Page 1

.

?-rsaU!*

xt

Í,b*aJFtí..qr

t{ÀflrryÀtLÉ! NÀIuf,\rEBÀG80gP {

F a

)^ -á.L1 ',,,. l: À.-/t r/Mu-r

lÓCó

U

rll

F

Februari-\'lanrt:\aluttr in de Iuin mcl cur'u,. rl:rcr.e \\ork.hop. en li'lo lenkxrnstelling in de Klapekster

2320roogsbatei ÁrgLíeladt@Í - Vooíaard 10 2322[l ndei]out V ! WmVoÍschraelen


c0L0r0N 't Abteutlo is hei kwariáárbrádvan N.tuuM€.kg@p Ítarkvattsl. DezeÉ4or@p vo'fl oe \oêpêlvàn de lorgelde !e'ea q,ngen Natuurpunt Markvàllei VZW J N.M.MaÍkvaueiVzw V M P A. Hoogstaien VZW

V.E.LT Nooderkemoen vzw

T A G E L r i ÉB ' , E i l u u f N A I U U B P UM N IA B r À v A L L e l -sECiEiaira

KlelnÉyssel29á -2328 rueeEelO€eÍ tI0303 31 315 5 02 02 45 45 / t0476 10476 53 4.Í 53 5a 5a4.Í

!t9i,9o!9!@p3@98èe P€NNINGMEESTER JaakBo*ns Kêrkstraat4a - 32a Íuèerte a 0 3 3 1 5 1441 tI 0 4 9 5 2 6 7 4 4 1 4eLEfÊé!9t9!@98!e!L V E REN IGI ' , t G S W É R KI NG IngridBÍosêns vooraard10- 2322MindeÍhout I 03 3t4 4? /5 / I 0497/8 1366

V,rjheid170d,2320 Hoogskalen a 03 0331407 31407 12 12It 10175 tOqS 83 A3261 2616

IE!.'!?n 9r,s!99n@ttr!4.be DE KLÁPEKSTËR KoènVeBchuerên Klnketstraat19, 2323WoÍtel t033142415/t047291351i lkqrn.ueehreênl@teteretbe ] W E R K G R O E PI I A T U U R S Í U D I E SUnLeestrnans i Lod.DeKonnckraan 325-2320 Hooast átèn a 04t99321 12 stik leesh ans@h otnd tI c on W E R X G R O Ë P B E L E IO

NAÍUURGÊBIEOEN Lemakker 7 2320 Ho€slráien I0479799361 RÊDÁCÍ IË IÍ

ONDERvooRztrïER ste!€nnekens 84 2310RrjkevoMl t 033099456 ) bêd ka@tien@scadet.be

BIETEUTJE

vooÍaard10 2322Minderhout z 0x 31447 75t t 04972A1A66 in9lqy!ry@!ajry?!99!1 Leden van VMPA, VELÍ en van ándeÍe Nàluurpunl-ot JNM aidelingenkunnênz6h abónneren op 1 Bieteutjedoór ovecchÍijving van 5,00 EUR op rekeningnumrer 52$0453829-.41 onv NaluurpuntMaÍkvallei.Kerkstraat48, 2328 Meerlemet vemêld ng van L8ldcutle.?!!&.


Bestewensen Traditioneelslaanhier d€ nièuwjaarswensen. We willen dal niet ande.s doen.Dus staanze hier.De b€stewensenvoor 2008.Veel gezondheid en gelukvoorjullie en voor iedeÍeen diejullie genesenis! Maar teg€lijkeíijd is dit ook een opÍoep.71 000 gezinnenhebbenir Vla"nderen in het vooÍbije jaár gekozenom lid te worden van NatuurpuÍrL Dat doen we niet zo maar. We hebbendaaÍ bewustvoor gekozen.In ons dichtbebouwdeVlaandeÍengeraakl de natuur, ondanksnatuurdecÍetenen mooie belofien. alsmaarmeer in de verdrukldng.Het laatíe natuurmppoí iaat daargeentwijfel over bestaan.Mensenblijven daarni€i blind voor. Natuuren milieu zijn hot! Alleen blijken er no8 altijd mensente zijn die dat niet (willen) inzien.Daa.rommogenwe de naluurni€i latenvallen,en dairoln roepenwe op om zoveelmogelijkmensenwaÍm te makenvbor Natuurpuntis eenverenigingdie de bclangenvande natuurop alle Íiontên verdedigl.Ook al is dat misschienniet ahijd evenduidelijken zichtbaar. Achter de schermen,in de vergaderruimÈn en op ov€rlegvergaderingen zo.genprofessionelen en vrijwilligemeÍ samenvoor dat natuur€enstem krijgt. Op h€t leneinzorgenwe voorbehcer,studie en voor aankop€n. En probeeíNatuuryunte€nverenigingte zijn en m€nsensamente daarnaast brengenrondalleaspecten van de naiuur. lk geloof dat we in onzeafdelinghet voorbijejaar e€n belangrijkestap vooNaaís gezet hebben.Ons ledenaantaiste€gmet bijna | 5 o/0,het aantal activiteitendeedzclfs nog beleí en voonl .-. er warentelkensnink waa deelnemcrs op die activiteiten. We zijn vaÍbeslotenom op deze weg verderte gàan.Ons doel, m€er natuurvoor iedereenwillen w€ in 2008 concreetgestallegevendoor het verwervenvan natuur.Dat lukte de laálslejaren slechtsmet mondjesnaar, maar \re zullen LJ wellicht in het volgende het Bieteutje heuslijknieuwskunnenbrengen. Het pasthier ook eenwoordvan dankuil te sprekennaaralle vrijwiiligers vanonzeaídelingtoe.Er zin men€ndie zichgewoonheelgewetensvol en


zonder vragcrr le Íellèn inzellcn. dje i niàlielen ncmenen op die manier de werking lnn Natuu|punt Mnfkvallei rnÈewaannaken.Zonder dis vaste kern van trij"illigers lukt het nicr. I)ank ook aan alle srille" leden.Z;j gclen onTe vcrenigins de anrslag die $e zo h.rd nodig hebbenom ons verhial hard te makcn. ledereen van jullie kan zijn ktar Íem in Natuurpunt Markvallei lalen horen- We organiscren cen verenigingsavond. gekoppeld aan een algelnene vergad€riÍg op 23 februari vsnàf20 uur in d€ Kláp€kt€r . Dal is in de cersle pl.r.ls eer gczellige bijeenkomsl maar daamaasris Êr looÍ de leden ook geiegen|cid om hun menins over de werkins ftenbaar lemaken.Msar he1 is vooral dc jaarlijkse lèestavondvan onze veÍeniging. ledcree dic hcl ooil meemarlle \!eet dal hel cen onvergelel;jkeavond NoÍ(ll. Ons fccstcorDil.izorgr sleeds voo. een nroie omkaderingen €en spell$endc xlond. tl betaalt bii het binncnkomen€ 5, en u hebrde hcle àvondvrii drinken cn clcn. dus ^keÍ nid rÈ missen. trej Ootnen

AL(;EMANEVF.RGADERING + VERtrNIGINCSAVOND 23 FEIlRtrÀRIOM 20 UUR lf{ DE KLAPEKSTER

t'(;rote kuis" in De KlaDekster Allc helpers loor dc gÍolc-kLris-dagcn" zijn weer welkom in De Klapckster.Op !olgende dagelr uordt I)e Klapeksrêrweer v:rn bolen tol h-nedenen in alle h@kjes grondig schoongemaakr: Dinsdlg I juuari vanaf9.00u wocnsdàg2ó mlarl vanrr9.00u v r i j w i l l i g e r s d i c z i c h n o g w i l l c n m e l d e nv o o r d c w e k e l i j k s ek u h p l o e s mogen nog steeds co lact opncmen me1 May Jaoobs ( w o n i n g e n m ! í c n s i t - , h o n n a i l . cooln0r i 3 l 5 8 : 0 9 )


VerslaebcheeracÍiviteiten 2007 l. lnleidinscn overzichtie: Met dit aíikeitje wil ik jullie eenverslasieaanbieden van de w€rkendic uitgevoerdzijn op de grondendic NatuurpuntMarkvalleiin behcerheefl. Ik wil bi.j het overlopenvan de werkenook ze€rsumm;erhet nd van de uilsc!oerdewcrkenlo€lichtcn. Natuurpunl MaÍkvallei heeft in lotaal l7h|37s98ca natuurgebiedin beheer.Deze $onden liggen voor het grootslegedeeltein het erkende naluuneservaal "HalscheBeemden I,inrpemelhooilanden". Dezenaan wil in de praktijk zegsendat die grondenvoomam€lijkgelegenzijn in de vaffeivan het Merkskeen de vàllei ván de Mark. lht.le.e totulenis hcl crkende rese^,aat 'Bonte l<lepper" net teb .uiden van .lè yaa4. in Ríjkaa^el ni.t nee orytlnonen- Het heheerwh dit pare je gebeurt hiel 'toor onzedídetins.) le kunnenrverkenhebbenwij onzebeheerde gronden Om gernakkeliiker verdeeldondervij f de€lgebic'dên: - ILALSCHEBEEMDEN:7hal9e64ca.De grondendie Natuurpunthi€r in eigendomheeftzijn allengclcgenlaogshet Merkskein de buuí van hergehuchtHal te Minderhout.Hie. heeftonzeafdelingzÍn alleÍeerste aankoopkunnendo€n.D;t was in I99l door.toennog,de Wielewaal. I-Ietg€biedbestaarvoomameliikuil botanischifteressante hooilandjes, beekbeseleidende bosjesen natuurlijkhet Merkskezelf. - FRANCKENBERC:0ha8,lr28ca.Di1 stuk is gelegenlangsde Mark ter hoogte van het Looi en bestr t uit een vrij leuk vochtig "pimpemelgrasland". flet grootstedeel heeíl natuurpuntin eigendom (in 1998-1999 gekocht)máareen deel van dit gebiedis in eigendom van de gemeenle Hoogslmlcn waarmee Natuurpunt een beheef overeenkomsl heeftafgesloten. - ASPTJ'|'IEN|6ha87a80ca.Deze grondenzijn ook langs de Mark gelegcnen s;tuerenzich achlerde Mosten.Onzeeersteàankoopdaaris in l0o0 gedaan.llet gebicd bestaatuir vÍij droge rol vochr;ge


graslanden rt kleine landschapselenentcn.Ook enkele stuklen bos zinen al bij ons in eigcndom. -

P^TERSWII-lL.: Dir vochlige Srusland is lha06a26ca groot en is cigendom lar dc gemeente Hoogstraten.Ook hi€r heen Natuurpunt ccn beheerovcrocnko'nstmel de gcmecnte afgesloten.Hei perce€lis gêlesen langsdc lvark achte. de paterslan Meers€lDreel'.

