Page 1

Paddestoelenproject in Vlaams-Brabant Verslag werkjaar 2005

Samenstelling: Natuurpunt Studie Auteur: Roosmarijn Steeman Maart 2006


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Verslag werkjaar 2005

Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant Verslag werkjaar 2005

Rapport Natuurpunt Studie 2006/ 2 Roosmarijn Steeman

PADDENSTOELENPROJECT IN VLAAMS-BRABANT

2


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

3

INHOUD 1. Laagdrempelige inventarisatie van 60 gemakkelijk herkenbare soorten in de provincie Vlaams-Brabant….………………………………………...…………………..…….………….5 2. Same nwer ki ngsverb a nd m et ZWAM e n KAM K………………………..…………….……..............6 3. Overzicht van de dataset…………...…………………………………………..………………………6 3.1 Waargenomen soorten in de provincie Vlaams-Brabant…………………………..6 3.2 Aantal waarnemingen per uurhok en aantal soorten per uurhok…………………6 3.3 Top 50 meest algemene soorten………………………..……...……………………8 4. Overzicht van onderzochte gebieden in Vlaams-Brabant………….……………………………….9 5. Overzicht inventarisaties……………….……………………………………………………………….9 5.1 Inventarisaties door de werkgroepen van Natuurpunt……………………….……..9 5.2 Inventarisatie door de professionele medewerker van Natuurpunt Studie…...….9 5.3 Educatieve wandelingen door de professionele medewerker……………………10 5.4 Inventarisatie militaire domeinen …………………………………………………...11 6. Resultaten en conclusie………………….……………………………………………………………11 6.1 Inschatten van natuurwaarden op basis van de mycoflora………………………11 6.1.1 Aantal Rode-Lijstsoorten………...………………………………………..11 6.1.2 RL-index…………………………………………………………………….12 6.1.3 Waardebepaling van gebieden aan de hand van indicatorsoorten…..13 6.2 Mycologisch waardevolle gebieden in Vlaams-Brabant………………………….30 6.2.1 Hallerbos……………………………………………………………………30 6.2.2 Zevenbronnen……………………………………………………………...32 6.2.3 Bloso-domein in Hofstade……………………………………….………..33 6.3 Wasplatenweides……………………………………………………………………..35 6.4 Bijzondere vondsten in 2005………………………………………………………...37 6.4.1 Professionele medewerker………………………………………………..37 6.4.2 Werkgroep Landen…………………………………………………………38 6.5 Zeldzaamheid van de soorten in de provincie Vlaams-Brabant………………...39 7. Overzicht van de huidige verspreidingsgegevens van “de 60 soorten”………..………………..40 7.1 Bespreking van de 60 soorten per biotoop……..………………………………….40 7.1.1 Akkers en plantsoenen…………………………………………………….40 7.1.2 Houtsnippers………………………………………………………………..40 7.1.3 Tussen mos……....……………………….………………………………..41 7.1.4 Graslanden………………………………………………………………….41 7.1.5 Bos…………………………………………………………………………..43 7.1.5.1 Gemengd bos…...………….……….…………………………..43 7.1.5.2 Loofbos………………..…………………………………………47 7.1.5.3 Naaldbos…………………………………………………………54 7.2 Analyse en bespreking van de resultaten………………………………………….56 7.2.1 Procentueel voorkomen van de 60 soorten in de provincie…………56 7.2.2 Aantal van de 60 soorten in alle uurhokken…………………………..57 7.2.3 Historische gegevens……………………………………………………58 8. Verdere aanpak………………………………………………………………………………………..60 8.1 Nieuwe mensen aansporen om naar paddenstoelen te zoeken………….……..60 8.2 Mycologen aansporen om andere gebieden te bezoeken……………………….60 8.3 Toegang tot private domeinen verkrijgen…………………………………………..60 8.4 Actief op zoek gaan naar paddenstoelen het hele jaar door……….…….………60


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

4

9. Bibliografie……………………….……………………………………………………………………..60 10. Tabellen en figuren…………….………………………………………………………………………62 10.1 Lijst met tabellen…………………………………………………………………….62 10.2 Lijst met figuren…….…………………………………………………...…………..62 Bijlagen Bijlage 1

Overzicht van de waargenomen soorten (1816) in de provincie Vlaams-Brabant

Bijlage 2

Overzicht van de bezochte bosgebieden in Vlaams-Brabant, gerangschikt per kwartierhok + aantal onderzochte uurhokken en kwartierhokken

Bijlage 3

Overzicht van de inventarisaties door de professionele medewerker

Bijlage 4

Rode - Lijstcategorie 1: Verdwenen uit Nederland (VN)

Bijlage 5

Rode - Lijstcategorie 2: Ernstig bedreigd (EB)

Bijlage 6

Rode - Lijstcategorie 3: Bedreigd (BE)

Bijlage 7

Rode - Lijstcategorie 4: Kwetsbaar (KW)

Bijlage 8

Rode - Lijstcategorie 5: Gevoelig (GE)


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

5

1. Laagdrempelige inventarisatie van 60 gemakkelijk herkenbare soorten in de provincie Vlaams-Brabant In 2001 werd door Natuurpunt studie een project opgestart, waarbij vrijwilligers werden aangespoord om op zoek te gaan naar 20 gemakkelijk herkenbare soorten, in bosgebieden in Vlaams-Brabant. Deze 20 soorten, die zich beperken tot oude bossen, werden aangevuld met mycorrhizasymbionten van Populier, Berk en naaldbomen, graslandindicatoren voor schrale en bemeste situaties, saprofyten op hout en parasieten. Deze soorten zijn allen indicatief voor de mycologische kwaliteit van het onderzochte gebied. Ons doel is enerzijds om op zeer korte termijn te komen tot een verantwoord verspreidingsbeeld van deze 60 soorten, in verschillende biotopen. Anderzijds willen we meer mensen in het project betrekken, door hen aan te spreken via educatieve wandelingen en een nieuwe handleiding voor beginners. De handleiding geeft voldoende informatie over de 60 soorten, is geïllustreerd met duidelijke foto’s en bevat eenvoudige determinatietabellen. Meer informatie over de inventarisatie en de soorten is ook te vinden op de website (www.natuurpunt.be) onder fauna en flora, onder paddestoelen. Op termijn zal invoeren van waarnemingen via de website kunnen gebeuren en zal uitgebreide informatie met meer dan 100 gemakkelijk herkenbare soorten op de website geplaatst worden. Op die manier kan het project elk jaar uitbreiden. De 60 soorten zijn gelijkmatig verdeeld over de verschillende groepen van het zwammenrijk, zodanig dat beginners een duidelijk beeld krijgen over de verschillende groepen van macrofungi. Verder bieden notities inzake positieve en negatieve indicatoren nuttige informatie naar biotoopkwaliteit toe. Op die manier kan er biotoopgericht gewerkt worden, en dringen we er op aan dat enkele milieuparameters en een aantal boom- en struiksoorten genoteerd worden. Bovendien moet de waarnemer aandacht hebben voor de verhoudingen tussen de aantallen aangetroffen exemplaren van de soorten. Deze verhoudingen zullen uiteindelijk de kwalitatieve informatie moeten opleveren. De waarnemer zal uiteindelijk minstens éénmaal in het seizoen (op een geschikt moment) moeten terugkeren naar het studiegebied om daar dezelfde weg af te leggen. Alleen op die manier kan men ook effectief een inventaris bekomen. Fungi verschijnen immers onregelmatig en alleen op klimatologisch gunstige momenten. Ook een bezoek in het voorjaar is nodig om de inventaris te vervolledigen. Het is belangrijk om mensen ervan bewust te maken, dat er in feite het hele jaar door naar paddenstoelen kan gekeken worden. Van de zestig soorten die in de handleiding voor beginners worden beschreven zijn er zelfs 14 soorten die het hele jaar door kunnen waargenomen worden.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

6

2. Samenwerkingsverband met ZWAM en KAM K De KAMK en de ZWAM stelden de gegevens van de 60 soorten met betrekking tot de provincie Vlaams-Brabant ter beschikking aan Natuurpunt Studie onder de voorwaarden en modaliteiten van een samenwerkingsovereenkomst. Natuurpunt Studie voorzag in een financiĂŤle ondersteuning voor de werkingskosten voor beide verenigingen. De aangeleverde gegevens door ZWAM en KAMK zullen door Natuurpunt Studie uitsluitend aangewend worden in het kader van het atlasproject. Bij publicatie wordt een lijst toegevoegd van de waarnemers en dus eigenaars van de betrokken gegevens. Elke publicatie waarin de gegevens uit FUNBEL verwerkt worden, wordt op voorhand ter lezing en goedkeuring opgestuurd naar de voorzitter van de KAMK en ZWAM. Een afschrift van het eindrapport (publicatie atlas voorzien voor 2006) zal ter lezing voorgelegd worden aan de KAMK en de ZWAM vooraleer aan de provincie Vlaams-Brabant overgemaakt wordt. Na afloop van het project kunnen beide verenigingen vrij beschikken over de gegevens in het rapport.

3. Overzicht van de dataset 3.1 Waargenomen soorten in de provincie Vlaams-Brabant Momenteel bestaat er een lijst van waargenomen soorten in de provincie Vlaams-Brabant (bijlage 1), die nog aan een controle moet onderworpen worden. In totaal gaat het om een 1817 soorten. Dit aantal is inclusief roestzwammen, brandzwammen, schimmels, meeldauwen en slijmzwammen. 3.2 Aantal waarnemingen per uurhok en aantal soorten per uurhok Momenteel beschikken we in onze databank over gegevens van 171 uurhokken in de provincie Vlaams-Brabant. Van de 13 uurhokken waarvan we niet over gegevens beschikken, zijn er 5 die slechts gedeeltelijk in de provincie liggen. De overige 8 hokken zijn gelegen in agrarisch gebied. Uiteraard zal het soortenaantal hier beperkt blijven, maar met een zekere inspanning moeten er op termijn toch minstens 100 soorten in deze hokken te vinden zijn. In 22 uurhokken werden minder dan 11 soorten waargenomen. Naast agrarisch gebied, ligt een groot deel van deze uurhokken ook in verstedelijkt gebied. Toch kunnen parken, wegbermen en kleine bosrestanten genoeg soorten opleveren. In groot Amsterdam werden maar liefst 1016 soorten waargenomen. Grachtentuinen, rommelbosjes, wegbermen en vuilstorten; elke uithoek werd hiervoor bezocht. Met als gevolg verrassende resultaten, niet minder dan 200 Rode-Lijstsoorten en zelfs soorten die als uitgestorven beschouwd werden voor Nederland (Chrispijn, 1999).


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Figuur 1

verslag werkjaar 2005

Overzicht van het aantal soorten dat werd waargenomen in de uurhokken in de provincie Vlaams-Brabant

70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 1

3

5

7

9

11 13 15 17 19 21 23 25

Figuur 2 Cumulatieve toename van het aantal waarnemingen van 1981 tot 2005

1500 1000 500 2005

2003

2001

1999

1997

1995

1993

1991

1989

1987

1985

1983

0 1981

Aantal soorten

2000

Jaartallen

Figuur 3

Cumulatieve toename van het aantal soorten van 1981 tot 2005

7


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

8

verslag werkjaar 2005

3.3 Top 50 meest algemene soorten Tabel 1

Overzicht van de 50 meest waargenomen en meest verspreid waargenomen soorten in de regio Leuven

Latijnse naam

Nederlandse naam

Xylaria hypoxylon Paxillus involutus Scleroderma citrinum Russula ochroleuca Rhodocollybia butyracea var.butyracea Phallus impudicus Amanita rubescens Xerocomus badius Hypholoma fasciculare Rickenella fibula Coprinus comatus Ganoderma lipsiense Clitocybe nebularis Mycena galericulata Trametes versicolor Stereum hirsutum Gymnopus dryophilus Amanita muscaria Xylaria polymorpha Nectria cinnabarina Fomes fomentarius Russula nigricans Schizophyllum commune Daedaleopsis confragosa Pluteus cervinus Crepidotus variabilis Armillaria mellea Calocera cornea Tremella mesenterica Dacrymyces stillatus Lactarius necator Piptoporus betulinus Lycoperdon perlatum Mycena vitilis Lactarius quietus Amanita citrina var. citrina Lycoperdon pyriforme Polyporus badius Microsphaera alphitoides Laccaria amethystina Meripilus giganteus Mycena pura Auricularia auricula-judae Bjerkandera adusta Coprinus micaceus Peniophora quercina Gymnopus peronatus Lepista flaccida Gymnopus confluens Lactarius tabidus

Geweizwam Gewone krulzoom Gele aardappelbovist Geelwitte russula Botercollybia Grote stinkzwam Parelamaniet Kastanjeboleet Gewone zwavelkop Oranjegeel trechtertje Geschubde inktzwam Platte tonderzwam Nevelzwam Helmmycena Gewoon elfenbankje Gele korstzwam Gewoon eikenbladzwammetje Vliegenzwam Houtknotszwam Gewoon meniezwammetje Echte tonderzwam Grofplaatrussula Waaiertje Roodporiehoutzwam Gewone hertenzwam Wit oorzwammetje Echte honingzwam Geel hoorntje Gele trilzwam Oranje druppelzwam Zwartgroene melkzwam Berkenzwam Parelstuifzwam Papilmycena Kaneelkleurige melkzwam Gele knolamaniet Peervormige stuifzwam Peksteel Eikenmeeldauw Rodekoolzwam Reuzenzwam Elfenschermpje Echt judasoor Grijze buisjeszwam Glimmerinktzwam Paarse eikenschorszwam Scherpe collybia Roodbruine schijnridderzwam Bundelcollybia Rimpelende melkzwam

Aantal uurhokken

Aantal waarnemingen

136 122 121 117 116 115 113 112 110 107 107 105 105 103 101 97 96 95 95 93 93 93 91 90 89 89 87 85 85 85 84 83 83 83 82 82 81 81 79 79 79 78 77 76 76 75 75 73 70 70

1048 652 1389 764 330 723 855 531 571 545 316 460 363 414 519 481 361 280 508 374 431 585 487 366 370 280 228 550 185 327 188 594 264 224 306 471 313 215 182 296 463 234 467 366 268 245 294 128 219 236


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

9

Tabel 1 geeft het aantal uurhokken per soort voor de 50 meest algemene soorten in VlaamsBrabant. De meest verspreid waargenomen soort is tot hiertoe de Geweizwam, die werd waargenomen in 136 van de 171 uurhokken. Verder werd de Gewone krulzoom in 122 uurhokken waargenomen, en de Gele aardappelbovist in 121 uurhokken. Daar we slechts beschikken over de waarnemingen van de 60 soorten uit FUNBEL, krijgen we een vertekend beeld. Het is dan ook opvallend dat de meest verspreide soorten grotendeels tot die 60 soorten behoren. In totaal werden 495 soorten slechts in één uurhok waargenomen, 215 soorten in 2 uurhokken, 141 soorten in 3 uurhokken, 92 soorten in 4 uurhokken, 87 soorten in 5 uurhokken en 58 soorten in 6 uurhokken.

4. Overzicht van onderzochte gebieden in Vlaams-Brabant Bijlage 2 geeft een overzicht van de gebieden die bezocht werden in de regio Leuven, met situering volgens de overeenstemmende IFBL-code (kwartierhok, groep van kwartierhokken of uurhok), de deelgemeente en gemeente.

5. Overzicht inventarisaties 5.1 Inventarisaties door de werkgroepen a) Afdeling Velpe – Mene (Georges Buelens) Park Pellenberg, Meldertbos, Koebos, Bruulbos b) ZWAM 05/02 Pellenberg - Park UZ, Koebos 13/03 Diest - Halve maan & begraafplaats 21/08 Houwaart - Walenbos 27/08 Lovenjoel - Bruulbos 04/09 Gelrode - Kloesbos en ‘s Hertogenheide 08/09 Houwaart - Troostembergbos 18/09 Neerijse - Doode bemde, Langerodebos 20/09 Sint-Agatha-Rode - Rodebos 13/10 Linden - Lindenbos 24/09 Sint-Pieters-Rode - Kasteel van Horst 02/10 Bierbeek - Meerdaalbos (Warandevijver) 15/10 Vaalbeek - Heverleebos 27/10 Houwaart - Walenbos 29/10 Meldert - Meldertbos 06/11 Blanden – Mollendaalbos c) HAM 10/09 Wezemaal - Beninksberg 16/10 Wezemaal - Wijngaardberg 23/10 Rillaar - Tienbunderbos 30/10 Zichem - Catselt d) ZWAMVLOK A. Ledezijde te Lede B. Kravaalbos te Meldert C. Wellemeersen te Denderleeuw 6 september 20 september: 24 september 4 oktober

A B B C


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

8 oktober 18 oktober 22 oktober 8 november 22 november

verslag werkjaar 2005

C A A B C

e) Zuid-West Brabant 18/09/2005 21/09/2005 25/09/2005 28/09/2005 02/10/2005 05/10/2005 09/10/2005 12/10/2005 19/10/2005 23/10/2005 26/10/2005 30/10/2005 02/11/2005 06/11/2005 09/11/2005

Hallerbos Hoge Bermweg Zevenbronnen Grootbos (Alsemberg) Begijnenbos Kleetbos/Schaveyspark Achtdreven Hallerbos Hallerbos Kampendaal Zevenbronnen Park Gaasbeek Hanenbos Wijnbrondal Laborelec Provinciaal domein Huizingen Weikes Maasdalbos

f) Paddenstoelenwerkgroep Landen

aantal excursies

20 15 10 5

Figuur 4

dec

nov

okt

Aantal excursies per maand in 2005

g) Paddenstoelenwerkgroep Zemst 11/05/2005 12/09/2005 21/09/2005 28/09/2005 05/10/2005 09/10/2005 12/10/2005 19/10/2005 26/10/2005

sep

aug

jul

jun

mei

apr

mrt

feb

jan

0

Blosodomein, Hofstade Vriezenbroek, Zemst Vriezenbroek, Zemst Vriezenbroek, Zemst Blosodomein, Hofstade Blosodomein, Hofstade Blosodomein, Hofstade Kollinten Kollinten

10


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

11

5.2 Inventarisaties door de professionele medewerker In bijlage 3 worden de inventarisaties (datum+gebied) van de professionele medewerker opgelijst.

Augustus September Oktober November

Aantal werkdagen 6 2 17 5

5.3 Educatieve wandelingen door de professionele medewerker De wandeling in het Hellebos, was aangekondigd in verschillende lokale tijdschriften en op de lagere school. Het was voorzien dat er drie gidsen zouden zijn, zodanig dat de groepen niet te groot waren. Kinderen zijn een zeer dankbaar publiek, hebben een grote interesse voor paddenstoelen, wat ook de ouders aanspoort om meer over de natuur bij te leren. In Dilbeek ging het om een wandeling met ouwe sokken (vanaf 25 jaar) van JNM, maar ook de conservator en enkele lokale mensen waren welkom. Tijdens de wandeling werden zoals elk jaar, weer nieuwe bijzondere soorten gevonden.

Datum 2-10-2005 2-10-2005 7-11-2005

Plaats Liedekerke Hellebos, Kampenhout Wolfsputten, Dilbeek

Aantal deelnemers 20 80 15

5.4 Inventarisatie militaire domeinen Met de hulp van Luc Vervoort, die onder andere meewerkt aan de inventarisatie van de planten van de militaire domeinen in Schaffen en Diest, kregen we de toestemming en begeleiding van commandant Jannes om de mycoflora van beide militaire domeinen te inventariseren. Beide domeinen bleken zoals verwacht zeer interessant en zullen in het najaar van 2006 door specialisten van de KAMK bezocht worden.

Datum 04-11-2005 14-11-2005

Plaats Citadel, Diest Vliegveld, Schaffen

Aantal soorten 121 74

6. Resultaten en conclusies 6.1 Inschatten van natuurwaarden op basis van de mycoflora 6.1.1. Aantal Rode-Lijstsoorten Het aantal Rode-Lijstsoorten is hier gebaseerd op de Nederlandse Rode Lijst (Arnolds en Kuyper, 2004), daar de voorlopige Vlaamse Rode Lijst is opgesteld voor een beperkt aantal geslachten. Het nadeel is wel dat een aantal soorten, vooral deze van oude loofbossen, zeldzamer zijn in Nederland. In totaal werden er in Vlaams-Brabant 12 soorten waargenomen uit de categorie Verdwenen in Nederland, die in Vlaanderen nog voorkomen. Tabel 2 geeft het aantal Rode-Lijstsoorten per uurhok weer, over een periode van 25 jaar (19812005), voor de 25 beste hokken. Bij elk hok worden de meest interessante gebieden voor paddenstoelen vermeld. Het aantal Rode-Lijstsoorten kan een indicatie zijn voor de waarde van een gebied. Figuur 5 deelt de hokken waarin Rode-Lijstsoorten voorkomen op in 6 klassen. In 66 hokken werden geen Rode-Lijstsoorten waargenomen. In 41 hokken werden 1-5 RodeLijstsoorten waargenomen, in 13 hokken 6-9, in 23 hokken 10-19, in 15 hokken 20-29, in 8 hokken 30-50 en in 8 hokken werden meer dan 50 Rode-Lijstsoorten waargenomen. De hokken met meer dan 50 Rode-Lijstsoorten liggen allen in de regio Leuven, de best onderzochte regio in de provincie.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Figuur 5

verslag werkjaar 2005

12

Overzicht van het aantal Rode-Lijstsoorten in de uurhokken van Vlaams-Brabant

In bijlage 4, 5, 6, 7 en 8 worden de Rode-Lijstwaarnemingen uit de provincie, in de verschillende categorieĂŤn, opgelijst. In totaal werden 12 soorten waargenomen die verdwenen zijn uit Nederland (bijlage 4); 73 soorten zijn ernstig bedreigd (bijlage 5); 66 soorten zijn bedreigd (bijlage 6); 144 soorten zijn kwetsbaar (bijlage 7) en 19 soorten zijn gevoelig (bijlage 8). 6.1.2 RL-index De Nederlandse RL-index (Jalink, 2002) houdt rekening met het feit dat niet alle soorten even sterk bedreigd zijn. Aan de categorieĂŤn van de Rode Lijst worden punten toegekend: 1 punt voor een gevoelige soort 2 punten vooreen kwetsbare soort 3 punten voor een bedreigde soort 4 punten voor een ernstig bedreigde soort 5 punten voor een verdwenen soort Op deze wijze zijn gebieden goed en vrij objectief met elkaar te vergelijken. Het probleem blijft natuurlijk dat er grote verschillen bestaan in inventarisatiegraad. Het is praktisch onmogelijk om hiervoor een compenserende factor in te voegen. Een meer systematische inventarisatie naar de toekomst toe, blijft de enige oplossing. Volgens Jalink (2002) is een kilometerhok redelijk goed onderzocht als er meer dan 100 waarnemingen gedaan werden. Kwartierhokken met minder dan 100 waarnemingen zijn slecht onderzocht te noemen. Tabel 2 geeft een overzicht van de kwartierhokken (waar meer dan 100 waarnemingen werden gedaan) in de 25 meest waardevolle uurhokken. Daar de gebieden en kwartierhokken uit de regio Leuven reeds uitgebreid aan bod komen in de atlas van de regio Leuven, zullen we ons in dit rapport beperken tot het bespreken van een aantal interessante gebieden buiten de regio Leuven.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Tabel 2

Uurhok d5-56 e5-33 e5-43 e5-34 d5-45 e5-15 e5-25 e5-14 e5-44 e5-23 f4-14 e4-38 e4-57 f4-15 d5-55 e5-12 e4-47 d6-31 d5-57 d4-23 d4-38 e5-32 e5-52 e6-41 e5-22

verslag werkjaar 2005

13

Top 10 van de meest waardevolle uurhokken, met het aantal soorten, aantal RodeLijstsoorten en Rode-Lijstindex Aantal Aantal soorten RL 862 134 703 116 625 89 639 85 542 83 409 59 519 52 482 49 384 46 399 43 456 47 285 35 317 37 354 40 259 32 341 30 214 27 273 28 281 26 396 26 241 26 244 24 282 22 244 26 190 22

RL-index Interessante gebieden 301 273 205 190 172 146 109 107 107 96 89 85 82 81 71 68 66 61 60 58 56 53 49 46 42

Walenbos, Horst, Beninksberg, Troostembergbos Heverleebos, Kouterbos, ’t Zoet Water Meerdaalbos Mollendaalbos ’s Hertogenheide, Wijngaardberg, Vorsdonkbos, Eikelberg Chartreuzenbos Pellenberg, Bruulbos Kesselberg, Chartreuzenbos Meerdaalbos, Mollendaalbos Egenhovenbos, arboretum Heverleebos Hallerbos, Vroenenbos, Rilroheide Park van Tervuren, Kapucijnenbos Zoniënbos, Groenendael Destelheide, Zevenbronnen, Elzenbos Beninksberg, Dunbergbroek Bertembos, Kastanjebos, Molenbeekvallei Zoniënwoud Catselt, Asdonk Walenbos Lippelobos Bloso-domein Hofstade Bosreservaat Putten van den Ijzeren weg Rodebos, St. Agatha-Rode Ezemaal Koeheide, Bertem

6.1.3 Waardebepaling van gebieden aan de hand van indicatorsoorten Paddenstoelen blijken scherpe indicatoren te zijn voor bepaalde factoren in het milieu. Met hun zeer kleine sporen kunnen paddenstoelen zich snel en gemakkelijk verspreiden, en nieuwe geschikte terreinen koloniseren. Het is wel zo dat waarschijnlijk pas een aantal jaar na vestiging vruchtlichamen worden gevormd. Milieuveranderingen in een terrein zullen door veranderingen in de paddenstoelenflora vrij snel zichtbaar worden. Planten reageren doorgaans langzamer op milieuveranderingen, zij verspreiden zich minder snel en kunnen enige tijd stand houden onder gewijzigde milieuomstandigheden. In “Paddestoelenvriendelijk Natuurbeheer” van P.J. Keizer (2003), worden indicatorsoorten voor verschillende biotooptypen besproken. Hieronder werden per biotooptype enkele indicatorsoorten en hun verspreiding in de regio Leuven weergegeven. De belangrijkste en meest waardevolle indicatorsoorten werden geselecteerd, zodanig dat de meest waardevolle gebieden voor het betreffende biotooptype vermeld worden. De ecologie van de soort wordt kort besproken met een vermelding van de bodem die door de soort geprefereerd wordt. Figuur 6 geeft de bodemdistricten en figuur 7 geeft de ecodistricten in de provincie VlaamsBrabant weer.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

Figuur 6

Bodemdistricten in de provincie Vlaams-Brabant

Figuur 7

Ecodistricten in de provincie Vlaams-Brabant

14

Naaldbossen Naaldbossen kunnen grote betekenis hebben voor paddenstoelen. In Nederland zijn meer dan 300 soorten kenmerkend voor naaldbossen, waarvan 80% bedreigd is (Arnolds & Van Ommering, 1996). Van de geregeld aangeplante naaldbomen, heeft de Grove den de meeste begeleiders. Dennenbossen die rijk zijn aan mycorrhizasymbionten liggen doorgaans op voedselarmere bodems. Ondergroei is in dennenbossen met veel mycorrhizasymbionten afwezig, daar ondergroei duidt op verrijking met stikstof. Jonge stadia van naaldbossen, tot 30 jaar, zijn het rijkst aan mycorrhizasymbionten in onze streken, waar de stikstofdepositie hoog is. Voor het behoud van waardevolle naaldbossen, dient men aldus, periodiek nieuwe percelen met jonge Grove den aan te planten, of natuurlijke verjonging te stimuleren door selectieve kap. Verwijderen van strooisel kan ook een gunstig effect hebben, om de verruiging tegen te gaan.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Figuur 8

verslag werkjaar 2005

15

Verspreiding van Grove den in Vlaams-Brabant (Landuyt et al., 2006)

De aanplant van Grove den in Vlaanderen gebeurde vooral op de armste zandgronden, in de Kempen. Hier kon de soort zich bovendien het makkelijkst verspreiden, want op de rijkere gronden wordt ze gewoonlijk weggeconcurreerd. Ook in de zanderige delen van de Vlaams-Brabantse Leemstreek komt ze vrij veel voor. (Van Landuyt et al., 2006) Mycorrhizasymbionten Suillus variegatus (Sw.:Fr.) Kuntze Fijnschubbige boleet Mycorrhizasymbiont van voornamelijk Grove den ( Pinus sylvestris), op strooiselarme, voedselarme, droge, zandige bodems, ook onder vliegdennen op de heide. In Rode Lijst als kwetsbaar (Walleyn & Verbeken, 2000) in verband met achteruitgang door vermesting. Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Averbode (KAMK, d5-28-00, 1981); te Tervuren, Keienberg (PH, e4-48-21, 1987); te Gelrode, ’s Hertogenheide (ZWAM, d5-45-24, 1991, 1993, 1997); te Oud-Heverlee, Kouterbos (JM, e5-33-31, 1994). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 4 4 Z

Tricholoma equestre (L.: Fr.) P. Kumm. Gele ridderzwam Mycorrhizasymbiont van Den ( Pinus), in naaldbossen op droge, zure tot neutrale, zeer voedsel- en humusarme zandgrond. In Rode Lijst als bedreigd (Walleyn & Verbeken, 2000) wegens achteruitgang en kwetsbaarheid door vermesting en bosontwikkeling. Waarnemingen in de Kempen en de Zandstreek: te Hofstade, provinciaal domein (C, d4-38-00, 1981); te Gelrode, ’s Hertogenheide (JM, d5-45-22, 1993; HR, d5-45-24, 1993); te Diest, Citadel (militair domein) (JM, RS, d6-41-22, 2005). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 3 4 Z


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

16

Tricholoma portentosum (Fr.:Fr.) Quél. Glanzende ridderzwam Mycorrhizasymbiont van Grove den ( Pinus sylvestris) in jonge en volgroeide naaldbossen, op zeer voedselarme, droge, zure, zeer voedselarme zandgrond, voornamelijk stuifzand. In Rode Lijst als bedreigd, daar deze soort kwetsbaar is door vermesting, verzuring en veroudering van bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Bierbeek, Meerdaalbos (ZWAM, e5-43-11, 1982); te Wezemaal, Wijngaardberg (HAM, d5-45-33, 2001, 2004); te Gelrode, ’s Hertogenheide (ZWAM, d5-45-14, 2001, 2002); te St.-Genesius-Rode, Destelheide (PWZB, f4-15-11, 2002); te Holsbeek, Chartreuzenbos (VMV, e5-15-11, 2000; ZWAM, e5-15-11, 2002, 2004); te Kortenberg, Merodebossen (KAMK, e5-11-34, 1991); te Zemst, Bloso-domein (bos achterzijde) (PWZ, d4-38-43, 2003); te Halle, Hallerbos (dries) (PWZB, f4-14-41, 2003). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 7 8 VZ

Loofbossen Loofbossen vormen de belangrijkste groeiplaatsen voor paddenstoelen, zeker de helft van de soorten komt in loofbossen voor (Arnolds & Van Ommering, 1996; Stortelder et al., 1999). Bijzondere mycorrhizasymbionten staan op de meest voedselarme plaatsen, met een dunne tot ontbrekende strooisellaag en geringe vegetatiebedekking: open plekken en moshellinkjes. In bossen op rijkere bodem, zoals klei of leem, spelen mycorrhizasymbionten een minder belangrijke rol. De belangrijkste plaatsen zijn lanen, hellingen en winderige plaatsen, waar de bladeren geen kans krijgen om te blijven liggen. Beuk heeft de voorkeur voor diepere, al dan niet kalkhoudende, vochtige leemgronden. De natuurlijke verspreiding van Beuk in Vlaanderen is moeilijk te achterhalen als een gevolg van de sterk menselijke beïnvloeding. De kern van het verspreidingsgebied valt grotendeels samen met de Leemstreek (Van Landuyt et al., 2006). Mesofiele bossen met voorjaarsflora bezitten het grootste aantal soorten planten en RodeLijstsoorten en genieten de beste bescherming in Vlaanderen, want hun oppervlakte is beperkt. In Vlaams-Brabant is de soort in 2 bostypes te vinden: de ‘gierstgras-beukenbossen’ (Zoniënwoud) en de eiken-haagbeukenbossen (Bertembos, Hallerbos, Meerdaalbos). Het gaat hier doorgaans om oude bossen. Ze worden o.a. verstoord door verzuring en vermesting veroorzaakt door atmosferische deposities (Dumortier et al., 2003). Figuur 9 geeft de verspreiding van Beuk weer, naar de “atlas van de Flora van Vlaanderen en het Brusselse gewest” (Van Landuyt et al., 2006). De aanwezigheid van Beuk in de uurhokken wordt weergegeven met grijze stippen. De grootte van de stippen is proportioneel met het aantal kilometerhokken binnen eenzelfde uurhok (4 x 4 km²) waarin een soort is aangetroffen: er wordt rekening gehouden met de inventarisatiegraad van de hokken door het aantal km-hokken waarin de soort werd gevonden te delen door het aantal voldoende geïnventariseerde hokken binnen dat uurhok. Vier verschillende frequentieklassen (groottes van de stippen) worden onderscheiden: 1-25%, 26-50%, 51-75% en 76-100%.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Figuur 9

verslag werkjaar 2005

17

Verspreiding van Beuk (Fagus sylvatica) in Vlaams-Brabant (Van Landuyt et al., 2006)

Arme bodem, open plekken: Bijzondere mycorrhizasymbionten komen voor op de meest voedselarme plaatsen, met een dunne tot ontbrekende strooisellaag en geringe vegetatiebedekking. Russula virescens (Schaeff.) Fr. Ruwe russula Mycorrhizasymbiont van voornamelijk Beuk. Momenteel niet bedreigd in Vlaanderen (Walleyn & Verbeken), maar vermoedelijk achteruitgaand als gevolg van vermesting en/of verzuring. Waarnemingen in alle bodemdistricten, behalve in de Kempen.

