Page 1

memòria 2014


memòria 2014 Un gran pas cap a la internacionalització Si per  alguna  cosa  hem  de   recordar  l’any  2014,  és  per  la   posada  en  marxa  de  forma   definitiva  del  projecte  de  residència   allotjament.  L’adeqüació  de  l’antiga   caseta  del  porter  de  la  fàbrica  i  la   signatura  de  convenis  amb  altres   institucions,  que  ja  són  referents  en   l’àmbit  internacional  com  ara   FiraTàrrega,  fan  que  enguany   haguem  decidit  fer  el  salt  definitiu  i   posar  la  primera  pedra  perquè  la   Nau  esdevingui  un  projecte  de  caire   internacional.   Ja  feia  anys  que  hi  pensàvem  i   havíem  iniciat  contactes  i   intercanvis  amb  Xile  i  Mèxic.  Si   podem  oferir  un  lloc  on  els   creadors,  a  més  d’assajar  i  presentar   els  seus  projectes,  s’allotgin,   tanquem  el  cercle.    Ara  podrem  

oferir a  companyies  i  creadors   internacionals  tot  el  procés,  amb   unes  garanties  i  comoditats  prou   bones.   També  cal  remarcar  la   consolidació  dels  altres  projectes  de   residència,  tant  pel  que  fa  a  assajos   com  al  viver,  on  hem  pogut  cobrir  el   total  de  les  places  ofertades  i  on  les   propostes  han  estat  de  molt  bona   qualitat.   Ja  per  últim,  i  com  veureu  més   endavant,  la  posada  en  marxa  del   sistema  de  reserves  durant  el  2014   ens  ha  permès  fer  un  petit  estudi   del  nostre  públic  que  ens  servirà   per  arribar-­‐hi  millor  i  connectar   amb  aquells  espectadors  que  tenen   ganes  de  descobrir  tant  joves   companyies  com  nous  creadors.  

Index Introducció 1 Plataforma d’exhibició 2 Formació 3 Beca 4 Residències 5 Creatives Assajos Viver Allotjament Xarxes 9 Viver de creadors 10 Coproduccions 11 Difusió/comunicació 12 Dades enquestes públic 13 Amics de la Fundació 14 Territori 15 Finançament 17 Conclusions i reptes 19

Preneu-­‐vos un  temps  i  gaudiu   del  2014  de  la  Nau  Ivanow.

1


Plataforma d’exhibició La Nau  Ivanow  entén  l’exhibició  com   una  eina  fonamental  en  el  suport  a   la  creació,  com  a  culminació  del   procés  creaTu  a  través  de  la   presentació  del  projecte  davant  del   públic.  Per  això,  la  Nau  obre  els  seus   espais  a  l’exhibició  d’espectacles  de   joves  creadors  i  companyies   emergents.  L’exhibició  de   l’espectacle  i  el  contacte  amb  públic   i  programadors  són  un  element  clau   en  el  desenvolupament  professional   de  les  companyies  i  en  l’accés  al   circuit  teatral.   Més  que  un  teatre,  la  Nau  Ivanow   és  una  plataforma  de  difusió  i   impuls  de  projectes  escènics,  on  els   creadors  poden  fer  una  primera   presentació  de  les  seves  obres.   D’una  banda,  això  els  permet   realitzar  el  muntatge  final  de  l’obra   en  un  espai  escènic,  així  com   adquirir  l’aprenentatge  i   l'experiència  derivats  de  l’execució   de  l’espectacle  davant  del  públic.  De   l’altra,  els  permet  presentar  el  seu   espectacle  a  programadors,  tot   potenciant  la  seva  entrada  al  circuit   professional.  

El públic  es  converteix,  doncs,  en   còmplice  de  l’impuls  de  les  joves   companyies,  alhora  que  té   l'oportunitat  de  gaudir  de  propostes     innovadores  i  de  qualitat.  En  aquest   senTt,  més  enllà  de  la  mera   exhibició  d’obres,  la  Nau  vol  ser  un   espai  de  trobada  i  de  relació  entre   creadors  i  públic.   Si  comparem  les  xifres  de  dies  de   funcions,  de  nombre  d’espectacles  i   nombre  de  públic  assistent  entre  el   2011  i  el  2014,  s'observa  una  gran   diferència.  Cal  tenir  en  compte  que   el  2011  i  2012  es  programaven   acTvitats  simultàniament  a  dues   sales  i,  en  canvi,  durant  el  2013  i   2014  només  s’ha  fet  programació   estable  en  una  sala.  

L’aposta per les residències i pels convenis de col·laboració amb entitats com el Col·legi de Teatre de Barcelona o la Sala Beckett ha implicat la reducció del nombre de dies de funció.

El menor  nombre  d'espectacles   també  ha  estat  provocat  pel  nombre   de  residències  d’assajos  que  s’han   dut  a  terme,  així  com  les   representacions  dins  l’acord  signat   amb  el  Col·∙legi  de  Teatre  de   Barcelona,  que  han  fet  que  els  dies   de  possible  exhibició  oberta  al   públic  hagin  estat  menors.   Malgrat  tot,  es  valora  posiTvament   la  temporada  i  la  consolidació  de  la   Nau  com  espai  escènic  de  la  ciutat.          

Amb tot, es valora molt positivament la temporada i la continuació del projecte com a plataforma per a les joves companyies.

