__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

Alternativ medisin,  en menneskerett Eteriske oljers kjemi

Terapier ved Lyme-Borreliose Nr.2/2014 – 20. årgang. Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no

Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2014 24.–26.oktober. I år med jubileumsfeiring.


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Om NNH

Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

Behan dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


i nnh o l d

|

na t u r t e r a p e u t en n r . 2 – 2 0 1 4

Syk etter flåttbitt, – terapier ved Lyme-Borreliose

Naturterapeuter som NAFKAMs håndlangere

 

 

• Side 10–12

• Side 5

•• Brev fra forbrukerombudet ��������������������������������������������   4 •• Naturterapeuter som NAFKAMs håndlangere��������������   5 •• Alternativ medisin, en menneskerett����������������������������   6 •• Vellykket landsmøte og fagseminar i NNH��������������������   9 •• Syk etter flåttbitt, – terapier ved lyme-borreliose������� 10 •• Kroppens evidens������������������������������������������������������������� 14 •• Generalforsamling Etcma ����������������������������������������������� 16 •• Eteriske oljers kjemi��������������������������������������������������������� 18 •• Aromaterapiens dag 2014����������������������������������������������� 20 •• Nordisk naturmedisinsk fagkongress������������������������������ 22 •• Apotek i et tre�������������������������������������������������������������������� 28 •• Lys, – kvalitet og helse���������������������������������������������������� 30 •• Integrert medisin – visjon og virkelighet���������������������� 32

Lys, – kvalitet og helse 

•• Faglig oppdateringskalender������������������������������������������ 34

• Side 30–31

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

• Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Lervigbrygga 178, 4015 Stavanger.

• Ragnhild Marie Næss,Tønsberg Telefon 33 32 64 06/ 997 07 537

Formgiving:

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no

• Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Jeanette Førland Mobil : 936 62 745. E-post: annonse@nnh.no

Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri


a k t u el t

|

Kjære helse- og omsorgsminister Bent Høie

Velkommen som ny minister! Selv om du i navnet ikke er forbrukerminister, vil jeg minne deg om at du også – som de aller fleste ministrene – rent faktisk er forbrukerminister. Folk flest er forbrukere innen de aller fleste politikkområdene, og det er viktig at forbrukernes interesser blir godt ivaretatt også på dine arbeidsområder. Som forbrukerombud fører jeg tilsyn med markedsføring og urimelige avtalevilkår, og jobber for at markedet stadig skal bli enklere og tryggere for forbrukerne. På helseområdet fører jeg tilsyn med markedsføring av alternativ behandling. Tilbudet av alternativ behandling er stort, med over 200 ulike behandlingsformer. Utøverne av alternativ behandling er en sammensatt gruppe, med stor variasjon i grad av seriøsitet, kunnskap om regelverket og vilje til å følge dette. Andelen av den voksne befolkningen som benytter alternativ behandling øker stadig. Enkelte av brukerne av alternative behandlingsformer er forbrukere i en potensielt sårbar posisjon: Kronisk syke, personer uten klare diagnoser, personer som venter i helsekø osv. Alternativ behandling kan også ha store økonomiske konsekvenser for forbrukerne fordi behandlingen ofte er kostbar, og ved alternativ behandling fra andre enn helsepersonell er man i praksis uten pasientrettigheter. Jeg ser med bekymring på at det i dag ikke er noen offentlig instans som fører tilsyn med utøvelsen av alternativ behandling, med mindre det er helsepersonell som står for behandlingen. Det er også bekymringsfullt at det ikke stilles formelle krav til kvaliteten på utdanningen til de ulike behandlingsformene, eller at behandlerne faktisk har utdannelse innenfor behandlingsformen de tilbyr. Jeg mener at regelverket om alternativ behandling ikke ivaretar forbrukernes interesser på en tilstrekkelig god måte, og jeg er opptatt av at forbrukerne må få et sterkere vern. Det er et paradoks at det føres offentlig tilsyn på veldig mange samfunnsområder, mens alternative behandlere i prinsippet kan utøve sin virksomhet som de vil, så lenge de ikke bryter strafferettslige bestemmelser. Dette er en viktig sak, som jeg håper ditt departement og Forbrukerombudet kan jobbe godt sammen om. Jeg ønsker deg lykke til med arbeidet!

Med vennlig hilsen

Gry Nergård forbrukerombud

4

naturterapeuten • juni 2014


a k t u el t

|

Th o r e K . A albe r g , N o r sk H o m ø o p a t isk Pasien t f o r ening

Naturterapeuter som NAFKAMs håndlangere Naturterapeuten konkluderer i nr 1/2014 med basis i evalueringen av NAFKAM, at det fremdeles har en lang vei å gå. Det er jeg helt enig i og jeg spør meg om naturterapeuter skal bli med på ferden. Avkler man evalueringsrapporten sitt akademiske språk, er det en ramsalt kritikk av NAFKAMs prioriteringer. Forskerne mener det blir for smalt å forske på bare tre av et hundretalls behandlingsformer og de er entydige i at forskningen må rettes mot nasjonale forhold. Egentlig kan det tolkes som en kritikk mot at for mye av ressursene er brukt på å bygge opp den prestisjetunge databanken for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF). Rapporten nevner også at brukergruppene av alternativ medisin har hatt liten nytte av NAFKAMs forskning. At naturterapeuter skal bruke tid og ressurser på å fylle opp registeret, RESF, er jeg tvilende til. Jeg må innrømme at jeg var en av de naive som trodde at NAFKAM skulle drive med effektstudier da de ble opprettet og at de skulle ha et utbredt samarbeid med det alternative miljøet. Jeg kjenner ikke til en eneste henvendelse fra NAFKAM hvor de har invitert til samarbeid. Heller ikke «juniorpartneren» NIFAB med sin skolemedisinske vinkling på alternativ medisin har vært til noen fordel

Thore K. Aalberg, Norsk Homøopatisk Pasientforening.

