__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Kan potenserte patogener forebygge epidemier? NNH med fokus på fagleg oppdatering og pasienttryggleik 

Stopp EFSAs helsepåstandsforordning! Nr. 3/2010 - 16. årgang - Løssalg kr. 65,-

www.nnh.no

N

O

Program: Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010

N


i nnhold |

n a t u r t er a p e u t e n n r . 3 – 2 0 1 0

Alfalinolensyre – den glemte omega-3fettsyren

Stopp EFSAs  helsepåstandsforordning!

• Side 28–30

• Side 26–27

•• Er forskning på alternativ behandling relevant for deg?4 •• IFHs massasjeutdanning fagskolegodkjent������������������� 5 •• Potensert patogen mulig profylakse ved epidemier ���� 6 •• Fagleg oppdatering og pasienttryggleik������������������������� 7 •• Å kjøpe eller lage homeopatiske remedier���������������������� 8 •• Inntrykk fra ICCMR 2010�������������������������������������������������� 12 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010����������������� 15 •• Kraniosakralterapiens historie del 2����������������������������� 17 •• Terapeutrollen og egen følelsesmessige utvikling������ 22 •• Felles innkjøpsordning. Ny medlemsfordel!����������������� 24 •• Stopp EFSAs helsepåstandsforordning!�������������������������26 •• Alfalinolensyre – den glemte omega-3-fettsyren�������� 28 •• Faglig oppdateringskalender�������������������������������������������31 •• Homøopati: Legemiddelvalg���������������������������������������������32

Kraniosakralterapiens historie, del 2 • Side 17–20 Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Postboks 9397 Grønland, 0135 Oslo Tlf. 21 01 37 00. Fax: 21 01 37 05 E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11 - 16 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres.

Redaksjon

Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18,  4012 Stavanger.

• Redaktør Svein Johannessen, Bergen Telefon 909 33 717 • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Torild Schei, Kleppe Telefon 51 42 52 28/971 89 942 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • E-post: redaksjon@nnh.no

Utgivelser: 4 ganger pr. år Opplag: Ca. 3.000

Forsidefoto: Hilde Skauli/BRN

Trykk: Stavanger Offset

Annonser og formgiving Typografisk design Ingund Svendsen.  Tlf. 480 55 068. E-post: annonse@nnh.no


A kt u elt |

V injar F ø nneb ø , D irekt ø r N A F K A M

Er forskning på alternativ behandlingrelevant for deg?

Som en fin start på vårt 10-års jubileum, hadde Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i vår gleden av å arrangere verdens største forskerkonferanse på komplementær og alternativ medisin (KAM) i Tromsø (ICCMR 2010). 400 av verdens fremste forskere fra omlag 35 land var representert.

fungerer sammen om både forebygging og helbredelse av sykdom, berører på mange vis Samhandlingsreformen og hvordan regjeringen i økende grad ser på helse.

Hva kommer så ut av en slik konferanse?

Det å samle slik kompetanse og ny viten, betyr mye for både utviklingen av forskningsfeltet, for utøvelsen av alternativ behandling og for deg som forbruker av helserelaterte tjenester. Når halvparten av befolkningen benytter alternativ behandling blir kunnskap om den, og dokumentasjon av dens effekter, bivirkninger og sikkerhet stadig viktigere. For et par uker siden la også Statistisk Sentralbyrå fram tall som viser at nordmenns bruk av alternativ behandling er økende. Dette understreker viktigheten av en videre satsing på forskning og formidling av kunnskap innen dette feltet, både for myndigheter, utøvere og forbrukere.

Bredt perspektiv

Tromsø-konferansen hadde et bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Blant de temaer som gikk ”utenpå” det rene forsknings- og helsefaglige, vil vi trekke fram miljø/ bærekraft og samfunnsøkonomi: Åke Wennmalm, professor i klinisk fysiologi og seniorrådgiver i miljøspørsmål for Stockholms läns landsting, belyste et spennende perspektiv på medisin og sykebehandling ved å snakke om bærekraftighet: Hvordan påvirker vår tids medisinbruk og behandlingsvalg miljøet nå og i fremtiden? Hvilke konsekvenser har vår bruk av farmasøytiske produkter på mil-

Kunnskap endrer holdninger

Vinjar Fønnebø, Direktør NAFKAM. Foto: Ingun A. Mæhlum/NAFKAM

jøet? Wennmalm hevdet at dersom utviklingen av helsevesenet fortsetter, så vil 100 prosent av all sykebehandling være medikamentell om noen år, med de miljømessige konsekvenser det får. ”America’s Doctor” Andrew Weil la i sitt foredrag vekt på bærekraftighet og helhetlig omsorg. Weil mener at vi må åpne for en ny tilnærming i behandlingen av mennesker, både ut fra et medmenneskelig og et samfunnsøkonomisk perspektiv. Ifølge ham, er problemet at man bruker store pengesummer på å hjelpe folk som allerede er blitt syke, i stedet for å forebygge sykdom. Bærekraftighet i helsevesenet vil sannsynligvis få økende aktualitet i tiden fremover. Weils ide om et helsevesen hvor skolemedisinen og alternative terapiformer

Hva ellers kommer ut av konferansen i Tromsø? Det viktigste er nok at kunnskapsgrunnlaget på det omstridte feltet alternativ behandling øker. Dette gjør at beslutningsgrunnlag og holdninger endres, ved at man får tilgang på stadig mer forskningsbasert informasjon. Ser vi tilbake til oppstarten av NAFKAM for ti år siden, ser vi at forskningsinnsatsen først og fremst har økt kunnskapsgrunnlaget om alternativ behandling, både nasjonalt og internasjonalt. Den norske forskningen på dette feltet er høyt anerkjent, blant annet ved at NAFKAM i 2008 ble valgt som WHOs første samarbeidssenter i Nord-Europa innen folkemedisin og alternativ behandling. Blant andre, har èn ”bivirkning” av forskingsinnsatsen vært at dialogen mellom leger og alternative behandlere på disse årene har blitt mindre adjektivrik, og at begge grupper nå i større grad forsøker å forstå verden omkring seg på bakgrunn av den nye forskningen. Det skal vi fortsette å bidra til i nye ti år. vinjar.fonnebo@uit.no (Dette er en noe avkortet versjon. Innlegget presenteres i sin helhet på www.nnh.no. Red.anm.)


A kt u elt

|

IFHs massasjeutdanning godkjent som fagskoleutdanning

Feilinformasjon om moms og registeret for alternative behandlarar

Etterspørselen etter godkjente massører har økt kraftig de siste årene. Det er derfor gledelig at NOKUT (Nasjonalt Organ for Kvalitet i Utdanningen) nå har gjort vedtak om at Institutt for helhetsmedisins studieretning i klassisk massasje/massasjeterapi i august i år ble offentlig godkjent som fagskoleutdanning i massasjeterapi. IFH er dermed den eneste skolen i Norge med to godkjente fagskoletilbud innen kroppsterapi. Sommeren 2008 fikk de godkjenning for sin fagskoleutdanning i soneterapi (se Naturterapeuten nr. 3/2008). Godkjenninga av massasjeterapi som fagskoleutdanning er en ny milepæl for denne godt etablerte utdanningsinstitusjonen som ble etablert i 1982, og som i dag tilbyr undervisning både i Oslo og Bergen. IFH har siden begynnelsen av 90-tallet tilbudt ettårig utdanning i klassisk massasje, godkjent av Norges Massasjeforbund. Som en av flere skoler sitter IFH sammen med Norges Massasjeforbund i Norsk Bransjeråd for massasje. Bransjerådet har i løpet av høsten 2009/vinteren 2010 utarbeidet en nasjonal fagplan for utdanning til massasjeterapeut. Det er denne fagplanen som er lagt til grunn når skolen har utarbeidet sin egen studieplan. En fagskoleutdanning er en kort, yrkesrettet utdanning som bygger på videregående opplæring eller tilsvarende realkompetanse. Nåløyet for å få godkjent sin fagskoleutdanning hos NOKUT er trangt. I følge IFH har det vært en omfattende prosess å få søknad og godkjenningen på plass. Skolens system for kvalitetssikring, styringsordning og reglement skal holde mål, og studieplanene skal godkjennes av en sakkyndig komité. Nytt av året er blant annet at studieplanen også må inneholde VEKSfagene – Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon og

NNH har i den siste tida fått mange spørsmål vedrørande moms og registeret for alternative behandlarar i Brønnøysund. Spørsmåla har variert frå om ein må ta kurs i VEKS-fag for å bli registrert eller om titlar/fag som NNH ikkje har søkt godkjenning for, diskvalifiserar når det gjeld momsfritak i dette faget. Svara som medlemma har fått varierar frå ulike aktørar, noko som skapar forvirring. Rett tolking av regelverket er slik: Om du er registrert gjennom NNH i ein eller fleire terapiformer, har du også momsfritak for andre terapiformer som er definert som helserelatert, sjølv om NNH ikkje har søkt godkjenning for desse. Døme: Om du er registert med soneterapi gjennom NNH, vil du også vera momsfri om du t.d. nyttar tankefeltterapi i din praksis.

Foto: IFH

Samfunnslære. I tillegg krever NOKUT at helseutdanningsinstitusjoner har ekstern praksis i tillegg til praksis på skolen. – Som sist, da vi søkte om godkjenning av fagskoleutdanning i soneterapi, har prosessen med søknaden også denne gangen vært lærerik, og kommunikasjonen med NOKUT har absolutt vært med på å heve kvaliteten på vårt utdanningstilbud. Nå gleder vi oss bare over resultatet og ser fram til å kunne tilby våre studenter en kvalitativ utdanning som gjør dem skikket og trygge til å praktisere yrket sitt, sier Karin Ingebrigtsen, en svært fornøyd daglig leder på IFH.

Jfr. Finansdepartementets forskrift av 9. desember 2008 om endring av forskrift 15. juni 2001 nr. 682 (nr. 119) om avgrensing av merverdiavgiftsunntaket for omsetning av helsetjenester. Ta kontakt med NNH kontoret om du er i tvil og har spørsmål vedrørande regelverket. John Petter Lindeland L eiar NNH

Sigrun Kirkeberg Generalsekret ær

naturterapeuten • september 2010

5


A kt u elt |

S vein J ohannessen , R edakt ø r

Potenserte patogener kan vise seg å være svært effektive ved forebygging av alvorlige infeksjonssykdommer U.S. National Library of Medicine og tidsskriftet Homeopaty publiserte i august et utdrag av det mest omfattende studium av et potensert middel som til dags dato er utført. Studiet Large-scale application of highly-diluted bacteria for Leptospirosis epidemic control er basert på data fra flere millioner mennesker på Cuba og fører oppsiktsvekkende bevis for at potenserte patogener kan bidra ved forebygging av leptospiroser. Leptospiroser er en gruppe av infeksjonssykdommer som skyldes spiroketer (spiralformede bakterier av slekten Leptospira), og som forekommer spesielt hyppig i tropiske strøk i perioder med mye regn. Spiroketene finnes i mange varianter hos dyr, spesielt rotter, kyr og hunder. Særlig brunrotte (Rattus norvegicus), er hovedvert. Mennesker kan bli smittet ved overføring av bakterien fra vann og våt jord forurenset med infisert dyreurin. Etter inntak av infisert mat eller inntrengning via sår i huden, vil bakterien spre seg med blodstrømmen og til slutt samle seg i nyrene. På Cuba blir leptospiroser nøye overvåket av et nasjonalt overvåkningsprogram. Hyppigheten av infeksjonstilfeller øker i takt med perioder med mye regn og påfølgende flom. Som følge av en stadig økende epidemi i 2007 og med kun tilstrekkelige mengder vaksine for 15.000 personer i høyrisikogrupper, bestemte den cubanske regjeringen seg for å behandle alle over ett år i den angjeldende regionen med høye potenser av den deaktiverte organismen som forårsaket infeksjonene. Potensene ble produsert av

6

naturterapeuten • september 2010

det nasjonale cubanske vaksineinstituttet. Det potenserte midlet ble gitt til 2,3 millioner mennesker i de mest utsatte provinsene. I løpet av få uker sank antallet fra de forespeilte 38 tilfeller til 4 tilfeller pr. 100.000 mennesker pr. uke. Antall forespeilte tilfeller var basert på historiske tall for nøyaktig den samme perioden tidligere år. I de resterende provinsene, hvor 8,8 millioner mennesker ikke fikk det potenserte patogenet, stemte antall tilfeller med de forespeilte tallene. Effekten av potensert patogen som profylaktisk behandling ser i tillegg ut til ikke bare å ha en kortvarig, akutt effekt. I følge studien kan det se ut til at det også har en lengre virkning. Året etter (i 2008) var antall infeksjonstilfeller i den samme regionen redusert med 84 % av det

historiske materialet, mens antall tilfeller i de ubehandlete regionene steg med 22 % i samme periode. Som en følge av den publiserte studien har blant annet dr. Sata Eames, leder av Faculty of Homeopathy i USA kommet med følgende uttalelse: ”Infeksjonssykdommer er fremdeles menneskehetens bane, spesielt i utviklingsland. Alt som kan vise seg å redusere hyppigheten av en potensielt dødelig infeksjon, må tas på alvor og bli grundigere undersøkt, spesielt når det profylaktiske midlet kan bli produsert og levert i løpet av kort tid.” Selv om den profylaktiske behandlingen i denne undersøkelsen bygger på isopatiske og ikke homøopatiske prinsipper, er det gledelig for oss homøopater å se en moderne bruk av Hahnemanns egen fremgangsmåte for fremstilling av legemidler, i tillegg innenfor et område hvor han selv mente homøopatien ville ha store fortrinn – nemlig som forebyggende tiltak og behandling ved store epidemier (jfr. ”De kroniske sykdommene – deres særegne natur og homøopatiske kur”, 1828). Dersom videre undersøkelser bekrefter denne studien fra Cuba, kan effekten av potenserte midler vise seg å ha et enormt helsemessig potensiale som generelt forebyggende tiltak ved infeksjonssykdommer – for ikke å snakke om de økonomiske og sosialpolitiske sidene av en slik løsning..! redaksjon@nnh.no Kilder: U.S. National Library of Mediicine www. ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20674839 Medical News TODAY www.medicalnewstoday.com/articles/197128.php


