Page 1

Infofiches


Infofiche

Afdelingscommunicatie Het belang van goede communicatie

Digitale Nieuwsbrief

Er zijn honderden redenen te bedenken waarom je als afde-

To flits or not to flits. De digitale nieuwsbrief en/of nieuws-

ling communiceert. Van het bekendmaken van activiteiten,

flits zijn aanvullend op het afdelingstijdschrift en –website.

je leden inlichten over een project tot de aankoop van een

Het onderscheid tussen een nieuwsbrief en een flits bestaat

natuurgebied. Om communicatie kan je niet heen.

uit de regelmaat én de inhoud. Een nieuwsbrief verschijnt regelmatig, zoals een tijdschrift, terwijl een flits ‘heetvande-

Afhankelijk van het doel en de doelgroep kies je een commu-

naald’-informatie bij de geadresseerde bezorgt. Grijp elk con-

nicatiemiddel: via de website, tijdschrift, digitale nieuwsbrief

tactmoment aan om je leden en geïnteresseerden te vragen

of persbericht. Vaak is het een en/en i.p.v. een of/of-verhaal.

naar hun mailadres. Let op dat je nieuwsbrief of –flits niet te lang is: vaak worden 5 onderwerpen in paragrafen van max.5

Het afdelingstijdschrift

regels uitgeschreven. Een link naar de juiste pagina is voor

Zelfs in tijden van het wereldwijde internet, blogsites en digi-

wie door wil klikken. Foto’s frissen je nieuwsbrief of –flits op,

tale nieuwsbrieven, blijft het afdelingstijdschrift het middel

maar gebruik geen al te zware bestanden.

om mensen te informeren over de werking van je afdeling en om contact te houden met je leden. Een goed gemaakt afde-

Perscommunicatie

lingstijdschrift trekt leden en geïnteresseerden in je afdeling

De redacties van kranten, radio en televisie worden dagelijks

en toont het aanbod aan activiteiten, projecten en nieuwtjes

overspoeld met duizenden berichten van nieuwsagentschap-

waaruit mensen kunnen kiezen.

pen, overheden, bedrijven en verenigingen. De realiteit is dat meer dan 2/3 van alle persberichten in de prullenmand van

De afdelingswebsite

een krantenredactie terechtkomt. Radio en televisie hebben

Een website is vandaag vaak een vast element in de afde-

nog minder ruimte en moeten dus strenger selecteren. Reken

lingscommunicatie. Belangrijk is om de visie en structuur

erop dat ook hier het en/en-verhaal geldt. Probeer je pers-

van je website duidelijk uit te tekenen vóór je aan de opbouw

bericht aan te vullen met communicatie in (gemeentelijke)

start. Kruip bij het ontwerpen van je website in de huid van

infobladen, bel journalisten op en werk aan een sterke eye-

de gemiddelde bezoeker. Dat wil zeggen: zorg ervoor dat ook

opener voor je boodschap.

Natuurpunt-leken hun weg terugvinden op je site. Test of de informatie binnen ‘3kliks’ beschikbaar is. Heeft de afdeling

Afdelingswoordvoerder

een prachtig natuurgebied in bezit of beheer? Pak daar dan

De pers houdt er van om een vast aanspreekpunt te hebben

mee uit! Focus eveneens op beleving van natuur, ons mot-

wanneer ze de afdeling contacteren. Zo bouw je ervaring op

to is immers niet voor niets ‘Natuur voor Iedereen’. Heb je

in het omgaan met de pers. Uiteraard is het mogelijk voor

specifieke ledeninformatie? Dan kan je deze altijd kwijt op

werkelijk gespecialiseerde zaken je collega-vrijwilliger aan

een aparte ledenpagina of -forum. Je kan gebruik maken van

te duiden. De dienst communicatie van Natuurpunt kan je

het Natuurpunt websitesjabloon. Dit vind je terug via www.

eveneens een handje helpen bij het geven van interviews.

natuurpunt.be/sjabloon. Beschouw je website als het visite-

communicatie@natuurpunt.be

kaartje van je afdeling.

Bijkomende info Natuurpunt Medewerkerswebsite ‘Communicatie’ - http://medewerkers.natuurpunt.be Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be


Infofiche

Charter voor Biodiversiteit Het Charter voor Biodiversiteit

Lokale Actie

Heel wat individuen, verenigingen en gemeenten zetten zich

Het initiatief voor de ondertekening van een charter kan zo-

in voor lokale biodiversiteit. Nestkastjes ophangen, poelen

wel bij de gemeente als bij de lokale Natuurpunt-afdeling

graven, een dagje werken in een natuurgebied of het ecolo-

liggen. De uitvoering van het charter gebeurt steeds in nauw

gisch beheren van wegbermen. Deze acties zijn veel meer dan

overleg en samenwerking tussen beide partners. Het charter

een druppel op een hete plaat. Maar het is belangrijk dat deze

bestaat uit een basisversie, aangevuld met een actieplan spe-

acties gekaderd worden in een integrale visie. Het Charter

cifiek voor de lokale omgeving en biotoop.

voor Biodiversiteit vormt hiervoor het instrument bij uitstek. Het charter is niet enkel een engagementsverklaring tussen

Het charter is onderverdeeld in vier actiedomeinen. Voor elk

de gemeente en de lokale Natuurpunt-afdeling, maar even-

van deze domeinen onderneemt de gemeente minstens 2

eens een aanzet om een concreet biodiversiteitsactieplan op

biodiversiteitacties:

te stellen. Met dit engagement krijgen acties in en rond de

Gebiedsgericht: financiële middelen voor de aankoop

gebieden én acties voor de soorten die er leven een vaste stek

van natuur, specifiek beheer van gemeentelijke gron-

in het lokaal natuurbeleid.

