__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke? Då vi demoniserte mjølkefeittet Huset som ville bli bygget Nordisk naturmedisinsk fagkongress 24.–26.oktober: I år med jubileumsfeiring

Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no

Nr. 3/2014 – 20. årgang


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Om NNH

Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

Behan dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


i nnh o l d

|

naturterapeuten nr. 3 – 2014

Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke?

Med nytt syn på homøopatiens grunnleggende begreper og forståelse

• Side 10–13

• Side 22–23

•• Då vi demoniserte mjølkefeittet�������������������������������������   4 •• The Blossoming Heart������������������������������������������������������   6 •• Zoneterapi er lige så effektiv som smertestillende medicin��������������������������������������������������   9 •• Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke?������������������� 10 •• Ein stolt 20-åring!������������������������������������������������������������� 14 •• Huset som bare ville bli bygget ������������������������������������� 16 •• Faglig oppdateringskalender������������������������������������������ 20 •• Med nytt syn på homøopatiens grunnleggende begreper og forståelse������������������������� 22 •• Gjør dine behov og ønsker synlige ved å skrive til helseministeren og regjeringen��������������������� 24 •• NNH ferdig med endå eit nytt fagdokument ���������������� 26 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress������������������������������ 28 •• Dødelig medisin����������������������������������������������������������������� 30

Huset som bare ville • Side 16–18 bli bygget

•• Betydningen av terapeutenes egen bevissthet om sin Tanke-Følelse-Vilje������������������������������������������������������ 32

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

• Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Lervigbrygga 178, 4015 Stavanger.

• Maria Hauge, Moss Telefon 990 28 416

Formgiving:

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no

• Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Jeanette Førland Mobil : 936 62 745. E-post: annonse@nnh.no

Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri Forsidefoto : Petter Formo


a kt u e l t

|

D A G S . T H E L L E , PR O F E S S O R E M ER I TU S

FOTO: TINE

Då vi demoniserte   mjølkefeittet For femti år sia la ein regjeringsutnemnd komité fram si Betenkning om forholdet mellom feitt og hjartekar-sjukdommar. Grunnlaget for vurderinga var den dramatiske nedgangen i dødelegheit av hjarteinfarkt under krigsåra i Noreg, og den snøgge aukinga i dødelegheit alt frå slutten av 1940-åra og inn i 1960-åra. Aukinga etter krigen var brattare enn i noko anna europeisk land bortsett frå Nederland. I 1975 nådde hjarteinfarktepidemien sitt høgste nivå i Noreg. Då hadde ein vaksen mann 20 prosent sannsyn for å døy av hjarteinfarkt føre fylte 75 år og aukinga i forventa livstid for vaksne

4

naturterapeuten • september 2014

menn gjekk attende for fyrste gong på femti år. Forklaringa på denne epidemien veksla mellom alder, røyking og stress, men den største vekta la ein på feittet i kosten og kolesterol i blodet. Det siste var grunna på resultata av ei norsk undersøking frå

slutten av 1950-åra der ein kunne syna korleis nye tilfelle av angina pectoris og hjarteinfarkt auka sterkt med stigande serum-kolesterol og høgt blodtrykk. Samstundes hadde amerikanske kostforsøk synt at metta feittsyrer mellom andre dei ein finn i mjølke-


’’

I 1988 vart det reist mistanke om at transfeittsyrer som oppsto ved herding av feitt frå planter og fisk hadde uheldig verknad på hjarte- og karsystemet, men det var først to år seinare då nederlandske forskarar synte korleis forsøkspersonar reagerte på transfeittsyrer at saka fekk større merksemd.

produkta, auka serum-kolesterolet. Dermed var koplinga mellom mjølk og hjartesjukdomar på plass – trudde ein. Den norske studien synte også at diabetes var knytt til høgre kroppsvekt. Undersøkinga vart verdskjend på grunn av storleiken og den nitide gjennomføringa. Seinare studiar i Noreg og andre land, heilt inn i dette hundreåret, har stadfest desse funna. I 1975–76 kom den fyrste Stortingsmeldinga om norsk ernæringspolitikk. Her fekk førebygging av hjartesjukdomar ein viktig plass og det metta feittet kom under lupa. I 1982 fylgde ein opp ernæringsmeldinga. Råda var dei same som tidlegare, men no støtta ein seg på resultata frå kost- og røykesluttforsøka til Ingvar Hjermann og medarbeidarar i Oslo. Dei kunne visa ein tydeleg nedgang i risiko for hjarteinfarkt ved enkle kostråd. Hovudbodskapen i kostråda var at energiinntaket frå alt feitt i kosten ikkje skulle gå over 30 prosent, og særskilt skulle det metta feittet ned. Frå 1980-åra til i dag har dødelegheita av hjarteinfarkt gått dramatisk ned i Noreg. Ho ligg no på same nivå som Spania og Frankrike og risikoen for at ein mann under 75 år skal døy av hjarteinfarkt er 4 prosent. Nedgangen dei fyrste tjue åra mellom 1975 og midten av 1990-talet, heng fyrst og fremst saman med magrare kosthald og mindre røyking. Det er ikkje før i 1990-åra at handsaminga av hjartepasientane byrja få noka målbart å seia for dødelegheita. På det viset er dette eigentleg ei suksesshistorie for førebyggjande innsats. Striden om mjølka byrja då Stortingsmeldinga om norsk ernærings

politikk blei kjend i 1975–76. I Noreg kom ein stor del metta feitt frå mjølk og meieriprodukta, og helsefolka retta mellom anna skytset mot desse varene. Men mjølk og meieriprodukt var også økonomiske verktøy og politiske instrument. I 1975 fekk stortingsrepresentanten Berge Furre gjennom at bonden si løn skulle auka frå 60 til 100 prosent av industriarbeidarløna, det såkalla «jamstellingsvedtaket». Og mjølka skulle vera sentral i dette spelet. Litt kortslutta kan ein seia at om ein visste kor mange bønder som skulle ha løn, kor stor ho skulle vera, kor mykje som skulle koma frå mjølka, og prisen på mjølka, ja så var det ei enkel likning å finne fram kor mykje som måtte produserast. Dermed var mjølkeproduksjonen ikkje ein funksjon av etterspurnad. Dette var reinodla planøkonomi. Men på den andre sida stod helsefolka og kravde mindre eller magrare mjølk og ost. Og mjølkedrikkinga gjekk attende. Mjølka vart demonisert. Ernæringsråda frå 1975 skilde ikkje mellom transfeitt og metta feitt I 1988 vart det reist mistanke om at transfeittsyrer som oppsto ved herding av feitt frå planter og fisk hadde uheldig verknad på hjarte- og karsystemet, men det var først to år seinare då nederlandske forskarar synte korleis forsøkspersonar reagerte på transfeittsyrer at saka fekk større merksemd. Norske ernæringsmyndigheiter tok problemet på alvor, og i løpet av 1990-talet hadde norsk matvareindustri redusert transfeittinnholdet monaleg i norskproduserte matvarer. Men vi i Noreg har vorte utsett for meir transfeitt enn dei fleste andre i Europa frå den herda fiskeolja som blei brukt i mar-

garinindustrien, og det er truleg at dette bidrog til den raske aukinga i hjarteinfarkt både før og etter den andre verdskrigen. Ernæringsråda frå 1975 skilde ikkje mellom transfeitt og metta feitt, men retta seg mot å redusera mengda metta feitt og auka fleirumetta feitt. Frå denne tida gjekk feittforbruket i Noreg attende. Samstundes byrja nedgangen i dødelegheita av hjarteinfarkt. Dette var føre effektiv behandling med bypassoperasjonar og ballong-sprengring hadde fått nokon verknad. Kor stor del av nedgangen i sjukelegheit og dødelegheit som ligg i endringa av metta feitt og transfeitt veit vi ikkje. Og sjølvsagt kan ikkje heile nedgangen forklaras av kostendringar åleine. Folk slutta også å røyka i denne tida. Men i nyare studiar finn vi ikkje att den skadelege effekten av mjølkeprodukta. Dei går heller i motsett retning. Mjølkeprodukt som ost og yoghurt (usukra) har heldige verknader på fleire faktorar knytte til hjarte- og karsjukdommar, og i oppfølgingsstudium har ein ikkje funne nokon samanheng mellom mjølkedrikking og risiko for slike sjukdommar. I 1975 visste vi ikkje noko om transfeitt, og dei råda vi gav var dei beste vi hadde den gongen. Mykje gjekk godt. Med bodskapen om å minske feittforbruket gjekk også transfeittet ned. Men otten for mjølka var nok ikkje nødvendig. I staden for å sjå på enkeltfaktorar som for eksempel serum kolesterol aleine, søkjer vi no etter den samla effekten av eit produkt, og med dei mange heldige verknadene av mjølka, ja, då kjem denne næringskjelda godt ut. Denne kronikken stod på trykk i Dag og Tid nr. 11. naturterapeuten • september 2014

5


a kt u e l t

|

K a t e S ø l v i K r is t i a n s e n , A r om a No r d

The Blossoming Heart When the silence falls upon us, we can hear the voices of the Gods pointing out in the quiet light of divine the true path for us to follow. H.P.Blavatsky Aromatisk kinesiologi

Høsten 2013 var jeg på kurs hos Robbi Zeck. Jeg fulgte hennes kursrekke i The Blossoming Heart - fra Canada til Florida og tilbake til Canada igjen i løpet av oktober måned. Som eneste utlending er jeg takknemlig for å ha fått denne muligheten til nok en gang å få møte Robbi og delta på samlingene i Aromatisk Kinesiologi.

Robbi Zeck

Et av rådene til Hippokrates til den som vil leve et liv i sunnhet og velvære, er daglige bad og massasje med aromatiske oljer. I dag er disse metodene fortsatt de mest vanlige når det gjelder bruk av essensielle oljer. Robbi Zeck fra Ballarat i Australia har utviklet sitt eget konsept basert på egen filosofi, erfaring og kunnskap om de essensielle oljene og andre terapiformer. Hun jobber som lærer, personlig coach og kinesiolog. Hennes erfaringer springer ut fra mange års virksomhet innen naturopati, aromaterapi, transpersonlig psykologi, NLP, klinisk ernæring, plantemedisin og massasje. Hun har behandlet klienter og undervist i en årrekke i USA, Canada, Europa, Australia og Kina. I 35 år har hun vært dedikert til å hjelpe folk med å åpne opp for sitt sanne potensial og finne sin livsvei gjennom å lytte til hjertets visdom. Konseptet Aromatisk Kinesiologi er en dyptgripende terapiform på det emosjonelle plan. Derfra kommer healing på et utvidet og høyere plan. I kursene kombinerer hun det hun har som bakgrunn fra andre fagområder og setter det sammen til et helhetlig konsept.

6

naturterapeuten • september 2014

Kate Sølvi Kristiansen, AromaNord

Min egen bakgrunn

Jeg er utdannet kinesiolog, naturmedisinsk aromaterapeut, EBA akupunktør, fytoterapeut og soneterapeut med godkjenning i NNH. I tillegg har jeg en rekke kurs innen Bach blomstermedisin, ernæring, koreansk håndakupunktur, Reiki healing, hypnose m.m. Det var derfor lett å forholde seg til det enormt omfangsrike faglige innholdet i kurset. Jeg har lenge hatt et ønske om å gjenoppfriske kinesiologien og kombinere den med testing av eteriske oljer. Jeg har også benyttet denne kombinasjonen, men å sette dette i et system med tre ulike innfallsvinkler, virket svært tiltrekkende. Fra før hadde jeg kjennskap til Robbi Zeck etter å ha deltatt på ”Aroma Retreat og Hudpleie” i Provence. Robbis vennlige vesen og dype forståelse av oljenes virkning på flere plan, tiltalte meg. Jeg ønsket å lære mer og jeg ønsket å møte henne igjen.

Aromatic Kinesiology er bygd opp rundt Det aromatiske barometer som beskrives i boken ”The Blossoming Heart” av Robbi Zeck. Boken beskriver 36 essensielle oljer og deres unike uttrykk eller refleksjon. På kurset var det også med fire andre oljer, slik at vi hadde 40 oljer til rådighet. Både fysiske og emosjonelle aspekter er beskrevet for hver olje, og barometeret gir en oversikt over motsatte tilstander - knyttet opp mot en bestemt olje. Barometeret er delt inn i fire aspekt; det spirituelle, emosjonelle, mentale og fysiske. En kinesiolog er vant til å jobbe med barometere ved testing av klientenes blokkeringer. I Aromatisk Kinesiologi benyttes også vanlig muskeltesting, og gjenoppretting av balanse og harmoni ved hjelp av samtaler, meditasjoner, visualiseringer og behandling av akupunkturpunkter, neurolymfatiske reflekspunkter, massasje med mer. Til hver indikatormuskel og tilknyttet organ er det valgt spesielle eteriske oljer. For eksempel kan man til lever og m. pectoralis major benytte for eksempel basilikum, tysk kamille, grapefrukt og immortelle, med flere.

Essensielle oljer og deres aromatiske uttrykk

Forskning viser at det er en sterk forbindelse mellom luktesans, følelser, hukommelse, stemninger og tanker. Essensielle oljer har mulighet til å skape positiv endring via linken mellom luktesansen og sinnet. Hver enkelt person har sitt eget erfaringsbilde som farger deres respons i en gitt situasjon.


’’

Oljenes duft knyttet opp mot deres refleksjoner oppleves som et sterkt emosjonelt verktøy til endring av uønskede mønstre og stress, samt frigjøring av hjertets stemme.

Robbi viser til at Dr. Candace Pert, forfatter av boken ”Molecules of Emotion”, gjennom sin banebrytende forskning oppdaget at det fins såkalte ”emosjonelle kjemikalier”. Det vil si at hver emosjon er knyttet til en kjemikalie, og at kroppen vår må vibrere i en bestemt frekvens for å oppleve den enkelte emosjon. En følelse er altså forbundet med hvordan vevet vibrerer, og for å endre måten vi føler i forhold til en bestemt opplevelse, må vi endre vibrasjonsfrekvensen i kroppen vår. En følelse kan derfor beskrives som energi i bevegelse. Robbi sier videre i sin bok ”The Blossoming Heart”, at hver olje har sitt uttrykk, sin historie. Dette er oljens ”reflection”, en slags symbolsk verdi eller et uttrykk som gjør at en klient kan se livet sitt i et nytt perspektiv. Det er Robbis erfaring gjennom mange år som terapeut, at ved å bruke oljens spesielle uttrykk eller refleksjon som terapeutisk virkemiddel, kan klienten lettere forløse sine symptomer, gjenvinne balanse og åpne opp for nye tankemønstre og følelser.