Espectacles

Funcions

Espectadors

Entrades
 venudes

Aforament

Programadors premsa

Produccions cies. joves

Espectacles exportats

Objectiu

-

-

-

-

60%

-

75%

10

1r. Tr

10

39

1018

942

48%

32

100%

-

2n. Tr

6

32

1032

914

65%

23

90%

-

3r. Tr

8

34

1116

1016

60%

26

95%

-

TOTAL 2014

24

105

3166

2872

58%

81

95%

Pendent

TOTAL 2013

38

171

5314

4802

61%

130

93%

13

TOTAL 2012

31

135

4449

3907

57%

95

-

5

TOTAL 2011

39

176

6002

4998

51%

156

-

14

2


Formació La Nau  entén  la  formació  com  un  complement   essencial  de  l’acTvitat  d’un  creador,  en  tant  que   aporta  noves  idees,  coneixements  i   plantejaments  que  enriqueixen  els  seus   projectes  ar_sTcs,  a  més  de  contribuir  a   l’enriquiment  de  la  seva  xarxa  de  contactes  en   el  sector.  És  per  això  que  considerem  essencial   posar  a  l’abast  dels  creadors  una  oferta   formaTva  que  contribueixi  al  seu   desenvolupament.  

dramaturgs, amb  tres  propostes,  dues  de  formació   actoral  i  una  de  dramatúrgia.  Tots  tres  cursos  han   obTngut  un  molt  bon  resultat  pel  que  fa  a  la  qualitat  i  al   nombre  d’inscrits.  Cal  destacar  que  els  cursos  han   comptat  amb  professors  de  primer  nivell  en  aquests   àmbits.  

Cursos realitzats GesTó de  projectes  escènics.  4a  edició   GesTó  de  projectes  escènics.  5a  edició   Escriure  amb  el  cos.  A  càrrec  de  Jorge  Picó   Processos  creaTus  amb  Titzina   Escriptura  a  peu  d'escenari.  A  càrrec  de  Jordi   Casanovas   • Introducció  al  disseny  d'espai  i  llum  per  a  teatre.     2a  edició   • Curs  avançat  de  disseny  d'espai  i  llum  per  a  teatre   • Introducció  al  disseny  d'espai  i  llum  per  a  teatre • • • • •

El 2014  s’ha  manTngut  l’oferta  dels  cursos  de   capacitació  que  ja  havien  Tngut  una  molt  bona   acollida  en  anys  anteriors.   Així,  doncs,  el  curs  de  gesTó  de  projectes  i  el   d’espai  escènic  i  il·∙luminació  van  cobrir  totes  les   places,  en  les  dues  edicions.   El  2014  s’han  engegat  els  cursos  de  formació  en   arts  escèniques,  desTnats  a  actors  i  a  

El 2014 s’ha consolidat l’oferta formativa de la Nau i, després de l’aposta per la formació actoral, considerem que els creadors poden trobar bones propostes, ja que també inclou alguns cursos més tècnics i d’altres de gestió. Les respostes de les enquestes de valoració que es fan arribar als participants mostren la bona acollida que tenen els cursos, com també l’encert a l’hora de trobar els docents.

Organitzador

Cursos

Assistents

Total dies

Nau Ivanow

2

24

8

Extern

0

0

0

Nau Ivanow

3

32

13

Extern

1

10

8

Nau Ivanow

3

40

13

Extern

0

0

0

9

106

42

1r Trimestre

2n Trimestre

3r Trimestre

TOTAL

3


Beca La Beca  Desperta  neix  amb  l’objecTu   d’impulsar  la  creació  teatral  més   jove,  a  través  de  la  cessió  dels   recursos  adients  per  a  la  creació  i  el   desenvolupament  d’una  obra  teatral.   L’aliança  amb  la  consultora  de   comunicació  estratègica  aPortada  i   l’experiència  de  la  Nau  Ivanow  com  a   espai  de  creació  ofereixen  al   beneficiari  de  la  beca  els  recursos   necessaris  per  al  desenvolupament   del  projecte  i  la  seva  difusió.  

El jurat   d’aquesta  edició   va  estar  format   per  Carme   Portaceli,   directora  teatral;   Ferran  Utzet,   director  teatral;   Frederic  Roda,   director  del   Teatre  de   Ponent;  Raimon   Molins,  director  de  la  Sala  Atrium  de   Barcelona;  CrisTna  Salvador,  directora   d’aPortada;  Xavier  Pardo,  periodista  i   críTc  de  teatre;  Llàtzer  Garcia,   dramaturg  i  coordinador  ar_sTc  de  la   Nau  Ivanow,  i  David  Marin,  director   de  la  Nau  Ivanow.    

El jurat  de  la  Beca  Desperta,   organitzada  per  Nau  Ivanow  i   aPortada,  va  seleccionar  el  projecte   Discordants,  de  RetorCia  Teatre,  com   a  guanyador  de  l’edició  de  2014.   Segona  companyia  més  votada  i   finalista  del  premi,  RetorCia  Teatre  va   ser  la  beneficiària  de  les  prestacions   de  la  beca,  ja  que  Els  CarmenSunyé,   inicialment  escollits  com  a   guanyadors,  van  renunciar  lliurement   al  premi  per  qüesTons  logísTques  en   no  veure  possible  adaptar  el  seu   espectacle  Trashèdies  a  la  Sala   Atrium,   el   nou   espai   de   representació   del  2014.  

La Nau  Ivanow  ha  establert  aliances   per  a  aquest  projecte  amb   insTtucions  i  organitzacions  de  les   quals  ha  rebut  el  suport:  la   Coordinadora  de  Teatres   Independents  de  Catalunya  (CTIC),   que  facilita  la  programació  de   l’espectacle  a  les  seves  sales;  l’Escola   de  Mitjans  Audiovisuals  (EMAV),  els   alumnes  de  la  qual  donen  suport  en   la  producció  i  en  els  aspectes  tècnics   de  l’exhibició,  i  la  Sala  Atrium  que   acull  l’estrena  i  les  dues  setmanes  de   representació  de  l’espectacle   guanyador.    

Una de  les  novetats  d’aquesta  edició   va  ser,  precisament,  que  l’obra   guanyadora  de  la  Beca  fos   l’encarregada  d’obrir  el  cicle  teatral   Atrium  LAB,  impulsat  per  la  Sala   Atrium,  on  estaria  en  escena  durant   dues  setmanes.  

Fruit d’això s’està estudiant un nou plantejament de la Beca Desperta pel qual la sala Atrium sigui soci al 50% en el disseny i el deenvolupament del projecte. Aq uest nou enfocament podria ser la fusió de la Beca Desperta i el cicle AtriumLab en una sola proposta, atesa la seva similitud i complementarietat.

L’espectacle guanyador,  Discordants,   es  va  estrenar  a  la  Sala  Atrium  amb   una  molt  bona  acollida,  tant  de  públic   com  de  críTca.  A  més,  han   representat  l’obra  a  diferents  teatres   de  Catalunya  i  a  Palma  de  Mallorca.

