__MAIN_TEXT__

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Registeret for alternative behandlarar – frå styringsverktøy til commedia dell’arte? Mennesket i det trådløse samfunnet Farge, lyd, lukt og emosjon i fem element akupunktur Aminosyretilskudd – endelig i Norge nr. 4/2010 - 16. årgang - Løssalg kr. 65,-

www.nnh.no N

O

N

Inntrykk fra Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010


i nnhold |

naturterapeuten nr.4 – 2010

Farge, lyd, lukt og emosjon i fem element akupunktur

Mathjørnet: Verdas beste suppe?

• Side 14–16

• Side 32

•• Mors kjøttkaker, intensjonskraft og homøopati����������   4 •• Registeret for alternative behandlarar – frå styringsverktøy til commedia dell’arte?������������������  7 •• Mennesket i det trådløse samfunnet�����������������������������  8 •• Kurs i virvelsøyleterapi etter Dorn��������������������������������� 12 •• Fem element akupunktur ����������������������������������������������� 14 •• Medlemsfordeler��������������������������������������������������������������� 18 •• Aminosyretilskudd – endelig i Norge����������������������������� 20 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010����������������� 24 •• Helsepåstandsforordningen��������������������������������������������27 •• Potensering i praksis���������������������������������������������������������29 •• Fortynningar og potenseringar��������������������������������������� 30 •• Mathjørnet������������������������������������������������������������������������� 32

Mennesket i det trådløse samfunnet • Side 8–10 Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 21 01 37 00. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11 - 16 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Redaksjon • Redaktør Svein Johannessen, Bergen Telefon 909 33 717 • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • E-post: redaksjon@nnh.no

Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år.

Annonser

Opplag: Ca. 3.000

Elisabeth Trøen E-post: annonse@nnh.no

Trykk: Gunnarshaug trykkeri


K ommentar |

john petter lindeland

Mors kjøttkaker,

intensjonskraft og homøopati

D

å eg las artikkelen til Are Thoresen i Naturterapeuten nr. 3/2010, dukka omgrepet mors kjøttkaker opp som ein analog referanse. Dei fleste meiner desse er dei beste. Så kan ein spørja seg om det er intensjonskrafta og kjærleiken frå mor som gjev kjøttkakene den gode smaken, eller fordi ho har den beste oppskrifta, dei beste råvarene, fordi dette er min opphavlege smaksreferanse - eller rett og slett fordi mor er mor! Eg kan sjølvsagt ikkje gje noko fullgodt svar på dette. Kanskje er det ein kombinasjon av alle dei faktorane eg nemner, eller kanskje det berre er rein innbilling. Kanskje far sine er like gode. Når eg les det A. Thoresen skriv, får eg heller ikkje noko svar på det som var utgangspunktet for innlegget. Dei døma som er framlagt, er rimeleg tynne og lite karakteriserande som referanse til intensjonskrafta sin verdi for produktkvalitet eller behandlingsprosess/resultat. Det same ville gjelda i ein vitskapleg kontekst. Og eg trur også han mistolkar S. Hahnemann ved å lausriva sitata i fragmenterte dømer og gjer intensjonen til noko mystisk eller ordlaust. Les ein skriftene til S. Hahnemann finn ein raskt ut at han langt i frå var nokon mystikar i fagleg forstand, men ein rasjonell vitskapsmann som bygde homøopatien etter naturvitskapleg metode.

Neste utgave kommer i mars 2011. Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. februar. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

4

Organon og Hahnemann

Thoresen viser til blant anna til § § 265 og 288 i Organon som utgangspunkt for ”å rette leserens oppmerksomhet mot en ganske annen side av prosessen med å produsere remediene selv, nemlig betydningen av produsentens eller terapeutens innsikt i og kunnskap om remediet, hans intensjon i helbredelsesprosessen. Hahnemann har observert dette aspektet

naturterapeuten • desember 2010

med hensyn til produksjonen av remedier og i selve helbredelsesprosessen, og antydet deres eksistens i § § 265 og 288.” Eg finn ingenting i desse tekstene eller i fotnotene som underbyggjer ein slik påstand med referanse til produksjon av remedie/medisin. Heile § 288 er via organisk magnetisme eller mesmerisme. I dag ville ein kalla dette healing. S. Hahnemann anerkjenner fullt ut at einskilde menneske har slike gåver/talent. Slike menneske vil på same måte som eit homøopatisk middel kunne påverka livskrafta og føra til ei heling. Thoresen burde ha starta med å referera til fotnote til § 264 som seier: ”Den sande helbredelseskunstner må have autentiske lægemidler i perfekt stand til rådighet, viss han skal kunne forlade (stole) sig på deres terapeutiske virkning. Han må selv vide at de er ægte”. 1) I fotnote til § 271 skriv han også: ” Indtil det tidspunkt, hvor staten bliver klar over nødvendigheten af at have perfekt tilberedte homøopatiske lægemidler og får dem tilberedt af en dygtig, objektiv person, så de uden beregning kan gives til de homøopatiske læger i landet, som har lært helbredelseskunsten på homøopatiske hospitaler, har aflagt teoretiske og praktiske prøver og således blevet autoriserede. På denne måde vil lægen være sikker på kvaliteten af disse guddommelige helbredelsesmidler og vil kunne give dem gratis til enhver syg, rig eller fattig.” Det sentrale for S. Hahnemann var råstoffa sin autensitet og at dei er laga nøyaktig etter dei prosedyrar han har førevist. Så lenge desse føresetnadane ikkje er tilstades, bør terapeuten laga sine eigne remediar - ikkje som prinsipp og med ein mystisk intensjon som bakteppe, men på grunn av autensitet og kvalitet.


Vitskapleg kontekst

”Flere terapeuter jeg har snakket med har observert at de remediene man har laget selv, kanskje i nødfall, har hatt en langt sterkere virking enn man kan observere i den vanlige praksisen med apotekkjøpte remedier”. Så lenge ikkje Thoresen og andre kan visa til samanliknande forsøk, blir døma det er referert til ståande som gode forteljingar. I ein vitskapleg kontekst er dei verdilause. Vidare refererar A. Thoresen til den tyske naturterapeuten Marie Rytter og antroposofiens grunnleggjar, Rudolf Steiner - med utsegn om at ”det egentlig ikke kom an på selve legemidlene eller selve behandlinga, men på den bevissthet eller intensjon denne var ledsaget av” og at ”i virkeligheten kommer det ikke an på selve substansene, men på hvordan substansene behandles under fremstillingen.” Kommentar: det er alltid vanskeleg å forholda seg til utsegn som er framført som motsetningar. For meg blir det vanskeleg å akseptera at det eine utelukkar det andre. Utgangssubstansen har ein kvalitet/

Merverdiavgift etter 1.1.2011

verdi og den farmakologiske prosessen ein annan. Til saman utgjer dei ein heilskap som ein på mange måtar ikkje kan førestilla seg lausrive frå kvarandre.

Etter årsskiftet er det tre grupper av behandlere som ikke må betale moms på tjenester innen alternativ behandling:

Pasientrelasjon

1. Helsepersonell med autorisasjon eller lisens etter Helsepersonelloven

Eg har sjølvsagt ikkje store innvendingar når Thoresen skriv at ”tilstedeværelsen av en innsiktsfull, kunnskapsrik terapeut er av det aller største betydning” for eit godt behandlingsresultat. Dette er allmenn menneskelege erfaringar som dei fleste av oss har observert i mange av livets samanhengar. Det blir likevel feil å ta dette med i ein kontekst der utgangspunktet var å undersøkja om remedie/medisin blir av betre kvalitet om ein lagar dei sjølve eller ikkje. Det positive med Are Thoresen sin artikkel, er at han hjelper oss til å retta merksemda mot den farmakologiske kvaliteten av homøopatiske remedie og marknadssituasjonen. Det kunne vera utgangspunkt for ein annan artikkel.

2. Alternative behandlere som er registrert i det frivillige registeret for utøvere av alternativ behandling (Utøverregisteret i Brønnøysund)* 3. Alternative behandlere som har momspliktig inntekt under kr 50 000 i løpet av et år. Unntakene for en rekke behandlingsformer opphører altså fra årsskiftet. *) OBS; det er terapeuten som er fritatt fra momsplikten, uavhengig av hvilken organisasjon man er registrert via og uavhengig av hvilken behandlingsform man er registrert med.

1)S  . Hanemann: Organon 6. utgåve – Thaning og Appel – omsett til dansk av translatør Jan Als Johansen

Varesalg er momspliktig. Ulike medisiner, tilskudd, utstyr etc. er varer. Dersom klient/pasient får medisin, omslag eller annen vare under selve konsultasjonen og dersom dette er inkludert i konsultasjonsprisen, er dette ikke mva-pliktig. Dette må ikke praktiseres slik at det blir skjult varesalg.

john.petter@ notteroynaturmedisinske.no

For mer informasjon se www.lovdata.no.

naturterapeuten • desember 2010

5


N

O

N Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gr

avidite Behan t dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby - bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


K ommentar |

john petter lindeland , leiar N N H

Registeret for alternative behandlarar –

frå styringsverktøy til commedia dell’arte? John Petter Lindeland

Commedia dell’arte – eller farsen - er i fylgje Store norske leksikon kjenneteikna av ein form for komedie der grovkorna folkeleg humor, typefigurar, situasjons- og lytekomikk, innvikla og usannsynlege intrigar er ein del av ingrediensane.

Leiar NNH

■ Sjangeren kan brukast ved mange

høve, og har den innslag av satiriske element, kan den også vera utfordrande for dei som sit i maktposisjonar. Humor og sjølvironi er som dei fleste veit salt i sjela for alle som meiner at posisjonen deira er gudgjeven. Vanlegvis er det kreative sjeler med meir eller mindre faste inntekter som har vore den største bidragsytaren når det gjeld idear og tekstutforming. Denne trenden ser nå ut til å snu. Innan feltet alternativ behandling har det statlege styringsverket funne ut at dei også skal bidra med sitt innan denne sjangeren. Dette kan utan tvil vera med å heva nivået til nye høgder. Og der i garden manglar det ikkje på fantasi, sjølv om utgangspunktet både kan vera knuskturr juss og krumbøygd politisk retorikk. I denne samanhengen handlar det ikkje om systemkritikk eller sjølvironi, men om tøying og bøying av forskriftsintensjonar innan eit felt som er kjenneteikna av sprikande staurar og mange småkongar/ dronningar. Eg talar her om Helsedirektoratet si godkjenning av Foreningen til sikring av merverdiavgiftsfri akupunktur. Jo, du las rett. Nå har altså Helsedirektoratet opna opp for at interesseorganisasjonar også skal få sin rettmessige plass i registeret og gje registreringsrett for medlemma deira, sjølv om det i registerforskriftene tydeleg står at det berre er utøvarorga-

nisasjonar som kan bli godkjent. Kva kan det neste bli? Ein idé kunne vore å gjera om alle organisasjonsnamna som til nå er godkjent og kalla dei respektiv Foreningen for sikring av merverdiavgiftsfri kinesiologi, homøopati, naturterapi osb. På denne måten hadde ein forandra heile registeret til å vera eit reint meirverdiregister for feltet og leggja på is alle intensjonar om å skilja dei seriøse mot dei useriøse og samstundes skapa ein standardisering i namnetilfanget som gjer det lettare for publikum å orientera seg i denne jungelen av kryptisk ortografi. Etter nærare ettersyn viser det seg at den nye foreininga har adresse Kongens gate 12, 0152 Oslo. Altså lik adresse som Norsk Akupunkturforening (NAFO). Det skal ikkje så mykje fantasi for å tenkja seg fylgjande: NAFO har søkt om autorisasjon for akupunktur. Søknaden er av ulike årsaker endå ikkje handsama av Helsedirektoratet. Same foreining har samstundes uttala seg kritisk om nåverande register og vil korkje ha noko med dette eller SABORG å gjera. Dessutan kan ein også tenkja seg at registreringsrett i registeret vil sjå ut som ein light-aksept av nemnte ordning og dermed svekka autorisasjonssøknaden. Kva gjer ein så, når ein ikkje har lagt ein plan B? Jo, ein skapar ein ny foreining med kanskje kopierte vedtekter av moderforeinin-

ga og søkjer med nytt namn. Dermed har ein på ein ”smart” måte redda dei av medlemma som ikkje er autorisert helsepersonell frå momshelvetet og kan samstundes gå rundt med kvite hender og oppstopparnase. For Helsedirektoratet sin del kan det sjå ut som om dei fullstendig har forlate alt som kunne minna om ein vilje til fagpolitisk engasjement innan feltet. Jussen har slukt politikken og plassert den i kjellaren saman med andre motkulturelle spirer. Der kan dei drøyma om nye forskriftsvårar ein gong i framtida som tek på alvor intensjonane i både Aarbakkeutvalet og Ot. pr. nr. 27 Om lov om alternativ behandling. I mellomtida rår meiningsløysa som næringsrik gjødsel for særinteresser, karismatikarar og fragmenteringsapostlar. Det minste ein kunne forlanga i denne samanhengen, var at Helsedirektoratet hadde brukt sin juridiske kløkt til å presisera at det skal vera konsistens mellom namnet på organisasjonen og intensjonen/orda i forskriftene. Ikkje ein gong det har dei klart. Og kanskje det mest alvorlege ved eit slikt vedtak, er undergravinga av respekten overfor brukaren/pasienten. Dei hadde fortent eit registert som skapar tillit og tryggleik, og ikkje forvirring gjennom ei useriøs framtoning.

john.petter@ notteroynaturmedisinske.no

naturterapeuten • desember 2010

7


A kt u elt |

T rine H amn v ik , K raniosakralterape u t M N N H reg .