The Blossoming Heart

Et hovedaspekt i konseptet er begrepet ”The Blossoming Heart”. I begrepet legger hun vår søken etter det som gjør at vi kjenner at hjertet gløder og vibrerer i takt med den vi er og ønsker å være. I Østens tradisjoner er sinnets visdom knyttet til hjertet, og når vi lytter til hjertet, åpner vi opp for en dypere form for visdom. – All the seeds of all the tomorrows are in the seeds of today. (Indisk ordspråk). Carl Jung sier at det å finne tilbake til sin sanne sjel, er som å føle seg ett med Gud:

”Symbols are healing the gap between higher consciousness and us. Enter into the magic of psyche and experience deep transformation”. Vi kan se på de essensielle oljenes uttrykk som symboler brukt som terapeutiske virkemiddel. Stress på mange plan kan hindre oss i å leve etter det hjertet vårt sier er riktig. For å frigjøre stress og hjelpe oss til å gjenvinne følelsesmessig balanse kan ord, bilder, musikk og dufter ha et potensial til å skape endringer i vår bevissthet. Mange essensielle oljer virker stressdempende på grunn av sin kjemiske sammensetning og sine duftmolekyler, og har mange bruksmåter. Ved å bruke kinesiologi eller energitesting kan man finne den oljen eller den ”refleflection” som klienten trenger og som deretter brukes i behandlingen. For hver olje finnes to motsatte følelser eller tilstander, for eksempel ”beskyttet” eller ”sårbar” for den essensielle oljen fra Østens tre frankincense. I boken er de enkelte oljenes duft og virkning beskrevet, og også i hvilke situasjoner eller til hvilke tilstander man kan bruke for eksempel frankincense som støtte. Som en oppsummering og hjelp på veien, har Robbi utformet en enkel affirmasjon for hver olje. For frankincense er den: ”I am protected by the fragrance of love and light”.

meditasjon over oljenes refleksjoner opplever vi prosessene som gjør klart for oss hva vi egentlig ønsker med livet vårt, hva som virkelig inspirerer oss. Vi er med på en indre reise med tid til kontemplasjon og en opplevelse av duftenes sterke påvirkning av sinnet. Aromaen fra de ulike oljene vekker sjelens minner og viser vei til våre innerste ønsker og drømmer. Den mest primitive av våre sanser, luktesansen, vekker minner om kjærlighet til oss selv og våre medmennesker og vår vei i livet. Oljenes duft knyttet opp mot deres refleksjoner oppleves som et sterkt emosjonelt verktøy til endring av uønskede mønstre og stress, samt frigjøring av hjertets stemme.

Ulven

Jeg hadde satt av tid til å ha fri noen dager i Canada og benyttet det fine høstværet til å vandre langs stier rundt Calgary. En dag gikk jeg langs ei elv og hadde valget mellom to stier. Jeg kjente sterkt for å gå den øvre stien langs elva. Etter ca ti minutter var jeg kommet litt opp i høyden ovenfor elva. Jeg stoppet og betraktet landskapet under meg. Og der kanskje hundre meter fra meg på stien ved elva – ser jeg ulven. Den har stoppet opp, snur hodet og kikker først bak seg. Så ser vi på hverandre! Et uforglemmelig øyeblikk uten redsel, bare en sterkt utvidende følelse i brystet. Jeg viser underdanighet, vender meg bort og fortsetter å gå i samme tempo og med samme ro. Hver gang jeg kommer på dette øyeblikket gjenopplever jeg den store tilliten og roen jeg hadde i disse sekundene, og jeg tar det fram når jeg trenger det i hverdagen. Tanken om kraftdyr er snublende nær. Fra www.englehviskeren kan man lese følgende om ulven som kraftdyr:

The Path of Beauty

Det første kurset i Calgary i Canada - The Path of Beauty – ga opplæring i de grunnleggende testteknikker og forståelse av hva kinesiologi er. Her inngår informasjon om meridianer og akupunkturpunkter, essensielle oljer, stressmestring, m.m. Men vi lærte mer enn teknikker og kunnskap. Gjennom testing og

naturterapeuten • september 2014

7


a kt u e l t

|

Ulven lærer oss om vårt eget indre. Kraftdyret ulven kommer med lærdom om hvordan du skal kunne leve med deg selv på best mulig måte. Du vil få lærdom om ditt eget indre. Hvem du egentlig er og hvordan du skal finne styrke og stå i din kraft. Ulven er et flokkdyr og forteller deg at du vil trives best i en familie. Men som ulver flest må de ut å søke i nytt terreng for å finne ut hvem de er. Dette er noe av det samme som du skal. Enten psykisk eller fysisk. Ha tillit til at ulven vil beskytte deg på din reise selv om du møter på farer. Din intuisjon vil skjerpes betraktelig med ulven som kraftdyr.

Florida

Del to av kursrekken – The Path of Nurture – valgte jeg å ta i St. Petersburg i Florida. Jeg valgte et hotell rett ved stranda og fikk et stort rom med kjøkkenkrok hvor jeg virkelig kunne boltre meg med yoga og vegetarmat. Kurset ble holdt på et hotell ca 45 minutters biltur fra der jeg bodde. Ettersom det ikke var spesielt gode

offentlige kommunikasjonsmidler i Florida, ble jeg anbefalt å ringe Jim med limousinen. Vi avtalte pris, og på avtalt tidspunkt dukket han opp med sin digre hvite limousin; en svær mørkhudet mann som virkelig innga trygghet.

The Path of Nurture

Denne andre delen av kurset går djupere inn i den kinesiske filosofien rundt de fem elementer og deres assosiasjoner, yin og yang samt meridianpunkter. Næringsemner, tilskudd og sykdomssymptomer knyttet opp mot meridianer og organer, pluss massasje for å styrke meridianene og organene, var i tillegg noen av emnene. Essensielle oljer knyttet til ulike chakra, var også et viktig element på dette kurset. Hudproblemer ble spesielt behandlet. Testing og balansering av personer med hudproblemer ga mange spesielle opplevelser. Vi behandlet hverandre under veiledning, og mye stress, gamle minner og vonde følelser fikk slippe fri. Jeg opplevde mange spennende indre reiser under morgenmedita-

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/Utdanning

8

naturterapeuten • september 2014

sjonene på hotellrommet etter at jeg hadde testet ut hvilken olje jeg skulle bruke under meditasjonen. På kurset hadde vi hver dag en fellesmeditasjon på en av oljene. Om natta var drømmene klare og fargerike, og en lyrisk kilde strømmet på i flere dager, - uten stans produserte den små dikt og setninger som jeg måtte få ned på papiret. Det var tydelig at behandlingene ga inspirasjon til frigjøring av det indre liv, til underbevisstheten. Jeg så ansikter med sine spesielle uttrykk i skjell på stranda, og forstod menneskenes lidelser og gleder på en dypere måte. Duftene og refleksjonene satte dype spor og frigjorde minner og glemte eller fortrengte evner.

The Path of Stillness

Tema for siste kurs var stillhet. Allerede da jeg steg inn i kurslokalet kunne jeg merke en helt spesiell stemning. Den fylte meg med en blanding av forventning, tristhet og samtidig uendelig kjærlighet til alle i rommet. Robbi fortalt om sin sorg over å ha mistet en høyt elsket katt. Tema for kurset var stress, engstelse og depresjon og virket på et dypere plan. Som verktøy hadde vi tilgang til ulike terapeutiske teknikker som var beskrevet i kurskompendiet, bl.a. pusteteknikker, meditasjoner, lydhealing, fysiske øvelser og massasje m.m. i kombinasjon med de essensielle oljenes refleksjoner. Gjennom stillheten i meditasjon og refleksjon kan stress transformeres, gi indre ro og grunnlag for healing og ny retning i livet. Gjennom å praktisere ”Love, Grace and Gratitude” – kan din egen og andres hverdag forvandles. I dyp takknemlighet til Robbi Zeck! Takk også til alle de andre som var med på kursene og til alle som deltok som tilretteleggere! Love, Grace and Gratitude katenyga@online.no


a kt u e l t

|

L e il a E r iks e n , Z o n e t e r a p e u t & C A M ko n s u l e n t , C a r e C a m . dk

Nyt forskningsresultat

Zoneterapi er lige så effektiv  som smertestillende medicin Zoneterapi kan være lige så effektiv som smertestillende medicin, viser nye forskningsresultater.

Zoneterapi kan, ifølge pålidelig kilde, benyttes som komplementær behandling til konventionel medicinsk behandling af smertetilstande som eksempelvis gigt, rygsmerter og cancer. Forskere på det engelske universitet ”Portsmouth” har fundet frem til at forsøgspersoner oplever omkring 40 % mindre smerte, og er i stand til at udholde smerte i omkring 45 % længere tid, når de modtager zoneterapi som smertestillende behandling. Dr. Carol Samuel har udført studiet, som del af sin ph.d. afhandling. Hun præsenterede på ICCMR (The International Congress on Complementary Medicine and Research) forskerkongressen i 2007 en abstract som kort beskrev undersøgelsen, der nu har resulteret i en PHD afhandling, hvor resultater er publiceret i ”The Journal of Complementary Therapies in Clinical Practice” ”The Telegraph” & ”The Independent” i England. Carol, som er uddannet zoneterapeut og har gennemført studiet, fortæller at det er første gang at zoneterapien er videnskabelig testet som behandling ved akut smerte. Dog skal nævnes at man allerede tilbage i halvfjerdserne (70-tallet) gennemførte et forskningsprojekt på Københavns Amts Sygehus i Glostrup, som viste at zoneterapi er en effektiv behandlingsform ved nyrestensanfald der, som bekendt, er yderst smertefuld (Bækgård N & Vibe Hansen H, 1981).

Resultaterne

Carol fortæller endvidere, at resultatet viser at zoneterapi kan anvendes som komplementær behandling til konventionel medicinsk behandling i relation til eksempelvis gigt, rygsmerter og cancer.

Forskerne fandt frem til, at når deltagerne fik zoneterapi før ”the session”, var de i stand til at holde hånden i isvandet i længere tid, før de følte smerte. Samtidig viste det sig, at de kunne tåle smerte i længere tid. Carol fortæller, at de, forud for forsøget formodede at zoneterapi kunne sænke smerterne, og at det er sandsynligt at zoneterapi virker på samme måde som akupunktur, ved at stimulere hjernen til at frigive stoffer der mindsker smerten. Teorien måtte imidlertid komme an på en prøve. jklmn@eriksen.mail.dk Info om neste konferanse kan leses på http://www.iccmr2015.org/ jklmn@eriksen@mail.dk

Selve forsøget

Deltagerne i undersøgelsen blev, ved lodtrækning, inddelt i to grupper, hvor de blev bedt om at sætte deres hænder i isvand. I den ene gruppe fik deltagerene zoneterapi, inden de blev bedt om at placere hånden i isvandet, og i den anden gruppe troede deltagerne at de fik smertebehandling via en Tens maskine, som rent faktisk ikke var tændt.

naturterapeuten • september 2014

9


a kt u e l t

|

D R . B J ØRN J O H AN ØVER B Y E , AREN D A L H E L S E S ENTER

Kan naturterapeuter hjelpe borreliasyke? Ikke bare en mikrobe, men et sykt menneske

Verden går langsomt fremover på visse områder. Ett av dem er forståelsen av hvordan vi forstår verden. Den gamle vitenskapsmodellen som spres via skolemedisin og naturmedisin, er at vitenskap er en samling fakta om verden. Den moderne erkjennelse er at det vi kaller vitenskap er en samling fakta ordnet av menneskesinnet på bakgrunn av en eksisterende tro/ oppfatning. Tro er ikke fakta, det er måter vi ordner fakta på. Å komme videre i vitenskapelig erkjennelse er derfor like mye snakk om å endre trossystemer i pakt med ny erkjennelse, som å samle inn nye fakta. Det dreier seg om å endre henfallenhet til klassiske forklaringsmodeller, noe som ofte avslører redselen ved å forstå noe nytt og utfordrer aktverdig respekt for fortidens ”helter”. Dette er en utfordring som du møter enten du er forfatter som jeg, lege, forsker, filosof eller naturterapeut. Ingen unntatt; ei heller Borreliaforskere, uansett side man står på i krigen om ”å ha rett” 1. Hvordan påvirker grunnleggende, psykologiske mekanismer som trosforankring dagens situasjon? Ved å skrive boka Syk av Flåttbitt erkjente jeg snart at dagens eksperter som mener å tilhøre en moderne, progressiv medisin, ulykkeligvis ser Borrelia-problemet med mentale briller de ukritisk har kjøpt fra antikvitetshandlere som markedsfører teoriene til leger som Henle, Koch, Pasteur og Schaudin. Disse storheter fortjener ros som pionerer i sin tid d.v.s. perioden 1840-1910. I dag er de akterutseilte. I dag vet vi at infek-

10

naturterapeuten • september 2014

Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi.

sjonssykdom ikke er fremkalt av mikroben alene slik fortidens ”helter” hevdet i sin tid, men at slike sykdommer er et resultat av krigen mellom immunsystemet og pasientens totale organisme på en side og mikroben på den andre siden. Mange leger har ikke tatt dette inn over seg, og fører Borreliakrigen som om vi fortsatt var i forrige århundre; 2 ukers kur med Doxylin og alt ansees å være vel. Professor Koch ville ha jublet over situasjon fordi man fortsatt bruker hans 150 år gamle trossystem, mens moderne pasienter har erfart hvordan dette virker.

Planter i stedet for antibiotika...

I arbeidet med nevnte bok ble jeg gradvis smertelig klar over man-

glende innsikt både blant leger og naturleger. 15 000 leste dokumentsider, reiser til mange land, intervjuer og egne seire og nederlag, herunder forfølgelser fra media og eksperter som misforstår sin rolle og begrensninger, lærte meg at ingen sitter på den endelige løsningen. Blant naturleger var man like monomane som skoleleger; men til deres forsvar skal sies at å erstatte antibiotika med planter like ofte fører til bedring som skolemedisin. Men til min store skuffelse har naturleger en slem tendens til ikke å føre statistikker over egne resultater. Dette for ikke å skulle holdes ansvarlig for sine handlinger eller kritiseres av leger.

Artemisia annua,- Søt Salvie

Søt Salvie finnes i Europa og USA i rikelig monn. Den het i gamle dager WerMood som betyr ”mannemot” d.v.s. ereksjon, fordi den ble erfart å gi nettopp det. I England ble navnet til Wormwood fordi Anglo-saksere ikke er like gode i tysk, på tross av at øya i oldtiden for en stor del var befolket av innflyttere fra Tyskland og Frankrike. Artemisia inneholder et effektivt antibiotisk virkestoff, artimisin. Forsøk med artimisin i Asia har vist at 1200 milligram uttrekk i en dag og deretter 600 milligram i 4 dager, dreper så godt som alle (men ikke alle) malariaparasitter. Forsøk utført i Kina viser at 1200 milligram artimisin pr dag i 5-7 dager og pause i 2 uker med en påfølgende ny kur, førte til at 97 % ble bra av malaria inntil videre, på samme måte som ved bruk av skolemedisiner. Lavere doser over lenger tid ga ingen bedring.


Er dette av interesse for de som lider av Borreliose? Svaret er JA, fordi den norske forskeren Brorson var blant de første i verden til å bevise at malariamedisin dreper intracellulære Borreliamikrober! Artimisin kan derfor tenkes å erstatte malariamidler som Plaquenil og parasittmidlet Flagyl.2 I et forsøk på å finne sikre, dokumenterte undersøkelser av nytten av Artemisia i kampen mot intercellulære former av Borrelia hos Lymepasienter, har resultatene vært magre. Den beste forskningen på artimisin er gjort på friskt planteuttrekk, mens det som selges kommersielt stort sett er tørket urt som inneholder lite eller ingen artimisin. Jeg har derfor ikke lenger tiltro til leverandører flest. Lesere som selv er farmasøyter eller kjemikere kan selvsagt lage sin egen artimisin ved å lese om fremgangsmåten på nettsteder som eks. http://www.mmv.org. Jeg vil ikke oppfordre vanlige terapeuter til å prøve dette; men har man fagkunnskap og utstyr kan det greit lages artimisin GMP i Norge uten store problemer. Råvaren finnes i norsk natur. Effekten kan kvalitetssikres ved en spesiell mikroskopimetode man kan få informasjon om ved å skrive til post@veiviserenforlag.no

Katteklo /Samento

En annen plante som er beslektet med Artemisia er den sør-amerikanske planten Katteklo/Samento som er bekreftet ved forskning å hemme kreft, styrke immunsystemets virkning, regulere dannelsen av hvite blodceller, hemme virus og hindre utvikling av blodkreft. For de som vil vite mer anbefales Samento Health for Everyone av Lefterova og Tzonkov. Bidragsyterne til nettboken, gratis pdf-fil på nettet, omfatter til dels anerkjente leger. Hva angår Samento og Lyme er pasienthistoriene mange, men klinisk dokumenterte studier færre.

eter Storl. Storl har møtt en del kritikk fra en sveitser ved navn Kurati, som har lagt ut stygg omtale av Storl på nettet. For å komme til bunns i saken ringte jeg Storl og fikk vite at bakgrunnen for at han rådet syke til å bruke Karde var mange hundre leserbrev fra Lymesyke som var blitt bra eller bedre ved bruk av Karde. Jeg leste Storl sin avhandling, og etter en times telefonintervju ble jeg trygg på at hans observasjoner gir et godt grunnlag for å prøve planten ved Lymesykdom, dersom det hele skjer i regi av utdannede terapeuter. Å prøve det på egen hand er en privat sak jeg ikke kan ta stilling til.

