__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Hvordan beskytte seg mot skitten strøm og lysforurensning?

Skoliose og ryggvirvelterapi

Soneterapi gir håp for gravide med ødemer Nr. 1/2011 - 17. årgang - Løssalg kr. 65,-

www.nnh.no N

O

N

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011: Kunnskapsbasert naturmedisin - framtidas medisin!


i nnhold |

naturterapeuten nr. 1 – 2011

Skoliose og ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011





• Side 24–26

• Side 20

•• Homøopati – terapeutisk flaggskip i opprørt hav?������   4 •• Forskningsidé innen soneterapi�������������������������������������  6 •• Norsk Opplysningskontor for Helsekost�����������������������  8 •• NAFKAM endrer inntakskravene for RESF���������������������  9 •• The International EMF Alliance (IEMFA) ������������������������� 10 •• Destillering av einerbarolje hos Norske Eteriske Oljer 12 •• Soneterapi gir håp for gravide med ødemer������������������ 16 •• Fra utspilt til normal kropp���������������������������������������������� 18 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2011����������������� 20 •• Spørsmål & Svar���������������������������������������������������������������� 22 •• Skoliose og ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn����������������24 •• Skitten strøm – forebygge, måle, rense����������������������� 28

Forskningsidé innen soneterapi • Side 6–7

•• Lyskvalitet og lysforurensning�������������������������������������� 30 •• Mathjørnet������������������������������������������������������������������������� 33

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11 - 16 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Redaksjon • Redaktør Svein Johannessen, Bergen Telefon 909 33 717 • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • E-post: redaksjon@nnh.no

Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år.

Annonser

Opplag: Ca. 3.000

Elisabeth Trøen E-post: annonse@nnh.no

Trykk: Gunnarshaug trykkeri Forsidefoto: Svein Johannessen


K ommentar |

S v ein J ohannessen , redakt ø r

Homøopati – terapeutisk flaggskip i opprørt hav?

S

elv om de homøopatiske prinsippene har vært omstridt helt siden Hahnemanns tid, har homøopati vært en av de store retningene innen naturmedisin og alternativ behandling de siste 200 årene og benyttes i dag av et stort antall terapeuter verden over. Lignendeprinsippet og de små dosene er vanskelige å forholde seg til – ikke bare blant vitenskapsfolk og innen skolemedisinske retninger, men også i de homøopatiske miljøene – kanskje først og fremst fordi homøopati som begrep verken passer inn i eller samsvarer med gjeldende vitenskapelige rammeverk/paradigme. Umiddelbart kan det se ut til at en av årsakene til problemstillingen oppstår fordi homøopati ikke kun kan forklares ved hjelp av ren naturvitenskap og til nå kjente måleinstrumenter, men i stor grad også bygger på humanvitenskap, med enkeltindividers individuelle opplevelser (gjengitt med egne ord både under utprøving av medisinen og under anamnesen), som en av grunnpillarene. Og kanskje nettopp dette også er en av grunnene til at homøopatien de siste desenniene har tatt den retninga den har gjort – fra det nøyaktige, entydige tyske språket til det mer tvetydige engelske. Det er vanskelig å nullstille seg og ikke legge egne føringer i pasientens ord og beskrivelser. Det er vanskelig å være presis og kun notere det pasienten sier uten å føye til egne tanker og antagelser om problemstillingen. Det er alt for lett, og veldig typisk vår kultur, å psykologisere og skape større overbygninger for å forklare pasientens nåværende tilstand - og dermed også sørge for

4

naturterapeuten • mars 2011

å ha ryggen fri dersom man ikke klarer å finne det korrekte homøopatiske legemiddelet, noe som også vanskeliggjøres nettopp på grunn av dette. Og mest sannsynlig er det også derfor vi innen homøopatien den siste tida har fått en dreining bort fra de akutte sykdomstilfellene vi faktisk kan gjøre noe med (les: kurere), mot de tunge, kroniske tilfellene vi i beste fall kan tilby lindring. Kanskje er også dette forklaringen på at homøopater i stedet gir seg i kast med isopatisk behandling (i form av nosoder) og i tillegg ender opp med å gi midler og ulike tilskudd i store doser – stikk i strid med det homøopatiske prinsipp. Ikke til å undres over alle de feilaktige uttalelsene jeg hører og de underlige forestillingene nye pasienter legger for dagen om hva homøopati er og hvordan det virker. De har jo vært hos homøopat før og har dessuten lest om de homøopatiske kosttilskuddene som ble anbefalt i siste ukeblad..! I denne sammenheng er det kanskje heller ikke til å undres over at den internasjonale 10:23-kampanjen 2011 ”Homeopathy – there’s nothing in it” får oppslutning og vind i seilene – om enn ikke mye i Norge. At de som står bak slike kampanjer kaller seg skeptikere på vitenskapelig grunnlag og attpåtil får mediedekning, er meg en gåte. En mer forutinntatt holdning og en mindre vitenskapelig bevisførsel skal man lete lenge etter. Det hjelper allikevel så lite. Når vi homøopater faglig sett spriker i flere retninger og ikke-homøopater uttaler seg på våre vegne, er det veldig enkelt for hvem det måtte være å skape et inntrykk

av dissens og mangel på faglig seriøsitet.

Homeopatikonferanse 2011

For å bøte på noe av dette inviterte rektor og daglig leder for Skandinavisk institutt for klassisk homøopati (SIKH), Øyvind Hafslund, til konferanse for homøopater første helga i februar i år. Konferansen ble arrangert på Tunsberg Medisinske Skole, der han for øvrig er ansvarlig for etterutdanning av terapeuter. Hafslund har et sterkt ønske om å skape et felles møtested for homøopater - for faglig oppdatering, utveksling av erfaringer og ikke minst å treffes sosialt – og håper slike konferanser kan bli en årlig foreteelse. Med sin mangeårige erfaring med homøopatisk behandling og undervisning er Hafslund opptatt av homøopatiens potensial som forebyggende medisin (profylakse) og styrke ved akutt behandling av influensa. Han viser til at homøopati har gode empirisk fakta og forskning som understøtter at homøopati kan være et alternativ i forbindelse med akuttbehandling av influensa (jfr. Cochrane rewiev Homoeopathic Oscillococcinum for preventing and treating influenza and influenza-like syndromes), og at studiet Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control (Cuba) førte oppsiktsvekkende påstander om at potenserte patogener kan bidra ved forebygging av leptospiroser (jfr. Naturterapeuten nr. 3 2010) og stiller spørsmål ved hvorfor vi ikke når ut med denne type informasjon i det ganske land. - Dersom vi ser på våre kliniske


Forskning på bivirkninger av homøopati

erfaringer burde denne tiden av året være homøopatenes høysesong. Overraskende nok er ikke dette tilfelle. Her ligger det et stort potensial og venter oss. For å oppnå dette trenger vi et samlet ståsted, en samlet forståelse, en samlet mediestrategi og ikke minst felles faglige og etiske retningslinjer overfor publikum, sier Hafslund. Uten å gå nærmere inn på de faglige innleggene og de pasientkasusene som ble presentert, er det ikke til å stikke under en stol at det homøopatiske miljøet i Norge har en vei å gå for å oppnå Hafslunds visjon. Det trengs absolutt et samlet ståsted og en felles strategi dersom homøopati skal beholde sin posisjon som flaggskip innen naturmedisin og alternativ behandling i Norge - og kanskje var akkurat denne samlingen den lille spiren som kan sette i gang en større og samlende prosess og få skipet på rett kjøl igjen? Når det gjelder teknisk gjennomføring må jeg berømme rektor ved Tunsberg Medisinske Skole, Truls Isaksen, og gi han honnør for flott opplegg. Ved hjelp av datateknologi og internett overførte han hele konferansen på direkten, slik at jeg og flere med meg, kunne følge den i sanntid, time for time, på vår egen pc – så vidt meg bekjent både i Berlevåg, Førde, Bergen og London denne gang. Med unntak av at programmets tidsskjema sprakk og jeg ikke alltid ble informert om ekstra pauser og utsatte foredrag, opplevde jeg dette som en fabelaktig plattform og et utmerket verktøy for faglig menings- og informasjonsutveksling! redaksjon@nnh.no

I følge Nasjonalt informasjonssenter for alternativ behandling (NIFAB) skal moderinstitusjonen NAFKAM i løpet av våren 2011 sette i gang et forskningsprosjekt om bivirkninger av homøopati. Når jeg leser uttalelsene til NAFKAM-direktør Vinjar Fønnebø, stiller jeg meg undrende til dette prosjektet. Han sier blant annet: - Virkningen av homøopatisk behandling ser foreløpig ut til å dreie seg om de andre terapeutiske tiltak som homøopaten igangsetter. Dette prosjektet tar derfor ikke utgangspunkt i om homøopatiske preparater har virkning eller ikke, men fokuserer på hva pasientene opplever når de går til homøopat. Kommentar: Dersom man velger å forske på bivirkninger av homøopatisk behandling, må det jo ligge en forutsetning i bunn om at homøopatisk behandling har en virkning. En bivirkning kommer som en følge av en virkning. Uten virkning, hvordan skal man da få en bivirkning? Slik jeg leser Fønnebøs uttalelse, har det ingenting med homøopatisk prinsipp og homøopatisk behandling å gjøre; det handler mer om pasientenes opplevelse av møtet med homøopaten. - Spør du homøopater om midlene de foreskriver kan ha bivirkninger, vil mange av dem heller snakke om ”førstegangsforverring” som en naturlig del av behandlingsprosessen, sier nyansatt PhD-stipendiat ved NAFKAM Trine Stub, som skal gjennomføre prosjektet. – I studien ønsker jeg derfor å finne ut av når førstegangsforverringer går over til å bli bivirkninger. Kommentar: Homøopatisk behandling bygger nettopp på den

kjensgjerning at ethvert legemiddel som virker, også fører til en bivirkning – altså en reaksjon som følge av en aksjon. I behandlinga er det nettopp denne reaksjonen (bivirkninga) man er ute etter. Når man behandler etter lignendeprinsippet på denne måten (ved å forsterke de aktuelle symptomene for å skape en kurerende reaksjon i kroppen), er det av aller største viktighet at dosene man bruker er så små som overhodet mulig, uten å være virkningsløse. Dersom man benytter for store doser, oppstår det man her omtaler som en førstegangsforverring. Denne forverringa skyldes legemidlets aksjon (virkning) – og må ikke forveksles med den påfølgende reaksjon (bivirkning). Selv med min skepsis og min tvil om hva man egentlig forventer skal komme ut av denne type forskning, velger jeg å tenke at: noe er da bedre enn ingenting. Jeg benytter derfor anledningen til å ønske Trine Stub og de aktuelle NHL-homøopatene lykke til med prosjektet og håper de på forhånd får til den nødvendige avklaring av begrepene – i hvert fall i den grad at både de pasientene og de homøopatene som skal delta i undersøkelsen, vet hva det er de egentlig svarer på. Helt på tampen kan jeg ikke la være å undres over hva det er med dette faget som gjør at det skaper så stor motstand å gå samlet til kildene og først lære av det som har vært gjort før av nøyaktige registreringer og utprøvinger, før vi begir oss ut på nye teoretiske spekulasjoner. Er det kun for å tilfredsstille allerede vedtatte, såkalte vitenskapelige normer? Kilde: www.nifab.no Redaktør Svein Johannessen

naturterapeuten • mars 2011

5


A kt u elt |

T erje H or p estad , sonetera p e u t M N N H reg .

Terje Horpestad demonstrerer hvordan man kan løsne stram muskulatur i bekkenområdet

Forskningsidé innen soneterapi På fagseminaret i Oslo lørdag 20. mars 2010 viste jeg hvordan man kan løsne stram muskulatur i hofter, lår og ligamentum inguinale. Dette gjelder ofte pasienter med isjas, smerter i hofte/rygg/ligamenter/lyske, verk i kne osv. Denne behandlingsteknikken er også omtalt i soneterapiboka ”Ny kunnskap i soneterapi”. ■ Et av problemene med forskning innen soneterapi og naturmedisin generelt, er å vise umiddelbare konkrete resultater hos pasienten. For å få den ønskede oppmerksomhet fra etablert medisinsk hold, må vi kunne bevise at behandlingen har en direkte virkning I min daglige praksis bruker jeg et spesiallaget evalueringsskjema for

6

naturterapeuten • mars 2011

klienter som faller innenfor denne pasientgruppen. På dette skjemaet oppgis hver klient med et nummer slik at navnet blir skjult for andre. Jeg noterer ned pasientens bevegelighet og rotasjon målt i cm før og etter behandling. Også smerte og annet ubehag blir notert. Det er også gitt plass til både terapeutens og pasientens

egen evaluering. Tanken er å samle data fra mange slike pasientkasus og etter hvert søke om forskningsmidler til pilotprosjekt. Denne behandlingsteknikken har i min praksis gitt gode resultater. Den stramme muskulaturen løsner, og stive muskler blir myke og bevegelige. Denne behandlingsmetoden gir


unike muligheter til å vise at soneterapi virker samt forklare patologisk hva som settes i gang i kroppen med soneterapibehandling.

