Naturterapeuten 02 2021

Page 1

TIDSSKRIFT FOR NATURMEDISIN

NR. 2, 2021 27 . ÅRGANG

Iva Lloyd er president i World Naturopatic Federation: Naturopaten er likestilt med leger i provinsen Ontario i Canada. Side 10-13

Lene ble naturterapeut for å hjelpe datteren WWW.NNH.NO

Side 38

Forventer snarlige tiltak fra den nye regjeringen Side 18


NYHET Thyroid Complex 60 vegekapsler

Jod, selen & B-vitaminer for støtte til skjoldbruskkjertelen. Mer energi med tyrosin og sink. Inneholder A-vitamin, C-vitamin, samt tiamin (B1), riboflavin (B2) og niacin (B3). Markedsføres av: Arnika as

For spørsmål ring 32 24 05 50


INNHOLD

|

NATURTERAPEUTEN NR 2 - 2021

• Leder: Dette skal vi være stolte av ������������������������������� 5 • Kommentar: Sjølvmelding: Kven er vi? ����������������������� 8 • Iva Lloyd, president i

Intervju med Henrik Mathisen, akupunktør

World Naturopathic Federation ����������������������������������� 10

• Formålet med registerordningen er svekket ��������� 16 • Forventer snarlige tiltak fra den nye regjeringen 18 • Intervju med Henrik Mathisen, akupunktør ����������� 20 • Dry needling er en del av akupunkturen ���������������� 28 • Stort engasjement for å fremme naturterapi �������32 • Internasjonal konferanse

• Side 20

om soneterapi og refleksologi ������������������������������������ 36

• Ble naturterapeut for å hjelpe datteren ����������������� 38 • Kreft, kostholdforvirring og pasientsikkerhet ������� 42 • Mitokondriens rolle i kreftsykdommer �������������������� 48 • Mangel på mikronæringsstoff

knyttet til tarmbetennelse ������������������������������������������� 52

Yoga og livsmestring for barn

• Side 56

• Urteseminar og fortellerkunst ����������������������������������� 55 • Yoga og livsmestring for barn ������������������������������������ 56 • NNHs styreleder oppnevnt i NAFKAMs senterråd 62 • Hva skal vi med NAFKAM? ��������������������������������������������� 64 • Santa Alexandra trives som medlem i NNH ������������67

ABONNEMENT KAN BESTILLES PÅ VIPPS (søk nummer 510392 eller NNH)

UTGIVER Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no NNHs nettsider: www.nnh.no REDAKTØR Bente Wemundstad, Drammen Tlf. 461 28 773 | redaksjon@nnh.no NETTREDAKTØR Svein Johannessen, Bergen nettredaksjon@nnh.no ANNONSER Ole Jørgen Strømberg Tlf. 41 27 10 75 | annonse@nnh.no

ARTIKLER OG TIPS Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløst format.

TIDSSKRIFT FO R NATURMEDIS IN

NR. 2, 2021 27 . ÅRGANG

Iva Lloyd er president i World Naturopatic Feder ation: Naturopaten er likest ilt med leger i provinsen Ontar io i Canada.

Side 10-13

Abonnement: Kr. 300,- pr år. Bestill via e-post post@nnh.no GRAFISK DESIGN Stine-Merethe B. Johansen Tlf. 93 43 79 42 | stimeret@gmail.com Utgivelser: 2 utgaver pr. år. Opplag: Ca. 2.500 Trykk: BK Grafisk WWW.NNH.NO

Lene ble naturterapeut for å hjelpe datteren

Side 38

Forventer snarlige tiltak fra den nye regjeringen

Side 18


Bekymret over

Stråling

Vitenskapelig studier advarer mot økt kreftfare, celleskader, skader på sædceller, skader på foster, økt oksidativ stress, uro, hodepine, søvnproblemer, smerter, øresus med mer.

PHIWAVES grafén personlig beskyttelse

BIOSPACE grafén EMF områdebeskyttelse

PHIONE grafén mobilbeskyttelse

• • • • • • • •

Beskytter deg mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling fra trådløse enheter, datamaskiner, elektriske nettverk, mobilmaster, radarer, satellitter, med mer Beskytter deg mot negative effekter fra elektromagnetisk stråling når du reiser i fly, tog og el-biler Beskytter deg mot negative effekter fra uheldig jordstråling Varer hele livet ut – krever ikke vedlikehold Enhetene hverken reflekterer, skjermer eller absorberer energifelt PRANAN-teknologien modulerer/endrer potensielt miljøskadelig stråling til frekvenstyper som er mer naturlige for kroppen Dokumentert effekt fra vitenskapelige studier (se produktinformasjon)

Send gjerne en e-post til salg@unovita.com for mer informasjon, emne; Pranan og stråling

Les mer om våre produkter og bestiLL din beskytteLse på shop.unovita.com

Klinikk for Integrert Medisin Sjøgata 15, 1516 Moss | Telefon: 22 09 18 80 Nettbutikk: shop.unovita.com


LEDER

Dette skal vi være stolte av! Kjære alle sammen Snart er 2021 forbi, og vi kan senke skuldrene under en tid med høytid, familie, tradisjoner, omtanke og refleksjon over små og store ting som har skjedd gjennom året. Ikke minst kommer vi kanskje til å tenke på hva er som er det viktigste for oss som enkeltmennesker, som naturterapeuter og som samfunn i årene som kommer. For NNH sin del har året vært travelt, og vi kan se tilbake på mange oppnådde mål, men også noen mål som vi ikke har lyktes med å oppnå. I hovedsak gjelder dette tilbakeføring av mva-fritaket på alternativ behandling som den forrige regjeringen trumfet gjennom i forbindelse med statsbudsjettet for 2021. Situasjonen har vært tøff, og vi alle har kjent godt på de negative konsekvensene for både terapeuter og pasienter. NNH har gjennom hele året vært en synlig deltaker på en rekke politiske debatter og i media. Vi tror vi har klart å formidle på en tydelig måte NNHs synspunkter og krav til den nye regjeringen som har overtatt, og som vi har tro på skal rydde opp i saken. Videre i bladet kan dere lese flere relevante artikler knyttet til temaet. Til tross for momssaken og korona har mye positivt skjedd i år. Vi har holdt vårt hovedfokus på kompetanseutvikling og kontinuerlig forbedring, og det har gitt resultater. NNH har

Vi kan dermed konstatere at NNH nyter tillit både nasjonalt og internasjonalt blitt godkjent som fullverdig medlem av World Naturopathic Federation (WNF). Dette har gitt oss en vidåpen dør til en verdensorganisasjon for naturterapi og komplementær medisin med et solid og høykompetent fagmiljø som vi kan være en del av. Nylig ble det også kjent at NNH ved styreleder John Petter Lindeland er valgt inn i NAFKAMs senterråd, noe som vi oppfatter som en tillitserklæring for vår organisasjon. Vi kan dermed konstatere at NNH nyter tillit både

nasjonalt og internasjonalt. Dette skal vi være stolte av! Gjennom året har NNH arbeidet med mange oppgaver, slik som en profesjonell organisasjon skal gjøre. Vi kan se tilbake på flere godt gjennomførte kurs, seminarer, faggruppe- og utvalgsmøter, sentralstyre- og administrative møter. Vi har formidlet kvalitetssikret informasjon til medlemmene gjennom epost-utsendelser, direkte kontakt og ikke minst mange fagartikler på NNHs nettsider, nyhetsbrev og på sosiale medier. Og vi har fått mye ros fra både medlemmer og omgivelser. Dette er vi takknemlige for! Avslutningsvis ønsker jeg å rette en stor takk til alle våre medlemmer, tillitsvalgte, faggruppestyrer og ansatte for innsatsen dere har gjort gjennom året. Jeg vil på vegne av NNH takke våre hovedsamarbeidspartnere Pharma Nord og Biosan for et godt og meningsfullt samarbeid. Takk for et godt samarbeid rettes også til Norske Kvantemedisinere (NKM) som er tilslutningsorganisasjon til NNH. Året som kommer blir spennende, og NNH ser frem til å ta tak i utfordringene som kommer og finne de gode løsningene sammen med alle gode krefter. Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt år!

Lidia Ivanova Myhre Generalsekretær NNH

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

5


Bailine elektrotrening

 Målbare RESuLtatER

Vi blir enige om dinE måL

PRØV SELV Den første timen er gratis

Be om å få en SkRiftLig gaRanti

Du får en kRoPPSanaLySE

Treningen er tiLPaSSEt dEg

koSthoLd, dietter og menyer

 - et lettere liv

www.bailine.no

Drømmer du om å starte for deg selv heltid eller deltid? Eller vil du utvide dagens tilbud? Kontakt oss for mer informasjon på 92 25 04 87 om muligheter og priser.KOMMENTAR |

Felles fagidentitet

Sjølvmelding: kven er vi? Av John Petter Lindeland, styreleiar i NNH.

I NNHs Utdanningsdokument, har me gjort eit forsøk på å formulera ein fellesnemnar for alle terapiformer og tilnærmingar innan den naturterapeutiske behandlingstradisjonen: «Alle levende organismer har evne til å hele skader og derved gjenvinne sin anatomiske og funksjonelle integritet. Ofte benevnes dette som selvhelbredelse. Under ulike sykdomstilstander må organismen av og til understøttes for at denne selvhelbredelsen skal skje optimalt. Mange av disse understøttelsesmetodene er utviklet innen den naturmedisinske tradisjonen, og bruken av disse er stigende i befolkningen. De ulike naturmedisinske terapiformene kan være svært ulike i sin praktiske utøvelse, men virkningsmekanismene vil være de samme. Forklaringsmodellene de bygger på er sammensatt av ulike begreper, mest bestemt ut ifra hvilken kultur de har oppstått i og hvilken teknikk/redskap som blir anvendt. Likevel er også her fellesnevneren slående. Sammen vil de komplettere hverandre, og derved danne forståelsesmodeller som vil kunne innvirke positivt på den praktiske utøvelsen av de enkelte terapiformene.»

Tittelbruk

Heile dokumentet er eit forsøk på å etablera ein felles fagidentitet som går utover kva den enkelte terapiform rommar. I dokumentet er det også tilrådd at felles yrkestittel er Naturterapeut. Av dei som er oppført i Registeret for utøvarar av alternativ behandling, har om lag 45 % nytta denne tittelen. Sjølv om ikkje alle har eit like gjennomtenkt forhold til ein felles yrkestittel, kan ein i alle fall konkludera med at godt over halvparten av NNH sine medlemmer ser ut til å ha ei større identitetskjensle overfor den terapiforma dei kanskje nyttar mest – samanlikna med ein felles yrkesidentitet. Kan ein med dette hevda at vårt prosjekt gjennom Utdanningsdokumentet har vore mislykka, eller har me som organisasjon ikkje vore flinke nok til å formidla kva

8

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Summen av desse to faktorane, har såleis ført til at me som organisasjon har vore usikre på korleis me på ein fornuftig måte burde fylgja opp den intensjonen som ligg nedfelt i Utdanningsdokumentet. Dette har hatt konsekvensar blant anna i høve strategiar for regulering og offentleg legitimering. Ein føresetnad for å stå støtt i slike spørsmål, er å vita kven me er!

Definisjonsprosess

Heile dokumentet er eit forsøk på å etablera ein felles fagidentitet som går utover kva den enkelte terapiform rommar. som har vore baktanken for strategien? I staden for å fordela skuld, trur eg det er meir fruktbart å analysera kva som kan vera årsaka til denne statusen. Sjølv trur eg det er to hovudårsaker som har vore avgjerande. Den fyrste, og kanskje den mest innlysande, er at det pr. dato ikkje har blitt etablert utdanningar i Norge som korresponderer med organisasjonsnamnet vårt – naturterapeutar. Skule og fagtittel som der blir tildelt er ein sterkt identitetsmarkør, og trumfar seinare forsøk på å endra denne. Den andre er at nemninga naturterapi/naturterapeut har hatt ei heller mager internasjonal ryggdekking og samstundes ein litt uklar fagdefinisjon.

Det eksisterer mange tradisjonelle medisinske system verda over, som har ein omfattande filosofi og prinsipp for praksis. Dei mest kjende er Tradisjonell kinesisk medisin, Ayurvedisk medisin og Unani. Alle desse har på ein eller annan måte influert den naturmedisinske tradisjonen i Europa og Nord-Amerika i kombinasjon med det nye som har blitt skapt i desse regionane – blant anna gjennom det ein finn innan gresk filosofi, Hippokrates, Paracelsus, Hildegard von Bingen, Samuel Hahnemann osb. - og ikkje minst moderne vestleg medisin. Møtet mellom tradisjonell medisin/naturterapi og den kunnskapen som ligg nedfelt i moderne vestleg medisin og psykologi, har skapt eit behov for nye definisjonar og nemningar. American Association of Naturopathic Physicians1) (AANP) var den fyrste fagorganisasjonen som tok denne utfordringa på alvor, og danna i 1986 ein komité der mandatet var å definera ein fellesnemnar ut ifrå denne nye erkjenninga. Dei brukte over tre år på å gå gjennom historiske data og ulike dokument, og intervju med over 1000 menneske.

Filosofi og prinsipp

Rapporten som blei framlagd, konkluderte med at, trass i ulike standardar for utdanning og regulering, var dei underliggjande røtene, teoriane og behandlingsstrategiane til naturterapien svært like verda over – uavhengig av terapiform. Alle byggjer på filosofiane om holisme og vitalisme, og som igjen blir styrt av sju grunnleggjande prinsipp: Fyrst og fremst, ikkje gjer skade


Dei underliggjande røtene, teoriane og behandlingsstrategiane til naturterapien er svært like verda over – uavhengig av terapiform. (primum non nocere), Naturens lækjande kraft (vis medicatrix naturae), Behandle årsaka (tolle causam), Behandla heile menneske (tolle totum), Lege/terapeut som lærar (docere), Sjukdomsførebyggjing, Helsefremjande tiltak og Helse og velvære. Rapporten fann også ut at terapiformene som blei brukte varierte, men at dei mest nytta er: • • • • • • • •

Ernæringsterapi Rådgjeving om livsstil og førebyggjing Urtemedisin Homøopati – inkl. komplekshomøopati Tradisjonell kinesisk medisin/ akupunktur Hygiene Vannterapi Massasje og manuelle teknikkar tilpassa nasjonale juridiksjonar

I fellesnemnaren ligg det også eit medvit om at menneske er kompleks, og at helse og sjukdom blir påverka av mange faktorar. I prosessen mot helse held det i dei fleste tilfelle ikkje berre med homøopatiske middel åleine eller nålestikk i utvalde akupunkturpunkt. Presidenten i World Naturopathic Federation, Iva Lloyd, uttrykkjer dette på ein god måte i intervjuet i denne utgåva av Naturterapeuten: «Det som gjer naturopati til eit medisinsk system, versus ein terapi, er at den har er ein tydeleg undersøking- og vurderingsprosess og der den terapeutiske tilnærminga er basert på den naturopatiske diagnosen. Ei naturopatisk vurdering er per-

sonsentrert med fokus på ikkje berre dei psykologiske, funksjonelle og strukturelle aspekta til ein person, men på miljøet, innverknaden livsstilen har på helsa, verknaden av relasjonar, hobbyar, aktivitetar og til og med produkt dei bruker personleg og i heimen.» Ei slik tilnærming, har også tangeringar i høve det ein på engelsk ville kalla Whole Medical System 2).

Frå naturterapi til naturopati

Internasjonalt går tendensen mot at naturopat og naturopati blir den dominerande termen, både som profesjonell yrkestittel, men også som berar og formidlar av eit felles filosofisk grunnlag med dertil høyrande prinsipp som nemnt ovanfor. I Europa har termen naturopati ofte vore knyta til berre ernæring og rådgjeving om livsstil, og nærast vore reinska for at den også integrerer mange ulike terapiformer.

Aromaterapien, homøopatien, urtemedisinen, akupunkturen, refleksologien osb. er ein del av naturopatien!

Autorisasjonstrategiar/ regulering

Ei slik erkjenning, styrkar også det som er vedtatt i Strategisk handlingsplan: •

Arbeida for eit felles grunnstudium innan den naturmedisinske tradisjonen med både basisfag og terapifag og som har gode føresetnadar for vidare spesialisering, liknande den strukturen ein finn innan offentleg helseutdanningar. Dette kan seinare danna eit grunnlag for autorisasjon og spesialistordningar.

Handlingsplanen konkluderer også at NNH ynskjer å arbeida for autorisasjon av ein felles yrkestittel framfor autorisasjon av enkeltterapiformer. Arbeidet som World Naturopathic Federation har gjort og gjer, gjev oss internasjonal ryggdekking for at dette er eit fornuftig standpunkt i høve framtidig regulering.

Arbeidet som World Naturopathic Federation har gjort, har endra kva innhald ein i framtida kan knyta til denne termen. Aromaterapien, homøopatien, urtemedisinen, akupunkturen, refleksologien osb. er ein del av naturopatien! Som organisasjon, er det både viktig og naturleg at me framover har ein god dialog internt om både namn/term og innhald i utdanningane. Strategiutvalet i NNH har starta arbeidet med revidering av vårt Utdanningsdokument. Dette vil danna grunnlaget for dei avgjerd landsmøtet må ta stilling til.

Kjelder: 1. https://naturopathic.org/ http://worldnaturopathicfederation.org/wp-content/uploads/2018/04/NDNR_November2017.pdf 2. https://www.hindawi.com/journals/ecam/2017/4904930/

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

9


INTERVJU |

President i World Naturopathic Federation Iva Lloyd, Naturopathic Doctor ND

Utan ei grundig naturopatisk undersøking og vurdering, blir det berre gjetting i høve både diagnose og val av behandling Naturopatisk lege Iva Lloyd er president i World Naturopathic Federation, der NNH nå er fullverdig medlem. Ho er uteksaminert frå Canadian College of Naturopathic Medicine, og har sin naturopatiske praksis i Ontario, ein av dei ti provinsane i Canada. Intervjua av John Petter Lindeland

Her er den naturopatiske profesjonen regulert som primærlegar. I tillegg til dette er ho òg ein aktiv internasjonal foredragshaldar som talskvinne for det naturopatiske yrket, forfattar av tre bøker og eit titals artiklar i ulike helseblad og fagtidsskrift. Fortel litt om din veg til naturopatien? Eg vaks opp på landet med foreldre som hadde ein kjærleik til naturen, og dei lærte meg (og mine sju sysken) å respektera naturen. Vi åt ganske mykje det vi sjølv dyrka eller det naboane våre kunne by på av matvarer. Eg visste alltid at eg ynskte å jobba med menneske, og spesielt innan det medisinske feltet. Eg byrja på universitetet med ideen om å studera konvensjonell medisin, men fann ut at det var for mykje fokus på sjukdom versus menneske i ein heilskapleg kontekst. Etter at eg vart uteksaminert med ein bachelor i realfag, arbeidde eg ei stund med personalrelatert assistanse, og deretter i dataselskapet IBM i sju år med å etablera og føra tilsyn med butikkavdelinga. I løpet av tida i IBM, tok eg over 50 kurs som spenner frå refleksologi til polaritetsterapi - og til strategisk tenking. I ettertid ser eg at eg var eg på utkikk etter ein ny lidenskap. Sidan drog eg for å arbeida i Corporate Health and Wellness,

10

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

men på den første konferansen min las eg ein annonse om ei naturopatisk doktorutdanning ved Canadian College of Naturopathic Medicine i Toronto. På den tida hadde eg aldri høyrt om naturopati. Eg søkte om studieplass veka etter, gjekk på intervju to veker seinare og starta deretter den 4-årige naturopatiske utdanninga to månader seinare.