Tot i  la  renúncia,  la  Beca  Desperta  va   concedir  un  accèssit  a  la  companyia   teatral  Els  CarmenSunyé,  que  van   estrenar  l’obra  a  la  Nau  Ivanow  el     juny  i  es  van  beneficiar  de  les  sis   setmanes  d’assaig  en  aquest  espai  de   creació  teatral.  

Cal destacar l’acord amb la Sala Atrium i la bona sintonia mostrada per acollir i ampliar l’acord a futures edicions.

Candidatures

Col·laboradors

Presència mitjans

Aforament funcions

Objectiu

25

-

-

60%

Beca 2014

42

4

Pendent

95%

4


Residències L’àrea Desperta  de  la  Nau  Ivanow  presta  una  especial  atenció  al  suport  als  joves  creadors  i  a  projectes  culturals  que   inicien   la   seva   acTvitat,   essent   una   línia   prioritària.   Les   residències   de   la   Nau   Ivanow   volen   donar   resposta   a   les   dificultats  d’aquests  creadors  per  accedir  a  espais  de  treball  i  d’assaig  des  d'on  poder  engegar  projectes.     Les  residències  que  actualment  funcionen  se  centren  tant  en  el  treball  d’assaig  i  producció  d’un  espectacle,  com  en   el  treball  de  gesTó  i  el  dia  a  dia  de  l’acTvitat  de  tot  Tpus  de  projectes  culturals.  Actualment  s’ofereixen  quatre  Tpus   de  residències:

Residència creativa És una  residència  laboratori  que  vol   facilitar  l’accés  de  col·∙lecTus  ar_sTcs   a  un  espai  laboratori  on  treballar   l’àmbit  més  creaTu  del  projecte,  és  a   dir,  la  idea  i  el  seu  desenvolupament.    

El col·∙lecTu  està  format  per  set   actors:  Arnau  Puig,  Marc  Rius,  Mar_   Salvat,  Neus  Pàmies,  Clara  de   Ramon,  Rosa  Serra  i  Alba  José,  Marc   Chornet  i  Anna  Maria  Ricart.    

Com ja  es  va  informar  el  2013,   enguany  s’ha  fet  el  canvi  de   companyia  que  ocupava  la  plaça  de   residència  creaTva,  i  és  el   ProjecteIngenu  qui  està  actualment   fent  el  seu  treball  de  recerca.  

Cal destacar  que  fruit  d’aquest  espai   laboratori  i  de  l’acord  de   coproducció  de  la  Nau  Ivanow  amb   la  Sala  Atrium,  el  mes  de  desembre   de  2014  es  va  estrenar  l’espectacle   Hamlet,  dirigit  i  adaptat  per  Marc   Chornet  i  Raimon  Molins,  on  els   membres  del  col·∙lecTu  van  formar   part  del  reparTment.   Més  enllà  de  l’espectacle  final,   aquest  projecte  ha  Tngut  conTnuïtat   en  el  treball  realitzat  pel  col·∙lecTu  en   la  representació  de  l’espectacle  a   Tarragona.  L'obra  es  presentarà  el   2015  a  l’escenari  del  Teatre   Tarragona,  amb  un  plantejament   peculiar.  En  el  procés  de  creació  de   l'obra  hi  col·∙laboren  20  joves  de   Tarragona,  de  12  a  19  anys,  que   també  parTciparan  en  les  funcions.   La  col·∙laboració  s’ha  fet  amb   diversos  grups  de  la  Mostra  de   Teatre  Jove  de  Tarragona.  D’aquesta   manera  els  actors  incipients,  amb   inquietuds  teatrals,  tenen  l’ocasió  de   conèixer  actors  professionals,  i   d’interactuar-­‐hi.   L’experiència  ha  estat  valorada  molt   posiTvament,  i  per  això  s’ha   proposat  dur-­‐la  a  terme  a  la  Sagrera   durant  el  2015,  amb  els  joves  del   barri.  

El ProjecteIngenu  es  defineix  a  si   mateix  com  un  grup  de  joves,   companys  de  batalles  generacionals,   que  van  senTr  la  necessitat   d’engegar  una  cosa  nova.  El  repte   era  generar  un  'grup  de  treball'  que   Tngués  per  objecTu  reflexionar  i   treballar  sobre  el  'fet  actoral',  tenint   en  compte  que  estan  molt  lluny  del   que  s’està  fent  en  altres  indrets   d’Europa…  La  seva  voluntat  és   acostar-­‐se  a  la  contemporaneïtat,  no   només  des  de  la  dramatúrgia,  sinó   també  des  de  la  tècnica   interpretaTva.   Cada  dissabte  al  ma_  es  troben  a  la   Nau  per  treballar  des  d’aquesta   perspecTva  i  amb  la  llibertat  de  no   haver  de  resoldre  res   immediatament  per  a  un  muntatge   en  concret.    

Objec&u 2014

Candidatures presentades

Total dies  ocupació

1

1

32

CreaTva

5


Residències assajos Cessió d’un  espai  d’assaig  a  mitja  jornada  durant  5  setmanes,  amb  els  mitjans  tècnics  necessaris  per  desenvolupar  un   projecte  teatral;  un  espai  al  Viver  de  Creadors  les  24  hores  per  a  tasques  de  gesTó  i  producció,  i  l’acompanyament,  si   escau,  de  la  Nau  Ivanow  en  la  producció.  El  cost  per  a  la  companyia  resident  d’aquest  conjunt  de  serveis  és  de  350€,   que  fora  de  la  residència  estaria  al  voltant  de  1.000€. Enguany,  el  projecte  de   residència  d’assajos  es  pot   valorar  d’una  forma  molt   posiTva,  ja  que  ha   augmentat   considerablement  el   nombre  de  companyies  que   han  pogut  gaudir  de   residències  a  les  nostres   instal·∙lacions.     Algunes  de  les  residències   destacades  van  ser   espectacles  que  després   hem  vist  tant  al  FesTval   Grec  com  en  alguna  de  les   sales  del  circuit  teatral  de  la   ciutat.   Com  a  caracterísTca   important,  cal  remarcar   que  a  les  residències,  a   banda  de  l’estada  de  5   setmanes  a  la  sala  d’assaig,   s’hi  sumava  una  sisena   setmana  en  residència   tècnica  a  la  sala  del  teatre,   amb  tot  l’equipament,  i  la   possibilitat  de  presentació   de  l’espectacle  dins  la   programació  estable  de  la   temporada  a  la  Nau.  