for alternativbransjen. Salamonsen og Kruses bok: «Alternative veier» viser i fullt monn at de har en skolemedisinsk tilnærming. Av de femten sidene som er viet ulike organisasjoners refleksjoner er det plass til bare en side til alternative behandlerorganisasjoner. Ingen alternative pasientforeninger er blitt forespurt om sin mening. Fra et forskningssynspunkt er det bekvemt og enkelt å få tilsendt

ferdigutfylte skjema som så kan bearbeides. Straks mer krevende er det å drive med effektstudier, for ikke å si cost-benefit-analyser, hvis forskeren ikke har kompetanse på området. Jeg er tvilende til nytteverdien av forskning på alternativ medisin og ikke minst dens mulige, men lite sannsynlige bivirkninger, hvis målsettingen er autorisasjon for seriøse alternative behandlingsmåter. Mantraet som vi blir møtt med uansett er at det ikke er «vitenskapelig dokumentert» selv om vi kan slå i bordet med evidensbasert forskning gjort i utlandet. Hvis naturterapeuter kan sette premissene for hva det forskes på og at NAFKAM kan gjøre det de er gode på, forskningsdesign, vil et samarbeid bidra til å styrke naturterapeutenes innsikt i hva forskning dreier seg om. Men hvis målsettingen med forskningen er å styrke NAFKAMs prestisje og opprettholde statens bevilgninger, vil jeg på det sterkeste fraråde å bruke tid og ressurser på NAFKAM. thoreaalberg@yahoo.no

Gladmelding! Seniormedlemskap NNHs landsmøte vedtok i mars at terapeutmedlemmer som har passert 67 år, kan søke seniormedlemskap. Ordningen gjelder fra året etter fylte 67 år. Eneste forskjell fra ordinært terapeutmedlemskap er at kontingentbeløpet reduseres til kr 2000 pr år. Ønsker du et slikt seniormedlemskap, så ber vi om at du sender en henvendelse om dette til NNHs kontor. Ikke vent for lenge dersom du vil at ordningen skal gjelde fra og med 2. halvår i år. Send gjerne en epost, og husk å oppgi medlemsnummer. Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

naturterapeuten • juni 2014

5


a k t u el t

|

Unni N o r d b r en d en , al t e r na t iv.n o

Alternativ medisin,  en menneskerett Etterspørselen er stor og Verdens helseorganisasjon mener tilbud om et alternativ til skolemedisinen er en menneskerett og har utarbeidet en global strategi for 2014–2023. Alternativ behandling er fremdeles undervurdert i områder av helsevesenet, til tross for at bruken er utbredt i mange land og øker raskt i andre. Nå vil WHO at flere skal få mulighet til rettferdig tilgang, med refusjonsordning og et bedre samarbeid med det etablerte helsevesenet, ifølge en rapport fra Verdens helseorganisasjon - WHO.

Ny strategi for helsetilbud

Flere steder er alternativ behandling selve bærebjelken i behandlingstilbudet, eller det fungerer som et supplement til konvensjonell medisin, da også kalt komplementær medisin. Nå slår WHO et slag for et bedre tilgjengelig og integrert alternativt helsetilbud blant de 129 medlemslandene.

6

naturterapeuten • juni 2014

–Både pasienter og helsearbeidere krever en fornyelse av helsetilbudet med større fokus på å ivareta den enkelte pasient. Dette inkluderer utvidet tilgang til alternativ behandling, hevder WHO. WHO sin strategi for alternativ behandling det neste tiåret – «WHO Traditional Medicine Strategy 20142023», er basert på den utviklingen vi ser i helsetjenesten og foreslår hvordan man kan få et bredere tilbud om alternativ behandling i alle land. Strategien bygger på en tilsvarende rapport for 2002-2005. Mye er endret siden den gang og man ser blant annet en større aksept for alternativ behandling i dag. Det er også en utvidet bruk av både pro-

dukter og behandling over landegrenser, som krever et nytt nivå av samarbeid, mener WHO.

Viktig bidrag

Mange land har lange tradisjoner for bruk av alternativ behandling og stadig flere land ser at ulike alternative behandlingsmetoder utgjør et viktig bidrag i helsearbeidet. Det er stor etterspørsel av behandlere som tilbyr et alternativ til skolemedisin over hele verden. Mønster for bruk varierer avhengig av kultur og regulering, og det er ulike grunner til at man velger alternativt. Generelt sett er det et økt behov for helsehjelp. For noen er alternativ behandling det mest tilgjengelige. Andre velger det fordi de er misfor-


’’

Både pasienter og helsearbeidere krever en fornyelse av helsetilbudet med større fokus på å ivareta den enkelte pasient. Dette inkluderer utvidet tilgang til alternativ behandling, hevder WHO.

nøyd med sitt opprinnelige helsetilbud. Bevissthet på nye muligheter for helhetlig helse får noen til å ville prøve det ut. WHO vektlegger også måten alternativ behandling forholder seg til sykdom som ikke kan kureres, ved å fokusere på livskvalitet for pasienten.

Sterk vekst av alternativ behandling

Bare i Europa bruker i dag over 100 millioner mennesker alternativ behandling – en femtedel av disse jevnlig. Enda flere brukere finner vi i Afrika, Asia, Australia og USA. Et eksempel på den økte bruken ser vi i Australia, der det var en vekst på 30 % fra 1995-2005, da 750.000 besøk hos alternativ behandler ble registrert over en to ukers periode. I Kina ble det i 2009 målt 907 millioner besøk hos utøvere av behandlingsmetoden tradisjonell kinesisk medisin, hvor blant annet akupunktur og urtemedisin inngår. Dette utgjør 18 % av det totale besøk ved helseforetak. I Saudi-Arabia betaler pr i dag hver person 560 amerikanske dollar fra egen lomme, til alternativ behandling – tilsvarende ca 3.500 norske kroner, ifølge en fersk undersøkelse. I noen land er alternativ behandling hovedkilden til helsehjelp. Afrika er ett eksempel, hvor man har en healer pr. 500 mennesker, mens det kun er en lege pr 40.000 mennesker. Samtidig ser man at det i land som Singapore og Korea, hvor det konvensjonelle helsetilbudet er godt etablert, er så mange som henholdsvis 76 % og 86 % av befolkningen som vanligvis velger å bruke alternative behandlingsmetoder. Norge er ett av landene hvor bruk av alternativ behandling er utbredt.