Figuur 10

Verspreiding Russula virescens in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 25 40 VA

Wanneer we figuur 10 en figuur 9 vergelijken, zien we dat de verspreiding van Russula virescens, een typische beukenbegeleider, grotendeels overlapt met de hokken waar in meer dan 75 % van


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

18

de kwartierhokken Beuk aanwezig is (14 uurhokken). Russula virescens werd ook waargenomen in 11 uurhokken waar in 25%-75% van de kwartierhokken Beuk werd waargenomen. Moshellinkjes, strooiselwinning: In loofbossen op zandbodems zijn bijzondere mycologische waarden dikwijls geconcentreerd op duidelijk aanwijsbare plaatsen: voedselarme plaatsen met een dunne tot ontbrekende strooisellaag, een geringe vegetatiebedekking en/of een grote bedekking door mossen. Leotia lubrica (Scop.: Fr.) Pers. Groene glibberzwam Saptrotroof in loof- en gemengde bossen en lanen op voedselarme, droge lemige of leemloze zandgrond. In Rode Lijst als bedreigd vanwege achteruitgang. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 11

Verspreiding Leotia lubrica in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 18 26 VA

Inocybe napipes J.E. Lange Bruine knolvezelkop Em-vormend met loofbomen, Eik, Beuk en Berk, in bossen vooral op iets zuurdere zandgrond. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 12

Verspreiding Inocybe napipes in Vlaams-Brabant


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

verslag werkjaar 2005

19

Em 18 26 VA

Kalk-, klei- of leembodem: Zwaardere bodems zijn beter gebufferd tegen verzurende omstandigheden, waardoor hier vaak nog heel wat zeldzaamheden te vinden zijn. Op deze bodems zijn de meest waardevolle plaatsen, deze waar de verstoring minimaal is. Clitocybe geotropa (Lam. & DC.) QuĂŠl. Grote trechterzwam Saprotroof, tussen bladeren op voedselrijke leem of klei. In Rode lijst als ernstig bedreigd wegens vermoedelijke achteruitgang ten gevolge van verzuring. Waarnemingen in de Zand- en Zandleemstreek: te Tervuren (GDR, e4-38-00, 1994); te St.-Genesius-Rode (BV, e4-56-22, 1997); te Heverlee, Egenhovenbos (JM, e5-23-32); te Lovenjoel, Bruulbos (JM, e5-25-41, 2002); te St.-Joris-Weert (ZWAM, e5-43-24, 1998; DG, e5-43-12, 1999, 2000); te Oud-Heverlee, Heverleebos (JM, e5-33-12, 2000). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 6 7 VZ

Pluteus ephebeus (Fr.: Fr.) Gillet Splijthoedhertenzwam Saprotroof vooral op humeuze, enigszins kalkhoudende klei of leem. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 13

Verspreiding Pluteus ephebeus in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 21 26 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

20

Dikke strooisel- of humuslaag (negatief): Verzuring en vermesting zorgen voor ophoping van de strooisellaag, die minder snel verteerd wordt door schimmels en bacteriĂŤn, in verouderde bossen. Een aantal saprofytische zwammen houden van een dikke strooisellaag, en worden steeds algemener in Vlaanderen. Gymnopus peronatus (Bolton: Fr.) P.Kumm. Scherpe collybia Saprotroof in humus en grof strooisel van voornamelijk Beuk, Eik, Berk en Spar in loof- en naaldbossen op vooral zand- en leembodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 14

Verspreiding Gymnopus peronatus in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 84 158 ZA

Moerasbossen Moerasbossen zijn van grote betekenis vanwege vele karakteristieke soorten die onder andere aan Wilg en Els gebonden zijn. Belangrijk hierbij is een ongestoorde water-huishouding en een voldoende groot oppervlak. Moerasbossen zijn kwetsbaar voor instroming van meststoffen en verdroging. Wilgenstruweel: Cortinarius uliginosus Berk. Koperrode gordijnzwam Mycorrhizasymbiont van Wilg, op natte, matig voedselarme tot iets rijkere bodem. In Rode Lijst als bedreigd wegens gevoeligheid van de standplaats voor verdroging en verrijking.

Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Herselt, Langdonken (VMV, d5-26-43, 1995); te Kampenhout, Steentjesbos (HDM, d4-48-42, 2000); te Aarschot, Mostingbos (JM, d5-46-43, 2002); te Tielt-Winge, Bleuken en Ossenberg (JM; d5-58-11, 2002); te Muizen, Mechels broek (RW, d4-38-21, 2002); te Zichem, Catselt (HV, d6-31-00, 2002; ZWAM, RW, d6-31-11, 2003; ZWAM, d6-31-11, d6-31-12, 2004; RW, d5-3112, 2004; RW, d6-31-11, 2005); te Sint-Joris-Winge, broekbosjes naast kasteel van Gemp (RW, e5-16-23, 2004), te Keerbergen, Broekelei (RS, d5-32-32, 2005). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 8 9 VZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

21

Voedselarm elzenbroek: Alnicola escharoides (Fr.:Fr.) Romagn. Elzenzompzwam Mycorrhizasymbiont van Els, vooral talrijk in Elzenbroekbossen, maar ook langs slootkanten met verspreide elzen, op natte tot vochtige zand- en kleibodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 15 Verspreiding Alnicola escharoides in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 40 45 A

Voedselrijk elzenbroek: Gyrodon lividus (Bull.: Fr.) Sacc. Elzenboleet

Mycorrhizasymbiont van Els, in loofbossen op vochtige, matig voedselrijke leem en vochtig zand. Bedreigd in verband met zeldzaamheid en kwetsbaarheid van biotoop door verdroging en vermesting. Waarnemingen in de Leemstreek: te Kraainem, Park Jourdain (PH, e4-27-20, 1983); te Berg, Torfbroek (HDM, d5-51-31, 1987); te Melsbroek, Floordambos (KAMK, d4-57-44, 1990, 1992; KAMK, d4-58-31, 1991); te Meise, Nationale plantentuin (ADK, d4-55-31, 1992; OVDK, d4-55-31, 1993); Steenokkerzeel, Silsombos (RS, d5-51-40, 2003); te Houwaart, Walenbos (RW, d5-56-41,2004); te Attenrode, Natuurreservaat de Zeyp (RS, e5-17-43, 2004).

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 8 9 VZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

22

Berkenbroek: Russula nitida (Pers.: Fr.) Fr. Kleine berkenrussula Mycorrhizasymbiont van Berk, in broekbossen, loofbossen en gemengde bossen, op voedselarme zandige bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 16

Verspreiding Russula nitida in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 48 59 A

Brandplekken Brandplekken herbergen een eigen specifieke flora. Karteringsgegevens in Nederland wijzen op een achteruitgang van brandplekpaddenstoelen. De achteruitgang houdt verband met de afname van de geschikte biotoop. Het natuurlijke aantal bosbranden vertoont een dalende tendens, door ouder worden van bossen en verloofbossing (jong naaldhout is het meest brandgevaarlijk). Maar vooral ook het door de mens, verbranden van resthout in het bos is sterk afgenomen. Takken blijven na dunnen tegenwoordig liggen. Er moeten ook vergunningen gegeven worden om te branden, wat eveneens het branden demotiveert (Veerkamp, 1998) Faerberia carbonarium (Alb. & Schwein.:Fr.) Pouzar Brandplekribbelzwam Saprotroof op houtresten op brandplekken in naald - en loofbossen op zandgrond. Ernstig bedreigd wegens de zeldzaamheid van brandplekken. Waarnemingen in de Leemstreek: te Watermaal-Bosvoorde, ZoniĂŤnwoud (LT, e4-46-00, 1983); te Wezemaal, Beninksberg (JM, d5-55-12, 1999, 2000). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Sh 2 2 ZZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

23

Rhizina undulata Fr.:Fr. Oliebolzwam Er is aangetoond dat verhitting de kieming van de ascosporen stimuleert (Dix & Webster, 1995). Na branden kan deze zwam massaal kiemen en het hele bos aantasten. Parasitair op naaldbomen. Vruchtlichamen verschijnen op brandplekken in verschillende stadia of op verbrand hout. Bedreigd wegens verdwijnen van branden als beheersmaatregel. Waarneming in de Leemstreek: te Watermael-bosvoorde, Zoniënwoud (GMF, e4-46-00, 1986); te Huizingen (PH, e4-54-00, 1987); te Vaalbeek, Heverleebos (VMV, e5-33-23, 1992). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

P 3 3 Z

Lanen Lanen met bomen behoren tot zeer belangrijke biotopen voor paddenstoelen, vooral het uitbundig voorkomen van mycorrhizasymbionten is van groot belang. Een voorwaarde is wel dat er boomsoorten aangeplant zijn, die associaties met mycorrhizasymbionten aangaan: de belangrijkste bomen zijn Zomereik, Beuk, Berk, Linde en Populier. Het minst interessant zijn Linde en Populier, zij staan vaak op een iets rijkere bodem en hun gevallen dood blad heeft een bemestende werking. Lanen met Amerikaanse eik kunnen ook zeer interessant zijn, in tegenstelling tot bossen met deze boomsoort, die voor paddenstoelen weinig betekenis hebben. Eikenlaan op zandbodem: In West-, Midden- en Oost-Europa is de Zomereik één van de meest algemene boomsoorten. De soort houdt van meer voedselrijke, diepere gronden, maar is eigenlijk toch op bijna alle bodems te vinden. Ze is vooral talrijk in het soortenrijke Eiken-Haagbeukenbos. Zomereik is uiterst algemeen in Vlaanderen en heeft, omwille van het hout, steeds een bevoorrechte positie gehad in het bos (Van Landuyt et al., 2006). Leccinum quercinum (Pilát) Green & Wattling Eikenboleet Mycorrhizasymbiont van middeloude tot oude Zomereik, vooral langs lanen en bosranden, op schrale, zure zand- en leembodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten: te Herselt, Langdonken (HDM, d5-26-44, 1995); te Houwaart, Walenbos (JM, RW, d5-56-41, 1999); te Averbode, Catselt (KAMK, d6-31-11, 2004); te Kortenberg, Merodebossen (KAMK, e5-11-34, 1998, JL, 1999; KAMK, e5-11-33, 2004); te Oud-Heverlee, ‘t Zoet Water (KAMK, e5-33-31, 1994; RW, 1996). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 5 6 VZ

Eikenlaan op kleibodem: Boletus radicans Pers.: Fr. Wortelende boleet Mycorrhizasymbiont van Eik en Beuk in min of meer schrale lanen en bermen met oude bomen, voornamelijk op kalkhoudende rivierklei. Waarnemingen in de Leemstreek.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Figuur 17

verslag werkjaar 2005

24

Verspreiding Boletus radicans in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 11 15 MA

Beukenlanen op zandbodem: Tricholoma ustale (Fr.: Fr.) P.Kumm. Beukenridderzwam Mycorrhizasymbiont van Beuk, vooral in lanen, op voedselarme tot matig voedselrijke, zure tot zwak zure, zandige of lemige bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 18

Verspreiding Tricholoma ustale in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 26 28 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

25

Halfnatuurlijke graslanden Waardevolle halfnatuurlijke graslanden liggen bijna alle in reservaten, of in wegbermen die ecologisch beheerd worden. De betekenis van deze graslanden voor paddenstoelen kan bijzonder groot zijn. Van alle onderzochte terreintypen zijn de paddenstoelen van voedselarme graslanden het meest bedreigd. De opvallende en felgekleurde wasplaten, knotszwammen en aardtongen zijn goede indicatoren voor zulke schrale, onbemeste, continue graslanden. In de atlas zullen alle “wasplatengraslanden� in de provincie, uitgebreid besproken worden. Oude graslanden: Hiertoe behoren glanshaverhooilanden, kamgrasweiden en kalkgraslanden. Hierin komen de meeste graslandfungi voor. Clavulinopsis corniculata (Schaeff.: Fr.) Corner Sikkelkoraalzwam Saprotroof op de grond tussen gras en mos in onbemeste schrale wei- en hooilanden, op bermen en dijken. In Rode Lijst als bedreigd ten gevolge van verrijking. Waarnemingen te St.-Martens-Bodegem (HSMB, e423-00, 1990); te Kortenberg, Eikenhof (HDM, e5-11-33, 1996); te Lembeek, kanaaldijk (PZWB, f4-13-41, 2002); te Winksele-Delle (LV, d5-52-44, 2004); te Diest, Halve maan (ZWAM, d6-42-11, 2004); te Lubbeek, Goorbroek (LV, RS, e5-16-23, 2004); te Bertem, Koeheide (JM, RS, e5-22-22, 2004). Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 7 7 VZ

Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) P.Kumm. Papegaaizwammetje Saprotroof in kortgrazige graslanden en wegbermen, op vochtige tot droge zand- en kleibodems. In Rode Lijst als bedreigd vanwege achteruitgang en kwetsbaarheid van het biotoop. Waarnemingen in de Leemstreek.

Figuur 19 Verspreiding Hygrocybe psittacina in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 15 15 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

26

Matig voedselrijke graslanden: Hiertoe behorend de permanente graslanden, op voedselrijke bodem. Agaricus campestris L.: Fr. Gewone weidechampignon Saprotroof op de grond in zwak tot vrij sterk bemeste, permanente graslanden op matig zure tot neutrale zand- en kleibodems. Gaat achteruit wegens intensieve landbouwmethodes. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 20 Verspreiding Agaricus campestris in Vlaams-Brabant Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 27 35 VA

Psilocybe semilanceata (Fr.) P.Kumm. Puntig kaalkopje Saprotroof op de grond en op grasresten in vrij schrale tot bemeste graslanden, bij voorkeur op zure zandgrond. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 21 Verspreiding Psilocybe semilanceata in Vlaams-Brabant Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Em 13 13 MA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

27

Graslanden op weg naar beter: Voedselrijke graslanden, voedselrijke varianten van het Glanshaververbond en de Kamgrasweide.

Bovista plumbea Pers.: Pers. Loodgrijze bovist Saprotroof op humusarm tot matig humusrijk, droog tot matig vochtig zand, in niet tot matig bemeste, meestal mosrijke, gemaaide of gehooide graslanden.

Figuur 22

Verspreiding Bovista plumbea in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 21 21 VA

Calocybe carnea (G.Lister) G.Lister Roze pronkridder Saprotroof op de grond, vooral in graslanden en grazige bermen, op humeuze, matig voedselrijke, zandige en lemige bodems. Waarnemingen in de Zand-, Zandleem- en Leemstreek.

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 21 21 VA

Figuur 22

Verspreiding Bovista plumbea in Vlaams-Brabant

Figuur 23

Verspreiding Calocybe carnea in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 19 22 VA


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

28

Hygrocybe virginea (Wulfen: Fr.) P.D. Orton Sneeuwzwammetje Saprotroof op de grond in schrale tot licht bemeste graslanden, op allerlei grondsoorten, van vochtige basische klei, tot droog, zuur zand. Waarnemingen in de Zand-, Zandleem- en Leemstreek.

Figuur 24

Verspreiding Hygrocybe virginea in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

St 16 20 VA

Sterk bemeste graslanden: Sterk bemeste agrarische graslanden met een permanent karkater, die niet om de paar jaar worden omgeploegd en opnieuw ingezaaid, bezitten een karakteristieke mycoflora. Panaeolus acuminatus (Schaeff.) QuĂŠl. Spitse vlekplaat Saprotroof vooral op humeus zand, in onbemeste tot sterk bemeste graslanden. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 25

Verspreiding Panaeolus acuminatus in Vlaams-Brabant


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

verslag werkjaar 2005

29

Sk 23 23 VA

Heischraal grasland: Voedselarme graslanden op zure, zandige bodem. Hygrocybe miniata (Fr.:Fr.) P.Kumm. Gewoon vuurzwammetje Saprotroof op humusrijke grond of strooisel in heischrale graslanden en grazige plekken in heiden op zure, voedselarme, droge- tot natte zandgronden. Waarnemingen in alle bodemdistricten.

Figuur 26

Verspreiding Hygrocybe miniata in Vlaams-Brabant

Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Sk 29 40 VA

Hygrocybe laeta (Pers.: Fr.) P.Kumm. Slijmwasplaat Saprotroof op de grond en strooisel in heischrale graslanden en grazige plekken in heiden op zure, voedselarme, droge- tot natte zandgronden. Waarneming te Bertem, Koeheide (GB, e5-22-22, 2004), te Pellenberg, park UZ (GB; d5-25-23, 2004). Waarnemingen in de Leemstreek. Functionele groep Uurhokken sinds 1980 Kwartierhokken sinds 1980 Frequentie

Sk 2 2 ZZ


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

30

6.2 Mycologisch waardevolle gebieden in Vlaams-Brabant In dit verslag bepreken we een aantal gebieden, waarvan we ondertussen over een redelijk aantal gegevens beschikken. Hallerbos, Zevenbronnen en het Bloso-domein in Zemst, werden door de plaatselijke werkgroep de laatste jaren frequent bezocht, doorgaans onder begeleiding van Hans Vermeulen (NP Educatie). Er werden speciale vondsten gedaan, we kunnen zeker zeggen dat deze gebieden mycologisch zéér waardevol zijn. We bespreken de gebieden hier kort en overlopen de huidige inventaris, beheer en bescherming.

6.2.1 Hallerbos Het Hallerbos (520 ha) is een van de belangrijkste bossen in Vlaams-Brabant. Het is een gewaardeerde groene long, maar vooral een uiterst gevarieerd en daardoor extra waardevol ecologisch geheel. Het bos is grotendeels eigendom van het Vlaams Gewest en een klein deel van het Waals Gewest en private eigenaars. Vijf ravijnen doorsnijden het bos van noord naar zuid. In de diepe dalen borrelen bronnen op. De heuvelkammen zijn bedekt met leem en op de steile hellingen komen dikke zandlagen aan de oppervlakte. Tijdens de 18e eeuw waren het Zoniënwoud en het Hallerbos nog één geheel (Kolenwoud), tijdens de Franse bezetting is dit ongedaan gemaakt. In 1779 werd het bos verdeeld onder twee eigenaars (het Sint-Waltrudiskapittel en de familie Arenberg), waarvan nog een twintigtal grenspalen getuige zijn. Gedurende de Eerste Wereldoorlog is het bos bijna geheel gekapt door de Duitsers (oa. voor hout ter ondersteuning in de loopgraven), het bos is herbebost tussen 1930 en 1950. Het bosreservaat van het Hallerbos bestaat uit 4 stukken, verspreid over het bos, waarvan de totale oppervlakte nu zowat 80 ha bedraagt. ‘Jansheideberg’ is een typisch Hallerbosbeukenbestand met boshyacint en een valleigedeelte met rijke voorjaarsflora. Dit reservaatgedeelte is voldoende groot om aan het Minimum Structuur Areaal te voldoen, en werd in het monitoringprogramma van het IBW opgenomen. Het gedeelte Vroenenbos, sluit aan op de zaadtuin van Halle, met een botanisch waardevol grasland en enkele aan-grenzende, droge, schrale bosbestanden. Dit reservaatsgedeelte bevat de volledige gradiënt van zuur en droog naar kalkrijk en nat. Alle nieuwe reservaatstukken kregen na een startinrichting een nietsdoenbeheer, met uitzondering uiteraard voor het waardevolle hooilandje, waar een maaibeheer werd ingesteld. Even gevarieerd als de bodem is het bomenbestand: Beuk (222 ha), Eik (129 ha), Es (10 ha), maar ook Amerikaanse eik, Gewone esdoorn, Linde en Zwarte notelaar. Waar de zandlagen aan de oppervlakte komen, groeien Gewone den (92 ha), Corsicaanse den (27 ha), Lork (20 ha) en Douglasspar. De kruidlaag is bijzonder rijk, maar niets is zo spectaculair als de in het voorjaar bloeiende bosanemonen en boshyacinten die het hele bos eerst wit en daarna blauw kleuren. Naast deze kleuren is er in het voorjaar ook de doordringend geur van Daslook, maar ook Aalbes, Aardbeiganzerik, Bosbies, Geel nagelkuid, Gele dovenetel, Gevlekte aronskelk, Hondsdraf, Klimop, Wilde kamperfoelie, Mannetjesereprijs, Robertskruid, Veelbloemige veldbies en andere. Het Hallerbos behoort overwegend tot het atlantisch Eiken-Haagbeukenbos op voedselrijke leembodem, met in de valleien alluviale bossen met Zwarte els (Alnus glutinosa) en Es (Fraxinus excelsior). Het Hallerbos is mycologisch waardevol, door een groot aantal bijzondere symbionten, zowel bij loofbomen als bij naaldbomen. De variatie in het gebied, maakt dat ook de mycologische diversiteit groot is. Het laten liggen van dood hout in de bosreservaten zorgt voor voldoende mogelijkheden voor saprofyten. Actuele inventaris: 305 soorten Inventarisaties: 32 excursies verspreid over 8 jaar (1987, 1990, 1997, 2001-2005). Aantal Rode-Lijstsoorten: 35 RL-index: 66 Percentage symbionten: 25%


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

31

Fenologie van de excursies j

f 1

m a 2

m j

j

a 1

S o n 12 10 3

d 1

Het vermelden waard zijn de volgende soorten, in verschillende biotopen van het Hallerbos. De soorten met een *, werden niet in de regio Leuven waargenomen, tijdens de atlasperiode (1981-2004). Bijzondere soorten bij loofbomen Mycorrhizasymbiont van loofbomen op zure bodem Gele stekelzwam (Hydnum repandum) Mycorrhizasymbiont van loofbomen op kalkrijke bodem Bruine pelargoniumvezelkop ( Inocybe obscurobadia) Witte ridderzwam (Tricholoma album) Gewone knolvezelkop (Inocybe praetervisa) Mycorrhizasymbiont van Berk, vaak in kortgrazige habitats Bonte berkenrussula (Russula versicolor) Saprotroof op takken van loofbomen op kalkrijke bodem en/of vochtige bodem Takjesstinktaailing (Micromphale foetidum) Prachtmycena (Mycena crocata)* Gestreepte schorsmycena (Mycena mirata) Witte rimpelhertenzwam (Pluteus inquilinus)* Eierzakje (Nidularia deformis) Saprotroof op humusrijke bodem of houtresten in bossen, tuinen en parken Oranjebruine parasolzwam ( Lepiota boudieri ) Conische wolfranjehoed (Psathyrella canoceps) Tenger donsvoetje (Tubaria pellucida)* Saprotroof op vochtige tot natte, zandige tot venige bodems Oeverfranjehoed (Psathyrella noli-tangere)* Saprotroof op sterk verrotte takken van loofbomen op vochtige tot natte, voedselrijke bodems Gewoon matkopje (Simocybe rubi )* Saprotroof op bemoste takken Prachtmycena (Mycena crocata)* Zwakteparasiet op takken of stammen van loofbomen Gewone harpoenzwam (Hohenbuehelia atrocoerulea)


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

32

Bijzondere soorten bij naaldbomen Saprotroof op naaldbomen, vooral Lork Citroenstrookzwam (Antrodia xantha) Mycorrhizasymbiont van naaldbomen Jodoformrussula ( Russula turci ) Mycorrhizasymbiont van Grove den, op voedselarme zure bodem Glanzende ridderzwam (Tricholoma portentosum) Donkergrijze ridderzwam ( Tricholoma terreum)

Bijzondere soorten in matig voedselrijke graslanden tot schrale graslanden Knobbelspoorsatijnzwam (Entoloma undulatosporum)* Melige stuifzwam (Lycoperdon lividum) Roodbruin trechtertje ( Omphalina pyxidata)* Fraaie knotszwam (Clavulinopsis laeticolor) Wormvormige knotszwam (Clavaria fragilis)

6.2.2 Zevenbronnen Zevenbronnen ligt op het grondgebied van de gemeente Sint-Genesius-Rode. Het bos - en natuurreservaat (19 ha) vormt een uniek geheel, een voorbeeld van het oude Brabantse landschap met zijn beboste heuvels en diepe natte valleien, op de vruchtbaarste plaatsen in cultuur gebracht voor akkerbouw en veeteelt. In 1388 stichtten enkele vrome mannen een augustijnerklooster in Zevenbronnen, toen nog een onderdeel van het Zoniënwoud. Slechts een boogscheut verder, grensde het Brabantse woud aan het Henegouwse Hallerbos, een toestand die duurde tot het einde van het Ancien Régime. De priorij haalde haar inkomsten, rechtstreeks of via pachtgelden, vooral uit de land- en bosbouw, uit de exploitatie van molens en uit de viskweek in de vijvers van het domein. Hoewel de naam van het domein naar 'zeven bronnen' verwijst, exploiteerden de kloosterlingen in de 18de eeuw niet minder dan negen vijvers. Het domein werd in 1981 onteigend door de Vlaamse overheid om het uit de handen van verkavelaars te redden. Het domein vormt een sterke schakel tussen Hallerbos en Zoniënbos. Het beheer legt daarom sterk de nadruk op een maximaal herstel van de natuurwaarden, met aandacht voor de historische rol die dit domein heeft gespeeld. De begroeiing in het beboste gedeelte is typisch voor dit Midden-Brabantse heuvellandschap: Beuk, Els, Eik, Gewone esdoorn, enz. Op enkele heuvelflanken zijn weiden bewaard gebleven. Talrijke bronnen voeden veertien vijvers, waarin jammer genoeg ook enkele aflopen uitmonden met rioolwater uit woon- en recreatiegebieden in de buurt. Toch vormen de waterpartijen van Zevenbronnen een uniek habitat voor talrijke amfibieën. Door het Bruegelproject zal het domein Zevenbronnen met 51 ha uitbreiden naar het westen en het noordoosten. In het westen gebeurt dit in een reliëfrijk gebied met holle wegen, taluds, houtkanten en knotwilgenrijen. Langs een beekvallei vinden we vochtige weilanden en een biologisch zeer waardevol Elzen-Essenbos, hoger op de helling droge weilanden en akkers. Dit gebied wordt gekenmerkt door een groot aantal symbionten, op kalkrijke en/of voedselarme bodems.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

Actuele inventaris: 245 soorten Inventarisaties: 7 excursies verspreid over 4 jaar (2001-2005) Aantal RL-soorten: 27 RL-index: 59 Percentage symbionten: 30% Fenologie van de excursies j

f 1

m

a

m

j

j

a

s 3

o 3

n

d

Bijzondere saprofyten Saprotroof in schrale, grazige, mossige vegetaties Fraaie knotszwam (Clavulinopsis laeticolor) Saprotroof in loofbos Spitscellige donsinktzwam (Coprinus impatiens) Saprotroof op dode stammen van loofbomen Roodplaathoutzwam ( Daedaleopsis tricolor) Bleke harpoenzwam ( Hohenbuehelia mastrucata)* Saprotroof op dood blad en -of napjes van Beuk op kalkrijke bodems Beukentaailing (Marasmius wynnei )* Saprotroof op schors van levende loofbomen, vooral Wilg Blauwgrijze schorsmycena (Mycena pseudocorticola)* Saprotroof op strooisel en houtresten op voedselarme zandige bodems Roodbruine franjehoed ( Psathyrella frustulenta) Saprotroof op naaldenstrooisel Kleefsnedemycena (Mycena vulgaris)

Bijzondere symbionten van loofbomen Mycorrhizasymbiont van Beuk en Zomereik op matig voedselrijke, strooiselarme bodem Ivoorzwam (Hygrophorus eburneus) Mycorrhizasymbiont van Beuk, op kalkrijke bodem Fraaie gordijnzwam ( Cortinarius calochrous var. calochrous)* Cortinarius privignoides* Mycorrhizasymbiont van Haagbeuk Haagbeukboleet (Leccinum carpini ) Mycorrhizasymbiont van loofbomen op zure zand- en leembodems Bittere boleet (Tylopilus felleus)

33


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

34

6.2.3 Bloso-domein in Hofstade Het Bloso-centrum Hofstade is gelegen tussen Mechelen en Brussel. Midden in een 160 ha groot natuurgebied ligt een uitgebreid sportcomplex met 2 vijvers voor het beoefenen van watersporten. Het oorspronkelijke reliëf van het domein werd aan het begin van de 20ste eeuw zwaar verstoord door zandwinning. Het zand werd gebruikt voor de verhoging van de treinbermen. Na deze exploitatie vulden de zandwinningsputten zich spontaan met water en zo ontstonden de typerende meren van het domein. Doorheen de jaren werden zij gebruikt voor verscheidene doeleinden (o.a. als drinkwaterreserve tijdens WOII). Momenteel vervullen zij nog een belangrijke functie voor recreatie en natuur. Samen met de grote wateroppervlaktes zijn ook de bosbestanden aspectbepalend voor het domein. Omdat de meren volledig kunstmatig zijn is er geen beek die water afvoert. Daarom wordt het water doorlopend weggepompt naar de nabij gelegen Barebeek. Het Bloso-domein in Hofstade heeft een belangrijke ecologische waarde. Zo is er een permanente broedkolonie voor blauwe reigers, een beschermde vogelsoort, en is het in de winter een rustplaats voor niet minder dan achttien beschermde vogelsoorten. Het domein is dan ook een belangrijk natuurgebied, met fauna en flora, dat beschermd is als vogel- en habitatrichtlijngebied. In het noordelijke deel van het Bloso-domein zou worden gestreefd naar een natuurlijkere waterhuishouding. De steile oevers van de vijvers worden natuurlijker aangelegd en op een aantal plaatsen kunnen brede ondiepe zones gecreëerd worden voor de ontwikkeling van verlandingsvegetaties. Voor de bossen wordt het verwijderen van exoten en het omvormen van de dichte naaldhoutbestanden naar natuurlijk bos voorgesteld. Voor de heiderelicten en de poel worden in herstelmaatregelen voorzien. We kunnen het Blosodomein als zeer waardevol voor paddenstoelen beschouwen, daar het aantal symbionten groot is. Ook het aantal bijzondere soorten en/of Rode-Lijstsoorten is zeer hoog. Een deel van het voorkomen van bijzondere soorten is te wijten aan de aanwezigheid van kalk in de bodem. Andere bijzondere soorten werden waargenomen op een brandplek, nattere stukken van het domein met Wilg of Berk, of op zuurdere, schrale bodems. De aanwezigheid van talrijke symbionten is enerzijds gerelateerd aan de aanwezigheid van veel oudere loofbomen, maar anderzijds ook en vooral een gevolg van het feit dat de bodem weinig of geen verstoring heeft gekend in de voorbije decennia. Uiteraard kan de biologische kwaliteit van het domein slechts behouden blijven indien er geen wijziging in deze toestand optreedt (Vermeulen, 2003). Om werken te kunnen uitvoeren voor de renovatie van de sporthal werden een aantal bomen gekapt. Volgens de gemeente waren de meeste hiervan (vooral berken) aan vervanging toe en vormden een gevaar voor omwaaien. Ter compensatie gebeuren heraanplantingen. Een groepje natuurliefhebbers verenigde zich in een actiecomité en beweert dat men het gewestplan niet volgt en dat de uitvoering van deze werken de doodsteek voor de natuur in het domein betekent. Actuele inventaris: 320 soorten Inventarisatie: 24 excursies verspreid over 10 jaar (1982, 1985, 1990, 1992, 1993, 2000, 20022005) Aantal RL-soorten: 39 RL-index: 86 Percentage symbionten: 29% Fenologie excursies j

f

m a

m j 1

j

a

s 1

o 8

n 9

d 5


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

Bijzondere mycorrhizasymbionten in Hofstade

Mycorrhizasymbiont van Berk, op zandige bodems Donkerbruine berkenboleet ( Leccinum roseofractum) Mycorrhizasymbiont van Berk , op zure vochtige bodem Leccinum nucatum Mycorrhizasymbiont van Eik of Beuk, op voedselarme zandgrond Gezoneerde stekelzwam (Hydnellum concrescens) Stekelige hertentruffel (Elaphomyces muricatus) Tengere stekelzwam (Phellodon melaleucus) Mycorrhizasymbiont van loofbomen in lanen en parken op kalkrijk bodem Kleinsporige vezelkop ( Inocybe glabripes)* Purperen gordijnzwam ( Cortinarius purpurascens) Fraaie koraalzwam ( Ramaria formosa) Roodbruine truffel (Tuber rufum) Mycorrhizasymbiont van Els of Wilg op natte, rijkere bodem Koperrode gordijnzwam ( Cortinarius uliginosus) Mycorrhizasymbiont van Den op droge, humusarme zandgrond Slijmige gordijnzwam ( Cortinarius mucosus)* Glanzende ridderzwam (Tricholoma portentosum) Mycorrhizasymbiont van Eik, in loofbossen en langs lanen op voedselrijk zand of leem Kastanjebruine gordijnzwam (Cortinarius castaneus)

