininkas Lietuvos energetikos instituto Degimo procesų laboratorijos vadovas prof. habil. dr. Anupras Šlančiauskas (toliau A. Šlančiauskas) pasveikina visus susirinkusius, prisistato ir supažindina su seminaro darbotvarke. Kviečia Lietuvos energetikos instituto Degimo procesų laboratorijos atstovą j.m.d. Giedrių Stravinską (toliau G. Stravinskas) visuomenei pristatyti pranešimą tema „Bandomasis koksocheminio katilų kuro deginimas. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“. Pranešimo pristatymas. G. Stravinskas prisistato ir pristato pranešimą tema „Bandomasis koksocheminio katilų kuro deginimas. Poveikio aplinkai vertinimo ataskaita“ (pristatymas pateikiamas šio protokolo 3 priede). Pirmininkas dėkoja G. Stravinskui už atliktą poveikio aplinkai vertinimo (toliau PAV) ataskaitos pristatymą ir kviečia visus susirinkusius užduoti klausimus. Klausimai ir atsakymai R. Kalinauskaitė (LNK televizija): Kur dar Europos Sąjungoje yra naudojamas šitas kuras? G. Stravinskas: Dėl Europos Sąjungos tai deginama Lenkijoje, tačiau konkretčiai pasitikslinsime, o šiaip ne ES deginama Ukrainoje ir Rusijoje. Neprisistatęs asmuo iš salės: Kurioje vietoje tiksliai deginamas šis kuras Lenkijoje? G. Stravinskas: Šiuo metu tiksliai atsakyti negaliu, mes užfiksuosime šį klausimą ir pateiksime atsakymą vėliau. Neprisistatęs asmuo iš salės: jeigu tiksliai negalite atsakyti, vadinasi jūs nežinote. R. Kalinauskaitė: Ar koksocheminis kuras registruotas Europos Sąjungoje?

1


G. Stravinskas: Šis kuras atitinka LR aplinkos ministro, LR ūkio ministro ir LR susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. D1-399/4-336/3-340 patvirtintus skystajam kurui, skirtam energijos gamybai, keliamus privalomuosius kokybės rodiklius, o ar šis kuras registruotas, taip, šis kuras registruotas. R. Kalinauskaitė: O kaip jis registruotas ir kur? G. Stravinskas: Jis registruotas. Mes užregistruojame Jūsų klausimą ir konkretų atsakymą pateiksime raštu. E. Jakubauskas (N. Vilnios bendruomenės centras): Iš pristatymo nelabai tiksliai supratau ar N. Vilnioje RK-2 esantys vandens šildymo ir garo gamybos katilai netinkami koksocheminio kuro deginimui ir Jūs siūlote statyti naujus katilus? G. Stravinskas: Jūs netiksliai supratote, būtent šie katilai, skirti mazutui, kaip tik yra tinkami. Mūsų laboratorijoje atlikti eksperimentiniai bandymai buvo atlikti netinkamame, mažesniame katile: kūrykla maža, pilnam kuro išdeginimui nėra tinkamos sąlygos. N. Striūgas (Lietuvos energetikos instituto Degimo procesų laboratorija): LEI Degimo procesų laboratorijoje esančiame šildymo katile VK-21 buvo pravesti bandomieji koksocheminio kuro deginimo eksperimentai ir gauti rezultatai palyginti su mazuto deginimo metu gautais rezultatais. Atlikus bandymus nustatyta, kad deginant koksocheminį kurą susidariusių tešalų koncentracijos yra artimos mazuto kuro deginimo metu susidarančioms teršalų koncentracijoms. Tai nustačius, padarėme išvadą, kad žinant, kad koksocheminio kuro eksperimentiniai bandymai buvo atlikti nedidelės galios vandens šildymo katile VK-21 su trumpa ir pilnai aušinama kūrykla, tai galima teigti, kad deginant koksocheminį kurą didesnės galios pramoniniuose DKVR ir TVGM tipo katiluose, mūsų nagrinėtų teršalų koncentracijos bus artimos mazuto kuro deginimo atvejui. E. Jakubauskas: O kur Jūs darėte tuos eksperimentus? N. Striūgas: Eksperimentiniai deginimo bandymai atlikti LEI Degimo procesų laboratorijoje esančiame organinio kuro deginimo stende, kuriame yra sumontuotas vandens šildymo katilas VK21. E. Jakubauskas: Kokia ekonominė to kuro nauda, kur čia bus kas sutaupyta? A. Šlančiauskas: Šis kuras yra pigesnis, o kiek reikėtų klausti kurą pirkusios įmonės. Neprisistatęs asmuo iš salės: Jūs minėjote, kad praėjusiais metais buvo sudeginta tik 10 t. mazuto, tai dėl tokio kiekio Jums reikėjo pradėti deginti šį kurą? G. Stravinskas: Mazuto deginimui įmonė leidimą turi, tačiau norint deginti kitą kurą reikia atlikti PAV procedūrą. A. Šlančiauskas: Mano žiniomis įmonė jau nusipirkusi šio kuro ir ketino jį išsibandyti, bet tam kad atlikti bandymus reikia atlikti PAV procedūras. N. Striūgas: Kaip ir kiekviena šilumą gaminanti įmonė, taip ir UAB „Vilniaus energija“ ieško pigesnio kuro. Šiuo metu gamtinės dujos yra brangesnės nei šis koksocheminis kuras. Tai mano žiniomis, UAB „Vilniaus energija“ ruošiasi atlikti tik bandomuosius koksocheminio kuro deginimo bandymus ir gavus teigiamus rezultatus įmonė bandys ieškoti šio kuro pritaikymo kitose katilinėse. S. Jezepčikas (UAB „Vilniaus energija“ projektų vadovas): Naujoje Vilnioje šioje katilinėje mes ateityje neplanuojame kūrenti šio kuro, mes tik norime jį išbandyti čia, kadangi yra tinkama aparatūra. Naujoje Vilniuje mes planuojame statyti du naujus biokuru kūrenamus katilus ir strateginis tikslas Naujoje Vilnioje kūrenti biokurą. Dujinis ir mazuto kuras išliks kaip rezervinis, o koksocheminio kuro mes neplanuojame čia deginti. R. Kalinauskaitė: Tai koks šio eksperimento tikslas? S. Jezepčikas: Šio eksperimento tikslas yra išsibandyti koksocheminį kurą ir turėti alternatyvą kitose katilinėse derybose su kuro tiekėjais. 2


