__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Hvilke interesser styrer NAFKAM, Nasjonalt forskningssenter innen komplementĂŚr og alternativ medisin?

Placebotrollet i forskingsskogen

Nr. 3/2011 - 17. ürgang - Løssalg kr. 65,-

www.nnh.no N

O

N

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011: Kunnskapsbasert naturmedisin - framtidas medisin!


i nnhold |

naturterapeuten nr. 3 – 2011

Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin

I Rosenmetoden berører vi kroppen og når sjelen

• Side 6–7

• Side 26–29

•• Noen ganger raser verden sammen bokstavelig talt    5 •• Vi trenger en ny politisk giv når det gjelder alternativ medisin ������������������������������������������������������������   6 •• Bekjennelser fra en avhopper fra legemiddelindustrien�������������������������������������������������������  8 •• Norsk Homøopatisk pasientforening er 60 år������������   10 •• Placebotrollet i Forskingsskogen ���������������������������������� 12 •• Hva skal vi med nafkam?����������������������������������������������� 16 •• Legevitenskapens forfall������������������������������������������������� 19 •• Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt����������������������� 24 •• NAFKAMs forskningsprosjekter 2000–2009�������������� 26 •• I Rosenmetoden berører vi kroppen og når sjelen������� 28 •• Kontroll med fettsyrebalanse mellom omega-6 og 3���� 32 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011���������������� 34

Placebotrollet i Forskingsskogen • Side 12–14

•• Lys-kinesiologi; innvendig og utvendig miljømedisin 36 •• ”Vi spiller, men skjebnen blander kortene”������������������� 38

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNH’s syn

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • E-post: redaksjon@nnh.no

Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Annonser

Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri

Helen T. Holm. Mobil : 993 44 388 E-post: annonse@nnh.no

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no


N

O

N Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

Behan dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


l eder |

H elen T . H ol m , R ed a k t ø r

Noen ganger raser verden sammen bokstavelig talt E Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

11. september - 22. juli, To tårn - Regjeringskvartalet og Utøya. Noen ganger raser verden sammen bokstavelig talt. Omfanget av ødeleggelsene er forskjelling i de to tilfellene, men nasjonenes størrelse tatt i betrakting er katastrofene sammenlignbare. Begge hendelser syntes like uvirkelige da de skjedde. Ved å sitte her oppe i Valdres som stølsbudeie, uten TV, ble min avstand til det hele merkbar, og det tok tid før alvoret sank inn i bevisstheten. For meg var det mest hjerteskjærende øyeblikket da de leste opp navn og alder på de omkomne.

Neste utgave Kommer i desember 2011 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. november. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

n av sønnene mine leste Manifestet og var rystet. Der stod alt nøyaktig beskrevet om hvordan disse handlingene kunne planlegges og gjennomføres. Det er snublende nær å frykte copy cateffekten, men da sjefen hans erklærte at hun var bekymret for å reise på IKEA, ble han indignert. ”Vi tåler mer enn dette, ” erklærte han og var samtidig imponert over dem som stilte opp i rose- eller fakkeltog, som han vurderte som godt egnede mål for nye anslag. Det er lett å tåle begivenheter som ikke rammer en selv, men i dette tilfellet tror jeg mange av oss føler oss rammet i det som for oss har vært det mest norske av det norske, en fredelig liten nasjon lengst nord på globusen. Norge er ikke lenger en fredet plett. NNH har som organisasjon sendt sine kondolanser og vi merker alle hvor små ordene blir i en slik sammenheng. I nyhetene ble det presisert at dette er den verste ulykken som har rammet nasjonen siden annen verdens krig. Denne krigen som etter hvert er blitt et fjernt kapittel for mange. 22. juli minner oss om hvilke krefter og hvilke sider av menneskesinnet hat kan aktivere og som Hitler levde ut i fullt mon. I en NRK-sending ble det sagt at når ett menneske kan utrette så mye med hat, tenk da på hva vi kan skape med kjærlighet. Et tankevekkende utsagn, synes jeg. Det som kan bli positive ettervirkninger av katastrofen er at de destruktive tanker og holdninger som huses i vårt samfunn på området fremmedhat, kommer til syne og en økende bevisstgjøring på dette området er bedre enn en ulmende gjæringsprosess under overflaten. Hendelsene 22. juli påfører ofrene opplevelser helt utenfor deres kontroll og de som overlevde skal leve videre med alvorlige traumer og de etterlatte med smertefull sorg. Victor Frankel, en jødisk lege som blant annet arbeidet med ofre fra konsentrasjonsleirene, la vekt på å finne en synsvinkel som gjør det mindre smertefullt å leve med vonde opplevelser. Han arbeidet ut fra det viktige prinsipp at menneskesinnet har behov for å se en meningsfull sammenheng i sitt

liv. Når verden raser sammen på grunn av uforutsette hendelser kan noen finne en tro, mens andre taper den de hadde. Det er å håpe at de som trenger det får kvalifisert hjelp til å leve med sine tanker og følelser som følger av opplevelsene de har hatt, ikke bare i form av piller men i konstruktive former for medmenneskelig terapi, det være seg i profesjonell eller mer vennskapelig sammenheng. Den gode samtalen er et viktig verktøy, men det er også viktig å få kroppen i tale. Kroppen kan ikke lyve på samme måte som ordene. Rosenterapi er en form for behandling som kan evne å frigjøre energi og oppfatninger som har låst seg i traumatiske eller vanskelige situasjoner, se artikkel skrevet av Lene Ertner i dette bladet. En annen viktig inngangsport til vårt mer autentiske jeg er drømmene. Astri Hognestad har skrevet flere bøker ut fra sitt ståsted som Jungiansk terapeut, se bokanmeldelse. Våre feider på området forskning og naturmedisin kan synes av mindre betydning i disse dager, men med tanke på de mange alternative behandlingsformer som er aktuelle i forbindelse med den store ulykken, skal vi ikke se bort fra at vi kjemper for en viktig sak med fredelig bruken av ordets makt. I forbindelse med Bjørn J. Øverbyes artikkel kom jeg i tanker om en artikkel i Naturterapeuten nr 4/2005. Den beskriver hvordan fattige barn som lever på grovt brød, grønnsaker og bær strutter av sunnhet, mens de kultiverte barn er bleke i kinnene, svake og med dårlige tenner. Til tross for disse observasjonene, fortsetter vår kultur sin ville ferd. Matvarebutikkene fylles av stadig nye produkter som skal være lettvinte å tilberede, ha lang holdbarhet og samtidig se delikate ut med friske farger. Sist men ikke minst skal de være billige. Maten er så billig at vi kaster mat i bøttevis. Som budeie synes jeg nærmest det er pinlig at bonden her får kr 4,65 pr. liter melk, mens vi i butikken betaler ca kr 15,- . Ønsker dere alle en fin høst med muligheter til å sanke noen av naturens gaver.  redaksjon @nnh.no

naturterapeuten • september 2011

5


K o m m ent a r |

lege V ilhel m S chjelderup

Vi trenger en ny politisk giv når  det gjelder alternativ medisin Jeg slutter meg helt til den kritikk Britt Hertzberg Untiedt er kommet med når det gjelder NAFKAMs arbeid. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt i 1998 ga dette forhåpninger om at vi ville kunne få et positivt samarbeid mellom naturmedisinen og den etablerte medisin, og at alternative metoder kunne komme inn i helsevesenet der det var faglige grunner til å anta at dette kunne gi helsemessige og økonomiske fordeler. Dessverre er våre forhåpninger i det vesentlige gjort til skamme. Og jeg er enig med Britt om at NAFKAM har meget av skylden for dette. Britt fremhever at holdninger hun møtte både i Aarbakkeutvalget og senere i NAFKAM var preget av manglende innsikt i hva alternativ medisin står for. Man var interessert i det som lett kunne bortforklares som useriøst, og viste liten interesse for den seriøse forskning som er knyttet til alternativ medisin. Dette er så avgjort også mitt inntrykk. Det var for meg rent befriende å lese Britts fremstilling av dette. For meg har nettopp de vitenskapelige spørsmål stått sentralt. Jeg har med undring registrert at dagens medisinske tenkning er så ensidig basert på biokjemi, og nesten totalt mangler interesse, enn si kunnskap om den betydelige forskning som er gjort innen biofysikk. Det er som om man understøtter farmakologisk industris fremstilling av mennesker som ’en biokjemisk maskin’ og fremstiller dette som den eneste virkelige ’vitenskapelige medisin’. For farmakologisk industri er det klare økonomiske grunner for en slik holdning. Men dette er langt på vei også blitt gjeldende for legestanden. Da jeg selv tok opp akupunktur og alternativ medisin på begynnelsen av 1970-tallet arbeidet jeg blant annet som rådgivende lege for trygdekontorer i Akershus. Jeg hadde erfart hvorledes dagens medisin kom til kort og endog i mange tilfeller måtte uføretrygde pasienter uten å kunne stille en virkelig medisinsk

6

naturterapeuten • september 2011

Vilhelm Schjelderup er æresmedlem i British Medical Acupuncture Society og Norsk Forening for Helhets-medisin.

diagnose, enn si gi adekvat behandling. Jeg var fullt klar over placebo effekten: Mange pasienter ble bedre under behandlingen uten at jeg trodde dette skyldtes de medikamentene jeg hadde foreskrevet. Dette ga meg en moralsk berettigelse til å forsøke akupunktur uten at jeg i begynnelsen var sikker på den terapeutiske effekten. Etter hvert fikk jeg mer sikker erfaring for hva jeg kunne forvente i behandlingen av forskjellige lidelser. Med min bakgrunn i primær helsetjenesten, var jeg opptatt av hva akupunktur og andre alternative metoder kunne bidra med. Selvfølgelig ville det være ønskelig å kunne legge

frem terapeutiske resultater. Jeg var imidlertid sørgelig klar over at det jeg ville kunne legge frem, ikke ville bli tatt alvorlig uten et samarbeid med en etablert medisinsk instans som kunne gå god for resultatene. Og det var ikke realistisk mulig. Da Aarbakkeutvalget ble nedsatt, ga dette meg et håp om en endring i holdningene. Jeg bestemte meg derfor for å sette i gang et forsøksprosjekt, og jeg valgte behandling av astma hos barn med en spesifikk form for lysakupunktur. Jeg bygget her på undersøkelser med positive resultater fra det biofysiske instituttet i Alma Ata i sovjetisk Kazakstan og ved Universitetet i Sarajevo. Dessuten var jeg så heldig å ha et samarbeid med professor Bassam Soussi ved Universitetet i Gøteborg, som med objektive metoder hadde påvist en positiv biologisk effekt ved nettopp dette lyset (Singulett Oxyten Energi) som jeg valgte å anvende. Til selve prosjektet fikk jeg et samarbeid med akupunktør Susan Thorkildsen, som ble anbefalt fra Nordisk Akupunkturhøyskole, og lege Olav Stadheim i Larvik. Da jeg presenterte våre resultater på en medisinsk akupunkturkongress i Edinburgh i 2002, hadde vi behandlet i alt 134 barn med diagnostisert astma og oppnådd meget gode resultater, i det over 80 prosent av barna enten var blitt helt bra eller så meget bedre at lidelsen ikke lenger ut-


gjorde en belastning for barna eller deres pårørende. Presentasjonen i Edinburgh finner du på nettstedet www.syntropi.no Treatment of Asthma in Children with Light Acupuncture Containing Singlet Oxygen Energy. I boken Vilhelm Schjelderup:”Lys som helbreder”, Indre Ledelse Forlag 2004, vil du finne mer informasjon også om den vitenskapelige sammenheng. Selv om resultatene av dette forsøksprosjektet således har vært meget gode, og vi her var 4 terapeuter som oppnådde relativt likeverdige resultater, har det ikke lykkes å få virkelig aksept for dette. Det er her tale om en lidelse som rammer svært mange barn og deres familier. Den medikamentelle behandling helbreder ikke lidelsen, kan medføre bivirkninger og må fortsettes over lang tid og betyr betydelige utgifter for helsevesenet. Siden vår behandling ikke medførte bivirkninger, burde man vært villig til å innføre den forsøksvis, eller i alle fall fulgt den opp med videre undersøkelser. Susan Thorkildsen og jeg har vært i Tromsø og lagt våre resultater frem for professor Vinjar Fønnebø i NAFKAM. Men det har ikke brakt resultater. Vi har og ved en anledning tilbudt Astma og Allergiforeningen å behandle noen av deres barn gratis, slik at de ved selvsyn kunne se om det var noen positiv effekt. Vi fikk imidlertid til svar at dette ville være forskjellsbehandling i forhold til andre metoder. Her måtte vi i tilfelle konkurrere økonomisk med farmasøytisk industri, og det har vi ikke hatt midler til. Vår metode kan ikke patenteres og er derfor ikke av interesse for økonomiske investorer. I debatten om alternativ medisin har det vært mangel på et helsepolitisk helhetssyn. Den undersøkelsen som nå er kommet fra Australia, bekrefter at jeg hadde rett da jeg tok opp alternativ medisin ikke bare av vitenskapelige, men også av samfunnsøkonomiske grunner. (Jfr.

”Økt bruk av naturmedisin gir både helsemessig og økonomisk gevinst” på www.nnh.no) Her trenger vi ikke bare nytenkning, men også sunn fornuft og gammelt bondevett. Et eksempel som belyser flere sider av dette, gjelder kosttilskuddet glukosamin. Da det for noen år siden ble dokumentert ved en undersøkelse i Belgia at dette virkelig har en forebyggende virkning når det gjelder artrose, ble det bestemt at glukosamin skulle være et medikament. Mens glukosamin tidligere hadde vært fritt tilgjengelig i helsekostforretninger, måtte det nå selges bare gjennom apotek og på resept. Det medførte at det ble overført til leger og apotek. Naturleger mistet derved råderetten over kosttilskuddet. På den ene siden var dette et tydelig signal til naturleger om at de måtte være forsiktige med å dokumentere sine metoder fordi de derved kunne miste retten til å anvende dem. På den andre siden er glukosamin et ufarlig preparat som ved bruk kan spare mange mennesker fra å måtte opereres for hofteledds- og kneledds artrose. Utstrakt bruk av glukosamin hos eldre mennesker vil derfor kunne spare samfunnet for betydelige utgifter. Hvis man her hadde tenkt samfunnsøkonomisk, ville det derfor ha lønnet seg å gjøre glukosamin så lett tilgjengelig og billig som mulig, og gjerne subsidiert bruken av det til eldre mennesker. Vi trenger en ny, mer helhetlig debatt om alternativ medisin. Dessverre har det vist seg at dette er en debatt der legestanden har vist sin mangel på kompetanse. Derfor må politikerne på banen fordi de er de eneste som har potensiell makt til å overstyre legenes monopol Alternativet, dersom vi fortsetter som nå, er at naturmedisinerne samarbeider om å skape et virkelig alternativ til den etablerte medisin med frittstående vitenskapelig kompetanse. vilschj@online.no

Terapeut og gode råd Jeg kom i dag over en utdyping av Lov om alternativ behandling, skrevet av NIFAB, som jeg synes er verdt å videresende: ”Loven om alternativ behandling gjelder også dersom tjenestene tilbys gjennom teletorg, internett, e-post eller telefon, og selv om behandleren ikke mottar betaling for tjenesten. Det er imidlertid en nedre grense for lovens virkeområde, slik at ”kjerringråd” eller ”gode råd” mellom kjente ikke blir omfattet av loven, så fremt rådene ikke bærer preg av en behandler - pasient relasjon.” Legg merke til at man altså er terapeut med regler som for terapeutpraksis selv om man bare ”slår av en prat” med noen som vil ha gode råd over telefon o.l. Så her må vi være ekstra bevisste. Les mere her: http://www.nifab.no/lovgivning/ informasjon_om_lovgivning/ hva_omfattes_av_loven_om_ alternativ_behandling Biopat Anne Victoria Heiberg

GMO-gift i gravide Mail online rapporterer at det er funnet GMO-gift i gravide. Dette er basert på en mindre undersøkelse fra et universitet i Quebec, Canada. Det inngår kun 69 personer i undersøkelsen, men resultatet er ikke til å ta feil av. Blodprøver fra 30 gravide kvinner viser at 93 % av dem har Bt-gift i seg. Bt er en gift som innpodes i GMO-planter, slik at larver o.l. dør hvis de spiser planten. Nå er det altså målt, at denne giften vandrer fra maten (eksempelvis kjøtt, egg og melk fra dyr, som har fått GMOfòr) over i kvinners blod. Målinger fra en gruppe ikke-gravide viser det samme. Det vesentlige her er at det er skjer, som kjemifirmaene hevder ikke skjer, - nemlig at denne type gift overføres fra mat til mennesker. http://www.dailymail.co.uk/health/ article-1388888/GM-food-toxinsblood-93-unborn-babies.html

naturterapeuten • september 2011

7


a k tuelt |

B O KA N M E L D E L S E a v L E G E V I L H E L M S C H J E L D E R U P

Bekjennelser fra en avhopper  fra legemiddelindustrien John Virapen: ’Dødelige bivirkninger – bekjennelser fra en legemiddeldirektør’, Altshop. no v/Kjetil Dreyer 2010.

■ Farmasøytisk industri er blitt en viktig maktfaktor i dagens samfunn. Det er skjedd gjennom en gradvis utvikling som det lenge har vært liten oppmerksomhet om. Da jeg selv som lege kom ut i praksis for snart 50 år siden, var det konsulentene fra legemiddelselskapene som i det vesentlige sto for oppfølgende medisinsk informasjon. For oss var dette noe udelt positivt. Siden har jeg forstått at legestanden så vel som samfunnet for øvrig viste en utrolig naivitet over hva denne utviklingen ville kunne føre til. For 20 år siden leste jeg et tankevekkende intervju med den medisinske rådgiveren til president Bush senior. I dette intervjuet gikk han inn for at de føderale myndigheter i USA skulle subsidiere den medisinske utdannelsen. Hensikten var å hindre at de nyutdannete legene kom ut fra universitetene med så stor studiegjeld at de lett kom i et økonomisk avhengighetsforhold til farmasøytisk kapital. Dette var jo et oppsiktsvekkende råd fra en rådgiver til en republikansk president, som jo gjerne er politisk innstilt på å minske de føderale utgiftene. Men han argumenterte med at dette ville gi klar økonomisk gevinst også for føderale interesser. Når farmasøytisk industri har fått en så dominerende makt over legestanden og moderne medisin, må vi stille spørsmålet om det er til samfunnets beste. Legeyrket har tradisjonelt vært basert på en uegennyttig moral der pasientenes beste står i fokus. Dette er selve grunnlaget for den respekt legestanden

8

naturterapeuten • september 2011

stadig nyter. Gjelder dette også for legemiddelindustrien? ”Trodde du at alle verdens legemiddelprodusenter var snille, altruistiske, godhjertede og produserte medisiner for at syke folk skal bli friske? – Da bør du tro om igjen!” Slik lyder baksideteksten på Virapens bok.