Mennesket i det trådløse samfunnet Stråling, helse og bevissthet Det andre internasjonale symposiet om elektromagnetisme ble arrangert i Oslo 16.-19. september 2010. Takket være iherdig arbeid fra ildsjelene i foreningen Baldron og deres støttespillere, klarte symposiet å samle dyktige forskere og terapeuter fra inn- og utland.

8

naturterapeuten • desember 2010

■ Gjennom interessante foredrag og workshoper formidlet de den siste utviklingen i forskningen når det gjelder påvirkningen fra elektromagnetiske felt og hva som kan gjøres for å minske de helseskadelige effektene og behandle de som utvikler el-overfølsomhet.

Statens og Folkets strålevern Hva vet den norske mann og kvinne om hvordan elektromagnetiske felt påvirker helsen? Vi har Statens strålevern som burde vært den selvfølgelige kilden til informasjon og vakthunden på området. Dessverre, ifølge Sissel

Halmøy fra den nye organisasjonen Folkets strålevern, kan vi ikke stole helt på informasjonen som kommer derfra. Symposiet startet med hennes levende oppsummering av de årelange diskusjoner Foreningen for Elektrosensitive (FELO), Miljøvernforbundet og andre har hatt med Statens strålevern for å få disse til å godta at det finnes forskning som viser at elektromagnetiske felt kan være et problem for folkehelsen. Etter et Brennpunktprogram i 2008 fikk de endelig igjennom sitt krav om at det skal opplyses hvor mobiltelefonsenderne befinner seg. Folkets strålevern mener 10


sosial oppførsel. Det er et illevarslende tegn at grå stær nå har begynt å bli rapportert hos så unge som 15 år gamle barn.

som kunne gi helseskader. Nyere forskning viser at dette er feil. Selv de ekstremt lave frekvenser (3 Hz–3 kHz) som befinner i nærheten av høyspentmaster, transformasjonsstasjoner og jordkabler, har en ganske sikker sammenheng med leukemi hos barn og voksne. Det er en sannsynlig sammenheng også med andre helseskader, som hjernesvulster.

Mobil- og andre sendere

Ildjsel og initiativtaker Ralph-Raphael Kleimann i foreningen Baldron (Foto: Trine Sveia/NNH)

µW/m² bør være en absolutt maksimum grenseverdi for elektromagnetiske felt. Statens strålevern holder fast ved sin anbefalte grenseverdi på 10.000.000 µW/m².

Våre barn Mange foredragsholdere kom spesielt inn på barns situasjon. Barn blir mye sterkere påvirket av elektromagnetiske felt enn voksne. Mens oppvarmingen av hjernen fra en mobiltelefon på voksne bare går noen centimeter inn, blir hele hjernen til et lite barn påvirket. De elektromagnetiske feltene kan forstyrre læringen i skolene og gi anti-

Ifølge forskning som bare tar hensyn til avstanden til mobilsendere, er det ingen klar sammenheng mellom disse og el-overfølsomhet. For å få bedre forskningsresultater, må effekten av sendere måles inne i den enkeltes leilighet. Det kan stå andre bygninger mellom leiligheten og senderen, eller være andre lokale forhold som gjør at effekten av senderen blir mindre eller større enn bare avstanden skulle tilsi. På nettstedet www.finnsenderen.no finnes informasjon om hvor mobilmaster befinner seg. Informasjon om andre sendere som radio, tv og det nye nødnettet mangler dessverre. Nødnettet (tetra-nettet) viser seg å være verre for el-overfølsomme enn vanlige sendere i mobilnettet. Det finnes foreløpig ikke forskningsresultater som gir svar på om vanlige trådløse nettverk til hjemmebruk kan gi helseskader. Å holde en mobiltelefon mot øret fører til at blod/hjerne-barrieren mister sin beskyttende funksjon etter en sammenhengende samtale på rundt 5 minutter. Dette skjer også hos friske mennesker. De tar 3 - 5 timer før barrierens funksjon blir normal igjen. Ved hyppige korte samtaler med litt pause i mellom, skjer ikke dette. Det finnes databrikker som kan settes på mobiltelefoner for å nøytralisere den helseskadelige effekten.

”Skitten” elektrisitet (Voltage transients) Strømmen som kraftselskapene produserer og som leveres gjennom ledningsnettet, har en frekvens på 50 Hz. Når den når fram til våre hjem, er den ikke lengre en ren frekvens. Den har blitt ”skitten”. Grunnfrekvensen har blitt forstyrret av elektriske apparater som er koblet til ledningsnettet. Elektronisk styrte innretninger som induksjonsovner, vaskemaskiner, pumper, flatskjermer, sparepærer og dimmere slår kontinuerlig av/på strømmen for å styre effekten. Dette skjer hos naboen og hjemme hos den enkelte. Resultatet er skarpe forandringer i frekvens og styrke i det elektromagnetiske feltet. Vanligvis ligger forstyrrelsene i frekvensområdet 3 kHz - 100 kHz, og de sprer seg videre gjennom ledningsnettet. Denne forstyrrelsen gjør at vi for eksempel ikke bør oppholde oss nærmere enn 2 - 4 meter fra en sparepære. Det er fremdeles ikke så mye forskning på den helsemessige effekten av denne ”skitne” elektrisiteten. I tillegg til å kunne gi el-overfølsomhet, ser det ut som disse frekvensene kan forstyrre læring i skolene og gi antisosial oppførsel, øke plasma-glukosenivået hos diabetikere og øke symptomene for MS- og tinnituspasienter.

Elektromagnetiske felt Rundt alle elektriske ledninger og maskiner det går strøm igjennom, er det et elektromagnetisk felt som pulserer i samme frekvens som strømfrekvensen. Alle som befinner seg i nærheten av disse blir påvirket av feltene, men effekten faller raskt med avstanden til ledningene eller andre kilder. Tidligere trodde de fleste forskerne at det bare var de ioniserende frekvenser (røntgenstråler og gammastråler)

Uønsket blått lys Lyset fra flatskjermer, lysstoffrør og sparepærer har en unaturlig høy andel lys i nærheten av ultrafiolett. Denne økte mengden av blått lys kan for mange være årsaken til helseplager når de oppholder seg i nærheten av disse kildene. For de som har dette problemet

naturterapeuten • desember 2010

9


A kt u elt |

T rine H amn v ik , K raniosakralterape u t M N N H reg .

finnes det spesielle briller som filtrerer bort blått og ultrafiolett lys.

Musikk I våre hjerner er det mange ulike frekvenser som er aktive. Forskning viser at frekvensaktiviteten i våre hjerner påvirker frekvensaktiviteten hos andre mennesker i vår nærhet, og omvendt. For eksempel vil måling gjort på en lærer og en elev som er på ”bølgelengde” vise mønstre som ligner hverandre. Det er derfor sannsynlig at elektromagnetiske felt vil være i

til å gå naturlig diagonalt. Rytmiske øvelser og bruk av musikk og lyd med naturlige overtoner inngår i hans behandling.

Næring Når celleveggene blir utsatt for effekten av elektromagnetiske felt, forstyrres cellenes energiomsetning og mengden frie radikaler som dannes, øker. Når nivået av frie radikaler blir høyere enn kroppens antioksidantkapasitet, begynner de å skade DNA. Ulike antioksidanter er effektive i

”regnbuen”, spesielt fra de tre gruppene liljefamilien (løk, asparges, aloe vera), korsblomstfamilien (kål) og blå planter (blåbær, krekling). Sammen gir disse tre gruppene næringsstoffer som flettes sammen til et godt forsvar mot påvirkningen fra elektromagnetiske felt.

Geopatisk stress Geopatisk stress (jordstråler) kan øke effekten fra elektromagnetiske felt kraftig. Den tyske byggebiologen Heiko Wenner understreker at det er spesielt viktig at soveplassen ikke er plassert over vannårer eller krysningspunkter. En indikasjon på at kroppen ikke har fått den rette typen hvile, er om vi sover som en stein og likevel ikke ønsker å forlate sengen om morgenen. Kroppen forsvarer seg mot slike forstyrrelser så lenge den kan, deretter gir den opp og går over i resonans med den forstyrrende frekvensen. Når dette skjer, overstyres kroppens sunne frekvenser.

El-overfølsomhet?

Foto: Thomas Boulvin

stand til å forstyrre hjernens aktivitet. Ved ”Institute of Communications and Brain Research” i Stuttgart bruker Dr. Günter Haffelder musikk i behandling av barn med lærevansker, slagpasienter og el-overfølsomme. Når Mozarts musikk blir spilt slik den opprinnelig ble spilt, kan den stimulere hjernen til å produsere alle sine endorfiner samt harmonisere hjernens frekvensaktivitet. Her i Norge bruker lege Audun Myskja lyd til å harmonisere det retikulære systemet. Et hyppig symptom han finner hos eloverfølsomme er at de mister evnen

10

naturterapeuten • desember 2010

ulike deler av cellene. Behandling ved hjelp av kosttilskudd må derfor i følge Dr.med. Gerd Oberfeld fra Salzburg, bestå av mange typer antioksidanter for å være effektiv. Om insulinreseptorene i celleveggene er skadet, mister cellene evnen til å ta opp glukose, og cellen sulter. Det er viktig å styrke tarmenes immunsystem når vi blir påvirket av forstyrrende frekvenser. Audun Myskja understreker at om vi trenger probiotika, er det viktig at vi får alle stammene og ikke bare som det nå er vanlig, enkelte bakteriegrupper. Vi bør spise

Mitt inntrykk etter dette symposiet er at det vanligvis ikke finnes en enkelt forklaring på hvorfor mennesker mister sin helse på grunn av elektromagnetiske felt. Elektromagnetiske felt ser ofte ut til å ikke være den eneste årsaken til plagene. Geopatiske forhold, påvirkninger av tungmetaller som amalgam, lyspåvirkning fra flatskjermer og sparepærer, ”skitten” elektrisitet, mugg, svekket immunforsvar i tarmene og så videre, virker også inn. Krysskoblinger er trolig ikke unntaket, men regelen Det er derfor ikke så rart at de dominerende symptomene kan variere.

Videre lesning Nettutgaven av denne artikkelen som finnes på www.nnh.no forteller mer om behandlingsmetoder og har henvisninger til foredragsholdernes nettsteder og andre aktuelle sider. Elsymposiets offisielle sider finnes på www.elsymposium.org. trinehamnvik@gmail.com


HG NATURKLINIK MICHELRIETH Holistic Natural Healing Therapies for the Body, Soul and Mind N

O

- Rest is Healing Wonderfully situated on the edge of the Spessart forest in Bavaria, Germany, you will find HG NATURKLINIK MICHELRIETH, your “House of Health”. For almost 25 years, we have been offering a tried and true synthesis of naturopathy and conventional medicine, drawing from a broad array of diagnostic and therapeutic options. The one-of-a-kind concept of “Healing via the Nervous System” has helped the “House of Health” make a name for itself internationally. Patients from more than 80 countries have come to us seeking help and healing, as do those from our immediate surroundings.

- Healing via the Nervous System The treatment concept at HG process which encompasses all NATURKLINIK MICHELRIETH mental and physical aspects. is based on holistic healing encompassing the body, soul and mind. Diseases and Conditions The therapeutic goal is the activation of the body’s self-healing powers through the application of three main principles of treatment: relaxation of the nervous system, detoxification, and a rebuilding

• Cardiovascular disease • Diabetes and metabolic diseases • Respiratory and skin diseases • Musculoskeletal system diseases • Tumors • Exhaustion and burnout

HG NATURKLINIK MICHELRIETH

Healing via the Nervous System

Shut Phone: +49 (0) 9394 / 801-0 t to le servic E-mail: info@naturklinik.com Frankfaunrd from e t Air port Internet: www.naturklinik.com

97828 Marktheidenfeld-Michelrieth • Germany • Löwensteinstr. 15

N

Faglig oppdateringskalender Oversikt over kurs og seminarer nnh godkjenner som faglig oppdatering for sine medlemmer 5. – 6. februar 2011: Kasuskonferanse for homeopater Arrangør: Medisinfagskolen og SIKH Sted: Tønsberg 2. – 3. april 2011: Fagseminar i biologisk medisin Immunterapi med hovedfokus på ME og immunforsvaret Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin Sted: Håndverkeren konferansesenter i Oslo 19. – 21. august 2011: Virvelsøyleterapi etter DORN – begynnerkurs 26.–28. august 2011: Virvelsøyleterapi etter DORN – påbygningskurs Arrangør: Heilpraktiker Sven Koch og Naturterapeut MNNH reg. Gunnar Johan Helliesen Sted: Stavanger Følg med på www.nnh.no

BESTILL DITT EKSEMPLAR AV

Avtaleboken 2011 F oto : D e r m a n o r / C a r i ta Pa r i s

for alle typer salonger, klinikker og terapeuter innen ulike bransjer som naturmedisin, hud-, hår- og skjønnhetspleie.