A kt u elt |

john petter lindeland , leiar N N H

Fagleg oppdatering og  

G

John Petter Lindeland Leiar NNH

Neste utgave Kommer i desember 2010. Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. desember. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

pasienttryggleik

jennom NNH sitt etiske regelverk er alle terapeutmedlem i organisasjonen forplikta både etisk og moralsk til å oppdatera seg fagleg. Innan akademia ville dei kalla dette Continuing Professional Development (CPD). På godt norsk kunne ein kalla dette for Kontinuerleg Fagleg Oppdatering (KFO). Ordet kontinuerleg er det sentrale i dette omgrepet, fordi det peikar på at denne oppdateringa ikkje er tidsavgrensa, men skal vera prega av jamn innsats og påfyll i heile yrkesperioden. Dei aller fleste yrker har slike føresegner. Måten å handheva dette på, er nok ulikt. For yrkesgrupper med mange aktive og ressurssterke organisasjonar, har dei oftast gode administrative rutinar som gjer kontrollen effektiv. Det same gjeld for yrkesgruppe med eit stort skadepotensiale. Er ein her ikkje oppdatert både når det gjeld reint fagleg innhald og lovtekniske føresegner – kan resultatet blir fatalt, både for den som utfører handlinga/faget, men også for brukarane. Og nettopp brukarane burde stå sentralt når det gjeld vår bransje. Sjølv om skadepotensialet innan naturmedisin/alternativ behandling er lågt, ligg det likevel eit stort ansvar i å tileigna seg kunnskap som i nokre tilfelle vil føra til at ein må forandra prosedyrar i klinikken. I andre tilfelle ville det kunne føra til eit større medvit om sin eigen terapeutrolle og sjølve faget, og sist men ikkje minst eit utvida kunnskapsomfang som vil koma brukarane/pasientane til gode i form av betre behandling. Det er dei som er ”vårt daglege brød” og fortener såleis det beste. Som nemnt vil behovet for fagleg oppdatering variera ein del innan ulike fagområde. Også forma dette blir gjort innanfor, vil variera. Innan einskilde fagområde vil forsking vera den primære motivasjonen. Andre fagområde som kviler på meir prinsipielle forklarings-

modellar av både menneske og natur, og der forsking ikkje i vesentlig grad påverkar arbeidsmetoden, vil behovet for oppdatering vera mindre. Med dette som utgangspunkt, er det nødvendig å utvikla fleksible ordningar på dette området, utanom dei som eventuelt er lovpålagte. I NNH sitt Utdanningsdokument er det gjeve døme på ulike oppdateringsordningar/kurs: fagkurs i både inn/utland, eigenarrangerte studiegrupper med to eller fleire deltakarar utan lærar/veiledar, gruppeundervisning med innleidd veiledar/ terapeut, individuell undervisning hjå terapeut/lærar, nasjonale fagsymposie der terapeutar utvekslar kunnskap og erfaringar, studieturar med faglig innhald, foredrags- /undervisningverksemd, skriving av fagartiklar og forsking. I denne samanhengen har sentralstyret i NNH utarbeida eit dokumentasjonsark tilpassa t.d. eigearrangerte studiegrupper. Du finn dette på www. nnh.no – Medlemssider. På lik linje med anna dokumentasjon om fagleg oppdatering, bør slikt sendast NNH kontoret som legg det i kvar einskild medlem si mappe. Mange har oppdaga at dette er lurt, og spesielt dersom arkivet heime ikkje alltid er like ryddig eller oppdatert – eller at det skjer utforsette hendingar. Sentralstyret vil også i næraste framtid utarbeida kjørereglar for NNH-godkjenning av fagleg oppdateringskurs. Det vil bli etablert ein eigen fagleg oppdateringskalender som blir publisert både i Naturterapeuten og på vår nettside. Til slutt: ver merksam på at det i skattejuridisk forstand er skilnad på fagleg oppdatering og vidareutdanning. Fagleg oppdatering vil i hovudsak gje rett til frådrag i motsetnad til vidareutdanning. I tilfelle du er i tvil, kontakt likningskontoret for ei avklaring – og gjer det skriftleg. john.petter@notteroynaturmedisinske.no

naturterapeuten • september 2010

7


A kt u elt |

A re T horesen I V eterin æ r , hom ø opat og ak u p u nkt ø r

Å kjøpe eller lage 

homeopatiske remedier

– en studie i intensjonens betydning

Det er i den siste tiden kommet flere signaler fra internasjonale myndigheter, legemiddelkontroller og legemiddelbedrifter om at sterke krefter ønsker hele den alternative medisinen, det være seg urter, homeopatiske preparater eller bruk av akupunkturnåler forbudt, eller i beste fall sterkt regulert og kontrollert. En mulig løsning på dette vil være å produsere sine egne homeopatiske remedier. ■ I denne sammenhengen vil jeg gjerne få rette søkelyset på to vesentlige aspekter ved denne muligheten; 1. Vi blir mer uavhengig og selvhjulpne i forhold til importører/ produsenter av planter og homeopatiske remedier (hvilket kan være forbudt). 2. Vi kan få produsert mer effektive remedier (hvilket mange nok vil benekte). Min bakgrunn for å skrive denne artikkelen er at jeg utdannet meg til human homøopat ved Arcanum i Göteborg 1976-1979, og har drevet min egen veterinære og humane klinikk med homeopati i kombinasjon med andre alternative terapier (spesielt akupunktur) i årene 1980 og fram til i dag. Jeg er også utdannet veterinær ved NVH i årene 1972-1979.

Historikk

Den medisinske tradisjonen som i dag går under navnet Homeopati, ble grunnlagt av den tyske legen Dr. Christian Fredrick Samuel Hahnemann (1755–1843). Homeopatiens grunnprinsipp finner vi i setningen ”similia similibus

8

naturterapeuten • september 2010

curentur”. Dette betyr oversatt: ”med lignende skal lignende helbredes” eller at ”lignende kurerer lignende”. Mer vitenskapelig sagt; et homeopatisk medikament skal (forventes) å kurere en lidelse hvor symptomene likner de symptomene medikamentet selv fremkaller ved en forgiftning eller ved en lengre tids inntak av en frisk person. I Isopatien (se et praktisk eksempel på dette nedenfor angående behandling av piken som hadde drukket lut) gjelder det at ”identisk kurerer identisk”.

De homeopatiske preparatene

Tilberedelsen av de homeopatiske remediene står klart beskrevet i Hahnemanns verker, og her vil jeg bare kort skissere disse metodene. Formålet med denne artikkelen er å rette leserens oppmerksomhet mot en ganske annen siden av prosessen med å produsere remediene selv, nemlig betydningen av produsentens eller terapeutens innsikt i og kunnskap om remediet, hans intensjon i helbredelsesprosessen. Hahnemann har observert dette aspektet med hensyn til produksjonen av remedier og i selve helbredelsesprosessen, og antydet deres

eksistens i §§ 265 og 288. Disse vil jeg komme tilbake til i slutten av denne artikkelen. Men først litt om tilberedelsen av remedier. Utgangspunktet for produksjonen av homeopatiske medisiner kan være en plante, et salt, et organpreparat, en kjemisk forbindelse eller et mineral; ja egentlig ethvert fysisk stoff. Om for eksempel en plante er utgangspunktet, lager man først en tinktur ved å legge den tørkede eller ferske urten i et syltetøyglass, og så fyller vi opp med 30 % sprit. Vi lar dette stå i 3 uker, og heller sprituttrekket av. Dette er en tinktur. For salter, organer eller mineraler er fremgangsmåten for å fremstille en ”modersubstans” noe forskjellig, men i prinsippet den samme. Vi tar så en del av tinkturen og blander med vann i et visst forhold, for eksempel forholdet 1:9. Når vi bruker en 1:9 blanding, ender vi opp med Dpotensene. Om vi blander det 1:100, ender vi opp med C-potensene. 1:1000 gir M-potensene, mens 1:50 000 gir LM-potensene. Dette ristes så kraftig i 2 til 3 minutter. Man har da fremstilt potensen D1, C1, M1 eller LM1 av angjeldende medikament. Om man ønsker å gå videre til


potens-2, erstattes for D-potensene 90% med nytt vann, og prosedyren gjentas. Om det er C-potensene du arbeider med erstattes 99%, for Mpotensene 99,9% og så videre. Slik kan man arbeide seg oppover i potensieringsrekken, og konservere de potensene man ønsker å bruke med 33% alkohol (eller cognac som enkelte anbefaler). Når man rister flasken er det en fordel å slå flasken mot en ikke for hard overflate. Hahnemann brukte en skinnbibel å slå flaskene mot. Jeg har selv forsøkt denne metoden, og en tykk skinninnbundet bok er perfekt å bruke. Hva som skjer i denne potensieringen er et mysterium for mange, og det er fremsatt flere teorier. En av de mer fremtredende teoriene går ut på vannets mulighet for hukommelse, men jeg vil ikke gå inn på dette her, da poenget med denne

artikkelen er å henlede leserens oppmerksomhet på viktigheten av produsentens og terapeutens bevissthet, kunnskap og intensjon. Uansett; på en eller annen måte impregneres remediet med en form for informasjon, og som allerede antydet så mener jeg at en del av denne informasjonen kommer øyensynlig, som jeg vil sannsynliggjøre senere (de fleste vil nok ikke finne dette emnet sannsynlig i det hele tatt), fra produsentens bevissthet og intensjon. Etter den kraftige ristingen lar man flasken stå i ro i noen minutter før neste ristning.

observasjoner. Et interessant eksempel på dette er de forsøk den kjente franske vitenskapsmannen Beneviste gjorde i Frankrike på midten av 1980-tallet. Han publiserte en artikkel som viste effekt av høye fortynninger av aIgE ut i fra den effekten de hadde på basofil degranulering (når humane polymorfonucleære basofile, en type hvite blodlegemer med antilegemer av typen immunoglobulin E (IgE) på overflaten, blir eksponert for anti-IgE antistoffer vil de frigi histamin, noe som lett kan påvises), som i Benevistes forsøk fortsatte selv om aIgE var fraværende som fysisk materie, men i nærvær av vann som var potensert aIgE i fortynninger opp til 1x10 -120. Sine forskningsresultater offentliggjorde han i 1988 i det renommerte tidsskriftet ”Nature”. Denne artikkelen vakte en storm av innvendinger fra

Remediets informasjonspotensiale Når det gjelder in vitro-forsøk foreligger det i denne sammenhengen (at bevisstheten spiller inn i remediets virkning) flere interessante

naturterapeuten • september 2010

9


A kt u elt |

A re T horesen I V eterin æ r , hom ø opat og ak u p u nkt ø r

den etablerte vitenskapen (se http:// www.viten.com/tema/hukommelse/ jervell.htm), for om det var slik Beneviste hadde vist, så ville det måtte bane veien for et helt nytt prinsipp innen vitenskapen (at bæresubstansen kan overføre informasjon fra et stoff det bare har vært i berøring med). Beneviste måtte for å møte denne massive kritikken gjenta sine forsøk med et noe endret design, og under observasjon av en gruppe kritiske vitenskapsmenn. Resultatet av disse nye forsøkene var at de høye fortynningene av aIgE var virkningsløse. Beneviste deltok aktivt i debatten som fulgte i kjølvannet av disse forsøkene, og foreslo selv en rekke mulige årsaker til de motsigende resultatene, uten at man har kommet fram til noen entydig konklusjon. Beneviste mente selv at bare det blotte nærværet av de kritiske personene var nok til å nulle ut (forandre) hans resultater, noe som da selvsagt ble avvist av hans kritikere. Nå er det senere påvist av professor Kröplin ved universitetet i Stuttgart at bare sinnsstemningen til vitenskapsmennene påvirket resultatet av sensitiv krystallisasjon i en så uventet stor grad at Benevistes påstander ikke lenger virker usannsynlige.

Bringer remediet også informasjon fra tilberederen og terapeuten, eller bare fra grunnsubstansen i seg selv? Flere terapeuter jeg har snakket med har observert at de remediene man har laget til selv, kanskje i nødsfall, har hatt en langt sterkere virkning enn man kan observere i den vanlige praksisen med apotekkjøpte remedier. Jeg vil referere noen eksempler, og så etterpå referere hva Hahnemann har antydet om dette; Sent en lørdag kveld ble en 7-års gammel gutt utsatt for brannskade, et 3 cm langt brannsår på tommelen og pekefingeren. Familien bodde langt fra lege eller apotek, og

10

naturterapeuten • september 2010

det fantes ingen brannsalve i huset. Guttens far, som var en irsk veterinær og homeopat, tok da noe brennenesle som grodde utenfor låven, og raskt potensierte dette opp til D6. Han gav så gutten en teskje av dette hvert 10. minutt i omtrent en time. Gutten stoppet å gråte bare 10 sekunder etter den første medisineringen. Innen 2-3 dager hadde brannsåret forsvunnet uten et spor (dette har jeg selv også opplevd). Vanlig medisinkunnskap sier at dette må være umulig – såret burde blitt betent og tatt 2-3 uker å hele. Men hva som her beskrives er sannheten. Jeg glemmer aldri en far som kom til meg med sin lille pike, som han hadde kjempet for livet til i flere år. Hun hadde som 4-åring drukket konsentrert lut, og spiserøret var totalt ødelagt og livløst, omtrent som pergament. Hun hadde gjennomlevd utallige infeksjoner og antibiotikakurer i de 2-3 årene som hadde gått siden ulykken. Hun måtte alltid tilføres næringen via sonde, da spiserøret ikke fungerte. I dette tilfellet var årsaken til problemet klart. Det jeg gjorde var å ta lut og lage en homeopatisk medisin av dette. Hun begynte å innta dette medikamentet, 5 dråper to ganger daglig. Etter få dager livnet spiserøret til, og etter noen uker kunne man fjerne sonden. Etter et par måneder kunne hun spise normalt igjen, og var tilsynelatende helbredet. Dette eksempelet er ikke et strikt eksempel på homeopati, men på isopati. Når det gjelder kalvediarè, har jeg flere ganger instruert bønder om fremstillingsmåten og de substansene som skal brukes (opium (dette har de selvsagt fått utlevert på resept) og Carbo Betula (dette er forkullet bjørkeved)), og resultatene har vært ekstremt gode. I forsøk med mastitt på ku, ble det vist at oppmerksomhet og vennlighet overfor kua kunne virke bedre

mot mastitt enn både homeopati og antibiotika (5 minutters oppmerksom vennlighet fra røkteren daglig senket celletallet med 25 %), noe som underbygger den konklusjonen jeg vil komme fram til senere i denne artikkelen, nemlig at tilstedeværelsen av en innsiktsfull, kunnskapsrik terapeut er av det aller største betydning. En 4 år gammel hunnkatt hadde fått et 5 cm stort sår i sitt venstre framben. Dette såret hadde ikke grodd på minst 6 måneder, og eierinnen hadde forsøkt å behandle såret på mange måter, både med salver og antibiotikabehandling. Eierinnen, en 20 år gammel kvinne, ble da av meg bedt om å smøre ”Heilsalbe” på sin egen arm tilsvarende hvor katten hadde sitt sår, med den intensjonen å helbrede katten. Hun gjorde som jeg hadde instruert henne om, og samme kveld mens katten lå i hennes fang utførte hun handlingen. Katten ble meget urolig, og hoppet etter bare noen minutter ned og forsvant ut i nattemørket. Såret hadde lukket seg allerede da katten kom inn igjen neste morgen. Vi står etter min mening innen homeopatisk forskning overfor tre motsigelser/dilemmaer; Det første dilemmaet er at effektene som rapporteres fra de homeopatiske klinikkene, og som jeg selv mange ganger har sett i min klinikk, er så meget bedre enn forventet ut i fra de marginale effektene man kan påvise innen laboratorieforsøk. Det andre dilemmaet er at resultatene i dobbeltblinde kliniske forsøk ikke ser ut til å kunne verifisere resultatene fra klinikkene. Dette siste deler homeopatien for øvrig med akupunkturen, hvor det også forekommer en betydelig diskrepans mellom de resultatene vi kan observere i klinikkene og de resultatene man oppnår i dobbeltblinde forsøk.