John Virapen.

Styrken til Virapens bok er at den er selvopplevd. Den er et menneskes oppgjør med sitt liv, seg selv og sin samvittighet. Og med 30 års virksomhet for farmasøytisk industri, derav 8 år i toppstilling for Eli Lilly som direktør for deres virksomhet i Sverige, vet Virapen hva han skriver om. Han var selv fullt med. Den korrupsjon, og den kyniske, men målrettete taktikk for å oppnå arbeidsgivernes økonomiske mål var en del av hans eget virke. Og de alvorlige overtramp både når det gjaldt bestikkelser og underslåing av forskningsfakta, selv når det dreiet seg om selvmord og andre alvorlige bivirkninger fremkalt av medikamenter som var mer økonomisk begrunnet fra industriens side, enn medisinsk begrunnet, tar han selv det fulle ansvar for. Dette er fakta han selv har kunnet vedholde

under kryssild fra selskapets advokater hvis oppgave det var å skjule sannheten så den ikke skulle bli offisielt kjent. Slik er dette en rystende historie som det er viktig vi alle får del i. Virapens historie bekreftes av meget annet som er kommet frem i de senere år. Det virker som om det skjedde et veiskille i internasjonal legemiddelindustri på 1980-tallet. Før det var denne industri preget av en rimelig, tradisjonell holdning når det gjaldt medisinsk og samfunnsmessig ansvar. Men fra 1980-tallet virker det som en ny holdning har festnet grepet, slik at hensynet til økonomisk gevinst ble enerådende. Alt kom til å dreie seg om penger, slik Virapen skriver det. Om dette skyldes den kapitalistiske struktur, – aksjeselskapenes ene formål er å øke aksjonærenes inntjening, – eller om en annen ideologi har vunnet innpass, skal være usagt. John Virapen er født i Britisk Guyana av indiske foreldre. Han kom til Sverige gjennom ekteskap med en svensk kvinne. Her gjorde han først suksess i populærmusikken før han ut fra hensyn til hustru og barn valgte en annen levevei. Det førte etter hver til en glimrende karriere innen legemiddelbransjen. Det er en spennende livshistorie og den er glitrende fortalt uten omsvøp når det gjelder hans tidligere liv og moralske holdninger. Virapen er nå bosatt i Syd-Tyskland, gift for 3. gang og med en liten sønn. Som motiv for sitt sterke engasjement i dag og oppgjør med legemiddelbransjen fremhever han hensynet til sønnen. Han har nå selv følt på kroppen hvorledes legemiddelindustrien gjennom fordekte kampanjer søker å gjøre flest mulige av oss til avhengige kunder, og hvorledes dette i dag ikke minst


Vitamin D mot karies En studie viser at vitamin D forebygger karies. Solvitaminet stimulerer produksjonen av antibakterielle peptider. Risikoen for å utvikle karies kan bli betydelig redusert gjennom en optimal tilførsel av vitamin D. Et vitamin D-nivå på minst 30 nanogram per milliliter blod (30 ng/ml) får kroppen til å produsere sine egne antibakterielt virkende peptider, inkludert cathelicidiner og defensiner, som hemmer utviklingen av karies.

rammer våre barn og den oppvoksende slekt. Det gjelder jo ikke minst bruken av diagnoser som ADHD og bipolar lidelse. Virapen kjenner dette spillet om det medisinske marked til bunns, og det er all grunn til å ta hans ”Varsko” her på alvor. Ellers kan vi med tiden ende i et samfunn som har skremmende likhetspunkter med Orwells ’1984’. En side av kampen om det medisinske marked som Virapen ikke tar opp, gjelder kampen om det grunnleggende vitenskapelige verdensbildet. Farmasøytisk industris maktposisjon skyldes ikke minst at dagens medisin i stor grad er bundet i en forståelse av mennesket som en komplisert biokjemisk maskin. Med stor kraft hevdes det at det er dette

Dette var resultatet av en studie utført av William B. Grant, en av de mest anerkjente ekspertene innen vitamin D-forskning, som ble presentert i det profesjonelle tidsskriftet «DermatoEndocrinology». I denne studien, som ble utført i USA, evaluerte Grant 325 vitenskapelige studier som dekker en periode fra midten av det 19. århundre til i dag og som beviser sammenhengen mellom intensiteten av UV-stråling og dannelsen av karies. Grant forklarer forholdet som følger: «Karies er betydelig mer vanlig i geografiske regioner med lavere UVstrålingsintensitet enn i regioner med høyere intensitet. UV-stråling stimulerer produksjonen av vitamin D, og vitamin D igjen er en motor for å produsere antibakterielt virkende peptider som hindrer utviklingen av karies». Grant anbefaler å legge større vekt på en optimal tilførsel av vitamin D i dental profylakse.

som er selv grunnlaget for hva ’som er vitenskapelig medisin’. Følgelig blir andre vitenskapelige tilnærmelser som kan rokke ved dagens biokjemiske ortodoksi, systematisk motarbeidet. Dette skjer med stor kunnskap om spillereglene og stor maktutfoldelse, blant annet gjennom kontroll med den anerkjente medisinske faglitteraturen som er avhengig av annonseinntektene fra den farmasøytiske industri. Dette har ført til en vitenskapelig ensretting i dagens medisin, som ikke bare går ut over pasientene, men som medfører store omkostninger for samfunnet og unødvendig dystre fremtidsutsikter for arten ’menneske’. vilschj@online.no

Produksjonen av Vitamin D stimuleres av UV-strålingen og 90 prosent av vitaminet produseres i huden. Et gjennomsnittlig nivå av vitamin D på minst 30 nanogram per milliliter blod (30 ng/ml) er generelt ansett av eksperter for å være den verdien hvor man ser positive virkninger av vitamin D. Verdier mellom 40 og 60 ng/ml regnes som optimalt. The Sunlight Research Forum (SRF) er en ideell organisasjon med sete i Nederland. Målet med forumet er å gjøre det siste innen medisinsk og vitenskapelig forskning rundt virkningene av moderat UV-stråling på mennesker tilgjengelig for et bredt publikum. www.sunlightresearchforum.eu

naturterapeuten • september 2011

9


a k tuelt |

T hore K . A a lberg , leder for N ors k H o m ø op a tis k P a sientforening

Da min morfar kjøpte den Homøopatiske Huslæge, som ble gitt ut i 1936 av gartner Einar Larsen, var han over førti år og hadde både store og små barn hvor knapt noen av dem ble vaksinert. Han og min mormor var begge fargerike personer som stilte spørsmålstegn ved de etablerte sannheter, og ingen av dem hadde respekt for autoriteter.

Norsk Homøopatisk pasientforening:NHPF er 60 år

Da jeg selv ble temmelig syk etter poliovaksinen som tiåring, så min mor sammenhengen og ga beskjed om at det var stopp for videre vaksinering. Hun så at det var ingen tilfeldighet at jeg som aldri var syk, ble syk etter min første vaksine mot kopper og at det rett etterpå skjedde en fargeforandring i øyets iris. Jeg ble dratt med til to av homøopatene som holdt til i Trondhjem, som på det tidspunktet hadde omtrent like mange praktiserende homøopater som landet for øvrig. Det hang kanskje sammen med at byen huset Norges eneste pasientforening innen alternativ medisin. En forening som fortsatt lever i beste velgående. Gartner Einar Larsen, som hadde vært nødt til å gi ut sin bok på eget forlag, var primus motor for å få etablert Norsk Homøopatisk Forening. 10.april 1951, på dagen 196 år etter Samuel Hahnemanns fødsel (homøopatiens grunnlegger), ble foreningen en realitet, med 54 medlemmer. Selv om foreningen var autoritær og det var ”militær kommandostruktur”, fikk den utrettet mye. Det står all respekt av at foreningen hadde mot og evne til å gå til sak mot staten. I ”Giftplakatloven” av 1904 var det bare leger som kunne skrive ut medisin som inneholdt gift. Et forsøk før krigen på å stanse homøopatisk medisin med bakgrunn i kvakksalverloven, ble stoppet av en underskriftskampanje. Men i 1955 fikk Løveapoteket i Trondhjem brev fra

10

naturterapeuten • september 2011

Sosialdepartementet om at midler som inneholdt gift ikke kunne selges uten legeresept. Foreningen handlet rakst og nedsatte et propagandautvalg, som etter kort tid ble omgjort til et aksjonsutvalg, som tok kontakt med jurist. Argumentasjonen fra Helsedirektoratet, med Karl Evang i spissen, var ganske hul. Folk kunne ikke lenger kjøpe homøopatmedisin fordi den var giftig, men i samme åndedrag ble det hevdet at den var virkningløs. Etter å ha tapt i Oslo Byrett i 1963 og i Eidsivatings lag-

mannsrett to år etter, vant foreningen frem i Høyesterett i 1966. Men det tok enda et år før Sosialdepartementet, etter ulike prokuratorknep, friga salget av såkalt giftig homøopatisk medisin. Deretter befant foreningen seg i periferien av begivenhetenes sentrum i mange år. Årsmøter, styremøter og åpne møter ble avholdt, og Homøopatisk Tidsskrift ble gitt ut 4 ganger pr. år. Men foreningen kom i realiteten ingen vei med å nå målsettingen, nemlig å oppnå anerkjennelse for homøopatien.

I tøværet som oppsto på 80-tallet ble foreningen tatt inn i varmen. De fastlåste posisjonene mellom alternativmedisinen og skolemedisinen begynte å mildnes. Styret arbeidet intenst med både mandatet og forslag til medlemmer til den komiteen som ble nedsatt av statsråd Hernes for å se på alternativmedisinens fremtidige plass i Helse-Norge. Vi lyktes ikke med å komme med i utredningsgruppen, men NHP fikk delta i referansegruppen. Det var en helt ny opplevelse for foreningen, etter å ha vandret i skyggenes dal i en rekke år, å få satt lyskasteren på seg. Foreningen greide å omstille seg raskt til en mer offensiv holdning, og de vi møtte fra myndighetens side tok oss på alvor. Etter dette hadde daglig leder og styreleder møter med to ulike helse- og sosialkomiteer på Stortinget. Siden Aarbakkeutvalget la frem sin innstilling i 1998, har dessverre arbeidet for å få en autorisasjonsordning for homøopater stått i stampe. Vi har heller ikke kommet så langt når det gjelder å nå foreningens andre mål. Men en ting NHPF virkelig har lyktes med, er å bidra sterkt til at det ikke ble innført moms på homøopatisk behandling. Foreningen har hele tiden arbeidet med å gjøre Homøopatisk Tidsskrift stadig bedre, noe vi synes vi har lyktes med det når det gjelder både layout og innhold. Selv om vi har hovedfokus på homøopati, tar vi med stoff som gjelder ernæring, og uheldige sider av skolemedisinen,


parti. Rødt svarte nei på alle spørsmålene, mens Demokratene, Pensjonistpartiet og Kystpartiet svarte ja på alle. Fremskrittspartiet var i utgangspunktet positiv. De andre partiene var mer eller mindre negative. De venter på bevis for at homøopati virker. Vi får inntrykk av at begrunnelsen for ikke å likestille seriøs alternativ medisin med skolemedisin like gjerne kunne ha vært skrevet av Legeforeningen. At folk blir friske av behandlingen er tydeligvis ikke

N

O

som for eksempel bivirkninger av medisiner og vaksiner. Vi anmelder også kontroversielle bøker som sjelden blir omtalt i media. Foreningen arbeider på to fronter: gjennom medlemskap i European Federation of Homeopathic Patients Associations (EFHPA) og gjennom media. Det siste har vært med blandet hell. Vårt inntrykk er at vi kommer til orde et stykke på vei, men når vi ønsker å svare på motinnlegg setter sensuren inn. Vi klaget bl.a. til

N

Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

Styrk immunforsvaret med East ParkTM

I NHPF er vi overbevist om at det er gjennom politiske beslutninger at homøopati og annen seriøs alternativ medisin kan få gjennomslagskraft. Pressens Faglige Utvalg i forbindelse med et ubalansert styrkeforhold mellom tilhengere og moststandere av vaksinasjon når det gjaldt et nyhetsprogram på NRK. Men vi nådde ikke frem, og konklusjonen var at redaksjonen har frihet til å la bare en part komme til orde. For få år siden endret Norsk Homøopatisk Pasientforening initialene NHP til NHPF. Etter en smule forvirring i starten, er initialene nå godt innarbeidet. I NHPF er vi overbevist om at det er gjennom politiske beslutninger at homøopati og annen seriøs alternativ medisin kan få gjennomslagskraft. I forbindelse med forrige Stortingsvalg gjennomførte vi en undersøkelse hvor vi spurte de politiske partiene om de i Stortingsperioden 2009 - 2013 ville arbeide for et vedtak om autorisasjonsordning, mastergradsutdanning for homøopater, og endringer som medfører at de som oppsøker homøopat ikke skal betale høyre egenandel enn hos allmennlege. Vi fikk ikke svar fra Høyre og miljøpartiene Venstre, Senterpartiet og Miljøpartiet. Det mest utfyllende svaret fikk fra Sosialistisk Venstre-

Følg med på nnh.no!

Olivenbladekstrakt East ParkTM Olivenbladekstrakt er et 100% naturlig produkt med vegetabilske kapsler. Det er allment kjent at olivenprodukter har store helsemessige fordeler.

godt nok. Ifølge undersøkelser utført av universitetet i Tromsø, benytter halvparten av Norges befolkning seg av alternativ medisin. På verdensbasis er homøopati og akupunktur de mest brukte formene for naturmedisin. I oktober 2004 forelå en Utredning om utdanning i homøopati og akupunktur som er utarbeidet av partssammensatte arbeidsgrupper ledet av Sosial- og helsedirektoratet. Men i Soria- Moria-erklæringen er alternativ medisin ikke omtalt. Vi forsøkte å få publisert resultatene av foreningens spørreundersøkelse gjennom ulike media, men vi lyktes ikke. For å skape endringer vil politisk stemmegivning kanskje kunne ha en betydning. NHPF har knyttet seg til EU gjennom medlemskap i EFHPA for å fremme homøopatien i hele Europa. Det er spesielt viktig akkurat nå, fordi det er sterke krefter som arbeider mot homøopati. Det er med andre ord stort behov for at Norsk Homøopatisk Pasientforening skal fortsette å arbeide for det som grunnleggerne av foreningen satte seg fore ved starten i 1951! thoreaalberg@yahoo.no

Olivenbladekstrakt fra East ParkTM kan gi bedre immunforsvar, regulere virus, soppinfeksjoner, candida, bakterier og parasitter. Godt mot både mindre symptomer og kroniske plager. Finnes i 60 og 180 kapsler à 500 mg, samt 60 kapsler til barn à 120 mg.

Tlf. 38 09 98 20 - Fax 38 09 98 21 post@helekostsentralen.no Facebook: Helsekostsentralen AS

www.helsekostsentralen.no

naturterapeuten • september 2011

11


a k tuelt |

J ohn petter lindel a nd , lei a r nnh

Placebotrollet 

i Forskingsskogen

For ein som har drive innan faga homøopati og soneterapi i snart 25 år, kan det vera litt deprimerande å lesa Morgonbladet sin artikkel 24.–30. juni 2011 - Placeboaffekten. Årsaka til den forbigåande depresjonen kunne ein kanskje formulera i eit meir eller mindre yrkesfagleg eksistensielt spørsmål: utøver vi fag eller er vi berre virituosar i skulder-

12

naturterapeuten • september 2011

klapping og medkjensle, slik som idehistorikar Trond Berg Eriksen 1) antyda i boka si ”Helse i hver dråpe” for nokre år sidan – og som direktør ved NAFKAM Vinjar Fønnebø også

antydar i intervjuet? Me skal liksom representera det motsatte av ein lege; me har god tid til pasienten, me er snille og milde, har medkjensle, me tek på pasienten, ser han ikkje


berre i augo, men heilt inn i kvitsjela osb. Dersom det skulle visa seg at någjeldande vitskap har rett, må alle me terapeutar som ikkje har fått Kongen sitt vitskapelege stempel på vår terapeutiske metode, kalla oss tilreknelege eller fagrituelle placeboterapeutar/illusjonistar. Dersom det faktisk er slik, tar eg av meg den hatten eg ikkje har og går! PRAKSIS STENGT PGA. PLACEBOEFFEKT. (Eg ser i dette ordskiftet bort i frå at stort sett alle terapeutiske konsultasjonar vil ha innslag av ein eller annan form for placeboeffekt – med varierande grad og varighet.)

Av vika

Men det som eventuelt ville halda meg tilbake, er dei mange avvika i forhold til ein ”rein placebokontekst” som eg sjølv og mange andre opplever i den terapeutiske kvardagen: kvifor skjer det lite eller ingenting dersom det homøopatiske midlet ikkje er valt i samsvar med symptomatologien til pasienten? Kvifor er det som regel alltid vanskeleg å få resultat med udifferensiert symptomatologi – verkar ikkje placebo på slike eller har dei mindre talent for å tru? Kvifor skulle placeboeffekten inntre etter t.d. femte forsøk og ikkje etter fyrste – eller for den saks skuld tiande forsøk som av og til er tilfelle? Kvifor kan endring av symptomfokus eller oppstode av nye symptom skapa kur hjå pasientar ein strevar lenge med? Kvifor er det slik at ved irreversibel patologi, opplever dei fleste pasientar aldri ein fyrstegongsforverring ved behandling, men ei rask forbetring for deretter å gå attande til opprinneleg tilstand etter nokre dagar - verkar placeboeffekten av behandling ulikt ved ulike patologiske nivå? Kvifor skjer det ofte i kroniske kasus at eit valt homøopatisk middel kurerar kanskje berre 60% av symptoma og at ein deretter må bruka både ein eller fleire midde-l for å koma i mål

vevsmotstanden større jo eldre plagen er? Kvifor opplever ein gong på gong at irreversible tilstandar (eller langtkomen patologi) gjev sein eller inga forandring i vevsmotstanden i sonepunkta – og i ubehagskjensla? Kvifor lurer ikkje placebotrollet slike objektive hinder og berre får folk til å tru at dei er bra?

