Page 1

LIFE en Natuurinrichting De Europese Unie wil een duwtje in de rug geven bij de uitvoering van deze herstelprojecten in NATURA 2000 en richtte hiervoor het LIFE-natuur fonds op. Zowel overheden als (natuur)verenigingen kunnen beroep doen op het LIFE-fonds voor ondersteuning van grote projecten. Met dit Europees natuurproject wil Natuurpunt niet minder dan 50 ha verwerven om natuur te beschermen ĂŠn open te stellen voor iedereen. Daarnaast worden heel wat beheermaatregelen genomen om de heide en de vennen te herstellen in nauwe relatie met de omgeving. Niet alleen Europa maar ook de Vlaamse overheid geeft natuur kansen. Het Agentschap voor Natuur en Bos startte samen met de Vlaamse Landmaatschappij in 1999 een Natuurinrichtingsproject op. Dit is een specifiek instrument om natuur in Vlaanderen te herstellen. Natuurinrichting en LIFE gaan hand in hand in deze regio om zo kwetsbare natuur te herstellen. Meer info over Natuurinrichting op www.vlm.be en www.natuurenbos.be Meer info over dit LIFE project op www.natuurpunt.be/life

Turnhouts vennengebied NATURA 2000 op haar best!


gevarieerd: van hooggebergten en moerassen tot bossen en

H

uitgestrekte heidelandschappen. Om al die natuurpracht

strooisel voor in de potstal waarna het vermengd met mest

te behouden voor de toekomst heeft de Europese Unie het

werd afgevoerd naar de akkers. De vochtige heide, vennen en

'NATURA 2000 netwerk' gecreëerd. Dit Europees net-

venen leverden door het steken

werk van beschermde gebieden vormt zo de hoeksteen van

van plaggen en turf de nodige

het Europese natuurbeleid. Zo wil Europa de biodiversiteit

brandstof. Het resultaat is een

(het geheel aan soorten en biotopen) in haar lidstaten behou-

uniek gebied met bijzondere

den en beschermen. Dit deel van de Noorderkempen werd

planten en dieren zoals klok-

opgenomen in het netwerk vanwege de uitzonderlijke rijkdom

jesgentiaan, zonnedauw, wulp,

aan heide en vennen.

boompieper en heideblauwtje.

der Europees natuurgebied ligt? Natuur en landschap zijn in Europa erg

Foto’s: Bas Vanderveken • Hugo Willocx • Diane Appels • Marc Smets

W

ist je dat in Turnhout en Merksplas een bijzon-

et heidelandschap in het Turnhouts Vennengebied is ook een belangrijk cultureel erfgoed. De mensen die woonden op de heide gebruikten

immers het landschap om te overleven. Ze maaiden heide als

Heide in herstel Het herstel van de oorspronkelijke heide is relatief eenvoudig. De bodem is nog steeds een schatkist van zaden van typische heidesoorten. Deze zaden kunnen weer kiemen als we de verstikkende bomen verwijderen en de voedselrijke toplaag afschrapen. Heideplanten alsook andere specifieke insecten en vogels van de heide kunnen enkel optimaal gedijen bij voldoende zonlicht en openheid van het biotoop. Machines met een zeer lage bodemdruk zorgen er voor dat de bodem niet beschadigd wordt. Ook wordt de periode van de werken zo kort mogelijk gehouden. Eén jaar na de werken kan je al de eerste heideplantjes zien kiemen!

Brochure Turnhouts Vennengebied  

Wist je dat in Turnhout en Merksplas een bijzonder Europees natuurgebied ligt? Natuur en landschap zijn in Europa erg gevarieerd: van hoog...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you