__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

The China Study: tydelige sammenhenger mellom ernæring og helse

Selvhelbredelse – en forutsetning for livets bestående

Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede Nr. 3/2012 – 18. årgang - Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no N

O

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 26.–28. oktober

N


i nnh o l d

|

naturterapeuten nr. 3 – 2012

«Ja takk, begge deler» Helse i en ny tid!

Aromaterapi til hjelp for kreftrammede

• Side 22–24

• Side 16–17

•• Tingenes tilstand��������������������������������������������������������������   5 •• God kjemi blant eteriske oljer������������������������������������������   6 •• Helsekostprodukter under press�����������������������������������  8 •• Faglig oppdateringskalender������������������������������������������ 11 •• Nytt styre i biopatenes faggruppe��������������������������������� 12 •• Erteprotein senker blodtrykket�������������������������������������� 15 •• Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede ������� 16 •• The China Study ���������������������������������������������������������������� 20 •• «Ja takk, begge deler» Helse i en ny tid!���������������������� 22 •• Ein anekdote om medlemsfordelar i NNH����������������������25 •• Hjertehealing som healingmetode��������������������������������� 26 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2012����������������� 28 •• Selvhelbredelse, en forutsetning for livets bestående 30 •• Erling Berg Pedersen, et fyrtårn i naturmedisinen������ 32

Helsekostprodukter under press • Side 8–9

•• Som blinde pletter������������������������������������������������������������� 33

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNH’s syn Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Ragnhild Marie Næss,Tolvsrød Telefon 33 32 64 06/ 997 07 537 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Helen T. Holm. Mobil : 993 44 388 E-post: annonse@nnh.no

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri


N

O

N Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

Behan dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


l e d er

|

H e l en T . H o l m , R e d a k t ø r

Tingenes tilstand

S Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

Indianerhøvdingen sa: «Først når den siste fisken i elva er død, vil hvite mann forstå at penger ikke kan spises.»

om sivilagronom, cand.agrc., fra den tid det het Norges Landbruks høgskole, lider jeg naturlig nok under Landbruksoppgjøret. Jeg trenger ikke finne egne ord, E.F. Schumacher har funnet dem for meg, jeg siterer: «Blant de materielle ressurser er jord utvilsomt den viktigste. Si meg hvordan et samfunn bruker jorda si, og jeg skal med temmelig stor sikkerhet kunne si deg hva slags framtid det samfunnet har. Vi må kunne si at menneskets bruk av jord i første rekke må rette seg mot tre mål: Helse, skjønnhet og varighet. Det fjerde målet, det eneste som ekspertene godtar, produktivitet, vil da bli oppnådd nærmest som et biprodukt. Et rendyrket materialistisk syn ser matproduksjonen som det vesentligste ved jordbruket. I et videre perspektiv ser det imidlertid ut til at jordbruket må oppfylle i det minste tre oppgaver: – Å holde mennesket i kontakt med levende natur som det sjøl er en høyst sårbar del av – Å gjøre menneskets bo- og livsmiljø menneskelig og edlere – Å frembringe de matvarer og andre materialer som trengs til et passende liv

Neste utgave Kommer i desember 2012 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. desember. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

Jeg har ingen tro på at en sivilisasjon kan overleve i det lange løp dersom den bare anerkjenner den tredje av disse oppgavene og gjennomfører den så hensynsløst og voldsomt at de to andre oppgavene ikke bare blir forsømt, men faktisk systematisk motvirket. I stedet for å lete etter midler som kan øke avgangen fra jordbruket må vi finne fram til en politikk som gjenreiser landsbygdas kultur og gjør det mulig å sysselsette flere i jordbruket på en meningsfylt måte, enten det nå skjer på heltids- eller deltidsbasis. Og vi må rette alle våre handlinger i jordbruket inn mot de tre sammenhengende idealene om helse, skjønnhet og varighet.

Den omfattende mekanisering og bruken av kjemiske midler har skapt en ny sosial struktur i jordbruket, og gjør det umulig for mennesket å komme i virkelig kontakt med levende natur. Denne utviklingen støtter i virkeligheten alle de farlig moderne tendensene til vold, fremmedgjøring og miljøødeleggelse. Helse, skjønnhet og varighet er knapt emner man snakker om lenger, men dette er likevel ikke annet enn et nytt eksempel på forakten for menneskelige verdier. Det betyr forakt for mennesket og fører uunngåelig til at man dyrker «økonomismen» og dens idealer. Dette ble vel og merke, skrevet i 1991 og siden den gang er mang en melkerobot installert i norske fjøs og mange tonn kunstgjødsel og sprøytemidler spredd ut. Den rød-grønne regjeringen har langt igjen for å nå målet om 15 % økologisk matproduksjon. Dr. Bjørn J. Øverby sin artikkel i Naturterapeuten 2/2012 vekker til videre ettertanke. Det er store og mektige krefter som styrer i økonomi og samfunnsliv. I boken «Trylledrikken» av Michael Ende sier St. Sylvester: ”Jeg skal si dere, mine små venner, at under evighetens synsvinkel ser tingene ofte ganske annerledes ut enn i jordelivets snevre tidsramme. Da ser man at det onde egentlig er nødt til å tjene det gode, i siste instans. Egentlig er ondskapen en motsigelse i seg selv. Den streber alltid etter makten over det gode, men uten det gode kan den ikke eksistere, og skulle den en gang klare å tiltuske seg all makt, så ville den uvergelig komme til å ødelegge nettopp det den tilstreber å ha makt over. Derfor kjære venner, kan den bare finnes så lenge den er ufullstendig. Var den total, ville den oppheve seg selv. Nettopp derfor har den ingen plass i evigheten. Evig er bare det gode, for det bærer ingen motsigelse i seg. «HØ!» skrek Jakob Kakkel. redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • september 2012

5


T erap i

|

T R I N E S E DL A K N Y H U S ; fagsjef , natur o pat N A N

God kjemi blant eteriske oljer Eteriske oljer er komplekse strukturer. Når man er kjent med oljenes kjemi er det enklere å forstå deres flotte terapeutiske egenskaper. Minst like viktig er det å kjenne til de mindre heldige og farlige sidene ved de ulike eteriske oljene. ■ Eteriske oljer dannes i plantevev; i

blomstene, i bladene eller stenglene, i røttene, i fruktskallet eller i frøene. De blir iblant kalt for «sekundære metabolitter» fordi de dannes etter at planten er ferdig med hovedjobben med å absorbere oksygen og sollys for å lage sine byggematerialer, danne veksthormoner og spre de til sine celler og strukturer. Ved å benytte destillasjonsteknikker utvinnes aromatiske molekyler av plantestrukturene, slik at vi kan utnytte de som eteriske oljer. Ethvert fysisk materiale er sammensatt av atomer. Eteriske oljer består av atomer med hydrogen, oksygen og karbon i mange ulike komplekse sammensetninger. Karbon, oksygen og hydrogenatomer former uendelig mange ulike forbindelser som blir kjemisk navngitt (f.eks. linalool). I en eterisk olje er det i gjennomsnitt 100 forskjellige kjemiske stoffer. I rose otto er det så mange som 300. De to hovedkategoriene av kjemiske stoff er: Terpener og Terpenoider. Terpener kan deles inn i monoterpener og sesquiterpener. Monoterpener er svært vanlige og finnes i omtrent alle eteriske oljer i større eller mindre grad. De har 10 karbonatomer i sin oppbygning. Typiske eksempler er limonene, fins i sitrusoljer, og α-pinene, finnes i pine/ furu, rosmarin, frankincense/røkelse og tetre. Monoterpener er ofte smertestillende og har generelle styrkende kvaliteter. Chamazulene er et monoterpen som er det stoffet som gir chamomile blue/tysk kamille og yarrow/ryllik sin karakteristiske blå farge. Det har også smertestillende og anti-inflammatoriske egenskaper.

6

naturterapeuten • september 2012

Trine Sedlak Nyhus.

Sesquiterpener har 15 karbonatomer, er mindre vanlige og er å finne i et lite antall eteriske oljer. Bisabolene og zingiberene er eksempler på forbindelser som du finner i ingefær. De virker anti-inflammatorisk, og caryophyllene i sort pepper og nellik har antivirale kvaliteter. Innenfor gruppen Terpenoider finner vi alkoholer, aldehyder, ketoner, estere, fenoler, etere, oksider, laktoner, kumariner og sulfurforbindelser. Alkoholer deles inn i monoterpen alkohol og sesquiterpen alkohol. Monoterpen alkohol er de mest gunstige og ikke-giftige ingrediensene i eteriske oljer. De er vanlige å finne i eteriske oljer; menthol som man finner i peppermynte og andre mynter, linalool i lavendel og neroli, samt geraniol i geranium med en kjølende og beroligende virkning på huden. Linalool er også kjent for å ha en mentalt beroligende effekt (nøkkelingrediensen i lavendel).

Sesquiterpen alkohol er mindre vanlig, som for eksempel farnesol, som man finner i rose otto og chamomile blue/tysk kamille. Sesquiterpen alkohol stopper effektivt bakterievekst. Derfor blir disse eteriske oljene hyppig brukt i hudpleie produkter. Disse alkoholene er en variert gruppe med tanke på virkning, enkelte oljer har sterke antiinflammatoriske egenskaper, slik som bisabolol, som du finner i chamomile blue/tysk kamille. Aldehyder har en sterk aroma, og kan lett oksidere. De er derfor mest utsatt for å forårsake hudirritasjon. Citral er den mest vanlige og finnes i sitronmelisse, sitrongress, may chang og citronella eteriske oljer. Til tross for den skarpe lukten, har citralrike eteriske oljer vist seg å ha en beroligende effekt på nervesystemet og blodtrykket. Citralrike eteriske oljer har også med hell vært brukt ved candida albicans (soppinfeksjon). Ketoner er sammensetninger som gjør de eteriske oljene sterke, og de bør derfor unngås eller brukes kun i små mengder. Camphor er et vanlig keton som finnes i lavendin, rosmarin og ryllik. Det har potensiale til å påvirke epilepsi og øke frekvensen av epileptiske anfall. Disse oljene bør derfor aldri brukes til epileptikere eller andre i faresonen. Andre ketoner er thujon, som fins i abortfremkallende eteriske oljer som wormwood/malurt og thuja, som aldri brukes i aromaterapi. Det finnes likevel enkelte ketoner som er fordelaktige, slik som italidone, som fins i immortelle (everlasting/helichrysum) eterisk olje, noe som kan


gjøre den til en gunstig hjelp for sårtilheling av psoriasis. Estere oppstår av en reaksjon mellom en alkohol og en organisk syre. Esterne navnsettes med to ord, for eksempel linalyl acetate som finnes i lavendel, geranyl acetate (finnes i geranium og palmarosa) eller benzyl acetate (finnes i jasmine og ylang ylang). Estere er meget populære i parfymer fordi de har frukt- og blomsteraroma. De sies å ha anti-inflammatoriske, anti-spasmolytiske og mentalt beroligende kvaliteter. Fenoler kan være litt forvirrende når det gjelder navn, ettersom de slutter på ‘ol’ slik som alkoholene. Det er derfor nødvendig å kunne navnene. De er generelt sett potensielt kraftige og kan ha irriterende virkninger. Eksempler er thymol og carvacrol som er å finne i eterisk olje av timian og eugenol som finnes i nellik. Etere, – den du mest sannsynlig vil komme borti er myristicin, som

OBS OBS OBS Oppgraderingskurs i aromaterapi Det arrangeres i høst oppgraderingskurs i Bodø og Oslo. Kursene er godkjent av NNH og gir varig godkjenning i naturmedisinsk aromaterapi for de som har midlertidig godkjenning. Jfr utøverregisteret i Brønnøysund og momsfritak. Mer info på www.nnh.no/ Kurs og møter, ring NNH 22 33 32 20 eller send en epost til post@nnh.no

lig og det er ingrediensen som gjør at hvitløk lukter så sterkt! Om man tar for seg bestanddelene i en eterisk olje, vil den ingrediensen det er størst andel av (20–99 %), sannsynligvis være den mest biologisk aktive når du blander og bruker oljene. Men det vil likevel være mindre (1–20 %) eller til og med spor av bestanddeler (opptil 1 %) som har en viktig effekt for blant annet aromaen av den eteriske oljen. Det er helt nødvendig at alle bestanddelene arbeider sammen for å skape en synergistisk balanse. Mange av de små komponentene i de eteriske oljene spiller en viktig rolle i den store helheten av oljen, blant annet ved å motvirke bivirkninger av hovedvirkestoffene. Syntetiske oljer mangler denne helheten. trine@nn-s.no

finnes i muskat. Dette stoffet er ansvarlig for den kraftfulle ’euforiske’ virkningen av muskatolje og bør derfor kun brukes i små mengder. Oksider, – mest vanlig å se her er 1.8.cineole, hovedingrediensen i eucalyptusolje (navnet eucalyptol blir også brukt i dagligtale). Dette er en slimløsende, anti-inflammatorisk og antimikrobiell ingrediens, derfor den typiske bruken av eucalyptus ved forkjølelse. Laktoner, – mest vanlig er atlantolactone, som fins i sedertreolje. Laktoner kan være sensibiliserende, så forsiktighet må utvises på sensitiv hud. Kumariner, – den viktigste å kjenne til her er bergaptene, ingrediensen i sitrusoljer (høyest andel i bergamot og lime), som kan forårsake fototoksisitet. Det vil si at dersom huden er i kontakt med dette stoffet og bestråles med ultrafiolett lys, vil huden kunne bli skadet. Sulfurforbindelser, – her er det diallyl disulphide som er mest van-