Innhold: • Presentasjon av leverandører til bransjen • Skoler og utdanningstilbud • Leverandør- og adresseoversikt • Produktregister • Fem avtalekolonner pr. dag • Solid innbinding m/permomslag • Kalender fra 1.jan 2011 til 31. jan 2012 Priser: Ordinær pris pr. bok kr. 350,- eks. mva/porto Abonnement pris kr. 300,- eks. mva/porto.

Send din bestilling til: avtaleboken@argusgruppen.no Argus Gruppen, Sandakerveien 76 E, 0483 Oslo - Tel: 21 51 31 00 - Fax: 21 51 31 02


A kt u elt |

H eilpraktiker G u nnar J ohan H elliesen , N at u rterape u t M N N H reg .

Kate Nilsen-Nygaard måler med millimeters nøyaktighet beinlengdeforskjellen.

Kurs i virvelsøyleterapi e 27. - 29. august 2010 kom Sven Koch fra Freiburg til Stavanger for å lære bort Dornmetoden. 12 spente og forventningsfulle deltakere fra Narvik i nord til Farsund i sør, Gjøvik i øst til Bergen i vest hadde kommet. For første gang i Norge skulle beinlengder sjekkes og virvellegemer dyttes på etter Dorn-metoden, som viste seg å være meget effektiv. ■ Deltakerne fikk først en teoretisk innføring i metodens opprinnelse, anatomi og teknikk. Så en stegvis visning og øving på hele metoden på virvelsøylen og utligning av beinlengdeforskjeller, som er basis for Dorn-terapien. Alle grep ble vist, og vi øvde på hverandre. Vi gjentok til stadighet grepene, og hver deltaker fikk en hel behandling. Det er viktig

12

naturterapeuten • desember 2010

å lære å kjenne arbeidet både som terapeut og pasient.

Beinlengdeforskjell

Millimeterange beinlengdeforskjeller ble utlignet med enkle midler. Blokkeringer ble løst og forutsetninger for fri bevegelse kom på plass. Det er et faktum at ulik beinlengde setter opp spenninger på

lendevirvel-, brystvirvel- og halsvirvelsøylen. Et resultat av dette kan være ryggsmerter, nakkesmerter, smerter i bein og armer og hodeverk.

Iliosakralleddet, Lumbal

Iliosakralleddet viste seg å være forskjøvet hos noen av kursdeltakerne. De hadde stor glede av å kjenne hva det betydde å få dette justert


Rotasjonsblokkert cervical processus spinosus sjekkes med persillerotgrepet. Sven Koch hjelper Turid Jacobsen.

tter Dorn

sammen med L5 i forhold til beinsmerter.

Thoracal, Cervical Påvirkning av brystvirvel- og halsvirvelsøylen ble også demonstrert og øvd på. Her gjaldt det å holde

tunga bent i munnen, for nye begrep ble lært bort. Vi skulle gjøre det Dornske håndgrepet, U-grep og persillerotgrepet. Terapeutene ble tipset om viktigheten av å stille diagnose, teste, utføre korreksjonen for så å teste om utført arbeide gav resultater. ”Snakk med meg”, sa Sven Koch til

kursdeltakerne. Nå var vi pasienter. ”Føles smerten som et punkt, en strek eller en flate?” Dette var ikke Dorn, men en meget nyttig framgangsmåte i diagnostiseringen. Hva var årsaken til lidelsen? Det kunne være mange forskjellige årsakssammenhenger, men organismen forholder seg til en om gangen. Så kunne opplevelsen av lidelsen flytte på seg. Det kunne være at smerteopplevelsen endret lokasjon ettersom behandlingen skred framover. ”Hva vil denne kroppen at du skal gjøre med den”, spurte han oss? ”Behandle”, svarte vi! Da ble læreren fornøyd.

Etter endt behandling hos terapeuten fikk pasienten med seg hjem øvelser til egenbehandling.

Kurs Tilbakemeldingene var at Dorn-kurs ville deltakerne ha igjen. I løpet av 2011 blir det arrangert begynnerkurs i Bodø og et nytt begynnerkurs samt påbygningskurs i Stavanger. For å kunne delta på påbygningskurset må man ha deltatt på begynnerkurs. Kursene er godkjent av NNH som faglige oppdateringskurs. Følg med på www. nnh.no for informasjon og påmelding.gunnar.helliesen@lyse.net

naturterapeuten • september 2010

13


T erapi |

H enrik M athisen , A k u p u nkt ø r M N N H

Å se, lytte, spørre og føle, ofte omtalt som ’de fire undersøkelsene’, står sentralt i diagnosen i kinesisk medisin. I denne artikkelen ønsker jeg å se på hvordan vi bruker disse i fem element akupunktur for å gjenkjenne fargeutstrålingen i ansiktet, lyden i stemmen, kroppslukten, og den dominerende emosjonen. I tillegg har vi det å lukte, som inngår i det å lytte, da ordet for å lytte og lukte på kinesisk er det samme.

Farge, lyd, lukt og emosjon i

fem element akupunktur

■ Den retningen innenfor den klassiske akupunkturen som blir omtalt som fem element akupunktur vender sin oppmerksomhet til de fem elementene Tre, Ild, Jord, Metall, og Vann. Vi er alle ulike sammensetninger av de fem elementene. Slik vi ser det i fem element akupunktur er det ett av elementene som setter sin helt unike signatur på hver og en av oss, og som gir oss vår individualitet, både fysisk, mentalt og sjelelig. Dette elementet blir omtalt som den underliggende årsaken til ubalanse/ sykdom (engelsk: the causative factor of disease), eller det konstitusjonelle elementet. Et element i ubalanse vil manifestere seg med sin bestemte fargeutstråling, lyd i stemmen, kroppslukt og emosjon. Det er signalene til det konstitusjonelle elementet som vil tre klarest frem, spesielt når vi er under følelsesmessig stress og press. For å gjenkjenne dette elementet ved hjelp av farge, lyd, lukt og emosjon, må vi bruke sansene våre gjennom å se, lytte (lukte), spørre og føle.

Farge

Det konstitusjonelle elementets utstråling av farge viser seg i ansiktet. De som har Tre som sitt konstitusjonelle element vil ha et grønnskjær, Ild vil ha rød eller mangel på rød (ofte en grå eller hvitaktig farge).

14

naturterapeuten • september desember 2010 2010

Henrik Mathisen, akupunktør MNNH

Jord vil ha gul, Metall hvit og Vann blå/sort. Samtidig er ikke grønn bare grønn. Alle mennesker er forskjellige, og alle Tre-typer vil ha sin unike grønnfarge. I naturen kan vi se et utall av ulike nyanser av grønt, noen med litt gult i seg, andre med noe blått. Sammensetningen av farger gir oss mer informasjon om sammensetningen av elementene i en person, hvilke som er mer dominerende og hvilke som er mer i bakgrunnen, samt graden av balanse og ubalanse. Det kan høres enkelt ut nok ”å se” som et diagnostisk hjelpemiddel. Det er enkelt nok å se litt gult i ansiktet her, litt rødt der og kanskje litt

grønt. Men når det gjelder ansiktsfargen er det ikke selve hudfargen vi søker å få øye på, men mer en sjattering eller fargenyanse, en utstråling som krever et mer subtilt blikk for å gjenkjennes. Elementfargen oppfattes ikke når vi stirrer, men gjenkjennes snarere når vi for eksempel kaster et kort blikk på ansiktet. Det er som om vi må åpne våre ”indre øyne” sammen med de ytre for at elementfargen skal tre frem for oss. Som terapeut ligger det en konstant utfordring i det å se med et friskt blikk, uten forutinntatthet. For hva innebærer det å virkelig ”se” en ting? Når vi ser et tre, og vi mentalt inni oss sier ”å, et tre”, ser vi da egentlig det treet vi har fremfor oss, eller ser vi kun vår egen mentale ide om hva et tre er? Legger vi merke til treets unike form, hvordan det vibrerer av liv, det som er unikt for akkurat dette treet? Ser vi menneskene som kommer til oss slik de er akkurat nå, eller ser vi dem med forutinntatte øyne, ”han er sånn og slik”, når vi ser dem igjen? Evner vi å se med et helt åpent og nytt blikk, uten å blande inn vår egen historie?

Lyd

Det å lytte kan ligge på flere nivåer. Vi lytter naturlig nok til innholdet i det som sies. Men for å lytte til signalene fra elementene og organene, innebærer ikke det bare å lytte til


ordene som klienten formidler. Med våre ”indre ører” må vi også lytte til hvilken kvalitet og energi som ligger i stemmen, hvordan noe sies. Ligger det en bestemt følelse bak stemmen? Å virkelig være lyttende, krever at vi er stille og mottagelige i vårt indre. Lytter vi virkelig til det som blir sagt, eller hører vi bare det vi vil høre? Er vi lyttende eller venter vi bare på et opphold, slik at vi kan komme til med det vi selv har å si? Et element i ubalanse vil uttrykke seg i form av en bestemt lydkvalitet i stemmen. Tre-elementet vil uttrykke seg som det kinesisk medisin kaller en ”ropende” stemme. Den er ikke nødvendigvis høylytt (selv om den kan være det). Den kan også være kantete, oppstykket og poengterende, kvaliteter stemmen ofte får når vi er irritert og det ligger en anspenthet bak. Ild vil ha latter i stemmen, lik flakkende livlige flammer, eller ”mangel på latter”, som gjerne viser seg som flathet og livløshet, som om ilden har dødd ut. Jord vil ha en syngende stemme som svinger opp og ned. Kvaliteten kan minne om en myk stemme som synger ”byssan lull”. Metall har en gråtende stemme som faller nedover. Lungene, sammen med tykktarmen, utgjør Metallelementet. Svak Lunge-energi ligger ofte til grunn for at stemmen ikke bærer så langt. Stemmen kan virke svak og ha en tendens til å falle i toneleiet. Vann har en stønnende stemme. Den har kraft bak seg, er monoton og kommer fra dypet. Den kan føles som om den bare fortsetter og fortsetter i det uendelige.

Lukt

Å bruke lukt i diagnose kan by på utfordringer, da vi ofte er flinke til å maskere lukten vår. Samtidig vil en som er trenet til å bruke dette hjelpemiddelet, kunne skille mellom tilførte lukter som kremer og kroppslukten som kommer fra det konstitusjonelle elementet. En annen utfordring er at vi lett unngår

lukter vi ikke liker. Våre preferanser blokkerer fort vår naturlige evne til å bruke denne unike sansen. Det er et viktig poeng at vi ikke oppfatter elementlukten ved å sniffe, det vil si leter etter lukten. Snarere må vi, som med de andre sansene, være hvilende og bevisst tilstedeværende i luktesansen, la den være åpen og mottagelig og gjennom det, la lukten komme til deg. Tre-elementets lukt omtales som en ”harsk” lukt. Den kan være lik harsk olje, men kan også minne om sevjen i treet, en syrlig lukt. Vi mennesker er natur, og naturen er en av

emosjon. I første omgang viser vi gjerne en maske som vi ønsker at andre skal se. Å komme bak masken for å gjenkjenne emosjonen er ikke alltid lett. Det er helt nødvendig å etablere et godt og fortrolig forhold til klienten for at det skal skje. Samtidig må evnen til å gjenkjenne emosjonen utvikles for å være sikker på hvilken av emosjonene som er ute av balanse, og som gjennom det, peker mot det konstitusjonelle elementet. Alle emosjonene har også sitt naturlige og balanserte uttrykk. Måten kinesisk medisin forstår for eksempel sinne på, er ikke bare som en aggressivitet rettet mot noen eller noe. I balanse er den kraftfullheten som får ting i gang, som får ting gjort, eller som markerer seg med tydelighet. I ubalanse kan den bli en utadrettet aggressivitet. Men den kan også bli det vi omtaler som ”mangel på sinne”, en kraftløshet som gjerne følger av at sinne undertrykkes. Kanskje kjennes det ofte som om en person skal til å eksplodere men aldri gjør det, som om sinnet ligger under. Kjennes det samtidig som om sener, muskler og kjever er stramme og rigide? Mennesker kan også være sinte og ha god grunn til å være det. Det betyr ikke at dette er den mest dominerende emosjonen i personen og at Tre er det konstitusjonelle elementet. Noen kan være sinte fordi de er redde (Vann), andre fordi ingen gir dem den oppmerksomheten de føler de trenger (Jord), eller fordi de har mistet alt som gav dem en følelse av mening og verdi i livet (Metall), eller fordi de ikke opplever varmen og kjærligheten de trenger (Ild), eller de er simpelthen sinte på grunn av urettferdighet eller at livet alltid holder dem tilbake (Tre). Det som peker mot det konstitusjonelle elementet er når en emosjon virker unaturlig eller upassende ut ifra situasjonen det oppstår i. Vi må finne ut hvordan en person reagerer i mange ulike livssituasjoner for få en bedre forståelse av alle emosjonene

Et element i

ubalanse vil uttrykke seg i form av en bestemt

lydkvalitet

i stemmen.

de viktigste læremestrene vi har i det å gjenkjenne elementenes farge, lyd, lukt og emosjon. Ordet harsk betyr ikke at det er en ubehagelig lukt. Om elementene er i balanse eller ubalanse, er mye mer avgjørende for om en lukt er behagelig eller ubehagelig. Ild vil ha en brent lukt og kan blant annet minne om klær rett fra en tørketrommel. Jord har en søtladen lukt, lik en litt overmoden blomst. Ofte er det som om den ”klistrer” seg på deg. Metall har en råtten lukt, lik for eksempel høstblader som har falt til bakken. Vann er en septisk lukt. Den kan minne om stagnert brakkvann, og kan også ha en sterkere kvalitet som kan minne om urin (nyrene).