den, actualisering van het GNOP, bermbeheerplan, … •

Het Charter voor Biodiversiteit groeide in 2007 uit een ini-

van de Tiense rugstreeppad en de Bierbeekse veldleeu-

tiatief van Natuurpunt Oost-Brabant. Geetbets, Zoutleeuw en Herent beten de spits af en zetten de eerste stap naar een

werik tot de Kortrijkse zwaluwen en steenuilen, … •

betere lokale biodiversiteit. Talrijke partners later, kunnen we spreken van een succes in gans Vlaanderen. De ervaringen van deze gemeenten en verenigingen zijn gebundeld in een

Soortgericht: acties rond een lokale (koester-) soort:

Natuur dicht in de buurt: speelbos, haagplantactie, specifiek parkbeheer, …

Natuur voor iedereen: sensibilisatie en communicatie over (lokale) natuur via gemeentelijke infokanalen.

handig stappenplan waarmee jouw afdeling aan de slag kan. 2010 was het Internationale Jaar van de Biodiversiteit. Er

Hans Eyssen, Burgemeester van Holsbeek: “Het Charter

was veel (media-)aandacht en in dit unieke jaar hebben tal-

voor Biodiversiteit stelt ons in staat concrete uitvoering te

rijke gemeenten het Charter voor Biodiversiteit getekend.

geven aan de opgestelde acties, de nodige kennis bij elkaar

Ook provincies steunen dit initiatief. Zo riep West-Vlaams

te brengen en de samenwerking te versterken. Zo willen we

Gedeputeerde Decorte de gemeenten op om dit initiatief te

het bermbeheer optimaliseren, stellen we een aantal richtlij-

volgen. De provincie Vlaams-Brabant werd eveneens partner

nen op voor onze koestersoorten en werken we aan een trage

van de charteractie. Een logisch gevolg na de lancering van

wegenbeleid. We zijn blij dat we hierin heel wat input krijgen

de provinciale biodiversiteitscampagne ‘Je hebt meer buren

van Natuurpunt Holsbeek. Als we de krachten bundelen, be-

dan je denkt’.

reiken we meer.”

Ook in de rest van Vlaanderen grijpen lokale besturen en na-

Ook goesting om biodiversiteit in je lokaal natuurbeleid te

tuurverenigingen deze kans om hun natuurbeleid een biodi-

proppen? Surf dan vliegensvlug naar www.natuurpunt.be/lo-

verse boost te geven.

kalebiodiversiteit voor heel wat (bio)diverse voorbeeldacties en ondersteuning!

Bijkomende info Natuurpunt - www.natuurpunt.be/lokalebiodiversiteit Consulent Biodiversiteitscharter - liselotte.vanderoye@natuurpunt.be – 015-29 72 67 Biodiversity Campaign European Commission - http://ec.europa.eu/environment/biodiversity/campaign


Infofiche

Downloaden ledenlijst & etiketten Gegevens van leden downloaden in 5 stappen

volgens sorteren op naam en je kan je etiketten afdrukken,

1.

gesorteerd per verdeler.

Log in op de medewerkersite! www.natuurpunt.be/ medewerkers.

2. 3.

Wachtwoord invoeren (als je dit nog niet hebt dien je je

Hulp: Struikel je over een van bovenstaande stappen? Neem

eerst te registreren).

contact op met jouw regioconsulent!

Onderaan Lokale werking klik je op Afdelingswerking

4. Op de nieuwe pagina vind je talrijke infofiches, zoals deze! 5.

Adresetiketten afdrukken in 10 stappen: 1.

Sla je ledenlijst op waar je ze makkelijk terugvindt en sluit af.

In de linkerkolom klik je op ‘Ledenlijst’. Als voorzitter of secretaris geef je hier je mailadres in, klik op ‘OK’.

2.

Open een leeg Word-document.

Vink de privacy voorwaarden aan en we zenden je de

3.

Open ‘Extra’ en kies onder ‘brieven en verzendlijsten’

ledenlijst onmiddellijk per mail. In het toegezonden do-

voor ‘afdruk samenvoegen’. Nu opent er zich rechts een

cument vind je de huidige leden, niet-hernieuwden en

venster.

stopzettingen.

4. In het venster vink je ‘etiketten’ aan en vervolgens werk je door de voorgestelde stappen.

Nieuwe leden?

5.

etiket (via overige kan je het merk etiketten bepalen).

Nieuwigheidje in je ledenlijst: wanneer een nieuw lid ingegeven wordt, wordt de datum van inschrijving consequent

6.

Adressen selecteren – aanklikken. Je bladert naar je ledenlijst, selecteert deze en vervolgens kies je voor ‘hui-

bijgehouden in een sorteerbare kolom (kolom’N’ inschrij-

dige leden’. De volgende vensters bevestig je 2x met OK.

vingsdatum nieuw lidmaatschap). Op deze manier kan je via een sorteerfunctie de nieuwe leden eruit filteren.

Begindocument – aanklikken. via ‘Opties’ kies je je soort

7.

Labels schikken - aanklikken en kies voor ‘meer ‘items’. Nu kies je de velden die je op je etiket wil hebben (een

1. 2.

Selecteer de kolom door bovenaan op het grijze ‘N’

voor een aanklikken en invoegen). Vergeet de busnum-

balkje te klikken.

mers niet en de landcode voor eventuele buitenlandse

Vervolgens klik je op Data en Sorteren (een shortcut is

leden.

mogelijk via de excelknop sorteren, AZ) 3.