- I.ANGE Bt,liMI)EN: Dit srNland in wording is lha40È groo! en is geiegcn aan dr bosuil rc Woftel. Het íuk wordl gehuurd van Flor Verschuerenvoo! ecn slmbolisch bcdÊrg.Her eig€nlijkebehe€fwordl hoofdzakelijl uitsevoerddoor de JNM.

2. UitÊêvoerdc weíkên HALSCHE BEEMDtrN: Op ondenlaard liLtánie staan de behecrpcrceleÍaargeduid die gebluikt worden in dit verslag.

MAAtBEtfEER: De bÈemdcn/dÍ:t, r./.,p lontenijke, d@r sondiater rlv)etle tutte ttu ldt èn in het albia.l. Nrceel I, 3,,/ & r-./die i. de llalsche beemden Bclegen zjj'} llordcn normaal gezien2 keer per jaar gcnaa;d \raama hc1 mdaisel afgevocrd wordt (maaisel aftoefen = vocd;ngsstoftènalvocren). Deze werken docn rlc om de graslanden


- zo voedsêlarm mogelijk tê houd€n. Op vo€dselríke gtaslanden oÍndal voorkomen(wel meerbiomassa) tunnen minderplantensooíen de andere zijn in voedselrijke toestanden de sooÍen die gespecialiseerd sooÍenv€ronngen. - te voorkomendrt er ee. larg m€arfgestorv€nmatêrisalzich op de bod€E opstsp€lr. tÈze laae mel afgestorvenmaleriaal zorgt enoor dat plantenslechlkunnenkiernenen werkl verruigingvan het g.asland in de handdoorsoortenzoalsCrotebrandnetel. - en om enoor te zorgendat de grásland€nkorí de winaGringaaÍ. Als de vegelatiekoí de *'inler uilkomt, hebben minder opdringerige plantensoorten meerkansom me€ople gro€ienofle kiemen. De eerstekcer is er gcmaaideindjuni. De lag€ beemd(perceel4) is niet ge|naid kunnenwordenomdalhet perceelte na1wasom te beweÍken,ook is er slechtsccn deel van de vlinderwei(perceel l) gernaaidkunnen worden. Dit om dezeltilereden. De tweede keer is er gemaaideind Het maaien van de graslandengebeurd door een gesp€cialiseerde zijn aangepast aannalle loonwerker(mettractorendie v;a lagedrukbanden stukken)oíndatde beemdenniet met gewonelandbouwoeÍui8enzijn te nog steedszo nat bese.ken.Eendeelvande lagebeemdwasin seplember dat we dii werk hcbbenmoctendocn met eigen l€den€n op de oude en afdragenmetde riek. manier.AÈeiseí (wel metde bosmaaier) en als BECRAZINCSBEHf,ER: Perceel2 wordt beheerdals graásweide vcrbossingszone. Door het gebruik vsn Íunderen bÍengen we meer structuur in deze ruigle wat een meerwaaÍdebetekendvoor veel kleine dieÍjes die vaak afhankel;jkzijn van veel skuctuu. en variatiê. De rundcrenwarenin de beemden aanwezigvaneindme;tot eindoklober. 'Iwec ván d'l jaar d'e wê kleine bede.tjngen bij hel begraz ingsbeheer tegenhel volgendeseizoenmoetenherbekijken. - We hebbenhetsevoeldat er te veelÍunderenslonden(10 dieren)er/of darer t€ vroegis gnslaÍ metde begr^zing. - I-ientwêedenadeelvan bêsÍazingmet runderenis dat die veelgebruik maken van arn\r€zige waterpartijen om in tc rusten en hun behoef 1e doen. Het gevolg ;s dat de aanwezigepoel v€el le vo€ds€lrijken te v€(.aDoeldann het worden was. ln oltober hebbÈnw€ dan met


vrijwillieerc de poel ook uitgeraslerd.Èen zeer vocdsehijke(eutoot) poel met veÍrappelde oelers is zeernegaliefvoo. de aanwezigeoeveF en walcrplantengroe; en het dierenleveD in het water (waaronder amtibieën wàaNoor het sebied belancrijk is). INFRASTRUCTUUR: Door de Halschebeemdenloopl een wandelfoule (oa. het laarzeDpadpassÈedhier)- Deze wandelroutesmoetenregelmatig met de bosmaaier genlnáid worden, de aanwezige brugjes moetcn regelmatig hersteld uoÍdcn cnz--. Het begrazingsfaster moel ookjaarlijks gecontroleefdworden. tliteindelijk zijn d€ vdjwiuigers van natuurpuntin 2007 ongevecf l0 daSenbezig geweeslmet de aàn$€zigeinfrastructuur. NIETS DOEN: In somniae nallur is het het bestedatje niets doet.Dat doen w€ bijloorbeeld in perceel 6. Dal perceel bestaatin hoofdzaakuit elzcnbroekbos en oud populierenbos. h dàt popuLiercnbos hebbenw€ enkclejaren seleden redelijke aantallenbomcD geringd(|er aÍkappenvan de schorswaardoor de sàpstroomvan de boom doorbrokenwordt en deze op slam sterti) die nu bijna ,illen zijn gestorven.Dezeopenplekkenzullen ingenonèn \ao.den door ardere boomsoodenzoals Es en Zwarte els. De beekbegel€idendebossen mel Es en Els zijn eèn mêer natuurlijkesiruarie die ecologischook inrcrcssanieris.

3. Uiteeloerde Bcíken asn dc FRANCKENBtrRG: MAATBEHEtrR: De gronden van dc Franckenbe.gzijn om dezeltde redenenals de beenden van de Halsch€Beenden gemaaidmet afvoerlan IIct g.àslaDdis gernaaideindjuni en tijdens de eerstehelÍi van september. Dê werkcn zijn uiig€vocrd door een loons,erker.


4 . U i t Ê e r o e r d e$ e r k c n a r n d e À S P U T T E N :

MAAIBEHEER + BÊGRAZING: Alle graslandpercelengelegen in hel deels€biedAspLrttenziin in 2007 gemaáid geweesl.De werken die in di1 dcelgebied lvorden uhgevoerd zijn íeeds in beheerovereenkonrsllnet

-Beheerperce€lI is nog sleedsvrii voedselrijk cD kàn hel best 2 à 3 keer perjaar gernaaid{orden. Ook is er nog ze€rvecl wilbol (eengras dat sterk


donrineen) ir hcr pcrccel aanlvczig. Orn witbol weg te krijgcn l(an men bcst beginncn nraaicDvroe-qin het.jair (vb mci). Wegensher slechteweel oD eventueelandcrc rcdenenis hct percccl dirjaar slechiséén keer,en dit ,,r:erlaat. genlaaid. l)e maailycrken hcbben in augusrusplaalsgevonden. I)it perceel triigr op het einde van hcl.jaar ook nog een nabegrazinener taarden- Dit onl hcl grasland z-€erko.r dc N;nrer uit re laren komen.tn 2007 is dczc nabcgrázing gebeu.d door 3 paa.dendie er in oktoberer novembergcgra,rsdhebben.Om dczc begrazingtoe te lalen is er nogtwee dqen door vfijwilligcrs a.$ de injnsÍuctuur gewerkt(ondef verzetbaar rastefmaajenen rnslcr herstellen). -Acheerperceel: lvordr brbeerd als hooilveide. E€n hooiweide is een g.aslanddal één kceÍ peÍjáar s'ordl gehooid en dat daamagebruiktwordr als graa-s\eidc.I)oor deze vo.m lan bcheer lvordt er nog sl€edsvoedsel !án hct percecl vcrwijderd (dc mmibe',r0 DraarlateÍ op her seizoenblijÍi men. via de begfazing.nreeÍ írucluur bchoLrdenwat dan weergoedis voor dc .u]n$€zigeklcine ihunà. De maaibeurtis uirgevoc.d in juni llaarna er een begrazing is gestartdoor zes runderen. Dc^ rundercn waren op hct pcrc€elaanwezigvanaf begin tuugustusrot cird oklober. -BchecrperceelI is diljaar 1'!cc teer scnraaid(iub;en okrober).Botanisch gczicn is dil hct n$oiste grasland van dc dri€. Dit pefceelwd, vroeger echlc. een naïsakkeí. Toen we hct perceel aankochten was hel onrgevormd nàtLr cngÈls aaigrasland. llet verschijnenvan €en mooi gÍasland \anuir een \oormalige altkcr verduidelijkt zeergo€d d€ potenties die €r in de vsllei \ln dc Mek nog aa'rwezigzijn voorde natuur.