Naturopati

Korleis vil du definera omgrepet naturopati? Naturopati er eit medisinsk system. Det grunnleggjande fundamentet inkluderer filosofiane om holisme og vitalisme, og som igjen blir styrt av sju prinsipp1). Det som gjer naturopati til eit medisinsk system, versus ein terapi, er at den har er ein tydeleg undersøkingog vurderingsprosess og der den terapeutiske tilnærminga er basert på den naturopatiske diagnosen. Ei naturo-


I provinsen Ontario i Canada er den naturopatiske profesjonen regulert som primærlegar.

patisk vurdering er personsentrert med fokus på ikkje berre dei psykologiske, funksjonelle og strukturelle aspekta til ein person, men på miljøet, innverknaden livsstilen har på helsa, verknaden av relasjonar, hobbyar, aktivitetar og til og med produkt dei bruker personleg og i heimen. Naturopatisk vurdering omfattar omgrepet behandla heile mennesket. Den naturopatiske diagnosen inkluderer alltid eit kvifor. Grunnen til kvifor det er ein ubalanse i helsa. Det omfamnar det naturopatiske prinsippet 2) om å behandla årsaka. Du må gjera ei grundig undersøking og vurdering for verkeleg å vita årsaka eller årsakene til ubalansen. Som naturopatiske utøvarar er vi så heldige å ha ei rekke behandlingsmetodar vi kan tilby pasientar. Det er vanleg at naturopatiske behandlingar inkluderer fire eller fleire metodar eller behandlingar i kvar økt - det vil seia kosthaldsråd, oppmoding om livsstilsendringar, rådgiving rundt stresshandtering, tilråding av urter eller homøopatmedisinar, akupunktur og ei eller anna form for kroppsaktivitet. Eg elskar mangfaldet av naturopatiske behandlingar, men det er den særeigne naturopatiske undersøking/ vurderinga og diagnosen som definerer naturopatisk praksis og det naturopatiske yrket. >>> President i World Naturopathic Federation Iva Lloyd, Naturopathic Doctor ND naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

11


INTERVJU

|

President i World Naturopathic Federation Iva Lloyd, Naturopathic Doctor ND

Blant dei sju prinsippa for naturopatisk praksis er helse og velvære eit som er litt vanskeleg å forstå, ut i frå om dette er eit prinsipp eller ei meir salutogenetisk tilnærming som me bør vera klar over. Det sjuande naturopatiske prinsippet omhandlar begrepet helse og velvære. Helse speglar meir av det objektive aspektet. Det er basert på at ein oppnår spesifikke resultat som kan målast. Velvære eller trivsel, derimot, er basert på pasientens åndelege og psykologiske tilstand og det spesifikke ynskjet deira om helse og velvære. Velvære blir sett på som eit prinsipp, sidan det er ei påminning til naturopatar om alltid å spørja pasientane korleis kjensla deira av velvære artar seg. Som til dømes kva dei vonar å oppnå ved å søkja naturopatisk omsorg og behandling. Det anerkjenner òg at ein person kan oppleva velvære i ein periode med ekstremt stress eller helsekriser, og i palliativ omsorg.

Internasjonal status

Korleis er klimaet internasjonalt for å bruka naturopati/naturopat som ein felles yrkestittel? Folk er intelligente. Dei er klar over at symptoma og helsetilstanden har ei eller fleire årsaker. Dei kan ha preferanse for ein bestemt terapi, men viktigast av alt er at dei vil bli betre. Den naturopatiske tilnærminga er nært knyta til det å rettleia menneske til helse, og hjelpa til med å få tak i det meiningsberande i livet og forstå kva dei treng å gjera for å bli friske. Det er dit medvitet til menneske går. Naturopatien gjev eit mykje breiare grunnlag for å bygga ein praksis og å inkorporera dette medvitet. Du er nå president i World Naturopathic Federation. Kva er hovudoppgåva for denne organisasjonen, og korleis ser du på naturopatien sin status globalt? Hovudoppgåva til World Naturopathic Federation (WNF) er å fremja det naturopatiske yrket globalt, skapa anerkjenning og gode reguleringar - og å hjelpa til med å auka naturopatiske utdanningsstandardar. Ved å samarbeida med internasjonale organisasjonar som WHO, kan det naturopatiske yrket få større anerkjenning og integrering i det globale helsevesenet. Naturopati og naturopatisk medisin blir praktisert i fleire land enn noko anna tradisjonelt og komplementært medi-

12

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Dr. Iva Lloyd, ND 2013

1

Prinsipp for naturopatisk undersøking og vurdering – og diagnose.

sinsk system. Naturopati har ei unik evne til å bygga bru og støtta urfolks behandlingsmetodar i kvart enkelt land. Med fokus på livsstil, ernæring og urtemedisin kan det fungera som eit grunnleggande medisinsk system. Det naturopatiske yrket blir for tida praktisert i over 100 land. Det er framleis utfordringar med omsyn til regulering og anerkjenning i mange land, og det er difor avgjerande at det globale naturopatiske yrket anerkjenner verdien av høge utdanningsstandardar. Yrket er på mange måtar ved eit vegskilje. Det har vore ein enorm vekst i mange land dei siste tretti åra, men til tider har dette gått på kostnad av å halda fast ved dei naturopatiske grunnfilosofiane og prinsippa. I nokre tilfelle har det også resultert i aksept av minimale utdanningsstandardar kontra dei høgare som er anerkjente internasjonalt.

Regulering

Kva slags regulering har naturopatien i Canada? Regulering i Canada er styrt av kvar provins. For tida er det fem provinsar som har lovfesta regulering og ein provins som har tittelvern. Ontario, provinsen eg praktiserer i, har vore regulert sidan 1923. Forordninga har endra seg gjennom åra, og vi er for tida regulerte gjennom Naturopathy Act 3) - som er styrt av College of Naturopaths of Ontario 4). I Ontario er den naturopatiske profesjonen

regulert som primærlegar. Føresetnaden er at ein er utdanna ved eit offentleg godkjent universitet og der studieomfanget er over 4000 undervisningstimar. Vi har eit enormt omfang av praksisar i Ontario. Vi har høve til å diagnostisera, vi har tittelvern, vi har ei rekkje forskifter som gjev tilgang til laboratorietestar (blodanalysar og andre prøver), avgrensa føreskrivingsrettar (bioidentiske hormon, stoff for intravenøs behandling, B12 -injeksjonar, etc.), justeringar av ryggrada (naturopatisk manipulasjon som liknar kiropraktikk), akupunktur, gynekologiske undersøkingar og tjukktarmsundersøkingar. Naturopatiske legar (ND) i Ontario (og det meste av Canada) bruker eit breitt spekter av metodar, inkludert anvendt ernæring (kostråd), klinisk ernæring (bl.a. tilråding av kosttilskot), urtemedisin, hydroterapi, homøopati, akupunktur, naturopatisk manipulasjon, andre formar for kroppsbehandling, bruk av cellesalter, blomsteressensar og essensielle oljer og sjølvsagt livsstilsrådgjeving. For dei naturopatiske legane som har tilleggssertifisering, kan dei også tilby intravenøse behandlingar.

Behandlingsstrategi

Kan du fortelja litt om korleis du nærmar deg ein pasient, og kva som blir avgjerande for behandlingsstrategi. Som naturopatisk lege legg eg enormt fokus på den naturopatiske vurderinga og


Prosess i høve naturopatisk behandlingsstrategi.

Personsentrert behandlingsfokus.

undersøkinga. Den første konsultasjonen tek vanlegvis 1 ½ time. På førehand, ber eg pasientane om å fylla ut eit 25-siders spørjeskjema. Eg gjer mange laboratorieundersøkingar, og gjer grundige fysiske undersøkingar ved hjelp av både konvensjonelle og naturopatiske tilnærmingar (dvs. tunge- og pulsdiagnose, iridologi osb). Eg legg eit stort fokus på kroppshaldning, gange og vurdering av konstitusjon. Eg ser alltid etter kva verknad eit symptom eller ei hending (skade osb.) har på det psykologiske, funksjonelle og strukturelle aspektet til ein person. Eg lyttar til pasienten og stiller spørsmål inntil det er ei historie om livet deira som gjev meining og knyter alt saman. Eg ser etter mønsteret i livet deira. Utan ei slik grundig undersøking og vurdering, gjettar du berre i høve diagnose og val av behandling. Det er ikkje berre avgjerande for at eg kan stilla ein naturopatisk diagnose (dvs. inkluderer den konvensjonelle diagnosen + årsaksfaktorane), men det hjelper pasientar med å forstå deira eigen helsetilstand. Det skapar ein logikk i høve forholdet mellom årsaksfaktorane og symptoma. Når det gjeld behandling, er eg veldig målretta. Dersom eg til dømes meiner at

årsaka er ein parasitt, vil eg generelt tilrå ein anti-parasitt-diett kombinert med antiparasitære urter og eit homøopatisk eller spagyrisk middel mot parasitten – og vurdera den psykologiske sida denne tilstanden gjev. Dersom eg trur at årsaka til betennelse og smerte skuldast feiljustering av eit ledd, vil eg gje ein form for kroppsterapi (naturopatisk manipulasjon eller akupunktur), gje øvingar til pasienten, fokusera på kroppshaldning, tilrå eit antiinflammatorisk kosthald, tilrå hydroterapi (dersom indikert), tilrå antiinflammatoriske urter eller næringsstoff. Dersom ein person er fysisk eller kjenslemessig stiv eller fastlåst, vil eg tilrå eit homøopatisk middel. Eg bruker alle metodane, heile tida. Eg refererer òg ofte til andre naturopatiske legar og TKM -utøvarar, dersom eg meiner at deira kompetanse er meir eigna i høve pasienten sin tilstand. Til dømes gjev eg ein god del naturopatisk manipulasjon, men dersom feilstillingane hjå ein pasient er av meir kronisk karakter eller kompleks, vil eg visa dei vidare til ein kiropraktor. Du nemner naturopatisk manipulasjon. Kan du forklara kva teknikkar dette handlar om?

Naturopatiske legar i Canada - og deler av USA - er opplært i grunnleggande kiropraktiske justeringar. Vi kallar det naturopatisk manipulasjon, for ikkje å forveksla oss med kiropraktorar.

Strategiske råd

Kva råd vil du gje til NNH om framtidig strategi? Det er flott å sjå fokuset som NNH har tatt for å etablera ein naturopatisk profesjon i Norge. Å arbeida for autorisasjon eller anna regulering, gjev den beste plattforma for å få eit yrke til å veksa. Regulering og offentleg anerkjenning er generelt basert på utdanningsstandardar. WNF ser for seg tre naturopatiske program for yrket. Eit naturopatlege-program på over 4000 timar tilpassa ein primærlegestatus, eit utdanningsnivå på minimum 2500 timar tilpassa profesjonelt utøvande terapeutar med dertil definert regulering og eit innpassingsprogram for personell med anna helsefagutdanning på minimum 1500 timar. WNF ser fram til å støtta NNH sitt arbeide framover.

Kjelder: 1. http://worldnaturopathicfederation.org/about-naturopathy/#principle 2. https://nnh.no/naturterapeutisk-terminologi/ 3. https://www.ontario.ca/laws/statute/07n10 4. https://www.collegeofnaturopaths.on.ca/

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

13


Du trenger ikke henvisning for å bestille time, og din helseforsikring kan brukes hos oss.

Tar du Tamsulosin, Finasterid eller Dutasterid? Har du mottatt informasjon om alternativet?

Bare i Norge søker mer

CoreTherm®- Moderne behandling for godartet forstørrelse av prostata

enn 150 000 menn hjelp for plagene sine og mer enn 100 000 tar medikamenter daglig for symptomene på en godartet forstørret prostata (BPH).

Krever ingen operasjon Cirka 10 minutters behandlingstid

Sonny Schelin, urolog ved Specialistläkargruppen i Kalmar i Sverige og den som har behandlet flest pasienter i Norden med CoreTherm, mener at dette er en glemt pasientgruppe. Dersom menn søker hjelp, blir de vanligvis henvist til å bruke medikamenter eller kateter. Med medikamentell behandling er bivirkninger som tretthet, svimmelhet og redusert sexlyst vanlige. - Jeg kan ikke forstå hvorfor mange leger velger dette når vi kan tilby pasienter effektiv behandling.

Raskt, trygt og effektivt Tillbys på 25 klinikker i Norden, i Norge på C-Medical Majorstuen Trond Jørgensen, urolog ved C-Medical Majorstuen, som siden 2018 tilbyr varmebehandling med CoreTherm®, mener at selv om BPH ikke utgjør en livsfare, betyr det ofte en sterkt redusert livskvalitet for mange middelaldrende og eldre menn.

”Mange ville be om denne behandlingen - hvis de visste om den” – Vi ønsker å kunne behandle alle BPH pasienter, uansett hvor de bor i landet, avslutter Trond Jørgensen.

For mer informasjon: Sonny Schelin Trond Jørgensen

www.cmedical.no

info@prostalund.com

Tel. 22 60 00 50

ProstaLund M-2021-014NO/1


Fermentert vegansk enzymdrikk Regulatpro® er et kaskadefermentert konsentrat fremstilt av fersk, økologisk dyrket, solmodnet frukt, nøtter og grønnsaker. Konsentratet, Regulatessenz®, tilfører kroppen enzymatisk nedbrutte ingredienser og fungerer som en transportør av næringsstoffer inn i cellene.

Øker energien i cellene Bidrar til bedre vitalitet og utholdenhet Balanserer mage- tarm funksjonen Regulerer immunforsvaret

Et naturlig konsentrat som kroppen umiddelbart kan utnytte

Regulatpro Metabolic

Regulatpro Bio

Ideell for deg som trener og presser kroppen

Den beste basis for sunn hud og god helse

Kjøpes hos enkelte helsekostbutikker, arnika.no, natur-helse.no, unovita.no, beautyheaven.no, beths.no og regulat.no (er du helsekostbutikk, kontakt Vitalkost AS) www.regulat.no Distributør Go Healthy AS

21x29 RegulatPro Mai2020.indd 1

www.gohealthy.no

post@gohealthy.no

11.05.2020 11:18:49


A K T U E LT

|

Registerordningen

Solberg-regjeringens tiltak har svekket formålet med registerordningen I sitt høringsnotat til sak 19/ 2280 22.06.2020 skrev Solberg-regjeringen, ved finansdepartementet, at det var et ønske fra helsemyndighetene å iverksette tiltak for å unngå at formålet med registerordningen for alternativ behandling svekkes. Av Lidia Ivanova Myhre, generalsekretær NNH

Tiltaket de iverksatte var oppheving av merverdiavgiftsunntaket på alternativ behandling, og saksutredningen deres var basert på tvilsomme analyser. Konsekvensene vi ser i dag, er nettopp en svekket registerordning. Terapeuter forlater registeret i stor fart, og organisasjoner som arbeider for økt pasientsikkerhet og kvalitet, mister medlemmer. Register for utøvere av alternativ behandling (Utøverregisteret/registerordningen) ble opprettet i 2004. Målet var å tilrettelegge for økt pasientsikkerhet gjennom utøverorganisasjonenes arbeid med kvalitet, profesjonalitet og kompetanseutvikling. Det er utøverorganisasjonene som registrerer sine terapeutmedlemmer i dette registeret, etter at kompetansekravene satt av den enkelte organisasjonen er oppfylt. Selve utøverorganisasjonene godkjennes av Helsedirektoratet.

Kompetansekrav og medlemstall

I dag er det stor forskjell på kompetansekravene den enkelte utøverorganisasjonen stiller til sine terapeutmedlemmer for å kunne stå i Utøverregisteret. Forskjellen er også stor når det gjelder medlemstallet i de ulike organisasjonene. Det er alt fra under 10 medlemmer i enkelte organisasjoner til flere hundre i andre. Både kompetansekrav og medlemstall er viktige faktorer for at en organisasjon skal kunne drive som en profesjonell aktør innen alternativ behandling. De store forskjellene tilsier at det er nødvendig med en opprydding av registeret som må skje gjennom en eva-

16

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

luering av Lov om alternativ behandling av sykdom m.v. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) har tidligere belyst dette behovet gjennom høringsuttalelser, brev til helseforvaltningen og i møter med representanter fra helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Solberg-regjeringens måte å løse utfordringene

Etter initiativ fra Solberg-regjeringen ble merverdiavgiftsunntaket på alternativ behandling opphevet fra 1. januar 2021. NNH og flere andre store organisasjoner har påpekt at saksprosessen som regjeringen la opp til, manglet både en grundig konsekvensutredning og en reell involvering av de berørte partene; pasientorganisasjoner, utøverorganisasjoner og utdanningsinstitusjoner innen feltet. Saken ble presentert for Stortinget på kort varsel og høringsfristen ble satt midt i fellesferien. Flere stortingsrepresentanter som tidligere satt i helse- og omsorgskomiteen, som Kjersti Toppe (Sp) og Hege Haukeland Liadal (Ap), har uttrykt frustrasjon over regjeringens håndtering av saken. Liadal har under flere politiske debatter uttalt at saken fra regjeringen kom som lyn fra klar himmel. Det er bekymringsfullt når til og med helsepolitikere påpeker vesentlige mangler i håndteringen av en sak som angår flere hundre tusen brukere av alternativ behandling i Norge hvert år og flere tusen terapeuter oppført i Utøverregisteret. I stedet for å ta tak i de reelle utfordringene knyttet til Utøverregisteret og

gjeldene lov, slik som NNH i lang tid har etterlyst, valgte Solberg-regjeringen å løse dette med å oppheve merverdiavgiftsunntaket på denne type helserelaterte tjenester. Dette har skapt negative konsekvenser for de seriøse utøverorganisasjonene som er garantister for arbeidet med pasientsikkerhet og kvalitet i utdanningen og terapeutpraksisen.

Feilslått analyse

I høringsnotat fra 22.06.2020 til saken skrev finansdepartementet da ledet av Jan Thore Sanner (H): Fra helsemyndighetene er det et ønske å iverksette tiltak for å unngå at formålet med registerordningen svekkes. Tall NNH har innhentet fra Utøverregisteret viser en økning på 62 % flere terapeuter som har forlatt registeret i perioden 30.06.2020 – 30.06.2021 sammenlignet med gjennomsnittstallet fra de tre siste årene.


Register for utøvere av alternativ behandling - status pr 30. juni 2021 (tall fra Brønnøysundregisteret) Antall registrerte utøverorganisasjoner

40

Reg. terapeuter totalt

3715

Reg. kvinnelige terapeuter

2869 (77, 2 %)

Reg. mannlige terapeuter

846 (22,8 %)

Årstall

2018

2019

2020

Gjennomsnitt 2018-2020

2021

Endring 2021 ift. gjennomsnittstallet

Slettede terapeutvirksomheter 359 årlig målt pr. 30. juni hvert år

370

396

375

610

62 % frafall (terapeutvirksomheter forlatt registeret i 2020/2021)

Nyregistrerte terapeutvirksomheter årlig målt pr. 30. juni hvert år

305

302

351

319

142

55 % nedgang (nyregistrerte terapeutvirksomheter i 2020/2021)

Nyregistrerte terapeuter i juni måneden hvert år

66

62

56

61

8

95 % nedgang (nyregistrerte terapeutvirksomheter i juni 2021)

I den samme perioden er det 55 % nedgang av nyregistrerte terapeuter. Tallene for juni måneden i år viser en nedgang på 95 % av nyregistrerte terapeuter sammenlignet med gjennomsnittstallet. Dette er en klar indikator på en kritisk situasjon i Utøverregisteret som følge av Solberg-regjeringens forslag fra juni 2021 og senere fjernet merverdiavgiftsunntak fra 1. januar i år. Konsekvensene for utøverorganisasjonene som er opptatt av pasientsikkerhet og kvalitet er at de mister medlemmer. Dermed svekkes deres grunnmur og driftsfunksjoner. Videre i høringsnotatet skrev Sannerstyrte finansdepartementet at å fjerne koblingen mellom registrering og avgiftsunntaket i merverdiavgiftsloven kan bidra til at useriøse aktører holdes

utenfor registerordningen. De skrev også at de fant det uheldig dersom avgiftsunntak skal være eneste begrunnelse for registrering, og de mente at avgiftsunntak for alternativ behandling må bygge på andre kriterier enn registerordningen. Det er flere ting som er problematisk med logikken til finansdepartementet og Sanner. For det første, de hevdet at de ønsket å iverksette tiltak for å unngå at formålet med registerordningen svekkes, men i realiteten er det nettopp det som har skjedd. Dette til tross for at departementet mottok flere høringsuttalelser, blant annet fra NNH, som varslet om at dette ville komme. For det andre, konsekvensen av tiltakene for de utøverorganisasjonene som arbeider systematisk for økt pasientsikkerhet, kvalitet og kompetanseheving, er at de mister medlemmer.