Assajos

Candidatures ofertades

Candidatures tancades

Total dies  ocupació

1r trimestre

8

8

340

2n trimestre

6

5

190

3r trimestre

8

8

233

TOTAL 2014

22

21

763

TOTAL 2013

17

15

574

TOTAL 2012

-­‐

7

243

6


Residència viver S’ofereixen els  mitjans  per  al  desenvolupament  dels  projectes  a  través  de  la  cessió  gratuïta  d’un  espai  al  Viver  de   creadors  i  de  l’acompanyament  i  assessorament  de  la  Nau.     La  possibilitat  de  gaudir  d’aquesta  residència  dóna  al  creador  l’estabilitat  necessària  per  desenvolupar  el  seu  projecte   durant  un  any,  prorrogable  un  segon  any,  segons  la  valoració  i  el  seguiment  del  projecte  dut  a  terme  per  l’equip  de  la   Nau.  L’accés  24h  els  365  dies  de  l’any  als  diferents  espais  de  la  Nau  per  a  presentacions,  reunions,  etc.,  vol  facilitar  el   desenvolupament  del  projecte.   El  2014  hi  ha  hagut  un  canvi  de   resident  del  Viver.  Dels  dos   col·∙lecTus    residents  que  hi   havia  el  2013,  un  va  haver  de   deixar  la  residència  per  moTus   personals  dels  seus  integrants;   l'altre,  ha  conTnuat  aquest   segon  any  per  ajudar-­‐lo  a  donar   un  impuls  i  fer  un   acompanyament  en  tots  els   temes  de  gesTó  i  producció  del   seu  projecte.  D'altra  banda,   fruit  del  buit  que  va  deixar   l'altre  projecte,  es  va  obrir  una   nova  convocatòria;  de  les  10   propostes  rebudes,  es  va  triar   un  jove  col·∙lecTu  que  està   engegant  una  productora   audiovisual  que  tot  just  inicia  la   producció  d'El  Blues  de  la  

Cárcel, un  documental  de  caire   social  que  vol  mostrar  una  visió   diferent  de  les  presons   catalanes  i  de  la  gira  musical   que  la  banda  de  blues  Mancuso   està  preparant  per  al  2015  a   tots  els  centres  penitenciaris   catalans.  També  duen  a  terme   altres  projectes  personals  i   d’encàrrec,  i  ofereixen    serveis   de  realització,  gravació  i  edició.   A  aquests  també  se'ls  ha   assessorat  i  acompanyat  en  la   creació  de  la  seva  enTtat   jurídica,  tràmits  i  les  gesTons   per  començar  a  caminar.      

Viver

Objec&u 2014

Candidatures ofertades

Candidatures presentades

TOTAL 2014

2

1

10

7


Residència allotjament S’ofereix als  creadors  allotjament  i  un  espai  de  treball  per  fomentar  la  creació  i  l’intercanvi  d’experiències  i   coneixements  entre  arTstes.  El  programa  busca  inserir  temporalment  creadors  nacionals  i  internacionals  en  la   comunitat  ar_sTca  de  la  Nau  Ivanow.   Més  enllà  de  la  tasca  creaTva  de  l’arTsta,  l’estada  dels  residents  a  la  Nau  Ivanow  implicarà  un  seguit  d’acTvitats  al   voltant  de  la  seva  obra  i  la  seva  feina  que  s’estudiaran  en  cada  cas,  com  tallers,  exposicions,  xerrades  amb  altres   arTstes,  visites  d’escoles  del  barri,  etc.

La posada  en  marxa  de  la  residència   allotjament  a  l’esTu  ha  estat  un  dels   fets  més  destacables  del  2014.   Després  d’una  intensa  reforma  el   primer  trimestre  de  l’any,  la  “caseta”   ha  quedat  preparada  per  poder   acollir  fins  a  6  persones.   Això  ha  fet  possible  aconseguir   col·∙laboracions  i  lligams  amb   projectes  de  caire  estatal  i  també   internacional.   Cal  destacar  la  coproducció  que   estem  duent  a  terme  amb   FiraTàrrega,  on  una  companyia   mexicana  de  presTgi,  Vaca  35   Teatro,  ha  pogut  realitzar  una  estada   d’un  mes  i  mig  a  les  nostres   instal·∙lacions.  A  banda  d’allotjar-­‐s’hi,     han  gaudit  d’un  espai  d’assaig  a  les   mateixes  instal·∙lacions,  fet  que  ha   estat  molt  ben  valorat  per  la   companyia.  L’espectacle  que  han   preparat  es  presentarà  a  FiraTàrrega   2015,  després  d’una  segona  estada   a  la  residència  de  la  Nau.  

També s’hi  han  allotjat   companyies  del  Circuito  de  la  Red   de  Teatros  AlternaTvos  que  han   fet  la  presentació  del  seu   espectacle  a  la  Nau.

A més  d’aquesta  companyia,  la   residència  ha  acollit  membres  de   xarxes  de  les  quals  la  Nau  forma   part  i  que  han  fet  nit  a  Barcelona   per  assisTr  a  algun  congrés  o   jornades.