5. Uitscvoerde wcrkcn aán h€t PATEIISWItrL: MÀAIBEHEER: Dc gronden lan hct Paterswielzijn om dezelf,Ce redencnals h'eÍbo!cn genraaidmct al\oèf !an maaisel. Her gra5land is gcrnaaid in juni cn in olrober. Dc werkenzijn uitgevoe.d tilr.en beheerorcrce'rkomsrmcteen landbouwur.


6, Uiteevoerdew€rkcn arl de LANGE BEEMDtrN:

MAAIBEHEER: Het perceel aan d€ Lange Beemdenwordt óén keer per iaár semaaid. De N\4 heefi, naar jaarlijL'e se$oonle deze ieheeÀwerken ook dit jaar wee. uitsevoerd Het perceel moet handrnatis edotmotorculteut en methooirijven-en gemaaidworden(meibosmaáier vorken afeevoerdwofden Dit perceel kan niet machinaalafgew€Íkt


wordendaarer te veel stronkenvan oudê populierenàanweziezijn- De werkenzijn dit j aaruitsevoerdeindoktober.

7. trisenliik is het artikeltie klaar msar toch aoÊeve. dit. * NatuuÍpunt Markvaile; heeft d;t jae twee halve werkdagen voorNàtuuJen Bos.Injuli doorgebmcht op domeinenvan hetAgentschap lotal personenboomopslagaan het veÍwijderenop het heidepeíceel ie wortel Kolonieen tijdensd€ dag van de naluuÍ wárener een Iotal vrijwilligersfijnsparaanhetvenvijderenaar de Bolksebeek.

* Nog een kleine dankbetuiging naar volgende personenlijkl lne wel op zijn plaats: Drej Oomen: Conseryatorvan het Paterswiel. Stijn LeeÍmans: ConseÍvàtoÍvan de Lange beemdenen Jack Govaerls: Consêrvator van de Halsche Beemden. Asputten en A1 de vrijwillisers die zich ook dit jaar',rr'eer volledig belangeioos hebbeninsezet in onze (kleine maaÍ belansrijke) natuurpaÍeltjes. Flor Verschuerenen de GemeenteHoogstíalen voor de gronden die ze aan ons in huur of in beh€ergeven. + Volgende beheersactiviteii: L maart om 09.00 Halsche Beemden


t-lt it I r'nI - - "I' rnï -\lÍr',lL-

WETKOMin hel bezoekerscenhum DEKIAPEKSTER.

Elkezondqg open vqnoÍ l3 uur VeÍenlgingilokool Nofuuípuíf l orkvollel en JNI MoÍkvollel DronkgêleEenheld^erÍot Jon SponnenbuÍgmuieum bezoekeÍiruimle lenloon.lollingên cuÍlul3ên lezlngên vêígqderlngen Conlocl: VooÍ.lltê. Noluuípunt ltêl Oomên - 03 315 02 ils De Klopekdêr: Koen Ve6chr,êÍên - 03 31424 l5


CursusNàtuur in de Tuin De naluur laal zich niet opsluiten in reseNatenen nàtuurlieíhebbers willen haar ook gràag zo dicht mogelijk in de buuí. Het lappendekenvaí Vlaamsetuinen biedl een ide&l leefgebiedaan tal van diere! en planlenen is een bron lan inspÍatie. mst en verucndering voor groenehanen.Ir de cursus'Natuur in dc luin' l.$ je alle, over de bijzonderezoogdier€n. vogcls. amÍibieër en insecten die je in je tuin kan legenkonen en de inheense planten die er een piaatsje verdienen.Je kijgt €r ook lal van hdrdige tips om van je tuin een pmchtig íukie naluur le maken.waar mensen dicr zich thuis voelen. Datulns:

wocnsdas 20 fèbr. (planten) wocnsdag 27 fèbr. (jnsecten) woensdas 5 maart(zoosdierenen amfibieën) soensdag l2 Íraaí (vogels) $oensdag l9 Ínaart(ecologischcÍnoestuin) telkensvan 19.34tu 22 3A

Lesqcvers:

Educàtie) JoeriConensen KoenLeysen(Natuurpunl Dirk Govaeís(Widar.VELT op 19maarr)

KostÍ)riis:

30 EUR voor leclen .{0 EtIR voor niel leden

tnschriilen :

Bii Wim Verschraegenvoor I februàri2008 (;nsridwim@hotmail.con of 03 I 1,147 75)

XIêiÍr PÍ.rlmoer,tuin \íind.rhout.?006


Vogelsvoeren en beloeren TelweekendoD 2 en 3 februari 2008 Hoe f€llen? Na het voedcreneen half uurtje of iels langer tellen levert reedsgenoeg gesevensop om een goed beeld te vormen van de vogehijkdom iije tuin. Noleer pcí soort het gfoorsteaantaldatje op hetzelfdemoment hebl geleld op o{ nabij de voederylaats. Een voorbeeld:op 3 tèbÍuari zieje op 9uJ4 dde kooltnezenop de plank, op 9u58 vier op de plank en I aan de vetbol, op lou geenen op l0ul3 vier. In dit ge!al ielje vijfkoolmezen. le hoeft niel op beide dagen waar te n€menl MaaÍ he! mag. Het is niet de bedoelingom overvl;egendevogels te lellen ofvogels die ver van je voederplekin veld, akler ofbomen rusle Je telses€vense-mailen. ïaxen ofterzcndeí Je telgegcvenskan je ook per e-mail, fax of mei de posrverzenden.Je kan het teltbrmulier downloadenop ww.natuurpunt.be. Bewaarhet word.doc opjc harde schiji vul het in, benoemhet en stuuÍ het dan als attachment aan ecn e-mail naar wim.vandenbossche@natuuaunt.be. Jè kan het ook faxen naar 0 i 5 ,12 ,19 2 I of siuren naar N atuurpunt. voeren en bcloercn,CoxieslÍaat i 1,2800 M€chelen. Tips voor hêt voederen . Voederen mag op bescheideDschaal het hele .iát (bijvoorb€eld mcl radeo), maar het is pas echl nodig als het langdur;g vriest eDof Voeder niet teveel teselijk Èn lieist's ochlends (na een lange, koude .acht hebbenvogels behoefteaan een slevig onlbijo en tegen het einde van de middag (zo kunncn z€ dc nacht doorkomen). overdadis voederenkan muizen en rattenaantfekken. Gcefgeen voedselwaarin zout is verwerkt. In de kàas en h€l brood dat je locdeí zit al meer dan genoegzout. Voeder zeker g€enmargarjneofbote., die werken als ldeemiddel. voedsel dat makkÈlijk bevr;est,zoats appels.voeder je best als geheei €n niet in kleine slukjês.


. Voedernooir vet en pinda'sin de tijd dal vogelsjong€nhebben!De jongenvan dc nrccstezangvogels eteninscclen. Wrteí In de winleris sater evcnbelangÍikalsvoldoendevoedsel. Wanneer het gesneeu*dheell.is hel nietnodigvoor waterte zorgen.De vogelskomen danaanvochtdoorvande sneeuste pikken.Bij vorstzetu besleenbákje mer\arcr buiren( nooirrourin herwarerdoenj.

Wa!r is de tuinzwêrver


Vriendenlan de natuur HOVÊNIEÈ Nogzit de vorst rien centitnele. diep in de grond,roch hdosrziJnschoenen krokus6l spriet€ngroenvansneeuwklok. Hij snoeitwai hogeruerd donhe|n,de vlindersiroik ïoï op d€ schijnbodrdodestom. Vdn&ve. zwone zieJhiJop hunro€P de vorkvluchlbovennodrhet noord€n. Noghogerdenkrhrj zich plon€t€nen nogkouder,vefter, sler?e , o\erdq onzichtbaor, en de grefzenvon't heeldl. Vonddorziet hiJzich sroonieenkruih, horeh,eehsnoeischoor in verwooide de hond,en naostde schoenen die loefjes prillespriet n€t niet ve.iropt-


I ld'editic van de ANKONÀ-ontm \ \ K O N A i s d e A N t \ \ c . p s eK o c p c l ! o o . N A t u u r s t u d i e . I)e \olgende ANKoNA-onhoerinSsdrg hecli plaats op zatcrdag 9 l e b r u a r i : 0 0 1itn h e r p r o v i n c i e h u i\sr n A n i w e r p c n . I)eze oDnnoetingsda-gis de jaarliiksc sàrDcDlomstvan verenigingenen !r'ls'lligÈrs die actief zijD rond naluursludiein de p.ovincie Anrlveryen. llet prosrnmma staat ir) hel reken van 'laagdrempelige inlertarisrtiecampagnes. Je lu l dcclnèmen àan workshops, lezingen volgen cn info- en bo€kenstandsvrrn (nlrtuur)veenigjngenbezo€ken. lederccn die zich naurv betrokkcn loelr bii dc natuuren op de hoogrewil blijlcn over reccntenatuufstulics in dr prlrvincic Antwerpenis welkoÍnop dtze onlmoetingsdag. Proprrmmn: In de !oorniddaS kun jc dc!lnemen rl.1ndric lerschillendeworkshopsen in de namiddag staat dc p.€sentalic lan eeo aántal laagdrcmpelige invcntarisatiecampagnes \an :007 op hcr prognmm4 zoalsde'cervriemel zonder piemel-actie. de naruuík lcndcf. dc ruinllindeÍellingen en h€t 'Vosels loercn en beloeren-1(l\veckend'. Í)mrop volgt een debat met als rir.l la"gdrempelige inrenra.is,tiecrnrpagncs.ziin ze (welenschappeliik) zin!ol?' Nrclde.atoris Enr. p(rli.ssor I)r. Rudi V€rhe)en. lnschriiren: I)eelnrme is gralis mad inschrjiven is vcrplichr (en kan nog tot 3l januari 2008). Nleer inÍb vind je op de ANKONA websitehtp:/iwww.ankonà.bc/ K e n i c h e t d r i e m . s n d e l i i k s A N K O N A - t i i d s c h r i f t i A N T e n t r en' o s n i e t ? Ncem dan cen kijkje op huD websilc (rubrick'nieuwsbrieven')waarje de vorigÈ vicf numme.s van 2007 kor r&rdplegen.Wil je je grath hierop aborntrcn !oor 2008 en 1009 !Lrl dan hcl elcktronischrcgistratiefomulier tegen :0 januarj 2008 in. leclbmgc!inÈrnatuur en-bos'1(oeoel !!$r E\]Lp!arar!.bq!r!!!!!!È!qr)' \oor natuursr n 'eu)\!biql_4!I!!aejip lre Ic.cr-rcm:7-9q69 : 7-9969-ój 6l&!!!dulerglilq-tcrn Voor m€êr iífo: KoÈn a u) pers.e-ndi1: arrkon:líi pih.pÍo\anl.be


