Page 1

www.naturviterne.no

Arbeidsmarkedsinformasjon

Landbruksfag

Jobb og karriere

VET DET, KAN DET OG GJĂ˜R NOE MED DET


Hvor jobber kandidater med landbruksfag? Landbrukskandidatene fordeler seg nokså likt på sektorer dog med en liten overvekt i privat sektor. Arbeidsmarkedssektor

Andel

Statlige virksomheter

29 %

Kommuner, fylkeskommuner og kommunale bedrifter

33 %

Private bedrifter og virksomheter

38 %

I privat sektor er Tine BA og Norges landbruksrådgiving de to største arbeidsplassene. Også Felleskjøpet, Nortura SA, Norges Bondelag (Bondelagets Servicekontor AS) og Innovasjon Norge ansetter mange med landbruksfag. Sistnevnte er et selskap eid av Nærings- og handelsdepartementet og regnes til privat sektor. I statlig sektor sysselsetter fylkesmannsembetene nesten halvparten av Naturviternes medlemmer med landbruksfag. De fleste er knyttet til fylkesmannens landbruksavdeling. Også i Mattilsynet, Statens landbruksforvaltning, Bioforsk og i Landbruks- og matdepartementet arbeider mange. I kommunal sektor arbeider de fleste med landbruksforvaltning i kommunene. En del er også ansatt i undervisningssektoren på videregående skoler.

2

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013


Tenk utradisjonelt ved jobbsøking!

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

3


Arbeidsgivere som ansetter kandidater med landbruksfag: Stat Bioforsk Direktoratet for forvaltning og IKT Direktoratet for naturforvaltning Fiskeridirektoratet Fornyings-, administrasjons- og kirke departementet Forsvaret Fylkesmannsembetene Høgskolene Departementene Jernbaneverket Kompetansesenter for Distriktsutvikling Kystverket Mattilsynet Norges vassdrags og energidirektorat Norsk institutt for Skog og Landskap

Norsk institutt for landbr.øk. forskning Norsk Polarinstitutt Opplysningsvesenets fond Reindriftsforvaltningen Riksrevisjonen Sámediggi/ Sametinget Skatteetaten Statens landbruksforvaltning Statens naturoppsyn Statens vegvesen Statistisk sentralbyrå Sykehusene Universitetene Vea Statens fagskole for gartnere og blomsterdekoratører Vitenskapskomiteen for mattrygghet

Kommune Fylkeskommuner Interkommunale renovasjonsselskap Kommuner Miljørettet helsevern i Indre Østf. IKS

Regionrådet Nordhordaland IKS Ungt Entreprenørskap Telemark Videregående skoler

Privat 4H Norge AB Trepleie AS AL Gartnerhallen AL Orkla Kornsilo og Mølne Animalia Aqualine AS 4

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

AS Landbruksbygg Bama Gruppen AS Bioforsk Bondelagets Servicekontor AS Borgen aktiemølle Canal Street AS


COWI AS Det Kgl. Selskap for Norges Vel Elkem AS Emisoft AS EWOS AS Fatland Felleskjøpet Agri Fiskå Mølle Fjellregionen Interkommunale Avfallsselskap AS Geno Gjennestad videregående skole Graminor AS Grøntprodusentenes Samarbeidsråd Hallingfisk AS Helsetjenesten for storfe Hjelmeland Sparebank Human-Etisk Forbund Innovasjon Norge ISS Landscaping Kimen Såvarelaboratoriet AS Kvarstein Gartneri Anlegg AS Kverneland Group AS

Kvinnherrad Næringsservice L.O.G AS Landbruk Nord Marine Harvest Multiconsult AS Maarud AS Nordisk Genressurssenter Norges Birøkterlag Norges Blindeforbunds Førerhundskole Norges forskningsråd Norges Pelsdyralslag Norsk Fjellmuseum Norsk Gartnerforbund Norsk kjøttfeavlslag Norsk Landbruksrådgiving Norsk Landbrukssamvirke Servicekontor Norsk Protein AS Norsk Sau og geit Norsvin Nortura SA Oikos - Økologisk Norge OrbitArena Orkel AS

Oslo Lufthavn AS OSM People Petter Olsen Proneo AS Radiumhospitalet Sagaplant AS Setesdalsmuseet IKS Skogfrøverket Hamar Stiftelsen Bondens marked Norge Stiftelsen Det norske skogfrøverk Stiftelsen KSL Matmerk Stiftinga Vestlandsforsking Strand Unikorn AS Sweco Norge AS Syngenta Seeds b.v. TINE BA VESO- Vet.medisinsk Oppdr.senter As Viken Skog BA Vingelen Utvikling as Vinterlandbruksskulen i Ryfylke Vinterlandbruksskulen på Jæren Vitality Innovation Vorma Økonomi og Regnskap BA Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

5


Hva er riktig lønnsnivå? Dette vil selvfølgelig være avhengig av mange ulike faktorer, ikke minst sektortilhørighet. I landbruksnæringen, som i de fleste andre næringer, er det slik at det gjennomsnittlige lønnsnivået er noe høyere i privat sektor enn i offentlig sektor.