En undersøkelse av dr. Lee Cowden3 er gjengitt nedenfor. Resultatene ved Lymes sykdom var slik: Symptom

Muskelverk

Samento Placebo (Cowden) (Ljungberg 19684) 100 %

49 %

Søvnproblemer

75 %

  7%

Neurose/ emosjonell ustabil

84 %

34 %

Det sies dessverre ikke noe om hvor varige resultatene var og heller ikke noe om mulige bivirkninger av Samento.

Urtemedisinens styrker og svakheter i nyere tid

Gujakum og den indianske svettekuren

De som ønsker å bruke urter må være klar over en del forhold rundt plantemedisiner som det ties om blant selgere, terapeuter og leger. Planter er mest effektive når de plukkes på den årstid de inneholder mest virkestoffer, er høstet på giftfri jord i villmark og i sitt naturlige habitat. En god urtehage er ikke å forakte, men det har lenge vært kjent at urtedyrkere i utlandet dyrker planter kommersielt og bruker sprøytemidler, høster utenom optimalt høstetidspunkt og oppbevarer materialet slik at plantene ofte blir infisert med midd og andre skadelige parasitter. Min kilde her er intervju med apoteker som hadde spesialkunnskap på urter, og som jeg samarbeidet med på 1970- og 80-tallet inntil statens urtehatere på 90-tallet forbød apoteket å selge urteblandinger. Til de som vil kjøpe urter; vær oppmerksom på kvaliteten, uttynnede oppløsninger eller direkte juks med råvarer. De som selger urter er ikke uten videre ærligere enn den legemiddelindustri man ofte anklager. Nok et problem som fremkom i egne intervjuer med en av Kinas fremste urtekjennere, barnebarn av den siste keiserlige livlege, dr. Chang fra Beijing, er at urter må gis i blanding og ikke alene. Til grunn for

For de som er interessert indiansk medisin kan man fortelle om barken fra Gujakum-treet og den indianske svettekuren. Kuren viste seg å drepe syfilis-spiroketer. Siden syfilis er en spirokete som likner mer på Borrelia enn dagens norske eksperter liker å vite, er historien om den indianske kuren relevant. Kuren er beskrevet i en rekke historiske dokumenter jeg kom over i arbeidet med min egen bok5. Gujakum-bark er enkelt å kjøpe fra Sør-Amerika, men kuren som sådan er vil neppe tiltrekke seg mange tilhengere. Her er den: • Daglig badstue. Dette kan i moderne tid erstattes med infrarød badstue. • Vegandiett med økologiske matvarer. • Avkok av Gujakum- bark. • Hard fysisk trening hver dag.

Karde-terapien

Mattew Wood beskriver i boka Boken om Urtens Visdom, hvordan kinesiske leger i over 1 000 år har brukt Karde til behandling av ”rådyr-syken”, som viser seg å være Borreliose overført fra rådyr til mennesker via flått. En av de fremste talsmenn for bruken av Karde ved Borreliose er urteforskeren Wolf Di

naturterapeuten • september 2014

11


a kt u e l t

’’

|

Til de som vil kjøpe urter; vær oppmerksom på kvaliteten, uttynnede oppløsninger eller direkte juks med råvarer. De som selger urter er ikke uten videre ærligere enn den legemiddelindustri man ofte anklager.

dette har kinesiske leger over 2 000 års erfaring bevart i skriftlige kilder. Chang poengterte dette flere ganger i mine intervjuer, vi bodde sammen en uke ved to anledninger, at urter må gis av noen som er utdannet i faget! Løsningen som vil gagne alle parter er om apotekere, urteleger og myndigheter gikk sammen og etablerte grønne apotek og overlot forskriving av urter til fagutdannede urteleger. Slik utdannelse finnes på universitetsnivå i mange Europeiske land.

Radiobølger som dreper Borrelia, – bare tull?

Under arbeidet med boken min reiste jeg i 2010 til USA for å studere hva som skjedde i landet for ”brorskap og frihet”. Jeg valgte å kontakte ”undergrunnsmiljøet” og min veileder var ingeniør, oppfinner og elektronikkmillionær Jim Meisner6 i Virginia. Jim er nå død og hva jeg skriver setter derfor ikke hans liv i fare. Jim arbeidet med oppdagelsene til den russisk-franske ingeniøren George Lakhowski og den amerikanske mikroskopisten Roy Rife. Han brukte selv mikroskopi som kvalitetssikring under utviklingen av sin moderne Multiple- BølgeOscillator, MWO-teknologi, bygget på Lakhowskis myteomspunne MWO-maskin som på 1930 tallet kurerte kreft, revitaliserte eldre pasienter, gav bedre hud og helbredet infeksjoner. Lakhowski ble støttet av franske frimurere og den franske stat, og hans MWO ble sett på som morgendagens medisin. På grunn av krigen måtte han flykte til USA der han ble forfulgt av myndighetene og til sist, i følge manges mening, tatt av dage,

12

naturterapeuten • september 2014

hvoretter gjenværende MWO-maskiner forsvant fra markedet. Den eneste gjenværende maskinen eies i dag av Serge Lakhowski, oppfinnerens sønn, som har bosatt seg i Sveits og som nekter dagens industri å lage kopier av den fordi han åpenbart frykter for eget liv og dels er forbitret på menneskehetens behandling av faren. Meisner var et ingeniørgeni som hadde studert både Lakhowski og Rife sine arbeider. Han mente å ha løst gåten og kunne henvise til 13 fullstendig kurerte, kroniske Lymepasienter som legestanden hadde ansett som uhelbredelige. Før han rakk å gå videre med forskningen og utprøvingen fikk han kreft og døde, og med ham gikk hans hemmeligheter i graven, for Jim var en mann som var blitt truet av myndighetene og som elsket å være anonym.

The Rife, – maskiner og Zappere

I intervjuet med Meisner, og før det i intervjuet med professor Henk Oswald, kom den amerikanske forskeren Roy Rifes fantastiske bedrifter på dagsorden. Rife konsturerte en av verdens beste mikroskoper på 1930-tallet, og senere har andre lagd liknende og endog bedre mikroskop, uten at disse er tatt i bruk i norsk helsevesen. Mikroskopene viste at mikrober, herunder Borrelia, er pleomorfe, en erkjennelse som uroer tilhengere av de gamle teoriene til Koch, Pasteur og Henle som sier at en mikrobe alltid er ”lik seg selv”, d.v.s. monomorf. Rife lagde etter inspirasjon av Lakhowski en elektromagnetisk maskin som han døpte Beam-Ray, som drepte mikrober, herunder kreftmikrober. Erkjennelsen kostet Rife hans renommé og yrke og sendte ham i retten. Hans

velutstyrte laboratorium brant ned, heldigvis for myndighetene. Det var neppe tilfeldig, mener mange. Rifes assistent John Crane mer eller mindre stjal Rifes frekvensskjemaer, men klarte aldri å bygge en ny Beam-Ray maskin. Han lagde i stedet billige innretninger som han hevdet gjorde samme nytten. Jeg tok like godt turen til Belgia der jeg fikk hilse på en forsker som jobbet for forsvaret med å lage raketter, og som på fritiden hadde laget en kopi av Cranes Rife-maskin. Han prøvde maskinen ut sammen med en professor i medisin. Maskinen ble sagt å gjøre mirakler. Mikroskopiutstyr til kr 150 000,- (1994) ble kjøpt inn, men resultatene var magre. Meisner som hadde prøvd en likende fremgangsmåte, sa 15 år senere at hans erfaringer med Rife-maskiner var de samme. Han hadde forsket på fenomenet og oppdaget at Rife ”tunet” sin Beam Ray til hver enkelt pasients behov og at tabellene bare var rettledende. I biolog Iver Mysteruds bok Flåttoverførte Sykdommer 7, som er lesverdig og prisverdig, har Mysterud gjengitt Rife-frekvensene som han har fått fra den amerikanske Lyme-gründeren Rosner, som igjen har kopiert Crane. Men uten kunnskap, maskinenes kvalitet og kunnskapen om ”tuning ” er vi like lagt. Rosner oppgir at effektene av ulike Rife-maskiner varierer mellom 3979 %, og hvor stor andel som er placebo oppgis ikke. Til det skal også nevnes, at også legemiddelindustrien unnlater å opplyse om placebo.

Placebo og protokoller

I denne utgaven rekker vi ikke ta for oss protokollene, d.v.s. oppskrifter som omfatter mange ulike tera-


pier,- det får komme neste gang. Så langt må jeg som tidligere offer for neuroborreliose, forfatter, forsker og lege si: Jeg har stor sympati for forskertrang; men med årene blir man skeptisk til mange av påstandene fra begge leire. Dette beror på forhold som bør tilgis; som manglende utdannelse, feil tro eller mangel på mikroskoper, slik at man kan se om bakterien er der selv om serumtester svikter. Det som ikke bør tilgis like lett er den statlige neglisjering av de sykes behov, noe som fører til at det vokser opp en ”industri” av til dels spekulative kynikere som skor seg på å selge alt fra dårlige urter til altfor dyr elektronikk uten bevist virkning. Dette forhindrer ikke at bruk av slike produkter gjør folk friske via placebo-effekten, noe som berører et meget komplisert moralsk tema. Skal en lege og forfatter som meg selv, som har undersøkt forholdene

Neste artikkel: Om Biofoton-terapi, akupunktur, Laser og protokoller fra A til Å. bjorn@dr-overbye.no

grundig, frata syke placebo-effekten? Jeg har selv vært syk av Borrelia uten å få hjelp av kolleger, og i tillegg til naturterapier lærte jeg meg å bruke sinnets og viljens bevisste kraft for å skape det som leger kaller placebo, i mitt eget sinn og kropp. Jeg erkjenner derfor hvilken kraft som ligger i dette fenomenet. Jeg fraråder derfor ingen placebotiltak dersom de ønsker å bruke maskiner eller produkter som står uten noen bevist effekt. Når noen spør meg angående kjøp av maskiner og produkter, gir jeg mest mulig saklig kunnskap om maskiner og advarer gjerne mot tiltak og terapeuter jeg anser for å ha lite kunnskaper om oppgaven de påtar seg. Jeg skriver til leger og terapeuter for å dele kunnskap; men det skal sies at responsen har vært dårlig; hvilket forteller meg at mange ikke ønsker det vi leger trenger mest; åpen kommunikasjon og dialog.

Dilts R, Hallbom T , Smith S. BeliefsPathways To Health And Wellbeing. Crown House Publishing, 2012 2 Øverbye B ; Syk av Flåttbitt, Veiviseren Forlag, Trolldalen 26, 4870 Fevik p: 236–237 3 Øverbye side 238–240 4 Placebotallen er hentet fra en liste utarbeidet av professor Ljungberg i Sverige over dokumenterte effekter av Placebo ved ulike lidelser, men referer ikke til Cowden s Samentodata. Ljungbergs data brukes ofte av leger for å sjekke funn mot placebo dersom man ikke utfører placebokontrollerte forsøk. 5 Øverbye side 227–28 6 Øverbye side 201–207 7 Mysterud Iver; Flåttoverførte sykdommer, SVOF, Oslo, 2014 1

Minneord om Greta Lundberg

NNH fikk i sommer melding om at biopat Greta Lundberg døde i desember 2013, 75 år gammel. Hun var syk en kort periode før hun døde. Greta kom inn som sentralstyremedlem i NNH ved stiftelsen i 1994 og gikk ut av styret i 2008. Jeg husker Greta som en kunnskapsrik, reflektert og analyserende person som aldri tok lett på en oppgave. Med sin bakgrunn som sosialantropolog hadde hun en vid forståelse av samfunnet og menneskene. Jamen, har dere tenkt på det? spurte hun ofte når styret drøftet ulike saker. Hun hadde sterke meninger og forsvarte disse. Spesielt i de første årene etter stiftelsen var det mange

viktige og kritiske spørsmål som måtte tas stilling til. Da var det godt å ha Greta med på laget. Hun fikk selv hjelp av naturmedisin da hun var svært syk og ble da opptatt av denne måten å hjelpe mennesker med helseproblemer. Hun begynte senere å studere biopati og tok eksamen ved den danske biopatskolen i 1989. Sine kunnskaper praktiserte hun inntil for få år siden til stor glede for sine pasienter. Greta var en varm og omsorgsfull person. Vi takker for alt arbeidet hun har lagt ned for naturmedisinen i Norge, og lyser fred over hennes kjære minne. Sigrun Kirkeberg

naturterapeuten • september 2014

13


A kt u e l t

|

J oh n P e t t e r L i n d e l a n d , l e i a r NN H

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon:

Ein stolt 20-åring! I heile år har me hatt og skal forsett ha fokus på at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er 20 år. Det er ingen høg alder i organisasjonssamanheng, noko som tilseier at me har framtida føre oss.

Det kan i denne samanhengen vera på sin plass å nemna formålsparagrafen i NNH sine vedtekter: NNH har som formål å være den øverste utøvende og rådgivende fagorganisasjon for norske naturterapeuter, samt bidra til naturterapiers utbredelse og tilgjengelighet slik at det er til gavn for det enkelte individ ved å forebygge sykdom og fremme helse. Har me klart å innfri dette formålet? Eg trur me må vera ærleg å uttala eit både ja og nei.

Øvste fagorganisasjon

Ja, me er den øvste fagorganisasjonen for naturterapeutar. Dette er ikkje ei nedvurdering av andre liknande aktørar og organisasjonar innan sektoren, men me er den einaste og øvste som har klart å samla ulike fagidentitetar i ein hovudorganisasjon og valt ein organisasjonsstruktur som tek vare på dei særeigne fagidentitetane representert ved dei ulike faggruppene. Samstundes har me skapt ein felles utdanningsidentitet gjennom dei allmenndannande faga som alle må ha uansett kva naturterapeutiske terapifag den einskilde vel som sine hovudterapifag, og med terapeutar som kan tilby behandlingsopplegg som er mangfaldig og differensiert. Dette har også lagt grunnlaget for

14

naturterapeuten • september 2014

NNH-leiar John Petter Lindeland.

ein organisasjon som har ressursar til å oppretthalda eit sekretariat med kontinuitet og kompetanse, er meir effektiv og mindre byråkratisk.