Allotjament

Creadors allotjats

Dies d’ocupació

TOTAL 2014

12

72

8


Xarxes En aquest  apartat  se  segueix  amb  la   políTca  de  parTcipació  acTva  dins   les  xarxes  de  les  quals  formem  part,   Trans  Europe  Halls,  Red  Transibérica   de  Espacios  Culturales   Independientes,  Red  de  Teatros   AlternaTvos,  ADETCA  i  Fàbriques  de   Creació  de  Barcelona.   Com  a  fet  destacable,  cal  fer  esment   que  el  director  de  la  Nau  Ivanow,   David  Marin,  va  ser  escollit  el   representant  de  les  sales  peTtes  a  la   nova  junta  d’ADETCA.   Tal  com  ja  s’ha  comentat,  s’ha  fet   oficial  l’acord  amb  FiraTàrrega  per   poder  dur  a  terme  una  coproducció   amb  la  companyia  mexicana  Vaca  35   Teatro,  que  estaran  en  residència  a   la  Nau  durant  el  mes  d’agost  de   2015  per  començar  a  preparar  un   espectacle  de  cara  a  la  Fira  2015.     També  s’han  signat  acords  de   col·∙laboració  amb  l’AADPC   (Associació  d'Actors  i  Directors   Professionals  de  Catalunya)  i  la  Nau   Ivanow  per  promoure  acTvitats  i   projectes  en  arts  escèniques,  així   com  per  a  la  recerca  i  el   desenvolupament  en  aquest  camp.   La  Nau  Ivanow  també  posarà  espais   a  disposició  de  l'AADPC  per  a  la   realització  de  cursos  i  tallers.   Durant  el  2014  la  Nau  ha  estat   present  en  diferents  fires  i   congressos  per  tal  de  donar  a   conèixer  el  projecte  i  per  establir  o    

iniciar possibles  contactes  d’àmbit   nacional  i  internacional.   Un  segon  fet  molt  destacable  del   2014  ha  estat  una  nova  línia  que   hem  engegat  d’assessoria  i   coordinació  de  projectes.  En  aquest   camp,  cal  destacar  que  des  del  mes   de  novembre  s’està  fent  un  treball   d’assessorament  a  l’Aula  Municipal   de  Teatre  de  Lleida  en  el  disseny  i  la   redacció  del  pla  estratègic  per  a   l’obertura  d’un  centre  de  creació  a   la  ciutat  de  Lleida  el  2015.

Fires, presentacions i convenis 2014 1.FiraTàrrega Signatura del conveni de coproducció d’un espectacle internacional i estand a la llotja de la fira 2. Fira Mediterrània Presentació de la Nau dins el marc de la fira al Network Meeting

Xarxes 1. Fàbriques de Creació de Barcelona (Barcelona)

3. AADPC Signatura del conveni de col·laboració per a la realització d’activitats conjuntes i de difusió

2. Xarxaprod (Catalunya) 3. ADETCA (Catalunya)

4. Sala Atrium Signatura d’un conveni de coproducció de l’espectacle Hamlet amb el ProjecteIngenu i col·laboració en la Beca Desperta

4. Red Transibérica de Espacios Culturales Independientes (Espanya) 5. Red de Teatros Alternativos (Espanya)

5. Sala Beckett Signatura del conveni de col·laboració per a la realització de l’Obrador d’Estiu a la Nau Ivanow

6. Trans Europe Halls (Europa)

6. Mercartes Assistència a la fira 7. Congreso Red Teatros Aalternativos Assistència a les jornades

9


Viver de creadors

Projectes residents 1. Arcàdia Companyia Companyia teatral 2. Calaca & Caneiro Productora audiovisual 3. Col·lectiu Dinoudinou Tècniques i procediments per a la creació fotogràfica 4. Connectats Pràctiques artístiques, educació i comunicació social 5. El globus vermell Divulgació de l’arquitectura 6. Factoria Escènica Internacional (FEI) Creació, producció i difusió de les arts escèniques 7. Girasomnis/Paco Gramaje Videoart, dansa i música instrumental

El Viver  de  creadors  és  un  espai  de   treball  i  reunió  al  servei  de   creadors,  projectes  i   microempreses  culturals.  La  Nau   Ivanow  vol  donar  suport  a   iniciaTves  orientades  a  la  cultura  i   ho  fa  posant  al  seu  abast  l’espai  i   els  mitjans  necessaris  per   desenvolupar  els  projectes  en   convivència  amb  altres  iniciaTves,   tot  facilitant  la  generació  de   sinergies,  complicitats  i  treballs   col·∙laboraTus.     En  el  marc  del  suport  a  la  creació  i   a  la  cultura,  la  Nau  Ivanow  vol  ser   un  gran  espai  d'intercanvi  per  a   creadors  i  iniciaTves  culturals.  Una   gran  forma  de  donar  suport  a  la   creació  i  l’emprenedoria  cultural  és   oferir  l’espai  ideal  i  els  mitjans   necessaris  per  desenvolupar  i   gesTonar  projectes  i  peTtes   empreses  culturals.     Més  que  un  espai  de  treball,  el   Viver  de  creadors  és  un  ambient  de   dinamisme  i  intercanvi,  on  

8. Jordi Buxó Fotografia

conviuen tot  Tpus  de  projectes   culturals,  peTtes  empreses  i   col·∙lecTus,  de  totes  les  disciplines   ar_sTques.  El  Viver  de  creadors  és   l’espai  més  mulTdisciplinari  de  la   Nau  Ivanow,  on  tenen  seu   nombroses  iniciaTves  de  diferents   disciplines:  arquitectura,  fotografia,   música,  arts  escèniques,  arts   plàsTques...   El  Viver  de  creadors  s’ubica  a  tota   la  primera  planta  de  l’edifici   principal  (gairebé  300  m2)  i  un   taller  de  150  m2  en  una  de  les  naus.   Es  tracta  d’una  gran  sala  diàfana   oberta  on  es  pot  treballar  amb  llum   natural  durant  tot  el  dia.  A  més  de   les  taules  amb  els  ordinadors  i  els   despatxos,  disposa  de  màquines   d’impressió,  plòter,  xarxa  WI-­‐FI,   zones  de  reunió  i  una  biblioteca   especialitzada  en  arquitectura  i  arts   visuals,  amb  accés  als  diferents   espais  de  la  Nau  per  a   presentacions,  reunions  o  assajos.    