Det tredje dilemmaet er at det ser ut til at de remediene terapeuten selv har laget virker meget bedre enn de man får kjøpt. Det er vist i noen interessante forsøk kaldt ”Pear-program” foretatt i England at maskiner i høyeste grad kan influeres av den menneskelige bevissthet, intensjon og forventning. Om dette er mulig innen forholdet mennesker/maskiner, hvorfor da ikke i forholdet mennesker/dyr/ barn (http://www.princeton.edu/ ~pear/2.html). Det er vist i forsøk at en slik psykisk/sjelelig påvirkning fører til reelle og identiske forandringer i hjernen, likt de som den ”virkelige” terapien fremkaller. Dette er vist i et nytt amerikansk forskningsprosjekt, gjengitt i ”American Journal of Phsychiatry”. Dette temaet blir også inngående behandlet av Ario Conti fra Sveits, i hans beskrivelse og introduksjon av NIM, ”Neuro-immuno-modulering”, også benevnt ”Psyko-neuroimmuno-modulering”. Innen denne forskningen har man vist at psyken har direkte og reelle forbindelser til nervesystemet, som igjen er av den aller største betydning for påvirkning av hormonsystemet og immunsystemet, og derved er av den aller største betydning for de fleste sykdommer. Dette observerte også Hahnemann i løpet av sitt lange liv, og i sin 6. utgave av grunnboken ”Organon der Heilkunst”, (den 6. utgave av “Organon der Heilkunst”, ferdigskrevet i 1842 (året før Hahnemann døde) og publisert i 1992), skriver han flere steder at det er viktig at terapeuten selv lager preparatene. Hahnemann føyde altså § 265 til i sin 6. utgave av ”Organon der Heilkunst”, hvor han sier; ”Det er blitt meg en klar overbevisning, at den syke må få det rette legemiddelet, i tillegg til at han får dette fra legens egne hender, og at legen i tillegg selv har bearbeidet og

gjennom remediet. Dette gjør den meget bedre om terapeuten selv har laget remediet. I § 288 skriver altså Hahnemann; “…gjennom terapeutens sterke vilje og positive intensjon, når denne terapeuten berører pasienten (når remediet gis), ja, han trenger faktisk ikke å berøre pasienten engang, da flyter det over en slags helbredelseskraft fra terapeuten til pasienten. Denne typen helbredelseskraft er en av de sterkeste og viktigste som finnes”. Om det terapeutiske betydningsforholdet mellom remedium og produsent/terapeut, vil jeg nevne følgende lille hendelse, anekdote, som faktisk fikk meg til å tenke i flere år. Jeg var på tur sammen med en eier av en større homeopatisk legemiddelbedrift. Han fortalte at de ett år hadde gått tom for modertinkturen til et spesielt remedium, og at det var umulig å oppdrive den aktuelle planten. De gjorde da et forsøk, som selvsagt ikke ble offentliggjort av åpenbare årsaker. De fylte en del flasker med rene sukkerpiller, og satte en etikett på flaskene som indikerte at de inneholdt remediet som manglet. Resten av året ringte fabrikkeieren ofte til sine kunder for å forhøre seg om virkningen av nettopp dette remediet, og fikk opplyst at det virket helt fint. Det var nok noe i denne retningen Hahnemann hadde observert før han skrev § 288. Ut i fra disse vurderingene og overlegningene ser jeg meg berettiget til å dra den sluttsatsen at vi burde begynne å produsere våre egne remedier, urter og andre medisinske hjelpemidler, og ikke underlegge oss så totalt kapitalen, ferdigproduserte maskiner, remedier og prosedyrer. Helt på slutten av denne artikkelen vil jeg få lov til å helle litt isvann i blodet; for det må vel legges til at det ikke er lovlig for ikke-farmasøyter å lage legemidler, hvilket de homeopatiske remediene er klassifisert som.  arethore@online.no

Are Thoresen, veterinær, homøopat og akupunktør

laget remediet. Etter at jeg oppdaget dette viktige grunnprinsippet i min lære, har jeg måttet utholde mye forfølgelse”. Om dette ble skrevet for at han ville forsikre seg om at remediet ble riktig tillaget, eller at det rette remediet ble gitt til pasienten (på grunn av slurvete farmasøyter eller sykepleiere), ville han nok ikke karakterisert dette som et viktig grunnprinsipp. Manglende tiltro til sine medarbeidere er ikke et grunnprinsipp i en vitenskapelig lære. På slutten av sitt liv, etter å ha truffet den kjente tyske naturterapeuten Marie Ritter, ble også Rudolf Steiner klar over at det egentlig ikke kom an på selve legemidlene eller selve behandlingen, men på den bevissthet eller intensjon denne var ledsaget av (“i virkeligheten kommer det ikke an på selve substansene, men på hvordan substansene behandles under fremstillingen” (R. Steiner, 1920)). I Hanemanns Organon finner vi at han også har registrert det samme som Rudolf Steiner, nemlig at helbredelseskraften kommer vel så meget fra terapeuten, og kanaliseres

naturterapeuten • september 2010

11


A kt u elt |

HILDE SKAULI, FAGSJEF I BRANSJERÅDET FOR NATURMIDLER

Inntrykk fra ICCMR 2010 ICCMR-konferansen i Tromsø 18.-21. mai i år ga et svært bredt perspektiv på helse og behandling av sykdom. Spennet var meget stort både når det gjaldt behandlingsmetoder, reiselengden for deltakerne og foredragenes relevans.

■ Den 5. internasjonale kongressen om komplementær medisinsk forskning (ICCMR) ble holdt i Tromsø med NAFKAM som vertskap. Det krydde av folk med grønne skjerf eller grønne T-skjorter påtrykket ”Ask me” som gjorde det de kunne for at de mellom 550 og 600 gjestene fra alle verdenshjørner skulle få et hyggelig og lærerikt opphold. All ære til NAFKAM for den praktiske gjennomføringen av arrangementet! Direktør Vinjar Fønnebø ønsket velkommen og dedikerte konferansen til NAFKAMs danske entusiast og bærebjelke Laila Launsø som døde i fjor. Når jeg skal oppsummere inntrykkene fra en så stor konferanse må jeg ta utgangspunkt i de foredra-

12

naturterapeuten • september 2010

gene jeg hørte, de posterne jeg så, de sammendragene jeg leste og min opplevelse av hele arrangementet. Derfor blir vurderingen nødvendigvis subjektiv, mens noen nøkterne fakta står i en egen ramme.

CAM: Prøver å finne seg sjæl

Det første man undrer seg over er: Hva er egentlig CAM – et ord som ble brukt om absolutt alt fra yoga til urtemedisin? Det betyr jo ”komplementær og alternativ medisin”, men jeg ble forvirret av at ”CAM” ble brukt som sekkebegrep i mange av de amerikanske foredragene uten at jeg fikk vite om vedkommende snakket om akupunktur, homøopati eller kanskje en teskje tran? Overføringsverdien blir da ganske liten de

ulike land i imellom, fordi det som regnes som ”komplementært” eller ”alternativt” varierer fra land til land. Hvor skal grensen settes? Ved vibrasjonsessenser? Tankeoverføring eller forbønn? Eller ved akupunktur på orkideer? Med alt det som omfavnes av CAM-begrepet øker utfordringene for å finne gode metoder for dokumentasjon som kan godtas av for eksempel helsevesenet og myndighetene.

Kulturforskjeller

Det andre som påkalte min oppmerksomhet var at en stor del av deltakerne kom fra asiatiske land, men at dette ikke gjenspeilte seg i valget av inviterte foredragsholdere. To av de seks var fra USA, en fra UK,


A kt u elt en fra Tyskland, en fra Norge og en fra Sverige. Allerede i starten fikk konferansen en vestlig dominans, mens land som Kina, Japan og Korea faktisk har brukt mange av behandlingsmetodene i noen tusen år. Betyr det at vi ikke har noe å lære av dem? De inviterte foredragene foregikk forøvrig kl. 8 om morgenen, og det harmonerte dårlig med sesjoner til langt på ettermiddag/kveld, arrangementer senere på kvelden, og et par netter med midnattssol og utepils på Skarven der viktige bekjentskap ble inngått. Det er positivt med et forum som favner bredt både faglig og geografisk, men det oppstår også lett kulturforskjeller. De ga seg for eksempel utslag i foredrag av usynlige asiater (som ikke rakk opp bak laptopen på bordet med ”norsk” høyde), som fremførte foredraget på flytende engelsk, men som verken forsto spørsmål eller kunne besvare dem. De hadde nok hatt dugnad på skriving av foredrag og mange gjennomkjøringer hjemme, men språket sviktet på egen hånd. Særlig engelske foredragsholdere overså glatt at ikke alle deltakerne var fra De Britiske Øyer, og farten (de hadde jo bare 15 minutter!) gjorde at det ikke var bare asiater som falt av lasset. Men asiatene var best forberedt: For hver ny slide måtte man lukke øynene i minst 20 sekunder for ikke å bli snøblind resten av foredraget, for da fyrte de av sine lommekameraer med blitz. Det var ikke få som fotograferte hvert eneste slide som ble presentert for å ta dem med hjem til kolleger (og kanskje få det oversatt i ro og mak?). Jeg tilgav dem lett med tanke på deres lange og kostbare reiser for å være til stede, og skammet meg litt over vestlig arroganse. Kanskje blir det revansje på neste konferanse som arrangeres i Xengdu i Kina?

For mange foredrag?

Det var mange foredragsholdere, kanskje for mange? Taletiden er

Postersesjonene var imponerende, og ble skiftet ut stadig vekk. Min morsomste opplevelse var en diskusjon om en rosenrotposter presentert av en taiwansk forsker som jobbet i England. Han hadde brukt år av sitt liv på denne planten, men hadde aldri sett den! Det avstedkom en ekskursjon til den botaniske hagen lenger nord på Tromsøya, ikke i midnattssol, men i isende nordavind og vannrett regn. Vi fant ingen skilt med rosenrot på, med derimot en vill plante som hadde vært gratispassasjer i et lass leirjord. Vi var glade for å ikke bli observert der vi krøp rundt og grov i våt leire, tygget blader og ble enige om at det måtte være en ekte Rhodiola rosea. Vi skjønte der og da at folk i nord nok har overlevd vårknipa ved å spise de C-vitaminrike bladene på rosenrot, som var store og saftige samtidig med de første museørene på bjørkene.

Dr. scient. Hilde Skauli, Fagsjef i BRN

vanligvis 20 minutter på slike konferanser. Her var de tilmålte 15 minuttene til hvert foredrag (inkludert eventuelt datatrøbbel) for knapt til å forklare både problemstilling, metode og konklusjoner. De fleste kom ikke lenger enn til metodene, som vi til gjengjeld fikk repetert til kjedsommelighet, og det ble lite tid til skikkelig oppsummering og spørsmål. Selv om jeg er over gjennomsnittlig interessert, overvar jeg (for) mange foredrag der jeg ikke skjønte hva folk hadde gjort og (ikke minst) hvorfor. Men mange av deltakerne hadde neppe fått delta uten å holde foredrag, så det rettferdiggjør til en viss grad antallet.

Trylling med statistikk

Mest påfallende var nok trangen til å gjøre CAM ”stueren” ved å omforme diffuse spørreundersøkelse til tallmateriale, konsekvent omtale dette som ”the data” og overrisle dem med sofistikerte statistiske analyser. For meg, som er realist og vant til talltriksing, ble dette litt ”keiserens nye klær”, som om man trodde dårlig definerte studier ved hjelp av statistikk på mirakuløst vis

ICCMR: International Congress on Complementery Medicine Research NAFKAM: Nasjonalt Forskningssenter Innen Komplementær og Alternativ Medisin – tilknyttet Universitetet i Tromsø (UiTø) CAM: Complementery and Alternative Medicine • Hovedtema for den 5. kongressen: Kronisk sykdom • 550–600 deltakere fra 35 land, 400 forskere • Mer enn 150 påmeldte foredrag og 217 postere • 4 –5 parallelle sesjoner, mer enn 50 timer med foredrag • Tema: Pediatri, kreft, hjerte/kar, fibromyalgi, diabetes, smerte, ryggog nakkesmerter, kvinnehelse, mental helse, homøopati, akupunktur, kvalitativ forskning, plantemedisin, mekanismer, metoder, sikkerhet, økonomiske modeller, pasientperspektiver, behandlerperspektiver og meninger om CAM.

naturterapeuten • september 2010

13


A kt u elt kunne frembringe gode forskningsresultater. Konklusjonene var da også (i den grad de rakk så langt) at det trengs nye statistiske metoder og ikke minst mer forskning. Jeg forstår at disse metodene kanskje er nødvendige for å få midler til forskning, få resultatene publisert eller bli godtatt som seriøse forskere av det gode selskap. Men bringer det troverdigheten til komplementær medisin fremover? Komplementær medisin er pr definisjon noe annet enn ortodoks medisin, og naturmidler noe annet enn legemidler. Vil man ikke alltid være underlegen hvis man forsøker å utsette dem for metoder og mål som er utviklet for legemidler og legevitenskap? Piet Hein sier: Den, hvis mål er lig’sågod, blir for alltid nummer to. Det komplementær medisin trenger mest av alt er nye metoder for å måle virkningen. Hvis alle CAM-metoder skal være evidensbasert, slik som medisin og naturvitenskap, må man videreutvikle begrepet ”evidens”. I og med at alternative terapiformer ser HELE mennesket, kropp og sjel, tror jeg ikke man kommer utenom klientenes subjektive erfaringer; ikke bare økt fysisk helse, men også bedre psykisk helse og mestringsteknikker, særlig ved kronisk sykdom som var hovedtema på denne kon-

Studér via Internett Grunnmedisin 30 studiepoeng Naturmedisinsk grunnutdanning Kostholdsveileder Oppstart og drift for terapeuter NETTSKOLE KOMBI N ERT MED SAMLI N GER: Ernæringsterapi (2-årig med samlinger) Zoneterapi, Auriculomedisin m.m. Medisinfagskolen er en skole som siden 1998 har spesialisert seg på undervisning rettet mot deg som er, eller ønsker å bli naturterapeut. Hovedstudiet er anatomi, fysiologi og patologi på nivå med sykepleierutdan nelsen og godkjent av NNH (Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon). Våre studier foregår på Internett.

