Page 29

STRUCTUURVISIE

2030 Ruimte voor Gent

Begin dit jaar keurde het Gentse college van burgemeester en schepenen het voorontwerp goed van ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’. Deze structuurvisie zal het vroegere Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) vervangen en is een heel belangrijk strategisch beleidsdocument voor de komende vijftien jaar. Intussen heeft ook de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) zich over het voorontwerp uitgesproken in een uitgebreid advies, waar ook Natuurpunt Gent zijn schouders mee onder zette.

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening of GECORO verstrekt advies aan het college van burgemeester en schepenen over het ruimtelijk beleid van de stad. Alle belangrijke maatschappelijke geledingen zijn in deze commissie vertegenwoordigd, samen met een aantal deskundigen. De GECORO besprak het voorontwerp van ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ in haar reguliere plenaire vergaderingen van 7 februari en 7 maart 2017 en ook nog in een aantal voorbereidende werkgroepvergaderingen. Als actief betrokken lid van de GECORO heeft Natuurpunt Gent zoals altijd zijn inbreng geleverd bij dit advies, dat intussen is overgemaakt aan het Gentse college. Onze vereniging kan zich volledig scharen achter de tekst van het advies. Het volledige GECORO-advies telt 17 bladzijden en gaat uitgebreid in op allerlei thema’s, waaronder economie, mobiliteit, kindvriendelijke stad, haven, wonen en studentenhuisvesting. In dit artikel spitsen we ons toe op de onderwerpen die vooral te maken hebben met onze doelstellingen, namelijk het openruimtebeleid en biodiversiteit. De volledige tekst van het advies kun je nalezen op de website van Natuurpunt Gent.

© FRANK MAES

zijn (deels of niet) gerealiseerd en wat zijn de redenen voor die (gedeeltelijke of niet-) realisatie. Het voorontwerp RvG verwijst hier wel af en toe naar, maar niet systematisch en niet overal. De GECORO vraagt dan ook dat er, vóór de fase van het openbaar onderzoek over het ontwerp, een stand van zaken word opgemaakt over de uitvoering van het RSG – om zo de Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent duidelijk beter te kunnen kaderen.

Helder document? In vergelijking met het RSG stelt het voorontwerp RvG minder concrete ambities. Het bevat minder uitspraken op mesoschaal (wijkniveau) of microschaal (straatniveau), waardoor deze beleidsvisie minder duidelijk is dan het RSG. Met RvG zal er bijgevolg minder houvast zijn op een lager planningsniveau en is er een minder duidelijk referentiekader om bv. Ruimtelijke UitvoeringsPlannen (RUP’s) te beoordelen. De GECORO is bezorgd dat de ambities te vaag en te algemeen geformuleerd zijn.

De GECORO kan zich vinden in de visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling zoals geformuleerd in het voorontwerp van ‘Structuurvisie 2030 – Ruimte voor Gent’ (RvG). Het voorontwerp RvG verwijst naar het huidige Ruimtelijk Structuurplan Gent (RSG) en lopende beleidsplannen (Stadsontwikkeling, Parkeerplan, Mobiliteitsplan, …). Dat is uiteraard goed voor de continuïteit. Bovendien verwelkomt de GECORO de klimaatuitdaging als een belangrijke toevoeging aan het beleidskader uit het RSG.

Het lijkt er zelfs op dat de ambitie ontbreekt om prioriteiten te stellen en keuzes te maken uit de veelheid van acties die aan RvG kunnen worden opgehangen. Zo stelt het voorontwerp: "De actielijst beoogt geen volledigheid. Het is een niet-limitatieve opsomming van elementen die onze ruimtelijke visie ondersteunen. Die elementen worden slechts beperkt overgenomen in het bindend gedeelte. (…) We prioriteren aan het begin van een nieuwe legislatuur of zelfs jaarlijks acties en maatregelen.” De GECORO is van oordeel dat het voorontwerp qua prioritering van maatregelen en acties te weinig duidelijkheid schept voor de burger om te worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In haar advies over het voorontwerp wilde de GECORO vooral nagaan wat de meerwaarde is van een vervanging van het RSG door RvG. Om dit te kunnen beoordelen meent de GECORO dat het nodig is om een stand van zaken op te maken van het RSG. Vroeger gebeurde dit elk jaar, maar de laatste jaren is dat niet meer het geval. Nochtans is het maar evident om bij de opmaak van een nieuw beleidsplan het vorige structuurplan te evalueren: op welk vlak is de analyse van de uitdagingen bijgestuurd of aangepast, wat is gerealiseerd, welke opportuniteiten hebben dit gefaciliteerd, welke elementen uit het RSG

Verder vraagt de GECORO een duidelijke inhoudelijke opdeling in informatief, richtinggevend en bindend gedeelte. Door het ontbreken van een duidelijk informatief deel kon de GECORO in de beperkte adviesperiode onmogelijk nagaan of de voorgestelde uitdagingen relevant en volledig zijn. Bovendien kent het voorontwerp een zeer diverse mate van detaillering. Zo zijn ecologie/groenstructuur en mobiliteit zeer in detail uitgewerkt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld (maak)economie, landbouw, ... Ook de afwegingskaders en instrumenten kennen een verschillende uitwerkingsgraad.

Algemene opmerkingen en aanbevelingen

29 Beleid

2017 NUMMER 2

SNEP!

Snep! zomer 2017  

Afdelingstijdschrift van Natuurpunt Gent. Jaargang 16, nr. 2.