Page 1

| ,.,,,.,,1

't Bieteutje Ddemáándèlijk3 tij(I3chíiftvan MARKVALLEI NATUURWERKGROEP 2005 Jaaígang 24 nÍ.4: oktober-novembeFdecember

OPGÊPASTWERKENI VanafoktoberveÍbouwingswe*en boerderijWortelKolonie Atgiftêkantoot : 2320 Hoogstnten V.U.: Wn Verechftegen,VooÊad 10,2322Minde.hout


't Bi.tcutj€ is het hrdta.lblád vm Nrtuuff€rkgro€p M.*v!llei. Dea werkgrocp vomt dè koelel ve <levolgende veEnigirge! :

NatNrpul Mdkvall.iVZW JN.M. Mekvallei VZW V.M.P.A"HoogstalcnVZV V.EI.T- Nood.rkeFp.! vzw Natuurpunt Ma*vallei

IZW :

VooEitter+ Werkqro€pN.tuureducrtic (dÈj.@meÍ@p6dod.bc) KlcinEysl29 a 232EMsIe ,14) (10476/53.53 8 03/315.02.45 Sccret!ns (i.s.idwim@tohan.coD) 2322Mindshou. (t 049728.18.60 t 03/314.47.75 Pennttrgnecdt€.

Werk@ep

Natuuntudi€

(stijiletDds@botlBil.@m) Ird. De Koninckl@ 325

a u79/93.2t.r2 Werkqro€pR$enlten

e! OrderyooEitt€r

0ortlqtdd@li'vl@ddd.be) ElestÍ@t 3ó 2340 Bee z 03/314.26.13 (7 0"4'15169.s3.s3)

J.NM. Ma*va

ei VZW

(Jaaï.RiaBrcsos@telen.1.bc)

(stètuí(i@rindtm.b.)

232EMerl€ ? 03|I | 5;t 4A1 (7 0495|26.7 4-4t)

t 0499/18.24.81

We.ks.o€p Bel€id VE.L.T. Noorde*e,

pen VZW

(baí.loye6@belsa@m.nco I 03/309.94-5ó

2323Wortel .E Oi13t4.22.5i

Lêdd vd V-M.P.Á., V.E.L.T. en vm aderc Natuurlut- of JNM-std.liigeD l,:l]@n zich áboMelen o! 'l Bieleule door ovsrEkins ve 4 € op.ekohenlrlM€r 523-0453829-41 onv. Naruulput Mdkallei, Kerkshot 48, 2328 Meêrle net vemelding ván "!Bi4eqjq2!!6". W.hitêNátuum€rkgro€pMlrkvallci Iolo" WG Ndrurfotogrofió lÍ.rkvau.i Websire Jl\Í!Í Àhrkvrllei

: gsdd.tuurpurb€r'Drkv2llei : gro{pr.heb.cod-Nltu!íoioÍêrlrgrocpMaÍLval€i : ÍqvjnD,bdmirLuu.i


W€lkom ! Welkomaande lezersvan het Bieteutje!welkom aande led€nlan Naluurpunr enJNM-En datziiner vanafnu\\'eereenpakmeer. Veerlignicuwcgezinnenslotenzich voor,tiidensen na de "Nacht van de Vleelmu;s" aan bij Natuurpunt. En daar zijn lve als uiteraerdhcel blij om. Hoe meerzielenonzerangen natuurvereniging hoc bcteÍde natuurer van kan wo[den, komenversterken, We hopen uiteraarddat we al dezc nicowc gczichtenregelmatig mogenontmoetenop onzeactiviteiten.Ín het Bieleulje(dialectvoor "koolmces"),dat driemaandeliiks verschijnt,vind je alvastmcer infometieovcr onzcwcrkingen de activiteiten die we in en buiien onzeregroorganlscrcn.

{i

Eigenlijkziin .jullieook op het juiste momcntlid gcworden. Op I oktober oígan;sercn\!c onze eeÍsteSTEENBREEK(zie verdef)voor in een de bou\ï !an ons natuur.huis gedeelte van looímalige de in Worlel-Kolonic. landlopersboerdenj niet toevaLligook het vertrekpuntvooí onze "Nachl van de Vleermuis',We zullende komendcmaandendus veel helpendeen gulle handcn kunnen geb.uikenom het projec{toÍ een goed eindetc brcngen.

