Page 49

Werkgroep Sint-Pieters-Buiten Kinderen zitten tegenwoordig (te) veel binnen. Ook bij buitenschoolse activiteiten zijn ze dikwijls gebonden aan regels en afspraken en zitten ze vaak in de auto. Zo blijft er weinig tijd over om vrij buiten te spelen. Ouders laten hun kinderen tegenwoordig ook niet graag meer alleen buiten. De tijd waarin alle buurtkinderen samen in het bosje om de hoek of op straat speelden, lijkt voorbij. Nochtans valt de positieve invloed van de natuur op de gezondheid van kinderen nauwelijks te onderschatten. FOTO’S © FIEKE BENDIEN

Nieuw project in Natuurpark Overmeers Natuur als hulpmiddel in de begeleiding van kinderen

De positieve energie die kinderen, jongeren en volwassenen uit de natuur kunnen halen, is het centrale uitgangspunt van de werking van vzw De Sterre. Uit onderzoek is immers gebleken dat vrij buiten spelen de kansen van een optimale lichamelijke, mentale en sociale ontwikkeling van kinderen verhoogt. Vzw De Sterre gelooft dat een natuurlijke omgeving een positieve invloed heeft op alle kinderen, ook voor kinderen die het lichamelijk, mentaal, sociaal of emotioneel minder gemakkelijk hebben. Vorig jaar startte De Sterre daarom een project in de Overmeers, waarbij kinderen kunnen spelen in de natuur en bij de dieren in de weide. Spelenderwijs leren ze iets bij over de natuur en kunnen ze ravotten en kampen bouwen tijdens speelnamiddagen, kampen, verjaardagsfeestjes of tijdens een activiteit met begeleiding op maat.

Overmeers, groen pareltje in Gent Het natuurgebied Overmeers, een klein stukje natuur vlakbij het Sint-Pietersstation dat gespaard bleef na aanleg van de verbinding met The Loop, leent zich heel goed voor deze activiteiten. Uit oude landkaarten blijkt dat dit natuurgebied vroeger midden in landbouwgebied lag. De stukken grond werden er omzoomd door hagen en er graasden koeien en schapen. De Overmeers vormt een restant van de ooit zeer uitgestrekte meersen in de Leievallei, waartoe ook de Bourgoyen-Ossemeersen, de Assels, de Hoge Blaarmeersen, de Schoonmeersen en de Blaarmeersen behoren. Dit grote aaneengesloten meersengebied raakte door allerlei infrastructuurwerken versnipperd. De meeste van de overblijvende gebieden staan op het gewestplan aangeduid als natuurgebied. Deze terreinen zijn bijzonder waardevol door hun natte karakter, met in de winter vaak lange overstromingsperiodes, terwijl het grondwater tijdens de zomer weer tot onder het maaiveld zakt. De bodem bestaat overwegend uit natte tot zeer natte (zware) alluviale kleigronden en zandleemgronden.

Inrichting en beheer Natuurpark Overmeers, officieel een natuurgebied, heeft een oppervlakte van ongeveer 6,8 hectare. Er ligt een grote waterplas, eigenlijk een verbrede sloot, waar watervogels als aalscholver, reiger, kuifeend, slobeend en waterhoen neerstrijken. Er is ook een stuk weide waar nu schapen en een pony grazen. Op basis van onderzoek naar vegetatie, insecten en andere dieren en na studie van de biologische waarderingskaarten werd beslist dat het gebied beschermd en hersteld diende te worden. Er werden stukken grond afgegraven om de oorspronkelijke afwateringsgeulen en het weiland weer zichtbaar te maken. Poelen werden aangelegd als natuurlijke habitat voor amfibieën en er kwam een educatieve zone, waar leerkrachten hun leerlingen en studenten actief kunnen betrekken bij het onderzoek van planten en dieren. Het is de bedoeling om het gebied te herstellen tot een bloemrijk dottergrasland met overgangen via ruigte naar nat wilgenstruweel en alluviaal bos. Door beheer en inrichting moet het mogelijk zijn om de vroegere natuurwaarden te herstellen. Samen met de werkgroep Sint-Pieters-Pieters buiten van Natuurpunt Gent en de stad Gent wil vzw De Sterre bewoners, wandelaars, fietsers, studenten en de omliggende scholen betrekken bij het gebied. Meer informatie over de activiteiten van vzw De Sterre: www.vzwdesterre.be, facebook (@vzwdesterre) of via info@vzwdesterre.be. Werkgroep Sint-Pieters-Buiten: www.sintpietersbuiten.be

49 Werkgroep Sint-Pieters-Buiten

2017 NUMMER 2

SNEP!

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.

Advertisement