R. Kalinauskaitė: Kokiose katilinėse? S. Jezepčikas: Manau tai ne susitikimo klausimas. R. Kalinauskaitė: O kur visgi registruotas šis kuras? S. Jezepčikas: Ką Jūs turite mintyje sakydama registruotas, ar kaip kuras, ar kaip cheminė medžiaga? R. Kalinauskaitė: Ar įregistruotas Europos Sąjungos cheminių medžiagų agentūroje? S. Jezepčikas: Jis įregistruotas šioje agentūroje, bet siekiant tikslumo, mes užrašysime šį klausimą ir atsakysime raštu. R. Kalinauskaitė: Aplinkos ministerijoje teigė, kad šis kuras nėra įregistruotas? S. Jezepčikas: Šitą klausimą mes patikslinsime ir atsakysime Jums raštu. R. Kalinauskaitė: O kokia čia yra medžiaga? S. Jezepčikas: Ši medžiaga yra pagaminta iš anglies, bet gal tai pristatys mokslininkai, kuriuos samdėme šitam darbui atlikti. R. Kalinauskaitė: O iš kur ją pirkote? S. Jezepčikas: Iš Ukrainos. Prof. A. Šlančiauskas susirinkusiems pateikia vaizdinę medžiagą, kurią demonstruodamas visuomenės atstovams paaiškina kaip ir kokiu būdu yra gaunamas koksocheminis kuras. E. Jakubauskas nutraukia A. Šlančiausko pasisakymą argumentuodamas, kad tai yra cheminė proceso dalis ir siūlo kalbėti apie sveikatą. R. Kalinauskaitė: Tai sudėtis šio kuro nėra aiški? A. Šlančiauskas: Šio kuro sudėtis yra žinoma. G. Stravinskas: Pagrindiniai kuro komponentai yra pateikti skaidrėse (pridedama) ir juos perskaito. R. Kalinauskaitė: Kas tai per medžiagos ir kokį poveikį sveikatai daro? N. Striūgas: Jeigu šią medžiagą vartosi (turima galvoje gersi ar nurysi, pateks ant žaizdos ir t.t.) ji tikrai pakenks sveikatai, bet jeigu ją tinkamai sudeginsi, tai yra galutiniai degimo produktai CO2 ir H2O. Kure esantys angliavandeniliai, patekę į aukštą temperatūrą, skyla ir jungiasi su deguonimi, t.y. oksiduojasi, kurio galutinis produktas yra minėti elementai. Ir kaip minėjau, kūryklos yra didelės ir jose kuras išbūna pakankamą laiko tarpą, kad jis pilnai sudegtų. R. Kalinauskaitė: Tai Jūs norite pasakyti, kad visos medžiagos 1,2-metilanaftalenas, acenaftenas, fenantrenas, antracenas, visa tai skyla į ką?

naftalinas,

N. Striūgas: Visai tai sudega – oksiduojasi. A. Šlančiauskas: Kūrykloje yra 1500 ºC temperatūra ir tokią temperatūrą praėjęs kuras pilnai sudega ir lieka tik CO2 ir H2O. Aišku, jeigu kuras turi sieros, susidarys SO2, taip pat azoto oksidai. R. Kalinauskaitė: O kiek susidarys sieros? N. Striūgas: Tiek, kiek yra kure, kadangi šiame kure yra 0,8 % sieros tai ir susidarys apie 1000 mg/m3. Šiuo metu yra leidžiama deginti kurą, kuriame sieros kiekis < 1 %, tai šis kuras būtent toks ir yra. R. Kalinauskaitė: O valymo įrenginiai kokie nors yra? N. Striūgas: Ne. R. Kalinauskaitė O kodėl jų nėra? N. Striūgas: Todėl, kad išmetimai neviršija leidžiamos normos ir jie nereikalingi. 3