Dermed svekkes organisasjonenes grunnmur og driftsfunksjoner. Som konsekvens av dette svekkes det viktigste formålet med registerordningen og loven, nemlig pasientsikkerheten. Et viktig mål fremover er å redusere livsstilssykdommer og bruken av antibiotika og smertestillende. Den naturterapeutiske behandlingstradisjon kan være et viktig bidrag i dette arbeidet. NNH, vår samarbeidspartner World Naturopathic Federation og Verdens helseorganisasjon, gjennom sin Traditional Medicine Strategy 20142023, er tydelig på dette og arbeider for å oppnå disse målene. Det gjorde tydeligvis ikke Solberg-regjeringen. Norge trenger en ansvarlig og fremtidsrettet helsepolitikk, noe vi håper at den nye regjeringen vil gi oss. naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

17


A K T U E LT

|

MOMSFRITAK

Forventer snarlige tiltak fra den nye regjeringen NNH har, helt siden forslaget fra Solberg-regjeringen om å fjerne momsfritaket på alternativ behandling, jobbet aktivt for et regjeringsskifte og for å få omgjort dette vedtaket. Norge har nå fått en ny regjering, og NNH håper at denne regjeringen raskt vil sette i verk nødvendige grep for å rette opp skadene den forrige regjeringen har skapt. Av Svein Johannessen, nettredaktør NNH

– Det haster med dette arbeidet, og vi har store forventninger til den nye regjeringen, sier generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre.

Konsekvensene NNH advarte om

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) advarte tidlig om konsekvensene av forslaget om å fjerne momsunntaket på alternativ behandling. De gjorde denne radikale endringen uten forvarsel, uten å fremlegge kompetente konsekvensutredninger og faglige vurderinger, og uten å involvere organisasjonene. Generalsekretæren mener at de negative konsekvensene som NNH advarte om for halvannet år siden, allerede er blitt en realitet. At de som får helsehjelp gjennom denne type behandling for å kunne stå i hverdagen har fått 25 prosent økte priser, er i seg selv oppsiktsvekkende og svært usosialt. Mange har i dag ikke råd til behandlinger de er avhengig av. For fagorganisasjonene som til daglig jobber for økt pasientsikkerhet, profesjonalisering og kompetanseheving, er situasjonen alvorlig, ifølge generalsekretæren. Organisasjonene mister medlemmer og dermed svekkes også deres grunnmur og driftsfunksjoner. Det samme er situasjonen for fagskoler og studenter. Rekrutteringen og utdanningen til en ny generasjon kvalifiserte terapeuter er satt på spill, og dette er svært demotiverende for både lærere og studenter. – Arbeidsplassene til flere yrkesgrup-

18

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

per står i fare. Med innføringen av merverdiavgift på alternativ behandling har Regjeringen Solberg sørget for at kvalifiserte terapeuter har blitt satt i bås sammen med ufaglærte. Dette oppleves som en stor urettferdighet, og det haster med å rydde opp i det kaoset, slår generalsekretæren fast.

Registerordningen og pasientsikkerheten

Tall fra Brønnøysundregistrene viser at formålet med registerordningen -(Register for utøvere av alternativ behandling) er svekket. Mange har valgt å melde seg ut av registeret, mens andre ikke lenger ser det formålstjenlig å registrere seg. Sammenliknet med gjennomsnittstallet for de tre siste årene, viser tallene for 2021 en økning på 62 % av terapeutvirksomheter som har forlatt registeret, og en nedgang på 55 % av nyregistrerte terapeutvirksomheter. – Disse talene er et tydelig bevis på hvor prekær situasjonen er. Å holde oversikt over kvalifiserte terapeuter i Norge som er godkjent av en fagorganisasjon blir vanskelig for både pasienter og myndigheter. Dette svekker pasientsikkerheten som vi i alle år systematisk har jobbet for, sier Myhre og fortsetter: – Selvfølgelig må det foretas en opprydding i Registeret i forhold til både kompetansekrav og organisasjonenes terapeutmedlemstall. Men dette må komme etter at en grundig gjennomgang og evaluering av Lov om alternativ behandling med

forskrifter foreligger, ikke i forkant av det.

Brev til regjeringen

NNH har nå sendt et brev til den nye regjeringen, med krav om at arbeidet med dette må skje gjennom en faglig forsvarlig og demokratisk prosess, der terapeut- og pasientorganisasjoner, helseforvaltning, NAFKAM og relevante fagskoler involveres – og i samsvar med stortingsvedtak 328. I påvente av denne prosessen ber NNH regjeringen om å tilbakeføre momsunntaket fra 01.01.2022 for alle terapeuter som i dag står registrert i Register for utøvere av alternativ behandling, inntil evaluering av loven og endelig vedtak i saken foreligger. – Vi opplever en svært vanskelig situasjon, som Regjeringen Solberg har skapt gjennom en udemokratisk prosess og med store konsekvenser for både pasientsikkerheten og organisasjonene. Dette går hardt ut over vårt daglige arbeid som organisasjon, hvor pasienten, pasientsikkerheten og fagkompetansen står i fokus. For oss er det avgjørende med strakstiltak for å klare å stå i dette arbeidet, og jeg håper at den nye regjeringen vil ta tak i saken så raskt som mulig, sier generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre. Brevet er sendt til statsministeren, helse- og omsorgsministeren og finansministeren med kopi til helse- og omsorgskomiteen, finanskomiteen og de parlamentariske lederne på Stortinget. Brevet kan leses i sin helhet på www.nnh.no


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Medlem av World Naturopathic Federation Til: Statsminister Jonas Gahr Støre Helse‐ og omsorgsminister Ingvild Kjerkol Finansminister Trygve Slagsvold Vedum Kopi: Helse‐ og omsorgskomiteen, Finanskomiteen og alle parlamentariske ledere på Stortinget MERVERDIAVGIFT PÅ ALTERNATIV BEHANDLING Det haster med å rette opp skadene som Regjeringen Solberg har påført komplementær og alternativ behandling i Norge. Vi har store forventninger til den nye regjeringen om å ta nødvendige grep for å redde arbeidsplassene til kvalifiserte terapeuter og ivareta pasientsikkerheten for flere hundretusen nordmenn som bruker denne type behandling. Forslaget fra Regjeringen Solberg om merverdiavgift på alternativ behandling kom svært uventet på hele bransjen. De gjorde denne radikale endringen uten forvarsel, uten å involvere organisasjonene og uten å fremlegge kompetente konsekvensutredninger og faglige vurderinger. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) advarte tidlig om konsekvensene av forslaget. Vi har nå erfart disse konsekvensene i praksis: ⦁ Pasientene som bruker denne type behandling har fått 25 % økte priser, og det gjelder både fysisk og psykisk helsehjelp. Mange har ikke råd til behandlinger de er avhengig av. ⦁ Arbeidsplassene til fagutdannede, profesjonelle terapeuter står i fare. Det er en stor påkjenning for disse terapeutene at de blir satt i bås sammen med useriøse aktører. ⦁ Studenter og fagskoler opplever stor demotivasjon, og dette går utover rekrutteringen og utdanningen av en ny generasjon terapeuter. ⦁ Terapeutorganisasjoner som til daglig jobber for økt pasientsikkerhet og kompetanseheving, mister medlemmer. Dermed svekkes organisasjonenes grunnmur og driftsfunksjoner. ⦁ Tall fra Brønnøysundregistrene viser at formålet med registerordningen er svekket (se vedlegg). Mange har valg å melde seg ut av registeret, mens andre ikke lenger ser det formålstjenlig å registrere seg. Sammenliknet med gjennomsnittstallet for de tre siste årene, viser tallene for 2021 en økning på 62 % av terapeutvirksomheter som har forlatt registeret, og en nedgang på 55 % av nyregistrerte terapeutvirksomheter. NNH har, helt siden forslaget ble fremmet i juni 2020, jobbet aktivt for et regjeringsskifte. Vi mener at det er nødvendig med en opprydding av bransjen, og at dette arbeidet må skje gjennom en faglig forsvarlig og demokratisk prosess, der både terapeut‐ og pasientorganisasjoner, helseforvaltning, NAFKAM og fagskoler involveres. Det er en prosess som vil kreve tid. Vi opplever en svært vanskelig situasjon som Regjeringen Solberg har skapt gjennom en udemokratisk prosess og med store konsekvenser for mange. Det er derfor nødvendig med strakstiltak for å bedre denne situasjonen. I forbindelse med oppfølgingen av Stortingets vedtak 328, ber vi regjeringen om å nedsette et bredt sammensatt utvalg som evaluerer Lov om alternativ behandling med forskrifter og kommer med en innstilling overfor Helse‐ og omsorgsdepartementet og Stortinget. 1 om å tilbakeføre momsunntaket fra I påvente av denne prosessen, ber vi regjeringen 01.01.2022 for alle terapeuter som i dag står registrert i Register for utøvere av alternativ behandling, inntil endelig vedtak i saken foreligger. Med vennlig hilsen Lidia I. Myhre Generalsekretær NNH

John Petter Lindeland Styreleder

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

19


INTERVJU

|

Intervju med Henrik Mathisen, akupunktør MNNH

Hvis akupunktur ikke kan stå støtt som egen tradisjon og forvalte det særegne som ligger der levende, går noe tapt. Intervjua av John Petter Lindeland

Fortel litt om di tilnærming/interesse for naturterapi. Min viktigste tilnærming til naturterapi er forståelsen av at mange av våre plager ofte har psykologiske årsaker, og er således interessert i sammenhengen mellom sinn og kropp. I tillegg er jeg opptatt av menneskets mulighet til å vikle ut en større del av sitt potensial som menneske. Ofte kan behandling også handle om temaer som: «Hvem er jeg?» og «Hvor skal jeg videre i livet mitt?». Det viktigste for meg er å møte mennesker der de er.

Når det gjelder akupunktur, ble interessen vakt når jeg kom i kontakt med fem element akupunktur. Når det gjelder akupunktur, ble interessen vakt når jeg kom i kontakt med fem element akupunktur. Den engelske J.R. Worsley, som bragte og etablerte tradisjonen fem element akupunktur i England allerede på 50-tallet, vektla å ta i betraktning mennesket som «body, mind and spirit».

20

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Denne dybdeforståelsen av mennesket og akupunkturen inspirerte meg til å studere.

Fem element akupunktur

Du arbeider ut i frå fem element akupunktur. Kva er skilnaden mellom det me forbind med klassisk akupunktur og denne varianten? Det finnes flere retninger innen tradisjonell akupunktur, for eksempel TKM-akupunktur (engelsk TCM), fem element akupunktur (FEA), stems and branches og japansk akupunktur. Det vi i Norge kaller TKMakupunktur baserer seg i hovedsak på anvendelsen av de åtte prinsippene (yin-yang, kald-varm, utvendig-innvendig, tom-full). FEA baserer seg i hovedsak på de fem elementene (tre, ild, jord, metall og vann). Mange vil si at også TKM-akupunktur bruker de fem elementene. Det er dog mer som en teoretisk bakgrunnsforståelse og mindre gjeldende når det gjelder praktisk anvendelse i behandlingen. De fem elementene er et uttrykk for livets naturlige bevegelse delt opp i for fem ulike faser, hvordan alt er i uopphørlig forvandling. Hvert element viser også til en følelse. Vi er alle ulikt sammensatt av de

De fem elementene er et uttrykk for livets naturlige bevegelse delt opp i for fem ulike faser, hvordan alt er i uopphørlig forvandling. fem elementene. Samtidig er det i følge FEA ett av disse livsområdene som betyr mer for hver enkelt av oss på godt og vondt. Dette elementet utgjør det som i FEA kalles the causative factor of disease (CF). I sammensetning med de andre elementene utgjør det individets medfødte legning, den du er. CF er det livsområdet vi gjerne har et mer konfliktfylt eller ubevisst forhold til, og som vi kan ha vanskeligere for å uttrykke naturlig. Det er her livets følelsesmessige påkjenninger setter seg og blir toneangivende, gjerne tidlig i livet, noe som vil prege alle elementene. Eksempelvis vil de som har Ildelementet som sin CF ha temaer rundt glede/mangel på glede, nærhet i relasjoner og kontroll. For de med Tre-elementet som sin CF vil sentrale temaer være frustrasjon/ sinne, det å ta sin naturlige plass uten å bli overkjørende eller holde tilbake, planlegging og valg. >>>


Stimulering av akupunkturpunkt.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

21


INTERVJU

|

Intervju med Henrik Mathisen, akupunktør MNNH

Henrik Mathisen driv også Akademiet for fem element akupunktur.

22

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021


Tanken i FEA er at det å behandle CF, det svake leddet, har en svært gunstig effekt på helheten, systemisk, ikke bare med tanke på symptomer, men kan også berøre spørsmålet: Hvem er denne personen bakom ubalansen, når det er i kontakt med sin natur? Gjennom balansering og bevisstgjøring er CF også en nøkkel til større selvforståelse. CF gjenkjennes gjennom fargeutstråling, lydkvaliteten i stemmen, lukt og den dominerende emosjonen. Fysiologiske symptomer kan ikke brukes til å gjenkjenne CF, for de kan vise seg i et hvilket som helst element. Derfor må vi se etter det bakenforliggende i personens konstitusjon.

Klassisk akupunktur

TKM-akupunktur behandler ikke ut i fra CF. TKM har en forståelse av medfødt konstitusjon i form av arv og medfødte sykdommer. Hovedvekten i TKM, med de åtte prinsippene, bygger på å behandle energetiske ubalanser som vi tilegner oss mens vi lever. FEA og TKM har derfor en vesentlig forskjell i det at FEA vektlegger balansering av legning mens TKM vektlegger behandling av ubalanser vi utvikler mens vi lever. I Englang, hvor TKM og FEA har eksistert side om side i mange år under British acupuncture council, har det vært debatt mellom ulike innfallsvinkler til behandling. Veldig generelt sies det gjerne at FEA har en styrke i det å hjelpe mennesker med å ha det bedre med seg selv, mens bruk av de åtte prinsippene er mer effektiv for behandling av spesifikke plager. Det har også vært en tendens til kritikk frem og tilbake. FEAs kritikk av TKM har gått på at TKM kun behandler symptomer uten å gå i dybden. Når oljesignalet på dashbordet i bilen lyser og piper, kaster vi ikke bare signalet ut av vinduet for å løse problemet – vi vet at signalet peker på et underliggende problem i motoren. Slik er det også med symptomer, de peker på en underliggende ubalanse. Derfor må vi gå til den dypeste ubalansen som i følge FEA ligger i CF, for ubalanse på dette nivået ligger til grunn for ubalanser vi utvikler mens vi lever. På den andre siden har den moderne «TKMdoktor» gjerne kritisert FEA for å tro på en forestilt dybde i mennesket som ikke eksisterer (mennesket som åndsvesen). FEA får kanskje mennesker til å føle seg

bedre med seg selv, men uten å hjelpe mennesker med konkrete plagene som de kommer for å få hjelp med.

Behandlerens forståelse

Disse generaliseringene peker mer på en ulik vektlegging. Innfallsvinkelen i FEA kan være svært effektiv mot konkrete plager/symptomer ved å adressere ubalanser i konstitusjonen (CF) i tillegg til å åpne ulike energiblokkeringer, og TKM kan selvsagt også ha dybde.

Om en behandling har dybde avhenger av behandlerens forståelse og evne til å «se» klienten snarere enn hvilken retning man praktiserer. Om en behandling har dybde avhenger av behandlerens forståelse og evne til å «se» klienten snarere enn hvilken retning man praktiserer. Men på grunn av ulike vektlegging har FEA flere behandlingsprotokoller på det psykiske planet, også for blant annet dissosiative lidelser, mens TKM har flere behandlingsprotokoller som går direkte på ubalanser i det fysiologiske. Når det er sagt, er det viktig å huske at kropp og sinn i kinesisk medisin uansett blir forstått som ett system og påvirker hverandre gjensidig.

Behandlingsstrategi

Kan du fortelja litt om korleis du nærmar deg ein pasient, og kva som blir avgjerande for behandlingsstrategi. Første konsultasjon tar gjerne 1.5-2 timer. Jeg ønsker å finne personens CF gjennom farge, lyd, lukt og emosjon: Hvem er personen som har plagene som blir presentert? Dette er avgjørende for innfallsvinkelen til behandling. Jeg behandler personen, og ikke kun symptomer som presenteres. Jeg ønsker å kartlegge ulike fysiologiske funksjoner som for eksempel fordøyelse og søvn. I tillegg søker jeg en forståelse av ulike sider av personens liv og livsstil, da alle sider av livet påvirker oss og vår livsenergi: jobb, relasjoner, hvem de bor >>>

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

23


INTERVJU

|

sammen med, trivsel/mistrivsel, interesser mm. Her inkluderes gjerne oppvekst og bakgrunn. Er det stressfaktorer i personens liv? I tillegg trenger jeg å forstå på hvilket nivå ubalansene ligger: fysisk, psykisk, sjelelig. I tillegg til CF er forståelsen av andre energetiske ubalanser, og styrker, vesentlig å forstå, da dette gir et helhetlig bilde.

Utdanning

Du driv også Akademiet for fem element akupunktur. Får studentane her innsikt i ulike retningar innan akupunkturen, slik at dei kan gjera seg nytte av ulike tilnærmingar? Vi gir studentene våre en kort innføring i andre retninger, i hovedsak TKMakupunktur, men ikke så utførlig at det er noe de kan bruke i praksis. Det er en god ting å lære om ulike retninger innen kinesiske medisin, det være seg ulike akupunkturretninger, ernæring eller tuinamasssasje. Hvis man skal lære flere retninger/behandlingsformer tilstrekkelig til å bruke de i praksis, mener jeg det er best å lære én av gangen.