Patologi: Stram muskulatur i baken vrir muskulaturen i låret lateralt utover, noe som medfører at senen (ligamentum inguinale) som har feste i øvre del symfyse og fremre del hoftekam, klemmer sammen blodårene til låret. Dette gir nedsatt sirkulasjon til føtter,

ters Hovedorganisasjon gjør, påvirker myndighetene og legestanden slik at vi snart får den anerkjennelsen som vi fortjener. Soneterapi er en helseressurs som jeg ønsker at samfunnet skal nyttiggjøre seg bedre av. Brukt på riktig måte kan sykehus, aldershjem, arbeidsplasser etc. spare masse penger. I nær fremtid håper jeg at vi kan få henvisninger fra leger på lik linje med fysioterapeuter. terje.horpestad@lyse.net

lindre smerten i hoften til gamlemor på 90. Med soneterapi vil man kunne øke blod- og lymfesirkulasjon til alle kroppens muskler, virvler og indre organer, og dermed dempe ubehag og smerter. Fysioterapi er i dag en konkurrent til soneterapi. Legen henviser klienter til fysioterapi, og mange fysioterapeuter er heldige og får driftstilskudd fra kommunen slik at pasienten får dekket en god del av utgiftene sine. Dette medfører at fysioterapeuter

nedre del av buk hvor vi har indre organer som livmor, prostata, eggstokker, nedre del tarm og testikler etc. Celler med nedsatt blodsirkulasjon får et redusert stoffskifte som fører til at avfallstoffer deponerer seg i vevet. Min intensjon er å bevise for etablert medisin at soneterapi er en effektiv behandlingsform. Når jeg holder foredrag om soneterapi pleier jeg å si at soneterapi er som poteten. Den er anvendbar og kan brukes til mangt og mye. Soneterapi har et stort virkeområde. Den kan dempe et smertende øre på et lite barn og

N

O

Jeg håper at fremtidig forskning og det arbeidet som NNH gjør, påvirker myndighetene og legestanden slik at vi snart får den anerkjennelsen som vi fortjener. har en stor økonomisk fordel fremfor soneterapeuter og naturmedisinere. For noen fysioterapeuter kan det bli en sovepute siden pasienter kommer uansett hvor flink terapeuten er eller ikke. Soneterapeuter derimot må gjøre et kvalitetsarbeid for å ha et godt arbeidsrykte og levebrød. Jeg ønsker å bidra til at etablert medisin kan få øynene opp for at soneterapi er en effektiv terapiform til behandling av mange sykdommer. Jeg håper at fremtidig forskning og det arbeidet som Norske Naturterapeu-

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

naturterapeuten • mars 2011

7


a kt u elt |

HILDE SKAULI, FAGSJEF I BRANSJERÅDET FOR NATURMIDLER

Norsk Opplysningskontor for Helsekost Bransjerådet for Naturmidler lanserer 1. mars helt nye nettsider som skal gi forbrukerne opplysninger om helsekost, kosttilskudd og helse. Norsk Opplysningskontor for Helsekost tilstreber en objektiv form basert på dokumentasjon, og det skal ikke finnes reklame eller omtale av enkeltprodukter på denne nettsiden. ■ En vanlig forbruker må bli helt forvirret av pressens mange og motstridende helseråd, gjerne med talsmenn som har noe de skal selge; en bok, en slankekur, en vidunderpille eller seg selv. Bransjerådet for Naturmidler (BRN) ønsker at forbrukerne skal ha tilgang til faglige, nøytrale opplysninger som gir en god bakgrunn for å treffe egne valg og ta vare på egen helse. Ikke minst er vi fokusert på at publikum skal ha tilgang til gode, trygge produkter som er kontrollerte i Norge. For å styrke forbrukerne i trygge valg av kosttilskudd og matvarer lanserer vi helt nye nettsider med en søkbar database over virkestoffer som medisinske urter, matvekster og oljer. Ved å velge et virkestoff vil forbrukerne få opplysninger om mulige sidereaksjoner (bivirkninger), kontraindikasjoner og mulige interaksjoner med legemidler. Denne databasen er koplet opp mot Produktkontrollen, som viser hvilke produkter som er godkjente av BRN for salg i Norge. Opplysningene for øvrig er delt inn i 4 kategorier: Kost og kosttilskudd omtaler makroog mikronæringsstoffer inkludert fettsyrer og aminosyrer, antioksidanter, urter og andre kosttilskudd. Helseplager tar for seg egenbehand-

8

naturterapeuten • mars 2011

BRNs nye informasjonssider på internett: helsekostopplysning.no

ling av lettere plager og forebygging av livsstilssykdommer i de ulike organene, inkludert en tabell der man kan søke remedier for spesielle lidelser. Livsstil og helse omhandler døgnrytme og hormonbalanse, energiinntak og energiforbruk, fysisk aktivitet, vektregulering, sunt kosthold og dietter, stress og bruk av nytelsesmidler. Livsfaser fokuserer på spesielle ernæringsbehov i livets forskjellige faser og i ulike grupper av befolkningen. Blant temaene er graviditet, amming, spedbarn og småbarn, spesifikke kvinne- og mannsplager, samt ernæring til eldre for bedre helse og livskvalitet. Ikke-vestlige innvandrere kan også ha et økt behov for kosttilskudd.

Flere artikler på et litt høyere faglig nivå finnes innen hver kategori, og det vil stadig bli lagt inn stoff om nye studier som blir publisert. Selv om Norsk Opplysningskontor for Helsekost er tilpasset den vanlige forbruker håper vi at terapeutene også vil finne stoff av interesse, og ikke minst anbefale sine klienter å bruke nettsidene. BRN er svært interessert i å motta ris og ros fra alle typer brukere. Send gjerne en epost til hilde.skauli@brn.no merket ”nettsider” eller ”opplysningskontoret”. Vi vil gjennomgå alle kommentarer i forbindelse med vår jevnlige revisjon av nettsidene. Velkommen til Norsk Opplysningskontor for Helsekost på helsekostopplysning.no! hilde.skauli@brn.no


F orskning | Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ble etablert i 2002 og er et skandinavisk register over historier fra personer som har opplevd et uvanlig (eksepsjonelt) sykdomsforløp etter bruk av alternativ behandling. Registeret eies og styres av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Det helsevitenskaplige fakultet ved Universitetet i Tromsø.

NAFKAM endrer inntakskravene for Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ■ Pr. oktober 2010 er noe over 300 pasienthistorier fra Norge, Sverige og Danmark registrert i RESF. Hensikten med registeret er å skape et grunnlag for forskning som kan bidra til å gi svar på hvilke faktorer som påvirker uvanlige sykdomsforløp. Dette vil samtidig gjøre det lettere for pasienter og behandlere å velge behandling på et kunnskapsbasert grunnlag. Kriteriene for å få sin historie inn i registeret var i utgangspunktet at man hadde en medisinsk diagnose, at man hadde brukt alternativ behandling og at behandlinga hadde gitt uventet gode eller uventet dårlige resultater. I følge daglig leder ved RESF, Brit J. Drageset, er registeret nå også åpent for historier fra pasienter som har opplevd et eksepsjonelt sykdomsforløp, selv om det ikke er snakk om kronisk eller alvorlig sykdom, og selv om det ikke har vært en medisinsk dokumentert diagnose. I tillegg er registeret utvidet til også å omfatte sykdomsforløp knyttet til psykisk sykdom, som for eksempel depresjon eller fobier. Årsaken til endringene i opptakskravene er blant annet at sykdoms-

NNH har i ordskiftet omkring RESF fleire gonger ytra ynskje om å skapa meir

differensierte

inntakskrav.

eksepsjonelle sykdomsforløp til historier fra pasienter med kreft. – Vi beholder dette, fordi det kun er kreftforløp som kan vurderes med bruk av objektive kriterier, så som CT, MR, blodprøver eller røntgen. Medisinsk vurdering av krefthistoriene har som mål å si noe om hvor sannsynlig det er at den alternative behandlingen har medvirket til det eksepsjonelle sykdomsforløpet. NNHs leder, John Petter Lindeland, gleder seg over meldinga om at dette nå er endra. – NNH har i ordskiftet omkring RESF fleire gonger ytra ynskje om å skapa meir differensierte inntakskrav. Endringa gjev høve til å skapa ein stor kunnskapsbase for vidare forsking. Om det i tillegg blei utarbeida evalueringsskjema for pasientar som oppsøkjer naturmedisin og alternativ behandling, ville dette vera med på å høgda informasjonsnivået ved at både pasienten og terapeuten sine vurderingar blir tekne med. Ei slik komplettering vil på sikt danna grunnlag for meir spesifikk forsking og gje nyttig informasjon til både forvaltning og politiske styringsorgan. – Eg vonar at ei slik forsking ville føra til at styringsverk og politisk nivå ikkje lengre neglisjerar ein medisinsk tradisjon som 50 % av det norske folket har nytta jamleg over ein lang tidsepoke. Det er på høg tid at denne tradisjonen blir teke med i nasjonale helseplanar og i samhandlingsreformen. I dag er den ikkje nemnt med eit ord, sier Lindeland. Kilde: www.nifab.no

Brit J. Drageset, daglig leder ved RESF Foto: Ingun A. Mæhlum

forløpene som registreres, enten de har en medisinsk diagnose eller ikke, inneholder mye pasientkunnskap som ikke samles systematisk og at det generelt er vanskelig å få tak i denne typen kunnskap. Direktør ved NAFKAM, Vinjar Fønnebø, sier at endringene vil føre til at ingen vil bli avvist når de ønsker å bidra med sin erfaring og sykdomshistorie. – Hvis pasienten selv karakteriserer sitt sykdomsforløp som eksepsjonelt, vil vi ta det inn. En følge av dette vil nok være at antallet historier som blir registrert vil øke. Dette vil i sin tur bidra til å øke grunnlagsdataene for framtidig forskning med basis i registret. I følge Fønnebø vil RESF fra nå av begrense medisinsk vurdering av

naturterapeuten • mars 2011

9


S tråling |

Folkets Strålevern Folkets Strålevern, som ble lansert offisielt i oktober 2010, eksisterer fordi folk dessverre ikke kan stole på myndighetene. Folkets Strålevern ønsker å: • formidle korrekt informasjon om elektromagnetisk stråling og virkningen av denne for folks helse ufiltrert og objektivt – ut til folket • formidle korrekt informasjon om myndigheters beslutninger i andre land • arbeide for å få satt ned grensene for utslipp fra stråleinnretninger • arbeide for å skåne barn og unge spesielt • sette i gang forskning i samarbeid med sentrale forskningsmiljøer Folkets Stråleverns ambisjon er å holde strålingen rundt oss på et nivå som ikke er mer enn vi kan tåle, samt at moderne teknologi tar hensyn til helseaspektet. Folkets Strålevern arbeider for at prisen vi må betale for moderne teknologi ikke blir for høy – for oss, og for generasjonene som kommer. Kilde: www.stralevern.no