Samla styrke

Nei, me har ikkje klart å få med oss alle som kunne vore med i dette fellesskapet. Behovet for å verna om sin eigen fagidentitet, har hjå einskilde vore sterkare enn medvitet om at saman er me sterke. Det er nok ei av årsakene og kan vera legitimt, spesielt i ein gryande pionerfase. Andre mindre innbydande forklaringar, er at økonomiske omsyn og næringsinteresser for seg og sine har vege tyngre enn slike fellesskapsløysingar. Resultatet av slike prioriteringar

og strategiar er ikkje vanskeleg å få auga på: minimale evner til å påverka politikkutvikling innan både eigen bransje og i helsevesenet elles. Nå skal det likevel nemnast, at sidan etableringa i 1994, har fleire organisasjonar gått inn i NNH. Dette rekrutteringsarbeidet vil fortsetja.

Kompetanseutvikling og omdømme

Ja, me har klart å gjera naturterapien kjent, både gjennom det daglege informasjonsarbeidet i ulike media og gjennom våre terapeutmedlemmer som er spreidd rundt i vårt vidstrakte land - og som kvar dag skaper betre helse for menneske med ulike plager. Dette er vår viktigaste infor-


masjonskapital, og er ei av fruktene av at NNH gjennom mange år har satsa sterkt på kvalitetssikring av utdanningar. Gjennom dette arbeidet har organisasjonen vore med på å skapa ei kompetanseutvikling som både fører til betre pasienttryggleik og betre behandlingsresultat. Vegen vidare blir å laga nye fagretningslinjer for dei terapiane som ikkje har slike, og kommunisera dette til aktuelle samarbeidspartnarar. Skal me i framtida få til ei samhandling med det etablerte helsevesenet, må dei nødvendigvis ha informasjon om den kompetansen våre medlemmer har. Skulle eg samanfatta vår viktigaste styrke, måtte det vera at NNH gjennom desse åra har klart å opparbeida seg eit godt OMDØMME både blant publikum/pasientar, offentleg forvaltning og på politisk nivå. Dette er kanskje vår viktigaste «kapital». Og eit godt omdømme for

organisasjonen, gjev eit godt omdømme for våre MEDLEMMER og tryggheit for pasientar som oppsøkjer våre godkjende terapeutar.

Som eg nemnde er 20 år inga alder, og me har difor framtida føre oss. Den utfordringa skal me ta og ha fokus på at me skal bli ein både sterkare og tydelegare fagpolitisk aktør i åra som kjem. leiar@nnh.no

Historisk medvit

Til slutt ynskjer eg å fokusera på vår historie. Utan den pionerinnsatsen som einskilde la ned i samlingsprosessen, hadde me ikkje vore den aktøren me er i dag. Heldigvis var det då visjonærar som såg lenger enn den vidkjente nasetippen, og hadde mot og styrke til å setja ideane ut i livet. Eg ynskjer å retta ein stor takk til desse! Gjennom fyrst å etablera eit «overgangsstyre» som blei kalla Sentralrådet For Norske Naturterapeuter (SFNN), var vegen mot danninga av NNH open, og i 1994 blei dette ein realitet. Historieboka om NNH er endå ikkje skriven, men til 25 års jubileet i 2019 vil denne vera tilgjengeleg for alle. Arbeidet er i god gjenge.

Pressemelding

Lov og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling er mogen for revisjon PressemNorske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) støttar Forbrukarombudet sitt ynskje om revisjon av lover og forskrifter knyta til naturmedisin og alternativ behandling – jfr. pressemelding i samband med møte med Helseministeren. Dette bør gjerast ved å setja ned eit breitt samansett utval som blant anna bør koma med forslag om standard fagprofesjonalitet og organisasjonskompetanse knyta opp til Registeret for utøvarar av alternativ behandling. Registeret for utøvarar av alternativ behandling fungerer ikkje etter dei intensjonane som både Helse- og omsorgsdepartementet og Stortinget

i si tid la til grunn. Ordninga skulle blant anna bidra til auka fagprofesjonalitet og organisasjonskompetanse. Med innføring av fritak for meirverdiavgift knyta til registeret, er dette blitt den viktigaste motivasjonsfaktoren for mange organisasjonar som ynskjer registreringsrett for sine medlemmer. Resultatet er blitt ei endå større fragmentering av bransjen og ei svekking av dei organisasjonane som aktiv arbeidar for auka profesjonalisering og pasienttryggleik. Ettersom det i fylgje forskriftene er opp til organisasjonane å definera sine fagkrav, har Helsedirektoratet inga heimel til å vurdera kva som burde vera standard fagprofesjonalitet i ein slik samanheng. I dag blir derfor dei aller fleste organisasjonar som søkjer

registreringsrett godkjende, uavhengig av fagkrav og organisasjonskompetanse. Motivasjonen for å ta lenger utdanning, er meir eller mindre borte fordi det ikkje gjev utslag med omsyn til meirverdiavgift eller fritak. Vinnarane i dette «spelet», blir dei organisasjonane som har lågast fagkrav og lågast kontingent. Overført til offentleg helsepolitikk/utdanning, ville ei slik ordning stilla kandidatane fritt med omsyn til utdanningsomfang, og i tillegg få dei same rettane og lønn. Slikt er ikkje bra for pasienttryggleiken og vil på sikt føra til ei svekking av kompetansenivået i organisasjonane. For ytterlegare informasjon, ta kontakt med leiar i NNH John Petter Lindeland - leiar@nnh.no eller mob. 948 90 152.

naturterapeuten • september 2014

15


Huset som bare ville bli bygget

16

naturterapeuten • september 2014


A kt u e l t

|

K a t e S ø l v i K r is t i a n s e n

Ja, slik kan eventyret om Naturhuset på Sandhornøya starte. Byggingen av dette unike huset til Ingrid og Benjamin Hjertefølger har da også vært et eventyr fra starten av. Fotografert og filmet, besøkt og omtalt i innog utland – Naturhuset har satt Sandhornøya på kartet.

Det hele startet med et ungt par med tre små barn som ønsket sitt eget hus. Dette var i 2010 - de ville bo på hjemplassen sin, og de ville ha et hus som skulle bygges i pakt med deres livssyn om ikke å sette for store fysiske avtrykk på jorda.

Cobhuset i en Geodesic dome

Mange alternativer ble vurdert, og til slutt landet de på ideen om å bygge et hus inni en glassdom. Domen skulle fungere som isolerende skjold og drivhus hvor de kunne dyrke sine grønnsaker og frukter økologisk. Definisjonen på et ”Naturhus” er et hus i et drivhus i et biologisk kretsløp - og er designet av Anders Solvarm fra Sverige - inspirert av huset til avdøde arkitekt Bengt Warne fra 70-tallet i Sverige. De var så heldige å få Anders Solvarm med Naturhuset i Sikhall til å hjelpe seg gjennom den første planleggingen. Opprinnelig var tanken å bygge huset i tømmer, men fabrikken som produserte denne typen tømmerhus, gikk imidlertid konkurs. De hadde allerede en alternativ løsning klar, og den tilfredsstilte hundre prosent deres ønske om å designe huset akkurat slik de ville ha det. Det måtte bli et hus av leire, sand og strå. Dette ville også bli en langt billigere løsning. Så Benjamin reiste til Danmark på workshop for å lære hvordan man bygger cobhus.

Planfasen

kuppel har mindre varmetap når det blåser, den tåler mer vind og snø enn et vanlig drivhus vil gjøre, og den vil alltid ha glassflater vendt mot solen slik at solenergien utnyttes fullt ut. Snøen blir ikke liggende på domen, og uansett har vi som regel svært snøfattige vintre her på øya vår i tillegg til en god del vind som vil blåse snøen bort. Domen – en såkalt geodesic dome - ble bestilt fra Solardome i England, og montert av firmaet etter at grunnarbeidet var unnagjort. De hadde aldri produsert en så stor dom før, 15 meter i diameter, så det tok et par måneder før de kunne levere den. Glassdomen sørger for tidlig vår og blomstring i drivhuset. Druer og andre frukter, grønnsaker og blomster trives utmerket i dette miljøet.

Det var mange spekulasjoner omkring valg av løsninger og funksjonalitet. De måtte samtidig tenke på at de skulle ha lån i Husbanken og følgelig byggetillatelse fra Gildeskål kommune i forkant. Løsningene måtte derfor være i henhold til krav fra Byggeforskriftene i den grad det var mulig. Husbanken og Gildeskål kommune har imidlertid vært interessert i nye og framtidsrettede boalternativ, og responderte svært positivt på dette byggeprosjektet. Da alle planer var klare for hvilke byggematerialer man skulle bruke, innhenting av anbud på domen, resirkuleringssystemet, oppvarming etc., samt endelige tegninger, kunne planene sendes videre til Gildeskål kommune for godkjenning. Deretter var det ny runde med Husbanken. Dette var en utrolig spennende tid, men et grundig forarbeid var gjort på forhånd av Benjamin, og med god støtte og veiledning fra KB Bygg og Kjell Harry Kristiansen, ble både byggetillatelse og lånesøknad godkjent. Det første huset av sitt slag i Norge var godkjent av Teknisk etat og Husbanken! Et strålende arbeid av begge etater ble lykkelig mottatt og jubelen stod i taket i mange hus på Mårnes på denne tida!

Grunnarbeid

Et pinlig nøyaktig grunnarbeid utgjorde basis for resten av byggverket. Før jul 2011 opplevde vi en særdeles mild vinter uten frost og snø, slik at dette arbeidet gikk unna uten problemer. En god venn og tidligere nabo, Øyvind Tilrem fra Bodø, driver med tomtearbeid og veibygging, og gikk i gang med arbeidet seinhøsten 2011. Jord- og sandmassene ble sortert for å kunne benyttes seinere i byggeprosessen. I tomta fantes både støypsand og pussesand i ulike lag.

Glassdomen

Ingrid og Benjamin valgte en glassdom over fordi en dom eller glass

naturterapeuten • september 2014

17


A kt u e l t

|

familie pluss venner fra inn- og utland gjennom store deler av byggeprosessen, ble kronet med innflytting til jul i 2013.

Familien Hjertefølger

Kjeller med teknisk rom

I kjelleren på huset finnes et teknisk rom for varmegjenvinning og resirkulering. Alt av vann som forbrukes, renses og resirkuleres til bruk i drivhuset. Et biologisk kretsløp forurenser lite, og plantene blir naturlig gjødslet og automatisk vannet. Dette fordrer selvfølgelig en bevisst holdning til all bruk av rengjøringsmidler og giftfrie alternativer i husholdningen. En total bevisstgjøring i forhold til hvordan man lever, er blitt deres livsstil. Det ble opprettet en svært gunstig avtale med Uponor, leverandøren av alt utstyret til det biologiske kretsløpet. Til gjengjeld får firmaet forske og ta prøver av systemet i naturhuset. Det var Anders Solvarm fra Sverige – www.ecorelieff.se – som hjalp fram denne avtalen og var den store inspirator på dette feltet. Anders har vært flere ganger på Sandhornøya under byggeprosessen.

Resirkulasjonssystemet

I en akkumulatortank med 1000 liter vann i sirkulasjon blir vannet i kretsløpet varmet opp av solfangere og en stor fyringsovn som er montert i overgangen mellom stue, kjøkken og gang. Vannet blir pumpet ut i drivhuset i et lukket rørsystem og tilbake i tanken. En egen vanntank med vann for dusj- og husholdning

18

naturterapeuten • september 2014

er montert inni akkumulatortanken, og blir varmet opp på tilsvarende måte. Systemet er designet av Anders Solvarm.

Ventilasjonssystemet

Ventilasjonssystemet skal fungere ved at en lang slange skal graves dypt ned i jorda og sørge for at kjølig luft fra jorda vil holde temperaturen på sommeren under 25 grader inne i huset og under 30 grader i drivhuset. På vinteren vil den samme jordvarmen sørge for frostfri temperatur i drivhuset.

Dugnadsinnsats

Med grunnmur, golv og dom på plass, var det tid for å starte på cobbinga. Leire ble funnet på Sandnes på Sandhornøya, på Benjamins tidligere hjemsted, og ved hjelp av Benjamins far med lastebil, kom leiremassene på plass. Disse byggematerialene sørger for et sunt inneklima med fuktighetsregulerende vegger av leire som avgir negative ioner i lufta. 2.etasje ble bygget av halmballer med puss utenpå, mens 3. etasje er et enkelt tregolv med 360 graders utsikt. Her kan man ligge og kikke på nordlyset, oppleve lyn og tordenvær eller studere fugle- og dyrelivet ved skogen og i fjæra. Bygging av cobhus er ideelt for workshops. Flere workshops og utallige timer med dugnadsinnsats av

I løpet av perioden før byggestart stod det klart for Ingrid og Benjamin at de ville følge hjertet sitt hele veien og dedikere livet sitt til det hjertet deres sa var riktig. For å markere dette bestemte de seg for å endre familienavnet. Det står respekt av navneendringen fra Nilsen-Nygaard til ”Hjertefølger”. Det viser vei - og forplikter. I etterkant har de bare møtt positiv respons på navnebyttet. Og for oss som står dem nært, er vi fulle av beundring overfor den utrettelige viljen, gleden og stå- på-viljen de har hatt gjennom hele byggeprosessen.

Kursvirksomhet

Folk fra hele verden har vist interesse for dette unike huset på Sandhornøya. Bloggen deres www.naturhus.blogg.no er besøkt av tusenvis av folk, og svært mange har stukket innom for å se huset og treffe byggherrene. Det ble etter hvert så mange som bare dukket opp til alle tider, at de bestemte seg for å invitere interesserte til omvisning og en matbit til bestemte dager. Dette har vært en fin måte å få fred til et normalt familieliv for en familie med tre barn fra 4 til 10 år. I tillegg har de startet med kursvirksomhet. Hele familien lever på vegansk mat, og mange kurs i å lage god vegansk mat har vært holdt i løpet av dette året. Både ”Veganmannen” www.veganmannen.no og Veganhjelpen www.veganhjelpen.no har vært der for å holde kurs. Kjøkken og stue fungerer veldig bra til slike kurs. Ingrid er en svært habil yogautøver, og har holdt kurs i yoga, og ved hjelp av Hele Sitz fra Estland også i meditasjon. Disse kursene blir holdt i toppetasjen hvor utsikten er 360 grader! katenyga@online.no Alle fotos: Petter Formo


B ok a n m e ld e ls e

Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer Boken Flåttoverførte sykdommer av Iver Mysterud gir leseren omfattende kunnskap om et av nåtidens store helseproblemer, nemlig det store spekter av sykdommer og lidelser som kan ha sin årsak i flåttbitt. I boka får du alt fra historikk, forskjellige diagnosemetoder, behandlingsmetoder og prognoser. Du får vite hva man i dag vet om hvordan flått overfører sykdommer til mennesker, samt om viktige ko-infeksjoner og hva som gjør borreliainfeksjon så vanskelig både å diagnostisere og