Emosjon

Hvert element har sin emosjon. Treelementet er assosiert med sinne/ kraftfullhet. Ild er assosiert med glede, Jord med empati, Metall med sorg og Vann med frykt. Vi kan ofte ha en tendens til å prøve å skjule hva vi føler, noe som kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne

naturterapeuten • september 2010

15


T erapi |

H enrik M athisen , A k u p u nkt ø r M N N H

i personen. Har noen en tendens til å tolke hele livet i i lys av en bestemt emosjon? Reagerer vedkommende på alt med for eksempel frustrasjon og sinne (Tre)? Ler hun når hun snakker om begravelsen i forrige uke (Ild)? De ulike element-typene trives best i hver sin følelsesmessige atmosfære. De som er Tre-typer våkner lettest til liv hvis du kan imøtekomme dem med struktur og klare linjer. Ild-typer våkner til liv med mellommenneskelig varme og glede, Jord-typer med empati og forståelse, Metall-typer med respekt og verd, og Vann-typer med beroligelse og trygghet. Når vi lærer å imøtekom-

5-element syklus.

me hver person i det rette elementet, treffer du personen i den atmosfæren hvor de dypest sett føler seg hjemme.

Vi ønsker alle våre lesere, medlemmer og kontakter en riktig god jul og et godt nytt år!

N

O

N

16

naturterapeuten • desember 2010

På den måten legges grunnlaget for å forstå elementene i personen bedre, samt å skape en nærere og mer fortrolig relasjon. Gjennom dette vil man kunne komme i kontakt med klienten på et nivå hvor de kanskje aldri tidligere er blitt berørt. Da alle mennesker er unike på sin måte, og mennesket har mange dybder, er det å se, lytte, (lukte), spørre og føle en livslang læring. Det er alltid muligheter for fordypning og å lære nye sider ved mennesket å kjenne. Det er dette som gjør fem element akupunktur så fascinerende å lære, samt å utøve som en behandlingsform. rigpa@online.no


Apotek 1 nordstjernen APOTEK 1 NORDSTJERNE

Stortingsgaten 6, Oslo er gjenĂĽpnet i nye lokaler i Stortingsgate

StudĂŠr via Internett Grunnmedisin 30 studiepoeng Naturmedisinsk grunnutdanning Kostholdsveileder Oppstart og drift for terapeuter NETTSKOLE KOMBI N ERT MED SAMLI N GER: ErnĂŚringsterapi (2-ĂĽrig med samlinger) Zoneterapi, Auriculomedisin m.m.

Medisinfagskolen er en skole som siden 1998 har spesialisert seg pü undervisning rettet mot deg som er, eller ønsker ü bli naturterapeut. Hovedstudiet er anatomi, fysiologi og patologi pü nivü med sykepleierutdan nelsen og godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Vüre studier foregür pü Internett.

Besøk oss pü www.medisinfagskolen.noVi har stort utvalg av homøopatiske midler pü lager. 

 

Stanley Rosenberg Institut

KSTVi sender direkte til büde homøopater Kranio-sakral Terapi Vii KST har stort utvalgog av pasienter. homøopatiske midler pü la Skandinavia’s største uddannelse 25 ürs erfaring med undervisning Skandinavia’s største uddannelse Vi isender KST. 25 ürs erfaring med undervisning i Denmark. Nyt uddannelses forløb i Norge.

Nyt uddannelses forløb i Norge!

FĂĽ mere information:

direkte til büde homøopater og pasien Bestill gjerne pü e-mail: nordstjernen.oslo@apotek.no

Apotek 1 Nordstjernen. 6, 0161 Oslo, tlf. 24 14 61 faks. 24 14 61 ApotekStortingsgaten 1 Nordstjernen. Stortingsgaten 6,80, 0161 Åpningstid: mandag - fredag 9-17,24 lørdag Oslo, tlf. 24 14 61 80, faks. 14 10-14. 61 81.

www.stanleyrosenberg.com/norge

Åpningstid: mandag - fredag 9-17, lørdag 10-14.


M edlemsfordeler |

NNHs medlemsfordeler Som medlem av nnh nyter du godt av: • En organisasjon som arbeider aktivt ovenfor myndighetene for å få godkjenningsordninger for sine medlemmer • Mulighet for å bli registrert terapeut i Registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund • Avtale om ansvarsforsikring for deg som er praktiserende terapeut og student • Et sekretariat/kontor som er åpent på dagtid • Et aktivt fagmiljø innen medlemmenes faggrupper • Samarbeid med andre terapeuter gjennom lokallagene • Aktiv og utadrettet markedsføring av organisasjonen og medlemmene • Eget medlemsblad Naturterapeuten - som kommer ut 4 ganger i året I tillegg er det inngått avtaler med flere aktører som gir til dels store innsparinger:

Fordelsgruppen – innkjøpsordning Stikkord: drivstoff, hotell, bilutleie, tele/data, forsikring, kontorog behandlerrekvisita. NNHs innkjøpsportal finner du på www. nnhinnkjop.no. Alle nnhs medlemmer får gratis tilang til innkjøpsportalen ved hjelp av eget brukernavn og passord. Ved spørsmål, vennligst kontakt Joachim Abelseth på tlf. 975 43 170 Eller e-post ja@fordelsgruppen.no

N B 18

Advokatfirmaet Legalis – advokatbistand

Enkle svar på juridiske spørsmål og råd om videre prosess er gratis. Juridisk vurdering av enkle spørsmål koster kr 300,- og timekostnad ved mer omfattende henvendelser er kr 600,-. Gå inn på www.nnh.no og klikk på Advokathjelp. Her finner du mer informasjon. Brukernavn og passord fås ved henvendelse til post@nnh.no. Henvendelser pr. e-post til advokat@ legalis.no eller tlf. 22 40 23 00.

Gjensidige – forsikringsrabatter Gjennom en avtale med Gjensidige viderefører nnh medlemsfordeler for student- og terapeutmedlemmene vedrørende forsikring. Inkludert i medlemskontingenten for terapeutog elevmedlemmene er premie for en ansvarsforsikring på kr 10 millioner. Denne gjelder ved eventuell skade på pasient. I tillegg får nnhs medlemmer spesialpriset person- og ulykkesforsikring, rimelig kollektiv hjemforsikring og medlemsrabatt på private skadeforsikringer. Finn kontaktinformasjon på www.gjensidige. no/organisasjoner eller ring 03100.

Medisinfagskolen Rabattert studie i afs (anatomi, fysiologi og sykdomslære) via internett, spesielt tilpasset naturterapeuter. Spesialpris kr 8.500,- for nnhs terapeutmedlemmer som ønsker oppfrisking av kunnskaper. www.medisinfagskolen.no

Bravita as

10 % introduksjonsrabatt ved kjøp av eteriske og vegetabilske oljer. Gratis kurs i AromaDerm Anticellulitt behandlingsmetode. www.naturkosmetikk.no

Buyhelse 10 % rabatt på alle tilgjengelige produkter (kosttilskudd m.m.) til eget forbruk. www.buyhelse.no

Cochs Pensjonat Parkveien 25, 0350 Oslo, tlf. 23 33 24 00, E-post: booking@cochs. no. Pensjonatet prioriterer sine firmakunder ved bestilling av rom. I tillegg vil det være mulig å få rabatt på noen restauranter og leie av lokaler i nærheten. Nnhs avtalenummer er 131640. Medlemmene viser til dette og oppretter individuelle reservasjoner. www.cochs.no

Nextsys Flexi 10% på elektroniske journal- og regnskapssystemer. Rabatten gjelder førstegangsetablering og ikke serviceavtalen. www.nextsys.no

Helsemagasinet vof Abonnement med foreningsrabatt for nnhs medlemmer - kr 450,- for 1 år, kr 800,- for 2 år. Ta kontakt på e-post vof@dbpartner.no eller telefon 64 00 70 35. www.vof.no

Har du husket å registrere deg? Fra januar 2011 får du moms på dine tjenester om du ikke har gjort det. Ta kontakt med NNH-kontoret!

naturterapeuten • desember 2010


Medlemsavtale på forsikring for deg som privatperson reta både seg selv og familien om noe uforutsett skulle skje. Gjensidige når du på flere måter. Du er velkommen til å besøke oss på www.gjensidige.no/organisasjoner eller ringe 03100. Det enkelte medlem kan også besøke nærmeste Gjensidigekontor for personlig rådgivning, eller ta kontakt med forbundets faste kontaktperson Andre Tanum på telefon 482 46 962 eller e-post Andre.Tanum@gjensidige.no Synnøve Vik Salgssjef Gjensidige Organisasjoner Husk å si fra til Gjensidige om at du er medlem i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon.

NNH har flyttet O

Administrasjonen for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har flyttet til nye lokaler et steinkast fra Oslo S og Karl Johans gate. Når du kommer fra Oslo S og går oppover Karl Johans gate, så er Skippergata andre tverrgate. Du går til venstre, og i det fjerde kvartalet finner du Loftsgaarden. Passerer du Astrup Fearnley-museet, er du kommet for langt. Skiltet for nr. 9 er litt vanskelig å få øye på, men det er oppe til høyre for den grønne porten hvor det står Loftsgaarden. Ring på NNHs ringeklokke og vi åpner! Velkommen! Ny besøks- og postadresse er Skippergata 9 – 0152 OSLO. Tidligere tlf.nr. 21 01 37 00 kan fremdeles brukes.

N

Det er med glede vi nå kan fortelle medlemmene i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon at det er etablert avtale om medlemsfordeler på forsikring hos Gjensidige. Avtalen inneholder spesialpriset person- og ulykkesforsikring, rimelig kollektiv hjemforsikring og medlemsrabatt på private skadeforsikringer. Samlerabatten på private skadeforsikringer er fra 11 – 18 %. Eksisterende kunder får rabatten automatisk fra første forfall. Personlig rådgivning for den enkelte av medlemmene til NNH er en del av avtalen. En viktig del av samarbeidet er å kunne tilby medlemmene rådgivning som sikrer at medlemmene har den forsikringen de trenger for å iva-

N

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon

naturterapeuten • desember 2010

19


A kt u elt |

HILDE SKAULI, FAGSJEF I BRANSJERÅDET FOR NATURMIDLER

Grønn og hvit te inneholder teanin Foto: Hilde Skauli/BRN

Aminosyretilskudd– endelig i Norge

Det er ikke ofte Bransjerådet for Naturmidler (BRN) kan komme med gladmeldinger om nye produktgrupper på det norske markedet. Nå er det endelig blitt lov til å omsette aminosyrer enkeltvis i Norge, og de kan bli et godt redskap for terapeutene. ■ Det er Au Naturel (UK), Inc. Norway som har tatt på seg arbeidet med å omsøke aminosyrer som kosttilskudd hos Legemiddelverket og Mattilsynet. Det er foreløpig godkjent 11 Solaray aminosyreprodukter, og flere er for tiden i søknadsprosessen.

Proteiner består av aminosyrer

Proteiner består av karbon, hydrogen, oksygen, nitrogen og svovel.