– då ofte ved at meir udifferensierte symptom blir meir karakteristiske? Kvifor hjelpte ikkje placeboeffekten på dei 40 prosentane ved det fyrste forsøket? Er placebotrollet ein luring og ein vitskapleg revkrokar? Såleis er det også synd at kvar gong homøopatien er oppe til debatt i det offentlege rom, er fokuset sentrert om potensering/fortynning av medisinsubstansen – sjølv om nyare forsking stadfestar også at potenserte substansar skapar symptom som skil seg frå placebo2). Dette er faktisk ikkje ein del av det berande prinsippet for denne terapiforma, men berre utslag av praktisk empiri. Vender ein blikket mot det berande prinsippet - liknande kurerar liknande – hadde ein fått auga opp for at dette ikkje er eit ukjent fenomen: den paradoksale bruken av Ritalin i samband med hyperaktivitet, simulering av liknande lyd (interferens) i samband med øyresus (tinitus), psykiater Victor Frankel si bruk av pa-

Framtidig forsking

Kanskje ubetydelege spørsmål, men for meg sjølv og mine mange kollegaer blir slike viktige med omsyn til vår faglegitimitet. At placeboeffekt – som eg har nemnt ovanfor er eit element i ein kvar terapeutisk setting, trur eg alle kan vera samde i. Men å postulera at dette skulle vera meir gjeldande innan naturmedisin og alternativ behandling, blir for meg eit retorisk knep for å ufarleggjera og latterleggjera ein heil bransje fordi det pr. dato ikkje eksisterar god nok dokumentasjon for behandlingsmetodane. Mandatet til NAFKAM er faktisk ikkje å friskmelda halve det norske folket frå eit idiotstempel. Dei aller fleste er pragmatiske og gjer bruk av den behandlingsmetoden som gjev mest nytte der og då. Og som elles innan medisinsk verksemd: nokre blir kvitt plagene sine raskt og effektivt, andre får ei klar betring og må kanskje ha repeterande behandling med jamne mellomrom, atter andre kan ein berre trøysta og nokre få må ein seia nei til av ulike årsaker. Dette er sikkert ikkje langt unna den røyndomen som dei fleste fastlegar opplever i sin praksis. Framtidig forsking på naturmedisin og alternativ behandling må ha mykje større fokus på god kontakt med dei ulike fagmiljøa innan feltet, slik at forskingsdesign blir optimalisert i forhold dei individualiserande elementa i dei ulike terapifaga. Samstundes må også feltet tåla eit kritisk blikk frå omverda og vera viljug til å skapa endringar der dette er på sin plass. Eit av elementa her kan vera det som Vinjar Fønnebø påpeikar

Er placebotrollet ein luring og ein vitskapleg revkrokar? radoksal intensjon i terapeutikken eller professor i farmakologi Richard Bond3) ved University of Huston si forsking i bruk av hjertesvekkande medisin i samband med patologisk hjertesvekking og det same når det gjeld astma. Når det gjeld soneterapi: om det er slik at dette også berre er ein illusjon og at effekten er styrt av medvite eller umedvite placeborituale, kunne det også her vera legitimt å spørja: kvifor ytrar patologiske tilstandar i eit organ/kroppsdel seg som fysisk vevsmotstand og som regel med auka smertesensitivitet i ulike referanse/sonepunkt – og kvifor blir desse redusert synkront med at opplevinga av ubehaget avtek? Kvifor er

naturterapeuten • september 2011

13


a k tuelt | vedrørande det eg ville kalla overterapeutisering av det menneskelege livsrommet. Her har alle og ein kvar eit ansvar, og spesielt dei bransjane som kan ha økonomiske fordelar av å oppretthalda slike haldningar: terapeutbransjen (inkludert legar) og farmasiindustrien. Samstundes er det i denne samanhengen viktig å presisera kva tyding og innhald ein legg i eit slik omgrep, slik at det ikkje berre blir ståande som eit moralsk imperativ. Grensa for kva som er behandlingstrengjande kan vera svært individuelt og bør respekterast. I tillegg vil haldningar og innsats frå foreldre og skule vera viktige i samhandling med ei politisk/økonomisk utvikling som er med på å skapa gode livsvilkår for alle. Til slutt: spalteplassen rekk ikkje å kommentera alle utsegner som er nemnt i reportasjen. Eg har valt å fokusera på kva eg sjølv opplever av fenomen i eigen praksis og dei ob-

servasjonar eg har frå mine mange kollegaer. Innspela frå professorane Edzard Ernst og Kristian Gundersen er verdifulle, men mot krossfararar av ulike slag, er min erfaring at direkte dialog er det mest fruktbare. john.petter@ notteroynaturmedisinske.no Artikkelen er sendt i både original og forkorta versjon til Morgenbladet, utan at den blei teken inn.

Kjelder: 1. Trond Berg Eriksen: Helse i hver dråpe. Universitetsforlaget. ISBN13 9788215000671 2. Forsch Komplementmed 2009;16:168173 (DOI: 10.1159/000219316): Test of a Homeopathic Dilution of Aconitum napellus. A Clinical, Randomized, Double-Blind, Controlled Crossover Study in Healthy Volunteers. Daryoush Piltana, Lukas Rista, Paula Simões-Wüsta, Reinhard Sallerb http://content.

karger.com/produktedb/produkte. asp?typ=fulltext&file=000219316 Forsch Komplementmed 2009;16:105110 (DOI: 10.1159/000209386): Homeopathic Pathogenetic Trials Produce Specific Symptoms Different from Placebo. Heribert Möllingera, Rainer Schneiderb, Harald Walachc http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19420956 3. Paradoxical strategy for treating chronic diseases where the therapeutic effect is derived from compensatory response rather than drug effect. Anthony J. Yuna, Patrick Y. Leea and Kimberly A. Bazarb. http://paloaltoinstitute.org/PDF/Paradoxical_Strategy_for_Treating_Chronic_Disease. pdf. Bond RA, Giles H: For the love of paradox: from neurobiology to pharmacology. Department of Pharmacological and Pharmaceutical Sciences, University of Houston, Houston, Texas, USA. http://www.ncbi.nlm.nih. gov/pubmed/21712710

BESTILL DITT EKSEMPLAR AV

Avtaleboken 2012 for alle typer salonger, klinikker og terapeuter innen ulike bransjer som naturmedisin, hud-, hår- og skjønnhetspleie.

F oto : D e r m a n o r a S Pa r i S

Innhold: • Presentasjon av leverandører til bransjen • Skoler og utdanningstilbud • Leverandør- og adresseoversikt • Produktregister • Fem avtalekolonner pr. dag • Solid innbinding m/permomslag • Kalender fra 1.jan 2012 til 31. jan 2013 Priser: Ordinær pris pr. bok kr. 400,- eks. mva/porto Abonnement pris kr. 350,- eks. mva/porto.

Send din bestilling til: avtaleboken@argusgruppen.no Argus Gruppen, Sandakerveien 76 E, 0484 Oslo - Tel: 21 51 31 00 - Fax: 21 51 31 02 Bestill_Avtaleboken2012_A5_liggende.indd 2

14

naturterapeuten • september 2011

26.08.2011 09:59:38


Utdannelse i kroppsterapi • Friskvernskonsulent • Hundemassør • Kopping • Laserterapeut • Massør • Mikromassasje • Personlig Trener • Rosenterapeut • Soneterapeut • Yogamassør

Har du lyst til å hjelpe andre til å få en bedre helse? Vi har studietilbud innen medisinske fag, naturmedisin og ernæring. Vi kan anbefale:  Biopati 3 år i Asker  Kostholdsveileder i Spania eller via nett  Naturmedisinsk grunnutdanning (nett)  Grunnmedisin  Zoneterapi, auriculoterapi, CST m.m.

s katalog Last ned høsten ons.no på www.axels

(tidl. Medisinfagskolen)

Les mer på: www.tunmed.no

For informasjon og påmelding: www.axelsons.no 23 10 36 20

Norge_90x130_allm.indd 1

2011-08-16 16:24:02

Din leverandør av Akupunktur & Naturprodukter i over 35 år. Vi er et godt etablert firma som har vært i bransjen i over 35 år, lite firma med god service og kjapp levering er varemerket her hos oss.

NOE AV DET VI FØRER:

onsen

n ne an til den g in n å f re envis vil de Ved h tilling s e b r unde

* * * * * * * * * * *

Akupunkturnåler Punktsøkere ( Medisana) Elstimulator ( Akupunturnåler) Lydbølgeterapi (Novafon/ Nostrafon) Vacumkopper Ørelys Magneter Øreskyllepumper Vitaminer/tabletter Kremer Fotsvettemiddel (Peusek)

63 88 25 30

63 88 25 11


a k tuelt |

T hore K . A a lberg , C a nd . P olit . O g H o m ø op a t

Det er nettopp gjennom press fra det alternative medisinske miljøet at staten bevilger forskningsmidler til forskning på alternativ medisin.

Hva skal vi med nafkam? Jeg har vært styreleder eller styremedlem i Norsk Homøopatisk Pasientforening, NHPF, den eneste pasientforeningen innen alternativ medisin, i til sammen ca 25 år. Jeg uttaler meg nå som privatperson.

16

naturterapeuten • september 2011

■ I kjølvannet av Aarbakkeutvalget sin innstilling i 1998 trodde jeg at opprettelsen av NAFKAM skulle bidra til å bringe både homøopatien og annen seriøs alternativ medisin fremover. Jeg hadde lenge sett frem til en statsfinansiert institusjon som skulle forske på alternativmedisinens premisser. Men hva har skjedd? Det er jo nettopp gjennom press fra det alternative medisinske miljøet at staten bevilger forskningsmidler til forskning på alternativ medisin. Det er derfor et paradoks at de som i realiteten var initiativtagerne til

opprettelsen av NAFKAM er spilt fullstendig ut over sidelinjen. Sett utenifra lever NAFKAM i sitt eget elfenbenstårn og har egentlig liten eller ingen kontakt med dem de var ment å representere. Jeg ville tippe at det i beste fall ville bli ramaskrik fra Legeforeningen hvis det var alternative utøvere som skulle avgjøre hvilken medisinsk forskning det skulle bevilges statlige forskningsmidler til. På verdensbasis er homøopati og akupunktur de mest dominerende formene for alternativ medisin. Nå


Det det til syvende og sist dreier seg om for en leder, er hvor lojaliteten går. I valget mellom skolemedisinen og alternativmedisinen er jeg ikke i tvil om at det er skolemedisinen som trekker det lengste strået. elleve år etter starten, har NAFKAM begynt å forske på tradisjonell kinesisk medisinsk akupunktur. Men det er ikke på eget initiativ. Det er etter pålegg fra Helsedirektoratet, siden det er et helsesamarbeid mellom Norge og Kina. Ikke en eneste gang har NAFKAM tatt initiativet overfor den eneste pasientforeningen innen alternativ medisin, NHPF. I forbindelse med forskningsmidler fra EU i 2009 til andre behandlingsmetoder for influensa, foreslo jeg for lederen av NAFKAM å søke midler for å forske på homøopati og influensa. Jeg fikk som svar at fundamentet ikke ville være godt nok for å få midler. Jeg er helt overbevist om at det var en riktig vurdering. Men hva har NAFKAM gjort for å bygge et fundament når det gjelder homøopati? Absolutt ingenting. Etter det jeg kjenner til har heller ikke Norske Homeopaters Landsforbund, NHL, eller andre organisasjoner som representerer alternative utøvere blitt kontaktet av NAFKAM for at det skal bli innledet et samarbeid. Skulle jeg ta feil, er jeg den første til å beklage det og da gjør jeg det som er blitt så vanlig i våre dager: jeg legger meg langflat,- og i tillegg tar jeg et homøopatisk preparat. I egenskap av representant for NHPF har jeg møtt leder av NAFKAM en rekke ganger på møter og konferanser, også før NAFKAM ble opprettet. En mulig grunn til at han har møtt velvilje i det alternative miljøet er hans interesse for vegetarisk kosthold og hans forskning når det gjelder kaffe. Men når det gjelder en dypere forståelse av energetiske behandlingsmetoder i motsetning til skolemedisinske, er jeg usikker på

hvor grunnleggende forståelsen er. Alternativ medisin er noe annet enn fragmenterte biter som kan settes inn i en skolemedisinsk tenkning og sammenheng. Å vite at en kan sette akupunkturnåler i håndleddet ved kvalme er eksempel på det.

sykdomsforløp. Til å begynne med var kravet for å bli med i registeret at pasienten hadde en medisinsk diagnose. Etter hver innså de det meningsløse i at pasienten måtte oppsøke lege for å bli med. Dette ble derfor endret. Målsettingen for NAFKAM var å bli den ledende forskningsinstitusjon innenfor dette feltet. Det er derfor lett å trekke den slutningen at prestisje, status, forsknings-publikasjoner, vitenskapelige artikler i anerkjente tidsskrifter og annen meritterende virksomhet, blir det overordnede målet på samme måte som er tilfellet for resten av den akademiske verden. Innenfor det medisinske miljøet har såkalt evidensbasert forskning, som i realiteten er doble blindtester, forrang og høy status. Riktignok har NAFKAM brukt kvalitative metoder, og metodebruken er ikke hovedproblemet, men hva det forskes på. Det ville i prinsippet ikke være noe til hinder for å lage en forskningsdesign med en forsøksgruppe og en kontrollgruppe, hvor den ene med en bestemt sykdomsdiagnose fikk skolemedisinsk behandling og den andre homøopatisk. En kunne til og med benytte seg av dobbel blindtest, men da måtte deltagerantallet være så stort at individuell homøopatisk behandling, som er basisen for all homøopatisk behandling av kroniske sykdommer og de fleste akutte sykdommer, ville kunne være gjennomførbart. Det er mulig at selvforståelsen hos medisinerne ved NAFKAM er at de representerer en spydspiss når det gjelder forskning på alternativ medisin og mange innenfor det medisinske miljøet vil til og med se på

Thore K. Aalberg, cand.polit.og homøopat

Det det til syvende og sist dreier seg om for en leder, er hvor lojaliteten går. I valget mellom skolemedisinen og alternativmedisinen er jeg ikke i tvil om at det er skolemedisinen som trekker det lengste strået. Det er heller ikke så merkelig siden hovedtyngden av de faglige ansatte ved NAFKAM har bakgrunn som leger. Jeg antar at NAFKAM har en relativt fri stilling og kan forske på det de vil og bruke de forskningsmetoder de ønsker. Det blir derfor interessant at institusjonen forsker på det særegne og i liten grad på det representative. Det er et paradoks at ifølge NAFKAM, så benytter halvparten av Norges befolkning seg av alternativ medisin og så velger de å bruke ressurser på eksepsjonelle

naturterapeuten • september 2011

17


a k tuelt | dem som en torn i øyet. Men ingen trenger å bekymre seg for det. I beste fall er de et politisk alibi for de politikerne som ikke ønsker en autorisasjon av homøopater, akupunktører og andre seriøse alternative utøvere. Jeg ser på NAFKAM som mange gjorde da Miljøverndepartementet ble opprettet for nærmere 40 år siden. En kan vel kanskje si at departementet i de aller siste årene har vært noe annet enn et alibi for politikere som ønsket at det skulle se ut som de gjorde noe for miljøet. Hvis noen skulle være i tvil om hvilke interesser NAFKAM ivaretar, kan en bare se på en sentral aktør, som kreftlegen Terje Risberg. I Trøndelag praktiserer legen David de Clive-Lowe alternativ kreftbehandling. Det falt noen tungt for brystet at han hadde uttalt seg på You Tube for et par år siden. Adresseavisen, hadde store oppslag over flere dager over denne ”kvakksalveren”. Alle som var imot ham fikk komme til ordet med til dels store oppslag, bl.a. flere kreftleger ved St. Olavs Hospital, fylkeslegen i Sør-Trøndelag, Legemiddelverket og NAFKAM. Ingen av legens støttespillere fikk ytre seg i avisen. Bidragsyteren fra NAFKAM var Terje Risberg som også var redaktør for boken Kreft og alternativ behandling. Den uvitenskapelige fremstillingen han gir av alternativ medisin og i særdeleshet homøopati, etterlater ingen tvil om hva han mener. Det positive med NAFKAM er at de har hatt forskere som har fremlagt faktadokumentasjon når det gjelder hvem brukerne av alternativ medisin er og helsearbeideres hold-

til NAFKAM ble det utført mye god sosiologisk forskning på alternativ medisin, men mye forskning gjenstår.