Bijzondere parasieten in Hofstade Parasiet op hertentruffels, bij loofbomen op voedselarme zandgrond Zwarte truffelknotszwam (Cordyceps ophioglossoides) Parasiet op loofbomen, vooral Wilg Vlakke vuurzwam (Phellinus punctatus)

35


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

36

Bijzondere saprofyten in Hofstade Saprotroof op dode stammen van loofbomen Bleke harpoenzwam ( Hohenbuehelia mastrucata)* Saprotroof op takken en twijgen van Wilg, Els of Berk Egelzwammetje (Phaeomarasmius erinaceus) Geelgerand elfenbankje ( Antrodiella hoehnelii)* Saprotroof op stronken van naaldbomen, op voedselarme zandgrond Ongesteelde krulzoom (Paxillus panuoides) In associatie met mos, op voedselarme, zure bodems Oranje mosklokje (Galerina calyptrata)* Saprotroof op grassen, op kalkrijke droge bodems Piekhaarzwammetje (Crinipellis scabellus)

Saprotroof op coniferennaalden Stinkende roodsnedemycena ( Mycena capillaripes)* Saprotroof op brandplekken Brandplekzompzwam (Alnicola pseudoamarescens) Violette brandplekbekerzwam ( Peziza subviolacea) Rondsporig pekzwammetje ( Tephrocybe anthracophila) Saprotroof op kleine stukjes hout en humeuze grond Zwartplaatfranjehoed (Psathyrella atrolaminata) Saprotroof, in weinig bemeste graslanden Paarssteelschijnridderzwam (Lepista saeva) Saprotroof in Beuken- en Eiken-Haagbeukenbossen Bosparasolzwam ( Lepiota clypeolaria) Saprotroof op takken van loofbomen op kalkrijke bodem en/of vochtige bodem Prachtmycena (Mycena crocata)*

6.3 Wasplatenweides Volgens Kuyper (1994) spreekt men vanaf 5 soorten wasplaten, van een wasplatenweide. Volgens Georges Buelens (2001) spreken we van een wasplatengrasland vanaf dat er drie soorten wasplaten voorkomen. Hieronder bespreken we alle graslanden waarin minimum 3 soorten wasplaten werden gevonden. In de atlas zullen deze gebieden uitgebreid besproken worden, met hun beheer en bescherming. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Pellenberg, Park UZ ( 9 wasplaten) Bertem, Koeheide (8 wasplaten) Tielt-Winge, Walenbos (5 wasplaten) Lembeek, kanaaldijk (5 wasplaten) Leuven, Roeselberg (3 wasplaten) Lubbeek, Goorbroek (3 wasplaten) Heverlee, Heverleebos (3 wasplaten)


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

37

8. Kessel-Lo, Kesselberg (3 wasplaten) 9. Glabbeek, Paddenpoel (3 wasplaten) 10. Walsbets, grasveld aan de kerk (3 wasplaten)

6.4 Bijzondere vondsten in 2005 Een aantal bijzondere vondsten van 2005 willen we hier bespreken. 6.4.1 Professionele medewerker Russula sericatula In Hombeek (nog net Oost-Vlaanderen) werd in een oude dreef met Zomereik, een nieuwe russula voor Vlaanderen gevonden. Russula sericatula (geen Nederlandse naam) is een mycorrhizasymbiont van Haagbeuk op lemige bodems. In deze dreef werden ook nog Narcisridderzwam (Tricholoma sulphureum), Geurende vezelkop (Inocybe bongardii) en Schaapje (Lactarius vellereus) waargenomen. Lactarius aspideus Violetvlekkende moerasmelkzwam Door het droge weer was er op de meeste plaatsen weinig te vinden, maar dit was een goede stimulans om in nattere gebieden te gaan zoeken. Een week later had ik geluk in het natuurgebied “Broekelei” in Keerbergen, ik had een nieuwe groeiplaats gevonden voor de Violetvlekkende moerasmelkzwam (Lactarius aspideus), meteen de eerste buiten de Kempen, een nieuwe soort voor de provincie Vlaams-Brabant. Een week eerder vond Wim Veraghtert (Natuurpunt Educatie) een uitbundige groeiplaats met zeer grote exemplaren in het natuurgebied van Natuurpunt, het Viersels Gebroekt te Viersel. Ik had deze exemplaren gezien en wist de soort dus direct te herkennen. De Violetvlekkende moerasmelkzwam is een bleekgele, kleine tot middelgrote melkzwam, met wit melksap dat violet verkleurt op het vlees. Deze paddenstoelen kleuren zelfs bij de minste druk snel levendig paars. De soort vormt mycorrhiza met breedbladige wilgensoorten op natte, zure en vaak venige bodems. In Vlaanderen gold ze als zeer zeldzaam en beperkt tot de Kempen (Verbeken et al. 1995), en werd ze opgenomen in de categorie “kwetsbaar” van de Rode lijst (Walleyn & Verbeken 2000). De oudste vondsten dateren van 1930 (Imler, te Schoten) en 1956 (Imler, De Liereman). Het duurt tot de beginjaren ’80 voor ze opnieuw wordt waargenomen; met name door Hubert De Meulder in Zoerselbos en het Vrieselhof (Oelegem). Later wordt ze nog slechts éénmaal waargenomen, in 1996, langs de Aa-beek in Limburg. Een poging van Ruben Walleyn om de soort eveneens terug te vinden in het grote natuurgebied de Liereman werd binnen het uur beloond. Deze waarnemingen geven misschien aan dat het met Lactarius aspideus toch beter gesteld is dan de gegevens van de jongste 20 jaar laten uitschijnen. Voedselarme wilgenbroeken zijn dan wel schaarser geworden, maar velen zijn nog niet of nauwelijks op paddenstoelen geïnventariseerd. In Oost-Brabant kreeg ik weer hulp van Jorg Lambrechts, Robin Guelinckx en Luc Vervoort, die de waardevolle plekjes in de streek goed kennen. Op tocht gaan met hen levert altijd interessante vondsten! Mycena adonis Adonismycena In een schraal, nat perceel van Natuurpunt in het natuurgebied het Vinne, vonden we de Adonismycena (Mycena adonis), een prachtig klein en fijn zwammetje, met een roze tot rode hoed, aflopende plaatjes en een witte steel. De Adonismycena is kwetsbaar volgens de Rode Lijst van Nederland (Arnolds, 2004) en gaat achteruit door vermesting van zijn biotoop. Tegenover het Vinne, ligt een Motte, een grasland op een helling dat begraasd wordt door koeien. Daar we net in de droge warme nazomer zaten op dat moment, was het hard zoeken naar paddenstoelen in droge graslanden. Na lang zoeken, vonden we het Piekhaarzwammetje, dat voordien slechts op 10 plaatsen in de provincie werd gezien. Daarna trokken we naar de


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

38

begraasde reliëfrijke graslanden van de citadel in Zoutleeuw. Ondanks de droogte vonden we hier, op beschaduwde plaatsen Weidewasplaat (Hygrocybe pratensis) en Papegaaizwammetje (Hygrocybe psittacina). Dit grasland is veelbelovend, en moet zeker in het oog gehouden worden, gezien ook de bijzondere vegetatie. Via Luc Vervoort konden we een vergunning krijgen om onder begeleiding van commandant Daniël Jannes, het militair domein aan de citadel van Diest en het vliegveld van Schaffen te bezoeken. Militaire domeinen hebben doorgaans een bijzondere natuurwaarde, dankzij een continu beheer dat gevoerd wordt. Tricholoma equestre Gele ridderzwam De vondsten waren dan ook spectaculair. In het kort gemaaide gazon, tussen de gebouwen, vonden we 5 soorten wasplaten. Op een stukje heide, één van de weinige vindplaatsen van Gewone vleugeltjesbloem in Vlaams-Brabant, werd Gele ridderzwam (Tricholoma equestre) gevonden. Deze soort was vroeger algemeen in de Kempen, maar is daar nu ook zeldzaam en staat op de Rode Lijst voor Vlaanderen als “bedreigd”. Op een grasveld, dat 10 jaar geleden nog als voetbalterrein voor de kadetten werd gebruikt, en sindsdien nog regelmatig wordt gemaaid, werd Ruige aardtong (Trichoglossum hirsutum) gevonden. Russu la integra

Bij Eik werd de kwetsbare Geurige russula gevonden (Russula odorata) en bij Spar werd Russula integra (nieuw voor Vlaanderen, een soort van sparrenbos in de Ardennen) gevonden. Op het vliegveld in Schaffen werden o.a. 5 soorten wasplaten waargenomen, een stukje heide met massaal Heideknotszwam (Clavaria argillacea), Gerimpeld mosoortje (Arrhenia retiruga), …. Ook in Zuid-West Brabant, in het Pajottenland en in de Wolfsputten in Dilbeek, werden interessante vondsten gedaan. Op een hellend schraal grasland, vlakbij Leerbeekbos, werd Sneeuwzwammetje (Hygrocybe virginea), Gele knotszwam (Clavulinopsis helvola) en Kleverige wasplaat (Hygrocybe glutinipes) gevonden. In de Wolfsputten werd onder andere de “bedreigde” Zeepzwam (Tricholoma saponaceum) waargenomen, maar ook Kleverige en Zwartwordende wasplaat (Hygrocybe conica). Dit was slechts een kleine selectie uit de vele interessante vondsten die het voorbije seizoen werden gedaan. 6.4.2 Werkgroep Landen Ezemaal Door Michel Asperges, Mieke Van den Wijngaert, Jules Robijns en Paula Smits werd het hele jaar door, in de kleine restanten natuur in deze door landbouw ingenomen streek, naar paddenstoelen gekeken. Daardoor is het aantal waarnemingen en het aantal soorten opgetekend in deze regio op 3 jaar tijd exponentieel toegenomen. Het bewijs dat ook in deze bosarme regio speciale vondsten kunnen gedaan worden is geleverd. Volgende zeldzaamheden werden in 2005 in de regio Landen waargenomen: April - Kapjesmorielje (Mitrophora semilibera): Walshoutem, onder Populier, tussen Speenkruid. In de Nederlandse Rode Lijst als kwetsbaar, saprotroof op humeuze voedselrijke grond onder loofbomen. - Bruine bosbekerzwam (Peziza arvernensis): Ezemaal, op leembodem onder Populier en Hazelaar. In de Nederlandse Rode Lijst als gevoelig, saprotroof op voedselrijke bodem onder loofbomen.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

39

Mei - Populierenleemhoed (Agrocybe cylindracea): op Populier, in bundels, onder knotwilg, in bos aan de Gete. Saprotroof op stammen en stobben van Populier, op kalk- of voedselrijke bodem. -

Slank vlieskelkje (Hymenoscyphus repandus): op dode, verhoutte basis Kattenkruid, in Ezemaal. Saprotroof op stengels van kruiden. Volgens de waarnemingen NMV en databank NP vrij zeldzaam, maar waarschijnlijk vrij algemeen, onvoldoende gekend.

Juli - Fluweelleemhoed (Agrocybe putaminum), op houtsnippers in tuin. Saprotroof op houtsnippers in parken en plantsoenen. In Nederlandse Rode Lijst opgenomen als kwetsbaar. - Gewone knolvezelkop (Inocybe praetervisa): tuin in Ezemaal. Mycorrhizasymbiont met naaldbomen op venige grond. In Nederlandse Rode Lijst opgenomen als bedreigd. Augustus - Oranjebruine parasolzwam (Lepiota boudieri): bos aan de Gete, Ezemaal, onder Populier, Els en Hazelaar. Saprotroof op voedselrijke humeuze bodems. Vrij zeldzaam in Nederland, Matig algemeen in Limburg en zeldzaam in de regio Leuven. -

Zaagselhertenzwam (Pluteus petasatus): Landen, op rottende Wilg. Saprotroof op sterk vergane stronken of stammen van loofbomen. Vrij zeldzaam in Nederland, zeer zeldzaam in de provincie Limburg en nog niet waargenomen in de regio Leuven.

Oktober Witpootglinsterkopje (Diachea leucopodia) Ezemaal, op takjes dennennaalden. November - Statige champignon (Agaricus excellens) te Ezemaal, onder Spar en Taxus, aan de kerk. - Penwortelfranjehoed (Psathyrella longicauda) tuin, onder Magnolia. December - Clitocybe fuligineipes, Walshoutem, bos met Spar en loofhout Bijna het hele jaar door werden speciale vondsten gedaan. De soorten die op meerdere momenten tijdens het jaar werden waargenomen, werden telkens geplaatst onder de maand waarin ze voor het eerst werden waargenomen in 2005.

6.5 Zeldzaamheid van de soorten in de provincie Vlaams-Brabant In de provincie Vlaams-Brabant zijn er gegevens van 150 uurhokken. De meest verspreid waargenomen soort komt echter voor in 122 uurhokken (Xylaria hypoxylon). We nemen 122 dus als bovengrenswaarde, (122 in plaats van 150) wordt gelijkgesteld aan 100% van de uurhokken. De zeldzaamheidsklassen, herwerkt volgens van der Maarel (1971), zullen er dan uitzien zoals in tabel 3 wordt voorgesteld. Bij de bespreking van de indicatorsoorten voor verschillende biotopen (6.1.3) werden deze zeldzaamheidsklassen toegekend aan de soorten en werd enkel voor soorten die in meer dan 8 uurhokken werden waargenomen een verspreidingskaart gemaakt. Bij de zeldzame soorten, die in minder dan 9 uurhokken werden waargenomen, worden de waarnemingen opgesomd.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Tabel 3

40

verslag werkjaar 2005

Zeldzaamheidsklassen in Vlaanderen en Nederland en aantal uurhokken in Vlaams-Brabant per zeldzaamheidsklasse

Zeldzaamheid

Symbool

Zeer zeldzaam Zeldzaam Vrij zeldzaam Matig algemeen Vrij algemeen Algemeen Zeer algemeen

ZZZ ZZ Z MA

% totaal Uurhokken bovengrens VL-Brabant waarde 0,6 1-2 2 3-4 5 5-8 10 9-12

VA A ZA

25 45 100

13-30 31-54 55-122

Aangepaste klassen

UFK NL

UFK VL

ZZ Z VZ MA

2 3 4 5

2 3 4 5

VA A ZA

6 7 8-9

6 7 8

7. Overzicht van de huidige verspreidingsgegevens van “de 60 soorten” In het kader van het project wordt extra aandacht besteed aan het herkennen en inventariseren van 60 gemakkelijk herkenbare soorten in de provincie Vlaams-Brabant. Hieronder bespreken we kort de 60 soorten, met ecologie, het aantal uurhokken en kwartierhokken waarin de soort voorkomt, de zeldzaamheidsgraad voor de provincie Vlaams-Brabant. Ook het aantal hokken vóór 1990 wordt gegeven. Bij elke soort werd een kaartje van de verspreiding in de provincie toegevoegd. De zwarte bollen geven de verspreiding van 1990 tot 2005 weer. De verspreiding vóór 1990 wordt weergegeven door middel van grijze hokken.

7.1 Bespreking van de 60 soorten per biotoop 7.1.1 Akkers en plantsoenen V olvariella gloiocephala (DC.: Fr.) Boekhout & Enderle Gewone beurszwam Saprotroof, terrestrisch of op compost en houtsnippers, op stikstofrijke, humeuze, verstoorde bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Wellicht veel algemener dan de waarnemingen aangeven. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 35 44 A 4

7.1.2 Houtsnippers Stropharia aurantiaca (Cooke) P.D.Orton Oranjerode stropharia Saprotroof op houtsnippers, vaak in plantsoenen en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh (St) 20 26 VA 2


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

7.1.3 Tussen mos Rickenella fibula (Bull.: Fr.) Raitelh. Oranjegeel trechtertje Saprotroof, tussen mos, in bossen en graslanden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

7.1.4

Am 87 160 ZA 22

Graslanden

Coprinus comatus (Müll.: Fr.) Gray Geschubde inktzwam Saprotroof op verstoorde, voedselrijke bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 90 140 ZA 22

Marasmius oreades (Bolton: Fr.) Fr. Weidekringzwam Saprotroof op graswortels en humus, in allerlei soorten graslanden, vaak in gazons. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 62 103 ZA 21

Langermannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. Reuzenbovist Saprotroof op voedselrijke bodems, in weilanden, parken; tuinen en wegbermen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 35 49 A 14

verslag werkjaar 2005

41


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

V ascellum praten se (Pers.: Pers.) Kreisel Afgeplatte stuifzwam Saprotroof, terrestrisch groeiend, vaak in gazons, parken, graslanden en bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 53 79 A

8

Hygrocybe conica (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Zwartwordende wasplaat Saprotroof, terrestrisch groeiend in niet of weinig bemeste graslanden en wegbermen, ook vrij vaak in loofbossen op zeer uiteenlopende, natte tot droge, zure tot basische bodemtypes. Waarnemingen voornamelijk in de Leemstreek. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 31 40 A

8

Hygrocybe virginea (Berk. & T. K. Mill.) P. D. Orton & Watling Sneeuwzwammetje Saprotroof, terrestrisch groeiend in schrale tot licht bemeste graslanden, grazige plekken en al of niet beschaduwde wegbermen, soms in loofbossen en struwelen, op allerlei bodemtypes. Waarnemingen voornamelijk in de Leemstreek. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 20 20 VA 2

Hygrocybe miniata (Fr.: Fr.) P. Kumm. Vuurzwammetje Saprotroof op humusrijke bodem of strooisel in heischrale graslanden, grazige plekken in heiden, in loof- en gemengde bossen op zure, voedselarme, droge tot natte zand- en veenbodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 26 36 VA

13

42


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Hygrocybe psittacina (Schaeff.: Fr.) P. Kumm. Papegaa i zw amm et je Saprotroof, terrestrisch groeiend in schrale, kortgrazige graslanden, wegbermen, op dijkhellingen en grazige plekken op zure tot basische, vochtige tot droge zand- en kleibodems. Waarnemingen in de Leemstreek en de Kempen. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 19 21 VA

11

Crinipellis scabellus (Alb. & Schwein.: Fr.) Murril Piekhaarzwammetje Saprotroof op plantenresten, op droge, vaak kalkhoudende bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sk 8 8 VZ

5

Cordyceps militaris (L.) Link Rupsendoder Parasiet op poppen van vlinders in grasland op droge voedselarme zand- of leembodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

P 16 26 VA

6

7.1.5 Bos 7.1.5.1 Gemengd bos Amanita muscaria (L. : Fr.) Lam. Vliegenzwam Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen, vooral Berk, Eik, Den, Beuk en Spar. In naald-, loof- en gemengde bossen en lanen, hoofdzakelijk op zandgrond. Waarnemingen in alle bodemdistricten Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990

Em 87

Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie

145 ZA 21

Uurhokken vóór 1990

verslag werkjaar 2005

43


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Amanita rubescens Pers. : Fr. Parelamaniet Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen. Hoofdzakelijk op voedselarme, kalkarme zandof leemgrond en op voedselrijk zand en klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 97 227 ZA 41

Phallus impudicus L.: Pers. Grote stinkzwam Saprotroof op droge tot matig vochtige, voedselarme tot voedselrijke, humusrijke bodem, vooral zand- maar ook zandige klei- en leembodem, in loof-, naald- en gemengde bossen, struwelen, lanen, parken en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 102 224 ZA 44

Lepista flaccida (Sowerby: Fr.) Pat. Roodbruine schijnridderzwam Saprotroof tussen bladeren en naalden en in humus van loof- en naaldbossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 76 113 ZA 12

Paxillus involutus (Batsch: Fr.) Fr. Gewone krulzoom Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen, op vochtige tot droge, voedselarme tot voedselrijke, zand-, leem-,veen- en kleibodems. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 114 259 ZA 40

verslag werkjaar 2005

44


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Russula ochroleuca Pers. Geelwitte russula Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen in loof- en naaldbossen voornamelijk op (matig) voedselarme, zure bodem. De soort is goed bestand tegen de toenemende humus en strooiselophoping in ouder wordende bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 109 256 ZA 31

Scleroderma citrinum Pers.: Pers. Gele aardappelbovist Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen op zure, zandige bodem. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 116 281 ZA 40

Russula nigricans (Bull.) Fr. Grofplaatrussula Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral met Eik en Beuk, soms Berk; vooral in lanen maar ook in bossen; op droge en vochtige, zowel zure als enigszins kalkhoudende bodem. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 88 190 ZA 29

Russula densifolia Gillet Fijnplaatrussula Mycorrhizasymbiont van Beuk en Eik, in lanen en bossen, zowel op voedselarme zandgronden als op voedselrijkere leem- en kleigronden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 56 101 ZA 20

verslag werkjaar 2005

45


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Lactarius necator (Bull.: Fr.) Pers. Zwartgroene melkzwam Mycorrhizasymbiont van Berk (Betula), op zure zanden leembodem, vaak op open plaatsen met verdichte bodem, zoals in parken en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricen. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 77 125 ZA 23

Aleuria aurantia (Pers.: Fr.) Fuckel Grote oranje bekerzwam

Saprotroof op onbegroeide paden en in wegkanten. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 48 77 A 20

Xerocomus badius (Fr.: Fr.) Fr. Kastanjeboleet Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen, vooral Eik en Beuk, in loof- en naaldbossen op min of meer voedselarme, zure, zandige of lemige bodem, vaak in dik strooisel. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 83 198 ZA 32

Clitocybe nebularis (Batsch: Fr.) P. Kumm. Nevelzwam Saprotrotroof tussen bladeren, soms tussen naalden, op matig voedselrijk zand, leem of klei. De soort is goed bestand tegen de toenemende humus- en strooiselophoping in ouder wordende bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 94 191 ZA 22

verslag werkjaar 2005

46


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Amanita excelsa (Fr. : Fr.) Bertillon Grauwe amaniet Mycorrhizasymbiont van Beuk, maar ook met andere loof- en naaldbomen, in loof- en naaldbos en in lanen op arme zandgrond, maar ook op klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 48 118 A 22

Hydnum repandum L.: Fr.: Gele stekelzwam Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral met Beuk, zelden met naaldbomen, in loofbossen en lanen, soms in gemengde bossen, op matig tot zwak zure, mesotrofe, zandige en lemige bodems. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 25 44 VA 15

6.1.5.2. Loofbos Fomes fomentarius (L.: Fr.) Kickx Echte tonderzwam Parasiet op loofbomen, vooral Beuk (Fagus), Berk (Betula) en Populier (Populus). Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

P 94 167 ZA 8

Calocera cornea (Batsch: Fr.) Fr. Geel hoorntje Saprotroof op dood hout van loofbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 85 169 ZA 22

verslag werkjaar 2005

47


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Auricularia auricula-judae Wettst. Echt judasoor Saprotroof of parasiet op takken, twijgen en stammen van voornamelijk Vlier (Sambucus) maar ook op andere loofbomen en struiken. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990

Sh (P) 110

Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie

210 ZA

Uurhokken vóór 1990

10

Meripilus giganteus (Pers.: Fr.) P. Karst Reuzenzwam Parasiet aan de voet van loofbomen, meestal van Beuk (Fagus). Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

P 75 144 ZA 22

Piptoporus betulinus (Bull.: Fr.) P. Karst. Berkenzwam Parasiet of saprotroof op Berk (Betula). Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

P, Sh 98 198 ZA 24

Xylaria hypoxylon (L.: Fr.) Grev. Geweizwam Saprotroof op loofhout. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 122 280 ZA 43

verslag werkjaar 2005

48


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Peniophora quercina (Pers.: Fr.) Cooke Paarse eikenschorszwam Saprotroof op takken en twijgen van loofbomen, meestal Eik (Quercus). Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 77 125 ZA 18

Schizophyllum commune Fr.: Fr. Waaiertje Saprotroof op zonbeschenen loofhout, meestal op Beuk (Fagus) en Berk (Betula). Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 87 178 ZA 22

Plicatura crispa (Pers.: Fr.) Rea Plooivlieswaaiertje Saprotroof op dood loofhout, zelden naaldhout, dat de grond niet raakt. Gedurende de laatste 15 jaar zeer sterk toegenomen (eerste waarneming in de regio in 1987). Waarnemingen in alle bodemdistricten Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 73 107 ZA 1

Amanita citrina var. citrina (Schaeff.) Pers. Gele knolamaniet Ectomycorrhiza vormend met diverse boomsoorten, vooral Eik en Beuk. In loof- en gemengde bossen vooral op zandgronden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 71 146 ZA 31

verslag werkjaar 2005

49


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Amanita citrina var. alba (J.E.Gilb.) J.E.Gilb. Mycorrhizasymbiont van loofbomen, vooral Eik en Beuk. In loof- en gemengde bossen vooral op zandgronden, soms ook op klei. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 57 109 ZA 20

W it t e knola ma niet

Amanita fulva (Schaeff. : Pers.) Fr. Roodbruine slanke amaniet Mycorrhizasymbiont met Berk, Eik en Beuk. In loofbos en lanen, voornamelijk op pleistocene zandgrond, zeer zelden op klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 63 142 ZA 24

Auriculariopsi s ampla (Lév.) Maire

Saprotroof op dode takken van loofbomen, meestal Populier (Populus) en Wilg (Salix), op vochtige en/of voedselrijke bodem. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 12 16 MA 2

Vals judasoor

Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. Houtknotszwam Saprotroof op groot dood loofhout, het meest op Beuk (Fagus). Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 90 180 ZA 28

verslag werkjaar 2005

50


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Flammulina velutipes (Curtis: Fr.) Singer Gewoon fluweelpootje Saprotroof op dode delen van levende loofbomen en dood hout, op voedselrijke vochtige bodems, voornamelijk tijdens de wintermaanden. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 58 99 ZA 17

Amanita phalloides (Fr. : Fr.) Link Groene knolamaniet Mycorrhizasymbiont van Eik, Beuk en andere loofbomen, in loofbossen en lanen op voedselrijk en kalkrijk zand, leem en klei, maar ook op arm pleistoceen zand. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 47 70 A 22

Amanita pantherina (DC. : Fr.) Krombh. Panteramaniet Mycorrhizasymbiont van Beuk, Eik en Berk. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 26 38 VA 5

Boletus erythropus Fr.: Fr. Gewone heksenboleet Mycorrhizasymbiont van Eik en Beuk in schrale wegbermen en lanen met oude bomen op droge, zure, zandige of lemige bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 41 99 A 22

verslag werkjaar 2005

51


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Chalciporus piperatus (Bull.: Fr.) Bat. Peperboleet Mycorrhizasymbiont van loof- en naaldbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 31 47 A 15

Lycoperdon pyriforme Schaeff.: Pers.

Saprotroof op stronken en stammen van loofbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 75 129 ZA 23

Peervormige stuifzwam

Helvella lacunosa Afzel.: Fr. Zwarte kluifzwam Saprotroof (?) in gemengd loof – en naaldbos op humusrijk zand, leem of klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St (?) 33 66 A 16

Lactarius controversus Pers.: Fr. Populierenmelkzwam Mycorrhizasymbiont van Populier (Populus), meestal op zwaardere bodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 47 63 A 7

verslag werkjaar 2005

52


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Xylaria longipes Nitschke Esdoornhoutknotszwam Saprotroof op loofhout, het meest op Gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus), in voedselrijke bossen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 53 91 A 9

M utinus ca ninu s (Huds.: Pers.) Fr. Kleine stinkzwam Saprotroof op humeuze bodem en sterk vermolmd loofhout in bossen, parken en tuinen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St 44 88 A 21

Helvella crispa (Scop.: Fr.) Fr. Witte kluifzwam Saprotroof (?) in loof- en gemengd bos, soms ook in naaldbos, op humeuze zand, leem of klei. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

St (?) 46 81 A 16

Geastrum triplex Jungh. Gekraagde aardster Saprotroof op voedselrijke, vaak kalkhoudende bodem in bossen, tuinen en parken. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990

St 37

Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie

53 A

Uurhokken vóór 1990

10

verslag werkjaar 2005

53


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Auricularia mesenterica (Dicks.: Fr.) Fr. Viltig judasoor Saprotroof of parasitair op stammen, stronken, stobben en takken van loofbomen, vooral Iep (Ulmus), Populier (Populus) en Beuk (Fagus). Waarnemingen in de Zand-, Zandleem- en Leemstreek. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh, P 25 33 VA 10

Polyporus badius (Pers.→ Gray) Schwein. Peksteel Saprotroof op liggend, dood hout van loofbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 79 119 ZA 3

7. 1. 5. 3 Naaldbos Coltricia perennis (L.: Fr.) Murrill Echte tolzwam Mycorrhizasymbiont van naald- en loofbomen op voedselarme zandbodems. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 13 18 VA 7

Phaeolus schweinitzii (Fr.: Fr.) Pat. Dennenvoetzwam Parasiet aan de voet van naaldbomen. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

P 31 44 A 7

verslag werkjaar 2005

54


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Auriscalpium vulgare Gray Oorlepelzwam Saprotroof op begraven kegels van Den (Pinus). Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 22 37 VA 10

Tricholomopsis rutilans (Schaeff.: Fr.) Singer Koningsmantel Saprotroof op dode stronken en stobben van naaldhout. Waarnemingen in alle bodemdistricten. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Sh 36 48 A 14

Amanita gemmata (Fr.) Bertillon Narcisamaniet Mycorrhizasymbiont van Den (Pinus), soms Eik (Quercus) of Beuk (Fagus) op arme, droge, zure zandbodem. Ecologische groep Uurhokken vanaf 1990 Kwartierhokken vanaf 1990 Frequentie Uurhokken vóór 1990

Em 10 14 MA 6

verslag werkjaar 2005

55


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

56

verslag werkjaar 2005

7.2 Analyse en bespreking van de resultaten 7.2.1

Procentueel voorkomen van de 60 soorten in de provincie

Tabel 18 geeft de 60 soorten met de uurhokfrequentieklasse waartoe ze behoren in Nederland (Arnolds, 1995) en in Vlaanderen (2000). Voor de uurhokfrequentieklasse, wordt de bovenwaarde van de klasse gebruikt, om een vergelijking te maken met de percentages van voorkomen in Vlaams-Brabant. Om een beter overzicht te krijgen worden boven- en ondergrenswaarde weergegeven in een aparte grafiek voor Nederland (figuur 27) en Vlaanderen (figuur 28), waarin boven en ondergrenswaarde worden vergeleken met het percentage in Vlaams-Brabant.