Autorisasjon

Akupunkturforeningen har søkt om autorisasjon for akupunktørar. Korleis vil dette påverka din situasjon, og trur du ein slik strategi vil styrkja tradisjonell kinesisk medisin (TKM) – som akupunkturen er ein del av? Ettersom en eventuell autorisasjon trolig vil basere seg på studiepoeng, er ikke autorisasjon relevant for min del, ettersom jeg har studert akupunktur uten studiepoeng, i likhet med de fleste andre i dag. En autorisasjon vil sikkert gi økt anerkjennelse for akupunktur i samfunnet. Samtidig tenker jeg det ikke er avgjørende for kvaliteten, fordi det er mange andre faktorer som påvirker dette. For eksempel; en viktig faktor er at du i praktisering av akupunktur bruker deg selv som et verktøy, både i form av kunnskap og diagnostiske verktøy som relaterer mer til intuitiv menneskeforståelse. Da er det en forutsetning å kjenne seg selv, og selvrefleksjon blir en viktig komponent i både utdanning og i senere praksis. Visse aspekter av å «se» hva andre mennes-

24

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Intervju med Henrik Mathisen, akupunktør MNNH

ker trenger kan egentlig ikke læres, kun gjenkjennes som en allerede iboende ferdighet. En lærer kan peke på det, og stimulere det frem, men du som student må erfare det. Blir slike hensyn ivaretatt? Blir egenutvikling og selvrefleksjon inkludert? Blir det fokusert nok på personlig oppfølging av studenter, spesielt i praksisdelen? I prosesser hvor det søkes om autorisasjon har det vært en tendens til å ha fokus på økte krav innen vestlig medisin, ikke bare i Norge. Det er viktig med en viss kunnskap innen vestlig medisin, men jeg er redd akupunkturen som går i den retningen er i ferd med å bli «overmedisinert». I koblingen mellom tradisjonell akupunktur og vestlig medisin blir noe nytt skapt. Hvis akupunktur ikke kan få stå på egne ben som en egen tradisjon og forvalte det særegne som ligger der levende, går noe tapt. Akupunkturtradisjonen har alltid bestått av ulike retninger, og jeg håper vi kan beholde mangfoldet av retninger også i Norge. I Kina er det en annen interessent trend. En av mine lærere Nora Franglen, som var rektor på School of Five Element Acupuncture i London, hvor jeg tok min grunnutdanning, ble for omlag 10 år siden invitert til Kina for å undervise i fem element akupunktur. En anerkjent lærer der leste en av Noras bøker, og skjønte at hun formidlet noe han mente de i Kina hadde mistet: kropp, sinn og sjel som et integrert hele. Hun reiser fortsatt til Kina to ganger i året for å undervise ferdigutdannede akupunktører, og interessen er stor. Hun formidler en dybdeforståelse av mennesket, også i kontekst av akupunkturpraksis, som de gjenkjenner. Det står om «kropp, sinn og sjel» i gamle klassiske akupunkturskrifter, men som de ikke har visst hvordan de skal anvende i praksis.

tikk samt formidlere av livsvisdom som lever i dag. Jeg mener mange av våre ubalanser begynner i psykiske vanemønstre. Det begynner i sinnet. I tillegg til verktøy for indre ro snakker jeg mye om selv-refleksjon. Jeg søker å formidle en inspirasjon til indre fordypning, gleden over å utforske dette mysteriet som vi kaller livet, muligheten vi har til å rydde i og bevisstgjøre gamle vanemønstre som har gått ut på dato, og frigjøre et større potensialt til dyp livsglede og mening som ligger iboende. Jeg er også opptatt av å formidle et syn på mennesket som bærer av en dypere natur enn psyken, tanker og følelser. Det finnes mange ord for dette dypere i ulike tradisjoner – det som egentlig ikke har noe navn eller form, men som likevel er, som jeg tror betyr mer for oss enn vi ofte er klar over. Jeg liker å omtale det som «det våkne hjertet». Vi mennesker trenger en tillit til noe dypere i oss som er urokkelig når livet utfordrer, for det gjør det fra tid til annen. Jeg mener at mange av de psykiske plagene som vi ser i dag oppstår i mangel av kontakt med noe dypere å hvile i enn det kaoset som kan oppstå i tanker og følelser. Jeg snakker ikke om dette som et system, men som noe iboende levende. I kulturen vår har vi kastet over bord religionens makt over mennesket, men vi har samtidig i stor grad forkastet mennesket som et åndsvesen, og med det mener jeg vi har kastet «babyen ut med badevannet». Uten denne indre kontakten lever vi i en tillitskrise til livet og øyeblikket.

Livsvisdom og indre ro

Kva råd har du til dei som ynskjer å gjera akupunktur/naturmedisin til eit yrke ein kan leva av?

Du er også ein ivrig foredragshaldar, spesielt i høve mindfulness og taoistisk livsvisdom. Jeg formidler hjelp til selvhjelp i form av indre verktøy for indre ro og fordypning. Selv har jeg funnet mye inspirasjon i østlige visdomstradisjoner, som vi finner innenfor både buddhismen, taoismen og indisk tradisjon, men også fra kilder innen stoisismen, kristenmys-

Har du noko kontakt eller samhandling med den offentlege helsetenesten? Nei, det har jeg ikke.

Ettersom det som regel innebærer å starte egen praksis, noe som ofte tar tid og kan være krevende, er tålmodighet viktig. Det er også vesentlig å kunne hvile i en følelse av at du gjør noe du er laget til å gjøre, at du føler du er på rett plass. Derfra er det viktig å tro på seg selv.


Pulsdiagnose er eit viktig diagnostisk hjelpemiddel innan akupunkturen for å utforma rett diagnose.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

25


Homeopatiske Cellesalter Shüsslers 12 cellesalter, 140 tabletter á 250 mg

Ta vare på immunforsvaret ditt! Kosttilskudd med aktive antioksidanter, vitaminer og mineraler fra naturen

Kan bestilles gjennom arnika.no, varenummer: N35655 Arnika.no har 25 % fast rabatt for terapeuter DCG Nordic | Din produsent av homeopatisk medisin siden 1945

DCG Nordic +4631-734 22 30 dcg.se

C:\U...\shutterstock_326485901.jpg

Arnika AS 32 240550 arnika.no

...\shutterstock_8500...

Yrkesutdanning i massasjeterapi eller soneterapi Ønsker du å jobbe med mennesker?

Vi tilbyr to yrkesutdanninger; massasjeterapi og soneterapi. Undervisningen går på deltid over to år. Små klasser, høyt kvalifiserte lærere læringsmiljø. Utdanningene går over to år deltid, og studentene kan og søkehyggelig lån og stipend i Lånekassen. Våre utdanninger er av de mest solide i bransjen og inneholder alle fag du trenger for å kunne starte opp som terapeut. Begge er fagskolegodkjent, noe som gir en trygg ramme rundt utdanningen, og et godt grunnlag for en yrkeskarriere innen det alternative helsetilbudet. Utdanningene gir 60 studiepoeng, og man kan søke lån og stipend i Lånekassen. INSTITUTT FOR HELHETSMEDISIN™

Geitmyrsveien 45B, 0456 Oslo. Tlf (+47) 22 04 67 00 E-post: ifh@ifh.no. www.ifh.no

Nye kull starter i Oslo og Bergen høsten 2022 - www.ifh.no


NYHET!

DAGLIG IMMUNTILSKUDD Active Immune™ har en super komposisjon av fantastiske ingredienser for immunsystemet, som bl.a. svarthyllbær, humle og bjørkeblad som støtter kroppens immunsystem og forsvar. Kan kjøpes direkte på newnordic.no eller der du kjøper helsekost. www.newnordic.no

Online Store

FRI FRAKT OVER 399,-!

Bestill på newnordic.no eller 69 25 73 00


A K T U E LT |

European Traditional Chinese Medicine Association (ETCMA) posisjonserklæring om

Dry needling er ein del av akupunkturen Eit aukande tal europeiske fysioterapeutar (og anna helsepersonell) tilbyr nå ein relativt ny innovativ nåleterapi kalla «dry needle» eller intramuskulær stimulering (Invasive Physiotherapy). Det har vore ein sterk debatt og konflikt mellom dei ulike helsefagarbeidarane som ynskjer å hevda eigarskap til «dry needle» - spesielt dei siste tjue åra. Dette har skapt mykje forvirring blant offentleg sektor (pasientar, avgjerdstakarar, media og fagleg interessegrupper) når dei undersøker integrerande helsebehandlingar som involverer «tradisjonell akupunktur» (TKM) og/eller «dry needling» (DN) som terapi. Dei er rett og slett ikkje klar over forskjellane mellom utdanning og opplæring, omfanget av praksis, diagnostikk og terapeutiske strategiar.

Definisjonar

Kva er «dry needling»? Kva er akupunktur? Er det det same? Er det ulikt? Meininga med denne posisjonserklæringa er å klargjera forskjellen mellom «dry needling» og akupunktur. Denne avgrensinga mellom TKM og DN har vore eit gjennomgåande tema med politisk kontrovers, og svara blir tydelege når ein samanliknar utdanninga knyta til tryggleik og opplæring, typen nåler som blir brukt, målretta akupunkturbehandling av triggerpunkt, verknadsmekanisme og terapeutiske effektar. Frå eit historisk perspektiv, er det ein faktor som er udiskutabel: tradisjonell kinesisk medisin har tydeleg påverka

28

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

opphavet og praksisen til bruken av «dry needle» innan vestleg medisin. TKM er eit komplett helsesystem som opphavleg vart utvikla i antikken i Kina. I praksis bruker ein eit breitt spekter av hjelpemetodar som inkluderer: nåleterapi (akupunktur), urtemedisin (lokalt og internt), ernæring (mat som medisin), varmebehandling (moxibusjon, varmepakninger og strålingsvarme), terapeutisk massasje (Tuina, fingerpressteknikkar) terapeutisk treningsøvingar for rehabilitering, guida strekk- og pusteøvingar (Tai Chi og ChiGong) for stressreduksjon, livsstilrådgjeving og terapeutisk bading. Behandling av muskelsmerter og skadar er ein spesialitet innan kinesisk medisin som ofte blir referert til som (骨伤 学科) «gù shāng xué kē» 1,2 (Ortopedi og traumatologi). Dette er når heile spekteret av behandlingsmetodar er vurderte, og den har ei lang historie i bruk som smertelindring eller ved rehabilitering etter ein akutt eller kronisk skade - eller etter kirurgisk intervensjon. Definisjonen av «dry needling» inneber at nåler blir sett inn i ømme eller smertefulle punkt i kroppen utan injeksjon av noko stoff. Det blir brukt til å behandla ei rekke muskelrelaterte lidingar. Dei meir vanlege tilnærmin-

gane, som best blir støtta av forsking, er retta mot myofascial triggarpunkt3, og som liknar på tradisjonell akupunktur ved bruk av Ashipunkt4. Teknisk sett; alle som bruker akupunkturnål bruker ei «tørr» nål (i motsetnad til subcutan hypodermic needle) - og det inkluderer også TKM -utøvarar. «Dry needling» er likevel ein moderne terminologi som hovudsakleg blir brukt til å beskriva ein ny form for terapeutisk nåleteknikk basert på nokre teoriar innan biomedisinen. «Dry needling» fortset å utvikla seg, og det finst ei rekke ulike teknikkar, noko som gjer feltet meir kompleks.

Dry needling er ein del av akupunkturen

Som ein profesjonell fagorganisasjon, har ETCMA lenge vore djupt bekymra for tryggleiken i samband med praktisering av «dry needling» som blir utført av helsepersonell som manglar akkreditert utdanning og regelverk. Omgrepet «dry needling» kan vera misvisande og kan potensielt bli tatt i bruk av anna helsepersonell/tilbydarar som ikkje har oppnådd standardar for utdanning og opplæring som trengst for å integrera nåleterapi som ein behandlingsmodalitet i praksisen deira. Promotering av omgrepet «dry


«Dry needle-terapi»

needling» som ein terapi som blir tilboden av andre helsepersonellgrupper, opnar døra og gjer det mogleg å omgå sertifiseringsstandardane – som er nødvendig for ein trygg og kompetent praksis med akupunktur, utan å kalla det akupunktur. Denne mangelen på profesjonell utdanning og opplæring utset pasientar for alvorleg og potensielt farleg risiko, spesielt når mindre enn 300 timars godkjente kurs i «medisinsk akupunktur» blir godkjent. Til samanlikning tilrår WHO minimum 1500 timars innpassingsprogram for helsepersonell i medisinsk akupunktur. Kunsten og vitskapen til akupunkturen er ein kompleks terapeutisk modalitet som ikkje kan meistrast i løpet av ei helg eller ei månads opplæring. Dei fleste treningsprogramma som er utvikla for å læra «dry needling», krev inga oppfylgjing av klinisk praksis

under tilsyn eller kompetanseeksamenar. Innsetting av ein akupunkturnål blir vurdert som ein «invasiv» terapi. Derfor tilrår vi, av omsyn til tryggleik og helse, at helsepersonell har tilstrekkeleg kunnskap og utdanning. ETCMA går difor inn for at akupunkturnålteknikk berre skal brukast av helse- og omsorgspersonell som gjennomgår ein klar og kompetent opplæring i tradisjonell akupunktur og kinesisk medisin - eller medisinsk akupunktur. «Dry Needling» er ein del av akupunkturen. Av same grunn, respekterer alle medlemmer av ETCMA, the Safe Codes of Practice & Professional Code of Ethics, i tillegg til våre krav når det gjeld utdanning, tryggleik og opplæring5.

Omsetjing: John Petter Lindeland. Artikklen er forkorta.

Referansar: 1. 2. 3. 4. 5.

Xu Xiangcai, You Ke, Kang Kai, Bao Xuequan, and Lu Yibin, eds. Orthopedics and Traumatology, The English-Chinese Encyclopedia of Practical Chinese Medicine, Volume 14. Beijing: Higher Education Press, 1992 Kendall, D.E. Dao of Chinese Medicine: Understanding an Ancient Healing Art. Oxford, Hong Kong, New York: Oxford University Press, March 2002 Dommerholt J: Dry needling - peripheral and central considerations. J Man Manip Ther 19: 223–227, 2011. Shan JIANG Jing-sheng ZHAO: The historical source of «Trigger Points»: classical Ashi points. Institute of Acupuncture and Moxibustion, China Academy of Chinese Medical Sciences, Beijing 100700, China, April 2017 ETCMA: Minimum Educational Criteria for Membership of the ETCMA, October 2014

I fagtidsskriftet Fysioterapeuten kan ein lesa fylgjande: «Faggruppeleder Bozidar Gardasevic understreker at dette ikke er en ufarlig behandlingsform. Han etterlyser formell kompetanse, godkjenning og takster for nålebehandling. – Som offentlig godkjent helsepersonell plikter man å følge de gjeldende retningslinjene, og det innebærer blant annet at man som fysioterapeut ikke kan behandle ut fra en klassisk tradisjonell behandlingsmodell, altså klassisk akupunktur, understreker Gardasevic.» «Norsk Fysioterapeutforbund (NFF) mener at forbundets medlemmer skal tilby kvalitetssikret nålepraksis, noe som innebærer at fysioterapeuter som ønsker å benytte behandlingsformen må ha nødvendig kompetanse. – Dette fremgår også av hvem vi godkjenner i Faggruppen for nålebehandling. Her må man ha fullført NFFs opplæringsmodell, og minimumskravet er 100 kurstimer i regi av forbundet. Andre som har gått på såkalt medisinsk akupunktur eller klassisk akupunktur må ta to dagers kurs i regi av faggruppen for å få godkjent minimumskompetanse av NFF, understreker Gardasevic.» Kjelde: https://www.fysioterapeuten.no/akupunktur-faggrupper-nff/nalebehandling-er-ikke-ufarlig/112280

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

29


Uten forskning kan kost Hver dag tar millioner av nordmenn kosttilskudd i håp om at det kan bidra til normal helse. Dette er kun mulig om de biologisk aktive stoffene i preparatene absorberes i kroppen. Det er her forskningen kommer inn i bildet. Det er bare ved hjelp av kliniske studier at effekten kan dokumenteres. Om du er en av de mange nordmenn som tar ett eller flere tilskudd hver dag for helsen din, kan du stille deg et veldig relevant spørsmål: Hva er min garanti for at produktet har effekt? I de aller fleste tilfeller har forbrukeren bare produsentens ord å stole på. Men det finnes faktisk kosttil-

skuddprodusenter som kan bevise at deres preparat gjør en forskjell.

Tas opp i blodet

En av de er den danske virksomheten Pharma Nord, som siden 1981 har investert millioner av kroner i forskning med et enkelt formål nemlig å kunne dokumentere for forbrukerne at de får det de betaler for. Den eneste måten å garantere et effektivt produkt er å kunne dokumentere at virkestoffet absorberes i blodet og kommer inn i cellene der det utøver sin effekt. For å få på plass dokumentasjonen må Pharma Nord ha kontroll over hele

produksjonsprosessen. Derfor lager virksomheten alle sine kosttilskudd under farmasøytisk kontroll. Det er ikke lovpålagt, men Pharma Nord har valgt å følge denne strenge protokollen for å garantere nødvendig kvalitet. Garantien er ikke noe verdt om den ikke dokumenteres, og det er her forskningen spiller inn.


ANNONSE

ttilskudd være verdiløst Q10 i lettopptakelig form

Ved hjelp av kliniske studier kan Pharma Nord vise at de aktive substansene i preparatet absorberes i kroppen. Et av de beste eksemplene er stoffet koenzym Q10. Kroppen har vanskelig for å absorbere Q10 ettersom de enkelte Q10-molekylene naturlig klumper seg sammen til ufordøyelige krystaller, som helt enkelt passerer ufordøyd igjennom fordøyelseskanalen. Ved hjelp av en patentert metode har Pharma Nord lykkes å gjøre disse Q10-krystallene lettoppløselige, så de enkelte Q10-molekylene uhindret kan ta seg igjennom tarmveggen og inn i blodet.

Verdensberømt forskning

Over 150 vitenskapelige studier har blitt publisert om Bio-Qinon Active Q10, som er Pharma Nords Q10-

preparat. Denne forskningen dokumenterer at preparatet faktisk absorberes i kroppen. Det som er enda mer interessant er at de vitenskapelige studiene også dokumenterer en effekt, hvilket innebærer at stoffet også når cellene. Q-Symbio og KiSel-10 er to av de mest kjente studiene med Pharma Nords Q10. Begge har blitt publisert i ledende medisinske tidsskrifter.

Selen med eksepsjonelt høyt opptak

Pharma Nord har også utviklet en spesiell selengjær, SelenoPrecise, som har et dokumentert opptak på så mye som 88,7 prosent. Det er på grunn av den gode biotilgjengeligheten at forskere over hele verden velger denne selengjæren for vitenskapelige studier. Forskere har blitt mer og mer

bevisste på viktigheten av at preparater som brukes i studier har dokumentert opptak. Hvordan skal man ellers kunne stole på studienes resultater?

Krom til forskning

En tredje råvare som Pharma Nord har utviklet og patentert er ChromoPrecise, som finnes i produktet Bio-Chrom. Det er EUs eneste godkjente organiske kromgjær, og ifølge European Food Safety Authority (EFSA) har det et opptak som er opptil 10 ganger høyere enn vanlige kromstyper, som krompikolinat og kromklorid. Den gode og dokumenterte biotilgjengeligheten er grunnen til at ChromoPrecise blant annet ble valgt til en tsjekkisk studie som ble publisert i Biological Trace Element Research i 2013.


A K T U E LT

|

Norges Naturmedisinske Fagkongress 2021

NNH terapeuter og studenter

Stort engasjement for å fremme naturterapi og helse –Det var både lærerikt og hyggelig å være til stede på kongressen. Jeg vil gratulere Dag Viljen Poleszynski med prisen, og jeg synes det er et flott initiativ kongressen har tatt med etableringen av en slik pris, sier generalsekretær i NNH Lidia Ivanova Myhre. Kongressen satt lys på flere dagsaktuelle tema som både naturmedisinere og medisinere er opptatt av. Det ble satt god tid til foredragene, noe som bidro til at man kunne fordype seg i og reflektere over de ulike problemstillingene. I pausene kunne deltakerne besøke en flott utstilling der blant annet Pharma Nord, en av de to NNHs hovedsamarbeidspartnere, var representert.

32

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

«Kongressen satte lys på flere dagsaktuelle tema som både naturmedisinere og medisinere er opptatt av» Viktige tema

Det er bred enighet innen både skolemedisinen og naturmedisinen at D-vitaminopptaket påvirker vår helse, og at å holde seg innenfor normene er en utfordring for en stor del av den norske befolkningen. Dette var et tema som professor emeritus Johan

Moan belyste ut fra et historisk og demografisk perspektiv. Et annet tema var fordøyelse og tarmhelse som både kostholdsveileder Lene Hansson fra Danmark og naturterapeut Eva B.A. Andersson snakket om. Naturterapeut Stein Flaatrud, som også hadde tatt på seg konferansierrollen i kongressen, holdt foredrag om ledd, beinbetennelser og bruk av collagen. Styrking av immunsystemet og forebygging av både fysisk og psykisk helse har vært et tema som opptar mange, og etter at pandemien inntraff kanskje enda flere. På kongressen kunne vi høre om hvordan sopp og urter kan øke vitalitet og motstandskraft. Dette


Dag Viljen Poleszynski mottar prisen Ridder til helsens fremme av Christin Foss

NNH deltok på Norges Naturmedisinske Fagkongress 2021 som ble arrangert av KongressPartner på Sundvolden hotell i Hole kommune 29.-31. oktober i år. Vi kan konstatere at naturmedisin og fokus på egen helse er et tema som fortsetter å engasjere stort. Under kongressen ble prisen «Ridder til helsens fremme» delt ut til Dag Viljen Poleszynzki fra Helsemagasinet VOF. Av redaksjonen, Foto: NNH

spørsmålet ble tatt opp av urtekjenner og gründer Lasse Jellum som snakket om bruk av medisinsk sopp og Tradisjonell Kinesisk Medisin (TCM) i forbindelse med blant annet inflammasjon, angst og depresjon.

