__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

HOMØOPATI:

Førstevirkning – ettervirkning

Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme Aktuelle kosttilskudd DEL 2 Nr. 1/2012 – 18. årgang - Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no N

O

NNH arrangerer landsmøte og fagseminar, Oslo 23. og 24. mars 2012

N


Kurs om hjerte-karsykdommer og ernæring

rene Norske marine oljer!

Oslo Kongress-senter 20. april kl 12.00–18.00, Youngsgaten 11, Oslo: Praktisk orientert kurs for naturterapeuter og helsepersonell; Hvordan forebygge og bedre helse for hjerte-karsyke. Foredragsholdere: • Dr. Bjørn J. Øverbye Ph.d.: Hjerte-karsykdommer: myter, fakta og reelle løsninger. Blodtrykksbløffen og andre myter som ikke holder mål. • Petter Nipedal: Medicmarines produktserie til bruk i helseforebyggende arbeid. • Ernæringsfysiolog Christina Anfinsen Skjogvoll: Hjertehelse, ernæring og trening. • Homøopat Stein Flaatrud: Mineraler,vitaminer og hjertehelsen. Målinger og praksis. • Dr.Philip Brotman: Moderne elektronisk Diagnose- verktøy for naturterapeuter og leger* • Dr. Bjørn J. Øverbye: Praksis: Diagnose og behandlingsprotokoller som virker. Paneldebatt med spørsmål og svar. Kursavgift 600,- Lunsj inkludert. Utstillere: Medicmarine, Biocom, Holimed. Påmelding til e-post: petter@medicmarine.no Telefon: +47 370 12601

bedre helse

Extra Virgin marinE oljEr Alle naturlige vitaminer, antioksidanter og Omega fettsyrer bevart. 100 % kontroll på hele prosessen fra fiske av råstoff til ferdig produkt.

MedicMarine a/S

Sandvikveien 59, N-4816 Kolbjørnsvik

Tel: 370 12601

www.medicmarine.no


Shift-High End Supplements Shift High End Supplements er en ny serie kosttilskudd av eksepsjonell kvalitet utviklet i samarbeid med ledene nasjonale og internasjonale forskere og eksperter. SuperOmega-3

superomega3.no

SuperMagnesium

100% naturlig, fersk og ren fiskeolje fra norsk laks produsert under beskyttende atmosfære innen én time etter at fisken er tatt opp av vannet. Tilsatt et spesielt antioksidantkonsentrat som en ekstra beskyttelse mot oksidering.

Dynamisk 3-fase-basert organisk bundet magnesiumtilskudd for bedre og sterkere effekt. Med naturlig innhold av gunstige spormineraler, og vitamin B6 for økt opptak i kroppens celler.

supermagnesium.no

SuperZym

superzym.no

Ultra bredspektret enzymkompleks for en effektiv fordøyelse av proteiner, karbohydrater og fett. SuperZym er det første komplette enzymtilskuddet på det norske markedet, spesialutviklet for et nordisk kosthold.

SuperSink

supersink.no

Inneholder den patenterte sinkforbindelsen Chelazome hvor sinkatomet er bundet til to aminosyrer slik at det aktivt absorberes som et dipeptid. Dette gir et særdeles effektivt opptak og en høy biotilgjengelighet i kroppen.

Gratis vareprøve? Bestill på supershift.no

facebook.com/Shift.Supplements

Vitalkost AS, Tlf 33 00 38 70 vitalkost.no, shift@vitalkost.no


i nnhold |

naturterapeuten nr. 1 – 2012

Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme

Intervju med homøopat MNNH Sigbjørn Ekle

Del 2 • Side 8–11

• Side 24–25

•• Homøopati på sidelinjen �������������������������������������������������   5 •• Svar til Thore K. Aalberg, NHPF����������������������������������������  6 •• Energimedisin i behandling av uregelmessig hjerterytme. Del 2�������������������������������������������������������������  8 •• Ny terapinemning/fagidentitet i NNH���������������������������� 13 •• Den salutogenetiske orientering������������������������������������ 16 •• Marion Rosen har gått bort�����������������������������������������������17 •• Fakturering, inkasso, merverdiavgift, skatt, kasseplikt mv.�������������������������������������������������������� 18 •• Naturmedisinsk Fagkongress 2012������������������������������ 20 •• Førstevirkning og ettervirkning������������������������������������� 22 •• Fra Beethoven til Hahnemann�����������������������������������������24 •• Vann – et lite mirakel!������������������������������������������������������� 30 •• Manukahonning – Ole Brumm sin ”dunderhonning”?  32

Manukahonning – Ole Brumm sin ”dunderhonning”? • Side 32–33

•• – Ikke slutt å ta tran og andre omega-3 produkter, men still krav til kvaliteten���������������������������������������������� 34

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNH’s syn Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no

Annonser

Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri

Helen T. Holm. Mobil : 993 44 388 E-post: annonse@nnh.no

Forsidefoto: Andrew Moroz


A k t u elt |

T H O R E K . A A L B E R G , N O R S K H O M Ø O P A T I S K P A S I E N T F O R E N I N G

Homøopati på  sidelinjen NHPF er svært takknemlig for at Britt Hertzberg Untiedt har tatt bladet fra munnen og bidratt sterkt til at NAFKAMs rolle og funksjon er satt under lupen. NHPF har full forståelse for at hun er frustrert over at NAFKAM i liten grad har et naturmedisinsk utgangspunkt for sin forskning. ■ Riktignok er det gjort et par uvesentlige studier når det gjelder homøopati, men vi kjenner oss ikke igjen i hennes påstand om at homøopati sammen med akupunktur blir prioritert. Lederen sier da også selv at akupunktur har vært gjenstand for mye forskning på NAFKAM, mens homøopati ikke har vært høyt

Pynt opp venterommet Vis pasientane at du er medlem av ein seriøs fagorganisasjon N

N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

O

O

N

N

– ditt føRStevAlG når det gjelder NAtuRMeDiSiN! NNH har omfattende fagkrav for sine medlemmer i de enkelte terapifagene. NNH arbeider aktivt med kvalitetssikring av utdanninger. Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedr. pasientbehandling. NNH har et eget etisk råd som bl.a. kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet. Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring.

Thore K. Aalberg, cand.polit.og homøopat

prioritert bortsett fra den pågående bivirkningsstudien på homøopati. For oss er det et stort paradoks at NAFKAM er mer opptatt av bivirkninger når det gjelder homøopati, enn virkninger. Tanken er kanskje at uten bivirkninger ingen virkninger. Dette minner om da helsemyndighetene for nesten femti år siden ville forby salg av homøopatisk medisin samtidig som de hevdet at den var virkningsløs. Men uansett skal det

bli spennende å se hva konklusjonen vil bli, når først denne studien er satt i gang. Vi stiller imidlertid spørsmålstegn ved at NHL har inngått et samarbeid med stipendiat og homøopat Trine Stub ved NAFKAM for å muliggjøre denne studien. NHPF har full forståelse for at det oppleves som en tillitserklæring å bli tatt inn i den klamme varmen til NAFKAM. Men vi er redd for at NHL blir et ”gissel”. Et virkelig spennende og interessant studium ville ha vært en cost-benifit-analyse mellom homøopati, andre alternative behandlingsformer og skolemedisin. En enkel begynnelse kunne være å sammenligne kostnader ved behandling av gallesten uten anfall eller godartede svulster. Men skal det være mulig, forutsetter det at samarbeidet mellom NAFKAM og utøverorganisasjoner gjøres på den måten at det alternative miljøet har avgjørende innflytelse på hva det skal forskes på, mens NAFKAM bestemmer det de er kompetente på, forskningsmetodikken. thoreaalberg@yahoo.no

NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre organisasjoner innen bransjen. NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) - opprettet av helsemyndighetene. NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene. NNH har registreringsrett for sine medlemmer i det offentlige registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Se etteR våR lOGO. DeN StåR fOR kvAlitet OG tRyGGHet Mer informasjon på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20

Kontakt Digital Grafiske Sjå annonse om marknadsføring

6

naturterapeuten • mars 2012

Et virkelig spennende og interessant studium ville ha vært en cost-benifit-analyse mellom homøopati, andre alternative behandlingsformer og skolemedisin. En enkel begynnelse kunne være å sammenligne kostnader ved behandling av gallesten uten anfall eller godartede svulster.


K ommentar |

britt hert z berg u ntiedt

Svar til Thore K. Aalberg, NHPF

Med vaksiner på hjernen...? I dag tilbys alle barn vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste, Hib (en type hjernehinnebetennelse), poliomyelitt, pneumokokksykdom, meslinger, kusma og røde hunder. Jenter i 7. klasse tilbys i tillegg HPV-vaksine. På bakgrunn av anbefalinger fra Verdens helseorganisajson (WHO), anbefaler nå Folkehelseinstituttet at også vaksine mot rotavirus tas opp i barnevaksinasjonsprogrammet. Rotavirus smitter vanligvis ved nærkontakt og gir magesyke (gastroenteritt) som rammer praktisk talt alle barn i verden før de fyller fem år. I utviklingsland er viruset en vanlig dødsårsak, men det henger sammen med mangel på viktige ressurser som nok rent vann. I Norge legges om lag 900 barn inn på sykehus med oppkast og diaré hvert år. - Mange blir syke, men vi har et helsevesen som normalt fanger opp hard omgangssyke og diarétilfeller før den rammede blir alvorlig syk, sier Karin Rønning overlege ved Avdeling for infeksjonsovervåking i Folkehelseinstituttet til Foreldre & Barn. Det er delte meninger om vaksinen. Direktør for Folkehelseinstituttet Hanne Nøkleby presiserer at sykdommen rammer praktisk talt alle norske barn før femårsalderen og mener det er snakk om et folkehelseproblem. I tillegg til at sykdommen er plagsom for de minste, mener Kunnskapssenteret at det blir billigere for samfunnet å betale for vaksinen enn at foreldrene er hjemme én eller flere dager med barn som kaster opp..! En representant for Landsgruppen av helsesøstre NFS støtter imidlertid ikke anbefalingen, fordi hun mener det ikke synes tilstrekkelig dokumentert at rotavirusvaksine i programmet vil gi en udiskutabel helse- og samfunnsøkonomisk gevinst i Norge i dag. At flertallet av en arbeidsgruppe nedsatt av Folkehelseinstituttet allikevel går inn for å anbefale at rotavirusvaksinen tas inn i det nasjonale vaksinasjonsprogrammet, sier kanskje mer om sammensetningen av gruppa enn om mulige negative følger av vaksinen. I den forbindelse er det veldig nærliggende å minne om argumentene som ble brukt for svineinfluensavaksinen i sin tid, og om tilfellene av narkolepsi som følge av vaksineringen i ettertid. I det Naturterapeuten går i trykken får vi melding om at Folkehelseinstituttet på det sterkeste beklager at barn i det hele tatt fikk vaksine mot svineinfluensa – og det etter utilbørlig moralsk press overfor befolkningen - nettopp fra FHI - om at det var uforsvarlig å ikke vaksinere seg..! Kanskje noen burde vurdere å ta sin hatt og gå?!

Takk for positiv tilbakemelding i ditt innlegg som jeg ellers støtter fullt ut. Når det gjelder min uttalelse i mitt siste svar til Fønnebø; ”ensidig fokus på homøopati og akupunktur”, så mente jeg dette annerledes enn det kan oppfattes. Blant annet støttet jeg homøopati i min første artikkel om NAFKAM, hvor jeg blant annet viste til det absurde i å forske på bivirkninger av homøopati. Jeg har ingenting imot hverken akupunktur eller homøopati. Jeg hadde stor glede av begge terapiformene i min klinikk. Det jeg mener er at NAFKAM må forske bredere og benytte andre forskningsmetoder.

Britt Hertzberg Untied, frittalende veteran.

Flere naturmedisinke terapier er viktige og nødvendige og må sees i forhold til de resultater vi ønsker å oppnå. Virkeligheten er i dag en annen enn for få år siden. Flere og flere terapeuter kombinerer flere terapier individuelt, det går tydelig frem av både akupunktørers, homøopaters og soneterapeuters og andre terapeuters annonser. Det er nettopp kombinasjonen som er det interessante og som er det folk helst velger. Dette krever andre forskningsmetoder enn de NAFKAM har valgt. Kombinasjonen av terapier er helt i tråd med den alternativ medisinske filosofi og vår bioholografiske/ biofysiske tilnærming ved valg av behandlingsopplegg. I tillegg er det helt i tråd med politikernes intensjoner for både Aarbakkeutvalget og NAFKAM. Jeg er helt enig med Thore i at vi trenger sammenlignende studier både i forhold til ”cost benefit”, og i forhold til resultater av vår behand-

ling, sammenlignet med skolemedisinen. Dette kunne vært gjort på en enkel måte og har flere ganger blitt foreslått både i Aarbakkeutvalget, overfor NAFKAM og aktuelle politikere. Da Aarbakkeutvalget i sin tid ble nedsatt var det nettopp kombinasjonen av mulige årsaker til helsesvikt, valg av flere terapier i et bredere tverrfaglig samarbeid og brukerperspektivet som stod sentralt. Flere naturmedisinke terapier er viktige og nødvendige og må sees i forhold til de resultater vi ønsker å oppnå. Derfor håper jeg at denne debatten kan engasjere flere og flere i årene fremover. Alternativ medisin er fremtidens medisin og vi trenger hverandre mer enn noensinne. Velkommen til Casa Carpe Diem i Spania,www.casacarpediem.no britt.untiedt@gmail.com

naturterapeuten • mars 2012

7


a k t u elt |

DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE

Energimedisin i behandling av  uregelmessig hjerterytme – et fremskritt i naturmedisinsk erkjennelse – del 2 Senere års vitenskapelig erfaring med hjerte- karsykdommer viser at man med enkle metoder som kosthold, kosttilskudd, fysisk og mental trening kan hjelpe mange mennesker til et bedre liv. Nøkkelen er å gi leger og andre terapeuter gode og tilgjengelige verktøy. ■ Del 2 av artikkelen omhandler to slike verktøy: 1) HRV- EKG; et databasert ekspertsystem som gir terapeutene innblikk i hjertets helsetilstand og effekten av behandling med legemidler, kosttilskudd i form av vitaminer mineraler, og aminosyrer, mental og fysisk trening. 2) Det andre verktøyet er Rath- Niedzwiecki-protokollen som er en dobbel-blind-kontrollert oppskrift som gir forutsigbare effekter av kosttilskudd for hjertehelse. Som et hvert annet verktøy må det brukes med forstand og av sertifisert personell i samarbeid leger som har samme informasjonsbakgrunn.