120 100 Bovengrens waarde

80 60

Ondergrens waarde

40 20

Vlaams -Brabant

0 1

4

Figuur 27

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58

Boven- en ondergrenswaarde van de UFK’s in Nederland en het percentage in de uurhokken van Vlaams-Brabant

120 100 80

Bovengrenswaarde

60

Ondergrenswaarde

40

Vlaam s-Brabant

20 0 1

Figuur 28

4

7 10 13 16 19 22 25 28 31 34

Boven- en ondergrenswaarde van de UFK’s in Vlaanderen en het percentage in de uurhokken van Vlaams-Brabant


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

Tabel 4

57

verslag werkjaar 2005

Overzicht van de 60 soorten met hun UFK’s voor Nederland en Vlaanderen en hun procentuele voorkomen in uurhokken in Vlaams-Brabant Soorten

Volvariella gloiocephala Stropharia aurantiaca

Rickenella fibula

Coprinus comatus Marasmius oreades Langermannia gigantea Vascellum pratense

Hygrocybe conica

Hygrocybe virginea Hygrocybe miniata Hygrocybe psittacina Crinipellis scabellus Cordyceps militaris Amanita muscaria Amanita rubescens Phallus impudicus Lepista flaccida Paxillus involutus Russula ochroleuca

Scleroderma citrinum

Russula nigricans Russula densifolia Lactarius necator Aleuria aurantia Xerocomus badius Clitocybe nebularis Amanita excelsa Hydnum repandum Fomes fomentarius Calocera cornea Aurciularia auricula-judae Meripilus giganteus Piptoporus betulinus Xylaria hypoxylon Peniophora quercina Plicatura crispa Amanita citrina var. citrina Amanita citrina var. alba Amanita fulva Auriculariopsis ampla Xylaria polymorpha Flammulina velutipes Amanita phalloides Amanita pantherina Boletus erythropus Chalciporus piperatus Lycoperdon pyriforme Helvella lacunosa Lactarius controversus Xylaria longipes Mutinus caninus Helvella crispa Geastrum triplex Auricularia mesenterica Polyporus badius Coltricia perennis Phaeolus schweinitzii Auriscalpium vulgare Tricholomopsis rutilans Amanita gemmata

UFK Nederland 7 5 9 8 8 7 7 6 7 6 5 6 6 9 9 8 8 9 9 8 7 6 8 7 8 8 6 5 6 8 7 6 9 9 9 2 7 5 8 5 8 8 6 6 6 6 6 7 5 6 6 6 6 5 7 4 6 5 7 6

bovengrenswaarde (%) 45 10 100 70 70 45 45 25 45 25 10 25 25 100 100 70 70 100 100 70 45 25 70 45 70 70 25 10 25 70 45 25 100 100 100 0.6 45 10 70 10 70 70 25 25 25 25 25 45 10 25 25 25 25 10 45 5 25 10 45 25

UFK Vlaanderen

bovengrenswaarde (%)

7 6 6 6 5 5 4 4

45 25 25 25 10 10 5 5

7 8 8

45 100 100

8 7 8 7 6 7

100 45 100 45 25 45

7

45

6 4

25 5

7

45

7

45

6 6 6 6 6 6 5

25 25 25 25 25 25 10

5 5 5

10 10 10

5

10

4

5

Vlaams-Brabant 29 16 71 74 51 29 43 24 16 21 16 7 13 71 89 89 41 90 91 94 74 49 67 41 70 79 44 20 50 71 85 61 81 100 61 57 66 51 53 16 75 57 44 21 40 25 66 30 38 43 42 40 34 22 65 11 25 18 30 8


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

58

Uit tabel 18 en de figuren 27 en 28 kunnen we een aantal besluiten trekken:

Er zijn drie soorten die minder waargenomen zijn in Vlaams-Brabant, in vergelijking met de UFK van Nederland en Vlaanderen: Rickenella fibula, Lepista flaccida en Peniophora quercina.

Voor 3 van de 60 soorten in Vlaams-Brabant (Hygrocybe virginea, Peniophora quercina en Amanita gemmata) liggen de percentages onder de ondergrenswaarde van de respectievelijke UFK’s voor Nederland.

Voor 20 van de 60 soorten ( Volvariella gloiocephala, Marasmius oreades, Langermannia gigantea, Vascellum pratense, Hygrocybe conica, Hygrocybe miniata, Crinipellis scabellus, Cordyceps militaris, Amanita muscaria, Amanita rubescens, Russula ochroleuca, Paxillus involutus, Aleuria aurantia, Lactarius necator, Piptopotus betulinus, Amanita fulva, Flammulina velutipes, Amanita pantherina, Helvella lacunosa, Tricholomopsis rutilans) liggen de percentages in Vlaams-Brabant lager dan de bovengrenswaarde van de respectievelijke UFK’s voor Nederland.

Voor 6 van de 60 soorten (Hygrocybe conica, Amanita rubescens, Phallus impudicus, Paxillus involutus, Scleroderma citrinum en Amanita pantherina) zijn de percentages voor de provincie Vlaams-Brabant lager dan de bovengrenswaarde van de respectievelijke UFK’s voor Vlaanderen.

Voor 28 van de 60 soorten ligt de bovengrenswaarde van de UFK’s voor Nederland (Arnolds, 1995) lager dan de percentages voor Vlaams-Brabant: Stropharia aurantiaca, Coprinus comatus, Scleroderma citrinum, Russula nigricans, Russula densifolia, Clitocybe nebularis, Amanita excelsa, Hydnum repandum, Fomes fomentarius, Calocera cornea, Auricularia auricula-judae, Meripilus giganteus. Plicatura crispa, Amanita citrina (beide var.), Xylaria polymorpha, Amanita phalloides, Boletus erythropus, Lycoperdon pyriforme, Lactarius controversus, Xylaria longipes, Mutinus caninus, Helvella crispa, Geastrum triplex, Auricularia mesenterica, Polyporus badius, Coltricia perennis, Auriscalpium vulgare. Dit is mogelijk te wijten aan het feit dat in Nederland minder bossen voorkomen dan in VlaamsBrabant. Anderzijds zijn soorten zoals Plicatura crispa en Stropharia aurantica in uitbreiding en zijn de verspreidingsgegevens voor Nederland gedateerd (1995).

Voor 27 van de 60 soorten ligt de bovengrenswaarde voor Vlaanderen (Walleyn & Verbeken) lager dan het percentage voor Vlaams-Brabant: Marasmius oreades, Langermannia gigantea, Vascellum pratense, Hygrocybe virginea, Hygrocybe miniata, Hygrocybe psittacina, Crinipellis scabellus, Amanita muscaria, Russula ochroleuca, Russula nigricans, Russula densifolia, Lactarius necator, Xerocomus badius, Amanita excelsa, Hydnum repandum, Amanita citrina var. citrina, Amanita fulva, Amanita phalloides, Boletus erythropus, Lycoperdon pyriforme, Helvella lacunosa, Lactarius controversus, Mutinus caninus, Helvella crispa, Geastrum triplex, Auriscalpium vulgare en Amanita gemmata. Het betreft vooral soorten van oude bossen, op zwaardere bodems en oude graslanden.

Wanneer we de verspreidingsgegevens voor Vlaanderen en Nederland vergelijken merken we dat 17 volgende soorten een grotere verspreiding hebben en/of vaker waargenomen werden in Nederland: Marasmius oreades, Langermannia gigantea, Vascellum pratense, Hygrocybe virginea, Hygrocybe miniata, Hygrocybe psittacina, Crinipellus scabellus, Amanita muscaria, Russula ochroleuca, Lactarius necator, Xerocomus badius, Hydnum repandum, Amanita fulva en Mutinus caninus.

Wanneer we de verspreidingsgegevens voor Vlaanderen en Nederland vergelijken merken we dat 2 volgende soorten een grotere verspreiding hebben en/of vaker waargenomen werden in Vlaanderen: Phallus impudicus en Scleroderma citrinum.

Voor volgende 26 soorten is de verspreiding in Vlaanderen onvoldoende gekend en/of niet vastgelegd in de voorlopige Rode Lijst: Volvariella gloiocephala, Stropharia aurantiaca, Rickenella fibula, Coprinus comatus, Cordyceps militaris, Lepista flaccida, Aleuria aurantia, Clitocybe nebularis, Fomes fomentarius, Calocera cornea, Auricularia auricula-judae, Meripilus giganteus, Piptoporus betulinus, Xylaria hypoxylon, Peniophora quercina, Plicatura crispa, Amanita citrina var. alba, Auriculariopsis ampla, Xylaria polymorpha, Flammulina velutipes, Xylaria longipes, Auricularia mesenterica, Polyporus badius, Coltricia perennis, Phaeolus schweinitzii en Tricholomopsis rutilans.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

7.2.2

verslag werkjaar 2005

59

Aantal van de 60 soorten in alle uurhokken

Figuur 29

Aantal waargenomen soorten van de 60 soorten per uurhok

We selecteerden 60 gemakkelijk herkenbare soorten die voorkomen in verscheidene biotopen (grasland, loofbos, naaldbos, akkers, snipperhout,…), behorende tot verschillende groepen van het paddenstoelenrijk en hun voorkomen gaat van zeer zeldzaam tot zeer algemeen. Van de 60 soorten zijn er 18 soorten zeer algemeen, 14 algemeen, 11 vrij algemeen, 11 matig algemeen en 6 vrij zeldzaam (Steeman, 2006). Op basis van de huidige verspreidingsgegevens voor Vlaams-Brabant, waarbij de slecht of niet onderzochte hokken niet meetellen, werden aangepaste zeldzaamheidsklassen opgesteld. Volgens deze klassen zijn 31 soorten zeer algemeen, 14 soorten algemeen, 12 soorten vrij algemeen en 3 soorten matig algemeen. Géén van de soorten zijn zeldzaam in Vlaams-Brabant. Wanneer we de slecht onderzochte hokken mee in rekening zouden brengen, zouden een aantal soorten zeker in de categorie zeldzaam zitten. Vijf soorten van de 60 zijn in de Rode Lijst voor Vlaanderen opgenomen als kwetsbaar. In alle goed geïnventariseerde uurhokken kunnen gemakkelijk 40 soorten gevonden worden, 20 soorten is het minimum, om een hok goed onderzocht te kunnen noemen. In totaal zijn er 16 hokken waarin meer dan 40 van de 60 soorten werden waargenomen. Elf van deze 16 hokken zijn gelegen in de regio Leuven, die uiteraard de best geïnventariseerde regio is in de provincie. Er zijn nog 25 hokken waarin geen waarneming van de 60 soorten gebeurde. In meer dan de helft van deze hokken (15) gebeurde bovendien nog geen enkele waarneming. Verklaringen hiervoor zijn: de hokken liggen in agrarisch gebied, de interessante gebieden in dat hok zijn privaat domein, er wonen geen mycologen in de regio en/of het hok is verafgelegen, moeilijk bereikbaar voor mycologen (er ligt geen autostrade in de nabijheid).

7.2.3 Historische gegevens De historische informatie (vóór 1980) van de 60 soorten is gebaseerd op de gegevens uit FUNBEL en is slechts volledig voor de soorten die behandeld werden in de voorlopige Rode Lijst voor Vlaanderen (Walleyn & Verbeken, 2000). In de Rode Lijst voor Vlaanderen worden 34 van de 60 soorten behandeld. Om deze historische informatie te vervolledigen voor alle soorten dient er extra opzoekingswerk te gebeuren, vooral in het herbarium in Meise en in oude excursieverslagen. De historische gegevens beperken zich slechts tot 55 uurhokken. Van het Zoniënwoud zijn er het meest historische gegevens, maar ook van de plantentuin te Meise, Heverlee- en Meerdaalbos, het provinciaal domein van Hofstade en het Hallerbos zijn er heel wat historische gegevens. Deze historische gegevens zijn belangrijk om conclusies te kunnen trekken omtrent de voor- en achteruitgang van soorten in de provincie. In de hokken waar een historische waarneming gebeurde van een bepaalde soort en waar de soort na 1980 niet meer werd gezien, kunnen we ter controle gericht op zoek gaan naar deze soort in de toekomst.


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

60

8. Verdere aanpak 8.1 Nieuwe mensen aansporen om naar paddenstoelen te zoeken - paddenstoelenweekend JNM - waarnemingen op mailinglists doorgeven - conservators contacteren - info-momenten organiseren - vondsten publiceren - laagdrempelige wandelingen organiseren - promotie educatieve brochure - website 8.2 Mycologen aansporen om andere gebieden te bezoeken De Antwerpse mycologen organiseren elk jaar een aantal excursies buiten de provincie Antwerpen. Dit jaar diende Natuurpunt studie een aantal voorstellen in voor Vlaams-Brabant. -

Diest, Citadel; Vliegveld Schaffen Dilbeek, Wolfsputten; kasteel van Gaasbeek of Begijnenbos of Provinciaal domein huizingen Aarschot, Langdonken (deel op Brabant); Merodebossen, stukken natuurpunt, deel op Brabant Broekelei, Pommelsven (Keerbergen)

8.3 Toegang tot private domeinen verkrijgen De toegang tot de militaire domeinen in Diest en Schaffen werd vorig jaar vlot verkregen en zal ook in de toekomst verkregen worden, vanwege een grote interesse van commandant Daniël Jannes, voor de natuurwaarde en beheer van beide domeinen. Beheerplannen worden opgemaakt door Afdeling Natuur en de monitoring gebeurd door vrijwilligers. Groepen tot 20 personen worden hier toegelaten, mits het vooraf doorgeven van de identiteitsgegevens. Toegang tot private kasteeldomeinen wordt doorgaans vlot verleend, voor een beperkt aantal mensen. Veel eigenaars vertonen interesse voor de mycoflora in hun domein. 8.4 Actief op zoek gaan naar paddenstoelen het hele jaar door Het hele jaar door zoveel mogelijk rondlopen en actief naar paddenstoelen op zoek gaan is de boodschap. Deze zoektocht kan zeer intensief zijn. Gelukkig bestaat er tegenwoordig een tendens om waarnemingen via mailinglists te melden en foto’s te nemen van niet gekende soorten. Mensen gaan steeds vaker actief op zoek om waargenomen soorten te determineren en op die manier worden waarnemingen bekend gemaakt en komen ze in de databank van Natuurpunt studie terecht.

9. Bibliografie ARNOLDS, E., KUYPER, T.W. & NOORDELOOS, M.E. (red.) (1995) – Overzicht van de paddestoelen in Nederland. Nederlandse mycologische vereniging. 871 p. ARNOLDS, E. & VAN OMMERING, G. (1996) – Bedreigde en kwetsbare paddestoelen in Nederland. Toelichting op de Rode Lijst. Rapport IKC Natuurbeheer 24, Wageningen. Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. BUELENS, G. (2002) – Een wasplatengrasland te Pellenberg. Jaarboek natuurstudie 2002, Natuurpunt Oost-brabant vzw: 42-49 DIX, N.J. & J. WEBSTER (1995) – Fungal ecology. Chapman & Hall, Londen. JALINK, L. (2002) – De mycologische kroonjuwelen van Limburg, Natuurhistorisch Maandblad, april 2002, Maastricht


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

KEIZER, P.J. (2003) – Paddestoelvriendelijk natuurbeheer. KNNV, Utrecht. 88p. ill. KUYPER, Th.W. (1994) - Paddestoelen en natuurbeheer. WM KNNV 212, Stichting uitgeverij KNNV, Utrecht. LANGENDRIES R. (2002) - De paddestoelen van Bruulbos in “Een bijdrage tot de kennis van de wetenschappelijke waarde van het Bruulbos te Bierbeek” Uitgave ZWAM blz. 60 - 75 LANGENDRIES R. en MONNENS J. (1999) - De paddestoelen van Heverleebos en Meerdaalwoud in “ De bosreservaten van Heverleebos en Meerdaalwoud” Uitgave: Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud blz. 97 - 109 MONNENS J. (1987) - “Gasteromyceten” Uitgave ZWAM, 99 blz. MONNENS J. (1995) - “ Zwammeninventarisatie van ‘t Zoet Water” in “‘t Zoet Water”, Jaarbulletin van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud vzw blz. 65 - 82 MONNENS J. (1997) - “ Amanieten” Uitgave ZWAM, 72 blz. MONNENS J. (1997) - “ De fungiflora van het Rodebos” in “Het staatsnatuurreservaat Rodebos en Laanvallei.” Uitgave van de Vrienden van Heverleebos en Meerdaalwoud. blz. 39 - 48 MONNENS J. (2000) - “ De paddestoelen van ‘s Hertogenheide” in “Jaarboek natuurstudie 2000” van Natuurreservaten Oost-Brabant vzw blz. 61 - 67 NAUTA & VELLINGA, E. (1995) – Atlas van de Nederlandse paddestoelen. Rotterdam, Balkema. 352p. PHILIPS, R. (1981) – Paddestoelen en schimmels van West-Europa. Utrecht/Antwerpen, Spectrum. 228 pp. ill. STEEMAN, R. (2005) - Paddenstoelen zoeken in Vlaams-Brabant, een aanmoediging voor beginners. Natuurpunt vzw, Mechelen. 43 p. ill. STORTELDER, A.H.F., SCHAMINEE, J.H.J. & HOMMEL P.W.F.M. (1999) - De vegetatie van Nederland 5. Ruigten, struwelen, bossen. Opulus press, Upsalla / Leiden. VANDERMAAREL, E. (1971) - Florastatistieken als bijdrage tot de evaluatie van natuurgebieden. Gorteria, 5: 176-188. VANDEVEN, E. (2001) – Beknopte aantekenlijst voor zwammen en slijmzwammen, Koninklijke Antwerpse mycologische vereniging vzw, Antwerpen. 188 p. VEERKAMP, M. (1998) – Paddestoelen van brandplekken sterk achteruitgegaan. De Levende Natuur 99(2): 62-66 VERMEULEN, H. (1999) – Paddestoelen, schimmels en slijmzwammen van Vlaanderen – determinatiesleutels aan de hand van veldkenmerken. De Wielewaal, Natuurvereniging vzw & Natuur- & Milieu-Educatie De Wielewaal vzw, Turnhout. 648 p. ill. WALLEY N, R. & VERBEKEN, A., 1999. Een gedocumenteerde Rode Lijst van enkele groepen paddestoelen (macrofungi) van Vlaanderen. Mededelingen van het Instituut voor Natuurbehoud 7: 1-84. Brussel.

61


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

62

10. Tabellen en figuren 10.1 Lijst met tabellen Tabel 1

Overzicht van de 50 meest waargenomen en meest verspreid waargenomen soorten in de regio Leuven

Tabel 2

Top 10 van de meest waardevolle uurhokken, met het aantal soorten, aantal Rode Lijstsoorten en Rode Lijstindex

Tabel 3

Zeldzaamheidsklassen in Vlaanderen en Nederland en aantal uurhokken in Vlaams-Brabant per zeldzaamheidsklasse

Tabel 4

Overzicht van de 60 soorten met hun UFK’s voor Nederland en Vlaanderen en hun procentuele voorkomen in uurhokken in Vlaams-Brabant

10.2 Lijst met figuren Figuur 1

Overzicht van het aantal soorten dat werd waargenomen in de uurhokken in de provincie Vlaams-Brabant

Figuur 2

Cumulatieve toename van het aantal waarnemingen van 1981 tot 2005

Figuur 3

Cumulatieve toename van het aantal soorten

Figuur 4

Aantal excursies per maand in 2005

Figuur 5

Overzicht van het aantal Rode Lijstsoorten in de uurhokken in Vlaams-Brabant

Figuur 6

Ecoregio’s in de provincie Vlaams-Brabant

Figuur 7

Ecodistricten in de provincie Vlaams-Brabant

Figuur 8

Verspreiding van Grove den in Vlaams-Brabant (Landuyt et al., 2006)

Figuur 9

Verspreiding van Beuk (Fagus sylvatica) in Vlaams-Brabant (Van Landuyt et al., 2006)

Figuur 10

Verspreiding Russula virescens in Vlaams-Brabant

Figuur 11

Verspreiding Leotia lubrica in Vlaams-Brabant

Figuur 12

Verspreiding Inocybe napipes in Vlaams-Brabant

Figuur 13

Verspreiding Pluteus ephebeus in Vlaams-Brabant

Figuur 14

Verspreiding Gymnopus peronatus in Vlaams-Brabant

Figuur 15

Verspreiding Alnicola escharoides in Vlaams-Brabant

Figuur 16

Verspreiding Russula nitida in Vlaams-Brabant

Figuur 17

Verspreiding Boletus radicans in Vlaams-Brabant

Figuur 18

Verspreiding Tricholoma ustale in Vlaams-Brabant

Figuur 19

Verspreiding Hygrocybe psittacina in Vlaams-Brabant

Figuur 20

Verspreiding Agaricus campestris in Vlaams-Brabant


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

63

Figuur 21

Verspreiding Psilocybe semilanceata in Vlaams-Brabant

Figuur 22

Verspreiding Bovista plumbea in Vlaams-Brabant

Figuur 23

Verspreiding Calocybe carnea in Vlaams-Brabant

Figuur 24

Verspreiding Hygrocybe virginea in Vlaams-Brabant

Figuur 25

Verspreiding Panaeolus acuminatus in Vlaams-Brabant

Figuur 26

Verspreiding Hygrocybe miniata in Vlaams-Brabant

Figuur 27

Boven- en ondergrenswaarde van de UFK’s in Nederland en het percentage in de uurhokken van Vlaams-Brabant Boven- en ondergrenswaarde van de UFK’s in Vlaanderen en het percentage in de uurhokken van Vlaams-Brabant

Figuur 28 Figuur 29

Aantal waargenomen soorten van de 60 soorten per uurhok


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Bijlage 1 Overzicht van de waargenomen soorten (1816) in de provincie Vlaams-Brabant Genus Abortiporus Achroomyces Acrospermum Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus

Species biennis vestitus compressum arvensis augustus bisporus bitorquis campestris haemorrhoidarius impudicus langei

Nederlandse naam

Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agaricus Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Agrocybe Albugo Aleuria Alnicola Alnicola Alnicola

lanipes macrosporus maleolens niveolutescens porphyrizon praeclaresquamosus purpurellus semotus silvaticus silvicola vaporarius xanthoderma cylindracea dura erebia firma pediades praecox putaminum vervacti candida aurantia alnetorum amarescens bohemica

Breedschubbige champignon Grootsporige champignon Vissige champignon Satijnchampignon Purperen champignon Parelhoenchampignon Roze dwergchampignon Wijnkleurige champignon Schubbige boschampignon Slanke anijschampignon Gordelchampignon Carbolchampignon Populierenleemhoed Barstende leemhoed Leverkleurige leemhoed Donkere leemhoed Grasleemhoed Vroege leemhoed Fluweelleemhoed Gelige leemhoed Witte roest Grote oranje bekerzwam Rossige elzenzompzwam Bittere zompzwam Zilversteelzompzwam

Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Alnicola Alternaria Alternaria

escharoides luteolofibrillosa pseudoamarescens salicis scolecina striatula alternata tenuissima

Bleke elzenzompzwam Vlokkige zompzwam Brandplekzompzwam Wilgenzompzwam Donkere elzenzompzwam Gestreepte zompzwam * *

Toefige labyrinthzwam Vaag trilkorstje Gewone anijschampignon Reuzenchampignon Gekweekte champignon Straatchampignon Weidechampignon Bloedchampignon Panterchampignon Knolloze boschampignon

1


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Amanita

citrina var. alba en var. citrina

Witte knolamaniet en Gele knolamaniet

Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita Amanita

crocea excelsa franchetii fulva gemmata muscaria pantherina phalloides porphyria rubescens strangulata strobiliformis submembranacea umbrinolutea vaginata var.vaginata

Saffraanamaniet Grauwe amaniet Geelwrattige amaniet Roodbruine slanke amaniet Narcisamaniet Vliegenzwam Panteramaniet Groene knolamaniet Porfieramaniet Parelamaniet Prachtamaniet Franjeamaniet Brokkelzakamaniet Verkleurende slanke amaniet Grijze slanke amaniet

Amanita Amylostereum Anthostomella Anthracobia Anthracobia Antrodia Antrodia Antrodia Antrodia Antrodiella Antrodiella Apiocrea Arachnopeziza Arcyodes Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Arcyria Armillaria Armillaria Armillaria Arrhenia Arrhenia Ascobolus Ascobolus

virosa areolatum nitidula macrocystis melaloma albida serialis sinuosa xantha hoehnelii semisupina chrysosperma aurata incarnata affinis cinerea denudata incarnata minuta obvelata pomiformis stipata gallica mellea ostoyae acrosa retiruga crenulatus geophilus

Kleverige knolamaniet Gezoneerde sparrenkorstzwam * Oranjerood houtskoolbekertje Gewoon houtskoolbekertje Witte strookzwam Kurkstrookzwam Witte plakkaatstrookzwam Citroenstrookzwam Geelgerand elfenbankje Wit dwergelfenbankje Boletenrot Beukenspinragschijfje Vleeskleurig kluitje Variabel netwatje Asgrauw netwatje Karmijnrood netwatje Grootmazig netwatje Fopnetwatje Lang netwatje Kluwennetwatje Worstnetwatje Knolhoningzwam Echte honingzwam Sombere honingzwam * Gerimpeld mosoortje Olijfgeel spikkelschijfje Kleispikkelschijfje

Ascobolus Ascobolus Ascocoryne Ascocoryne

lignatilis perplexans cylichnium sarcoides

Gesteeld spikkelschijfje Vals mestspikkelschijfje Grootsporige paarse knoopzwam Paarse knoopzwam

2


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Ascocoryne

solitaria

Bruine knoopzwam

Ascotremella Aspergillus Asterophora Asterophora Athelia Athelia Auricularia Auricularia Auriculariopsis Auriscalpium Badhamia Badhamia Badhamia Badhamia Baeospora

faginea glaucus asterophora parasitica arachnoidea epiphylla auricula-judae mesenterica ampla vulgare capsulifera foliicola panicea utricularis myosura

Zakjestrilzwam Blauwgroene kwastschimmel Poederzwamgast Plaatjeszwamgast Tweesporig vliesje Gewoon vliesje Echt judasoor Viltig judasoor Vals judasoor Oorlepelzwam Hoekmazig kalknetje Grasminnend kalknetje Roodvoetkalknetje Troskalknetje Muizenstaartzwam

Basidioradulum Bertia Biscogniauxia Bispora Bisporella Bisporella Bisporella Bjerkandera Bjerkandera Blumeria Bolbitius Bolbitius Bolbitius Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Boletus Botryobasidium Botryobasidium

radula moriformis nummularia antennata citrina confluens sulfurina adusta fumosa graminis pluteoides reticulatus titubans aereus appendiculatus calopus edulis erythropus fechtneri impolitus legaliae luridus pulverulentus queletii radicans reticulatus satanas aureum botryosum

Foptandzwam Moerbeikogeltje Ruwe korstkogelzwam * Geel schijfzwammetje * Zwavelgeel schijfzwammetje Grijze buisjeszwam Rookzwam Grasmeeldauw Teer kleefhoedje Violetgrijs kleefhoedje Dooiergele mestzwam Bronskleurig eekhoorntjesbrood Geelnetboleet

Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium Botryobasidium

candicans conspersum laeve subcoronatum

Spinnenwebtrosvlies Grijswit trosvlies Kleinsporig trosvlies Gespentrosvlies

Pronksteelboleet Gewoon eekhoorntjesbrood Gewone heksenboleet Bleke boleet Goudporieboleet * Netstelige heksenboleet Inktboleet Gladstelige heksenboleet Wortelende boleet Vroeg eekhoorntjesbrood Satansboleet Geel trosvlies Grootsporig trosvlies

3


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Bovista

nigrescens

Zwartwordende bovist

Bovista Brefeldia Brevicellicium Brunnipila Bulbillomyces Bulgaria Bullbilomyces Byssonectria Calloria Calocera Calocera Calocybe Calocybe Calocybe Calocybe

plumbea maxima olivascens fuscescens farinosus inquinans farinosus aggregata neglecta cornea viscosa carnea constricta gambosa ionides

Loodgrijze bovist Zwart reuzenkussen Grauwgeel dwergkorstje Donkerharig franjekelkje Korreltjeszwam Zwarte knoopzwam * Klein oranje zandschijfje Brandnetelschijfje Geel hoorntje Kleverig koraalzwammetje Roze pronkridder Blanke pronkridder Voorjaarspronkridder Paarse pronkridder

Calvatia Calvatia Calycellina Calycina Calyptella Camarops Cantharellus Cantharellus Cantharellus Cantharellus Cantharellus Capnodium Ceraceomyces Ceratiomyxa

Plooivoetstuifzwam Ruitjesbovist Elzenpropschoteltje Gewoon poederkelkje Brandnetelklokje Kussenvormige kogelzwam Amethistcantharel Hanenkam Roestvlekkencantharel * Trechtercantharel Wilgenroetdauw Kleinsporig wasvlies Gewoon ijsvingertje

Ceratobasidium Ceratocystis

excipuliformis utriformis alniella herbarum capula polysperma amethysteus cibarius ferruginascens friesii tubaeformis salicinum sublaevis fruticulosa var.fruticulosa en var.porioides cornigerum coerulescens

Cercophora Ceriporia Ceriporia Ceriporia Ceriporiopsis Ceriporiopsis Ceriporiopsis Cerocorticium Cerocorticium Cerrena Chaetosphaerella Chaetosphaeria Chaetosphaeria Chalciporus Chamaemyces

caudata purpurea reticulata viridans gilvescens pannocincta subvermispora confluens molare unicolor phaeostroma callimorpha myriocarpa piperatus fracidus

Paarse wasporia Bosnetje Groenige wasporia Verkleurende poria * * Ziekenhuisboomkorst Getande boomkorst Doolhofelfenbankje Zwarte viltzwam Braamkorrelzwam Ruwe korrelzwam Peperboleet Druppelparasolzwam

Cheilymenia

crucipila

Gaffelborstelbekertje

Berijpt waswebje *

4


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Cheilymenia

fimicola

Oranje borstelbekertje

Cheilymenia Cheilymenia Chlorociboria Chlorociboria Chondrostereum Chroogomphus Ciboria Ciboria Ciboria Ciboria Ciborinia Cistella Cistella Clathrus Claussenomyces

granulata theleboloides aeruginascens aeruginosa purpureum rutilus alni-glutinosae amentacea calyculus conformata candolleana albidolutea grevellei archeri prasinulus

Oranje mestzwammetje Compostborstelbekertje Kopgergroene bekerzwam Grootsporige kopergroenbekerzwam Paarse korstzwam Koperrode spijkerzwam

Clavaria Clavaria Clavaria Clavaria Clavariadelphus Claviceps Clavicorona Clavulina Clavulina Clavulina Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis Clavulinopsis Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe

argillacea asterospora fragilis straminea pistillaris microcephala taxophila cinerea coralloides rugosa corniculata fusiformis helvola laeticolor subtilis agrestis albofragrans amarescens candicans clavipes costata diatreta ditopa fragrans geotropa gibba inornata marginella metachroa

Heideknotszwam Witte sterspoorknotszwam Wormvormige knotszwam Strogele knotszwam Reuzenknotszwam Pijpenstrootjemoederkoren Wit kroonknotsje Asgrauwe koraalzwam Witte koraalzwam Rimpelige koraalzwam Sikkelkoraalzwam Bundelknotszwam Gele knotszwam Fraaie knotszwam Bleke sikkelkoraalzwam

Clitocybe Clitocybe Clitocybe Clitocybe

nebularis odora phaeophthalma phyllophila

Nevelzwam Groene anijstrechterzwam Spieringtrechterzwam Grote bostrechterzwam

Elzenkatjesmummiekelkje Eikelbekertje Elzenstromakelkje Eikenknolkelkje * Plat rijpkelkje Inktviszwam Bleekgroen geleischijfje