Noter: Jennie Harding (BA TIDHA HNC, internasjonal aromaterapi foredragsholder og teknisk produktrådgiver for TISSERAND aromaterapiprodukter)

Partner søkes til kjøp av fjellstue/høyfjellshotell Bestyrerpar søkes Egen funksjon Bo der Utstyre et bibliotek i lokalene Hjelpe til Kanskje være vaktmester Henv. telf. 22 46 90 22. e-mail: mor-l@online.no

naturterapeuten • september 2012

7


a k tue l t

|

Kar i Øye , d ag l i g l e d er i H a v fruene A S

Helsekostprodukter under press Hvilke påstander er tillatt? EU krever nå dokumentasjon på alle helsekostprodukter. Dette er en ny situasjon for oss som produserer og selger produkter for å forebygge sykdom. Medisinindustrien har det motsatte utgangspunkt, nemlig å reparere. 8

naturterapeuten • september 2012

Myndighetene erklærer som et uttalt mål at det skal settes inn store ressurser på forebyggende helsearbeid, så vi har faktisk sammenfallende interesser. Nå gjelder det sikkerheten rundt produktene som anbefales, i tillegg til dokumentasjon på virkningen av dem. Tusenårige tradisjoner rundt bruk av naturlegemidler og folkekunnskap om naturmedisin er ikke len-

ger holdbart. Alt må dokumenteres gjennom pålitelige vitenskapeIige undersøkelser. I snart hundre år har den kapitalsterke medisinindustrien hatt sterk påvirkningskraft. Nå handler det kanskje egentlig om patenter og kontroll(?!). EFSA (EU’s organ for matsikkerhet) er nå i gang med etterprøving av ulike påstander, og mange produkter vil nok forsvinne fra hyllene. Om-


’’

E  FSA (EU’s organ for matsikkerhet) er nå i gang med etterprøving av ulike påstander, og mange produkter vil nok forsvinne fra hyllene. ega-3/Tran kommer svært godt ut i forhold til påstander bransjen har kommet med i mange år og det ligger over 15 000 undersøkelser til grunn for disse helsepåstandene.

Omega-3

Godkjenning nr 440/2011 av 6. mai 2011: 1. DHA bidrar til normal utvikling av hjernen hos foster og brystmelkbarn. Det bør gis informasjon til gravide og ammende om viktigheten av å ta 200 mg DHA. Daglig Omega-3 –inntak for voksne i.e: 250 mg DHA og EPA. 2. DHA bidrar til normal utvikling av synet for barn opp til 12 måneder. Det bør gis informasjon om at 100 mg DHA er minimum. Hvis denne påstanden er brukt i et blandingstilskudd, skal denne blandingen inneholde minst 0,3 % DHA. 3. Mors inntak av DHA bidrar til normal utvikling av øyet hos foster og die-barn. Det bør gis informasjon til gravide og ammende om viktigheten av å ta 200 mg DHA og EPA. 4. Vitamin D er nødvendig for normal utvikling av bein hos barn. Denne påstanden kan bare brukes for mat som er klart definert som vitamin D-kilde.

Nytt fra EFSA 27.07. 2012:

(Sitat) «EFSA har konkludert med at daglig inntak på 5 gram av langkjedete Omega-3-fettsyrer har ingen risiko for voksne. Panelet for diett,

ernæring og allergi (NDA) har kommet med følgende vitenskapelige uttalelse etter å ha gått gjennom data om eventuelle bivirkninger av høgt inntak av disse Omega-3- fettsyrene: Omega-3 langkjedete flerumettede fettsyrer (n-3 LCPUFA) – som eikosapentaensyre (EPA) og dokosahexaensyre (DHA)- spiller en viktig rolle i: • vekst og utvikling av hjernen • regulering av blodtrykket • nyrefunksjon • blodpropp • betennelser • immunologiske reaksjoner N-3 LCPUFA finnes i fisk og fiskeoljer, melk og marine alger. De kan også tilsettes i mat eller inntas som kosttilskudd. EFSA har gjennomført en rekke vitenskapelige vurderinger av påstander omkring helsegevinster ved inntak av n-3 LCPUFA. NDA-panelet har konkludert med at et daglig inntak av 2-4 g EPA og DHA-fettsyrer er nødvendig for å oppnå ønsket effekt på vedlikehold av blodtrykket og triglyseridnivåene, og at en daglig dose på 250mg er nok til å opprettholde normal hjertefunksjon. I tillegg, i sitt arbeid med referanseverdier på kosttilskudd, har panelet konkludert med at 250 mg daglig inntak er tilstrekkelig for å opprettholde god hjertehelse hos friske voksne og barn. Etter bekymringer fra flere medlemsland angående eventuelle bivirkninger av større doser Omega-3, har EU-kommisjonen spurt EFSA om vitenskapelig dokumenterte råd om hvilket øvre nivå som er trygt å anbefale. Panelet konkluderte med at de tilgjengelige data ikke er tilstrekkelige til å anbefale en øvre grense (UL) for Omega-3, individuelt eller i kombinasjon for noen a-3 PUFA – DHA, EPA, DPA individuelt eller i kombinasjon - for noen grupper i befolkningen. Imidlertid noterer panelet at inntak av Omega-3 fra fersk mat ikke

har negativ effekt verken på voksne eller barn. Den konkluderer med at inntak av EPA og DHA kombinert i doser opp til 5 gram daglig ikke medfører noen helserisiko for voksne. Ekspertene sier spesifikt at tilskudd av EPA og DHA opp til 5 gram om dagen ikke øker risikoen for bivirkninger som blødninger, uregelmessig glukosenivå eller svekket immunforsvar. Det er kjent i EU at de fleste får i seg langt mindre enn 5 gram Omega-3 pr dag fra mat og kosttilskudd. Det gjennomsnittlige inntaket er på 400–500 mg daglig for voksne, og barn konsumerer ca. 320 mg pr dag. Blant de som tar mest Omega-3 (fra fet fisk eller tilskudd), kan nivåene være opp til 2700 mg for voksne og 1700 mg for barn.» (sitat slutt)

Gjennomsnittstallene for EU er skremmende:

Barn: 0,32 gram Omega-3 = 25 % av anbefalt daglig dose Voksne: 0,4 gram Omega-3 = 32 % av anbefalt daglig dose Naturlig, ukonsentrert torskeleverolje inneholder 1,25 gram Omega-3 (5 ml/5 kapsler á 1g). Norske myndigheter anbefaler 5 ml (1 barneskje) tran daglig. Nå har EFSA konstatert at det ikke er noen risiko med å ta inntil 5 gram pr dag (= 2 store spiseskjeer). I Vest-Europa og USA er det et stort underforbruk av essensielle Omega-3-fettsyrer og tilsvarende overforbruk av smertestillende medikamenter grunnet betennelsessykdommer av mange slag.

Hjerneføde

EFSA har slått fast at Omega-3 er helt nødvendig hjerneføde for foster og spedbarn. Svært mange undersøkelser viser at unormal hjernefunksjon gjennom livet kan skyldes mangel på Omega-3. Kanskje depresjon, ADHD, Alzheimer, schizofreni og bipolar lidelse blir definert som mangelsykdommer om noen år? firmapost@havfruene.net

naturterapeuten • september 2012

9


A k tue l t

|

Godkjente studieplanar/utdanningar

Namn på skule/ undervisningsinstitusjon

Godkjent søknad

Akademi for Fem element akupunktur

• Fem element akupunktur

Bio Medicus Akademiet

• Øyreakupunktur

Innlandet Naturmedisinske Utdanningssenter

• Soneterapi

Institutt for Helhetsmedisin

• Grunnmedisin • Soneterapi

JA!Kurs v/Jorun Kvithyll

• VEKS-fag

Naturmedisinsk skole

• Grunnmedisin

Naturterapiskolen Nord

• Nat.med.aromaterapi • Grunnmedisin

Norsk aromaterapiskole

• Nat.med.aromaterapi

Nordens Stjerne

• Hjertehealing

Soneterapiskolen v/Terje Horpestad

• Soneterapi

Sirius Institutt

• Naturmedisinsk muskelterapi • Grunnmedisin • Biomekanikk

Skandinavisk skole i Holistisk Hesteterapi

• Holistisk hesteterapi

Tunsberg Medisinske skole

•N  aturmedisinsk grunnutdanning • Grunnmedisin • VEKS-fag • E rnæringsterapi – innpassing for kandidater med bachelor i ernæringsfysiologi • Biopati

Aalbergs senter for veiledning v/ Thore K. Aalberg

• VEKS-fag

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. N

O

NNHs landsmøte 2004 i Stavanger gjorde vedtak om at NNHs Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram skulle vera gjeldande som vegvisar og strategidokument når det gjeld behandling av studieplanar/utdanningar og andre forhold som knyttar seg opp til ei slik verksemd. Sentrale element i godkjenningsprosedyren av studieplanar/utdanningar er vurdering i forhold til formuleringar når det gjeld verdigrunnlag og målsetjing, struktur på studieplan, fag/emneoversikt, klinikk/praksisordningar, lærarkvalifikasjonar, undervisningsmetodar, fordjupingsoppgåve, sensorarbeid, metodar for kunnskapsmåling, vitnemål/diplom, opptakskrav og realkompetanse, skulestruktur, skulereglement/studiekontrakt, lokalitetar/hjelpemiddel, pensumlitteratur. NNH er gjennom dette arbeidet med på å skapa ei kompetanseutvikling i dei ulike utdanningsinstitusjonane og samstundes ha fokus på dei rettar og krav studentane har når det gjeld studietilbud/utdanning.

N

Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

Faglig oppdateringskalender 3.–5. september 2012 PK 2 -Trinn 2 i psykokinesiologi Foreleser: Bea Scharpf Arr.: BALDRON Sted: Ås 8.–9. september 2012 Fagseminar i biologisk medisin/naturmedisin Arr.: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin (FUB) Sted: Håndverkeren konferansesenter, Oslo 8.–12. oktober 2012 Oppdateringskurs i naturmedisinsk aromaterapi Arr.: Naturterapiskolen Nord Sted: Bodø 18.–21. oktober 2012 El Symposium RADIATION 2012 + Lysfestival Arr.: Baldron Sted: Oslo 26.–28. oktober 2012 Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2012 Sundvolden Hotel 26.–28. oktober 2012 Virvelsøyleterapi etter DORN – begynnerkurs del 2 Kursleder: Heilpraktiker og Fysioterapeut Sven Koch Sted: Stavanger 2.–6. november 2012 Oppgraderingskurs i naturmedisinsk aromaterapi Arr.: Norsk Aromaterapiskole/ Aromedica. Sted: Oslo 17.–18. november 2012 Soneterapi: Healing Touch for Children Kursleder: Mary Atkinson Arr.: CareCam v/Leila Eriksen Sted: Albertslund, Danmark

24.–26. november 2012 Advanced Post Graduate program in TCM SHEN – Acupuncture Part 3 Arr.: The Academy of Integrative Medicine for TCM (AIM – TCM) in collaboration with Qing-Bai (The Academy of Chinese Medicine, Holland) 23.–24. februar 2013 Faglig oppdateringskurs i soneterapi Foreleser: Terje Horpestad Arr.: Soneterapiskolen Sted: Oslo 14.–17. mars 2013 WATER 2013: VannSymposium Arr.: BALDRON Sted: Oslo 20.–21. april 2013 FUB Vårseminar 2013 Arr.: Faglig forum for utøvere av bilologisk medisin 31. mai–2. juni 2013 1st HRI International Homeopathy Research Conference Cutting Edge Research in Homeopathy Barcelona, Spania 7.–9. juli 2013 International Congress on Naturopathic Medicine (ICNM) Marriott Hotel & Conference Centre Paris, Frankrike 5.–6. oktober 2013 FUB Høstseminar 2013 Arr.: Faglig forum for utøvere av bilologisk medisin

naturterapeuten • september 2012

11


a k tue l t

|

F r i d e A asen , N aturterapeut M N N H reg.