20

naturterapeuten • september 2010

Protein kommer fra gresk proteos = den første, den viktigste, og er det viktigste byggematerialet i menneskekroppen. En normalvektig kropp på 70 kg inneholder 15 – 20 % protein tilsvarende ca 12 kg. Proteiner er byggematerialet i alle vev, og det er proteindannelsen i cellene som bestemmer vevenes ulike funksjoner. Arvestoffet vårt består av proteiner, og proteiner utgjør også en

rekke viktige enzymer, hormoner og signalstoffer i nervesystemet. Proteiner er sammensatt av aminosyrer som er koblet sammen i lange kjeder som kan kveiles sammen i ”nøster”. Det finnes mer enn 100 000 forskjellige proteiner i kroppen, men disse består av bare ca 20 aminosyrer. Det finnes også frie aminosyrer som ikke inngår i proteiner. Ni aminosyrer er essensielle; de er


livsnødvendige og må tilføres gjennom kosten. Dette gjelder leucin, isoleucin, fenylalanin, tryptofan, metionin, treonin, lysin og valin. Spedbarn må dessuten ha histidin. Fra disse essensielle aminosyrene kan friske mennesker produsere de ikke-essensielle aminosyrene kroppen trenger, men noen av dem kan være essensielle i spesielle tilfeller. Dette gjelder argenin, tyrosin, cystein, glutamin, glycin og prolin. Det foregår en stadig nedbryting og nydanning av vevsproteiner i kroppen, og kroppen omsetter daglig 250 - 400 g proteiner. Aminosyrer fra celler og vev som nedbrytes føres til leveren og resykleres i stor grad i dannelsen av nye celler og vev. Leveren kan lagre opptil 100 g aminosyrer. Kroppen utskiller daglig nitrogen gjennom blant annet urin, svette, hud, hår og negler, og er derfor avhengig av tilførsel av nitrogen i form av aminosyrer. Proteiner i kosten nedbrytes av enzymer i fordøyelseskanalen til peptider og aminosyrer. Cellene blir tilført aminosyrer fra blodet til sin proteindannelse, og en del av aminosyrene transporteres med blodet til leveren. Konsentrasjonen av aminosyrer i blodplasma reguleres av hormoner, blant annet insulin og glukagon. Aminosyremangel kan forekomme hos premature barn, ved intravenøs ernæring, hos mennesker med svekket enzymproduksjon og ved mage-tarmproblemer. Ved kronisk sykdom, sår som ikke vil gro, rekonvalesens og hos eldre mennesker kan det være behov for tilførsel av enkeltaminosyrer, ofte som et ledd i den medisinske behandlingen. Også for friske mennesker med lettere plager som ikke trenger legebehandling, eller som ønsker optimalt treningsutbytte, kan aminosyretilskudd være et godt alternativ.

Aminosyrer som kosttilskudd

Arginin, karnitin, taurin, tyrosin, teanin, cystein, glutamin, glutation og lysin er i dag godkjente som kost-

Karnitin

tilskudd i Norge i døgndoser på opptil 500 mg.

L-karnitin er et aminosyreliknende stoff som inngår i cellenes energiproduksjon, og mangel kan gi kronisk tretthet. Nyrene stabiliserer mengden av karnitin i blodet, og mer enn 90 % reabsorberes. Karnitin finnes i spesielt i skjelettmusklene og i hjertet, og har vist seg gunstig ved hjerte-karsykdom. Karnitin er viktig for fettstoffskiftet og transport av langkjedete fettsyrer, og kan fremme blodsirkulasjonen i beina. Karnitin kan øke utholdenheten og muskelutnyttelsen under trening, samt fremme restitusjonen etterpå. For at kroppen skal produsere karnitin trengs lysin, metionin, C-vitamin, B3 og B6. Gode kostkilder for karnitin er rødt kjøtt og meieriprodukter. Metabolske forstyrrelser, legemiddelbruk og dialyse kan føre til karnitinmangel. Premature spedbarn, mennesker med hypertyreoidisme eller multippel sklerose kan også mangle karnitin. Mennesker som lever på diett, som slankere og veganere, anorektikere og diabetikere, kan ha underskudd på karnitin. Mennesker med kronisk tretthet, leggsår som ikke vil gro og infertile menn kan også ha effekt av karnitintilskudd. Unngå syntetisk D- og DL-karnitin som kan føre til mangel på det biologisk aktive L-karnitinet.

Arginin

Aminosyren L-arginin inngår i dannelsen av nitrogenoksid (NO) som har en avslappende og utvidende effekt på blodårene, og dermed senker blodtrykket. Samtidig reduserer arginin blodets viskositet (seighet). L-arginin omdannes i kroppen til

Dr. scient. Hilde Skauli, Fagsjef i BRN

L-ornitin og videre til L-prolin, som inngår i dannelsen av kollagen og elastin. Disse fiberproteinene er viktige for sårheling og en sunn hud. Arginin er nødvendig for normal vekst, utvikling av muskelmasse og muskelstyrke, samt for reduksjon av kroppsfett. Aminosyren kan dessuten fremme menns fertilitet og styrke potensen. Gode kostkilder for arginin er rødt kjøtt, fjærkre, fisk og meieriprodukter. I medisinsk behandling brukes arginin blant annet ved hjerte-karsykdommer, diabetes og svangerskapsforgiftning, og sammen med ibuprofen mot migrene. Tilskudd av arginin inn- og utvortes kan redusere infeksjoner etter operasjoner og fremme sårheligen. Arginin er også et middel mot kalde hender og føtter.

Taurin

Taurin finnes som en fri, svovelholdig aminosyre (ikke bundet i proteiner) i kroppens vev. Det finnes spesielt mye taurin i hjernen, nervesystemet, hjertet, musklene, netthinnen og blodplatene. Taurin er vanndrivende, fører til økt utskilling av natrium og stimulerer dannelsen av gallesyre. Mangel på taurin kan gi mer klebrige blodplater og dermed økt risiko for tromboser (blodpropper). Taurin er også viktig for immunforsvaret. Kroppen kan syntetisere taurin fra cystein, men i visse situasjoner må taurin tilføres. Det

naturterapeuten • september 2010

21


A kt u elt |

HILDE SKAULI, FAGSJEF I BRANSJERÅDET FOR NATURMIDLER

Sammen med koffein kan taurin øke

mental ytelse, men ikke hukommelsen. ”Energidrikker” som skal motvirke utmattelse ved trening og idrett inneholder taurin og koffein.

Animalske matvarer er gode kostkilder for aminosyrer Foto:Rob Owen-Wahl/ Microstock Photography

finnes rikelige mengder taurin i kjøtt og fisk, mens kumelk inneholder lite. Spedbarn som får kumelk får derfor lett taurinmangel. Fordi det finnes lite taurin i vegetabilske matvarer kan veganere og vegetarianere utvikle et underskudd. Sammen med koffein kan taurin øke mental ytelse, men ikke hukommelsen. ”Energidrikker” som skal motvirke utmattelse ved trening og idrett inneholder taurin og koffein. Interaksjoner: Moderat interaksjon med litium, idet taurin kan hemme utskillingen og derigjennom øke aktiviteten av stoffet. Store doser taurin kan forsterke bipolar lidelse.

Tyrosin

L-tyrosin dannes i kroppen fra fenylalanin og inngår i dannelsen av tyroksin i skjoldbruskkjertelen, melanin (hudpigment) og kateko-

22

naturterapeuten • september 2010

laminer (adrenalin, noradrenalin og dopamin). Både stress og tyrosinmangel kan føre til mangel på katekolaminer. For mennesker med fenylketonuri (PKU, Føllings sykdom) er tyrosin en essensiell aminosyre. Tyrosin øker ytelse, hukommelse og innlæring under stress og ekstreme forhold. Alle proteiner inneholder tyrosin, og meieriprodukter, kjøtt, fisk, egg, bønner, nøtter, havre og hvete er gode kostkilder. Interaksjoner: Tyrosin interagerer med Parkinsonmedisin (levodopa) og svekker effekten, mens tyrosin sammen med levotyroksin (tyreoideahormon) kan øke effekten av legemiddelet. Tyrosin kan teoretisk senke TSH (tyreoideastimulerende hormon) og forsterke hypertyreoidisme og Grave’s sykdom. Mulige bivirkninger: Tyrosin kan gi kvalme, hodepine, tretthet og refluks.

Teanin

Teanin er en fri aminosyre som finnes i grønn te og enkelte sopparter, men den er ikke vanlig i animalske matvarer. Teanin virker avslappende og beroligende på friske mennesker i det den øker signalstoffene GABA (gamma-amino-smørsyre) og seratonin. Teanin motvirker den karsammentrekkende effekten av katekolaminer ved høyt blodtrykk, hemmer norefidrin og senker blodtrykket. Teaninet i grønn te hindrer oksidering av LDL-kolesterolet og motvirker atherosklerose (åreforkalkning). Teanin virker nervebeskyttende og reduserer omfanget av nervecelledød ved iskemi (manglende blodtilførsel) i hjernen. Interaksjoner: Teanin kan muligens forsterke effekten av blodtrykkssenkende medisin.


Lysin

Lysin inngår i syntesen av kollagen, et fiberprotein som er viktig for hud og annet vev. Denne aminosyren fremmer et sunt skjelett ved å øke opptaket av kalsium fra kosten og redusere kalsiumutskillingen i urinen. Spesielt er lysin viktig for vekst og utvikling hos barn. Lysin inngår i omsetningen av karnitin og er også sentral i fettopptaket og immunforsvaret. Ved utbrudd av viruset herpes simplex (forkjølelsessår) anbefales et begrenset inntak av argirin og et økt inntak av lysin, som virker dempende på utbrudd. Gode kostkilder for lysin er melk og meieriprodukter. Mulige bivirkninger: Noen kan få diaré og magesmerter ved inntak av lysin.

Cystein og glutation

N-acetyl-cystein er et derivat av den svovelholdige aminosyren L-cystein, og er et forstadium til glutation som er cellenes fremste antioksidant og en viktig del av leverens utrensningssystem (fase II). Glutation bidrar til å rense kroppen for tungmetaller, kjemikalier og legemidler. Vitamin C og E er avhengig av glutation for å fungere optimalt i kroppen. N-acetyl-cystein kan passere cellemembranen og redusere cellenes produksjon av pro-inflammatoriske stoffer som tumor nekrosefaktor alfa og interleukin 1. Oralt brukes cystein som motgift ved overdoser av paracetamol og karbonmonoksid-forgiftninger. Oral bruk av cystein har trolig effekt mot influensasymptomer, og den er slimløsende. Cystein beskytter mageslimhinnen og heler sår som oppstår ved bruk av NSAID (ikke-steroide antiinflammatoriske midler). En sunn hud og et friskt hår er avhengig av cystein, og aminosyren fremmer helingen av huden etter brannsår og operasjoner. Interaksjoner: Samtidig bruk av N-acetyl-cystein og intravenøs ni-

troglyserin kan føre til stort blodtrykksfall og meget kraftige hodesmerter. Inntak av N-acetyl-cystein før blodprøver kan forstyrre en rekke måleresultater. Bivirkninger: Cystein inntatt oralt kan føre til irritasjon i mage-tarmkanalen som kvalme, magesmerter, oppkast, forstoppelse eller diaré. I sjeldne tilfeller er det meldt om kløe, utslett, hodepine og lett feber.

Glutamin

Glutamin er en aminosyre som produseres og lagres i skjelettmuskulaturen og lungene. Blodet er rikt på glutamin og er meget viktig for transport og utveksling av nitrogen mellom ulike organsystemer. Glutamin opptrer som en fri aminosyre, det vil si ikke bundet til proteiner, og er essensiell i visste tilfeller. Glutamin er spesielt viktig for tynntarmens funksjon og immunforsvar, samt for lever og nyrer. Den reparerer tarmslimhinnen og er viktig for all sårheling. Glutamin inngår også i glutation. Medisinsk brukes glutamin i behandling av depresjon, irritabilitet, uro og søvnløshet. Aminosyren fremmer en god ernæringsstatus og immunitet, og kan redusere komplikasjoner og infeksjoner hos alvorlig syke og skadde personer. Glutamin brukes også i medisinsk behandling av svekket, permeabel tarm. I utholdenhetskrevende idretter der utøverne ”tømmer seg” helt, reduseres blodets glutaminnivå, noe som tyder på at musklene ikke får hentet seg inn mellom hver økt. Utøvere i utholdenhetskrevende idrettsgrener er spesielt utsatt for infeksjoner og allergier, og glutamintilskudd kan bidra til å redusere infeksjonsrisikoen for denne gruppen idrettsutøvere.

Melk og melkeprodukter er gode kostkilder for lysin Foto: Zsuzsanna Kilian

L- og D-form (enantiomerer) Mange av aminosyrene fines i D-, L- og DL-form. Med få unntak er det Lformen som finnes i kroppen, og som derfor anses for mest gunstig. Det kan imidlertid være lettere å fremstille D- eller LD-formen syntetisk, men i noen tilfeller kan D- og DL- formen blokkere for opptak av L-formen. Som en generell regel anbefales det derfor bare å ta tilskudd av L-formen av aminosyrene. L- og D-form henspeiler på den tredimensjonale molekylstrukturen, der D-formen er et speilbilde av L-formen. D- og L-formene kalles enantiomerer. Strukturformler på papiret er projeksjoner av enantiomerene på et plan. To enantiomerer vil typisk ha en R-grupper (funksjonelle grupper) hver, henholdsvis til høyre og venstre i en slik projeksjon. De kan sammenliknes med høyre- og venstrehansker der tommelen er plassert som et speilbilde av den andre. Forskjellen i geometrisk oppbygning gjør at de ulike enantiomerene har forskjellig opptak og virkning i kroppen. Dette gjelder ikke minst på reseptorene utenpå og inne i cellene, der vanligvis bare L-formen passer inn og gir fysiologisk effekt.