Als echteoptinislenhebbcnwe daareenheelgoedoog in. De plotse toestroom vannieuweledenis in iedergelalccngocd!oorteken! t't ien,lclijke sroeten. Drcl

-3,


Ken je nog m€nsetrdie graag lid zoudenworden?Aarzel niet om metonscontrcl te lal€Dopnemen. + S1o120 euro op reknr.523-0453859-,11, vermeld"lidmaatschap naamI adres"en wij zorgcnvoor de rest.Nieuwe ledenontvangcn een*.elkompakket (mettiidschrin,cd metvogelgeluiden, wandclgids, -..), wordenze lid door domiciliëring danklijgenze er ook nog ecn gralis boek over de roodborstbij. Vier keer per jaar kijgen ze ecn tijdscbrift EN een regionaaltijdschriftjc.Maar uiteraardgaat het om de steundie we op dezemanicÍaande natLlurverlenen:deeluiimakcn van de meer dan 54 000 gezinnendie van Natuurpuntde grootste natuuÍ!erenigingvan Vlaanderenmaken.Daargaathet oml

Eerstcstccnbrcck Eerstesleenl Ne.-.vcrgcct he1 n1aar.llerste steenbreek,dat zit al dichlerin de buuft.En het gaatdus hier nict over de plantentàmilie van de sleenbreek,maar vrel degelijk over een hoopslenen, In Wortel-Kolonie \rillcn we met onze \ ( r ( r i : i n e e ( n n a r ' r u r . h ui n i qr : . h r e n irl een cedeelte van de !oormaligc boerderij. Dat is ongetwijlèld geen

De Stic'rtingKempensLandschapis eigenaafen de stad Iloogstretcn hccÍi een gedeelte van de gebouwcn in c.fpechl. Op hiar beurt heeli de gcmcenleraad heargocdkeuringgegeven voof een eff-Lrachtovefeenkomst (\oor 5,1jaaÍ) met NaluLrrpuntBehecf. \\'e $achtennu alleennog op de oftlciólcondeÍckening.

- . 1-


Ons geduldwordt natuurlijkal la0gop dc proefgesteld. Vanu;thet stadhuisin Iloogslratenhebben\\c ondcrlussen groenlichl gekregen om te starten. Op I oktober steken \rc de handcn voor ecn eerstckeer uit de

Helpendehandcn$orden venvachtorn 9.00uur.Dat zullen$e enkele nruren en de vloer uitbreken.lldmcrs, spades,kuiwagens en werkhandschocncn zijn $,elkom.Ria zorgt voor lekkeresocp op het middaguur. Naderhandzullen we vooral op vrijdagavondwerken- Uitcraard komen er ook nog bijkomendewerkdagenaan te pas-we houden jullie op dehoogte.

Mensen di€ ons projecl iÍ wortel-Kolonie rrillen steunen kunncn cen financiëlc bijdrage overschrijven en onÍvàngen daarvoor een fiscaalattest: Storten op 001-0671118-51mct vcrmclding 'gift pÍoject 1750 Markvàllei'(v€rmeldeventuecl ook'Nàtuur,Huisr)

Autno2


Bericht JNM

Hoi BestePiepers, lni's,Mamas cn Papas, Mochtje de nieuweacli,rileitenkalender nagekeken hebbendanzal ie z;en det cr mindcractiviteitenzijn dan normaal llet is zo dat vvc de laatstem:randedjaarkamptenmet een tekort aan begeleiding.(lmdat we niet nog eenseenactiviteitwillen afzeggen(zoals 20 augustus),of in onverantwoorde situatiesterechtkomenwaar we met t\Àeebegeleiders25 piepersmoetenbegeleidenop dc fiets, hebbenwe beslotenom mindefactiviteitente organiseren. Hct is voor de b€gel€idinggemakkeli.jker om zich I maalper maandvrij le maken in dc plaals \ran 2 maal, tussen al die studies, vakanties. vriend(innct).jcs, andcrchobby's,... Voorlopigzal het zo zi.jndat de lni's in dc "oneven"maandenactiviteilen hebbenfanuari, maart,mei,juli, septemb€r, novembcr)en d;e piepersin evenmaanden.We gaanproberendc acliviteitsteedsop de namiddagvan de eerstezondagvan de maandte leggen.Benje Ini dan benje trouwens nog steedszeeruelkom op dezepiepactiviteiten, eventueeiom zclfs ecn beetiemeete helpenl Tussen haakjes.(Wc hcbben ondeíussenweer een website waar .je behalve de activitcitcn .n de laatsle nieuwtjes ook de Markvallei' (kamp)tbto's kannakiikenlhtlp:,,!r!\ \\ .lnm.benarkvallci) Groetjes, Hetnieuwebestuur: Stef:voorzitter Jan:Secretaris wout Opdekamp: Ping LeenVan Delrn:Piep,'emnh\oordelijke jke Loes:Iniverant$oordcli -6-


Onze websites

Websit€Nàtuurworksroep Markvallei (nieuwesite!) : *ww.natuurpunt.be/markvallei Foto's WG NatuurfoÍosrafie Markvallei : www.groups.msn.com/Natuurfolorr crkgroepMarkvallei WebsiteJNM Màrkvallei lvrllY.iÍm.be/markvallei

D€ nachtvan de vleermuisop 26 à gustusloktcn 200 personennaar Wortel-Koloni€er leverden40 nie[we ledenop !

