Page 1

Arbeidsmarkedsinformasjon www.naturviterne.no

Økonomer

Jobb og karriere

VET DET, KAN DET OG GJØR NOE MED DET


Hva er en landbruksøkonom og en ressursøkonom? Økonomer jobber innen et bredt og allsidig fagfelt. For mange økonomer består mye av arbeidet i å analysere økonomien i samfunnet, gi rapporter på hvordan den nåværende økonomiske situasjonen er, og forutsi hvordan utviklingen vil bli i fremtiden. Norges rikdom er i stor grad basert på utnyttelse av naturressurser. Forvaltningen av fornybare og ikke-fornybare ressurser er viktig for den økonomiske utviklingen og velferden, men også for bevaring av biologisk mangfold og naturkvaliteter for øvrig. Naturviternes økonomer er for det meste spesialisert mot denne delen av økonomien som landbruksøkonomer eller ressursøkonomer. Sistnevnte favner fagområder som for eksempel energiøkonomi og miljøøkonomi. De fleste av Naturviternes økonomer har sin utdanning fra Universitet for miljø- og biovitenskap (UMB). Også andre universiteter og høgskoler tilbyr i dag utdanning innen landbruksøkonomi og ressursøkonomi.

Hvor jobber økonomene? Økonomene jobber jevnt fordelt i alle tre sektorer. Økonomene arbeider på ledende nivåer eller som for eksempel rådgivere, forskere og lektorer. Over 20 prosent av økonomene har ledende stillinger. Arbeidsmarkedssektor

Andel

Statlige virksomheter

36 %

Kommunale bedrifter og virksomheter

32 %

Private bedrifter og virksomheter

32 %

I statlig sektor er fylkesmannsembetene, Statens landbruksforvaltning og departementene de stedene der det er ansatt flest økonomer. Også Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning har ansatt en del økonomer.

2

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013


I privat sektor er det Innovasjon Norge som ansetter flest. Dette er et selskap eid av Nærings- og handelsdepartementet og regnes til privat sektor. For øvrig har Bondelaget, Tine BA og Nortura SA ansatt mange av økonomene. I kommunal sektor arbeider de fleste med landbruksforvaltning i kommunene. En del er også ansatt i undervisningssektoren på videregående skoler.

Tenk utradisjonelt ved jobbsøking!

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

3


Noen arbeidsgivere som ansetter økonomer: Stat Barne-, ungdoms og familieetaten Bioforsk Departementene Fylkesmannsembetene Høgskolen i Østfold Mattilsynet Miljødirektoratet NAV Norges vassdrags- og energidirektorat

Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning Reindriftsforvaltningen Riksrevisjonen Skattedirektoratet Statens landbruksforvaltning Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Utdanningsdirektoratet

Kommune Kommuner Fylkeskommuner

Videregående skoler

Privat 4H Norge ACT Innovation AS Gartnerhallen Bondelaget Cermaq Norges Vel Eksportfinans Enova SF Felleskjøpet Agri SA Fjellstyrene Follo Ren IKS Gjensidige Bank Glommens og Laagens Brukseierforening Hallingdal Næringshage AS

4

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

ICA Norge Innovasjon Norge Ipark AS KSL Matmerk Landbrukets Utredningskontor AS Matiq AS Mersalg AS Midt-Telemark Næringsutvikling AS Norconsult AS Norsk Landbruksrådgiving Nortura SA Norwegian Refugee Council Nycomed Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS


Oikos - Økologisk Norge Posten Norge AS Sparebank 1 Nord Norge SR-Bank Statnett Stiftelsen Miljøfyrtårn

TINE BA Vefsna Forsøksring Vest-Agder Røde Kors Viken Skog BA Visma Services Norge AS WWF