Kilder: Natural Medicines Comprehensive Database, www.naturaldatabase.com Nordic Nutrition Recommandations 2004, Nordisk ministerråd

hilde.skauli@brn.no

naturterapeuten • desember 2010

23


a kt u elt |

T rine S v eia , A k u p u nkt ø r M N N H reg .

Inntrykk fra Nordisk  naturmedisinsk fagkongress 2010

Som terapeut er det også en viktig del av jobben vår å delta på kurs og kongresser som kan gi oss faglig oppdatering. Dette er blant annet noe vårt medlemskap i NNH krever av oss.

Erik Barmann

■ Nordisk naturmedisinsk fagkongress er i så måte en fin inspirasjonskilde - ikke kun i forhold til eget fag, men fordi man her også får nyttig innføring i andre fagfelt innen alternativ og komplementær medisin. Fagkongressen ble i år arrangert på Sundvolden Hotel, og foredragene var absolutt interessante. Noe som kanskje er vel så viktig, er tiden vi bruker mellom foredragene - til å bli kjent med leverandører av kosttilskudd, bøker, utstyr med mer, og enda viktigere, til å bli kjent med andre terapeuter. Over frokosten kan man diskutere utfordringene ved å jobbe som selvstendig næringsdrivende. Til lunsj kanskje en samtale om etikk og integritet. Til middagen får man en mengde nye og tidligere kjente rundt bordet som

24

naturterapeuten • september 2010

man kan utveksle erfaringer med, ”backe opp” og/eller ta i mot gode råd fra. Mange av oss jobber for oss selv, og trenger å oppleve et fellesskap med andre terapeuter. Første gang jeg deltok på fagkongressen, var jeg innom kun èn dag, fikk med meg foredragene, snakket litt med utstillerne og reiste hjem. Det var ok, men det er virkelig noe helt annet å være sammen med de andre over flere dager. Man blir kjent i et miljø hvor man kan slappe av og være seg selv. Vi er jo alle litt gale som holder på med denne ”ikke helt godkjente” medisinen, og man får mulighet til å snakke uhindret om det som opptar en. Det er mange flotte mennesker å bli kjent med, og veldig mye å lære som ikke står på foredragsprogrammet.

Foredragene:

Audun Myskja om terapiresistens: Kongressen åpnet fredag med et flott foredrag av lege Audun Myskja. Dette var uten tvil den livligste foredragsholderen hele helgen. Mange gode tanker rundt terapiresistens som tydelig var basert på mye erfaring, ble presentert blant annet via sang og dikt, og illustrert med pasienthistorier. Praktiske øvelser måtte hele salen være med på. ”Resistens er der vi møter noe som gjør motstand, og motstand gir mulighet for vekst. Kanskje særlig hos terapeuten”. Mye av problemet rundt terapiresistens ble lagt på våre terapeutskuldre, men slett ikke på noen negativ måte. Myskja tok ellers opp dette


med stress som kanskje den sterkeste blokkeringen. ”Stress kan gi konkrete vevsendringer og blokkeringer i den fysiske kroppen.” Noe som kan gi mye stress hos pasienten er for eksempel der hvor det kjempes rundt, eller om, pasienten, hvis terapeuten ikke er på ”bølgelengde” med pasienten, eller hvis man ikke klarer å identifisere hvor pasienten er i sykdomsforløpet

Personlig gjorde jeg allikevel en god del notater, ikke minst fordi informasjonen var veldig godt systematisert. Erik Barmann om tenner, posturologi og mye mer: Tannlege Erik Barmann hadde fått i oppdrag å fortelle om hva han jobber med i sin helhetlige tannlegepraksis. Han snakket om forstyrrede bittfunksjoner, posturologi og

immunforsvaret, mikrobiota (blant annet probiotika) og de forskjellige dysbiosetypene. Det var ikke så mange spørsmål på slutten heller, så hun dekket tydeligvis feltet godt. God oppdatering på utviklingen innen forskning på tarmhelse, med mye fakta om immunforsvaret. Nesten som å sitte på skolebenken igjen. Som kongressdeltager fikk vi til overmål oversendt hele foredraget på pdf-fil etterpå, noe som for øvrig

Audun Myskja

Rickard Cockrum

Marianne Fjordgård

og kanskje krever for mye av ham/ henne. Ellers kikket han også på Homolateralitet som årsak til terapiresistens.

sykdom i munnhulen som påvirker, eller påvirkes av, resten av kroppen. Tungens oppgave i munnen, muskelspenningenes syreproduksjon og en god del mer. Han overvurderte nok noen av oss, men andre igjen syns foredraget var veldig bra. Tannlegene i salen påpekte sterkt at hans syn på tannhelse var kontroversiell, særlig da han uttalte at det oftest var bedre å trekke en tann enn å gjøre en rotfylling. Uansett et foredrag som vekket interesse for å lære mer om tenner og tannhelse.

gjaldt flere av de andre foredragene også.

Linn Anette Solberg om utbrenthet: Det ble ikke lett å følge opp etter foredraget til Audun Myskja. Psykologisk adferdsviter og forsker Linn Anette Solberg hadde absolutt noe å formidle, men flere av oss opplevde nok en aldri så liten ”terapiresistens” under foredraget. Hun klarte ikke helt å fenge oss og hadde kanskje ikke tenkt godt nok over hvilken gruppe hun holdt foredraget for. Akkurat dette emnet kunne mange av oss en del om allerede, så muligens hadde vi for høye forventninger til dette foredraget.

Dr. med. vet. Richard Cockrum om råmelk: Dr. Richard Cockrum er han som utviklet Colostrum, et produkt fra førstegangs melking av ku rett etter kalving. Cockrum fortalte oss om hvordan og hvorfor han begynte å forske på dette med råmelk, hovedsakelig på dyr først, og siden som tilskudd til mennesker. Han presenterte også et stort tallmateriale innen forskningen for å påvise at det er viktig å bruke hele melken, ikke bare utvalgte virkestoffer, og at det er helt avgjørende for et virksomt produkt at man benytter melk fra førstegangs melking. Vi fikk også

Marianne Fjordgård om fordøyelse: Ernæringsterapeut DET Marianne Fjordgård er dansk, men språket var ingen hindring for å få med seg et veldig godt foredrag om fordøyelsen,

naturterapeuten • september 2010

25


a kt u elt |

T rine S v eia , A k u p u nkt ø r M N N H reg .

flere eksempler på hvordan råmelk kan brukes ved sykdom og ubalanse. Hans sønn, Mark Cockrum, som driver bedriften i dag, kom med et kort innlegg om kvalitetssikringen av produktet, med samtidige forsikringer om at kalvene får sin del av råmelken før den går til produksjon. ”Illness - is not a word for something you have, but something you have lost – Health.” Ralph-Raphael Kleimann om stråling og vann: Ralph-Raphael Kleimann hadde foredrag både lørdag og søndag. Det første om elektromagnetisk stråling, det andre om vann – blant annet om hvordan man måler kvaliteten på vann og vannets virvel og rytme. Kleimann viste seg som en veldig behagelig foredragsholder som hadde forståelse for at mange mennesker fortsatt syns disse temaene er ganske ”uvitenskaplige”. Han la derfor stor vekt på å underbygge fakta, både om den elektromagnetiske strålingen, vannet og vannets mulighet for å bære informasjon. Under foredraget lærte vi om forskjellige typer elektromagnetisk stråling, hvordan strålingen kan påvirke kroppen og litt om hvordan man kan beskytte seg hvis man reagerer på stråling. Vi ble alle anbefalt å sørge for et strålingsfritt soverom, siden man visstnok er langt mer ømfintlige for stråling når man sover, og fordi man oppholder seg i lenge på soverommet. Brobyggerprisen utdelt av Fritt Helsevalg: ”Brobyggerprisen tildeles en person, personer, en institusjon, et prosjekt eller en organisasjon som i særlig grad utøver, eller fremmer utøvelsen av, et integrert og helhetlig helsetilbud med det beste fra både komplementær-, alternativ- og skolemedisin, med fokus på personen som søker hjelpen.” Prisen gikk i år til allmennlege Christian Darling som for tiden jobber som ernæringsterapeut

26

naturterapeuten • desember 2010

og rawfoodist ved klinikken Kilden Helse. Darling tilrettelegger blant annet for komplementær kreftbehandling og har et stort fokus på diett og kosthold i denne sammenheng. Han snakket mye om viktigheten av å ha et holistisk fokus når man jobber med syke mennesker og påpekte særlig dette med diett som et oversett tema innen vanlige tilbud fra Helse-Norge. For første gang ble det i år også

NNH arrangerer Nordisk naturmedisinsk fagkongress i samarbeid med NFHM (Norsk Forening For Helhetsmedisin) og Kongresspartner AS. Kongresspartner, ved Christin Foss, snekrer sammen hele opplegget, og Christin fikk mye ros under festmiddagen for jobben som er gjort både før og under kongressen. Litt jobb er det nok i etterkant også. Ved evalueringen av årets ar-

Vinjar Fønnebø

Christian Darling

delt ut en pengegave på kr 15.000,fra NNH og NFHM sammen med prisen.

rangement skamroste deltagerne Sundvolden Hotel for både mat og service. Atmosfæren på Sundvolden er god, og maten er mye bedre (ikke minst legger betjeningen seg i selen for å tilfredsstille på en god måte alle våre forskjellige diettkrav), og utstillerne var godt fornøyde med besøk fra deltagerne. Hovedsponsor for kongressen er leverandør av kosttilskudd, Care Direct, og sammen med andre store og små utstillere, sponser de foredragsholdere m.m. Halvparten har allerede bestilt utstillerplass på neste års kongress som arrangeres 28.–30. november 2011. Sett av datoene allerede nå du også, og følg med på oppdateringer på www.nnh.no! trine1sveia@hotmail.com

Vinjar Fønnebø, direktør i NAFKAM, om respekt: Hvordan kan vi alternative terapeuter oppnå den respekten vi ønsker oss for oss selv og faget? I følge Fønnebø har en lege respekt for den terapeutiske effekten, men ikke for det terapeuten mener er selve behandlingen, for eksempel det homøopatiske middelet. For å få respekt, må man kunne dokumentere effekten av behandlingsremediet, eller også ved for eksempel å etablere et kvalitetsregister. Og vi terapeuter ble absolutt oppfordret til å ta tak i denne dokumenteringen selv. En deilig oppkvikkende kritikk på slutten av helgen.


a kt u elt |

T u rid B acker , D aglig leder i B ransjerådet for N at u rmidler

Helsepåstandsforordningen – en gledelig utsettelse av et helseskadelig regelverk? Helseskadelig er et sterkt ord å anvende, men vår oppfatning at det verken er særlig klokt eller spesielt trygt å tillate flere tusen produkter på markedet uten at det finnes en brukerveiledning om hva produktet skal benyttes for. ■ Dette tvinger forbrukere til selv å søke informasjon, og mye av den informasjonen som finnes på internett i dag, kan faktisk være ganske helseskadelig om man aksepterer den ukritisk. På slike nettsider kan dessuten forbrukerne bli tilbudt produkter som ikke er kontrollerte eller oppfyller de krav som stilles i Norge og som det har vist seg, ofte inneholder legemiddelsubstanser, uten at dette nødvendigvis er deklarert. Den nye forordningen om helsepåstander skulle implementeres i EU og Norge bit for bit etter at EU-kommisjonen hadde godkjent utkast til rettsakter. Det ville ha skapt en sterk konkurransedreining i markedene dersom påstander som enda ikke var vurdert fortsatt kunne benyttes, mens påstander som var vurdert og forkastet måtte stoppes. Den Europeiske bransjeorganisasjonen EHPM (The European Federation of Associations of Health Product Manufacturers), hvor undertegnede sitter i styret, har gjennom flere år utrettelig arbeidet for å påvirke Kommisjonen til å endre syn. I september sendte Kommisjonen ut en pressemelding der de sier at den stykkevise implementeringen ikke vil finne sted, og at alle helsepåstander, både de godkjente og de ikke-godkjente, vil bli publisert samtidig. Vi vil ikke gå så langt som å kalle dette en seier (eller bare en bitteliten en), men vi er meget glade for at Kommisjonen tok til seg de argumenter som er blitt forelagt dem over lang tid.