8. Nadien zet je de nodige spaties en alles op zijn plaats. Met de knop ‘Alle etiketten bijwerken’ kopieer je dit naar

Nu opent er zich een venster ‘waarschuwen bij sorte-

alle etiketten.

ren’. Hier kies je voor selectie uitbreiden, sluit af met sorteren. 4. De data staan nu gesorteerd. Even nakijken wat de datum is van de vorige download ‘zie de documentnaam’ en je weet wie de nieuwe leden zijn.

9.

Labelvoorbeeld – aanklikken. Nu krijg je de te drukken gegevens te zien. Met de pijlknoppen (rechts bovenaan op het scherm) kan je zelfs bladeren.

10. Samenvoeging voltooien – aanklikken. Druk nu je etiketten af

Tip: Doe hetzelfde met de kolom ‘J’ en je kan sorteren per deelgemeente. Zo kunnen vrijwilligers die instaan voor de

Controleer zeker je afdrukvoorbeeld voor je je etiketten

verspreiding van folders, e.d. per deelgemeente een chrono-

drukt!

logische lijst ontvangen. Werk met een basislijst aangevuld met een extra kolom waar je per adres een naam of code van

Hulp: Ondervind je moeilijkheden? Je kan de etiketten nog

een bedeler toevoegt. Systematisch voeg je de nieuwe leden

steeds aanvragen via onze ledendienst.

in bij deze basiskolom aangevuld met de juiste naam. Ver-

Bijkomende info Natuurpunt Medewerkerswebsite ‘Lokale Werking’ - http://medewerkers.natuurpunt.be Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be Ledendienst@Natuurpunt – jan.vandenbergh@natuurpunt.be


Infofiche

FAQ's MiNa-subsidie Frequently Asked Questions:

Wat zijn de meest voorkomende fouten bij het indienen

Ik heb mijn MiNa-subsidie van 2006 (=willekeurig) ont-

van het MiNa-jaarverslag?

vangen in 2009. Moet ik dit toevoegen aan mijn inkom-

Soms worden er kleine –maar belangrijke- zaken vergeten:

sten? Geeft dit een vertekend beeld?

Onjuiste naam van afdeling/kern noteren/vergeten

Je financieel jaarverslag is een werkelijke weergave van wat je

Onvoldoende bewijsstukken voorzien/vergeten

als afdeling hebt ontvangen en besteed gedurende een jaar.

Vergaderdata vergeten

Alle inkomsten en uitgaven moeten dus opgenomen worden

Fout sjabloon gebruiken

in het financieel verslag (= deadline 01/03). De administratie

Geen originele handtekening of een kopie

van de Vlaamse Overheid houdt geen rekening met het mo-

Dezelfde persoon tekent als voorzitter en secretaris

gelijke onevenwicht in je verslag.

Geen 2 cijfers na de komma in het financieel verslag

Ik heb € 4000 terechte kosten bewezen in mijn financieel

Mijn afdeling ontving een groot bedrag aan gemeentelijke

verslag, maar ik ontvang slechts € 650 MiNa-subsidies?

subsidies. Moet ik deze toevoegen in het financieel verslag?

Hoe kan dit?

Zeker en vast, je financieel verslag is een werkelijke weergave

De administratie baseert zich op de uitgaven die omschreven

van de inkomsten en uitgaven die je afdeling dat jaar heeft

kunnen worden als werkingskosten voor je afdeling (= pu-

ontvangen en besteed. De kans bestaat echter – bij substan-

blieksactiviteiten, tijdschrift, website, … ). Kosten als ‘giften

tiële bedragen- dat de administratie van de Vlaamse Over-

reservatenfonds’, ‘beheerkosten bank’, ‘lidgelden voor andere

heid een bijkomende vraag stelt om dit te specificeren. Als

verenigingen’ (bv. Pasar, BBL, … ), terugbetaalde ‘beheerkos-

je dit al bij het indienen van het financieel verslag doet, dan

ten’ (bv. Life-project) moeten afgetrokken worden van het

voorkom je dergelijke vragen en laattijdige uitbetaling van de

totaal bedrag van de uitgaven. De administratie baseert zich

volgende MiNa-subsidie.

op het overblijvend saldo voor de berekening van de subsidie. Anderzijds is het eveneens mogelijk dat je in je MiNa-subsidie

Wat kan ik minimaal en maximaal aanvragen?

aanvraag te weinig hebt aangevraagd. Organiseer je in dat

In principe kan je als afdeling, kern of streekgebonden vereni-

jaar toch heel wat activiteiten of lanceer je een nieuwe web-

ging vanaf € 1,00 uitgave, € 500 MiNa-subsidie aanvragen.

site of tijdschrift - zodat je uiteindelijk toch recht zou hebben

Om € 1000 te ontvangen moet er echter €2000 werkings-

op € 1000 subsidie - dan krijg je enkel het aangevraagde be-

kosten begroot en achteraf bewezen worden. Besteed je af-

drag. Het loont dus de moeite om steeds de volledige MiNa-

deling ettelijke duizenden euro’s aan werkingskosten? Ook

subsidie aan te vragen (= € 1000).

dan kan je maximum € 1000 ontvangen. Min. € 500 – max. € 1000 dus!