Biodynamisk kosthold og trening

Et annet problemstilling som ble diskutert, var betydningen av kosthold og trening knyttet til behandling og forebygging av sykdom. Gründer og coach Børge A. Fagerli, som også er faglærer ved Tunsberg Medisinske Skole, snakket om faktorer som påvirker biorytmen slik som stress, aktivitet

og trening, søvn, temperatur, lys og kosthold. Han viste til at for eksempel skiftarbeid og «Sosial jet-lag» kan spille inn som en faktor i forbindelsen med utmattelse og søvnproblemer, overvekt og fedme, muskel- og skjelettlidelser, hormonell ubalanse, økt risiko for hjertekarsykdom, kreft og diabetes. Ifølge Fagerli viser forskning at resultatet av 5,5 timer søvn vs. 8 timer i løpet av en 14-dagers periode gir dårligere styring av kalorier i kroppen, 55% dårligere fettforbrenning, 60% økning i muskeltap og svært negative effekter på humør, kognitive ferdigheter og hukommelse. Også Dag Viljen Poleszynski, redak-

tør i Helsemagasinet VOF, tok opp temaet om helsegevinst ved daglig aktivitet og trening. Han viste at 75-80% av befolkningen opplever muskel- og skjelettsmerter i løpet av en måned, og hvordan trening i mange tilfeller kan motvirke og til og med fjerne kroniske ryggsmerter. Poleszynski demonstrerte flere øvelser hvor den ene var skulderpress med strikk med en styrke tilsvarende hele 200 kg. Dette imponerte publikum, særlig tatt i betraktning hans alder på 75 år.

Energi, helse og aldring

Jens Veiersted, ernæringsterapeut og lærer ved Tunsberg Medisinske >>> naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

33


A K T U E LT

|

Norges Naturmedisinske Fagkongress 2021

Børge Fagerli

«Jeg håper at den nye regjeringen vil ta nødvendige grep, og jeg forventer at NNH som landets største organisasjon for naturterapeuter blir involvert i prosessen» LIDIA I. MYHRE Generalsekrretær i NNH Lidia Ivanova Myhre

Skole, belyste viktige aspekter knyttet til helse og aldringsprosesser, herunder spørsmål knyttet til mitokondrier. Han forklarte hvordan mitokondriene påvirkes av ulike faktorer og kan bli skadet som et resultat av både feil ernæring, usunn livsstil og uregulerte stoffer som for eksempel uregulert jern (fritt Fe2+) i kroppen. Veiersted påpekte at viktige tiltak for sunne mitokondrier og redusert aldringshastighet er blant annet god fordøyelse og blodsukker, næringsinnhold og stresskontroll, ketogent kosthold eller peri-

34

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

odisk faste med nok protein, kuldetrening og regelmessig fysisk aktivitet og tilskudd som styrker mitokondriene og energiproduksjonen.

Naturterapeutene må løftes frem!

Generalsekretær i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH), Lidia Ivanova Myhre, rettet fokus mot det helsepolitiske aspektet knyttet til naturterapi i sitt innlegg på kongressen. Hun påpekte at naturterapeuter gjør det mulig at mange får

helsehjelp og at disse terapeutene utgjør en det av det totale helsetilbudet i Norge. Det er derfor viktig at norske naturterapeuter får gode rammebetingelser, slik at de kan praktisere sitt yrke på best mulig måte og ivareta flest mulig pasienter og brukere av naturterapi og komplementær behandling. Samtidig påpekte Myhre behovet for opprydding i bransjen, høyere kompetansekrav, økt pasientsikkerhet og profesjonalisering av terapeutorganisasjonene. Myhre gikk hardt ut mot Solbergs-regjeringen helsepolitikk og


NNH medlemmer - terapeut Lene Lelis Redalen og student Santa Alexandra L. Hasleengen

konsekvensene av innføringen av merverdiavgift på alternativ behandling. Hun orienterte om at NNH har sendt brev til den nye regjeringen hvor det bes om tilbakeføring av momsunntaket i registerordningen og nedsettelse av et bredt utvalg som skal evaluere Lov om alternativ behandling med forskrifter. – Jeg håper at den nye regjeringen vil ta nødvendige grep, og jeg forventer at NNH som landets største organisasjon for naturterapeuter blir involvert i prosessen sammen med andre aktuelle aktører, sa NNHs generalsekretær.

«Ridder til helsens fremme»

I programmet kunne vi lese et punkt som ikke var knyttet til noen foredragsholder eller tema. Det stod nemlig: «Overraskelse! Ber alle om å være

til stede.» Når primusmotor for kongressen og eier av KongressPartner AS, Christin Foss inntok scenen ble det musestille i salen. Hun annonserte at kongressens arrangører har etter en ideprosess etabler en helt ny pris som om noen minutter skulle deles ut. Foss kunne fortelle at prisen het «Ridder til helsens fremme» og er en anerkjennelse for enkeltpersoner som har nedlagt et stort stykke arbeid over lang tid for å fremme komplementærmedisin i Norge. Sammen med prisen deles det ut en sjekk på 5000 kroner sponset av KongressPartner AS, og dette vil være en tradisjon som kongressen vil følge i årene fremover. Etter at Foss begynte å lese begrunnelsen for utdeling av prisen for

2021, begynte flere å ane hvem prisvinneren var og spenningen var stor. – Ditt utrettelige arbeid for å bringe helseinformasjon til folk over det ganske land har inspirert tusenvis av mennesker til å ta bedre helsevalg. Vi anerkjenner ikke bare din utrettelighet, men også din nøyaktighet i forhold til aktuell forskning. Vi er imponert over din store kunnskap, leste Christin Foss om begrunnelsen for prisvinneren. Navnet ble annonsert til slutt, og en glad og rørt Dag Viljen Poleszynski kom opp på scenen til publikums store applaus. NNH gratulerer både prisvinneren Dag Viljen Poleszynski og arrangørene med Christin Foss i spissen med en godt gjennomført kongress på Sundvolden hotell.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

35


A K T U E LT

|

Refleksologi-konferanse

Internasjonal konferanse om soneterapi og refleksologi Annet hvert år arrangerer ICR - International Council of Reflexologists, en konferanse som er åpen for alle medlemmer og andre interesserte. Dette var den 23. konferansen som ble gjennomført denne gangen. Den skulle denne gangen vært i Berlin, men p.g.a pandemien, ble konferansen arrangert digitalt lørdag 18.september. Løsningen ble veldig godt mottatt av alle deltakere. Utfordringen var at flest mulig skulle kunne være med uten at det var natt. Alle var fornøyd, selv om det var natt i Australia, Europa og Afrika, og på det Amerikanske kontinentet var det grytidlig morgen. 119 soneterapeuter/

36

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

refleksologer fra 22 land deltok på konferansen.

Tema

Tema denne gangen var traumer og erfaringer med behandling av slike tilstander. Her er en kort oversikt fra programmet: MARIANN FREED: Vold i hjemmet og dens effekt på organismen fra et kraniosakral-perspektiv. JOAQUIN MUÑOZ: Soneterapi som en forebyggende teknikk for å håndtere funksjonshemming i møte med traumatiske opplevelser. HELGA DITTMANN: Emotional Release Reflexology (ERR) – en meto-

de for å løse opp følelsesmessige traumer. ORLANDO VOLPE: Områdene i hjernen som bør behandles ved traumer eller sjokk. STEFANIE SABOUNCHIAN: Ørerefleksologi – en virkningsfull tilnærming ved emosjonell traumelindring.

Norge og NNH er representert

ICR er en organisasjon hvor terapeuter er individuelle medlemmer. Terje Varpe er med i lærerkomiteen og Anne-Mette E. Hjemaas er Norges kontaktperson i ICR. Begge er naturterapeuter MNNH. For mer informasjon; https://icr-reflexology.org


NDS Nutrient Delivery System

Danmarks førenDe Probiotika i P u lv e r f o r m melkesyrebakterier Kjøpes hos

WW W.enGho l mnDs.n o

nDs Probiotic Classic ®

®

helsekostbut ik og terapeuterker

Godt dokumentert og testet for effektivitet, innhold og sikkerhet. Gode fordøyelsesenzymer og tarmbakterier i pulverform som fornyer og vedlikeholder en sunn fordøyelse. stress, hektisk livsstil, reiser, medisininntak, antibiotika og mat av tvilsom hygienisk kvalitet er alle faktorer som kan påvirke tarmens mikroflora. NDS® Probiotic Classic® er i pulverform og har i studier vist, at den tilfører opp til 20 ganger flere levende bakterier til fordøyelses­ systemet enn i kapselform.

® NDS tika Probio alle s av anbefale peuter tera førende ark og i Danm Norge.

nDs® skanDinavias mest komPlette Probiotika-serie består av 12 forskjelliGe effektive blanDinGer for treG maGe, stress, følsom tarm, løs maGe, vekttaP oG stress veD sPort/treninG.

v i ta l k o s t a s | W i rg en es v ei 11 | 31 5 7 b a rkå ker | n o rwa y t l f . + 4 7 3 3 0 0 3 8 7 0 | o rd re@ v i t a ko s t . n o

ClassicAnn_Vitalkost_NO.indd 1

03/09/2018 20.41


INTERVJU

38

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

|

Intervju med NNH-terapeut Lene Lelis Redalen


Utdannet seg som naturterapeut for å finne ut av datterens helseproblem Av Lidia Ivanova Myhre

Yrke: Naturterapeut MNNH, fikk NNH-godkjenning i 2021 Bosted: Langhus, Nordre Follo Arbeidssted: Driver klinikken Norse Nutri Medicine Utdanning: Bachelor i Sosiologi og medievitenskap fra University of West London, samt Diplomeksamen etter tre års utdanning i naturmedisinsk ernæringsterapi fra College of Naturopathic Medicine i Birmingham og London. Lene Lelis Redalen er 40 år gammel, født i Norge og oppvokst på Langhus. Hennes mor er filippinsk, og faren er norsk. Hun er gift med en engelskmann og har to døtre. Etter å ha bodd i England i nesten 10 år, flyttet familien hjem til Norge i januar 2021. Lene søkte terapeutmedlemskap i NNH og ble godkjent som naturterapeut i

naturmedisinsk ernæringsterapi i mars i år. Sammen med flere andre NNHterapeuter, hadde Lene tatt turen til årets Naturmedisinske fagkongress på Sundvolden i oktober. Det var en fin anledning til å ta dette intervjuet med henne. Hva liker du å gjøre på fritiden? – Først og fremst tilbringer jeg tid med barna. Jeg er veldig glad i naturen og liker økologisk og kortreist mat. Jeg er også glad i å reise og utforske verden med familie og venner. Hva fikk deg til å studere naturmedisin? – Jeg har alltid vært fasinert av hvordan mat påvirker vår helse. Men det var min datter, Isabella, som førte til starten på min reise innenfor ernæringsterapi. Hun var bare 7 måneder gammel da hun fikk diagnosen atopisk eksem. Det ble verre med årene og det gikk utover >>>

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

39


Lene Redalen og datteren Isabella

selvtilliten hennes. Frustrasjonen var stor da vi ikke fikk ordentlig svar etter utallige timer hos barnelege, hudleger og allergileger. Etter årevis med bruk av sterke kortisonpreparater, bestemte jeg meg for å finne et svar. Jeg ville finne ut selve årsaken til hvorfor min datters eksem alltid kom tilbake. Derfor studerte jeg ernæringsterapi i England på College of Naturopathic Medicine (CNM). Der lærte jeg å se sammenhengen mellom kroppens funksjoner, mat og miljø. I dag fokuserer jeg på persontilpasset ernæring da mennesker er genetisk forskjellige. Min datters hud er nå nesten fri for eksem og selvtilliten er tilbake! Hva er ditt mål som terapeut, og hva fokuserer du på i din terapeutpraksis? – Det sies at sykdom starter i fordøyelsen. Jeg er opptatt av mage- og tarmproblemer og hvordan vårt mikrobiom påvirker oss både fysisk og psykisk. For eksempel, huden kan fortelle oss hva

40

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

som skjer innvendig i kroppen. Jeg ser på kroppen som en helhet og bruker en funksjonell medisinsk tilnærming for å få kroppen tilbake i balanse. Resultat av min datters avføringsprøve viste ubalanse i tarmfloraen som førte til inflammasjon og eksem. I tillegg til ernæring, bruker jeg ulike funksjonelltester og kosttilskudd som verktøy til mine klienter. Jeg vil gjerne jobbe med barn og vise at sunn mat ikke trenger å være kjedelig. Målet er å gi tips til foreldre om hvordan man kan skape sunne vaner og god helse. Jeg vet hvor tungt det kan være å ha barn som er plaget helsemessig. Det er håp, ikke gi opp! Barn helbreder som regel raskere enn oss voksne. Formidling av kunnskap om mat som medisin er min lidenskap, og jeg ønsker at barn (og foreldre) kan oppleve fordelene ved persontilpasset ernæring. Hvorfor valgte du NNH som din fagorganisasjon, og hvordan trives du som medlem?

– Etter at jeg flyttet tilbake til Norge, tok jeg et søk på Google for å finne en fagorganisasjon jeg kunne bli medlem av. NNHs nettside gjorde et veldig godt førsteinntrykk og jeg begynte å undersøke nærmere. Gjennom snart ett år i organisasjonen har jeg fått mange nyttige råd og støtte når jeg trenger det. I tillegg tar NNH opp viktige saker for bransjen og arbeider både nasjonalt og internasjonalt. Solberg-regjeringen innførte merverdiavgift på alternativ behandling - hva tenker du om det? – Merverdiavgiften vil ramme terapeuter innenfor naturmedisin og brukere som benytter seg av denne type behandling. Komplementærmedisinsk behandling bør være fri for merverdiavgift, akkurat som all annen helsehjelp. Det er noe jeg vil fortsette å kjempe for – sammen med mange andre!


BESTILL PÅ seagarden.no

FÅ 30 % Rabattkode: Natur

Kollagen fra villfanget torsk Kollagen er et naturlig protein i kroppen som finnes i bindevev og hud, og er en stor del av ledd og sener. Fra midten av tjueårene begynner den naturlige kollagenmengden i kroppen å reduseres. Seagarden Marine Collagen er et rent kollagentilskudd fra nordatlantisk, villfanget torsk. Vi bruker råvarer fra bærekraftig fiske og er stolt av å være Norges eneste produsent av kollagen.

Boksen dekker to måneders forbruk. En daglig dose inneholder 5 000 mg kollagenpeptider, type I & III.

ÅRETS PRODUKT 2019


DEBATT

|

Ernæring og kreft

Kreft, kostholdforvirring og pasientsikkerhet Denne høsten har det vært flere konferanser som har tatt opp betydningen kosthold og livsstil har både for å unngå kroniske sykdommer og kreft, og for å bli bedre av eller få best mulig livskvalitet med disse sykdommene. Selv har jeg møtt temaet på Nordisk ernæringskonferanse 2021 og Helsa Først på Litteraturhuset 24. august. Samtidig som dette diskuteres på konferanser som samler mange behandlere og mange som bruker komplementær og alternative behandling, er det en bekymring over at kreftsyke og andre blir overveldet av gode og mindre gode tips om hva de bør gjøre eller hvilke kostholdtilskudd de bør ta. TEKST: TRINE HAMNVIK

Spørsmålet jeg stiller meg er, når helsevesenet generelt, og kreftleger spesielt, ikke vil gi informasjonen pasientene etterspør om hva de kan gjøre med kosthold og livsstil for å hjelpe kroppen til å kjempe mot alvorlig sykdom, går det da ikke ut over pasientsikkerheten når de selv må forsøke å orientere seg i jungelen av informasjon? Flere av foredragsholderne og kreftoverleverne på Nordisk Ernæringskonferanse har opplevd nettopp dette, de har selv måtte sette seg inn i forskning og forsøke å dra ut

42

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

informasjonen som er relevant uten engang å vite hvor de skal lete eller hva de leter etter. De fleste sier at de fikk god hjelp av terapeuter utenfor autorisasjonsordningen for å forstå hva de selv kunne gjøre for å kjempe mot sin sykdom. Det som kanskje har opprørt flere av disse mer enn at de ikke fikk informasjon og støtte fra helsevesenet når det gjelder dette temaet, er at etter at de har mirakuløst tilfrisknet, har de blitt møtt av total likegyldighet når de har forsøkt å formidle sine erfaringer til lege eller pasientforening. Dette er grunnen til at de har engasjert seg for

å forsøke å bringe informasjon videre til andre pasienter. Det er et forsøk på å være med på å redde både liv og livskvaliteten til de som har kreft eller andre kroniske sykdommer ved å videreformidle forskningsresultater og egne erfaringer om at faktorer som ernæring, stressnivå, søvnkvalitet og lignende har en stor betydning både når det gjelder om en sykdom utvikler seg og for muligheten for tilfriskning. Jeg må medgi at jeg har forståelse for at de stramme rammene som helsevesenet må innordne seg (Nasjonale fagli-


ge retningslinjer fra Helsedirektoratet) gjør at kreftleger og andre vegrer seg for å si noe annet enn det de er sikre på at de har dekning for etter disse. Da er det fristende å si «Tenk ikke på dietter og lignende nå som du trenger alle dine krefter til å kjempe mot kreftsykdommen. Det viktigste er at du får i deg nok mat, så spis det du har lyst på å spise» - som mange pasienter oppfatter som: spis potetgull, spis is, spis sjokolade… Tilbake står pasienten som gjerne dypest inne selv vet at kosthold og livsstil er viktig også for å bli frisk,

uten å vite hva han/hun skal gjøre. Kanskje får vedkommende mange råd fra bekjente som mener godt, men som overhodet ikke behøver å være rett for denne pasienten. Hvis «Petter» søker på nettet etter kosttilskudd eller dietter for å bedre prognosen for hans testikkelkreft, hvordan kan han vite at det han finner er relevant for ham? Dette er et pasientsikkerhetsproblem, og det viktigste første steget for å endre dette, er at også leger føler seg trygge til å bruke kunnskap om ernæring og livsstil i sine møter med pasienter selv om det

ikke står i Nasjonale faglige retningslinjer. Det vil ta tid før kunnskap på dette området vil finne sin vei inn i retningslinjene. En del av grunnen til dette er at hva den enkelte pasient trenger ikke bare er avhengig av hvilken sykdom pasienten har, men også av den enkelte pasients indre miljø og livssituasjon. I tillegg så må det tilpasses hva den enkelte pasient er motivert til og rent praktisk kan endre. Samtidig kan det tenkes at et råd som kommer fra en lege, vil gjøre at pasienten får gehør for dette av sine nærmeste. Hvis en pasient trenger å gå over på en lavkarbo diett for å bremse >>>

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

43


DEBATT

|

veksten av en svulst, krever det at de nærmeste forstår og aksepterer dette slik at de ikke aktivt motarbeider endringen.