feransen. Dersom komplementær medisin kan dyrke sin egenart vil den bli mer troverdig som et komplement til ortodoks medisin, og utøverne vil få større selvtillit. Vi trenger imidlertid metoder for å teste komplekse kjemiske forbindelser som urtemedisin på genetisk og biokjemisk unike mennesker. Dette krever nye tilnærmingsmåter på tvers av fag som funksjonell medisin, biokjemi og signalanalyse for å få en forståelse for hvordan sunne prosesser kan stimuleres og helseskadelige prosesser dempes, samt nye metoder å måle effekten på. Biomarkører som brukes i ortodoks medisin er ikke tilstrekkelig for det store spekteret av substanser i naturmidler og mulige synergier mellom disse. Forskere fra Tyskland bidro med nye tilnærminger til slike komplekse systemer, i første rekke Gudrun UlrichMerzenich og hennes kolleger fra en poliklinikk i Bonn. De viste pilotstudier med urtemedisin på cellelinjer utsatt for ulike typer vira og bakterier, og kunne visuelt dokumentere ekstraktenes evne til å opp- eller nedregulere gener som var essensielle for cellenes immunforsvar og andre forsvarssystemer. Det trengs også dokumentasjon av CAMs samfunnsøkonomiske betydning. Både forskere ved London School of Economics og Andrew Weil påpekte mangelen på helseøkonomiske analyser og modeller som viser at CAM er effektiv i forebygging av spesielt livsstilssykdommene som vil undergraver de vestlige landenes helsebudsjetter i nær fremtid. Vi må altså ikke bare stille spørsmålet: Hva er CAM? – men også: Hva betyr ”data” og ”evidens” i komplementær og alternativ medisin? Hvordan utvikle metoder som passer til det man faktisk ønsker å dokumentere? Og hvordan overbevise helsevesenet og myndighetene om at komplementær medisin gir en helseøkonomisk og samfunnsøkonomisk gevinst? hilde.skauli@brn.no

Ønsker du å abonnere på Naturterapeuten? Skriv til til post@nnh.no eller ring 21 01 37 00 så har du snart bladet i postkassa. Ta også en tur innom vår nettside

Besøk oss på www.medisinfagskolen.no

14

naturterapeuten • september 2010

www.nnh.no


A kt u elt

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010 Sundvolden Hotel 29. – 31. oktober FAGLIG PROGRAM

Fredag 29. oktober 1300–1315 Åpning v/NNHs generalsekretær Sigrun Kirkeberg 1315–1415 T  ERAPIRESISTENS: Lege Audun Myskja: Fysiske, psykiske og mentale årsaker til terapiresistens. Hva kan vi gjøre? Eksempler fra en terapeutisk hverdag 1415–1445 Pause m/utstillerbesøk og BOKSIGNERING av boken ”Finn din indre kraft” av Audun Myskja 1445–1545 TERAPIRESISTENS fortsetter ved Audun Myskja 1615–1745 UTBRENT – OG UENDELIG TOM FOR KREFTER: Forsker og forfatter Linn Anette Solberg: Ingen fremgang til tross for rett behandling? Hindringene kan være fysiologiske, mentale eller knyttet til pasientens atferd. I tillegg kan omgivelsene påvirke effekten av behandlingen

Lørdag 30. oktober 0900–1000 TENNER ”Stå opp og bit sammen!” Tannlege Erik Barmann: Jo da, du er kommet til tannlegen... Hva forteller tennene oss? 1030–1145 FORDØYELSE: Ernæringsterapeut og SundhedsCoach Marianne Fjordgård: Sunnheten sitter i tarmene! FORDØYELSE – EN FORNØYELSE! 1200–1300 FORDØYELSE fortsetter med Marianne Fjordgård. Tarmdysbioser – lekk tarm 1415–1530 FORDØYELSE. RÅMELK SOM LIVSFORNYER OG IMMUNSTIMULATOR Dr. med.vet. Richard Cockrum gir et innblikk i hvordan colostrum (råmelk) normaliserer, regulerer og vedlikeholder alle kroppens funksjoner 1530–1545 Bjarne Aakerøe oppsummerer Cockrums foredrag 1615–1730 STRÅLING: Trepleier Ralph–Raphael Kleimann: Det trådløse mennesket – elektromagnetisk stråling og helse 1730–1815 PRISUTDELING! Fritt Helsevalg deler ut Brobyggerprisen 2010

Søndag 31. oktober 1000–1100 VANN Trepleier Ralph–Raphael Kleimann. Virvel, Rytme og liv – vannets iboende intelligens 1145–1245 Å VÆRE ELLER IKKE VÆRE! NAFKAM–direktør Vinjar Fønnebø: Hvordan oppnå respekt? Hvordan kan terapeuten være sin egen forsker? Prinsipper og metoder for dokumentasjon Arrangører i 2010 er som i 2009 KongressPartner AS, NNH og NFHM, med Care Direct som hovedsponsor. Alt om påmelding og priser på www.kongresspartner.no

O

N

Følg med på www.nnh.no! 

N

naturterapeuten • september 2010

15


Stanley Rosenberg Institut

KST

Kranio-sakral Terapi

Skoler som tilbyr utdanning innen kraniosakralterapi

Skandinavia’s største uddannelse i KST 25 års erfaring med undervisning Skandinavia’s største uddannelse i Nyt uddannelses forløb i Norge!

KST. 25 års erfaring med undervisning i Denmark. Nyt uddannelses forløb i Norge.

Få mere information:

www.stanleyrosenberg.com/norge

Utdannelse i

Kraniosakralterapi på Bio Medicus Akademiet Bio Medicus Akademiet arrangerer utdannelse i kraniosakralterapi i samarbeid med Stanley Rosenbergs skole i Danmark med deres opplegg. Læreren er norsk. Utdannelsen i 9 deler over 2 år. Del 1: 24-27 september, 2010

Bio Medicus Akademiet

Krumg. 7, 0170 Oslo. Tlf.: 22 93 13 40 post@biomedicusakademiet.no For denne og andre utdannelser se:

www.biomedicusakademiet.no

Vi tilbyder videre og efteruddannelser for professionelle behandlere Hovedfagene er: • Kraniosakralterapi, inkl. SomatoEmotional Release® • Visceral (organ) manipulation, fra Barral Institute • Nervemanipulation, fra Barral Institute

Vi tilbyder undervisningen i Norge i gennem samarbejdsparnere

NYTT! August Axelsson CST-D

Upledger Instituttet har indtil nu, undervist kraniosakralterapien kun som videreuddannelse for faguddannede behandlere. Men, efteråret 2010 starter vi i København, en ny uddannelse hvor grundteknikkerne bliver undervist som en detaljeret grunduddannelse som afslutter med internationalt godkendt eksamen.

Se info og kursusprogram på websiderne Upledger Institute Scandinavia Puggaardsgade 3, 2.th, 1573 København V, Danmark Tlf. +45 5782 2077. post@upledger.dk www.upledger.dk


T erapi |

T R I N E H A M N V I K , K R A N I O S A K R A L T E R A P E U T M N N H R E G .

Kraniosakralterapiens historie Del 2: En selvstendig terapiform Del 1 om kraniosakralterapiens historie beskrev hvordan osteopaten Sutherland forsket på og utviklet metoder for å behandle kraniet samt hvordan disse metodene har utviklet seg innen osteopatien i to retninger, biomekanisk og biodynamisk. Den biomekaniske konsentrerer seg om hvordan knoklene mekanisk beveger seg, den biodynamiske forsøker å komme i kontakt med dypere krefter, en slags intelligens i livet selv. ■ Som et resultat av et tverrfaglig forskningsprosjekt på biomekanisk kraniell osteopati ved Michigan State University College of Osteopathy kom i 1983 boken Craniosacral Therapy av Upledger og Vredevoogd ut. Boken beskriver forskningsresultater, tilpasninger av Sutherlands

gamle teknikker og nye teknikker utviklet av osteopaten John Upledger. Denne forskningen førte til en revitalisering av kraniell osteopati, men også til en løsriving av den nye terapiformen kraniosakralterapi fra osteopati. Fordi han ikke hadde nok osteopater tilgjengelig til å utføre

alle nødvendige undersøkelser av pasienter under forskningsprosjektet, startet Upledger å undervise andre typer terapeuter i metodene. Det viste seg at disse ble gode kraniosakralterapeuter. Upledger Institute utviklet derfor et undervisningsprogram i kraniosakralterapi som

naturterapeuten • september 2010

17


T erapi |

T R I N E H A M N V I K , K R A N I O S A K R A L T E R A P E U T M N N H R E G .

videreutdanning for erfarne terapeuter. Programmet ble raskt internasjonalt, og deltagerne er alt fra leger, kiropraktorer og fysioterapeuter til massører, akupunktører og andre naturterapeuter. Ansvarlig for kursvirksomheten i Norge er Upledger Institute Scandinavia i København (www.upledger.dk). Upledgers kraniosakralterapi vektlegger litt andre aspekter enn Sutherland gjorde i sine opprinnelige metoder. Fordi kraniets og ryggsøylens membraner har evnen til å tilpasse seg skjevheter og holde på disse selv om årsaken til skjevhetene har forsvunnet, har behandling av disse høy prioritet. Det samme gjelder spenninger i mellomgulv og bekkenbunn. Upledger utviklet metoder for å behandle ansiktets knokler via munnen, integrerte andre osteopatiske metoder som myofascial release og muscle energy, samt behandling av akupunkturmeridianer. Arching er en ny palperingsmetode for å finne kroppsfremmede energicyster. Dette er områder med energiforstyrrelser i kjølvannet etter en sjokkbølge som har gått igjennom kroppen under en ulykke. Upledger legger vekt på viktigheten av å la alle bevissthetslagene til pasienten bli en del av den selvhelbredende prosessen. SomatoEmotional Release er hans metode for å frigjøre barrierer for helbredelse. Significance detector er forandringer i kraniosakralrytmen som viser ham hva som er viktig for helbredelsesprosessen. Kroppen blir engasjert av hendene til terapeuten, unwinding, samtidig som bevissthetslagene engasjeres ved hjelp av dialogmetoder. For å kunne hjelpe sterkt traumatiserte pasienter, begynte han å la opptil fem kraniosakralterapeuter samtidig behandle samme pasient flere timer daglig. Av praktiske grunner begynner på denne tiden kraniosakralterapi å bli brukt også som benevnelse på terapiformer som ligger nærmere Sutherlands opprinnelige kranielle

18

naturterapeuten • september 2010

osteopati enn Upledgers nye form. Dette skyldes at betegnelsen osteopati bare kan brukes om teknikker utført av osteopater. Det er også en annen grunn til forvirring. Resultatene fra Upledgers forskning og de nye metodene han utviklet, har ført til forandring i hvordan kraniell osteopati undervises på osteopatiske skoler. Mange osteopater vil derfor hevde at det de gjør, er Upledger kraniosakralterapi. Dette stemmer ikke helt. Generelt vil en osteopat som har fått undervisning i kraniosakralterapi ved en osteopatisk skole, utføre teknikkene med større kraft og bruker kraniosakralrytmen annerledes enn en kraniosakralterapeut utdannet ved Upledgers egen skole.

Mange osteopater vil derfor hevde at det

de gjør, er Upledger kraniosakralterapi. Dette

stemmer ikke helt.

Biomekanisk kraniosakralterapi

Innen denne retningen som vektlegger det rent mekaniske i kranieknoklenes bevegelser, er det ofte ikke så stor forskjell mellom biomekanisk kraniosakralterapi og biomekanisk kraniell osteopati. Hovedfokuset er friheten i kraniets suturer, det vil si leddflatene mellom de ulike knoklene i kraniet. Det er vanlig at metoder fra andre terapiformer brukes for å kunne behandle ubalanser i andre deler av kroppen som forstyrrer kraniosakralsystemet.

Integrering av det sosiale nervesystemet Et godt eksempel på de dynamiske mulighetene for integrering av impulser fra andre kilder som ligger i de kraniosakrale terapiformene, er Stanley Rosenberg. Rosenberg startet sine studier hos Upledger, men ønsket å komme nærmere

tradisjonene fra Sutherland og Magoun. Etter hvert kom han i kontakt med Alain Gehin, og det er Gehins biomekaniske metoder som det undervises i ved Rosenberg instituttet og ved Bio Medicus Akademiet som følger Rosenberg instituttets undervisningsopplegg. Rosenbergs grunnleggende behandlingsfilosofi hviler på utviklingspsykologen Stephen Porges Poly-Vagus teori om det sosiale nervesystemet bestående av kranienervene V, VII, IX, X og XI. Disse nervene er godt kjent for å være viktige for blant annet fordøyelsen og åndedrett, men ifølge Poly-Vagus teorien sørger disse nervene også for at vi kan gå over fra reaksjonsmønstre som stress (kamp/flukt) og depresjon (maktesløshet/håpløshet) til klarhet, ro og åpenhet. Vi blir i stand til å nyte å være sammen med andre. Inspirert av denne teorien utviklet Rosenberg Social Engagement Protocol som forbedrer funksjonen til disse nervene ved blant annet å mobilisere suturene de passerer. (www. stanleyrosenberg.com, www.biomedicusakademiet.no, www.stephenporges.info).

Biodynamisk kraniosakralterapi

Det en enorm spennvidde i disse formene. Alle hviler på Sutherlands innsikt om livets åndedrett og de ulike nivåene av tidevann, flo og fjære i strømningene av flyktige væsker og den intelligente styrken i organismen. I tillegg henter de gjerne inspirasjon fra andre kilder. Her velger jeg å nevne noen viktige bidragsytere ut fra hva de vektlegger i sine undervisningsopplegg. Franklin Sills har bakgrunn som psykoterapeut og er forfatteren av boken Craniosacral Biodynamics. Fra en nøytral tilstand hos terapeuten etableres et lyttende felt hvorfra flyktigheten i kroppens væsker utforskes. Midtlinje som ordnende prinsipp og andre embryologiske fenomen, fødselsdynamikk og fødselsprosess er viktige temaer. Han går dypt inn i forståelsen av de tre


tenninger av styrken i kroppens væsker, den energiske blåkopi-tenningen som støtter dannelsen av form ved unnfangelsen, legemliggjørelsen av eksistens (eller sjel) når hjertet møter midtlinjen i slutten av første måned i livmoren, og til slutt som en uavhengig fysisk identitet ved fødselen. I behandling av trauma integrerer han Peter Levines teorier (www. karuna-institute.co.uk). Michael Shea, forfatteren av Somatic Psychology and Biodynamic Craniosacral Therapy: A Primer, legger stor vekt på embryologisk utvikling i sin undervisning. Fødselen og forståelsen av utviklingen av det autonome nervesystemet, spesielt i forholdet mellom mor og barn, er andre viktige temaer (www.michaelsheateaching.com). Osteopaten Hugh Milne, forfatteren av The Heart of Listening, trekker linjer til forhistorisk tid når det gjelder korrigering av skjelettet og utvider den biodynamiske verktøykassen radikalt med blant annet praktisering av stillhet, sjamanistiske evner og elementer fra akupunktur og taoistisk tankegang (www.milneinstitute.com).