Welke bewijsstukken moet ik waar zoeken? In je financieel verslag verwijs je naar de correcte bewijs-

Waar vind ik de juiste sjablonen voor mijn aanvraag en/of

stukken van je publieksgerichte activiteiten (minstens 4). De

verslag? Bij wie kan ik terecht voor mijn specifieke vraag?

meeste afdelingen gebruiken verschillende infokanalen:

Op de medewerkerswebsite van Natuurpunt:

Gemeentelijk infoblad, print van websitepagina

http://medewerkers.natuurpunt.be

Afdelingskalender, - tijdschrift, print van website,

Aanvraag: medewerkerswebsite  Lokale Werking  Administratie (van aug. tot nov.)

nieuwsbrief, affiches, .. •

Tijdschrift, nieuwsbrief en/of website van andere vereni-

Verslag: medewerkerswebsite  Lokale Werking  Administratie (van dec. tot april)

gingen •

Ewoud.lamiral@natuurpunt.be – 015-29 72 64

Bijkomende info Natuurpunt Medewerkerswebsite ‘Lokale Werking – Administratie’ - http://medewerkers.natuurpunt.be Cel Beweging - beweging@natuurpunt.be – 015-29 72 64


Infofiche

De organisatie van een happening DOEN EN NIET DOEN

Kinderen koning! Natuurpunt is er voor de hele familie, en dat mag blijken uit speciale aandacht voor kindera-

Waar hou je best rekening mee als je een evenement plant?

nimatie op grote activiteiten. Inhoudelijke kinderacti•

Evenementen op zaterdag (overdag) zijn steevast véél

viteiten, zoals waterdiertjes scheppen en ze met zoek-

minder succesvol dan evenementen op zondag. Orga-

kaarten op naam brengen, hebben uiteraard de voorkeur

niseer je een evenement op zaterdag, dan mag je reke-

op ‘gewone’ animatie (springkasteel, kindergrime,…).

nen dat je hooguit een kwart bereikt van het publiek dat je op zondag had kunnen bereiken. Om die reden worden

Natuurpunt is er voor iedereen! Vermijd daarom ‘inside

in regel geen sponsormiddelen vrijgemaakt voor evene-

grapjes’ en vakjargon in communicatie die voor het

menten op zaterdag. Deze opmerking geldt uiteraard

grote publiek bestemd is. Evenementenfolders maken

niet voor typische zaterdagavond-activiteiten zoals de

we niet voor het bestuur van de afdeling, maar voor

Nacht van de Vleermuis, een benefietvoorstelling, etc.

Jan en alleman. Vermijd daarom termen als ‘reservaat’ (roept zeer negatief beeld op) en ‘determineren’ (snapt

Een geslaagde happening heeft doorgaans één centraal

niemand), maar spreek over ‘natuurgebieden’ en de ver-

trefpunt, waar alle wandelingen of fietstochten starten,

rassende soortenrijkdom die je er aantreft.

de feesttent en de toog staan opgesteld, rond 16-17u een muziekgroepje optreedt, etc. Diffuse evenemen-

Evenementenfolder

ten met meerdere startpunten stralen zelden een echte

Afhankelijk van de inhoud, de kwaliteit en het ambitieniveau

happening-sfeer uit.

van het evenement zelf, en rekening houdend met het belang van het evenement voor de organiserende afdeling/kern/…,

Hou het programma eenvoudig en gemakkelijk com-

kan de Cel Campagnes & Evenementen overwegen om de

municeerbaar. Activiteiten van het type “24 uur van de

druk- en/of de distributiekosten van de evenementenfolder

natuur”, met elk uur een andere thematische wandeling,

geheel of gedeeltelijk te dragen met beschikbare sponsor-

zijn héél leuk, maar gaan volledig de mist in als de plaat-

middelen of projectsubsidies. Omdat deze middelen zeer

selijke pers voor de aankondiging moet zorgen. Boven-

schaars zijn, zal de Cel Campagnes & Evenementen meestal

dien wordt jouw huis-aan-huis-folder dan loodzwaar en

vragen dat de organiserende geleding minstens een deel van

onoverzichtelijk.

de kosten voor eigen rekening neemt.

Alleen tentoonstellingen en catering zijn “doorlopend”.

TOT UW DIENST!

Andere activiteiten, zoals geleide wandelingen, heb-

Heb je een evenement in de pijplijn zitten? Neem dan min-

ben een duidelijk start- en einduur nodig. Commu-

stens 4 maanden op voorhand contact met één van on-

niceer bv. “geleide wandelingen om 10u, 13u30, 14u,

derstaande personen. Zij kunnen je tips geven en je helpen

14u30 en 15u (duur telkens 2,5 uur)” en laat eventu-

om een evenementenfolder te realiseren. De termijn van 4

eel ook tussendoor nog extra wandelingen vertrekken,

maanden hebben we nodig om samen alles netjes te kun-

maar zorg dat er minstens ook vertrokken wordt op de

nen plannen, onder meer copywriting, grafische vormgeving,

gecommuniceerde uren. Beloof nooit “doorlopend ge-

drukkerij, folderdistributie, promotie in de pers en de eigen

leide wandelingen” als je niet om de 5 minuten een gids

kanalen van Natuurpunt (o.a. website, flitsen,…), ledenwer-

kunt laten vertrekken (en dat kan niemand!).

ving ter plaatse, etc.

Bijkomende info Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be


Infofiche

Het ideale Beheerteam Vraag aan vijf verschillende mensen hoe het ideale beheer-

Vuile handen en chocomelk

team er uitziet, en je krijgt minstens vijf verschillende ant-

Beheren is meer dan werken alleen! Maak er een leuke be-

woorden. Er bestaat geen superformule om een schitterend

heerdag van, verras je harde werkers met een hapje of een

beheerteam op te bouwen in een afdeling. Maar vrees niet:

drankje. Als vuile handen samen gaan met een gezellige bab-

hier zijn een aantal tips en aandachtspunten!

bel en een toffe dag, zie je de mensen de volgende keer zeker terug!

Gebied Een beheerteam is uiteraard gebiedsgebonden, maar veel

Communiceer

hangt af van de grootte van jullie natuurgebied(en).