Lov om alternativ behandling av sykdom

Jeg er gammel nok til å ha opplevd hvordan samarbeidsklimaet mellom leger og ikke-autoriserte terapeuter var før loven om alternativ behandling kom i 2003. Da den såkalte «Kvakksalverloven» (Lov om innskrenkning i adgangen for den som ikke er helsepersonell til å ta syke i kur) var gjeldende, var det en utbredt mistillit som gikk begge veier og som gjorde at pasienten ofte ble stående i midten uten å våge å fortelle at han/ hun også brukte den andre «siden». Etter at den nye loven trådte i kraft, utviklet det seg også en større respekt mellom miljøene. Slik jeg oppfattet det, var endringen først og fremst at pasienter ble tryggere på å diskutere råd og behandling de fikk hos sin terapeut med sin lege, og alternativbehandlerne begynte i større grad også å anbefale sine pasienter å søke legehjelp. Dessverre ser vi nå ut til å være på vei tilbake til tiden før lovverket ble endret. Innføring av mva på alternativ behandling og begrunnelsen for dette er et signal vi kan regne med at mange medisinske miljøer oppfatter som at de ikke lengre behøver å forsøke å forstå hva alternative behandlere egentlig driver med. Samtidig oppfatter komplementære og alternative behandlere det som et angrep mot deres profesjon hvor de seriøse miljøene blir svekket fordi en viktig grunn for å være med i

44

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Ernæring og kreft

organisasjoner som stiller krav til sine medlemmer har bortfalt.

Pasientsikkerhet for kroniske syke og kreftpasienter

Det finnes veldig mye tilgjengelig kunnskap om ernæring, livsstil og sykdommer. Derfor er det for de fleste ikke mulig å skille ut hva som er relevant i akkurat deres tilfelle. Er løsningen da å be dem om ikke å forsøke å tilegne seg kunnskap som kan ha betydning for deres helse, eller er løsningen å gjøre kunnskapen tilgjengelig på en slik måte at de kan ta til seg nettopp det som er relevant for den enkelte? Noen pasienter ønsker å gjøre så dype endringer at de trenger grundig kunnskap i temaene som ble tatt opp på Nordisk Ernæringskonferanse 2021. En del vil søke hjelp hos terapeuter til å kartlegge hva slags tilskudd og dietter de kan bruke for å oppnå bedre helse. For andre er det kanskje ikke mulig å ta til seg mer enn at de bør forsøke å få i seg litt grønt hver dag. For å ivareta pasientenes behov mener jeg at den eneste veien å gå, er et bedre samarbeid mellom terapeutmiljøene utenfor autorisasjonsordningene og det offentlige helsevesenet. NAFKAMs fagmiljø er et viktig bindeledd for et slikt samarbeid med sin forskning og kunnskapsformidling. Merverdiavgiftsfritaket som var koblet til Registeret for utøvere av alternativ behandlere har vært et viktig verktøy fordi det har stimulert

terapeutene til å organisere seg samtidig som ordningen har stilt krav til organisasjonene. Dette har dessverre den forrige regjeringen gjort sitt beste for å ødelegge ved å fjerne fritaket. Nå er det opp til den nye regjeringen å få på plass en forbedret registerordning med tilhørende mvafritak som stiller faglige minstekrav til terapeuter og krav til profesjonaliteten til deres organisasjoner. Mitt håp er at våre leger vil få den friheten de trenger for igjen å kunne leve mer etter den hippkratiske ed, og mindre være bundet av rigide faglige retningslinjer fra Helsedirektoratet særlig når det gjelder forhold som disse retningslinjene enten ikke dekker eller er mangelfulle på. Jeg håper at vi kommer dit at en lege som får spørsmål om livsstil og ernæring fra en pasient som ønsker å ta i bruk disse verktøyene i sin kamp mot også alvorlige sykdommer som kreft kan si, «vi har ikke medisinske retningslinjer som gjør at jeg kan gi deg klare råd på dette området, og det er veldig krevende for den enkelte å sette seg inn i hva som kan være til hjelp for akkurat deg. Jeg vil anbefale deg å undersøke om foreningen Kostreform kan være til hjelp for deg, og kanskje kontakte en biopat eller en annen naturterapeut som jobber mye med ernæring for å se om de kan hjelpe deg til å bygge et program som passer deg».

AKTUELLE LENKER: https://nafkam.no/kreft-og-kosthold-0 https://kreftforeningen.no/aktuelt/hvordan-navigere-i-virvaret-av-kostholdsrad/ https://www.helsedirektoratet.no/produkter?tema=retningslinje


Slik støtter du blodsirkulasjonen og beskytter cellene dine Pycnogenol – en naturlig antioksidant Pycnogenol inneholder en unik blanding av vannløselige, naturlig forekommende bioflavonoider, proanthocyanidiner og fruktsyrer. Pycnogenol bidrar til å beskytte kroppens celler mot oksidativt stress. Hele kroppen er avhengig av konstant og tilstrekkelig blodtilførsel. Blodet transporterer oksygen og næringsstoffer som kroppen trenger til alle sine biologiske funksjoner. Pycnogenol bidrar til å opprettholde en normal blodsirkulasjon.

Bio-Pycnogenol • Fremstilt av bark fra fransk strandfuru (Pinus pinaster A.) • Hver tablett inneholder 40 mg standardisert, patentert ekstrakt • Fremstilt i Danmark under farmasøytisk kontroll • Klinisk dokumentert

NO_Pycnogenol_Ad_Naturterapeuten_1_210x297_0521

Blodkarene er kroppens “motorvei” for transport av oksygen og næringsstoffer.

Meld deg på Pharma Nords nyhetsbrev, Helsenytt, på www.pharmanord.no og hold deg oppdatert på forskning innen helse, ernæring og kosttilskudd.

Tlf.: 32 26 70 00 www.pharmanord.no


FØLG OSS PÅ INSTRAGRAM @anglamark_norge


NNH – godkjente utdannelser

Utdanningskurs – Våren 2022 H Meridian – og energiteknikker

4 dager

H KST 4 – 6

12 dager

H Kjeve & kjeveledd

4 dager

H ALFA KST

4 dager

H Organ / visceral release

8 dager

H Rygg, bekken og ben

8 dager

H Nakke, skuldre og armer

8 dager

Kursene kan tas individuelt eller som del av 2 årige utdannelser i Muskelterapi og KST. H Veksfag

www.sirius-skole.no

H ATLAS korrigering

3 dager

H Manuell Lymfedrenasje

3 dager

H Aromamassasje

2 dager

Nettstudier H Grunnmedisin H Naturmedisinsk grunnstudium

E-post: post@sirius-skole.no

Velkommmen til

APOTEK 1 SFINXEN

Tlf 971 71 616

Åpent på søndager og helligdager!

Hos oss finner du et bredt utvalg av apotekvarer – enten du trenger velværeprodukter, behandlingsprodukter eller førstehjelpsprodukter. Vi fører og et bredt utvalg av homeopati, naturlegemidler samt uregistrerte legemidler. Uansett hva du trenger, kan du være sikker på at du får hjelp av våre hyggelige og kunnskapsrike medarbeidere. Velkommen til oss!

Apotek 1 Sfinxen. Bogstadveien 51. Tlf.: 22 85 39 50. Åpent: mandag-fredag: 9–21, lørdag: 10-20, søn- og helligdager 17-20


A K T U E LT

|

Nordisk ernæringskonferanse 2021

Den ulykkelige mitokondriens rolle ved utvikling av kreftsykdommer Av Trine Hamnvik

Nordisk ernæringskonferanse 2021 gikk inn i hjertet på et vanskelig tema for naturterapeuter, behandling av kreft. Ifølge Lov om alternativ behandling kan terapeuter utenfor autorisasjonsordningene ikke behandle kreft, men de kan behandle en pasient som har kreft dersom hensikten utelukkende er å lindre eller dempe symptomer på eller følger av sykdommen eller lidelsen eller bivirkninger av gitt behandling, eller som har som formål å styrke kroppens immunforsvar eller evne til selvhelbredelse. Alvorligheten i disse lidelser gjør det forståelig at det er strenge regler for behandling av kreft, men spørsmålet konferansen stiller er om kreftsspesialistene bruker resultatene fra all deler av forskningen som har blitt gjort og som gjøres på kreft godt nok til å gi pasientene den beste behandlingen og de beste rådene. Foredragsholderne på konferansen viste ut fra dagens viten og pasienthistorier om hvorfor riktig ernæring og riktig livsførsel er viktig både for å unngå kroniske betennelsestilstander i kroppen og kreft. Dette vil i praksis si at ved å støtte og hjelpe pasientene til livsstilsforbedringer, kan terapeuter være med å hjelpe disse til å bli frisk fra

48

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

kreft, eller med å få bedre livskvalitet hvis de lever med kreft, nettopp ved å behandle mennesket og ikke kreften!

Kreft – ikke bare spørsmål om feil i DNA

Terje Toftenes slo an tonen i sitt innledningsforedrag hvor han, som kreftoverlever, delte av sine erfaringer som pasient og som ansvarlig for sin egen tilfriskning. I sin egen kamp for å bli frisk har han gått dypt inn i hva som finnes av kunnskap om de bakenforliggende årsakene. Ifølge Toftenes finnes det i dag gode bevis for at kreft ikke skyldes den aksepterte sannheten om at det er uflaks som gjør at det blir genetiske feil i cellene – og som gjør at de utvikler seg til kreftceller. Etter det omfattende forskningsprosjektet som kartla det menneskelige genomet (1990-2003) ble et nytt prosjekt startet som skulle kartlegge «kreftgenomet» (The Cancer Genome Atlas 2006-2015). Toftenes kunne fortelle at en av de som påviste DNAspiralen, nobelpristakeren James Watson (medisin 1962) konkluderte etter forsøket med å kartlegge kreftcellenes genom med et ord - «kaos». Det finnes nesten ingen kreftceller som har samme mutasjon og det finnes også

celler uten mutasjon - det er fullstendig kaos i en kreftsvulst. Toftenes ser en endring i holdning både i EU og WHO som peker på at en endring i forståelse er på gang. Et par av sitatene han trekker fram: «Den moderne vestlige livsstilen har ført til enorm velstand og økonomisk vekst – men også en epidemi av kroniske sykdommer. Faktisk er 9 av 10 dødsfall i Europa nå på grunn av kroniske sykdommer som er knyttet til denne livsstilen. Kroniske sykdommer henger sammen, har sammenfallende risikofaktorer og kan faktisk i stor grad forebygges.», EU Summit on Chronic Diseases. «80% av ikke-smittsomme kroniske sykdommer er forårsaket av kosthold, miljøfaktorer og levesett – av den vestlige livsstilen generelt. Gener er ikke avgjørende, men livsstil er det. Livsstilsendringer og forebyggende tiltak er svært viktig for å snu den negative helsetrenden.», WHO I 1980-årene var det flere forskningsmiljøer som byttet cellekjerner mellom friske celler og kreftceller. Disse konkluderte med at det ikke kan være cellekjernen som avgjør om en celle blir en kreftcelle eller ikke. Hvis ikke feil i DNA er årsaken til kreft, hva er


det da? Ifølge Toftenes vet vi mye av svaret, men kunnskapen har enda ikke blitt akseptert av de medisinske miljøene slik at den vanlige pasienten møter leger som behandler ut fra foreldet kunnskap.

Warburg-effekten: fermenteringsmetabolisme i kreftceller

Allerede i 1924 beskrev nobelprisvinneren Dr. Otto Warburg, ifølge Terje Toftenes, hvordan de aller fleste kreftceller har fått endret metabolismen i forhold til normale celler. Dette har blitt kjent som «Warburg-effekten» og beskriver noe han kalte for fermenterings metabolisme som inntrer når tilførselen av oksygen i en celle faller til under 35% av normalnivået. I stedet for å produsere energi fra glukose, fett og protein ved hjelp av oksygen, så «fermenterer» cellen glukose uten oksygen – noe som gir avfallsstoffet melkesyre. Denne typen metabolisme bruker kroppen ved ekstra fysisk belastning for å få ut ekstra energi, men i en kreftcelle skjer det fordi cellen ikke har noe valg, det er for lite oksygen til stede til cellens vanlige metabolisme. Opprinnelig var ernæringskonferansen planlagt med en innledende dag med Thomas Rau og Thomas Seyfried for leger og andre fagpersoner som

skulle gå dypere inn i forskningen på feltet og de medisinske aspektene. På grunn av koronarestriksjoner var det ikke mulig for disse to å komme til Norge. I videointervjuer, som ble vist under Terje Toftenes foredrag, fikk vi møte disse to forskere/ behandlere som pekte på hva de ser på som viktige fakta. Ifølge Thomas Seyfried er kreft er en metabolisk lidelse. Når enkelte virustyper kan skape kreft (hepatitt C, papillomavirus m.fl) så er det fordi viruset skader cellens respirasjon

>>>

Innledningsforedrag ved Terje Toftenes. Foto John Petter Lindeland

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

49


A K T U E LT

|

(metabolismen v.h.a oksygen). Hvis virusangrepet er for kraftig så dør cellen, men hvis angrepet har en styrke som gjør at viruset tar opphold i mitokondriene, forstyrrer de gradvis oksygenomsetningen slik at cellen går over til å overleve ved hjelp av fermenteringsmetabolisme. Stråling kan forårsake kreft fordi det forstyrrer elektrontransportkjeden i mitokondriene. Karcinogener går inni mitokondriene og skader disse. Betennelsestilstander skader mitokondriene. Asbest viser seg ikke å gi mutasjoner, men gir betennelsestilstander. Seyfried mener at mutasjoner ikke er drivkraften bak kreft, de er en resultat av denne. Det viser seg, ifølge Seyfried, at graden av tumor-vekst har en direkte korrelasjon med mengden glukose i blodet. Jo høyere blodsukker, desto fortere vokser svulsten – og jo mindre blodsukker, jo saktere vokser den. Når vi faster eller

50

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Nordisk ernæringskonferanse 2021

bruker strenge dietter, går blodsukkeret ned og ketoner øker. Det er derfor nå mulig å vise fordelen av å følge restriktive keto-dietter, kalorireduksjon og vannfaste i forbindelse med kreftsykdommer.

Hva gjør man når man ikke når fram?

Terje Toftenes og Torstein Pedersen har begge opplevd at deres erfaringer som kreftoverlevere ikke blir lyttet til av helsepersonell og har valgt hver sin løsning for å forsøke å nå fram til befolkningen med et budskap om at det nytter å ta ansvaret for helsen i egne hender, også i forbindelse med kreft. Terje Toftenes har gjort det med dokumentarfilmen og boken «Fri for kreft», og Torstein Pedersen på Facebook og ved hjelp av nettsiden «Killcancer». Begge har de erfart at de selv har måtte finne fram til kunnskapen de har trengt for å forstå hvordan de kan hjelpe kroppen til å bli i stand til å kjempe mot

kreften. Terje trengte i tillegg konvensjonell kreftbehandling for å dempe lymfekreften nok til at hans immunforsvar kunne ta over og er i dag kreftfri. Torstein mener at hans nåværende beinmargskreft etter stor sannsynlighet startet på grunn av cellegift han fikk i behandling av testikkelkreft. Hans beinmargskreft har ikke forsvunnet, men etter at han valgte å avstå fra standardbehandlingen av denne, er den nå blitt så lite tilstede at heller ikke legene ser grunn til å anbefale behandling. Som andre kreftoverleverne som delte sine erfaringer under konferansen, vektlegger disse to herrene kunnskap, men også hvor viktig det har vært å få hjelp av naturterapeuter – både ved direkte behandling som avgifting og ved å sørge for at de fikk de tilskudd de trengte for å starte tilfriskningsprosessen. I tillegg har de også vært guider som har gjort det mulig å bedre orientere seg i jungelen av


Foto: Trine Hamnvik

informasjon for å finne sin egen vei. Flere nevnte spesielt biopater. Kreftleger er bundet av protokoll – avvik kan få konsekvenser for dem, var et viktig budskap fra kreftoverleveren Øyvind Torp, som selv er lege. Når en kreftlege ikke vil diskutere kostholdsendringer og lignende, behøver det ikke å være fordi han eller hun selv ikke mener dette kan være en god ide. Spillerommet

de har i behandling for å gjøre sine egne vurderinger, er så liten at det kan få alvorlige konsekvenser for dem dersom de tilrår noe som ikke står i protokollen. Torstein Pedersens vektla i sitt foredrag at det ikke bare er nødvendig med litt endrede kostvaner og mosjonere for å kunne bli i stand til å kjempe mot en kreftsykdom på denne måten. For å kunne endre livet slik at vi får senket stressnivået og får det bedre med oss selv og andre, så trengs det en endringsprosess som går i retning av åndelig utvikling. Neste del av hans prosjekt killcancer for å bringe kunnskap ut til andre med kreftsykdommer, handler om nettopp dette og vil trolig være lansert når denne artikkelen leses.

Med den lykkelige mitokondrien som mål

Selv om den enkelte pasient velger å bruke diett og livsstilsendringer

ved kreftsykdom, er dette en langsom metode selv om den på sikt kan være den beste. I kampen for overleve kreft på kort sikt, kan alle de medisinske behandlingsformene for kreft være helt nødvendig. Mitt inntrykk etter konferansen er at foredragsholdernes hovedbudskap ikke var et nei til strålebehandling, immunterapi, kirurgi og andre former for kreftbehandling. Derimot vektla alle at dette ikke er nok. Den enkelte må gjøre tilstrekkelig endringer i ernæring og livsstil, inkludert avgiftning. Våre kropper må klare å komme seg ut av kroniske betennelsestilstander og mitokondriene få en mulighet til å tilfriskne for at vi skal kunne på best mulig måte både kjempe oss ut av og forebygge fremtidig kreft og en rekke andre alvorlige sykdommer.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

51


A K T U E LT

|

Mikronæring

Mangel på mikronæringsstoff knytt til betennelse i tarmen Av Redaksjonen

Ein ny studie av japanske barn avslører at dei som lir av inflammatorisk tarmsjukdom, manglar viktige mikronæringsstoff som selen og sink. Dette gjeld spesielt dei med Crohns sjukdom. Irritable tarmsjukdommar – eller IBD – inkludert slike sjukdommar som Crohns sjukdom og ulcerøs kolitt, er tilbakevendande anfall av tarmbetennelse som kan utløysa ei rekke svært ubehagelege symptom. Ein fersk studie utført på japanske barn under 17 år, har vist at det er ein samanheng mellom førekomsten av desse lidingane og mangel på essensielle mikronæringsstoff som selen og sink.

Betydeleg lågare nivå av antioksidantar

Studien, som vart publisert i Digestive Diseases and Sciences i juni 2021 1), inkluderer 98 pasientar med Crohns sjukdom, 118 pasientar med ulcerøs kolitt og ei kontrollgruppe på 43 utan nokon av desse tilstandane. Ved å samanlikna sykdomsprevalens og mikronæringsstoffstatus, kunne forskarane tydeleg sjå korleis nivåa av dei to antioksidantane var betydeleg

52

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

lågare hos pasientar med IBD, spesielt dei pasientane som lei av Crohns sjukdom.

Vital for betennelsesforsvaret til kroppen

Både selen og sink er involverte i ei rekke ulike biologiske prosessar som er relaterte til betennelse. Selen er nødvendig for normal funksjon av nokre selenavhengige enzym kalla selenoprotein, som det er rundt 25-30 av i menneskekroppen. To av desse selenoproteina, selenoprotein S og selenoprotein K, har ei rolle i å slå ned inflammatoriske signalvegar. Med andre ord støttar selen selenoprotein som har ein bevist inflammatorisk effekt.

Viktig å få nok

Sink speler òg ei viktig rolle. Dette er tydeleg demonstrert av det faktumet at sinkmangel aukar talet på pro-inflammatoriske celler og fremjar tarmlekkasje av visse inflammatoriske cytokiner (kvite blodlekamar) - som er kjent for å forverra betennelse i tarmområdet. Det er derfor viktig for personar med tarmbetennelse å sørga for å få i seg tilstrekkelege mengder selen og sink, då

dette bidrar til å kontrollera symptoma deira.

Øydelegg næringsopptaket i tarmen

Problemet er at irritable tarmsjukdommar påverkar opptaket av mikronæringsstoff negativt frå maten, då betennelsen har ein skadeleg innverknad på tarmslimhinna. Derfor har IBD-sjuke problem med å få dei sårt trengde næringsstoffa inn i blo-


det, rett og slett fordi mekanismane som lèt mikronæringsstoffa passera gjennom tarmmembranen er mangelfulle. Tilskot med selen og sink ser ut til å vera ei ganske openberr løysing, då dette er ein enkel måte å få tilgang til terapeutiske dosar av begge næringsstoffa.