-7-


Kleine Parelmoervlinder Toen ik op 4 augustusaan het werkenwas in onzevoortuin,zag ik plots eenoranjekleurige vlinderzittenop onzebuddleja.lk kon mijn ogenhaast niet geloven maar het was indeĂ­daadeen parelmoervlinder.De grote zilverkleurigevlekkenop de onderkantmaakteduidelijk dat het hier ging om de Kleine parelmoe.vlinderHet was eennog egaalexemplaardie nog niet afgevlogenwas en gcdurendeeenuurtjevan de enevlindeNtruiknaar de anderevloog zodanigdat hij goedgefotografeerd kon worden.

Ecologie De KleineparelmoervLinder is vooralte vindenin duinenen anderedroge, schralegraslanden-De vlinder vliegt in meerdere,elkaar overlappende generaties per jaar van begin april tot eind oktober. De eitjeswordenafgezetop verschillende soortenviooltjes,voomamelijk Duinviooltjein de duinenen Driekleurig viooltjeen Akkerviooltje in het binnenland-De Kleine parelmoervlinder overwinterl als halfvolgroeide Ă?ups in de stroo;sellagg. De vlinderszijn feinig honkvasten kunnenver bu;tenhun vooftplantingsgebieden waargenomen worden. -8-


Verspreiding Het arcaalvan dc Kleinc parelmocrvlindcÍ strektzich uit van MiddcnScandinaviëtot Noord-Aliika en van West-Frankrijktot West-China. De Klcine parelmoenlindcrwas vroegervrij algemeen(al zal eendeelvan de \À'aamemingen vermoedelijkop z\leívers slaan),maar is momenteel zeeÍ zèldzaàm.De groofte van het verspreidingsgebied van de Kleine parclmoervlinder neemtin de loop van de 20steeeurvbijna voortdurendaf, maarvooralsindsde tweedehelft van dc jaren tachtigis er eenbijzonder sterketerugval.Door hct zwerfgedragvan de Kleinc pa.elmoervlinder is h€t niet eenvoudigom een goed beeld te krijgcn van de vroegere verspÍeiding.Waarschijnlijkwarener vroegervooralin de duinenen in het oostelijkdeelvan Vlaanderenpopulatiesaanwezig,maarook elderskan de soort zich tijdelijk voortgeplanthcbben.Momenteelleven enkel nog poDulaties aan de Westkust waar de soort zich in verscheidene duingcbiedenrecentopnieuw gevestigdheeft. De waamemingenin het b;nnenlandbetreffenvermoedeliikallemaalzlven'ersal kan de soortzich hier op Akkerviooltjesoccasioneelvoonplantenzoals vorig jaaí enkelc lokatieszijn ontdektin Limburg. In Wallonië is de Kleine parelmoervlindeÍ waarschijnlijkallccn 5landvlinder in de Lorraineen $ordcn er in de andeieregio'smeestal z$ervendeexemplaren\laargenomen.ln Plombièresnabii Luik zou er ook een populatiezijn. In Nederlandis het ecn minder algemene standvlinder,die vooral in de duinen leeft. De voor ons dichtstbijzijnde populaties bevinden zich in Oosterhout (prov.Noord-Brabant)en Posterholt(Nederlandsl-imburg) ln het midden, het zuiden en het noordoosten van Duitslandis het eenstandvlindcren in hel noordsnslaan de meestewaarncmingenop zwervcrs.In GrooFBrittanniëis de soorl \ïaarschijnlijk nicl inheems,maar ze Nordt er wel \raargenomenals z\rer!er vanuithet vasteland.


Kaartjes vl@deÉn uir: Mes D. &VdDlclH- i999.Dagvlindds ir vl@deÉn. Ecologie, veEpreidins enbehoud . ) @eninsen t6en 1991en1995

Ka.íjes Limbulg uit : 'GoÍisÉn D. 2005.Kl€in nra dapperVercverldeKleinep@Lnoewlinder Linburg? vood@ht tijde6 vl@se vlinde6tudiedagvd 26 febMi 2005.'

I

-l0-


ACTIVITEITENKALENDER HËEL DE A4ÁÁNDOKTOAER

TREKIELLEN

Alle vogelliefhebbersworden op deze acdviteit uitgenodigd.Zorg er voor dat ge goed uitgeslapenbent, uw verrekijker bij hebt en misschieniets om \ /aar ? \ /anneer? Trektelpost'De Hees',op de 8rens van Rijkevorsel en Sint Lenaarts. Verantwoordelijke: JeÍ Leestmans(03.3| 4.26.73) Organisatie: Vogelwerkg.oep 11àrkvale

zdterdog I oktobe. 2005

BREEKDAG

We gaan starten met de werken aan de Boerderij in Wortel Kolonie. Als je wil komen helpen neem je vooraÍ contact op met Drej Oomen