Impulser fra alle tre retninger

Ved Sirius akademiet i Haugesund er kraniosakralterapiutdanningen basert på Alain Gehins biomekaniske forståelse, med de samme teknikkene for behandling av det sosiale nervesystemet som undervises ved Rosenberg instituttet og Bio Medicus Akademiet. Denne undervisningen er også noe påvirket av Upledgers kraniosakralterapi. På slutten av studiet tar studentene et lite steg også inn i den biodynamiske forståelsen. Undervisningsmaterialet er utarbeidet av Britta Andersen ved Alpha Living i Danmark www.sirius-senter.com.

Noen betraktninger om de kranielle rytmene Det er ulike meninger i det kraniosakrale miljøet om hva som er den perfekte kraniosakralrytmen for

nede i 3 - 4. I noen tilfeller, ved koma etter narkotika overdose, finner han over 12 sykluser i minuttet. For Upledger er respekten for pasientens naturlige uttrykk det viktigste. Han lærer sine studenter at de ikke får påtvinge pasienten en norm for normalitet. Som beskrevet i del 1 av denne artikkelen, vurderes rytmene på en helt annen måte ut fra en biodynamisk synsvinkel.

Nærliggende terapiformer

Fokuset i de kraniosakrale terapiformene er kraniet, ryggsøylen og bekkenet med membraner, væsker og annet innhold. Dette systemet blir forstyrret av restriksjoner i andre deler av kroppen. Behovet for å kunne adressere dette, gjør at det er vanlig at andre nærliggende terapiformer er integrert i utdannelsen eller at de enkelte terapeutene videreutdanner seg innen disse.

Trine Hamnvik, Kraniosakralterapeut MNNH reg.

et friskt menneske. Rosenberg forholder seg ofte til den relativt raske respiratory sinus arythma som hos en ferdigbehandlet pasienten ideelt sett bør være på 18 - 22 sykluser per minutt. Dette er ikke det samme som det vi vanligvis kaller kraniosakralrytme. Om kraniosakralrytmen blir lavere enn 12 - 15 sykluser per minutt, bruker Rosenberg teknikker for å øke denne da han opplever at pasientene da føler seg best, er klare og har energi. En viktig begrunnelse for hans syn er en undersøkelse gjort av Woods og Woods, to osteopatiske psykiatrikere. I 1961 fant de at på et psykiatrisk sykehus hadde pasientene i gjennomsnitt en rytme på 6 sykluser i minuttet, de med alvorlige psykiske lidelser så lavt som 3. De fant 12 sykluser i minuttet som et gjennomsnitt utenfor sykehuset. Upledger legger ikke ensidig vekt på hastigheten, men mener at denne må observeres sammen med andre kvaliteter som symmetrien i den sinusformede bevegelsen og hvor langt ut i kroppen rytmen brer seg. Ut fra dette kan terapeuten vurdere vitaliteten i det kraniosakrale systemet. Han observerer i sin forskning at rytmen for voksne befinner seg vanligvis mellom 6 og 12 sykluser i minuttet, ved koma kan den være

For Upledger er

respekten for

pasientens naturlige

uttrykk det viktigste. Han lærer sine

studenter at de

ikke får påtvinge pasienten en norm

for normalitet.

I de franske osteopatiske og etiopatiske miljøene har det blitt utviklet flere spesialiseringer som etter hvert har blitt utbredt også blant kraniosakralterapeuter. Etiopati ble utviklet i Frankrike rundt 1960 av Christian Trédaniel og har mange likhetstrekk med osteopati. Etiopaten Alain Gehin inspirerer undervisningen ved Sirius instituttet og Rosenberg instituttet. Upledger instituttet samarbeider tett med Barral instituttet

naturterapeuten • september 2010

19


T erapi |

TRINE HAMNVIK, KRANIOSAKRALTERAPEUT MNNH REG

Jeg tror de kraniosakrale terapiformen vinner på at vi samler oss på tvers av de ulike retningene, uansett om vi er naturterapeuter eller autorisert helsepersonell. som ble startet av osteopaten JeanPierre Barral. Begge disse to franske retningene har utviklet sine egne metoder for å påvirke de indre organers motilitet, deres naturlige evne til fritt å forandre form og stilling i forhold til påvirkninger og omgivelsene. Organ-/visceral massasje slik det blir undervist ved Rosenberg og Sirius instituttene fokuserer på anatomi og fysiologi. I undervisningen ved Sirius instituttet legges det i tillegg vekt på organenes forhold til meridianer og muskler. Barrals viscerale manipulasjon bringer inn emosjonelle sammenhenger med de ulike organene. Tensegrity er et begrep som først oppsto innen arkitektur for å beskrive hvordan elastiske og stive elementer forholder seg til hverandre. Disse tankene har inspirert mange terapeuter som en praktisk anatomisk modell for de elastiske energisystemene mellom de stive elementene (knokler) og de elastiske (leddbånd og muskler). Disse strukturene bærer alle andre biofysiske energisystemer i kroppen. Alain Gehin har utviklet praktiske metoder for å arbeide med kroppen som en tensegrity-struktur. Når det gjelder kroppens nerver tilbyr Upledger instituttet utdanning innen neural manipulation (nervemanipulasjon) som er en manuell terapiform for nervesystemet utviklet av Jean-Pierre Barral sammen med Alain Croibier. Denne terapiformen konsentrerer seg om friheten til selve nervene, både de perifere og kranienervene. Ved Rosenberg og Sirius instituttet undervises det i neurodynamic som legger vekt på bevegelsesmønstre og kroppsholdning i tillegg

20

naturterapeuten • september 2010

til mobilisering av nervene og vevet rundt. Terapiformen er en form for manuell terapi utviklet i det australske fysioterapimiljøet av blant andre David Butler. Gisela Rolf er en viktig lærer og inspirator her i Europa. Sacro-occipitale teknikker har lenge vært forbehold kiropraktorer og har litt andre metoder for å behandle problemer i bekkenet enn i de kraniosakrale terapiformene. Det er fra gammelt av nære bånd mellom osteopati og kiropraktikk. Grunnleggeren av kiropraktikken, Daniel Palmer, var en pasient av osteopatiens grunnlegger A.T. Still. Disse to hadde mange samtaler før Palmer i 1897 grunnla sin skole. I dagens USA hvor osteopater er sidestilt med leger, er det mange som mener at kiropraktorene der har vært mer tro mot Stills visjoner fordi de amerikanske osteopatene er under et stort press når det gjelder å benytte også medisiner i behandlingen. Major DeJaranette (1899-1992), osteopat og kiropraktor, var godt kjent med Sutherlands arbeider før han utviklet de sacrooccipitale teknikkene.

Framtiden slik jeg ser den

De kraniosakrale terapiformene tvinner seg inn og ut av andre terapiformer. Som en selvstendig terapiform tar den til seg elementer fra andre terapiformer, men blir også brukt som en del av atter andre. Mange av dagens utøvere er ikke «offisielt» kraniosakralterapeuter. De kan være autorisert helsepersonell eller naturterapeuter som integrer tankemåte eller teknikker fra kraniosakralterapien. Ikke sjeldent har disse terapeutene tatt sin utdannelse i utlandet. Det har tidligere vært liten kontakt

mellom de ulike skolene innen de ulike retningene av kraniosakrale terapiformene. Vi er derfor som miljø uoversiktlig, men mye større enn vi kraniosakralterapeuter selv tror. Hva skal til for at vi kommer ut av skapet og tør å vise den norske allmennheten at vi eksisterer? Jeg tror vi trenger å vite hvem vi er. NNHs nye fagretningslinjer for de kraniosakrale terapiformene og denne artikkelen er mitt bidrag til dette. De gir forhåpentligvis svar på noen spørsmål: Hva er vår felles historie? Hva er forskjellen mellom de ulike retningene? Hvilke krav bør stilles til en terapeut før han eller hun skal kunne kalle seg kraniosakralterapeut? Jeg vil gjerne stille tre spørsmål til de av leserne som er kraniosakralterapeuter: Hvordan skal de pasienter som har behov av kraniosakralterapi få vite om terapiformen? Hvem skal være vår stemme i dialog med det offentlige Norge? Hvordan skal vi i fremtiden utvikle oss som et fagmiljø? Jeg tror de kraniosakrale terapiformen vinner på at vi samler oss på tvers av de ulike retningene, uansett om vi er naturterapeuter eller autorisert helsepersonell. Kanskje kan vi allerede i år skape en sterk og aktiv faggruppe innen NNH som kan arbeide for fagområdet? trinehamnvik@gmail.com

Hovedkilder til artikkelen

www.acornseminars.com/history/ history.html John E. Upledger & Jon D. Vredevoogd bok «Craniosacral Therapy» 1983 Eastland Press Diverse artikler fra www. stanleyrosenberg.com


rs 13 & år ut m da ed nn els er ku

NATURMEDISINSKE UTDANNELSER

Naturmedisinsk Muskelterapi To–årig utdannelse ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

KranioSakralTerapi Kinesiologi Meridianlære Akupunktur Klassisk massasje Osteopati Grunnmedisinske fag

KranioSakral Teknikker To–årig utdannelse ■ Bygger på Alain Gehins metoder ■ Modulbasert med praksis og veiledning ■ En terapiform med gode klientresultater ■ Velegnet i kombinasjon med annen praksis ■ Studiet er rettet mot profesjonelle terapeuter med klienterfaring.

Nytt kull starter september 2010 NNH-godkjent

Nytt kull starter oktober 2010

Lærer: Anne Britt Mallqui Naturmedisinsk Muskelterapeut og KST-terapeut Utdannet i Biologisk Immunterapi og spesialisert seg i whiplash ved International College of Traditional Chinese Medicine

Lærer: Jonny Skjærvold Naturmedisinsk Muskelterapeut og KST-terapeut. CST fra Upledger Inst. The Barral Institute: Viceral manipulation, Viceral listening, Neural manipulation, Stanley Rosenberg: Nevrodynamics.

Komplementær Alternativ Medisin Strandgaten 162 – 5525 Haugesund – ☎ 52 71 57 50 – 971 71 616

www.sirius-senter.com

BESTILL DITT EKSEMPLAR AV

Avtaleboken 2011 F oto : D e r m a n o r / C a r i ta Pa r i s

for alle typer salonger, klinikker og terapeuter innen ulike bransjer som naturmedisin, hud-, hår- og skjønnhetspleie.

Innhold: • Presentasjon av leverandører til bransjen • Skoler og utdanningstilbud • Leverandør- og adresseoversikt • Produktregister • Fem avtalekolonner pr. dag • Solid innbinding m/permomslag • Kalender fra 1.jan 2011 til 31. jan 2012 Priser: Ordinær pris pr. bok kr. 350,- eks. mva/porto Abonnement pris kr. 300,- eks. mva/porto.

Send din bestilling til: avtaleboken@argusgruppen.no Argus Gruppen, Sandakerveien 76 E, 0483 Oslo - Tel: 21 51 31 00 - Fax: 21 51 31 02


T erapi |

E va S varver u d , E rn æ ringsterape u t D E T

Hvorfor er det smart å legge vekt på

egen følelsesmessige utvikling i forhold til terapeutrollen?

Medfølelse kontra medlidelse Som terapeut mottar man ofte også følelsesmessig informasjon fra klienten. Det kan komme i form av at klienten tydelig og klart forteller om følelsesmessige ting, men det kan også forekomme mer subtilt. Klienten kan ”lesse av” på deg uten at du direkte er klar over det. I tillegg kommer alt det som andre mer eller mindre tilfeldig ”lesser av” på deg i hverdagen (kanskje har du en annen jobb ved siden av der du har med mennesker å gjøre, men det kan også skje innenfor din nærmeste krets familie og venner). Det er jo en grunn til at du har valgt en rolle og et yrke som går ut på å hjelpe andre mennesker, og det kan være interessant å få en innsikt i din egen tiltrekningskraft til det emosjonelle aspektet. I tillegg er det viktig å vite at man er medfølende og ikke medlidende. Det virker nemlig inn på din egen biokjemi. Søk på Internett: Videoklipp og publiserte artikler av professor Richard Davidson (University of Wisconsin-Madison), som har sin Ph.D. in Personality, Psychopathology and Psychophysiology fra Harvard University i 1976.

Glede og hvile i arbeidet

Selv i den mest spennende jobbsituasjon kan hvem som helst risikere å bli utbrent hvis det ikke er balanse i det man gjør og man selv får påfyll nok, og at man har muligheten til ”å lesse av” et annet sted. Gledesfølelsen kommer ikke alltid av seg selv, og den henger heller ikke nødvendigvis sammen med hvor mange penger man tjener. Derimot har fle-

22

naturterapeuten • september 2010

Eva Svarverud, Ernæringsterapeut DET

re funnet ut (jfr. professor Richard Davidson) at gledesfølelsen henger sammen med å forstå meningen med det man gjør og det å være engasjert. Og det å arbeide med meningen med det man gjør, kan ofte være en stor inspirasjon fordi kanskje nettopp den økonomiske situasjonen man kommer i når man skal starte for seg selv, kan medføre en stress-situasjon. Det kan da være ekstra godt å ha verktøy til å håndtere den følelsesmessige siden av stress. Det å kunne hvile i seg selv og finne hvile i arbeidssituasjonen, kan være avgjørende for hvor godt du har det om 10 – 20 år (for ikke å snakke om når du nærmer deg de 90!).

Et suksesskriterium

Noe av det jeg synes mangler innen det konvensjonelle helsevesen, er nettopp å ta menneskers følelsesmessige side på alvor. Vi vet det jo: Besøker man en vanlig lege, får man kanskje 10 – 20 minutter av hans/

hennes tid og lite oppmerksomhet. Den går som regel til datamaskinen. Og det er jo nettopp det som gir oss alternative terapeuter et enormt fortrinn: Vi kan lære noe om både den fysiske og den psykiske delen, og vi kan selv bestemme hvor mye tid vi vil sette av til hver klient og hvordan vi vil ta dem i mot. Fordelen ved selv å arbeide seg gjennom de følelsesmessige lagene, er at både vi selv og klienten får nytte av det. På mange måter kan man si at vi både er ”instrumentet” og at vi spiller på det. Resultatene kan henge sammen med hvor dyp klangbunnen i vårt eget ”instrument” er. En annen måte å si dette på, er at det henger sammen med egen grad av modenhet og kanskje til og med mot til å se på sine egne følelsesmessige aspekter. For er det ikke også sånn at de som har mest bruk for å gå i dybden av egne følelser, ofte møter den største motstanden? Bare det å kunne gjenkjenne dette hos klienten, vil være et suksesskriterium. Det gjelder jo å finne ut hvor det største potensialet til bedring ligger hos kunden.