Fride Elisabeth Aasen

Ånund Susort

Toril Magnussen

Turid Elisabeth Nyhus

Maria Hauge

Nytt styre i biopatenes faggruppe Det har kommet ny leder og nytt styre i biopatenes faggruppe. Vi som danner det nye styret er alle aktive biopater med et felles ønske om å samles og dele erfaringer. Leder: Fride Elisabeth Aasen Fride er utdannet naturterapeut og har drevet egen klinikkpraksis i 24 år, både i Trondheim og i Asker. Før dette arbeidet hun med undervisning i avspenningsteknikken Transcendental Meditasjon i 11 år. De siste 15 årene har hun i tillegg til klinikkpraksis, undervist på Biopatog Urteskolen i Danmark, ved Akademiet for Biologisk Medisin i Asker og Tunsberg Medisinske Skole i Tønsberg. Hun har utviklet pensum til fagene Naturmedisinsk grunnutdanning og Biopatistudiet som i dag

12

naturterapeuten • september 2012

undervises ved Tunsberg Medisinske Skole. Forfatter av bøkene: Mat for kropp og sjel (2004), Naturmedisinsk filosofi (2005), Urtemedisin, helbredende planter og urter, volum 1 og 2 (2007) og Mennesker og mikrober (2008). Fride var med å starte NNH på begynnelsen av 90-tallet, og har vært medlem av i Strategiutvalget i mange år. Styremedlem: Maria Hauge Maria er tidligere utdannet i praktiske fag innenfor film- og TV. Hun var ferdig utdannet biopat ved Akademi-

et for Biologisk Medisin i 2010. Hun har også utdannelse i 2. grad av Reiki og grunnleggende praksis innenfor Kraniosakralterapi. Hun bor i Moss og har drevet Klinikk for Biologisk Medisin siden 2011 hvor fokus er rettet mot immunterapi, blodanalyse og testing av matintoleranser. Styremedlem: Toril Magnussen Toril Magnussen har undervist og veiledet i ernæring siden 2004. Før dette arbeidet hun som sykepleier og leder i helsevesenet i 25 år. Hun har kompetanse innen veiledning, psy-


Styremedlem: Turid Elisabeth Nyhus Turid ble utdannet biopat fra den danske Biopat og Urteskolen i 2004, og har siden jobbet som biopat. Hun er også utdannet yogalærer og fikk sin utdanning ved Nirvana Hatha Yogacenter i Pushkar i India under veiledning av Swami Girish Jadgirdar, og har jobbet som yogalærer i over 20 år. I tillegg til dette har Turid utdannelse som Reikimester i alle 3 Reikigradene. Hun underviser i både yoga og Reiki. Turid driver Sandvika Yoga- og Naturterapi.

Biopati i Norge

De siste årene er det blitt utdannet ca. 10 biopater hver høst. Tunsberg Medisinske Skole har siden 2010 hatt ansvar for biopatiutdanningen, noe som har ført til en grundig oppgradering i både pensum, utdanningsmetoder og praksis. En av de mest spennende fag som igjen har kommet inn i pensum er LBA (levende blodanalyse), med mørkefeltsmikroskopi som hovedmetode. Dette har økt interessen for det spennende

og det tyske programmet, samt oversikt over hoteller og pensjonater.

Møter og workshops

Dr. Thomas Rau har akkurat utgitt en bok som heter: Biological Medicine. Boken fås både på tysk og engelsk. Den omtaler temaer som: • The Consept of the InnerMilieu and Milieu treatment • The Consept of Regulation • Disruptive Fields and Foci • Reactive Capability of the Cells • Nutrition as an important factor in Healing • The Primal Symbionts and the Endobiont • The Significance of the Gut

Ny bok om Biologisk Medisin

Vi vil sette i gang med regelmessige møter eller workshops for biopater hvor vi ønsker å diskutere kasustikker og behandlingsmetoder, gi informasjon om nye Sanummidler, mørkefeltsmikroskopi, kosthold i forhold til Sanumterapi, koagulert blodtest osv. Vi har mange spennende temaer på menyen. Det er så utrolig mye spennende som skjer i forhold til faget vårt for tiden (se artikkel i forrige nummer av Naturterapeuten), noe vi gjerne ønsker å videreformidle. Møtene kommer hovedsakelig til å være i Asker i skolens lokaler. Det vil bli satt opp tema for hver gang, første møte vil være: Tid: Mandag 15. oktober kl. 18 – 20. Sted: Tunsberg Medisinske Skole, avdeling Asker. Tema: Koagulert blodtest, resultater i forhold til adaptasjonsfasene.

Boken er å anbefale for alle biopater og andre terapeuter som bruker Sanumterapi. frideaas@online.no

Biopater på fagtur til Baden-Baden

Nydelige Baden-Baden i Sør-Tyskland arrangerer den 46. Medizinische Woche (helsemesse) fra 31. oktober til 4. november. En god del av programmet foregår på engelsk, og tema for messen er «regulasjon før reparasjon». Til messen kommer blant annet dr. Gudrun Mekle som skal snakke om forebyggende medisin, og dr. Thomas Rau som skal snakke om mørkefeltsmikroskopi og tørrblodtesting. Begge anvender Sanumterapi og har utvilsomt mye å lære oss biopater. Dr. Gudrun Mekle har tidligere vært i Norge på FUB-seminaret. Vi er allerede en gruppe på 6 biopater/biopatstudenter som har meldt oss på og reiser nedover onsdag den 31. oktober. Om det er andre som ønsker å dra nedover, ta kontakt med Birgit Schoeler for detaljinformasjon (bichoeler@hotmail.com). Les om messen her: www.medwoche.de. Her finner du både det engelskspråklige

O

Styremedlem: Ånund Susort Ånund er utdannet agronom og agrotekniker innen plantekultur og forsøksmetodikk. Han har jobbet med praktisk forskning innen plantekultur. I tillegg er han utdannet biopat. Har egen praksis i Fredrikstad hvor han jobber som biopat med fokus på immunterapi, levende blodanalyse, irisanalyse og Esogetic lysterapi. Ånund holder kurs i mikroskopering og koagulert blodtest. I tillegg underviser Ånund på biopatistudiet innen faget urtemedisin.

faget vårt, da mørkefeltsmikroskopi virkelig har kommet i fokus internasjonalt.

N

koterapi og arbeid med pust/meditasjon. Toril ble utdannet biopat i 2009 ved Akademiet for Biologisk Medisin og har sin praksis i Sandvika. I dag er Toril ansvarlig for praksisundervisningen på biopatistudiet i tillegg til faget kost og ernæring. I tillegg til sin biopatpraksis, jobber også Toril på legevakten.

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på post@nnh.no

naturterapeuten • september 2012

13


a k tue l t

|

A N N A I N G W A R DO , E R N Æ R I N G S F Y S IOLO G

Erteprotein senker blodtrykket  og bedrer nyrehelsen Erteprotein kan senke blodtrykk og forbedre nyrehelsen, i følge en studie fra Canada.

■ Proteinisolat hentet ut i fra gule erter har den mest balanserte aminosyreprofilen av alle plantebaserte proteiner, og den høyeste bio-tilgjengeligheten (98 % fordøyelig). Proteinets bio-tilgjengelighet sikres av patenterte enzymprosesser som gir tilgang til hele aminosyreprofilen. Karbohydratnivået er usedvanlig lavt (0,9 %) i tillegg til lite fett. Proteinisolatet er det eneste proteinpulveret på markedet som er basisk, og på den måten bidrar til rensing av kroppen og reduserer helseplager forbundet med for mye syre fra høyproteindietter. I denne studien hvor rotter ble matet med erteproteinisolat, ble det registrert et 20 prosent fall i blodtrykket sammenlignet med rotter på en normal diett, fortalte forskere fra University of Manitoba. «Hos personer med høyt blodtrykk kan erteprotein potensielt forsinke eller hindre utbrudd av nyreskader», hevdet Rotimi Aluko, PhD. «Hos personer som allerede har en nyresykdom, kan proteinet bidra til å opprettholde normale blodtrykksnivåer slik at de kan leve lenger». Studien ble utført i samarbeid med Nutri-Pea Ltd. som er et privat kanadisk selskap, og finansiert av den kanadiske regjeringen. Studien er foreløpig ikke er publisert i et peerreviewed tidsskrift. Den involverte fôring av små daglige doser protein til laboratorierotter med polycystisk nyresykdom, som er en alvorlig form for nyresykdom. Studien ble brukt som modell for forskning på kronisk nyresykdom (CKD), en tilstand i vekst i USA og flere andre land. Etter åtte uker fortalte Dr. Aluko at protein-forede rotter med nyresyk-

pertensjon. Resultater fra dagens kliniske studier vil gi oss svar på om produktet også vil fungere hos hypersensitive individer», la han til. Virkningsmekanismen er foreløpig ikke kjent sier forskerne, men foreslo at erteproteinisolat kan øke produksjonen av et protein som øker nyrefunksjonen.

dom viste en 20 prosent reduksjon i blodtrykket sammenlignet med syke rotter på en normal diett. «Dette er viktig fordi et flertall av CKD pasientene faktisk dør av hjertekomplikasjoner som oppstår på grunn av høyt blodtrykk, som igjen er forbundet med nyrefunksjonsfeil, bemerket Dr. Aluko. Forskerne rapporterte også at forbruket av proteinisolatet resulterte i en oppsiktsvekkende 30 prosent økning i urinproduksjonen til de syke rottene, noe som er innenfor normale nivåer. Dr. Aluko har kommentert andre studier innenfor samme tema, og skrev følgende: «Det har blitt gjort en del arbeid på in vitro effekter av erteprotein, men vårt er det første til å demonstrere en faktisk senkning av blodtrykket i en dyremodell». Forskerne gjør nå en klinisk studie med mildt hypertensive, frivillige mennesker, hvor resultatene ventes senere i år sa han. «Rottemodellen viste en forbedring både i forhold til CKD og hy-

Ikke en hvilken som helst ert!

Den nye forskningen er fokusert på gule erter. Forbruk av erter i sin naturlige tilstand vil ikke produsere de samme potensielle helsemessige fordeler som renset proteinekstrakt. De potensielt gunstige proteinene finnes i en inaktiv tilstand i naturlige erter, og må aktiveres av behandling med spesielle enzymer. Videre vil frykten for flatulens være ubegrunnet siden rensede proteiner ikke inneholder det komplekse plantesukkeret som finnes i ferske bønner og er kjent for å utløse flatulens. Ekstraktet selv synes ikke å ha noen ubehagelig smak eller lukt. anna@vitalgreens.no

InnerLife - utdanning

Massasje - Coaching - Transpersonlig terapi

ArunA-Akademiet

Studieplan For 2-årig InnerLifeCoaching

62 110 112

www.aruna.no

naturterapeuten • september 2012

15


A k tue l t

|

G R Y F O S S T V E D T , N O R S K A R O M A T E R A P I S KOL E

Aromaterapi til hjelp og støtte for kreftrammede

Hva er aromaterapi?

Aromaterapi bygger på den årtusengamle universelt kjente tradisjon å bruke aromatiske plantestoffer kultisk, kulinarisk, kosmetisk og medisinsk. Aromaterapi tar sikte på å styrke fysisk og psykisk helse ved kontrollert bruk av eteriske oljer til blant annet massasje og inhalering. Ikke alle er klar over at aromaterapi har røtter i konvensjonell vestlig medisin. Eteriske oljer og andre plantepreparater var inntil nylig en viktig del av ortodoks farmasi og legepraksis. De eteriske oljenes effektivitet mot mikroorganismer er meget veldokumentert. Dr. Buchbauer, professor i farmasøytisk kjemi ved Wien Universitet, er bare en av mange som etter omfattende studier slår fast at eteriske oljer i tillegg er slimløsende, appetittstimulerende, krampeløsende, betennelseshemmende, fordøyelsesstyrkende, vanndrivende, beroligende eller stimulerende. Dr. Daniel Penöel og Pierre Franchômme (1990) viser til enkelte oljers klart immunstyrkende virkning. Ved en aromaterapibehandling opptas de individuelt tilpassede, utblandede oljene av huden gjennom en ytterst behagelig og grundig massasje. Samtidig når de aromatiske molekylene via nesen alle deler av hjernen som påvirker nervesystemet, hormonbalansen og mentale og sjelelige prosesser. Produksjonen av gunstige nevrokjemiske stoffer stimuleres og i tillegg gir duftopplevelsen velbehag og glede. Denne kombinasjonen av velgjørende berøring og helsebringende plantemedisin er unik for aromaterapien og gir ofte en sterk opplevelse av fornyet energi, livslyst og optimisme.

16

naturterapeuten • september 2012

mens støtte og omsorg dobler sjansen for å overleve. For alle krefttyper var glede den viktigste følelsen for å hindre metastaser. Latter viste seg å drastisk øke antallet lymfocytter. Ved å motvirke depresjon og andre vonde følelser gjør vi altså noe rent medisinsk. Aromaterapi kan redusere problemer som søvnløshet, hodepine, forstoppelse, muskel- og andre smerter, og derved bedre livskvaliteten. Aromaterapi bedrer blod- og lymfesirkulasjonen, slik at uønskede toksiner utskilles mer effektivt. Aromaterapi styrker også immunforsvaret.

Gry Fosstvedt holder jevnlig kurs i «Aromaterapi og kreft» . Kurset er basert på omfattende studier med engelske spesialsykepleiere som har spisskompetanse innen kreftomsorg og bruk av eteriske oljer og aromaterapi.

Hvorfor aromaterapi for kreftrammede?