Ei rolle i kreftvern?

Forutan ei vernande rolle ved inflammatoriske tarmsjukdommar, har selen og sink vist seg å ha ein profylaktisk effekt på kolo-

rektale adenomar, som er godarta tumorvekstar som potensielt kan utvikla seg til tarmkreft dersom dei ikkje blir behandla. I ein randomisert kontrollert italiensk studie2) som vart publisert i Journal of Gastroenterology i 2013, viser tilskot med selen og sink - pluss vitamin A, B6, C og E - å signifikant redusera tilbakefall av

adenomar i tjukktarmen hjå pasientar som hadde gjennomgått kirurgisk fjerning av adenomar. Den femårige intervensjonsperioden der deltakarane blei tilfeldig tildelt enten aktivt tilskot eller placebo, viste seg at risikoen for tilbakefall av adenom blei redusert med omtrent 50 prosent for dei som fekk aktivt tilskot.

Kjelder: 1. Digestive Diseases and Sciences, June 2021 (doi: 10.1007/s10620-021-07078-z) 2. Journal of Gastroenterology, 2013 Jun;48(6):698-705.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

53


Tåler du maten du spiser? Reaksjoner på mat har blitt mer og mer vanlig, og kan gjøre hverdagen utfordrende for den det gjelder. Matreaksjoner kan være utløsende årsak til ulike plager, eller bidra til å forverre allerede eksisterende plager. Reaksjoner mot mat bør ses på som et symptom på et underliggende problem. Mindre alvorlige matreaksjoner kan gi symptomer som f.eks.: • •

Hodepine Artritt

• •

Astma Væskeopphopning

• •

Vektøkning eller vekttap Mage-tarm problemer

Leddsmerter

Engstelighet

Kroniske infeksjoner

Eksem

Depresjon

Kronisk tretthet

Hos barn kan matreaksjoner gi symptomer som: • • •

Tilbakevendende øreinfeksjoner Endret humør og oppførsel Sengevæting

En enkel blodprøve eller stikk i fingeren med bruk av testkit fra EU BIOTEK, kan identifisere matspesifikke antistoffer som kan assosieres med umiddelbare (IgE) eller forsinkede (IgA og IgG) reaksjoner mot mat. Laboratoriets unike State-of-the-art robotsystem med ELISA/Chemiluminescence teknologi, analyserer hver blodprøve to ganger for å identifisere mulige antistoffer mot spesifikke matvarer. Alle hovedpanelene tester samtlige valgte antistoffer mot Candida albicans. FOR MER INFORMASJON - Spør din behandler i dag! Er du behandler og vil vite mer om verktøyene? Spør oss i EU BioTek!

Kontaktinformasjon: post@eubiotek.net eller telefon +47 63 97 69 90 Du finner mer informasjon om testene våre på www.eubiotek.no


Urteseminar og fortellerkunst Denne høsten har jeg vært så heldig å få være med på Mari Jerstads syv uker lange Urtesirkel Høst. Det har vært en nyttig praksis i hvordan tilnærme seg og benytte urter og vekster vi finner i vårt nærområde. Av Heidi Schanke, Reg. Akupunktør MNNH

Det var to samlinger, en i starten og en på slutten av kurset, og zoommøter imellom. Første helg møttes vi på Losæter i Oslo og fikk omvisning på denne spennende perlen midt i Oslo. Der gravde vi opp valurtrot, der en del ble lagt på sprit for tinktur, og noe ble tørket. Dag to hadde vi en meditasjon med påfølgende tesmaking av ryllik, i tillegg til å legge urter på både sprit og eddik. Ukene imellom har bestått av sanking, smaking, tilbereding og meditering over forskjellige urter som var å finne på denne tiden av året. Siste helg var 16. - 17. oktober. Da møttes vi ved Sognsvann, der Mari fortalte om forskjellige tresorter og hva og hvordan de tradisjonelt har vært brukt. Blant

annet gjennom fortellerkunsten eventyr. Mari er en god forteller og formidler og det å høre om Nicholas Culpepers liv i eventyrform, gjorde det i hvert fall for meg lettere å huske tørre fakta.

Siste dag i urtesirkelen laget vi en salve og ble avsluttet med et herlig urtefotbad på Losæter, mens Mari fortalte eventyr for oss deltagerne.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

55


A K T U E LT

|

STRESS: Isabelle Schjelderup er opptatt av å hjelpe barn og voksne med å takle hverdagsstresset, og har skrevet boka «Lek med yoga».

56

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Yoga for barn og ungdom


Yoga og livsmestring i barnehage og skole AV ISABELLE SCHJELDERUP / ALLMENN NATURTERAPEUT MNNH Denne artikkelen er tidligere publisert her: https://www.fagsnakk.no/helse/psykisk-helse/ yoga-og-livsmestring-i-barnehage-og-skole/

Har du merket hvor vanskelig det er å følge med på hva en lærer eller annen person sier hvis du er skikkelig stresset? Og hvordan det kan knyte seg i magen – eller dra seg til i nakke, skuldre, hode eller annet sted i kroppen – når stress har tårnet seg opp? Eller hvordan stress kan gjøre deg irritabel, eller kanskje få deg til å bryte ut i tårer? Du kan sikkert si deg enig i at ingen av oss fungerer optimalt når vi er stresset. Da er vi ikke den beste og mest balanserte versjonen av oss selv. Slik er det også for barn og unge.

EN HEKTISK OG UTFORDRENDE HVERDAG

Nyere forskning viser at dagens barn og unge er mye preget av stress. De er i en livsfase der de skal utvikle seg og lære mengder av nye ting. De skal finne en trygg tilhørighet i seg selv og i verden. De skal koble på alle sansene og lære seg både å kjenne på sterke følelser og finne ut av hvordan de skal forholde seg til egne følelser. De skal finne ut av hvem de er, og hva de vil, i møte med hva andre vil, og hva samfunnet forventer av dem. Samtidig skal de ta til seg masse ulik faglig kunnskap – særlig i skolesammenheng.

Det finnes mye forskning på at stress, press, belastninger og traumer går på bekostning av vår evne til å lære. «Overlevelseshjernen» (en betegnelse for de delene av hjernen som trer i kraft under stress) går på bekostning av «Lærehjernen» (en betegnelse for de delene av hjernen som er sentrale for læring, hukommelse og å forankre/integrere hva vi lærer). Det er ikke lett å være barn eller ungdom og skulle ta til seg masse ny lærdom hvis de ofte er i stressmodus. Det å leve fordrer i seg selv mye av hver enkelt av oss. I perioder kan det føles som alt fungerer fint, med venner, familie, skole, jobb og helse. Men så snur det; en, eller gjerne flere, større og mindre belastninger inntreffer. Du som jeg har nok i perioder følt at hva livet bringer, kan være for mye for deg og hva du kan tåle. Det blir vanskelig å finne en balanse, i deg selv, og i møte med hva andre personer, jobb, skole og familie forventer av deg. I disse periodene er det viktig å ha gode verktøy for å takle livet og til å møte hva livet krever av deg.

FOLKEHELSE OG LIVSMESTRING I BARNEHAGE OG SKOLE

Men hvordan sørge for at alle barn og

unge i dag får med seg gode verktøy på veien? Det er ett av spørsmålene som danner grunnlaget for at norske skoler og barnehager har tatt med seg et nytt begrep inn i sine rammeplaner og læreplaner; Livsmestring. I skolen finner vi dette begrepet innenfor det nye tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. På ulike vis, i ulike fag, skal barn og unge lære å utvikle ferdigheter innenfor å mestre livet. Dette er innført vel vitende om at å mestre livet ikke bare er viktig for den enkeltes helse i kropp og sinn, men også i et folkehelseperspektiv. Siden det å utvikle ferdigheter til å mestre livets opp- og nedturer har fått en så viktig plass i barnehage og særlig skole, er det naturlig å spørre seg hvordan dette skal gjennomføres, og hvilket innhold og hvilke redskaper som skal tas i bruk.

YOGA ER BRA FOR BARN!

I mine øyne er det naturlig at yoga kan være ett av de «redskapene» som tas i bruk innenfor barnehage og skole. Yoga har i mang en forskning vist seg å gi barn og unge (også voksne) gode verktøy til å få et roligere sinn, i en sterkere, sunnere og mer fleksibel kropp, og også til å markant forbedre >>>

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

57


FULL KONTROLL: Disse to jentene har full kontroll. –Yoga er bra for barn, sier Isabelle Schjelderup. FOTO: PAUL PAIEWONSKY


deres evne til å lære og å huske hva de har lært (blant annet ved å redusere stressreaksjoner generelt, og ved at de delene av hjernen som har med læring, hukommelse og nytenkning, vokser seg sterkere). Yoga har også vist seg å bedre sosiale og relasjonelle ferdigheter, samt evnen til selvregulering (som innebærer å kunne harmonisere og håndtere følelser, tanker og adferd). Dette passer som hånd i hanske til at det i overordnet læreplan vektlegges at temaet Folkehelse og livsmestring også skal søke å hjelpe det enkelte barn og ungdom til å utvikle et godt selvbilde og en trygg identitet. For når et barn eller en ungdom er mer harmonisk, og evner å mestre livets utfordringer i større grad, så vil det bli mer trygt på seg selv og egne ferdigheter. Økt evne til selvregulering viser seg også å gjøre at omgivelsene responderer mer positivt på en, og bedrer også slik sett sosiale relasjoner. Resultatet blir at den enkelte rett og slett kan synes bedre om seg selv, som er et viktig element i å skape en trygg identitet: Dette her, det er jeg, og jeg er en som kan mestre mange ting, og er likandes!

HVEM ER JEG?

«Å kjenne seg selv» er et relativt vanlig begrep. Det er nettopp hva kroppen vår gjør, den kjenner møtet mellom seg og verden. Gjennom sansene, via kroppens respons på hvordan vi blir møtt og ivaretatt, og mer og mer via følelsene. En kroppslig identitet og forankring skapes før en personlig identitet blir til. Et lite barn har ikke verbalt språk, men snakker like fullt via kroppen. Om kroppens språk blir hørt, forstått og møtt, kan barnet finne en trygg

forankring i, og med, sin egen kropp, og i møte med omverdenen.

UTVIKLING AV ET POSITIVT SELVBILDE OG EN TRYGG IDENTITET

Barnet har ulike utviklingstrinn det skal igjennom i løpet av oppveksten. Hvert trinn inneholder et sett med kompetanser, ting barnet skal lære seg – og mestre – så godt som mulig. Det første utviklingstrinnet barnet skal igjennom, er å danne en opplevelse av væren, av å høre til. Av å finnes, rett og slett. Og det starter med at barnet blir kjent med seg selv og verden – via kroppen. «Når du har en kroppslig grunnfornemmelse av væren, så er denne med å bære opplevelsen av "hvem du er"», sier professor Per-Einar Binder i sin bok Hvem er jeg? Om å finne og skape identitet. Erik Erikson er kjent for sin personlighetsutviklingsteori. Altså hvordan vår personlighet og identitet dannes. Erikson vektlegger ulike utviklingstrinn som barnet gjennomlever, og forteller om hvordan hvert av disse trinnene leder til ulike selvfølelser. Til sist danner summen av alle disse selvfølelsene vår personlighet – eller identitetsopplevelse. For eksempel kan det første trinnet barnet gjennomlever, primært før det danner verbalt språk, lede til at barnet sitter igjen med selvfølelsene «jeg er verdt å elske, jeg er trygg og hører til», eller motsatt; «jeg er en som ikke er verdt å være glad i, jeg er ikke trygg, og jeg hører ikke til her». Slike selvfølelser blir som indre arbeidsmodeller å regne, i hvordan barnet siden opplever seg selv og sine omgivelser, og følgelig også hvordan det møter seg selv og verden.

YOGA – ET GODT VERKTØY FOR BEDRE BALANSE I KROPP, SJEL OG SINN

Det er spennende å finne et felles språk mellom tankene i ulike fagtradisjoner. I yogafilosofien finner vi et interessant system som kan relateres til utviklingen av vår personlighet, som ble beskrevet i tekster svært langt tilbake i tid; Chakrasystemet. Tanken i dette systemet er at kroppen vår er bygd opp av to deler. En fysisk del, og en mer subtil del – bestående av energi, som også kan benevnes som vår livskraft. I noen skrifter beskrives 7 energisentre (andre steder flere enn 7), som alle ligger langs ryggraden. Hvert av disse sentrene kan relateres til de ulike utviklingstrinnene barn og unge skal igjennom på sin reise «mot å finne seg selv»; hvem er jeg, og hvem vil jeg være? Her er eksempler på hvordan yoga kan støtte utviklingen av 2 av de nevnte 7 trinnene – og jeg har relatert det til psykologiens forståelse av hva slags kompetanser og selvfølelser som skal utvikles – på veien mot dannelsen av en trygg identitet:

ROTCHAKRAET – TRYGGHET, TILLIT, TILHØRIGHET

En del av yoga er fysiske aktiviteter eller øvelser, kalt for asanas. Til forskjell fra de fleste andre sportslige aktiviteter er det i yoga et fokus på å øve opp kroppsbevissthet. Det innebærer å legge merke til hvordan du gjør øvelsene, hvordan kroppen din er plassert, kjenne føttene dine mot underlaget, ha fokus på en rolig og langsom pust inn og ut av nesen, og å være mest mulig til stede i hver bevegelse, hvert øyeblikk. Økt kroppsbevissthet forebygger ikke bare skader, men hjelper også barna å utvikle evnen til å kjen-

>>>

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

59


Komplette kosttilskudd for

IMMUNFORSVARET

PRØV I DAG FÅ 30% RABATT på innkjøpspris. Tilbudet gjelder kun NNH medlemmer Fri frakt over kr.2500,-

utvalgte urter, vitaminer og mineraler

For mer informasjon se Biosan.no , Kontakt oss på info@biosan.no eller på tlf: 69 33 50 29


LEK: For barna blir de nyttige yogaøvelsene som en lek å regne.

ne når de er sultne, trøtte, er kalde eller varme. Hvilket igjen er viktig for å bygge opp deres evne til å regulere seg selv, som er essensielt for at de blant annet skal kunne fungere godt sosialt, og finne ro i kropp og sinn. Yoga kan kort og godt hjelpe oss med å lande i vår egen kropp, å komme «hjem til oss selv». Til å få en rotfestet opplevelse av hvem vi er.

HJERTECHAKRAET – EMPATI, RELASJONER, SELVREGULERING

Gjennom yoga sine ulike deler – fysiske øvelser, pusteøvelser, mindfulnessfokus, meditasjoner og yogafilosofi – øver vi opp evnen til å møte, favne og romme oss selv og livet, slik det er. Blant annet ved å få en bevissthet om at det er naturlig med endringer. Vi prøver å forbinde oss til naturen, til at også i oss, og i livet, bor naturens mange skiftninger. Det er like naturlig å oppleve kalde vinterdager, som varme sommerdager, iblandet en og annen storm, og til tider en naturkatastrofe. Det er naturlig å føle hva vi føler, tenke hva vi tenker, og oppleve hva vi opplever. På samme tid øver vi på å

få en forståelse av at vi er mer enn våre følelser, tanker og handlinger. En av de mange måtene yoga øver opp alt dette, er ved å fokusere på de ulike øvelsene sine navn. La oss ta øvelsen kobrapose som eksempel. Hva kjennetegner en kobra? Den er fleksibel, rask, ser seg om, kan fange sin egen mat hurtig, og den kan skifte ham når den har vokst ut av sitt gamle skinn. I yogastunden kan vi når vi instruerer øvelsen, relatere kobraen sine egenskaper til barnas eget liv. Snakke om at også de noen ganger trenger å handle raskt, å være smidige og fleksible. De kan også gi seg selv næring, ikke bare i form av mat, men i form av å lytte til hva de trenger, og så handle etter det. Og, de kan vokse på sine erfaringer, på sine såkalte feiltrinn, på hva livet lærer dem. De kan bli klokere, mer vennlige mot seg selv og andre. De kan også skifte ham når de har vokst ut av den forrige. De kan alltid bli en «større» utgave av seg selv.

TEST UT YOGA MED BARN OG UNGE!

Gå i gang og bli kjent med yoga på egen hånd. Det er først gjennom selv å kjenne

effekten av yoga at du vil kunne bringe det videre – til barn og unge du har med å gjøre. Det vil være en skattkiste med gode verktøy du i så fall introduserer for dem, som de kan bruke på sin reise i livet. Det er lettere for barn og ungdom å lære alt de skal lære, å utvikle alt de skal utvikle, inkludert å finne ut av hvem de er – og danne seg en trygg identitet, når de finner ro, balanse og føler mestring. Og du kan hjelpe dem med å innarbeide konkrete verktøy – nyttige for å skape bedre balanse i kropp, sjel og sinn i møte med livets mange utfordringer. Det er livsmestring.

VIL DU LÆRE MER OM YOGA FOR BARN OG UNGDOM? •

I 5 podkaster kan du høre meg fortelle mer om yoga, barn og unge. Prøv ut konkrete øvelser og få med deg gode tips og råd på veien: https://www.fagsnakk.no/helse/ psykisk-helse/podkast-gjor-yoga-medbarn-til-en-lek/ Du kan også lese mer i min bok Lek med yoga, og den kommende boken Yoga og livsmestring i skole og oppvekst.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

61


A K T U E LT

|

NAFKAM

STYRELEDER I NNH, JOHN PETTER LINDELAND.

NNHs styreleder oppnevnt i NAFKAMs senterråd NNHs styreleder John Petter Lindeland er oppnevnt som representant for alternative behandlerforbund i senterrådet for Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM). Med John Petter i rollen er vi trygge på at terapeutorganisasjonene i Norge her har fått en dyktig representant med mye erfaring og faglig integritet. Av Svein Johannessen, nettredaktør NNH

Alle eksterne kompetansesentra som er lagt til UiT Norges arktiske universitet under Institutt for samfunnsmedisin (ISM), skal fra 2021 ha egne senterråd. Disse rådene skal gi sentrenes ledere råd angående strategier, veivalg og overordnede planer; om fagutvikling og forskning, samt om framdrift og utvikling av sentervirksomheten.

En styrke at terapeutorganisasjonene er representert

Medlemmene i NAFKAMs senterråd oppnevnes formelt av ledelsen ved

62

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

Institutt for Samfunnsmedisin (ISM) ved UIT Norges arktiske universitet, i dialog med senterets leder. Vi gratulerer NNHs styreleder John Petter Lindeland med oppnevnelsen og spør han i forbifarta hva det betyr for terapeutorganisasjonene å ha en representant i NAFKAMs senterråd og hva han kan bidra med i denne rollen. – Eg meiner det er ein styrke at terapeutorganisasjonane er representert i eit slikt råd. Me sit på mykje kunnskap knyta til det reint faglege, men også om historia og politiske prosessar

både nasjonalt og internasjonalt. Det kan vera viktig å ta med seg når ein skal vurdera nye strategiar. Vårt fokus på pasienttryggleik samsvarar med NAFKAM sine prioriteringar. – Det internasjonale nettverket som me den seinare tida har utvikla gjennom NNHs medlemskap i World Naturopathic Federation, vil vere svært nyttig å ta med seg inn i dette arbeidet. I tillegg har eg mykje organisasjonserfaring som leiar i NNH og ein del erfaring når det gjeld prosess og gjennomføring av forsking gjennom mi


Faksimile

deltaking i pilotstudien om soneterapi og biholebetennelse i samarbeid med NAFKAM. – Me skal ha vårt fyrste møte i desember, og får då meir informasjon om det vidare arbeidet.