R. Kalinauskaitė: Tai kur Lenkijoje šitas kuras naudojamas? N. Striūgas: Kaip sakė kolegos, mes įtrauksime Jūsų klausimą į protokolą ir atsakymą pateiksime vėliau. E. Jakubauskas nutraukia diskusiją ir prašo pakalbėti apie kuro poveikį sveikatai. Pasisako A. Šlančiauskas: Kai mums davė ištirti šį kurą, aš labiausiai bijojau, kad jame nebūtų chloro junginių. Kai kure yra chloro junginių, tai degimo proceso metu jie skyla į kitus elementus sudarydami kenksmingus teršalus – dioksinus. Tai mes specialiai laukėme iš Vilniaus laboratorijų atsakymo ar kure yra chloro ar ne. Gavome atsakymą, kad šiame kure yra daug kartų mažesnis kiekis nei leidžiamą. Jame taip pat nėra pavojingų metalų, taigi šio kuro aš visai nebebijau. Tai mano manymu yra pagrindiniai dalykai. G. Dičiūnas (N. Vilnios seniūnija): O Jūs lyginot šį kurą su gamtinėmis dujomis, ar apsimoka jį deginti ar nekenks sveikatai? A. Šlančiauskas: Poveikį sveikatai aš bandžiau atsakyti prieš tai klaususiam visuomenės atstovui. Mes atlikome visų teršalų sklaidos skaičiavimus ir manome, kad sveikatai jis nebus pavojingas. O kadangi tai bus bandymai, tai dar papildomai bus imami mėginiai iš dūmų ir žiūrima, kas juose susidaro, o jeigu bandymų metu rasime, kad viršija normas, bandymus stabdysime. O dėl naudos, manau, jeigu įmonė ieško pigesnio kuro, tai ir visiems bus nauda. E. Jakubauskas: Kaip eliminuojami tokios medžiagos kaip naftalinas, acetanaftenas, antracenas, kurios yra pačios pavojingiausios? A. Šlančiauskas dar kartą visiems aiškina kas yra degimo procesas ir kad jo metu šios medžiagos pilnai suskyla iki galutinių degimo produktų. E. Jakubauskas: Ar Jūs nemeluojate? Man atrodo, kad Jūs visi čia meluojat? A. Šlančiauskas: Dėl šio klausimo aš negaliu ginčytis su Jumis. E. Jakubauskas: Ar Jūs suvokiate kas yra Naujoji Vilnia? Visas miestas yra duobėje, o Jūsų PAV ataskaitoje pateikta vėjų rožė, ji kaip tik eina ant gyventojų. Ar Jūs žinote, kad šalia kamino dirba apie 700 – 800 žmonių, visiškai šalia upės planuojama statyti futbolo kompleksą, kur planuoja žaisti apie 1000 vaikų, ar Jūs pagalvojate apie šitą dalyką, nes visos vėjų rožės būtent ant šitų vietų ir eina? A. Šlančiauskas: Atlikti skaičiavimai rodo, kad nebus viršijamos normos. E. Jakubauskas: Net kai nėra dūmų valymo filtrų? A. Šlančiauskas: Dar kartą norėjau pabrėžti, kad šis kuras pilnai sudega ir valymo įrenginių jiems nereikia. Bandymų metu bus pasiekta, kad kuras sudegs ir nesusidarys kenksmingų teršalų. E. Jakubauskas: Tai Jūs norite pasakyti, kad visa tai bus ant manęs išbandyta, aš pats gyvenu čia netoliese. N. Striūgas: Tai nebus pirminiai bandymai, mes jau atlikome bandymus savo laboratorijoje ir pamatėme, kad šis kuras yra toks pat kaip ir kiti kurai. E. Jakubauskas teigia, kad netiki nei vienu PAV ataskaitos rengėjų žodžiu. E. Jakubauskas: Kodėl visa tai užsakė būtent kauniečiams? A. Šlančiauskas: Todėl, kad Kaune yra Lietuvos energetikos institutas ir vienintelė laboratorija Lietuvoje, kurį dirbą tokį darbą, mes patys kuriame degiklius ir kitur Lietuvoje nerasite tokios laboratorijos. E. Jakubauskas: Tai kiek supratau, Vilniaus sveikatos centras neleido deginti Jums šito kuro ir kad šitas kuras yra kenksmingas sveikatai ir dėl to neleido deginti?

4


A. Šlančiauskas: Ne, kadangi tai naujas kuras ir nėra žinomas jo poveikis, tai pagal numatytus įstatymus jam turi būti atlikta PAV procedūra. Tai mes tai ir darome. E. Jakubauskas pastebi, kad PAV ataskaitoje parašyta, kad šis kuras yra pavojingas sveikatai. A. Šlančiauskas paaiškina, kad E. Jakubauskas ne taip suprato ir, kad tai, ką perskaitė, yra skirta kurui kaip cheminei medžiagai, t.y. pateiktos saugos taisyklės ir nuorodos su kuru dirbančiam personalui, kad žinotų su kokia medžiaga bus dirbama. Pabrėžia, kad tai nėra degimo procesų produktų apibūdinimas. R. Kalinauskaitė: Kokia dalis to kuro nesudega? A. Šlančiauskas: Tokių žodžių negali būti, gali susidaryti likutinis CO, bet jam taip pat yra normos ir mano manymu, tik avarijos metu gali susidaryti tokie žodžiai: kuri dalis nesudega? R. Kalinauskaitė: PAV ataskaitoje yra paminėti šilumos nuostoliai dėl nepilno degimo, kas tai? A. Šlančiauskas: Tai būtent dėl anglies monoksido ir yra šie nuostoliai, kad kuro degimo metu susidaro CO kuris nespėja išdegti. O kadangi ši medžiaga gali degti ir jos metu išsiskirtų dar dalis šilumos, tai yra skaičiuojami šilumos nuostoliai. R. Kalinauskaitė: O šilumos nuostoliai dėl mechaninio nesudegimo, kas tai? N. Striūgas: O dėl mechaninio, tai įvertinami pelenai, kurie kure sudaro 0,1 % ir jie išmetami kietųjų dalelių pavidalu. R. Kalinauskaitė: Kokie cheminiai elementai yra pelenuose? N. Striūgas: Kaip minėjo prof. A. Šlančiauskas buvo atlikti pelenuose esančių pavojingų metalų analizė ir nustatyta, kad jų kiekis daug kartų mažesnis, nei mazute. O kiti likę pelenus sudarantys elementai gali būti smėlis, kalcis ir kitos neorganinės medžiagos. R. Kalinauskaitė: Kiek kainavo šita ataskaita? Kas už ją mokėjo? A. Šlančiauskas: Už ją mokėjo užsakovai UAB „Vilniaus energija“. O dėl kainos aš nežinau ar mes galime atsakyti į šį klausimą. S. Jezepčikas: Tai ne šios dienos temos klausimas, bet aš noriu pasakyti, kad tokios yra taisyklės, kad norint pabandyti deginti šį kurą pagal Lietuvos Respublikos įstatymus mes turime užsakyti šią ataskaitą. Jeigu Jūs galėtumėte užsakyti, mes sutiktumėme, kad Jūs mokėtumėte šiuos pinigus. R. Kalinauskaitė pamini, kad jeigu užsakovas pats užsako PAV ataskaitą, tuomet tai yra interesų konfliktas. A. Šlančiauskas pataria dėl šių klausimų kreiptis į UAB „Vilniaus energijos“ atstovus. S. Jezepčikas papildo, kad klausimą uždavusi R. Kalinauskaitė nėra visiškai teisi, nes pagal galiojančius įstatymus įmonė privalo pati užsakyti PAV ataskaitą ir jie taip ir daro. Vilniaus energija elgiasi tikliai pagal įstatymus. Šį klausimą komentuodamas G. Stravinskas sutinka, kad galbūt esama PAV atlikimo procedūra kai kam gali pasirodyti ydinga ir pateikia pavyzdį kaip ji atliekama JAV. S. Jezepčikas pasiūlė nenagrinėti pačios PAV procedūros, o tiksliai vykdyti šią procedurą bei kitus įstatymus. S. Jezepčikas pasiūlo nutraukti šia tema vykstantį pokalbį ir siūlo grįžti prie darbotvarkėje numatytos temos. R. Kalinauskaitė: Labai svarbu įsitikint, kad kažkur Europoj tai jau yra daroma (Lenkijos miestai). N. Striūgas: Kodėl jūs netikite Lietuvos mokslininkais, kurie sugeba sudeginti? Kuo Lenkijos specialistai yra geresni nei Lietuvos specialistai, kurie gali sudeginti kurą? Mes darome ir cheminę analizę, ir prietaisus naudojame. R. Kalinauskaitė: (nutraukia kalbą) N. Striūgas: Aš nežinau, gal ir pirmi? Tačiau toks požiūris...