Iver Mysterud, dr.philos. og biolog: Et alvorlig helseproblem: Flåttoverførte sykdommer Forord av lege Audun Myskja Grafisk design: Therese Ødegård Boken er på 295 sider. Utgivelsesår: 2014 Boka er gitt ut av Stiftelsen vitenskap og fornuft (SVOF)

noen ganger behandle. En komplett bok om et helsemessig utfordrende tema. Boken inneholder viktig kunnskap om livssyklusen til borreliabakterien, hvordan den kan oppstå i forkjellige former (spiroket, i cellefri form (L-form) og cyste), og at dette er noe av grunnen til at den kan være vanskelig å diagnostisere og behandle. Spesielt interessant er det å lese om hva som nærer bakterien, hvordan den oppfører seg ved ”krigføring,” og dens fantastiske evne til å gjemme seg for immunsystemet vårt og overleve. Boken omtaler også hvilke viktige reaksjoner som er tegn på enten forverring eller forbedring av borreliose. I dagens digitale samfunn er ikke informasjon noen mangelvare. Å få noe ut av denne informasjonen er derimot ofte en utfordring. Det jeg liker best ved boka er at forfatteren har samlet all relevant informasjon fra kjente leger og naturterapeuter med lang erfaring innen behandling av flåttrelaterte sykdommer. Han har ikke, som mange andre, lagt seg på en linje og hevdet at

en behandlingsmetode er riktig. Han gir således leseren rikelig anledning til å trekke verdifull informasjon ut fra andres erfaring og bygge på dette selv. Som naturterapeut ga boka meg verdifull informasjon om laboratorieteknikker og diagnosemetoder jeg selv ikke bruker og erfaring fra andre leger og terapeuter. Jeg syntes det var interessant å lese om hvordan behandlingsmetoder som antibiotika noen ganger virker og andre ganger ikke gir forventet resultat. All denne informasjonen er med på å gi både pasienter og terapeuter verdifull kunnskap om mange mulige innfallsvinkler i behandling av sykdommer relatert til flåttbitt. Boka er til tross for faglig tyngde, lett å lese og finne frem i. Utallige referanser finnes på slutten av boken for dem som ønsker å lese mer. Boka gir deg som terapeut det beste utgangspunkt du kan ha for å ta de riktige valg vedrørende diagnose og behandling for borreliose-pasienter. Fride Aasen (biopat, akupunktør, fagansvarlig

naturterapeuten • september 2014

19


A kt u e l t

|

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

Faglig oppdateringskalender Trine Hamnvik er ny sekretær ved NNHs kontor Trine er utdannet ingeniør og bedriftsøkonom. Hun har erfaring fra programvareutvikling og fra administrasjon samt noe kjennskap til offentlig saksbehandling fra et vikariat på et arbeidskontor. På NNHs kontor arbeider hun 2 dager i uken. Resten av sin tid deler hun mellom arbeidet som kraniosakralterapeut og administrasjon av senteret hvor hun arbeider. Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på nettredaksjon@nnh.no

20

naturterapeuten • september 2014

25. september 2014 SABORG kontaktforum: Utvikling av fagstandard for tradisjonell-/komplementærmedisin og alternativbehandling Oslo 26. september 2014 SABORG seminar: Integrert medisin – hvilke skritt kan den alternative sektor ta for å bidra til et helhetlig helsetilbud for alle? Oslo 10.– 14. oktober 2014 Naturmedisinsk aromaterapi oppgraderingskurs Kursholder: Gry Fosstvedt/Aromedica Oslo 11. – 12. oktober 2014 Scalp Acupuncture. Treatment for neurological diseases and disorders Foreleser: Dr. Suzanne Robidoux PhD, Beijing, Kina Arrangør: Svenska Akupunkturförbundet Stockholm 17. – 19. oktober 2014 Lymfedrenasje Arrangør: Sirius Naturterapeutisk Skole Haugesund 18. – 19. oktober 2014 Homøopati – seminarhelg 2 Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen. Oslo 24. – 26. oktober 2014 Nordisk naturmedisinsk fagkongress Arrangør: KongressPartner, NFHM, NHL og NNH Sundvolden Hotel – Krokkleiva 29. – 30. oktober 2014 Senthes – manuell traumeterapi – Modul 3 Kursholdere: Jacob Mikkelsen og Jacob Kongshaug (Dk) Arrangør: Tilstedeværelset Steinkjer

01. – 02. november 2014 Senthes – manuell traumeterapi – Modul 4 06. – 10. november 2014 Naturmedisinsk aromaterapi oppgraderingskurs Kursholder: Gry Fosstvedt/Aromedica Stavanger 08. – 09. november 2014 Hormonsystemet – faglig oppdatering i soneterapi Fagansvarlig: Terje Varpe, naturterapeut MNNH reg Arrangør: Tunsberg Medisinske Skole Tønsberg 14.–16.november Oppdateringskurs i Naturmedisinsk Aromaterapi Arrangør: Naturterapiskolen Nord Sandhornøy – Gildeskål 28. november – 02. desember 2014 Naturmedisinsk aromaterapi oppgraderingskurs Kursholder: Gry Fosstvedt/Aromedica Oslo 05. – 07. desember 2014 Oppgraderingskurs i naturmedisinsk aromaterapi Arrangør: Naturterapiskolen Nord Sandhornøy – Gildeskål 13. – 14. desember 2014 Sirkulasjonssystemet – faglig oppdatering i soneterapi Fagansvarlig: Terje Varpe, naturterapeut MNNH reg Arrangør: Tunsberg Medisinske Skole Tønsberg 07. – 08. februar 2015 Homøopati – seminarhelg 3 Homøopati - seminarhelg 3 Seminarleder: Homøopat MNNH Einar Berntsen Oslo


Vi må spise mindre salt Matportalen 18.09.2014: Nordmenn spiser dobbelt så mye salt som anbefalt. Mange er klar over at høyt saltinntak kan medføre helserisiko, men få er oppmerksomme på eget inntak. - Det er en direkte og doseavhengig sammenheng mellom saltinntak og høyt blodtrykk. Høyt blodtrykk øker risikoen for hjerte- og kar-sykdommer. Hjerte- og karsykdommer er den vanligste dødsårsaken i befolkningen. Høyt blodtrykk er en av de viktigste risikofaktorene for redu-

KURS Akademiet Helbredi holder kurs i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø Lær akupunktur 1–2–3!

sert folkehelse i Norge, sier Helsedirektør Bjørn Guldvog. Industribearbeidet mat står for mesteparten – etterspør varer med mindre salt! 70-80 prosent av saltet vi får i oss kommer fra industribearbeidete matvarer som kjøttvarer, ost, brød og snacks. På spørsmål om hvor mye salt det anbefales at vi spiser, svarer 49 prosent «Vet ikke», og 34 prosent angir galt svaralternativ. 18 prosent angir riktig mengde (5-6 gram/en snau teskje).

For mer informasjon se www.helbredi.com helbredi@gmail.com Tlf.: 917 20 707

Kurs i Meridianmassasje, klassisk muskelmassasje, steinmasasje og lymfedrenasje, fortsatt noen ledige plasser

Her kan du markedsføre deg og ditt Kraniosakralterapi

KranioSakrala Kliniken erbjuder Biodynamisk KranioSakralTerapi: • i varmbassäng i Halden • på bänk i Strömstad

Øreakupunktur

Torill Flemmen Hellsaa Reg. Naturterapeut MNNH

Delfinterapi i Antalya/Turkiet: • 1750-1950 EUR/5 dagar • 3500-3900 EUR/10 dagar

• Øreakupunktur • Lysakupunktur • Otopati/Ørelysbehandling • Kostholdsveiledning • Matintoleransetester Eu BioTek

För info och tidsbokning ring: Helene Hagström +4798012863 / +46705148876

Anthon Walles Vei 36, 1337 Sandvika Tlf 90 66 68 51, torill@hellsaa.com www.klinikkhellsaa.com

Naturmed. aromaterapi

Majorstuen Alternative Senter Jeanette Førland Reg. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH Stressreduksjon, avspenning, helseforebyggende: • Naturmedisinsk Aromaterapi • Svangerskapsmassasje • Triggerpunkt / klassisk massasje • Meridianmassasje • Cellulitt massasje Ole Vigsgate 19A, 0366 Oslo, Tlf.: 936 62 745 post@naturmedisinskaromaterapi.no http://www.naturmedisinskaromaterapi.no

www.biomedicusakademiet.no

Klinikk Hellsaa

Annonsér i Naturterapeuten annonse@nnh.no

Ledig lokale

Til salgs

Majorstuen Alternative Senter har ledige behandlingsrom

2 nye e-Lybra9 Bioresonansmaskiner

Senteret ligger sentralt på Majorstuen med kort vei til offentlig kommunikasjon.

Grunnet plassmangel er salgsprisen nå kun Kr 119.850,- . Ny pris pr maskin kr 130.000,Maskinen sendes fra Bergen, frakt og full terapeutopplæring er inkludert i salsprisen.

Senteret består av flere behandlingsrom, fellesventerom, kjøkken og toalett, rimelig leie.

Les mer om e-Lybra: http://www.energioghelse.net

Kontakt Ketil Jørstad Telefon 970 27 933 ketil.jorstad@gmail.com

Gry Dalen Mobil: 99493647, gry@energioghelse.net

naturterapeuten • september 2014

21


a kt u e l t

|

S v e i n J oh a n n e ss e n , n e t t r e d a k t ø r og hom ø o p a t M NN H RE G

Med nytt syn på homøopatiens grunnleggende begreper og forståelse I høst/vinter arrangerer homøopat MNNH reg Einar Berntsen homøopatiseminarer over tre helger. I kursbeskrivelsen skriver han: «Jeg var ferdig utdannet som Heilpraktiker i 1985 og har praktisert homøopati siden 1987. I 1998 kom jeg til et punkt hvor både praksis og forståelse av homøopatien sa stopp. Jeg måtte ta et valg; enten legge ned praksisen eller finne ut av hva jeg gjorde galt eller ikke forsto. Jeg valgte å løfte blikket og se til Tyskland, opphavslandet for homøopatien. Her fant jeg det jeg søkte, og etter mange års etterutdanning der, er jeg nå klar til å dele mine erfaringer.» Jeg kjenner Einar som en grundig og arbeidsom kollega og har hatt gleden av å følge med i hans faglige utvikling de siste 20 årene. Stadig oftere får jeg høre om gode behandlingsresultater – også i temmelig tunge, kroniske sykdomstilfeller. Det er ikke tvil om at Einar han funnet en nøkkel inn til det homøopatiske skattkammer.

22

naturterapeuten • september 2014

I din seminarbeskrivelse nevner du Uwe Plates ‘Symptomleksikon’ nesten på lik linje med Hahnemanns ‘Organon’ som verktøy for homøopatisk behandling. Hvordan kan det ha seg? - Jeg har jobbet med homøopati siden 1987, og har som de fleste homøopater vært innom flere mer eller mindre vellykkede retninger innen

faget. Men da jeg i 2004 kom i kontakt med Uwe Plate ved utgivelsen av Symptomleksikonet som da kom i bokform og som ble digitalisert i 2008, ble min homøopatiske hverdag snudd på hodet. Plutselig fikk jeg forståelse av hva faget er, både teoretisk og ikke minst hvordan den praktisk utførelsen skal være. Dette er noe jeg


leder

|

Egil

unner alle mine kollegaer i deres behandlingshverdag. I fjor var du aktivt med i utgivelsen av homøopat Sigbjørn Ekles oversettelse av Plates bok «Hahnemanns arbeidsmåte med Symptomleksikonet». Hva er så viktig med denne utgivelsen, og hva er Plates viktigste bidrag til homøopatien som fag? - I 2003, i forbindelse med ferdigstillingen av Hahnemanns ‘Symptomleksikon’, ga heilpraktiker Uwe Plate ut boken ‘Hahnemanns Arbeidsweise mit dem SymptomenLexikon’. Her forklarer Uwe inngående hvordan Hahnemann mente at homøopatien skal bedrives, uten spekulasjon og synsing. Han tar for seg de forskjellige begrepene mange homøopater til daglig sliter med å forstå, som for eksempel hva et karakteristisk symptom er, hva en prøvning er, hva består et symptom av? Dette er begreper som alle homøopater må ha en grundig forståelse av, for å være i stand til å bruke både Symptomleksikonet og andre homøopatiske kilder. Uwes viktigste bidrag til homøopatien er dermed forklaring av grunnleggende fagbegreper. - For å sitere Sigbjørn Ekle i forordet til den norske utgaven: «Det viktigste budskapet i boka er at Uwe Plate klart definerer hva homøopati er og IKKE er. Han presiserer at homøopati er et helbredelsessystem som bygger på naturlover som er eksakt definert av Hahnemann. Dette systemet kan ikke suppleres med ‘nye erkjennelser eller anskuelser’. Homøopatien kan bare kompletteres med nye prøvningssymptomer i overensstemmelse med den rene legemiddellære. Vi kan bare komme fram til simile på denne måten; ikke ved antagelser, spekulasjoner eller esoteriske grublerier.» Hva er det som er så spesielt med Symptomleksikonet? Og hvorfor fokuserer du så sterkt på det?

- Det som gjør Symptomleksikonet spesielt, er at vi ved hjelp av det kan studere Hahnemanns Rene legemiddellære (Materia Medica) på en helt ny måte og dermed få systematisert enkeltsymptom, tegn og tegnkombinasjoner innen lettfattelige rammer. Dette er det kun mulig å gjøre ved hjelp av leksikonet. I tillegg er Symptomleksikonet et fullverdig arbeidsverktøy, som på en enkel og rask måte gjør meg i stand til å komme fram til simile, noe som er unikt i dagens homøopatipraksis.

kasus, og summen av dette gjør at det er vanskelig for det akademiske miljøet å ta homøopatien seriøst. Jeg mener at her hviler det et stort ansvar på de homøopatiske utdanningsinstitusjonene. Den grunnleggende forståelsen for homøopatien er fraværende, noe som gjør det vanskelig å utøve homøopati i praksis, og resultatene uteblir. Min personlige mening og konklusjon er at det faglige nivået blant homøopater i Norge, og i Europa, ligger nede. Min påstand er at ved riktig forståelse og bruk av de grunnleggende verktøyene, er dette en fantastisk behandlingsmetode som vi for all del må verne om og holde i hevd. Som kollega ønsker jeg Einar lykke til med seminarene. Den fornyede forståelsen av det homøopatiske grunnprinsippet er spennende og gir grobunn for en ny æra innen homøopati som behandlingsform. svein@homnor.no

Hvordan er oppslutningen om seminarrekka du skal gjennomføre? Har du fått noen kommentarer? - Per dags dato er det tre som har meldt seg på, og kommentarene fra samtlige er at faget er vanskelig å praktisere med alle de forskjellige retningene og modellene fra de forskjellige foreleserne (guruene). De kjennetegnes ved at de spriker i ulike retninger og mangler en samlende faglig struktur. Tre stykker er ikke mange. Hvordan tolker du det? - Det kan sikkert tolkes på flere måter, men for meg har veien vært lang fra å være utøvende homøopat til en visjon om å formidle og undervise. Med dette som utgangspunkt, er tre påmeldte 300 % deltagelse, noe jeg er svært fornøyd med.

Seminarene er godkjent av NNH som faglig oppdatering og vil inneholde • Teoretisk grunnforståelse og innføring av funksjoner i Symptomleksikonet. Gjennomgang av teorien i seminarets kompendium, forståelse av paragrafer i Organon og hvordan forstå lignendeloven og omsette den i praksis.