Økonomisk rådgivning AS Østlandsforskning Åsnes Næringshage AS

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

5


Lønnsstatistikk for økonomer Gjennomsnitt årslønn 2011

Gjennomsnitt utdanningsår 2011

Gjennomsnitt årslønn 2012

Gjennomsnitt utdanningsår 2012

Kommune

509 000

1990

537 000

1991

Stat

538 000

1989

574 000

1988

Privat

585 000

1990

631 000

1990

Gjennomsnitt

543 000

1989

580 000

1990

Kilde: Naturviternes lønnsstatistikk

Slik ser arbeidsmarkedet ut Studenter som fullfører masterprogram i økonomi og administrasjon har mange muligheter for jobb eller videre studier. En mulighet er selvfølgelig å fortsette i akademia da graden kvalifiserer for opptak til PhD-studier innen økonomiske og administrative fag. Mastergraden kvalifiserer til stillinger som krever solid kompetanse innen foretaksøkonomi, finans, strategi, organisasjon og ledelse. Kandidatenes valg av profil på studiet kan være avgjørende for hvilke stillinger som er mest aktuelle etter endt utdanning. Aktuelle stillinger kan blant annet være innen økonomistyring og økonomisk analyse eller innenfor organisasjonsutvikling og ledelse i privat næringsliv, offentlige institusjoner eller i organisasjoner. Flere kandidater starter som trainee i private bedrifter. Ressursøkonomer er ettertraktet og med en master innen temaet ressursøkonomi er det mange muligheter. Ressursøkonomer finnes i Norge innen konsulentbransjen, forskning og undervisning, i statsforvaltning, fylkesadministrasjon, ikke-statlige-organisasjoner samt større bedrifter. En del ressursøkonomer er også å finne i internasjonale organisasjoner som FN, Verdensbanken, OECD og FAO. Landbruksøkonomer opplever kanskje en noe mindre etterspørsel enn ressursøkonomene, men også her er arbeidsmarkedet relativt godt. Det kan likevel være greit å sette i gang med jobbsøkingen noe før studiet er avsluttet da det kan litt tid å få den første jobben.

Kilde: www.umb.no, www.uit.no

6

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013


Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

7


Antall søkere på økonomiske fag1 2011-2013 År

Planlagte studieplasser

Søkere

Søknader førstevalg

2011

120

1406

220

2012

125

1527

257

2013

125

1705

239

Kilde: Samordna opptak Som tabellen viser har antallet søkere gått markant opp, men viktigere hva angår jobbmuligheter er antall uteksaminerte og som vi ser er antallet studieplasser relativt uendret. De strukturelle forholdene skulle derfor tilsi at mulighetene på jobbmarkedet er uendret. 1

Kun økonomiske fag ved UMB er med i statistikken.

Forventet arbeidsmarked for økonomutdannende i årene fremover

8

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

re er v or

t

be

dr et

t r k an ma dret be

MArk Forve ant rre t

F

UENDRET


Hva gjør Naturviterne for dem med økonomutdanning? Felles for alle med ressurs- og landbruksøkonomi, uansett hvor de jobber og uansett hva slags spesialisering de har, er det nyttig å være organisert i Naturviterne Naturviterne jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviternes arbeidshverdag Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet

Sjekk Naturviternes lønnstatistikk!

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

9


Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Naturviterne har i dag ca. 6000 medlemmer som fordeler seg relativt jevnt på sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Våre rådgivere er spesialister på naturviteres utdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, personlighetstest (se nedenfor), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. Vi gir deg gode råd når du skal forhandle om lønn og kan svare på de spørsmål du måtte ha til arbeidskontrakten.

Naturviternes karrieretest Øk din selvinnsikt! Bedre din arbeidssituasjon! Hjelp deg selv i din videre karriere! Vi benytter en test utviklet for arbeidslivet og som er sertifisert av Veritas. Testen heter HPI (Hogans personlighetsinventorium). Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo tilbakemelding på telefon, eller personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. Alt dette til medlemspris!

10

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013


Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

11


Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo

E-post: post@naturviterne.no Telefon: 22 03 34 00

VET DET, KAN DET OG GJĂ˜R NOE MED DET

Økonomer - arbeidsmarkedsinformasjon fra Naturviterne  

Arbeidsmarkedsinformasjon for ressurs- og landbruksøkonomer i Norge. Utarbeidet av Naturviterne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you