Stopp Pressen!

Dette var et vanlig rop blant journalister til redaktøren når man fikk inn nyheter idet avisen var i ferd med å få trykken. I november 2011 hadde LUR (Lite Utnyttede Resurser) som omfatter fiskere, produsenter og statlige organer et møte om norske marine oljer i kjølvannet av TV-programmet som omhandlet fusk med fiskeoljer. Det kom da frem at de fleste selger varmebehandlede, transfettholdige oljer, iblandet giftig olje fra Peru. Etter hva vi har fått vite kunne bare et fåtall, nærmere bestemt to produsenter, bevise

8

naturterapeuten • mars 2012

Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi.

at de lagde rene produkter av vill norsk fisk: Medicmarine as fra Lillesand som har verdenspatent på kaldpressing av hai og fiskeoljer ved 37 grader, og Havfruene fra Inderøy som renser oljene under vakuum og sterkt trykk i 3-4 sek. På hastemøtet kom det frem at de som selger urene oljer, tilsetter kjemikalier til oljene slik at Mattilsynet ikke skal oppdage urenheter. Mer om dette på kurs om hjertehelse i Oslo den 20. april 2012.

Hvordan leger og naturterapeuter kan vurdere hjerte-arytmier

For å vurdere uregelmessigheter i hjertets funksjon, må man ha et egnet instrument som kan omsette

hjertets rytme i tallverdier som vises på en dataskjerm. Den vanlige metoden med å kjenne på pulsen er ikke god nok, selv om utøvere av kinesisk akupunktur bruker flere år på å lære en metode der pulsrytmen også vurderes. Den mer moderne og pålitelige metoden kalles Hjerte-Rytme-Variasjonsanalyse forkortet til HRV. Pasienten koples til tre elektroder som festes til brystet, som ved vanlig 3-kanals EKG; hvoretter signalene fra hjertet måles digitalt 700 (trådløs overføring) – 12.000 (overføring med signal kabel) - ganger i minuttet. Avstand i tid mellom to hjerteslag, R-R avstanden, måles i millisekunder. De vitenskapelige data fores så til et avansert dataprogram som kalles Hurtig-Furier-Analyse. Man ser da at avstand mellom hjerteslagene varierer som summen av tre ulike rytmer: en meget langsom, en hurtig og en middels hurtig. Vitenskapelige undersøkelser har avslørt at de langsomme endringene er styrt av hjernebarken og ulike høyere hjernefunksjoner som påvirkes av tanken. De hurtige er uttrykk for aktiviteten i parasympatiske nerver, og de middels hurtige er uttrykk for sympatisk nerveaktivitet. Statistikkprogrammer analyserer R-R avstanden, og ut fra matematiske modeller kan så pasienter deles opp i grupper der man får statistiske mål for yteevne, fare for å utvikle hjertesykdommer, hva som styrer hjerterytmene, om det foreligger arytmier og en rekke andre forhold. Ulike produsenter legger inn ulike statistikker og informasjoner, og metoden er i dag godkjent av både


den europeiske og den amerikanske sammenslutningen av hjerteleger. Vi har brukt HRV-maskiner i flere år og har lagret noe slikt som 1.500 målinger. På denne måten har vi kunnet tallfeste virkning av hjertemedisiner, kosttilskudd, trening, meditasjon, psykoterapi med mer. For tiden har vi to maskiner i drift; en norskprodusert og en amerikansk. Den amerikanske har en spesialfunksjon som også måler åpningen på blodårer, en uvurderlig hjelp for å bedømme åreforkalkning og kramper i årene som skyldes vitamin- og/eller mineralmangel. Den amerikanske modellen leveres også i en mindre versjon som er beregnet for pasienter, slik at disse skal kunne overvåke og trene egen hjertehelse hjemme.

Kan man forbedre hjertets helse?

Samlet rådgiving etter Dr.Rath – Niedzwiecki- metoden Kilde: Cellulær Helse Løsning for uregelmessige hjerteslag: Resultater fra en randomisert dobbeltblind placebo kontrollert studie. Forfattere: M. Rath, A. Niedzwiecki. Publisert: www.heart-disease-bypass-surgery.com Dr. Matthias Rath er en anerkjent hjerte- og ernæringsekspert som løste gåten om hvorfor noen personer med høyt kolesterol får økt sjanse for hjerte-karsykdom; mens andre med høyt kolesterol forblir upåvirket av sitt ”blodfett”. Løsningen ligger i proteinene som kalles ApoA og ApoB, to proteiner hvis mengdeforhold kan reguleres med noe så enkelt som vitamin C, vitamin E og beta-karotener. Ved å innta disse stoffene i store nok mengder, normaliseres kolesterolmengden i blodet. Dobbelt Nobelprisvinner Linus Pauling (Kjemi- og Fredspris) kalte Dr. Raths oppdagelse: ”den største oppdagelsen innen moderne forståelse av hjerte-karsykdom”. Dr. Alexandre Niedwiesick er en polsk biokjemiker som har arbeidet for

carnitin og biotin. I tillegg coenzym Q10, pycnogenol, inositol og citrusbioflavinoider. Mengden av hver enkelt bestanddel ligger stort sett i området for anbefalte dagsdoser. Det er med andre ord ikke tale om store mengder, men mer om sammensetning og tilgjengelighet av produktet. I RN-utredningen ble det undersøkt 140 pasienter med snittalder 56–58 år som alle led av paroxysmal atriearytmi, det vil si anfallsvise hjerteforkammer-uregelmessigheter, noe som arter seg som uforklarte anfall av rask puls + uregelmessig hjerterytme som starter i forkammeret. Pasientene var valgt tilfeldig (randomisert) og ble også tilfeldig plassert i to grupper; den ene fikk narrepiller (placebo), den andre fikk næringstilskudd etter Celle-EnergiOppdagelsen, også kalt ”vitamin gruppen”. (Vitamin var den opprinnelige betegnelsen på stoffer vi må ha for å utnytte næringsstoffene i maten, men som selv ikke er næring, men katalysatorer = aktivatorer). Situasjonen før man startet forsøket. Se tabell 1 Studien gikk over 6 måneder og var dobbelt-blind, det vil si at verken lege eller pasient visste hva som var i kapslene som ble gitt - vitaminer eller placebo.

flere prestisjetunge universiteter og vært assistent for to Nobelprisvinnere i kjemi. Hun har de siste 12 år jobbet med Dr. Rath for å utvikle Cellulær Helse Prosjektet. Avhandlingen omtales heretter som RN-forsøket. RN-forsøket startet med erkjennelsen av at konvensjonell medisin i meget liten grad kan forklare arytmier og følgelig heller ikke kan behandle dette helseproblemet. RN-forsøket tar for seg hjertets sunnhet ut fra en grunnleggende kjemisk/fysisk oppdagelse; energiprinsippet. Alle cellers sunnhet bygger på produksjon av tilstrekkelig energi til å opprettholde normal funksjon og kommunikasjon med resten av kroppen. Mangel på energi fører til at funksjonsevnen forfaller. RN-forsøket kaller dette prinsippets anvendelse innen medisinen for Cellulær Helse Oppdagelsen (CHO). Det er satt sammen av næringsstoffer naturvitenskapen har bevist som livsnødvendig for at cellene skal kunne lage energi, spesialdesignet for å tilfredsstille hjertecellenes særskilte behov. Sammensetningen av næringstilskuddet i RN-forsøket består av vitamin A, C, D, E og alle B- vitaminer, mineralene kalk, fosfat, magnesium, zink, selen, kobber, mangan, molybden og kalium pluss aminosyrene lysin, prolin, arginin, cystein,

Vitamin gruppen

Placebo

58 år

56 år

38 % /62 %

42 % /58 %

Kroppsvekt

78kg

76kg

Beta- blokkbrukere

64 %

66 %

Calcium – kanalblokkere

20 %

20 %

Annen hjerte behandling

20 %

21 %

Ja

Ja

Gjennomsnittsalder Menn/kvinner

Mer enn 7 alvorlige anfall av hjerte arytmier i løpet av siste 6 mnd.

Antall med fortsatt alvorlige hjerteproblemer Virkningsgrad

Vitamin + skolemedisin

Placebo + skolemedisin

47,8 %

73,9 %

Vitaminer: 52,2 % bedring

Placebo: 26,1 % bedring

Tabell 1

Tabell 2

naturterapeuten • mars 2012

9


a k t u elt | Hva lærte man i RN-forsøket?

Antall personer med mer enn 7 alvorlige anfall av hjertearytmier i løpet av forsøksperioden. Se tabell 2 Hvor mye bedre (relativ bedring) er vitaminer enn placebo? Nøyaktig 2.0 ganger så effektivt eller 100 % bedre. Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01). Antall personer med vedvarende arytmier etter at forsøket var over og man hadde sluttet med vitaminprogrammet. Se tabell 3 Hvor mye bedre (relativ bedring) er vitaminer enn placebo? 2,44 ganger mer effektivt, d.v.s. 144 % bedre enn placebo. Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01). Hva skjedde med de som tok vitaminer i løpet av de månedene forsøket varte? Se tabell 4 Totalt sett var det 52,2 % som ble bedre med vitaminprogrammet. Den største bedringen skjedde i siste halvdel av forsøket. Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01).

Konklusjonene i forsøket var at det å bruke kosttilskudd doblet pasientenes sjanse for å bli fri fra sykdom, relativt sett, sammenlignet med å ta placebotabletter. Men, noen ble bedre med narretabletter. Hvordan forklares dette? Narretabletter er ikke bare å lure noen, det er å forlede det underbevisste til å tenke annerledes slik at den energetiske situasjonen endres. Derved blir man uvilkårlig bedre. Dette er en allmenn erfaring med psykoterapi, sjelesorg, healing og ganske enkelt at noen bryr seg om ens helse! Herunder pasienten selv!!! Hvilken bedring hadde vitaminprogrammet på allmenntilstanden? Alle som deltok ble testet ved hjelp av et spørreskjema med hensyn til allmenn helsetilstand, og svarene ble analysert i en datamaskin som regnet ut en tallverdi for vedkommendes helseaspekt. Se tabell 5 Når man bruker vitaminprogrammet scorer man 4 ganger bedre på subjektivt opplevd allmennhelse, 3,4 ganger bedre på vitalitet og 8 ganger bedre på mental helse. Det er også verd å merke seg at de som brukte skolemedisiner i løpet av 6 måneder,

Vitamin + skolemedisin

Placebo + skolemedisin

Antall med fortsatt alvorlige hjerteproblemer

84,1 %

93,5 %

Foreløpig helbredet i løpet av forsøket

15,9 %

6,5 %

Vitamin 1 - 3 måneder

Vitamin 4 – 6 måneder

Antall med fortsatt alvorlige hjerteproblemer

45,5 %

27,3 %

Bedring

54,5 %

72,7 %

Vitaminer + skolemedisin

Placebo + skolemedisin

+4

- 0.3

+ 9.5

+ 2,8

Allmenn helseforbedring Vitalitet Mental helse Total forbedrings tall utregnet med data program

10

+ 7,4

- 1,6

90 Helsepoeng

47 Helsepoeng

naturterapeuten • mars 2012

Tabell 3

Tabell 4

Tabell 5

Narretabletter er ikke bare å lure noen, det er å forlede det underbevisste til å tenke annerledes slik at den energetiske situasjonen endres. Derved blir man uvilkårlig bedre. Når man bruker vitaminprogrammet scorer man 4 ganger bedre på subjektivt opplevd allmennhelse, 3,4 ganger bedre på vitalitet og 8 ganger bedre på mental helse. Det er også verd å merke seg at de som brukte skolemedisiner i løpet av 6 måneder, fikk litt dårligere allmennhelse og en markant dårligere mental helse! Bruk av mineraler, vitaminer, fettstoffer og aminosyrer i riktig kombinasjon, er vist både å kunne redusere graden av uregelmessig og rask puls; og i mange tilfeller helbrede det.

fikk litt dårligere allmennhelse og en markant dårligere mental helse! Sjansen for at resultatet var tilfeldig var mindre enn 1 % (p <0.01). Vurdering: en av de beste undersøkelsene av sitt slag av to meget kompetente leger utført etter de strengeste kriterier vi har i dag! RN-kosttilskuddet kan ikke kjøpes i Norge. Norge er det eneste land i verden som har forbudt salg av slike midler med den begrunnelse at dersom noe har bevist helseeffekt må det selges av et godkjent apotek. Hittil har ingen apotek sagt seg villig til å gjøre dette. Kostnadene med å registrere Rath-Niedzwiecki- tilskuddet som legemiddel og få det testet på norske sykehus, ville beløpe seg til ca 10 millioner kroner og ta rundt 5 år, gitt at noen lege ville våge å anvende det. Dr. Matthias Raths program for å reversere åreforkalkninger og hjertesykdommer kan lastes ned fra www. heart-bypass-surgery.com/data/articles/ Opplysningene på dette nettstedet har høy grad av dokumentasjon og bygger på anerkjent vitenskap.


N

N

Vanlig påstand: Dersom du har åreforkalkning i halspulsåren og tar blodfortynnende legemidler, forhindrer du blodpropp til hjernen! Fakta: Dersom man tar blodfortynnende for å forhindre blodpropp på dette grunnlag, reduserer du ikke sjansene for blodpropp til hjernen, men øker derimot sjansene for hjerneblødning! (J. P. Wisnant et al., Annals of Neurology, Vol3, Issue 2, Feb. 1978, side 107 - 115)

Styrk immunforsvaret med East ParkTM

Olivenbladekstrakt East ParkTM Olivenbladekstrakt er et 100% naturlig produkt med vegetabilske kapsler.

Gjennomgang av vitenskapelige undersøkelser viser at arytmier (uregelmessig puls) i mange tilfeller ikke kan forklares av skolemedisinen. De legemidlene som brukes blir således ofte ikke helbredende, bare lindrende. Bruk av mineraler, vitaminer, fettstoffer og aminosyrer i riktig kombinasjon, er vist både å kunne redusere graden av uregelmessig og rask puls, og i mange tilfeller helbrede det. For å høyne kunnskapsnivået har forfatteren besluttet å dele kunnskapen med flere på et seminar i Oslo 20. april 2012. På seminaret vil man få utfyllende faktabasert kunnskap for å kunne yte bedre service til hjertekar-syke og råd om hvordan man kan samhandle med leger. bjorn@dr-overbye.bo

Acetyl Salicylsyre

Placebo

Plutselig død p.g.a. hjerte kar sykdom

81

83

Nei

Akutt hjerteinfarkt

10

28

Ja, men det finnes likeverdige biologiske metoder

Følg med på nnh.no!

Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

Sammendrag

To feilslutninger:

Tabell 6

O

Vanlig påstand: Acetyl Salicylsyre (norsk produkt som brukes er Albyl E) beskytter en mot hjertekarsykdommer fordi det gjør blodet tynnere slik at man ikke får blodpropper. Fakta: 22.071 leger i USA ble delt i to grupper. En tok daglig Albyl E, en annen gruppe bare placebo. Resultat: Se tabell 6 Konklusjonen blir at ved å bruke Albyl E, øker du sjansene for brå hjertedød til det dobbelte, men du halverer sjansen for at årsaken du dør av er et hjerteinfarkt. (Kilde: New England Journal of Medicine, Volum321, 1989, side 129 - 35)

• Vitamin C: 5 - 10 gram pr dag • Coenzym Q10: 100 - 200 mg pr dag (høy pris fordi man i Norge kun tillater salg av 30 mg kapsler) • Carnitin: 3 gram x 3 (styrker hjertemuskelen) • Lysin: 3 gram x 2 (frigjør Lipoprotein(a) fra åreveggene) • Prolin: 3 gram x 2 (frigjør Lipoprotein(-a) fra åreveggene) • Niacin = vitamin B3: 500 mg pr dag, senker den genetiske bestemte produksjonen av Lipoprotein(a). I 2010 kostet en boks niacin på norsk apotek 760,- kroner, i 2012 koster det 5.000 kroner. • Vitamin E: 800 – 2.400 i.e. pr døgn. • Stopp å røyke, spis mer vegetabilsk mat, ta enzymer til maten, senk stressnivået, tren regelmessig. • Rådfør deg alltid med en kunnskapsrik lege om tiltakene. Dersom din egen lege ikke vet nok, gi dette skrivet til legen og be han/hun lese det.

Det er allment kjent at olivenprodukter har store helsemessige fordeler. Olivenbladekstrakt fra East ParkTM kan gi bedre immunforsvar, regulere virus, soppinfeksjoner, candida, bakterier og parasitter. Godt mot både mindre symptomer og kroniske plager. Finnes i 60 og 180 kapsler à 500 mg, samt 60 kapsler til barn à 120 mg.

Er resultatet godt nok til å kunne anbefale Albyl E?

Hjerneblødning

10

7

Nei

Brå hjertedød

22

10

Nei

Tlf. 38 09 98 20 - Fax 38 09 98 21 post@helekostsentralen.no Facebook: Helsekostsentralen AS

www.helsekostsentralen.no

naturterapeuten • mars 2012

11


Why is the Heart Wizard and Heart Scanner Essential for the Natural Therapist? The Heart Wizard and Heart Scanner are new, uniquely featured health, wellness and fitness assessment programs for Windows based desktops and laptops.

As explained by Dr. Bjorn Johan Overbye, MD,PhD, in an article in this Journal, he uses the Heart Wizard and Heart Scanner as part of his client work-up, and as a complement to his dietary and supplement recommendations. The Heart Wizard uses Heart Rate Variability (HRV) analysis as a prognostic indicator of cardiac condition, fitness, stress levels, aging, health risk levels, chronic disease condition and more. It is an indicator of overall health. The Heart Wizard includes the Health Management, Fitness Management, and Stress Management components to: • Measure body’s real biological age • Assess body’s capabilities for maintaining an adequate inner balance • Measure the ability to perform physical activities • Assess the ability for optimal recovery after exercise • Measure and reduce emotional or physical stress At the end of each test the user gets a list of personalized recommendations on how to improve health based on the results of the test. The Heart Wizard™ allows generation and printing their test reports, keeping the history of testing, and viewing previously saved results. The Heart Wizard includes The Welltrack™ Online Services that provide special Internet-based services to keep track of health and fitness tests, stress management activities, analyze trends in testing histories, give comprehensive health assessments based on various tests and their dynamics, and much more. The Heart Rhythm Scanner 3.0 is a comprehensive Health Assessment System ideal for a Natural Therapist’s office. Normative database included Software provides analysis of HRV test results based on a large population normative database. Interpretation of test results included in report for all types of tests! Heart Rhythm Scanner uses cutting edge technology to give you the ability to measure parasympathetic and sympathetic activities and assess the autonomic balance in the body i.e. it provides the means for a quick evaluation of the autonomic nervous system’s regulatory function. It allows for quick design of the HRV evaluation protocols

of any length, or number of test trials to accommodate to any research or assessment needs. Such protocols can be built on-the-fly with ease. During or after session, the Heart Rhythm Scanner completes full HRV analysis and creates detailed reports for all trials. This allows for an easy comparison across numerous applications or procedures. The protocols can be saved for future applications.

Standard compliance The Heart Rhythm Scanner software was developed according to the standards of the: – The European Society of Cardiology – The North American Society of Pacing and Electrophysiology

Health assessments included in Heart Rhythm Scanner 3.0 : • Resting Autonomic Balance assessment A standard 5-min resting HRV assessment is conducted. A standard short-term HRV analysis is performed. • Cardiovascular Health A standard standup assessment is conducted. Then analysis of the autonomic balance before and after standup along with standup maneuver analysis is performed. • Baroreceptor Sensitivity A standard deep metronomic breathing assessment is conducted. Then analysis of HR variation caused by paced breathing is performed. Please contact Dr. Bjorn Johan Overbye, MD,PhD, at bjorn@dr-overbye.no , or 47-37023931 to discuss the Heart Wizard and Heart Scanner in more detail. Also for more information, or to purchase, please visit the websites, http://www.biof.com/heartwizard.asp & http://www.biof.com/heartscanner.asp, or contact Dr. Philip Brotman at brotmanp@verizon.net, 01- 212-222-5665 in NYC, USA.


a k t u elt |

Ny terapinemning/fagidentitet i NNH Allmenn naturterapi godkjent av Helsedirektoratet ■ Helsedirektoratet godkjende i brev av 3.2.2012 NNH sin søknad om registreringsrett for terapinemninga Allmenn naturterapi. Sentralstyret si grunngjeving for å etablera denne nye terapinemninga/fagidentiteten, er at NNH i den seinare tida har fått inn mange søknadar som fell mellom alle stolar i godkjenningssystemet. Døme her kan vera terapeutar som har teke ei rekkje kurs/utdanningar frå lang tid attende og drive heildagspraksis i mange år og aldri vore organisert – til heilpraktikarar frå Tyskland med solid og allsidig grunnutdanning innanfor den naturmedisinske tradisjonen. Dei fleste manglar tilstrekkeleg timar i dei spesifikke terapifaga. Nokre skuler tilbyr også utdanningar der sambruk/samhandling av diagnoseverktøy og terapifag er sentrale element. Det er viktig at NNH er på høgde med kva som er realiteten i utdanningsfeltet og skapar ordningar som er tilpassa desse. I denne samanhengen er det også viktig å setja eit høgt krav til slike utdanningar, slik at dette ikkje blir oppfatta som meir lettvinte vegar til godkjenning. Fel-

Godkjende terapiformer Med denne godkjenninga vil fleire utøvarar som tidlegere falt utanfor våre godkjenningsreglar, kunne registrere seg i utøvarregisteret i Brønnøysund og ved det oppnå momsfritak. NNH har nå 17 terapiformer som gjev rett til registrering:   1. akupressur   2. akupunktur   3. allmenn naturterapi   4. biopati   5. fytoterapi   6. homøopati  7. kinesiologi   8. kopping   9. kraniosakralterapi 10. lymfedrenasje 11. naturmedisinsk aromaterapi 12. naturmedisinsk ernæringsterapi 13. naturmedisinsk muskelterapi 14. polaritetsterapi 15. refleksologi 16. soneterapi 17. øreakupunktur

tet treng både naturmedisinske allmennpraktikarar og spesialistar innan ulike terapifag.

Utdanning

Undervisninga i terapifaga/diagnoseverktøy og teoretisk grunnlag må danna ein logisk og faglig heilskap slik at kandidaten blir i stand til å velja individuelle behandlingsstrategiar for den einskilde pasient. Utdanninga i dei ulike terapifaga skal ha eit nivå som ivaretek pasienttryggleiken. Målet for behandlinga er å støtta kroppens sjølvregulerande system ved blant anna å minska ytre og indre belastningar, stimulera til avgiftning og aktivera/regulera immunsystemet. Slik utviklast ein indre homøostase, som gjer organismen i stand til å hela seg sjølv. Meir informasjon blir lagt ut under Terapier på www.nnh.no

Leddbånd av trekompositt? Leddbånd og sener i kroppen kan om ikke altfor lenge erstattes med reservedeler laget av kompositter av nanocellulose og bindevevsprotein. Det mener svenske treforskere i et EU-prosjekt. Med et trekompositt kan man dermed få kneet til å fungere bra igjen. Forskerne har klart å fremstille et materiale, et nanokompo-

sitt av tre og kollagen (bindevevsprotein), som har egenskaper som et leddbånd og som kroppens celler kan vokse på. Nå skal de teste materialet på dyr i første omgang, opplyser www.trae.dk. I trekompositter brukes ofte termoplast som bindemiddel. Trematerialet gir kompositten stivhet til å tåle belastninger, og plasten hol-

der det hele sammen og beskytter mot fuktighet. Trekompositter er allerede i bruk i flere produkter, for eksempel i møbler, musikkinstrumenter og biler. Nanocellulosefibre er et fantastisk sterkt materiale. Det skal kunne erstatte stål i noen anvendelser, tror forskere.

naturterapeuten • mars 2012

13


Natural Health

Jadematte ...med helse og energi i hver

Har du lyst til å hjelpe andre til å få en bedre helse? Vi har studietilbud innen medisinske fag, naturmedisin og ernæring.

stein

Natural Health Jadematte med infra­ rød varme og negative ioner er godt for vonde muskler og ledd, og kan hjelpe deg til bedre helse og søvnkvalitet! Den fåes kjøpt hos CITE Norge for kr. 11.900 – terapeauter får egen rabatt. Se www.citenorge.no for mer informasjon.

Vi kan anbefale:  Biopati 3 år i Asker  Kostholdsveileder i Spania eller via nett  Naturmedisinsk grunnutdanning (nett)  Grunnmedisin  Zoneterapi, auriculoterapi, CST m.m. forhandler : cite norge as (tidl. Medisinfagskolen)

Les mer på: www.tunmed.no

Verftsgt. 10, 6416 Molde citenorge@gmail.com +47 71 21 53 21 / +47 413 52 408 www.citenorge.no

Din leverandør av Akupunktur & Naturprodukter i over 35 år. Vi er et godt etablert firma som har vært i bransjen i over 35 år, lite firma med god service og kjapp levering er varemerket her hos oss.

NOE AV DET VI FØRER:

en

s annon enne d il t ning re få envis vil de Ved h illing t s e b under

* * * * * * * * * * *

Akupunkturnåler Punktsøkere ( Medisana) Elstimulator ( Akupunturnåler) Lydbølgeterapi (Novafon/ Nostrafon) Vacumkopper Ørelys Magneter Øreskyllepumper Vitaminer/tabletter Kremer Fotsvettemiddel (Peusek)

63 88 25 30

63 88 25 11


a k t u elt |

Aminosyretilskudd – endelig i Norge ■ Det var AU Naturel (UK), Inc. Norway som tok på seg arbeidet med å omsøke aminosyrer som kosttilskudd hos Legemiddelverket og Mattilsynet. ARGININ har en avslappende effekt på blodårene og senker blodtrykket. Arginin reduserer blodets viskositet (seighet). I medisinsk behandling brukes arginin blant annet ved hjerte-karsykdommer, diabetes og svangerskapsforgiftning, og sammen med ibuprofen mot migrene. Tilskudd kan redusere infeksjoner etter operasjoner og fremme sårhelingen. Arginin er et middel mot kalde hender og føtter. LYSIN inngår i syntesen av kollagen som er viktig for hud og annet vev.

Aminosyren øker opptaket av kalsium fra kosten og reduserer kalsiumutskillingen i urinen. Lysin er sentral i fettopptaket og immunforsvaret. Ved utbrudd av forkjølelsessår anbefales å begrense inntaket av argirin og økte inntak av lysin, som virker dempende på utbrudd. TEANIN finnes i grønn te og enkelte sopparter. Teanin virker avslappende og beroligende i det den øker signalstoffene GABA (gamma-aminosmørsyre) og seratonin, hemmer norefedrin og senker blodtrykket. Teaninet i grønn te hindrer oksidering av LDLkolesterolet og motvirker åreforkalkning. Teanin virker nervebeskyttende

og reduserer omfanget av nervecelledød ved manglende blodtilførsel i hjernen. CYSTEIN OG GLUTATION Nacetyl-cystein er et forstadium til glutation som er cellenes fremste antioksidant og en viktig del av leverens utrensningssystem (fase II). Glutation bidrar til å rense kroppen for tungmetaller, kjemikalier og legemidler. Vitamin C og E er avhengig av glutation for å fungere optimalt i kroppen. hilde.skauli@brn.no Du finner hele artikkelen på våre nettsider www.nnh.no, Aminosyretilskudd - endelig i Norge

Havfruenes høykvalitets-produkter er anbefalt av Dr. Bjørn Øverbye i hans bok ”Mat er helse” på grunn av at oljen er helt ren og ikke harsk.

La dine pasienter prøve ren og ultra-fersk Omega-3. Havfruenes Tran – Flytende Omega-3 er blant de aller reneste i verden. Dokumenterte effekter er vist på hjerneutvikling hos spedbarn, ADHD, depresjon, Alzheimer, hjerte-kar-sykdommer, leddsmerter og hudkvalitet.      