Jeg ser at du nå og da debatterer homøopatifaget i sosiale medier på internett, og at du som oftest etterlyser faglig systematikk. Hvordan opplever du generelt det faglige nivået innen homøopati i Norge i dag? - Ja, jeg har vært inne noen ganger på de sosiale mediene og debattert, og det fordi det som oftest blir skrevet, viser at den teoretiske og praktiske forståelsen på langt nær er der den burde være for å kunne kalle homøopatien et medisinsk fag. Det er alt for mye synsing om midler, årsaker og sammenblanding av hva som er sentralt og karakteristisk i hvert

• Metodikk og konkret anvendelse. På hvilken måte gjør vi sikre legemiddelvalg? Hvordan skal anamnesen gjennomføres, og hvordan omsette den i praksis? Tegn og tegnkombinasjoner blir nøye forklart. Behandling av barn. Forskjellige reaksjonsmønstre ved gitt legemiddel. • Praktiske øvelser. Her er målet å gjøre deltagerne trygg i bruken av Symptomleksikonet i egen praksis. For nærmere informasjon om dato og pris, se Kurs og møter på NNHs internettside nnh.no.

naturterapeuten • september 2014

23


a kt u e l t

|

S ig r u n K i r k e b e r g , g e n e r a ls e k r e t æ r , NN H

Kjære terapeuter og brukere av naturmedisin og alternativ behandling

Gjør dine behov og ønsker synlige ved å skrive til helseministeren og regjeringen 4.9.2014

Regjeringen legger frem en ny folkehelsemelding – og ønsker DINE innspill Følgende er klippet fra http://folkehelsemelding.regjeringen.no/ «Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. På denne siden kan du komme med innspill til hvordan vi kan utvikle folkehelsepolitikken. Vi vil legge fram en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015 – før kommunevalget. På denne måten vil vi legge til rette for god samordning mellom nasjonal politikk og kommunale planprosesser. Det er avgjørende med god lokal politisk forankring av folkehelsearbeidet. I arbeidet med meldingen ønsker vi spesielt å løfte frem tre innsatsområdene: psykisk helse i folkehelsearbeidet, aktive eldre og helsevennlige valg. I tillegg vil forebyggende arbeid mot barn og unge være prioritert. Vi trenger dine innspill på hvordan vi kan forebygge bedre og jobbe for at psykisk helse skal bli like viktig som fysisk helse i arbeidet med folkehelse. Vi trenger dine innspill på hvordan vi kan gjøre det enklere og motivere folk til å ta de sunne valgene, slik at vi hindre at folk dør for tidlig og blir unødvendig syke. Og vi trenger innspill på hva bør vi gjøre for å legge bedre til rette for at eldre kan stå lengre i arbeidslivet og i større grad delta i samfunnet.»

Folkehelsemeldingen

REGJERINGEN.NO

HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENTET

PERSONVERN

Ny folkehelsemelding – invitasjon til innspill #folkehelse2015

Forsiden Ny folkehelsemelding – invitasjon til innspill

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ønsker innspill i utarbeidelsen av ny folkehelsemelding. Foto: Bjørn Stuedal.

Regjeringen ønsker en bred satsing på folkehelse og vil styrke det forebyggende helsearbeidet. På denne siden kan du komme med innspill til hvordan vi kan utvikle folkehelsepolitikken. Vi vil legge fram en ny folkehelsemelding for Stortinget våren 2015 – før kommunevalget. På

Psykisk helse i folkehelsearbeidet Regjeringen ønsker innspill på denne måten vil vi legge til rette for god samordning mellom nasjonal politikk og Aktive eldre eksisterende politikk kan kommunale planprosesser. Det er avgjørendehvordan med god lokal politisk forankring av Helsevennlige videreutvikles. Innspill kan gis via folkehelsearbeidet.valg Barn og unge nettsiden til HOD-FolkehelsemelI arbeidet med meldingen ønsker vi spesielt å ding@hod.dep.no. løfte frem tre innsatsområdene: psykisk helse Deri folkehelsearbeidet, finnes også aktive to eldre rapporter, være mulig å gi disse frem og helsevennligeDet valg.vil I tillegg vil forebyggende arbeid mot Send inn dine ønsker og tanker Folkehelserapporten 2014 og Sam- til 15. oktober 2014. Postadressen er: barn og unge være prioritert. Ved å gå inn på nettsiden nevnt funnsutvikling for god folkehelse, Folkehelsemeldingen, Helse- og omhttp://folkehelsemelding.regjeringen.no/ ovenfor kan du sende inn forslag som du kan lese om du vil ha mer sorgsdepartementet, Pb. 8011 Dep, innen fire områder; bakgrunnsstoff. 0030 Oslo.

24

naturterapeuten • september 2014

• • • •

1/2


Vi har mye å bidra med

Norge har et liberalt lovverk som gir vide rammer for hva en naturterapeut kan gjøre. Det vi trenger å minne om er: • Terapiene vi benytter er skånsomme, jfr debatten om alle skadene som skjer i det offentlige helsevesen. • Terapiene er lite kostnadskrevende, jfr. den store økningen i helsebudsjettene. • At en behandlingsform ikke er dokumentert etter vitenskapelige metoder, betyr ikke at behandlingsformen ikke virker. Det betyr bare at den ikke er dokumentert. • Terapiene våre kan gjerne kalles økologiske metoder. Det er like viktig for mennesker som for resten av naturen å bli behandlet så skånsomt som mulig slik at syke mennesker ikke påføres unødvendige belastninger. • En tredel av befolkningen bruker alternative behandlingsmetoder. Våre klienter er ressurssterke individer. Mange av dem arbeider i det offentlige helsevesen eller i skoleverket. • Mange får regelmessig behandling av naturterapeuter for å holde

Vi ønsker inkludering

seg friske og kunne stå lenger i sitt arbeid.

Helseministeren og regjeringen bør vise større interesse for alle som mottar behandling og hjelp innenfor den alternative bransjen og for de mange som daglig jobber som naturterapeuter. Dette er omtalt i vår pressemelding Folkehelsedugnad fra mai 2013, se http://www.nnh.no/vedlegg/983.pdf. Alternativ behandling er en høyst levende og solid bransje som hjelper mange mennesker til å få et bedre liv og hjelp med sine plager. Det er derfor viktig å fortelle om at naturmedisinske behandlinger er et viktig utgangspunkt for å fremme den norske folkehelsen. Bransjen trenger din hjelp for å bli synlige i Folkehelsemeldingen for 2015. Skriv gjerne inn og fortell om dine gode erfaringer, dine behov og/ eller forslag til tiltak. Hvordan kan naturterapi bedre hjelpe deg? Gjennom støtte fra NAV, samarbeid mellom naturterapeuter og fastleger, naturterapeutisk behandling innenfor bedrifter, eller lignende, – HVA ER DINE BEHOV? post@nnh.no

Profesjonelle utøvere

Bransjen har selv ansvar for at utøverne er forsvarlig skolert og profesjonelle. NNH har i alle våre 20 år arbeidet for at utøverne skal fylle visse krav for å få vår godkjenning. Dette arbeidet er en kontinuerlig prosess og videreføres ved at vi bygger stein på stein ved å utarbeide fagdokumenter og samarbeider med skolene om å kvalitetssikre utdanningene. NNH er på linje med Forbrukerombudet FO, som i sommer har hatt møte med HOD i den hensikt å få helsemyndighetene til å sette formelle krav til utøverne. FO har pasientsikkerhet og forbrukervern som sine viktigste argumenter. Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, NAFKAM, deler FO sine synspunkter. En henvendelse fra deg i forbindelse med den nye folkehelsemeldingen kan derfor svært gjerne inneholde noe om formelle utdanningskrav. Om du vil vite mer om fagkravene NNH stiller til terapeutmedlemmene, gå inn på www.nnh. no og les under Terapier.

Tarmbakterier elsker sjokolade, – og beskytter hjertet Mørk sjokolade skal være godt for hjertet. Nå tror forskerne at de vet hvorfor. Kakao er ikke bare godt for ganen, men det ser også ut til å være godt for hjertet. Forskellige studier har pekt i retning av at man kan senke blodtrykket og få en bedre fettprofil i blodet når man spiser mørk sjokolade. Videre er godisen forbundet med en lavere risiko for hjerte- og karsykdommer. I 2012 konkluderte en australsk studie med at et daglig inntak av mørk sjokolade faktisk kunne være et effektivt tiltak for å forebygge hjertesykdommer hos mennesker med metabolsk syndrom. Nå tror kakaoforskere at de er

menneskelige fordøyelsessystem. Her ble mange av stoffene i sjokoladen brutt ned, slik de blir i en alminnelig tarm. Til slutt satt forskerteamet tilbake med stoffer som kroppen selv ikke er i stand til at fordøye. Disse stoffene ble gitt til normale tarmbakterier. Og her skjedde det. Bifidobakterier og andre gode bakterier begynte å gjære stoffene som var tilovers fra sjokoladen. I denne prosessen dannet de mindre molekyler som kan opptas av kroppen. Disse stoffer ser ut til å motvirke betennelsestilstander i kroppen, mener forskerne. Videnskab.dk,28.03.2014

kommet nærmere en årsaksforklaring. Det viser seg nemlig at det ikke bare er vi mennesker som elsker sjokolade, men også innbyggerene i tarmene våre. Bakteriene mesker seg med sjokoladene og forvandler noen av kakaostoffene til forbindelser som hemmer betennelser, som ellers er farlig for hjertet. Forskningen ble presenteret på det årlige møtet i American Chemical Society, mars 2014. Forskerne fra Louisiana State University undersøkte kakaoens virkning ved å føre flere typer sjokoladepulver inn i en kunstig tarm, som de hadde laget av en rekke forsøksglass, som etterlignet det

naturterapeuten • september 2014

25


S o neterap i

|

J oh n P e t t e r L i n d e l a n d , l e i a r NN H

NNH ferdig med endå eit nytt fagdokument Retningslinjene for utdanning i soneterapi er utarbeida med utgangspunkt i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjons Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram, og fagidentitetsdefinisjonen til Nordic Reflexology Network (NRN). Læringsutbytteformuleringane er gjort med grunnlag i Nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring (NKR). Dokumentet er såleis ei tilpassing i forhold til det som er krav innan fagskuler og høgare utdanning. Så vidt me veit, eksisterer det ikkje liknande fagdokument om soneterapi i Europa. Dette er såleis eit nybrotsarbeid som NNH er stolt av, og som kan inspirera andre land og organisasjonar. NNH vonar at dokumentet skal føra til eit større medvit når det gjeld fagidentitet og

TAKK

til alle som betalar medlemskontingenten i tide. Det sparar oss for masse arbeid og pengar.

26

naturterapeuten • september 2014

vera med på å auke kompetansenivå og profesjonalisering. Fagretningslinjene i soneterapi dannar grunnlag for vurdering når det gjeld søknad om godkjenning av studieplanar i dette faget. NNH har valt å laga separate fagretningslinjer i soneterapi og refleksologi, sjølv om desse to fagfelta har mykje samanfallande historie og faglege referansepunkt. Årsaka er

ulike forklaringsmodellar og praktisk bruk av kroppsprojeksjonar som vanskeleg lar seg foreinast i eit felles dokument. Fagdokumentet blir sendt til alle skuler som NNH har samarbeid med og elles til offentleg forvaltningsorgan. For andre interesserte, kan dei venda seg til NNH kontoret. Leiar NNH John Petter Lindeland


Til NNHs  medlemmer  

Klikk deg  inn  på    

MEDLEMSSIDER     på  www.nnh.no     Her  vil  du  finna  nyttig  informasjon  om   blant  anna:       -­‐ Medlemsfordelar   -­‐ Lovverk   -­‐ Info  om  ansvarsforsikringa   -­‐ Helseopplysningsskjema   -­‐ Gratis  internett-­‐profilering   -­‐ Journalveiledar   -­‐ Reglar  for  marknadsføring   -­‐ Reglar  for  bruk  av  NNH  logo   -­‐ Registerordninga   -­‐ Om  momsfritak   -­‐ og  mykje  anna  

Tilbod til undervisningsinstitusjonar

Foredrag om politikkutvikling innan vår sektor – og presentasjon av NNH Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon ser det som ei viktig oppgåve å formidla kunnskap om organisasjonsarbeid og politikkutvikling innan vår sektor til undervisningsinstitusjonar, medlemmer og studentar. Vi trur, at utan robuste organisasjonar, vil sektoren ha mindre evne til å driva fram ei profesjonalisering som på sikt vil styrka vår legitimitet og status i samfunnet. Dette arbeidet bør gjerast i eit godt samarbeid mellom undervisningsinstitusjonar og organisasjon. Vi har utarbeida power-point presentasjon som gjev eit godt innblikk i historisk utvikling av vår sektor, med vekt på politikkutvikling og den rolla NNH har hatt i organisasjonens 20 år lange liv. Vidare har vi lagt vekt på informasjon om kva

verdi eit medlemskap har for den einskilde student/terapeut når det gjeld forsikring, marknadsføring, medlemsfordelar, fagleg utvikling og ikkje minst fordelen av å tilhøyra ein organisasjon som gjennom mange år har opparbeida seg eit godt OMDØMME både blant publikum, offentleg forvaltning og politisk nivå. Eit godt omdømme er vår viktigaste «kapital». Og eit godt omdømme for organisasjonen, gjev eit godt omdømme for våre MEDLEMMER - og tryggheit for pasientar som oppsøkjer våre godkjende terapeutar. Vi vonar at undervisningsinstitusjonane ser nytten av eit slikt tilbod, og kan samstundes vurdera dette som ein viktig del av allmennutdanninga for ein terapeut – jfr. VEKSfaga som er obligatorisk for alle godkjende NNH terapeutar.

Ring  eller  send  melding  til  NNH  kontoret   om  brukarnamn  og  passord.   Tlf.  22  33  32  20   post@nnh.no    

N Bilder til B Naturterapeuten må leveres i høy oppløsning, 300 dpi. Bilder fra nettsider kan ikke brukes da disse har oppløsning for skjermbruk (72 dpi). Dette gjelder ikke dersom det lastes ned pressebilder fra nettsidene. Ved spørsmål kontakt oss på redaksjon@nnh.no


A kt u e l t

|

Vi gleder oss til siste helgen i oktober! Nok en gang arrangeres Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden, mange påmeldte – likevel plass til flere! Det er viktig å tenke over at denne helgen er verdifull på mange måter. Ikke bare får dere en god porsjon faglig lærdom, men det er en særskilt hyggelig og sosial helg hvor kollegaer knytter gode og viktige kontakter. I år har vi gjort nye markedsføringstiltak, som er publisert på YouTube og delt på Facebook. Men alle er jo ikke der, så ønsker du en titt på de ulike presentasjonene, klikk for å se på: www.kongresspartner.no

Temaer i år er:

• S  ukkeravhengighet v/Avhengighetsterapeut Tone Glestad • Tarmproblematikk v/Professor Arnold Berstad • Overvekt, genforskning v/Lege Stig Bruset • Evidensbasering v/Naturviter Trond Skaftnesmo • Borrelia, flåttrelaterte sykdommer v/homeopat David Alan Slater

28

naturterapeuten • september 2014

• M  atspesifikk antistofftesting v/ Naturlege Shalima Gordon • Miljøgift- og cellemetabolismetest v/Naturlege Shalima Gordon

Paneldebatt

Lørdag arrangerer vi paneldebatt og i panelet sitter, her forventes diskusjon med deltakerne: • Ordstyrer Stig Bruset, lege Regnbuen Helsesenter • Debattant Pernille Nyhlen, medlem i foreningen Skepsis • Trond Skaftnesmo, naturviter og forfatter Og en til.. Vi gleder oss til kongressen! I år har vi deltakere, som kommer fra både Sverige, Belgia, Spania og Frankrike i tillegg fra hele Norges land og det er alle typer behandlere som er meldt på. Fysioterapeuter, akupunktører, homeopater og mange flere i tillegg til naturterapeuter, selvsagt.

Årets hovedsponsor er EU BioTek Mange andre leverandører har også i år bestilt stand hele helgen og har mange gode tilbud til dere! De er alltid fornøyde med interessen dere viser i pausene og byr derfor på mange gode tilbud. Alle standsplasser er nå booket. Tunsberg medisinske skole støtter TMS-studentene med gratis inngang for deltakelse én dag. Mer informasjon om hver enkelt foredragsholder og den enkeltes foredrag, priser, påmelding med mer finner du på: www.kongresspartner. no. Vi ønsker alle velkommen!