5


S. Jezepčikas: Šis susirinkimas ir yra skirtas sužinoti visus visuomenę dominačius klausimus. Į visus klausimus ekspromtu atsakyti negalime, todėl į šį klausimą ir kitus klausimus atsakysime tiksliai raštu. R. Kalinauskaitė: Šioje ataskaitoje abstrakčiai parašyta, kad Lenkijoje, bet išvardinti Ukrainos miestai. Čia negerai. S. Jezepčikas: kaip jau minėjau anksčiau, atsakysime jums į šį klausimą raštu. E. Jakubauskas: PAV‘e pateikta tik pusė viceministro laiško, kur kita pusė? R. Kalvaičio laiškas, pusė tiktai. Kitos pusės, kuri neleido jums bandyti kurą, neįdėta kažkodėl. A Šlančiauskas: Nebus nuslėpta nieko, nebijokit. Jeigu minėtoje PAV kopijoje per klaidą neįsegtas vienas lapas, klaida bus pataisyta. R. Kalinauskaitė: O kada jūs norit degint jau? S. Jezepčikas: Kai įvykdysime įstatymų nustatytas procedūras. R. Kalinauskaitė: O tai kiek dar liko laiko? G. Stravinskas informuoja apie PAV procedūros eigą, jos eiliškumą ir terminus. Pranešėjas nurodo, kad būtų naudinga suspėti atlikti bandomąjį deginimą iki šio sezono šildymo pabaigos, tačiau dėl PAV įstatymais nustatytos procedūros tai yra sunkiai pasiekiama. R. Kalinauskaitė: O sudegint ketina iki 500 t.? G. Stravinskas: Iki. R. Kalinauskaitė: O kol kas jūs tiek ir turit? E. Jakubauskas: O kur jos yra? Ar toks kiekis toksiškų medžiagų laikomos ir nedeginamos ar jos neprarūdijo, nepratrūnijo, kur jos yra, ar šiuo metu, ar katilinės teritorijoje, tuose rezervatuose (kalba netaisyta), ar jos Ukrainoj dar yra, ar jos čia vietoj? R. Kalinauskaitė: O kur jos? A. Šlančiauskas: Per sieną pervažiavę, dokumentai yra. Ten, kur mazutas laikomas, ten ir ši medžiaga saugojama. E. Jakubauskas: Ar tai medžiagai laikomai pusę metų nieko neatsitinka? N. Striūgas: Jeigu jis negauna aplinkos poveikio, jam nieko neatsitinka, virsmai jame nevyksta. S. Jezepčikas: Tas kuras laikomas pas mus katilinėje, kuro bake. Viskas rodo, kad tas kuras yra geresnis, tačiau kodėl kyla visuomenės pasipriešinimas? A. Šlančiauskas: Gerai, kad yra pasipriešinimas. Žmonės turi klausti ir turi išsiaiškinti. Žinoma, išmokti viską yra labai sunku, bet gerai kai klausia. S. Jezepčikas: Mūsų pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad mūsų klientai, šilumos ir elektros gavėjai būtų patenkinti. Bandomasis kuro deginimas šitoje konkrečiai katilinėje (RK-2) atliekamas todėl, kad joje įrengti katilai, pritaikyti deginti mazutą. Kitur yra arba per dideli katilai tokiam mažam kuro kiekiui sudeginti, arba katilai neparuošti skystam kurui deginti (nėra pritaikytų purkštukų, yra vien dujomis kūrenami katilai arba biokuru kūrenami katilai). Šioje katilinėje yra mazutą deginantys katilai, kurie yra pilnai tinkami deginti šiam kurui. Mūsų tikslas yra pasitikrinti, ar mūsų katilų purkštukai technine prasme tinka šiam kurui, ar mūsų vamzdynai tinka tokiam kuro klampumui. Bandymų metu paruošime ataskaitą, atliksime tyrimus. Tyrimų metu dalyvaus mokslininkai. Baigę bandimąjį deginimą, šioje katilinėje mes neplanuojame šio kuro deginti. E. Jakubauskas: Bet ar nėra prasmės pasirinkti kitą katilinę, ją patvarkyti ir ten išbandyti? Čia 18 000 gyventojų. Kur nors toliau nuo gyventojų.