Fersk råvare. Bare noen timer gammel før prosessering. Velsmakende. Fersk fiskeolje smaker ikke harskt. Helnorsk. Villtorsk fra Vesterålen. Kortreist og sporbar. Skånsom behandling med nitrogendekke i alle ledd. Ingen tilgang på luft. Du kan abonnere Naturlig olje, der også stearinet er med.

på vår nettside: www.havfruene.no Ring: 993 76 279 epost: firmapost@havfruene.net


B o k melding | Eit anna syn på sjukdom og helse

Den salutogenetiske orientering ■ For oss som er helsearbeidarar, er dei fleste fortruleg med omgrepet patogenese: ei medisinsk nemning på årsaker til utvikling av sjukelege tilstandar eller sjukdom. Mindre kjent er omgrepet salutogenese. Ordet består av to ord, saluto og genese. Saluto kjem av det latinske ordet salus som betyr velvære, helse, å vera heil, i stand til å yta mm. Genese kjem av det greske genesis, som betyr skaping eller tilbliving. Salutogenese betyr altså skaping/tilbliving av helse. Den fyrste som introduserte omgrepet, var den israelske medisinske sosiologen Aaron Antonovsky (1923 – 1994). I boka Unravelling the mystery of health – i dansk omsetjing Helbredets mysterium - innleiar han slik: «Hvis man ser bort fra stressfaktorer, der er direkte ødeleggende for organismen, er det umuligt at forudsige et menneskes helbredsudfald. Det er dette mysterium, som den salutogenetiske orientering søger at opklare. At stillet over for en stressfaktor fører til en spændingstilstand, man bliver nødt til at håndtere på en eller anden måde. Det afhænger af effektiviteten av denne håndtering, om udfaldet bliver patologisk, neutralt eller heldbredsfremmende. Studiet af faktorer, der bestemmer spændingshåndtering, bliver derfor den centrale opgave for sunhedsvidenskaberne.» Det grunnleggjande spørsmål i ”Helbredets mysterium” er difor kvifor nokre menneske overvinn motstand, kriser og voldsomme hendingar utan å bli sjuke. Skuldast det ulikskapar i motstandskraft grunna arv og miljø? Og dersom det er tilfelle, kordan påverkar desse ulikskapane då vår motstandskraft, når vi blir utsett for psykososialt stress? Kan ulikskapane målast, og er det von om at motstandskraft kan styrkast?

16

naturterapeuten • mars 2012

Antonovsky sitt svar er at motstandskraft kviler på den einskilde si Oppleving Av Samanheng (sense of coherence), OAS. Kjernekomponentar i OAS er at opplevingane må vera forståelege, handterbare og meiningsfulle. Jo sterkare OAS, jo betre er sjansane for ei vellukka handtering av livet sine stressfaktorar og dermed for ivaretaking av helsa. Han kom fram til desse omgrepa etter inngåande analysar av intervju med ulike menneske som alle hadde to ting felles: dei hadde vore gjennom eit alvorleg traume, og tilsynelatande klart seg forbløffande godt. Antonovsky undersøkjer kjeldene til helse og meistring, i staden for kjeldene til sjukdom og dysfunksjon. Det er dette ein kallar den salutogenetiske modell eller orientering. Det er såleis her ikkje berre tale om frisk eller sjuk, men graden på ein skala mellom desse variablane og kva meistringsevne den einskilde har. Antonovsky kallar denne skalaen for kontinuum. Dette er eit anna perspektiv enn den tradisjonelle som enten einsidig fokuserar på førebyggjande tiltak eller den kurative medisinen – også her inkludert den holistiske varianten. Den salutogenetiske orientering prøver å oppheva den kategoriske klassifikasjonen av folk som enten friske eller sjuke og i staden fokusera på dei faktorane som skapar ei rørsle mot den sunne polen på kontinuet, blant anna meistringsressursar, inkludering av mennesket si totale historie og motverka tendensen til negativ entropi (kaos). Han slår også til lyd for å undersøkja dei avvikande tilfella og ikkje berre stadfesting av ein hypotese: «Den patogenetiske orienterende videnskapsmand er tilfreds med at få sin hypotese bekræftet; den salutogenitisk orienterende ser på det avvigende tilfældet uden dermed at

underkende betydningen av de fundne resultater: Hvem er de store, der ikke har forhøyet blodtryk? Hvem er de type A-personer, der ikke får hjertesygdommer? Hvem er de rygere, der ikke får lungekræft?» I siste del av boka kjem han inn på moderne forsking når det gjeld samanheng mellom sinn og biologi. Dette er eit felt som i og for seg ikkje kjem med revolusjonerande nyhende, men stadfestar biologiske endringar ut ifrå moderne vitskap og terminologi. Antonovsky er ikkje framand for slike perspektiv, men er samstundes forsiktig med å målbera deterministiske synspunkt. Han er open for at OAS kanskje avspeglar eit underliggjande «biologisk substrat», men at dette i like høg grad kan sameinast med ei oppfatning som understrekar verdien av dei gjennomgåande livsopplevingar til den einskilde eller gruppa. Han er likevel rimeleg klar på at det er lite sannsynleg at Opplevinga Av Samanheng blir endra radikalt utover det som er stadfesta/etablert i dei fyrste tiåra av vaksenlivet. Helbredets mysterium burde vera standardlitteratur for alle som driv terapeutikk. Heldigvis er også Antonovsky ein vitskapsmann med ein sterk integritet, som ikkje styrar deg inn i nye båstenkingar og fundamentale førestillingar. Boka kan vera krevjande å lesa, men har ein god struktur som gjer at du kan gå attende og repetera det som ein ikkje oppfatta godt nok ved fyrste lesing. John Petter Lindeland Aaron Antonovsky:

Helbredets mysterium Hans Reitzels Forlag. Dansk. 231 sider


A k t u elt |

Marion Rosen har gått bort

og det fantastiske er at det aldri tar slutt. Vi vet ikke hvordet fører oss – mulighetene er uendelige.” Marion Rosen, grunnlegger av Rosenmetoden. Vi på Axelsons er takknemlige og stolte over å ha fått lov til å introdusere og spre hennes metode i Norden, og på denne måten kunne hjelpe mange mennesker til selvinnsikt og økt velbefinnende. Hans Axelson med lærere og personale

”Det virket lenge som om Rosenmetodens ytterste mål var personlig, individuell transformasjon, og i mange år kjentes det tilstrekkelig. Men målet har utviklet seg bortenfor enkeltindividets indre forandring – jeg ser at metoden kan forandre måten å interagere i familier, på arbeidsplasser og i verden. Rosenmetodens arbeid begynner med individet og hennes eller hans indre uvikling, men det stopper ikke der. Den indre utviklingen sprer seg som krusninger på vannet,

Marion Rosen Dr. scient. Hilde Skauli, Fagsjef i BRN

E

tter et fantastisk langt og yrkesaktivt liv har den legendariske Marion Rosen, 97 år, gått bort. I over 70 år har hun arbeidet med mennesker som fysioterapeut og kroppsterapeut. Hun er grunnlegger av Rosenmetoden, en metode med terapeuter og skoler over hele verden. I Norden har hun sammen med Axelsons Gymnastiska Institut og Axelsons Body Work School utdannet over 1000 terapeuter i Rosenmetoden og Rosenbevegelser. Marion Rosen har behandlet titusenvis av mennesker og utdannet flere lærere og terapeuter enn hun kan telle. Hennes alltid brennende interesse for mennesker og mysteriet med relasjonen kropp og sjel, samt viktigheten av å erkjenne selvinnsikt og aksept, var hennes lidenskap og drivkraft. Marions ønske var å virkeliggjøre en visjon av helse og velbefinnende gjennom å vise til fordelene med Rosenmetoden og gjøre den tilgjengelig for allmenheten. Dette har hun virkelig lyktes med. Gjennom sin unike metode i kroppsterapi og bevegelser har hun fått anerkjennelse som leder og opphavskvinne innenfor kroppsorienterte terapier over hele verden.

naturterapeuten • mars 2012

17


a k t u elt |

S igr u n k ir k eberg , generalse k ret æ r nnh

Fakturering, inkasso, merverdiavgift, skatt, Kreditnota

Kontoret får en del henvendelser vedrørende fakturering, purringer, inkasso og andre saker vedrørende økonomi. Jeg har den bestemte oppfatning at våre medlemmer er gode på å ta vare på mennesker, men de er ikke alltid like gode på spørsmål vedrørende egen økonomi.

En kreditnota kan utseendemessig forveksles med en faktura da de er laget etter samme mal. Men, en kreditnota går til fradrag på en tidligere mottatt faktura. Eksempel: Du kjøper 10 liter maling, du blir fakturert for 10 liter men får levert bare 8. Regnestykket blir da: Faktura 10 l à kr 120 kr 1200 Kreditnota 2 l à kr 120 kr 240 Å betale kr 960

Eksempelvis er det noen som ikke vet hva en kreditnota er. Jeg vil derfor gi litt kort informasjon om dette. Samtidig har jeg sett behovet for mer informasjon vedrørende skatte- og momsreglene, derfor tar jeg også med informasjon om dette.

Fakturering, inkasso

Når du får en faktura, sørg raskt for å kontrollere at alt stemmer og at fakturaen er riktig. Er det noe feil, så skal dette tas opp med kreditor før forfall. I motsatt fall kan den som har utstedt fakturaen (kreditor) hevde at fakturaen er akseptert. Har du ikke mulighet til å betale innen forfall, skal dette tas opp med kreditor og betalingsordning avtales. Er det gjort avtale om betalingsordning, kan kravet ikke sendes til inkasso. Et krav må purres minst én gang før det sendes til inkasso. Første purring kan derfor inneholde informasjon om at kravet sendes til inkasso dersom det ikke betales innen en ny frist. Denne fristen må være minst 14 dager fra varsel/purring ble sendt. Det påløper diverse kostnader ved inkasso. Disse kostnadene kan variere noe, men inkasso er regulert av lov og forskrifter. Manglende betaling kan føre til betalingsanmerkning hos kredittopplysningsfirmaene, det vil si at du registreres som en dårlig betaler. Har du vært utsatt for en smart selger og blitt lurt, må du straks pro-

18

naturterapeuten • mars 2012

Merverdiavgift

testere på fakturaen, gjerne ganske kontant og kraftig. Det kan være nok til at saken er ute av verden og du ikke får purringer. Et krav du med rette har protestert mot, kan ikke sendes til inkasso. Sørg for at du kan dokumentere alt skriftlig! Dette gjelder både protest på riktigheten av en faktura, avtale om betalingsordning og avtale om å slette krav. Muntlige avtaler holder ofte ikke. Ta kopi av alle skriv, noter ned dato for telefonsamtaler, navn på den du snakker med og hva dere er blitt enige om. Send så et brev som bekrefter innholdet i telefonsamtalen. Som selvstendig næringsdrivende er det lite hjelp å få hos Forbrukerombudet (FO). FO er til for forbrukerne, det forventes at selvstendig næringsdrivende er mer profesjonelle og ikke har samme behov for hjelp som en vanlig forbruker. Hvis et inkassobyrå bryter reglene og du ikke får gehør for dine synspunkter, kan du kontakte Inkassoklagenemnda, Postboks 311, 3201 Sandefjord, telefon 33 46 56 57, www.klagenemnda.no

Fra forskrift som trådte i kraft 01.01. 2011. Se www.lovdata.no Det er tre grupper av behandlere som ikke må betale moms på tjenester innen alternativ behandling: 1. Helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter Helsepersonelloven 2. A lternative behandlere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling (Utøverregisteret i Brønnøysund)* 3. A lternative behandlere som har momspliktig inntekt under kr 50 000 i løpet av et år. Se nærmere informasjon om dette nedenfor. *) OBS: Det er terapeuten som er fritatt fra momsplikten, uavhengig av hvilken organisasjon man er registrert via og uavhengig av hvilken behandlingsform man er registrert med. Terapeuten må selv registrere seg i utøverregisteret.

Varesalg er momspliktig.

Ulike medisiner, tilskudd, utstyr etc. er varer. Dersom klient/pasient får medisin, omslag eller annen vare under selve konsultasjonen og dette er inkludert i konsultasjonsprisen, er det ikke mva-pliktig. Dette må ikke praktiseres slik at det blir skjult varesalg.


, kasseplikt mv. Informasjon om dette er tungt stoff, og det er flere aktuelle sider. På www. sticos.no finner du mer informasjon. Vi kan også sende info elektronisk eller pr post. Ta kontakt med kontoret. Noen av temaene er: • Begrepet næringsdrivende i merverdiavgiftssammenheng • Hobby og privat bruk • Skatteplikt, næringsvirksomhet, hobbyvirksomhet med mer • Underskudd, næring, hobby • Når er du skattepliktig? Kontakt ditt likningskontor for å få avklaret eventuell usikkerhet om reglene og få beregnet forskuddsskatt. Ikke gå ut fra at muntlige overleveringer fra kolleger eller andre stemmer, de kan ha misforstått noe eller arbeide under andre rammer og med andre forutsetninger enn du gjør. Dette er kompliserte regler. Mange går ukritisk ut fra at all inntekt under kr 50 000 er skattefri, men det er ikke gitt at det er så enkelt. Har man for eksempel flere virksomhetsområder, som enkeltvis gir inntekt under kr 50 000, men som samlet overstiger dette beløp, kan man være skattepliktig. Det har også betydning hvor nær sammenheng det er mellom eventuelt annet yrke og hobbyvirksomheten. Er du usikker på disse spørsmålene og du ikke har en regnskapsfører som kan hjelpe deg, må du bruke tid på å sette deg inn i dette. Det er den enkeltes ansvar å etterfølge myndighetenes regler.

Kasseplikt/dokumentasjon

Bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende på kasseapparat, terminal eller annet likeverdig system. Dette gjelder også betaling for behandling/terapi. Nærmere informasjon fås på fylkesskattekontoret eller på www.lovdata.no sk@nnh.no

N

O

Skatt og merverdiavgift på næring

N

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no.