9. Mutis Plataforma de comunicació arts escèniques contemporànies i culturals Londres/Barcelona 10. ProjecteIngenu Col·lectiu teatral 11. Recomana Associació per a la promoció de les arts escèniques 12. Jóvenes Sobresalientes Plataforma anticrisi de joves amb idees 13. Singermornings Vestuari teatral

10


Coproduccions El 2014  hem  fet  un  pas  endavant  pel  que  fa   al  suport  a  les  joves  companyies.  Després   d’estudiar  les  diferents  possibilitats  i  de   mirar  la  xarxa  de  relacions  i  de  contactes   que  hem  establert  amb  altres  sales,  fires  i   companyies  d’arreu  del  territori,  hem  volgut   entrar  a  coproduir  projectes.   En  aquesta  primera  aventura,  hem  apostat   per  la  companyia  resident    a  la  Nau,  Arcàdia,   una  companyia  consolidada  i  de  la  qual  hem   vist  i  seguit  tot  el  seu  recorregut.  Com  a   companys  de  producció,  ha  estat  la  Sala   Flyhard  qui  ens  ha  ajudat  a  introduir-­‐nos  i   amb  la  qual  hem  establert  una  bona  sintonia   de  treball.   Fruit  d’aquesta  col·∙laboració,  ha  sorgit  La   Pols,  un  espectacle  que  tant  la  críTca  com  el   públic  ha  qualificat  com  un  dels  millors  de  la   temporada  i  que  està  tenint  i  Tndrà  en  el   2015  un  llarg  recorregut. Amb  la  intenció  de  començar  a  obrir  el  projecte  de  la  Nau  Ivanow   cap  a  un  àmbit  internacional,  s’ha  firmat  un  conveni  de  coproducció   amb  FiraTàrrega  per  poder  dur  a  terme,  com  s’ha  explicat  a  l’apartat   de  residència  allotjament,  una  coproducció  amb  la  companyia   mexicana  Vaca  35  Teatro.  

LA POLS TEXT I DIRECCIÓ Llàtzer Garcia MÚSICA ORIGINAL The New Raemon REPARTIMENT Marta Aran Laura López Guillem Motos AJUDANT DE DIRECCIÓ Muguet Franc

Aquest espectacle,  que  es  presentarà  a  FiraTàrrega  el  setembre  de   2015,  girarà  per  diferents  sales  de  l’estat  espanyol  i  abans  de  fer   temporada  en  una  sala  de  Barcelona  es  presentarà  a  la  Nau  Ivanow,   l’octubre  de  2015.

Vaca 35 - FiraTàrrega Coproducció internacional entre la companyia mexicana Vaca 35 Teatro, la FiraTàrrega i Nau Ivanow, de l’espectacle Ahora me doy cuenta, que s’estrenarà a la Fira l’estiu del 2015 després d’una segona residència de la companyia a la Nau Ivanow, la primavera del mateix any, i que seguidament farà gira per l’estat espanyol. També passarà per la Nau Ivanow.

11


Difusió i comunicació Dades 1. Web 64,3% de nous visitants 2. Butlletí digital 4.200 subscriptors 3. Facebook 3.795 fans 4. Twitter 4.854 seguidors

El 2014  es  va  començar  a  difondre   la  publicació  trimestral  en  paper   de  la  programació  de  la  Nau  a   altres  punts  de  la  ciutat,  per  tal   que  les  informacions  Tnguin  un   abast  més  ampli.     La  pancarta  mensual  exterior   també  s’ha  conTnuat  elaborant   amb  el  mateix  format,  ja  que  hem   vist  que  és  força  eficient  a  l’hora   de  mostrar  la  programació  en  un   cop  d’ull  a  qui  passa  pel  carrer.     El  punt  decisiu  en  la  difusió  del   projecte  de  la  Nau  conTnuen  sent   les  xarxes  socials  Twiyer  i   Facebook.  En  el  2014,  la  Nau   Ivanow  ha  augmentat  la  seva   presència  a  les  xarxes  de  forma   significaTva.     La  presència  a  ràdio  i  televisió,  en   programes  especials  en  cultura  i   arts  escèniques,  a  diferents   emissores  i  canals,  així  com  en   premsa  generalista  i  especialitzada  

ha conTnuat  durant  tot  l’any.     Cal  destacar  la  rellevància  que  han   Tngut  en  la  premsa  les  acTvitats   relacionades  amb  el  FesTval   Grec'14,  ja  que  les  tres  obres   assajades  aquí  van  fer  constar  la   col·∙laboració  de  la  Nau  en  el   programa.     La  Nau  va  acollir  també  tres   acTvitats  del  Grec  dedicades  a  la   dramatúrgia  contemporània:   l’Obrador  d’EsTu  de  la  Sala   Beckey,  el  projecte  Fabulamundi.   Playwri?ng  Europe  i  el  FesTval  

PIIGS (projecte  que  va  néixer  i  es   va  desenvolupar  a  la  Nau).     Això  va  tenir  molt  de  ressò  als   mitjans  i  a  les  xarxes,  ja  que  no   només  va  significar  que  la  Nau   Ivanow  esdevingués  un  espai  del   FesTval  Grec,  fet  prou  important,   sinó  que  va  comportar  la  inclusió   de  dos  fulls  del  programa  dedicats   en  exclusiva  a  l'acTvitats  a  la  Nau.   També  s’han  publicat  diferents   entrevistes  a  David  Marin  i  arTcles   referents  a  la  Nau  Ivanow  que  han   sorTt  publicats  (El  País,  BCN  a  Escena).

12


Com ens  has  conegut?

Dades enquesta de públics

Facebook' 3%'

Hem estat treballant per instal·lar un sistema propi de venda d'entrades per als espectacles de la Nau Ivanow a través de la pàgina web, però encara no es pot posar en marxa, ja que l’aplicació que s’està preparant està feta a mida i no només permetrà la venda en línia de les entrades, sinó que servirà de gestor de les reserves (tant d'entrades com de cursos), de control de les entrades i en facilitarà la gestió posterior, sobretot de cara a la gestió administrativa i comptable.

Altres' 42%' Companyia' 28%'

Amic' 17%'

Quantes vegades  has  vingut  a  la  Nau  aquest  any?