Bleke veldtrechterzwam Witte anijstrechterzwam Mesttrechterzwam Kleine bostrechterzwam Knotsvoettrechterzwam Geribbelde trechterzwam Vaalroze trechterzwam Kleinsporige trechterzwam Slanke anijstrechterzwam Grote trechterzwam Slanke trechterzwam Krulzoomtrechterzwam Bleekrandtrechterzwam Tweekleurige trechterzwam

5


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Clitocybe

rivulosa

Giftige weidetrechterzwam

Clitocybe Clitocybe Clitopilus Clitopilus Clitopilus Codinaea Coleosporium Coleroa Collaria Colletotrichum Collybia Collybia Collybia Colpoma Coltricia

umbilicata vibecina hobsonii prunulus scyphoides brittanica tussilaginis robertiani arcyrionema liliacearum cirrhata cookei tuberosa quercina cinnamomea

* Gestreepte trechterzwam Gewone schelpjesmolenaar Grote molenaar Kleine molenaar * Klein hoefbladroest * * * Dwergcollybia Okerknolcollybia Purperknolcollybia Eikenspleetlipje Zijdetolzwam

Coltricia Comatricha Comatricha Comatricha Coniochaeta Coniophora Coniophora Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe Conocybe

perennis nigra pulchella tenerrima hansenii arida puteana aberrans anthracophila aporos appendiculata arrhenii aurea blattaria brunnea filaris lactea moseri pilosella pseudopilosella pubescens rickeniana rickenii semiglobata sienophila siliginea sordida subnuda subovalis

Echte tolzwam Langstelig kroeskopje Golvend kroeskopje Spits kroeskopje * Dunne kelderzwam Dikke kelderzwam Bepoederd breeksteeltje Houtskoolbreeksteeltje Voorjaarsbreeksteeltje Franjebreeksteeltje Geringd breeksteeltje Goudgeel breeksteeltje Gekraagd breeksteeltje Getand breeksteeltje

Conocybe Conocybe Conocybe Coprinus

subpubescens tenera vestita acuminatus

Moerasbreeksteeltje Kaneelkleurig breeksteeltje Kleibosbreeksteeltje Kleine kale inktzwam

Klein breeksteeltje Izabelkleurig breeksteeltje Grijs breeksteeltje Berijpt breeksteeltje Harig breeksteeltje Donzig breeksteeltje Roestbruin breeksteeltje Bleek breeksteeltje Gewelfd breeksteeltje Oker breeksteeltje Vaal breeksteeltje Donker breeksteeltje Vlokkig breeksteeltje Dikvoetbreeksteeltje

6


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Coprinus

angulatus

Brandplekinktzwam

Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus

atramentarius auricomus bisporus cinereus comatus cordisporus cortinatus cothurnatus disseminatus domesticus erythrocephalus flocculosus friesii galericuliformis heptemerus

Kale inktzwam Kastanje-inktzwam Tweesporige donsinktzwam Wortelende inktzwam Geschubde inktzwam * Kleine poederinktzwam Melige mestinktzwam Zwerminktzwam Grote viltinktzwam Oranje inktzwam Valse viltinktzwam Bleke halminktzwam Rondsporig plooirokje Bruine mestinktzwam

Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus Coprinus

heterothrix hiascens impatiens jonesii laanii lagopus leiocephalus macrocephalus micaceus miser niveus pallidissimus pellucidis phaeosporus picaceus plicatilis radians radiatus romagnesianus silvaticus singularis spelaiophilus stercoreus sterquilinus subdisseminatus subimpatiens truncorum urticicola xanthothrix

Velumdonsinktzwam Bundelinktzwam Spitscellige donsinktzwam Vals hazenpootje Zaagvlakinktzwam Hazenpootje Geelbruin plooirokje Stromesthazenpootje Glimmerinktzwam Klein mestplooirokje Sneeuwwitte inktzwam Bleke glimmerinktzwam Bleek mestdwergje Kleinsporige halminktzwam Spechtinktzwam

Cordyceps Cordyceps Cordyceps Cordyceps

capitata longisegmentis militaris ophioglossoides

Ronde truffelknotszwam Grootsporige truffelknotszwam Rupsendoder Zwarte truffelkknotzwam

Plooirokje Rosse viltinktzwam Pelsinktzwam Bruine kale inktzwam Ruwsporige inktzwam Dwergdonsinktzwam Ivoorinktzwam Kleine korrelinktzwam Geringde inktzwam Slanke donsinktzwam Donkere donsinktzwam Gladstelige glimmerinktzwam Witte halminktzwam Kleine viltinktzwam

7


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Coriolopsis

trogii

Bleke borstelkurkzwam

Coronophora Corticium Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius

gregaria roseum acutus alboviolaceus alcalinophilus alnetorum anomalus anthracinus armillatus bibulus bicolloor bolaris brunneus var. glandicolor bulbosus calochrous var. calochrous

* Roze prachtkorst Spitse gordijnzwam Lila gordijnzwam Zwavelgele gordijnzwam Gegordelde elzengordijnzwam Vaaggegordelde gordijnzwam Roodrandgordijnzwam Armbandgordijnzwam Kleine elzengordijnzwam * Roodschubbige gordijnzwam Eikelkleurige gordijnzwam Knolgordijnzwam Fraaie gordijnzwam

Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius

Grootsporige gordijnzwam Kastanjebruine gordijnzwam Gele wilgengordijnzwam Kaneelkleurige gordijnzwam Kousenvoetgordijnzwam Pluizige gordijnzwam Paarse galgordijnzwam Bedrieglijke gordijnzwam Okergele gordijnzwam * * Bleeksteelgordijnzwam * Violetsteelgordijnzwam Geelgeringde gordijnzwam

Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius

casimiri castaneus cinnamomeoluteus cinnamomeus cohabitans comptulus croceocoeruleus decipiens delibutus diasemospermus var.diasemospermus evernius fasciatus fulmineus fulvescens gentilis helvelloides helveolus hemitrichus hinnuleus var.hinnuleus holophaeus infractus var.infractus var.obscurocyaneus laetus largus lividoochraceus miraculosus obtusus paleaceus phoeniceus pholideus pulchripes purpurascens

Cortinarius

rigidiannulatus

*

Geelvlokkige gordijnzwam Oranje eikengordijnzwam Witschubbige gordijnzwam Muffe gordijnzwam Bruine beukengordijnzwam Olijfkleurige gordijnzwam Levendige gordijnzwam * Gladde gordijnzwam Roodvezelgordijnzwam Jodoformgordijnzwam Pelargoniumgordijnzwam Bloedplaatgordijnzwam Bruinschubbige gordijnzwam Fraaisteelgordijnzwam Purperen gordijnzwam

8


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Cortinarius

rigidus

Kale pelargoniumgordijnzwam

Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius Cortinarius

sanguineus saniosus saturatus semisanguineus sertipes sordipes striaepilus subbalaustinus torvus trivialis turgidus uliginosus umbrinolens urbicus vernus

Bloedrode gordijnzwam Bleke geelvezelgordijnzwam * Pagemantel Siersteelgordijnzwam * * Roodbruine gordijnzwam Gelaarsde gordijnzwam Gegordelde gordijnzwam Witte zijdegordijnzwam Koperrode gordijnzwam Bietengordijnzwam Bleke wilgengordijnzwam Lilastelige gordijnzwam

Cortinarius Coryne Craterellus Craterium Creopus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Crepidotus Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Cribraria Crinipellis Cristinia Crocicreas Crucibulum Cryptodiaporthe Cryptosphaeria Cryptosphaeria Cryptospora Cudoniella

violaceus albida cornucopioides minutum gelatinosus autochtonus carpaticus cesatii epibryus lundellii luteolus mollis variabilis argillacea aurantiaca cancellata microcarpa mirabilis rufa vulgaris scabellus helvetica subhyalinum crucibuliforme populea eunomia populina corylana acicularis

Violette gordijnzwam * Hoorn-van-overvloed Witdekselkalkbekertje Weke kussentjeszwam Grauw oorzwammetje * Rondsporig oorzwammetje Klein oorzwammetje Bleek oorzwammetje Gelig oorzwammetje Week oorzwammetje Wit oorzwammetje Zandkleurig lantaarntje Goudgeel lantaarntje

Cudoniella Cumminsiella Cyathicula Cyathicula

clavus var. clavus mirabilissima coronata cyathoidea

Waterknoopje Mahoniaroest Gekroond geleikelkje Gewoon geleikelkje

Knikkend lantaarntje Klein lantaarntje Prachtlantaarntje Wijdmazig lantaarntje Hoeksporig lantaarntje Piekhaarzwammetje Klein krentenbrijkorstje Doorschijnend geleikelkje Geel nestzwammetje * * * * Houtknoopje

9


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Cyathicula

dolosella

Getand geleikelkje

Cyathus Cyathus Cyclaneusma Cylindrobasidium Cylindrocolla Cymadothea Cystoderma Cystoderma Cystoderma Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota Cystolepiota Dacrymyces

olla striatus minus laeve urticae trifolii amianthinum granulosum jasonis bucknallii hetieri moelleri pulverulenta seminuda abietinus var. triseptata

Bleek nestzwammetje Gestreept nestzwammetje * Donzige korstzwam * * Okerkleurige korrelhoed Bruine korrelhoed Oranjegele korrelhoed Violetstelige poederparasol Vlekkende poederparasol Roze poederparasol * Kleine poederparasol *

Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces Dacrymyces Dacryobolus Dacryobolus Daedalea Daedaleopsis Daedaleopsis Daldinia Dasyscyphella Dasyscyphus Datronia Delicatula Dendryphion Dermea Diachea Diaporthe Diaporthe Diaporthe Diaporthe Diaporthe Diatrype Diatrype Diatrype Diatrypella Diatrypella Dichomitus Dictydiaethalium

capitatus minor stillatus tortus karstenii sudans quercina confragosa tricolor concentrica nivea aeruginellus mollis integrella comosum padi leucopodia arcti eres hederae pardolata pustulata bullata disciformis stigma favacea quercina campestris plumbeum

Gesteelde druppelzwam Okergele druppelzwam Oranje druppelzwam Vale druppelzwam Papilkorstzwam Harstandzwam Doolhofzwam Roodporiehoutzwam Roodplaathoutzwam Kogelhoutskoolzwam Sneeuwwit franjekelkje * Wijdporiekurkzwam Plooiplaatzwammetje *

Diderma Diderma Diderma Diderma

donkii hemisphaericum spumarioides umbilicatum

Dof kalkschaaltje Schijfvormig kalkschaaltje Witvoetig kalkschaaltje Robuust kalkschaaltje

Vogelkersleerschijfzwam Witpootglinsterkopje

* * Wilgenschorsschijfje Hoekig schorsschijfje Korstvormig schorsschijfje Berkenschorsschijfje Eikenschorsschijfje Hazelaarhoutzwam Loodkleurig netplaatje

10


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Didymium

difforme

Glad kristalkopje

Didymium Didymium Didymium Didymium Didymium Diplocarpa Disciotis Ditopella Dumontinia Echinostelium Elaphomyces Elaphomyces Encoelia Encoelia Endoxyla

melanospermum minus nigripes squamulosum verrucosporum bloxamii venosa ditopa tuberosa minutum granulatus muricatus fascicularis furfuracea cirrhosa

Vlekkig kristalkopje Kleinvlekkig kristalkopje Zwartstelig kristalkopje Variabel kristalkopje Knikkend kristalkopje * Grote aderbekerzwam * Anemonenbekerzwam * Korrelige hertentruffel Stekelige hertentruffel Populierenschijfzwam Hazelaarschijfzwam *

Enerthenema Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma

Papilparapluutje Spinnenwebsatijnzwam Schelpsatijnzwam Ranzige elzensatijnzwam Dennensatijnzwam Harde voorjaarssatijnzwam Sterspoorsatijnzwam Fijngestreepte satijnzwam Violette satijnzwam Dunsteelsatijnzwam Groensteelsatijnzwam Bosstaalsteeltje Helmsatijnzwam Rondsporige satijnzwam Geelbruine satijnzwam

Entoloma Entoloma

papillatum araneosum byssisedum caccabus cetratum clypeatum conferendum var. conferendum cryptocystidiatum euchroum hebes incanum incarnatofuscescens infulum var. chlorinosum juncinum lividoalbum longistriatum majaloides minutum nitens nitidum papillatum parasiticum percandidum pleopodium poliopus porphyrophaeum prunuloides rhodocylix rhodopolium var. nidorosum en var. rhodopolium rhombisporum sarcitum

Entoloma

sepium

Sleedoornsatijnzwam

Vaalgeel staalsteeltje Bleekgele bossatijnzwam Kleine satijnzwam Raapsatijnzwam Blauwe satijnzwam Tepelsatijnzwam Grootsporige schelpsatijnzwam Kleine sneeuwvloksatijnzwam Citroengele satijnzwam Somber staalsteeltje Porfiersatijnzwam Molenaarssatijnzwam Dwergsatijnzwam Stinksatijnzwam Kubusspoorsatijnzwam Navelsatijnzwam

11


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Entoloma

sericatum

Moerasbossatijnzwam

Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma Entoloma EpichloĂŤ Epicoccum Epithele Eriopezia Erisyphe Erysiphe

Sneeuwvloksatijnzwam Bruine satijnzwam Giftige satijnzwam Groezelige satijnzwam Witte bossatijnzwam Gestreepte satijnzwam Geribbelde satijnzwam Vroege dennensatijnzwam Halmverstikker * Zeggenkorstje * * Akeleimeeldauw

Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erysiphe Erythricium Eudarluca Eutypa

sericellum sericeum var. sericeum sinuatum sordidulum speculum subradiatum undatum vernum typhina purpurascens typhae caesia rumicis aquilegiae var. aquilegiae en var. ranunculi cichoracearum circaeae convulvuli cruciferarum cynoglossi depressa galeopsidis galii heraclei hyperici polygoni trifolii ulmariae urticae laetum caricis lata

Eutypa Eutypa Eutypella Eutypella Eutypella Eutypella Eutypella Exidia Exidia Exidia Exidia Exidiopsis Exidiopsis Faerberia Femsjonia

maura spinosa leprosa prunastri quaternata scoparia sorbi plana saccharina thuretiana truncata effusa grisea carbonaria pezizaeformis

Kraterkorstkogelzwam Stekelige korstkogelzwam Esdoornschorsschijfje

Fimaria

cervaria

Purperbruin mestbekertje

Composietenmeeldauw Heksenkruidmeeldauw Windemeeldauw Koolmeeldauw Smeerwortelmeeldauw Klitmeeldauw Hennepnetelmeeldauw Walstromeeldauw Schermbloemmeeldauw Hertshooimeeldauw Duizendknoopmeeldauw Klavermeeldauw Moerasspireameeldauw Netelmeeldauw * * Glanzende korstkogelzwam

Kwartetschorsschijfje Harig schorsschijfje Zwarte trilzwam Bruinesuikerzwam Stijfselzwam Eikentrilzwam Rozeblauwig waskorstje Grijs waskorstje Brandplekribbelzwam Grote druppelzwam

12


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Fimaria

hepatica

Grootsporig mestbekertje

Fistulina Flagelloscypha Flammulaster Flammulaster Flammulina Fomes Fomitopsis Fuligo Fuligo Fuligo Fuscolachnum Fusidium Galerina Galerina Galerina

hepatica minutissima carpophilus ferrugineus velutipes fomentarius pinicola candida rufa septica misellum aeruginosum ampullaceocystis autumnalis cinctula

Biefstukzwam Klein zweephaarschijfje Beukendopvloksteeltje Roestbruin vloksteeltje Gewoon fluweelpootje Echte tonderzwam Roodgerande houtzwam Wit kalkkussen Roestbruin kalkkussen Heksenboter Klein franjekelkje * Ampulmosklokje Kraagmosklokje Strooiselmosklokje

Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina Galerina

Groot mosklokje Grasmosklokje Geelbruin mosklokje Bundelmosklokje Vaal mosklokje Vlokkig veenmosklokje Honinggeel mosklokje Kleverig mosklokje Kaal veenmosklokje Puntig mosklokje Duinmosklokje Behaard barnsteenmosklokje

Ganoderma Ganoderma Ganoderma Ganoderma

clavata graminea hypnorum marginata mniophila paludosa pumila stylifera tibiicystis triscopa uncialis vittaeformis var. atkinsoniana en var. vittaeformis australe lipsiense lucidum pfeifferi

Ganoderma Geastrum Geastrum Geastrum Geastrum Geoglossum Geoglossum Geoglossum Geoglossum Geopora Geopora Geopora Gloeocystidiellum Gloeocystidiellum Gloeophyllum

resinaceum fimbriatum pectinatum striatum triplex atropurpureum cookeanum fallax umbratile arenicola sumneriana tenuis insidiosum porosum sepiarium

Harslakzwam Gewimperde aardster Grote aardster Baretaardster Gekraagde aardster Purperbruine aardtong Brede aardtong Fijngeschubde aardtong Slanke aardtong Zandputje Cedergrondbekerzwam Afgeplatte grondbekerzwam Repeterende oliecelkorst Roomkleurige oliecelkorst Geelbruine plaatjeshoutzwam

Gloeoporus

dichrous

Tweekleurig elfenbankje

Dikrandtonderzwam Platte tonderzwam Gesteelde lakzwam Waslakzwam

13


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Gloniopsis

praelonga

Braamspleetlip

Gnomonia Gomphidius Grifola Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopilus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus Gymnopus

rostellata glutinosus frondosa flavus junonius odini penetrans sapineus aquosus confluens dryophilus erythropus fagiphilus fusipes hariolorum

Braamsnavelkogelzwam Slijmige spijkerzwam Eikhaas Grasvlamhoed Prachtvlamhoed Bosbrandvlamhoed Dennenvlamhoed Vezelige vlamhoed Vroeg eikenbladzwammetje Bundelcollybia Gewoon eikenbladzwammetje Roodsteelcollybia Purperbruine collybia Spoelvoetcollybia Bleke collybia

Gymnopus Gymnopus Gymnosporangium Gyrodon Gyromitra Gyroporus Gyroporus Gyrothrix Haglundia Hapalopilus Haplotrichum Haplotrichum Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma

ocior Donker eikenbladzwammetje peronatus Scherpe collybia clavariiforme Meidoornroest lividus Elzenboleet infula Bisschopsmuts castaneus Kaneelboleet cyanescens Indigoboleet podosperma * perelegans * rutilans Kussenvormige houtzwam capitatum * conspersum * anthracophilum Brandplekvaalhoed crustuliniforme Radijsvaalhoed hiemale Kleine vaalhoed leucosarx Vleeskleurige vaalhoed mesophaeum var. holophaeum en var. Tweekleurige vaalhoed mesophaeum pallidoluctuosum Grofplaatvaalhoed populinum Populierenvaalhoed pusillum var. pusillum Wilgenvaalhoed radicosum Geringde vaalhoed sacchariolens Oranjebloesemzwam sinapizans Grote vaalhoed truncatum Rossige vaalhoed vaccinum Ruderale vaalhoed velutipes Opaalvaalhoed brebissonii Violet wasviltje lagerheimii * acetabulum Bokaalzwam atra Roetkluifzwam corium Zwarte schotelkluifzwam crispa Witte kluifzwam

Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Hebeloma Helicobasidium Helicogloea Helvella Helvella Helvella Helvella

14


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Helvella

cupuliformis

Okerbruine schotelkluifzwam

Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Helvella Hemimycena Hemimycena Hemimycena Hemimycena Hemitrichia Hericium Hericium Heterobasidion

elastica ephippium lacunosa leucomeleana macropus queletii villosa candida cucullata lactea mairei clavata cirrhatum erinaceus annosum

Holsteelkluifzwam Zadelkluifzwam Zwarte kluifzwam Zwartwitte bokaalkluifzwam Schotelkluifzwam Grote schotelkluifzwam Gladstelige schotelkluifzwam Smeerwortelmycena Gipsmycena Sneeuwwitte mycena Wasplaatmycena Doorschijnend langdraadwatje Gelobde pruikzwam Pruikzwam Dennenmoorder

Heterosphaeria Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia Hohenbuehelia Humaria Hyaloscypha Hyaloscypha Hydnellum Hydnellum Hydnotrya Hydnum Hydnum Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrocybe Hygrophoropsis Hygrophoropsis

patella atrocoerulea cyphelliformis fluxilis mastrucata petaloides hemisphaerica fuckelii var. alniseda hyalina concrescens spongiosipes tulasnei repandum rufescens ceracea chlorophana coccineocrenata conica flavipes glutinipes insipida irrigata laeta miniata pratensis psittacina virginea en var. fuscescens aurantiaca pallida

Gewoon kogelbekertje Gewone harpoenzwam Schelpharpoenzwam Harige harpoenzwam Bleke harpoenzwam Grote harpoenzwam Kleine bruine bekerzwam * Doorschijnend waterkelkje Gezoneerde stekelzwam Fluwelige stekelzwam Rosse doolhoftruffel Gele stekelzwam Rossige stekelzwam Elfenwasplaat

Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus Hygrophorus

discoxanthus eburneus hypothejus var. hypothejus nemoreus

Verkleurende slijmkop Ivoorzwam Dennenslijmkop Viltige slijmkop

Gele wasplaat Veenmosvuurzwammetje Zwartwordende wasplaat Geelvoetwasplaat Hooilandwasplaat Kabouterwasplaat Grauwe wasplaat Slijmwasplaat Vuurzwammetje Weidewasplaat Papegaaizwammetje Sneeuwzwammetje Valse hanenkam Bleke schijncantharel

15


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Hygrophorus

poetarum

*

Hygrophorus Hymenochaete Hymenochaete Hymenochaete Hymenogaster Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus

pustulatus cinnamomea rubiginosa tabacina niveus albidus calyculus caudatus consobrinus epiphyllus fagineus fructigenus var. carpini en var. fructigenus laetus phyllogenus repandus salicellus salicinus scutula separabilis suspectus vernus argillaceum clavigerum obtusiforme praetermissum puberum roseocremeum setigerum gemmarum barba-jovis breviseta

Stippelsteelslijmkop Kaneelkleurige borstelzwam Roestkleurige borstelzwam Tabakborstelzwam Witte zijdetruffel Essenvlieskelkje Geel houtvlieskelkje Gewoon vlieskelkje Geelwit vlieskelkje Oranje bladvlieskelkje Beukennapvlieskelkje Haagbeukdopzwam

cineracea crustosa flavipora nespori paradoxa quercina radula sambuci subalutacea capnoides elongatum ericaeoides ericaeum fasciculare var. fasciculare en var. pusilla marginatum

Asgrauwe tandjeszwam Korrelige tandjeszwam Abrikozenbuisjeszwam Penseeltandjeszwam Witte tandzwam Eikentandjeszwam Valse tandzwam Witte vlierschorszwam Wimpertandjeszwam Dennenzwavelkop Bleke moeraszwavelkop Gele moeraszwavelkop Heidezwavelkop Gewone zwavelkop

Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hymenoscyphus Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphoderma Hyphodiscus Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hyphodontia Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypholoma

Vrolijk vlieskelkje Klein bladvlieskelkje Slank vlieskelkje Wilgentwijgvlieskelkje Wilgenhoutvlieskelkje Wimpersporig vlieskelkje Grootsporig vlieskelkje Vroeg vlieskelkje Fijnharig harskorstje * Stompharig harskorstje Kransbekerharskorstje Fluwelig harskorstje Blozend harskorstje Barstend harskorstje Peppelknopschoteltje Franjetandjeszwam Naaldhouttandjeszwam

Zilversteelzwavelkop

16


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Hypholoma

radicosum

Stinkzwavelkop

Hypholoma Hypholoma Hypholoma Hypochnicium Hypochnicium Hypochnicium Hypocrea Hypocrea Hypocrea Hypocrea Hypoderma Hypomyces Hypomyces Hypomyces Hyponectria

subericaeum sublateritium udum geogenium punctulatum sphaerosporum aureoviridis citrina pulvinata rufa rubi aurantius ochraceus rosellus buxi

Modderzwavelkop Rode zwavelkop Bruine moeraszwavelkop Smalsporig elfendoekje Kleinsporig elfendoekje Rondsporig elfendoekje Gele kussentjeszwam Platte kussentjeszwam Poederige kussentjeszwam Rossige kussentjeszwam Bramenbootje Oranje zwameter Russulazwameter Hangende zwameter

Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypoxylon Hypsizygus Hysterium Hysterium Hysterographium Hysterostegiella Incrucipilum Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe

cohaerens fragiforme fuscum howeianum multiforme rubiginosum ulmarius angustatum pulicare fraxini dumeti ciliare abjecta acutella adaequata amethystina appendiculata assimilata asterospora bongardii calospora cicatricata cincinnata var. cincinnata en var. major cookei var. cookei corydalina var. corydalina en var. erinaceomorpha curvipes var. curvipes en var. ionipes dulcamara flavella var. flavella flocculosa var. flocculosa en var. crocifolia fraudans furfurea var. furfurea

Kasseienkogelzwam Roestbruine kogelzwam Gladde kogelzwam Kleinsporige kogelzwam Vergroeide kogelzwam Rode korstkogelzwam Iepenzwam Schorsspleetlipkogelzwam * Essenspleetlipkogelzwam Bramendekselbekertje * * Spitse vezelkop Wijnrode vezelkop

Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe

Paarssteelvezelkop Franjevezelkop Kleine knolvezelkop Sterspoorvezelkop Geurende vezelkop Stekelspoorvezelkop * Violetbruine vezelkop Gladde knolvezelkop Groenige perenvezelkop Zilversteelvezelkop Gewone viltkop Spitse spleetvezelkop Vlokkige vezelkop Perenvezelkop Zwartbruine vezelkop

17


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Inocybe

fuscidula

Sombere vezelkop

Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe

Satijnvezelkop Gladde vezelkop Kleinsporige vezelkop Lilagrijze vezelkop Grijsbruine vezelkop Amandelvezelkop Vals poedersteeltje Zandpadvezelkop Grijsplaatvezelkop Valse wolvezelkop - Gewone wolvezelkop

Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe

geophylla var. geophylla en var. lilacina glabrescens glabripes griseolilacina griseovelata hirtella var. hirtella en var. bispora jacobi lacera var. lacera langei lanuginosa var. lanuginosa en var. ovatocystis leptophylla maculata maragaritispora mixtilis napipes nitidiuscula obscurobadia ochroalba paludinella pelargonium petiginosa praetervisa pseudoasterospora pseudohiulca pusio rimosa salicis sambucina sindonia splendens squamosa

Purperbruine wolvezelkop Gevlekte vezelkop Schubbige knobbelspoorvezelkop Gele knolvezelkop Bruine knolvezelkop Glanzende vezelkop Bruine pelargoniumvezelkop Bleekgele vezelkop Valse satijnvezelkop * Poedersteeltje Gewone knolvezelkop Valse sterspoorvezelkop Gevlekte knolvezelkop Paarssteelspleetvezelkop Geelbruine spleetvezelkop Wilgenvezelkop Witte heidevezelkop Bleke vezelkop Aarddrager Dwergvezelkop

Inocybe Inocybe Inocybe Inocybe Inonotus Inonotus Inonotus Inonotus Inonotus Inonotus Irpex Ischnoderma Junghuhnia Kretzschmaria Kuehneola

squarrosa subcarpta transitoria trivialis cuticularis dryadeus hispidus nodulosus radiatus rheades lacteus benzoinum nitida deusta uredinis

Populiervezelkop Bruine zandvezelkop * * Dunne weerschijnzwam Eikenweerschijnzwam Ruige weerschijnzwam Beukenweerschijnzwam Elzenweerschijnzwam Vosrode weerschijnzwam Melkwitte irpex Teervlekkenzwam Zalmkleurige poria Korsthoutskoolzwam Bramenroest

Kuehneromyces

mutabilis

Stobbenzwammetje

18


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Laccaria

amethystina

Amethistzwam (Rodekoolzwam)

Laccaria Laccaria Laccaria Laccaria Laccaria Laccaria Lachnella Lachnella Lachnellula Lachnellula Lachnellula Lachnellula Lachnum Lachnum Lachnum

bicolor fraterna laccata var. pallidifolia proxima purpureobadia tortilis alboviolascens villosa calyciformis occidentalis subtilissima willkommii apalum controversum nudipes

Tweekleurige fopzwam Steenrode fopzwam Gewone fopzwam Schubbige fopzwam Purperbruine fopzwam Gekroesde fopzwam Dofpaars wolschijfje Wit wolschijfje Fijn viltkelkje Larixviltkelkje Dennenviltkelkje Larixkankerviltkelkje Pitrusfranjekelkje Rietfranjekelkje Spireafranjekelkje

Lachnum Lachnum Lachnum Lacrymaria Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius

pudibundum tenuissimum virgineum lacrymabunda accerimus aspideus azonites blennius camphoratus chrysorrheus circellatus controversus decipiens deterrimus evosmus fluens fuliginosus glyciosmus helvus hepaticus lacunarum lilacinus mammosus mitissimus necator obscuratus omphaliformis pallidus pubescens

Wilgenfranjekelkje Teer franjekelkje Gewoon franjekelkje Tranende franjehoed Gekroesde melkzwam Violetvlekkende moerasmelkzwam Bleke fluweelmelkzwam Grijsgroene melkzwam Kruidige melkzwam Zwavelmelkzwam Haagbeukmelkzwam Populierenmelkzwam Pelargoniummelkzwam Peenrode melkzwam Vaaggegordelde melkzwam

Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius

pyrogalus quietus resimus rufus

Vuurmelkzwam Kaneelkleurige melkzwam Gewimperde melkzwam Rossige melkzwam

Beukenmelkzwam Donkere fluweelmelkzwam Kokosmelkzwam Viltige maggizwam Leverkleurige melkzwam Greppelmelkzwam Lila melkzwam Donkere kokosmelkzwam Oranje melkzwam Zwartgroene melkzwam Rosse elzenmelkzwam Rossige elzenmelkzwam Bleke melkzwam Donzige melkzwam

19


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Lactarius

serifluus

Watermelkzwam

Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Lactarius Laetiporus Lamprospora Langermannia Lasiosphaeria Lasiosphaeria Lasiosphaeria

subdulcis subumbonatus tabidus torminosus trivialis uvidus vellereus vietus zonarius sulphureus areolata gigantea hirsuta ovina spermoides

Bitterzoete melkzwam * Rimpelende melkzwam Baardige melkzwam Forse melkzwam Violetvlekkende melkzwam Schaapje Roodgrijze melkzwam Fijngegordelde melkzwam Zwavelzwam * Reuzenbovist Harig ruigkogeltje Eivormig ruigkogeltje Stronkruigkogeltje

Lasiosphaeria Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Leccinum Lentinellus Lentinus Lentinus Lentinus Lentinus Lenzites Leocarpus Leotia Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota

strigosa brunneogriseolum carpinum duriusculum nucatum oxydabile quercinum roseofractum scabrum thalassinum variicolor versipelle cochleatus conchatus lepideus strigosus tigrinus betulinus fragilis lubrica aspera boudieri brunneoincarnata carinii castanea clypeolaria cristata felina fuscovinacea

Schraal ruigkogeltje Bruingrijze berkenboleet Haagbeukboleet Harde populierboleet * * Eikenboleet Donkerbruine berkenboleet Gewone berkenboleet * Bonte berkenboleet Oranje berkenboleet Bruine anijszwam Trechtertaaiplaat Schubbige taaiplaat

Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota

grangei griseovirens hystrix ignicolor

Groenschubbige parasolzwam Grijsgroene parasolzwam * Vuurparasolzwam

Ruige taaiplaat Tijgertaaiplaat Fopelfenbankje Glanzend druivenpitje Groene glibberzwam Spitschubbige parasolzwam Oranjebruine parasolzwam Gegordelde parasolzwam Bruingele stekelparasolzwam Kastanjeparasolzwam Bosparasolzwam Stinkparasolzwam Panterparasolzwam Purperbruine parasolzwam

20


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Lepiota

pseudohelveola

Manchetparasolzwam

Lepiota Lepiota Lepiota Lepiota Lepista Lepista Lepista Lepista Lepista Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria Leptosphaeria

subalba subincarnata tomentella ventriosospora flaccida irina nuda saeva sordida acuta coniothyrium dolioloides doliolum nodorum purpurea