Faglig oppdateringskalender 08. – 11. mars 2012 Maternity soneterapi – MZTP del 1 Soneterapi under graviditet og fødsel Kursleder: Mauricio (Moshe) Kruchik Arrangør: Institutt for helhetsmedisin, Oslo

20. – 21. april 2012 Faglig oppdatering i soneterapi Tema 2 – Ryggsøylen og bekkenet Foreleser: Naturterapeut/heilpraktiker Terje Varpe. Arrangør: Tunsberg medisinske skole, Tønsberg

10. – 17. mars 2012 Mat som medisin Livsstilskurs i Spania Arrangør: Dr.Hexebergs klinikk

21. – 22. april 2012 Fagseminar i biologisk medisin/ naturmedisin Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin (FUB) Sted: Håndverkeren konferansesenter, Oslo

15. – 18. mars 2012 KST IV (kranieteknikk) Fagansvarlig: Jonny Skjærvold, Naturmedisinsk Muskelterapeut, KranioSakralTerapeut Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

26. – 29. april 2012 Maternity soneterapi – MZTP del 2 Soneterapi før graviditet, ved ufrivillig barnløshet, etter fødselen og til babyen Kursleder: Mauricio (Moshe) Kruchik Arrangør: Institutt for helhetsmedisin, Oslo

18. – 21. mars 2012 ICCM 2012 The 4th International Congress of Chinese Medicine. Sted: Givaataim Theatre, Israel

27. – 29. april 2012 Grunnkurs i Urtemedisin Kursleder: Rolv Hjelmestad Sted: Bø

22. – 25. mars 2012 WATER 2012 – Vannets fremtid Arrangør: Foreningen BALDRON, Access WATER2 2012, Vannbevegelsen, Norsk Taiji Senter m.fl. Sted: Oslo

28. – 29. april 2012 Faglig oppdateringskurs i soneterapi Kursleder: Terje Horpestad, Soneterapeut MNNH. Sted: Unity, Møllergata 23, Oslo

23. – 24. mars 2012 Faglig oppdatering i soneterapi Tema 1 - Sirkulasjonssystemet Foreleser: Naturterapeut/heilpraktiker Terje Varpe. Arrangør: Tunsberg medisinske skole, Tønsberg

10. – 13. mai 2012 KST VI (kranieteknikk) Fagansvarlig: Jonny Skjærvold, Naturmedisinsk Muskelterapeut, KranioSakralTerapeut Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

23. – 24. mars 2012 Fagseminar i forbindelse med NNHs landsmøte Arrangør: NNH. Sted: STAFO, Lakkegata, Oslo

11. – 13. mai 2012 Miljømedisin/lyskinesiolologi etter Dr. Klinghart – ART2 Testing og avgiftning Forelesere: Jürgen og Gudrun Bayer Arrangør: BALDRON

24. – 30. mars 2012 Energiuken i Spania Kosthold, trening og detoxkurs for jenter Arrangør: Tunsberg medisinske skole Akinon Resort Center, La Nucia, Spania 10. april 2012 Homeopati + Forskning = Sant Sikkerhet ved behandling hos homeopat Foreleser: Trine Stub, PhD stipendiat Sted: Domus Medicus, Oslo

14. – 16. mai 2012 Miljømedisin/lyskinesiolologi etter Dr. Klinghart – PK2 Psykokinesiologi Forelesere: Jürgen og Gudrun Bayer Arrangør: BALDRON

19. – 22. april 2012 KST V (kranieteknikk) Fagansvarlig: Jonny Skjærvold, Naturmedisinsk Muskelterapeut, KranioSakralTerapeut Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

08. – 10. juni 2012 Virvelsøyleterapi etter DORN Kursleder: Heilpraktiker og fysioterapeut Sven Koch. Arrangør: Naturterapiskolen Nord. Sted: Bodø

naturterapeuten • mars 2012

19


a k t u elt |

M

EO

PAT E R S L A N

DS FO RBUND

NORSKE H O

■ Vi har igjen gleden av å invitere til den årlige naturmedisinske fagkongressen 26.-28. oktober 2012 på Sundvolden hotell. Som i fjor er det NNH, NFHM, NHL og KongressPartner AS som er arrangører. Programkomitéen er i full sving med planlegging av foredrag og sosiale aktiviteter og håper innholdet vil fenge mange av dere! Vi vil underveis sende ut informasjon om temaer og foredragsholdere pr. epost – mottar du vanligvis ikke epost om denne kongressen, send din epostadresse til: christin@kongresspartner.no og vi setter deg opp på mottakerlisten. Evalueringene fra fjorårets deltakere viser sterkt ønske om Sundvolden hotell nok en gang, det skyldes nok atmosfæren og maten de leverer. Vi føler oss alle velkomne på Sundvolden, personalet gjør alt for at vi alle skal trives.

N

O

N

20

1930

naturterapeuten • mars 2012

En gledelig nyhet er også at vi har forhandlet oss til bedre priser med hotellet slik at vi kan tilby deltakelse til en lavere pris i år enn tidligere. Vi håper selvsagt det fører til at flere har mulighet til å delta. I tillegg vil vi friste med et relativt stort økonomisk avslag ved påmelding innen en viss dato – dette kommer vi tilbake til. Temaer komitéen har kommet frem til foreløpig er blant annet: • Magesekken, vårt glemte organ • Trening og kosthold • Vaksineproblematikken • Interaksjoner mellom legemidler og urter med mer Vi skal selvsagt komme opp med foredragsholdere som er kunnskapsrike og fengende slik at budskapet blir lett å fordøye. Vi husker vel alle den fantastiske fingermaten vi fikk servert før åpningen sist gang! En fin start på helgen og en hyggelig måte å hilse på hver-

andre, bli litt kjent med utstillerne i uformelle omgivelser. Vi skal ha et bredere spekter med utstillere i år, flere bransjer var savnet av dere i fjor. Helgen vil i tillegg til gode foredrag og engasjerende foredragsholdere by på ”bli kjent aktivitet” fredag ettermiddag med god tid til samtaler før middag fredag kveld. Lørdag kveld skal vi nyte god middag med deilig drikke og godt fellesskap i rolige omgivelser. Tilbakemeldingene viser at deltakerne ønsker bedre tid til hverandre. Og det skal dere få! En av fjorårets deltakere, skrev i etterkant av kongressen denne tilbakemeldingen og vi håper dere ser verdien i det han påpeker: Mine tanker etter årets nordiske naturmedisinske fagkongress. En del terapeuter synes at en kongresspris på kr. 3–5 000,- er mye og velger av den grunn ikke å delta.


Men en bør kanskje tenke på hva en får igjen for denne summen. I tillegg til en rekke gode foredrag, nyttig prat med utstillere og kollegaer, underholdning, opphold og deilig mat, så er det en stor markedsføringseffekt for en selv bare ved å være tilstede. Når en er til stede ved slike anledninger, treffes en rekke personer som ofte vil henvise pasienter til hverandre fordi de har andre kvaliteter enn en selv og til terapeuter på andre kanter av landet. Denne markedsføringseffekten er virkelig undervurdert, så jeg vil si at i tillegg til annet utbytte denne kongress kan gi, vil kostnadene til annen markedsføring med sammen effekt langt overskride kostnadene til kongressen. Kanskje noe å tenke på for de som synes det ikke er verdt å bruke tid og penger på Nordisk naturmedisinsk fagkongress. Tenk over dette når du får invitasjon til neste år – ville vært hyggelig og verdifullt å treffe nettopp deg! Mvh Terje Varpe Nøtterøy naturmedisinske center Vi ønsker dere alle velkommen – hilsen oss alle i komitéen! Til slutt har vi gleden av å informere at vår nye kongressponsor er Au Naturel (UK), Inc. Norway. Au Naturel (UK), Inc. Norway er en av Norges ledende leverandører av naturprodukter til den norske helsekostfaghandel og til terapeuter. Au Naturel importerer og markedsfører vitaminer, mineraler, urter, fettsyrer og probiotika-produkter av høyeste kvalitet. Au Naturel (UK), Inc. Norway fører merkene Solaray, BioCare, Metagenics, SagaMedica og Aqua Oleum. Følg med på www.kongresspartner.no og Facebook

Lavkarbobrød eller like gjerne for dem som er intolerante for mel

slik gjør du: Ha eggene i en bolle og tilsett olje og Crème fraîche/rømme. Visp det hele sammen. Bland det tørre unntatt bakepulveret sammen og hell det så oppi bollen med det våte. Rør det sammen. Ha i bakepulveret til slutt. Ha røren i en middels stor brødform, som enten er smurt eller er dekket med bakepapir. Stek brødet på nederste rille i ovnen, ved 180 grader i ca. 55 min. litt avhengig av ovnen. Avkjøl på rist.  Kilde: Anne Britt Olsen

DU BRUKER : • 4 stk egg • 1 ts bakepulver • 0,5 bokser crème fraîche eller tilsvarende mengde rømme • 3 ss olje, for eksempel solsikkeolje eller olivenolje • 60 g Kruskakli eller havrekli • 40 g linfrø • 50 g sesamfrø • 50 g solsikkekjerner Du kan variere noe med bruken av frø, kanskje mandler eller gresskarkjerner er noe for deg

Virkeliggjør din drøm

Utdannelse i kroppsterapi • Massør • Yogamassør • Soneterapeut • Rosenterapeut • Personlig Trener • Friskvernskonsulent

QR-kod

For info og påmelding: www.axelsons.no 23 10 36 20 Møllergt 4, Oslo

Gleden med sunnhet!

naturterapeuten • mars 2012

21


a k t u elt |

john petter lindeland , leiar N N H

Førstevirkning og  ettervirkning Ethvert legemiddel, om det er homøopatisk eller allopatisk, om det er Kamille, Cortison, antibiotika eller en homøopatisk høypotens; ja, til og med enhver substans med legemiddelvirkning, som for eksempel kaffe, har to motsatte virkninger: førstevirkning og ettervirkning.

■ Ettervirkningen er alltid den

eksakte motsetning til førstevirkningen. Førstevirkningen er den virkning som legemiddelet utøver på organismen, dvs. det som blir påtvunget organismen og ettervirkningen er den virkning som setter inn når førstevirkningen har avtatt. Ettervirkningen er kroppens motreaksjon på den påtvungne førstevirkning fra legemiddelet, en reaksjon som alltid og i ethvert tilfelle er for hånden og alltid tilsvarer den nøyaktige motsatsen til førstevirkningen. Uten denne farmakologiske naturlov ville homøopatien være utenkelig. Denne lovmessigheten er begrunnelsen for at man kan anvende legemidlene i overensstemmelse med det homøopatiske prinsipp – similia similibus curentur. Lakserolje framkaller diaré. Det er førstevirkningen. Men når den er over, så befinner ikke organismen seg i en normaltilstand, slik som før inntaket (altså normal avføring), men nå setter ettervirkningen inn. Nå følger det motsatte av diaré, og det er forstoppelse. Denne motreaksjonen virker nøytraliserende på legemiddeleffekten. Den er en utspekulert reaksjon fra naturens side, for den er sterkere enn førstevirkningen og dermed i stand til å nøytralisere denne. Hvis man stadig fortsetter med å innta lakserolje, blir motreaksjonen etter hvert sterkere og virkningen av lakseroljen blir nøytralisert. Den avførende

22

naturterapeuten • mars 2012

virkningen som kunstig ble påtvunget organismen, inntrer ikke mer. For å oppnå en videre effekt, må førstevirkningen forsterkes ved at dosen økes. Vi kjenner dette prinsippet fra det daglige liv: Kaffedrikkere trenger med tiden stadig sterkere dosering, ”sterkere kaffe”; alkoholikere tåler stadig større mengder alkohol før førstevirkningen, rusen, setter inn. Kroppens beskyttelsesmekanisme, ettervirkningen nøytraliserer giften. Ettersom den allopatiske medisin utelukkende beskjeftiger seg med legemidlenes førstevirkning (contraria contraris), får de til syvende og sist alltid ettervirkningen som resultat. Når altså en obstipasjon skal behandles allopatisk med et avføringsmiddel som i sin førstevirkning er avførende, har pasienten også først avføring; nemlig så lenge førstevirkningen vedvarer. Men etter det inntrer ettervirkningen, nemlig forstoppelse, en forstoppelse som dessuten er noe mer hårdnakket enn før. Dette fordi ettervirkningen alltid er sterkere enn førstevirkningen. Pasienten må stadig vekk innta avføringsmiddelet og med tiden også mer og mer av det. Legemiddelet virker bare palliativt, men det helbreder ikke. Uten legemiddelet er pasienten forstoppet. Når Digitalis som førstevirkning bevirker en økning av hjertets ytelse, vil dets ettervirkning være

det motsatte av dette. For å opprettholde førstevirkningen, må Digitalis stadig gis så lenge pasienten lever, og det i stadig stigende doser. Når ettervirkningen til syvende og sist likevel er sterkere enn den påtvungne førstevirkningen, må det gis supplerende midler som det også vil inntre ettervirkninger mot. Homøopatien går den motsatte veg, den arbeider med legemidlenes ettervirkninger. Dersom en pasient lider av forstoppelse, forordner homøopaten et middel som ”virker forstoppende”, det vil si at det framkaller en forstoppelse som førstevirkning. Når denne førstevirkningen er over, må ettervirkningen nødvendigvis sette inn, altså det fundamentalt motsatte: avføring følger. Nå kommer det imidlertid ingen reaksjon lenger etter denne ettervirkningen. Det kommer ingen ettervirkning etter ettervirkningen. Forstoppelsen er helbredet. Men ettersom førstevirkningen tilsvarer sykdomsbesværene og denne førstevirkningen alltid opptrer først, følger også først en tydelig forverring av forstoppelsen, den såkalte homøopatiske førsteforverring og det fram til førstevirkningen har avtatt og ettervirkningen, den egentlige helbredende virkning, inntrer. Men, ettersom Hahnemann ville gjøre denne førstevirkningen (førsteforverringen) så kort og ubetydelig som mulig, reduserte han logisk


Førstevirkning - ettervirkning

Ethvert legemiddel, om det er homøopatisk eller allopatisk, om det er Kamille, Cortison, antibiotika eller en homøopatisk høypotens; ja, enhver substans med legemiddelvirkning, som for eksempel kaffe, har to motsatte virkninger; førstevirkning (primær aksjon), og ettervirkning (sekundær aksjon). Ettervirkningen er alltid den eksakte motsetning av førstevirkningen. Førstevirkningen er den virkning som legemiddelet utøver på organismen, det som blir påtvunget organismen, og ettervirkningen er den virkning som setter inn når førstevirkningen har avtatt. Ettervirkningen er kroppens motreaksjon på den påtvungne førstevirkning fra legemiddelet, en reaksjon som alltid, og i ethvert tilfelle, oppstår, og som alltid tilsvarer den nøyaktige motsatsen til førstevirkningen. Uten denne farmakologiske naturlov ville homøopatien være utenkelig. Denne lovmessigheten er begrunnelsen for at man kan anvende legemidlene i overensstemmelse med det homøopatiske prinsipp similia similibus curentur.