6


A. Šlančiauskas: Bet jūs truputį turėkit galvoj, kad iš to kamino neišeis nieko blogo, tik geresnis už mazuto (deginimo atveju) dūmas. Dalyvaukite ir jūs mūsų eksperimentuose, susipažinsite su matavimų ir laboratorinių patikrų rezultatais. E. Jakubauskas: Mes neleisim. N. Striūgas: Bet iš kitos pusės, po to visi šaukia kad per brangus šildymas, ir nenori niekas priimti naujienų. Mes, kaip mokslininkai, pelno neieškom. E. Jakubauskas: Mano, kaip Naujosios Vilnios bendruomenės centro valdybos pirmininko nuomonė yra griežtai neigiama. Nežinau, kaip čia žmonės, kolegos kiti... N. Striūgas: Dėl kokios priežasties? E. Jakubauskas: Dėl to kad niekas neaišku. Jūs tikrinat eksperimentinėm formom ir savo minimalioj laboratorijoj, o dabar norit patikrint ten, kur 18 tūkst. gyventojų gyvena? Mums tas variantas netinka. A. Šlančiauskas: Būtų gerai, kad mes suformuluotume mūsų protokolui jūsų prieštaravimą. G. Stravinskas: Motyvuotą pasiūlymą. A. Šlančiauskas: Kas yra čia blogo? E. Jakubauskas: Poveikis sveikatai. A. Šlančiauskas: Nuo kamino dūmų? Mes į laboratorijas eisim su dūmų mėginiais. Jūs protokolui suformuluokite, ar jūs galite pasakyti, kad iš kamino išeis sveikatai kenksmingi dūmai? Jūs įsitikinęs, kad iš kamino išeis sveikatai kenksmingi dūmai? E. Jakubauskas: Aš įsitikinęs, kad ši medžiaga kuri atvežta ir, sakysime, kūrenama (aš kalbu ne vien apie kūrenimą – apie saugojimą, apie visą šį kompleksą), kad jinai turi neigiamą poveikį žmogui. O kokia ten kokybė bus užtikrinta – ar viskas sudeginama, ar iš tikrųjų bus tos temperatūros, ar visa ta organizacija bus užtikrinta – aš turiu didelių abejonių. Aš čia gyvenu jau daug metų, matau koks atsinešimas darbui, matau kokia yra aplinka ir aš netikiu, kad bus pasiektas koks tai... A. Šlančiauskas: Čia jūs gerai sakote. Galima įrašyti į protokolą taip: jūs netikite deginimo kokybe, aplinka, ir galit laukti blogų dūmų iš kamino. Tada aš tokį klausimą vertinu labai teisingai. Į šį klausimą turi būti ir atsakyta, ir padaryta. Taip negalima – degint blogai. E. Jakubauskas: Jūs kalbate apie kamino dūmus, aš ne tik apie tai kalbu: apie kvalifikuotus kadrus, apie darbo priemones, patalpų, statinio, rezervuarų ir visos įrangos atitikimą šitam visam kurui, o jau tie cheminiai procesai – klausimas visai kitas: kokį jie poveikį turės dirbantiems toje teritorijoje, nes ten yra 700 darbuotojų aplinkui toje teritorijoje. Ir mums, gyventojams, atsižvelgiant į reljefą šitos teritorijos, visą kita. Juolab, kad yra upė, kuri neša visus tuos cheminius dalykus pas žurnalistus, kurie gyvena Vilniuj. A. Šlančiauskas: Iš mūsų laboratorijos pozicijų, kadangi jūs kalbate apie darbininkų higieną, ir apie teritorijos higieną – tai tam yra higienos tarnybos. R. Kalinauskaitė: Žiūrėkit, čia parašyta: mokyklų, ligoninių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų, istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių šalia katilinės nėra. Kodėl parašyta, kad nėra mokyklų? E. Jakubauskas: Laisvės gimnazija, B. Radvilaitės vidurinė mokykla, Saulėtekio darželis, Kraševskio mokykla, darželis-lopšelis „Coliukė“, nu... A. Šlančiauskas: Čia gerai sakot. Jeigu praleista... G. Stravinskas: Klaida. Į ataskaitą įrašysime atstumus iki mokyklų ir darželių. R. Kalinauskaitė: Klaida? Bet čia esminė klaida. 7