(03.3t5.02.45) zondog2 ol<tober2005

ZONDAGSWÁNDEIING

Deze morgengaanwe naarDe Pannenhoef in Zundert-Het is een gebied waaronzevrienden vanZundertook heelwat tiid versliiten. Vl/aar ? \ /anneer! Vredesboomfleer om 9.00uur of parkingDen Bak (wegnaarEtten-Leur) om 9.l5 u. Verantwoordelijke:JackGovaerts(03.115.71.85) Organisatie: NatLrurpuntlÍarkvallei

. BOSSPEL zondog 2 oktober 2005 Voor PIEP, maarlNl'smogenook zeker komenl \ /aar ? \^/anneer? Om l3.l5u mer de fiets aan "De Kuip" in MinderhoutDorp ofwelom 14.00u aande Sluiskenswet 4 in f4eer(Daris bii TinneSegers). De activiteitis om l6.l5u gedaan aande Sluiskensweg, om 17.00u zullenzijnde fietersterugaan"De Kuip"in Minderhout. Mêebrengen:eengoedeconditie Verantwoordêliike:5teíBastiaansen (0499.38.24-82) Organisatie:lNlí f1arkvallei zoterdog 8 oktobeí 2005

IREFDAG

Vandàaggaat de trefdag van Natuurpunt Narionaal door in Nieuwpoor_t. Belangstellenden kunnenaltijdinlichtingen vragen.


dinsdag 25 okober 2005

YE!ï. YERGADER'NG

Inleidingdoor Guy AuSustijnsover het Velt-aanbodvan biologischezaden met moteliikheidtot Sedachtenwisseling over ervaringênmet deze zaden in de eigenmoestuinU/aar ? V/anneer! Natuureducatief Centrum "'t Kerkuiltie" Dorpstràat 19,Sint Lenaartsom 20.00u.Niet ledenbetalen2,5 Euro. Organisatie: Velt-Noorderkempen.

zondog 6 november 2005 zONDAGSWANDEUNG Deze morgen trekken we naar f4erksplaswaar we her Vagebondpad willen afwandêlen. \ /aar ? \ /anneer? ParkinSPàx Hoogstrarenom 9.00u of Kolonie l'4erksplas om 9.15u Yerantwoordelijke:JackGovaerts(03.3| 5.71.85) Organisatie: NatuurpuntMarkvallei

t8-19 novembet2005

PI-ANTGOEDÁCT'E

Zoals de voorgaandeiaren houdenwe ook nu weer een plentgoêdactie. \ /e Saanhet plantgoêdop vrijdagavondsorteren,we beginnenhiermee om 19,00u.Hierbij kunnenwe heelwat helpendehandengebruiken. Verantwoordeliike: Ingid Brosens(03.314.47.75) Ortanisatie: NatuurpuntMarkvallei

toterdog t9 november2005

DÁG YANDE NÁI'UUR

Voor lNl's en PIEPIAfdelingen Markvallaaai, Voorkempen en Taxandrie slaande handenen bijlenbij elkaar!\ y'egaanhet zandonder onze nagels werken in de Bonte Klepper.Verder leute gegarandeerd mer 'om-terminsr-onkruid-rn-ie-haar' en zàndkloor8ooien. Waar ? \ rannêer? Ini's:om 9.00umet fiersaan het lokaalof om 9.30u aan de kerk in Riikevorselof rechrstreeksnaar de Bonte kleppêr om 10.00u. Piep:om 14.00u aande BonteKlepper( tot 17.00u) je De BonteKleppervind door vanRijkevorsel naarOostmalle te rijden en dan net na de brug over het kanaalrechtshet Srind-zandweSSetje in, voorbij de steenbakkerij en tot aanhet bospaadJe met de ijzerenpoort. Meebrengen: werkhandschoenen, werklust,werkspieren en voor de ini s een middagrnaal (0477-45-3 Verantwoordêliike:Wout Opdekamp 1.6l ) Ortanisatie: JNf4 Markvallei


zaterdag 19 novêmber 2005 DÁG YÁNDE NÁTUUR Bij gelegenheid van de Dag de NatuuigaanwË dE.. namiZZl!ï "rn en plantenin het Paterswiel in Meersel-Dreel \ /aar ? Wanneer? Aan het reseryaatPaterswielom l4.OOu. VerantwoordelijkerDrej Oomen(03.3| 5.02.45) Ortanisatie: Natuurpuntl'larkvallei zaterdog l9 novefibe. 2005

DIÁ-AYOND

De eerste dia-avond van dit seizoen is een vriie avond. WË iË6EËi

beeldenvan de Brenne,Turkijeen Falsterbo. Andereledêndie nor iers willenlàrenzienkunnens(eeds concacr opnemen. Waar ? \Manneerl.lanSpannenburgmuseum om 20.00u. Verantwoordelijke:Wim VerschraeSen (01.3| 4.47.75) Organisatie:NatuurpuntMarkvallei zondog 4 de<êmber 2005