Kvalitet

Det kanskje aller viktigste budskapet du kan gi til dine kunder/klienter, er at du kan veilede. Men uansett veiledning, er det de selv som for eksempel skal legge om på innkjøp og matvaner og takle følelsene omkring det. De fleste ernæringsterapeuter vil kunne være enig med meg i at det er lettere å være en god veileder hvis man selv spiser ut i fra hva man gir råd om, altså kan det være en tilsvarende sammenheng


Hvordan lytter man til kroppens signaler om de følelsesmessige aspektene? Her vil jeg nevne to bøker og to metoder: Bøker: Solveig Bøhle: Når kroppen husker det du vil glemme http://www. oa.no/kultur/nye_boeker/ article3805850.ece

John Bradshaw: Familiehemmeligheter (det du ikke vet har du vondt av)http://www.creativegrowth.com/johnres.htm Metoder: Tegn din livslinje. Få med deg viktige hendelser både av fysisk og psykisk karakter. Det er best å gjøre dette når man allerede er inne i en prosess i et trygt mijlø. ”Orders of Love” av Bert Hellinger http://en.wikipedia.org/wiki/ Bert_Hellinger Jeg har valgt å finne ulike type nettsider (fra sider som selger bøker, til Wikipedia) for å vise hvor bredt man kan søke for å finne stoff om tema kropp og følelser.

I forbindelse med NES-terapeutene Brigitte Proll og Carl Erik Sembs artikkel ”Energi og informasjon – terapeutiske nyvinninger ved syntese av tradisjonell kinesisk medisin, partikkelfysikk og IT” i Naturterapeuten nr. 2/2010, kom vi dessverre til å forringe NES Health’s logo under trykking. Vi minner samtidig om artikkelforfatternes initiativ til å etablere en faggruppe innenfor NNH for teknologibaserte energimedisinske retninger. Formålet med dette vil være å samle ressursene på området i et felles fagmiljø og å utarbeide retningslinjer for fagkrav og godkjenning i forhold til det nye utøverregistret. Interessert kan foreløpig ta kontakt med Brigitte Proll på e-post brip5@ hotmail.com.

Menneskekunnskap

Min utdannelse har jeg fått ved Center for Ernæring og Terapi i København. Ved den utdannelsesinstitusjonen legges det veldig stor vekt på menneskekunnskap. Du kan gå inn og lytte til Karen Kaae ved å klikke på Hør mere om Menneskekundskab på følgende link http:// www.cetcenter.dk/partnere/uddannelsen

En stor hindring i kundens totale resultatopplevelse kan nettopp ligge

N

O

mellom hvor mange av dine egne følelsesmessige aspekter du har arbeidet med og hvor langt din klient våger å gå! Uansett terapiform er det vanskelig å veilede og nå et behandlingsmål hvis ikke vi terapeuter fordyper oss i faget, går inn i det og selv prøver det ut. Som eksempel kan nevnes at Reiki-kursene, i alle fall på 1990-tallet, varierte fra at man kunne bli Reiki Mester på en helg eller to, til at Reiki-utdannelsen/-innvielsen gikk over flere år, der man selv jevnlig gikk i terapi hos en Reiki Mester. En stor hindring i kundens totale resultatopplevelse kan nettopp ligge i det følelsesmessige aspektet. Han eller hun vet hvordan det er best å spise, men fristelsen kan likevel være stor når man går forbi en baker eller er sammen med andre mennesker som ikke arbeider aktivt med sin kost. Derfor er det smart at du har arbeidet deg gjennom ditt eget følelsesmessige materiale. Jeg tror det er et aspekt man aldri blir helt ferdig med. Hvor dypt man vil gå, bestemmer man jo selv. Viktig: Når du arbeider med selvutvikling, er det du selv som bestemmer hvor mye som skal bearbeides (eller komme opp). De aller fleste metoder i vår bransje i dag tar avstand fra ”graving” i gamle sår. Det er absolutt mulig å få dem behandlet på andre måter, for eksempel gjennom kinesiologi og healing. Men hvis man ikke lytter til kroppens signaler når det gjelder gamle sår, kan man ende opp med et følelsesmessig krasj.

N

det følelsesmessige

Tenkjer du på å studera naturmedisin?

aspektet.

Jeg anbefaler på det varmeste at du starter en parallell-prosess med dine studier og din behandlerrolle. I tillegg til de terapiformer jeg allerede har nevnt, vil jeg peke på: Bachs-remediene, rosenterapi, kvantemedisin og homøopati (den følelsesmessige delen), fordypelse (”kerneterapi” eller Reisen – Brandon Bays). eva_svarverud@hotmail.com

Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

naturterapeuten • september 2010

23


M edlemsfordeler |

Et medlemskap

i Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon blir nå en

enda bedre investering!

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har blitt med i et innkjøpssamarbeid med foreløpig 26 andre små og mellomstore bransjeforeninger. Innkjøpssamarbeidet representerer i dag mer enn 5.000 bedrifter. lingsmakt og vi har fått på plass bedre og flere avtaler enn hva vi hadde hatt mulighet til alene. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon har fått sin egen innkjøpsportal, Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Innkjøp, der avtalene er presentert, www.nnhinnkjop.no

Gjennom dette samarbeidet kan vi tilby rabattavtaler for et bredt spekter av produkter og tjenester til våre medlemmer. Ved å benytte deg av avtalene kan du spare mye på blant annet forsikringer, kontorrekvisita, kaffe, telefoni, bilutleie og hotell. Det er Fordelsgruppen Norge AS som vil stå for å koordinere forhandlingene og drift av innkjøpssamarbeidet.

Rabattavtaler

Gjennom samarbeidet har vi nå mulighet til å benytte oss av avtaler som er blant markedets absolutt beste.

Noen utvalgte avtaler: Forsikring

Norges beste betingelser på yrkesskadeforsikringer for små og mellomstore bedrifter gjennom Connector Forsikring Service. De fleste av medlemsbedriftene i innkjøpssamarbeidet sparer gjennom avtalen 10 - 40 % på sine forsikringskostnader, og flere bedrifter har også halvert sine premier.

Kontorrekvisita

Storkunderabatt hos Lyreco med gratis frakt uansett ordrestørrelse. Mange av medlemmene i innkjøpssamarbeidet har mer enn halvert sine kostnader på kontorrekvisita ved å benytte seg av avtalen.

24

naturterapeuten • juni 2010

Telekommunikasjon

Avtale med Ventelo. 25 % på telefoni og opptil 45 % rabatt på internett. Sammenlignet med telefoniprisene til Telenor og Netcom er rabatten opp til 45 %. Ved å bytte fra Telenor til Ventelo kan du spare så mye som 4.500 kr pr. abonnement med et vanlig årlig forbruk.

Drivstoff

80 øre rabatt per liter på listepris hos Shell, personbil.

Bilutleie

NNHs medlemmer vil snart få tilsendt brukernavn og passord til denne innkjøpsportalen fra Fordelsgruppen Norge.

Kostnadsfritt og ingen forpliktelser Innkjøpssamarbeidet innebærer ingen kostnader eller kjøpsforpliktelser for foreningen eller medlemmene. NNHs medlemmer vil få gratis tilgang til rabattavtalene. Et innkjøpssamarbeid er spesielt nyttig for små enheter som alene har begrenset forhandlingsmakt. Vi anbefaler alle til aktivt å bruke avtalene da det potensielt er mye penger å spare.

Avtale med Europcar hvor våre medlemmer får 40 – 55 % rabatt.

Kaffe

Avtale med Cafe Bar. 20 % på kjøp/ leie og 15 % på kjøp av ingredienser.

Sammen for bedre vilkår

Ved å inngå et samarbeid med andre foreninger har vi økt vår forhand-

Har du spørsmål rundt innkjøpssamarbeidet eller avtalene, vennligst kontakt forhandlingskoordinator Joachim Abelseth, tlf. 975 43 170, ja@fordelsgruppen.no


Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

ETERISKE OLJER

NNHs sentralstyre Leder ,repr. homøopati

John Petter Lindeland

Nestleder, repr. akupunktur/NSK

Turid Jacobsen

materapi o r A

Nestleder, repr. fytoterapi/kinesiologi Kate Nilsen-Nygaard

N

STYREMEDLEMMER: Styrerepr. naturmed. aromaterapi Päivi Renaa Styrerepr. soneterapi/refleksologi Signe Heggelund Vararepr.

Carl-Erik Farnes

Vararepr.

Gustav Heggelund

• Over 180 oljer på lager • Naturlig hudpleie • Naturlig badeolje og badesalt • Aromalamper og -dispensere • Røkelse • Kosttilskudd • Bøker og tilbehør

Administrasjon: Generalsekretær: Sigrun Kirkeberg Sekretær: Elisabeth Trøen Postadresse: Postboks 9397 Grønland, 0135 Oslo Tlf.: 21 01 37 00. Faks: 21 01 37 05 E-post: post@nnh.no • www.nnh.no

N

O

NNH-kontoret ligger nær Oslo Sentralstasjon. Gå fra Oslo S mot nord, mellom Oslo Spektrum og Radisson SAS Plaza og over det åpne området langs Akerselva. YSbygningen ligger da rett imot inntil Akerselva der hvor Brugata krysser elva N

GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter

Kontortid: Tirsdag, onsdag og torsdag kl. 11.00 16.00. NNHs besøksadresse: Brugata 19 i Oslo.

VELG

Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt: Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

ØKOLOGISK Omega 3•6•9

3i1

For deg som ønsker alle de sunne fettsyrene kroppen trenger i en blanding!

• Hud:

Smører huden innenfra og danner en fløyelsmyk kappe som beskytter huden mot uttørring Forebygger hjerte- og karsykdommer Økt styrke, utholdenhet og fettforbrenning, samt forkortet restitusjonstid

• Helse: • Trening:

Udo´s Choice inneholder en unik kombinasjon av hele 9 forskjellige oljer fra plantefrø, nøye utvalgt og komponert av den verdenskjente fettforskeren Dr. Udo Erasmus. Fordi den ikke kommer fra fisk er den fri for tungmetaller og PCB-giftstoffer fra havet. Passer for hele familien (0-100 år). Velegnet for vegeterianere, gluten/ laktoseintolerante. Prøv den gjerne i smoothies, supper, salater o.l.

For mer informasjon: www.soma.no tlf: 69 23 27 70

S

E In


HILDE SKAULI, FAGSJEF I BRANSJERÅDET FOR NATURMIDLER

Foto: Hilde Skauli/BRN

A kt u elt |

Stopp EFSAs  

helsepåstandsforordning!

Det vanskeligste spørsmålet som møter aktører i helsekostbransjen er hvordan effekten av naturmidler kan dokumenteres uten at de blir omklassifisert til legemidler. EU vil nå ved hjelp av matsikkerhetsorganet EFSA innføre nye regler for bruk av helsepåstander for kosttilskudd og matvarer. Det betyr i praksis at det blir ulovlig å fortelle forbrukerne hva et produkt virker for. ■ Kosttilskudd er i Norge definert som mat, og kommer inn under Mattilsynets myndighetsområde. Norge må følge EUs forskrifter og regelverk gjennom EØS-avtalen, og nytt regelverk implementeres ofte før Mattilsynet har forklart hvordan de nye

26

naturterapeuten • september 2010

forskriftene skal forstås. Mattilsynet har selv uttrykt at de mangler kompetanse på vurdering av dokumentasjon av dette, og de er svært fornøyde med det nye regelverket for helsepåstander som er på trappene fra EFSA (European Food Safety Authority).

Helsepåstander for naturmidler

Norge har fra før Syse-rapporten som har gitt oss muligheten til å bruke helsepåstander for kosttilskudd i en langt større grad enn andre land i Europa. For produsentene i helsekostbransjen vil det nye


regelverket medføre store, om ikke uoverkommelige, utfordringer. Kort sagt kan man fortsatt selge produkter, men man får ikke lov til å fortelle forbrukerne hva de virker for. EFSA-regelverket vil altså være et ekstra stort tilbakeskritt for Norge i og med at helsepåstander som er tillatt i Syse-rapporten nå blir ulovlige. Da prosessen startet, uttrykte EFSA vilje til å bedømme helsepåstander ut fra en totalitet av evidens og tradisjon, og innta en pragmatisk holdning. Dette har forandret seg underveis; EFSA mottok 44 000 forslag til helsepåstander og ytterst få av dem vil bli godkjent. Resten anser EFSA som ikke dokumentert. Selv virkning av omega 3 på adferdsforstyrrelser hos barn regnes som ikke tilstrekkelig dokumentert, heller ikke helseeffekten av antioksidanter eller probiotika.

Strengere for naturmidler enn legemidler EFSA har etter hvert underkjent tradisjonell bruk som kriterium og lagt seg på en linje som er enda mer restriktiv enn for innføring av nye legemidler. For det første skal det foreligge dokumentasjon av effekt på FRISKE mennesker, med den begrunnelsen om at kosttilskudd er mat og ikke medisin. Dette medfører at glukosamin og chondroitin er underkjent, fordi de tallrike studiene er utført på folk var plaget av artrose i kneleddet. Hvordan kan man dokumentere effekten på de som IKKE har leddplager? Da måtte man eventuelt gå inn i store befolkningsstudier som strekker seg over 20 30 år for å få målt en statistisk signifikant forebyggende effekt. Hvordan skal en produsent kunne bekoste noe slikt for naturmidler som ikke lar seg patentere? For å vise hvor urimelig dette kan slå ut kan vi ta et eksempel: Plommer. På de fleste hoteller, sykehus og aldershjem finnes det svisker tilgjengelig for de som lider av treg

mage. Sviskesaft anbefales også på helsestasjoner til småbarnsforeldre. En helsepåstand om at plommer fremmer en god fordøyelse anser EFSA som ikke dokumentert, i og med at det ikke finnes studier på mennesker som IKKE lider av treg mage eller forstoppelse! EFSA stiller nå krav om at også naturmidler underlegges ”gullstandarden” for legemidler: Dobbelt randomiserte, placebo-kontrollerte studier, og altså på friske mennesker. I tillegg stiller de krav om at naturmidlet må vise ”conclusive” effekt, det vil si effekt på alle i forsøksgruppen. Legemidler slipper unna med noen få prosents effekt, for eksempel kreves det bare at 4 % av forsøkspersonene skal merke effekt av et legemiddel mot beinskjørhet. For en rekke andre legemidler som for eksempel antidepressiva, er den dokumenterte effekten marginalt større enn placebo.