Cistercnwasheteenhoogdag niet omwille van een zondag want er werdenbessengeplukt Íechtstreeksvan de struik gerukt. Vier hoopvollenrannen liepenrondmetlekkerepláÍnen "Sleedoom"washei toverwoord in d;t prachtigeHeure-oord. Vandaagis het tijd om te brouwen eendrankjeom vante houwen bessenword€nnetjesgewassen de keukenstaatvol plassen. De mooistebolletjes woÍden getraceerd en op de bodemván eenflesje geplaceerd De blauwebessenkrijgennu eenwitte snoet want ze \Hordenruim met su;kergezo€t. Na al dit hardewerken en zwoegen mogenwe dejeneveÍ toevoegen een glarsje nippenkan nog net voordatde fleswordtweggezel. Tweemaanden kijken we nuvol goestingui1 naarhet resultaatuit die fles zijn tuit. Begindecember is hetmomentsuprème voor sleedoomsap crèmede la cÍème.


'l

rektcl

CàstelreesrHeide2007

a j e l e l dv a n 2 l a u g u í u \ m l l i n o v e l r b c r C e t e l d el i j d : : 6 9 . 7 5 u u r 'I o i a a la . ? n r avlo g e l s: l 7 l . l 8 7 è i p l .

\ \lsí rÍllvt R ÀPl'Elvln.li I]ÁRMSUS RFIIIISIL:F I ] I L J \ \L K I E K I : N D I I I I FL \tl\\l ri(!l|(

fioL:Rlr\l\r^Lt^! BOI:IE aOOlvlLEEli\\FRlK BOOMPIPtrR llootlIvr\t K

694r) 2 ]] 5 ]5

11718 1 308 109 a

R RK r È l i i . : l r nr r tsLl/l Rr)

2 322

Drlr\P|]iPtiR r)rfrrRGMLI:tJ\f fls (,1A1

2 1 1 29

íi,\t.rssPF(

631

a,lll!\)li5

(ir,l| K$,rK íirtR7\f^Ll \N c . t l r tI \ , \ \ l l 1 (í)lir)Ft-EvtER (ir)l lr\ lN(

CRASPIEI'ER cRAl \\1 a, \N5 (iRoti\l.tNc

ITECCI\MI'S

| ( ) rr N r ) u t J tlí)ulDl Jf HljszwÁLlt\! K\IJU KrIiP

(r \ |

3

2A12 2524 143

54112 2221 1628 1754

1455 1686

KI-ÀI'EKSTER Kr l\1^NrjLM|LUW

24

KLLI\I] RIITCANS

25

r . L r \ L/ \ \ \ a N Krlr.ri K\í)alrrir/wAAN KOKMIEUW KOOI\jh|S KOTER\IEI! |{RAKIJJ.ND

58 I 2 21

54

479

KR^NISVOCJ_j KRUISBI:K KLJIFMELS

rl 775 6 752 928 264 11096 4

5007 59 1

\'IERF|, I)IVERZWALU\I

t6 71

oolt!\,\R

29

( ) Rl u . A . \ N PAAPJE

1 1

GR()INPO()I l(rl Í.R

4

c l N r Í tl À 1 t I 5

36

a R o l L L r L r N ] \l r e t

5

P L r ll l R Rli-lC?\NS

65 176

14

RIITí]JRs

605

2a2

R|NCIIjLS

200

ROODBORST

!78 2

(iRo ru\LrR .ROII PII'PLR

CRO'IEZILVFRÍiI(,]R (;oki \r1 r II\YIK

11 I I

R r ) s s vr . r l R M U I s

1


ACTIVITEITENKALENDER

6 2Ut gêvol8d TraditieSetrouw €n w€ vandaag onzenieuwiaarsvÍàndelint, door eenkleineniêuwiaársreceptie aanSeboden door Natuurpunt.Oê .eceptieduun tot 13.00u,daarnabetint de gêwonêzondaSsoPenins. U kandusserustbliiven. Waar I Wanne€rl De Klapekt€r om 9.00u Yerantwoordêliikê: JackGovaêrc (03 31571 85) Organisatie: NatuurpuntMarkvallei

dlrudortroprror,2006

6ROTEXtíS D€ r{.áPErctÍlR

\Á/aar? lvann€er? 9.00u in De Klapekrer vêrantwoordêlijke Haylacobs(03 31582 09) Organisatie Natuurpuntl'larkvallêi

drr&Í rroarrorí?rot

IER6 DEt|Í{€-AlutEl/ll*ti(GnoFf

\ /aar? lvannêer? De Ktapêkter om 20.00u Ve.antu/oordelijke D.ej Oomên (03 3150? 45) Organisatie: NatuurpuntMarkvallei

rrrtlzs , I tíÍ/lÍ,dr 'Joa

FoÍOlt4l,li

DezêavondbíêngtRiàVanAelstsamenmetjoi Mayên Jaakêên impressiêvanhun Mêxicoreisin okober il. Hei wo.dên onvêrgeteliikê beeldenen verhalenràn de Mayacultuur en het lev€nin Mexico. \n/aàr ? Wanneer? 20.00urn De KlaDekter (03 3l4 47 75) V€rantwoordelijke wim Vêrschraegen Organisatier Natuurpuntl.4arkvallei


VELT yERGÁDER$IG 14J{ | | Fni,.rí 2t0t is in is iedereenwelkomdiegêintêressêerd Op dêzêbêstuursvergad€ring VELT-aíd€lin8. Er wordtgestan het reilenen zeilenvande plààtseliik€ film 'Ouf DàilyBreàd'vande Oostenrijker m€t de r€c€ntuitgebra€hte wijze Nakolaus Gêyrhalterdie ons op een pàkkêndeên onthutsendê vèNiidêrd is vandê to6nt hoê ver d€ modernevoedselindustrie Tijdênsde pauzeis er êcologischê visiê.Nadienwordt de íilm bêsprokên. presentatle hêt êent€rugblikop 2007, van iaàrprotnmma2008, idêeën ên suggestiês.Tevens wordt gezorSdvoor êên uitwisseling vaí h3pi€en €en drankie. 'De waar ? Wanneer? 20-00urefter vánde basisschool wijsneus'in Wonêl (insànsvia Kerkpad). Kosten? Ledengratis,niet-ledenbetál€n2,50Éuro. verantwoordeliiker HuibrechtProvoost(03 3l4 38 ló) OrSanisatie: Velt-Noorderkempen 12 taona zOOa ',','jdq NM STRJI8ÁEKEEHEIDÊ Srriibeekêwintêruret vvaar ? \ /anneêr? 13.30uKerk Meerlemet de fie$ (êi6dê16.30u) of Ver.ntwoo.deliikê: KoenVanA€n (snoek-visserke@hotmall.com 04.7766 66 75) Organisatie: jNl'í MarkYallei dndog 22 jouorí 20Ct VERGADEiTNG vERENlGrllGilvER,(rt{G l't/aar? Wanneer? De Klapeksterom 20.00u v€.antwoordelijk€: lnsridBros€ns(03 3l4 47 7s) oÍganisàtiê: Natuurpuntf'larkvallei FOTOLFZING Y''/d!g 25 loar]'|t 2&a Onzetweedevriie lezingvanontê lêdên.We kriigeneendrietal rêponagesover de reizendie ií de voorbiiezomerwerd€ngemaakcwe ên êênfietstócht wordên meêtenomennaarRoemenié, Denemarken reízen. doorhêênFrànkrijkofwel eenverhaalover eco{ogisch waÀr I wanneerl 20.00! in De Klapekter. (03 3l4 47 75) Yêrantwoord€liike: Wim Verschràegen OÍganisatiq NatuurpuntMarkvallei


*i.*.nd 2-t ftóflro.l 2O0t lp6ÈLlt IOEREIí E|{ l6loCf;Ët{ Hêt iaaÍliiksê elweekend van de voSelsin onze tuinen maak tevens het beSinvànonzecursusNatuurin dê tuin. lÍeêr inÍo€ldêrcin dezeBiêteut Om meete doenmet het telwe€kendkanje gebruikmakenvand€ íoldèr uit Nàtuur.bladof ran d€ íoldersdie in Dê Klapeksterli88en.