ZONDÁGSI'i/ANDEUNG

Vandaaggaatde wandelingdoor in dé floeren in Zunderr

\ /aar ? \Manneer? Vredesboomin Meer om 9.OOu. Verantwoordelijke;lackGovaens(03.315.71.85) OrSanisatie:Naruurpunt Markvallei zondog 4 december 2005 StNTFEESÍ/E Voor PIEP, maarde lNl'smogenook komen. We gaanlol màkenvandaag. Wàt we juistgaandoen is eenverràssint! V'Vaarl \ /anneer?We komensamenaan't lokaalin de Karel Boomstraat om 14.00u en om l7-00uis het weersedaan Verantwoordelijke:SrefBastràrsenr0499.i8.Zt 82, Organisatie: lNl.4 f4arkvallei donde|dag 8 de.ember 2005 YERGÁDERING NÀíE \ /aar I \ /anneerl 20 u. in het lokaal. Verantwoordelijke:Drej Oomefl(03 3l5 02 45) Organisatie:Natuurpuntllarkvallei woensddgl4decembeí2005 VÊRGÁDERTNGNÁIUURPUNT Waar? Wanneer? 20 u. rnhet lokaal Verantwoordelijke:Drej Oomen(03 3l5 02 45) Organisatie:Natuurpuntflarkvallei


Yrijdog ló dece|Íber 2005 DEADLINE'Í BIETEUT]E Artikelsmoetenbinnenkomen bij wim VerschraeSen. zoterdag 17 decembeí 2005 DrÁ-ÁvoND Deze avond kunnenwe genietenvan beeldenuit lsraê|.We zullenzien dat trektellenhier no8 wat andersis dan op De Hees\ /aar I \ /anneer?JanSpannenburgmuseum om 20.00uur. - (03.3I 4.47.75J Verantwoordelijke: Wim Verschraegen Ortanisatie: Natuurpuntl'íarkvallei ziondag I januarí 2006 NtE[rryÁÁRSWANDELING jaarlljkse januari Naar op Nieuwjaarswandelint. Sewoontegaànwe begin Vandaagtrekken we naar \ryortel kolonie voor een korte wandeling gevolgddoor een kleinereceptie. \ /aar ? \ /anneer? BoerderijWortel Kolonieom 9.00u. V€rantwoordelijke:JackGovaens(03.1I 5.71.85) Organisatie:Natuurpunt14arkvallei zondog ,5 jonuori 200ó yERDRONKENLÁND yAN SÁÊFTTNGHE Enkelvoor iNl! We gaan naar het Land van Saeftinghe(ook wel gekend als dat modderparadijs met de mooievoSels). De iuisteuren van vertrek en aankomst komenin de volgende Bieteut, maarhou de vollediSê dagvrij! je janlari Inschrijven:Indienie mee wil laat dat voor I wetenaanlan Geerts,We moetennamelijkziendat we genoegvervo€rreSelen, Verantwoordeliike:JanGeerts(0484.18.96.80) OrSanisatie: JNI'114arkvallei


Behoutl De Kleine parelmoervlindcrgenict geen wettclijke beschermingin Vlaanderen. Op de VlaamseRodeLijst staatde sooÍ nog in de categorie Uitgestorven,maarondeÍtussenzijn er nieuu.epopulatiesontdektaan de WesÍkust.lndien deze populatieszich enkele jaren kunnenhandhavcn, moetenwc de sooÍt in dc categorieMet uitstervenbedreigdonderbrengen. Op de BelgischeRode Lijst staatde soort in d€ categorieBedreigd,maar op Europeseschaalis ze niet bedreigd. De voomaamste Íeden voor de achteruitgang van de Kleine parelmoervlinder is de verruigingvan schralegraslanden in de duinendoor het achterwegeblijven van beheer,en een intensieverlandbouwgebruik (vermestingen venuiging)op de schralegraslanden eldersin Vlaanderen. In de duinenzal het beheereÍvoormoetenzorgendat er enerzrjdsschrale vegetaties met viooltjesen anderzldseenvoldoendegroot nectaraanbod in dc vorm ván ruigtenbehoudenblijven.Extensievebegrazingofgefaseerd maaibeheerzijn twee geschikt€beheersmaatregelen, die ook in andere duingebiedcnen zells op schralegraslandenin hcl binnqnlandtocgepast kunnen worden. Vanwege de vrij grote mobiliteit is de Kleine parelmoervlinder zeerwaarschijnlijkin staatopnieurvgeschikegebieden spontaante herkoloniseren.

De kleine parelmoerin onzctuin zal hoogsrwaarschijnlijk ook één van de zwervendeexemplaÍengeweestzijn, maar nw_amhij uit Vlaanderen, Wallonië of Nederland? Of is eÍ bij ons in de buuÍ toch zo'n brMkliggendakkerrjemet vioolties?