The International EMF Alliance (IEMFA)

er en global paraplyorganisasjon med mer enn 50 medlemsorganisasjoner som arbeider for å sikre folks helse i forhold til eksponering for elektromagnetiske felt. IEMFA har nylig presentert en ny vitenskapelig studie om elektromagnetisk stråling og helse med anbefalinger fra internasjonale forskere om nye retningslinjer for eksponering fra elektromagnetiske felt. Rapporten som er publisert i tidsskriftet Reviews on Environmental Health viser hvorfor det er nødvendig å redusere de nåværende eksponeringsgrensene, både for elektriske kabler og trådløs telekommunikasjonsteknologi. Eksponeringsgrensene må ta utgangspunkt i effektene som strålingen faktisk forårsaker, og ikke baseres på utdaterte og irrelevante fysiske betraktninger som i dag. Forskerteamet, ledet av Olle Johansson, PhD, fra Karolinska Institutet i Sverige fokuserer på: 1. Hvordan dagens strålingsnivå truer folkehelsen 2. A t noen grupper av befolkningen er spesielt sårbare 3. A t det er behov for nasjonale tiltak basert på det vi allerede vet om dokumenterte effekter på biologiske systemer

10

naturterapeuten • mars 2011

dette målet gir et feilaktig inntrykk av risiko og sikkerhet

4. At det er produsentene og leverandørene av utstyr som gir stråling, og ikke forbrukerne, som må bevise at teknologien ikke gir skader

7. At det er behov for et internasjonalt sykdomsregister for å følge opp sammenhengen mellom eksponering og sykdom, og hvordan disse sammenhengene utvikler seg over tid

5. A t eksponeringen for elektromagnetisk stråling må reduseres nå, selv om forskerne ikke forstår absolutt alle mekanismer som gir biologiske effekter i levende materiale

8. At ny teknologi som eksponerer befolkningen for elektromagnetisk stråling må testes med hensyn på sikkerhet og mulige helseskader før utstyret kan sendes ut på markedet

6. At dagens mål på strålingsrisiko (SAR) er utilstrekkelig, og at

9. At de yrkeshygieniske standardene må bli mer balanserte


Halvparten av sykehusene i Norge tilbyr alternativ behandling Den nylig publiserte undersøkelsen ”Use of complementary and alternative medicine at Norwegian and Danish hospitals” viser at halvparten av sykehusene i Norge tilbyr komplementær og alternativ medisin (KAM). Den store økningen av tilbud i Norge, kan tyde på en gledelig holdningsendring innen det konvensjonelle helsevesenet. Forskningsgruppen, som ble ledet av Laila Johansdatter Salomonsen ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) ved Universitetet i Tromsø, sendte spørreskjema til alle sykehusene i Norge og Danmark. 99 (85%) av sykehusene i Norge svarte, mens de tilsvarende tallene for de danske sykehusene var 126 (97%). Mens halvparten av de norske sykehusene rapporterte om tilbud innen komplementær og alternativ medisin til sine pasienter, tilbød kun en tredel av de danske sykehusene det samme.

10. At elektrosensitivitet må anerkjennes som funksjonshemning Teamet kommer også med sine anbefalinger for nye, biologisk baserte grenseverdier for langtidseksponering av befolkningen. Dette i motsetning til dagens grenseverdier som opprinnelig er definert dels med tanke på kort tids eksponering og dels for å beskytte mot oppvarming av kroppsvev. De nye grenseverdiene er: • Lavfrekvente felt: Ny anbefaling 100 nT Dagens grenseverdi 100 000 nT (400 nT anbefalt for nybygg)

Ved 40 av de 50 norske sykehusene besto KAM-tilbudet av akupunktur. 19 av sykehusene rapporterte om andre alternative behandlingsmetoder som biofeedback, hypnose, kopping, øreakupunktur, fytoterapi, homøopati, refleksologi, kunstterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga, pilates m.m. 9 av sykehusene rapporterte om bruk av flere av behandlingsformene.

• Høyfrekvente felt Ny anbefaling 170 mikrowatt/m2 Dagens grenseverdi 10 000 000 mikrowatt/m2 En reduksjon i henhold til disse anbefalingene vil når det gjelder lavfrekvente felt, ikke medføre dramatiske endringer i samfunnet, men det finnes i Norge i dag mange hjem og arbeidsplasser der denne grenseverdi overskrides. For høyfrekvente felt vil etterlevelse av de anbefalte grenseverdiene medføre en betydelig endring i forhold til dagens praksis når det gjelder senderetning og effekt fra for eksempel mobiltelefonantenner. Kilde: www.iemfa.org

Vitenskapelig bevisførsel var den hyppigst rapporterte årsaken for bruk av KAM ved de danske sykehusene, mens man i Norge også oppga sykehusansattes spesielle interesse for visse behandlingsformer som grunn. Årsaken til at akupunktur utgjør så stor andel, kan synes å være at sykehusledelsen anser akupunktur for mer vitenskapelig bevist enn de andre behandlingsformene. Kilde: U.S. National Library of Medicine/ National Institutes of Health

naturterapeuten • mars 2011

11


Etter hvert som einerbaroljen blir mer balansert i oppsamlingsglasset, oppstår en karakteristisk urte- og treaktig lukt.

Plant Biocentre, Department of Biology Norwegian University of Science and Technology (NTNU) N-7491 Trondheim, Norway

Essential Oil Analysis

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Latin Name: Common Name: Origin: Plant Organ:

JUNIPERUS COMMUNIS L. COMMON JUNIPER Sjulhusvangen, Alvdal/ Hedmark, Norway small branches and berries (fresh)

Extraction: steam distillation Production Date: 19.06. 2010 Chemotype: -pinene –– sabinene Remarks: oil produced from wild growing plants

Essential Oil Composition by Gas Chromatography-Mass Spectrometry (%) santolinatriene tricyclene -thujene -pinene camphene sabinene -pinene -myrcene -phellandrene 3-carene -terpinene p-cymene -phellandrene limonene -terpinene dimethyl styrene terpinolene -thujone 2-cyclohexen-1-ol, 1-methyl4-(1-methylethyl)-, (E)20 p-mentha-1,5-diene-8-ol 21 4-terpineol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

0.11 0.06 3.90 18.18 0.27 22.39 0.43 4.42 1.23 2.82 4.67 1.36 3.03 4.91 7.27 0.06 3.99 0.10 0.09

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

bornyl acetate -terpinyl acetate -copaene -cubebene -elemene -caryophyllene calarenene aromadendrene -humulene germacrene D (isomer 1) -muurolene germacrene D -selinene -selinene -selinene -muurolene -cadinene -cadinene (E)--bisabolene

0.99 10.61

41 eudesma-5,7(11)-diene Sum identified:

Destillering av einerbarolje hos Norske Eteriske Oljer i Alvdal Norske Eteriske Oljer, kalt Neo Folgerø, er Nordens største destilleri av eteriske oljer. Bedriften holder til i det gamle meieriet i Alvdal, ved elven Glomma, og har siden starten i 1997 destillert 80 ulike planter fra skog, fjell og eng, samt kultiverte sorter og dyrkete urter. ■ Neo Folgerø (www.neooils.no) drives nå av Svein Folgerø og Ole Holm som har en visjon for fremtiden om å satse på destillering av stedsegne planter som vokser i nærområdet, som einer, furu, gran og sibiredelgran. De produserer sine egne ferdigstilte produkter i en villmarkserie og en spaserie.

12

naturterapeuten • mars 2011

Einer (Juniperus communis L) tilhører sypressfamilien, kan bli 10 meter høy og er et hardført, eviggrønt og langsomt voksende nåletre. Den har tynne, grågrønne barnåler, og bærene som egentlig er kongler, bruker 3 år for å bli modne og finnes kun på hunnbuskene. Det første året er bærene grønne, senere blir de blå,

og som fullmodne er de sorte. Bærene finnes i forskjellige stadier av modenhet på samme plante. Modne bær blir blant annet brukt i gin og gir ginen sin karakteriske smak. Einer klarer seg godt i kaldt klima og vanskelig terreng, og den er vidt utbredt på hele den nordlige halvkulen. I Norge er einer vanlig over hele

0.10 0.10 0.06 0.08 0.53 1.37 0.06 0.05 0.92 0.13 0.34 0.98 0.30 0.10 0.49 0.33 0.52 1.46 0.08 0.88 99.77

1


A kt u elt |

Erla B jörk Jonsdottir , N at urmedisinsk aromatera p e u t og s y kep leier

landet, opp til 1730 meter over havet i Jotunheimen. Einer har siden oldtiden vært brukt på grunn av de medisinske og aromatiske egenskapene. Bibelen forteller at Elias la seg til å sove under en einerbærbusk, og da han våknet følte han seg fornyet. Hildegard von Bingen, kjent nonne og urtelege i middelalderen, anbefalte knuste einerbær i varmt bad for å bekjempe luftveisinfeksjoner. I folkemedisinen ble einerkvister lagt på ilden for å beskytte mot onde ånder og for å holde pest unna. Einerkvister er blitt brukt frem til våre dager i husholdningen, hvor den blir strødd på nyvasket gulv og hengt opp på vegger og dører for å gi god lukt og beskyttelse mot sykdommer. Einer produserer en olje som er viktig i behandling av revmatisme og leddbetennelse. Den fremmer utskillelse av urinsyre og væskesamlinger. Einer er kjent for sine antiseptiske virkninger og kalles for Nordens Tetre. Den antiseptiske virkningen på nyrene og urinveiene kan lindre urinveisinfeksjoner. Oljen har varmende egenskaper som gjør den nyttig for kalde hender og føtter, samt muskel- og leddsmerter og stølhet. Den stimulerer kroppens kretsløp, blod, lymfe, lever og nyrene og er utmerket til avgiftning av kroppen og ved cellulittbehandling. Einer stimulerer appetitten og og hjelper dersom man er mentalt utmattet, setter i gang menstruasjonen og har tendens til å øke blødningene. Einer bør ikke å brukes ved dårlig nyrefunksjon eller under svangerskap. Einer er hudpleiende, spesielt ved svarte prikker, fet hud og betent akne, væskende eksem og psoriasis. Eineren som skal destilleres hos Neo vokser vilt i Alvdal, oppe ved Kvebergsvangene ca. 700 meter over havet, hvor den blir opp til 1,5 meter høy. De til sammen 520 kg innsamlete plantedelene omfatter greiner med barnåler og umodne grønne og blå bær. Modne einerbær kan

lettere frigjøres ved destillasjonen. Maskinen er meget effektiv, og i løpet av en time er det klart til å legge eineren opp i destillasjonsapparatet, en kjele av rustfritt stål. Kjelen er kjegleformet i bunnen, og over kjegleformen legges det en rist. Eineren blir presset godt ned i kjelen over risten. 600 liter med vann blir fylt opp i kjelen og havner i bunnen, under risten. Lokket blir lagt på og forsegles godt. Kjølerøret (kondensatoren) og utskilleren (separatoren) til oljen og hydrolatet (plantesaften) blir koplet til systemet, slik at alt er klart til neste dag da selve destillasjonen av eineren skal foregå. Tidlig om morgenen dagen etter slår Svein på varmen, slik at selve prosessen kan foregå skånsomt. Ved 11-tiden står vi, seks spente aromaterapeuter, i produksjonslokalet og følger med når varm damp gradvis går oppover i kjelen og frigir de aromatiske molekylene fra plantedelene. Den aromatiske dampen føres videre gjennom kondensatoren som blir kjølt ned ved gjennomstrømming av kaldt vann. Dampen kondenseres gradvis og antar væskeform igjen, og forventningsfulle ser vi de første dråpene av den eteriske oljen komme til utskilleren. I det magiske øyeblikket når de første dråpene av einerbaroljen skilles fra det kondenserte vannet, er dråpene nærmest melkeaktig gulhvite i fargen og legger seg oppå vannet i utskilleren, da einerbaroljen er lettere enn vann. Så føres den videre ut til oppsamlingsglasset, og lukten som møter oss er ganske ”fersk” eller ”rå”. Svein tilføyer at dette er de første dråpene i prosessen. Etter hvert blir dråpene mer balanserte, og en urte- og treaktig lukt blir mer fremtredende fra einerbaroljen i oppsamlingsglasset. Det samler seg totalt 5,5 liter klar og svak gul einerbarolje i glasset. Einerbaroljen får så stå og roe seg et par uker før den blir tappet på flasker. Svein sender en prøve av einerbaroljen til Plantebiosenteret ved NTNU i

Ragnhild Bakke er en av fire ungdommer som sto for innsamling av plantedeler.

