Page 39

Werkgroep Gentbrugse Meersen Op de Schelde is natuur van onschatbare waarde aanwezig die niet op de schop mag omwille van het invoeren van pleziervaart. Wij vragen aan W&Z om de kans te grijpen en dit in Europa unieke gebied te beschermen.

haar project bij de lokale overheden en de bevolking – de optie van een jaarrond-GGG bekeken. Hierbij werd als absolute voorwaarde uitdrukkelijk overeengekomen dat pleziervaart geen doelstelling of toetsingskader zou zijn.

Ons project = een jaarrond-GGG

Het geoptimaliseerde project van W&Z

Natuurpunt is niet tegen het project onder het motto not in my backyard en heeft ook nooit betwist dat er ingrepen nodig zijn. Wij stellen een positief alternatief voor, met het doel de veiligheid te verzekeren en waardevolle natuur te beschermen, een alternatief met een andere filosofie. Ons project is een jaarrond gecontroleerd gereduceerd getijdengebied (GGG) zonder sluis en zonder pleziervaart, met een knijpconstructie of een stormvloedkering die de getijden zal reduceren, waardoor de sedimentatie vermindert.

W&Z liet echter twee opties bekijken: • Een jaarrond-GGG. • Een half jaar met getijden (winter), een half jaar zonder getijden en pleziervaart (zomer) = een winter-GGG.

Ons alternatief jaarrond-GGG biedt kort samengevat de volgende voordelen: • betere garanties op het vlak van veiligheid; • minder sedimentatie en onderhoudsbaggerwerken; • een geringere kostprijs dan de voorstellen met een sluis; • betere garanties voor het halen van de natuurdoelstellingen. Op uitnodiging van gouverneur Jan Briers heeft een expert van de Universiteit Antwerpen het overleg bijgewoond en onafhankelijk toelichting gegeven bij de scenario’s die op tafel lagen. Daaruit bleek dat een jaarrondGGG een haalbaar scenario is. Op basis van die wetenschappelijke uiteenzetting beslisten de lokale besturen unaniem dat het niet wenselijk is om pleziervaart op de Zeeschelde te organiseren. Naar aanleiding van het overleg heeft W&Z – onder druk van een gebrek aan draagvlak voor

Beide opties milderen de nadelen van het project, maar een winter-GGG is een onnatuurlijke situatie waarbij een sluis noodzakelijk is en alles zich toespitst op het mogelijk maken van scheepvaart in de zomer. Zowel voor veiligheid als voor natuur zijn de voordelen van een jaarrond-GGG veel groter en is de kostprijs lager. W&Z kiest voor een winter-GGG en noemt dat een compromis tussen de verschillende visies van de betrokken partijen. Dat is een keuze in functie van pleziervaart met een sluis tegen de gemaakte afspraken in. W&Z doet enkel een inrichtingsvoorstel voor een winter-GGG, onder de noemer ‘geoptimaliseerd project’. Aan het verzoek om een studie te doen naar een jaarrond-GGG zonder sluis werd geen gevolg gegeven. Het niet onderzoeken van die optie is gezien het maatschappelijk belang van dit project ontoelaatbaar en zorgt voor een nieuw en belangrijk hiaat bovenop alle eerder besproken foute uitgangspunten en lacunes. Het is onverantwoord om een waardevol natuurgebied te gebruiken voor een experiment – wat een kunstmatige situatie als een winterGGG absoluut is – waarvan het resultaat niet te voorspellen is, omdat het nog niet uitgeprobeerd werd.

Besluit Natuurpunt is voor het maximaal behouden van wat waardevol is dankzij een constructief, wetenschappelijk onderbouwd, haalbaar en betaalbaar alternatief. Daarom vraagt Natuurpunt om een inrichtingsvoorstel voor een jaarrond-GGG uit te werken en te onderzoeken hoe de breedte van de Schelde maximaal kan worden gebruikt om een zo groot mogelijke getijdenamplitude te realiseren met aanvaardbare sedimentatie, rekening houdend met de veiligheids- en natuurdoelstellingen. W&Z mist een enorme kans om samen met alle lokale actoren voluit te kiezen voor een positief alternatief, voor natuur en duurzaamheid, voor een project dat aantrekkelijk en vooruitstrevend is met aangepaste infrastructuur en meerwaardeprojecten, een uithangbord voor de Schelde, waarop de bewoners en lokale overheden trots zijn, een trekpleister voor zachte recreatie dat mensen van ver buiten de regio zal aantrekken. Afstappen van het principe van pleziervaart is een constructief verbond sluiten met de vele mensen die ijveren voor het behoud van dit waardevolle natuurgebied en dus geen toegeving of nederlaag. W&Z is in staat om zeldzame natuur te beschermen en kan hiermee uitpakken als een grote realisatie. Natuurpunt hoopt dat W&Z in dit pleidooi een uitgestoken hand ziet. Dit is een oproep om samen met de coalitie van Natuurpunt, GEzwiNT en GMF en de lokale besturen rond de tafel te zitten om ons positieve alternatief te bestuderen en uit te werken. Het is een boeiende uitdaging om samen van dit project een succesverhaal te maken.

39 Werkgroep Gentbrugse Meersen

2017 NUMMER 2

SNEP!

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.

Advertisement