Uansett krefttype er det å få en kreftdiagnose en av de sterkeste sjokk- og traumeopplevelser man kan tenke seg. Å leve med kreft innebærer ofte kontinuerlig stress, preget av angst, uvisshet, smerter, ubehagelige behandlinger og tap av kroppslig og sosial identitet. Aromaterapi representerer en motvekt til alt det triste og skremmende. Dypt avspennende berøring og deilige dufter som minner om livets lyse sider, gir fornyet håp og kampvilje. Særlig i England og Frankrike har man lenge, og med utelukkende positive resultater, tilbudt aromaterapi som støttebehandling. Erfaringer viser at aromaterapi drastisk kan redusere stress og angst. Studier av brystkreftpasienter viser at depresjon svekker immunresponsen, øker forekomsten av metastaser og derved minsker overlevelsessjansen,

Noen dokumenterte forsøk

Ved Center for Cancer & Palliativ Care Studies ble det foretatt systematiske, kliniske forsøk med 52 kreftpasienter, med ulike typer kreft, for å evaluere verdien av massasje, både med eteriske oljer og med nøytrale vegetabilske oljer. Konklusjon: unison lovprisning av massasje fra alle deltagere. Det viste seg at det var av liten betydning om oljen var aromatisk eller ikke; opplevelsen av omsorg og aksept gjennom berøring var det viktigste. Imidlertid scoret aromaterapigruppen klart høyere når det gjaldt bedret bevegelighet, mindre smerter, bedre kommunikasjon med familien og bedre innsats og fortjeneste i arbeidslivet. The London Clinic, UK, foretok en klinisk studie med kontrollgruppe av 40 brystkreftrammende på stamcelle høydose cellegiftkur, av eteriske oljers mulige effektivitet for lindring av vanlige cellegiftbivirkninger, så som sår og skader i munnens slimhinner, diaré, utslett, kvalme, matvegring og infeksjon ved Hickman exit site. Konklusjonen: eteriske oljer er akkurat like effektive som konvensjo-


Kreftpasienter og berøring

Studier viser at berøring nedsetter smertepersepsjonen med 60 %, angstfølelsen med 24 %, øker avspenningen med 54 %, nedsetter forhøyet blodtrykk, regulerer hjertefrekvensen og åndedrettet og motvirker kvalme.

Kontraindikasjoner

Diego, Jones, Field et.al.: Aromatherapy positively affects mood. EEG-patterns of alertness and math computation. (International Journal of Science, desember 1988, 64: 35 – 80)

Eteriske oljer som hjelpemiddel ved strålebehandling

Mc Daniel JS, Porter MR, Reed DA, Nemeroff CB: Depression I patients with canser.

Komori T. et. al.: Effects of citrus fragnance on immune function and depressive states (Neuroimmunomodulation, 2: 174 – 80)

Dr. Penöel og Franchômme ( 1990 ).

I flere år har franske leger og erfarne aromaterapeuter blant annet i England, brukt visse eteriske oljer for å minske de negative bivirkningene ved stråleterapi. De eteriske oljene brukes på områder som skal bestråles i dagene før behandlingen for å motvirke brannsår og arrdannelse. NB! Dette skal aldri gjøres samme dag som bestrålingen. Dr. Penöel, fransk lege og verdenskjent ekspert på eteriske oljer, foreslår eterisk olje av niaouli (melaleuca viridiflora). Men tetre (melaleuca alterifolia) og cajeput (melaleuca cajeputi) har også meget god effekt. Alternativt kan vanlig lavendel (lavandula angustifolia), fragonia (taxandria fragans) eller kunzea (kunzea ambigua) brukes. I dagene etter strålebehandlingen og frem til ny runde anbefales en blanding av 50% niaouli i 50% perikumolje eller nyperosekjerneolje. Riktig brukt er dette ikke bare trygt, men en suveren måte å redusere ubehag i forbindelse med nødvendig strålebehandling. Når alle behandling er over, kan eventuelle hudreaksjoner lindres med følgende lotion: Calendula (ringblomstolje) 10 ml, perikum (johannesolje) 10 ml, hvetekimolje 10ml Tilsatt: 10 dr tetreolje, 10 dr niaouli, 10 dr lavendel, 5 dr romersk kamille, 5 dr tysk kamille. Alternativt: 1 ml centella asiatica, 1 ml nyperosekjerneolje, 1 ml tamanu som blandes i 193 ml melkebase. naromate@online.no

Diagnosis biology and treatment. (Arc Gen Psychiatry febrar 1995, 52: 289 – 99). Ironson et. al: Massage therapy is associated with enhancement of the immunesystms cyotoxic capacity. (International Journal of Neuroscience 1996. 84 – 205 – 217). Conference proceedings, AROMA 95. (The International Journal of Aromatherapy). Jessica Corner, PH.D.Bsc, Center for Cancer & Pallative Care Studies. (1995 International Journal of Pallative Nursing.) Dr. Peter Gravett, member of the Bone Marrow Transplant Group, The London Clinic, UK. Gerhard Buchbauer: The biology of essential oils and fragnance compounds. Grealish, Lomansey og Whiteman: Footmassage: a nursing intervention to modify the distressing symptoms of pain and nausea in pasients hospitalized with cancer (Cancer Nurs, 16: 93 – 101) Dr. Paul Belaiche: Traité de Phytotherapie et d Aromatherapie (Paris 1979) og A.M. Jansen, Scheffer, Baerheim-Svendsen: Antimicrobial activitity of essential oils – a litterature review 1976 – 86, Planta Medica 53 (5) 1987, 395 1998.

O

Det finnes intet belegg for at en vanlig aromaterapimassasje vil spre kreften eller på annen måte skade, tvert imot. Forsiktighet må naturlig nok utvises ved langt fremskreden kreft eller på eldre og svake pasienter. NB! Spesielle forholdsregler må tas ved leukemi, lymfekreft og østrogenrelatert brystkreft. I alle tilfeller rådes man til å kontakte en erfaren aromaterapeut som har utdanning innen dette spesialfeltet. Pasienter på cellegift kan gis en lett, kort massasje eller en delmassasje av hender, ansikt og/eller føtter, med utvalgte milde oljer. Dr. Penöel har personlig erfaring med enkelte eteriske oljer som lindrer ubehaget uten på noen måte å interferere med uunnværlig medisinering. Ved strålebehandlinger er aromaterapi bare av det gode, såfremt visse regler følges. Spesifikke oljeblandinger kan forebygge og minske stråleskader. En oversikt over eteriske oljer som har vært brukt som ledd i behandling av kreft og som blant annet nevnes av Dr. Valnet, Dr. Penöel etc. gjengis under. Anbefalingene er dels basert på erfaring, dels på klinisk forskning og laboratorieforsøk. Alle aldehydrike oljer, samt: Artemisa herba alba, davaninifera, abies balsamea (fir-balsamfuru), estragon, enebær, frankinsence, geranium, zdravetz (øst-europeisk geraniumstype), gulrotfrø (ved hud- bryst og livmorkreft), isop, kamille, tysk (leverkreft), laurbærblad (lymfe-, tarmkreft og Hodgkins), løvstikke, myrra,

nellik (Hodgkins sykdom), niaouli (livmorhals- og underlivskreft), persillefrø, rose otte (hud- og underlivskreft), salvie, sandeltre (hud- og prostatakreft), sypress, tetre (livmorhalskreft).

N

nell, symptomlindrende medisin og ble gjennomgående foretrukket av pasientene.

N

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

Referanser Buchbauer, Jirovetz, Jäger, Plank and Dietrich: Fragnance compounds and essential oils with sedative effects upon inhalation. (The Journal of Pharmaceutical Science juni 1993, 82: 6660-4)

naturterapeuten • september 2012

17


B o k o mta l e

|

M arce l B jer k nes , P o l ar i tetsterapeut

The China Study – verdens største helseundersøkelse om ernæring The China Study er den største ernæringsundersøkelsen vi kjenner til og sannsynligvis den største som noen gang er gjennomført. Den tar for seg ernærings- og livsstilsfaktorer knyttet til utvikling av sykdommer i 170 landsbyer i Kina. Studien ble ledet av Dr. Colin Campbell, PhD, og Dr. Junshi Chen.

Det hele startet på begynnelsen av 1970-tallet, satt i gang av Chou Enlai, minister i Kina. Han startet en nasjonal undersøkelse for å samle informasjon om kreft, en sykdom man visste lite om. Undersøkelsen ble en gigantisk kartlegging av dødsfall som følge av tolv ulike typer kreft i mer enn 2400 kinesiske fylker, blant 880 millioner innbyggere. 650.000 mennesker arbeidet med å samle inn data. Resultatet ble tegnet inn i geografiske kart som viste hvordan de ulike krefttypene var fordelt rundt om i landet. Kreft i Kina syntes å være geografisk betinget. Den geografiske forskjellen i kreftforekomst var mye større i Kina enn i andre land, og ulikhetene viste seg i et land hvor 87 % av befolkningen er av samme etniske avstamming (Han-folket). I noen fylker forekom enkelte kreftarter mer enn 100 ganger oftere enn i andre fylker. Til sammenligning har man i USA funnet forskjeller på 2–3 ganger fra en del av landet til en annen. I de rurale og semi-rurale områdene som ble undersøkt i The China Study levde store deler av befolkningen hele sitt liv i samme region. Spørsmålet ble hvorfor variasjonen mellom fylkene var så enorm når det genetiske opphavet var så ensartet? Er kreft i større grad avhengig av miljø og livsstilsfaktorer enn genetisk disposisjon? Og hvilke av disse faktorene er det som fører til utvikling av kreft? Det var disse spørsmålene Dr. Campbell og de andre forskerne ønsket å finne svar på da de startet sin undersøkelse på begynnelsen av 1980-tallet. Data på 367 variabler ble

20

naturterapeuten • september 2012

samlet inn. I 65 fylker i det rurale og semi-rurale Kina ble 6500 voksne menneskers matvaner og livsstil kartlagt gjennom blodprøver, spørreundersøkelser og ved registrering av det de spiste i løpet av tre dager. Det ble også tatt prøver av maten de spiste. Resultatet var mer enn 8000 statistisk signifikante sammenhenger mellom livsstil, diett og sykdomsvariabler. New York Times omtalte undersøkelsen som ”The Grand Prix of Epidemiology”. Det er verd å legge merke til at denne studien sammenligner utslagene av en diett rik på plantebasert mat med en diett svært rik på vegetabilsk mat. De fleste andre kostholdsundersøkelser foretatt i Vesten sammenligner en diett rik på animalsk føde med en diett svært rik på animalsk mat. Da forskerne sammenlignet dataene fra studien oppdaget de to klare grupperinger av sykdommer. En gruppe sykdommer kan kalles velstandssykdommer og den andre kan kalles fattigdomssykdommer: Velstandssykdommer (ernæringsmessig ekstravaganse): Kreft (tykktarm, lunge, bryst, leukemi, mage, lever, hjerne), diabetes, hjerte- og karsykdommer Fattigdomssykdommer (ernæringsmessig utilstrekkelighet og dårlig hygiene): Lungebetennelse, magesår, fordøyelsessykdommer, tuberkulose, parasitter, metabolske- og kjertelsykdommer (ikke diabetes), svangerskapsproblemer og mange andre. Det store spørsmålet forskerne stilte seg i The China Study var hvorvidt man kan finne årsaken til de ulike sykdommene i maten som ble spist i

de ulike områdene? Funnene var overraskende og entydige.

Kolesterolmengde i blodet og sykdom

Den store overraskelsen var at en av de tydeligste markørene for de vestlige sykdommene var kolesterolnivået i blodet. Kolesterolnivået i Kina var langt lavere enn i Vesten, og det var en direkte sammenheng mellom de fylkene der de hadde høyere kolesterolnivåer i blodet og forekomsten av de vestlige sykdommene (99,9 % statistisk signifikans). Kolesterolnivået i Kina lå i snitt på 127 mg/dL, mens tilsvarende amerikansk nivå var 215 mg/dL. Noen av områdene i Kina var helt nede i verdier på 94 mg/dL. Studien viser at lavere kolesterolnivå kan sees i sammenheng med lavere forekomst av hjerte- og karsykdommer, kreft og andre vestlige sykdommer. Når kolesterolnivået sank fra 170 til 90 mg/dL, sank forekomsten av kreft drastisk. I USA var dødeligheten fra hjerteog karsykdommer sytten ganger høyere blant amerikanske menn enn blant kineserne, mens dødeligheten fra brystkreft var hele fem ganger høyere i USA enn i Kina, på samme tid som The China Study ble gjennomført. Hvordan påvirker kostholdet kolesterolnivået? I følge The China Study er det inntaket av animalsk føde og mettet fett som øker kolesterolnivået i blodet, mens plantebasert føde senker kolesterolet.

Fett og kreft

Fett, hvilke fettyper man skal ha og hvilke man skal unngå, er omdisku-


aktiv enn den gjennomsnittlige amerikaner, men dette kan ikke forklare den store forskjellen. Det studien viser er at en diett basert på høyt fett- og proteininnhold gjør at kroppen lagrer mer av maten som fett i stedet for å omforme den til varme og økte metabolske prosesser. Et kosthold med lavt fett- og proteinnivå, og rikt på karbohydrater, gjør at kroppen forbrenner kaloriene raskere og ikke omdanner overskuddskalorier til kroppsfett i like stor grad. Vi kan med andre ord regulere og normalisere kroppsvekten vår på en naturlig og trygg måte gjennom å endre kostholdet, uten å senke inntaket av kalorier og samtidig minske sannsynligheten for å utvikle en rekke vestlige livsstilssykdommer! Å øke muskelmassen og bli høyere og sterkere, avhenger ikke av et høyt inntak av animalske proteiner. The China Study viste at inntaket av vegetabilske proteiner hadde direkte sammenheng med vekt og høyde, på lik linje med de animalske, men uten de skadelige virkningene animalsk føde har. I The China Study så de at områdene hvor det var lav høyde og vekt var preget av fattigdom og høy dødelighet av tuberkulose, parasitter, lungebetennelse og fordøyelsessykdommer.