Fokus på behandling av kreft, kroniske og psykiske lidelser

De neste fem årene skal NAFKAM ha et ekstra fokus på bruk og sikkerhet ved alternativ behandling av personer med kreft, kroniske og psykiske lidelser. Fokuset vil bli godt ivaretatt av rådsre-

presentanter som har spesialkompetanse på nettopp disse områdene. – Vi har fått på plass et meget kompetent og variert råd. Rådet består av eksperter som både vil kunne diskutere og gi oss råd om både nåværende og videre forskning. Vi ser også for oss at deres bakgrunner vil hjelpe oss med å utvikle nettverk, og sikre ulike perspektiver i vårt arbeid. Det er jeg svært glad for, sier NAFKAMs leder Miek Jong, som også er rådets sekretær og møteleder. På spørsmål om hvorfor nettopp

John Petter Lindeland/NNH ble oppnevnt som representant i NAFKAMs senterråd sier hun: – Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er et stort og bredt forbund, som organiserer utøvere av flere av de terapier som brukes mest av den norske befolkningen. Vi oppfatter Lindeland til å ha bred innsikt fra sin lange erfaring på feltet, både som terapeut, fra tillitsverv i sin organisasjon og som deltaker i samfunnsdebatten samt den offentlige utredningen av reguleringen.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

63


DEBATT

|

Åpent brev til NAFKAM

Hva skal vi med NAFKAM? Av Thore K. Aalberg.

Aarbakkeutvalget

I egenskap av styreleder i en av Norges eldste og eneste pasientforening, NHPF, innen alternativ medisin, representerte jeg i en årrekke foreningen i møter med politikere, helsemyndigheter, på konferanser og i andre fora hvor alternative utøvere møttes, bl.a. SABORG. Stortinget presset på 1990-tallet helseminister, Hernæs fra AP, til å opprette et utvalg for å se på alternativmedisinens plass i det fremtidige Helsenorge. NHPF tok det som en selvfølge at vi på vegne av brukerne ble oppnevnt til å sitte i Aarbakke-utvalget. Stor ble derimot vår forbauselse da Hernæs ikke fant plass til oss, men derimot en representant for Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon. Fem av de 12 medlemmene var leger, tre var alternative. (1) Som et plaster på såret fikk NHPF plass i den såkalte referansegruppen til utvalget. På papiret skulle vi følge opp gruppen og komme med innspill. Møtene vi hadde med myndighetene fungerte på den måten at helsebyråkratiet informerte oss om bl.a. at vi ikke kunne regne med en autorisasjonsordning for alternative utøvere.

Pengesluket NAFKAM

Det er ikke uvanlig at politikere setter inn sine egne folk i utvalg og til andre posisjoner. Lederen av utvalget var professor dr.med. Jarle Aarbakke. Sammen med seg hadde han bl.a. professor, dr.med. Vinjar Fønnebø, også han fra Universitet i Tromsø. Det er vel neppe noen stor overraskelse at NAFKAM ble lagt til Universitetet i Tromsø med Vinjar Fønnebø som første direktør. Han satt helt frem til 2020. Helsedirektoratet opprettet en forskningsgruppe, som skulle evaluere NAFKAMs virksomhet, og hvor flertallet ikke representerte alternativ medisin.

64

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

I 2013 la den frem sin innstilling (2). Det var i realiteten et slakt av virksomheten. De hadde brukt mye midler på prestisjeprosjektet «Uforklarlige sykdomsforløp», men lite på alternativ behandling, med unntak av noe på akupunktur. I begynnelsen av hadde NAFKAM knyttet til seg sosiologen Laila Launsø, som la frem interessant statistikk. Den viste bl.a. at medisinstudenter var mer negative til alternativ medisin etter endt utdanning enn i begynnelsen av studiet. De legene som var mest positive, var yngre kvinnelige allmennleger utdannet i utlandet. De mest negative var eldre mannlige sykehusleger, spesielt kreftleger, utdannet i Norge. Professorklagen ledet av biologen, Kristian Gundersen, gjorde ikke NAFKAM mindre skolemedisinsk. Heller ikke føringer fra departementet om at de skulle fokusere på bivirkninger av alternativ behandling. Hjemmesidene deres gjennomsyres av at pasienter må gå til lege før de oppsøker alternativ medisin. Ikke ulikt argumentene om at homøopati er virkningsløst, men at det hindrer pasientene i å oppsøke lege, som kom frem i rettsaken mellom forløperen til NHPF og Helsedirektoratet. For øvrig en sak som foreningen vant i Høyesterett, da direktoratet i realiteten ville forby homøopatisk behandling. Det ser ut til at helsemyndighetene i dag ikke bryr seg om den rettskraftige dommen fra 1966. Innenfor samfunnsvitenskapene er det et sentralt spørsmål når det gjelder nye tiltak: Hvem tjener på dem, og hvem taper. NAFKAM har i realiteten blitt et alibi for helsemyndighetene og fungerer som et mikrofonstativ for staten. Hovedtyngden av de ansatte er medisinere som har med seg sitt tankegods og vitenskapsforståelse og dermed preger hva det skal forskes på og hvordan. I 2020 hadde NAFKAM en

bevilgning på knapt 14 millioner kroner. Med dagens kroneverdier utgjør det i en 20-års periode ca. 280 millioner kroner til en virksomhet som i realiteten var berget som fødte en mus.

Forskning på alternativ medisinens premisser

Mye forskning viser at reelle forandringer kommer nedenifra og ikke ovenfra. Hvor hadde alternativmedisinen i dag vært, med et budsjett på 280 millioner kroner, hvis alternative utøvere hadde satt premissene for hva det skulle forskes på? Antagelig hadde det bidratt til mer kunnskap om alternativ medisin, økt bruken av den og redusert helsekostnadene med muligens flere milliarder. Forskningen kunne organiseres på flere måter gjennom enkeltutøvere, behandlerorganisasjoner og NHPF. Hvem skulle så avgjøre hvem som fikk midler? Både organisasjoner og SABORG kunne ha den oppgaven. Hadde de ikke den kompetansen som trengs, kunne de knytte til seg folk som har det. Noen alternative utøvere har forskningskompetanse, og en av dem har til og med tatt doktorgrad og blitt professor i forebyggende medisin. Det er de som har vært i møte med pasientene som har de største forutsetningene for å vite hva det ville ha vært tjenlig å forske på. Frittstående forskere utenfor det offentlige systemet ville kunne kaste seg raskt rundt hvis det er hendelser hvor det mangler forskning eller forskningsresultatene er få eller spriker.

Homøopatisk forebygging og behandling av epidemier og pandemier

Homøopatisk profylakse og behandling har lenge vært brukt i forbindelse med pandemier. I mange land er homøopati en del av de offentlige helsevesen. I England er det offentlige homøopatis-


ke sykehus. Homøopatien står sterkt i England etter at Parlamentet så at de bydelene i London som fikk homøopatisk medisin i forbindelse med en av de mange koleraepidemiene, hadde lav dødelighet. Samme erfaringer ble gjort under spanskesyken, men også i moderne tid. Gul feber og influensa kan behandles. Finlay Institute på Cuba gikk over til å behandle epidemier og pandemier med homøopatisk profylakse, bl.a. svineinfluensa. Medisineren og forskeren Isaac Golden har utviklet et barnevaksinasjonsprogram. Medisineren og forskeren Tinus Smits fant ut hvordan han kunne behandle autisme homøopatisk.

Alternativ eller supplement til dagens eksperimentelle og patenterte Covid-19-vaksine

Aktuelle problemstillinger kunne være: •

I hvor stor grad vil styrking av immunforsvaret ved hjelp av LCHF-kosthold kunne forebygge og redusere mulige bivirkninger i forkant av Covid-19vaksine og mildne sykdomsforløpet? I hvor stor grad vil styrking av immunforsvaret ved hjelp av betennelseshemmende urter, som for eksempel gurkemeie, kunne forebygge og redusere mulige bivirkninger i forkant av Covid-19- vaksine og mildne sykdomsforløpet? I hvor stor grad vil bruk av C- og D-vitaminer, i store nok doser,

kunne forebygge og redusere mulige bivirkninger i forkant av Covid-19- vaksine og mildne sykdomsforløpet? I hvor stor grad vil mineraler, som bl.a. sink, kunne forebygge og i redusere mulige bivirkninger i forkant av Covid-19- vaksine og mildne sykdomsforløpet? I hvor stor grad vil bruk av Omega 3, i hensiktsmessige doser, kunne forebygge og redusere mulige bivirkninger i forkant av Covid-19- vaksinen og mildne sykdomsforløpet? I hvor stor grad vil bruk av antioksidanter, kunne forebygge og redusere mulige bivirkninger i forkant av Covid-19- vaksinen og mildne sykdomsforløpet? I hvor stor grad vil akupunktur, akupressur, massasje og andre alternative behandlingsformer kunne forebygge og behandle epidemier og pandemier? I hvor stor grad vil Thuja i homøopatisk dose, kunne forebygge og redusere mulige bivirkninger i forkant av Covid-19vaksine? I hvor stor grad vil bruk av ulike nosoder (homøopatisk nosode er et preparat laget av sykdomsprodukter) av Covid-19, bl.a. JPV, OW (Delta-varianten) eller av vaksiner, som bl.a. C19MOD2020V (Moderna), kunne hindre smitte og sykdom? I hvor stor grad ville punktene 1 – 9 kunne redusere og eventuelt

fjerne oppståtte bivirkninger av Covid-19-vaksine? Å være en spydspiss når det gjelder forskning på en alternativmedisinsk tilnærming til Covid-19-viruset i Norge er nok for sent denne gangen. Influensa er det hvert år, og nye og gamle epidemier og pandemier, og med stadig muterte virus, vil komme. Men det er fortsatt ikke for sent å snu. Ingenting ville glede meg mer hvis NAFKAM vil være tidsaktuell og forske på relevant alternativ medisin. Skal NAFKAM ha noen fremtid må de være i forkant i stedet for å forbli i etterkant av utviklingen. Men det må da være under forutsetningen av at • • •

Myndighetene ikke setter begrensinger for forskningens frihet Forskningen er på alternativmedisinens premisser Forskningen kommer pasienter som oppsøker alternative utøvere, til gode.

Hvis NAFKAM opplever seg som vingeklippet av myndighetene, hva gjør de med det? Kanskje de gjør ingenting og svarer «Gott denkt für uns». Ved å sette dagsorden som pasienter, behandlere og storsamfunnet vil kunne nyte fruktene av, vil NAFKAM kunne bli synlige og ikke en parentes i Helsenorges alternativmedisinske historie. Har NAFKAM vilje og evne til å ta en utfordring, selv om enhver forandring for de fleste fortoner seg som krevende og smertefull?

Referanser 1. NOU Norges offentlige utredninger: (1998:21) Alternativ medisin 2. Oxford Research: (2013) Fra minefelt til etablert forskningsområde Evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

65INTERVJU

|

med en av NNHs studentmedlemmer

Jeg trives veldig godt som medlem hos NNH Intervjuet av Lidia I. Myhre

Navn: Santa Alexandra L. Hasleengen, 32 år Bosted: Elverum Utdanning: Studerer Biopati ved Tønsberg Medisinske Skole. Tidligere er hun utdannet innen kommunikasjon. Fortell litt om din bakgrunn – Jeg er opprinnelig fra Latvia. Vi flyttet til Norge i 1997 på grunn av min fars håndballkarriere og siden har vi bodd her. Jeg er gift og har tre barn. Hva er dine fritidsinteresser? – Jeg er veldig glad i matlaging som igjen fører til sosiale sammenkomster. Å ære ute i naturen, reise til nye steder og utforske nye kulturer inspirerer meg. Jeg liker å være fysisk aktiv, tilbringe tid sammen med familien min,

og ikke minst nyte livet og alt det livet gir meg. Hva fikk deg til å studere naturterapi? – Jeg har bestandig vært interessert i naturmedisin og alternativ behandling, men trodde aldri at jeg skulle ta utdanningen innenfor dette feltet. Det var egentlig ved en tilfeldighet at jeg søkte på studie ved Tønsberg Medisinske Skole. Biopati er utrolig spennende for meg og jeg angrer ikke på «tilfeldigheten» som førte til at jeg søkte på dette studiet. Den forrige regjeringen innførte merverdiavgift på alternativ behandling – hva tenker du om det? – Jeg tenker at dette er veldig

demotiverende for både nåværende og fremtidige terapeuter. Jeg forstår heller ikke hvorfor naprapater og osteopater får fritak fra merverdiavgift, men ikke andre terapeuter som har en lang utdanning, når alle sammen yter helsehjelp. Osteopati er også, og har bestandig vært, en alternativt form for behandling, men allikevel vedtar Stortinget å autorisere osteopater som helsepersonell. Hvorfor valgte du NNH som din fagorganisasjon? – Jeg trives veldig godt som medlem hos NNH og får mye hjelp og veiledning når jeg trenger det. Veldig dyktige mennesker som jobber der og utfører en utrolig viktig jobb.

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

67


Modell

Steri-Techª

Helsesko for profesjonelle brukere

.

Beskrivelse CLOG Steri-Tech™er en ideell sko for profesjonelle brukere som tilbringer mye av tiden stående og som har en tendens til å lide av ubehageligheter i føttene og tretthet i bena. Egnet til bruk i sykehusets , operasjonsavdelinger, laboratorier, intensivavdelinger, post-OP og andre typer helseinstitusjoner. SpesiÞkasjoner:

Steriliserbar - kan autoklaveres i 15 min ved 134 grader C. Antistatisk

konstruert for å hindre spredning av akkumulert statisk elektrisitet

InnleggssŒle kan tas ut for ekstra rengjøring Sjokk absorberbar - konstruert for å motvirke og redusere mikrolesjoner i ledd, ben og følelsen av trette ben Beskyttende konstruksjon slik at væsker ikke kan trenge inn i skoen Pusteegenskaper - regulerer temperatur og fuktighetsdannelse i skoen AnkelbŒnd (Strap) kan tas av Vaskbar - kan maskinvaskes opp til 90 C Antiskli sŒle - Sålen er laget for å unngå å skli mot underlaget Lukter godt - materialet hindrer stygg lukt etter lang tids bruk 100% resirkulerbar Finnes i ßere farger. St¿rrelser: 35/36 - 47/48.

Fraktfri levering for kj¿p over Kr 1200.-.

Pure Medical AS Øvre Flatås vei 12, 7079 Flatåsen Epost: pure@online.no / Tel:72591500


Nytt frå World Naturopathic Federation Health Technology Assessment on Naturopathy

Det viktigaste enkeltprosjektet WNF har gjennomført (til dags dato), er Health Technology Assessment on Naturopathy (HTA-Naturopathy) 1) . Eit HTA-dokument er standarden som styresmakter og WHO brukar når dei evaluerer ein profesjon og avgjer korleis den kan samanliknast med andre helseprofesjonar. HTA skisserer tryggleik, effekt, kostnadar, praksis og forsking som støttar ein profesjon. HTA-dokumentet blir på om lag 400 sider, og vert forhåpentlegvis publisert i slutten av dette året. Dette kjem til å bli eit svært viktig dokument knyta til NNH sitt arbeide med framtidig regulering og politikkutvikling. WNF har lagt ned eit enorm arbeid, og meir enn 50 forfattarar har bidratt i prosjektet – og 40 medlemsorganisasjonar har vore med å fagfellevurdert materialet, deriblant NNH.

Utdanningsdokument publisert

Etter ein to-års gjennomgang av naturopatisk utdanningsprogram frå heile verda, har WNFs utdanningsutval fullført arbeidet med WNF Naturopathic Educational Program og WNF Technology Enhanced Education2). Det siste omhandlar bruk av digitale verktøy innan utdanning, og kor stor prosent ein blant anna tilrår.

Miljø og helse

WNF Environmental Committee har arbeida med ein nettstad for å informera publikum om miljørisiko og helse. Lanseringa har vore forsinka på grunn av Covid-pandemien, men er nå operativ 3). Kjelder: 1. http://worldnaturopathicfederation.org/wnf-research-working-group/ 2. http://worldnaturopathicfederation.org/newsevents/test/ 3. https://www.wnf-environmental.org/

NNHs landsmøte 2022 NNH avholder landsmøte landsmøte annethvert år. Neste landsmøte avholdes 29. april 2022. Møtet blir gjennomført digitalt, og vi oppfordrer alle NNH-medlemmer til å delta. Det er kun terapeutmedlemmer, seniormedlemmer og studentmedlemmer som har stemmerett på landsmøtet. Assosierte medlemmer har ikke stemmerett, men er velkommen til deltakelse. Innkalling vil bli sendt ut til alle medlemmer i mars 2022.

Lidia Ivanova Myhre Generalsekretær NNH

naturterapeuten • Nr. 2 - 2021

69


Terapeututdanning Ønsker du å hjelpe andre til bedre helse og livskvalitet? Gjennom en av våre fire terapeututdanninger, får du en komplett utdanning innen helhetlig, naturmedisinsk behandlingsmetode. Kvalifiserer til registrert terapeut i Brønnøysundregisteret og til medlemskap i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon, NNH.

Terapeutisk grunnutdanning De to første årene er felles for alle utdanninger og består av fagene: Grunnmedisin, Ernæring, livsstil og miljø, Naturmedisin, Helsecoaching og Praksis. Gjennomføres på 2 år deltid. I tillegg velger du én av følgende spesialiseringer:

Fagskole Biopati

Ernæringsterapi

Urtemedisin

Soneterapi

m/øreakupunktur

Biopati baserer seg på å gjenopprette balanse og likevekt i menneskekroppen gjennom naturlige og bivirkningsfrie behandlingsmetoder.

Ernæringsterapi bygger på at riktig kosthold og livsstil kan forebygge og behandle flere sykdommer, og bidra til god fysisk og psykisk helse.

Medisinsk bruk av urter har vært benyttet i flere tusen år, og er ifølge WHO fire ganger mer benyttet enn skolemedisin på verdensbasis.

Soneterapi er en form for refleksologi basert på at forskjellige soner på kroppen avspeiler alle indre organer, knokler, skjelett og nervesystem.

2 år deltid

2 år deltid

1 år deltid

2 år deltid

*Det er kun fagskole Biopati som er akkreditert fagskoleutdanning. Denne utdanningen gir 120 studiepoeng over 4 år, samt vitnemål med tittel fagskole. De øvrige terapeututdanningene har enkeltfag fra fagskole Biopati de to første årene, noe som gir 60 studiepoeng og mulighet for støtte i Lånekassen. Fullført utdanning (3-4 år) gir vitnemål. Alle terapeututdanningene har samme opptakskrav som fagskole Biopati.

Oppstart: Høsten 2022

Varighet: 3-4 år deltid

Les mer: tunmed.no

Sted: Samlinger og nett facebook.com/tunmed post@tunmed.no Tlf: 33 61 10 90


Virksom fra første behandling Selges med garanti

Zeolitt kan øke livskvaliteten

Zeolitt

Zeolitt er et alkaliserende og mineralforbindende organisk produkt med utrensende egenskaper. Dette er et trygt og naturlig forekommende stoff. Kontinuerlig bruk gir best resultat. Kommer som pulever og krem.

Hva er zeolitt?

Zeolitt er mikroporøse mineraler med en definert, krystallinsk struktur med ørsmå kanaler som går i ulike retninger. Zeolitt har en kollektiv negativ ladning. Zeolitt suger til seg giftstoffer som en kraftig magnet, da disse som regel er positivt ladet. Ved kontakt fanges giftstoffene og kapsles inn i mineralpulverets helt unike gitterstruktur. Det kan tungmetaller, radioaktive metaller og andre stoffer som kroppen ikke har godt av. Zeolitt fungerer nesten som en sil som skiller ut de skadelige stoffene. Deretter fraktes giftstoffene trygt ut av kroppen, uten at kroppen eksponeres for dem igjen, fordi de er trygt fanget i zeolittstrukturen.

Se vår hjemmesidxe for flere unike produkter

Ole Vigs gate 16, 0366 Oslo 92 41 95 27 / 22 69 24 12 daniel@universalhelseprodukter.no

universalhelseprodukter.no UniversalHelseprodukter_208x278.indd 1

21/06/2021 20:35


B-BLAD • RETURADRESSE: NNH, SKIPPERGATA 9, 0152 OSLO

probioform.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.