I samme pressemelding meddeles det også at EFSA (European Food Safety Authority) nå i første omgang ikke skal vurdere helsepåstander for urter. Dette vil først komme senere når de har avklart hvordan tradisjon som dokumentasjon skal vektes. Dette er vi meget glade for. EFSA hadde satt seg selv i en helt håpløs situasjon. Dokumentasjon for tradisjonell bruk er et krav i forhold til å få godkjent plantebaserte legemidler under Legemiddelloven. Det ble derfor meget merkelig at EFSA ikke ville godkjenne tradisjon under Matloven. EU åpner nå også for at en god del av de helsepåstander som mottar negativ omtale fra EFSA, vil kunne settes på egen liste slik at man kan sende inn ytterligere dokumentasjon. Dokumentasjonskravet er og vil alltid være en utfordring for bransjen. Kravene er rett og slett for høye. Det er ikke naturlig å kreve legemiddeldokumentasjon på mat. I tillegg er kravet om at alle studier skal være utført på friske mennesker helt urimelig. På initiativ fra blant annet EHPM ble det dannet en egen allianse som kun skulle arbeide med helsepåstander. EHCA (European Health Claims Alliance) består av store og små produsenter på det europeiske markedet. I løpet av den korte tiden alliansen har eksistert har man sørget for en underskriftskampanje rettet til The European Commission President, Jose Manuel Barroso (signert av 499 bedrifter i Europa) og en konferanse

om helsepåstander ble avholdt 30. september. Her deltok representanter fra Kommisjonen, industrien, forbrukerorganisasjoner i tillegg til representanter fra mange bedrifter i Europa. På konferansen presenterte ECHA en økonomisk konsekvensstudie som viser at dersom kun meget få helsepåstander vil bli tillatt som konsekvens av helsepåstandsforordningen, så vil dette ha store negative virkninger på helsekostindustrien i Europa. Rapporten sier blant annet at 13.300 årsverk vil gå tapt hos produsentene, at 25 % av markedet vil forsvinne, samt at satsing på nye produkter vil gå dramatisk ned. Om dette slår til kan vi med sikkerhet slå fast at forordningen har feilet fullstendig i sine mål om å stimulere til forskning og utvikling, beskytte produktegen dokumentasjon, stimulere til vekst blant småog mellomstore bedrifter (SMEs), skape rettferdig konkurranse og beskytte forbrukerne. Mye arbeid gjøres både i Norge og i Europa for å øke bevisstheten om den negative effekten denne forordningen vil ha i forhold til forbrukertrygghet, produktutvalg og nyutvikling dersom den blir vedtatt. Utfordringene står i kø da mange lands myndigheter ønsker dette regelverket velkommen. Etter vår mening har de en feilaktig oppfatning av at det nye regelverket vil gjøre forvaltningen av området enklere og øke tryggheten for forbrukerne. turid.backer@brn.no

naturterapeuten • september 2010

27


Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

NNHs sentralstyre Leder ,repr. homøopati

John Petter Lindeland

Nestleder, repr. akupunktur/NSK

Turid Jacobsen

Nestleder, repr. fytoterapi/kinesiologi Kate Nilsen-Nygaard

ETERISKE OLJER

materapi o r A

STYREMEDLEMMER: Styrerepr. naturmed. aromaterapi Päivi Renaa Styrerepr. soneterapi/refleksologi Signe Heggelund Vararepr.

Carl-Erik Farnes

Vararepr. Gustav Heggelund

Administrasjon: Generalsekretær: Sigrun Kirkeberg Sekretær: Elisabeth Trøen Skippergata 9, 0152 Oslo Tlf.: 21 01 37 00 E-post: post@nnh.no - www.nnh.no

N

O

N

Når du kommer fra Oslo S og går oppover Karl Johans gate, så er Skippergata andre tverrgate. Du går til venstre og i det fjerde kvartalet finner du Loftsgaarden. Passerer du Astrup Fearnley-museet så er du kommet for langt. Skiltet for nr. 9 er litt vanskelig å få øye på, men det er oppe til høyre for den grønne porten hvor det står Loftsgaarden. Ring på NNHs ringeklokke og vi åpner! Velkommen!

• Over 180 oljer på lager • Naturlig hudpleie • Naturlig badeolje og badesalt • Aromalamper og -dispensere • Røkelse • Kosttilskudd • Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

N


A kt u elt |

S v ein J ohannessen , R edakt ø r

Det blir stadig stilt spørsmål kring dei homøopatiske potensane og deira virkefelt. Verknaden av desse midla blir ofte omtala som intensjonspåverknad og placeboeffekt, og naturvitskapen seier dei ikkje kan ha noko reell verknad, fordi det ikkje finst restar av utgangsmaterialet i dei ferdige potensane.

Potensering i praksis – Eit møte med Samuel Hahnemann og Brita Gudjons

D

ette har fått meg til å grave fram ein artikkel frå ein av mine tidlige erfaringar i det homøopatiske faget, ei tankevekkjande erfaring som har sete spor og gjeve meg ei større forståing av homøopatien som vitskapleg fag. Brita Gudjons er farmasøyt og driv firmaet Homöopatisches Labor Gudjons, som tilverkar alle legemiddelpotensane for hand. Brita er svært oppteken av å følgje Hahnemann sine retningsliner under tilverkinga av legemidla og har difor søkt om, og fått, særskild løyve hjå dei tyske styresmaktene til å framstille dei homøopatiske legemidla nøyaktig slik han har skildra det i ”Dei kroniske sjukdommane, deira særeigne natur og homøopatiske kur” (2. utg.) og ”Organon” (6. utg.). Farmasøytar er visstnok elles pålagde å følgje andre farmakopèar..! Under det tidlegare aktive Homøopatisk Fagforum si faglege samling i mars 1996 ga Brita oss ei innføring i den handtverksmessige sida av potenseringsprosessen. Via dei historiske hendingane rundt utgjevinga av 6. utgåva av Organon — om Melanie som heldt att manuskriptet, om von Bönninghausen som kjende til at denne utgåva ville innehalde visse endringar med omsyn til potensane og endra sett å administrere legemidla på, om den Kentianske skulen som måtte nøye seg med 5. utgåva, om bruk av stadig høgare (maskintilverka) poten-

stoppa heller ikkje ved dei milde og verksame C-potensane. For kraftige forverringar i dei høge potensane og forgiftningssymptom i dei lave, samt erfaring med at det ikkje var heldig å repetere same C-potensen så lenge forrige dose framleis verka, førte til ytterlegare perfeksjonering med omsyn til administrering av legemiddelpotensane (§§ 246 — 248) og utvikling av Q-potensane (§ 270). Han endra også framgangsmåte undervegs, slik at alle substansane blei findelte med mjølkesukker fram til /1000000 (C3) sjølv om dei i utgangspunktet var flytande (t.d. pressa plantesaft, tinkturar, kvikksølv, mineralolje etc.) i tillegg til at han i størst mogleg grad nytta fersk, ubearbeidd substans som utgangsmateriale ved middel frå planteriket (§ 271). Under ein praktisk-teoretisk gjennomgang av (den tørre) dynamiseringsprosessen fram til /1000000 (C3) og vidare derfrå til II eller Q2 (i flytande form) nytta Brita difor ferske kronblad av ringblom som utgangsmateriale. Eit par gran (124 mg) blei lagt oppå en tredjedel av 100 gran pulverisert mjølkesukker i ein mattslipt porselensmorter, og det heile blei blanda godt saman med ei porselensskei før sjølve findelinga tok til med ein porselenspistill. Det var svært fascinerande å sjå kor få omgangar med pistillen som skulle til før kronblada blei pulveriserte av dei kvasse mjølkesukkerkrystalla

sar, om homøopatane si neglisjering av korleis legemidla blir tilverka og den første tilnærminga til LMpotensane eller Q -p ot en s a ne, som Brita vel å kalle dei (av

quinquagies millesimale) først 25 år etter utgjevinga i 1920 — nærma vi oss hovudtemaet gjennom ei kort innføring i korleis Hahnemann utvikla legemiddelpotensane — ved å ta utgangspunkt i dei legemiddelsubstansane folkemedisinen kjende til frå tidlegare tider (t.d. belladonna, hyoscamus, arnica, veratrum o.s.b.), ved å bruke berre èin substans om gongen, ved å tilpasse dosane i ulike uttynningar for å gjere dei mildare, ved å gjere noko så genialt som å dele ein drope i fleire hundre delar ved hjelp av sukkerkuler, ved å oppdage at legemidla fungerte betre jo meir opplysinga blei støytt o.s.b. Hahnemann justerte og finslipte behandlingsverktyet sitt heile livet og

naturterapeuten • desember 2010

29


A kt u elt |

S v ein J ohannessen , R edakt ø r

og blanda seg med desse til ein homogen pulvermasse — eit syn som i stor grad blei framheva av fargen på kronblada. Den stadig lysare fargen illustrerte samstundes godt korleis legemiddelsubstansen blei redusert etter kvart som meir mjølkesukker blei tilført. Pulvermassen var kvit allereie ved /10000 (C2). Brita viste heile tida til Hahnemann sine instruksar og kopierte dei nøyaktig. Med omsyn til detaljar rundt sjølve dynamiseringsprosessen viser eg difor til mi omsetjing av desse, som finst på Aude Sapere Online http:// www.homnor.no/audesapere/ Sjølv om potenseringsprosessen er tid- og arbeidskrevjande (3 timar fram til /1000000 eller C3), var det utruleg å sjå kor lita mengd legemiddelsubstans ein treng som utgangspunkt for tilverking av relativt store mengder legemiddelkuler på storleik med valmuefrø (der 100 veg eitt gran); i vårt tilfelle: 2 — 3 ferske kronblad for tilverking av 31 g (50.000!) kuler i første potenssteg (I eller Q1). Når kvar einskild av desse kulene samstundes er utgangspunkt for tilverking av om lag 50.000 nye kuler i neste potenssteg (II eller Q2) og kvar einskild av desse igjen er utgangspunkt for tilverking av om lag 50.000 kuler i potenssteget deretter (III eller Q3) o.s.b., blir potensialet mest ufatteleg! Når ein jobbar med legemiddelsubstansar på denne måten, vil ein uvilkårleg motta informasjon i form av synsintrykk og lukter, og også i form av fysiske symptom (prøving). Ein bør difor alltid ha penn og papir (og evt. ein antidot) for handa når ein potenserar. Kamfer synast å vere den einaste sikre antidoten, når den blir teken innvortes eller ved sniffing. Den nøytraliserer og nullstiller medan andre såkalla antidotar sannsynlegvis berre fører pasienten i ei ny retning, utan å nullstille. Brita vil av erfaring ikkje gå god for kaffi som ein sikker antidot. Det var elles tankevekkjande å høyre Brita fortelje om kor mange år ho har brukt og kor mykje arbeid ho har lagt

30

naturterapeuten • desember 2010

ned for å få fatt i dei rette substansane — denne stadige søkinga etter akkurat den planten eller det mineralet, som berre finst akkurat i det eller det området. Skal vi vere i stand til å gi våre pasientar individuelt simillimum og unngå frustrasjon på grunn av at forventa effekt uteblir, er denne delen av prosessen vesentleg. Dersom dei legemidla vi administrerer ikkje heilt samsvarer med den materia medica vi nyttar og dei prøvingane den skildrar, får vi uante problem undervegs. Vi bør difor vere svært takknemlege for at nokon gjer dette arbeidet for oss! Men når ein samstundes høyrer om ulik praksis hjå dei ulike legemiddelprodusentane, om gjenbruk av flasker og redestillering av sprit som frå før har vore nytta til andre substansar og

andre potensar, om bruk av berre til dels rette substansar, om ulik praksis med omsyn til støyting av flasker (alt frå lett dasking til bruk av ”hardhendte” maskinar) o.s.b., snik det seg inn ein viss skepsis med omsyn til i kor stor grad vi eigentleg kan stole på dei legemidla vi kjøper og kor dette eigentleg lemnar oss i vår streben etter å restaurere den homøopatiske behandlingsmetoden og slipe opp att dei reiskapane Hahnemann etterlot seg. Skal vi verkeleg vere nøydde til å gå den lange vegen og tilverke legemidla sjølve, slik han råder oss til å gjere?! (Jfr. §§ 264 og 265) Uansett, etter mest fem nye timar i handtverksmessig konsentrasjon — med mjølkesukker og sublimert svovel i kvar sin morter, den monotone


Fortynningar og potenseringar (dynamiseringar) Forord til femte bind av ”Dei kroniske sjukdomane, deira særeigne natur og homøopatiske kur” (1838) av Samuel Hahnemann. Omsett frå den engelske utgåva (Prof. L. H. Tafel) av John Petter Lindeland.