Amb tot, es continua valorant de forma molt positiva la reserva d'entrades de teatre a través d'un petit formulari de la pàgina web, així com dels formularis d'inscripció als cursos, ja que a més de la bona resposta en l'ús que se n'està fent, les dades facilitades ens permeten conèixer el nostre públic i poder fer-ne un estudi detallat.

Més'de'3' 22%'

Segona' Vegada' 18%'

Quantes entrades  vols?

Primera' vegada' 60%'

Quina edat  tens?

Més"de"3" 11%" 3"entrades" 9%"

Web' Twi@er' 3%' 1%'

Premsa' 6%'

65& 56#65& 5%& 11%& 18#25& 16%&

1"entrada" 27%"

46#55& 11%&

26#35& 37%&

36#45& 20%&

2"entrades" 53%"

D’on ve  el  nostre  públic?

13


Escriba para introducir texto

Activitats especials Amics Fundació Sagrera

Els Amics de la Fundació Sagrera

1. Assajos i prèvies La Pols (Sala Flyhard) Desdèmona (Sala Muntaner) Nàdia (Festival Grec) Rhum (Festival Grec) Bartolomé encadenado (Festival Grec) 2. Descomptes La Seca Sala Atrium Espai 30 Fundació Catalana de Jazz Clàssic

En aquest  2014,  els  Amics  de  la  Fundació  han  pogut  gaudir  de  diverses   acTvitats  exclusives  per  a  ells.  Van  poder  assisTr  amb  un  descompte  a  la   Cantúria  cantada,  de  Carlos  Santos,  al  Palau  de  la  Música;  han  conTnuat   tenint  un  preu  especial  en  la  VIII  Escola  de  l'Espectador,  organitzada  per  La   Seca,  i  als  espectacles  de  teatre  de  La  Seca  i  la  Sala  Atrium.   Han  pogut  assisTr  de  forma  gratuïta  a  la  prèvia  de  La  Pols,  coproducció  de   la  Nau  Ivanow  amb  la  SalaFlyhard,  i  de  Desdèmona,  a  la  Sala  Muntaner.   Com  a  acTvitat  molt  exclusiva  van  poder  gaudir  de  3  espectacles  del   FesTval  Grec'14;  a  la  Nau  es  va  veure  l'assaig  obert  de  Nàdia  i  de  Rhum;   per  a  Bartolomé  encadenado,  els  Amics  van  tenir  el  privilegi  de  poder   assisTr  al  Teatre  Grec.   Com  ja  vam  avançar,  per  a  la  temporada  2014-­‐2015  els  Amics  poden   gaudir  del  50%  en  el  preu  de  les  entrades  de  qualsevol  espectacle  de   teatre  a  la  Nau  Ivanow  i  també  a  La  Seca  i  a  la  Sala  Atrium,  de  Barcelona.   ConTnuen  tenint  actes  especials  organitzats  per  a  ells,  com  l'assistència   als  assaigs  oberts  o  a  estrenes  fora  de  la  Nau  Ivanow.  A  més,  reben   informació  personalitzada  de  totes  les  acTvitats  i  poden  reservar  per   telèfon  entrades  per  als  espectacles  de  teatre.    

3. Descomptes especials Cantúria cantada (Palau de la Música) Escola de l’Espectador (La Seca)

14


Tallers realitzats TALLER DE VEU En aquest taller desenvoluparem un treball tècnic intensiu, amb l'objectiu de prendre consciència del nostre aparell fonador. Analitzarem i treballarem els diferents elements que prenen part en el domini de la veu parlada damunt de l'escenari: respiració, projecció, ressonadors, dicció,... Posarem en pràctica tècniques de relaxació i consciència corporal, aprendrem a treure el màxim rendiment de la nostra veu i activarem els nostres recursos físics i vocals per aconseguir parlar amb fluïdesa, claredat i riquesa sonora.

Tallers realitzats TALLER CONSTRUCCIÓ DE PERSONATGE A partir del joc d’identificació amb els animals, els materials o els elements, construirem personatges i aprendrem a desenvolupar accions netes i eficaces en escena. Analitzarem els ritmes i les dinàmiques de la natura, del món que ens envolta (animals, materials, elements), i els farem servir com a base del treball. Descobrirem recursos per donar un suport físic important a la nostra interpretació a partir d’aquestes dinàmiques, les quals poden fonamentar les diverses accions i reaccions, actituds, emocions, estats d’ànim...

Territori Una de  les  acTvitats  que  ja  fa  dos  anys  que  estem  duent  a  terme  són  els   tallers  amb  les  companyies  de  teatre  no  professionals  del  barri  de  la   Sagrera.  Aquests  tallers  són  fruit  de  la  col·∙laboració  amb  les  companyies   que  duen  a  terme  les  seves  residències  a  la  Nau  Ivanow.   Algunes  de  les  companyies  que  durant  l’any  fan  ús  del  programa  de   residències  d’assajos  ofereixen  com  a  contraprestació  uns  tallers  a  les   persones  integrants  de  les  cinc  companyies  no  professionals  del  barri,  amb   la  qual  cosa  es  crea  un  gran  vincle  entre  els  professionals  de  les  arts   escèniques  i  el  públic,  ja  que  tots  aquests  aficionats  són  també  grans   consumidors  de  teatre  i  poden  viure  de  primera  mà  l’experiència  de   créixer  en  aquesta  afició  que  tenen.   També  durant  el  2014  la  Nau  Ivanow  ha  estat  present  en  diferents   acTvitats  del  barri,  com  ara  les  festes  majors  i  la  Mostra  d’EnTtats,  en  la   qual  els  veïns  van  poder  gaudir  d’una  jornada  de  portes  obertes,  com   també  de  les  diferents  acTvitats  que  els  residents  del  Viver  de  creadors   van  organitzar  per  mostrar  els  seus  projectes.