Sykepleien.no v/Kari Anne Dolonen, stiller 30.06.2014 spørsmålet:

Er det typisk norsk å være god og sunn? Folkehelserapporten 2014 gir noen svar. Folkehelserapporten 2014, viser at vi røyker mindre, men snuser mer. Vi sover dårlig og vekten øker. Forbruket av alkohol øker. (Vi er oppe i et konsum på 8 liter ren alkohol pr innbygger pr år. Red.amn.) Vi er ikke lenger på topp når det gjelder levealder, svenskene har for eksempel en mer gunstig utvikling enn oss på dette området. Folkehelserapporten kommer hvert fjerde år, og er en oppsummering av helsestatusen i Norge.

Vi blir flere

I 2012 passerte Norge 5 millioner innbyggere. Eldre over 70 år utgjør i dag rundt 10 prosent av befolkningen. I 2070 anslår forskerne at tallet er steget til 20 prosent. I dag er forventet levealder i Norge 83,6 år for kvinner og 79,9 år for menn. Etter krigen hadde Norge den høyeste forventede levealder i verden. – I 2009 var bildet endret. Norske kvinner lå da på 12. plass, 3-4 år lavere enn japanske kvinner. Norske menn lå på 9. plass, 1,1 år lavere enn australske menn.

De fem store

Hjertesykdom, hjerneslag, lungekreft, tykktarmskreft og KOLS er ifølge Folkehelserapporten de fem viktigste årsakene til tap av leveår. Selv om befolkningens helse stort sett er god, skjuler det seg store forskjeller i sykelighet og dødelighet. Som tidligere undersøkelser har vist: Jo bedre utdanning og økonomi, jo bedre helse. Når antall eldre i befolkningen øker, innebærer det at tallet på personer med kroniske sykdommer øker. – Et uttrykk for denne sykdomsbyrden er at 7 550 pasienter hadde

Rundt 15 % av nordmenn har minst én episode med alvorlig depresjon i løpet av livet,

følge Folkehelserapporten ser det ut til at denne utviklingen har stabilisert seg. – Nivået er likevel vesentlig høyere enn på 1980-tallet. Rundt 15 % av nordmenn har minst én episode med alvorlig depresjon i løpet av livet, mens ca 10 % prosent periode henfaller til skadelig rusmiddelbruk eller avhengighet i en periode. Mange som har psykiske lidelser er ikke i kontakt med helsetjenesten. Personer med psykiske lidelser har også flere somatiske sykdommer og lever kortere enn befolkningen for øvrig. – Bruk av medikamenter, usunn livsstil og selvmord er viktige forklaringer. Hvert år tar omkring 500 personer sitt eget liv, ifølge rapporten.

mer enn 10 000 sykehusopphold til sammen på grunn av hjertesvikt i 2012, viser rapporten.

Ikke smittsomme sykdommer

Sykdommene som er mest utbredt her i landet, er ikke-smittsomme sykdommer. Tallene viser at rundt 225 000 personer lever med kreft, og om lag 200 000 lever med diabetes. I følge rapporten vil røyking fortsatt gi en økning av lungekreft og KOLS, spesielt hos kvinner. – For menn har forekomsten flatet ut, fordi nedgangen i røyking kom tidligere hos menn enn hos kvinner.

Vannkvalitet

En annen sykdomsfaktor som Folkehelserapporten tar opp, er dårlig vannkvalitet. – Drikkevannsledningene i Norge er dårlig vedlikeholdt. Antall tilfeller av mat- og vannbårne sykdommer som for eksempel matforgiftning, kan få økt omfang dersom ikke drikkevannsledningene i Norge vedlikeholdes bedre, står det i rapporten.

Neste utgave av Naturterapeuten kommer i desember 2014. Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 15. november. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

Overvekt og psyke

Det er i flere år meldt om at overvekt hos barn og unge er økende. I

naturterapeuten • september 2014

29


B o k o mta l e

|

T rond S kaftnesmo , forsker og forfatter

Dødelig medisin Glaxo-studie 329

I 2001 publiserte GlaxoSmithKline et forsøk med barn og voksne, studie 329. Denne studien rapporterte at det antidepressive legemiddelet Paxil var effektivt og hadde minimale bieffekter. Studien ble trodd, vidt og bredt, og sitert ikke mindre enn 184 ganger frem til 2010, noe som er usedvanlig. Men forsøket var et bedrag. Vi vet det er slik, fordi generaladvokaten for staten New York i 2004 stevnet selskapet for gjentatt og vedvarende forbrukersvindel mht. å skjule skadevirkninger ved bruk av Paxil, en informasjon som ble funnet ved at stevningen tvang selskapet til å åpne sine interne arkiver. Glaxo løy til sitt salgsteam og fortalte dem at forsøk 329 viste ”oppsiktsvekkende effektivitet og sikkerhet”. Samtidig innrømmet selskapet i interne dokumenter at studien ikke viste at Paxil var effektiv. Studien var negativ for effektivitet mht. alle 8 protokollførte virkninger, og den viste klare skadevirkninger. Disse udiskutable fakta ble vasket vekk ved ekstensive datamanipulasjoner. Den publiserte artikkelen, som – selv om den var skyggeskrevet – hadde 22 forfattere, endte opp med å rapportere positive effekter. Etter at data hadde blitt splittet opp på ulike måter, produserte den foretatte datamassasjen fire statistisk signifikante effekter. Det var åpenbart at mange varianter var forsøkt før data tilsto. Artikkelen etterlot imidlertid intet spor av torturen. Når det gjelder skadevirkninger var manipulasjonene endog verre. Den interne upubliserte rapporten, som ble tilgjengelig ved stevningen, viste at minst 8 barn ble suicidale på Pa-

30

naturterapeuten • september 2014

xil versus 1 på placebo. Det var i alt 11 alvorlige skadelige effekter hos i alt 93 barn som ble behandlet med Paxil, mot 2 blant 87 barn behandlet med placebo. I artikkelens konklusjon kunne vi imidlertid lese: Paroxetine blir generelt godt tolerert og er effektiv ved store depresjoner hos voksne.

Et bombenedslag

Dette eksemplet danner innledningen til det 18. kapitlet i Peter Gøtzsches bok ”Deadly Medicine and Organised Crime”. I resten av kapitlet, som handler om antidepressiva, følger han opp med et titalls eksempler av samme skuffe. Og i de øvrige 21 kapitlene, som dekker resten av medisinen, fyller han på med hundretalls flere eksempler, derav mange verre enn dette. Og alt er nøyaktig dokumentert ned til de minste detaljer. Boken er – eller burde være – et bombenedslag i vårt helserike. For det han beskriver er et internasjonalt fenomen, som heller ikke lille Norge står utenfor. Det er tre grunner til at boken burde ha en slik virkning. Den første er det voldsomme omfanget, systematikken og grovheten i denne virksomheten, som produserer en umåtelig mengde lidelse og fyller opp

sykehus og kirkegårder. Den andre er at det i de fleste tilfeller, som med studie 329, dreier seg om forsøk som oppfyller forskningens gullstandard: Evidensbaserte randomiserte kontrollforsøk (RCT), med fagfellevurdering forut for publisering og statistisk bearbeiding (meta-analyse) i etterkant. Forfatteren fremholder at RCT-metoden, som var ment å forbedre medisinen og garantere for en objektiv forskning, ”underlig nok har gitt den ultimate makten til kunnskapsproduksjon til big pharma, som nå bruker den for å få godkjenning for behandlinger som har liten eller ingen verdi og som ofte er skadelige.” (s. 59) Den tredje grunnen er at forfatteren, dr. Peter C. Gøtzsche, er direktør for det Nordiske Cochrane Sentret ved Rigshospitalet i København. Han sitter på toppen av det systemet, som har til oppgave å fremme en evidensbasert forskning og burde altså, fremfor noen, vite hva han snakker om.

Organisert kriminalitet

Tross de tre gode grunnene til at boken burde være et bombenedslag, kan det imidlertid vise seg at den likevel forbigås i taushet. Når slike tilfeller som studie 329 kommer opp til overflaten, vil mange rimeligvis bli rystet. Men helsemyndigheter og legestand vil som regel ikke være mer rystet enn at skuten får fortsette fremover med uendret kurs. Peter C. Gøtzsche: Deadly Medicines and Organised Crime How big pharma has corrupted healthcare Radcliffe publishing. 2013. Paperback. 310 sider. Dødelig medicin og organiseret kriminalitet - hvordan medicinalindustrien har korrumperet sundhedsvæsenet People’s Press, Kbh. 454 sider.


Et slikt tilfelle regnes i regelen som en ”råttent eple i kurven”, og dommen tas som en bekreftelse på at systemet som skal luke ut de råtne eplene fungerer som det skal. Konklusjonen blir gjerne at vi i det store og hele har et godt helsestell og en god kvalitetssikring på forskningen, inkludert den medisinske. Gøtzsche fanger opp denne ballen, og beskriver karakteren av den industri-kontrollerte forskningen på denne måten: ”Forskningslitteraturen på legemidler blir systematisk vridd gjennom forsøk med feilslått design og analyser, selektiv publisering av forsøk og data, tildekking av uvelkomne resultater og skyggeskrevne artikler. Skyggeskrivere [ghostwriters] lager artikler på bestilling uten å avsløre sin identitet i disse artiklene, som har innflytelsesrike leger som ”forfattere”, skjønt de har bidratt lite eller ingenting til manuskriptet. Dette vitenskapelige misbruket selger legemidler. […] I begynnelsen

det er liten vits i å beskrive alt som går bra i et system som er ut av sosial kontroll. Om en kriminolog tar på seg oppgaven å studere ranere vil ingen forvente en ”balansert” fremstilling, som også legger vekt på at mange ranere er gode familiemenn.” (s. 2) Boken er på sett og vis en unik og veldokumentert samling kriminalhistorier fra virkeligheten. Den forteller oss om en vitenskapskultur som har solgt seg helt til det kommersielle, og en legemiddel-industri som systematisk misbruker vitenskapens autoritet til å selge sine produkter. Det boken mangler er en analyse av hvordan det kunne gå så galt og hvordan vi kan komme oss ut av uføret. Men for å gjøre en slik analyse måtte forfatteren også ta et oppgjør med det systemet han sitter på toppen av. Og det er kanskje litt mye forlangt. trond.skaftnesmo@gmail.com Artikkelen er publisert i Tidsskriftet Libra nr 1/2014

av dette kapitlet spurte jeg om vi ser ett og annet råttent eple nå og da, eller om kurven i det store og hele er råtten. Det vi ser er organisert kriminalitet i en industri som er fullstendig råtten.” (s. 39) I resten av boken gir forfatteren en grundig dokumentasjon for denne oppsiktsvekkende påstanden. Stilt overfor såpass drøye påstander, vil mange rimeligvis steile og påpeke at vi, tross alt, har et meget godt og avansert helsestell, der de fleste pasienter får god pleie. Det benekter da heller ikke Gøtzsche. Han sier om dette: ”Min bok er ikke om den velkjente nytten ved legemidler, slik som vår store suksess med å behandle infeksjoner, hjertelidelser, visse krefttyper og hormonsvikt som ved type 1 diabetes. Boken adresserer en generell systemsvikt forårsaket av en utbredt kriminalitet, korrupsjon og en impotent legemiddel-regulering, som trenger en radikal reform. Noen lesere vil finne min bok ensidig og polemisk, men

Antibiotikaresistens; skyer på den skolemedisinske himmel Første halvår 2013 ble det produsert over 46 millioner kilo kyllingkjøtt i Norge. Sammenliknet med samme periode i 2012 er dette en økning på 15 prosent. Undersøkelser foretatt ved Veterinærinstituttet viser at så mye som 32 prosent av den norske kyllingbestanden inneholder såkalt ESBLproduserende E.coli. Denne er resistent mot antibiotika og er en potensiell fare for alle forbrukere. Vanskelig å behandle - Den er mest sannsynlig ikke sykdomsfremkallende, ikke primært. Men dette er noe vi ikke kjenner konsekvensene av, sier Marianne Sunde, forsker ved Veterinærinstituttet. - Faren er at bakterien blir en del av normalfloraen vår. Da kan resistensegenskapene spres til andre deler av

Det overraskende høye innholdet av ESBL-bakterier i kyllingkjøttet kan ha sammenheng med at de har det veldig trangt, de 30 dagene de får leve. Alle kyllingene i Norge er av samme rase, den aviagen-eide typen Ross 308. De er avlet frem for ekstrem «effektivitet», hvilket vil si at de vokser veldig fort og mye.

tarmbakteriene. De kan føre til blant annet urinveisinfeksjon. Siden bakterien er resistent mot antibiotika, blir en slik sykdom vanskelig å behandle, sier Marianne Sunde. Mattilsynet finner ingen grunn til å advare mot bruk av kylling (NRK 11.09.2014). De gir kun råd om streng hygiene ved tilberedning. Husk å vaske kjøkkenredskap som har vært i kontakt med rå kylling, før de benyttes til mat som ikke varmebehandles.

Gule stafylokker hos norske griser Nå er det også påvist multiresistente gule stafylokokker, såkalt MRSA, hos norske griser. Svineholdet drives etter samme prinsipper som kyllingholdet, industrielt og effektivt - for at det skal gi billige produkter i butikkene. I Danmark er 4 mennesker døde på grunn av slike bakterieinfeksjoner, uten at de har hatt direkte kontakt med griser. redaksjon@nnh.no

75 millioner kyllinger Tallene fra SSB forteller også at de siste ti årene er kyllingforbruket fordoblet. Vi passerer nå 100.000.000 kilo kylling i året. Regner vi med en gjennomsnittvekt på 1,3 kg ved slakt er det altså rundt 75 millioner kyllinger som vokser opp og blir spist i Norge på et år.

naturterapeuten • september 2014

31


a kt u e l t

|

ARE T H O RE S EN , VETER I NÆR

Betydningen av terapeutenes egen bevissthet om sin Tanke-Følelse-Vilje Noe de fleste naturmedisinske terapeuter er klar over, er at vi har en fysisk kropp og en ikke-fysisk kropp, av mange kalt det energetiske legemet, eller det åndelige legemet. Antroposofene og Teosofene deler det ikke-fysiske opp i det eteriske, astrale og bevisste jeg-legemet. Andre kaller det fornemmelsessjel, intellektuell sjel og bevissthetssjel. Uansett er alle enige om er at det er en fysisk og en ikke-fysisk del hos oss selv og våre pasienter. I dette sammensatte legemet oppstår det så av en eller annen grunn sykdom, enten i det fysiske legemet og/eller i det ikke-fysiske legemet. Når vi skal diagnostisere er det viktig å være klar over hva vi vil diagnostisere, og deretter hva vi vil behandle. Fysiske diagnosemetoder og behandlingsremedier passer best sammen, likeså eteriske med eteriske, astrale med astrale og spirituelle med spirituelle. Om vi tar en mineralanalyse via en hårprøve, egner resultatene seg best til å behandle den fysiske kroppens mineralbalanse. Jeg sier uttrykkelig BEST, siden det er en gjensidig påvirkning mellom de forskjellige legemene; de ulike kvalitetene av kroppen. Alle terapier kan brukes for alle aspekter, men noen egner seg erfaringsmessig best for bestemte problemer. I denne artikkelen beskriver jeg hvordan man kan diagnostisere det eteriske legemet, livslegemet samt livs- og helbredelseskreftene. Det er via pulsdiagnosen.