Grønnsaker og frukt inneholder antioksidanter som motvirker skader fra frie radikaler.

tert. Med få unntak inneholder animalsk føde langt mer fett enn vegetabilsk føde. Sammenhengen mellom økt fettinntak og animalsk kosthold er over 90 %, og vi kan dermed se fettinntaket i direkte sammenheng med andelen animalske proteiner vi har i kostholdet vårt. Det er en nærmest lineær sammenheng. I Kina var andelen fett i kostholdet langt lavere enn i Norge (35–40 %), med gjennomsnittlig fettinnhold på bare 14,5 % av kaloriinntaket. Fettinnholdet i det kinesiske kostholdet hang direkte sammen med andelen animalsk føde (70–84 % sammenheng). Dette er det viktig å være klar over da det viser seg at det ikke bare er snakk om fettinnholdet, men om andelen animalsk føde i kosten. Sammenhengen mellom brystkreft og inntaket av fett kan sees like tydelig som sammenhengen mellom brystkreft og inntak av animalsk føde.

Viktigheten av fiber

Fiber får vi fra vegetabilsk føde. Vi fordøyer ikke fiber, men de gir metthetsfølelse. De trekker væske inn i fordøyelsessystemet og stimulerer peristaltikken, samtidig som de trekker til

seg giftstoffer. Mangel på kostfiber kan bidra til utvikling av tarmkreft, divertikler, hemorroider og åreknuter. Inntaket av fiber i Kina viste seg å være ca. tre ganger så høyt som i USA.

Antioksidanter

Grønnsaker og frukt inneholder antioksidanter som motvirker skader fra frie radikaler. I The China Study ble inntaket av antioksidanter lest ut i fra mengden C–vitamin og beta-karotener hos de kinesiske familiene. Det var en klar sammenheng mellom forekomsten av flere kreftarter og mengden av antioksidanter.

Konklusjon:

The China Study har vist at et vegetabilsk basert kosthold ikke bare vil senke sannsynligheten for å utvikle en av våre mange vestlige livsstilssykdommer, det vil også normalisere kroppsvekten og antageligvis reversere mange av våre sykdomstilstander. Ved Norsk Institutt for Polaritetsterapi www.polaritetsterapi.com info@polaritetsterapi.com

Hvordan påvirker det vi spiser kroppsvekten vår?

For å gjøre en sammenligning mellom kaloriinntaket til kineserne og oss i Vesten, delte dr. Campbell og hans team kineserne inn i fem kategorier, da de i hovedsak var langt mer fysisk aktive enn amerikanerne. Av de fem kategoriene ble den minst fysisk aktive gruppen valgt. Selv den minst aktive gruppen av kineserne spiste 30 % mer kalorier enn en amerikaner, mens kroppsvekten var 20 % lavere! Selv den minst aktive gruppen kinesere er mer

Mer informasjon om studien fra The ChinaCornell-Oxford Project: http://web.archive. org/web/20090223222003/http://www. nutrition.cornell.edu/ChinaProject/#1983 Wikipedia om The China Study: http:// en.wikipedia.org/wiki/The_China_Study_(book) Offisiell nettside for boken og studiet: http:// thechinastudy.com

naturterapeuten • september 2012

21


B o k o mta l e

|

l ege V i l he l m S chje l d erup

«Ja takk, begge deler»Helse i en ny tid!

Alternativ medisin er i stadig utvikling. Tross iherdige forsøk på å latterliggjøre den og ufarliggjøre den ved å hevde at det bare er tale om det man kaller en placeboeffekt, fortsetter den alternative eller komplementære medisin å vokse.

Vi som er gått sammen om denne boken, ser fremveksten av alternativmedisinen som et tegn på at den etablerte medisinske vitenskap kommer til kort både i praktisk og vitenskapelig sammenheng. Det er tale om det man i vitenskapshistorisk sammenheng kaller et paradigmeskifte. Fordi dagens etablerte medisin ikke klarer å ta dette inn over seg gjennom en fredelig vitenskapelig utvikling, får dette en dramatisk karakter der motsetningene har tårnet seg opp. Et slikt paradigmeskifte i biomedisinsk vitenskap har lenge ligget i kortene. I sin bok The Turning Point (1980) gir atomfysikeren Fritjof Capra en beskrivelse av hvor han fant at tidens biomedisinske forskning måtte komme til kort: «Det er ikke lett å bestemme de nøyaktige begrensninger av den Cartesianske metode når det gjelder studiet av levende organismer. De fleste biologer, som er glødende reduksjonister, er ikke en gang interessert i å diskutere spørsmålet, og det har tatt meg lang tid og store anstrengelser å finne ut hvor den Cartesianske modellen kommer til kort. De problemene biologene i dag ikke kan løse, åpenbart på grunn av deres trange, analytiske innstilling til fenomenene, synes alle å henge sammen med levende systemers helhetsfunksjoner og deres interaksjoner med omverden……. Biologene er travelt opptatt av å dissekere det menneskelige legeme i sine minste komponenter, og ved å gjøre dette har de samlet en imponerende kunnskap om dets cellulære og molekylære mekanismer,

22

naturterapeuten • september 2012

Lege Vilhelm Schjelderup er æresmedlem i British Medical Acupunkture Society og i Norsk Forening for Helhets-medisin

men de vet enda ikke hvorledes vi puster, regulerer kroppstemperaturen, fordøyer maten eller fokuserer vår oppmerksomhet. … Det samme gjelder tilheling av sår.» Disse begrensningene som stadig er innebygd i dagens medisinske vitenskap, er så betydningsfulle fordi de særmerker levende organismer til forskjell fra ikke-levende systemer. Disse helhetsfunksjoner som omfatter evnen til selvreparasjon og helbredelse, er av grunnleggende betydning for medisinen. Det er merkelig, som Capra skriver, at de tiltrekker seg så liten vitenskapelig interesse. Han fant at de fleste vitenskapsmenn som var engasjert i biomedisinsk forskning, var så fiksert i sine vitenskapelige holdninger, at man ikke kan vente noen vesentlige forandringer så lenge reduksjonis-

tiske metoder fortsetter å gi vitenskapelige resultater. Han tror at en reform her snarere vil komme ved at alternative metoder vinner frem i medisinsk praksis. Utviklingen siden har gitt Capra rett. Og det er denne situasjon vi må forholde oss til i dag.. Bokens tre forfattere er alle pionerer i utviklingen av alternativ medisin i Norge. Selv erfarte jeg som distriktslege og rådgivende lege for trygdekontorer at vi ofte kom til kort i vår medisinske behandling. Vi leger hadde grunn til ydmykhet og åpenhet også overfor andre tilnærminger til legekunsten. Det førte til at jeg tok opp akupunktur og i 1974 skrev boken ’Legekunsten på nye veier’ der jeg forsøkte å gi en bred fremstilling av andre alternative metoder som homøopati og urtemedisin. Britt Hertzberg Untied har gjennom de medisinske klinikker hun har opprettet og inspirert, vist at alternativ medisin kan drives på et høyt profesjonelt nivå der man kombinerer forskjellige metoder og oppnår meget gode resultater også der vår etablerte medisin kommer til kort. Hun har meget gode erfaringer med Prognos, et diagnostisk system som er utviklet i samarbeid med russisk romforsking. Dr. Bjørn Øverbye burde være vel kjent for lesere av Naturterapeuten, blant annet gjennom hans forhåndsomtale av boken vår i Naturterapeuten nr 2/2012. Prognos er basert på kunnskap om akupunktur og biofysikk. Biofysikk og biokjemi er begge grunnlagsvitenskaper for medisinen, men


i vestlig medisin er biokjemiske forklaringsmodeller blitt nesten enerådende. Det er historiske og, ikke minst, økonomiske årsaker til dette. I Sovjet var utviklingen annerledes, og biofysikken fikk langt større betydning. Dette er forhold som fortsatt gjenspeiler seg i russisk og mer østlig medisin. For oss har det vært en utfordring å bringe relevant biofysisk forskning inn i erkjennelsens lys. Dr. Bjørn Øverbye kaller skolemedisinen for «industrimedisin». Med dette har han et par gode poeng. I amerikansk medisin skjedde det et avgjørende skifte gjennom Flexnerrapporten i 1909. Frem til da hadde man i USA hatt et relativt fritt medisinsk marked der homøopatien sto sterkt, og også soneterapi som hadde sine røtter i indiansk folkemedisin, men der også elektriske og magnetiske metoder var med i bildet. Flexner-rapporten bygget på et samarbeid mellom to av Amerikas rikeste familier, Rockefeller og Carnegie, den amerikanske legeforeningen AMA og det tyske storkonsernet IG Farben. Den satte klare grenser for hva som skulle godkjennes som vitenskapelig medisin ved de amerikanske universiteter som fikk godkjennelse og økonomisk støtte. Undervisningen ble ensidig fokusert på biokjemiske forklaringsmodeller. Det var en ordning som ga gjensidige fordeler for industrien og de legene som samarbeidet med den, men som innebar en alvorlig trussel for den frie vitenskapelige forskning. Slik ble «industrimedisinen» til. Gradvis ble dette også normen for norsk legestand og norsk helsevesen. Intet viser vel dette tydeligere enn kravet om dobbeltblinde undersøkelser. Ved en dobbeltblinde undersøkelse skal verken pasienten eller legen vite om pasienten blir behandlet eller ikke. Derved mener man å kunne utelukke alle subjektive faktorer slik at man får et mål for den rent objektive virkning av legemidlet eller terapien. Dette lar

seg rimelig lett gjennomføre når det gjelder et medikament som kan erstattes av en «narre-pille», uten at verken pasient eller lege kan se forskjellen. Men det sier seg selv at en slik metode ikke kan anvendes når det gjelder en behandling som er basert på mer håndverksmessige prinsipper, som f.eks. akupunktur. Dersom håndverkeren skal være blind, hva slags håndverk blir det da? Dobbeltblinde undersøkelser er dessuten svært kostbare fordi de innebærer at halvparten av pasientene bare får «narrebehandling». De krever derfor at det står solid kapital bak, enten fra industrien i håp om fremtidig inntjening gjennom patentering, eller fra det offentlige. Kravet om dobbeltblinde undersøkelser som selve «gull-standarden» for medisinsk terapi har derved ført medisinen ytterligere inn på industriens premisser. Hvorledes dette slår ut i praksis, skal jeg illustrere med et eksempel fra min egen erfaring. Da Aarbakkeutvalget ble opprettet i 1998, syntes dette å åpne for interesse når det gjaldt forskning over alternative metoder. Blant flere muligheter valgte jeg den gang å satse på behandling av astma hos barn med lys-akupunktur, idet jeg i stedet for nåler stimulerte utvalgte akupunkturpunkter med et spesifikt lys. Det var flere grunner til dette valget. Astma hos barn var et stort og økende problem som utgjorde ikke bare en stor belastning for barna selv, men også for deres

’’

foreldre og samfunnet for øvrig. En stor undersøkelse fra Universitetet i Sarajevo hadde vist meget positive resultater ved behandling av astma hos barn med to forskjellige typer laser-akupunktur. Og jeg hadde et vitenskapelig samarbeid med Tony van der Valk og professor Bassam Soussi i Gøteborg som ved avansert metodikk hadde dokumentert den positive biologiske effekt av det spesifikke lyset (Singulett-Oxygen lys) jeg valgte å benytte. Jeg fikk med meg akupunktør Susan Thorkildsen og lege Olav Stadheim i et forsøksprosjekt. Etter ett års observasjonstid kunne vi gjøre opp status over de 60 barna vi så langt hadde behandlet. Resultatene var meget gode og helt parallelle i Susan Torkildsens og min gruppe og Olav Stadheims gruppe. 85 % av barna var blitt helt bra, eller så bra at astmaen ikke lenger var et problem. Da jeg senere, i 2002, presenterte vårt materiale på en internasjonal kongress for medisinsk akupunktur i Edinburgh, var vi 4 terapeuter som hadde behandlet i alt 134 barn med diagnostisert astma med et positivt resultat på 80 %. Til tross for at denne behandlingen ga varige resultater og ikke bare symptomatisk effekt som den medikamentelle behandlingen av astma hos barn, lyktes det oss ikke å bli tatt alvorlig i norsk helsevesen. Et tilbud til en astma- og allergiforening om å behandle noen av medlemmenes barn gratis slik at de kunne se om

 ersom Rikstrygdeverket den gang D hadde fått drive forskning i egen regi, ville vi i dag hatt en forbrukerorientert medisinsk forskning her i landet. Det ville ha vært av enorm betydning og hadde kunnet ført til besparelser av stort format.

naturterapeuten • september 2012

23


B o k o mta l e

|

behandlingen hadde noe for seg, ble avvist. Det ville i følge dem være forskjellsbehandling i forhold til andre typer behandling. Her stilte vi åpenbart i konkurranse med farmasøytisk industri. Og i den konkurransen om goodwill og adgang til markedet måtte vi komme til kort på grunn av manglende økonomiske ressurser. Vi prøvde og å få NAFKAM interessert, og Susan Thorkildsen og jeg var i Tromsø i den sammenheng. Men her sto det nok på at vår undersøkelse ikke var en dobbeltblind undersøkelse, og at en slik undersøkelse neppe kunne gjennomføres av praktiske grunner. Vi hadde oppnådd meget gode resultater med en behandling som ikke hadde bivirkninger og som ga varig effekt. Jeg har redegjort for dette i min bok ’Lys som helbreder’, der jeg også forklarer nyere forskning om lysets biologi. Likevel møtte vi veggen når det gjaldt å bli tatt alvorlig i