metoder. Men de brukes også ved alle mulige lidelser og plager, – også akutt og for å forebygge sykdom. I mange land dekker alternative behandlingsmetoder en vesentlig del av behovet for helsehjelp. Noen metoder er brukt over lang tid. Ved London London Hospital for Integrated Medicine kommer for eksempel pasientene enten fordi konvensjonell behandling har feilet, eller fordi pasientene de har egne preferanser for behandling eller de har erfart ugunstig effekt av annen behandling. Det er ulikt fra land til land hvilke behandlingsmetoder som er mest utbredt. En av de som har hatt stor vekst er akupunktur, som opprinnelig er en del av tradisjonell kinesisk medisin. I dag utøves akupunktur over hele verden. Så mye som 80 % av WHO-medlemslandene anerkjenner bruken av akupunktur. Healing, ayurveda, tradisjonell kinesisk medisin, antroposofisk medisin, kiropraktikk, homeopati, naturopati og osteopati er også behandlingsformer som listes opp av WHO som mye brukt.

En undersøkelse fra 2007 viser at halvparten av befolkningen hadde valgt et alternativ utenfor den tradisjonelle helsetjenesten det siste året. En nyere undersøkelse som ble gjennomført november 2012, viser tilsvarende og det ser dermed ut til at bruken har stabilisert seg. I Europa har vi i dag til sammen over 300.000 utøvere av alternativ behandling. Av disse har 145.000 legeutdanning i tillegg. I enkelte land er metoder innen alternativ behandling godt integrert i helsevesenet og leger og utøvere av alternative metoder arbeider side om side. Et eksempel på dette er Kina, hvor både offentlige og private forsikringer dekker begge deler. I Norge tilbyr halvparten av norske sykehus pr i dag alternativ behandling, men praksisen er sannsynligvis enda større enn antatt. Forskere er overrasket over bredden av tilbud, ifølge en undersøkelse som er et samarbeid mellom Norge og Danmark, ledet av Laila Johansdatter Salamonsen, ved NAFKAM - Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin, ved Universitetet i Tromsø. Metodene som oppgis å bli brukt ved norske sykehus er akupunktur, biofeedback, hypnoterapi, kopping, øreakupunktur, urtemedisin, kunstterapi, homeopati, refleksologi/soneterapi, tankefeltterapi, gestaltterapi, aromaterapi, tai chi, akupressur, yoga og pilates. Ni av sykehusene oppgir å tilby mer enn én alternativ behandlingsmetode. Særlig ved kronisk sykdom er det mange som velger alternativ behandling verden over. Muskel- og skjelettsykdom trekkes frem som et eksempel på en pasientgruppe som ofte får hjelp av alternative behandlings-

Lavere kostnader og færre dødsfall

Mange regjeringer anerkjenner nå behovet for å utvikle en helhetlig og integrerende tilnærming til helseomsorg. Det er flere grunner til at alternativ behandling blir så høyt verdsatt, som reduserte helsekostnader og økt tilgang til behandling. En undersøkelse det refereres til i rapporten viser at leger med kunnskap om alternativ behandling er mer kostnadseffektive enn leger som mangler slike kunnskaper. Reduksjonen i kostnadene skyldes færre døgn på sykehus og redusert bruk av medikamenter.

naturterapeuten • juni 2014

7


a k t u el t

|

Det er mange land som har stor tillitt til alternative behandlingsmetoder og det er ifølge WHO ingen tvil om at den stigende interessen vil fortsette. Dette forplikter medlemsland å støtte brukere til å gjøre gode valg. Det pekes på behovet for at tilbudet må gis i trygge og respektfulle rammer og WHO-rapporten tar opp ulike utfordringer og nytten ved en global strategi, rundt denne viktige og voksende delen av helsevesenet. Flere medlemsland har allerede et regulert system for alternativ behandling, men det er stor variasjon. WHO oppfordrer medlemslandene å trekke opp noen linjer for regulering ut fra landets egen situasjon og behov. I Norge har vi Lov om alternativ behandling, som ble vedtatt i 2003. «Lovens formål er å bidra til sikkerhet for pasienter som søker eller mottar alternativ behandling samt å regulere adgangen til å utøve slik behandling.»

Bedre helse og selvbestemmelse

WHO sin strategi 2014-2023 vil hjelpe helseledere å utvikle løsninger som bidrar til en bredere visjon om bedre helse og pasientens selvbestemmelse.

Strategiens to hovedmål er å støtte medlemslandene i å dra nytte av potensialet i alternativ behandling og å fremme trygg og effektiv bruk av alternative behandlingsmetoder og naturmedisin gjennom regulering av produkter, praksis og utøvere. Disse målene skal nås ved –Å  bygge kunnskapsbase og utforme nasjonale retningslinjer. –Å  styrke sikkerhet, kvalitet og effektivitet gjennom regulering. –F  remme universell tilgang ved å integrere alternativ behandling i nasjonale helsesystemer. WHO tar også opp risiko forbundet med alternativ behandling. Produkter kan ha dårlig kvalitet, man kan treffe useriøse utøvere, få feil diagnose, feil informasjon, bivirkninger og uønskede interaksjoner mellom f.eks. legemidler og urter og kosttilskudd og naturlegemidler. Men det er først og fremst mange fordeler ved et bedre integrert alternativt helsetilbud. I tillegg til det faktum at det vil gi flere mennesker

et behandlingstilbud er det altså påvist at kostnader til helsetjenester reduseres. Selve behandlingen er rimeligere enn ved konvensjonell medisin og en ny studie indikerer at det gir færre sykehusdager og redusert bruk av legemidler, ifølge WHO. Strategien foreslår at forskning bør bli prioritert og støttet for å få kunnskap, og det vises til ulike modeller for å forske på alternativ behandling. Man snakker om kontrollerte kliniske studier, men også andre mulige modeller hvor man ser på lønnsomhet, effekt, mønster i bruk og andre kvalitative metoder. WHO ser muligheten av å bygge ut en stor verdensomspennende kunnskapsbase hvor alle ulike forskningsmodeller inngår. Norge er et foregangsland innen forskning på alternativ behandling og NAFKAM er blant annet kjent for å ha utviklet nye forskningsmodeller. Generaldirektør i WHO, dr. Margaret Chan, er overbevist om at strategien som er utarbeidet vil være et verdifullt verktøy for regjeringer, systemplanleggere og helseutøvere og – ikke minst gunstig for personer som søker helsehjelp. post@alternativ.no Artikkelen er gjengitt med tillatelse av alternativ.no