Pulsdiagnostikken

Når vi skal praktisere pulsdiagnostikk, må vi glemme alt det vi har lært

32

naturterapeuten • september 2014

hittil. Vi må glemme hvilke årsaker sykdommen har, hvilke organer vi tror er involvert og hvilke meridianer vi tror er i ubalanse. Det må vi gjøre for at vi så objektivt som mulig skal kunne vurdere hva vi finner i pulskvalitetene. Før vi tar pulsen bør vi forsøke å oppnå en mental tilstand som er – preget av nøytralitet til hva som vil bli funnet – preget av en udelt oppmerksomhet overfor pasienten. – preget av balanse og avslappethet. For å forstå dette nærmere er det viktig at vi gjør oss klar over våre tre sjelskvaliteter av; • Tanke (sentrert i hodet) • Følelse (sentrert i hjertet) • Vilje (sentrert i lemmene, ben og føtter) Før vi gjør en pulsdiagnose må vi tre inn i en energetisk verden. Om vi forblir i den fysiske verden, vil vi ikke kunne kjenne forandringene i pulsen. Pulsen kjennes på tre forskjellige (egentlig 6-9 steder) på arteria radialis, bare en centimeter fra hverandre. Vanligvis er det merkelig at pulsen er nesten umulig å føle på ett av stedene, og sterk og fyldig en centimeter nedenfor på den same arterien, noe flere sykepleiere har kommentert. I

’’

Når vi skal diagnostisere er det viktig å være klar over hva vi vil diagnostisere, og deretter hva vi vil behandle.den energetiske eller eteriske verden vil vår Tanke, Følelse og Vilje skille lag mens de i den fysiske verden er sammenfiltret. Dette merker vi godt når vi tar pulsdiagnose. Om vi er i følelsen, er det vanskelig å tenke, om vi er i viljen er det vanskelig å føle. Det er svært viktig at vi er klar over dette, slik at vi når vi diagnostiserer er i følelsen, når vi behandler i viljen og når vi tenker etter hva vi vil gjøre eller hva vi har gjort, er i tenkningen. Før pulsdiagnosen bør vi være i en avslappet og meditativ sinnstilstand, - vi bør gli inn i en tilstand av alfabølger (hjernebølger). Når vi tar pulsen handler vi ikke, vi ønsker intet, men vi er konsentrert om det vi finner, altså i følelsene. Vår psyke kan lett påvirke diagnoseresultatet slik som en observatør til et kvantefysisk forsøk vil kunne påvirke utfallet med sin vilje, forventning og intensjon. Det gis flere metoder til å oppnå en slik sinnstilstand, konsentrasjonsøvelser, pusteteknikker, spesielle stillinger etc. På denne måten vil vi være så objektive som mulig innen det subjektive. Tilstanden og forberedelsene minner om hva som er beskrevet i boken ”Plantenes hemmelige liv” av Peter Tompkins og Christopher Bird, som nødvendige forutsetninger for at plantene skal kunne reagere adekvat på våre egne sinnsstemninger. I boka er det beskrevet hvordan det er mulig for mennesker og planter å komme i psykisk eller emosjonell kontakt med hverandre, egentlig på samme måte som vi selv kommer i kontakt med dyrenes psyke, emosjoner og energier når vi foretar en pulsdiagnose. En rekke av de observasjonene som er beskrevet i denne boka, har jeg selv observert i mitt ar-


Venstre hånd 1. pos. (2. finger) 2. pos. (3. finger) 3. pos. (4. finger)

Dyp puls Overfladisk puls hjerte tynntarm lever galleblære nyre urinblære

beid med pulsdiagnosen, blant annet at tilstedeværelse av ikke vennlige individer ødelegger for denne diagnoseformen. Det er to måter å ta pulsediagnose på; direkte på pasientens arteria radialis, eller indirekte via vår egen puls mens vi er konsentrert om pasienten. Den indirekte metode er mulig siden vi er i den eteriske verden, og den ikke er begrenset av tid og avstand.

Praktiske gjennomføring av den indirekte metoden

Vi stiller oss inntil pasienten i høyde med hjerteregionen. Vår egen mentale tilstand skal preges som tidligere beskrevet, og vårt konsentrasjonssenter skal være i hjerteregionen, både hos pasienten og hos oss selv. Vi forestiller oss at det går en forbindelse mellom vår hjerteregion og pasientens hjerte. Om forbindelsen til pasienten ikke går helt inn til hjertet, vil vi bare oppdage de mer overfladiske årsakene til sykdommen, og om vi flytter kanalen lenger caudalt d.v.s. i retning av halebeinet, vil vi observere hvordan sykdommen var i fortid, siden det eteriske ikke er bundet av tiden. Vi bør også se til at ingen annen berører dyret når vi tar pulsen. Vi selv derimot, berører dyret vekselvis mens vi observerer visse forandringer i vår egen pulskvalitet, registrert på bestemte steder på arteria radialis, som senere beskrevet. Om vi merker at vår egen puls forandrer kvalitet når vi henholdsvis berører/ikke berører pasienten, er det tegn på at den prosessen eller det organet som er relatert til det bestemte stedet vi tar pulsen på, er forskjellig fra vår tilsvarende prosess. Om pulsen således blir sterkere, er pasientens prosess sterkere enn vår.

Høyre hånd 1. pos. (2. finger) 2. pos. (3. finger) 3. pos. (4. finger)

Tabell 1 Dyp puls Overfladisk puls lunge tykktarm milt mage hjertesekk tredobbelte varmer

PulsPosisjon

Finger som brukes

Venstre Puls Venstre Puls Høyre Puls Overflate Dyp Dyp

Høyre Puls Overflate

1 distal

2 peke-f

SI

HT

LU

LI

2 styloid

3 lang-f

GB

LV

SP

ST

3 prox.

4 ring-f

BL

KI

PC

TH

Oversikt over meridianenes/prosessenes posisjoner på håndleddet (Arteria radialis).

Om pulsen blir svakere, er pasientens prosess svakere enn vår, og det er denne patologiske reaksjonen vi er på jakt etter, siden det er underskudd som er årsaken til sykdom. Pulsen undersøkes ved å bruke vår 2., 3. og 4. finger, det vil si pekefinger, langemann og ringfinger. Vi begynner med å holde begge henders håndflater foran oss, åpne oppover. Uten å forandre stilling legger vi så venstre hånds håndledd i høyre hånds håndflate. Vi krummer så vår 3. finger på høyre hånd rundt venstre hånds håndledd, slik at fingertuppene treffer Prosessus styloideus. Det er den benkulen som befinner seg et par fingerbredder ovenfor (proksimalt, mot hjertet) roten av tommelen. Fra det høyeste punktet av denne lar vi fingertuppen gli rettvinklet mot pulsåren, hvor vi da kan kjenne pulsslagene. Pulsen registreres i to (noen ganger tre) dybdenivåer, overfladisk og dypt. Disse to posisjonene tilsvarer på dette bestemte beskrevne stedet henholdsvis galleblære og lever. Deretter plasserer vi vår høyre pekefinger rett nedenfor (distalt, fra hjertet) Prosessus styloideus, i gropen rett under tommelens rot. Der undersøker vi på nytt pulsen overfladisk og dypt, og disse to posisjonene tilsvarer henholdsvis tynntarm og hjerte. Deretter legger vi vår ringfinger ovenfor Prosessus styloideus (proksimalt, mot hjertet) like langt som pekefingeren var nedenfor. Der

tar vi på nytt pulsen overfladisk og dypt, og disse to posisjonene tilsvarer henholdsvis urinblære og nyre. Deretter gjentar vi hele prosedyren med venstre hånd som undersøker høyre hånds puls, det vil si at vi nå bruker venstre hånd på høyre håndledd (se tabell 1). Noen generelle og spesielle kommentarer til pulsdiagnostikk. 1) Pulsdiagnostikk ser ut for å være en subjektiv metode. Selv om de forandringene vi kan observere når vi vekselvis berører eller ikke berører dyret fremtrer som sterke eller udiskutable for diagnostikeren, vil de forsvinne om vi mister konsentrasjonen, blir opptatt av våre egne problemer eller på annen måte blir distrahert og går ut av følelsen og inn i tenkningen eller viljen. Dette viser at den pulsen vi kjenner ikke er den fysiske pulsen, men selve den eteriske energien som kalles Qi, energilegemet eller eterlegemet. Vi lærer på denne måten å observere energien direkte! 2) Med øvelse vil pulsdiagnostikken utvikle seg til å bli grenseløs. Vi kan stille en diagnose om vi bare tenker på eller konsentrerer oss om den aktuelle pasienten. Jeg har flere ganger sjekket ut pulsens forandringer ved å konsentrere meg om en eiers beskrivelser av det syke dyret over telefon. Uten å ha sett dyret vil da pulsen forandre seg når min intensjon er å oppfange dette dyrets patologi.

naturterapeuten • september 2014

33


a kt u e l t

’’

|

Vår psyke kan lett påvirke diagnoseresultatet slik som en observatør til et kvantefysisk forsøk vil kunne påvirke utfallet med sin vilje, forventning og intensjon.

3) Ved å ha sitt senter for konsentrasjon i hjerteregionen, vil vi lettere få fram en reell puls. Om vi beveger senteret for vår konsentrasjon nedover mot pubisområdet, vil pulsen forandre seg. Denne forandringen ser ut for å relatere seg til hvordan dyret var i fortid. Ved skambenet (Os pubis), ser det ut for at vi registrerer dyrets puls ved fødselstidspunktet. På denne måten kan vi få en innsikt i hvordan sykdommen har utviklet seg over tid. 4) Forskjellige pulsdiagnostikere kan få forskjellig resultat på den samme pasienten. Det kan ha forskjellige årsaker; a) pulsdiagnostikerne går inn i pasientens kropp i forskjellige dybder eller nivåer, og vil derved få inn forskjellige dybder i sykdommen b) pulsdiagnostikerne går inn i pasientens kropp i forskjellig avstand fra hjertet, og vil derved få forskjellige avlesinger i tidsaksen c) pulsen gir den optimale muligheten for den aktuelle pulsdiagnostikeren, det som han vil ha best effekt av å behandle. Diagnosen gir altså det resultatet som for denne spesielle terapeuten, på denne spesielle pasienten, på dette spesielle tidspunktet vil være en optimal behandling. Pulsdiagnosen er således alt annet enn objektiv. Likevel vil den ofte være det, siden det oftest ikke er stor forskjell mellom de forskjellige terapeuter, mellom de ulike tidspunkter eller mellom de forskjellige pasienter med den aktuelle lidelsen.

Pulsdiagnose/antroposofi

Rudolf Steiners antroposofi beskriver en øvelsesvei for å oppnå åndelig klarsyn. Denne veien består av; • Forberedelsen • Imaginasjonen

34

naturterapeuten • september 2014

• Inspirasjonen • Intuisjonen I flere av sine skrifter og bøker skildrer Steiner hvordan denne utviklingen kan foregå. Etter å ha trent og brukt pulsdiagnosen i 29 år, d.v.s. i 2009, gikk det opp for meg at den utviklingen jeg hadde opplevd og observert innen denne disiplinen, hadde klare paralleller til Steiners beskrivelse av den veien en åndsdisippel går. I begynnelsen var mine pulsobservasjoner svært skjøre; jeg måtte være nyvasket, i ro, ikke sulten eller mett med mer. Etter en stund var ikke dette nødvendig, og observasjonene ble mer og mer stabile. Etter en stund så jeg de eteriske strømningene, først i trær, så i dyr og til sist hos mennesker. Observasjonene kom fra bakhodet, men etter noen år vandret dette senteret ned mot hjertet. Det spesielle med observasjonene var at de ikke bare var observasjoner, men øyeblikkelig innsikt i og forståelse for pasientens problemer. Kraften, eller strømningene fra dette senteret eller organet, strømmet for en stor del ut i armene og fingrene. Disse medvirket i selve behandlingen av pasientene. Så kom den tiden da eterstrømningene i naturen ble hyllet inn i et hvitt slør, som et lyshav. Deretter begynte organet som var utviklet å projisere seg selv over i følelsene, over i astrallegemet. En sterk følelse for Karma oppstod. Da jeg fant Steiners beskrivelse av utviklingen av Inspirasjonen, i ”Vitenskapen om det skjulte” sidene 225 og 226, er det en eksakt beskrivelse av det jeg hadde opplevd. Selv om hovedbeskrivelsen går via Imagina-

sjonen, som utvikles i astrallegemet, og deretter overføres til eterlegemet, så stemmer beskrivelsen av utviklingen av inspirasjonen, som foregår i eterlegemet, med utviklingen av pulsdiagnosen.

Behandling;

Når vi har diagnostisert, og tenkt over våre funn, går vi over til terapien. Når vi så utfører vår manipulasjon, kraniosacral-terapi eller setter våre nåler, vil da resultatene bli meget bedre om vi befinner oss i en meditativ tilstand, og at vi er i viljen. arethore@online.no

VI Søker skribenter Naturterapeuten ønsker å knytte til seg skribenter for ulike fagområder og temaer. Alt fra politikk, utdanning til klinikkdrift og faglige spørsmål er av interesse. Vennligst kontakt redaktør Helen T. Holm på epost redaksjon@nnh.no eller Mobil : 993 44 388


NA Le TU gg R inn n 10 år du rabat % be tko av stil den sla ler g og f å

Syk av flåttbitt DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE Veiviseren forlag, 4870 Fevik Oppslagsboken om flått, Borrelia og ko-infeksjoner. • Fortiede historiske fakta. Basis-stoff om mikrobiologi og immunologi og vektorer. • Borrelia og Ko-infeksjonene. • Klinikk, serumtester, mikroskopi, • Antibiotika-kurer og de naturmedisinske terapiene! • Intervjuer med pasienter, leger, forskere og byråkrater. • Forfatterens egen sykehistorie. • Boken for pasienter og terapeuter! Plastinnbundet softcover. Pris kr 400,- + porto. Bestilles fra 37 02 39 31


B-blad • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

Offentlig godkjent utdanning i biopati Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Basert på kunnskap fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati er godkjent som fagskoleutdanning, på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudie og jevnlige samlinger i Asker. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Hvis du er utdannet terapeut kan det også være mulig å ta enkeltfag i biopati. Våre andre tilbud innen naturmedisin: • Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) • Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) • Soneterapi (2 år deltid klasserom) Vi har også mange andre tilbud, blant annet grunnmedisin, klinikkdrift ernæringsterapi, optimal trening og ernæring og kostholdsveileder. Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. www.tunmed.no telefon 33 61 10 90

post@tunmed.no

Nyttige bøker og plansjer for naturterapeuter til salgs i NNHs nettbutikk www.mamut.net/nnh/

Zoner for hjernen

Zoner for bryst og hode

Zoner for indre organer, bekken og hode

Zoner for armer og bein

1. Sinus sagittalis superior 2. Cortex cerebri 3. Cerebrum 4. Det limbiske system 5. Corpus callosum 6. Thalamus 7. Hypothalamus 8. Hypofyse 9. Pons 10. Cerebellum 11. Epifyse 12. Tonsiller 13. Medulla oblongata 14. Medulla spinalis

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (18/3-80) 4/12-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-08

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 10/8-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-09

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles.Ersdal (1/11-78) 4/6-90 Digitalisert: Terje Varpe 17/1-2006

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 16//9-89

Digitalisert: Terje Varpe 18/3-09

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 03 2014  

Naturterapeuten 03 2014  

Advertisement