også utvinnes til destillering. Einerbærolje blir hovedsakelig destillert i Frankrike og Øst-Europa. Den ligner kjemisk på einerbarolje og ansees å ha noe mer terapeutisk virkning. Destillasjon er den mest utbredte utvinningsmetoden for fremstilling av eteriske oljer, og destillasjonsapparater til utvinning av oljer fra plantemateriale har vært brukt i tusenvis av år. Et arkeologisk funn av destillasjonsapparat i terrakotta i Pakistan er påvist å være 5000 år gammelt. Prinsippene for destillasjon er de samme som i oldtiden, selv om utstyret har utviklet seg. Se illustrasjon neste side. Kverningen av plantedelene starter utenfor lokalene til Neo ved 18-tiden en fredag i midten av juni ikke akkurat i sommersol og varme, men i regnvær og 9 varmegrader. Den rullerende kniven i den store blå kvernemaskinen kutter raskt opp plantedelene, og mot oss trer det frem en nydelig lukt av einer. Kverningen bryter opp plantecellene som finnes i det harde, tettpakkete plantevevet i greinene, barnålene og bærene, slik at den eteriske oljen

naturterapeuten • mars 2011

13


A kt u elt |

Erla B jörk Jonsdottir , N at urmedisinsk aromatera p e u t og s y kep leier

Ingenting går til spille etter destilleringen. De tre

avfallsstoffene eller bi-produktene egner seg til videre bruk. Avkoket inneholder garvestoffer og antioksidanter som for tiden fisken i Glomma får glede av. Trondheim til GC-analyse (gasskromotgrafi-analyse) for å få karakterisert den kjemiske sammensetningen i oljen. (Se skjema side 12). I følge analysen (se skjema) utgjør monoterpener mesteparten av innholdet i den eteriske oljen med totalt 91,03 %. Viktige stoffer fra denne gruppen er for eksempel sabinene (22,39 %), α-pinene (18,18 %) og γ-terpinene (7,27 %). De fleste monoterpener er meget flyktige og oksyderer lett. Med sin høye flyktighetsgrad er de velegnet til fordamping, forstøving og spraying mot dårlig luft og luftbårne smittestoffer. I tillegg finnes det også relativt store mengder monoterpenalkoholer og andre oksygenholdige monoterpener, som utgjør 11,99 % av einerbaroljen. Viktige stoffer er for eksempel 4-terpineol (10,61 %) som er meget antiseptisk og bakteriedrepende. Utover monoterpener er andelen av de såkalte seskviterpener på 8,68 % med β-caryophyllene (1,37 %) og δ-cadinene (1,46 %) som viktigste komponenter. Seskviterpener er mer sammensatte en monoterpener, mindre flyktige og oksyderer ikke så lett. De er betennelsesdempende, beroligende og ved allergier har de dempende og styrkende virkning. Jens Rohloff, biolog og forsker ved Plantebiosenteret ved NTNU, analyserte einerbaroljen. Hans kommentarer til analysen er at oljen holder bra kvalitet tatt i betraktning at oljen er produsert av einerbar og ikke bær, med en høy andel monoterpener, og da spesielt α-pinene og 4-terpineol. Ingenting går til spille etter destilleringen, de tre avfallsstoffene eller bi-produktene egner seg til videre

14

naturterapeuten • mars 2011

Skjematisk fremstilling av destillasjonsprosessen (Kilde: ”Aromaterapi” av Susan Curtis)

bruk. Avkoket inneholder garvestoffer og antioksidanter som for tiden fisken i Glomma får glede av. Restproduktet av plantedelene, kvistene med barnålene og bærene blir til kompost/matjord. Det kondenserte vannet som har gått igjennom kjøleren sammen med einerbaroljen, tiltrekker seg enkelte vannfaste stoffer fra oljen og blir til hydrolat (latin; hydro= vann, lat=melk, kalles også aromatisk vann eller blomstervann). Einerbarhydrolat har rensende og slankende virkning på kroppen. Det er et eventyr å komme til Neo i Alvdal og oppleve selve destilleringsprosessen og møte Svein og Ole, ildsjelene bak bedriften. Opplevelsen av denne transformasjonen fra duft til synlige følbare dråper er magisk. Jeg anbefaler derfor alle aromaterapeuter og andre interesserte å avtale et besøk hos Neo i Alvdal.

Forståelsen av hvordan eterisk olje blir utvunnet fra planten og hva en eterisk olje er, blir så mye klarere etter et slikt besøk.

Litteraturliste: • Anne Wheeler Andenæs, ”Naturlig vis” side: 31-32 (Noras Ark as Oslo, 2004) • Rosemary Caddy, ”Essential oils in colour” side: 38-39 (Amberwood PublishingLtd, 2005) • Andrew Chevallier, ”Medisinske urter” side: 224 (N.W.DAMM & SØN AS, 2007) • Susan Curtis, ”Aromaterapi” side: 18-21 og 84-85 (Hilt & Hansteen, Oslo 1998) • Patricia Davis, ”Aromatheraphy An A-Z” side: 101-102 og 170-172 (Random House UK Limited Reg, 2000) • Gry Fosstvedt, ”Naturens duftende apotek” side: 24, 41-43 og 47-48 (J. W. Cappelens Forlag AS, 2002) • Shirley Price, Len Price, ”Aromatherapy for health professionals” side: 426-427 (Churchill Livingstone Elsevier, 2008)

erla2011@gmail.com


Apotek 1 nordstjernen APOTEK 1 NORDSTJERNE

Stortingsgaten 6, Oslo er gjenĂĽpnet i nye lokaler i Stortingsgate

StudĂŠr via Internett Grunnmedisin 30 studiepoeng Naturmedisinsk grunnutdanning Kostholdsveileder Oppstart og drift for terapeuter NETTSKOLE KOMBI N ERT MED SAMLI N GER: ErnĂŚringsterapi (2-ĂĽrig med samlinger) Zoneterapi, Auriculomedisin m.m.

Medisinfagskolen er en skole som siden 1998 har spesialisert seg pü undervisning rettet mot deg som er, eller ønsker ü bli naturterapeut. Hovedstudiet er anatomi, fysiologi og patologi pü nivü med sykepleierutdan nelsen og godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Vüre studier foregür pü Internett.









Besøk oss pü www.medisinfagskolen.no

 





























Vi har stort utvalg av homøopatiske midler pü lager. 

















Vi sender direkte Naturterapiskolen Nord til büde homøopater Som eneste skole i NorgeVi tilbyr vi stort utvalgog har av pasienter. homøopatiske midler pü la

Naturmedisinsk Aromaterapi med Vi sender direkte til büde homøopater og pasien godkjenning i NNH. Bestill gjerne pü e-mail: Ny klasse tas opp for start nordstjernen.oslo@apotek.no høsten 2011.02.17

Ă˜vrige fag: Medisinske grunnstudie kopping, meridianmassasje, aroma-fotpleie med mer.

Internett: www.naturterapiskolen.no Apotek 1 Nordstjernen. 6, 0161 Oslo, tlf. 24 14 61 faks. 24 14 61 ApotekStortingsgaten 1 Nordstjernen. Stortingsgaten 6,80, 0161 Epost: post@naturterapiskolen.no Åpningstid: mandag - fredag 9-17,24 lørdag Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 14 10-14. 61 81. Tlf: 75 75 72 20 etter kl. 18 / 992 756 68 Åpningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14.


T era p i |

M a u ricio (M oshe) K r u chik og M ette P u ck , z onetera p e u ter

Soneterapi gir håp for gravide med ødemer

Soneterapi viser øyeblikkelig virkning i behandlingen av en gravid kvinne i uke 34, som lider av alvorlige ødemer. Tilfellet ble registrert og dokumentert på avdeling for Maternity & Gynecology på Southern General Hospital i Glasgow den 29. juli 2009.

■ Kruchik var invitert til sykehuset for å holde foredrag om maternity soneterapi for jordmødre samt vise dem hva soneterapi kan gjøre for en gravid kvinne. Den aktuelle behandlingen tydeliggjorde fordelene med å behandle en kvinne i 34. uke for ødemer. Her forteller han om hvordan han presenterte en effektiv teknikk mot ødemer. Han arbeider sammen med soneterapeut Mette Puck, som praktiserer samme metode og også underviser i den i Danmark. - Den vordende mor, som hadde lidd av ødemer fra 26. svangerskapsuke, var kommet for å få foretatt en ukentlig rutinesjekk. Etter å ha sjekket kvinnens blodtrykk og proteinnivå i urinen, gikk jeg i gang med å vise BRULEE-teknikken, en teknikk som er utviklet med formål å behandle gravides ødemer, sier Kruchik. Han beskrev nøye behandlingen underveis, og den ble overvåket og dokumentert av tre jordmødre. De var dermed vitne til det som skjedde. Bildene som ble tatt før og under behandlingen taler for seg selv. På YouTube kan man også se en video på ca. fem minutters varighet: Maternity Reflexology Treatment for Oedema at the Southern Gene-

16

naturterapeuten • mars 2011

Moshe Kruchik (til høyre) og Mette Puck bruker spesielle teknikker mot ødemer. Her sammen med zoneterapeut Frank Berger på en konferanse i Israel i 2009.

ral Hospital Glasgow Scotland by Moshe.

BRULEE-teknikk: Slik fungerer det BRULEE er en forkortelse for seks spesielle teknikker som er en del av behandlingen: (B)pumping, Rotasjon, Urinveissystem, Lymfesystem, Endokrine system, samt (Evacuation)/Utrensning. - Før vi startet behandlingen ba jeg den gravide kvinnen om å komme med en subjektiv vurdering av sine smerter (ved hjelp av SUDskalaen). Mens jeg presset hardt på i alt 15 punkter fordelt på tre rekker på hver av hennes føtter, skulle hun beskrive smerten på en skala fra 0 til 10, der 0 tilsvarer smertefri og 10 tilsvarer svært sterke smerter, sier Kruchik.

Den innledende runden SUD viste en gjennomsnittlig score på 8,8, noe som tilsvarer sterke smerter. En time og 20 minutter senere da behandlingen var over, var gjennomsnittet på 1,2. En annen viktig ting var temperaturen på føttene. Kruchik registrerte ved starten av behandlingen at de var meget varme, og på slutten av behandlingen var temperaturen normal igjen. - I tillegg ba vi pasienten om å konstant drikke vann. Etter behandlingen drakk den vordende mor 1,5 liter vann, og hun måtte to ganger forlate rommet for å gå på toalettet, sier Kruchik. Føttenes omkrets ble også dramatisk redusert. Hun fortalte meg at hennes føtter bokstavlig danset ned i skoene etter behandlingen.


Bilder tatt før og etter behandling med BRULEE-teknikk.

Hun brukte sko som var to nummer større enn de hun brukte før hun fikk ødemer sier han og tilføyer: - Jordmødrene ble veldig overrasket over behandlingens effekt og innrømmet at de ikke ville ha vært i stand til å hjelpe kvinnen med hennes ødemer.

Hva er så hemmeligheten?

Kruchik oppsummerer hvorfor teknikken fungerer. Denne teknikken tar sikte på å bryte den onde sirkelen som ofte oppstår hos kvinner med ødem: En av de viktigste årsakene til utvikling av ødem i svangerskapet, er mangel på bevegelse og trening, kombinert med at kvinnen sitter eller står i mange timer. Dette fører til at den gradvise vektøkningen i kroppen (og den tilhørende økte mengde

Vitenskaplig gyldighet

blod og væske) hemmer blodsirkulasjonen, hvilket igjen forårsaker væskeansamlinger spesielt i armer og ben. Dette fenomenet etterfølges av smerter eller ubehag av noe så enkelt som å gå, som er nettopp en av de beste måtene for å bekjempe ødem. Det at det er så ubehagelig og smertefullt for den vordende mor, gjør at hun til slutt beveger seg minst mulig. BRULEE-teknikken bidrar til å drenere all stagnerende væske ved å stimulere gjennom kontinuerlig bevegelse under behandling, samtidig som føttene er i en hevet posisjon. Resultatene vises umiddelbart, slik at kvinnene kan gå smertefritt igjen, og når hun kan det, vil heller ikke ødemene komme tilbake.

- BRULEE-teknikken er en revolusjonerende teknikk, og ikke kun innen soneterapi. På Den 10. Kongress for Jordmødre på de Baleariske Øyer i Palma, ble jeg hedret med et diplom som anerkjenner den vitenskapelige gyldighet av denne teknikken. Teknikken blir brukt med suksess av jordmødre og soneterapeuter over hele verden, sier Kruchik.