Lønnsstatistikk for landbruksfagutdannede: År

Gjennomsnittlig årslønn

Gjennomsnittlig utdanningsår

2011

510 000

1989

2012

536 000

1999

Slik ser arbeidsmarkedet ut Av de som besvarte Naturviternes undersøkelse for nyutdannende var samtlige med landbruksfag i jobb seks måneder etter endt utdanning. Over halvparten fikk sin første jobb i privat sektor og de fleste er tilfredse eller svært tilfredse med utdanningens relevans for jobben. Selv om landbruksnæringen ikke utgjør så stor andel av BNP som for noen tiår siden og andelen årsverk stadig går ned er landbruksnæringen fremdeles en svært viktig næring for Norge. Etterspørselen etter kompetansen en landbruksfaglig utdanning gir vil derfor også være etterspurt i fremtiden noe tallene fra vår undersøkelse bekrefter. Vi tror at debatten om selvforsyning og ren mat vil føre til at etterspørselen etter sivilagronomer og andre med landbruksutdanning vil opprettholdes på dagens nivå i de kommende årene og uavhengig av jordbrukets andel av den totale sysselsetting og andel av BNP vil jordbruk være en viktig næring for Norge. Med de utfordringene landbruket står overfor i de kommende årene som for eksempel å opprettholde produksjonen på stadig mindre areal og det å tilpasse seg et våtere klima er det liten tvil om at det vil være et stort behov for naturviterkompetanse. Landbrukets utfordringer blir stadig mer komplekse og behovet for personer med akademisk bakgrunn og evne til å foreta gode analyser vil med all sannsynlighet bli ytterligere etterspurt fremover. Listen over virksomheter som ansetter personer med landbruksutdanning viser også at det er gode sjanser for å få seg jobb utenfor de opplagte stedene. Tenk utradisjonelt. 6

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013


Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

7


Antall søkere på Landbruksfag på universitetene 2011-2013 År

Planlagte studieplasser

Søkere

Søknader førstevalg

2012

310

1665

472

2013

350

1703

520

Kilde: Samordna opptak Som tabellen viser har var antallet søkere noe høyere i 2013 enn foregående år, samtidig økte antall studieplasser fra 310 til 350. Med en økning i antall studieplasser er det selvfølgelig at de blir flere kvalifiserte søkere til jobber innenfor sektoren. Vi tror likevel at dette ikke er snakk om en økning som vil merkes i praksis. Det er også verdt å nevne seg at oppgangen fra 2012 til 2013 kom etter flere år med synkende søkertall til landbruksfag. Forventet arbeidsmarked for de med landbruksutdanning:

8

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

re er v or

t

be

dr et

t r k an ma dret be

MArk Forve ant rre t

F

UENDRET


Hva gjør Naturviterne for dem med utdanning innenfor landbruksfag? Felles for alle med landbruksfag, uansett hvor de jobber og uansett hva slags spesialisering de har, er at det er nyttig å være organisert i Naturviterne Naturviterne jobber for å synliggjøre naturviterkompetansen og bedre naturviternes arbeidshverdag Å organisere seg i Naturviterne gir trygghet

Sjekk Naturviternes lønnstatistikk!

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

9


Naturviterne arbeider for å bedre medlemmenes lønns- og arbeidsvilkår, og fremmer medlemmenes økonomiske og faglige interesser. Dette gjør vi blant annet gjennom å tilby medlemsfordeler og å synliggjøre naturviterkompetansen som viktig for bærekraftig utvikling og verdiskapning. Naturviterne er tilsluttet Akademikerne og er partipolitisk uavhengig. Naturviterne har i dag ca. 6000 medlemmer som fordeler seg relativt jevnt på sektorene stat, kommune og privat. Det er også en del selvstendig næringsdrivende tilsluttet Naturviterne, i tillegg til studenter og pensjonister. Våre rådgivere er spesialister på landbruksfagutdannelse, kompetanse og arbeidsmarked. Med Naturviterne i ryggen kan du kjenne deg trygg i studietiden og gjennom hele arbeidslivet. Vi kan støtte deg i din karriereutvikling enten det er første gang du søker jobb eller du ønsker å komme videre i arbeidslivet. Vi har utviklet et servicetilbud som omfatter CV-gransking, personlighetstest (se nedenfor), karrieresamtale, arbeidsmarkedsinformasjon, karrieredag og faglige nettverk. Dessuten gir vi også bistand og hjelp i lønns- og tariffspørsmål. Naturviterne har en tillitsvalgtordning som omfatter nesten alle landets kommuner og en rekke private og statlige virksomheter. Vi gir deg gode råd når du skal forhandle om lønn og kan svare på de spørsmål du måtte ha til arbeidskontrakten.

Naturviternes karrieretest Øk din selvinnsikt! Bedre din arbeidssituasjon! Hjelp deg selv i din videre karriere! Vi benytter en test utviklet for arbeidslivet og som er sertifisert av Veritas. Testen heter HPI (Hogans personlighetsinventorium). Oppfølgingssamtalen gis av sertifisert rådgiver enten ved: personlig samtale ved vårt hovedkontor i Oslo tilbakemelding på telefon, eller personlig samtale som kan avtales i tilknytning til medlemsmøter lokalt Alle får en skriftlig rapport av testen. Alt dette til medlemspris!

10

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013


Mer informasjon om våre lønnstatistikker på www.naturviterne.no Henvendelser om lønn, arbeidsliv og juridisk hjelp: Vakttelefonen: 908 95 225 (hverdager 09.00 - 15.00) E-post: spor@naturviterne.no

Arbeidsmarkedsinformasjon 2013

11


Naturviterne Keysers gate 5 0165 Oslo

E-post: post@naturviterne.no Telefon: 22 03 34 00

VET DET, KAN DET OG GJĂ˜R NOE MED DET

Landbruksfag - arbeidsmarkedsinformasjon fra Naturviterne  

Informasjon om arbeidsmarkedet innen landbruksfag i Norge innhentet av Naturviterne.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you