Organon § 63 Enhver kraft som har en innvirkning på livet, ethvert legemiddel, omstemmer livskraften i større eller mindre grad og framkaller en viss tilstandsforandring i mennesket av lengre eller kortere varighet. Man kaller dette førstevirkning. Selv om dette både er et produkt av kraften i legemiddelet og livskraften, tilhører denne virkningen primært legemiddelets effekt. Vår livskraft, på sin side, bestreber seg på å sette sin energi opp imot denne innflytelsen. Denne tilbakevirkende kraft tilhører vår livsbevarende kraft og er en automatisk funksjon av denne. Den kalles ettervirkning eller motvirkning.

Laksérolje framkaller diaré. Det er førstevirkningen. Men når den er over, befinner ikke organismen seg i en normaltilstand slik som før inntaket (altså normal avføring), fordi ettervirkningen nå setter inn. Nå følger det motsatte av diaré, nemlig forstoppelse. Denne motreaksjonen virker nøytraliserende på legemiddeleffekten. Den er en utspekulert reaksjon fra naturens side, fordi den er sterkere enn førstevirkningen og dermed i stand til å nøytralisere denne. Hvis man stadig fortsetter

9

john.petter@ notteroynaturmedisinske.no

O

nok legemiddeldosen, i og med at han fortynnet middelet. Nå besto naturligvis den fare, at når førstevirkningen ved tiltagende fortynning stadig ble svakere, kunne ettervirkningen (den helbredende virkning) også avta tilsvarende, og det helt til medisinen ble uten virkning. Men Hahnemann kunne imidlertid fastslå at med økt fortynning i overensstemmelse med hans metode (som innebærer mye mer enn bare å fortynne legemiddelsubstansen), ble faktisk førstevirkningen stadig mindre og framfor alt kortere, mens ettervirkningen ikke ble mindre, men sterkere (og inntrådte tidligere). Han kalte da de ”fortynnede” legemidlene ikke lenger fortynninger, men potenser, ettersom helbredelseskraften var økt. Nå er det ikke slik at førstevirkningen hos de potenserte legemidlene er helt forsvunnet fra og med en viss potenseringsgrad. Nei, den er bare sterkt redusert, med andre ord knapt merkbar, men den er fortsatt til stede. Også høypotensene har en førstevirkning, for uten denne får vi ingen ”førstevirkningsimpuls” og

de tilpasser seg genetisk og danner forsvarsmekanismer mot antibiotikaen. Men er resultatet et annet av den grunn? Er det på grunnlag av denne forklaringen ikke mere tale om en mot- eller ettervirkning? At en kronisk konsumering av smertestillende midler, for å ta nok et eksempel, i siste instans kan forverre smertene, er også kjent innen skolemedisinen. Ikke desto mindre har til nå ingen gjort seg tanker om hvorfor smertestillende midler nettopp frambringer det som de i utgangspunktet fjerner, for eksempel den smertemiddelinduserte hodepinen. Første- og ettervirkninger er hverdagslige fenomener, det er bare det at de ikke blir lagt merke til og dermed ikke tatt hensyn til.

dermed heller ingen ettervirkning og følgelig heller ingen helbredelse! Ettervirkningen kan bare være en følge av førstevirkningen. Uten førstevirkning ingen ettervirkning. Ved legemiddelprøvninger (ikke ved behandling av sykdommer) som blir gjennomført med høypotenser, har vi i prinsippet bare med førstevirkninger å gjøre, ettersom organismen kun oppviser så mye motreaksjon mot denne svake legemiddelpåvirkningen som er nødvendig for å opprette normaltilstand. Dette er imidlertid avhengig av dosens størrelse og prøvningskandidatens sensitivitet. Det forekommer saktens ettervirkningssymptomer i legemiddelprøvningene som man i og for seg ikke kan se om de er førstevirkninger, men som i virkeligheten er ettervirkninger. Det er bare gjennom studiet av den rene legemiddellære at man kan skjelne ettervirkningene fra førstevirkningene. Dersom det under en legemiddelprøvning var mistanke om at det dreide seg om en ettervirkning og ikke en førstevirkning, merket Hahnemann symptomet i den ”Rene legemiddellære” med tilføyelsen ”ettervirkning.” Til tross for at denne loven om disse de to motsatte virkningene synes å være svært så enkel, er den ikke mindre riktig av den grunn. Den som går gjennom verden med åpne øyne, vil finne utallige eksempler på dette. La oss, som et eksempel fra den moderne medisin, ta antibiotika. Førstevirkningen er, naturligvis på grunn av den ”bakteriedrepende” virkningen, en økning av ”kroppens immunforsvar.” Men etter hyppig bruk, snur denne virkningen og bakteriene utvikler en resistens. Den første ”immunøkende” virkningen avtar og de resistente sykdomsfremkallere kan formere seg uhindret. Det finnes selvsagt en vitenskapelig forklaring på dette: Bakteriene blir resistente på grunn av at

N

FØRSTEVIRKNING - ETTERVIRKNING

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på post@nnh.no

naturterapeuten • mars 2012

23


a k t u elt |

Utdrag fra S igbjørn E k le si omsetning av bo k a : H ahnemanns A rbeits weise mit dem

Fra Beethoven til Hahnemann Intervju med homøopat MNNH Sigbjørn Ekle

Sigbjørn Ekle er i desse dagar aktuell med ei fersk omsetjing av Heilpraktiker Uwe Plate si bok: Hahnemanns Arbeitsweise mit dem Symptomen-lexikon. Arbeidet har vore krevjande og har difor tatt si tid. Når omsetjinga endeleg er ferdig, er dette ei stor gåve til det norske homøopatimiljøet. Boka er ei grundig innføring i kjeldene til faget, og gjev ei fornya innsikt i både prinsipp og metode. Om du tek deg tid til å lesa det korte utdraget som er presentert i dette nummeret av Naturterapeuten, vil du oppdaga at grunnlaget for homøopatien også er aktuelt for mange andre naturmedisinske fag. I sitt «tidlegare liv» har Sigbjørn Ekle vore musikar i ei årrekkje med bratsj som sitt instrument. Steget frå musikk til homøopati, kan for mange sikkert verka framandt. For hovudpersonen sjølv, har dette vore ei reise frå den eine lidenskapen til den andre, som han sjølv uttrykkjer det: Musiker – homøopat: to yrker som har det til felles at man ikke velger noen av dem ut ifra prestisje- eller statushensyn. Det er lidenskapen til faget som er drivkraften. Jeg ble tidlig fasinert av den klassiske musikkens rike uttrykksverden og mangfoldighet. Jeg har også alltid hatt vanskelig for ukritisk å akseptere det allment vedtatte og politisk korrekte. Slik gikk jeg mot strømmen da jeg som 12-åring begynte å spille fiolin – det innbød til mobbing på den tid (50-tallet). Etter å ha vært en tur innom universitetet, bestemte jeg meg for en musikalsk løpebane. Det ble til et Osloopphold i første omgang og senere Wien. Der studerte jeg konsertfag ved Musikkhøgskolen med bratsj som hovedinstrument. Wieneroppholdet ble av syv års varighet, hvorav fire år ved et av byens symfoniorkestre. Det var under Wieneroppholdet at ”medisinmannen” våknet i meg. Jeg leste om

24

naturterapeuten • mars 2012

Homøopat MNNH Sigbjørn Ekle

legeurter og pløyde gjennom ”Das Bild des Menschen” i tre bind, den antroposofiske medisins basisverk. For å gjøre en lang historie kort. Da jeg kom tilbake til Trondheim etter syv år i musikkens internasjonale hovedstad, ble ikke musikeryrket like attraktivt. Da homøopat og akupunktør Geir Lund satte i gang et 2-årig kurs i akupunktur i Trondheim i 1987, meldte jeg meg på og fulgte opp med 4 1/2 år med medisin og homøopati ved ARCANUM i Gøteborg. Der fikk jeg Gert Eselböck, ”nyomvendt” Hahnemannianer som hoverlærer i homøopati. Takket være hans inspirerende undervisning unngikk jeg å bli ”forført” av trendhomøopatien og ”halvhomøopatene”. Slik avløste en ny lidenskap den gamle og det ble aldri noe savn ikke å spille. Men jeg er en ivrig lytter! Fortel litt om bakgrunnen for interessa av å omsetja nettopp denne boka.

Like før sommerferien 2008 hadde jeg anskaffet meg Uwe Plates ”Hahnemanns Arbeitsweise”. Min kone og jeg skulle feriere i et sommerhus på Ærø i det sydlige Danmark og som lektyre hadde jeg med ”Arbeitsweise”. Værgudene ante tydeligvis potensialet i min sommerlektyre og kvitterte med tre sammenhengende regndager. Jeg tok hintet og satte i gang med lesinga. De tre regndagene ble til en sammenhengende aha-opplevelse. Flere av begrepene fra Hahnemanns ”Organon” som f.eks. ”Karakteristiske symptomer” og ”Første-og ettervirkninger” fikk plutselig en ny dimensjon, det var den rene ”innvielsen”. Da visste jeg at jeg ikke hadde noe valg: Dette må du oversette til norsk! Var det spesielle utfordringar knytta til omsetjinga? Ja, det kan du tro! Det er ikke til å legge skjul på at det oppsto øyeblikk da jeg angret på at jeg hadde begitt meg ut på dette vågestykket. Uwe Plates tekst var problemløs - hans språk er utrolig klart, men sitatene fra 1800-tallets store mestere som Hering, Bönning- hausen og Jahrm.fl., etterlot seg noen grå hår i mitt overopphetede hode. En av utfordringene var å oversette disse tekstene til et forståelig norsk samtidig som noe av den gamle patinaen ble beholdt. Det var en trøst å høre at selv Uwe Plate syntes noen av disse sitatene bød på språklige vansker. Kva er den viktigaste bodskapen i boka? Det viktigste budskapet er at Uwe Plate klart definerer hva homøopati er og IKKE er. Han presiserer at ho-


rbeits weise mit dem S ymptomen - le x i k on

Viktig melding til alle medlemmer Etter lang tids påtrykk har Brønnøysundregistrene nylig godkjent at NNH sentralt sender inn samlet oversikt over alle som er registrert i Registeret for utøvere av alternativ medisin og som har ansvarsforsikring. Allikevel har de sendt varsel om innsending av bekreftelse på gyldig forsikring til hver enkelt. NNH ringte Brønnøysund 14. februar og spurte hvorfor de har sendt ut purring til hver enkelt, og fikk til svar at slik er systemet der laget.Glem purringen! Vi vil sende oversikt over alle her fra kontoret. Sigrun Kirkeberg, generalsekretær NNH

møopati er et helbredelsessystem som bygger på naturlover som er eksakt definert av Hahnemann. Dette systemet kan ikke suppleres med ”nye erkjennelser eller anskuelser”. Homøopatien kan bare kompletteres med nye prøvningssymptomer i overensstemmelse med den rene legemiddellære. Vi kan bare komme fram til Simile på denne måten; ikke ved antagelser, spekulasjoner eller esoteriske grublerier. Både forfattaren av boka, Uwe Plate, og pionerane som er nemnt, er ikkje nådige overfor dei som «fuskar» i faget. S. Hahnemann kallar dei sjølv dilletantar. Kva trur du er bakgrunnen for at han gjekk så hardt ut? Ja, det stemmer at Hahnemann var lite nådig overfor de som valgte lettvinte løsninger i utøvelsen av homøopatien. Ord som ”halvhomøopater” og ”bastardhomøopater” forekommer i hans karakteristikk av slike kolleger. Både Hahhnemann, Hering og Bönninghausen var smertelig klar over følgene av å ”jukse” innenfor et fag som bygger på så strenge lovmessigheter: Resultatene uteblir, dvs. pasientene blir ikke friske. Hvis homøopatien skulle ”råtne opp” innenifra, ville det innebære en mye større fare enn all kritikk fra homøopatiens motstandere.

Rekrutteringa til homøopatien i Norge har hatt ein radikal nedgong dei siste åra. Trur du kritikken som pionerane kom med er like aktuell i dag, og kan noko av innhaldet gje forklaring til denne negative utviklinga? Kritikken som pionerene kom med er nok dessverre minst like aktuell i dag og mange av dagens genuine homøopater har påpekt dette; foruten Plate f. eks. A. Saine, Klaus Holzapfel, H. Eppenich m.fl. Etter at vi har lest ”Arbeitsweise”, blir vi klar over hvor lite det skal til for å ødelegge homøopatien; for eksempel det at man utgir forkortede Materia medica krydret med personlige synspunkter og antagelser. Materia medica kan utelukkende bestå av nedtegnelser fra rene leggemiddelforsøk. Kva skal til for å snu denne trenden? For å snu denne utviklingen må vi tilbake til kildene. Vi som arbeider etter Hahnemanns anvisninger må være aktive i å spre kunnskapen om den genuine homøopatien, gi foredrag i relevante fora, kurser for homøopater osv. Men det mest utslagsgivende ville være å sette i gang en homøopatiskole her i landet der det ble undervist i å arbeide i overensstemmelse med grunnprinsippene i den genuine homøopati.

Redaktøren beklager Redaktøren beklager en misforståelse i nr 4 / 2011. Professor i forebyggende medisin Vinjar Fønnebø har sendt følgende kommentar: ”Forsamlingen ble også informert om at foredragsholderen mener det er etisk riktig å fortsette bruken av lykkepiller som omsettes for 350 millioner kroner per år i Norge, fordi undersøkelser viser at de har en 80 % placeboeffekt, mens det er uetisk å tilby for eksempel Johannesurt eller homøopati”. Det beste for pasientene ville trolig vært å gi de placebopillene som brukes i studiene av lykkepiller. Begge har jo 80% effekt. Men det er ikke ansett etisk riktig å gi noe man vet er ”kun placebo”. Da må man velge lykkepillene vel vitende om at effekten av dem ikke er bedre enn placebo. Grunnen til at man kan bruke denne behandlingen i det hele tatt er at placebovirkningen faktisk er så høy. Jeg satte IKKE det etisk riktige ved å gi lykkepiller opp mot en etisk vurdering av å gi Johannesurt eller homøopatiske midler. Forskningen på Johannesurt og depresjon er rimelig entydig, de har en effekt ved mild depresjon, og det er derfor selvsagt etisk helt akseptabelt å gi dem som behandling. Personlig har jeg heller ingen etiske motforestillinger med å gi homøopatiske midler, men de som sier det er uetisk å gi placebopiller vil påstå det samme med hensyn til homøopatiske midler. vinjar.fonnebo@uit.no

naturterapeuten • mars 2012

25


N

O

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon®

N

Skippergata 9

0152 Oslo

Tlf. 22 33 32 20

Faks 947 62 786

www.nnh.no

post@nnh.no

Landsmøte og fagseminar 2012 NNH avholder landsmøte og arrangerer spennende fagseminar med praktiske temaer relevante for din praksis 23. og 24. mars i Stafos møtelokaler i Lakkegata 3, OSLO. Alle som melder seg på til landsmøtet får tilsendt Dagsorden med saker til behandling etter mottatt påmelding. Øvrige medlemmer bes kontakte kontoret hvis de ønsker dokumentene tilsendt. Pris dagpakke fredag kr 150,-. Pris dagpakke lørdag kr 500,- for medlemmer, kr 700 for ikke-medlemmer. Prisen dekker lokalleie, utstyr, frukt, kaffepauser, foredrag. Betales ved ankomst/registrering.