Heeft jullie beheerteam al een communicatie-verantwoordelijke? Wie zorgt er voor de infoborden als er grote werken

Je kan kiezen voor een beheerteam per natuurgebied of voor

gebeuren in het gebied? Nodig de buurt eens uit om te ko-

verschillende natuurgebieden. De werkregio van een beheer-

men kijken wat er gebeurt in het natuurgebied-achter-hun-

team hoeft echter niet te stoppen bij afdelingsgrenzen.

deur?

Wanneer afdelingen ervoor kiezen om samen een beheerteam op te starten, verloopt de samenwerking op andere vlak-

Goede communicatie is belangrijk en moet niet moeilijk zijn.

ken ook vlotter en beter. Automatisch dringt de vraag naar

Een ‘homemade’ flyer in de bus als uitnodiging is vaak meer

een ruime beheervisie zich dan op.

dan voldoende. Vergeet ook niet om je natuurgebied open te stellen voor het publiek. Stippel een mooie wandeling uit,

Voordat je aan de slag gaat…

voorzie een startplaats met een infobord. En zorg dat er hier

…je planning is heel belangrijk! Wat is het doel? Wat ga je

en daar een infobord staat op een interessante plaats. Nu

doen? Hoe pak je de werken aan? Wat is prioritair? Nodig

nog een feestelijke opening en er kan gewandeld worden!

eens wat ‘buitenstaanders’ uit. Zij hebben vaak een andere maar frisse kijk op de zaak. Vergeet zeker niet je planningsen/of regioconsulent te betrekken bij dit proces. Vaak bespaart je dit heel wat werk.

Handen uit de mouwen! Wie doet wat? Zorg voor een goede taakverdeling in je beheerteam. Vele handen zorgen nog steeds voor minder werk. Maar vaak val je op dezelfde personen terug. Oplossing: durf al eens verder denken. Nodig die buurman - die ooit gezegd heeft een handje te willen toesteken - een keer uit. En misschien wil de boer om de hoek ook wel meewerken?

Bijkomende info Natuurpunt Medewerkerswebsite ‘Ons Natuurgebied’ - http://medewerkers.natuurpunt.be Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be Beheer@Natuurpunt - celbeheerondersteuning@natuurpunt.be


Infofiche

De Lokale Algemene Vergadering LAV = Startvergadering De lokale algemene vergadering heeft een vaste stek op de

Lokale algemene vergadering = ontmoetingsmoment

afdelingskalender. Jaarlijks keren er een aantal vaste elemen-

Naast deze verplichte nummertjes, is de LAV een kans om

ten terug:

een gezellig ontmoetingsmoment te plannen voor de huidige én nieuwe leden. Zorg voor een werve(le)nde uitnodiging en

De bijeenkomst vindt plaats na 31 december en voor 15

actieve vrijwilligers appreciëren het als je hen persoonlijk in-

februari. Dit omdat het financieel verslag van het voor-

viteert. Een lekker hapje en drankje zijn een must voor een

gaande jaar voorgelegd wordt.

sfeervolle avond. Streekproducten, zoals een lokaal biertje,

Alle leden van de afdeling, die eind december van het af-

zijn mooie extraatjes. Toon enkele foto’s van het voorbije

gelopen werkjaar op de ledenlijst van de afdeling staan,

jaar. Hou er rekening mee dat alle leden welkom zijn en dat

worden minstens tien dagen vooraf schriftelijk uitgeno-

een betalende avond mensen weerhoudt om aanwezig te

digd.

zijn.

De uitnodiging bevat het programma van de vergadering, de mogelijkheid tot stemmen en vermeldt de kandidaten voor bestuursfuncties. Het uitnodigen gebeurt vaak via het afdelingstijdschrift.

Programma van de algemene vergadering

Lokale algemene vergadering = reflectiemoment Tijdens het werkjaar lopen wel eens wat opdrachten fout. Kritisch zijn voor de eigen werking door aan te duiden wat misliep, zal iedereen helpen om dit de volgende maal beter te doen. Stel duidelijke doelen voor het nieuwe werkjaar:

Het programma van de algemene vergadering bestaat min-

aantal leden, ledenwerving, domicilieringen, grote activitei-

stens uit:

ten, samenwerking, rekrutering, aankopen, plannen, beheerteam, werkgroepen, monitoring, inventarisatie, projecten,

stemming over het jaarverslag,

cursussen. Met het nodige enthousiasme en de juiste moti-

stemming over het financieel verslag,

vatie krijg je vast heel wat aandacht voor de duidelijke plan-

beoordeling van het afdelingsbestuur,

ning!

vaststelling van de begroting,

vaststelling van het werkingsprogramma,

verkiezing nieuwe bestuursleden,

aanduiding van de stemgerechtigde leden voor de algemene vergaderingen van Natuurpunt vzw, Natuurpunt Beheer vzw, Natuurpunt Studie vzw en Natuurpunt Educatie vzw.

De bestuursleden worden gekozen uit de leden van de algemene vergadering van de afdeling. Een bestuurslid moet dus (uiteraard) lid zijn van Natuurpunt en op de ledenlijst van de afdeling staan.

Bijkomende info Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be

Lokale algemene vergadering = rekruteringsmoment Er zijn vaak wat nieuwe gezichten terug te vinden op een algemene vergadering. Maak een babbeltje, zorg dat je weet wie ze zijn, waar ze wonen, enz. Wie weet is dit wel een actieve vrijwilliger in wording. Met een wervingsflyer kan je de contactgegevens verzamelen en informeren naar een mogelijk engagement. Vraag dit sjabloon aan via jouw regioconsulent.