I Norge arrangerer Institutt for helhetsmedisin kurs med Kruchik og Puck 4. – 6. november 2011. Kurset er godkjent som faglig oppdatering for NNHs medlemmer. Se www.ifh.no og www.nnh.no

naturterapeuten • mars 2011

17


T era p i |

M ette P u ck , z onetera p e u t

Fra utspilt til normal kropp Gravide Manja gjenvant sin normale størrelse etter soneterapi mot ødemer.

■ - Jeg kan best beskrive følelsen av å ha vann i kroppen som følelsen av at hver og en kvadratmillimeter hud er utspilt og at alt strammer. Å få soneterapi mot dette er godt. Dette sier Manja, som gikk til soneterapi og fikk behandling mot ødemer i hele kroppen i forbindelse med sin graviditet. - Etter en times behandling satt ermene på blusen min ikke lengre som pølseskinn, og buksene mine satt løst om bena. Jeg kunne fritt bevege armene. Jeg kunne igjen trekke opp glidelåsen på støvlene på mine inntil da hovne ben, og gifteringen kunne jeg nå sette på plass på mine ellers så tykke fingre. Etter halvannen uke holdt effekten seg fortsatt, forteller Manja. Dette var Manjas andre graviditet. Under den første led hun av voldsomme ødemer på slutten av svangerskapet. Hennes føtter var nesten like brede som lange, og hun hadde fryktelige smerter når hun skulle bevege seg. Hun kunne ikke dra noen steder. Alt strammet på henne, så hun hadde vanskelig for å tro at en behandling med soneterapi skulle kunne hjelpe.

Føttene hennes var nesten like brede som lange, og hun hadde fryktelige smerter når hun skulle bevege seg. Hun kunne ikke dra noen steder. 18

naturterapeuten • mars 2011

Manja er strålende fornøyd med den behandling zoneterapeut Mette Puck ga henne mot ødemer i kroppen under sin andre graviditet.

En behandling var nok

Manja hadde blitt fortalt at det ikke var noe å gjøre med dette. Det beste hun kunne ha gjort var å bevege seg, men som nevnt i forrige artikkel, er dette noe av det vanskeligste når man har så mye væske i kroppen. Manja hadde gått til behandling hos meg hele graviditeten, en gang pr. måned, så vi hadde en avtale om at hvis hun fikk ødemer, skulle hun komme med det samme. I hen-

nes 27. svangerskapsuke begynte ødemene, samme uke som vi hadde laget avtalen. Jeg behandlet henne med Moshes teknikk og med èn enkelt behandling ble resultatet som beskrevet over. Resten av graviditeten forløp uten de store ødembelastningene. [Artiklene er tidligere publisert i tidsskriftet Zoneterapeuten, Forenede Danske Zoneterapeuter, desember 2010 og oversatt til norsk av Karin Ingebrigtsen, daglig leder Instistutt for helhetsmedsin]


A kt u elt |

T rine S v eia . A k u p u nkt ø r M N N H reg .

Lars Ranes og Udo Erasmus (Foto: Thorun Ranes)

Foredrag – en fin måte å markedsføre klinikker på ■ Ved Drammen Akupunktur er vi så heldige at vi har mulighet til å holde foredrag for inntil 25 personer. I tillegg til at hver enkelt kollega ved klinikken gjerne holder egne foredrag, er det ekstra kjekt å invitere andre, med annen spesialkompetanse, hit. Dette er inspirerende for oss selv og en fin måte å markedsføre klinikken på. Kanskje din klinikk har mulighet til å prøve noe av det samme? Flere ganger har vi blant annet hatt besøk av Lars og Thorun Ranes fra Soma Nordic. Så også denne gangen. Det skulle handle om stoffskiftet og energiomsetningen, samt mye mer, når det gjelder gode og dårlige fettkilder. Lars er en god foredragsholder og klarer å få med seg både de faglærte tilhørerne og de fleste av de ufag-

margariner), for å sikre et godt basisfundament av essensielle fettsyrer. Å sørge for en god fettsyrebasis er i følge Erasmus, enda viktigere for vår helse enn å innta noen få gram med tilskudd av omega-3-rike fiskeoljer. Ellers gled han fort over på andre tema som tydeligvis interesserte han for tiden, som; hva er helse? - og hvorfor det ikke blir fred når folk ikke vet hva det vil si å ha det godt inne i seg selv. Til slutt måtte vi nesten avbryte, og hele to timer etter oppsatt tid gikk den siste ut døren denne gang. Dette var en veldig hyggelig sammenkomst og samtidig en god inspirasjon for å utvide vårt tilbud om foredrag som en måte å markedsføre klinikken på. Vi gjør det gjerne igjen! trine1sveia@hotmail.com

lærte. De oppmøtte var terapeuter, ansatte i helsekostbransjen, pasienter og andre aktive mennesker. Smaksprøver på konfekt med Cocosa og smoothie med blant annet Udos Choice, vanket i pausen. Vi fikk også vist frem og prøvd ut vår multivibmadrass, ved siden av å spre informasjon om klinikken til nye ansikter. Prikken over i’en var da Udo Erasmus selv ble ”levert på døren”, på vei til Oslo fra flyplassen. Det tok litt tid før vi alle forsto hvem han var, siden det var et noe uventet besøk, og veldig artig for de besøkende så vel som oss ved klinikken. Og når han først slapp til, hadde han mye på hjertet. Hovedpoenget var at hans oljeprodukt hovedsakelig var ment som en erstatning for dårlige fettkilder i maten (flerumettede stekeoljer/

naturterapeuten • mars 2011

19


a kt u elt |



Kunnskapsbasert naturmedisin –

framtidas medisin!

■ Få med deg foredrag av Dag O. Hessen, professor i biologi og ak-

tiv samfunnsdebattant, som legg fram ny og oppdatert kunnskap om organismens symbiotiske forhold til vår mikroflora og kva verdi naturopplevingar har for helsa vår – heilpraktiker R. Devi Hauser

om mørkefeltmikroskopiering som ein visuell og spennande diagnosemetode innan naturmedisinen – professor Vinjar Fønnebø sine refleksjonar omkring faglege og etiske grenser for terapeutisk verksemd – homøopat og akupunktør Irene Korsmo sine tankar om

kvifor nettopp kunnskapsbasert naturmedisin er framtidas medisin – den humørspreiande og frittalande Dr. Magnar Kleiven som deler sine tankar frå boka ” Ikke bland doktor`n borti helsa di” – utdeling av Brobyggerprisen m.m. Unn deg fagleg oppdatering, god

Vinjar Fønnebø. Foto: Ingun A. Mæhlum

Dag Olav Hessen

Magnar Kleiven

20

naturterapeuten • mars 2011


Nå er vi 400 registrerte! - I september 2010 jublet vi over at 300 av NNHs terapeutmedlemmer hadde registrert seg i Registeret for utøvere av alternativ behandling. Nå har vi passert 400, sier generalsekretær i NNH, Sigrun Kirkeberg. Hun syns det er spesielt gledelig at Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon er den organisasjonen med flest terapeuter i registeret. Sigrun minner samtidig om at terapeuter som ikke er registrerte, må betale moms på sine tjenester fra og med januar 2011 og ber terapeuter som trenger nærmere informasjon eller veiledning om registeret, ta kontakt med NNH-kontoret på telefon 22 33 32 20 eller e-post post@nnh.no.

Gledelige besøkstall for nnh.no! og næringsrik mat, sosialt samvær og spennande utstillarar i eit hyggeleg miljø på Sundvolden Hotel siste helga i oktober! I tillegg til NNH og NFHM står no også Norske Homeopaters Landsforbund (NHL) bak denne årlige fagkongressen . Og som tidlegare er det KongressPartner AS v/Christin som står for organiseringa.

Siden ny utgave av NNHs nettsider ble publisert 15. september 2008, har nettstedet hatt et jevnt økende antall brukere. Det siste kvartalet har besøkstallet vært stabilt på i overkant av 6.000 pr. måned!

Følg med på www.nnh.no og www.kongresspartner.no! Her vil du etter kvart finne meir informasjon om foredragshaldarane, meir detaljert program, prisar og påmeldingsskjema. All påmelding skjer på www.kongresspartner.no!

Siden 15. september 2008 har nnh. no hatt 91.634 registrerte BESØK og 393.765 registrerte LESTE SIDER (pr. 14.01.2011). Det betyr et gjennomsnitt på 107 besøkende og 462 leste sider hver eneste dag - og tallene er stadig økende! Ser vi året 2010 for seg, er de samme tallene 46.756 registrerte BESØKENDE og 178.584 registrerte LESTE SIDER, noe som igjen betyr et gjennomsnitt på 128 registrerte BESØK og 489 registrerte LESTE SIDER hver eneste dag i året! Leder i NNH John Petter Lindeland sier seg godt fornøyd med utviklinga. - Tala viser at nettstaden held ein aktivitet som er godt på høgde med føremålet om å vere ein viktig kanal for å spre faglig retta nyheter og oppdaterte omtalar av kva som rører seg innan alternativ behandling og naturmedisin både nasjonalt og internasjonalt.

naturterapeuten • mars 2011

21


a kt u elt |

&

Spørsmål svar Kostholdsråd – til nytte eller skade? De norske myndighetene kom nylig med nye kostholdsråd til befolkningen. Ernæringsfysiolog dr.philos. Dag Viljen Poleszynski mener fagrådet har gjort flere grove feil i rapporten og mener man rett og slett kan bli syk av kostholdet Helsedirektoratet her anbefaler. Professor i ernæring Birger Svihus stiller spørsmål ved hvordan man kan fortsette å anbefale det samme kostholdet man har gjort de siste 30 – 40 årene, samtidig som overvekt og diabetes er et økende problem i vårt samfunn. Hva handler dette egentlig om? Og hvem skal man forholde seg til? Hilsen forvirret forbruker

De nye kostholdsrådene er i prinsippet som de gamle vi har hatt i 40 år. De henviser nå til at de har gått gjennom vitenskapelige studier som underbygger rådene bedre enn før. Betyr det at de tidligere har antatt at dette er det riktige? De er tydelig selektive i sine valg av studier. Stadig flere internasjonale ernæringseksperter, som dr. Walter Willet, Harvard Medical School, begynner nå å åpne for at det ikke er fett som er problemet, men sukker og raffinerte karbohydrater. Det største problemet er at de ikke anerkjenner kostens betydning for å reversere overvekt og diabetes. At diabetikere fortsatt får beskjed om å spise ”vanlig sunn mat” er en katastrofe. Selv det Europeiske Diabetesforbundet er inne på at redusert karbo/lav GI kan ha noe for seg. Med en stadig fetere befolkning og en dramatisk økning av diabetes 2,

22

naturterapeuten • mars 2011

burde man vært mye klarere på dette punktet. Det grunnleggende problemet med våre kostholdsråd, er at de ikke er forankret i vår evolusjonshistorie. Maten vi er utviklet på, bør være utgangspunktet for klassifisering i sunt og usunt. Da kommer korn og melkeprodukter litt dårlig ut for mange. Det betyr selvfølgelig ikke at vi skal unngå dem fullstendig, men vi bør være oppmerksom på at en del av våre helseproblemer kan komme derfra. Den store forskjellen mellom myndighetene og de som har evolusjonen som et grunnlag, er synet på animalske produkter, og særlig det animalske fettet. Rådene er fortsatt gjennomsyret av fettfobi. Minst mulig fett og helst plantefett fra matoljer og margarin. Historisk har antagelig smør vært brukt i 6 – 8.000 år, margarinen er et oppkonstruert industriprodukt vi har hatt i litt over 100 år. Så kan man velge selv. I forbindelse med overvekt

og diabetes, er det det høye blodsukker- og insulinnivået som er den underliggende årsaken. Interessant nok gir fett ingen blodsukkerstigning og stimulerer heller ikke insulin. Så holder man karbohydratene, sukker og mel, lavt, vil disse problemene reduseres betraktelig. Noe flere studier de siste årene har vist. I mine øyne er mange av kostholdsrådene hovedsakelig grunnet i vår landbrukspolitikk. Vi vil være selvforsynte, landbruksmyndighetene og organisasjonene vil ha et rasjonelt stordriftslandbruk med vekt på korn og melkeproduksjon, og da må vi spise opp det som produseres. Hvis man hadde tatt inn over seg hvor store helseproblemer, og kostnader, det raffinerte kornet og melken skaper, ville man ganske sikkert ha sett på dette med nye øyne. Potensialet for besparelser for samfunnet er store. Med vennlig hilsen Jens Veiersted Ernæringsterapeut DipION


Faglig oppdateringskalender N

O

N

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering for NNHs medlemmer. Se nærmere omtaler i Naturterapeuten og på www.nnh.no > Kurs og møter.