A. Šlančiauskas: Dar kartą – kur ta klaida yra? Iš kamino išėję to kuro dūmai visoms mokykloms tinka, ir visoms ligoninėms tinka, nes jie švaresni, negu mazuto, ir niekas negalės nuginčyti... R. Kalinauskaitė: Ir vaikų darželiams? A. Šlančiauskas: Net ir vaikų darželiams, nes jie dabar minta kitais dūmais. Mazuto dūmai yra blogesni, kodėl jūs neiškėlėt darželių arba neuždarėt mazuto? R. Kalinauskaitė: Jūs norit pasakyt, kad bandymus prie vaikų darželių reikia atlikt? A. Šlančiauskas: Jeigu darom bandymus su geresniu kuru, ir pagal įstatymus, bandymus galima atlikt, nes tam darželiui tikrai nekenks, nes yra geresnis kuras. G. Stravinskas: Aš turiu kietą argumentą. Ar teko matyt, kuomet plati gatvė, didelis automobilių srautas, ir motina veža kūdikį vežimėlyj šalia gatvės. Jis tiek prisikvėpuoja kietųjų dalelių, tai yra 99% to, ką jis gautų iš to kamino, gal ir dar mažiau. R. Kalinauskaitė: Palaukit, tai yra kalba apie eksperimentinį 500 t. deginimą, tris savaites? G. Stravinskas: Objektyviai buvo nustatyta, kad maksimali prognozuojama kietų dalelių koncentracija gali siekti 0,000046 mg/m³, kai tuo metu leistina ribinė vertė yra 30 mg/m³, o esama foninė vertė 0,015 mg/m³. E. Jakubauskas: O kaip palyginus su dujomis? A. Šlančiauskas: Deginant dujas išsiskiria tik azoto oksidai ir anglies monoksidas, kietų dalelių deginant dujas neišsiskiria. Yra įstatymais nustatytos leistinos normos skystam ir dujiniam kurui deginti, ir darželiams, ir žmonėms, ir kaip tik žemiau – taip galima dirbti. O kategoriškai teigti, kad negalima tokį įrenginį statyt – aš nežinau ar galima nuneigti įstatymus arba Europinius standartus, kad galima viduryj miesto turėti katilinę. R. Kalinauskaitė: Tai kur dar Europoj deginama? Tai pasakykit galų gale. Koksocheminis kuras konkrečiai. A. Šlančiauskas: Aš pasakysiu, nesvarbu ką įdėsi į katilą. Svarbu, kad iš katilo išeis švarūs dūmai. Jeigu jūs pripažinsit, kad deginą anglį, tai yra daug blogiau, kadangi čia yra tik anglies lakiosios dalys, kurios nieko blogo neturi. Ir pagal įstatymus yra tarnybos, kurios prižiūrėtų, kad iš kamino neišeitų blogi dūmai. Ar lėktuvas, ar dyzelinis autobusas – jis labai daug suodžių duoda, palyginus su kaminu. Kodėl Vokietijoje namuose žmogui neleidžiama deginti akmens anglies? Ten negalėsi degint. Arba blogas malkas, seną baldą – ten yra uždrausta. Tik tam tikros malkos, granulės. Visi kiti deginimai turi vykti katilinėse. Tik katilinės išgelbsti švarumą miesto. Nes ten 1600 ºC. Įdėkit kad ir aukso žiedą – jis nepakenks niekam. R. Kalinauskaitė: O tai kodėl Europoj jo nedegina, šito kuro? A. Šlančiauskas: Kiek aš girdėjau, ir Vokietija yra pirkusi. Reikia pasitikslinti. N. Striūgas: Gal ekonomiškai žiūrima, gal atsivežimas brangus ar kažkas? R. Kalinauskaitė: Bet tai yra labai svarbu A. Šlančiauskas: Nelabai, išmokim visų pirma kas yra sveika ir kas yra ne. Išmokim ir įsitikinkim savyje. Ar geriau autobusas su senu dyzeliniu varikliu gatvėje, ar geriau šis kaminas tiek energijos galįs gaminti? Aš jums garantuoju, kad tiktai reikia naudoti su geras katilines, su gerais katilais, kaip kolega sako, kad ir higieninė aplinka būtų gera. Viso to link mes turim žygiuoti žingsnis po žingsnio, pagal taisykles. Ir nieko čia blogo neatsitiks. Čia einama pagal visas taisykles, taip, kaip laiptais lipama į kalną. R. Kalinauskaitė: Bet jūs čia propaguojat tą koksocheminį kurą, juk dar tik bandymai? A. Šlančiauskas: Per sieną tikrina, neleidžia įvežt jokio kuro. Yra pavyzdžių, kai įvežė vadinamą naftos anglį iš Latvijos. Turėjo parodyt dokumentus. Jų nebuvo – teko grąžinti. O šis kuras yra pravežtas pro sienos tarnybą, yra pasai ir jis yra leistas į Lietuvą įvežti. 8


R. Kalinauskaitė: Aplinkos ministerija sakė, kad šis kuras yra neregistruotas ES cheminių medžiagų agentūroje. S. Jezepčikas: Siūlau užregistruoti tuos klausimus ir mes tikrai atsakysime. R. Kalinauskaitė: Jūs paruošėt šią ataskaitą, tai žinot tuos dalykus? G. Stravinskas: Mes žinom, ką ištyrėm. A. Šlančiauskas: Žinom, kad Europiniu standartu atsakytas klausimas, kai vežė šį kurą per sieną. R. Kalinauskaitė: Tai gal kontrabanda ta knygutė buvo įvežtą? A. Šlančiauskas: Nu jeigu jau šitaip... E. Jakubauskas: Ar nagrinėjot variantus kitose katilinėse eksperimentiniam kurui deginti, kur nebūtų žmonių aplinkui, tankiai urbanizuotos teritorijos? S. Jezepčikas: Vilniaus energija neturi katilinių kituose Lietuvos miestuose ir rajonuose. E. Jakubauskas: Yra galimybė Kaune padegint tam institutui panosėj... S. Jezepčikas: Ką mes ir padarėm. Mokslininkai padarė bandymus ar nėra kenksmingų medžiagų savo instituto eksperimentams skirtuose katiluose. Bandomojo deginimo tikslas yra patikrinti, ar tinka kuras esamai aparatūrai, esamai realiems katilams. Įrodymai yra, kad kenksmingų medžiagų nėra. R. Kalinauskaitė: Tai kiek jūs mokėjot už tą ataskaitą? G. Stravinskas: Ar čia buvo motyvuotas pasiūlymas? A. Šlančiauskas: Jeigu paklaustumėt manęs, kiek mano žmona gauna pensijos, aš irgi nesakyčiau. R. Kalinauskaitė: Kodėl buvo paskelbta apie bandymus Naujosios Vilnios seniūnijoje? (pagal PAV visuomenės informavimo įstatymo reikalavimus apie planuojamą veiklą taip pat buvo paskelbta rajoninėje ir Respublikinėje spaudoje – G.S. pastaba) S. Jezepčikas: Buvo paskelbta spaudoje. Mes atliekame visus veiksmus pagal galiojančias procedūras. R. Kalinauskaitė: O koks ekonominis efektas deginant šį kurą? Kaip tai keis šilumos kainas? S. Jezepčikas: Negaliu atsakyti, ne šios dienos ir šio susitikimo klausimas. G. Stravinskas: Tai galbūt atskiro interviu tema, nes šio susitikimo tikslas yra pristatyti poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir surinkti motyvuotus visuomenės pasiūlymus, jeigu tokių atsirastų. E. Jakubauskas: Tai kad jūs nepasiruošę esat... S. Jezepčikas: Mes pasiruošę atsakyti į šio susitikimo temą atitinkančius klausimus. Jei atsakymą reikia paruošti ir ekspromtu atsakyti negalima, yra visiškai normalų ir numatyta procedūroje tokiu atveju atsakymą paruošti ir atsakyti vėliau. Į tokius klausimus mes jums atsakysim pagal procedūras. R. Kalinauskaitė: O kaip numatyta atsakyt? G. Stravinskas: Raštu. R. Kalinauskaitė: Bet čia nepilna ataskaita, parašyta, kad mokyklų nėra. G. Stravinskas: Čia teisinga pastaba, fiksuojam ir taisysim tą dalyką. S. Jezepčikas: Siūlau registruoti kylančius klausimus pagal PAV procedūrą, į kuriuos bus atsakyta. R. Kalinauskaitė: Ar vistik tas kuras registruotas? L. Vaitkevičius: Kuro sudėtinės dalys yra visos registruotos.