'!,|dqt

t*awr

20Oa

ZOiDr4tWat DEIJ|,C

Dezemorgendoênwe het Vatebondpad in Merksplas kolonie. Waar I Wanneerl KaDelWonel kolonieom 9.00u VeÍantwoordeliik€: ,ack Govaêns(03 3l5 71 85) Organisatie: NatuurpuntMarkvailei

rrl*tq a f*.r,orl 2O0t

KrToatia,|íi

Tiidênsde laat5teíotolezinS vandit sêizoenb.êngenwe samenmet Stijn Leestma.sen Vi(ky f|enens eenbezo€kaánAlàska.êêngêbiêddat niêr zo dirêct ifl Íedersbereikligt,ma.arwaardê natuurons hêêlwat tê biêden Waar ? WannêeÍ? 20.00uin De KlapeksteÍ. (03 31147 75) Verantwoordeliike: Wim Verschraegen Organisati€: NáruurpuntMarkvallei

@tbttttu2ooa

t$A-'ÁE'fp{Et1É

l4odderploeter€n in Sa€Ítin8hê Waar ? Wanneer? 8.00uSTIPTIaanhet lokial in Wond einde vooÉí€nrond 15.00u \'viê? ini's(+ l2 jaar) Kosten? l2-16 jaár:4 euro, ló+: 6,50euro Me€brengênl extrà kledii,handdoek,doe zekerslechteklerenaan, reserveschoênên, laárzen,koek & drinken!!.botê.hammen, dit allesdoe het bêlr in wàrêrdichte een ruSzak!!!! i€ Inschriiven? voor 30 decembêi bii Arflold Winenberg(03 I I 5 00 I 7 of arnoldwiftênberg@gmail.com) Organisatie: JNM Markvallêi


1f

IU

inênYoor dê wintêrsnoêivan je snoeischaar me€want hetwordt eenpraktijkl€s. Waar ? \n/ann€er? 9.30uaanDorpsgêm€ênschap Widar,Lipsêind€ 43 (eind€| 1.30u) te Mêrksplàs Inschrijvenl BiiJanHorstên(03 I l4 ?2 55 of info.noordêrkempen@velt.bê) Kosten? Gratisvoor leden,ni€tledenbetalen2,5 EuÍo. Verantwoordeliike: EdwardMo€rman(03 297 30 87) Or8anisatie: Velt-Noorderkêmp€n It Êórrr.rf 2O0t vE l6,ru)€RlïG VEREfl'CT'('SIYERJía{G Ërtl* lva.r? l^/anne€r? De Klapeksterom 20.00u Verantwoordelljke: lngridBrosens(03 I 1447 75) Organisatie NatuurpuntMarkrallei

s.nrdrÍ

?0 Êó.$.rí t00t

CURt(4tt{AruUR F, DETU|X

VandaaS beSintde cursusNatuurin d€ Tuin.Voor volS€ndê dataoí mêer iníoziê eldersin d€zêBiêteur U/aárt \ /anneerl l9.l0u in De Klapekster. Verantwoordeliike: Wim Verschnegen(03 31447 75) Organisatie: NatuurpuntMarkvallei

,tl,f'éq8l,

fcbruatt 200t

jaarlij van onze vêr€niging.lêdêrêen diê het ooit meêmáakteweet dàt het eên onvergeteliikeavond wordr Ons feêstcomité zorgt stêêds voor €ên mooie omkádêring en een specerende avond. Zêker niêt tê missên! De avond wordt gestárt met de algemenevergadering.De gelegenheid voor alle leden om vrà8en te stellen aan het bestuur of suggesties te doên voor hêt komende w€rkjaar. vvaar? \^,anneêr? Dê Klapeksterom 20.00u Kosten? 5 euro voor een avond met drinken en haDies v€rantwoordelijke: Het íeestcomité Organisatie: Natuurpunt l"larkvailêi.


,rqra

t*r,fit

200t

rÍ TLr.rR fl{ ot ?t,|t{

insect€nhuisies maken Waar? Wanneer? 14.00uin Dê Klapêkster Verantwooídelijke RiaVan Aelst (03 I | 5 74 4 | ) Oraanisatiê: Natuurpunt Markvallei

r,fq tt íbofl,ort,oot , vvaar?vvanne€Í? DeKlapêkster om20-00u

VI^GADERflG

Veràntwoordeliik€: Dries Van d€n KeÉus (driês vdkêybus@hotmail.com oí 047360 65 06) Or8anisatie: JNM l"lerkvallêi

a.''dtrtl

tu*t

zítoa

lE.Ë:ÉFtfEtuEx

Deze morgen hebbenwe ons werkmomem van dit kwàítaal. Wê pakken vàndaa8 de Halschegeemdenaàn. }vaar? Wanneêrl 9.00uaande HàlscheBeemden. Verantwoordeliik€: Drej Oomen (03 31502 45) OrSanisatiê: Natuurp!nt l'larkvallei ,''da32 nlE'tZtot ZOf€@í/tÀbCU C Dezêmorgêntrêkkênwê naardê Striibeekse Heideen naarde BlekêHèi. De lentekondiStzichaanen de natuurbrengtal nielw lêven. lveart vvaín€er? KerkDleinMeerl€ om 9.00u Verantwoordelïke: JackGovaens(03 3 l5 7 | 85) OrSani3atie: NatuurpuntMarkvallei n dar 2 t',6a't 200a

x TrruR,r DEttt í

yETDoLIEN MAT(I,I

Workhop vêtbóllênen wintêrhapjês makenvoor in dê tuin \rilaarl V/annêer? 14.00uin De Klapekter (êindê17.00u) Verantwoordelijke: DriêsVanden Keybus (driês vdkêybus@homail.com oí 0473ó0 65 06) Organisatie:JNM Màrkvallei& NatuurpuntMárkvállei


dr.a{4

hóoÉ 20Ol

l€Stut RSVE|GOgiÍr{G faP+rt{rr,l

\'vaàr? líanneêr? Dê Klapeksterom 20.00u Verantwoordeliikè:DreiOomen(033l5 0245) Organisatie:NatuuÍpum Maíkvallêi a E{e.zOOt

LEZnG [r rDtOPEtt

n8 oyêr de hisroriêk van de lriminaliteit en landlop€rii door de

eeuwenheendoorJozefBosch,voormali8directeurvande gevangenis. l't/aar? l,Yann€er? De Klapekter om 20.00! Verantwoordelijke; JaakSrosens(03 315 74 4l) Or8anisatiê: NatuurpuntMarkvallei Z.,'dÉt9

n'EE,r 2et08

t{Árt rt ft DEruri, oonwo*itE Í{otEÍ.

Workshopoorwormenhotel Waatl lvanne€r? 14.00uin De Klapekter Vêr.ntwoordelijke DÍêi Oomen(03 31502 45) en IngíidBrosens í01 3t4 47 75) Org.nisatie: NatourpuntMaÍkvallêi nËCllJffitrae. DflDJlIË.DiCTEUr Anikels moetenbinnenkomen bii Wim Verschraêgên.

l5 n drt 2004

'{lcrfi V fl DEDurttÊla{rs

Ook dit jaarwillenwij bijdrèsenaande Waart Wanneer? De Klapek5ter om 20.00u Verantwoordelijke: Drej Oomen (03 3 r5 024s) Oraanisatie: NatuurpuntMarkvall€i D,'dEttór'pc.2.8

l,^fl n rx DtrTufl

workshop nestkasqes maken lvrarl lvanneeÍl 14.00uin De KlaDelster vêrentwoord€lijke Drej Oomen (03 3 l5 02 45) O?8aniratie: NatuurpuntMarkvall€i

|{tsrxasTrEs


yERG DE:Rtirc yEREISG$IGSWEí(,'íC &rdat ,t moEÊ 2004 Waar? Wanneêr? Dê Klapêktêr om 20.00u Verantwoordeliike: InsridBrosens(03 31447 75) Organisatie: NaruurpuntMarkvallêi ,ondq

2t m@.1 20Ot

NAruUf, ts{ D€ TlJlrr, LS|,ÍEAOEKET

rÁ/aar?Wanne€r? 14.00uin De K,apekster Verantwoordeli,ke: l',|áyJácobs(03 315 82 09) en RiàVanAelst

(033r5744r)

Organisatie;Natuurpunt Markvallêi *o!,'trd'tr26 no

t 2AOa

6ROIE ,(U,SDE Xt PEKSIER

VerantwoordelijkeMaylacobs (033158209) OrganisatierNatuurpunt l'4arkvallêi Áta'datzlmd6rt

20tt

AUSUITSTÁP HIyEN

Natuurin de havenis g€ênlooswoo.d, we mochtendat €nkelejaren geledenal vaststellen. Intuss€nh er al heelwat verandêrdin de hav€nen Geert wil ons dat z€keí làtenzien. vvaar? \ /anneerl Karel BoomstrààtHoogstratenom 8.00u Inschriivên?Voor l0 maart biiJaak. Kostpriis: INM: l2 êuro.lêd€nNP l5 euro,niet-lêdenl8 €uro. Veràntwoordeliike JaakBros€ns(03 3ls 7.í 7l) Organisatie: NatuurpuntMarkvállei 'a..Ídar 29 Í|d6lÍi- 2@t Áy llÁTt URPUwT MIrOltÁát We Saantrach.endaarook aanw€zig t€ zijn. ,aa.rfu 5 'È''l200t turt LcÍft ÍÍFtr H€t nachtl€ven zoalsher is ... Maxburg lvaar? Yvanneer? 19.00ubij TinnêSegers(Sluisk€nsweg 4, Meer), Vêrantwoordeliik€n: TinnêSêgersen Amold WinenberS (arnoldwittenbêr8@smail.com of03 3l5 00 l4 Organisatie: JNM l'4árkvallei


',nlhí

é q.,I2í,t

zot{o^G5w^xDEUr{6

vandaagverkennênwê de Pampaên her HoekeindetussenWoftel en Merksplas. \,Vaetl Wanneêrl De KlaDeksrerom 9.00u Vêràntwoordeliike: JackcovaêrB (03 315 71 85) Organisátie: NatuurpuntMarkvallei

ZO wl\S HET IN HEURE (Najaarsuitstap 2007)

--lr


R l l l a l a r )Í l r t l , / l R D

1

710

\À \TERSNIP \\ÁTI:KPIF]PER

4 18

wtsPttNDlt-),

10 2A9

q INTERIALNE

SPI,RWIR

sPRllurv

215?4

SLECHTVÁLK SMF],I,I]|'LN SMIINT

5T^ÁRTIIEES STORM]\18ÈL]\I

larllr lllr.|lAF TORINVAI-K

Tllkr:rlrlrr( I I i R K S II O R T E L VELDLFÈ(JVII.RIK vlN|.