@Win VeschÊegen

ll


awants De pijamawants (Graphosoma lineatum) Deze Íondachtige boomwants is eenvoudig te herkennen aan het rood-zwatt gesheeptlichaam-Wordt ook wel roodzwartc streepwants of gestreepte wanis genoemd. Kenmerkend is ook het grote schildje, dat tot de achterlijfspunt reik en de voorvleugels 6 o b : A W i m Y e r c c h r u e g e n ) grotendeelsbedekt.Komt vooral voor in hooilandenen kapvlaktenin bossen.Men treft ze vooÍal aan op bloemenvan schermbloemigen. De Íèlle kleurendienenals waarschuwingvoor de afschuwelijkesmaakvan deze dieren, die daaromook meestalgemedenworden.Ook de larven vertonenreedseenzelfdepatroon.Zulke waarschuwingskleuren worden soms door meer 'smakelijke'dierennagebootstvoor de eigenveiligheid, dit heet'mimicrv'. Het is een warmteminnende soort die voor 1975 niet in Vlaanderen vooÍkomt.

waa.n€mingenPylamawánis1992-2003


De laatstejaren is deze warmteminnende soort ook opg€merk in de Markvallei. Waamemineen : CÍote Markmeanderte Meerle op schermbloemigennaast het fietspad(waamemingwim Verschraegen) vooÍgaande jaren werden door Bart Hoeymans op dezelfde gezien MarkmeandeÍ reedspijamawantsen (Steevennekes) tuin te RUkevorsel doorBart Royens (Boschstraat) tuin in Hoogstraten dooÍ Stijn Leestmans

Waamemingen vanpijamawantsen worden mogensteeds doorgemaild naarinsÍidrimíg-hotmail.com

(FoÍo : @ Win Yenchraeeen)

B6uitstap t Z||in 2I/08/2005

t3-


Voor het eerstoD kamo!!! Als je in een\Àoordenboek het woord"loslaten"opzoekt,vindje volgende verklaringen: Ioslatcnis niet langervasthouden, niet voor zich houd€n. aÍstanddoenvan. Je kind loslaten€rvaarik als één van de moeilijkstedingendie er zijn. De eersteconfiontatiemet dit Íènomeenis de geboonevan je kind. Negen maandenlang hebje je kind dicht bij je gedragen,h€m voelenbewcgen, eeninnigeverbondenheid gevoeldmct dat kleine$ezentjeinje schoot.En dan komt de dag lvaarje enormnaarhebtuitgekeken,de dag datje kindje wordt geboÍen. Vanaf dit momentzal j€ je kind still€tjesaan moetenloslatenom hem of haarte latenopgroeieniot ecn grotejongen of een flinke meid. Gelukkig gaanheelwat dingcngeleidelijk:afscheidnemenvan borstvoedinggeven, zijn eerstegrocntenpapol tiuitpap, zijn eersleslapjcs,helemaalalleen willen eten met al het gekliederdat erbij hooÍ, op het potjegaan,... Andcre "loslaatmoment€n"zijn ingrijpender:voor het eerst naar de onthaalmoederof het kinderdagverblijf,voor het eerste naar school, bolerhammen blijven etenop school,de ee6te schoolreisen dan de grote stapnaarde Iagereschool. Dit jaar heb ik mogenervaren$at het betekentje oudstekind voor het eerst mee op kamp te laten gaan. Sinds januari is Willem bij JNM (=jeugdbeweging voor natuuren milieu) in Hoogstratcn. Vol enthousiasme gaathij naarde aktivileitcncn komt daarvanmoemaarvoldaantcrug.En is geenjeugdbewegingofze gaanop kamp!Zo ook .ja.eenjeugdberveging JNM.

In de loop van het werk_jaar druppelt slilaan de inÍbrmalie over hct kamp binnenen legelijk krijg je vragÈnals "Moeke, op kampgaanwat is dat?" en "Mag ik ook meeop kamp?'