Bli naturmedisinsk aromaterapeut! For deg som er interessert i plantemedisin og ønsker å hjelpe dine medmennesker Norsk aromaterapiskole, – 33 års erfaring i seriøs og helhetlig aromaterapiundervisning Nytt 1-årig NNH-godkjent grunnkurs i naturmedisinsk aromaterapi. Start september 2014. a) En helg per måned. b) En dag per uke. Studietur til Kreta høsten 2014 En herlig kombinasjon av faglig fordypning og ferieliv. NNH oppgraderingskurs/gjenoppfriskningskurs 1) Oslo (10. – 14. oktober – 2014). 2) Kreta (18. – 25. september – 2014).

8

naturterapeuten • juni 2014

Videregående naturmedisinsk aromaterapi etter fransk modell Del 1: 20. & 21. september – 2014 Pediatri: eteriske oljer og hydrolater til babyer og små barn. Del 2: 10. 11. og 12. oktober – 2014 Spesifikke helseproblemer og patologier i de forskjellige kroppssystemer. For nærmere informasjon, kontakt Norsk aromaterapiskole. www.aromedica.no naromate@online.no Tlf. 92680164 / 22467897


Vellykket landsmøte  og fagseminar i NNH Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) gjennomførte 21. og 22. mars et vellykket landsmøte og fagseminar. John Petter Lindeland ble gjenvalgt som leder for en ny periode på to år. Med seg videre, får han et sentralstyre med en allsidig kompetanse, både innenfor det naturmedisinske fagfeltet og andre fagområder som er viktige i et styrearbeid.

Det nye sentralstyret ble utvidet med to medlemmer i forhold til det forrige. Tre av medlemmene er nye. Turid Jacobsen valgte i år ikke å ta gjenvalg. Hun har vært en nestor i organisasjonen gjennom mange år, med verv i ulike organer. NNH ønsker å takke henne for det store arbeidet hun har nedlagt i organisasjonen, og ønsker henne lykke til videre.

Akupunktør MNNH Henrik Mathisen gav en smakebit innenfor det omfattende temaet fem-elementlæren, som er en del av grunnteorien innen akupunktur og tradisjonell kinesisk medisin. Det å se hele mennesket, både som organisme og biografi, er sentralt når det gjelder behandlingsstrategi og for å oppnå varige resultater. Mathisen fremla et pasientkasus for å vise hvordan han bruker teorien i praksis. Polaritetsterapeutene Gunnar Pedersen, Unnolv Bjerknes og MariAnne Kjærnet Høiseth fortalte om grunnprinsippene innenfor denne terapiformen: behandlingsteknikker, øvelser, kosthold, rensende dietter og selvutvikling. En del teknikker ble også vist i praksis, både på behandlingsbenken og som enkeltøvelser. Seminaret ble avsluttet med foredrag av to leverandører. Oddvar Forsberg presenterte havplasmaproduktet Quinton, og Tove Lindemann produkter fra Forever living. post@nnh.no

Tema her var Kraniosakralterapi og forholdet til andre terapier. Hamnvik ga på en god måte en innføring i det teoretiske grunnlaget for denne terapiformen, samtidig som hun knyttet forbindelseslinjer til andre. Dagen etter var det duket for to hovedforedrag: Fem element akupunktur og Polaritetsterapi.

Det nye styret er:

Leder John Petter Lindeland Jeanette Førland Britt Mengkrogen Trine Hamnvik Maria Hauge Gunnar Pedersen Bjørn Kaupang De øvrige tillitsvalgte, vil du etter hvert finne på nettsiden under Om NNH – Arbeidsgrupper.

Fagseminar

Fagseminaret ble innledet med et foredrag av Kraniosakralterapeut MNNH Trine Hamnvik fredag kveld, like etter landsmøtets slutt.

Akupunktør MNNH Henrik Mathisen

naturterapeuten • juni 2014

9


a k t u el t

|

DR. B J ØR N J O H A N Ø V E R B Y E

Lyme-borreliose

Del 4: SYK ETTER FLÅTTBITT, – TERAPIER VED LYME-BORRELIOSE Fra dr. Øverbyes bok: Borrelia og andre flåttbårne sykdommer. Kommer i oktober 2014.

I 1993–94 kom den første offisielle USA-protokollen mot Lyme-borreliose som var basert 100 % på antibiotika og dessverre anbefalte blant annet Penicillin. Det som var enda verre var at mikroskopi ble ignorert. SKOLEMEDISINSKE TERAPIER, ved Helhetstenkernes grav Da Otto Obermeier oppdaget det vi kaller Borrelia i 1868 hadde man allerede en intens debatt i den fransk-germanske medisin mellom den selvlærte vaksineforskeren Louis Pasteur og mikroskopisten og farmasøyten Antoine Bèchamp. Pasteur holdt seg til teorien om at infeksjonssykdommer kun var et uttrykk for bakterienes egenskaper. Bèchamp hevdet at sykdom var samspill mellom pasientens helse og mikroben og at man med god allmenn helse godt kan ha bakterier i kroppen uten å bli syk av dem. Pasteurs argumenter viste seg i ettertid å være bygd på delvis forfalskede journaler; men fordi han hadde skapt en enormt profitabel vaksineindustri ble hans feil tilgitt og hans produkter en av grunnpilarene for dagens medisinske industri. Bèchamp som bevislig aldri forfalsket sine funn, ble grunnleggeren av pleomorfismen og videreførte helhetsmedisinens idealer, men ble deretter glemt og gjenoppstod i 1960-tallets alternativmedisinske forskning.

10

naturterapeuten • juni 2014

Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi.

I søken etter sannheten om Borrelia oppdaget jeg at Pasteurs oppdagelser ga få nyttige informasjoner pr i dag (2014); men at Bèchamps forskning fortsatt var av største betydning for å forstå både mikrobers pleomorfe natur og terapi av de syke.