Infofiche

Ledenmanagement Ledenbehoud

Hernieuwingen

Ledenmanagement is meer dan leden werven. Het behoud van

Theoretisch verliest Natuurpunt op het einde van het jaar al

bestaande leden is zeker zo belangrijk. De groei van Natuur-

zijn leden. Dankzij de domiciliëringen zijn al bijna een op twee

punt zou nog meer uitgesproken zijn, als we er in slagen om

leden meteen opnieuw lid. Alle niet-gedomicilieerden krijgen

meer gezinnen te overtuigen lid te blijven. Dat overtuigen van

bij het laatste Natuur.blad van het jaar de vraag om het lid-

al die niet-hernieuwers – we spreken over jaarlijks een 5 000

geld te hernieuwen. De afdelingen kunnen in gang schieten om

tot 7 000 gezinnen in Vlaanderen – is een opdracht die met

niet-hernieuwers aan te spreken vanaf midden april (wanneer

een aantal technieken en afspraken beperkt wordt in tijd en

het effect van de tweede brief vanuit het nationale secretariaat

energie.

uitgewerkt is). De manier waarop de afdeling niet-hernieuwers aanspreekt kan zeer divers zijn en energiearm of –intensief.

Domiciliëringen Het lidmaatschap domiciliëren is in de eerste plaats een be-

Huisbezoeken

langrijke kostenbesparing voor de vereniging. Maar de uitval

Zeer efficiënt is het afleggen van huisbezoeken. Persoonlijk

van leden met een domiciliëring is ook nog eens verwaarloos-

contact met leden kan veel leren over de reden van het niet be-

baar. De afdeling kan meewerken aan het overtuigen van de

talen. Zorg dat er voor huisbezoeken promotiemateriaal voor-

bestaande leden om een domiciliëring te nemen. In het afde-

handen is, om eventueel te overhandigen: een rekruteringsfol-

lingstijdschrift – in de colofon bijvoorbeeld – kan je informatie

der, een folder van een geplande activiteit, de wandelfolder

over domiciliëringen vermelden. De afdeling kan ook actief op

van het natuurgebied in de buurt, een afdelingstijdschrift en

zoek gaan naar bijkomende domiciliëringen bij de leden.

zeker domciliëringsformulieren, overschrijvingsformulieren met het juiste rekeningnummer (in laatste instantie).

Domiciliëringsactie in het afdelingstijdschrift Een speciaal artikel in het tijdschrift om de niet-gedomicili-

Telefoneren

eerden aan te porren, is interessant, maar het levert amper

Een telefoonronde doen is het overwegen waard. Telefonisch

nieuwe domiciliëringen op.

is het natuurlijk niet evident om zekerheid te hebben over toezeggingen van de hernieuwing. Hou het rekeningnummer

Brief bij het afdelingstijdschrift

van Natuurpunt bij de hand, vraag eventueel of een overschrij-

Een betere manier is het bijvoegen van een brief, steeds met

vingsformulier moet toegestuurd worden, misschien kan ie-

domiciliëringsstrook, bij het afdelingstijdschrift. Uiteraard

mand langskomen om het lidgeld te innen?

moet die dan enkel gevoegd worden bij de leden zonder domiciliëring. Toch is dit niet de meest rendabele actie.

Brief van de afdelingsvoorzitter Wanneer het aantal niet-hernieuwers te groot wordt, wanneer

Domiciliëringsmailing

er voor een huisbezoek of een telefoonronde te weinig tijd is,

Het persoonlijk aanschrijven van leden zonder domiciliëringen

is een brief van de afdelingsvoorzitter een betere oplossing.

is de meest rendabele manier van werken. Het meest opval-

Een voorbeeldbrief voor de afdeling is hiervoor beschikbaar bij

lende aan domiciliëringsmailings is telkens de hoge respons.

je regioconsulent. Bespreek in ieder geval dergelijke plannen

Ongeveer twaalf procent van de aangeschreven leden stuurt

met je consulent van jouw regio of provincie. Wellicht kan hij/

het strookje terug. De meest geschikte periode hiervoor is de

zij meehelpen aan het verwerken van de database tot een kant

tweede helft van september. Alle antwoorden zijn dan ver-

en klare mailing.

werkt vooraleer het laatste ledenblad van het jaar werd verstuurd.

Bijkomende info Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be


Infofiche

Tips voor werve(le)nde activiteiten Wandelingen, fietstochten en excursies met net dat tikkeltje

Lokale activiteiten: enkele voorbeelden

meer zijn ‘in’. Terwijl onze vereniging in het verleden de enige

Erfgoedwandeling

was in het aanbieden van wandelingen in de natuur, zijn we nu

Organiseer een wandeling met de plaatselijke historische

niet meer de enige. Bovendien is de interesse van de bevolking

kring. Een leuk thema is de geschiedenis van een gebied of

veranderd. Men is nu kieskeuriger in de invulling van de vrije tijd.

de etymologie van de gebiedsnamen. •

B(i)oscoop Al eens gedacht aan een filmvertoning in het bos? Zeker

Hieronder vind je enkele nationale activiteiten waar je als af-

als je kiest voor een natuurfilm zorgt het bladgeritsel en

deling op kan inpikken. Voor de Natuurpunt activiteiten kan

het uilengeroep op de achtergrond voor een aangepaste

je rekenen op promotionele ondersteuning. Ook evenementen

sfeer. ‘Microcosmos’ en ‘Earth’ zijn aanraders.

met partners kunnen inspirerend zijn! •

feb Vogels voeren en beloeren

apr Internationale Dag van de Aarde

apr ActieWeekEnd Dag van de Aarde

mei Dag van de Biodiversiteit

jun Kortste Nacht van het Zoogdier

juli Big Jump

aug Vlinder mee!

aug Nacht van de Vleermuis

okt Nacht van de Duisternis

okt ZieZoZoogdier

okt Dag van de Trage Weg

nov Dag van de Natuur

Gluren bij de buren Je kan zelf heel wat creatieve activiteiten bedenken, maar heel wat afdelingen hebben een pak ervaring in het organiseren ervan. Gluur dus even bij je buur voor extra inspiratie!