17. –20. mars 2011: VANNSYMPOSIUM – VANNETS FREMTID Arrangør: Foreningen BALDRON og VANNBEVEGELSEN Sted: Oslo/Ås/Hvitsten www.vannsymposium.no 02.–03. april 2011: FAGSEMINAR MED FOKUS PÅ IMMUNTERAPI OG ME Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin Sted: Håndverkeren kurs- og konferansesenter, Oslo www.biologiskmedisin.no April – mai 2011 HUS OG HELSE – BYGGEBIOLOGI Oppstart av kull III. Arrangør: Foreningen BALDRON www.baldron.org REGULASJONSDIAGNOSTIKK OG PSYKO-KINESIOLOGI ETTER DR. KLINGHARDT Arrangør: Foreningen BALDRON www.baldron.org 02.– 05. juni 2011: KURS I MUSKULÆR SONETERAPI Foreleser: Christian Slot (Zoneterapeutskolen Dit Alternativ) Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo www.ifh.no

19.– 21. august 2011 VIRVELSØYLETERAPI ETTER DORN – BEGYNNERKURS Kursleder: Heilpraktiker og fysioterapeut Sven Koch Sted: Bekkefaret bydelshus, Stavanger 26.–28. august 2011 VIRVELSØYLETERAPI ETTER DORN – PÅBYGNINGSKURS Kursleder: Heilpraktiker og fysioterapeut Sven Koch Sted: Bekkefaret bydelshus, Stavanger 08.–11. september 2011 KURS I TKM SONETERAPI Foreleser: Tuva Valldal Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo www.ifh.no 28.–30. oktober 2011 NORDISK NATURMEDISINSK FAGKONGRESS 2011 Tema: Fremtidens medisin Arrangør: NNH, NFHM, NHL og Kongresspartner Sted: Sundvolden Hotel, Krokkleiva 04.–06. november 2011 MATERNITY SONETERAPI Arrangør/sted: Institutt for helhetsmedisin, Oslo www.ifh.no Følg med på www.nnh.no

Ny lærebok innan VEKS-fag I samband med at SABORG vedtok fagplan for VEKS-fag, er det fleire tilbydarar som har etablert utdanningskurs. Samstundes har det også vore ynskje om kompletterande lærebøker med vinklingar mot vår eigen fagtradisjon. Psykolog Vigdis A. Nogva har som ein del av ein godkjenningsprosess for healarar tilknytt Det Norske Healerforbundet, laga eit kursopplegg innan VEKS-fag ho har kalla: ”Kunnskap, taus kunnskap og terapi. Psykologisk kunnskap brukt i utdanning av alternative terapeutar.” Kursopplegget og det trykte heftet er også hovudoppgåva hennar

yrkesgruppe av alternative terapeutar som står på terskelen til å bli vedkjende som helsearbeidarar”. Vidare ”å stimulera målgruppa til auka dialog og refleksjon på området klientkommunikasjon og etikk”. Ho kjem også inn på det ho nemner som ”taus kunnskap” og intuisjon, det useielege, som vanskeleg let seg gripe og studere. Sjølv om heftet er spesielt retta mot healarar, vil alle terapeutar ha utbytte av den innsikta forfattaren legg fram. Heftet har ein ryddig og pedagogisk struktur, noko som gjer det endå meir leseverdig. Heftet er på 78 sider i A4-format.

ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo. Heftet har fokus på ”korleis akademisk kunnskap kan kome til bruk for å styrkje ei

Gå inn på NNHs nettbutikk www. mamut.net/nnh/ for informasjon om pris og bestilling.

naturterapeuten • mars 2011

23


Skoliose og ryggvirvel Pschyrembel, klinisk medisinsk ordbok, definerer skoliose (gresk; skolios = krum, bøyd) som fiksert utviklingsdeformitet av virvelsøylen med fiksert sidestilt bøyning av virvelsøylen med rotasjon av enkelte virvler i krumningsseksjonen. Her følger en oppdeling av forskjellige skolioseformer og fire alvorlighetsgrader. Skolioseformer

• C-formet skoliose (bøyning til en siden uten motbøyning) • Sammensatt eller S-formet skoliose (bøyning med motbøyning) • Trippel skoliose (dobbel S-formet skoliose)

Alvorlighetsgrader, gitt av skoliosevinkelen • Grad1: til 400 (lett skoliose) • Grad2: 400-600 (middels alvorlig skoliose) • Grad3: 600-800 (alvorlig skoliose) • Grad4: over 800 (svært alvorlig skoliose)

Skoliosevinkelen etter John Robert Cobb

Fra røntgen finner man den såkalte ”nøytralvirvelen” eller ”overgangsvirvelen”. Denne virvelen kjennetegnes ved minste rotasjon og krengning. Og den ligger mellom krumningene (nøytral overgang mellom to buer).

24

naturterapeuten • mars 2011


A kt u elt |

H eil p raktiker G u nnar J ohan H elliesen , N at u rtera p e u t M N N H reg

lsøyleterapi etter Dorn Symptomatisk skoliose og etiologi • medfødt infeksjon som forårsaker feil på virvellegemer, ribbein og andre statiske elementer • virveldeformering etter metastaser, traume eller betennelser • ved lammelser; muskel- og bindevevssykdommer (for eksempel Ehlers-Danlos-Syndrom) • statisk betinget pga beinlengdeforskjeller eller forandringer i bekkenområdet (for eksempel hofteluksasjon) • rakitt (Engelsk syke). (Oppstår ved mangel på D-vitamin hos barn. Knoklene blir myke på grunn av forsinket forkalkning av knokkelvev)

Idiopatisk skoliose (80 %)

Til dels sterkt fremadskridende form med manifesteringer før puberteten. Hyppigst hos jenter (forholdet jenter:gutter er 3:1)

Spedbarnsskoliose

Forekommer det første leveåret, ikke medfødt. Vanligvis uten strukturelle forandringer med god tilhelingstendens.

Ryggvirvelsøylebehandling etter Dorn - relatert til skoliose Allment betegnes skoliose som en bøyning av ryggraden til siden. Oftest finner man også enkelte virvler som er roterte og stivhet i avsnittet av ryggraden som er krummet. Det kan forårsake smerter, men også om krumningen vedvarer over lengre tid, kan det avstedkomme skader på indre organer. Ved skoliose finnes det forskjellige alvorlighetsgrader etter skoliosevin-

Allment er skoliose ikke kurerbar, som saktens stemmer, siden ingen kan helbrede deg eller din skoliose, med unntak av at du faktisk gjør det selv! Med stor tålmodighet og utholdenhet kan du oppnå at virvelsøylen atter blir rett. Det betyr helbredelse og ikke bare lindring. Den som lider av skoliose skulle virkelig bry seg om denne muligheten. Ikke bare fordi skoliose er en etstetisk utfordring, snarere fordi funksjoner til indre organer kan svekkes siden de ikke lengre har nok plass til å arbeide ordentlig. I Tyskland er det slik at den private sykeforsikringen kjenner til dette faktum, og de forlanger derfor ofte ganske betydelige risikopåslag hos skoliosepasienter. Om du ønsker å benytte Dorn-metoden for å rette opp skoliosen, bør du innstille deg på å arbeide i minst seks uker, ofte også lengre, for å se resultater. Eget pasientarbeid er avgjørende for tiden det tar før resultatene kommer. Du må konsekvent gjøre de forordnete selvhjelpsøvelsene minst tre ganger daglig. Disse må ikke under noen omstendigheter avbrytes, om du ikke vil true resultatene av behandlingen.

Heilpraktiker Gunnar Helliesen, naturterapeut MNNH reg

kel og type skoliose. Medfødt skoliose oppstår som følge av feildannelse av virvellegemer eller ribbein. Statisk betinget skoliose er forårsaket av forskjellige beinlengder eller hofteluksasjon. Dessuten finnes det skoliose som kan oppstå som følge av for eksempel rakitt, betennelser, lammelser, muskel- og bindevevssykdommer. Ofte er det skolemedisinsk ikke mulig å finne årsaken til skoliose. Dieter Dorn, grunnleggeren av Dorn-ryggvirvelsøyleterapien, har registrert gode resultater fra den idiopatiske skolioseformen. Han har også erfart at det er mulig å stoppe utviklingen av skoliose med metoden. Skoliosepasienter verdsetter øvelser til selvhjelp, som er en nøkkel til helbredelse. Øvelsene gjøres som regel veldig samvittighetsfullt. Det bør de også gjøre, for skoliosetilstanden er relativt vanskelig å endre.

Med stor tålmodighet og utholdenhet kan du oppnå at virvelsøylen atter blir rett. Det betyr helbredelse og ikke bare lindring.

naturterapeuten • mars 2011

25


A kt u elt |

H eil p raktiker G u nnar J ohan H elliesen , N at u rtera p e u t M N N H reg

En Dorn-terapeut vil som regel rette opp ryggvirvelsøylen avsnitt for avsnitt nedenfra og opp. Terapeuten vil ved hver behandling fortelle deg hvilket avsnitt som du skal arbeide med i de neste tre ukene. Du trykker med andre ord ett og samme avsnitt av ryggvirvelsøylen til midten i tre uker tre ganger daglig. Lengden til et avsnitt av ryggvirvelsøylen svarer omtrent til en hånd, og oftest forløper krumningen av virvelsøylen allerede i neste avsnitt til motsatt side. Vi behandler altså her virvelsøyleavsnitt og ikke enkelte virvler, selv om krumning til siden også er forbundet med torsjon av virvler. Det betyr at enkelte virvler også er noe rotert. Resultatet av behandlingen og pasientens øvelse avhenger av tålmodig arbeid og ikke først og fremst styrken på det utøvede trykket. Selvhjelpsøvelsene er ikke vanskelige å utføre og skal ikke gjøre vondt. Det som er viktig er at øvelsene gjøres tre ganger daglig, hver gang et par minutter. Det er alt. I tillegg må det tilføyes at i løpet av behandlingen skal øvelsene ikke utføres med anstrengelse. Anstrengelse tjener her oppbyggingen av ryggmuskulaturen. Ryggmuskulaturen skal ikke være hard, heller mye mer elastisk og myk. Da tillater ryggmuskulaturen bedre forandringer i virvelsøylen og ryggmuskulaturen kan lettere tilpasse seg endrede forhold. Erfaring viser at varig helbredelse skjer først etter at hele ryggen har blitt behandlet. Dersom en gir opp behandlingen en gang i blant, bøyer virvelsøylen seg og vender tilbake til den gamle tilstanden.

Etter omtrent tre uker kan en erfaren Dorn-terapeut se om pasienten har øvd. Dersom det er tilfellet, og han i det minste ser en liten forbedring, skal pasienten fortsette å trykke på det samme avsnittet av ryggsøylen i nye tre uker. Noen ganger er dette avsnittet av ryggvirvelsøylen allerede rett og man kan fortsette på det neste høyere avsnittet i rekken. Om pasienten ikke gjør selvhjelpsøvelsene, kan man ikke forvente resultater.

Selvhjelpsøvelser for lendevir velsøylen For lendevirvelsøylen gjelder samme øvelser som utlignet beinlengdeforskjellen. Man retter opp lendevirvelsøylen indirekte ved å sørge for like beinlengder. Like beinlengder balanserer bekkenet, sørger for god funksjon i iliosacralleddet og forebygger og bidrar til å rette opp skjevheter i lendevirvelsøylen.

Selvhjelpsøvelser for brystsøylen Still deg inntil en dørkarm slik at kanten på dørkarmen ligger i muskelrennen ved siden av ryggsøylen. Dørkarmkanten bør være noe avrundet slik at det ikke gjør vondt når du føler virvelsøylen både på høyre og venstre side. Skulle kanten være for skarp, kan du legge noe skumgummi mellom. Når du kjenner et ømfintlig sted, er det stor sannsynlighet for at denne virvelen er rotert eller skjøvet til siden. Dersom det ømfintlige stedet er i et område på brystvirvelsøylen, svinger du på overkroppen for å rette inn virvelen.