PROGRAM FREDAG 23. MARS 11.30 Lunsj (for styret) 13.00 Landsmøtet 18.30 N  aturmedisinsk muskelterapeut Ann Elin Kallestein Kva er naturmedisinsk muskelterapi? Anne Elin Kallestein er utdanna naturmedisinsk muskelterapeut og undervisar også i faget. Ho vil informera om grunnlaget for terapiforma, og i praksis visa korleis ho utfører behandling og vel behandlingsstrategi. Nyttig også som forklaringsmodell for andre terapiformer. 20.00 Middag på Dattera til Hagen

LAURDAG 24. MARS 10:00 Åpning v/John Petter Lindeland – leiar i NNH 10.10 Naturterapeut MNNH (reg.) Berit S. Grevstad Hvordan motivere pasienter med kroniske lidelser – eller hvordan hindre at de gir opp midt i behandlingsopplegget? Få gode tips frå Berit S. Grevstad - ein erfaren terapeut som både er streng og empatisk med sine pasientar. 11.00 Samtale og ordskifte 12.00 Lunsj 13.30 Lege Siri Aabel – Green doctor Hvordan arbeide integrativt med andre terapeuter – og ikke bare under samme tak?

Siri Aabel gjev oss innsikt i kordan ho tenkjer og arbeidar. Ho vil ved pasientkasus – spesielt lågt stoffskifte – visa arbeidsmetoden. Med seg har ho også den svenske soneterapeuten IngMari Hagström, som vil vise kva ho kan gjera i slike tilfelle i samhandling med samarbeidande lege. 14.30 Pause 15.00 Forts. Siri Aabel og Ing-Mari Hagström. 16.00 Norges Naturmedisins Sentral v/ Torleiv Holst: produktinformasjon og fordelsordning for terapeutar. 16.30 Vital Greens: produktinformasjon og fordelsordning for terapeutar. 17.00 Avslutning

Meld deg på i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no

26

naturterapeuten • mars 2012


Mikroskoper for salg MM2000 Digitalt mikroskop inkluderer:

Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen!

• Digital fargekamera, elektronisk zoom software • Høyoppløsnings mikroskop • Forstørrelse opptil 20.000 X • Mørkefelt, fase kontrast og lysfelt kondenser. • Fiber optisk lyskilde • Datamaskin og 24” høyoppløselig skjerm • Finansiering For flere opplysninger, ta kontakt på post@eubiotek.net eller telefon 63 97 69 90

Bicom-Norden +46 225 23043 • mail@bicom-norden.se www.bicom-norden.se

Kvalitet Lave priser Sikker handel Se selv

www.thekollective.no

Naturterapiskolen Nord Vi tilbyr følgende studier og kurs: Medisinsk grunnstudium Naturmedisinsk Aromaterapi Genuin homeopati Dorn virvelsøyleterapi Aroma fotpleie Meridianmassasje og kopping  ww.naturterapiskolen.no w Tlf. 992 75 668/75 75 72 20


! t e

h y

N

OPPNÅ BEDRE TERAPEUTISKE RESULTATER MED VITAL GREENS Gi omfattende ernæringsmessig støtte til dine klienter

Ved å anbefale Vital Greens til dine klienter gir du dem mulighet til å benytte seg av den beste ernæringsmessige støtten som er tilgjengelig på det norske markedet. Vital Greens er et bredspektret næringstilskudd med hele 70 naturlige ingredienser. En alt-iett ernæringsløsning hvor alle urtene er standardiserte. Vitaminene og mineralene er synergistisk sammensatt og i meget godt opptakelige former. Produktet inneholder svært mange næringsstoffer, blant annet omega fettsyrer, enzymer, flavonoider (deriblant superantioksidanten resveratrol), samt pre-og probiotika. Vital Greens er ekte mat i pulverform som oppløst i væske fordøyes og absorberes optimalt. De fleste “greens” smaker vondt. Vital Greens er derimot velsmakende og behagelig å bruke for folk flest (også barn og unge!). Dette er en viktig faktor for å oppnå regelmessig bruk. Gunstig tilbud til NNHs medlemmer! Ta kontakt med Sunn og Frisk A/S ved å gå inn på vitalgreens.no eller på tlf. 21 52 02 64, epost: post@vitalgreens.no

Sunn og Frisk AS Nydalsveien 33 0484 Oslo E post@vitalgreens.no www.vitalgreens.no


KUN ÉN SPISESKJE, ÉN GANG OM DAGEN! 70 naturlige ingredienser i en dagsdose Grønnsaker, frukt og bær Spirulina, økologisk Eple, pulverisert, økologisk Chlorella, pulverisert Alfalfa, pulverisert, økologisk Hvetegress, pulverisert, økologisk Byggress, pulverisert, økologisk Acerola Kirsebær, ekstrakt Papaya, pulverisert Brokkoli, pulverisert Ananas, ekstrakt Blåbær ekstrakt (100:1) Nype, ekstrakt Rødbete, pulverisert Gulrot, pulverisert Spinat, pulverisert Lakrisrot, pulverisert Goji-bær, ekstrakt Kelp, pulverisert

1000 mg 800 mg 333 mg 333 mg 333 mg 292 mg 267 mg 250 mg 250 mg 240 mg 200 mg 167 mg 167 mg 83 mg 67 mg 67 mg 33 mg 8 mg

Antioksidanter og immunstøtte Sitronsyre (anhydrous) Druekjerne, ekstrakt Grønn te, ekstrakt Kakaobønne, ekstrakt Rosmarin, ekstrakt Reishi sopp, pulverisert Shiitake sopp, pulverisert Resveratrol Betaglukaner

150 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 21 mg 21 mg 10 mg 5 mg

Essensielle vitaminer og mineraler Sitrus bioflavonoid, ekstrakt Vitamin C (naturlig askorbinsyre fra nype) (333 %)* Kalsiumsitrat (48 %)** Kalium Magnesiumsitrat (56 %)* Kalsiumkarbonat fra korall (48 %)** Kalsiumfosfat (48 %)** Vitamin E (300 %)* Spisekisel Vitamin B3 (Nikotinsyre) Koensym Q10 Sinksitrat (23 %)* Vitamin B5 (Pantotensyre) (53 %)*

500 mg 200 mg 250 mg 233 mg 167 mg 100 mg 33 mg 30 mg 29 mg 18 mg 8 mg 3.4 mg 3.2 mg

Vitamin B6 (130 %)* 2.6 mg Vitamin B1 (171 %)* 2.4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) (125 %)* 2 mg Vitamin B3 (Niacin) (11 %)* 2 mg Betakaroten (Pro-vitamin A) (188 %)* 1.5 mg Vitamin B7 (Biotin) (150 %)* 225 mg Vitamin B9 (Folsyre) (100 %)* 200 mg Mangan 167 mg Krom 10 mg Vitamin B12 (900 %)* 9 mg Vitamin D2 (46 %)* 2.3 mg Selen 0.2 mg Kobber 0.163 mg

Detoksifisering og rensing Brun riskli, pulverisert Mariatistel, ekstrakt (70:1) Løvetann, ekstrakt Storborre, ekstrakt Rødalm, pulverisert

233 mg 67 mg 33 mg 21 mg 21 mg

Enzymer, prebiotika, probiotika Artisjokk, ekstrakt Inulin (FOS) Ingefærrot, pulverisert Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum

500 mg 417 mg 67 mg 3.0 milliarder 3.0 milliarder

Støtte til cellefunksjon og nervesystem 1017 mg Lecitin 400 mg Linfrø, økologisk (omega 3-6-9) 67 mg Sibirsk ginseng (Russisk rot), ekstrakt

Alkalisk vegetabilsk protein 100% Erteprotein isolat

927 mg

100% naturlige basekomponenter Papaya, Brokkoli, Gulrot, Ananas, Naturlig vanilje, Thaumatin (Katemfe frukt). * Prosent av referanseverdi ** Prosent av tre kalsiumkomponenters referanseverdi totalt Pr 10g dose


a k t u elt |

M A R I A N N E K L E I M A N N S E V Å G , T E R A P E U T O G C O - F O U N D E R A V B A L D R O N

Vann – et lite mirakel! Grunnstoff for utrensning

■ Mange viktige ting i livet får mindre oppmerksomhet enn de er verdt. En lite påaktet skatt er vann. Det er en livsnødvendighet: ca 2 / 3 av kroppen vår består av vann! Vann er grunnlag for stoffskiftet, næringsforsyningen, utskilling av avfallsstoffer, syre-basebalansen og regulering av kroppstemperaturen. Den iranske legen Dr. F. Batmanghelidj forklarer i sine bøker, f. eks.”Du er ikke syk - du er tørst”, hvordan mangel på vann (dehydrering) raskt fører til alvorlige symptomer. Tallrike vitenskapelige studier er viet dette fagfeltet. De viser f. eks. en sammenheng mellom skoleresultater og vannkonsum hos barn. Her hos oss er det nok vann å drikke til alle. Likevel drikkes det lite vann. Følelsen av tørst mangler, det er for travelt eller ganen er vant til aromatiske drikker eller musserende vann. Kaffe, te, juice, melk, øl, vin eller brus kan ikke sammenlignes med rent vann. Små triks kan bidra til at vi drikker mer vann. Det beste er at å fylle en flaske vann eller sette en karaffel friskt vann på bordet slik at det er enkelt å ta seg litt å drikke med jevne mellomrom. Å ha en med seg en flaske vann kan også bidra til å utvikle en god vane. Dette er trolig vår beste, enkleste og rimeligste helsetjeneste. Du må bare gjøre det! Temaet ”vann” har mange fasetter, men la oss se på to hovedområder når det gjelder H2O: kjemi og fysikk. Kvaliteten på vann vi kjøper eller tapper fra springen, blir vanligvis bare vurdert ut fra den kjemiske siden. Grunnen er at kjemiske parametere er enkle å måle. I kontrast til dette unnviker den fysiske siden av vannet de skolevitenskapelige analysemetodene. Den

30

naturterapeuten • mars 2012

indre strukturen i vann er ikke målbar og lar seg bare i begrenset grad synliggjøre. Derfor er det fascinerende hvilke observasjoner som gjøres av den moderne vannforskningen, som vi bare har sett begynnelsen av. Mange teorier lar seg ennå ikke bevise vitenskapelig, og ”miraklene” i vann åpenbarer seg langsomt. Vannkrystallbildene til den japanske forskeren Masaru Emoto har blitt relativt godt kjent. Bildene viser først og fremst at i hver dråpe vann er det en unik energitilstand. Det er uklart hvilke faktorer som fører til de ulike krystallmønstrene eller hvilke virkninger de har. Mindre kommersiell, men mer vitenskapelig, er forskningen til professor Dr. Bernd-Helmut Kröplin (weltimtropfen.de). Resultatene av forskningen ved Institutt for strømningsvitenskap kan anbefales for å utvide ”horisonten”: stroemungsinstitut.de Vann er et utmerket løsemiddel og er bærer av mange ulike stoffer. Det

finnes ikke noe ”standardisert” vann i naturen. Hver kilde og hver brønn har sitt eget særpreg når det gjelder smak og sammensetning. Springvann er i mange industrialiserte land behandlet etter alle kunstens regler, og er da så godt at det etter tilsynsmyndighetenes oppfatning kan drikkes uten betenkning. Vannleverandørens ansvar ender ved vannmåleren. Eieren er selv ansvarlig for rør og installasjoner i huset og deres innflytelse på vannet. Leverandøren oppfyller lovbestemte krav til vannkvaliteten når alle oppførte stoffer er målt og ligger innen for grenseverdiene. Vann er det best kontrollerte næringsmiddelet vi har, men målingene er begrenset av de tekniske målemetodene. De fleste stoffene som kan være til stede i vannet blir ikke registrert, så som rester av plantevernmidler og legemidler. Mange av disse forbindelsene finnes i svært små mengder, men har biologiske effekter, er ofte langlivede og blir ikke fjernet ved konvensjonell renseteknikk. Studier har vist at slike stoffer forekommer i ledningsvann. Dette er bekymringsfullt. Eksperter anslår at 50 - 95 % av inntatte legemidler utskilles av kroppen, etter at de delvis er nedbrutt i leveren. Restene går deretter i kloakken og over i vannets kretsløp. I tillegg kan vannets reise fra vannverket til husholdningen være lang. Ofte er det mange mil mellom vannverket og den enkelte husholdning. Den lange transporten gjør ikke vannkvaliteten bedre. De store, offentlige rørledningene er flere steder mange tiår gamle og kan avgi stoffer så som asbest, tetningskjemikalier etc. Ofte er det de siste meterne, rørene i vårt eget hus, som består av kritisk materiale som er uønsket i vann; kobber, bly, etc. Disse


faktorene kan være årsak til en forringelse av vannkvaliteten, spesielt hvis vannet står lenge i røret. Påvirkningen på vannkvaliteten i springen er mangfoldig. Mange foretrekker å drikke flaskevann, men i tillegg til kostnaden og jobben med å bære alle flaskene hjem, er det en annen viktig grunn til å være forsiktig med flaskevann; konvensjonelle PET plastflasker avgir stoffer til drikkevannet, i tillegg til at innholdet ikke alltid holder hva det lover. Det tyske tidsskriftet Ökotest (oekotest.de) fant i en undersøkelse i juli 2011 at flere mineralvann inneholdt rester av plantevernmidler. Som en integrert del av vannet får kalk spesiell oppmerksomhet. Med samlebetegnelsen ”kalk” menes kalsium, magnesium og andre kjente ioner som finnes i vann. Når det gjelder de helsemessige virkningene av disse mineralene råder motstri-

De fysiske egenskapene til vann er knyttet til forbindelsen mellom ett oksygenatom og to hydrogenatomer. Analyser av dette molekylet avslører årsaken til den unike forbindelsen, den såkalte ”vannets anomali ”. I vann er ladningsbærerne ujevnt fordelt, slik at det dannes en negativ ladning ved oksygenatomet og en positiv ladning ved hydrogenatomene. Vann er derfor en relativt sterk dipol, d.v.s. et molekyl med store ladningsforskjeller, og kan sammenlignes med en liten magnet. Tiltrekningskraften mellom molekylene, er blant annet årsak til den høye overflatespenningen og dannelsen av snøflak og iskrystaller. post@baldron.no

dende meninger. Det kan diskuteres om innholdet av mineraler i springvann har noen merkbar effekt på helsen. Sannsynligvis er betydningen minimal, og kroppen innstiller seg på sammensetningen av det aktuelle vannet. For kroppens behov er mengden av mineraler i vannet i alle fall for liten, vi dekker vårt mineralbehov fra fast føde. Likevel er en rekke mineraler viktige bestanddeler i vannet. De gir smak og karakter. Vann i naturen, i kilder, elver og innsjøer inneholder alltid mineraler avhengig av hvilke steiner vannet har møtt på sin reise. Renheten i vannet defineres ikke av et lavt innhold av naturlige mineraler, men av fraværet av vår sivilisasjons forurensninger. Med andre ord: problemet er ikke mineraler i vannet, men plantevernmidler, legemiddelrester, tungmetaller fra rør og andre kjemiske skadestoffer.