Behov for antibiotika

1800-tallets medisinske storheter som Pasteur, Henle og Koch hevdet at bakterien er alt, miljøet betyr intet. I deres fotefar vandret så Paul Erlich og Sa-Hachiro Hata, forskerne som lagde den første medisinen mot spiroketer, døpt substans 606, som senere ble til Salvarsan og en del av inntektskildene til firma Hoechst. Midlet drepte spiroketer, dessverre også en del pasienter. I 1928 oppdaget Flemming Penicillinet som først ble kommersialisert i 1942! Siden den tid er alle enige om at antibio-

tika virker, bare ikke hvor bra, hvor mye og når. Det moderne industrielle jordbruket og helsevesenet uten liberal bruk av antibiotika er i dag en umulighet. Betalingen: forurensing av miljøet, resistente mikrober, befolkningseksplosjon av individer som ellers aldri ville ha levd opp. Ansporet av en nærmest guddommelig suksess, hva er mer naturlig enn at vi tror at antibiotika kan drepe enhver bakterie, herunder Obermeiers bakterie som belgieren Borrel gav navn til 40 år senere? Problemet er at ideen var god, men ikke utkommet. Alt i 1911 hadde mikrobiologer som tyskeren Hindell erkjent at Borrelia var pleomorf (skiftet form og derved egenskaper) og at det ikke var sikkert at antibiotika ville drepe enhver form. I 1940 gjorde japanske forskere den dyrekjøpte erfaringen at Penicillin ikke dreper Spiroketer; en observasjon som siden ikke er motbevist…… Likevel er Penicillin anbefalt av så godt som alle leger. Hvorfor? Jo, fordi leger ikke er nøyaktige nok. Ved bruk av ultra-mørkefeltsmikroskopi (UMFM), en teknikk som har vært kjent siden 1920-tallet, er det synbart for enhver med tilstrekkelig syn, at spiroketene ikke dør etter endt Penicillinkur selv om sykdommen forbigående blir bedre! Hvorfor blir da noen permanent bra? I følge doktor Bela Bozsik, legen med 120.000 diagnostiserte Borrelia-syke i sin CV, har mange Borrelia-smittede god nok immunitet til at lymfesystemet kan overta når antibiotika har redusert antall mikrober til et passende nivå. Om den så forsvinner, kan bare den som behersker UMFM vurdere, mener forskere som Bozsik. Gjør man det,


kan man hos mange gjøre en forbløffende oppdagelse; det finnes friske bærere! Etter endt terapi lever bakterie og pasient i en symbiose. Hva som så skjer i fremtiden når vertens immunsystem svikter, strides de lærde om. Mange mener å vite at en rekke kroniske autoimmune og neurologiske sykdommer kan oppstå som følge av at en lenge sovende mikrobe utvikler seg på nytt.

Ny erkjennelse

Etter 2. verdenskrig var Borreliose kjent blant et fåtall leger, men ignorert blant det store flertall. Mange mørkefeltsmikroskopister hadde sin bakgrunn i tysk medisin, dens bedrifter og åpenbare misforståelser. Storheter som Gunther Enderlein har helt klart beskrevet Borrelia i sine skrifter, men har neglisjert betydningen av den. Andre som fulgte etter ham, som Wolfgang Grüger, så og beskrev spiroketer, men trakk den slutningen at alle spiroketene var syfilis. Før, under og etter annen verdenskrig var det stor spredning av syfilis i Tyskland, men ikke alle spiroketer som ble oppdaget var syfilis. Mye var Borrelia, og derved ble det skapt underlige teorier om at det som ikke kunne forstås som syfilis kunne være trådformer av andre mikrober. Mye kom på plass med sveitseren Willy Burgdorfer som i 1982 identifiserte Obermeiers spirokete alias Borrelia i buken på flått fra Lyme County der Lyme’s leddgikt herjet. Borrelia var satt på dagsorden 114 år for sent, og terapien man valgte var selvsagt antibiotika. I 1993-94 kom den første offisielle USA-protokollen mot Lyme-Borreliose som var basert 100 % på antibiotika og dessverre anbefalte blant annet Penicillin. Det som var enda verre; var at mikroskopi ble ignorert. I 2000 kom en ny utgave som hadde preg av å være et autoritativt pålegg, og i 2006 kom de tilrådningene som mer autoritetstro leger så på som beviset for at den medisinske

Our Skin; en dokumentar jeg selv holder for å være en av de ti beste dokumentarer jeg noen sinne har sett. Typisk for norsk rettroenhet har verken NRK eller TV2 turt å sende den. En filmskaper jeg kjenner som har renommé for å være en hardtslående skaper av dokumentarfilm, og som virkelig har satt krig og kriminalitet på dagsorden, forklarte det slik: Norsk statlig medisin er noe man ikke uten videre tør kritisere for mye!

elite nå hadde talt en gang for alle; en protokoll som dessverre fordømmer helhetstenkning og ignorerer mikroskopering, og nok en gang anbefaler Penicillin! Dette resulterte i den berømmelige Borreliose-krigen. Hovedpersonene bak de ”offisielle tilrådningene” var på en eller annen måte tilknyttet IDSA, Legeforeningen for smittsomme sykdommer, CDC (det amerikanske motstykket til Folkehelseinstituttet), og noen av rådgiverne var indirekte knyttet til vaksineindustrien via patentrettigheter. Rådene var for å si det mildt ”underlige”; nesten uansett hvor syk pasientene var skulle man i 2-3 uker innta antibiotika og ikke noe mer. Mange leger som hadde lang erfaring med kronisk Lyme-Borreliose innså at rådene var langt fra optimale. Disse startet da ILADS (Foreningen for Lyme og beslektede sykdommer), og allerede i 2001 kom ILADS med sin motmelding som legger til grunn legenes erfaringer. ILADS rapporten tar høyde for helhetstenking, bruk av komplementær medisin og er liberal i bruken av antibiotika. Rapporten er slik jeg har kommet til å se det, mer pasientorientert; men har en slående svakhet: den vektlegger ikke mikroskopi og er derfor svekket i forståelsen av diagnose og vurdering av effekten av terapier. Fordi ILADS-medlemmene går mot den mektige halvstatlige CDC, følte CDC at deres autoritet ble satt i tvil overfor leger og publikum. Dette var uønsket og som motsvar begynte CDC medlemmer å ”rakke ned ” på ILADS rådene ved å kalle dem antibiotikamaksimalisme og foreningens medlemmer for uansvarlige leger. Det dreide seg med andre ord om ”karakter-mord” og å så tvil om kollegers dømmekraft; en taktikk som dessverre har fulgt Borrelia-krigen deretter. Debatten som oppstod og som endte i en voldsom krig leger i mellom, er dramatisert i filmen Under