Interessert i gratis vitenskapelige publikasjoner? Apollon er Universitetet i Oslos populærvitenskapelige forskningsmagasin. Apollons papirutgave utgis fire ganger årlig, mens nettutgaven oppdateres jevnlig med både aktuelle artikler og fokus på forskjellige temaer. Se www.apollon. uio.no. Bestill gratis abonnement Apolllons papirutgave på e-post apollon@ admin.uio.no eller tlf. 22 85 41 33 Gemini er et populærvitenskapelig forskningsmagasin som skal fronte spennende og interessant forskning innenfor NTNU og SINTEF. Bestill gratis abonnement på www.ntnu.no/ gemini/2010-02/ eller ta kontakt på tlf. 73 59 53 21 (NTNU) / 73 59 24 76 (SINTEF)

Stopp EFSA-prosessen!

GENialt er Bioteknologinemnda sitt tidsskrift og tek opp etiske og samfunnsmessige sider ved bruk av moderne bioteknologi. GENialt presenterer nyheiter og aktuell debatt om bio- og genteknologi. GENialt kjem ut fire gonger i året. Bestill gratis abonnement på www. bion.no/publikasjoner.shtml eller på tlf. 24 15 60 20

Bransjerådet for Naturmidler (BRN) og tilsvarende organisasjoner i andre land arbeider nå for å få EU til å stoppe opp og tenke seg om. En europeisk helseallianse er blitt opprettet. Denne utarbeider for tiden en ”economic impact study” for å vise EU-kommisjonen hvilken innvirkning dette vil ha på hele helsekostbransjen, og ikke minst på de små og mellomstore bedriftene som EU ønsker å beskytte og hjelpe. den europeiske organisasjonen EHPM (www.ehpm.org), der BRN har en styreplass, har nylig sendt en formell klage til Ombudsmannen i EU. BRN ønsker god sikkerhet for forbrukerne, men vi mener denne forordningen faktisk vil bidra til å øke innslaget av useriøse aktører og dermed virke negativt inn på forbrukersikkerheten. Det er vel i forbrukernes interesse å vite hva et naturprodukt kan virke for? hilde.skauli@brn.no

Labyrint er et kunnskapsmagasin utgitt av Universitetet i Tromsø. Bestill gratis abonnement på e-post labyrint-abonnement@uit.no eller tlf. 77 64 49 82 UniverS produseres av strategi- og kommunikasjonsavdelingen ved Universitetet i Stavanger, med innhold knyttet til forskning, formidling, undervisning og samfunnskontakt. Bestill gratis abonnement på e-post univers@uis.no eller tlf. 51 83 10 00

naturterapeuten • september 2010

27


A kt u elt |

L ars R anes , fagsjef i S oma N ordic A S

Alfalinolensyre 

– den glemte omega-3-fettsyren Omega 3 er for mange ensbetydende med fiskeoljer. De er rike på omega-3-fettsyrene EPA og DHA, og har vært mye i forskernes fokus i de siste tiårene. påvirker de flerumettede fettsyrenes egenskaper; både de essensielle og ikke-essensielle omega-3- og omega-6-fettsyrene.

■ I dette bildet er det lett å glemme moderfettsyren i omega-3-familien, alfalinolensyre; den viktigste omega-3-fettsyren i menneskets evolusjonshistorie.

De essensielle fettsyrenes funksjon

Oppdagelsen av de essensielle fettsyrene Allerede på 1800-tallet oppdaget tidens ledende forskere at fett og proteiner samvirker med hverandre i cellene våre, og at denne samvirkningen er avgjørende for cellenes energiproduksjon og stoffskifte. Studier viste at dyr som kun inntok proteiner og ikke fett, hadde ufullstendig sårheling og ble syke og døde. Innlandsinuittene på Grønland erfarte selv på kroppen at de ble trette og kraftløse når de kun hadde tilgang til mager vinterrein, i motsetning til sommerens fettrike reinsdyr. Forskerne utelukket først mettede og enumettede fettsyrer som essensielle for vår helse, før de i 1930 definerte omega-6-fettsyren linolsyre og omega-3-fettsyren alfalinolensyre som essensielle fettsyrer. 1,2

Økt spesialisering reduserer helhetsforståelsen Farmasiindustriens fremvekst på 1950-tallet satte nye premisser for forskningen innen medisin og ernæring. Å forske på patenterbare monosubstanser ble mer interessant enn å forske på mineraler og vitaminer, og ernæringsforskerne spesialiserte seg i økende grad på

28

naturterapeuten • september 2010

Lars Ranes, fagsjef i Soma Nordic AS

fettsyrer, proteiner og karbohydrater alene, fremfor samvirkningen mellom dem. Omega 3 ble først ”gjenoppdaget” på 1970-tallet da danske forskere interesserte seg for eskimoenes gode hjerte- og karhelse. Siden da har de hormonelle effektene til omegea-3-fettsyren EPA blitt kartlagt i detalj, og vi har lært mye om DHA’s betydning for hjernen. De essensielle fettsyrenes grunnleggende betydning for cellenes stoffskifte og energiproduksjon har kommet i skyggen av dette og de store næringsinteressene knyttet til fisk/fiskeoljer. Samtidig har man neglisjert spørsmålet om hvordan industriell bearbeiding i produksjon av mat og kosttilskudd

Membraner utgjør en vesentlig del av en celles struktur, og de består i stor grad av fettsyrer. Fettsyrerike membraner omgir cellene våre tilsvarende som huden omgir kroppen vår. De danner en dobbel membran i cellenes kraftverk, mitokondriene, hvor energien produseres, og de danner et omfattende foldet nettverk rundt cellekjernen, hvor proteiner og lipider syntiseres. Mens mettede og enumettede fettsyrer kan betraktes som ”døde” byggeklosser, kan de essensielle fettsyrene betraktes som funksjonelle og ”reaktive” byggeklosser. Deres unikhet ligger i de særegne ”dobbeltbindingene” og overskuddet av negativ ladning/elektroner. Det gjør at de øker opptaket og utnyttelsen av oksygen, danner polare bindinger med svovelholdige proteiner og øker fleksibiliteten og funksjonaliteten til reseptorer og næringskanaler. 2,3 De essensielle fettsyrenes metabolske egenskaper er grundig kartlagt gjennom de siste 20 års forskning. I motsetning til enumettet og mettet fett, aktiverer de sentrale gener som øker fettforbrenningen og undertrykker de genene som gjør at kroppen produserer og lagrer fett av glukose.4


Du er hva du spiser

Innholdet av ulike fettsyrer i kroppens celler og vev gjenspeiles i stor grad av sammensetningen av fettsyrene i maten vi spiser. I urmenneskets kosthold var balansen mellom mettet, enumettet og flerumettet fett (omega 3 og -6) mye jevnere enn i dag. Forholdet mellom omega 3 og -6 lå i området 1:1-2. I dag inntar mange flere kalorier enn det de kan forbrenne, og dette energioverskuddet omdannes til mettet og enumettet fett i kroppen. Vi inntar i snitt ca 11 g av omega 6-fettsyren linolsyre daglig, og mange får i seg knapt 0,5 gram av alfalinolensyre. Det gir 20 ganger mer omega 6 enn omega 3, hvis man ikke spiser fet fisk/fiskeoljer. I følge den internasjonalt kjente fettforskeren dr. Udo Erasmus inntar vi i dag kun ca 1/6 av den mengde alfalinolensyre som vi inntok på 1850-tallet, og allerede på det tidspunktet kunne inntaket regnes som lavt. 2,3,5,6

Viktigheten av en helhetlig fettsyrestrategi Ved å spise mer fet fisk eller EPArike fiskeoljer kan man lett motvirke de hormonelle ubalansene som oppstår på grunn av et misforhold mellom omega 3 og omega 6 i kosten. Det er derimot ingen helhetlig strategi. Fiskeoljer kan ikke erstatte behovet for den essensielle fettsyren alfalinolensyre. Problemet er heller ikke for mye omega 6, men for lite alfalinolensyre, og at hovedkilden til omega 6 for folk flest er denaturerte oljer: myke margariner, stekeoljer, dressinger og majonessalater. At slike oljer står i 1 år i lys og varme i dagligvarebutikkene uten å reagere med oksygen og harskne er ”mot normalt”. For å unngå problemet med kort holdbarhet er alfalinolensyre i stor grad foredlet bort fra føden til mennesker og husdyr, og omega-6-rike oljer fra frø og bønner gjennomgår 20 kjemiske bearbeidningstrinn fra frø til langtidsholdbare oljer. Raffineringen fjerner de

naturlige antioksidantene, og bleking og deodorisering fjerner misfargingen og den dårlige lukten som oppstår når oljene utsettes for kjemikalier, lys og varme. Er slike oljer det beste vi unner cellene våre? 2,3

nere, inkludert Indias store hindubefolkning, være mentalt tilbakestående, svaksynte og ufruktbare; ingen ting tyder på det. For de fleste vil diskusjonen om hvor mye av alfalinolensyre som omdannes til EPA/DHA i kroppen være mer av teoretisk enn av praktisk interesse. Det betyr ikke at ferdigdannet EPA og DHA ikke har interessante terapeutiske anvendelsesområder, men de erstatter ikke basisfettsyren alfalinolensyre. Den kan omdannes til EPA og DHA, men ikke omvendt.

Fisk kan ikke erstatte behovet for alfalinolensyre

På bakgrunn av studier som viser at alfalinolensyre bare i begrenset grad konverteres/omdannes til EPA/DHA i kroppen vår, er det blitt hevdet at alfalinolensyre er en ”dårligere” kilde til omega 3. Det er å snu problemstillingen på hodet: EPA og DHA er begge alfainolensyre-derivater, og kroppen har begrenset behov for slike derivater. Fisk er en kaldblodig skapning som dekker sitt store EPA/DHAbehov ved å spise EPA/DHA-produserende alger. I kaldt og dypt vann er det ingen fare for at lys og varme skal skade de svært reaktive og harskningssensitive EPA- og DHA-fettsyrene, som lett kan omdannes til frie radikaler og forårsake oksidativ stress. Varmblodige skapninger på landjorden, inkludert oss mennesker, har i hovedsak dekket vårt omega-3-behov fra alfalinolensyreproduserende grønne blader, direkte eller ved å spise andre dyr som har livnært seg på samme føde. I motsetning til fisken kan vi omdanne alfalinolensyre til EPA, som igjen kan omdannes til DHA. Hvis denne konverteringen var utilstrekkelig, ville jordens mange hundre millioner vegetaria-

2,3,7

Alfalinolensyrens dokumenterte effekter

Alfalinolensyre reduserer inflammasjon via andre mekanismer enn EPA og DHA8. Epidemiologiske studier, som til sammen omfatter over 100 000 kvinner og menn i utvalg,

naturterapeuten • september 2010

29


A kt u elt | viser en entydig invers sammenheng mellom inntaket av alfalinolensyre og åreforkalkning, hjertesykdom og død. En økning i det daglige inntaket av alfalinolensyre fra ca 0,5 til 1,5 gram, kan utgjøre en forskjell på hele 40 – 60 % i sykdomsrisiko. 9,10,11 I ”The Lyon Diet Heart Study” testet man ut effekten av den gode middelhavsdietten (brød, grønnsaker, fisk og olivenolje) med ekstra tillegg av alfalinolensyre. Forsøksgruppen av menn som hadde gjennomgått sitt første hjerteinfarkt, hadde 70 % redusert risiko for nytt hjerteinfarkt i forhold til kontrollgruppen. 5,9 I en klinisk studie hvor man foretok en detaljert analyse av fettsyrene i brystet på 120 damer med ondartet brystkreft, og tilsvarende antall med godartet brystkreft, var alfalinolensyre den eneste fettsyren som signifikant ble knyttet til redusert risiko for ondartet brystkreft12. Kreftsvulstens størrelse på operasjonstidspunktet og innholdet av alfalinolensyre i brystvevet, er i følge et annet klinisk studie de to beste indikatorene for å kunne forutsi senere metastaser/tilbakefall ved brystkreftoperasjoner. 13

Praktiske råd i en helhetlig fettsyrestrategi Bruk stabilt mettet fett til matlagning/oppvarming, som smør eller kokosnøttolje. Det tåler varme bedre enn flerumettede stekeoljer og margariner, som uansett er dårlig menneskeføde. Innta et par spiseskjeer daglig av en økologisk, ubearbeidet og ekte kaldpresset olje som er rik på essensielle fettsyrer (ikke presset i industrielle valser hvor friksjonstemperaturen overstiger 100oC). En slik olje bør oppbevares kjølig før og etter åpning. Siden vegetabilsk så vel som animalsk føde inneholder mindre alfalinolensyre nå enn før, bør en god olje, til salat og pesto, eller som kosttilskudd, inneholde mer alfalinolensyre enn linolsyre. lars@soma.no

Referanser 1. Johanna Budwig, Flax oil as a true aid against arthritis, heart infarction, cancer and other diseases, Apple Publishing Company, Canada 2. Udo Erasmus, Sundt fedt & dreper fedt,, 2005, Politisk revy, København 3. Brian Peskin , The hidden story of cancer, 2006, Pinnacle Press, Texas

4. Steven D. Clarke, Polyunsaturated Fatty Acid Regulation of Gene Transcription: A Molecular Mechanism to Improve the Metabolic Syndrome, Journal of Nutrition. 2001;131:1129-1132.) 5. Paal Røiri, Eskimokostholdets betydning for dødeligheten av hjerte- og karsykdommer, Universitetet i Oslo, 2005 6. Kenn Halstensen, Mat og Helse, november, 2008, Tun Media, Oslo 7. http://udoerasmus.com/articles/udo/ good-fish-oils-not-enough.htm 8. A H Stark m.fl., Update on alpha-linolenic acid, Nutrition Reviews, vol. 66 (6): 326 - 332 9. Landmark Knud og Alm Carina S., ”Alfalinolensyre, kardiovaskulær sykdom og plutselig død”, Tidsskrift Norsk Legeforening, 2006; 126;126:2792-4 10. D Mozaffarian m.fl, Interplay Between Different Polyunsaturated Fatty Acids and Risk of Coronary Heart Disease in Men, Circulation,. 2005; 111:157 – 164 11. D Mozaffarian m.fl, Dietary α-Linolenic Acid Intake and Risk of Sudden Cardiac Death and Coronary Heart Disease, Circulation,. 2005; 112:3232-3238 12. V. Klein m.fl., Level of alpha-linolenic acid in breast tissue is associated with an increased risk of breast cancer, European Journal of Cancer, 2000; 36: 335 – 340 13. P. Bougnoux m.fl., alpha-Linolenic acid content of adipose breast tissue: a host determinant of the 13. P. Bougnoux m.fl., alpha-Linolenic acid content of adipose breast tissue: a host determinant of the risk of early metastasis in breast cancer, British Journal of Cancer. 1994 August; 70(2): 330–334.