Kvinnelige helsearbeidere har langt mer positive holdninger til alternativ medisin enn menn.

ninger til det samme. Det er vel neppe noen som blir forbauset over at kvinnelige helsearbeidere har langt mer positive holdninger enn menn, yngre mer enn eldre, allmennleger mer enn sykehusleger og at hver tredje sykepleier er positiv, mens bare 4 % av kreftlegene. Kun 2% av legene og hele 22% av andre helsearbeidere hadde brukt homøopati. Hvis NAFKAM pretender å bli tatt på alvor av den halvparten av den norske befolkningen som har oppsøkt en alternativ utøver, er det helt nødvendig at de ansetter utøvere fra de alternative medisinske retningene de ønsker å forske på. Om de ikke fyller kravene til det medisinere definerer som forskning, har NAFKAM en utfordring. Kanskje en institusjon som er etablert for å forske på det alternative blir nødt til å tenke alternativt også når det gjelder forskningskompetanse. I den tiden hvor den nå avdøde sosiologen Laila Launsø, var knyttet

For eksempel: • hvorfor blir alternative utøvere oppsøkt • hvordan ser befolkingen på autorisasjon av homøopater og andre seriøse utøvere • hva hindrer politikere i å innføre en autorisasjonsording for alternative utøvere • hva slags utdanning bør de ulike gruppene av alternative utøvere ha • hvordan ville en cost-benifit-analyse slå ut ved homøopatisk behandling av allergi, astma, eksem, ørebetennelse, halsbetennelse, ulcerøs colit eller hjernerystelse • hvor mye ville legemiddelindustrien tape på at bruken av homøopatisk medisin økte på bekostning av skolemedisin • hvor mange syke kunne tenke seg å oppsøke en alternativ terapeut for å få en sykemelding • hva mener folk om at det er et tak for egenandel når det gjelder behandling hos lege, fysioterapeut og kiropraktor, men ikke hos naturterapeuter Hvis NAFKAM skulle synes det er for krevende å kontakte NHPF og yrkesorganisasjoner for alternative utøvere, kunne jo NAFKAM starte med Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) eller SABORG, en sammenslutning av alternative behandlerorganisasjoner som jobber for å utvikle området alternativ behandling thoreaalberg@yahoo.no

Det positive med NAFKAM er at de har hatt forskere som har fremlagt faktadokumentasjon når det gjelder hvem brukerne av alternativ medisin er og helsearbeideres holdninger til det samme. 18

naturterapeuten • september 2011


a k tuelt |

d R . B J Ø R N J O H A N Ø V E R B Y E

Vurdert ut fra hva det koster å drive helsevesenet og hva vi får igjen av god helse, er ikke moderne legevitenskap lenger en stor suksess hva angår de store helseproblemer.

Legevitenskapens  forfall Energimedisin: broen mellom skolemedisin og naturterapiene!

■ Da Norge på 1950-tallet var Europas fattigste nasjon hadde vi samtidig dårlig legedekning og få sykehus; men verdens lengste levealder1. 50 år senere er legedekningen mangedoblet slik at vi dag har 4 praktiserende leger pr 1000 innbyggere2. Nasjonen investerer 8,7% av alt den tjener til å drifte legers arbeidsplasser og på verdensbasis bruker vi så mye penger pr innbygger i legetjenester at vi bare er forbigått av USA og Sveits; to land som har helt andre forhold enn oss3. USA har det dyreste helsevesen i verden, fordi det er fritt frem med prissetting av helsetjenester og ingen begrensninger på samarbeid med legemiddelindustri og leger4. På annen plass ligger Sveits som har verdens mest eksklusive helsetilbud, de høyeste priser og fordi de er få mennesker blir kostnadene på tilbudene pr innbygger høyt. Norge derimot er sosialisert, prøver å holde kostnadene nede og tenker likhet. Likevel blir det lite igjen for hver helsekrone. I 2009 brukte nasjonen Norge 200 milliarder kroner på helse. Men tross høye investeringer blir det ikke som forventet5: Hvert år taper landet en halv million årsverk eller 26 millioner tapte arbeidsuker, på grunn av sykdom som er så alvorlig at pasienten ikke kan utføre sitt arbeid. Utgiftene til å betale dette fraværet er gått opp med svimlende 30 milliarder siden 1979. Fra å være en sunn nasjon ligger vi nå på verdenstoppen

hva angår sykefravær6! Hva angår helseplager er heller ikke resultatene spesielt gunstige. Dødsårsakene blant nordmenn gjenspeiler et samfunn med alvorlig helseforfall. Av de 41 963 som døde i 2007, led 14 610 av hjertekarsykdommer, 10 695 av kreft, deretter følger lungesyke, voldelig død, psykiske lidelser, nervelidelser og andre sykdommer7. Selvsagt bør en forvente at i et land der vi blir gamle, vil man før eller senere dø av aldring. Blodårer og hjerte vil være utslitt. Men det vi snakker om her, er sykelighet som også rammer aldersgrupper som ikke burde lide av de gamles lidelser, og kreft, som er den andre store dødsårsak, var for 4 generasjoner siden nesten ukjent8. Dersom vi sammenlikner oss med annerledes samfunn som nå dessverre er borte; de gamle urbefolkninger, så har vi noen få beretninger om disse, blant annet tannlege Weston A Price9, av mange kalt ernæringens Charles Darwin. I 10 år reiste Price verden rundt og levde blant urbefolkninger som ennå ikke var kommet i kontakt med den ”siviliserte manns levesett”. Blant disse fantes det ikke hjerte–kar sykdommer i de aldersgrupper vi ser. Det fantes ikke kreft, ikke leddgikt, ikke tannråte, ikke psykiske lidelser, ikke kriminalitet. Prices hovedverk: Ernæring og Degenerering, som utkom i 1936, trakk derfor den konklusjon at det vi kaller et ”normalt sivilisert samfunn”

er et sykt samfunn. For Norges del kunne vi legge til: også et svært dyrt samfunn å drifte som tross 15 962 yrkesaktive leger til en snittpris av en million kroner pr år, ikke er i nærheten av å likne den urbefolkning Price besøkte10. I stedet er vi på vei mot et dramatisk, verdensomspennende helseforfall. Politikere og leger vil trolig protestere fordi de ikke kjenner noe annet verden enn den vi har dag, for historien om balansesamfunnene som var ekte bærekraftige, er for lengst glemt11. Nå skal vi ikke tegne bare dystre bilder av vårt samfunn; men vi kan spørre, kunne vi ha hatt det bedre? Til dette finnes flere svar, som kommer lenger ut i boken. Men ett svar kan vi gi her: sykdommer er ikke noe man plutselig får. Sykdom er, i følge geniale forskere som Weston A. Price, professor George Lakovsky, dr. med Paul Gerherd Seeger og mange andre du snart skal møte: en langvarig prosess over år: der kroppen gradvis mister sin evne til å lage biologisk energi slik at det til sist blir så svak livsenergi at man ikke kan

Skal vi fange

helseforfall på tidlig stadium, må leger

svelge noen kameler.

naturterapeuten • september 2011

19


a k tuelt |

Tannlege Weston A. Price

Broda Barnes, professor i medisin

Energimotor. Illustrasjon: Bjørn Johan Øverbye

opprettholde normale funksjoner. Da opptrer de synbare forandringer i kroppen som sukkersyke, høyt blodtrykk, trange blodårer, angina pektoris, sinnslidelser, lungesvikt for å nevne noen og den fryktede sykdommen kreft der dødeligheten fortsatt er 50%12!! Så et poeng med min nye bok Lavt Stoffskifte; årsaken til de fleste sykdommer? er: dersom vi kunne fange opp sykelighet før, kunne vi forhindre det som skjer senere. Og skal vi fange helseforfall på tidlig stadium, må leger svelge noen kameler. Disse kamelene er å stanse og tro på at sykdom kun er organiske endringer som først finnes når det sees på røntgenbilder, magnetresonans billeder, blodprøver, hjerte EKG eller andre avanserte målinger. Disse metodene er jo som man vet innrettet for å

påvise organiske lidelser og som bekjent opptrer de organiske skadene først langt ute i et sykdomsforløp. Vi må simpelthen lytte til energimedisinvitenskapen som for lengst har erkjent at lenge før du blir syk og erfarer helsesvikt er det mulig å observere de tidlige forandringene ved å studere energiproduksjonens manifestasjoner i kroppen. Jeg skal nå fortelle deg hvorfor og hvordan.

20

naturterapeuten • september 2011

Normale prøver, syke pasienter!

I 10 år har jeg nærmest på heltid beskjeftiget meg med ett eneste stort prosjekt: energimedisin. Likesom de fleste ”godt skolerte ” leger i min generasjon trodde jeg som mine professorer at blodprøver ville gi oss svar når vi lette etter sykdommer13. Derfor studerte jeg biokjemi flere år på fridtiden og tok mer enn

100 000 analyser av 10 000 pasienter som be-søkte vårt kontor fordi de hadde sykelighet ingen kunne gi de svar på. Jeg satte opp prøvesvarene i tabeller, underkastet dem statistikkanalyser, sammenholdt dem med pasientens helseproblemer for å erfare følgende: Blodverdier sier noe unikt om blodets sammensetning, men i de fleste tilfeller sier blodverdier lite eller ingen ting om cellenes innhold av de stoffer vi måler i blodet! Det ser faktisk ut som om blodet, som er kroppens veisystem, er laget slik at det betyr mye for kroppens celler at det er nok ”varevogner på veien” med næring slik at cellene til enhver tid kan forsyne seg av velfylte varevogner. Varevognene er her blodceller og eggehvitestoffer hvis funksjon er å


Forholdet mellom

fallende temperatur i kroppens ytre deler når celleenergien

avtar, kan brukes som et indirekte mål for din egen energiproduksjon.

Hypothyr-graf.

7-kjertler. Illustrasjon: Bjørn Johan Øverbye

transportere oksygen, vann, byggesteiner, drivstoff-molekyler og hjelpestoffer til cellene, hvor de enn måtte befinne seg. Så er det opp til cellene å ta til seg det de trenger fra det til enhver tid eksisterende varetilbudet14. Dette betyr at når du går til legen får du bare vite hva som befinner seg på veinettet; ikke hva som befinner seg der cellene jobber for å skape energi; dvs. i knokler, nervevev, indre organer og støttevev og hud15. Skal du finne ut hva som skjer der; må du bruke helt andre metoder. Og prøvene du må bruke er faktisk i første omgang ikke spesielt vanskelig å utføre. Du kan gjøre dem selv!

Din kroppstemperatur avslører energiproduksjonen Når celler lager energi, brukes ikke all energien til elektrisitet slik som

du først kunne få inntrykk av. En viss prosent av energien som produseres går med til å opprettholde en konstant temperatur i kroppens indre. Denne ligger på 37 grader Celsius målt i endetarmen og holdes konstant selv ved langt fremskreden sykdom16. Men dersom kroppen ikke har nok livsenergi til alle sine funksjoner, forsaker kroppen varmeproduksjonen i kroppens ytre lag. Det som spares kan brukes til å vedlikeholde driften på et akseptabelt nivå ennå en tid17. Forholdet mellom fallende temperatur i kroppens ytre deler når celleenergien avtar, kan brukes som et indirekte mål for din egen energiproduksjon. Den første til å undersøke dette var doktor Broda Barnes som i en menneskealder studerte sambandet mellom fysiske yte-evne,

mengden av stoffskiftehormoner og kroppstemperatur. Hans oppdagelse var enkel og meget nyttig. Personer med armehuletemperatur 36, 6 grader Celsius, hadde alle lavere energiproduksjon enn de som var friske. De med armehuletemperatur over 36, 8 grader Celsius hadde alle forøket energiproduksjon18. Årsakene til endringene i energiproduksjonen er selvsagt det neste steget en forsker må ta; fordi han må lære hvordan kroppen endrer cellenes energimotorer. Broda Barnes, som senere ble professor i medisin i Chicago, var spesielt interessert i en type årsak til energisvikt, nemlig den som fremkalles dersom skjoldbruskkjertelens hormon, kjent som thyroxin (T4), ikke lages i store nok mengder. Denne spesielle tilstanden kalles hypothyroidisme og

naturterapeuten • september 2011

21


a k tuelt | i Norge kalles den ofte feilaktig ”lavt stoffskifte”19, 20. Hvorfor signaliserer dette feil forståelse? Fordi enhver svikt i energiproduksjonen er det samme som ”lavt stoffskifte,” uansett årsak21. Hypothyreose, mangel på nok T4, er ikke ”lavt stoffskifte”med stor S; det er bare en av de mange årsakene til lavt stoffskifte22 ,23. Denne erkjennelsen har ennå ikke sunket inn hos skolemedisinen; men den er høyst levende blant kinesiske leger som i årtusener har lært at energien i kroppen styres av Yin (parasympatiske nervesystem) og Yang (sympatiske nervesystem) samt de 7 kjertelsentrene, samt at råvarene må finnes i maten. I arbeidet med mitt eget forskningsarbeid de siste 10 årene var det her jeg endte opp: med å studere den energiskapende effekten av matvarer, mineraler, vitaminer, fettstoffer samt å måle kroppens pH, måle balansen mellom parasympaticus og sympaticus, samt å studere mengden av alle de like hormonene jeg kunne få målt ved norske laboratorier. Jeg erfarte da i kortversjon: Det er ikke mengden av målte hormoner i blodet som er hovedpoenget; men hvordan cellene reagerer på hormonene og dette avhenger av alle de foran nevnte faktorene. Jeg endte til sist opp med en høyst moderne og mer forståelig versjon av den klassiske kinesiske medisinen, samt med observasjoner fra indisk medisin og med kunnskaper fra moderne medisin, landbruks- og veterinærvitenskap. På mange måter ble det jeg kom til å gjøre det vi kaller ”funksjonsmedisin” som interessant nok ligger nærmere naturmedisinen enn dagens fastsementerte skolemedisin-dogme: Piller for diagnoser!!

Symptomer på energisvikt

Det følgende skjema er et funksjonssvikt-skjema som viser de viktigste symptomene ved lav energiproduksjon24. Dette spesielle skjema viser symptomer som oppstår når mennesker lager for lite energi fordi de

22

naturterapeuten • september 2011

Helseproblemer Allmenn svakhet

hypothyreosesyke (%)

Normale stoffskifteprøver (%)

98, 5

21

Tørr hud

88

26

Grov hud

83, 5

10

Søvnighet

83

17

Snakker langsomt

73

7

Hovne øyenlokk

78

28

Kuldefølelse

92

33

Hoven tunge

71

17

Hoven i ansiktet

87

27

Tørt, stivt hår

75, 5

43

Blek hud

58, 5

14

Glemsomhet

65, 5

31

Forstoppelse

57, 5

10

Vektøkning

68

36

Mister hår

49

21

Bleke lepper

53, 5

0

Pustevansker

63, 5

52!

Ødemer

56

---

Hes stemme

63

18

Spisevegring

42, 5

15

Nervøsitet/uro

43

42!

Kraftig mens

32, 5

---

Døvhet

35

15

Hjertebank

27

20

Svak hjertelyd

30

--

Anginasmerter

20, 5

--

Redusert syn

24

--

Øyenbunnsendring

20

--

PMS

18

--

Vekttap

13

9

Atrofisk tunge

13

9

Mentalt ustabil

11

--

Kvelnings–følelse

9

--

Tynt hår

9

--

Blå lepper

7

--

Svelgvansker

3

--

Sprø negler

41

20

Depresjoner

60

41

Svake muskler

60

21

Leddverk

29

24

Nummenhet

56

15

Utstående øyne

11

4

Tenker langsomt

49

9

Mister øyenbryn

81

58

Disse problemene har jeg---


enten har for lite thyroidhormoner eller thyroidhormoner som ikke gjør jobben fordi de andre faktorene har satt på bremser på celleplanet. Du har allerede hørt at svikt i skjoldbruskkjertlen leder til svikt i energiproduksjonen i cellene. Tabellen er utarbeidet på grunnlag av flere forskeres undersøkelser og gir oss to typer informasjon. Helt til venstre har du sykdomssymptomene pasientene ble spurt om å opplyse om de hadde. I kolonne nummer to fra venstre er hvor vanlig det er å ha slike symptomer blant mennesker som alt har fått stadfestet at de har for liten energiproduk-

med et termometer, fordi forandringene er for små og hurtige, man må da ty til EKG-analyser, pH-målinger og liknende vitenskaplige metoder. Med disse enkle observasjonene håper jeg at flere enn de som driver med kinesisk medisin vil lære mer om en av de mest grunnleggende observasjonene i medisinen: at liv er helse og at helse er tilstedeværelse av den energi vi trenger for å bevare kropp, sinn og sjel. Mens sykdom på sin side er et forfall i energiproduksjon og/eller fordelingen av denne. Starter man med denne innfallsvinkel kan legeyrket bli mer vidtfavnende og spennende og man kan bygge

11 se fotnote1 12 Bachmann C, Die Krebsmafia-Intrigene und Milliongeschäfte mit einer Krankheit, Editiones Tomek, Monaco, 1981 13 McTaggart L, What Doctors dont tell you. Thorson Books, London 1996 14 Wilson LD, Nutritional Balance, Wilson Consultants, Prescott, 1998 15 Barnes B, Galton L, Hypothyroidism: The Unsuspected Illness, Harper & Row Publ, New York, 1976, 16-41 16 Henker R, Coyne C, Comparison of Peripheral Temperature with Core Temperature, AACN Clin Issues, 6(1):21-30, 1995 17 Watanakunakorn C et al, Myxoedema, Arch Int Med 116:183-190, 1965 18 Et sentralt poeng er om det er forbindelse mellom temperaturen under armhulen og temperaturen inne i kroppen. Forsøkt utført av dr. Fulbrook på inneliggende pasienter på sykehus viser sterk korrelasjon

Jeg håper at flere vil lære mer om en av de mest grunnleggende observasjonene i medisinen: at liv er helse og at helse er tilstedeværelse av energien vi trenger for å bevare kropp, sinn og sjel. sjon fordi blodprøvene deres med sikkerhet fastslår at de lager mindre thyroidhormoner enn hos normale personer. Men i kolonne tre fra venstre har jeg tatt med tall fra undersøkelser som viser hva ”vanlige mennesker” forteller når de blir spurt om sin helse. Du vil da se at mange som opplever seg som ”friske”, i alle fall ikke spesielt syke, har symptomer som de har som lider under beviselig energifattigdom på grunn av skjoldbruskkjertel-svikt. Dette kunne forlede oss til å tro at det å ha symptomer er noe ”helt vanlig” og noe man ikke bør bry seg om. Men det er en langt mer fornuftig måte å tolke dette på som kommer til syne når en bruker mer avanserte laboratorieprøver og det er at kroppens energinivåer skifter hele tiden, mellom høy, normal og lav energiproduksjon. Man kan ha dags-variasjoner i energiproduksjonen som gjør at man kan ha dager med lite energi. Dette lar seg vanskelig måle

mellom temperaturen i armehulen og den man tar i endetarmen og blodets temperatur i lungearterien. Det er en konstant temperatur differanse på ca 0,19 grader Celsius mellom armehule temperaturen i blodets temperatur i kroppens indre!! Fulbrook P, Core Temperature: A Comparison of Rectal, Auxillary and Pulmonary Artery Blood Temperature. AACN Clin. Issues 6 (1). 21-23, 1995 19 www. thyroid manager. com 20 Danese MD et al, Screening for Mild Thyroid Failure at the Periodic Health Examination, JAMA, 276, 285-292, 1995 21 Hegge P E, Og så må du ikke stille spørsmål, Cappelen, Oslo, 2000 22 Metabolisme betegner de kjemiske prosesser som skjer inne i kroppen for å vedlikeholde livsprosessene. Det norske ordet for metabolisme er stoffskifte. Hypothyreose betyr for lav aktivitet i skjoldbruskkjertelen. Hypothyreose er en av flere årsaker til lavt stoffskifte. Når norske leger bruker de to betegnelsene synonymet betyr det at man mener at hypothyroidisme er den eneste årsaken til lavt stoffskifte. 23 Rothfeld G S, Romaine DS, Thyroid Balance - Traditional and Alternative Methods for Treating Thyroid Disorders, Adams Med Corp, Avon, 2003 24 De Groot LJ et al,The Thyroid and its Diseases, 5th edition, John Wiley & Sons, New York, 1984, 577-78

bro til de naturlige terapimetodene. Hentet fra boka: Lavt stoffskifte ; årsaken til de fleste sykdommer av Dr. Bjørn J Øverbye, www. Arendalhelsesenter.no Noter: 1 Kringlen E, Medisin og samfunn, Universitetsforlaget, Oslo, 1996 2 Waaler HT, Holoss D, Hvor mange leger trenger vi? Tidsskr Nor Lægeforen nr 7. , 2003, 123:968-9 3 Taraldset A, Høye helseutgifter i Norge, Tidsskr Nor Lægeforen. 2004; 124:2957 4 I 1903 var kostnadene til helsevesen i USA 903 milliarder US $, en 9 dobling på 40 år. Kostnader til legemidler var 222 milliarder US $. Av disse brukte legemiddelindustrien 71 milliarder US $ til reklame!! 5 Tidsskr. Nor Lægeforen. 4. 9. 009 6 Bjørnstad S, Norge er på verdenstoppen. Aftenposten 3. 12. 07 7 Døde i Norge fordelt etter dødsårsaksgruppe. www, ssb. no/emner/ 03/01/10/ dodsaarsaker. 8 Price W, A Nutrition and Physical Degeneration. 9 Se fotnote 6. 10 Se fotnote 2

naturterapeuten • september 2011

23


K o m m ent a r |

V inj a r F ø nneb ø , P rofessor i forebyggende m edisin

Ved NAFKAM setter vi pris på alle tilbakemeldinger på vår virksomhet. Siden etableringen i 2000 har vi fått mye ros, men fra tid til annen har det også kommet kritikk fra ulike hold.