Bleke parasolzwam Vaalroze parasolzwam Viltparasolzwam Geelbruine wolsteelparasolzwam Roodbruine schijnridderzwam Geurige schijnridderzwam Paarse schijnridderzwam Paarssteelschijnridderzwam Vaalpaarse schijnridderzwam Brandnetelkogeltje * * * *

Leptospora Leptotrochila Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus Leucoagaricus Leucocoprinus Leucocoprinus Leucogyrophana Leucoscypha Leveillula Licea Lophiostoma Lophiostoma Lophiostoma Lophiostoma Lophodermium Lophodermium Lophodermium Lycogala Lycogala Lycogala Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon Lycoperdon

rubella ranunculi badhamii barssii georginae leucothites serenus brebissonii lilacinogranulosus mollusca leucotricha verbasci variabilis arundinis fuckelii var. fuckelii origani var. rubidum semiliberum arundinaceum gramineum pinastri conicum epidendron terrestre foetidum lividum mammiforme molle perlatum pyriforme

* Boterbloemschijfje Bloedende champignonparasol Wortelende champignonparasol Glinsterende champignonparasol Blanke champignonparasol Witte champignonparasol Spikkelplooiparasol Lilakorrelige plooiparasol Weke aderzwam Wit viltkogeltje Toortsmeeldauw * * *

Lycoperdon Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum

umbrinum anthracophilum atratum confusum

Donkerbruine stuifzwam Rondsporig pekzwammetje Gladsporig pekzwammetje Bruine grauwkop

* * Rietspleetlip Grasspleetlip Dennennaaldspleetlip Dwergboomwrat Gewone boomwrat * Zwartwordende stuifzwam Melige stuifzwam Vlokkige stuifzwam Zachtstekelige stuifzwam Parelstuifzwam Peervormige stuifzwam

21


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Lyophyllum

connatum

Witte bundelridderzwam

Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Lyophyllum Macrocystidia Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrolepiota Macrotyphula

decastes fumosum palustre rancidum tylicolor cucumis excoriata konradii mastoidea olivieri procera rachodes rachodes var. hortensis venenata fistulosa

Bruine bundelridderzwam Bruinplaatbundelridderzwam Veenmosgrauwkop Wortelende grauwkop Kleine grauwkop Levertraanzwam Rafelige parasolzwam Donkere parasolzwam Tepelparasolzwam * Grote parasolzwam Knolparasolzwam Tuinparasolzwam * Pijpknotszwam

Macrotyphula Marasmiellus Marasmiellus Marasmiellus Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Marasmius Mastigosporium Megacollybia Megalocystidium Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsora Melampsorella Melanamphora

juncea candidus ramealis vaillantii alliaceus androsaceus bulliardii cohaerens curreyi epiphylloides epiphyllus limosus minutus oreades querceus quercophilus rotula setosus wynnei album platyphylla lactescens capraearum epitea euphorbiae larici-populina populnea symphyti spinifera

Draadknotszwam Wit ruitertje Takruitertje Halmruitertje Grote knoflooktaailing Paardenhaartaailing Dwergwieltje Hoornsteeltaailing Oranje grastaailing Klimoptaailing Witte taailing Rietwieltje Populiertaailing Weidekringzwam Bleke knoflooktaailing

Melanogaster Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca

broomeianus arcuata brevipes cognata

Welriekende inkttruffel * Kortstelige veldridderzwam Okerkleurige veldridderzwam

Witte paardenhaartaailing Wieltje Tengere beukentaailing Beukentaailing * Breedplaatwortelzwam Gewone melkkorstzwam Wilgenroest Katwilgroest Wolfsmelkroest Lork-Populierroest Espenroest Smeerwortelroest *

22


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Melanoleuca

excissa

Grijze veldridderzwam

Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanoleuca Melanomma Melanophyllum Melanotus Melanotus Melasmia Melastiza Membranomyces Meripilus

graminicola grammopodia humilis melaleuca polioleuca strictipes verrucipes pulvis-pyrius haematospermum horizontalis phillipsii acerina chateri spurius giganteus

* Streepsteelveldridderzwam Vloksteelveldridderzwam Zwartwitte veldridderzwam * Bleke veldridderzwam Spikkelsteelveldridderzwam Zwarte kruitzwam Verkleurzwammetje Leerkaalkopje Schelpkaalkopje * Gewoon korthaarschijfje * Reuzenzwam

Merismodes Meruliopsis Merulius Metatrichia Metatrichia Micromphale Micromphale Micromphale Microsphaera Microsphaera Microsphaera Microsphaera Mitrula Mniaecia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Mollisia Morchella Morchella

anomalus corium tremellosa floriformis vesparia brassicolens foetidum perforans alphitoides divaricata hypericacearum trifolii paludosa jungermanniae benesuada carduorum cinerea clavata coerulans discolor fusca hydrophila ligni melaleuca petiolincola revincta ventosa elata esculenta

Breedsporig hangkommetje Papierzwammetje Spekzwoerdzwam Donkerbruin kelkpluisje Gebundeld kelkpluisje * Takjesstinktaailing Sparrenstinktaailing Eikenmeeldauw Vuilboommeeldauw Hertshooimeeldauw Honingklavermeeldauw Beekmijtertje Blauw levermosschoteltje *

Morchella Mucilago Mutinus Mutinus

semilibera crustacea caninus ravenelii

Kapjesmorielje Kalkschuim Kleine stinkzwam Roze stinkzwam

* Gedrongen mollisia Viltige mollisia Leverkruidmollisia Bleke mollisia Grijze viltmollisia Oeverviltmollisia Witrandmollisia

* Geelgroene mollisia Kegelmorielje Gewone morielje

23


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Mycena

abramsii

Voorjaarsmycena

Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena

acicula adscendens aetites amicta arcangeliana aurantiomarginata belliae capillaripes capillaris cinerella citrinomarginata clavicularis clavularis crocata diosma

Oranje dwergmycena Suikermycena Grijsbruine grasmycena Donzige mycena Bundelmycena Goudrandmycena Rietmycena Stinkende roodsnedemycena Kleine beukenbladmycena Grijze mycena Citroensnedemycena Palingsteelmycena * Prachtmycena Tweegeurmycena

Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena

epipterygia erubescens filopes flavescens flavoalba galericulata galopus haematopus hiemalis inclinata leptocephala longiseta maculata metata mirata niveipes nucicola olida olivaceomarginata pelianthina polyadelpha polygramma pseudocorticola pterigena pura purpureofusca rorida rosea rosella

Dennenkleefsteelmycena Bittere mycena Draadsteelmycena Geelsnedemycena Geelwitte mycena Helmmycena Melksteelmycena Grote bloedsteelmycena Stronkmycena Fraaisteelmycena Stinkmycena Langhaarmycena Gevlekte mycena Dennenmycena Gestreepte schorsmycena

Mycena Mycena Mycena Mycena

rubromarginata sanguinolenta speirea stipata

Roodsnedemycena Kleine bloedsteelmycena Kleine breedplaatmycena Bundelchloormycena

Rivierbosmycena * Ranzige mycena Bruinsnedemycena Purpersnedemycena Witte eikenbladmycena Streepsteelmycena Blauwgrijze schorsmycena Varenmycena Elfenschermpje Purperbruine mycena Slijmsteelmycena Heksenschermpje Roze sparrenmycena

24


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Mycena

stylobates

Schijfsteelmycena

Mycena Mycena Mycena Mycena Mycena Mycoacia Mycoacia Mycoacia Mycosphaerella Mycosphaerella Myriosclerotinia Myrothecium Myxarium Myxarium Myxarium

tenuispinosa tintinnabulum viridimarginata vitilis vulgaris aurea fuscoatra uda punctiformis superflua sulcatula atroviride grilletii nucleatum podlachicum

Stekeltjesmycena Wintermycena Groensnedemycena Papilmycena Kleefsnedemycena Bleke stekelkorstzwam Bruinzwarte stekelkorstzwam Gele stekelkorstzwam Gewoon stipkogeltje Brandnetelstipkogeltje Kleine zeggenknolkelkje * Grijze suikertrilzwam Klontjestrilzwam Dunne trilzwam

Myxarium Myxomphalia Nectria Nectria Nectria Nectria Nectria Nectria Nemania Nemania Nemania Nidularia Nitschkia Octospora Octospora Octospora Oligonema Oligonema Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Oligoporus Olla Olla Ombrophila

subhyalinum maura cinnabarina coccinea episphaeria galligena magnusiana peziza chestersii confluens serpens deformis confertula axillaris melina wrightii flavidum schweinitzii caesius fragilis lacteus ptychogaster rennyi stipticus subcaesius tephroleucus millepunctata scrupulosa pura var.pura

* Splijtplaat Gewoon meniezwammetje Bloedrood meniezwammetje Kogelmeniezwammetje Boomkanker meniezwammetje * Ingedeukt meniezwammetje Streepsporige korstkogelzwam

Omphalina Omphalina Omphalina Omphalina

chlorocyanea demissa griseopallida pyxidata

Grijze korstkogelzwam Eierzakje Essenpokzwammetje Spoelsporig mosschijfje * Pluisdraadmosschijfje Wrattig goudbolletje Dwerggoudbolletje Blauwe kaaszwam Vlekkende kaaszwam Melkwitte kaaszwam Boompuist Bestoven kaaszwam Bittere kaaszwam Vaalblauwe kaaszwam Asgrauwe kaaszwam

Roze knoopzwam Blauwgroen trechtertje Purpertrechtertje Bleekgrijs trechtertje Roodbruin trechtertje

25


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Omphalina

rustica

Vorkplaattrechtertje

Onygena Ophiobolus Ophiobolus Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Orbilia Ossicaulis Otidea Otidea Otidea Otidea

corvina acuminatus erythrosporus alnea auricolor cyathea delicatula inflatula leucostigma sarraziniana lignatilis alutacea bufonia cochleata leporina

Vogelveerzwam *

Otidea Oudemansiella Oxyporus Oxyporus Pachyella Paecilomyces Paecilomyces Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panaeolus Panellus Panellus Panellus Paradidymella Paullicorticium Paxillus Paxillus Paxillus Peniophora Peniophora Peniophora Peniophora

onotica mucida obducens populinus babingtonii farinosus tenuipes acuminatus ater campanulatus fimicola fimiputris foenisecii papillionaceus retirugis sphinctrinus subbalteatus mitis serotinus stipticus clarkii niveocremeum filamentosus involutus validus cinerea incarnata limitata lycii

Gewoon varkensoor Porseleinzwam Fijne poria Witte populierzwam Okerbruin beekschijfje Gewone rupsenzwam * Spitse vlekplaat Zwartbruine vlekplaat Paardenmestvlekplaat Grauwe vlekplaat Geringde vlekplaat Gazonvlekplaat Witte vlekplaat Geaderde vlekplaat Franjevlekplaat Gezoneerde vlekplaat Dennenschelpzwam Groene schelpzwam Scherpe schelpzwam * Grote urnkorstzwam Elzenkrulzoom Gewone krulzoom * Asgrauwe schorszwam Oranjerode schorszwam Essenschorszwam Berijpte schorszwam

Peniophora Peniophora Peniophora Perenniporia

quercina rufomarginata violaceolivida fraxinea

Paarse eikenschorszwam Lindenschorszwam Grauwviolette schorszwam Essenzwam

Rood wasbekertje Kromsporig wasbekertje Trechterwasbekertje Niersporig wasbekertje * Bleek wasbekertje Doorzichtig wasbekertje Fraaie houttrechterzwam Zeemkleurig hazenoor Donker hazenoor Gedrongen hazenoor Echt hazenoor

26


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Perichaena

corticalis

Dekselgoudkussentje

Perichaena Periconia Periconia Pezicula Pezicula Pezicula Pezicula Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza

depressa byssoides cookei acericoloa cinnamomea eucrita rubi ampliata anthracina arvernensis badia badioconfusa celtica cerea echinospora

Plat goudkussentje * * Esdoornschorsbekertje Geel schorsbekertje

Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Peziza Phaeohelotium Phaeohelotium Phaeohelotium Phaeohelotium Phaeolepiota Phaeolus Phaeomarasmius Phaeosphaeria Phallus Phanerochaeta Phanerochaeta Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phanerochaete Phellinus Phellinus

michelii micropus moseri petersii repanda sepiatra subviolacea succosa varia vesiculosa imberbe monticola subcarneum umbillicatum aurea schweinitzii erinaceus herpotrichoides impudicus laevis sordida filamentosa laevis sanguinea sordida tuberculata velutina conchatus contiguus

Zwavelmelkbekerzwam Molmbekerzwam Paarse brandplekbekerzwam Dadelbruine brandplekbekerzwam Bleekbruine bekerzwam Kleine brandplekbekerzwam Violette brandplekbekerzwam Gewone melkbekerzwam Grote houtbekerzwam Vroege bekerzwam Verkleurend vlieskelkje Bruinsporig sapbekertje Vleeskleurig sapbekertje Genaveld sapbekertje Goudhoed

Phellinus Phellinus Phellinus Phellinus

ferreus ferruginosus igniarius pomaceus

Langsporige korstvuurzwam Gewone korstvuurzwam Echte vuurzwam Boomgaardvuurzwam

Bramenschorsbekertje Voddenbekerzwam Zwarte brandplekbekerzwam Bruine bosbekerzwam Bruine bekerzwam Olijfbruine bosbekerzwam Purperen bosbekerzwam Wasgele bekerzwam Zemelige brandplekbekerzwam

Dennenvoetzwam Egelzwammetje Grote stinkzwam * Groezelig huidje * * Bloedhuidje Groezelig huidje Wrattig huidje Ruig huidje Bruinzwarte vuurzwam Werkhoutvuurzwam

27


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Phellinus

punctatus

Vlakke vuurzwam

Phellinus Phellodon Phellodon Phialina Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebia Phlebiella Phlebiella Phlebiella Phlebiella Phlebiella

robustus melaleucus niger separabilis lilascens livida radiata rufa subochracea tristis allantospora christiansenii pseudotsugae tulasnelloidea vaga

Eikenvuurzwam Tengere stekelzwam Blauwzwarte stekelzwam * Lila aderzwam Veranderlijke aderzwam Oranje aderzwam Porieaderzwam Roodgele aderzwam * Grauw wasje Wit schorsnetje Naaldhoutwasje Wissewasje Zwavelschorszwam

Phlebiopsis Phleogena Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Pholiota Phoma Phomatospora Phragmidium Phragmidium Phylloporia Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum Physarum

gigantea faginea alnicola astragalina aurivella cerifera flammans graminis gummosa highlandensis jahnii lenta lucifera oedipus populnea scamba squarrosa tuberculosa acuta dinemasporium bulbosum violaceum ribis bivalve compressum conglomeratum leucophaeum nutans psittacinum

Harszwam Beukenpoederkopje Elzenbundelzwam Goudvinkzwam Goudvliesbundelzwam * Goudgele bundelzwam Grasbundelzwam Bleekgele bundelzwam Brandplekbundelzwam Slijmsteelbundelzwam Slijmerige blekerik Fijnschubbige bundelzwam Donsvoetbundelzwam Wollige bundelzwam

Physarum Physisporinus Physisporinus Pilobolus

viride sanguinolentus vitreus crystallinus

Geelgroen kalkkopje Bloedende buisjeszwam Glazige buisjeszwam Gewone kogelschieter

Zijige bundelzwam Schubbige bundelzwam Oranjegele bundelzwam * * Dauwbraamroest Zwarte braamroest Kardinaalsmutsvuurzwam Opensplijtend kalkkopje Samengedrukt kalkkopje Geklonterd kalkkopje Grijswit kalkkopje Knikkend kalkkopje Oranjesteelkalkkopje

28


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Piptoporus

betulinus

Berkenzwam

Pleospora Pleurotus Pleurotus Pleurotus Pleurotus Plicatura Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus

herbarum cornucopiae dryinus ostreatus pulmonarius crispa cervinus cinereofuscus ephebeus hispidulus inquilinus leoninus nanus pallescens pellitus

* Trechteroesterzwam Schubbige oesterzwam Gewone oesterzwam Bleke oesterzwam Plooivlieswaaiertje Gewone hertenzwam Grondhertenzwam Splijthoedhertenzwam Pluishoedhertenzwam Witte rimpelhertenzwam Goudgele hertenzwam Dwerghertenzwam Gevoorde hertenzwam Sneeuwwitte hertenzwam

Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Pluteus Poculum Podosphaera Podosphaeria Podosphaeria Polydesmia Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polyporus Polythrincium Propolomyces Protocrea Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella

petasatus phlebophorus plautus podospileus romellii salicinus thomsonii umbrosus sydowianum tridactyla clandestina tridactyla pruinosa alveolarius badius brumalis ciliatus squamosus tuberaster umbellatus varius trifolii versicolor farinosa almerensis artemisiae atrolaminata badiophylla bipellis

Zaagselhertenzwam Geaderde hertenzwam Knolvoethertenzwam Fluweelhertenzwam Geelsteelhertenzwam Grauwgroene hertenzwam Roetkleurige hertenzwam Pronkhertenzwam * Kersenmeeldauw Meidoornmeeldauw Kersenmeeldauw Kernzwamknopje * Peksteel

Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella

candolleana canoceps connata conopilus

Bleke franjehoed Conische wolfranjehoed Toefige franjehoed Langsteelfranjehoed

Winterhoutzwam Voorjaarshoutzwam Zadelzwam Franjeporiezwam Schermpjespolypoor Waaierbuisjeszwam * Grijswit houtschijfje * Polderfranjehoed Wollige franjehoed Zwartplaatfranjehoed Bruinplaatfranjehoed Purperrode franjehoed

29


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Psathyrella

corrugis f. corrugis

Sierlijke franjehoed

Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella

cotonea frustulenta fulvescens fusca gossypina laevissima longicauda lutensis maculata marcescibilis microrrhiza f. microrrhiza multipedata obtusata ocellata olympiana

Geelvoetfranjehoed Roodbruine franjehoed Bruinwordende franjehoed Beukenfranjehoed Bruinbultige franjehoed Kleinsporige franjehoed Penwortelfranjehoed Satijnsteelfranjehoed Gevlekte franjehoed Spaanderfranjehoed Kortwortelfranjehoed Bundelfranjehoed Stompe franjehoed Vale franjehoed Kroontjesfranjehoed

Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Psathyrella Pseudoclitocybe Pseudocraterellus Pseudohydnum Pseudomicrodochium Pseudopeziza Pseudotrichia Psilachnum Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Psilocybe Pterula Pterula

panaeoloides pannucioides piluliformis populina prona f. prona pseudocorrugis pygmaea spadicea spadiceogrisea sphagnicola tephrophylla typhae cyathiformis undulatus gelatinosum aciculare trifolii minor chrysostigmum coprophila inquilina var. inquilina merdaria montana phyllogena physaloides semilanceata squamosa gracilis multifida

Bermfranjehoed Zijdefranjehoed Witsteelfranjehoed Peppelfranjehoed Kleine grasfranjehoed Roodsneefranjehoed Dwergfranjehoed Dadelfranjehoed Vroege franjehoed Veenmosfranjehoed Conische franjehoed Lisdoddenfranjehoed Bruine schijntrechterzwam Kleine trompetzwam Stekeltrilzwam

Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia

acetosae adoxae arenaria brachypodii

Veldzuringroest Muskuskruidroest Anjerroest Kortsteelroest

* Klaverbladschijfje

Mestkaalkopje Halmkaalkopje Meststropharia Zandkaalkopje Ruitsporig kaalkopje * Puntig kaalkopje Geschubde stropharia Kruidveertje Sparrenveertje

30


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Puccinia

calcitrapae

Distelroest

Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia

caricina circaeae cnici coronata deschampsiae glechomatis graminis hieracii lagenophorae lapsanae magnusiana malvacearum menthae obscura phragmitis

Brandnetelroest Heksenkruidroest Speerdistelroest Kroonroest Ruwe smeleroest Hondsdrafroest Zwarte roest Havikskruidroest Kleine kruiskruidroest Akkerkoolroest Fijne rietroest Kaasjeskruidroest Muntroest Madeliefjesroest Grauwe rietroest

Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Puccinia Pulvinula Pycnoporus Pycnostysanus Pyrenopeziza Pyrenopeziza Pyrenopeziza Ramaria Ramaria Ramaria Ramaria Ramariopsis Ramariopsis Ramsbottomia Rebentischia Resinicium Resinomycena Resupinatus Resupinatus Reticularia Reticularia

poarum polygoni-amphibii pulverulenta punctiformis recondita sessilis striiformis tanaceti violae convexella cinnabarinus azalea escharodes petiolaris urticicola abietina botrytis formosa stricta minutula tenuiramosa macracantha massalongii bicolor saccharifera applicatus trichotis lycoperdon olivaceum

Beemdgrasroest Veenwortelroest Basterdwederikroest Akkerdistelroest Wit struisgrasroest Rietgrasroest Hondstarweroest Alsemroest Viooltjesroest Groot moskussentje Vermiljoenhoutzwam * Bramenuitbreekkommetje Esdoornuitbreekkommetje *

Reticularia Rhizopogon Rhodocollybia

splendens luteolus butyracea var. asema en var. butyracea

Rossig boomkussen Okerkleurige vezeltruffel Botercollybia

Groenwordende koraalzwam Bloemkoolzwam Fraaie koraalzwam Rechte koraalzwam * Bezemkoraaltje Stersporig mosschijfje Kristalstertandjeszwam Pronkruitertje Kaal dwergoortje Harig dwergoortje Zilveren boomkussen Olijfkleurig boomkussen

31


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Rhodocollybia

maculata

Roestvlekkenzwam

Rhodocollybia Rhodocybe Rhodotus Rhopographus Rhytisma Rickenella Rickenella Ripartites Rosellinia Rosellinia Rosellinia Rozites Russula Russula Russula

prolixa var. distorta gemina palmatus filicinus acerinum fibula swartzii tricholoma aquila mammiformis thelena caperatus acrifolia adusta aeruginea

Rossige collybia Vleeskleurige zalmplaat Zalmzwam Adelaarsvarenstreepzwam Inktvlekkenzwam Oranjegeel trechtertje Paarsharttrechtertje Gewoon vilthoedje Lentetepelkogeltje Glad tepelkogeltje Spits tepelkogeltje * Scherpe grauwhoedrussula Rookrussula Groene berkenrussula

Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula

albonigra amoenicolor amoenolens anthracina aquosa atropurpurea atrorubens betularum brunneoviolacea chloroides clariana claroflava clavipes coerulea curtipes cutefracta cyanoxantha decipiens densifolia drimeia elaeodes emetica f. longipes exalbicans farinipes fellea foetens fragilis fusca gracillima

Zwartwitte russula Valse pastelrussula Scherpe kamrussula Anthracietrussula Waterige russula Zwartpurperen russula Zwartrode russula Roze berkenrussula Gewolkte russula Smalplaatrussula Tweegeurrussula Gele berkenrussula Vissige okerrussula Papilrussula Kortsteelrussula

Russula Russula Russula Russula

graveolens grisea heterophylla insignis

Vissige eikenrussula Duifrussula Vorkplaatrussula Verkleurende kamrussula

CraquelĂŠrussula Regenboogrussula Roze geelplaatrussula Fijnplaatrussula Duivelsbroodrussula Groene visrussula * Verblekende russula Bleekgele russula Beukenrussula Stinkende russula Broze russula * Sierlijke russula

32


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Russula

ionochlora

Lilagroene russula

Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula

laeta laurocerasi lepida lilacea luteotacta maculata mairei megacantha melitodes melliolens nauseosa nigricans nitida ochroleuca odorata

Okerroze russula Amandelrussula Potloodrussula Lila russula Geelvlekkende russula Gevlekte russula Stevige braakrussula * * Honingrussula Kleine sparrenrussula Grofplaatrussula Kleine berkenrussula Geelwitte russula Geurige russula

Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula Russula

olivacea paludosa parazurea pectinatoides pelargonia persicina pseudointegra puellaris puellula queletii risigallina romellii rutila sericatula silvestris solaris sororia subfoetens subrubens turci undulata velenovskyi versicolor vesca veternosa violacea violeipes virescens xerampelina

Gerimpelde russula Appelrussula Berijpte russula Onsmakelijke kamrussula Geraniumrussula Kruipwilgrussula Kleibosrussula Vergelende russula Milde braakrussula Purperrode russula Abrikozenrussula Geelplaatregenboogrussula Rode geelplaatrussula

Rutstroemia Rutstroemia Rutstroemia Rutstroemia

echinophila firma luteovirescens sydowiana

Kastanjestromakelkje Eikentakstromakelkje Esdoornstromakelkje Eikenbladstromakelkje

Gewone braakrussula Zonnerussula Forse kamrussula Vergelende stinkrussula Wilgenrussula Jodoformrussula Zwartpurperen russula Schotelrussula Bonte berkenrussula Smakelijke russula Tweekleurige russula Violette russula Paarsstelige pastelrussula Ruwe russula Roodvoetrussula

33


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Sarcodon

lepidus

Fraaie stekelzwam

Sarcodon Sarcoscypha Sarcoscypha Sawadaia Schizophyllum Scleroderma Scleroderma Scleroderma Scleroderma Scleroderma Scleroderma Sclerotinia Scopuloides Scutellinia Scutellinia

scabrosus austriaca coccinea bicornis commune areolatum bovista cepa citrinum flavidum verrucosum sclerotiorum hydnoides barlae legaliae

Blauwvoetstekelzwam Krulhaarkelkzwam Rode kelkzwam Esdoornmeeldauw Waaiertje Kleine aardappelbovist Kale aardappelbovist Uiige aardappelbovist Gele aardappelbovist * Wortelende aardappelbovist Gewoon knolkelkje Wastandjeszwam Kalkgraslandwimperzwam Stersporige wimperzwam

Scutellinia Scutellinia Scytinostroma Sebacina Seimatosporium Sepedonium Serpula Serpula Simocybe Simocybe Simocybe Sistotrema Sistotrema Sistotrema Sistotremella Skeletocutis Skeletocutis Sparassis Sphaerobolus Sphaeropsis Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Sphaerotheca Spinellus Steccherinum Steccherinum Stemonitis

scutellata trechispora portentosum incrustans lichenicola chrysospermum himanthioides lacrimans centunculus rubi sumptuosa brinkmannii coroniferum sernanderi perpusilla amorpha niveus crispa stellatus sapinea balsaminae euphorbiae fusca macularis plantaginis fusiger fimbriatum ochraceum axifera

Gewone wimperzwam Stekelsporige wimperzwam Onvertakte stinkkorstzwam Kruipend waskorstje * Goudschimmel Dakloze huiszwam Echte huiszwam Olijfkleurig matkopje Gewoon matkopje Groot matkopje Melige urnkorstzwam Sneeuwwitte urnkorstzwam * Kabouterurnkorstzwam

Stemonitis Stemonitis Stemonitopsis Stereum

fusca smithii typhina gausapatum

Gebundeld netpluimpje Kaneelkleurig netpluimpje Zilveren schijnpluimpje Eikenbloedzwam

Witwollige dennenzwam Kleine kaaszwam Grote sponszwam Kogelwerper * * Wolfsmelkmeeldauw Kruiskruidmeeldauw Braammeeldauw Weegbreemeeldauw Mycenaparasiet Geveerde raspzwam Roze raspzwam Roodbruin netpluimpje

34


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Stereum

hirsutum

Gele korstzwam

Stereum Stereum Stereum Stereum Stilbella Strobilomyces Strobilurus Strobilurus Strobilurus Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia Stropharia

ochraceoflavum rugosum sanguinolentum subtomentosum erythrocephala strobilaceus esculentus stephanocystis tenacellus aeruginosa aurantiaca caerulea coronilla hornemannii inuncta

Twijgkorstzwam Gerimpelde korstzwam Dennenbloedzwam Waaierkorstzwam * Geschubde boleet Sparrenkegelzwam Gewone dennenkegelzwam Bittere dennenkegelzwam Echte kopergroenzwam Oranjerode stropharia Valse kopergroenzwam Okergele stropharia Vloksteelstropharia Witsteelstropharia

Stropharia Stropharia Stropharia Subulicystidium Suillus Suillus Suillus Suillus Suillus Symphytocarpus Taphrina Taphrina Taphrina Tapinella Tapinella Tarzetta Tarzetta Thelephora Thelephora Thelephora Thelephora Thelephora Therrya Tomentella Tomentella Tomentella Tomentella Tomentellopsis Torula

pseudocyanea rugosoannulata (var. lutea) semiglobata longisporum bovinus collinitus grevillei luteus variegatus amaurochaetoides amentorum betulina deformans atrotomentosa panuoides catinus cupularis anthocephala caryophyllea palmata penicillata terrestris fuckelii ellisii ferruginella puberula sublilacina echinospora herbarum

* Blauwplaatstropharia Kleefsteelstropharia Priemharig korstje Koeienboleet Valse melkboleet Gele ringboleet Bruine ringboleet Fijnschubbige boleet Netsporig pluimkussentje Elzenvlag Berkenheksenbezem Krulziekte v.d. Perzik Zwartvoetkrulzoom Ongesteelde krulzoom

Trametes Trametes Trametes Trametes

gibbosa hirsuta multicolor pubescens

Witte bultzwam Ruig elfenbankje Gezoneerd elfenbankje Fluweelelfenbankje

Gekarteld leemkelkje Klein leemkelkje Gespleten franjezwam Prachtfranjezwam Stinkende franjezwam Penseelfranjezwam Gewone franjezwam * Moltonrouwkorstje * Gewoon rouwkorstje Bleek viltvliesje *

35


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Trametes

suaveolens

Anijskurkzwam

Trametes Trechispora Trechispora Trechispora Tremella Tremella Tremella Tremella Tremella Trichaptum Trichaptum Trichia Trichia Trichia Trichia

versicolor cohaerens farinacea mollusca candida encephala foliacea mesenterica penetrans abietinum fusco-violaceum affinis botrytis contorta var. contorta persimilis

Gewoon elfenbankje Gladsporig dwergkorstje Melig dwergkorstje Raatzwammetje Witte trilzwam Kerntrilzwam Bruine trilzwam Gele trilzwam * Paarse dennenzwam * Bolvormig draadwatje Zwart draadwatje Dikwandig draadwatje Goudgeel draadwatje

Trichia Trichia Trichoderma Trichoglossum Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholoma Tricholomopsis Tricholomopsis Trichopeziza Trichopezizella Trichophaea Trichophaeopsis Triphragmium

scabra varia viride hirsutum album argyraceum f. argyraceum cingulatum columbetta equestre fulvum imbricatum lascivum orirubens populinum portentosum saponaceum sulphureum terreum ustale vaccinum virgatum viridis decora rutilans sulphurea nidulus gregaria bicuspis ulmariae

Gezellig draadwatje Fopdraadwatje * Ruige aardtong Witte ridderzwam Zilveren ridderzwam Geringde ridderzwam Witte duifridderzwam Gele ridderzwam Berkenridderzwam Fijnschubbige ridderzwam Vuilwitte ridderzwam Blozende ridderzwam Populierridderzwam Glanzende ridderzwam

Triposporium Trochila Trochila Trochila

elegans craterium ilicina laurocerasi

* Klimopdekselbekertje Hulstdekselbekertje Laurierkersdekselbekertje

Zeepzwam Narcisridderzwam Donkergrijze ridderzwam Beukenridderzwam Ruige ridderzwam Scherpe ridderzwam * Gele houtridderzwam Koningsmantel Zwavelgeel franjekelkje Gladharig franjekelkje * Gespeerd pelsbekertje Moerasspirearoest

36


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Tubaria

confragosa

Geringd donsvoetje

Tubaria Tubaria Tubaria Tubaria Tubaria Tubaria Tuber Tuber Tubercularia Tubeufia Tubifera Tubulicrinis Tubulicrinis Tulasnella Tulasnella

conspersa dispersa furfuracea hiemalis pallidospora pellucida maculatum rufum vulgaris cerea ferruginosa gracillimus subulatus eichleriana pruinosa