Vennligst legg merke til at trykket som utøves på den roterte virvelen ikke gjør vondt, men føles godt!

Selvhjelpsøvelser for halsvir velsøylen Tast symmetrisk med fingrene på halsvirvelsøylen med begge hender. Oppover eller nedover spiller ingen rolle. Samtidig som du trykker, gjør du små ”nei” bevegelser med hodet. Idet du gjør øvelsen regelmessig sørger du for at musklene avspennes. Muskelbevegelsene vil hjelpe til med å rette inn virvelen. Med denne øvelsen kan du forebygge muskelspenninger og mulige framtidige forherdinger. Som regel er det nok å utføre øvelsen en gang per dag. Når musklene som holder og beveger nakken er avspente, sklir ikke halsvirvlene så lett tilbake. Det kan dog hende at en virvel som nylig ble rettet opp, alt glir tilbake etter to dager. Når du berører denne virvelen mens du utførere øvelsen, kan du merke en smerte. I slike tilfeller kan man raskt og enkelt behandle seg selv for å sikre et varigere resultat. Ikke glem selvhjelpsøvelsene. De kan du bli veldig glade i! Kurs i Ryggvirvelsøyleterapi etter Dorn arrangeres i 2011. Se NNH.no på internett under Kurs, møter og konferanser samt Faglig oppdateringskalender i Naturterapeuten!

Litteraturliste • Pschyrembel. ISBN 3-11-017213-5 • Dieter Dorn, Gerda Flemming, Heilen mit der Methode Dorn, ISBN 3-363-03033-9

gunnar.helliesen@lyse.net

Erfaring viser at varig helbredelse skjer først etter at hele ryggen har blitt behandlet. Dersom en gir opp behandlingen en gang i blant, bøyer virvelsøylen seg og vender tilbake til den gamle tilstanden. 26

naturterapeuten • mars 2011


Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

ETERISKE OLJER

materapi o r A • Over 180 oljer på lager • Naturlig hudpleie • Naturlig badeolje og badesalt • Aromalamper og -dispensere • Røkelse • Kosttilskudd • Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

Zoner for hjernen

Zoner for bryst og hode

Zoner for indre organer, bekken og hode

N

N

N

O

O

Nyttige bøker og plansjer for naturterapeuter til salgs i NNHs nettbutikk www.mamut.net/nnh/

N

Zoner for armer og bein

1. Sinus sagittalis superior 2. Cortex cerebri 3. Cerebrum 4. Det limbiske system 5. Corpus callosum 6. Thalamus 7. Hypothalamus 8. Hypofyse 9. Pons 10. Cerebellum 11. Epifyse 12. Tonsiller 13. Medulla oblongata 14. Medulla spinalis

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (18/3-80) 4/12-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-08

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 10/8-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-09

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles.Ersdal (1/11-78) 4/6-90 Digitalisert: Terje Varpe 17/1-2006

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 16//9-89

Digitalisert: Terje Varpe 18/3-09


A kt u elt |

R al p h - R a p hael K leimann , B A L D R O N

Skitten strøm er et populært navn på elektromagnetisk støy, et kjent fenomen blant lydteknikere og radioamatører. Skitten strøm er en hittil lite omtalt komponent i el-belastningen som på grunnlag av nyere forskning, har vist seg å være av stor betydning for vårt velvære.

Skitten strøm – forebygge, måle, rense

■ God gammeldags el-kvalitet: En 50 hz sinusbølge slik vi kjenner den fra skolebøkene, skulle i teorien vises på displayet til elektrikerens ozilloskop (spenningsmåler) når den settes inn i en vanlig norsk stikkontakt. Men glødepærenes tidsalder er deklarert avsluttet av EU og norske myndigheter – og da må vi finne oss i helt andre bølgemønstre. I første omgang er det de ”harmonikale“ som kommer i tillegg: overtoner av grunnfrekvensene. På samme måte som grunntonene i musikk har oktaver og derover igjen enda flere overtoner, så har strømmen sine ”harmonics“ som er “frekvensmultipler” av ordinære bølger: 100 hz, 150 Hz, 200 Hz etc. (for et europeisk strømnett). Virkelig dramatisk blir det først med brå endringer i sinusbølgen, såkalte ”transienter“ eller på engelsk ”micro surges“. Disse ultra-hurtige spenningene har gjerne sterkere utslag enn sinusbølgen fra grunnspenningen og forvrenger dermed det opprinnelige bølgemønsteret. Et slikt bølgekaos har heller ikke apparatene godt av. Riktignok var lydteknikerne og dataspesialistene tidlig ute med filtre som skulle beskytte deres dyrebare anlegg mot støyen som deres egne apparater hadde skapt. Slike filtre – innebygget i apparatet eller i et grenuttak eller bare satt inn i en stikkontakt – kan forlenge levealderen til maskinene betraktelig. Det kan virke overras-

28

naturterapeuten • mars 2011

Ralph-Raphael Kleiman

kende at det tok så lang tid før medisinen oppdaget at også mennesket måtte beskyttes mot el-støyen. Her kommer den modige kanadiske forskeren Dr. Magda Havas (professor for miljøstudier ved Trent University) inn i bildet: Hun har siden 90-tallet spesialisert seg på helseeffekter av elektromagnetisme og mobilstråling. Den tidligere forkjemperen mot sur nedbør og luftforurensning oppdaget at denne nye typen forurensning er mindre synlig, men enda mer gjennomgripende for mennesket og naturen. Se www. magdahavas.com Den finske forskeren Mikko Ahonen har gjort forsøk med «transienter» (skitten strøm) i russiske og finske skoler. Han hevder at transient-eksponering øker risiko for lungekreft, også blant ikke-røykere.

Andre mulige helseeffekter, ifølge Ahonen, er allergi og astma, diabetes og redusert søvnkvalitet. En underliggende mekanisme for disse plagene kan være ”glipper”: forstyrrelser av de såkalte gap junctions i proteinbroene mellom cellene. Det er i hvert fall helt klart at «dirty power» gir lav pH i blodet, og altså fører til forsurning i kroppsvev. Se beyondradiation.blogs.com De enkle skittenstrømsfiltrene til å sette i stikkontakten som ble brukt i Havas’ undersøkelse, har siden blitt en salgssuksess over hele verden (”Graham/Stetzer-Filter” og i Norge ”Dirty Power Filter“). Men Dr. Magda Havas er tydelig på at teknologien må videreutvikles – og at rensing må kombineres med forebygging. Byggebiologer i samarbeid med et tysk elektrofirma, har siden kommet med en forbedret variant som dekker et mye videre frekvensspekter og samtidig fyller EU-kravene om elsikkerhet (CE merke). Ledende terapeuter som Dr. Dietrich Klinghardt (valgt til ”årets lege” på verdensbasis av Global Foundation of Integrative Medicine i 2007) anbefaler å sørge for ren strøm i behandlingsrommene for å støtte helbredelsesprosessene. En fagkyndig byggebiolog kan hjelpe med måling av belastningen fra el-nettet og mobilstråling. På et slikt solid grunnlag vil han også kunne gi gode råd for tiltak. Se www.byggebiologi.org


Å forebygge skitten strøm:

Unngå forurensningsverstingene Prøv å eliminere kompaktlysstoffrør (”energisparepærer”) og lysstoffrør, samt verstingene blant elektroniske apparater, som for eksempel plasmaTV. Bruk minst mulig elektronisk utstyr – og sjekk hvor mye de enkelte maskinene forurenser. Der det ikke er noe strøm, er den heller ikke skitten. Dette er den best løsningen for soveværelset ditt: slå av sikringen! – eller mer elegant: la en liten

Å ”rense” skitten strøm...

maskinene dine hvis du bruker et kombinert skjermet grenuttak med skittenstrømfilter, overspenningsbeskyttelse og topolet bryter. Da har du mye mindre stråling mot kroppen – og maskinene har godt av renset strøm, pluss beskyttelse mot blant annet lynnedslag. Slikt utstyr burde være standard i ethvert kontor.

…i kursene: Sett inn et filter i en stikkontakt og sjekk effekten ved hjelp av monitoren som står i samme kurs. Bruk gjerne et grenuttak hvis du trenger flere filtre. De europeiske spesialistene på EMF og helse, med Dr. Gerd Oberfeld fra Salzburg i spissen, har samarbeidet rundt utviklingen av en forbedret utgave av Graham/Stetzers klassiske skittenstrømfilter. Denne premiumutgaven (”Alpha-filteret”) dekker et mye bredere frekvens-

Å måle skitten strøm...

…i strømkursen: Sett inn en skittenstrømsmonitor i en stikkontakt

Grenuttak med strømfilter

Strømfilter

dings gjøre det for deg: En nettavkobler (montert i sikringsskapet av elektrikeren) registrerer når det ikke er noe strømforbruk og kopler ut sikringen automatisk i den kursen det gjelder. Når du så skrur av nattbordlampa di før du legger deg, sier det ”klikk” i sikringsskapet – og du kan dermed sove i et rom helt uten spenning (strøm) i veggen, et rom helt uten elektriske felt og et rom uten skitten strøm. Nesten som å ligge i et telt i skogen… Kroppen takker med betraktelig bedre regenerasjon, mer melatonin, bedre immunforsvar etc.

…i rommet: For å måle hvor mye skitten strøm du reelt får i kroppen – for eksempel ved skrivebordet ditt - trengs det et profesjonelt LF (lavfrekvent) måleapparat. Eller ta kontakt med en byggebiolog som kan måle dette for deg. Et slikt apparat kan også måle…

På et kontor er det så å si umulig å unngå støy fra blant annet PC, printer og faks, men du kan dempe den ved hjelp av en skjermet kabel (til printer, PC etc.) og skjermet grenuttak. I tillegg kan du øke levetiden på

…i sikringsskapet og i hovedinntaket inn til sikringsskapet: Dermed kan du finne ut hvor mye skitten strøm du får ”levert gratis” utenfra: fra transformatoren eller mer sannsynlig smittet fra naboen.

spekter og er CE-merket (fyller EUkravene for el-utstyr). post@baldron.com

og les av belastningen per kurs. Du kan umiddelbart se effekten av et eventuelt skjermingstiltak - som når du setter inn et skittenstrømfilter i en ledig stikkontakt i samme kurs.

Ralph-Raphael Kleimann er gründer, terapeut og nettverksbygger, med en bred faglig bakgrunn. Han er lærer fra Tyskland, språkformer (kunstnerisk og terapeutisk bruk av språk) fra Sveits og er utdannet enhetsterapeut (hos Dr. Audun Myskja). I 2000 startet Kleimann forskningsinitiativet FIABE om blomstermedisin, som siden har ført til utviklingen av BALDRON Mistel-Tre-Essensene. På grunn av sin egen el-følsomhet, har Kleimann siden 2008 videreutviklet firmaet BALDRON til Norges eneste totalleverandør for måleapparater og beskyttelse mot elektromagnetisk stråling. Kleimann er flittig brukt som foredragsholder og spesielt engasjert i organisering av seminarer, symposier og utdanninger i regi av BALDRON Ideelle Forening. Se www.baldron.org, www.elsymposium.org, www.vannsymposium.no og www. byggebiologi.no

naturterapeuten • mars 2011

29


A kt u elt |

R al p h - R a p hael K leimann , B A L D R O N

Beskyttende briller i spesialfarget glass filtrerer ut kvikksølvandelen i lyset og korrigerer det kunstige og ensidige fargespekteret som kjennetegner dataskjermer, lysstoffrør og sparepærer.

Spørsmålet om lyskvalitet og lysforurensning blir mer og mer sentralt, spesielt i forbindelse med de såkalte energisparepærene (kompaktlysstoffrør) og diskuteres ofte også i sammenheng med skitten strøm. Samtidig foregår det mye forskning om lysets helseeffekter, og de nye innsiktene gjenspeiles i en rekke helseprodukter som kan bidra til bedre lys.