Fønnebø svarer Britt Hertzberg Untiedt ■ Britt Hertzberg Untiedt har i to innlegg i Naturterapeuten påpekt en rekke forhold hun mener er kritikkverdige. Personlig er jeg ikke tilhenger av skriftlige polemikker i offentligheten. Jeg har derfor etter hennes første innlegg hatt en epostutveksling direkte med Hertzberg Untiedt for å be om nærmere dokumentasjon av en del påstander, samt for å se om vi kan finne fram til en samforståelse av hva NAFKAM er, hva vi har gjort samt hva vi gjør. Siden Hertzberg Untiedt spesifikt ber om offentlig svar og redaktøren av Naturterapeuten også ønsker et innlegg, vil jeg derfor kort komme med mine kommentarer til de to innleggene. Hertzberg Untiedt hevder i sitt første innlegg at NAFKAM ”ivaretar på ingen måte politikernes intensjoner”. Stortingspolitikerne fra alle partier ga i sin tid i all hovedsak full støtte til de forskningsmessige enstemmige anbefalinger som Aarbakkeutvalget kom fram til. Ved gjennomgang av disse i NOU 21/98 finner jeg at NAFKAM har fulgt disse anbefalingene nøye. Jeg kan vanskelig forstå at det kan ses på som et ” dilettantisk makkverk” å følge de anbefalinger som nettopp Hertzberg Untiedt og resten av Aarbakkeutvalget ga. Hertzberg Untiedt hevder også at ”våre dyktigste aktører på dette feltet er fullstendig satt på sidelinjen”. Ansettelse ved NAFKAM foregår etter det offentliges ordinære prinsipper for utlysning. Våre utlysninger vektlegger også bakgrunn fra alternativ behandling. Av våre vitenskapelige ansatte har fem også klinisk bakgrunn fra alternativ behandling, med til sammen mer enn 120 års erfaring. Selvsagt er det langt flere aktører innen alternativ behandling som vi

24

naturterapeuten • september 2011

Vinjar Fønnebø, professor i forebyggende medisin. Foto: Ingun A. Mæhlum/NAFKAM

kan tilegne oss viktig kunnskap fra. Så vidt jeg kan huske har vi avvist svært få, men har ikke kunnet følge opp alle ideer til forskningsprosjekter. Jeg beklager sterkt hvis NAFKAM på noen som helst vis kan forbindes med halvsannheter eller ”maktovergrep … mot folk flest, hvor sannheten skjules på en måte som først og fremst skal ivareta legenes egne interesser”. Slike påstander er såpass alvorlige at det er nødvendig at Hertzberg Untiedt redegjør for hva hun mener dette dreier seg om. I sitt andre innlegg formulerer Hertzberg Untiedt fem konkrete spørsmål. Jeg besvarer dem alle kort: Fra hvem innhenter dere data? Det er avhengig av forskningsspørsmålet i hver enkelt studie, pasienter, behandlere, befolkningen, litteratur osv. Hvilke forskningsmodell har dere benyttet?

Vi bruker et bredt spekter av forskningsmetoder, og har utviklet en forskningsstrategi/modell som har følgende tentative progresjon i utforskning av alternativ behandling: kontekst, bivirkninger, systemeffekt, komponenteffekt og virkningsmekanisme. Hvorfor forsker dere på bivirkninger på homeopati? Dette gjør vi fordi anbefalingen fra Aarbakkeutvalget var å også forske på bivirkninger. Innen homøopati er dette lite utforsket til nå, og det er derfor nødvendig å avklare disse forhold. Denne forskningen er for øvrig støttet (også økonomisk) av Norske Homøopaters Landsforbund. Hvorfor er alternativ medisinere med lang erfaring, både innen fagfeltet og i forhold til forskning, utestengt? Som redegjort for over, har vi innomhus flere medarbeidere med meget lang klinisk erfaring fra alternativ behandling. Ingen er utestengt, men vi ansetter våre medarbeidere på grunnlag av søkeres samlede kompetanse og erfaring i forhold til stillingsutlysningen. Ingen (andre) er utestengt som samtalepartnere for oss. Hvorfor har dere stort sett valgt å se nærmere på akupunktur og homeopati? Akupunktur har vært gjenstand for mye forskning på NAFKAM. Dette skyldes at vi kanskje har verdens tetteste konsentrasjon (bortsett fra Øst-Asia) av forskere med den høyeste vitenskapelige kompetanse på området. Homøopati har hittil ikke vært høyt prioritert hos oss, bortsett fra den pågående bivirkningsstudien. Når Hertzberg Untiedt hevder at hennes forståelse av kroppens selv-


Ta kontakt med flere av våre fagorganisasjoner og personer innenfor vårt fagfelt med lang erfaring både innenfor alternativ medisin, skolemedisin og forskning. NAFKAM har jevnlig kontakt med både SABORG og Akupunkturforeningen, og diskuterer med dem både nye forskningsprosjekter og forskningsmetoder. Opprett flere fagråd både lokalt og sentralt. Kontrakten mellom Universitetet i Tromsø og HOD hjemler for et formelt fagråd for NAFKAM. Dette har en representant fra SABORG og tre forskere innen alternativ behandling fra Norge og utlandet. Bruk miljøet og gi dem den hjelpen de trenger til å forfatte et evalueringsskjema tilpasset en biofysisk kartleggingsmodell for anamnese, terapi, behandlingsforløp og resultater, til bruk overfor pasienter som oppsøker registrerte terapeuter i Norge. Dette arbeidet er allerede i gang i samarbeid med lokale alternative behandlere i Tromsø, men ikke spesifikt innrettet mot en biofysisk modell. Samarbeidet med det alternative behandlingsmiljøet som helhet trenger vi å utvikle sammen, slik at vi kan finne en kortest mulig vei fra gode ideer til konkrete forskningsprosjekter. Vi håper Naturterapeutens lesere kan hjelpe oss med gode innspill til hvordan denne flyten kan bli enda bedre. vinjar.fonnebo@uit.no

N

O

helbredende evner og helsevesenets betydning for helse ikke deles av NAFKAM, må dette skyldes at vi ikke har kommunisert klart nok vårt syn. Som de fleste andre, mener vi at kroppen har selvhelbredende krefter som behandling skal støtte opp om, og vi mener at helsevesenet (og alternativ behandling) i all hovedsak er til nytte for mennesker med helseplager. Folkehelsen skyldes for det meste faktorer utenfor behandlingsvesenet. Til slutt får vi noen råd fra Hertzberg Untiedt:

N

Faglig oppdateringskalender Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no. 08.– 11. september 2011 Kurs i TKM soneterapi Foreleser: Tuva Valldal Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo

01.– 02. oktober 2011 Irisanalyse Trinn 2 Grunnkurs Instuktør: Birgit Brusletto, Sertifisert instruktør CCII, IIPA USA Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

08.– 11. september 2011 Helsemassasje Del 2 Etterutdanning/ videregående kurs Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

28.– 30. oktober 2011 Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011 Tema: Kunnskapsbasert naturmedisin– framtidas medisin! Arrangør: NNH, NFHM, NHL og Kongresspartner Sted: Sundvolden Hotel, Krokkleiva

15.– 18. september 2011 EL-Symposium: Wireless Humanity 2011 Arrangør: Foreningen BALDRON 23. – 26. september 2011 Kraniosakralterapi nivå 1 (CST-1) Avdeling for Biologisk Medisin, Nesbru Arrangør: Tunsberg medisinske skole

04.– 06. november 2011 Maternity soneterapi Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo 10.– 13. november 2011 KranioSakralTeknikker III Etterutdanning Faglærer: Jonny Skjærvold. Utdannet fra Sirius Institutt i Naturmedisinsk Muskelterapeut, KST- terapeut Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

24.– 15. september 2011 Irisanalyse Trinn 1 Grunnkurs Instuktør: Birgit Brusletto, Sertifisert instruktør CCII, IIPA USA Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

18. november 2011 Homøopatikurs: Kordan arbeida S. Hahnemann eigentleg? Arrangør: NNHs faggruppe i homøopati. Sted: Oslo

29. september– 02. oktober 2011 KranioSakralTeknikker II Etterutdanning Faglærer: Jonny Skjærvold. Utdannet fra Sirius Institutt i Naturmedisinsk Muskelterapeut, KST- terapeut Arrangør: Sirius Institutt, Haugesund

naturterapeuten • september 2011

25


a k tuelt | NAFKAM ble opprettet i 2000. For å gi et inntrykk av hvilke midler NAFKAM disponerer har vi fått oppgitt at de i år mottar kr 8 255 000 i friske midler, pluss overføring av penger fra i fjor på kr 708 192, dvs kr 8 963 192 til forskning. Vi gjengir her en liste over forskningsprosjekter. Utfyllende opplysninger finner du på våre nettsider, www.nnh.no

NAFKAMs forskningsprosjekter 2000–2009 Pågående prosjekter:

Bruk av alternativmedisinsk behandling ved kreft. Hensikten med denne studien er å beskrive bruk av alternativ medisin blant mennesker som har levd minst fem år etter at de har fått kreftdiagnosen og hvor de ved diagnosetidspunktet har hatt en forventet 5-årig overlevelse på enten under 20 eller mellom 40 og 60 prosent. Utprøvinger av alternativ behandling innenfor helsevesenet i møte mellom helsepersonell og alternative behandlere Lindrende kreftbehandling. Xi Yuan sykehuset i Beijing er i gang med en studie som tar for seg lindrende behandling av pasienter med kolonkreft. Eksepsjonelle sykdomsforløp. Pasienten mellom ulike behandlingssystemer. Et formål med prosjektet er å beskrive pasienters posisjon mellom ulike behandlingssystemer: deres erfaringer med skolemedisin og deres bruk av alternativ behandling. Acubreast er en pilotstudie der formålet er å undersøke muligheten av å gi akupunkturbehandling til kvinner som får cellegift i tidlig stadium av brystkreft for eventuelt å lindre bivirkninger. AKHS-studien ønsker å undersøke effekten av akupunktur mot svangerskapskvalme og pasientens opplevelse av ulike former for akupunkturstimulering. Pathways – en studie for å forstå kreftpasienters behandlingsforløp en beskrivelse av valg og resultat av skolemedisinske, komplementære og alternative behandlingstiltak hos kreftpasienter. Postoperativ kvalme og akupunktur/akupresur; vil se nærmere på om akupunktur og akupressur er mulig å

26

naturterapeuten • september 2011

bruke som et supplement til ordinær behandling av barn som gjennomgår kirurgi for å fjerne mandler og/eller polypper. Videre utforskning av amalgamrelaterte helseplager. Bakgrunnen for prosjektet er at man ved Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF), har registrert 23 pasienthistorier relatert til det som pasientene oppfatter som amalgamrelaterte helseplager. Bruk av alternativ behandling på helseinstitusjoner i Skandinavia. I 2008/9 ble det gjennomført en studie om bruk av alternativ behandling ved norske og danske helseinstitusjoner.

Ferdigstilte prosjekter:

Akupunkturbehandling ved menopausale plage; var den største akupunkturstudien som var gjort i Norge da den ble publisert i 2008. Klinisk utprøving av Natto, som er fremstilt av soyabønner tilsatt en bakteriekultur, og inneholder store mengder vitamin K2. I de deler av Japan hvor man spiser dette daglig, har befolkningen lavere forekomst av brudd enn i andre deler av Japan. Opplevde sammenhenger mellom amalgam og helse i den norske befolkning. NAFKAM har undersøkt den norske befolkningens opplevelse av sammenhengen mellom amalgam og helse på oppdrag fra Sosial- og helsedirektoratet. Bruk av alternativ behandling i Norge. I 2006/2007 ble det gjennomført en representativ studie blant den norske befolkning på 15 år og eldre om bruken av alternativ behandling utført av utenfor helsevesenet eller av helsepersonell i helsevesenet. Holdninger til akupunktur blant medisinstudenter. Formålet med

denne studien er å undersøke om medisinstudenter i Tromsø har endret holdninger til akupunktur de siste seksten år. Studien vil kunne få betydning for å vurdere integrering av alternativ og komplementær medisin i norsk medisinutdanning. Holdningsstudier på alternativ medisin. Studier på norske legers og medisinerstudenters holdning til alternativ behandling har foregått i Tromsø. Evaluering av astma/allergi behandling med medisiner og klassisk homøopati i Norge og Danmark. Målet var å få innsikt i forskjeller og likheter mellom medisinske og homøopatiske tilnærmingsmåter i behandling av pasienter med astma og/ eller allergi. Bruk av komplementær og alternative medisin i Skandinavia. Artikkelen ble publisert i Scandinavian Journal of Primary Health Care i 2005.

Internasjonale samarbeidsprosjekter

CAMbrella. EU har bevilget rundt 12, 5 millioner kroner til et internasjonalt forskernettverk innen alternativ behandling.

Løpende aktiviteter/prosjekter: Blant NAFKAMs oppgaver ligger drift av NIFAB - Nasjonalt informasjonssenter for Alternativ Behandling. Nettsiden www.nifab.no åpnet i 2007. CAM-Cancer. Målet er å utarbeide og spre evidensbasert informasjon om alternative kreftbehandlinger til helsepersonell, samt og bygge et internasjonalt nettverk rundt forskning på alternativ behandling ved kreft. Prosjektet har nettsiden www.camcancer.com


Apotek 1 nordstjernen APOTEK 1 NORDSTJERNE

er gjenĂĽpnet i nye lokaler i6,Stortingsgat Stortingsgaten Oslo

 

Mikroskoper for salg

Vi har stort utvalg av homøopatiske midler pü lager. 

Vi sender direkte til büde homøopater MM2000 Digitalt mikroskop Vi har stort utvalgog av pasienter. homøopatiske midler pü inkluderer:

• Digital fargekamera, elektronisk Vi sender zoom software • Høyoppløsnings mikroskop • Forstørrelse opptil 20.000 X

direkte til büde homøopater og pasi Bestill gjerne pü e-mail: nordstjernen.oslo@apotek.no

• Mørkefelt, fase kontrast og lysfelt kondenser. • Fiber optisk lyskilde • Datamaskin og 24� høyoppløselig skjerm • Finansiering

Apotek 6, 0161 Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 ApotekStortingsgaten 1 Nordstjernen. Stortingsgaten 6, 0161 For flere opplysninger, ta kontakt pü 1 Nordstjernen. Åpningstid: mandag fredag 9-17, lørdag 10-14. Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 24 14 61 81. post@eubiotek.net eller telefon 63 97 69 90 Åpningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14.


TERAPI

|

LENE ERTNER, ROSENTERAPEUT

I Rosenmetoden berører vi kroppen og når sjelen

– slik bidrar metoden til å frigjøre vårt menneskelige potensial! Målet med Rosenmetoden er dyp avspenning og økt bevissthet – fysisk og følelsesmessig. Metoden retter seg mot sammenhengen mellom spente muskler, tilbakeholdte følelser og åndedrettet. Rosenmetoden er en hands-on metode som innebærer berøring av huden og kontakt med spent muskulatur og områder i kroppen som ikke lenger lar seg bevege av pusten. Tekst ved Lene Ertner, etter samtale med Rosenterapeutene Ingrid Eriksen, Trude Sellæg, Schirin Zorriassateiny og Mette Brenden. ■ I Rosenmetoden går vårt menneskelige ikke-verbale og verbale språk hånd i hånd. Med myke hender, lyttende tilnærming og oppmerksomt nærvær følger terapeuten klientens prosess der ubevisste muskelspenninger, fø-

28

naturterapeuten • september 2011

lelser, holdninger og minner kan forløses. Naturlig og effektfull berøring kombineres med verbal kommunikasjon. Behandlingen kan resultere i større tillit, gjenoppdagelse av skjulte ressurser og bedre evne til å følge indre motivasjon. Bevisstgjøring gir mulighet til å slippe gamle, ubevisste mønstre og la sjelen få komme til uttrykk. Det kan gi en ny frihet og autentisitet i livet.