Dei såkalla fortynningar eksisterar stort sett utelukkande i substansar som har med smak og farge å gjera. Ei oppløysing av salte og bitre substansar blir fortløpande frårøva deira smak jo meir vatn som blir tilsatt, uavhengig av kor mykje dei blir rista. Slik også med oppløysingar av fargestoff; dei blir mest fargelause ved innblanding av meir og meir vatn, og ristinga vil på ingen måte auka fargeinnhaldet. Desse er og vil forbli å vera reine fortynningar, men ingen dynamiseringar.

lyden av pistillar i sirkelrunde rørsler, den særeigne svovellukta, oppløysing av pulverisert masse i væske, støyting av flasker, fukting og tørking av dei bitte små sukkerkulene, korking og merking av flasker — sat eg igjen med ei god kjensle av å ha forsert eit uoverkommeleg hinder og teke eit steg i riktig retning. Det er inga tvil om at møtet med handtverkaren Brita Gudjons og hennar solide kjennskap til denne delen av faget vårt, er ein svært viktig del av vår faglege utdanning og utvikling mot større forståing av homøopatien. Så får eg berre audmjukt innsjå at eg framleis er på modellæringsstadiet . Men ein stad skal ein vel byrje..?! Og legemiddelsymptoma uteblei heller ikkje..! redaksjon@nnh.no

Homøopatiske dynamiseringar er prosessar der den medisinske krafta/eigenskapen, som ligg latent i naturlege substansar i rå tilstand, blir vekt til live, og blir så i stand til å verka på ein mest åndeleg måte på livet; d.v.s. på våre sensitive og følsome fibre. Denne utviklinga av eigenskapar/krefter i rå naturlege substansar (dynamiseringar) skjer, som eg før har sagt når det gjeld tørre substansar, ved trituering i mortar, men for substansar i flytande form, ved risting eller støting, som også er trituering. Desse preparater kan ikkje bare bli sett på som fortynningar, sjølv om alle preparater av dette slag, der føremålet er å heva dei opp til høgre potensar, d.v.s. at den latente medisinske krafta/eigenskapen ytterlegare blir vekt til live og utvikla, må fyrst gå gjennom enda ei fortynning, slik at tritueringa eller ristinga/støtinga ytterlegare kan koma inn til kjerna av den medisinske substansen, og kan derfor også frigjera og avdekkja dei meir finare delar av den medisinske krafta som ligg djupare gøymt, noko som på ingen måte kunne ha vore fullbyrda ved trituering og støting av substansar i deira rå/konsentrerte form. Av og til les vi i homøopatiske bøker om pasientkasus vedrørande ein bestemt sjukdom, der visse høge (fortynningar) dynamiseringar av ein medisin var til inga nytte, men ein lågare potens viste seg å vera effektiv, medan andre hadde sett større framgong med høgare potensar. Men ingen undersøkjer i slike tilfeller årsaka til den store skilnaden i desse verknadane. Kva forhindrar tilverkaren

av medisinane (og dette burde vera den homøopatiske legen sjøl; han burde sjøl smi og kvessa våpena til bruk i kampen mot sjukdomane) - kva forhindrar han, ved tilverking av ein potens, frå å gje 10, 20, 50 og fleir etterfylgjande støt mot ein noko hard, elastisk gjenstand med kvar flaske som inneheld ein dråpe av den lågare potensen med 99 dråpar alkohol, for på den måten å oppnå sterke potensar? Dette ville vera overmåte mykje meir effektivt enn bare å gje nokre få kraftlause etterfylgjande støt, som vil avstadkoma ikkje stort anna enn ei vanleg oppløysing, noko som ikkje skulle vera meininga. Utviklinga av vår unike helingsform og velhavandet til pasienten ser ut til å vera verdt arbeidet med å tryggja den beste kvaliteten av han sine medisinar. Moderne kloke hoder/bedrevitarar har endåtil rynka på nasa av 30. potensen og vil bare bruke dei låge, mindre utvikla og meir massive tilverkingar i større dosar, derfor har dei vore ute av stand til å fullbyrda alt det vår kunstart kan oppnå. Dersom allikevel, kvar potens blir dynamisert med det same antall etterfylgjande støt, oppnår vi, endåtil ved den 50. potensen, medisinar med den mest gjennomtrengjande verknaden, slik at kvar minste pellet som blir fukta med det, etter å ha blitt oppløyst i ein viss mengde vatn, kan og skal bli tatt i små dosar, dersom vi ikkje ynskjer å framkalla for voldsome aksjonar/reaksjonar hjå følsoma pasientar, ettersom vi må hugsa på at ei slik tilverking inneheld mest alle krefter som var latente og nå fullt utvikla, og desse kan då bare bli fullt ut aktive.

naturterapeuten • desember 2010

31


M athj ø rnet |

Verdas beste suppe? Av John Petter Lindeland

Eg visste at Hokkaido er den nordlegaste av dei japanske hovudøyene. Det eg derimot ikkje visste, var at om ein tek bort den eine k-en i dette øynamnet, kjem det eit graskar til syne. Eit oransje graskar som i mogen tilstand har den same intense fargen også på innsida. For over to år sidan kjøpte eg mine to fyrste planter på ein vårmarknad i nærleiken. Eg fekk melding om at det beste var å laga ei grop, fylla denne med gjødsel eller kompost, og setja plante oppå. Resten skulle gå av seg sjølv. Alternativet kunne vera å planta dei på ein komposthaug. Eg valde gropa, og resten gjekk faktisk av seg sjølv. Om hausten kunne eg hausta mange graskar av berre desse to

Oppskrift

Det finnes mange oppskrifter på internett som eg endå ikkje har fått høve til å testa ut. Den eg hittil har brukt, fekk eg av ein kokk. Den er enkel og fleksibel i forhold til kva ein vil putta i, utanom spiker då. • Eit passe stort Hokaido graskar – eller fleire små • 1 løk • 1/2 boks Crème Fraîche (eller fløyte, rømme, kokosmjølk)

32

naturterapeuten • desember 2010

plantene. Hokaido er krypplante, og det einaste ein må passa på er å avgrensa området ein vil at den skal breia seg ut på. Utan at eg veit det sikkert, kan det også tenkjast at ein får større graskar jo færre blomesetjingar det er pr. plante.

Hausting og lagring

Hausting bør skje før den fyrste frosten set inn. Om ein lagrar dei i eit rom som ikkje er for fuktig, kan

• Salt • Peppar • Muskat Fres løken i gryta – i olje eller Kviteseidsmør. Skjer av skalet (så lite som mogleg). Ta ut kjernehuset (NB: ta vare på frøa) og del opp graskaret i passe delar. Ha dei i gryta saman med løken, og hell på vatn som mest dekkjer innhaldet. La det koka i 20 – 30 min. Har du hatt for mykje vatn i, hell av litt. Stamp massen med ein stampar

dei vera like gode etter fleire månadar. Skalet og ein relativ fast indre konsistens, gjer at dei er lite utsett for utturking. Og huks: Når du deler opp Hokaidoen, ta vare på frøa. Turk dei og legg dei mørkt ein stad. Det var faktisk ikkje så enkelt å få tak i frø i vår. Og slike frø kan også vera fint å leggja i jolebrev til vener og kjente.

eller bruk ein stavmiksar for å få til ein passe fin konsistens. Ha til slutt i Crème Fraîche, fløyte, rømme eller kokosmjølk. Smak til med salt og krydder. La det koka i 10 min. til. Kan serverast aleine eller med godt brød. Om du har gjort alt dette med merksemd og kjærleik, kan eg garantera deg ei smaksoppleving du seint gløymer. God appetitt!


Urtebrød

Til en god suppe, hører gjerne godt brød. • 1 beger cottage cheese, prøv gjerne også med hjemmelaget hytteost (se under). • 5 dl lunkent vann • 25 g gjær • 1 ts salt • Urter som persille og timian • 1 liter fin sammalt spelt • 6 dl grov sammalt spelt Deigen jobbes godt sammen og heves i 30 min. Trilles så ut til passe rundstykker. Etterheves ca 30 min. før du steker dem i 20 min. midt i ovnen på 200 grader.

Hjemmelaget hytteost Dette er oppskriften på en gammel norsk surmelksost, og er veldig enkel å lage.

Varm opp 1 liter skummet kulturmelk og 1 liter skummet melk til ca 50 grader. Når ostemassen samler seg og flyter opp, siler man massen gjennom et klede eller et kaffefilter. Press ostemassen så den blir tørr og fin. Osten kan brukes som den er, eller du kan tilsette favorittkrydderet ditt eller en urt. Osten må oppbevares kjølig og bør brukes innen en uke.  Av Torild Schei

Ikke la deg svindle av kataloghaier! Nettkataloger lurer stadig nyetablerte bedrifter inn i kundeforhold de ikke ønsker. Inkassoselskapene brukes for å skremme kundene til å betale, mens politiet prioriterer bort sakene. elt kan dokumentere din protest) på kravet, har du i prinsippet akseptert kravet.

Ifølge TV2 Hjelper deg utsettes over 100.000 bedrifter for svindelforsøk hvert år fra nettkataloger. Bransjen omsetter for over 500 millioner kroner årlig. – Problemet er at politiet prioriterer bort sakene, så de useriøse aktørene kan bare holde på som de vil, sier næringspolitisk rådgiver i Bedriftsforbundet Eirik Kollerøy. I følge Kollerøy baserer aktørene sin virksomhet på rådata de kjøper opp i Brønnøysundregistrene og Telefonkatalogen. Den vanligste metoden er at du ringes opp fordi man ”bare skal” kontrollere oppførte opplysninger – og resultatet blir en ny oppføring og ny faktura. Vanlige forbrukere har etter loven en angrerett, men selvstendige næringsdrivende har ikke slik angrerett. Som selvstendig næringsdrivende er det du selv som er pliktig til å kjenne lovverket på dette området.

1. Skriv brev til katalogselskapet og fortell at du ikke har bestilt produktet eller tjenesten som fakturaen gjelder, og at det derfor ikke foreligger noen gyldig avtale. 2. Krev tilbake pengene for eventuelt innbetalte fakturaer. Vis til at det ikke foreligger gyldig avtale, jfr. avtalelovens kapittel 3. En avtale skal være klar i forhold til beskrivelse av vare, omfang, pris etc. Fastsett en frist for tilbakebetaling, og varsle om at saken vil bli sendt til rettslig inndrivelse hvis pengene ikke betales innen fristen. 3. Gjør katalogselskapet oppmerksom på at du oppfatter dette som svindel og at saken vil bli politianmeldt dersom pengene ikke tilbakebetales innen fristen.  Kilde: Aftenposten.no

Hvordan beskytte seg mot svindel? Det aller første man uansett skal tenke på, er å skriftlig protestere på fakturaen, innen betalingsfristen! Dette gjelder generelt alle fakturaer. Har du ikke protestert (og senere eventu-

Trenger du advokathjelp, kan du som medlem av NNH benytte deg av tilbud fra advokatfirmaet Legalis AS. Se omtale under Medlemsfordeler side 18.

naturterapeuten • desember 2010

33


info Green Magma – DBilder E T Gtil Naturterapeuten R Ø N N E P U LV E R E T Redaksjonen oppfordrer medlemmer og behandlere til å sende oss bilder fra egen praksis eller andre relevante situasjoner, for bruk i Naturterapeuten og på våre internettsider. Bildene må være digitalisert og i så høy oppløsning (så store) som mulig. Send via epost til redaksjon@nnh.no

• Supernæring • Superenergi • Superkraft for Har du spørsmål ring Svein tlf. 909 33 717 eller Ingund 480 55 068 immunforsvaret Nå lett tilgjengelig – gjennom Helios Distribusjon

Hovedingrediensen i Green Magma er råpresset og tørket saft av grønt bygg-gress. Bygg-gress har et næringsinnhold som langt overgår vanlige grønnsaker og frukter. Klorofyllet (lagret solenergi) som virker svært rensende er høyaktuelt i vår forurensede hverdag.

Oljer til massasje og aromaterapi på

tur-helse.n a n . w o ww Natur & Helse er Norges største leverandør av oljer til det profesjonelle marked. • Bredt utvalg av oljer, naturlig hudpleie, røkelse og tilbehør • Gode priser – topp kvalitet

Green Magma er et av de mest rikholdige, velbalanserte og lettopptakelige næringsmidlene som noen gang er fremstilt. Mange problemer er forårsaket av mangel på bredspektret næring. Prøv Green Magma – favoritt som styrkemiddel for immunforsvaret

RABATT TIL MEDLEMMER I NNH

Import og markedsføring: Norsk Barley Juice Import 3114 Tønsberg.Tlf. 33 33 15 15, fax 33 33 07 77. Mob. 905 63 075. www.greenmagma.no

Registrer deg på www.natur-helse.no og få nye tilbud hver måned!

Distribusjon: Helios Distribusjon as, 3440 Røyken Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

OG TIL STUDENTER

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

ETERISKE OLJER

materapi o r A

Norges største skole innen naturterapi Kursdrift siden 1981 • Akupunktur

• Klassisk muskelmassasje

• Akupressur/ shiatsumassasje

• Kommunikasjon

• Anatomi, fysiologi, sykdomslære, mikrobiologi

• Lymfedrenasje

• Antistressterapi • Aromamassasje

• Over 180 oljer på lager • Naturlig hudpleie • Naturlig badeolje og badesalt • Aromalamper og -dispensere • Røkelse • Kosttilskudd • Bøker og tilbehør GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

• Kraniosakralterapi • Qi-Gong • Meridianmassasje

• Aromaterapi

• Psykologisk redskap og journalskriving

• Healing

• Soneterapi/refleksologi

• Ernæring

• Thaimassasje

• 5-Elementsloven • Polaritetsterapi • Øreakupunktur • Kinesiologi

• Spa-terapier

NYHET

• Urtemedisin • Steinmassasje

NYHET

Send til: Bio Medius Akademiet, Krumgt. 7, 0170 Oslo Eller ring: 22 93 13 40 eller send e-post: post@biomediusakademiet.no. Internett: www.biomediusakademiet.no

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 04 2010  

Naturterapeuten 04 2010  

Advertisement