9


10


Priedas Nr. 1

11


Priedas Nr. 2. Pasi큰lym킬 registracija.

12


13


Priedas Nr. 3. Pristatymo medžiaga BANDOMASIS KOKSOCHEMINIO KATILŲ KURO DEGINIMAS POVEIKIO APLINKAI VERTINIMO ATASKAITA Planuo jamo s ūkinės veiklos organizat orius: UAB „ Viln iaus e nergija" Joč ion ių g. 13 PAV a taskaitos rengėjas: Liet uvos e nergetikos in stitut as, Br esla ujo s g. 3, LT-44403 K aunas Planuo jamo s ūkin ės ve iklos vieta: Vilnia us apskrit is, Vilniu s, N aujosios Vilnios seniūnija, P ramonės g. 95.

PAV ataskaitą nagrinės: • Vilniaus visuomenės sveikatos centras, • Vilniaus miesto priešgaisrinė gelbėjimo tarnyba, • Kultūros paveldo departamento Vilniaus teritorinis padalinys, • Vilniaus miesto savivaldybės administracija.

Sprendimą apie leistinumą priims:

PAV proceso eiga • 2009-03-31 VRAAD: Bandomajam deginimui PAV neprivalomas; • 2009-04-07 VVSC: Persvarstyti; • 2009-04-30Persvarstymas; • 2009-05-19 VRAAD galutinė išvada – PAV privalomas; • 2009-07-29 VRAAD: PAV programą tvirtina.

Esama situacija (1) Lietu vo s šilumos tiekėjai, siekdami stabilizuoti šilumos kainų au gimą bei sušvelnint i pasaulinės e konom inės krizės n eigiamą įta ką Liet uvos eko nomikai, ieško alternatyvių kuro rūšių galin čių iš dalies p akeisti šiuo metu naudojamą bra ngų, maž ai sieringą maz utą. G alima alternatyva min ėtam kurui yra kok soch emin is kat ilų kuras, kuris atitinka LR aplinkos ministro, LR ūkio ministro ir LR susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakym u N r. D 1-399/ 4-336/ 3-340 pa tvirtintus skystajam kurui, skirt am energijos gam ybai, ke liamus p rivalomu osius ko kybės rodiklius.

• Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamentas

14


Esama situacija (2) Kaip ob jektas bando majam ko kso chem inio kat ilų kuro d eginim ui atlikti, pasirin kta mažai sieringam m azutui deginti pritaikyta ir reikiam ą įran gą turinti UAB „ Vilniaus energija“ eksploatu ojama Naujosios Vilnios rajon inė katilinė Nr.2 (RK-2, Pram onės g. 95, Naujoji Vilnia). RK -2 katilai: • garo katilas Nr.1 V apor T T K-220, šiluminis našumas 6,42 MW; • garo katilas Nr.2 DK V R-6,5-13, šiluminis našumas 4,91 MW; • va nden s šildymo katilas Nr.3 T V GM-30, šiluminis na šuma s 34,89 M W; • va nden s šildymo katilas Nr.4 T V GM-30, šiluminis na šuma s 34,89 M W. RK -2, kaip kuras šilumos energijos gamybai yra naudojamos dujos ir mazutas. Siekia nt užtikrinti dideliems kurą deginan tiem s įrenginiams keliamus oro taršos norma tyvus (L AN D 43:2001) kat ilinėje mazutas kūrenamas kartu su dujomis.

Planuojama ūkinė veikla (1) • Bandomasis deginimas, iki 500 t koksocheminio katilų kuro DKVR-6,5-13 ir TVGM-30 katiluose; • Naudojama esama mažai sieringo mazuto deginimui pritaikyta įranga; • Kurą planuojama iškrauti esamose skysto kuro priėmimo aikštelėse (mazuto ūkyje) ir sandėliuoti esamoje 1000 m3 mazuto talpoje; • Gamybos apimtys nei padidės, nei sumažės; • Aplinkos oro monitor ingas.

Planuojama ūkinė veikla (2) Planuojama ūkinė veikla (3)

15


Koksocheminis katilų kuras 1. Fizinis būvis - klampus, tamsiai rudas akmens anglies perdirbimo produktams būdingo kvapo skystis; 2. pH - 7,0; 3. Užsiliepsnojimo temperatūra - ne mažiau kaip 86 ºC; 4. Savaiminio užsiliepsnojimo temperatūra - ne mažiau kaip 525 ºC; 5. Tankis - 1040 kg/ m 3; 6. Tirpumas - vandenyje irriebaluose netirpsta; 7. Kaloringumas - 38 381 kJ/ kg; 8. Pelningumas – 0,1 %; 9. Sieros kiekis – 0,8 %. Pagrindiniaikomponentai, įeinantys į koksocheminio katilų kuro sudėtį yranaftalinas, 1,2-metilanaftalenas, acenaftenas, fenantrenas, antracenas.