Kroppen formes etter livets krav Alt ettersom hva vi opplever i livet, vil kroppen formes etter de krav den utsettes for. Kroppen reagerer viselig med den mest hensiktsmessige responsen på det vi opplever der og da. I situasjoner hvor vi trenger å beskytte oss innebærer det ofte at muskler strammer seg og pusten begrenses. Utfordringen kommer imidlertid i ettertid, når kroppen ikke nødvendigvis får en like tydelig påminnelse


om at faren er over. På den måten kan muskelspenninger og begrensninger i pusten komme til å vedvare, og bli kroniske. Det er disse kroppsstedene, muskelspenningen og uhensiktsmessige pustemønstrene vi retter oss til i behandlingen, – og her ligger mulighetene til redusert smerte, økt bevegelighet, bedre pust og fornyet vitalitet.

Å g jenoppdage kroppen er å g jenoppdage livet I Rosenmetoden handler det ganske enkelt om litt etter litt å gi kroppen tilbake sitt fulle spillerom. Trude Sellæg, seniorlærer Rosenmetoden, forklarer det slik: Når vi har følelsesmessige opplevelser vi ikke kan håndtere så strammer vi musklene for ikke å slippe følelsene frem. Altså, vi trekker oss sammen, holder oss tilbake, og over tid kan dette bli et kronisk spenningsbilde. Det kreves utrolig mye krefter for å holde tilbake følelser. Det er nesten som om skyene skulle forsøke å holde tilbake regnet. ”Muligheten,” sier hun videre, ”ligger imidlertid i at all den kraften som kroppen bruker til å holde tilbake kunne vært brukt ute i livet. Når spenningene slipper taket kan vi få mer livsutfoldelse. En tilstand av overlevelse kan erstattes av økt livskraft, glede og kreativitet.” Kroppen er altså et speilbilde på livet slik det har blitt for hver og en av oss, på godt og vondt. Ingrid Eriksen, den andre norske seniorlæreren, er opptatt av sammenhengen mellom hvordan vi ”bebor oss selv” og hvordan vi lever livet. Når vi tar bedre plass i oss selv i kroppen, så gjør vi det også i livet, helt automatisk, sier hun. Da kan vi møte livet fra et romslig sted og ta tilbake den plassen som er gitt oss opprinnelig. Når vi tillater pusten å komme inn i kroppen tillater vi samtidig livet å slippe til. Det er den ikkeviljesstyrte pusten, den naturlig frie pusten som kan fylle oss på denne måten. Denne pusten kan gjenåpne rom i oss selv som vi har vært adskilte

fra. Det er den pusten som er gitt oss ved fødselen, den som handler om en tilstand av ren væren. Og, sier hun, som terapeuter lar vi oss stadig overraske over alt som er, alt hva som bor av ressurser i mennesker! Heldigvis er det også slik at vi ikke behøver å bli noe annet eller mer enn det vi allerede er. Problemet kan imidlertid være at vi fra barnsben av ikke har fått bekreftelse på dette, og da vil vi gjerne forsøke å skape vår identitet utenfor vårt egentlige jeg. Rosenmetoden byr imidlertid på muligheten til å gjenoppdage vårt opp-

på berøringskontakten og kan fange opp de ulike kroppslige reaksjonene hos klienten. Det kan være endringer i spenningsnivået i musklene, ansiktsuttrykk, farge eller temperatur i huden, stemmen eller pusten. Dette er signaler som kan indikere at minner eller følelser som har vært glemt eller fortrengt er i ferd med å komme til overflaten og på nytt bli bevisste. Terapeutens nærvær i berøringen er viktig for å merke spenninger, åndedrett og de subtile endringer som kan oppstå i hud, muskler, pust - ja, i hele kroppen. Behandlingen og berøringen følger, og endres i takt med, reaksjoner fra kroppen og det som blir uttrykt med ord.

En utviklingsprosess I Rosenmetoden retter vi oss til personen, klienten, og ikke til eventuelle diagnoser. Behandlingsforløpet kan sees på som en dynamisk utviklingsprosess som strekker seg over tid. Samtidig med at avspenning inntreffer kan klienten bli seg bevisst hendelser (og følelser knyttet til disse) som han eller hun har vært med på, men glemt eller fortrengt. I behandlingen gir vi tid til å la det som er tilbakeholdt få vise seg i kroppen og hentes tilbake i klientens eget tempo. På samme måte er tiden mellom behandlingene viktig med tanke på å fordøye og integrere det som er forløst. I tilfeller hvor det som er fortrengt ikke er klart til å komme opp til overflaten, vil kroppen fortsette å holde tilbake, – til tiden er inne og til det kjennes trygt ut å hente det frem igjen. Muligheten ligger i at når minnene igjen blir tilgjengelig for oss kan de håndteres på en bedre måte. Slik kan en tidligere blokkert utvikling fortsette (1). Dette er kroppens egen logikk, og det illustrerer det faktum at Rosenmetoden handler om ”ferskvare”. Det innebærer nødvendigvis at vi ikke kan bestemme på forhånd hva som kommer opp i kroppen, og hva

Lene Ertner, rosenterapeut

rinnelige og sanne jeg, slik at det kan folde seg ut. Slik kan vi bedre både bidra til og forsyne oss av denne verden.

Hva kjennetegner Rosenmetodens berøring? Berøringen er myk, direkte og nærværende. Hensikten er å skape kontakt slik at klienten kan øke oppmerksomheten og merke sin egen kropp. Berøringen har til hensikt å skape avspenning fremfor alt i de musklene som påvirker pusten (1). Rosenterapeuten er spesielt trenet i å være fullstendig nærværende både mentalt og i berøringskontakten. Det betyr at han eller hun er svært lydhør for kroppens respons

naturterapeuten • september 2011

29


TERAPI

|

Rosenmetoden – et godt alternativ dersom du: • har spente og verkende muskler • vil oppnå større kroppsbevissthet • har vanskelig for å slappe av i en stresset hverdag • føler deg trett selv om det ellers ikke feiler deg noe • ønsker bedre kontakt med egne følelser og større selvinnsikt • søker en dypere og mer ærlig relasjon til deg selv og andre • ønsker kroppsbehandling i tillegg til psykoterapi Kontakt: Norske Rosenterapeuters Forening (NRF): www.rosenmetoden.no lene.ertner@fivrel.no Du som ønsker å lese mer om Rosenmetoden finner artikkelen i sin helhet på NNH`s nettsider. Der kan du lese mer om Marion Rosen, klient-terapeut-relasjonen og om utdanningen, se også siden for Rosenterapeuter. I neste nummer finner du mer om Rosenbevegleser.

vi kommer til å jobbe med fra gang til gang. Selv om metoden har en fast form, så jobber vi ikke etter noen bestemt agenda eller behandlingsplan. Målet er imidlertid at man til enhver tid følger de uttrykk som kroppen tilkjennegir.

Effekter og virkningsmekanismer Det er mye vi fortsatt ikke vet om hva som skjer når vi berører et annet menneske på den måten Rosenterapeuten gjør. Samtidig vet vi etter hvert stadig mer. Mye har skjedd på forskningssiden siden den gang Marion Rosen utviklet den velfungerende metoden. Og det som tidligere kunne oppleves som overraskende og nærmest mirakuløse virkninger for mange, kan forskningen etter hvert forklare oss stadig mer om. Ved Karolinska Institutet i Sverige er det foretatt en vitenskapelig undersøkelse av Rosenmetoden (2). Den kvalitative, eksplorative studien viser til i all hovedsak fem kategorier som beskriver klientenes opplevde fordeler ved Rosenmetoden:

30

naturterapeuten • september 2011

• Forbedret psykologisk helse (styrket positive følelser, forbedret mental helse) • Forbedret fysisk helse (inkludert redusert smerte) • Økt bevissthet om sammenhengen mellom kropp og sinn • Støtte for personlig vekst • Egen-initierte endringer i livet Berøring og lett massasje i hudlaget aktiverer for øvrig ulike fysiologiske

mekanismer i kroppen, selv om man foreløpig ikke vet nøyaktig hvilke. Basert på forskning bygger man foreløpig på følgende teorier rundt dette (3): • Hormonpåvirkning: Minsking av stresshormonet kortisol og økt utsondring av det rogivende hormonet oxytocin. • Portkontrollteorien til Melzack & Wall (1965): Berøringssignaler ledes raskere enn smertesignaler og kan på den måten hemme signaler fra smertefibre.


”Dette arbeidet handler om forvandling – fra den personen vi tror vi er, til den personen vi virkelig er. Når alt kommer til alt, kan vi ikke være noen annen.” Marion Rosen • Aktivering av de limbiske strukturene i hjernen: Antas å være involvert i å få tilgang til følelser og minner. • Det autonome nervesystemet: Antas å være involvert slik at det sympatiske nervesystemet (kamp og flukt-systemet) dempes til fordel for det parasympatiske systemet (fred og ro-systemet) I henhold til forsker i fysiologi, Kerstin Uvnäs Moberg, finnes det flere måter å påvirke fred- og ro-systemet og frisettingen av oxytocin, men berøring er en av de mest effektfulle! Ved Sahlgrenska Akademin i Sverige har man også forsket på berøring, og funnet at en viss form for lett og varsom berøring av huden gir signaler om velbehag (4). Löken, en av forskerne, har uttalt at dette er helt ny viten om følelsessansen, selv om den på sett og vis bare bekrefter det vi instinktivt vet om følelsessansens påvirkning på våre emosjoner. Mens mye forskning er gjort på smerte og redsel, er dette en studie som viser noe av mekanismene til hva det vil si å ha det bra når vi er friske, hvilket jo er det man ønsker ved å gå til behandling (5). I Rosenmetoden innebærer tilnærmingen og møtet med klienten ofte også slik lett og varsom berøring av huden. Audun Myskja omtaler dessuten i sin bok om alternative og komplementære metoder Rosenmetoden som en av flere manuelle og fysiske metoder for styrkende og lindrende behandling (6). Han viser til hvordan slike metoder har kommet på banen og kan være et alternativ til tradisjonell tilnærming til psykiske lidelser hvor samtaleterapi og medisinering ofte benyttes. Han påpeker at når det gjelder mange psykiske lidelser skal

Kilder: 1. Uvnäs Moberg, K. (2009). Närhetens hormon. Stockholm: Natur og Kultur. 2. Hoffren-Larsson R., Gustafsson B., Falkenberg T. Rosen Method Bodywork: An Exploratory Study of an Uncharted Complementary Therapy. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. Volume 15, Number 9, 2009, pp. 9951000.

man være forsiktig med fysisk berøring. Og samtidig viser han til at flere manuelle og fysiske metoder, inkludert Rosenmetoden, kan supplere eller eventuelt også erstatte konvensjonell behandling av lettere nevroser, mild angst og depresjon. Selv om en behandling med Rosenmetoden ledsages av ord og verbal kommunikasjon, er metoden likevel ingen psykoterapi. ”Vi får imidlertid ofte klienter som har gått lenge i samtaleterapi, og med Rosenmetoden kommer de gjerne videre i prosessen på en annen måte,” sier Ingrid Eriksen. Rosenmetoden kan med fordel kombineres med psykoterapi eller andre behandlingsformer, og Rosenterapeuten samarbeider gjerne med andre terapeuter.

3. Henricson M., Billhult A. (2010). Taktil beröring och lätt massage från livets början till livets slut. Lund: Studentlitteratur. 4. Löken L. S., Wessberg J., Morrison I., McGlone F., Olausson H. Coding of pleasant touch by unmyelinated afferents in humans. Nature Neuroscience 5/2009. Publ. Vol. 12. PP 547-548. 5. Intervju publisert på: www. forskning.no: Påviser nervene for kjærtegn. 6. Myskja, A. (2008). På vei mot en integrert medisin. Bergen: Fagbokforlaget. Inspirasjonskilder for øvrig i omtale av Rosenmetoden: • Mayland, Elaine L. (1998): Rosenmetoden: Når sind og krop mødes. Søborg: Herold Graphic.

Rosenmetoden er fredsarbeid i praksis

• Rosen, Marion (with Susan Brenner) (2003). Rosen Method Bodywork. Berkely: North Atlantic Books.

Svenske Rosenterapeuter har i flere år vært engasjert i å gi behandlinger og kurs i Bosnia, til personer som har opplevd traumatiske hendelser under krigen (1). Ved Rosenmetodens tilnærming kan de få tilgang til disse minnene, men nå i et trygt miljø som gjør at minnene kan lades ut, på en måte nøytraliseres. Ettersom de rammede ikke lenger styres av de grufulle minnene kan redsel og hevnlyst slippe taket. Da kan også tillit gjenoppbygges, på tvers av etnisitet og religion. Når Rosenmetoden kan ha en slik virkning skyldes det først og fremst berøringens evne til å løse opp blokkerte minner og fremme nyorientering samt oxytocinets fred og roskapende effekter. Dette er naturligvis positivt for enkeltmennesket, men det har også en viktig samfunnsmessig effekt og verdi. lene.ertner@fivrel.no

Aktuelle sitater som kan belyse metoden og arbeidet: • Rosenmetoden er massasje for sjelen. - Marion Rosen • ”Jeg er ikke interessert i å helbrede mennesker, jeg ønsker bare å vite hvem de virkelig er”. – Marion Rosen • ”Dette arbeidet handler om forvandling – fra den personen vi tror vi er, til den personen vi virkelig er. Når alt kommer til alt, kan vi ikke være noen annen.” - Marion Rosen. • “Rosenmovements are a process that allow people to feel the movements on the inside that shows on the outside.” – Marion Rosen • ”Det handler om å komme hjem til seg selv.” – Trude Sellæg • ”Når noen berører en, forvandles man til den man alltid ville være, og en gang kanskje var, men nære på glemte bort.” - Göran Tunström, fra boken ”Det sanne livet”.

naturterapeuten • september 2011

31


A k tuelt |

F ors k ningsdire k t ø r O l a E ide , I togh a A S

Kontroll med Fettsyrebalansen mellom Omega-6 og Omega-3

Avgjørende for god helse ■ Det er kostholdet som bestemmer Fettsyrebalansen mellom de livsviktige Omega-6 og Omega-3 fettsyrene i kroppen - helt ned på cellenivå. Mennesket ble ”designet” til å ha en Fettsyrebalanse ned mot 1:1, dvs lik mengde Omega-6 og Omega-3. I følge The World Council of Genetics, Nutrition and Fitness for Health bør derfor måltallet for Fettsyrebalansen være fra 1:1 til 2:1 i både kropp og kosthold (1,4). Dagens vestlige kosthold gir ofte verdier fra 10:1 - 20:1 i kroppen. Vi har ikke enzymsystemer som kan omdanne Omega-6 fettsyrer til Omega-3 fettsyrer. Balansen mellom Omega-6 og Omega-3 fettsyrer i kroppen må derfor reguleres gjennom endringer i kostholdet. En fersk amerikansk studie viser at høy Fettsyrebalanse mellom Omega-6 og Omega-3 øker risiko for utvikling av prostatakreft, spesielt den aggressive formen. Det spesielle ved studien er at hverken Omega-3 eller Omega-6 hver for seg gir signifikant effekt, bare forholdet mellom disse. Det er forskere ved Duke University Medical Center i Durham, USA som rapporterer dette i en nylig utgave av Nutrition Research (2). Dette resultatet er helt i tråd med hovedbudskapet fra etableringskonferansen for ”The World Council of Genetics, Nutrition and Fitness for Health” i oktober 2010 (4). Ubalanse mellom Omega-6 og Omega-3 fettsyrer i kroppen skaper inflammasjoner, en felles mekanisme og pådriver i utvikling av kroniske sykdommer som kreft, åreforkalking, diabetes II, osteoporose, progressiv tap av struktur eller funksjon hos nerveceller, samt inflammasjonssykdommer som astma mm. Dersom Fettsyrebalansen mellom Omega-6 og Omega-3 fettsyrer i kroppen er mindre enn 3:1, så redu-

32

naturterapeuten • september 2011

Forskningsdirektør Ola Eide, Itogha AS

seres risiko for utvikling av kroniske sykdommer (Tabell 1). Ernæringsdebatter domineres ofte av antioksidanter og Omega-3, mens Omega-6 er nesten fraværende. I kroppens celler er det Omega-6 som gir opphav til stoffer med sterk inflammatorisk effekt, stoffer som bl.a. fører til smerte, mens Omega-3 gir opphav til beskyttende stoffer. Hovedkilden til Omega-6 i kostholdet er de såkalt ”sunne planteoljer”. Den store ubalansen mellom Omega-6 og Omega-3 fettsyrer i vårt vestlige kosthold skyldes høyt forbruk av planteoljer fra solsikke, mais og soya i matproduksjon. Disse planteoljene innholder mer enn 50 % linolsyre (LA), en essensiell Omega-6 fettsyre. I tillegg benyttes kraftfôr produsert fra de samme plantematerialer i in-

dustriell kjøttproduksjon, både til hvitt kjøtt, rødt kjøtt og i fiskeoppdrett, noe som fører til økt innhold av Omega-6 fettsyren Arakidonsyre (AA) i både kjøtt, egg og fisk. Vårt kosthold har aldri tidligere inneholdt så mye Omega-6 fettsyrer som nå. Dette er kunstig, eksperimentelt og uten vitenskapelig grunnlag (3). Over 5.000 blodanalyser ved St. Olavs Hospital i Trondheim viser at nordmenn generelt, og ungdom spesielt, har et helsefarlig høyt inntak av Omega-6 og en ugunstig Fettsyrebalanse, tiltross for at 6 av 10 opplyser at de tar kosttilskudd med Omega-3. Datagrunnlaget viser ingen forskjell mellom aktive og inaktive personer, inkludert toppidrettsutøvere (intern Itogha-rapport). En norsk blodtest viser balansen mellom Omega-6 og Omega-3 i kroppen. I tett samarbeid med St. Olavs Hospital i Trondheim og Universitetet i Milano har Lillestrømselskapet Itogha AS utviklet en enkel hjemmetest som gir svar på balansen mellom Omega-6 og Omega-3 fra noen dråper med blod på et filterpapir. Testen viser: Profilen til 11 fettsyrer i blodet, bl.a. Omega-3 og Omega-6 fettsyrer. Beregner 3 ulike risikofaktorer for kroniske livsstilssykdommer; Fettsyrebalanse, Omega-3 nivå og Omega-6 andel. Benytter risikofaktorene til å beregne i hvilken grad testpersonen er Tabell 1. Fettsyrebalansen mellom Omega-6 og Omega-3 påvirker risiko for sykdom (3).