Norske retningslinjer

Etter at IDSA /CDC-rapportene kom på markedet, nedsatte Helsedirektøren en norsk Arbeidsgruppe etter modell av den amerikanske. Gruppen hadde 17 medlemmer hvorav 7 hadde politisk erfaring. Det virket som om regjeringen Stoltenberg fra starten anså Lyme-Borreliose og flått som et helse-politisk spørsmål, med vekt på det politiske. Politisering av helsespørsmål er i så fall ikke nytt. Helt siden helsedirektør Carl Evangs dager etter 2. verdenskrig, har helse i Norge vært politisk styrt, en tradisjon man ikke har endret men styrket. Legers handle- og meningsfrihet har ikke hatt de beste levekår i skyggen av kravet om å følge ledelsens retningslinjer. Da den norske rapporten kom i 2009, var den således et faglig og helsepolitisk dokument som liknet IDSA/CDC-dokumentene og videreførte norsk helsepolitisk tenkemåte om styring ovenfra og ned. I dette tilfellet var pålagte råd enkle: Norske diagnosemetoder er bra nok. Flått og Borrelia er enkle problemer. 2-4 ukers kur med mild antibiotika er ”nok” for de fleste, selv for alvorlig neuroborreliose! Mens IDSA/CDC-rapportene klart sa fra at de var tilrådninger, og at leger står fritt i sitt valg av medisinering, (noe som kom til å variere fra delstat til delstat i USA), utviklet anvendelsen av de norske ”retningslinjene” seg til å bli mer en slags ”medisinsk lov” der leger bestemt

naturterapeuten • juni 2014

11


a k t u el t

|

ikke skulle stilles fritt med hensyn til å bedømme/dømme rapportens anbefalinger. Konflikten mellom enkelt legers ønske om fritt å handle ut fra erfaring og skjønn og Helsedirektoratets og Folkehelseinstituttets forståelse av egne ord som en slags lov, førte til den kortvarige norske Lyme-Borreliose-”krigen”. Krigen bestod i at et fåtall Oslo-leger søkte råd hos tyske leger i Augsburg og ILADS i USA, og startet Norsk Borreliosesenter, fulgt opp av liknende tilbud ved Balderklinikken i Oslo. Noe norsk organisert ILADS-opprør var det aldri snakk om. Norsk Borreliosesenter ble som man vet i dag, en kortvarig historie som resulterte i at sentrets leder Dr. Luneng mistet sin lisens, og de andre legene ble ”spredd for vinden”. Balderklinikken trakk tilbake sitt tilbud. De to professorene Laane og Mysterud, som en kort periode tilbød mikroskopering av Borrelia, fikk også erfare krav om å gå i takt med flertallet av legene, og måtte trekke tilbake sine tilbud. De ble en stund truet av Helsedirektoratet, som hevdet at deres forskning måtte destrueres fordi prøvetakingen ikke var godkjent av Helsedirektoratet!! Laane og Mysterud er nå engasjert av Folkehelseinstituttet, oppslag i Dagbladet 14. mai

Er antibiotika nok?

Hva er beviset for at noe virker? Det enkleste svaret er; at problemet pasienten har forsvinner. Men er det svar godt nok? Borrelia er her en læremester i denne formodningens tilkortkommenhet. Så følg med, enhver som tror at fravær av symptom er det samme som sunnhet. For hva er sykdom? Hahnemann, homøopatiens far, hadde en god ide som fortsatt er brukbar: Sykdom er kroppens reaksjon på en sykdomsårsak. Lyme-Borreliose er derfor kroppens reaksjon på mikroben. Reaksjonene er dels immunologiske, dels reaksjon på bakterietoxiner og dels

12

naturterapeuten • juni 2014

skader på vev fremkalt av mikroben. Fordi skader og immunreaksjoner kan skje i ulik grad i ulike vevstyper har Lyme-Borreliose en særdeles sammensatt ytringsform som i stor grad avhenger av pasientens allmenne helse og immunsystemets sunnhet når bakterien entrer blodstrømmen fra en blodsugende flått. Dårlig immunsystem betyr omfattende vevsskader, men minimalt med immunsymptomer. Godt immunsystem betyr mindre vevsskader, men desto mer immunreaksjoner som manifesterer seg som allergier og autoimmune sykdommer. Når man setter i gang med antibiotika vil naturlig nok et visst antall Borrelia-mikrober dø; men langt fra alle, og mørkefeltsmikroskopet avslører en ubehagelig erkjennelse: 2-3 ukers terapi er for lite for de fleste. Det er fortsatt levende spiroketer i blodet!! Hvorfor blir så noen bedre? Fordi de har god allmennhelse og et bra immunforsvar, og når antall angripere synker kan immunsystemet rense opp i restene og holde mikrobetallet på et behagelig nivå - og vi har en frisk bærer. Det kan derfor være hold i at det er ”nok” med kortvarig terapi… hos de som har de rette forutsetninger. For de med svekket allmennhelse, redusert immunsystem og derfor lav IgG og IgM på ELISA og Blot, får man inntrykk av at infeksjonen er ufarlig og at terapi virker fort fordi verdiene er så lave. Men her legges veien åpen for kroniske tilstander. Hos slike har ILDAS og Augsburglegene rett. Men blir disse bedre med langvarig terapi av kronisk syke? Ja, alvorlig syke blir bedre av langvarig antibiotika-terapi, men også her ser man et ubehagelig fenomen: Borrelia fortsetter å leve i blodet i en eller annen form og kun de som følges opp med immunterapi, kosthold, kosttilskudd osv. blir vesentlig bedre. Det er derfor hold i kritikken fra ekspertene i direktoratet: langvarig terapi er ikke