24

naturterapeuten • september 2012

Bøker • «Nytt lys på medisinen» Cappelen 1989 • «Lys som helbreder – Nytt håp for astmapasienter» Indre Ledelse Forlag, 2004.

norsk helsevesen. I min frustrasjon måtte jeg tenke på den gangen for 40 år siden da jeg som rådgivende lege for trygdekontorer i Akershus hadde deltatt i Rikstrygdeverkets årlige møter. Daværende direktør for Rikstrygdeverket, Finn Alexander, fremhevet den gang hvorledes han år etter år hadde søkt om å kunne drive forskning i Rikstrygdeverkets regi. Til tross for at beløpet han hadde søkt om, bare ville utgjøre en promille av Rikstrygdeverkets budsjett, og at han var overbevist om at dette var penger som ville bli inntjent mangedobbelt, ble dette

konsekvent avslått. Folketrygden er økonomisk sett den største forbruker av medisinske tjenester i Norge. Dersom Rikstrygdeverket den gang hadde fått drive forskning i egen regi, ville vi i dag hatt en forbrukerorientert medisinsk forskning her i landet. Det ville ha vært av enorm betydning og hadde kunnet ført til besparelser av stort format. Jeg har derfor ofte tenkt på hvor klok Finn Alexander var og hvor trist at man ikke hadde lyttet til hans råd. Et paradigmeskifte i vitenskapen betyr ikke at den gamle kunnskapen mister sin relevans selv om ny innsikt utvider vår forståelse. Newtons mekanikk har stadig sin gyldighet selv etter at relativitetsteorien og kvanteteorien utvidet det fysiske verdensbildet. Vi har derfor valgt å kalle boken «Ja takk, begge deler». Vi er tre forfattere med forskjellig bakgrunn og vidt forskjellige personligheter. Dette tror vi er en styrke, ikke minst, fordi hovedhensikten med vår bok er å vekke til debatt, en debatt vi tror er sårt tiltrengt både i samfunnet og i vitenskapen. La oss heller ikke glemme at dette er spørsmål som i høy grad er relevante i forhold til den dype økologiske krisen vi står overfor. Når Fritjof Capra i 1980 ga sin bok tittelen «The Turning Point», var det fordi han mener menneskehetens utvikling i vår tid fremtvinger et nødvendig vendepunkt i vår tenkning: «Det sies ofte at reduksjonismen, den analytiske holdning, og så videre, var det som trengtes for at mennesket skulle overleve, fordi det er svært viktig når man skal finne mat at man kan skjelne mellom ting. Vel, nå er det akkurat det motsatte. Med trusselen om kjernefysisk holocaust, er det som vi nå trenger for å overleve, syntese, det økologiske perspektiv og helhetssynet.» (Fritjof Capra i samtale med Renee Weber i «The Holographic Paradigm and other paradoxes», ed. Ken Wilber, New Science Library, 1982) vilschj@online.no


a k tue l t

|

J o hn petter l i n d e l an d , l e i ar nnh

Ein anekdote om  medlemsfordelar i NNH

I sommar gjekk turen til Lofoten. Fyrst med fly frå Gardermoen til Evenes flyplass i Harstad. Med ei overnatting hjå familie i Harstad skulle turen gå vidare med bil til rorbu i Reine. Som vanleg er ein litt seint ute med både det eine og det andre, og i dette tilfelle leige av bil.

Sidan kona er medlem av ein organisasjon som har bort i mot 96.000 medlemmer, tok eg sjansen på at me fekk billigaste bil her. Trudde eg. Fyrst fekk eg eit tilbod inkludert rabatt på 30 % til kr. 4.900 for ei veke. For å kunna redusera eigenandelen frå kr. 9.500 til kr. 2.000, måtte eg ut med kr. 80 pr. dag. Total pris ville difor bli kr. 5.460. Eg tykte dette var mykje pengar, og neste dag sende eg ei ny melding om prisen verkeleg var inkludert rabatten. Etter ei stund fekk eg stadfesting om at så var tilfelle, med ei tilleggsmelding om at «pris och tillgänglighet på bilarna i Harstad har dessvärre förändrats sedan du fick ditt prisförslag». Jo takk. Nå var prisen oppe i kr. 6.286 inkludert tilleggsforsikring. Der rauk alle dei gode fiskesuppene eg hadde lagt inn i matbudsjettet. Eg kom då på at lille NNH med sine snaut 900 medlemmer også har medlemsfordelar, blant anna gjennom Fordelsgruppen Norge A/S. Etter ein e-post fekk eg raskt informasjon om referansenummer på rabattar i samband med billeige. Så bar det inn på nettet att, og opp kom ein pris som såg ut til å redda fiskesuppebudsjettet. Inkludert tilleggsforsikring var prisen nå kr. 3.400 for det same tidsrommet. Eg hadde altså spart kr. 2.889 – tilsvarande om lag 14,5 fiskesupper. Neste dag var det dessverre duka for ein ny nedtur. Inn kom ei melding om at bilen likevel ikkje var tilgjengeleg. Forklaringa eg fekk var at datasystemet ikkje alltid var opp-

justert i forhold til faktiske forhold. Kva gjer eg så? Jo, eg ringar direkte til kontaktpersonen i Harstad og klagar mi nød. Ja, det var nok ho som hadde sendt meg meldinga, men me skal sjå kva me kan gjera. Hald linja! Eg høyrde det rasla i diverse papir og om ei stund hadde eg kvinnestemma i øyra att. Jo, det er klart me må hjelpa folk. Du skal få ein god bil til same prisen.

Berre kom innom, så ordnar me resten. Snakk om service! Konklusjonen på denne ferieanekdoten kunne vore at ein også kan vera lykkeleg som liten og at dei store ikkje alltid har det beste å by på. Sjekk difor NNHs medlemsfordelar som er relevante og samanlikn! Sommarhelsing John Petter Lindeland

naturterapeuten • september 2012

25


T erap i

|

R I G M O R S T R Ø M M E N ; B IO P A T, H E A L E R M N N H R E G

Hjertehealing som healingmetode

F

Det finnes mange forskjellige healingmetoder. Her vil jeg fokusere på hjertehealing, som ligger mitt hjerte nærmest, bokstavelig talt. Siden 1980-tallet har jeg kurset og utdannet meg i – og praktisert – flere behandlingsmetoder innenfor naturterapi. Jeg har også «vært innom» et par andre healingformer før jeg for noen år siden oppdaget hjertehealing og åndelig healingterapi.

or min del ble det svaret på noe jeg hadde savnet gjennom flere år, selv om de behandlingsmetodene jeg hadde arbeidet med tidligere hadde gitt positive resultater. Jeg har alltid vært opptatt av helhet og sammenhenger, blant annet hvordan uforløste opplevelser og følelser setter seg i kroppen og skaper fysiske og psykiske symptomer og sykdom. Jeg opplevde at jeg manglet en god metode til å forløse de tyngder og smerter som mange klienter bar på. Hjertehealing og åndelig healingterapi er spesielt godt egnet til akkurat dette, samtidig som disse teknikkene ivaretar klientene på en god og hjertevarm måte. Jeg føler stor takknemlighet og glede over å kunne hjelpe mennesker på denne måten. Hjertehealing er beskrevet og forklart i boken «Hjertets healende lys» av den danske healer og forfatter Asger Lorentsen. Det er en mild og kjærlig, men likevel virkningsfull healingmetode. Hjertehealeren åpner sitt hjertechakra/hjertesenter for universets kjærlighet, og lar det strømme videre til klienten. For å kunne gjøre det, må healeren ha trenet på å være en kanal og formidler for den healende energien, uten å blande inn egne føringer eller ønsker om hva healingen skal arbeide med eller hvilke resultater den skal gi. Til det kreves ydmykhet, respekt og tillit, samt å kunne gi slipp på behov om å bli oppfattet som en «stor» healer som kan love eller styre resultater. I tillegg kreves det at healeren har nådd en viss utvikling i sitt eget

26

naturterapeuten • september 2012

Rigmor Strømmen er utdannet biopat, hjertehealer og åndelig healingterapeut. Sammen med Karin Børsting leder hun kurssenteret Nordens Stjerne som tilbyr kurs og utdannelser innen personlig og åndelig utvikling, hjertehealing og healingterapi, healingmassasje, lysarbeid og spirituell mentor.

hjertesenter og sin kjærlighetsevne, og at healeren har forløst tilstrekkelig av egne hjertesmerter og sår, slik at healingstrømmen kan flyte rent og sterkt gjennom healerens åpne og rommelige hjerte. Healeren må derfor selv gjennomgå en healende og forløsende prosess. I denne prosessen bør det inngå en bevisstgjøring der det settes ord på egen historie og følelser, og hjertehealereleven får hjelp til å se sammenhenger, få indre forståelse og se nye muligheter til å endre gamle mønstre. Når healeren gjennom sitt åpne hjerte kan klare å romme sin

egen historie samt får forløst sine indre smerter og begrensninger, og gjennom praksis har trent på å kunne romme andre menneskers historie, kan han/hun bli bedre i stand til å møte sine framtidige klienter med forståelse og respekt, trygghet og medfølelse og et rommelig, varmt og åpent hjerte. Når klienten opplever at et annet menneske lytter aktivt, har innlevelse og forståelse og kan romme ens historie fra hjertet, kan en healende prosess starte. Derfor ser vi det som viktig at hjertehealeren også har kunnskap og trening i den terapeutiske samtalen, der healeren er nærværende og lyttende og hjelper klienten til både å få oversikt og en dypere forståelse over egen situasjon og seg selv. Healeren kan gjennom samtalen hjelpe klienten til å se hvor det kan være til hjelp å gjøre endringer, samt til å oppdage egne ressurser og se nye muligheter, uten at terapeuten/healeren blander sine egne opplevelser, problemstillinger og meninger inn. Samtalen gir klienten mulighet til å sette ord på vanskelige opplevelser og følelser. Disse områdene som det blir satt ord på, blir åpnet og gjort mer tilgjengelige for healingen som følger etter samtalen. Hjertehealing er spesielt godt egnet til å heale hjertesmerter som sorg, ensomhet, indre smerte, tyngde, tomhet, osv. Når en åpner sitt hjertesenter kommer en i kontakt med de følelsene som en tidligere har lukket av for. Alle mennesker har lukket mer eller mindre av fordi det ikke var tillatt å gi uttrykk for følelsene i den aktuelle situasjonen,


at en selv ikke tillot seg det eller at smerten var så stor at en måtte lukke av for å overleve. Følelsene ligger der, i hjertet og i kroppen, inntil tiden er moden for å la dem bli forløst, noe som skjer gradvis over tid. I denne prosessen kan hjertehealing være til god hjelp. Etter hvert som tyngde, smerte, sorg etc. blir forløst og healet, kommer en mer og mer i kontakt med sin indre kraft, sitt indre lys, og en indre glede som er nærmest uavhengig av hva som skjer i det ytre. En tør mer og mer være seg selv, bruke sine ressurser og utvikle og leve ut sitt potensiale. På denne måten er hjertehealing til hjelp for en indre utvikling, som kan gi livet ny mening og retning. Mange mennesker opplever å komme i en fase der ytre ting som arbeid, familie, materielle ting etc. ikke lenger gir lykke og tilfredshet. Selv om det ytre livet fungerer godt, kan en kjenne seg tom og ensom i sitt indre, og kanskje også få skyldfølelse for dette, og føle seg utakknemlig. Det oppstår gjerne en lengsel etter å kjenne seg levende og glad innvendig. Tomheten og lengselen er et tegn på at hjertesenteret begynner å bli klart for å åpne seg for de dypere kvalitetene ved livet som nettopp utvikles i hjertesenteret. Disse kvalitetene er knyttet til kontakt med ens sjelelige og åndelige dimensjon: dypere nestekjærlighet, dyp medfølelse og forståelse for andre mennesker, ydmykhet overfor tilværelsen, omsorg for flere enn de som står en nærmest, samfunnsengasjement etc. samt en opplevelse av, eller søken etter, andre kvaliteter ved tilværelsen enn de ytre tingene som samfunnet vårt legger mest vekt på. Gjennom hjertemeditasjoner og hjertehealing kan den sjelelige og åndelige kontakten styrkes, og de smertefulle følelsene som kan «ligge i veien» for å oppleve universell kjærlighet i hjertet, kan bli healet. I tillegg kan hjertehealing forløse kroppslige blokkeringer og symptomer, da disse kan ha sin årsak i

følelser og opplevelser som ligger lagret i kroppen, og som ikke har fått komme til uttrykk. Når dette forløses, kan energiflyten i kroppen bli bedre, og dermed kan det starte en rensende og helbredende prosess både fysisk og psykisk. En bok som beskriver hvor viktig det er å bearbeide og forløse innestengte følelser, er «Den nødvendige smerte» av de danske psykoterapeutene Marianne Davidsen-Nielsen og Nini Leick. Boken er basert på 20 års arbeid med mennesker i sorg, og gir mange eksempler på hvordan både fysiske og psykiske problemer, utmattelse etc., kan ha sin årsak i sorg og andre innestengte følelser og opplevelser,