100 66

a 21 3

3 4 32OA 2u47

\\ II DE EEND WITTEKWIK wlllt

r A N a rr . r \ f lr <

12' 1

43 983 9

367 39

1176

ZIJI:ARI:NI)

ZII\ EfuVEEU\{ ZILVER?LE\'IER ZWARTKOP zw^klt (RAAI ZWARTË MEES

19 2 l0 51


2 Jaar Schotland:Jefen MaÍian Leestmans-Covne Twee jaár geleden vertrok ik naar Schotland tijdens een loopbaanonde.brekingcn dit voor 2 jaar. Dit betekent dat ik nu dus zou terug kornen,maar zoalsj ullie weten is dit Diet het geval. Is h€1hier dan zo goed dat ik niet meer naar Vlanderen tefug *il, ofheb ik g€en geld meer om mijnterugreis te betalen. Misschien best eerst eens zeggenwat ik hier zoal gedàanheb. enjà dit is een t;jdschrifi van een natuurvereniging heb maa. geen schrik náluur komt nog àan bod. Na wat zoeken naar een geschikt huis, $erk voor Marian en her doorzoekenvan jobaanbiediDgenkwan ik er al vlrg àchier dat eenjob als consultantof z€lfstandigein de natuursectorniet rc vanzelf sprekend ;s. zeke. niet voo. 55 plusser wicns noedeíaal niet het Engels is. Dat berekende terug naar het terugval programma namel;jk trachten Seorgan;see.denatuur- en oultuurcizen te doen, en doordat lve een nogat groot huis gekochrh3ddendit combinereDmet een B&8. Het eerstejaar was dit uiteraárd mel veel lee€eld maar gelukkig waren veel van mijn klanten bekende natuurpunteÍsen vrienden wat het wat gemakhelijker maake en waarscbijnlijk \!3s hcl niet le slecht wani vele kwarnên hetjaar daarop terug. De B&B wàs een anderezaak, h€t gebouw wilde n;et echt meewerkenwant er was een lekjuist boven de kamer die ik verhuurdeals B&B en ondànksvele beloften van verschillendevakmensen kwam dit naar niet opgelost. Die vakmensen (loodgieters en bouwondememersnoem jk hier in Schotland nu akijd de Clan McMànanà, veel beloven maar noo;t komên). Dic ander Clan. MacKaÍ](a, h€b ik al eensvernoemt en daar kom ik nog even kort op teÍug. Maar wonder boven wonde. juist voordàt het seizoen begon en de eersle groep geboek was voor halfmei $.as de lek ged;chl, een rnder dubbel raam gestokenwas de oplossing. Het eerstejaaÍ huurde ;k telkens een niDibus mmf ik rckende uil dal €en minibus kopen loch go.dkoper wàs dan er een huren zeker met daar bovenop een kleine cigen \ragen kopen. Alleen had ik niet met McKaÍka rekeni,rs sehouden. Ik lnoeí Ínijn Íijbewijs omruilen voor een Brits en alhoewel ik in Vlaanderen een rijbewijs had voor perconenverloer en


zeil'sv.acht$agens metopligger(waarde vroegerelegerplichral nietgo€d voor is) moest;k terugexaÍnendoenwant ;k was45+ en indienje daneen rijbcw'js wilde omruilen was dar mer examen.Dus eerst theorerisch examenaÍgelegdwaafik 1ormijn verassing vragenmoestantwoorden oveÍ dubbeldekbussen maarik was loch merglansgeslaàgd. Maar helaasvooí mijn pfaktischwas MacKafta weer daar.Ik kwam met mijn minibusbij het examenbureau aan Ínaarik Ínochtgeenexamenafleggenwant mijn minibus lvas maar voor 8 p€rsonenen het moesr minimaatvoor l0 pêrsonenzijn. de ninimum afmelingenkloptenwel maarnier aanre doen hel aanlalzctelswas onvoldoende. Het probleemwas dal de organisarie dic vefantwoordelik\\'asvoor hetallcverenvan rijbewijzenzei dar ik voor een minibLrs met 8 personen€en Personenvervoer rijbewijsmoesthebben maardat de organisatie di€ instad voor het afleggenvan de testengeen minibustoelaalmet minderdan l0 personenvoor persoÍenve oer_Op mijn vraaghoe il dat dan rnoesldoên zei men dal ik maareen minibus moeslhurenoln mijn examenafte leggen.helaaskanje geenmjnibirsmet meerJano,/irplrarscn hurenindienjeeeenrijbesiir\oor per.oncnvervoeí hebt. Enfin genoeggeklaagdik geraa( er wel uit op de e€n of andere Maar waaromkom ik niet terug.jullie wetennual dat ikjullie lo€h wel mis en dat geld dandubbelvoor mijn zonen.Daarvoorzijn 2 redenen. Een is de reorganisalie op mijn vroegcrewerk en nrijn beslissingom mijn standplaats aan BaÍ H. {e gevenwdardoorik loch niei Íaar mijn eigen streek terug kan en ik naár Limburg zou moel€n voor een job waarvan niemand mi kaÍ zrggen wat die z l zijn. En tw€e, en dat is dan de pos;t;everede.het moesthier in Schotland maarniet zo mooi zijn. En daàr kom ik danlerugop de natuur. Vogèls zitten hier veel ninder dan;n Vlaanderenmaar het zijn wel ik hebeenVisarendnest "speciallekes" op 5 km vanmijn huis€n korhanen op *andelafstand.De Watersnipkomr baltsenover mijn huis en in het naluurgebied regenovermijn huis wordl het aanlalwateÍsnippen op 450 geschat. broedkoppels ln het lijstjesezienvanafnÍjn huisvindje onderandere; Sl€enarend. Visarcnd,Velduil (ook balrsendbovenmijn huis evamalsde rcedsvêrmeldwarcrsnip),Bosuil.Kerkuil, Klapeksler(jawel),Peswosel, SchotseKruisbek,Smelleken,Distelvink,Barmsis,Beflijster,Slechtvalk,


Rod€ Parijs, Sprinkháanrietzánger,rietzanger, Houtsnip, 5000 Kleine Rietgansop 3 uur tÍd ....en niette vergetenreeën,edelherten vos. ln het weiland tegenovefmijn huis vind je dàn tussende broedende kieviten,scholeksters en watersnippen OevlekteOrchis,Noordserietorchis en WelÍiekendeNachtorchis.D;e staan dan weeÍ tussende nulssaal aanwezigeBlauwe Knoop €n de mooi€ Mela.ncholische Dislel (echte Nederlandsenaam is ongelljkblaadige Dislel maaÍ ik vcÍkies de Engelse naarn). Maar dat is niel her voomaamste,dat het is dat g€voel van Íuimle. Indi€n ik de baanoversteekiegenovermijn huis moetik 40 km wandelenoveÍde berg€nom €envolg€ndhuisolwcg legente komenen datisjuist hetzelfde indien ik achl€r miin huis venrek. Dat beteken niet dat ik helemaal afgelegen woon wanl ik woonjuistop de raíd van eendorp metalleserop en €raan(behalveeenbakk€Ímaardie vindje hieÍ nergensdusbakik mijn gevonden.En die eig€nbÍood).Ik hebhier zelfsterugeenvolleybalplo€g ruimte gekoppeld mel een gevoel van vrijheid is iets dat ik hard ?al NatuuÍlijk mis ik de rnensenin hei Hoogstraatsèen zekeÍ mijn zonenmaar er gaatgeendag voorbij of ik leesverschillend€ Ínailsvanjullie en ik ben er ook achtergekomendal kwal'teitgeldtbovenkwantiteit. Kom ik dannooitmeerteÍug....Ik weethetechtniet-...Mi.inz.ak begintte draaien€n ik zit nog vol mêt uitbreidingsplann€n Ínaar5 jaar geledenwist ik ook niet dat ik nu in Schodandzouzitten. ln iedergevalaanàlleneenZalig Kerstfeesl,ofwinteruendeG€sten e€n Gelukkis NieuwjaaÍ.


Afrikadas voselrevalidatiecentrumZundert en belangstellenden eeD De stichtirg Aljamdu organiseeÍvoor donateurs gezellissàmenzi.jn in Ali-ikaaDsc slècfop zondag2Tjanuaria-s.vàn 13.00 tol 17.00uur in hel Vogelrcvalidaliecentrum Zundetl. Luitertseg 36 q 4882TD Zundeí. wij nodigenu van haÍte uit daarbijaanweziste ziin. Er is setrachteen leuk programmasamenie stellen.Onder ardere zal er een workshop Afrikaansedarsenwordengehouden. er is Afrikaansenuziek, natuurlijk is er ;nfonnalieover de activileitenran de StichtineAljamduen er zullen nog war AfrikaansesieÍadene.d.wordenverkochtten batcvande doord€ projecten.Tevensis er foto en filnmaÈ.iaalvan íichling te ondersteunen Afrika en natuurlijklooral van Aljamdu. En wilt u onder het genol van eenkopjekoffie ofeen drankjeen eenhapjeeensgezclligbijprálendan is daarvoorook alleselegenheid. IIet Vogelrevalidatiec€ntfum de accommodatie heeft geheelbclàngeloos ter beschikkinggesteld.Voor belangstellenden is er natuurlijk tevens (volièrcs,tuin) te selegenbeideen kijkje in het Vogelrevalidatiecentrum Wij .ekenenop uw konsl. Bestuurvande StichtingAliamdu. Geí vander HaÍ.