Nationale activiteiten: enkele voorbeelden •

Vogels voeren en beloeren In aanloop naar dit groot telweekend kan je bv. – als gezinsactiviteit – vetbollen maken of voedertafels timmeren. Maak hiervoor uitgebreid promotie in de plaatselijke scholen (flyers in de klas uitdelen). Bezorg leerkrachten de telformulieren, affiches …

Vlinder mee Bezoek enkele bloem- en vlinderrijke “natuur-tuinen” en link dit aan biodiversiteit.

Bijkomende info Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be Campagnes@Natuurpunt - campagnes@natuurpunt.be

Beheerdagen Zorg voor een leuke sfeer – warme soep of een frisse pint. Als eens gedacht aan een zomerse avondwerkdag?

Verras … … je wandelaars onderweg met een koffiekoek, een tas koffie of een jenever! Er is altijd wel ergens een holle boom om dit in te verstoppen. Deze tussenpauze is ook hét moment om nieuwe leden te maken. Op het einde van een wandeling met iets extra’s kan je een vrijwillige bijdrage vragen, je zou versteld staan wat dit soms opbrengt …


Infofiche

Website: veel gestelde vragen Hoe maak ik een login aan?

Wachtwoord vergeten?

Ben je nog niet geregistreerd, surf dan naar www.natuurpunt.

Geen probleem! Klik bij Mijn Natuurpunt op de link wacht-

be en klik bovenaan op Mijn Natuurpunt. Of surf rechtsreeks

woord vergeten. We sturen je onmiddellijk een nieuw wacht-

naar www.natuurpunt.be/Registratie. Lees de spelregels na en

woord. Nadat je hiermee ingelogd bent, kan je dit wachtwoord

maak je login aan door het formulier in te vullen. Vergeet niet

weer wijzigen naar iets meer persoonlijks. Klik hiervoor bij Mijn

je lidnummer te vermelden. Je login wordt het e-mailadres

Natuurpunt op de link Wachtwoord wijzigen.

waarmee je je registreert. Je wachtwoord kan je zelf kiezen. Dit wachtwoord moet uit minstens 6 karakters bestaan en zowel

Hoe geef ik adreswijzigingen of een nieuw e-mailadres door

cijfers als letters bevatten. Actieve medewerkers krijgen na re-

of wijzig ik mijn wachtwoord?

gistratie ook toegang tot de medewerkersite van Natuurpunt.

Als je geregistreerd bent op de website kan je persoonlijke gegevens zoals je thuisadres, e-mailadres en bestaande wacht-

Hoe log ik rechtstreeks in op de Medewerkersite?

woord zelf wijzigen. Klik bij Mijn Natuurpunt op Mijn gegevens.

(voor actieve medewerkers) Surf naar www.natuurpunt.be/

Opgelet: wanneer je je e-mailadres wijzigt, moet je volgende

medewerkers. Geef je e-mailadres en je wachtwoord in.

keer met dit nieuwe e-mailadres inloggen!

Hoe log ik in op de Natuurpunt website? (voor elk lid)

Hoe maak ik een afdelingswebsite op basis van het Natuur-

Surf naar www.natuurpunt.be en klik op ‘Mijn Natuurpunt’

puntsjabloon?

bovenaan op. Geef je e-mailadres en je wachtwoord in.

Hiervoor kan je gebruik maken van het sjabloon van onze nationale website: www.natuurpunt.be/sjabloon.

Hoe herkent het systeem “Actieve medewerkers”?

De website controleert via het databank systeem van Natuur-

Waar kan ik ledenlijsten opvragen?

punt (NPCA) of je aangeduid bent als actieve medewerker.

Download je ledenlijst via www.natuurpunt.be/ledenlijst.

Deze herkenning gebeurt via je lidnummer. Bij wie kan ik terecht met vragen over leden, lidgeld, domiHeb ik meerdere logins nodig?

cilieringen, …?

Neen! Als actieve vrijwilliger of personeelslid kan je zowel op

Contacteer de ledenadministratie: 015- 29 72 50.

www.natuurpunt.be als op de www.natuurpunt.be/medewerkers inloggen met dezelfde gegevens!

Hoe vraag ik een Natuurpunt-URL voor mijn afdeling aan? Wil je naar de website van jouw afdeling kunnen verwijzen als

Waarom moet ik inloggen op de Natuurpunt website?

www.natuurpunt.be/mijnafdeling? Geef de URL van jouw af-

Niet alle webpagina’s zijn voor iedereen toegankelijk. Door in

deling door aan webmaster@natuurpunt.be.

te loggen krijg je toegang tot alle informatie die jij nodig hebt. Bovendien krijg je zo ook toegang tot jouw persoonlijke gege-

Wie voert de activiteiten van mijn afdeling in?

vens en kan je jouw abonnementen op de Flitsen beheren.

De afdeling, kern, werkgroep of regionale vereniging is zelf verantwoordelijk voor de invoer, correcties en aanvullingen van

Wie kan ik contacteren met vragen over de website?

zijn activiteiten. Voor activiteiten georganiseerd in samenwer-

Slechts 1 adres: webmaster@natuurpunt.be of 015-29 71 65

king met Natuurpunt Educatie, kan je bij Tineke Thijs terecht. 014-47 29 55 - tineke.thijs@natuurpunt.be. Elke Natuurpunt-

Waar vind ik het logo van Natuurpunt?

vrijwilliger die in de databank werd aangeduid als medewerker,

Het Natuurpunt logo en andere informatie over Natuurpunt

kan activiteiten invoeren voor de afdeling of werkgroep via

als organisatie vind je op www.natuurpunt.be/organisatie.