Zemelig donsvoetje Meidoorndonsvoetje Gewoon donsvoetje Winterdonsvoetje Bleek donsvoetje Tenger donsvoetje Gevlekte truffel Roodbruine truffel * * Rossig buiskussen Smalsporig oploskorstje Spitsharig oploskorstje Roze waaszwam Berijpte waaszwam

Tylopilus Typhula Typhula Typhula Typhula Tyromyces Uncinula Unguicularia Unguicularia Uromyces Uromyces Uromyces Uromyces Ustilago Ustilago Ustilago Ustilago Ustilago Vascellum Velutarina Venturia Vibrissia Volvariella Volvariella Volvariella Volvariella Volvariella Vuilleminia Vuilleminia

felleus anceps erythropus quisquillaris setipes chioneus adunca incarnatina millepunctata dactylidis fallens ficariae rumicis avenae longissima maydis stellariae violacea pratense rufoolivacea rumicis decolorans bombycina gloiocephala hypopithys murinella surrecta alni comedens

Bittere boleet * Roodvoetknotsje Varenknotsje Bladknotsje Sneeuwwitte kaaszwam Wilgenmeeldauw Vleeskleurig waterkelkje Zwermwaterkelkje Boterbloemroest Klaverroest Speenkruidroest Zuringroest Haverbrand Vlotgrasbrand

Vuilleminia Xercomus Xerocomus Xerocomus

coryli ferrugineus badius chrysenteron

Ma誰sbrand Muurbrand Meeldraadbrand Afgeplatte stuifzwam Takbekertje * Zijdeachtige beurszwam Gewone beurszwam Donzige beurszwam Grijsvezelige beurszwam Parasietbeurszwam Elsschorsbreker Schorsbreker Hazelaarschorsbreker Bruine fluweelboleet Kastanjeboleet Roodsteelfluweelboleet

37


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Xerocomus

cisalpinus

Blauwvlekkende fluweelboleet

Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerocomus Xerula Xylaria Xylaria Xylaria Xylaria Xylaria

communis parasiticus pelletieri porosporus pruinatus pseudoregius ripariellus rubellus subtomentosus radicata carpophila filiformis hypoxylon longipes polymorpha

Blozende fluweelboleet Kostgangerboleet Goudplaatzwam Sombere fluweelboleet Purperbruine fluweelboleet * Wijnrode boleet Rode boleet Gewone fluweelboleet Beukwortelzwam Beukendopgeweizwam Draadvormige geweizwam Geweizwam Esdoornhoutknotszwam Houtknotszwam

Xylaria

rhopaloides

*

38


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

39

Bijlage 2 Overzicht van de bezochte bosgebieden in Vlaams-Brabant, gerangschikt per kwartierhok + aantal onderzochte uurhokken en kwartierhokken # uur- # kwartier- Kwartierhok hokken hokken 1 1

2

3 4

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

5 13 6

6

7 8 9 10

11 12

13

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

d4-23-00 d4-23-11 d4-23-40 d4-23-42 d4-23-44 d4-24-14 d4-24-31 d4-24-32 d4-24-33 d4-24-44 d4-26-12 d4-26-21 d4-32-34 d4-32-42 d4-33-00 d4-33-14 D4-33-21 d4-33-30 d4-33-31 d4-33-32 d4-34-14 d4-34-23 d4-34-24 d4-34-31 d4-34-32 d4-34-33 d4-34-41 d4-35-12 D4-36-23 d4-36-34 d4-37-21 d4-38-00 d4-38-21 d4-38-31 d4-38-34 d4-38-41 d4-38-43 d4-42-24 d4-42-34 d4-43-13 d4-43-14 d4-43-31 d4-43-32 d4-43-33 d4-43-34 d4-44-22

Gebied

Deelgemeente

Gemeente

Lippelobos

Lippelo

Sint-Amands

Lippelobos Lippelobos Lippelobos Marselaer Marselaer Scheysselberg Groenhof Neeravert Kasteel Mezenbroek, het Broek Het Broek

Lippelo Lippelo Lippelo Malderen Malderen Malderen Malderen

Sint-Amands Sint-Amands Sint-Amands Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Willebroek Willebroek Opwijk Buggenhout Buggenhout Buggenhout Londerzeel Buggenhout Buggenhout Buggenhout Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Londerzeel Kapelle-op-den-bos

Buggenhoutbos Buggenhoutbos Handelstraat Buggenhoutbos Buggenhoutbos Buggenhoutbos Drietorens Drietorens Leirekensroute Lakemansplas De Putter Drietorenstraat Ramsdonk Hombeek Bos van Aa, Kollinten Gazon voor NP-secretariaat Planckendael Mechels broek Bloso-domein Bloso-domein NMBS-gedeelte Planckendael Hofstade-Bloso-domein

Broevink Broevink Broevink Paddenbroeken Paddenbroeken Imde

Blaasveld Blaasveld

Malderen

Steenhuffel Steenhuffel

Muizen Mechelen Hofstade Hofstade Muizen Hofstade

Zemst Mechelen Mechelen Mechelen Zemst Zemst Zemst Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Opwijk Wolvertem


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

40 41 42 14 15 16

43 44 45 46

17 47 48 49 50

51 52 18 19

20 21

53 54 55 56 57 58 59 60 60 62 63

22 64 65 23 66 67 68 69 24

25

26 27 28 29

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82

d4-44-24 d4-44-33 d4-44-42 D4-44-44 d4-45-24 d4-45-32 d4-46-11 d4-47-00 d4-47-40 d4-48-00 d4-48-11 d4-48-12 d4-48-21 d4-48-24 d4-48-24 D4-48-41 d4-48-42 d4-48-43 d4-51-00 d4-51-41 d4-52-11 d4-52-13 d4-52-14 d4-52-24 d4-52-31 d4-52-32 d4-53-13 d4-53-31 d4-54-23 d4-54-41 d4-55-00 d4-55-31 d4-55-32 d4-56-00 d4-56-33 d4-56-34 d4-56-43 d4-56-44 d4-57-00 d4-57-40 d4-57-41 d4-57-42 d4-57-43 d4-57-44 d4-58-23 d4-58-31 d4-58-42 d5-12-21 d5-12-23 d5-18-00 d5-24-44 d5-25-33 d5-25-34

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Imde Hunsberg Driesstraat Imde Birrebeekvallei Gravenbos Kasteelpark het Steen Kasteelpark het Steen Bloso-domein Reservaat Vriezenbroek Bloso-domein Bloso-domein Schiplakenbos – Hof ter Linden Steentjesbos Kampenhoutsebaan Steentjesbos Snijsselsbos

Kravaalbos Kravaalbos Kravaalbos Kravaalbos Kravaalbos Paardenbos Kartelobos Foeksenbos Foeksenbos

Humbeek Elewijt Elewijt Hofstade Hofstade Hofstade Schiplaken Berg Elewijt Berg Perk Wezemaal

Meldert Meldert Meldert Meldert Meldert

Brussegem Brussegem

Nationale plantentuin Nationale plantentuin AlbertI-Laan Tangebeekbos Domein drie fonteinen Domein drie fonteinen Mimabos Floordambos Floordambos Floordambos Floordambos Floordambos Hellebos Floordambos Torfbroek Kastanjebos Kastanjebos Torfbroek Meertsels Meertsels

Peutie Melsbroek Melsbroek Melsbroek

Melsbroek Veltem Veltem

40

Wolvertem Wolvertem Wolvertem Wolvertem Wolvertem Meise Grimbergen Zemst Zemst Zemst Zemst Zemst Zemst Boortmeerbeek Kampenhout Zemst Kampenhout Steenokkerzeel Rotselaar Affligem Aalst Aalst Aalst Aalst Aalst Aalst Merchtem Asse Merchtem Merchtem Meise Meise Meise Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Vilvoorde Steenokkerzeel Steenokkerzeel Steenokkerzeel Steenokkerzeel Kampenhout Steenokkerzeel Kampenhout Veltem-Beisem Veltem-Beisem Kampenhout Begijnendijk Begijnendijk Begijnendijk


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

30

31 32

83 84 85 86 87 89 90 91 92 93 94 95 96

33

34

97 98 99 100 101

35 102 36 37

38

39

103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115

40 116 117 41

42

43

118 119 120

121 122

d5-26-00 d5-26-23 d5-26-40 d5-26-41 d5-26-42 d5-26-43 d5-26-44 d5-27-12 d5-28-00 d5-28-22 d5-28-24 d5-28-34 d5-28-40 d5-28-41 d5-28-42 d5-28-44 d5-31-00 d5-31-11 d5-31-21 d5-31-23 d5-31-24 d5-32-00 D5-32-32 d5-33-00 d5-33-34 d5-34-00 D5-34-13 d5-35-00 d5-35-12 d5-35-24 D5-35-42 d5-36-12 d5-36-14 d5-36-21 d5-36-23 d5-36-31 d5-36-34 d5-37-12 d5-37-13 d5-37-14 d5-37-23 d5-38-00 d5-38-14 D5-38-22 d5-38-33 d5-41-00 d5-41-31 d5-41-40 d5-42-00 D5-42-32 D5-43-13 d5-43-14 d5-43-23

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Langendonken Molenvloed (Langdonken) Langdonken Langdonken Langdonken Stippelberg

Abdij van Averbode Abdij van Averbode Abdij van Averbode Abdij van Averbode Zichems veld

Averbode Averbode Tessenderlo Averbode Averbode Averbode Averbode Averbode Rijmenam

Mispeldonk Cassenbroek Ven

Rijmenam Rijmenam

Broekelei Zeggebroek Perkheide Bolloheide De Putten Meertsels Meetshoven Langdonken – Gijmelhoek Gijmel Langdonken – Gijmelhoek Gijmel Meetshoven Molenheide Molenheide Molenheide Demerbroeken Voortberg Voortberg Demerbroeken

Langdorp Langdorp Langdorp Messelbroek Testelt Testelt Zichem

Steentjesbos Steentjesbos Weisetter: Natuurreservaat Spitsbos Spitbos Antitankgracht Werchters broek

Berg Kampenhout Kampenhout

41

Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Herselt Scherpenheuvel-Zichem

Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Bonheiden Bonheiden Bonheiden Bonheiden Bonheiden Keerbergen Keerbergen Tremelo Tremelo Tremelo Tremelo Begijnendijk Begijnendijk Aarschot Aarschot Aarschot Herselt Aarschot Herselt Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Scherpenheuvel-Zichem Aarschot Kampenhout Kampenhout Kampenhout Haacht Haacht Haacht Werchter Werchter


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

123 44 124 125 126 45 127 128 129 130 131 132 133 46 134 135 136 137 47 48 138 49

139 140 141 142 143 144 145 146

50 147 148 149 51 150 151 152 153 154 52 155 156 157 158 159 160 161 162

d5-43-42 d5-44-00 d5-44-42 d5-44-43 d5-44-44 d5-45-00 D5-45-12 d5-45-14 d5-45-20 d5-45-22 d5-45-23 d5-45-24 d5-45-31 d5-45-33 d5-45-41 d5-46-00 d5-46-13 D5-46-22 d5-46-34 d5-46-41 d5-46-42 d5-47-00 D5-47-11 d5-51-00 d5-51-31 d5-51-40 d5-53-11 d5-53-13 d5-53-21 d5-53-22 d5-53-24 d5-53-34 d5-53-41 d5-53-42 d5-54-00 d5-54-11 d5-54-43 d5-54-44 d5-55-00 d5-55-12 d5-55-13 d5-55-13 d5-55-14 d5-55-32 d5-56-00 d5-56-12 d5-56-13 d5-56-14 d5-56-23 d5-56-24 d5-56-31 d5-56-32 d5-56-33

verslag werkjaar 2005

Heikantberg Middelberg Middelberg Wijngaardberg Kloesebos Vorsdonkbos Vorsdonkbos ’s Hertogenheide ’s Hertogenheide Eikelberg ’s Hertogenheide ’s Hertogenheide Wijngaardberg ’s Hertogenheide Mostingbos ’s Hertogenheide De Mot Walenbos Walenbos Walenbos Konijntjesberg Torfbroek Silsombos Plantsoenbos Kasteelpark

bijlagen

Gelrode Gelrode Gelrode Gelrode Gelrode Gelrode Gelrode Gelrode Wezemaal Gelrode Nieuwrode Gelrode Rillaar Nieuwrode Houwaart Houwaart Houwaart Rillaar Berg Tildonk Tildonk

Wijgmaalbroek Troostembergbos Wijgmaalbroek Kloosterbos Kwellenberg

Beninksberg Nationale plantentuin Dunbergbroek Nationale plantentuin Walenbos Walenbos Beninksberg Kasteelpark van Horst Walenbos Walenbos Walenbos Walenbos Walenbos Walenbos

Wijgmaal Rotselaar Rotselaar

Gelrode Nieuwrode Kortrijk-Dutsel Houwaart Houwaart Nieuwrode St.-Pieters-Rode Houwaart Houwaart Houwaart Houwaart Houwaart Houwaart

42

Werchter Rotselaar Rotselaar Rotselaar Rotselaar Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Aarschot Holsbeek Aarschot Aarschot Holsbeek Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Aarschot Kampenhout Kampenhout Kortenberg Wijgmaal Wijgmaal Rotselaar Rotselaar Wijgmaal Tielt-Winge Herent Leuven Rotselaar Rotselaar Holsbeek Holsbeek Aarschot Holsbeek Meise Holsbeek Meise Tielt-Winge Tielt-Winge Holsbeek Holsbeek Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

163 164 165 166 167 53 168 169 170 171 172 54 173 174 55

56 57

175 176 177 178 179 180 182 183 184 185 186

187 188 189 58 190 191 192 193

59

194 195 196 197 198 199

60 200 201 202 203 204

d5-56-34 d5-56-40 d5-56-41 d5-56-42 d5-56-43 d5-56-44 d5-57-00 d5-57-11 d5-57-13 d5-57-23 d5-57-31 d5-57-41 d5-58-00 d5-58-11 d5-58-20 d6-21-00 d6-21-11 d6-21-13 d6-21-21 d6-21-24 d6-21-34 d6-21-41 d6-21-42 d6-21-44 d6-22-33 d6-23-11 d6-23-13 d6-23-30 D6-23-31 d6-23-32 d6-23-33 d6-23-34 d6-31-00 d6-31-11 d6-31-12 d6-31-14 d6-31-22 D6-31-24 D6-31-34 d6-32-11 d6-32-13 D6-32-31 d6-32-41 d6-32-42 d6-32-43 d6-32-44 d6-33-00 d6-33-11 d6-33-24 d6-33-31 d6-33-32 d6-33-33

verslag werkjaar 2005

Troostembergbos Walenbos Walenbos (de Dolaag) Walenbos Walenbos Motbroek Walenbos Walenbos Walenbos (Sengensbeemd) Walenbos Omgeving Wersbeek en Bekkevoort Bleuken

bijlagen

Houwaart Houwaart Houwaart Houwaart Houwaart Houwaart Onze-Lieve-vrouw Houwaart Houwaart Houwaart Houwaart MolenbeekWersbeek Tielt-Winge Tielt-Winge

Asdonk Gerhagen: Natuurreservaat Gerhagen: Natuurreservaat Houterenberg Zichem Engsbergen Houterenberg Groot Asdonk Groot Asdonk: natuurreservaat Oosterbergen Hooilandse berg Vallei drie beken Rot Hooilandse berg Hooilandse berg Catselt Catselt Catselt Molenveld Asdonk: natuurreservaat Elzenbroek Vinkenberg Asdonk: natuurreservaat De schans Vliegveld Schaffen, Fort Leopold Barenberg Hees Prinsenbos Hees Blankaar Geenrode Bakelsveld Heesveld Zelem

Deurne Vleugt

Okselaar Zichem

Schaffen Zichem Schaffen

Zelem Meldert Meldert Halen Schaffen

43

Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Tielt-Winge Bekkevoort

Tielt-Winge Tessenderlo Tessenderlo Tessenderlo Tessenderlo Tessenderlo Scherpenheuvel-Zichem Tessenderlo Tessenderlo Diest Diest Tessenderlo Diest Diest Diest Diest Diest Diest Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Scherpenheuvel-Zichem Diest Diest Diest Aarschot Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Lummen Lummen Halen Diest Halen


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

205 61 206 62

63

207 208 209 210 211 212 213 214

64

65

66

215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 240

67 241

68

242 243 244 245 246 247 248 249 250 251

69 252 253 254 70 255 71 256

d6-33-44 d6-41-00 D6-41-22 d6-41-42 d6-42-00 d6-42-10 d6-42-11 d6-42-12 d6-42-21 d6-42-24 d6-51-11 d6-51-21 d6-51-42 d6-51-44 d6-52-00 d6-52-14 d6-52-22 d6-52-31 d6-52-32 d6-52-33 d6-52-34 d6-52-41 d6-52-42 d6-52-43 d6-53-11 d6-53-22 d6-53-24 d6-53-34 d6-54-12 d6-54-13 d6-54-14 d6-54-23 e3-18-00 e3-18-12 e3-18-20 e3-18-21 e3-18-23 e3-18-24 e3-18-42 e3-18-44 e3-28-21 e3-28-22 e3-28-23 e3-28-41 e3-28-44 e3-38-00 e3-38-32 e3-38-42 e3-38-43 e3-46-00 e3-46-34 e3-47-00 e3-47-11

verslag werkjaar 2005

Kagevinne Citadel Gasthuisbos Halve Maan Halve Maan Halve Maan Wijngaardsveld Rotbroek St.-Jansbergkasteel Begijnenbeekvallei Rijnrode Lievekensrode Klitseberg Loksbergen

bijlagen

Assent

Webbekom Zelem

Loksbergen Zittaard Blekkom Blekkom

Loksbergen Loksbergen

Riegel Rotem Vossenkot Petanenbos

Bommer Ouraan Kasteel Gasthuis Kleine ruit Monnikshof Herkkant Wellebos Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen Wellemeersen

Geetbets

Welle Welle Welle Welle Welle Welle Welle

Molenbeekmeersen

Puttenberg Berchembos Neigembos Berchembos Neigembos Raspaillebos Moerbekebos Geitebos Zandbergen

Pamel Berchem Berchem Neigem

Nieuwenhove Pollare

44

Lummen Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Diest Halen Bekkevoort Bekkevoort Kortenaken Kortenaken Halen Halen Halen Halen Halen Kortenaken Kortenaken Halen Halen Halen Halen Herk-de-Stad Herk-de-Stad Geetbets Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Herk-de-Stad Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Denderleeuw Roosdaal Roosdaal Ninove Roosdaal Ninove Geraardsbergen Geraardsbergen Geraardsbergen Ninove


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

72

257

73 74 75

258 259 260 261 262

76

77

263 264 265 266 267 268

78

79

80 81

82

269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281

83 282 283

84

284

85

285 286 287 288

86 87

289 290 291 292 293

e3-48-33 e3-48-33 e3-56-00 e3-56-12 e3-58-11 e4-11-00 e4-11-23 e4-11-34 e4-11-41 e4-12-00 e4-12-21 e4-12-34 e4-12-41 e4-12-43 e4-13-12 E4-13-44 e4-13-40 e4-14-40 e4-14-41 e4-14-42 e4-14-43 e4-14-44 e4-15-22 e4-15-33 E4-15-41 e4-16-42 e4-21-00 e4-21-11 e4-21-12 e4-21-14 e4-21-21 e4-22-13 e4-22-21 e4-23-00 e4-23-41 e4-23-42 E4-24-31 E4-24-32 E4-24-44 e4-28-00 E4-28-24 e4-33-12 e4-33-23 e4-33-33 e4-34-10 E4-35-43 e4-37-00 e4-37-14 e4-37-30 e4-37-31 e4-37-32 e4-37-33 e4-37-34

verslag werkjaar 2005

Hellebos Steenhoutbos Karkoolbos Kluisbos Hellebos Domentse bossen Blakmers De vallier

bijlagen

Oetingen Oetingen

Oetingen Hekelgem Teralfene

Liedekerkebos Putberg La Morette Parking Ikea Kasteel Wolfrot Parking e40 Droogveld Laarbeekbos Laarbeekbos Laarbeekbos Laarbeekbos Laarbeekbos Piereman Dielegembos Koninklijk park Kerkhof Liedekerkebos Liedekerkebos Liedekerkebos Liedekerkebos Liedekerkebos Dronkenborre

Zellik

Strombeek-Bever Jette Laken Haren

Parking E 40 Groot-Bijgaarden Groot-Bijgaarden Rondenbos St.-Martensbodegem De Wolfsputten De Wolfsputten Taborberg Scheutbos Hunstman

Groenenberg Park van Gaasbeek KBIN Rood klooster Rood klooster ZoniĂŤnwoud ZoniĂŤnwoud Rood klooster

Gaasbeek Evere

Woluwe Rood klooster

45

Gooik Gooik Geraardsbergen Galmaarden Gooik Affligem Affligem Liedekerke Affligem Liedekerke Ternat Ternat Ternat Ternat Asse Groot-Bijgaarden Asse Jette Jette Jette Jette Jette Grimbergen Jette Brussel Brussel Liedekerke Liedekerke Liedekerke Liedekerke Liedekerke Dilbeek Ternat Dilbeek Dilbeek Dilbeek Dilbeek Dilbeek Brussel Dilbeek Everberg Itterbeek Itterbeek Sint-Pieters-Leeuw Lennik Brussel Oudergem Tervuren Oudergem Oudergem Oudergem Oudergem Oudergem


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

294 295 296 297 88 298

e4-37-41 e4-37-42 e4-37-43 e4-37-44 e4-38-00 e4-38-20 e4-38-23

299

e4-38-24

300 301

311 312 313

e4-38-33 e4-38-34 e4-38-40 e4-38-42 e4-38-42 e4-38-43 E4-41-23 E4-41-32 E4-41-34 E4-42-24 E4-42-34 e4-43-00 e4-43-10 e4-43-11 e4-43-13 e4-44-00 e4-45-20 e4-45-22 e4-45-32 e4-45-40 e4-45-43 e4-45-44 e4-46-00 e4-46-11 e4-46-12 e4-46-14

314 315

e4-46-20 e4-46-22 e4-46-23

302 303

89 305 306 90 91 307 308 309 310 92

316 317 318 319 320 321 322 93 323 324 325 326

e4-46-31 e4-46-32 e4-46-34 e4-46-40 e4-46-41 e4-46-42 e4-46-43 e4-46-44 e4-47-00 e4-47-11 e4-47-12 e4-47-13 e4-47-14

verslag werkjaar 2005

bijlagen

46

Leemberg Vier Armen Flossendelle Leemberg Park Tervuren Park van Tervuren Park van Tervuren (museum midden Afrika) Park van Tervuren – Warande

Tervuren Tervuren Oudergem Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren

Arboretum Arboretum Kapucijnenbos Park van Tervuren Duivelse Hoek Kapucijnenbos, Zevenster Elzenbos Kesterheide Kesterheide

Kasteelpark Gaasbeek

Gaasbeek Elingen Gaasbeek

Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Gooik Gooik Gooik Lennik Pepingen Lennik

Kast Groenenberg Kasteel van Gaasbeek

Gaasbeek

Sint-Pieters-Leeuw Lennik

Kauwberg Defrelaan Kinsendaal Verrewinkel Buisdelle Verrewinkel Zoniënwoud Ter Kamerenbos Ter Kamerenbos Verdronken kinderen en Vuilbeekvallei Watermael-bosvoorde Drie Linden Verdronken kinderen en Vuilbeekvallei Berckmansweg Sentier de la source laine Zoniënwoud Vuilbeek Vuilbeek Grasdelle Zoniënwoud Zoniënwoud Reigersbos Blankedelle Tamboerdreef Mezendreef

Tervuren

Ukkel Ukkel Ukkel Ukkel Ukkel Ukkel Watermael-Bosvoorde Brussel Brussel Watermael-Bosvoorde Bosvoorde Bosvoorde Bosvoorde

Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Ukkel Ukkel Ukkel Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Ukkel Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde Oudergem Watermael-Bosvoorde Watermael-Bosvoorde


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

327 328 329 330 331 332 333 334 335 94 336 337

338 339

95 340 341 342 343 96 343 344 345 346 347 348 97 349 350 351 352 353 98 354 355 356 357 358

e4-47-20 e4-47-21 e4-47-21 e4-47-22 e4-47-23 e4-47-24 e4-47-30 e4-47-31 e4-47-32 e4-47-33 e4-47-34 e4-48-00 e4-48-10 e4-48-11 e4-48-12 e4-48-20

verslag werkjaar 2005

e4-48-21 E4-48-24 e4-48-34 E4-52-24

Notre dame au bois Blankedelle Leonardkruispunt Leonardkruispunt Wolvendreef-Jezus eik Wolvendreef-Jezus eik Groenendaal Meibloemenpad Zoniënbos Zoniënbos Zoniënbos Zoniënwoud Arboretum Onze Lieve Vrouwdelle Arboretum Zoniënwoud, omgeving JezusEik Keienberg Ketelheide Hengstenberg Bosuitbreiding

E4-53-12

Kasteel van Budingen

e4-54-00

PD Huizingen, Sanatoriumbos, Begijnenbos Kluisbos Sanatoriumbos Provinciaal domein Provinciaal domein Laborelec, Kleetbos Gasthuisbos Kleetbos Kleetbos Gasthuisbos kerkhof elzenbos Zoniënwoud Zoniënwoud Zoniënbos Zoniënbos Zoniënbos (groenedaal), ganzepootvijver

e4-54-33 e4-54-33 e4-54-34 e4-54-43 e4-55-00 e4-55-13 e4-55-14 e4-55-23 e4-55-31 e4-55-43 e4-55-44 e4-56-00 e4-56-10 e4-56-12 e4-56-21 e4-56-22 e4-56-23 e4-56-40 e4-56-42 e4-57-00 e4-57-10 e4-57-11 e4-57-12 e4-57-14 e4-57-21 e4-57-30 e4-57-32

Zoniënbos Zoniënbos Zoniënbos, schone beukweg Groenendaal Groenendaal Zoniënbos (Groenedaal) Zoniënbos Zoniënbos Zoniënbos Zoniënwoud, Josephinedreef IBM-domein

bijlagen

47

Oudergem Oudergem Tervuren Tervuren Oudergem Tervuren Hoeilaart Watermael-Bosvoorde Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Tervuren Tervuren Tervuren Tervuren Jezus-Eik Tervuren Overijse Overijse Pepingen Breedhout Beersel

Buizingen Huizingen Huizingen Alsemberg

Alsemberg

Espinette

Halle Halle Beersel Beersel Beersel Beersel Linkebeek Linkebeek Beersel Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Ukkel Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Sint-Genesius-Rode Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart Hoeilaart La Hulpe


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

359 99 360 361 100

101

362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375

102 376 377 103 378 379 380 381 382 383 384 385 386 104 387 388 389 390 105

106

107

391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404

e4-57-33 e4-58-00 e4-58-11 E4-58-12 e4-58-21 e5-11-00 e5-11-32 e5-11-33 e5-11-34 e5-11-44 e5-12-11 e5-12-12 e5-12-13 e5-12-14 e5-12-21 e5-12-24 e5-12-32 e5-12-40 e5-12-41 e5-12-43 e5-13-00 e5-13-13 e5-13-34 e5-14-00 e5-14-12 e5-14-22 e5-14-24 e5-14-32 e5-14-33 e5-14-34 e5-14-42 e5-14-43 e5-14-44 e5-15-00 e5-15-11 e5-15-13 e5-15-15 e5-15-34 e5-16-00 e5-16-21 e5-16-23 e5-16-31 e5-16-34 e5-16-43 e5-16-44 e5-17-14 e5-17-31 e5-17-41 e5-17-42 e5-17-43 e5-18-13 e5-18-24 e5-18-33

verslag werkjaar 2005

bijlagen

ZoniĂŤnbos (Lookdelle)

Hoeilaart

Ijsebroeken Hagaardbos Warande, Eikelenberg Eikelenhof Warande, Merodebossen Molenbeekvallei Molenbeekvallei Molenbeekvallei Molenbeekvallei Kastanjebos

Meerbeek Veltem-Beisem Veltem-Beisem Veltem-Beisem Veltem-Beisem Veltem-Beisem

Bertembos Bertembos Bertembos Bertembos Leuven-centrum Mollekensberg Park Lemmensinstituut Kesselberg Chartreuzenbos Bleekbos Vlierbeek Van Den Tymplestraat Park Zavelstraat Park Heideberg Lobergen Gasthuisbos Chartreuzenbos Bleekbos Chartreuzenbos Gasthuisbos Leenberg

Kessel-Lo Kessel-Lo Linden Linden Kessel-Lo Kessel-Lo Kessel-Lo Kessel-Lo Kessel-Lo Pellenberg Linden Linden

Goorbroek, Kasteel van Gemp Pellenberg Parken Brakom en Halflants Zilverberg Tafelbos Bos aan de Meenselbeek Kleisebos

Groot Begijnbos Bossen van De Rode

48

Meensel Meensel-Kiezegem Attenrode Krimmelbos Kapellen

Hoeilaart Overijse Overijse Kortenberg Kortenberg Kortenberg Kortenberg Kortenberg Herent Herent Herent Herent Herent Bertem Bertem Bertem Bertem Leuven Herent Leuven Leuven Leuven Holsbeek Holsbeek Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Leuven Lubbeek Holsbeek Holsbeek Holsbeek Lubbeek Lubbeek Tielt-Winge Lubbeek Lubbeek Lubbeek Binkom Glabbeek Lubbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

108

405 406 407 408 409

109 410 411 412 413 414 415 416 110 417 418 419 420 421 422 423 424 425 111 426 427 428 429 430 431 112 432 433 434 435 436 437 438 439 440 113

114

115

441 442 443 444 445 446 447 448 449

e5-21-00 e5-21-12 e5-21-13 e5-21-42 e5-21-44 e5-22-00 e5-22-12 e5-22-22 e5-22-22 e5-22-23 e5-22-24 e5-22-31 e5-22-32 e5-22-43 e5-23-00 e5-23-10 e5-23-13 e5-23-14 e5-23-22 e5-23-23 e5-23-31 e5-23-32 e5-23-41 e5-23-43 e5-23-44 e5-24-00 e5-24-11 e5-24-12 e5-24-14 e5-24-21 e5-24-34 e5-24-42 e5-25-00 e5-25-14 e5-25-22 e5-25-23 e5-25-31 e5-25-32 e5-25-34 e5-25-40 e5-25-41 e5-25-43 e5-25-44 e5-26-00 e5-26-12 e5-26-22 e5-26-34 e5-27-11 e5-27-12 e5-27-44 e5-28-11 e5-28-21 e5-28-22

verslag werkjaar 2005

Hogenbos

bijlagen

Everberg

Eikenbos Hellegracht Bertembos Koeheide Bertembos Park Rusthuis Leefdaal Leefdaal Sapellenbos Egenhovenbos Egenhovenbos Egenhovenbos Stadspark Arenbergpark Egenhovenbos Josefietengoed Heverleebos Arboretum Heverleebos Heverleebos Heverleebos Tuin

Egenhoven Egenhoven Egenhoven

Egenhoven Heverlee Heverlee

Kessel-Lo Heverlee Kessel-Lo

Heverleebos Bruulbos Stadspark Leuven Parkkliniek Bruulbos Bruulbos Bruulbos Bruulbos Bruulbos Bruulbos Heurbeek Terkeyen Kapellebos Butselbos Oase De Zeyp Paddenpoel Bossen van de Rode Kasteelbossen Kasteelbossen

Lovenjoel Pellenberg Pellenberg Lovenjoel Lovenjoel Lovenjoel

Lovenjoel Binkom Binkom Binkom Attenrode

Zuurbemde Zuurbemde

49

Veltem Kortenberg Leefdaal Leefdaal Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Bertem Oud-Heverlee Heverlee Heverlee Heverlee Leuven Leuven Heverlee Leuven Leuven Leuven Leuven Oud-Heverlee Leuven Leuven Leuven Leuven Oud-Heverlee Bierbeek Bierbeek Leuven Leuven Leuven Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Lubbeek Lubbeek Lubbeek Boutersem Lubbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek Glabbeek


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

450 451 452 116 453 117 454 455 456 457 458 459 460 118

461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472

119 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 120 484 485 486 121 487