AtjsnndV Geri van der Hatl was onlargs in De Klapeksterte gást voor een dialezine oler zijn reiz€n van her afgelopenjaar.Hier kreeg men alvast enkele lbto's te zien van het schooltje dat de stichling Aljamdu ondersleunr.Wil je

4te!,r!!!!lgM!..Ieen

ddneel rijkje or $$$.dljamJ


I

---------------

Vriendeí va|rde natuuÍ

6EHEIM Kinderenleggendenn€noppels in en kring En in heï middeneenvergeeldblod. Eenskldps ziln za weg, Ík ber' alle€}top een herg in seplember. be lucht is h€lder,elk 9€luidhoorbddr: Her ldwooivonde fobriek,de honddie bloft, 6ero€pvonbess€nplskkers in het dol. Wdt ze verborg€nzol ik noo;Íweïef L\isschi€n e€nbij of eehmusof eenkookvoneendooddier. Het blodis ge€lenlichtop in de zon. Het is zwoorols eeneikentaÍel-


PWffeVÍ JNI,4


Voorwoord Dag piepers,ini's& alle andere, WanneerjulliedezêPiniteutin de bus krijgen,zullende examenser wel op zitlenvoorde meesten-Na dez€superdrukke wàaÍschijnlijk pêriodeis het weêrtÍd voorspetterendê JNlv-activitêiten. Sommigenhebbenhun lidgeldnog nietbetaald.Hoogtijd om daar werkvan te makenlHoeje dit moetdoen,vindje in dezePiniteut. Wat staater nog in? - Eenartikèloveí 'Energieuit wind". - Het nieuwe'bestuur'van JNM-lllarkvallei woídtvoorgêsteld. - Steíis in zUnpen gekÍopen. - Hêt nachtleven vên de uilenkomtaan bod. - En nog een megacoolewedstrijd:Íestyledê JNM-kikkerl Zoalsjulliemisschienalgezienhebben,staatbijde de datumvoorhet kampalveímeld-Maarvoor activiteitenkaiender hetzoveris, verschijnter weereen nieuwePinileut.Daaromzoêkik nog enkoloartikeltjesof leukeverslagen.Maarhetmogenook foto's,tekoningen,... zijnl Tot de volgendeactivit€ill Arnold Wttenberg

.23.


Lid worden/blijvenvan JNM-Markvallei Hoê? Lidwordenvan JNlvlgebeurddooreénmaalperjaaronderstaand 001-2280592-04 van bedragovertê schrijvenop Íekeningnummer 192te 9000Gent.Vermêlddaarbijje JNN4,Kodrijksepoortstraat naam,gebooÉedatum, telefoonnummer en/ofGSM-nummer en emaaladres. IntÍoductielid Hel eerstejaaÍ datje lid wordl (7 25 jaaÍ)

Van hetlweedeleeíjaaíl.e.m hetzesdeleeíiaaí 0€ moet7 jaáÍz'Jnvooíjanuarivanhel lopende Piepbillid lnilid

€ 5,00 € 15,00

weíkjaaa) Je broer/zusis ook pieplid € 9,50 Van het eerste middelbaaÍt e.m het derde mlddelbaar (e moel 12 jaar zrjn voorlanuaÍivan het iopende € 15,00

Je broeí2usis inilidoígewoonlid € 9,50 VênaíhetvierdemiddêlbaaÍ Gewoonlid Uemoet1sjaarzijnvoorjanuaíivanhet lopênde € 15,00 weÍkjaaa) is lnilidofgewoonlid Gewoonbijlid Je bro€r/zus € 9,50 Sieunlid Je bentoudeÍdan25jaar € 15,00 (KikkeÍtje+Euglena+BerlÉm) Instelling Inslelling of bibliolheek €3000 Inabtlid

' Eenweíkjaar looplgeliikmêteenschooljaar Ditlooptdusván1 septembef lot31auguslus WaaÍomzou ik nu lid woadenvan dezeveÍeniging? - Je magdeelnemenaan onzefantaslische activiteiten, daarbijook gebruikmakenvan hel materiaalEN genietenvan de heeÍlijke groepssfeêÍdie er altijdheerst.ledeÍeendeeltzijn natuulkennismel jou, en jij de jouwemet hen.Je kunlook samenmêl andeÍeJNM'ersactie voerenvoorhet milieu. Je bentverzekerdtegenrnogelijke ongevallen op aclivileiten Je genièt10%koÍting in de JNM-winkel, waarje een gíoot aanbodaan zoekkaarten, labellen,boeken.excuísiemateiaal, verrekijkers. kan vinden.


- Je ontvangtÊuglena(vooÍiniledenen gewoneleden),'t KikkeÍtie (voorpiepleden) en meestalookeenspeciaaltÍdschrift van de afdelingzelf.Dezelijdschriften op 100o/o .ecyclagepapie. bulkenuit van de informalíe, spelleties,leukêartikelsin vêrband metnatuur,milieuenjeugd. - Je magelkezomerkiezenLriteen helehoopschitterende nationaleen afdelingskampen. Dries

Het nieuweJNM bestuur Najarenvan alleenheeÍschappij werdmijnbaaÍdwatte grijsvoor JNIVIen mochtik, als oudesokzijnde,opkrassen. Eennieuwe vootzittêÍstondêchterle tÍappelenom mij te doenvergelen,een voorstelling van die nieuweleider,en zijnteamdringtzichdusop: Voorzitter:Dries Van den Keybus Ztn leerlingennoernenhemachterzijn Íu9 "denbody",maaÍin de JN[,/houdenwe het bij "denDries".Den Drieszil alvanzijnacht jaar in JNI\r,en alleendaaromzal hij een geweldigvoorzitteÍ zijn. Ditjaar beweeshrjals kampvoorzifteÍ aldat hij overde benodigde organisatorische vaafdigheden beschiktom allesin goedebanente leiden. Sêcretaris:Loes VerbÉeken Loeskrijgter nietgenoegvan ên blijftvêrslagenschrijven dathet een lievelusl is. DitjaaÍ neemtze ook de veÍslaggeving opde websiteeÍbt (www.jnm.be/markvallei), bewonderdusookzeker daarhaaíschrijfsels Bovendienvertegenwoordigt Loesons (als Rijkêvorsêlnaarl) ookin de JeugdÍaadvan Hoogstraten, íespectl!l


Ping:WoutOpdekamp Ditjaar wejgerdeWouteen functieals ministeÍvan begrotingom zich in zijn laatstejaaí wedeÍombezigte houdenmet centjesvan JNN4[Iarkvallei.Ditjaar zoÍgdeWouter voordat KBCzijn overschrivingsformulieren moestaanpassenomdathet aantal nullenvan het bedragop de IVarkvalle|zichkekening êr njetmeer op pesten.We hopendat Woutdezêtrendzal veÍderzetten... Matras:Koen Van Aert De vorige[/lalraswêrdgepromoveerd (datbelooftvoor tot voorzittea de toekomst),dus zochtenwe er een nieuwe.Koenstondte spÍingenom er voorte zorgendat de lentensteedsneljes opgeplooidzullenworden,de tentpalensteedsin hetjuistezakje zullenzittênen het lokaal(ookdat van NaluuÍpuntbeweerdehij) steedsnetjesgepoetslzalzijn.Veelsucces! Piepverantwoordêlijke: Arnold Wittênberg Arnoldbehaaldedit jaarzijn BÍevetals "Animatorin hel Jeugdwerk", en wilditjaar latenziendat dat nietten onÍechteis. Behalvehel piniteuijezal hijzorgenvooí een boelpiepactiviteilen booidevol ontspanning, spel,natuur,... Ini-verantwoordeliik:LiezelotteBrosens Behalvepiepactiveiten dienener ook activiteiten te zijnvoorde ini's. Liezelotte zal netzoalsArnoldzorgenvoorontspanning, spel, natuur....maarbovenal: Tracteursl Stef- oudeknar-Bastiaansen


Energiêuit de wind

><=/;

- Vrl]íJ"d"t' l - de6 windmolens vanMeeÍ I voorzien vanstrooml I 6.200gezinnen (heel gÍoot Hoogstralen)

- de hoogtevan 1 moien118meteí is, mel 1 wiekdus naarboven. - ze een vermogenhebbenvan2000

l

Zo zit de windturbinein elkaar. De windtuíbine bestaatuit4 grotedelen: -de gondel

De wieken (ofde roloÍ)vangende windop Ze hebben een grote as. À/lodemê windtuÍb1neshebben 3 wieken. De diameteÍ van de rotor kan tot 80 meter bedfagen. Daarmêewordt een oppervlaktebestrekenzo groot als een voetbalveld.Al bij windkracht2 (windsnelheid van 10 km/uu.)beginnende wieken le draaien.


De hoofdaswordtdoorde wiekenÍondgedraêid. In de tandwiêlenkastzettentandwielende tragebewegingvan de hoofdasom in zeersnellebewegingen. gaannaaí *Die bewegingen -' .r '^ïï 'ï::....-.. de generator.In de

- *,il']T'l'#' !i*ï?.[,*,*:^., elektÍiciteit op.Dê

eiektíicileitwordt viê het elektriciteitsnetverspreid.

'l"al{.r-t7

g

. ,;Ê+ | .\..._

In de gondel wordtde draaiendebêwegingvan de wiekenomgêzel in elektriciteit. Bovenop de gondelstaatde windvaan.Dievoeltuit welkeÍichting de wind komt.Zo kan de windtuÍbinêaltijdin de Íichtingvan de wind gedraaidworden. De Mast draagtde gondelen de wiêken.Hetis een grote,holle buis meteen trapen een lift erin.