beskyttet mot kroniske livsstilssykdommer. Beregner innholdet av mettet fett, enumettet fett, flerumettet plantefett og flerumettet fiskefett i blodet. Dette gir grunnlag for målrettet veiledning i omlegging av kostholdet til enkeltpersoner. Det var under et besøk på Universitetet i Milano i august 2007 hos professorene Bruno Berra og Angela M. Rizzo at Jan Bakke og Ola Eide fra Itogha AS ble gjort oppmerksom på en enkel blodtest for måling av fettsyrer, og for beregning av Fettsyrebalanse i blodceller, som kun krevde et par dråper blod på et filterpapir. Etter besøket besluttet Itogha AS å undersøke mulighetene for å videreutvikle blodtesten til en kommersiell hjemmetest. Itogha AS tok kontakt med legene Trond Oskar Aamo og Arne Reimers ved St. Olavs Hospital i Trondheim, som var spesialister på automatiserte laboratorieanalyser. I samarbeid med legene på St. Olavs Hospital ble det i første omgang utviklet en automatisert test for beregning av risikofaktoren ”Fettsyrebalanse” i blodceller ved måling av fettsyrene Arakidonsyre (Omega-6) og EPA (Omega-3). I samarbeid med datafirmaet 123onweb i Drammen ble det utviklet et eget system ved bruk av engangskode for presentasjon av resultater for enkeltpersoner. Parallelt utviklet St. Olavs Hospital og 123onweb også en løsning for automatisk overføring av data mellom sykehuslaboratoriet og nettsiden. Hele systemet ble testet og godkjent for kommersielt bruk like før jul i 2008. I september 2009 ble analysedelen utvidet i samarbeid med St. Olavs Hospital fra måling av 2 fettsyrer til måling av 11 ulike fettsyrer (ca 98 % av fettsyrene i blodet). Dette

gjorde det mulig å utvide resultatpresentasjon til også å omfatte risikofaktorene ”Omega-3 nivå” og ”Omega-6 andel”. Basert på de første 1100 prøver med 11 målte fettsyrer ble de 3 risikofaktorene våren 2010 kalibrert mot store internasjonale forskningsstudier. Grenseverdier ble fastlagt for de 3 individuelle risikofaktorene, og en fellesfaktor ble beregnet som angir på en skala fra 0 - 100 % enkeltpersoners beskyttelse mot kroniske sykdommer. Målet er å kunne veilede enkeltpersoner til mer enn 90 % beskyttelse. Ettersom blodverdiene gir et virkelig bilde av kostholdet til enkeltpersoner, ble det fra høsten 2010 mulig å utvide resultatrapporten til å omfatte kostholdsråd, ved å sammenligne kostholdet til enkeltpersoner med kostholdet til en modellperson med over 90 % beskyttelse. ola@itogha.com

Privat sykehus lover kreftdiagnostikk innen 48 timer Mange har krevd at Norge får en 48-timers garanti for diagnostisk undersøkelse ved kreftmistanke, slik som i Danmark. Det skal nå åpnes et privat kreftsenter der konsultasjon, utredning, prøvesvar og tolkning av svaret starter innen 48 timer. - Dette blir i praksis en mulighet til å få undersøkelse i løpet av 48 timer slik mange har etterspurt. Med kreftsenteret ønsker vi å gi personer med kreftmistanke en mulighet til å komme til undersøkelse med én gang, og gi dem svaret så raskt som medisinsk-teknisk mulig. Vi ønsker også å vise at dagens ventetider lar seg kutte relativt enkelt, sier administrerende direktør Grethe Aasved. Kort diagnostisk forløp er nyttig Tidsfrister for behandling i de nasjonale retningslinjene for kreft kommer på plass innen 1.juli, men Helsedirektoratet har uttalt at de ikke ønsker en 48-timersfrist for utredning og diagnose på kreft. Dette er begrunnet i at det ikke er så viktig om man blir undersøkt innen visse frister, men at det viktigste er den tiden som går totalt fra man er henvist med mistanke om kreft til man faktisk får behandling.

Referanser: 1. Artemis P. Simopoulos, 2011. Evolutionary Aspects of Diet: The Omega-6/ Omega-3 Ratio and the Brain. Mol. Neurobiology, 29. January 2011 2. Williams, C. D. et al., 2011. A high ratio of dietary n-6/n-3 polyunsaturated fatty acids is associated with increased risk of prostate cancer. Nutrition Research 31 (2011) 1 – 8.

Aasved understreker at hensikten med 48-timerstankegangen har en viktig funksjon – også for dem som ikke har kreft:

3. Artemis P. Simopoulos, 2008. Minireview - The importance of the Omega-6/Omega-3 Fatty Acid Ratio in Cardiovascular Disease and Other Chronic Diseases. Society for Experimental Biology and Medicine, 674 - 688. *The Center for Genetics, Nutrition and health, National lnstitutes of Health (NIH), Washington, DC 20009

Ønsker avtaler En rapport fra Statens helsetilsyn i 2010 slår fast at forsinkelser i kreftdiagnostikk er den største risikoen i norsk kreftbehandling. Nye tall fra Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) understøtter det som kom frem i rapporten. Helse- og omsorgsdepartementets oppdragsbrev for 2011 pålegger helseforetakene å satse på kreftbehandling og -diagnostikk. I tillegg har det vært et stort mediefokus på manglene i norsk helsevesen for kreftpasienter, særlig uakseptable ventetider.

4. The World Council of Genetics, Nutrition and Fitness for Health,”Healthy Agriculture, Healthy Nutrition, Healthy People” 5. – 8. October, 2010, Olympia, Greece

Den store ubalansen mellom Omega-6 og Omega-3

fettsyrer i vårt vestlige kosthold skyldes høyt forbruk av planteoljer fra solsikke, mais og soya i matproduksjon.

naturterapeuten • september 2011

33


A k tuelt |

Program Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011 Sundvolden Hotel 28. – 30. oktober Helgens tema: Kunnskapsbasert naturmedisin – fremtidens medisin!

Fredag 28. oktober

1200–1215 Pause m/utstillerbesøk

1200–1300 Fingerlunsj – utstillerne er plass

1200–1300 Irene Korsmo fortsetter

1200–1300 Registrering og utdeling av navneskilt og materiell

1300–1415 Lunsj og utstillerbesøk

1300–1315 Åpning v/NHLs styremedlem Jarle Botnen

1415–1545 Heilpraktiker Devi Hauser: Mørkefeltmikroskopiering

1315–1330 Redaktør Dag Viljen Poleszynski: Hvorfor VOF?

1545–1615 Pause m/utstillerbesøk

1330–1400 Professor Dag Hessen: Vårt indre økosystem. Samspill med våre bakterier

1615–1730 Devi Hauser fortsetter

1400–1430 Pause m/utstillerbesøk

1730–1750 PRISUTDELING Fritt Helsevalg deler ut Brobyggerprisen 2011

1430–1515 Professor Dag Hessen: Natur i stedet for piller; om vårt evolusjonære forhold til natur

1750– Mørkefelttesting hos Devi Hauser – for de som ønsker. Besøke og handle hos utstillerne våre

1515–1545 Pause med utstillerbesøk

1930–2015 UNDERHOLDNING

1545–1715 dr. med. Richard Fuller Immunterapi og kreft. Pasienter fra hele verden oppsøker Dr. Fuller pga hans dokumenterte resultater

2015 Festmiddag

1900 Bli kjent aktivitet 2000 Middag

Søndag 30. oktober 0800–1000 Frokost 0930–1000 Registrering dagens ankomne

Lørdag 29. oktober

1000–1130 Lege Magnar Kleiven: Ikke bland doktor’n borti helsa di

0730–0900 Frokost

1130–1215 Pause m/utstillerbesøk og utsjekking

0830–0900 Registrering dagens ankomne

1215–1315 Direktør NAFKAM Vinjar Fønnebø: Faglige og etiske grenser for terapeutisk virksomhet.

0900–1030 dr. med. Richard Fuller: Fortsetter med immunterapi og kreft

1315– Avslutning

1030–1100 Pause m/utstillerbesøk

1330– Lunsj

1110–1200 Homøopat og akupunktør Irene Korsmo: Homøopati – en kunnskapsbasert, fremtidsrettet medisin eller forsatt pseudovitenskap og kvakksalveri? Hvorfor homeopati er en framtidsrettet og bærekraftig terapi. Faktorer som miljø, ressurser, forskning, bivirkninger, risiko med mer.

Alt om påmelding og priser på www.kongresspartner.no

N

O

N

34

naturterapeuten • september 2011


Velkommen til Nordisk  naturmedisinsk fagkongress

■ Få med deg foredrag av dr. Richard Fullen, spesialist innen immunterapi, ernæringsmedisin og utvikling av tverrfaglige behandlingsmetoder for kroniske sykdommer som hjerte- og karsykdommer, allergier, kronisk utmattelse og kreft, Dag O. Hessen, professor i biologi og aktiv samfunnsdebattant, som legger fram ny og oppdatert kunnskap om organismens symbiotiske forhold til vår mikroflora og hvilken verdi naturopplevelser har for helsen vår – heilpraktiker Devi Hauser om mørkefeltmikroskopiering som en visuell og spennende diagnosemetode innen naturmedisinen – professor Vinjar Fønnebø sine refleksjoner omkring faglige og etiske grenser for terapeutisk virksomhet – homøopat Irene Korsmo sine tanker om hvorfor nettopp kunnskapsbasert naturmedisin er framtidens medisin – den humør-

spredende og frittalende dr. Magnar Kleiven som deler sine tanker fra boka ” Ikke bland doktor`n borti helsa di” – utdeling av Brobyggerprisen m.m. I tillegg vet vi, som har vært der tidligere, at det sosiale er av stor betydning – alle koser seg denne helgen på Sundvolden! Da vi legger stor vekt på at helgen skal bli en opplevelse på alle områder, får dere også her et lite innsyn i vår planlagte meny. Fingerlunsj fredag, som inntas stående blant deltakere og utstillere, består av: Bruschetta på grovt brød, gaspaccio, laksewrap med spirer og salater fra Elstøen, kylling satai, ørretspyd, marienerte scampi etc. Desserter som bærshot, limonade, eplekake og fruktterter. Til lunch lørdag og søndag, samt middag fredag har vi Sundvoldens

fantastiske buffet bestående av masse sunn mat! Dette for at deltakerne selv skal få velge fritt. Festmiddag lørdag kveld blir hovedretten livechekylling med morkelsaus og pastinakk med maiskrem samt sesongens grønnsaker. Antar denne retten kan inntas av de fleste – og de som ikke tåler dette, kan få noe annet. Til sist, men ikke minst planlegger vi flott underholdning lørdag kveld, men det forutsetter flere påmeldinger! Vi ønsker alle velkommen! Arrangører: NNH, NFHM, NHL og KongressPartner AS. Priser, informasjon og påmelding via www.kongresspartner.no Medsponsorer, som stiller med utstillerstand finner du på www. kongresspartner.no Disse vil ha gode tilbud til deg denne helgen!

naturterapeuten • september 2011

35


a k tuelt |

R a ph a el Klei m a nn , ter a peut og byggbiolog i B a ldron

Lys-kinesiologi; innvendig  og utvendig miljømedisin

Autonomic Response Testing (ART) og psyko-kinesiologi etter Dr. Klinghardt er kommet til Norge

Jürgen og Gudrun Bayer, de nordiske pionerene for lys-kinesiologi og mentalfeltterapi, går raskt til verks når de tester klienter for giftstoffer, infeksjoner og sjelelige traumer: etter en detaljert plan, men med improvisatorisk frihet, stiller de kroppen spørsmål etter spørsmål. Substanser, testampuller, lysbilder og selv CDer med bakteriekulturer etterspørres i rask rekkefølge. Svarene fra kroppen er ikke i ord, men i subtile stress-signaler fra musklene. For å øke nøyaktigheten i testingen, benyttes en mellommann som formidler klientens stressreaksjoner som spenning i sin armmuskel. Studier har vist at denne typen indirekte testing gir bedre resultater. En ”fysiologisk testing” tilstrebes, med minst mulig rom for mental påvirkning av testresultatene. Til dette hjelper også et polariseringsfilter på navlen, et slikt du får kjøpt i hver skikkelige fotoforretning som kameratilbehør. Hva gjør denne lille skiva med lysutstrålingen fra kroppen? Det handler om kroppens selvreguleringsevne, den grunnleggende balansen i det autonome nervesystemet. Derav navnet ”Autonomic Response Testing” (ART) respektive ”reguleringsdiagnostikk”. Når Jürgen tar bort det polariserende filteret, er den myke armen plutselig sterk igjen. Og slik skal det være. Senere vil vi se hva som på vegne av hele kroppen - svekker musklene, og hva som bringer dem tilbake i balanse. Det som hittil så ut som en dybdepsykologisk behandling, dreier snart

36

naturterapeuten • september 2011

Bildtekst

fokus mot giftige stoffer. For akkurat som tungmetaller påviselig kan føre til depresjon, har det omvendt vist seg at avgiftningsprosesser ofte hindres av visse psykiske blokkeringer. Dette er det såkalte Klinghardt aksiom. ”Uløste mentale konflikter” blir i løpet av en ART-behandling forsik-

tig løftet opp i dagslys og forvandlet - med det resultat at tungmetaller i noen tilfeller er frisatt raskere enn etter uker med detoksdietter. Kropp og sjel følger sin egen logikk. Metodene i lyskinesiologien svarer på denne sjelelogikken, og dechiffrerer de regulatoriske syste-


løsemidler. Nyreblokkade og depresjon har ført ham fra den farmasøytiske industrien til miljøvern, og også fra det ytre tekniske perspektivet til det psykologiske. Senere, som en erfaren byggebiolog og også gestaltterapeut, møtte han Dr. Klinghardt. «Det handler om å frigjøre det individuelle potensialet i hvert menneske. Gjennom lyskinesiologiens presise testmetode, oppstår den terapeutiske veien ut fra resonans med klienten selv.» Terapeutens genistrek er å stille de riktige spørsmålene i det helbredende feltet. Presise intervensjoner lokker fram oppklarende reaksjoner. Du ser Jürgen og Gudrun arbeide virtuost med ord, tappepunkter og naturpreparater, spørre seg fram til styrkende og avslappende effekter, til traumet til slutt avkoples fra stressreaksjonen. Det er for meg og alle medarbeidere og venner av BALDRON en stor glede å bidra til at vi gjennom lyskinesiologien etter Dr. Klinghardt får en mer helhetlig miljømedisin i Norge. Og med ekkoet fra de første kursene er jeg sikker på at vi kan lokke Dr. Klinghardt til Norge i en ikke altfor fjern fremtid. www.baldron.org post@baldron.com

faktorer, med dertil passende tiltak. Her kan hvert nivå, hver faktor, være inngangsporten til en behandling, som deretter kan utvides til andre nivåer. Andre faktorer er vanskeligere å harmonisere. Det allestedsnærværende elektromagnetiske feltet fra mobilmaster og trådløs teknologi, forårsaker vedvarende kaos i det sensitive informasjonssystemet av biofotoner og nerver. Dietrich Klinghardt snakker om biofysikalsk forgiftning. Som ingen før har Klinghardt forsket i medisinsk praksis på de forbløffende synergieffektene mellom elektromagnetisme og kjente tungmetaller og løsemidler. Fra disse funnene utviklet han så sine innovative behandlinger, medisiner og enkelte terapiapparater, som for eksempel laserpensel, Photonwave fargelysterapi og HRV biofeedback. Resultatene av behandlingen er betydelige. En hel serie av kronisk utmattelsespasienter har fått tilbake sin vitalitet, flere MS-pasienter kom ut av sin rullestol, autistiske barn har begynt å snakke, etter at kvikksølv er frigitt fra nerveendene. Siden sommeren 2011 er miljømedisin og lyskinesiologien etter Dietrich Klinghardt også forankret i Skandinavia. Foreningen Baldron har med sommerkurs og foredrag satt ballen i bevegelse, og på grunn av den svært positive responsen, kommer nå videre kurs i tett rekkefølge. Sentralt i oppbygningen av dette - også internasjonalt anerkjente - opplæringsseminaret, er Jürgen og Gudrun Bayer, begge erfarne Klinghardt terapeuter og et formidabelt lærerpar med fordelte roller. Mens Gudrun som Heilpraktiker og klok urtekone holder ”feltet” i bakgrunnen, sørger Jürgen for strukturert presentasjon av teori og innsiktsfulle demonstrasjoner av håndgrepene. Den tidligere kjemiske teknikeren vet hva han snakker om når det kommer til avgiftning av nervegifter og

N

O

mene i den menneskelige organisme - en høyst original og sofistikert cocktail av detaljerte medisinske metoder. Disse er grundig forankret i den mest moderne vitenskap, fra nevrobiologi over kvantefysikk til psykologiske funn, slik som lagring av emosjonelle minner i visse øyebevegelser (Shapiros oppdagelse av «Eye movement desensitization and reprocessing»(EMDR)) og trykkpunkter (Roger Callahans Tankefelt-terapi og dets videreutvikling i Klinghardt Mentalfelt Terapi). Også «familiekonstellasjon» til Klinghardts venn Bert Hellinger har en viktig plass i systemet. Dietrich Klinghardt er en jeger og samler i all naturvitenskap og humaniora. En syntetiserende ånd som pleier kontakt og vennskap med de mest kreative forskerne i øverste sjikt, ikke minst i uformelle tenketanker om temaer i tiden. Han har ingen berøringsangst, hverken med spisser innenfor det etablerte, øverste sjikt eller med innovative tenkere innen alternativ medisin. Fremfor alt tar han vitenskapen så alvorlig at han med et håndgrep skaper diagnostiske verktøy av kvantefysikkens tankelek og de mest sensasjonelle funn innen biofotonforskningen. Om det er i transformasjonsmembranet i myelinlaget i nerveveggen, hvor lyssignalene blir overført til elektriske signaler, eller i elektromagnetiske signal-linjer eller ved utvekslingspunktene i synapsene, hvor nerveimpulsene blir forvandlet til kjemiske stoffene som nevrotransmittere og hormoner; hvert trinn av informasjonsoverføringen kan «fanges opp» med polariserende filter, med muskelrespons, med fordypende hjelp av fargepsykologi etc. I dette helhetlige synet på den menneskelige organismen kan terapeuten spørre: hvor er det størst behov for healing eller avgiftende intervensjon? Fire nivåer er tydelig atskilt, fra den fysiske til den bioelektriske, mentale og åndelige-intuitive. Til hver fins klart definerte