122

488 489 450 451

e5-28-24 e5-28-30 e5-28-33 e5-28-42 e5-31-00 e5-31-13 e5-32-00 e5-32-21 e5-32-23 e5-32-24 e5-32-32 e5-32-34 e5-32-41 e5-32-42 e5-32-42 e5-33-12 e5-33-13 e5-33-14 e5-33-20 e5-33-21 e5-33-22 e5-33-23 e5-33-31 e5-33-33 e5-33-34 e5-33-42 e5-33-43 e5-33-44 e5-34-00 e5-34-14 e5-34-22 e5-34-23 e5-34-30 e5-34-31 e5-34-32 e5-34-33 e5-34-34 e5-34-41 e5-34-42 e5-34-43 e5-34-44 e5-35-00 e5-35-12 e5-35-24 e5-35-33 e5-36-00 e5-36-12 e5-36-12 e5-36-13 e5-36-24 e5-36-43 e5-37-21

verslag werkjaar 2005

Rukenbos

bijlagen

Hoeleden

Kortenaken

Paddenpoel

Glabbeek Glabbeek Tervuren Tervuren Oud-Heverlee Bertem Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Oud-Heverlee Huldenberg Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Leuven Leuven Leuven Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee

Groot Gasthuisbos Warande Park van Tervuren Ter lanen Langerodebos Langerodebos Langerodebos Oude-kliniek Doode Bemde Heverleebos Recreatiepark-Heverleebos Heverleebos Heverleebos – Vaalbeek Heverleebos Heverleebos Heverleebos ‘t Zoet Water Heverleebos Heverleebos Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos (bosreservaat Grote Konijnepijp) Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Meerdaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Zwartebos Snoekengracht Bremt Kwabeek, Vertrijk Vuilenbos Snoekengracht, Vertrijk Vertrijk Snoekengracht, Vertrijk Vertrijk Kasteelpark Kwabeek Willebringen (Honsem) Rozendaalbeekvallei

50

Korbeek-dijle Neerijse Neerijse Neerijse Loonbeek Neerijse Huldenberg

Vaalbeek

Vaalbeek Vaalbeek

Haasrode Haasrode Vaalbeek

Neervelp Lovenjoel Neervelp Neervelp Neervelp Neervelp Neervelp Willebringen

Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek Boutersem Bierbeek Boutersem Bierbeek Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem Boutersem Vissenaken


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

123

452

124 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 125 463 464 465 466 467 468 469 470 471 126

472 473 474 475 127 476 128 477 478 479

129 130

480 481 482 483 484

131

132 133 134 135 136

485 486 487 488 489 490 491

e5-41-00 e5-42-00 e5-42-11 e5-42-12 e5-42-14 e5-42-22 e5-42-23 e5-42-32 e5-42-34 e5-42-41 e5-42-42 e5-42-44 e5-43-00 e5-43-10 e5-43-11 e5-43-12 e5-43-13 e5-43-14 e5-43-21 e5-43-22 e5-43-23 e5-43-24 e5-43-42 e5-44-00 e5-44-10 e5-44-11 e5-44-12 e5-44-13 e5-44-21 e5-45-00 e5-45-21 e5-46-00 e5-46-11 e5-46-14 e5-46-23 e5-46-30 e5-46-31 e5-46-32 e5-46-34 e5-48-44 e5-51-00 e5-51-12 e5-52-00 e5-52-11 e5-52-12 e5-53-14 e5-55-00 e5-58-44 e6-11-00 e6-14-34 e6-14-44

verslag werkjaar 2005

Ijsebroeken, Kaalheide, Stokkembos Margijsbos Margijsbos Margijsbos

bijlagen

Overijse Loonbeek Loonbeek St.-Agatha-Rode Neerijse St.-Joris-Weert St.-Agatha-Rode

Terlanen

Kluis Meerdaalbos (deel) Meerdaalbos Meerdaalbos (bosreservaat everzwijnebad) Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos Meerdaalbos (Warande) Meerdaalbos (Warande) Meerdaalbos (deel), Theresiakapel Mollendaalbos Mollendaalbos Mollendaalbos Meerdaalbos Mollendaalbos Blauwschuurbroek Schoorbroekbeekvallei Honsem Molenbeekvalleibos Meldertbos (Oude molen) Meldertbos Meldertbos (Kasteel)

St.-Agatha-Rode St.-Agatha-Rode St.-Agatha-Rode St.-Joris-Weert St.-Joris-Weert

Hamme-Mille

Opvelp Opvelp L'ĂŠcluse Honsem Meldert Meldert Meldert

Meldertbos (Schoorbroekbeek) Petit bois de Bilande Rodebos Bois de Laurensart Rodebos Onderbos

51

St.-Agatha-Rode Florival St.-Agatha-Rode Terlanen VallĂŠe des artistes

Huldenberg Huldenberg Huldenberg Huldenberg Oud-Heverlee Huldenberg Overijse Huldenberg Huldenberg Huldenberg Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Oud-Heverlee Bierbeek Bierbeek Bierbeek Beauvechain Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Bierbeek Beauvechain Boutersem Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Hoegaarden Ezemaal Wavre Huldenberg Grez-Doiceau Huldenberg Overijse Linkebeek Ezemaal Nieuwerkerken Nieuwerkerken


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

137 492 138 493 494 139

140 141

495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506

142

143 144

145 146 147

507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523

524 148 525 526 527 528 529 149

150

530 531 532 533 534

e6-21-00 e6-21-14 e6-23-00 e6-23-34 e6-23-43 e6-24-00 e6-24-12 e6-24-21 e6-24-22 e6-24-23 e6-24-24 e6-24-33 e6-24-41 e6-24-42 e6-31-32 e6-31-42 e6-33-21 e6-33-22 e6-41-00 e6-41-13 e6-41-23 e6-41-31 e6-41-32 e6-41-33 e6-41-34 e6-41-42 e6-51-11 e6-51-24 e6-52-11 e6-52-13 e6-52-21 e6-52-31 e6-52-43 f3-18-24 f4-11-13 f4-13-00 f4-13-41 f4-13-41 f4-13-41 f4-13-42 f4-14-00 f4-14-23 f4-14-24 f4-14-34 f4-14-41 f4-14-43 f4-15-00 f4-15-11 f4-15-14 f4-15-22 f6-12-12 f6-12-14

verslag werkjaar 2005

Heibos Heibos Het Vinne Het Vinne Duras

bijlagen

Ransberg Runkelen Runkelen Runkelen

Mielenbos Galgenbos Kraaienbos Galgenbos Doysbroek

Linter

Duras Gorsem

Wange Eliksem Bos aan de Gete

Bosje langs spoorlijn Bos industriegebied Rufferdinge en "de Beemden" St-Gitter Park Ter Rijst Bos ter Rijst Maasdalbos, Lembeekbos Kanaaldijk Lembeekbos Berendries Maasdalbos Hallerbos Kapittel-Hallerbos, Vroenenboszaadtuin Rilroheide Hallerbos-warande Hallerbos-dries Hallerbos-jachtpaviljoentje

Walsbets Heikruis

Lembeek Lembeek Lembeek Essenbeek Dworp Dworp

Kortenaken Kortenaken Zoutleeuw Zoutleeuw Zoutleeuw Nieuwerkerken Nieuwerkerken Nieuwerkerken Nieuwerkerken Sint-Truiden Sint-Truiden Nieuwerkerken Sint-Truiden Zoutleeuw Walsbergen Zoutleeuw Zoutleeuw Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Ezemaal Overwinden Overwinden Landen Landen Landen Landen Pepingen Pepingen Halle Halle Halle Halle Halle Halle Beersel

Dworp

Beersel Halle Halle Beersel

Waasmont Waasmont

St.-Genesius Rode St.-Genesius Rode St.-Genesius Rode Landen Landen

Destelheide Zevenbronnen Elzenbos Sonvalbos

52


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

151

535 536 537 538

f6-12-24 f6-13-11 f6-13-13 f6-13-31

verslag werkjaar 2005

Piercotbos Zevenbronnen, Steps Steps

bijlagen

Walshoutem

53

Landen Walshoutem Walshoutem Walshoutem


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Bijlage 3 Overzicht van de inventarisaties door de professionele medewerker Datum 5/08/2005 11/08/2005 15/08/2005 17/08/2005 23/08/2005 23/08/2005 23/08/2005 24/08/2005 22/09/2005 22/09/2005 22/09/2005 30/09/2005 2/10/2005 2/10/2005 3/10/2005 3/10/2005 3/10/2005 3/10/2005 3/10/2005 6/10/2005 6/10/2005 10/10/2005 11/10/2005 12/10/2005 12/10/2005 12/10/2005 12/10/2005 13/10/2005 13/10/2005 13/10/2005 13/10/2004 14/10/2004 14/10/2005 14/10/2005 17/10/2005 20/10/2005 20/10/2005 20/10/2005 21/10/2005 21/10/2005 21/10/2005 25/10/2005

Plaats Tervuren, park Bertem-Koeheide Dilbeek, Wolfsputten Kortenberg, Merodebossen De Vallier Liedekerkebos Liedekerkebos Neigembos Ramsdonk Camping, Kapelle-op-den Bos O.L.V Lombeek Kampenhout, Hellebos Gooik, Elzenbos Leerbeekbos Niewenrode Humbeek Humbeek, Gravenbos Humbeek, Gravenbos Humbeek Leefdaal Hunstman, Everberg Hombeek Hombeek Steenokkerzeel Steenokkerzeel Zaventem Steenokkerzeel St-Anna-Pede Schepdaal Lennik Lennik Paddepoel Oplinter Bunsbeek, kasteelpark Broekelei, Keerbergen De Vallier Wambeek Ternat Zoutleeuw Zoutleeuw Zoutleeuw Gooik, Elzenbos

54


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

26/10/2005 26/10/2005 26/10/2005 27/10/2005 28/10/2005 28/10/2005 28/10/2005 28/10/2005 28/10/2005 28/10/2005 30/10/2005 31/10/2005 4/11/2005 4/11/2005 4/11/2005 6/11/2005 6/11/2005 12/11/2005 12/11/2005 12/11/2005 13/11/2005 14/11/2005 14/11/2005 14/11/2005 14/11/2005 14/11/2005

verslag werkjaar 2005

bijlagen

55

Bolloheide Broekelei Pommelsven Begijnendijk, Meertsels Zilverberg Wispelberg De Zeyp Berm, vlakbij Hulsbos Hulsbos Hijntjesberg Bever Meise Diest, militair domein Vinkenberg Wilgenbos (Zichem) Leerbeekbos Wolfsputten Herent, talud Keizerstraat Herent, gazon rijweg Winksele-Delle Vorsdonkbroek Vliegveld Schaffen Fort Leopold, Schaffen perceel Natuurpunt aan fort Leopold Diest, citadel Schaffen

Bijlage 4 Rode Lijstcategorie 1: Verdwenen uit Nederland (VN) Nr

Latijnse naam

Nederlandse naam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Boletus fechtneri Coltricia cinnamomea Cortinarius holophaeus Dacryobolus sudans Entoloma cryptocystidiatum Entoloma sarcitum Lactarius resimus Omphalina demissa Peziza anthracina Tricholoma vaccinum Cortinarius calochrous var. calochrous Cordyceps capitata

Bleke boleet Zijdetolzwam Bruine beukengordijnzwam Harstandzwam Fijngestreepte satijnzwam Navelsatijnzwam Gewimperde melkzwam Purpertrechtertje Zwarte brandplekbekerzwam Ruige ridderzwam Fraaie gordijnzwam Ronde truffelknotszwam

Aantal 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 4


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Bijlage 5 Rode - Lijstcategorie 2: Ernstig bedreigd (EB) Nr Latijnse naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Agaricus maleolens Amanita crocea Clavulinopsis fusiformis Coprinus sterquilinus Cortinarius bulbosus Cortinarius turgidus Entoloma nitens Entoloma poliopus Entoloma porphyrophaeum Entoloma rhombisporum Gyromitra infula Hebeloma truncatum Helvella cupuliformis Hydnotrya tulasnei Hygrophorus pustulatus Inocybe amethystina Inocybe calospora Inocybe sambucina Lactarius trivialis Marasmius querceus Mycena tintinnabulum Peziza echinospora Peziza subviolacea Psathyrella atrolamina Psathyrella gossypina Psathyrella populina Russula amoenicolor Russula anthracina Russula cutefracta Russula lilacea Sarcodon lepidus Tephrocybe rancida Boletus aereus Boletus satanas Chamaemyces fracidus Cystoderma granulosum Elaphomyces granulatus Entoloma nitidum Faerberia carbonaria Hygrocybe laeta Lactarius piperatus Peziza moseri Russula albonigra Russula subfoetens Sarcodon scabrus Cortinarius castaneus Cortinarius sanguineus

Nederlandse naam Vissige champignon Saffraanamaniet Bundelknotszwam Geringde inktzwam Knolgordijnzwam Witte zijdegordijnzwam Raapsatijnzwam Somber staalsteeltje Porfiersatijnzwam Kubusspoorsatijnzwam Bisschopsmuts Rossige vaalhoed Okerbruine schotelkluifzwam Rosse doolhoftruffel Stippelsteelslijmkop Paarssteelvezelkop Stekelspoorvezelkop Witte heidevezelkop Forse melkzwam Bleke knoflooktaailing Wintermycena Zemelige brandplekbekerzwam Violette brandplekbekerzwam Zwartplaatfranjehoed Bruinbultige franjehoed Peppelfranjehoed Valse pastelrussula Anthracietrussula CraquelĂŠrussula Lila russula Fraaie stekelzwam Wortelende grauwkop Bronskleurig eekhoorntjesbrood Satansboleet Druppelparasolzwam Bruine korrelhoed Korrelige hertentruffel Blauwe satijnzwam Brandplekribbelzwam Slijmwasplaat Gepeperde melkzwam Paarse brandplekbekerzwam Zwartwitte russula Vergelende stinkrussula Blauwvoetstekelzwam Kastanjebruine gordijnzwam Bloedrode gordijnzwam

Aantal hokken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3

56


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73

Hygrophorus nemoreus Inocybe subcarpta Lactarius azonites Perenniporia fraxinea Phellodon niger Ramaria formosa Boletus calopus Cerrena unicolor Entoloma byssisedum Otidea cochleata Phellodon melaleucus Cortinarius decipiens Hygrophorus eburneus Pseudocraterellus undulatus Russula laurocerasi Russula olivacea Cortinarius violaceus Hydnum rufescens Mycena vulgaris Boletus appendiculatus Cortinarius armillatus Craterellus cornucopioides Lentinus conchatus Russula turci Russula lepida Mycena pelianthina

verslag werkjaar 2005

Viltige slijmkop Bruine zandvezelkop Bleke fluweelmelkzwam Essenzwam Blauwzwarte stekelzwam Fraaie koraalzwam Pronksteelboleet Doolhofelfenbankje Schelpsatijnzwam Gedrongen hazenoor Tengere stekelzwam Bedrieglijke gordijnzwam Ivoorzwam Kleine trompetzwam Amandelrussula Gerimpelde russula Violette gordijnzwam Rossige stekelzwam Kleefsnedemycena Geelnetboleet Armbandgordijnzwam Hoorn-van-overvloed Trechtertaaiplaat Jodoformrussula Potloodrussula Purpersnedemycena

bijlagen

3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 10 12 13

57


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

58

Bijlage 6 Rode - Lijstcategorie 3: Bedreigd (BE) Nr

Latijnse naam

Nederlandse naam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Anthracobia melaloma Boletus impolitus Ceriporia viridans Cordyceps longisegmentis Disciotis venosa Entoloma incanum Gymnopilus odini Gyroporus cyanescens Hygrocybe flavipes Hypholoma ericaeoides Inocybe bongardii Inocybe squamosa Inonotus dryadeus Lactarius pallidus Mycena citrinomarginata Oxyporus obducens Phaeomarasmius erinaceus Ramaria abietina Ramariopsis tenuiramosa Russula paludosa Thelephora anthocephala Tricholoma equestre Tuber maculatum Cortinarius torvus Geastrum striatum Gymnopilus flavus Hohenbuehelia atrocoerulea Hohenbuehelia petaloides Hypholoma ericaeum Lactarius zonarius Peziza petersii Psathyrella cotonea Tephrocybe atrata Tricholoma imbricatum Amanita franchetii Amanita strobiliformis Clavaria argillacea Geastrum pectinatum Gyrodon lividus Inocybe praetervisa Inonotus cuticularis

Brandplekzompzwam Gewoon houtskoolbekertje Goudporieboleet Groenige wasporia Grootsporige truffelknotszwam Grote aderbekerzwam Groensteelsatijnzwam Bosbrandvlamhoed Indigoboleet Geelvoetwasplaat Gele moeraszwavelkop Geurende vezelkop Dwergvezelkop Eikenweerschijnzwam Bleke melkzwam Citroensnedemycena Fijne poria Egelzwammetje Groenwordende koraalzwam Bezemkoraaltje Appelrussula Gespleten franjezwam Gele ridderzwam Gevlekte truffel Gelaarsde gordijnzwam Baretaardster Grasvlamhoed Gewone harpoenzwam Grote harpoenzwam Heidezwavelkop Fijngegordelde melkzwam Dadelbruine brandplekbekerzwam Geelvoetfranjehoed Gladsporig pekzwammetje Fijnschubbige ridderzwam Geelwrattige amaniet Franjeamaniet Heideknotszwam Grote aardster Elzenboleet Gewone knolvezelkop Dunne weerschijnzwam

Aantal hokken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66

Mitrula paludosa Otidea leporina Volvariella murinella Dumontinia tuberosa Hydnellum spongiosipes Nidularia deformis Xerocomus pelletieri Russula maculata Strobilomyces strobilaceus Suillus variegatus Hygrophorus hypothejus Morchella esculenta Geoglossum fallax Tricholoma portentosum Coltricia perennis Hydnellum concrescens Otidea onotica Cortinarius pholideus Lepiota clypeolaria Pseudoclitocybe cyathiformis Hebeloma radicosum Pholiota flammans Russula brunneoviolacea Hydnum repandum

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Beekmijtertje Echt hazenoor Grijsvezelige beurszwam Anemonenbekerzwam Fluwelige stekelzwam Eierzakje Goudplaatzwam Gevlekte russula Geschubde boleet Fijnschubbige boleet Dennenslijmkop Gewone morielje Fijngeschubde aardtong Glanzende ridderzwam Echte tolzwam Gezoneerde stekelzwam Gewoon varkensoor Bruinschubbige gordijnzwam Bosparasolzwam Bruine schijntrechterzwam Geringde vaalhoed Goudgele bundelzwam Gewolkte russula Gele stekelzwam

59

3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 9 9 10 11 19 26


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Bijlage 7 Rode - Lijstcategorie 4: Kwetsbaar (KW) Nr

Latijnse naam

Nederlandse naam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

Agaricus macrosporus Alnicola salicis Byssonectria aggregata Clitocybe inornata Conocybe aberrans Coprinus erythrocephalus Entoloma rhodocylix Entoloma sericellum Geopora arenicola Gloeoporus dichrous Helvella leucomeleana Hygrocybe insipida Hygrocybe irrigata Inocybe glabripes Inocybe griseovelata Inocybe paludinella Inocybe pseudohiulca Inocybe salicis Lactarius deliciosus Melanogaster broomeianus Mycena aurantiomarginata Mycena epipterygia var. pelliculosa Mycena mirata Mycena pterigena Oligoporus rennyi Ossicaulis lignatilis Panaeolus subbalteatus Phellinus robustus Pholiota scamba Psathyrella bipellis Psathyrella olympiana Psathyrella typhae Pulvinula convexella Russula acrifolia Russula aquosa Russula rutila Volvariella bombycina Volvariella surrecta Agrocybe vervacti Collybia distorta Cortinarius croceocoeruleus

Grootsporige champignon Wilgenzompzwam Klein oranje zandschijfje Krulzoomtrechterzwam Bepoederd breeksteeltje Oranje inktzwam Dwergsatijnzwam Sneeuwvloksatijnzwam Zandputje Tweekleurig elfenbankje Zwartwitte bokaalkluifzwam Kabouterwasplaat Grauwe wasplaat Kleinsporige vezelkop Grijsbruine vezelkop Valse satijnvezelkop Gevlekte knolvezelkop Wilgenvezelkop Smakelijke melkzwam Welriekende inkttruffel Goudrandmycena Heidekleefsteelmycena Gestreepte schorsmycena Varenmycena Bestoven kaaszwam Fraaie houttrechterzwam Gezoneerde vlekplaat Eikenvuurzwam Zijige bundelzwam Purperrode franjehoed Kroontjesfranjehoed Lisdoddenfranjehoed Groot moskussentje Scherpe grauwhoedrussula Waterige russula Rode geelplaatrussula Zijdeachtige beurszwam Parasietbeurszwam Gelige leemhoed Rossige collybia Paarse galgordijnzwam

Aantal hokken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2

60


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

Entoloma caccabus Entoloma infulum var. chlorinosum Entoloma sepium Entoloma subradiatum Geopora tenuis Hohenbuehelia mastrucata Hygrocybe chlorophana Inocybe maragaritispora Lentinus lepideus Mycena erubescens Phellinus conchatus Pterula multifida Russula pelargonia Suillus granulatus Agrocybe putaminum Clavulinopsis laeticolor Cortinarius infractus var. infractus Cortinarius obtusus Hemimycena cucullata Hygrocybe ceracea Inocybe corydalina var. corydalina Inocybe ochroalba Leucoscypha leucotricha Marasmiellus candidus Marasmius wynnei Oxyporus populinus Peziza ampliata Russula solaris Volvariella hypopithys Boletus queletii Coprinus cinereus Entoloma undatum Ganoderma lucidum Ganoderma pfeifferi Helvella queletii Inocybe splendens var. splendens Inonotus nodulosus Morchella semilibera Phaeolepiota aurea Psathyrella badiophylla Psathyrella fusca Tricholoma album Entoloma cetratum Lepista saeva Pholiota highlandensis Russula farinipes Tephrocybe anthracophila

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Ranzige elzensatijnzwam Helmsatijnzwam Sleedoornsatijnzwam Gestreepte satijnzwam Afgeplatte grondbekerzwam Bleke harpoenzwam Gele wasplaat Schubbige Schubbige taaiplaat Bittere mycena Bruinzwarte vuurzwam Sparrenveertje Geraniumrussula Melkboleet Fluweelleemhoed Fraaie knotszwam Olijfkleurige gordijnzwam Jodoformgordijnzwam Gipsmycena Elfenwasplaat Groenige perenvezelkop Bleekgele vezelkop Wit viltkogeltje Wit ruitertje Beukentaailing Witte populierzwam Voddenbekerzwam Zonnerussula Donzige beurszwam Gladstelige heksenboleet Wortelende inktzwam Geribbelde satijnzwam Gesteelde lakzwam Waslakzwam Grote schotelkluifzwam Aarddrager Beukenweerschijnzwam Kapjesmorielje Goudhoed Bruinplaatfranjehoed Beukenfranjehoed Witte ridderzwam Dennensatijnzwam Paarssteelschijnridderzwam Brandplekbundelzwam Bleekgele russula Rondsporig pekzwammetje

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5

61


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 1025 103 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137

Calocybe ionides Clitocybe geotropa Entoloma papillatum Geastrum fimbriatum Hypholoma marginatum Asterophora parasitica Boletus radicans Collybia tuberosa Gloeophyllum sepiarium Inonotus hispidus Pholiota astragalina Pleurotus dryinus Russula versicolor Suillus luteus Entoloma conferendum Inocybef obscurobadia Macrocystidia cucumis Russula drimeia Boletus luridus Clavaria fragilis Helvella macropus Lactarius helvus Inocybe adaequata Pseudohydnum gelatinosum Russula pseudointegra Lentinellus cochleatus Trametes suaveolens Amanita gemmata Asterophora asterophora Lactarius lacunarum Lactarius vellereus Marasmius cohaerens Pluteus leoninus Tylopilus felleus Russula exalbicans Coriolopsis trogii Lactarius fluens Lactarius torminosus Leotia lubrica Auriscalpium vulgare Lactarius vietus Tricholoma sulphureum Russula risigallina Daldinia concentrica Cantharellus cibarius Clavulinopsis helvola Lactarius camphoratus

verslag werkjaar 2005

Paarse pronkridder Grote trechterzwam Tepelsatijnzwam Gewimperde aardster Zilversteelzwavelkop Plaatjeszwamgast Wortelende boleet Purperknolcollybia Geelbruine Ruige weerschijnzwam Goudvinkzwam Schubbige oesterzwam Bonte berkenrussula Bruine ringboleet Sterspoorsatijnzwam Bruine Levertraanzwam Duivelsbroodrussula Netstelige heksenboleet Wormvormige knotszwam Schotelkluifzwam Viltige maggizwam Wijnrode vezelkop Stekeltrilzwam Kleibosrussula Bruine anijszwam Anijskurkzwam Narcisamaniet Poederzwamgast Greppelmelkzwam Schaapje Hoornsteeltaailing Goudgele hertenzwam Bittere boleet Verblekende russula Bleke borstelkurkzwam Beukenmelkzwam Baardige melkzwam Groene glibberzwam Oorlepelzwam Roodgrijze melkzwam Narcisridderzwam Abrikozenrussula Kogelhoutskoolzwam Hanenkam Gele knotszwam Kruidige melkzwam

bijlagen

6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8 8 9 9 10 10 10 10 11 11 11 12 13 14 14 14 14 14 14 14 15 16 16 17 17 18 18 18 20 21 22 22 22

62


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

138 139 140 141 142 143 144

Peziza badia Suillus grevillei Inocybe hirtella var. hirtella Russula heterophylla Xerocomus parasiticus Trametes multicolor Schizophyllum commune

verslag werkjaar 2005

Bruine bekerzwam Gele ringboleet Amandelvezelkop Vorkplaatrussula Kostgangerboleet Gezoneerd elfenbankje Waaiertje

bijlagen

22 22 23 27 32 35 62

63


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

verslag werkjaar 2005

bijlagen

Nr

Latijnse naam

Nederlandse naam

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Agaricus lanipes Agaricus purpurellus Agrocybe firma Amanita submembranacea Camarops polysperma Ceriporia purpurea Ceriporiopsis gilvescens Clavaria asterospora Clavariadelphus pistillaris Clavicorona taxophila Clavulinopsis subtilis Conocybe moseri Conocybe subnuda Corticium roseum Cortinarius anthracinus Cortinarius purpurascens Cystolepiota moelleri Dacryobolus karstenii Dichomitus campestris Entoloma lividoalbum Entoloma parasiticum Hohenbuehelia cyphelliformis Inocybe jacobi Inocybe langei Inocybe pseudoasterospora Inonotus rheades Junghuhnia nitida Laccaria fraterna Lactarius accerimus Lepiota carinii Lepiota grangei Lepiota ignicolor Lepiota tomentella Leucoagaricus badhamii Leucoagaricus georginae Lycoperdon mammiforme Melanotus horizontalis Mycena longiseta Mycena viridimarginata Peziza arvernensis Peziza badioconfusa Peziza sepiatra Phlebia livida Psathyrella almerensis Psathyrella laevissima

Breedschubbige champignon Roze dwergchampignon Donkere leemhoed Brokkelzakamaniet Kussenvormige kogelzwam Paarse wasporia Verkleurende poria Witte sterspoorknotszwam Reuzenknotszwam Wit kroonknotsje Bleke sikkelkoraalzwam Grijs breeksteeltje Vlokkig breeksteeltje Roze prachtkorst Roodrandgordijnzwam Purperen gordijnzwam Roze poederparasol Papilkorstzwam Hazelaarhoutzwam Geelbruine satijnzwam Grootsporige schelpsatijnzwam Schelpharpoenzwam Vals poedersteeltje Grijsplaatvezelkop Valse sterspoorvezelkop Vosrode weerschijnzwam Zalmkleurige poria Steenrode fopzwam Gekroesde melkzwam Bruingele stekelparasolzwam Groenschubbige parasolzwam Vuurparasolzwam Viltparasolzwam Bloedende champignonparasol Glinsterende champignonparasol Vlokkige stuifzwam Leerkaalkopje Langhaarmycena Groensnedemycena Bruine bosbekerzwam Olijfbruine bosbekerzwam Kleine brandplekbekerzwam Veranderlijke aderzwam Polderfranjehoed Kleinsporige franjehoed

Aantal uurhokken 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

64


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Psathyrella ocellata Psathyrella pannucioides Pterula gracilis Ramsbottomia macracantha Resinomycena saccharifera Russula laeta Russula melzeri Russula puellula Tricholoma lascivum Tubaria confragosa Agaricus niveolutescens Anthracobia macrocystis Coprinus laanii Entoloma araneosum Entoloma sinuatum Geopora sumneriana Inocybe appendiculata Inocybe flavella var.flavella Macrolepiota konradii Mycena pseudocorticola Mycena tenuispinosa Omphalina chlorocyanea Pachyella babingtonii Phlebia subochracea Pluteus inquilinus Tricholoma orirubens Galerina autumnalis Lactarius evosmus Lactarius mammosus Micromphale foetidum Pluteus hispidulus Psathyrella canoceps Psathyrella frustulenta Psathyrella maculata Russula melliolens Tuber rufum Clathrus archeri Conocybe vestita Femsjonia pezizaeformis Leucoagaricus serenus Mycena purpureofusca Peziza varia Pluteus pellitus Russula insignis Russula queletii Antrodia xantha Cortinarius phoeniceus

verslag werkjaar 2005

Vale franjehoed Zijdefranjehoed Kruidveertje Stersporig mosschijfje Pronkruitertje Okerroze russula Pluche russula Milde braakrussula Vuilwitte ridderzwam Geringd donsvoetje Satijnchampignon Oranjerood houtskoolbekertje Zaagvlakinktzwam Spinnenwebsatijnzwam Giftige satijnzwam Cedergrondbekerzwam Franjevezelkop Spitse spleetvezelkop Donkere parasolzwam Blauwgrijze schorsmycena Stekeltjesmycena Blauwgroen trechtertje Okerbruin beekschijfje Roodgele aderzwam Witte rimpelhertenzwam Blozende ridderzwam Kraagmosklokje Vaaggegordelde melkzwam Donkere kokosmelkzwam Takjesstinktaailing Pluishoedhertenzwam Conische wolfranjehoed Roodbruine franjehoed Gevlekte franjehoed Honingrussula Roodbruine truffel Inktviszwam Kleibosbreeksteeltje Grote druppelzwam Witte champignonparasol Purperbruine mycena Grote houtbekerzwam Sneeuwwitte hertenzwam Verkleurende kamrussula Purperrode russula Citroenstrookzwam Bloedplaatgordijnzwam

bijlagen

65

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5


Paddenstoelenproject in Vlaams-Brabant

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116

Lepiota felina Coprinus impatiens Daedaleopsis tricolor Entoloma majaloides Leccinum carpinum Phellinus punctatus Tephrocybe confusa Arrhenia retiruga Cortinarius helveolus Cystolepiota bucknallii Hygrocybe glutinipes Mycena maculata Pleurotus cornucopiae Xylaria filiformis Lactarius fuliginosus Leccinum scabrum var.melaneum Lycoperdon umbrinum Mycena crocata Scleroderma cepa Melanoleuca verrucipes Coprinus romagnesianus Coprinus acuminatus Oligoporus fragilis Plicatura crispa

verslag werkjaar 2005

Panterparasolzwam Spitscellige donsinktzwam Roodplaathoutzwam Bleekgele bossatijnzwam Haagbeukboleet Vlakke vuurzwam Bruine grauwkop Gerimpeld mosoortje Oranje eikengordijnzwam Violetstelige poederparasol Hooilandwasplaat Gevlekte mycena Trechteroesterzwam Draadvormige geweizwam Donkere fluweelmelkzwam Zwarte berkenboleet Donkerbruine stuifzwam Prachtmycena Uiige aardappelbovist Spikkelsteelveldridderzwam Bruine kale inktzwam Kleine kale inktzwam Vlekkende kaaszwam Plooivlieswaaiertje

bijlagen

66

5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 12 13 17 59

Paddenstoelen jaarverslag 2005  

Natuurpunt Paddenstoelen jaarverslag 2005

Paddenstoelen jaarverslag 2005  

Natuurpunt Paddenstoelen jaarverslag 2005

Advertisement