Mijn Natuurpunt.

Bijkomende info Webmaster@Natuurpunt - webmaster@natuurpunt.be Beweging@Natuurpunt - beweging@natuurpunt.be


Infofiche

Leden werven Ledenwerfpraatje Natuurpunt

Als nieuw lid van Natuurpunt ontvangt u van ons ook een wel-

Kan ik u overtuigen om lid te worden van Natuurpunt?

komstpakket met daarin ondermeer een Kust- & Zeegids (TO-

Natuurpunt is de grootste natuurvereniging van Vlaanderen.

NEN), dat is een selectie van de mooiste natuurgebieden aan

Momenteel zijn zo’n 88 000 gezinnen lid van Natuurpunt.

onze kust. In juli en augustus organiseert Natuurpunt trouwens

Wij beschermen de natuur in Vlaanderen op twee manieren.

dagelijks geleide wandelingen in natuurgebieden aan de kust. In

Enerzijds gaan we natuurgebieden aankopen. Zo hebben we

dit pakket zit ook een CD met de meest voorkomende vogel-

al 500 natuurgebieden aangekocht in heel Vlaanderen, goed

geluiden (TONEN) en de Fiets- en wandelgids (TONEN) met

voor zo’n 18 000 hectare natuur waarvan u zeker bent dat die

meer dan honderd uitgestippelde fiets- en wandelroutes in de

beschermd is voor de toekomst.

mooiste natuurgebieden van Vlaanderen en Wallonië. Het leuke nieuws is dat we momenteel een vervolg op deze Fiets- en wan-

Anderzijds gaan we ook praten met de overheid – met de

delgids voorbereiden. Deze nieuwe, dubbeldikke Fiets- en wan-

Vlaamse overheid, de provincie en uw stads- of gemeentebe-

delgids krijgen al onze leden in juni in de bus.

stuur – om hen ervan te overtuigen om meer maatregelen te nemen die de natuur in Vlaanderen ten goede komen. Hiervoor

Dit zijn de voordelen die u krijgt als lid van Natuurpunt, voor

is het uiteraard erg belangrijk dat er heel veel mensen achter

24 euro per jaar. Lid worden moet u natuurlijk niet zozeer

ons staan. Want hoe groter onze achterban, hoe meer druk we

doen voor de mooie voordelen, maar vooral omdat u ons wil

kunnen uitoefenen en hoe meer de overheid gaat doen om de

helpen om meer natuur te beschermen in Vlaanderen. Heb ik u

natuur in Vlaanderen te beschermen. Vandaar dat we ook u

kunnen overtuigen om lid te worden van Natuurpunt?

vragen om lid te worden van Natuurpunt.

JA Voordelen

1. Mag dat dan via domiciliëring? (als je kiest voor domicilië-

U ontvangt van ons vier keer per jaar het Natuur.blad (TO-

ring, help je Natuurpunt om kosten te sparen want dan hoeven

NEN), dat is het ledenblad van Natuurpunt. Daarin staat heel

we u geen betalingsherinnering toe te sturen. De uitgespaarde

wat informatie over natuur in Vlaanderen, mooie fotorepor-

middelen kunnen we dan investeren in het echte natuurbehoud)

tages… In het midden zit ook telkens een uitneembare katern

Luik ‘Invullen bij betaling via domiciliëring’ laten invullen (naam/ adres/ rekeningnummer/ handtekening)

(TONEN) met daarin een uitgestippelde fiets- of wandelroute in één van onze natuurgebieden, ergens in Vlaanderen.

2. Neen, liever niet via domiciliëring?

Naast het ledenblad, ontvangt u ook het tijdschrift van de

Dan contante betaling (24 euro)

plaatselijke Natuurpunt-afdeling. Hierin staat alle informatie

Luik ‘Enkel invullen bij contante betaling’ (naam/ adres)

over de activiteiten van Natuurpunt bij u in de buurt.

24 euro cash ontvangen

3. Liever niet via domiciliëring en geen contant geld op zak? Als lid van Natuurpunt neemt u ook gratis deel aan alle wan-

Overschrijving uit ledenwerffolder laten invullen (naam/ adres/ rekeningnummer/ handtekening)

delingen, fietstochten en andere activiteiten van Natuurpunt. In uw eigen buurt, maar ook in de rest van Vlaanderen

zijn al deze activiteiten gratis voor het hele gezin (gezinslid-

Domiciliëring, contante betaling of overschrijving, altijd:

maatschap). Verder krijgt u van Natuurpunt ook een aantal

De ingevulde gegevens luidop nalezen

mooie kortingen. Zo geniet u 10% korting in de Natuurpunt-

De voorlopige lidkaart afscheuren en meegeven

winkel op al onze verrekijkers, boeken, nestkasten… Ook in

De definitieve lidkaart ontvangt men samen met het volgende Natuur.blad

alle winkels van Schoenen Torfs en AS Adventure (allebei partners van Natuurpunt), ontvangt u korting.

Welkomstpakket meegeven

Bedankt en veel plezier met uw lidmaatschap!

Bijkomende info Thijs Haustraete: thijs.haustraete@natuurpunt.be of 0474-74 60 50


Infofiches vrijwilligers  
Infofiches vrijwilligers  

Infofiches met allerlei nuttige tips voor vrijwilligers van Natuurpunt.

Advertisement