veien til endelig løsning; ofte er det veien til bakterieresistens, vevsskader og bivirkninger av antibiotika. I denne debatten synes mikroskopistene å ha en nøkkel: ultra-mørkefeltmikroskopene som ved avansert teknikk kan filme levende pleomorfe spiroketer hos mange mennesker, selv etter behandling! Dersom dette er riktig og man velger å tro hva man ser i mikroskopet: Hva oppnår vi med terapi? Jeg er ikke ekspert og mitt svar må tas som hva det er; en foreløpig erkjennelse basert på 2 års arbeid med boken min om flåttbårne sykdommer. Det kan da se ut som om suksessfull terapi skaper: friske bærere!! Mislykket terapi skaper det motsatte: kronisk syke bærere. Dette er en interessant og nyttig erkjennelse som kun kan møtes med rette tiltak: livslange helhetsmedisinske tiltak som: giftfrie, økologisk sunne matvarer, mosjon, mental trening for å holde sympatikus-stressreaksjoner nede, og tilskudd av mineraler, vitaminer og enzymer. Ved i tillegg å bruke immunstimulerende planteprodukter og probiotika; i det hele tatt det beste fra helhetsterapi, så kan man leve som frisk bærer vel og lenge. Hvor lenge? Det jeg har lært i arbeidet med boken har munnet ut i følgende positive synspunkt: Du kan etter å ha fått påvist Borrelia og fått behandling leve bra hele livet ut dersom du følger de beste rådene fra helhetsmedisinen, som bekjent ligger disse nær det beste i naturmedisinen og skolemedisinen. Derfor: samarbeid, – ikke mer krig... bjorn@dr-overbye.no Innholdet i denne artikkelen er i sin helhet hentet fra Bok 5 i forfatterens journalistiske samleverk: Syk av Flåttbitt Veiviseren forlag, Fevik, 2014. Hele verket er samlet mellom to permer og kan bestilles fra post@veiviserenforlag.no


KURS Akademiet Helbredi holder kurs i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø Lær akupunktur 1–2–3! For mer informasjon se www.helbredi.com helbredi@gmail.com Tlf.: 917 20 707

Praksis vurderes solgt Godt innarbeidet med ulike terapier gjennom 28 år En god del utstyr kan følge med eller selges for seg selv. 4 behandlingsrom – et av dem utleid til massør. Passer godt for en eller to terapeuter. Sentralt i Elverums hovedgate, Storgt. 15, 2 etg. med heis. Hjemmeside: www.elverumnaturmedisin.no E-post: gunna-sv@online.no Mobil: 951 29 673 (kun kveld)

Her kan du markedsføre deg og ditt Tilstedeværelset tilbyr: kurs for ter apeuter

«SENTHES – Sense the stillness med hendenes berøring» – manuell berøringstilgang til stress og traume med J. Mikkelsen og J. Kongshaug www.senthes.dk Steinkjer 3.–4. + 6.–7. september + 29.–30. oktober + 1.–2. november (modul 1-4). Pris: kr 16.800,-. Medlem NNH: 16.200,-. Etterutdanningstilbud for erfarne terapeuter som jobber med hendene

TILSTEDEVÆRELSET, Inderøy KST, A.L.T., kurs • www.kranio-sakral.no • Tlf. 971 22 614

I nfo o g påmeldin g w w w . kranio - sakral . no

Kraniosakralterapi

Øreakupunktur

KranioSakrala Kliniken erbjuder

Klinikk Hellsaa Torill Flemmen Hellsaa Reg. Naturterapeut MNNH

Biodynamisk KranioSakralTerapi: • i varmbassäng i Halden • på bänk i Strömstad

Ledig lokale

Delfinterapi i Antalya/Turkiet: • 1750-1950 EUR/5 dagar • 3500-3900 EUR/10 dagar

• Øreakupunktur • Lysakupunktur • Otopati/Ørelysbehandling • Kostholdsveiledning • Matintoleransetester Eu BioTek

För info och tidsbokning ring: Helene Hagström +4798012863 / +46705148876

Anthon Walles Vei 36, 1337 Sandvika Tlf 90 66 68 51, torill@hellsaa.com www.klinikkhellsaa.com

Majorstuen Alternative Senter har ledige behandlingsrom

Naturmed. aromaterapi

Senteret ligger sentralt på Majorstuen med kort vei til offentlig kommunikasjon. Senteret består av flere behandlingsrom, fellesventerom, kjøkken og toalett, rimelig leie.

Kontakt Ketil Jørstad Telefon 970 27 933 ketil.jorstad@gmail.com

Til salgs

Majorstuen Alternative Senter

2 nye e-Lybra9 Bioresonansmaskiner

Jeanette Førland Reg. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH

Grunnet plassmangel er salgsprisen nå kun Kr 119.850,- . Ny pris pr maskin kr 130.000,Maskinen sendes fra Bergen, frakt og full terapeutopplæring er inkludert i salsprisen.

Stressreduksjon, avspenning, helseforebyggende: • Naturmedisinsk Aromaterapi • Svangerskapsmassasje • Triggerpunkt / klassisk massasje • Meridianmassasje • Cellulitt massasje

Les mer om e-Lybra: http://www.energioghelse.net Gry Dalen Mobil: 99493647, gry@energioghelse.net

Ole Vigsgate 19A, 0366 Oslo, Tlf.: 936 62 745 post@naturmedisinskaromaterapi.no http://www.naturmedisinskaromaterapi.no

naturterapeuten • juni 2014

13


A k t u el t

|

Ra p hael K leimann

Kroppens evidens Borreliosekonferansen i Oslo; en oppdatering Den internasjonale konferansen ”NorVect” i Oslo 26./27.5. 2014 samlet mange av de mest prominente og innovative forskerne innen Borreliose og beslektede kroniske, vektoroverførte sykdommer. Selv om myndighetene hadde trukket sin støtte til konferansen sammen med godkjenningen av den som faglig oppdatering, kom mange leger, terapeuter og ikke minst pasienter på eget initiativ. Hvilket bilde stod de igjen med av dagens forskningssituasjon? • Borreliabakterien er så forvandlingsdyktig og den kan skifte levemåte og form så radikalt at laboratorienes testmetoder knapt nok rekker å henge med. Mange av dem, spesielt de som er offisiell standard i Norge, (se dr. Øverbye sin artikkel i Naturterapeuten nr 2/2013), er lat-

