Page 1

Turnhouts vennengebied

LIFE en Natuurinrichting De Europese Unie wil een duwtje in de rug geven bij de uitvoering van deze herstelprojecten in NATURA

Afgraven van de toplaag van landbouwgrond

2000 en richtte hiervoor het LIFE-natuur fonds op. Zowel overheden als (natuur)verenigingen kunnen beroep doen op het LIFE-fonds voor ondersteuning van grote projecten. Niet alleen Europa maar ook de Vlaamse overheid geeft natuur kansen. Het Agentschap voor Natuur en Bos startte samen met de Vlaamse Landmaatschappij in 1999 een Natuurinrichtingsproject. Dit is een specifiek instrument om natuur in Vlaanderen te herstellen. Natuurinrichting en LIFE gaan hand in hand in deze regio om zo kwetsbare natuur te herstellen. Meer info over Natuurinrichting op www.vlm.be en www.natuurenbos.be Meer info over dit LIFE project op wwww.life-turnhoutsvennengebied.be

Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen 015-29 72 20 info@natuurpunt.be • www.natuurpunt.be

V.U. Willy Ibens • Coxiestraat 11 • 2800 Mechelen Foto’s: Marc Smets, Diane Appels, Hugo Willocx, Natuurpunt


Turnhouts vennengebied NATURA 2000 op haar best! Om alle natuurpracht en biodiversiteit binnen Europa te behouden en beschermen heeft de Europese unie het ‘NATURA 2000 netwerk’ gecreëerd, een netwerk van beschermde gebieden in Europa. Het Turnhouts vennengebied werd opgenomen in het netwerk vanwege de uitzonderlijke rijkdom aan heide

Heideblauwtje

Zonnedauw

Bloedrode heidelibel

en vennen. Heide en vennen

Een ven ‘leeft’ in contact met haar omgeving. De regen die

voedingsstoffen een probleem voor soorten die van nature op

Heidelandschappen zijn ontstaan door nauw samenspel van

op de omliggende gronden valt, infiltreert in de doorlatende

heel schrale gronden voorkomen. Door deze voedselrijke om-

mens en natuur. De planten, dieren en mensen hebben zich

zandbodem tot op de ondiepe klei. Het water loopt op deze

standigheden gaat een beperkt aantal soorten domineren. Ze

aan de, soms extreme, situaties aangepast. Dit mooie land-

ondoorlatende kleilaag via de ondergrond in het ven. Het

verdringen specifieke heidesoorten zoals zonnedauw, dophei

schap ondervond doorheen de jaren tal van bedreigingen,

infiltrerende water neemt onderweg allerlei stoffen op zoals

en het heideblauwtje. Om die terug een kans te geven, creëren

zoals de aanplant van naaldhout, omploegen van heide en

fosfaat, een meststof voor planten.

we opnieuw een voedselarme situatie door het afgraven van de toplaag. Voorafgaand bodemonderzoek bepaalt tot welke

dempen van vennen. Natuurpunt wil, samen met de overheid, dit unieke erfgoed behouden en waar mogelijk herstellen. Met

Bij een teveel aan fosfaat gaan enkele soorten sterk domine-

diepte we moeten afgegraven om tot een voldoende voedsel-

hulp van vrijwilligers en een professioneel natuurbeheerteam

ren waardoor andere soorten verdwijnen. Het afgraven van de

arme situatie te komen.

worden grote werken uitgevoerd.

gronden met een teveel aan fosfaat voorkomt dat het infiltrerende water ‘oplaadt’ met fosfaat. Op deze manier blijft de

De periode van deze eenmalige werken houden we zo kort mo-

Grond afgraven voor venherstel?

waterkwaliteit in het ven gewaarborgd voor vele generaties en

gelijk. Door het afgraven kunnen opnieuw grote stukken heide

Om intensieve landbouw mogelijk te maken op deze van

kunnen de typische venvegetaties behouden blijven.

en schrale graslanden ontwikkelen. Tal van soorten zoals de kleine zonnedauw, de bloedrode heidelibel en het heideblauw-

nature voedselarme terreinen zijn veel meststoffen nodig met onder andere fosfaten en nitraten. Vooral fosfaat blijft heel

Soms worden ook gronden gelegen buiten de invloedsfeer

tje, hebben daar voordeel bij. Enkele jaren na de werken kan je

lang beschikbaar in de bodem.

van de vennen afgegraven. Ook hier vormt het teveel aan

de eerste resultaten al zien!

Tijdens de werken

Turnhouts Vennengebied: afgraven toplaag landbouwgrond  

Om intensieve landbouw mogelijk te maken op deze van nature voedselarme terreinen zijn veel meststoffen nodig met onder andere fosfaten en...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you