-14,


Terwijlje veíclt ovcr op kamp gaan,komendc zaligeherinncringen van lroeger terug boven. Van al die kampendie je zclfhebt gedaanals kind en als leiding.Alleen,ik wasal 12jaartoenik voordeeerste keerop kamp gingen Willemis net8 gewordcn. En dan komende vragenbij jczelÍ: gaathij alleskunnenvindenin zijn tas, gaat hij zijn plan kunnenÍrckken.gaathij het Íeddenrvantop kamp is hij vanheeldc bendc,Baathij heinrwee dejongste hcbben... Zichzelf wasscn,aankleden,iandenpoetsen en zo, dat kan hij al langer alleen.En alsje voor elke dageenpakjepropereklerenin eenzakjesteckl, dan hoeft hij dàartoch al niet achterte zoeken."Ja,j4" zegteen vriendin dan: "maar verschieldan niet als er van de zevcnpakjcsmaartwee zijn opengedaan!" Tja. daardenken\r'e dan maareven niet bij na, dan is dal Slapengebeuí per trvceof drie of alleen in kleine teiltjes.Zou dat luklien'lWillcm hadnog nooil in een tentje geslapen,dus werd thuis de tent al een keer opgestcldonder4 paartoeziendeogenen met bchulp van 8 grijpgragehandies.Voor dc broersbleek het avontuural nct zo spannendals voor Willem. Maar het slapenin de tent lukle goed.OcÍl Het is altijd gernakkelijkom je eigenbezorgdheid te verbcrgenachtereen praklische helc r€eks dingen.Maarals die eenmaalopgelostzijn, danwoÍd je hoe dan ook geconlionteerdmet vÍàgen en gevoelensdic een hcel anderedimensiehebben.Je kind gaatop kampvertrekken.Hij gaatzeven dagenlan huis \\eg- Jc benter niet om 's avondsnaarzijn avonturen!e luistercnen eennachtzoen te geven.Je bcnt er niet om hem's morgenseen fijne dag te wcnsen.Je bent er niet om zijn tranente drogenals hij zich pijn gedaanhceli of verdrieligis. Voor het eersthad ik het gevoeldat ik hemvollediguif handengafen dat ik geencontrole hadover\\at hij ging belevcn. I\laar moet.iedaaromjc kind, dat dolgraaÊmeeop kampwil, thuishouden? Nee.dic belevcnis wou ik hemnietontnernen. Als de dag van \ertrck is aangcbroken, ben ;k blij dat \re hemzelfmogen \eebrengen.Op de kampplauts in hetvcrreBeau\oorde aande Bclgischc


kust aangekomen,staat e€n enthousiastclcidingsploegi€dereenop tc \a.àchten.De tentjes rvorden opgesteld, luchtmatrassenopgeblazen, slaapzakkenuitgerold.Iedereenvindt wel ecn plekje om te slapen.Ilen goeie babbel met Stef; Leen en Loes stcrkt miin veÍrouwen dat ik al langcrhad in de leiding.Naastalle zottighcidwaarmeeeenkamp gepaard gaat, ben ik eÍvan overtuigd dat er ook de nodigc betrokkenheiden bekommernisis naarde kinderentoe. Alscheidnemengaatvlot en als we veírekkenstaatWillem al meete honkballcnop het veld. ]'och zit ik met een klein hanje in dc auto als we terug naarhuis rijden. Een heleboelvÍagendwarelen dooÍ mijn gedachtenen ik moettoegeven dat ik die eerstenachtbarslechtheb geslapen.Ach, ik denk dat ik het eÍ moeilijkermeehaddan Willem zelfl

Zeven dagen later staan we terug op dezelfdeplaats.willem is heel enthousiasten ook al heeft hij ons gemist('t zou gek zijn als dit niet zo was)volg€ndjaargaathij weermeeop kampl

Te|ens vcrschcnen Ítl Kerk en Leren

JNM-ers en plepers met hun ouders ziin ook van steeds welkom ot, de astiviteiten

Natuuqrunt -16-

!


De Tuinzwerver : Deel 4 Na 3 maandenVlimmcrenis de Tuinzwerverterugnoordwaarts getrokken en zich gedurendeenkclemaandengevestigdin l_oder{ijkDe Koninklaan van Hoogstraten. 'Hij is hier op 9 juli in onze (Stijn en Wout) tuin aangekomen.We veĂ?moedendat hij stiekemis meegeliflmet dc personenwaarhij de vorige maandenverbleef. Die waren hier namelijk voor een barbecue.We denkendat hij dat opgevangenheeft en ook wel eenswilde genietenvan ecn BBQ. Hij moet dat lvel leuk gevondenhebben,wanr hij is er nog steeds'aldusStijn. De tuinzwerveris steedsbuiten, als ze thuis zijn toch. En 't is zomer, dus moet je ervan genieten. Veel last hebben Wout en Stijn er niet van. Hij heeft een leuk plekje uitgezochl en dat moet hem wel bevallen aangezienhij zich daar koest houdt. Ze hebbenweinig lasr van hunnekaboutermaareerlijk gezegdhebbenze er geen hulp van. Nochtansgroeit er genoegonkruid en het gazonblijft ook steeds groeien. Voor een bewonerdoet hij betrekkelijkweinig. Ze vermoeden dat hij er voor betaaldmoet uorden maarzo tof vindenze hem dan ook Wat hij eet, weten we nu na al die maandenvan zwerven bij de verschillendcbewonersook nog steedsniet. 'Hij is heel^lijgzaam tegen mij en rvil niks tegenmij kwiit en Wout lost ook niks als ik hem erover aanspreek'aldusStijn. Tot slot wil Stijn ons nog een geheimpjeverklappen: , Wout is erg op hem gesteld. Ik heb hem op eenavondeensbetraptocn hij een serenade aanhet zingensas voor onzeTuinz\lervcr. Misschienis dat wcl de reden \\aaĂ?omhij zo stil is tcgenmij !' Caat onzeZwerverblijven genictenvan dc Wout ziin serenades of zal hij ziin naamwaardigverderzrvervcnnaarandereoorden'l De Tuin.rcnet

lpottet !