Op reis met dê íiets! Zoalselkjaarga je vast metvakanlie'tirdensde zomeÍ,je mamen papzín op dit momentmisschienzelÈ bêzigom de reiste plannen_ Aleen idêewaarje ditjaer naartoogaal?De Ardennen,F.ankdjk, NooMegên,Spanje,Marokko,Amerika,Filipijnen, Meeíe...? Hèega je dan op vakantie?Met de êuto,busofvtiegtuig?Nietaltijd €venmilieuvriendelijk zo'nrêisje',.Misschiênis hei een ideeom eensmel de fietsop reiste gaan,êen éfg milieuvriendelÍk manier van reizen,en nog goedkoopook,tweezakendie helaasnietêltijd evengoedsamengaan. lk hoo.je al denken:"yeel te vermoeiendl", nielsis mindeÍwaar. wantde manierwearopje perfietsreistkanje volledignaarje eigenvooÍkeuraanpassen(watniet kangezegdwordenvan de beenruiÍnte in een vliegtuig,om vandie stinkendebuurmanmaarle zwÍgen): - Fielsje een grootdeelvande dag,en houdjeje ogenopenop dê Íets, of íietsje kleinereetappes,en stopie op de plaatsendieje inteíessantItken. - Planje de routevan tê voren,of volgje ter plaatseje neusen zie je welwaaÍjeuitkomt? - Neemje een tentjemeeên vÍaagje bij mensenom in huntuin te mogonslapen,slaapje op campings,of in jêugdherbergen, ....wae weetkanje zelfseen nachljewildkamperen (spannendl). Zoalsik al zei is zo'nfietsvakantie eÍ9 goedkoop,maaÍer zijn nog een boelanderevoordelen: - DooÍdatje elkedag op een andeÍeplaatsslaaptleeÍ elkedag ie wel nieuwemensenkennen.en kanje misschien je Frans, Engels,...nogwat oeÍênen. - Ook leukis datje het landschaplangzaamzietveranderen. - Je zaelveel mêeÍnalulrÍrondomje. - Ên, mensenzullenje nooitíneerkunnenuitmakenvoorwatie.


Het allerleukste misschien,is datje achterafnaarde kaartvan bijvoorbeeld "FrankÍtk"kan kiken, en kanzeggen"Daarben ik helemaaI daorgefietst!'. "hmm,dat likt me weliets,za'n fietsreis'2VÊagdan aánje pa en/ofma om zekêrnaarde presentatielje te komendie ik geefop 25januari'08 in "De Klapekster". lk vertelerdan oveÍde fantastische fietsÍeisdie ik dezezomermaakterichtingde Dordogne,een héélmooiestreèkin Frank4k.Eenselectieuit de foto'svan de fietsreisvindje alvastop volgendadres http://jnm.be/?pag=45&fotoboek=1497, maarvoorhet verhaalkom je natuurlijkgewoonnaarde presenlatie. Kanje nietkomen,maarwilje meerwetenoveÍ mtn Íeis,of hebje vragenover"op íeis met de fiets'. dan stuurje gewooneen e. mailtje(stef@megasnortsoft.com). Voormeerinformatiekan ikje alvastdoorveMijzenFIS (http://www.fietskaartinformatiestichting.nl). FISis een veÍêniging die erg handigeên duidêlijkkaaÍtenuitgeeftwaaÍmeeje íietsroutes meekan volgendje nietlangsdrukkeaulowegenkomen. Tot25 januari? Stef

" Bêhalvehel JNM-kamp, d í lj a a Í 1 6 - 2 6 t u l in, a l u u a i j k .

Foto: Bart Desfrel

Wistje datje met de brandstoídie per passagierop een vlíegtuig richtingAmeÍika wordt veÍbíuikt,je een heeliaar de vent/aÍming van één gezin van vieÍ personenkan laten draaien?


Uilen...jagersvan de nacht Het is nachten donker.Alleende sterreíweípeneenÀvák schijnselophet bos. Eenwoelmuisje looptovêrdê bosbodem, op zoeknaarvoedsel.Het staater niei bij stildai de uil bovenhem,die onbeweeglUk op een tak zit, zelfshet minstegeluidjehoort.Plots klinkter geritsel.De roofuogel slortzich op zin nietsvermoedende prooi,stil en snel.Een bal methaaren botjesis alleswatervanhet muisjezal overblijven... Ooenvoor de duisternis

Alleen's nachtszin ze aclieíên gaanzeop Uilenzijn nachldieren. jacht.DaaromzÍn uilenhelemeálaan de nachlaangepastze hebbengÍoteogenen vooraleen zeeascheÍpgehoor.Zê vliêgen geruisloos,dankzÍeen laagjedonsop hunverên.Datdempthet geluidvan de windlangshlJnvleugels.Je hoortze dus niet aankomen, Smakeliikl Uilênjagenop kleinezoogdieren, zoalswoelmuizenên spitsmuizen, maarook op kikkers,vogeltjes, wormenen insecten.Zê slokkènhun orooiin één keerhelemaaloo. Als een uil ztn voedselverteeÍdheeft,spuwthij een baluit methet haaÍen de botjesvan zijn prooi.Een braakbal,noemenwe dat.ln die braakbalzitalleswat de uil nietkan vertercn.Onderaan de Bt elke bomenwaarinde uilenwonen,vindje veelbraakballen-


soortziet de braakbaler wat andersuit.VViewat van uilenafwêet. ziet aan een b.aakbalvan welkeuil hij komtl KamDeÍen De meesteuilênbouwenzelf geenechtnest.Ze zoekeneen boomholte,êen rotsspelonk of het veÍlatênnestvan een andeÍe vogelop om hun eierente leggen.Alleende vêlduilmaaktwelzijn eigennest.Het uilenvrouMjelegtverschillende eieren,maarniet allêmaalin één keer-Ze legteen ei en wachtdan een paardagen voorze hetvolgendelegt.Ze legt haaÍeieÍenop de bodemvan hêt hol,zondereÍra beschermingAls de jongenuitgekomen zijn, speeltmamavooÍ oppas.En papa?Die magde boodschappen doenen etêngaanzoeken Enkeleveel voorkomendeuilensooÍtenin Beloië De bosuil De bosuilleeft-je íaadthet al- in het bos.Hij maaktzijn nestin een holleboom.ÍVlaarraak nietaan zijnjongen,wantdan laathijzijn uitwerpselen op je vallen! Grootte:40 cm Spanwijdte: 95 cm Dê steenuil De steenuilis een zeerklêineuil. Hij leeitin de buurlvan graslanden voeltzich het best thuisin een oudeboom.Als je dezeuilwil observêren, moetjê heelgoêdoplêtten.In hel landschaplÍkt hij wel een stêenoÍ eên oud stuk boomschorsl Grootte:22 cm Spanwijdte: 55 cm


De ransuil Dezeuil herkenje aan zijn twêegrote, pluimenen zijn groteoranje rechtopstaande ogen-Hij is een onopvallende bosbêwoner. Ondoraenzijn favorietehogeboomvindje veel b€akballen-In de winterzoekenransuilen elkaarop om te slapenGrootle:40 cm Spanwídte:95 cm Aínold Wittonberg Naar:www.wwf.be

Achterklap Voila,dezepiniteutzit er al weerop. Maakvande JNM-kikker de coolstekikkerlEnstuurhem naar: anordw ênbeo@omaircom I Dan komt hij misschiênde volgendekeer in de piniteutll!Hoe creatieverhoe bêter!


C O N I A C 1 6 E 6 E V EANNS? E 8 EV E8 E NI 6 I N 6 E N F : n u l a a n x v r r r i i VN oEoLRTD E R K E M p E N H O O G S T R Á Í E N SinrLenaarl*Èg

39 b

t 047360 65 06 d.ies_vdkeybus@hoh ai1.@n

? 033142255

f 03 315 71 a5 JacAGovaens@fÊ ewodd.b e

C O N i E R V A I ONSAÍl U U S 6 E B I E T E N (MRs-DR.) ascHP uÍTEN (MEER) (IvlEER) FRANKÉNaERG L a N c E B E E i T D É N( H o o c s . )

12- 2321Mer Donckslráat t 0 33 1 5 7 18 5

C O N Ï A C T P E S ' OV NE E8N[ 6 B O E P ENNÀ I U U 8 ' I U ? I E VOGEfWERXGROEP

P L A N T EN W ER K G R OE P

ONGEWERVELOEN

A M F I B I E Ë N- , R E P T I E L E N . E N VISSENWERKGROEP

R K GR o E P Zo o 6 DIERÈNwÊ MoêBÍáat48 2320Hoogstralen a 047ê90 72 49

\ y É B l t l É 5N A l u u B v E 8 l r 6 8 0 E MPA fE V A L L E I Welsile NáluuDuntMaÍkvallei: WêbsiteJNM Malkvallei: Foios acliv'leilenNP MaÍlvalei Folo s reiKen Oe Klapeklê.: Folos Reseryalenin dê Madoallêi:

ww naluuÍDunlbehaÍkvàllel h{p //acïvlêle1fra{vá leispá@sl;ve.om ft lp //nàtuLÍhuis sPa@s.live.cóm hdp //natuurgebiedênmaÍkvallei.spaes.liE.6m

i I E U NO N i IRESERVATENFoNDS J523-0453829-41

I -19-


't Bieteutje - 2008-01  

 't Bieteutje - ledenblad van Natuurpunt Markvallei

't Bieteutje - 2008-01  

 't Bieteutje - ledenblad van Natuurpunt Markvallei

Advertisement