Foredrag med dr. Udo Erasmus i Oslo Hvis du ønsker å høre mer om essensielle fettsyrer av forfatteren av den kanadiske bestselgeren ”Fats that heal, fats that kill”, dr Udo Erasmus, så kan du melde deg på hans foredrag i Oslo 15. og 16. september hos

Soma Nordic AS tlf 69 23 27 70 eller på info@soma.no

N B 30

Har du husket å registrere deg? Fra januar 2011 får du moms på dine tjenester om du ikke har gjort det. Ta kontakt med NNH-kontoret!

naturterapeuten • september 2010


A kt u elt |

Det betyr at dato for Oppdateringskurset i Naturmedisinsk aromaterapi på side 31 må endres til 12. ? 15. november (!!!)

N

O

Faglig oppdateringskalender N

Oversikt over kurs og seminarer nnh godkjenner som faglig oppdatering for sine medlemmer

16.–19. September: El-symposium – wireless humanity. Sted: Oslo Foredragsholdere: Gerd Oberfeld, Audun Myskja, Ann-Marie Lidmark, Berit Ås, Günter Haffelder, Germany, Kurt Mosetter m.fl. Arrangør: Baldron.

12. –15. november: Oppgradering og etterutdanning til naturmedisinsk aromaterapeut. Kursleder: Gry Fosstvedt. Arrangør: nnhs faggruppe i naturmedisinsk aromaterapi. Sted: Oslo

9. Oktober: Høstens element metall i teori og praksis Kursledere: Jaigi Enar Tidemand, Henrik Mathisen, Line Bernhard og Fride Aasen. Arrangør: nnhs faggruppe i akupunktur. Sted: Akademiet for biologisk medisin, Nesbru 29.–31. Oktober: Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2010 Foredragsholdere: Audun Myskja, Linn Anette Solberg, Erik Barmann, Marianne Fjordgård, Richard Cockrum, Ralph-Raphael Kleimann gg Vinjar Fønnebø. Arrangør: Nnh, Nfhm og Kongresspartner. Sted: Sundvolden Hotel, Krokkleiva

For nærmere informasjon,  se www.nnh.no – kurs og møter

Naturterapiskolen Nord Velkommen til Nord-Norges egen skole i naturmedisin. Vi har dyktige lærere og et meget hyggelig studentmiljø.

Vi tilbyr følgende kurs og studier:

Koreansk Håndakupunktur ��������1 år

Medisinske Grunnstudier��������1½ år

Bach Blomstermedisin���� Trinn 1,2,3

Naturmedisinsk Aromaterapi 1½ år

Genuin Homeopati �����������������������2 år

 opping, meridianmassasje og fotsoneteknikker K med base i kinesisk medisin���������������������������������������������������������������������������������������� 1 år Oppstart alle studier fra H- 2010: Trondheim, Bodø, Tromsø Ta ko n takt for e n hyggelig prat! Tlf. 99 27 56 68/ 75 91 44 43. e-post: post@naturterapiskolen.no www.naturterapiskolen.no

naturterapeuten • september 2010

31


H om ø opati |

U w e P late , H eilpraktiker

Om homøopatisk legemiddelvalg – et utdrag fra artikkelen ”Innføring i legemiddellæra” i ”Hahnemanns Arzneimittellehre” (Narayana Verlag 2007)

■ Forutsetningen for å kunne forstå legemidlene etter lignendeprinsippet, er at legemidlenes primærvirkninger er kjent. Hahnemann utforsket disse virkningene gjennom legemiddelprøving på friske, og denne samlingen av rene legemiddelvirkninger utgjør Den rene legemiddellære. Den omfatter samtlige plager og ytringer, uten innsnevring av det allerede da vanlige diagnostiske filter, fordi de er nedskrevet slik utprøveren selv subjektivt og objektivt opplevde dem, uten videre medisinsk fortolkning. Den rene legemiddellære er dermed også relativ uavhengig av forhold som tid og rom. Hahnemanns rene legemiddellære er fremdeles homøopatiens grunnverk og kan ikke erstattes – verken av noe repertorium, noen utdrag eller noen fortolkninger. Den er det mest verdifulle verktøyet i homøopatens daglige praksis, et verktøy som er strukturert nettopp med tanke på å lette studiet av den rene legemiddellæra. Lignendeloven søker ikke etter ren likhet i enkeltsymptomer i form av en ”symptomdekking” (symptom som dekker symptom). Den søker mer likheten i de karakteristiske sykdomstegnene med de karakteristiske legemiddelvirkningene. Et studium av den rene legemiddellæra handler altså om å avdekke legemidlenes karakteristiske virkninger. Et kjennetegn (en legemiddelvirkning) er ”karakteristisk” når det for eksempel opptrer signifikant ofte og dermed er ”påfallende” i en legemiddelprøving. Arnika er for eksempel karakteristisk ved følger etter slag eller spark, fordi dette legemiddelet

32

naturterapeuten • september 2010

Svein Johannessen/NNH

signifikant ofte har frembrakt en ”forslåtthetssmerte” under prøving på friske, altså en smerte ”som etter et slag eller et spark”. Pulsatilla er karakteristisk for ”byller”, fordi Pulsatilla har frembrakt signifikant mange fornemmelser ”som om” en byll, som også Hahnemann bemerker i en fotnote til Pulsatilla-symtpom nr. 673 i Den rene legemiddel-

lære. Og Ignatia er karakteristisk for ”bedring av halssmerte når drikker”, fordi Ignatia er det legemidlet av alle i legemiddellæra, som har frembrakt denne bedringa (modaliteten) ved flest symptomer. For i det hele tatt å kunne forstå og også studere disse signifikante eller karakteristiske legemiddelvirkningene, er det, som Hering påpekte,


nødvendig å utarbeide et ”symptomregister” – altså en oppstilling av alle kjennetegnene, organisert etter organer, plager og modaliteter. Til dette formålet hadde Hahnemann utarbeidet sitt eget ”symptom-leksikon”, selv om den rene legemiddellæra var sortert etter organer og dermed allerede innebar en slik oppstilling, og som på grunn av sin oppbygning, tillot et sammenlignende studium av legemiddelvirkningene i forhold til organene. Ved hjelp av denne oppstillingen kan man for eksempel avdekke hvilke organer som blir ”karakteristisk påvirket”. Når for eksempel et legemiddel signifikant hyppig har frembrakt trykkende hodesmerte - men kun trykkende og ikke annet, da er det en karakteristisk legemiddelvirkning, og dette

undersøkes i forhold til deres karakteristiske virkninger i den rene legemiddellæra. En som hadde funnet legemidlene Aconitum og Ruta som spesielt passende ved halvsidig migreneanfall i repertoriet, måtte i tilegg undersøke begge legemidlenes avsnitt for hodesmerter i legemiddellæra. Der viser det seg at Aconitum i symptom nr. 42, 43, 47, 48 og 61 har frembrakt halvsidige hodesmerter - signifikant på venstre side fordi fire av de fem symptomene har fremkommet på venstre side. I symptom nr. 2, (13), (16) og (18) har Ruta derimot kun frembrakt påfallende hodesmerter på høyre side. Dermed er denne ulikhet i hodesmertenes sideytringer en karakteristisk forskjell mellom Aconitum og Ruta. Dersom migreneanfallet er

Legemiddelvalg med Symptomenlexikon av Uwe Plate, heilpraktiker Et korrekt legemiddelvalg må utvelges etter karakteristiske symptomer (Organon § 153). Homøopatiske midler har karakteristiske og ikke-karakteristiske symptomer. Gjennom studie av den rene legemiddellære, må de karakteristiske symptomene etterforskes. Hahnemann har i bind 2 i ”Den rene legemiddellære” gitt tallrike henvisninger på karakteristiske symptomer. De sammenlignende symptomene er gjenkjennelig med en stjerne. For eksempel ved Bryonia symptom nr 448, kjennetegnes med henvisning til 418, 512, 535 og 602.

Forutsetningen for å kunne forstå legemidlene etter lignendeprinsippet, er at legemidlenes primærvirkninger er kjent. En legemiddelvirkning er ’karakteristisk’ når den opptrer signifikant ofte og dermed er ’påfallende’ i legemiddelprøvingen. legemidlet kan dermed med hell gis ved trykkende hodesmerter – men kun ved trykkende hodesmerter (selvfølgelig kun dersom også de andre karakteristiske kjennetegnene i sykdomstilfellet samsvarer med legemidlet). Dersom et legemiddel signifikant ofte også har frembrakt andre typer hodesmerter i tillegg til trykkende smerte, da er det karakteristisk for alle hodesmerter (ikke bare for trykkende smerte) og kan følgelig gis ved alle typer hodesmerter. På grunn av legemiddellæras store omfang og den spill av tid som ble forbundet med valget av det best passende legemiddelet (simile), ble såkalte repertorier som henviste til et utvalg av legemidler som kunne være aktuelle simili til det foreliggende symptomet, utarbeidet. De repertoriserte midlene måtte så

Bryonia Nr. 448: Ved det minste åndedrett et stikk, som et sår, som har vært der over lang tid, på et lite område under brystbeinet. Som smerten av et sår, selv ved minste berøring, som blir verre av å heve høyre arm, tidlig på morgenen (n.24 St) Nr. 418: Det stikker ved hoste i brystbeinet, så han må holde med handa på brystet; også med påfølgende stikk. Nr. 512: Blek rød akne mellom den høyre tommel og pekefinger, som ved hver berøring, forårsaker en fin stikkende smerte. Nr. 535: Under kneet, en blek rød betent akne, som ved berøring er smertefull og stikker. Nr.602: Stikking i den lidende del, ved det minste trykk.

venstresidig, er det derfor sannsynlig at Aconitum er simile, spesielt dersom også andre karakteristiske kjennetegn som for eksempel trykkende hodesmerter, taler for det, fordi Aconitum signifikant kun har frembrakt den trykkende smerten på venstre side av hodet, i motsetning til for eksempel Causticum, som signifikant har påført trykkende smerte i flere forskjellige organer på kroppens høyre side. Etter homøopatiens regler, må dermed den rene legemiddellæra benyttes i den daglige praksis. De nye organoverskriftene i Narayana Verlags utgave av Hahnemanns legemiddellære muliggjør derfor en raskere utvelging, et oppsett Hering for øvrig allerede hadde brukt i sine legemiddelprøvinger. Oversatt av Svein Johannessen, Homøopat MNNH reg.

Av disse symptomsammensetningene, har Bryonia frembrakt stikking ved berøring på forskjellige kroppsdeler (bryst, fingre, kne). I overensstemmelse med § 153 i Organon, er dette i følge Hahnemann et karakteristisk tegn ved et legemiddel, fordi det oppstår stikking ved berøring på forskjellige lokaliteter. Oversatt av Einar Berntsen, Homøopat MNNH reg.

naturterapeuten • september 2010

33


info Magma Green

Oljer til massasje og aromaterapi på

tur-helse.n a n . w o ww

– D Bilder E T G Rtil Naturterapeuten Ø N N E P U LV E R E T Redaksjonen oppfordrer medlemmer og behandlere til å sende oss bilder fra egen praksis eller andre relevante situasjoner, for bruk i Naturterapeuten og på våre internettsider. Bildene må være digitalisert og i så høy oppløsning (så store) som mulig. Send via epost til redaksjon@nnh.no

• Supernæring • Superenergi • Superkraft for Har du spørsmål ring Svein tlf. 909 33 717 eller Ingund 480 55 068 immunforsvaret

Natur & Helse er Norges største leverandør av oljer til det profesjonelle marked.

Nå lett tilgjengelig – gjennom Helios Distribusjon

• Bredt utvalg av oljer, naturlig hudpleie, røkelse og tilbehør

Hovedingrediensen i Green Magma er råpresset og tørket saft av grønt bygg-gress. Bygg-gress har et næringsinnhold som langt overgår vanlige grønnsaker og frukter. Klorofyllet (lagret solenergi) som virker svært rensende er høyaktuelt i vår forurensede hverdag.

• Gode priser – topp kvalitet

Green Magma er et av de mest rikholdige, velbalanserte og lettopptakelige næringsmidlene som noen gang er fremstilt. Mange problemer er forårsaket av mangel på bredspektret næring. Prøv Green Magma – favoritt som styrkemiddel for immunforsvaret

RABATT TIL MEDLEMMER I NNH

Import og markedsføring: Norsk Barley Juice Import 3114 Tønsberg.Tlf. 33 33 15 15, fax 33 33 07 77. Mob. 905 63 075. www.greenmagma.no

Registrer deg på www.natur-helse.no og få nye tilbud hver måned!

OG TIL STUDENTER

Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

Distribusjon: Helios Distribusjon as, 3440 Røyken Ordretlf./fax: 31 29 28 51/31 28 18 80

Utdannelser
vedETERISKE OLJER

Biomedisinsk
Senter,
Stavanger
 2010­11


materapi o r A

Norges største skole innen naturterapi Kursdrift siden 1981 • Akupunktur

• Klassisk muskelmassasje

• Akupressur/ shiatsumassasje

• Kommunikasjon

• Anatomi, fysiologi, sykdomslære, mikrobiologi

• Lymfedrenasje

• Kraniosakralterapi

• Qi-Gong

• Antistressterapi

Profesjonell
aromaterapeut.
 • Meridianmassasje

• Aromamassasje

• Psykologisk redskap og Kursstart
17‐18‐19
september
2010
 • Aromaterapi journalskriving

• Over 180 oljer på lager • Naturlig hudpleie • Naturlig badeolje og badesalt • Aromalamper og -dispensere • Røkelse • Kosttilskudd • Bøker og tilbehør

• Healing • Soneterapi/refleksologi Kursholder
Janken
Robberstad
som
har
undervist
 • Ernæring

• Thaimassasje aromaterapi
siden
1989


• 5-Elementsloven • Polaritetsterapi

• Spa-terapier

• Urtemedisin • ØreakupunkturGrunnkurs
i
kinesiologi.
 • Steinmassasje

• Kinesiologi

NYHET

Kursstart
24‐25‐26
september
2010


Send til: Bio Medius Akademiet, Krumgt. 7, 0170 Oslo Kursholder
Otto
Bjelland
som
har
undervist
kinesiologi


Eller ring: 22 93 13 40 eller send e-post: post@biomediusakademiet.no. siden
1987
 Internett: www.biomediusakademiet.no

GODE PRISER! Rabatt til medlemmer i NNH og til studenter

For
studieplan
og
påmelding:


Besøk oss på www.natur-helse.no for informasjon om bruk og egenskaper eller kontakt:

eller
tlf.
51531966‐90823526


Natur & Helse AS, postboks 88, 3475 Sætre Tlf.: 32 79 11 90. Fax: 32 79 11 91

NYHET

bioaroma@hotmail.com


Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 3 2010  

Naturterapeuten 3 2010  

Advertisement