menneskers behov, om terapi og om åndelige utviklingsprosser som er beskrevet i hans bok «Åndelig psykologi». Der den tradisjonelle psykologien ikke strekker til for å forklare menneskenes indre prosesser, kan den åndelige psykologien utfylle og forklare andre områder i menneskelig utvikling. I åndelig healingterapi kombineres hjertehealing med terapi basert på den åndelige psykologis forståelse. Dette kan hjelpe klienten til å forløse spesifikke og dypere følelser og problemstillinger, gi indre opplevelser og forståelser av dype sammenhenger, forløse opplevelser som har skjedd tidligere samt gi en opplevelse av hvem man er i sin indre identitet. Ikke minst kan terapien forsterke kontakten til livets åndelige dimensjon. Av healeren og terapeuten krever dette rommelighet, forståelse og kunnskap om utviklingsprosesser som også innbefatter den åndelige delen av oss; den åndelige psykologi samt trening i å kunne hjelpe andre mennesker på denne måten. For klienten vil det å møte et menneske som selv har opplevd noe lignende, som har kunnskap om hva det handler om, som kan veilede og forklare i prosessen samt heale det som er klart for å bli forløst, kunne gi befrielse og lettelse. Og selv om det ikke alltid skjer mirakler i den forstand at «problemet» forsvinner, vil det å bli møtt med forståelse samt få kunnskap om den fasen i utviklingen en er inne i, gi trygghet og gjøre det lettere å være i det. Det kan også gi mulighet til bevisst å samarbeide med sjelen og sin høyere bevissthet om sine indre utviklingsprosesser, og la det få den tiden som trengs og de best mulige vekstvilkår i hverdagen. Hjertehealing og åndelig healingterapi hjelper oss til å få et mer åpent hjerte, så vi kan møte oss selv, andre mennesker og verden på en varmere måte. På et større plan vil dette bidra til å skape et varmere samfunn. rigmor.strommen@ helhetsterapi.com

Hjertehealing

 og åndelig healingterapi er spesielt godt egnet til å forløse de tyngder og smerter som mange klienter

bærer på

og hvordan symptomene og problemene blir mindre eller borte når dette blir forløst. Det skal sies at ved sorg som nylig er oppstått, trenger den sørgende først og fremst tid og rom til å være i sorgen, og at vi som er rundt viser omtanke og er støttende medmennesker. Det er først senere, hvis sorgen har satt seg fast i en av sorgfasene eller den er blitt fortrengt, at vi kan komme inn og hjelpe som healere og terapeuter. Asger Lorentsen har også utviklet metoden åndelig healingterapi, basert på hans kunnskap om lysets og kjærlighetens muligheter, om

naturterapeuten • september 2012

27


a k tue l t

|

M

EO

PAT E R S L A N

DS FO RBUND

NORSKE H O

■ Vi gleder oss til siste helgen i oktober! Nok en gang arrangeres Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden, og flere har allerede meldt seg på! Programmet er snart helt spikret, og alle vi har epostadressen til vil få dette tilsendt. Alle må tenke over at denne helgen er verdifull på så mange måter. Ikke bare får dere en god porsjon faglig lærdom, men det er en særskilt hyggelig sosial helg hvor kollegaer knytter gode og viktige kontakter. Som vanlig står NNH, NFHM og NHL bak arrangementet som KongressPartner AS arrangerer. Vi har nå forhandlet oss frem til bedre priser på Sundvolden hotel, noe som betyr at vi har satt ned prisen for deltakelse med overnatting. Eksempelvis 2 dager med kurs, overnatting i dobbeltrom og full pensjon koster i år kr. 2990,-. Vi håper med denne prisreduksjon at enda flere av dere har

N

O

N

28

1930

naturterapeuten • september 2012

mulighet til å delta på denne faglige og sosiale helgen innen naturmedisin. Vi starter opp fredag kl. 12.00 og avsutter søndag kl. 14.00. Les gjerne om en av fjorårets tanker på www.kongresspartner.no Alle er velkommen, nye som gamle! – denne gangen skal vi også gi en oppmerksomhet til en av våre trofaste deltakere. Jens Veiersted, ernæringsterapeut, utdannet fra ION - Institute for Optimum Nutrition i London. Han har praksis som ernæringsterapeut på Helhetshelse i Oslo, en tverrfaglig klinikk med forskjellige terapiformer og han er hovedlærer i ernæring på Tunsberg Medisinske Skole Veiersted har også oversatt flere bøker, var redaktør for den norske utgaven av «Bedre uten brød» og har vært fagkonsulent i forbindelse med oversettelser av bøker om ernæring

og helse for flere forlag. Vi har benyttet Jens som foredragsholder tidligere og de som har hørt ham, vil vel høre ham igjen! Foredraget til Jens: Magesekken – vårt glemte organ! Vi er hva vi spiser og absorberer. Derfor er magen et viktigere organ enn de fleste er klar over. Kenn Hallstensen, trenings- og kostholdsveileder er en mye brukt foredragsholder, og var en av grunnleggerne av Helsemagasinet VOF i 2010. Han har også ansvaret for kostholdet til de to Tippeligaklubbene Strømsgodset (som for tiden er på topp på tabellen) og Odd Grenland De fleste av oss har vel også sett og hørt ham i paneldebatter på TV!


Leif Ims: Himmel eller helvete? Hormonbalanse for kvinner og menn. Helse og velvære ved bruk av bioidentiske hormoner. Leif Ims er lege, akupunktør og homeopat. Han var med på å starte Arena Medisinske senter, en tverrfaglig klinikk hvor man kombinerte skolemedisin og alternativ medisin. Sammen med flere kolleger stiftet de Skandinavisk institutt for klassisk homeopati. Leif Ims har i lang tid vært interessert i de hormonelle forandringene som skjer etter hvert som vi blir eldre. Inspirert av John Lee, den amerikanske legen som introduserte naturlig hormonerstatning, fikk han produsert naturlig progesteronkrem i Norge. Dette er et produkt som har hjulpet mange, særlig kvinner i overgangsalder, til et bedre liv. I dag er det mye fokus på sammenhengen mellom hormonelle ubalanser og en rekke av våre vanlige sykdommer. Kreft i bryster og prostata er to sykdommer som rammer mange mennesker i dag, og som har en nær sammenheng med hormonelle ubalanser.

Pynt opp venterommet Vis pasientane at du er medlem av ein seriøs fagorganisasjon

N

N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

O

Odd Georg Nilsen, professor ved Institutt for kreftforskning og molekylærmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU, Trondheim. Foredraget omhandler interaksjon mellom urter og legemidler. Hvilke

Karen Kollien Nygaard er en ettertraktet og entusiastisk foreleser. Hun jobber halvparten av uken som terapeut for enkeltpersoner og par, og den andre halvparten som organisasjonspsykolog med fokus på kommunikasjonstrening, motivasjon, stressmestring, teambuilding og konflikthåndtering i bedrifter. Hun er bl.a.fast spaltist i månedsmagasinet Kamille. Årets hovedsponsor er Au Naturel! Mange andre leverandører har også i år bestilt stand hele helgen og har mange gode tilbud til dere! De er alltid fornøyd med deres interesse i alle pausene. Mer informasjon, priser, påmelding med mer finner du på www.kongresspartner.no Får du ikke epost fra oss, send beskjed til christin@kongresspartner.no og du kommer på distribusjonslisten.

O

Astri Hognestad, psykoterapeut, har siden 1990 hatt privat praksis som psykoterapeut. og driver kurs- og foredragsvirksomhet i tilknytning til jungiansk psykologi og –symbolforståelse samt i biografiarbeid. Hun har utgitt flere bøker, og en av disse er «Livets spor» som hennes foredrag skal omhandle. Astris foredrag: Hvordan kan vi som helsearbeidere og terapeuter forsone oss med våre liv og hvordan kan hjelpe de menneskene vi treffer i behandlingssammenheng til å gjøre det samme? Undersøkelser viser at de som beskjeftiger seg med sin biografi er mindre depressive og mer åpne enn andre. I foredraget vil hun derfor si noe om det som kalles biografiarbeid. I biografiarbeid er målet å kunne forsone seg med det som har vært, være mer til stede i nåtiden og stå friere overfor fremtiden uansett hvordan den ser ut og hvor stor del av livet den vil utgjøre.

konsekvenser kan manglende kunnskap få? Urter og urteekstrakter er hyppig brukt innen alternativ medisin og bruken er sterkt økende både i Norge og internasjonalt. Samtidig er det flere og flere mennesker som bruker en eller annen form for legemidler, ordinert av lege eller kjøpt reseptfritt på apotek eller supermarkeder. Muligheten for kombinert bruk av legemidler og urter i form av helsetilskudd eller naturlegemidler er derfor stor.

N

Kenn er aktuell med boka Treningssuksess med lavkarbo, som han har skrevet sammen med den svenske OL-mesteren i skiskyting fra Vancouver i 2010, Bjørn Ferry. Ferry la om kostholdet til lavkarbohydrat-/ høyfett og ble olympisk mester året etter. Foredraget til Kenn har tittel: Urkost og trening – veien til toppform!

N

– ditt føRStevAlG når det gjelder NAtuRMeDiSiN! NNH har omfattende fagkrav for sine medlemmer i de enkelte terapifagene. NNH arbeider aktivt med kvalitetssikring av utdanninger. Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedr. pasientbehandling. NNH har et eget etisk råd som bl.a. kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet. Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring. NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre organisasjoner innen bransjen. NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) - opprettet av helsemyndighetene. NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene. NNH har registreringsrett for sine medlemmer i det offentlige registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Se etteR våR lOGO. DeN StåR fOR kvAlitet OG tRyGGHet Mer informasjon på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20

Karen Kollien Nygaard, psykolog: Fare for etterskjelv? – hva skjer med psyken når kroppen forblir i beredskap etter en alvorlig hendelse?

GledenDigital med sunnhet! Kontakt Grafiske Sjå annonse om marknadsføring

naturterapeuten • september 2012

29


a k tue l t

|

A R E T H O R E S E N ; C M V , V E T E R I N Æ R , H O M ØO P A T , A K U P U N K T Ø R

Selvhelbredelse, en  forutsetning for livets bestående

Det er viktig å være seg bevisst at det vi gjør med dyr eller mennesker for å oppnå en helbredelse på naturmedisinsk grunnlag, bygger på at vi stimulerer kroppens egen evne til selvhelbredelse. ■ I seg selv har de naturmedisinske

metodene ingen virkning, bortsett fra at de er i stand til å stimulere selvhelbredelsen. Derfor faller disse metodene dårlig ut når man undersøker deres egenvirkning, slik man gjør i medisinske forsøk. Sykdom er tap av kontroll. Når det gjelder kreft tapes kontrollen over celleveksten. Selvhelbredelse forekommer naturlig, når vi blir i stand til å gjenoppta kontrollen over vår kropp og våre prosesser. Det en realitet og en mulighet, – for oss alle. Utfordringen er å finne ut hvordan selvhelbredelsen kan utløses, hvordan vi setter den i gang. Den katolske kirken klassifiserer det som et under når en person blir helbredet av en tilsynelatende uhelbredelig sykdom, uten inngripen av leger eller andre helbredere, med et mulig unntak for healere. I et medisinsk leksikon som «Zetkin/ Schaldach» er ikke begrepet nevnt. I Aschehougs «Store norske leksikon» er selvhelbredelse heller ikke nevnt. På Google var det 6.990.000 treff for «Self healing», og da vesentlig innen alternativ medisin. Innen vanlig medisin karakteriseres slike hendelser som ikke forklarlige hendelser, tilfeldigheter, løgn eller pasientens selvbedrag eller ønske om å bli bedre. Og om de opptrer innen forsøk eller pasientevalueringer, utelukkes pasienten som regel fra forsøket. Sannheten er at selvhelbredelse skjer kontinuerlig hos hver enkelt av oss. Kroppene våre bekjemper betennelser, bakterier, sopp og virus, endog prioner. Potensielle kreftceller

30

naturterapeuten • september 2012

drepes. Det er når denne kontinuerlige kontrollen svikter, at sykdom oppstår. Når vår kropp eller andre faktorer setter selvhelbredelsen i gang igjen, ja da kaller vi det et under, for selvhelbredelse eller placebo. Gjennom hele mitt profesjonelle liv har jeg vært interessert i å finne og kartlegge disse selvhelbredende prosessene, for således å kunne sette dem i gang hos syke, for å sette den syke i stand til igjen å ta kontrollen i eget hus. Ut fra den erfaringen jeg har med selvhelbredelse, er det en rekke faktorer som setter i gang selvhelbredelsen; psykiske faktorer, meditasjon, kunstnerisk aktivitet, planter, akupunktur, soneterapi, musikk eller osteopati. Derfor er det nærliggende å tro at selvhelbredelsen har flere nivåer. Innen skolemedisinen kalles ofte selvhelbredelse for «Placebo». Kroppens egne helbredende mekanismer, som kan igangsettes av mange ulike faktorer, er ofte de samme som blir stimulert av konvensjonelle terapier. Det er vist i forsøk at placeboeffekt fører til reelle forandringer i hjernen, likt de endringer som «en virkelig» terapi fremkaller. Hvordan dette fungerer er fortsatt omdiskutert. Dette temaet er inngående dokumentert av Dr. Ario Conti, en sveitsisk forsker, i hans beskrivelse og introduksjon av neuroimmunomodulering. Denne forskningen har vist at psyken har direkte og reelle forbindelser til nervesystemet. Nervesystemet er av største betydning for hormonsystemet og immunsystemet, og derved av største betydning for de fleste sykdommer.