Lyskvalitet og lysforurensning

■ Blant annet var det først for 10 år siden at menneskekroppens spesielle sensorer for søvnhormonet melatonin ble oppdaget. Jo mer blått lys som treffer denne reseptoren, desto mindre melatonin produserer organsimen. Blått lys holder deg våken - men er samtidig stressfremmende. Gjennom blått lys i en bestemt bølgelengde (et område fra 435 til 440 nm) kan det også utløses fotokjemiske prosesser i øyet, noe som kan føre til skader helt inn til netthinnen. Profilerte miljømedisinere som Dr. Joachim Mutter (Tyskland) og

30

naturterapeuten • mars 2011

Dr. Dietrich Klinghardt (USA) har også pekt på den ”optiske kvikksølvforgiftningen” fra sparepærer og dataskjermer. Dr. Wunsch har lagt frem forskningsresultater om dette på flere medisinske kongresser og hos International Light Association. Kompaktlysstoffrør (sparepærer) forener i seg den «perfekte» kombinasjonen av skadevirkninger: blått lys, kvikksølvfrekvens og skittenstrøm med høye elektromagnetiske felt. Verre kan det ikke bli. Er så LED løsningen? Nei, den er bare mindre dårlig - foreløpig.

Og halogenpærer? Ja, det er jo bare en glødepære med en annen gass i, så den er ufarlig når det gjelder skitten strøm og kvikksølv. Det er bare det at fargetemperaturen i de vanlige utgavene er alt for kald og hard. Den gode nyheten er at til tross for feilinformasjonen som er veldig utbredt, så er altså ekte glødepærer ikke forbudt. Det er lov å bruke dem, og med litt fantasi er det til og med lov å lage og selge dem: Et genialt, tysk NGOinitiativ selger dem helt lovlig – ikke som lyspærer, men som terapeutiske varmekuler!


Å oppdage lysforurensning:

Lysdusj med opalglassreflektor

Å g jøre skaden mindre:

Med et enkelt og rimelig spektroskop i bukselommeformat, kan du enkelt sjekke lyskvaliteten rundt deg: den vakre regnbuen av dagslyset, det varme, kontinuerlige lysspekteret i glødepærene og de kalde, blå skjermene fra PC og TV. Disse, og alle andre kilder for usunt, forvrengt lys, vil bli avslørt ved et kort blikk inn i spektroskopet: bruddstykker og striper i stedet for en regnbue. Nei, dette er ikke noe lys for mennesker! Søppellys-detektoren gir deg noen flere muligheter: den gjør flimringen hørbar og viser verdien på et display. I profi-utgaven er den kombinert med en mobilstrålingsmåler. Da har du full kontroll på det som ikke gjør oss godt. Se www.baldron.com

Førstehjelp mot sparepærer: en spesiell skjermingsstrømpe tar vekk en god del av strålingen fra kompaktlysstoffrør. De tres på som en slags kondom. Kjekt å bruke i offentlige bygg der forskriftene av og til ikke tillater å skifte ut sparepærene.

Å beskytte øynene mot lysforurensning: Beskyttende briller i spesialfarget glass: Plager ved en kontorarbeidsplass er ofte sammensatt: Ved siden av elektriske felt fra maskinene og elektroinstallasjonene, spiller selve lyskvaliteten en rolle. Spesialbriller etter Dr. Wunsch’s indikasjoner filtrerer ut kvikksølvandelen i lyset (som ellers stadig aktiverer kvikksølvavleiringene i vevet og er en av hovedårsakene til trøtthet og eloverfølsomhetsplager!) og korrigerer det kunstige og ensidige fargespekteret som kjennetegner dataskjermer, lysstoffrør og sparepærer (inkludert pærer som sier at de lager naturlig dagslys). Dermed kan øynene slappe av i et varmt og naturlig lys. Brillene finnes også som «clip-on», altså til å sette på en vanlig brille.

Å velge rent lys:

Dagslysspekter

Kvikksølvlysspekter – LCDteknikk

“HEAT BALLS” er navnet på kultobjektet - og kampanjen er blitt en gigantisk suksess. En kreativ og herlig måte å undergrave EU-direktiver på. Se www.heatball.de I mellomtiden ser det ut til at den store løgnen om de såkalte energisparepærene er i ferd med å bli avslørt. Til og med i EU har man begynt å tenke om igjen. Ledende politikere drøfter nå en 180 graders snuoperasjon i lyspolitikken: glødepærene skal få sitt comeback - og kompaktlysstoffrør («sparepærer») skal forbys, til menneskets og naturens beste.

Helselamper etter byggebiologisk standard: Danell - en innovativ bedrift i Tyskland - har utviklet skjermede lamper i moderne design og med passende lyspærer. Dessuten skaffer de alt av skjermede kabler, grenuttak og elektroutstyr. Disse skjermede lampene (tak-, vegg-, ståog skrivebordslamper) har som regel mer enn 5 ganger lavere elektriske felt enn vanlige lamper, og gjerne 20 ganger lavere enn „moderne“ lamper med trafo. Disse kan fås med glødepærer eller også med (spesielt øyevennlig) halogen. Reduserte elektriske felt med spesialpærer og skjermingsspiral: Ved hjelp av dette sortimentet kan du langsiktig sikre deg glødepærer (5 W til 40 W) - til tross for EUdirektivet. Godt egnet er også spesielle lav-felt halogenpærer (15 W til 230 W). Med en spesiell adapter for halogenpærer, passer de i en vanlig glødepæresokkel («E14» og «E27»). Det elektriske feltet reduseres med faktor 10 ved bruk av Danells spesialutviklede halogenpærer med skjermingsspiral: ca 2,7 V/m istedenfor ca 28 V/m med vanlig glødepære. Se www.danell.de

Å lege med lysterapi:

Blant mange teknologier som bruker LED i kombinasjon med avansert datateknologi, finnes det én klassiker med en ikke-elektronisk oppbygging (“Rainbow-Flash”). Denne teknologien ble utviklet av Dr. Klinghardt og bruker ekte Dinsha-glass foran en spesiell lyspære-konstruksjon. Apparatet har meget gode referanser, spesielt for behandling av hyperaktivitet og autisme. Den blir også flittig brukt ved kroniske lidelser og for utrensing av tungmetaller, gjerne med spesifikk nosode eller legemiddel i lyskanalen for potensert effekt. Råd og informasjon om de beskrevne produktene finnes på www. baldron.com. post@baldron.com

naturterapeuten • mars 2011

31


N

O

N Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gr

avidite Behan t dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby - bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


M athj ø rnet |

Har turen ført til kuldegysninger og frost i kroppen, koker du aller først litt vann og nyter en kopp

Ingefær-te

Fjern skallet og ha kuttet eller revet fersk ingefær i en kopp. Hell over kokende vann og la trekke i fem minutter. Tilsett gjerne litt sitronsaft eller honning for smakens skyld. I tillegg til at te i seg selv varmer, er ingefær en urt med en varmende effekt. Ingefær virker i tillegg både krampeløsende og luftdrivende og er effektiv mot kvalme, manglende matlyst, dårlig fordøyelse og hikke. Ingefær kan hjelpe enten du har omgangssyke, reisesyke, er gravid eller får medisinsk behandling som gjør deg kvalm. Ingefær kan også være et smakfullt krydder i matlaging. Bruk den som tilsetning i supper av grønnsaker, kjøtt eller kylling. Hakket ingefær kan med hell kombineres med hvitløk og chili i wok. Roten kan syltes, og revet ingefær kan være et frisk innslag i dipper.

Etter en tur ute i gnistrende vintervær, hva bringer vel våren nærmere enn en nydelig

Fransk løksuppe (fire porsjoner) • • • • • • • • •

5 stk løk 5 båter hvitløk 2ss olivenolje 1 liter grønnsaksbuljong (utblandet) 1-2 stilker frisk timian 1 ts sukker 4 skiver daggammelt brød 2 dl revet hvitost salt og pepper

Skjær løken i tynne skiver. Surres i olje under omrøring til løken får en fin gyllen farge. Tilsett finhakket hvitløk mot slutten. Hell på buljongen og tilsett timian og sukker. La koke i 15 min. Tilsett salt og pepper. Sett ovnen på 225 grader. Hell suppen i 4 ildfaste suppeskåler. Legg på brødskivene og fordel osten over. Gratiner suppen i ovnen til osten og brødet får fin farge. Pynt gjerne med frisk timian før servering. Suppen serveres rykende varm.

naturterapeuten • mars 2011

33


info Green Magma – DBilder E T Gtil Naturterapeuten R Ø N N E P U LV E R E T Redaksjonen oppfordrer medlemmer og behandlere til å sende oss bilder fra egen praksis eller andre relevante situasjoner, for bruk i Naturterapeuten og på våre internettsider. Bildene må være digitalisert og i så høy oppløsning (så store) som mulig. Send via epost til redaksjon@nnh.no

• Supernæring • Superenergi • Superkraft for Har du spørsmål ring Svein tlf. 909 33 717 eller Ingund 480 55 068 immunforsvaret

Oljer til massasje og aromaterapi på

tur-helse.n a n . w o ww Natur & Helse er Norges største leverandør av oljer til det profesjonelle marked.

Nå lett tilgjengelig – gjennom Helios Distribusjon

• Bredt utvalg av oljer, naturlig hudpleie, røkelse og tilbehør

Hovedingrediensen i Green Magma er råpresset og tørket saft av grønt bygg-gress. Bygg-gress har et næringsinnhold som langt overgår vanlige grønnsaker og frukter. Klorofyllet (lagret solenergi) som virker svært rensende er høyaktuelt i vår forurensede hverdag.

• Gode priser – topp kvalitet

Green Magma er et av de mest rikholdige, velbalanserte og lettopptakelige næringsmidlene som noen gang er fremstilt. Mange problemer er forårsaket av mangel på bredspektret næring. Prøv Green Magma – favoritt som styrkemiddel for immunforsvaret

RABATT TIL MEDLEMMER I NNH

Import og markedsføring: Norsk Barley Juice Import 3114 Tønsberg.Tlf. 33 33 15 15, fax 33 33 07 77. Mob. 905 63 075. www.greenmagma.no

Registrer deg på www.natur-helse.no og få nye tilbud hver måned!

OG TIL STUDENTER

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

Distribusjon: Helios Distribusjon as, 3440 Røyken Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

ETERISKE OLJER

materapi o r A • Over 180 oljer på lager • Naturlig hudpleie • Naturlig badeolje og badesalt • Aromalamper og -dispensere • Røkelse • Kosttilskudd • Bøker og tilbehør

Leder ,repr. homøopati Johnnaturterapi Petter Lindeland Norges største skole innen Nestleder, repr. akupunktur/NSK 1981 Turid Jacobsen Kursdrift siden Nestleder, repr. fytoterapi/kinesiologi Kate Nilsen-Nygaard • Klassisk muskelmassasje • Akupunktur • Akupressur/ shiatsumassasje STYREMEDLEMMER: • Anatomi, fysiologi,

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

• Kraniosakralterapi • Lymfedrenasje

• Healing

• Soneterapi/refleksologi

• Ernæring

• Thaimassasje

Administrasjon: • 5-Elementsloven

• Spa-terapier •Generalsekretær: Polaritetsterapi Sigrun Kirkeberg • Urtemedisin •Sekretær: Øreakupunktur Elisabeth Trøen • Kinesiologi

NYHET

• Steinmassasje

Skippergata 9, 0152 Oslo Tlf.: 22 33 32 20 E-post: post@nnh.no - www.nnh.no

NYHET

Send til: Bio Medius Akademiet, Krumgt. 7, 0170 Oslo Eller ring: 22 93 13 40 eller send e-post: post@biomediusakademiet.no. Internett: www.biomediusakademiet.no Når du kommer fra Oslo S og går oppover Karl Johans

N

Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt:

• Kommunikasjon

Styrerepr. naturmed. aromaterapi Päivi Renaa sykdomslære, mikrobiologi • Qi-Gong •Styrerepr. Antistressterapi soneterapi/refleksologi Signe Heggelund • Meridianmassasje •Vararepr. Aromamassasje Carl-Erikredskap Farnesog • Psykologisk • Aromaterapi journalskriving Vararepr. Gustav Heggelund

O

GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter

NNHs sentralstyre

N

gate, så er Skippergata andre tverrgate. Du går til venstre og i det fjerde kvartalet finner du Loftsgaarden. Passerer du Astrup Fearnley-museet så er du kommet for langt. Skiltet for nr. 9 er litt vanskelig å få øye på, men det er oppe til høyre for den grønne porten hvor det står Loftsgaarden. Ring på NNHs ringeklokke og vi åpner! Velkommen!

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 01 2011  

Naturterapeuten 01 2011  

Advertisement