15


Entitats participants 1. Altres Mirades 2. IES Princep de Viana 3. Centre de Documentació de la Sagrera 4. Photosagrera 5. Biblioteca Marina Clotet 6. Centre Garcilaso 7. El globus vermell

Territori. Projecte ‘La Sagrera. Una altra mirada’ Durant el  2014  també  s’ha  dut  a   terme  un  projecte  que  feia  temps   que  volíem  engegar.  El  gran  canvi   que  està  paTnt  el  barri  de  la   Sagrera  on  està  ubicada  la  Nau   Ivanow,  la  transformació  de  l’edifici   que  l'acull  i  l’arribada  d’un  gran   nombre  de  nous  veïns  i  veïnes,  ens   van  moTvar  per  dur  a  terme  un   projecte  de  memòria  del  nostre   barri.       Per  fer-­‐ho  possible  vam  contactar   amb  diverses  enTtats  del  barri  com   el  Centre  de  Documentació  de  la   Sagrera  i  el  col·∙lecTu  Photosagrera.   Així  mateix,  també  vam  fer-­‐ne   par_cips  la  biblioteca  del  barri   Marina  Clotet,  el  centre  Garcilaso   i  El  globus  vermell,  col·∙lecTu  amb   seu  al  Viver  de  creadors  de  la  Nau.         El  projecte  ha  consisTt  a  donar  als   alumnes  de  3r  d’ESO  de  l’insTtut   Príncep  de  Viana  de  la  Sagrera  uns   coneixements  previs  de  la  història   d’alguns  punts  concrets  del  barri,  ja   fossin  espais  o  edificis   emblemàTcs.  Es  va  fer  un  treball  de   recollida  prèvia  de  fotos  anTgues  

d’aquests punts  amb  la  intenció  de   fotografiar  després  l’estat  actual,   en  una  sorTda  programada  dins   d’horari  escolar.  En  aquest  taller,   realitzat  de  la  mà  del  fotògraf   canari  Mathius  de  Felipe,  els   alumnes  han  après  les  diferents   tècniques  de  la  retrofotografia.   Amb  aquestes  fotos  anTgues  i  les   actuals  tractades  digitalment,  els   alumnes  van  organitzar  dues   exposicions  un  cicle  de   conferències  sobre  la  transformació   del  barri,  on  van  quedar  reflecTts  el   seu  present  i  el  passat.   Els  alumnes  hauran  après  a   apropar-­‐se  al  coneixement  històric   a  través  de  la  recerca  documental  i   del  vessant  més  creaTu  mitjançat  

una tècnica  específica  de   composició  fotogràfica.    Cal  fer  esment  que  aquest  projecte   es  va  dur  a  terme  gràcies  a  la   col·∙laboració  entre  l’Associació   Altres  Mirades  (que  ja  havien  fet  un   projecte  semblant  al  barri  de  la   Mina),  l’IES  Princep  de  Viana,  que   ha  mostrat  una  gran  predisposició   perquè  els  seus  alumnes  hi   parTcipessin,  i  la  Nau  Ivanow.   Com  a  dada  significaTva,  en  la   valoració  posterior  els   professors  van  destacar   l’oportunitat  de  veure  la  moTvació   d’alguns  dels  alumnes  que   normalment  a  classe  tenen  més   dificultats  per  adaptar-­‐se  a  les   dinàmiques  del  centre.    

16


Ingressos

Finançament CONCEPTES

Viver de creadors

11.411

Sales assaig i residències

22.119

Programació

28.678

Formació

9.028

Subvenció Districte

700

Subvenció OSIC

30.287

Conveni ICUB

74.000

Amics de la Fundació

2.079

Lloguers privats i altres

10.242

Excepcionals

4.135 192.678

17


Despeses CONCEPTES

Lloguers

1.292

Manteniments

7.788

Serveis exteriors

13.245

Programació

32.833

Representació

3.805

Formació

7.564

Produccions

6.000

Assegurances

4.025

Comunicació

8.086

Material tècnic

2.822

Personal

100.188

Altres

6.133

Subministraments

1.663

Amortitzacions

14.645 210.089

18


LA NAU IVANOW 2014 hem estat Direcció i programació David Marin

Cap de sala Giulia Grumi Natàlia Ramos

Administració Fernando González

Coordinador formació Alberto Díaz Voluntaris Aureli Gandul Jordi Sanz Naiana Lacorte

Taquilla Ruth Altamira

Comunicació i web Eugènia Ustrell

Coordinador artístic Llàtzer Garcia

Estudiants en pràctiques David Màrquez

Conclusions i reptes de futur

PODEU TROBAR-NOS A: info@nauivanow.com www.nauivanow.com

En general,  podem  dir  que  el  2014  ha  estat   posiTu,  si  més  no  de  cara  als  projectes  i  a  la  línia   de  creixement  que  la  Nau  va  iniciar  ara  fa  un   parell  d’anys.  La  consolidació  de  la  beca,  els   convenis  de  col·∙laboració  amb  insTtucions  de   referència  en  el  món  de  les  arts  escèniques  i  la   cada  cop  més  gran  presència  de  la  Nau  en  tots   els  àmbits  d’actuació  fan  que  el  projecte  esTgui   molt  ben  valorat.  

Hondures, 28-30 - BCN 93 340 74 68 Segueix-nos a:

Com a  fet  destacable  i  repte  de  futur  ens  hem  marcat  la  internacionalització.   L’obertura  enguany  de  la  residència  i  l’inici  de  convenis  amb  Mèxic,  sumat  als   ja  existents  amb  Xile,  fan  que  de  cara  al  2015  aquest  sigui  un  dels  objecTus   prioritaris.  

També, i  fruit  dels  indicadors  i  opinions  dels  usuaris  dels  diferents  projectes,  i   amb  la  idea  de  no  estancar-­‐nos,  el  2015  s’iniciarà  l’elaboració  del  pla   estratègic  2015-­‐2018,  amb  una  visió  a  anys  vista  del  que  volem  aconseguir   amb  el  projecte  i  d’on  volem  situar  la  Nau  Ivanow  en  aquest  temps.  I  ho   voldrem  fer  de  forma  oberta  i  parTcipaTva,  ja  que  entenem  que  la  Nau  ha  de   posar  sempre  els  seus  projectes  al  servei  i  a  les  necessitats  dels  creadors.

Espai gestionat per:

La Nau Ivanow forma part de: Amb la col·laboració:

En col·laboració amb:

Dins el projecte:

19

Memòria 2014  
Memòria 2014  
Advertisement