Poveikis aplinkos komponentams (2) • Vietovėje vyrauja pietų, pietryčių, pietvakarių, vakarų bei šiaurės vakarų vėjai (nuo miesto); • Šalia RK-2 nėra mokyklų, ligoninių, saugomų teritorijų bei apsaugos zonų, istorinių, kultūrinių arba archeologinių vertybių; • RK-2 turi avarijų prevencijos priemones ir galimų incidentų likvidavimo planą; • Bus atliekamas profesinės rizikos vertinimas; • Sugriežtintas oro teršalų kontrolės grafikas - operatyvus reagavimas į susidariusią situaciją.

Poveikis aplinkos komponentams (1) • Atliekų kiekis nesikeis; • Vandens poreikis nesikeis; • Papildomų nuotekų srautų ar poveikio aplinkai planuojamo kuro deginimo metu nebus; • Deginant minėtą kurą susidaro tokie patys teršalai, kaip mazuto deginimo metu, išskyrus vanadžio pentoksidą – jo susidaro mažiau arba visai nesusidaro; • Ilgalaikį poveikį visuomenės sveikatai bus galima įvertinti išanalizavus bandomojo koksocheminio kuro deginimo metu gautus rezultatus (profesinės rizikos vertinimo, teršalų išmetimo bei sklaidos duomenis).

Saugumo priemonės Kad katilą apsaugoti nuo avarijų, jis yra aprūpintas technologinėmis apsaugomis, nutraukian čiomis kuro padavimą į degiklius,darbo parametrams nukrypus u ž leistinų ribų. Katilo saugumo automatika įjungta visą jo darbo laiką. Eksploatuojant katilą laikomasibendrų prie šgaisrinių taisyklių reikalavimų numatytų katilin ės priešgaisrinės saugos instrukcijoje,bei laikomasi aplinkos apsaugos reikalavim ų, numatytų gamtos apsaugos instrukcijoje. Kūrenant skystą kurą, stebima, kad nebūtų nutekėjimo per flanšiniusir riebokšlinius sujungimus.Pastebėjus nutekėjimus, nedelsiant pašalinama priežastis ir išvalomas mazutas. Tikrinama, ar nėra nutekėjimo per arm atūros jungimus.

16


Sklaidos modelis

Tarša į aplinkos orą esamos ir planuojamos veiklos atvejais

Teršalų priežeminių koncentracijų sklaida buvo suskaičiuota naudojantis Lietuvoje patvirtintu programiniu kodu ISC-AERMOD View v5.8.0, taikant modelį AERMO D, skirtą pramoninių taršos šaltinių komplekso įtakai aplinkos orui vertinti. Tai daugiašaltinis Gauso modelis,galintis skaičiuoti paros bei metų vidutines ir 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 valandų koncentracijasiš taškinių, ploto ir tūrio taršos šaltinių. Modelis turi dispersijos koeficientus miestui ir kaimui,skaičiuoja percentiles, jei naudojami valandiniai duomenys.Skaičiuoja iki 1000 šaltinių ir 10 000 receptorių. Vertintas plotas, kurio spindulys lygus 50H (9,8 km x 9,8 km)

Sklaidos modeliavimo rezultatai (1)

Sklaidos modeliavimo rezultatai (2) NOx, metų vidurkis

CO, 8 val. vidurkis Ribinė vertė:

Ribinė vertė:

Maksimali prognozuojama: 0,006

Maksimali prognozuojama:

Fonas*:

Fonas:

17


Sklaidos modeliavimo rezultatai (3)

Sklaidos modeliavimo rezultatai (4)

SO2 , paros vidurkis (maks.)

KD 10 , metų vidurkis (maks.)

Ribinė vertė:

Ribinė vertė:

Maksimali prognozuojama:

Maksimali prognozuojama:

Fonas*:

Fonas:

Bandomasis deginimas LEI (1) Eksp erimentinis degin imo bandym ų stendas

Bandomasis deginimas LEI (2)

su vand ens šildymo katilu VK-21 Mazu tas

DKVR-6,5-13

Koksocheminis kuras

VK-21

1) naftalinas, 2) 2-metilnaf talinas, 3) 1-metilnaf talinas, 4) acenaften as, 5) ant racen as, 6) fenant renas

18


Bandomasis deginimas LEI (3) Sąlygos geram skystojo kuro sudeginimui: • Smulkus kuro išpurškimas, kuro lašelių dydis <50 µm; • Puikus kuro purškalo ir degimui tiekiamo oro srauto sumaišymas – tai pasiekiamaparinkus racionalius degiklio matmenis; • Vidinės degimo produktų recirkuliacijos sukūrimas – tinkamas oro srovių paskirstymas katilo kūrykloje pasiekiamas laipsniuojant oro srautus, oro suktuvų kampo pritaikymas prie degiklio ambrazūros ir kūryklosilgio; • Pirminė kuro dujofikacija – papildomas oro ir skystojo kuro pašildymas; • Liepsnos fakelo temperatūra turi būti palaikoma pakankamai aukšta, užtikrinantikokybišką degimo reakcijos pabaigą. Galin ėje kūryklos dalyje, temperatūra neturi būti žemesnė kaip 1000 – 1050 ºC; • Liepsnos fakelui turi būti suteikta pakankamai vietos, t.y. liepsnos tūris turi b ūti parinktas taip, kad nepilno degimo produktai neliestu šaltų katilo paviršių.

19

Koksocheminio kuro deginimas Naujojoje Vilnioje / 2010-03-09 susitikimo protokolas  

Planuojamos ūkinės veiklos „Bandomasis koksocheminio katilų kuro deginimas“ poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos pristatymo protokolas (20...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you