Mer om vann i neste utgave, se ellers WATER 2012 – Vannets fremtid, 22. – 25. mars 2012. Arrangør: Foreningen BALDRON

InnerLife - utdanning

Massasje - Coaching - Transpersonlig terapi

ArunA-Akademiet

Studieplan For 2-årig InnerLifeCoaching

62 110 112

www.aruna.no

naturterapeuten • mars 2012

31


a k t u elt |

E rling M o x ness , I nformasjonsansvarlig N N S

Manukahonning – Ole Brumm  sin ”dunderhonning”? Det har lenge vært kjent at honning er sunt. Eldre folk har gjerne litt ekstra honning i teen når man kjenner forkjølelsen trenge seg på. I antikken ble honning, i tillegg til å være smakstilsetning, søtningsmiddel og legemiddel, også brukt både som betalingsmiddel og i balsameringsprosesser. Ny forskning på Manukahonning dokumenterer dens desinfiserende egenskaper, og gode effekt ved heling av sår. Hva er det så egentlig som gjør honningen så spesiell? Honning gjennom historien

Honning har gjennom årtusener inngått som en del av mange kulturers naturmedisin, uten at man har visst hva de antibakterielle egenskapene beror på. I gamle Egypt kjente man godt til honningens preserverende og antibakterielle egenskaper. De mente sågar at honning var en nektar fra gudene, og honning ble brukt såvel i sårbehandling som i balsameringsprosesser. I antikkens

32

naturterapeuten • mars 2012

Roma, da Julius Cæsar og Marcus Aurelius regjerte, var honning et anerkjent alternativ til penger og gull for å betale skatt. Skrifter forteller også at allerede flere hundre år før Kristus diskuterte Aristoteles honningens forskjellige kvaliteter og refererte til dens egenskaper som salve for sår. Vi kjenner vel også alle igjen omtalen fra Bibelen om det forgjettede land der det fortelles om ”... et land som flyter over av melk og

honning”. Alt dette forteller noe om den sterke posisjon honning har hatt opp gjennom historien.

Manuka – unikt fra New Zealand

Manukahonning produseres av bier som samler nektar fra blomstene til Manukabusken (Leptospermum scoparium) – ingen ingredienser tilsettes og produktet er således 100 % naturlig på alle måter. Manukabusken er en eviggrønn plante som kun


vokser på New Zealand. Manuka trives best i fuktige og solrike områder, gjerne langs kysten. Den tåler mye vind. Manukabusken har en kraftig blomstring som varer omkring 4 uker. Regionale variasjoner på New Zealand gjør at blomstringsperioden strekker seg fra november til januar. De innfødte maoriene har gjennom århundrer brukt både barken, sevjen og bladene i deres folkemedisin. De kjente godt til dens legende egenskaper, og den ble brukt i behandlingen av blant annet influensa, febertilstander, magetrøbbel samt diverse hudproblemer. En artig anekdote er at den New Zealandske Kakariki papegøyen tygger på Manukabladene som de så påfører fjærene sine som en beskyttelse mot parasitter.

Ole Brumm’s “dunderhonning”?

Hva er det så som gjør Manukahonningen så spesiell? Tyske forskere fant i 2006 ut at de helt unike antibakterielle egenskapene til Manukahonningen skyldtes et svært høyt naturlig innhold av Methylglyoxal (MGO™). Professor Thomas Henle fra universitetet i Dresden ledet forskerteamet som påviste at det ekstreme innholdet av MGO er den direkte årsaken til Manukahonningens unike antibakterielle aktivitet (1). Methylglyoxal forekommer i all honning, men normalt i en konsentrasjon på mellom 1 og 10 mg/ kg. I Manukahonningen finner man nivåer av MGO på mellom 100 og 1000 mg/kg! Dr. Henle understreker at man ikke har funnet andre typer honning, eller andre matvarer for den saks skyld, som inneholder tilsvarende mengder av MGO. Det er dette som gjør Manukahonningen så ekstremt potent. Til sammenligning kan nevnes at ost inneholder 4-11 mg/kg, kaffe 23-47 mg/kg, vin under 2 mg/kg, og andre typer honning som nevnt mellom 0-10 mg/kg. Kanskje var det Manukahonning i Ole Brumm’s krukker med ”dunderhonning”?

Nyere forskning på sårbehandling

Streptokokker kan som kjent forårsake alt fra halsbetennelser og problematiske sår til blodforgiftning. Streptokokkene danner en biofilm som vanlig antibiotika har vanskelig for å trenge gjennom. Forskere ved Universitetet i Cardiff fikk nylig publisert en artikkel i tidsskriftet Microbiology der de viser at svært små mengder Manukahonning raskt nøytraliserer Streptococcus pyogenes, en type streptokokk kjent for å forårsake alvorlige sår som ikke vil gro. Alt to timer etter at honningen var påført var 85 % av bakteriene borte (2). I tillegg til at honningen bekjemper bakteriene i såret, trekker den til seg fuktigheten som gir bakteriene gode leveforhold. I blant annet England og Danmark er det allerede flere sykehus som bruker honning i kampen mot gjenstridige liggesår og lignende. Det å påføre Manukahonning direkte på huden for å rense sår for bakterier er billigere enn vanlig antibiotika, og det kan tenkes å erstatte antibiotisk behandling i fremtiden, i følge Dr. Sarah Maddocks som ledet studien på universitetet i Cardiff. Manukahonning er allerede brukt i flere moderne, patenterte sårbehandlingsprodukter.

Vanlige bruksområder

I tillegg til å hjelpe i behandlingen av problematiske sår, kan Manukahonning også påføres huden direkte ved forkjellige typer eksem. Manukahonning er likevel mest vanlig å bruke til en generell styrking av immunforsvaret. En strøken teskje 1-4 ganger per dag ved forkjølelse og influensa. Andre særlige indikasjoner er sår hals og halsbetennelser. Manukahonning har også vist seg gunstig ved en rekke mage- tarmtilstander som halsbrann, magekatarr og irritert tykktarm. In vitro forskning (forskning foretatt i reagensrør) har også vist at Manukahonning hemmer

veksten av Helicobacter pylori, bakterien som ansees for å være hovedårsak til magesår (3). Denne forskningen er foreløpig ikke bekreftet av annen klinisk forskning. Manukahonningens unike antibakterielle egenskaper kan etter hvert også vise seg svært nyttig i kampen mot overforbruket av antibiotika og resistente bakteriestammer. Det er rapportert at Manukahonningen kan virke hemmende på mer enn 80 forskjellige typer bakterier og det ser ut som bakteriene ikke klarer å utvikle noen resistens. Honningen virker ikke bare kurativt, men også forebyggende. Avslutningsvis skal nevnes at forsiktighet bør utvises for barn under 1 år, og hos allergikere som kan reagere på produkter fra bier. Ellers er det ikke rapportert om bivirkninger. Erling@nn-s.no Foto: Andrew Moroz

Referanser: 1.Elvira Mavric, Silvia Wittmann, Gerold Barth and Thomas Henle. Identification and quantification of methylglyoxal as the dominant antibacterial constituent of Manuka (Leptospermum scoparium) honeys from New Zealand. Mol. Nutr. Food Res. 2008, 52, 000 – 000 DOI 10.1002/mnfr.200700282 1 2. S. E. Maddocks, M. S. Lopez, R. S. Rowlands, R. A. Cooper. Manuka honey inhibits the development of Streptococcus pyogenes biofilms and causes reduced expression of two fibronectin binding proteins. Microbiology, 2012; DOI: 10.1099/mic.0.053959-0 3. Susceptibility of Helicobacter pylori to the antibacterial activity of manuka honey. Al-Somal-N; Coley-KE; Molan-PC; Hancock-BM, Journal-of-the-Royal-Society-of-Medicine; 87 (1) 9-12, 29 ref. 1994


a k t u elt |

K A RI ØY E , D A GL IG L EDER I H AV F R UENE A S

– Ikke slutt å ta tran og andre omega-3 produkter, men still krav til kvaliteten Kvaliteten på Omega-3-produkter kan måles i RENHET, HARSKHET og SMAK. Fokus de siste årene har vært på RENHET, dvs. ingen miljøgifter. Her har man lyktes i å sette en EU-standard som blir etterfulgt.

■ Det advares nå mot helseskadelig harskhet. Her har Mattilsynet latt industrien styre seg selv. Det er til dags dato ingen pålagte minimumsgrenser. Vi har jo den beste råvaren rett utenfor stuedøra! Noen få norske produsenter utnytter tilgangen på den fineste, ferskeste råvaren verden har, nemlig arktisk torsk, Lofottorsken - villfisk fra bærekraftig fiske gjennom tusener av år. Andre bruker oppdrettsfisk. Produkter med norsk råstoff har vesentlig høyere kvalitet enn produkter med råstoff fra Peru og Chile. Men den norske oljen blir dyrere og derfor utkonkurrert av den billige, dårlige fra Sør-Amerika.

Fokus på harskhet

- Frykt for dårlig Omega-3-olje må erstattes av kunnskap om harskhet, sier forsker Frank Hansen-Øye. Han er en av landets ledende forskere innen fiskerikjemi og har jobbet i 30 år med dette som spesialfelt. Undersøkelser viser at ved inntak av harsk tran, må kroppen bruke verdifulle antioksidanter til å avgifte seg selv. I tillegg øker risikoen for åreforkalkning, blodpropp og betennelser. Det er enkelt å finne ut om en tran er god

eller dårlig. Lukter og smaker den harskt, bør du kaste den! Kapsler inneholder ofte den aller dårligste oljen. Skjær over en kapsel og lukt på innholdet!

Dårlig råstoff

Ansjovetaen som fiskes i Peru og Chile er egentlig beregnet til dyrefor. Som et biprodukt blir det presset fiskeolje av dårlig kvalitet, og denne renses og fraktes til Norge. Underveis blir den ”oppgradert” til et Omega-3-produkt som selges dyrt. Dette produktet vil harskne mye fortere enn en kvalitetsolje, sier Hansen-Øye, og understreker at en dårlig olje aldri kan bli god gjennom raffinering. Omega-3 er i likhet med fisk en ferskvare! Et Omega-3-produkt av høg kvalitet krever ferske råvarer. Hovedfokus må være på ferskhet og på en streng kontroll av alle steg i produksjonsprosessen fra råvare til ferdig produkt. Faktorer som tid fra fangst til produksjon, lagringstemperatur, samt fravær av luft under ekstraksjon av oljen, tapping, innkapsling og oppbevaring hos forhandlere er avgjørende for et godt resultat.

3 kvalitetsnivå.

- All fiskeolje som brukes som kosttilskudd bør være FF-olje- ”Functional Food-olje”, en matvarekvalitet med anisidinverdi (AV)under 3 og peroksidverdi (PV)under 1, mener Hansen-Øye. Disse verdiene forteller om harskheten, og forbrukerne bør kreve at dette skal stå utenpå Omega-3-produktene. Så godt som hele konsummarkedet har produkter av en såkalt DS-olje- ”Dietary

Supplement-olje” der grensene er henholdsvis 30 og 5. Mesteparten av oljen som brukes i Omega-3-kapsler er av en enda lavere kvalitet. I dag er det ingen grenser for hvor harsk oljen i trankapsler kan være. Det anbefales å lese RUBIN-rapport nr 196, 2011: Lite oksiderte Omega-3 oljer og potensielle helsefordeler. Denne forskningsrapporten er ikke oppløftende lesning. Av de 56 oljene som ble analysert, var det bare 4 produkter som tilfredsstilte anbefalt kvalitetskrav fra GOED (Global Organization for EPA and DHA) med en grenseverdi for oksidering (harskning) på Peroksidverdi (PV) mindre enn 5 og Anisidinverdi (AV) mindre enn 20. Samtlige oljer fra Anchoveta fra Sør-Amerika (18(%DHA)/12(%EPA)oljer), 13 oppkonsentrerte fiskeoljer, 2 Nord-Europeiske fiskeoljer og 4 seloljer hadde TOTOX(PVx2+AV) over 26. De aller fleste kapsler består av 18:12 - konsentrater. I Norge ble det i 2006 omsatt Omega-3 produkter for en halv milliard kroner, og var med 22% av markedet, det mest solgte helsekostproduktet. Omsetningen har vært økende. I 2010 kom 47000 tonn av denne oljen fra Sør-Amerika. Det er ingen grunn til å være fornøyd med tingenes tilstand. En forhandler /kunde bør kunne etterspørre analysesertifikat og sporbarhet for å være på den sikre siden. Havfruene takker Bjørn Øverbye for dedikasjonen i boka ”Mat er helse”: Takk for all innsats for det rene, uforfalskede og helbredende! firmapost@havfruene.net

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 01 2012  

Naturterapeuten 01 2012  

Advertisement