DialezingenZundert tot eind december donderdag6 oktoberom 20.00u:MachiclvanWou$eoverde "Dintclse Gorzen" donderdng13 oktobcr om 20.00u:Beí Willemen"l)e hond cn de hondenkar". donderdag20 oktober om 20,00u:Vrije dialezingdoor de ledenvan de Vogelwerkgroep. donderdag3 nov€mberom 20.00u:ChrisvanGurpen CoÍ gaanonseen van de Spaansavondjcbezorgen.Digitalc beeldenen video-opnames faunaen flora van Guardaen Ordessamet een bijzondeÍeaankleding om iedereenin Spaanse sferente brcngen.Dit magjc niet missen!! donderdagl7 novemberom 20.00u:Vanavondwordende aanwczigen op hun kennisvan faunaen tlora gelcstdoor Wim en Ingrid die zoals gebruikelijkworden geassisteerd door niet minder dan dc Gu) en dit fameuzctrio zal ons eenonvergetelijkeavondbezorgenmet héélunieke opnamesen veelhumor.Advies:op tijd aanwezigzijn wantvol is vol l! donderd{g I decemberom 20.00u: Een volle zaal die adcmloos toeluist€rdctoen Mans dc Jong be-eindit jaar zijn 'klcine paradèskes' \.anZundenen omgevingveÍtoondeen groot was de teleuÍstellingtoen Manszijn verhaalmoeststoppenomdatde techniekons in de steekliet. Onget\aijÍèld zijn wc er allemaalwccr om ie kijken naarde nrooist€ plekskcs vanManscn te luisteren naaÍzijnpoëzieÍiike veíbàaltjes. donderdàg 15 decembcrom 20.00u: Ahijd \reer vcÍbazen\\'e ons oveÍ de schoonhcidvan de Íàuna en tlora onder de waterspiegel.Ron OÍtnrmans rcistde wereldaÍ-omdezekleunijkewereldop Íilm en iblo vast te leggenen hij zal ons mcenemennaaÍ diversecxotische paÍedijzcnNaarhii dc meestboeicndeopnameshceli gemaakl

,lE-


Consepatorc: HllscleBecod.píMid€rhoutl

P.i.eidÍMEBcLDrc€Í1 DEj oomer (zi. hoser)

(1on.v€6chrÊes€n@Jin.vl@dern.bè) LieveheÉnboomt?ail3 3720Koícsem I 0486/28.50_96

LrnqeBe.ndênítloo6rntent Stijnr.sts@

(zie hosèr)

J.tr SproEenbuI@useum íHoolitÍ.tep) Fnnkênb.r€ ÍMerl Jslk Broses (ziehoeer) {vanroockje@yahoo.con} Sluiske.sws 4 23l0Mer t 03/315.88.06

Pieptye ícrcep QíV.G) IEn vd D,n 0edvadeln@lotnàilcon)

As.hbutt€trM...)

S;'ïi:fril""' l

BartHoê'rs

P:,,h:elT::3:drLádddn\

JNM

0l/1141697

EpBEts4!rE!!:!-gkE!!i!

2322Mindc out Í 0j/314.48.4E

'

(ziehoger) Win Vesctraegen

Conaac,persoften.leelwe*Erucpen

van VêrkÉtueo Nqtuurstu.líe :

Ys&Ide4clelp 0.w.c.) JefL€estnáDs(zie hogeo

Zooqdi€Í.nrry.rkcro.ó (zW.G.)

!!ê!&!!&Ecrscs e.w.cj 2320Hoogstlaten z 047619A.72.49

(JackCovaenr@iceworld.be) 2l2l Meer t 0ir315.7t.E5 Áhlibic€n-.

Rêpticlcn etr Yi$en

lllqE!re!p-(A.&Íw.G.) Ban liocrrN

(zie boget

(v.B.w.G) Y!!zs-!<{i9à14s!G!esp .w€rkqroep ol Opqeweneld.í + WG Natuurfolosrsli€ wim v.6chnec.n

Reservatcnfonds Markvallci - 40 035- 1758415

(zie hoge4

-19-


't Bieteutje - 2005-04  

 't Bieteutje - ledenblad van Natuurpunt Markvallei

't Bieteutje - 2005-04  

 't Bieteutje - ledenblad van Natuurpunt Markvallei

Advertisement