N

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

naturterapeuten • september 2011

37


B o k a n m eldelse |

”Vi spiller, men skjebnen blander kortene” Schopenhauer ■ Som terapeut treffer jeg mange ulike mennesker. De er forskjellige når det gjelder alder, erfaring og livssyn. Det er viktig for meg å unngå den psykologiske fellen å anta at andres virkelighet samstemmer med min egen. ”Menneske, forstå deg selv, for å forstå andre ”. Det er viktig å bruke sin bevissthets lys til å se hvordan en selv produserer egne sannheter. Astri Hognestad er utdannet som analytiker / psykoterapeut ved C.G. Jung-instituttet i Sveits og har i tillegg sosionomutanning, cand.philol. grad og ped.sem. Hun har drevet privat praksis i Oslo siden 1990 og holder foredrag og kurs i tilknytning til jungiansk symbolforståelse både i

N

O

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

38

naturterapeuten • september 2011

Norge og i andre land. Hun har skrevet flere bøker og jeg har selv hatt gleden av å treffe henne i forbindelse med et drømmeseminar. Den første boken jeg leste er ”Broer til oss selv – forstå deg selv gjennom eventyr og drømmer”. Her skriver hun blant annet: ” Alle eventyr handler om individuasjon, det vil si om å utvikle seg mot å bli det mennesket enhver bærer kimen i seg til å bli……..” Selv hadde jeg utrolig stor glede av å lese boken da min etablerte verden ble utsatt for sammenbrudd. I vår tid hvor troen på egen mestring og gjennomføring av egen vilje er så sterk, er det godt at noen setter søkelyset på hvordan væremåter og holdninger i oss selv kan være sterkere enn vår vilje. Titanic-forliset, skipet som ikke kunne synke, nevnes som et symbol på hvordan vår tro på å mestre naturkreftene spiller fallitt. I begeistring over denne boken gikk jeg løs på ”Når dører åpner seg – Drømmer, religiøse erfaringer og andres grenseerfaringer”. Her så jeg mange av mine egne erfaringer i et gjenkjennelsens lys og ble vekket til å praktisere en større åpenhet overfor andre menneskers mer eller mindre underlige opplevelser eller, for den del, mangel på sådanne. Det er en berikelse å kunne se menneskers erfaringer fra ulike ståsteder og vurderingsmodeller, noe forfatteren praktiserer. Astri Hognestads siste bok så langt utkommer i september. Tittelen er ”Livets spor - Forsoning med fortiden, tillit til fremtiden”. Det er en bok for den som ønsker å forstå sitt liv og å skrive om det, men også for dem som ønsker å se livet i en større sammenheng og å

utfordre den ytre fasade av vellykkethet som er blitt så vanlig å stille opp i vårt velstandssamfunn. Vi og våre familier har alle en historie og dagens virkelighet utspiller seg på en klangbunn av den historie den hviler på. Jeg synes at boken er en fremragende hjelp til å se dybden i menneskelivet og respektere de utfordringer og prøver vi og våre medmennesker settes på gjennom reisen i vårt livs eget eventyr. ”Astri Hognestad tar oss med inn i en metode som kalles biografiarbeid, der vi ser tilbake på livet for å finne ”den røde tråden” eller for å skape en mening med det som har skjedd. Som en hjelp i dette arbeidet tar hun utgangspunkt i noen sentrale temaer i livet som ytre formende faktorer, vendepunkter, kriser, tilgivelse, vårt forhold til døden, til det som er ”større” enn oss, for så å vende oss mot det som er viktig i livet akkurat nå.” redaksjon@nnh.no • Broer til oss selv Flux i 2010 ISBN 9788292773352

• Når dører åpner seg Genesis 2004, ISBN 82-476-0278-4

• Livets spor Flux 2011, ISBN 978-82-92773-46-8


Skitten strøm? vannårer?

Mobilstråling?

• for første gang i Norge • hjelp til selvhjelp • framtidas terapeuter

Helsesjekken! fra Norges ekspert på stråling

Modul I

• Husundersøkelser • Rådgiving • Skjerming • Harmonisering

vann2012.no

BALDRON

VANNSPESIALISTEN

Byggbiologisk rådgiving utdanning

husoghelse.no

BALDRON

EMF EKSPERTEN

• mobilstråling • jordstråling • miljøgifter husoghelse.no

Testing og avgiftning • ART • psykokinesiologi • mentalfeltterapi

Testing ART avgiftning

baldron.org

BALDRON

Sunn bolig

Modul II

else.no Tel 6 husogh 4943577 baldron.org møt vannets fremtid 22.-25.3.2012

Miljømedisin praksis utdanning

klinghardtacademy.com

MILJØMEDISINEREN

baldron.no • NORGES GRØNNESTE NETTBUTIKK

Miljømedisin Lys-kinesiologi Testing og avgiftning ART og Mentalfelt Utdanning høstkurs i Ås (Oslo) 5.-6. oktober ART 7.-9.oktober MFT i samarbeid med dr. med. Dietrich Klinghardt “Physician of the Year” i 2007

Bruk kroppens evne til utrensning og balanse

baldron.org post@baldron.com Tel: 64 94 35 77

UTDANNELSE I BYGGBIOLOGI i regi av baldron.org les mer på husoghelse.no Foredrag, øvelser, selvstendig arbeid og individuell oppfølging. Mulighet for eksamen med diplom og påbyggingskurs.

Byggbiologens oppgave er å øke trivsel og harmonisere hjem eller arbeidsplass. Byggbiologen jobber innenfor et helhetlig miljømedisinsk konsept, med grunnlag I internasjonale standarder. Han eller hun undersøker boligrom, arbeidsplasser, skoler, barnehager og andre kommunale bygg og hjelper med praktiske løsninger. Byggbiologen tilbyr et omfattende utvalg av tjenester for påvisning av elektromagnetiske felt, miljøgifter (giftstoffer og sopp i boligområder), og jordstråling /geopati. I næringslivet behandles aspekter av HMS, "forurensing- og strålingsfri arbeidsplass", trivsel, energiflyt, møbler og arbeidsklima. I den private sektoren jobber byggbiologen for å skape et sunt inneklima, fjerne eller harmonisere negative påvirkninger og generelt øke energien i rom. Spesiell oppmerksomhet vies til soverom, siden god søvn er en nøkkel til generelt velvære.

Sunne hus gir økt livskvalitet og mer energi – spill på lag med naturen for bedre miljø ! ¥ Lær for egen trivsel: bedre søvn og mer energi på arbeidsplassen. ¥ Bruk byggbiologi profesjonelt: som terapeut eller miljømedisink rådgiver.

A. Stråling /Elektromagnetisk støy

Modul A (helg II)

Uten å legge merke til det, blir vi hele tiden utsatt for elektriske og magnetiske felt og bølger.

- EMF

Byggbiologen bruker teknisk utstyr til å måle slike felt i henhold til økologiske byggeretningslinjer.

- Bruk av måleinstrumenter Helseaspekter knyttet til elektromagnetisk stråling.

B. Miljøgifter / Mykotoksiner

Modul B (helg III)

Miljøgifter og mugsopp /bakterier i byggevarer og møbler kan fungere som triggere for mange sykdommer, ikke minst eloverfølsomhet. Forurensningsundersøkelser er en del av et helhetlig miljømedisinsk konsept. Dette komplementeres gjerne av individuel diagnose for tungmetallbelastning og kroniske infeksjoner.

- Måling av toksisk belastning

- Prosedyre for Helseaspekter knyttet til miljøgifter og sopp.

C. Jordstråling / Geopatisk Stress

undersøkelse av hus

Modul C (helg I)

Jordstråling og vannårer, geologiske forkastninger og det globale gitternettet kan være årsak kan skape «støy» som gir helseproblemer. Byggbiologen kombinerer apparater og intuitive metoder for kartlegging og harmonisering.

- Skjermingstiltak

- Bruk av instrumenter og egen sansing/iakttakelse

- Landskap, trær og jordstråling

Helseaspekter knyttet til geopatisk stress.

- Helhetsvurdering og harmonisering


! t e

h y

N

OPPNÅ BEDRE TERAPEUTISKE RESULTATER MED VITAL GREENS Gi omfattende ernæringsmessig støtte til dine klienter

Ved å anbefale Vital Greens til dine klienter gir du dem mulighet til å benytte seg av den beste ernæringsmessige støtten som er tilgjengelig på det norske markedet. Vital Greens er et bredspektret næringstilskudd med hele 70 naturlige ingredienser. En alt-iett ernæringsløsning hvor alle urtene er standardiserte. Vitaminene og mineralene er synergistisk sammensatt og i meget godt opptakelige former. Produktet inneholder svært mange næringsstoffer, blant annet omega fettsyrer, enzymer, flavonoider (deriblant superantioksidanten resveratrol), samt pre-og probiotika. Vital Greens er ekte mat i pulverform som oppløst i væske fordøyes og absorberes optimalt. De fleste “greens” smaker vondt. Vital Greens er derimot velsmakende og behagelig å bruke for folk flest (også barn og unge!). Dette er en viktig faktor for å oppnå regelmessig bruk. Gunstig tilbud til NNHs medlemmer! Ta kontakt med Sunn og Frisk A/S ved å gå inn på vitalgreen.no eller på tlf. 21 52 02 64, epost: post@vitalgreens.no

Sunn og Frisk AS Nydalsveien 33 0484 Oslo E post@vitalgreens.no www.vitalgreens.no


KUN ÉN SPISESKJE, ÉN GANG OM DAGEN! 70 naturlige ingredienser i en dagsdose Grønnsaker, frukt og bær Spirulina, økologisk Eple, pulverisert, økologisk Chlorella, pulverisert Alfalfa, pulverisert, økologisk Hvetegress, pulverisert, økologisk Byggress, pulverisert, økologisk Acerola Kirsebær, ekstrakt Papaya, pulverisert Brokkoli, pulverisert Ananas, ekstrakt Blåbær ekstrakt (100:1) Nype, ekstrakt Rødbete, pulverisert Gulrot, pulverisert Spinat, pulverisert Lakrisrot, pulverisert Goji-bær, ekstrakt Kelp, pulverisert

1000 mg 800 mg 333 mg 333 mg 333 mg 292 mg 267 mg 250 mg 250 mg 240 mg 200 mg 167 mg 167 mg 83 mg 67 mg 67 mg 33 mg 8 mg

Antioksidanter og immunstøtte Sitronsyre (anhydrous) Druekjerne, ekstrakt Grønn te, ekstrakt Kakaobønne, ekstrakt Rosmarin, ekstrakt Reishi sopp, pulverisert Shiitake sopp, pulverisert Resveratrol Betaglukaner

150 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 21 mg 21 mg 10 mg 5 mg

Essensielle vitaminer og mineraler Sitrus bioflavonoid, ekstrakt Vitamin C (naturlig askorbinsyre fra nype) (333 %)* Kalsiumsitrat (48 %)** Kalium Magnesiumsitrat (56 %)* Kalsiumkarbonat fra korall (48 %)** Kalsiumfosfat (48 %)** Vitamin E (300 %)* Spisekisel Vitamin B3 (Nikotinsyre) Koensym Q10 Sinksitrat (23 %)* Vitamin B5 (Pantotensyre) (53 %)*

500 mg 200 mg 250 mg 233 mg 167 mg 100 mg 33 mg 30 mg 29 mg 18 mg 8 mg 3.4 mg 3.2 mg

Vitamin B6 (130 %)* 2.6 mg Vitamin B1 (171 %)* 2.4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) (125 %)* 2 mg Vitamin B3 (Niacin) (11 %)* 2 mg Betakaroten (Pro-vitamin A) (188 %)* 1.5 mg Vitamin B7 (Biotin) (150 %)* 225 mg Vitamin B9 (Folsyre) (100 %)* 200 mg Mangan 167 mg Krom 10 mg Vitamin B12 (900 %)* 9 mg Vitamin D2 (46 %)* 2.3 mg Selen 0.2 mg Kobber 0.163 mg

Detoksifisering og rensing Brun riskli, pulverisert Mariatistel, ekstrakt (70:1) Løvetann, ekstrakt Storborre, ekstrakt Rødalm, pulverisert

233 mg 67 mg 33 mg 21 mg 21 mg

Enzymer, prebiotika, probiotika Artisjokk, ekstrakt Inulin (FOS) Ingefærrot, pulverisert Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum

500 mg 417 mg 67 mg 3.0 milliarder 3.0 milliarder

Støtte til cellefunksjon og nervesystem 1017 mg Lecitin 400 mg Linfrø, økologisk (omega 3-6-9) 67 mg Sibirsk ginseng (Russisk rot), ekstrakt

Alkalisk vegetabilsk protein 100% Erteprotein isolat

927 mg

100% naturlige basekomponenter Papaya, Brokkoli, Gulrot, Ananas, Naturlig vanilje, Thaumatin (Katemfe frukt). * Prosent av referanseverdi ** Prosent av tre kalsiumkomponenters referanseverdi totalt Pr 10g dose


A k tuelt |

NNH med stor marknadsføringskampanje

N

tevAlG – ditt føRSjelder når det g D iSi N ! e M R u t A N

r we asjon på vå Mer inform

Søker du etter

kvalifiserte naturterapeuter?

Akupressur Akupunktur Biopati Fytoterapi Heilpraktiker Holistisk hesteterapi

Homøopati Kinesiologi Ki-Terapi Kopping Kraniosakralterapi

Lymfedrenasje Lysstimulering Naturmed. aromaterapi Naturmed. ernæringsterapi Naturmed. muskelterapi

Øreakupunktur Polaritetsterapi Rosenmetoden Soneterapi/ Refleksologi

Gå inn på www.nnh.no eller www.naturterapeuter.no Her kan du søke etter hvilke NNH-terapeuter og terapitilbud du finner i ditt nærområde

Se etter vår logo. Den står for kvalitet og trygghet O

Se

tRyGGHet Alitet OG 22 33 32 20 åR fOR kv tlf. St g rin eN D er . ell O R lOG w.nnh.no et teR vå bside: ww

Vi har trykt eit stort opplag av info-flyarar, noko som gjer at du som terapeutmedlem kan kjøpa eksemplarar for ein billig penge.

O

er i de medlemm krav for sine fattende fag NNH har om gene. pifa tera enkelte anninger. kring av utd d kvalitetssi er aktivt me NNH arbeid NNHs underlagt er ter urterapeu kjente nat g. Alle NNH god r. pasientbehandlin ler ved etiske reg le and beh . kan råd som bl.a være upartisk. Alle eget etisk å NNH har et ienter. Rådet plikter forholdet. om dette pas klager fra å ha oppslag har plikt til terapeuter har erapeuter urt nat kjente Alle NNH god ring. ansvarsforsik ke andre med en rek samarbeid rnasjonalt inte har H nsjen. NN er innen bra jon sas ani org ingen av mmenslutn SABORG (Sa ) - opprettet av er aktivt i ner NNH arbeid rganisasjo behandlero alternative etene. igh ynd helsem gjelder saker som etene. s i viktige semyndigh ingsinstan takt med hel NNH er hør har god kon bransjen og er i det mm medle andling ett for sine beh gsr tiv rna erin istr alte NNH har reg isteret for utøvere av reg offentlige nd. i Brønnøysu

I staden for å trykkja opp ulike foldarar av dei mange terapiformene innan NNH, har sentralstyret valt å laga ein enkel flyar som viser publikum vidare til både www. nnh.no og www.naturterapeuter.no Her kan potensielle pasientar/brukarar få tilgang til både nyttig informasjon om kvar einskild terapiform, fagkrav, viktige dokument osb. – og ikkje minst DEG.

©

N

N

O

O

N

rterapeuters Norske Natu nisasjon Hovedorga

N

N

N

N

O

Bli med å marknadsføra både deg sjølv og nnh

N

N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Tlf.: 22 33 32 20

Marknadsføringstips: bruk stempelet ditt/namneetikett i det opne feltet på baksida. Legg ut eksemplarar hjå tannlegen, frisøren, nærbutikken osb. Massekorsband gjennom posten kostar litt, men ein når mange i nærmiljøet på denne måten.

Gunstige prisar til NNH-medlemmer på stempel. Sjå Medlemsfordelar på www.nnh.no

Om lokallag i NNH ynskjer å ha stand på kjøpesenteret eller på torget, sponsar NNH både flyarar og bukkplakat. Ta kontakt med NNH kontoret, så ordnar vi sending.

Eg tingar (kryss av): ........ eks. flyar til kr. 0,30 pr. stk. + eks.gebyr kr. 59,- (inkl. emballasje) + porto (blir valt det rimelegaste alternativet) bukkplakatar (50 cm x 70 cm i vinyl – også fin å hengja på venterommet): 1 eks. kr. 150 + eks.gebyr kr. 59,- (inkl. emballasje) + porto (blir valt det rimelegaste alternativet) 5 eks. kr. 130 pr. stk. + eks.gebyr + porto Bokmål

10 eks. kr. 110 pr. stk. + eks. gebyr + porto

Nynorsk NB! Alle prisar er eksklusiv m.v.a.

Namn:������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adresse :�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-post : .................................................................. Tlf.: �������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Send tinginga til Digital Grafiske A/S – Træleborgodden 12 – 3105 Tønsberg Tlf. 33 31 33 66/33 33 20 44 post@digitalgrafiske.no. Om du ynskjer trykkjing av eige namn på flyaren, kontakt trykkeriet for tilbod.

42

naturterapeuten • september 2011

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 03 2011  

Naturterapeuten 03 2011  

Advertisement