Forskjellige alternative terapeuter har forskjellige resultater, og om man fjerner den personlige påvirkningen (placebo) i dobbeltblinde forsøk, fjerner man den her beskrevne effekten eller muligheten for en svært effektiv terapi.

Selvhelbredelsens forutsetning; en fungerende kropp – kontroll – feed back

All virkelig helbredelse er selvhelbredelse Det er bare våre egne selvhelbredende systemer som kan gi en fullverdig og varig helbredelse. Et sår kan ikke gro om ikke kroppen selv lar det gro. Et hårstrå kan ikke vokse om ikke kroppen selv kan la det vokse. For mange år siden var jeg på rideferie på Dovre. Der traff jeg en professor i indremedisin og kom i samtale med ham om selvhelbredelse. Han konkluderte med at «den eneste sanne helbredelse er placebo». Dog, da jeg noen år senere skulle skrive en artikkel om selvhelbredelse og placebo, og ville referere uttalelsen til denne professoren, benektet han å ha sagt noe slikt. En forutsetning for at en syk person kan gjeninnta kontrollen over eget liv, at han kan sette i gang selvhelbredelsen eller la den bli satt i gang av en terapeut, er at «kommandolinjene» fungerer, og at de selvkontrollerende prosessene ikke er ødelagt. Mange forhold gjør at dette kan være vanskelig, særlig når man allerede er syk; • Medisinene man tar kan hemme selvhelbredelsen, så som cortison eller cellegift.


• Stråling ødelegger mange av kroppens prosesser, blant annet immunsystemet. Da er det vanskelig å sette i gang selvhelbredelsen. • Kronisk stress og sterke psykiske belastninger.

Selvhelbredelsens reguleringsmekanismer

Selvhelbredelsen har flere systemer og nivåer å spille på

Gener

Vi har en rekke gener som regulerer kroppens forskjellige funksjoner, for eksempel celleveksten. I forhold til kreft er det viktig om disse genene er slått på eller av. Hva som slår dem på eller av er de samme prosessene som regulerer selvhelbredelsen.

Det elektriske systemet

Bjørn E. W. Nordenstrøm, M.D. har oppdaget og beskrevet BCEC, «Biologically Closed Electric Circuits». Han har vist at hele organismen er regulert av et statisk elektrisk felt. Han har vist at strømmen av elektrisk energi kan danne helt nye strukturer så som fibrøse membraner, organkapsler og ulike former av kanaler. Elektrisk strøm, dannet av ionstrømmen i blodkarene, lymfekarene og i interstitsielle kanaler, skaper i sin tur et elektromagnetisk felt. Når blodkarene avgir grener, skjer det ofte i 90o vinkel. Likeså danner blodkarene ofte loop-formasjoner. Disse fungerer som transformatorer for både den ioniske strømmen og det elektromagnetiske feltet. Dette feltet regulerer organismens mange funksjoner, også av- og på-genene.

Nervesystemet

Dette systemet er involvert i de fleste prosesser i kroppen, og ved å stimulere dette på spesifikke måter, kan mye reguleres.

Meridianene

Meridiansystemet som brukes innen kinesisk medisin er en viktig reguler-

ingsmekanisme for kroppens prosesser. Innen dette systemet finnes det punkter for kontroll av prosesser som har kommet ut av kontroll, for eksempel ukontrollert cellevekst.

Hva kan sette selvhelbredelsen i gang?

Blodsystemet

Akupunktur

Selvhelbredelsen settes i gang av en impuls rettet mot den spesifikke prosessen som er satt ut av spill.

Blodforsyningen til vev og organer er med å regulere disses aktivitet. Jo mer blod jo høyere aktivitet. Økt blodtilstrømning til et område som ikke fungerer optimalt, kan ofte løse problemet.

kan stimulere de fleste av kroppens prosesser. Det er viktig å finne ut hvilken prosess som har sviktet sin kontrollerende funksjon, og så stimulere denne.

Osteopati

Peptider, et signalsystem

Alle kroppens vev, hinner og strukturer står i kontinuerlig kommunikasjon med alle kroppens prosesser. Derfor kan man ved hjelp av osteopati eller kiropraktikk sette i gang selvhelbredelsen.

Tidligere ble proteinene regnet for å være livets primære molekyler (proteios = primær), men i løpet av de siste tiårene har det blitt klart for vitenskapen at det viktigste systemet består av protein-segmenter. Disse kalles peptider. Peptidene kan finnes overalt i kroppen, og inngår i en rekke funksjoner, alt fra toxiner og antibiotika til signalsubstanser. Peptidene har hittil blitt antatt å bli produsert ved behov, men den forskningen jeg har gjort har vist at disse peptidene ofte oppstår ved at passende deler av proteinene «klippes av», og derved frigjøres store mengder peptider i løpet av sekunder. Proteinene i blodet fungerer altså som et reservoar av peptider til bruk ved akutte situasjoner.

Imaginering

Som Dr. Ario Conti har vist, står hjernen i forbindelse med alle kroppens prosesser. Ved hjelp av spesielle imaginasjoner kan man stimulere de prosesser som har sviktet sin kontrollerende funksjon.

Vitaminer og mineraler

i optimale mengder er nødvendig for at det elektriske feltet skal kunne virke.

En fullverdig diett

er nødvendig for at kroppen skal fungere optimalt. Om en prosess svikter, bør man spise mer av de fødemidler som er viktige for nettopp denne prosessen.

Selvhelbredelsens multiplisitet

Det er viktig å være klar over at selvhelbredelse ikke er en enkeltstående mekanisme som kan settes i gang uansett sykdom. Selvhelbredelsen bygger på et samspill mellom alle kroppens selvregulerende systemer og er svært komplisert. Den må således settes i gang på forskjellig måte alt etter sykdommens egenart. Når pasienter har kreft, er det igjen forskjellige måter selvhelbredelsen må settes i gang på, alt etter hvilken type kreft det er og hvordan og hvor kreften har oppstått. Dette har jeg redegjort for i foredrag, i bøker og i artikler.

Psykiske faktorer

Som Dr. Ario Conto har vist, virker vår psykiske tilstand inn på den kontrollen kroppen har over for eksempel celleveksten. Planter Organenes funksjonsdyktighet innvirker sterkt både på det elektriske feltet, på kontrollen av de forskjellige prosessene og på psyken. Diverse planter kan stimulere de forskjellige organene og prosessene. arethore@online.no

naturterapeuten • september 2012

31


M i nne o r d

|

Erling Berg Pedersen, et  fyrtårn i naturmedisinen M

ine minner om Erling er mange. Jeg begynte i slutten av 70-årene ved European College of Natural Medicine i Hamburg. Erling var da ferdig med sin utdannelse, eksamen tok han i 1976. Han var da jeg begynte, seminarleder i ledergruppen, som i tillegg bestod av Dr. Med. W. Grüger og Rudolf Schröder. Erling Berg Pedersen var en mann vi alle så opp til, og han var en mann som løste problemer som dukket opp. Vi var elever fra mange land, så det var ikke til å unngå at det av og til ble litt strid. Erling snakket flytende tysk, og han var for oss et fyrtårn vi så opp til. Han var også med ved alle eksamener. Det ble brukt vanlige tyske leger som ikke var ansatt ved skolen, dette for å sikre at resultatene som ble oppnådd, skulle være riktige. Det var da helt nødvendig med Erling til stede. Han kunne oversette alle svar som kom. På mine eksamenspapirer står først navnet Erling Berg Pedersen, så tittelen Skoleleder. Mange av de turene vi hadde under skoletiden var til seminarer holdt forskjellige steder. De fleste i Tyskland, men også i Frankrike, Sverige, Danmark og Norge. Flere

Erling Berg Pedersen

ganger reiste jeg sammen med Erling, men oftest var han på plass før vi andre kom. I Stavanger opparbeidet han seg et stort navn som naturmedisiner. Spesielt var han anerkjent som øreakupunktør og fotsonebehandler, men han var godt inne i alt som hadde med naturmedisin å gjøre. De fleste av hans pasienter ble friske. Dette resulterte i at han på slutten av 70-årene ble anmeldt av fylkeslegen i Stavanger; fordi han hadde

gjort en isjiaspasient frisk. Fylkeslegen anmodet Berg Pedersen om å slutte med sin virksomhet, noe som han på ingen måte verken ville eller kunne. Anmeldelsen gikk derfor videre til Helsedirektoratet. Her ble Berg Pedersen godt mottatt. Den mannen han snakket med hadde tilfeldigvis en kone med migrene. Siden fikk han brev fra Helsedirektoratet med anmodning om å snakke med fylkeslegen i Stavanger. Men det ble ingen samtale fordi fylkeslegen bare fortalte Berg Pedersen hva han skulle gjøre. Saken gikk da til Riksadvokaten, som etter å ha hatt anmeldelsen liggende en stund, sa at saken ikke kunne løses. Siden har det ikke oppstått slike anmeldelser i Norge. Heldigvis for pasienter i Stavanger fortsatte han å gi sin hjelp i mange år. Fyrtårnet Erling Berg Pedersen har nå slukket lykten for godt. Men hans mange pasienter, kolleger og venner vil aldri glemme denne hedersmannen. Vi lyser fred over Erling Berg Pedersens minne og takker for hva han har betydd for oss. Kristiansand, 3. august 2012 Einar Svendsen

Akupunktur Kinesisk Läkekonst NY BOK! Akupunktur Kinesisk Läkekonst del I, 800 sidor. Av Reijo Pöyhönen B. Chin. Med.

Ca pris 980.00 kr inkl. moms

32

Den första boken i en serie av tre delar i kinesisk akupunktur. Denna del omfattar de unika, grundläggande teorierna och de traditionella diagnostiska metoderna i kinesisk medicin. Vidare innehåller boken en omfattande historisk beskrivning av akupunkturens utveckling i Kina, Europa och i Sverige samt detaljerade illustrationer och en mängd instuderingsfrågor. Sammantaget är boken ett förstklassigt verk för akupunktörer; studerande och professionella. Den utgör även en viktig text för studerande inom angränsande yrkesområden bland annat för akupressörer, örtmedicinare, kinesiologer, shiatsu- tuinaoch naturterapeuter. Boken kan även vara ett värdefullt verk för utövare av tai ji quan och qi gong. Slutligen är boken ett inspirerande verk för den seriöst intresserade allmänheten, vilken gör den unik i sitt slag. De två övriga böckerna i denna serie beräknas bli publicerade under de kommande åren. Boken säljs via de reguljära bokhandeln, internetbokhandlarna och via skolor. Mer info finns på: www.sikl.se

naturterapeuten • september 2012


Bl oe kdanme e r | lEdg iel l se

|

«Som blinde pletter» ■ Denne illustrasjonen ble produsert som et selvstendig debattinnlegg tidlig i 2009. Nå viser det seg at den dekker ganske mye av det saksområdet Henrik Isager har med i sin nye bok. Det som illustrasjonen ikke direkte viser deg er i hovedsak det forfatteren betegner som “epidemien av energitap” som han også knytter til ME/CFS, fibromyalgi, multippel kjemisk sensitivitet m.fl. Det som ligger i de to apenes kroppsspråk er kanskje blitt bokens viktigste innfallsvinkel og kommer til utrykk alt i dens undertittel “Om lægevidenskabens og sundhedssektorens amputerede virkelighed”. I de 270 sidene kan du glede deg over grundig medisinsk kulturkritikk av en type denne anmelderen setter stor pris på. Bokens andre hovedgrep går på å gi deg oversikt over noen mulige forklaringsmodeller for alle disse relativt nye helseproblemene som ser ut til å kunne ha en rekke medvirkende, og til stor del samvirkende,

årsaksforhold. Her er uttrykk som multisystemsykdom og årsaksrettede tiltak sentrale. Forståelsesrammene I-III har disse hovedoverskriftene: III: Cellesystemer med mitokondriedegeneration og øget apoptose III: Nitrosativ stress (NO/ONOO cyklus) III: Kvantekohærens - den levende organismes formidling af energi Enten du nå er lege med behov for medisinsk oppdatering eller pasient med behov for oversikt over årsaksrettede tiltak: Ikke la deg skremme av vanskelige ord i innholdsfortegnelsen. Brødteksten egner seg både for leg og lærd. Boken har med seg ett og annet saftig sitat som du også kan ha glede av. Her velger jeg å avrunde med et som ikke er med i boken, men trekker i samme retning: ”Finns det egentligen någon annan akademisk utbildning i Sverige där

man censurerar kunskapsutbudet så som i den medicinska fakulteten och finns det några fler yrkesgrupper som är så dåligt rustade för sin uppgift och så ineffektiva som dagens läkare?” (Ursula Jonsson) tor1johnsen@hotmail.com • SOM “BLINDE PLETTER” Lege Henrik Isager

naturterapeuten • september 2012

33

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 03 2012  

Naturterapeuten 03 2012  

Advertisement