14

naturterapeuten • juni 2014

terlig upresise med bare 50 % treff, og med mest feil hos de med de mest alvorlige tilstandene, mens de nyeste og beste kommer opp mot 80 –90 %. Disse blir mer og mer kompliserte når de tar høyde for bakteriens stadig skiftende linjer. • Kun kombinasjon av flere ulike laboratorietester fører til mer pålitelige diagnoser av infeksjon. • Dette må tolkes i sammenheng med pasientens historie og sykdomsforløp, med spesielt fokus på visse mønstre som for eksempel skiftende symptomer i 3 ukers rytmer, spesielle språkvansker mm. • Ko-infeksjoner avgjør i stor grad hvor alvorlige symptomene blir. Den typiske Borreliabakterien er ikke alene, den kommer med flere underarter på slep, dessuten med andre

bakterier, virus, sopp og parasitter. Hver pasient har sin personlige ”cocktail” – og trenger tilsvarende individuell behandling. • En rekke kroniske tilstander er nært knyttet til Borrelia og ko-infeksjoner: ME, MS, ALS (muskelsvinn) og i en rekke tilfeller også autisme og Alzheimer. • Medvirkende faktorer er tungmetaller, pesticider og andre miljøgifter som kvikksølv, bly og i stadig økende grad også aluminium. Det er store forskjeller på hvor i kroppen disse stoffene lagres: i tarm eller hode, blod, eller i cellenes indre. • Om behandlingen baseres på antibiotika, så må den være langvarig og kompleks, med ulike midler for hver av ”bidragsyterne” i dette mikrobielle fellesangrepet. Samti-


’’

Ko-infeksjoner avgjør i stor grad hvor alvorlige symptomene blir. Den typiske Borreliabakterien er ikke alene, den kommer med flere underarter på slep.

dig bør det åpnes for urtemedisin og frekvensmedisin, som samtidig kan motvirke infeksjonene og endre kroppens indre miljø. Dette er i korte trekk en oppdatering på Borreliaforskningen slik den ble presentert på ”NorVect-konferansen”, med fokus på diagnosen. – Hvordan ville en oppdatert behandling se ut som er på høyde med de nyeste funn? Den må være • helhetlig og integrert • individuelt tilpasset • fleksibel med tanke på sterke svingninger i symptomene Er det rart at det ledende europeiske Borreliosesenteret i Augsburg bruker mye mer enn bare antibiotika? Det kan være interessant å rette blikket mot en metode for testing og behandling som har vært ledende gjennom flere tiår: Autonomic ResponseTesting (biofeedback) ved den tysk-amerikanske legen dr. med. Dietrich Klinghardt.

Klinghardt metoden

Borreliose, ME, autisme, Alzheimer; bølgen av nye kroniske sykdommer stiller spørsmålstegn ved tradisjonelle diagnoseverktøy og roper etter nye preparater og intelligente kombinasjoner av behandlingsformer. Den tyskfødte legen dr. Dietrich Kinghardt har bidratt i så måte. Han anses som ”stjernelege” og behandler mange kjente amerikanere. Han har blitt kåret til “Physician of the year” og i 2011 fikk han ”Physician of the Year Award” av International Academy of Biological Dentistry and Medicine. Klinghardt metoden er forskningsbasert og benytter det nyeste innen medisin og biofysikk, med et særegent blikk for sammenhenger i

menneskekroppen. Den er samtidig erfaringsbasert og trekker således fra den store skatten av naturmedisin i europeisk, ayurvedisk og kinesisk legekunst. Først og fremst kan den kalles en evidensbasert, i den forstand at reaksjonen i pasientens kropp er øverste instans i diagnostiseringen. Nøkkelen er pasientens individuelle evne til å holde seg i flyt og balanse overfor skiftende indre og ytre påvirkninger: selvreguleringen som styres via det autonome nervesystemet. Som kjent fra klassisk kinesiologi kan en svak muskel være et uttrykk for at kroppen bærer på stress i form av forurensning, mikrober, eller belastende forestillinger og følelser. Klinghardt har styrket påliteligheten i denne type testing ved å bygge inn sikkerhets- og mottestings-protokoller som baserer seg på cellenes kommunikasjon via lys (biofotoner). Dette overordnete systemet er mye raskere og mere sensitivt enn de biokjemiske reaksjonskjedene mellom musklene og nervesystemet. Det lar seg gjøre å teste spesifikt for ulike typer ko-infeksjoner, tusenvis av bakteriestammer, virus og retrovirus, mycoplasma mm. Dias av bakteriekulturer, lydopptak (!) fra eneceller i petriskåler på CD er noen av de mere ukonvensjonelle testsettene som den oppfinnsomme legen har kommet med. Tungmetaller, pesticider og matallergener brukes på tradisjonelt vis i små testrør. Men også her gjør polarisasjonsfilter og optisk signalforsterker at funnene med stor nøyaktighet kan settes inn i en større sammenheng: Hvilke organer er belastet? Er det i blodet, i vevet eller gjemt i cellene og matrix? Utslaget av testingen vil føre til helt forskjellige behandlingsstrategier, med et

bredt spekter av naturmedisin, bl.a. fra Ayurveda, egenproduserte preparater med homeopati, nanoteknologi og uvanlige ekstraksjoner, dessuten apiterapi, nevralterapi, farget lysterapi og kvantemedisin. Metoden er prinsipielt åpen for alt som virker; testingen avgjør hva som kan brukes og i hvilken sammenheng. Det fokusers også på pasientens biografi fordi sjelelige traumer kan blokkere kroppens evne til avgiftning på samme måte som arr kan hindre energien i meridianene i å strømme fritt. Omvendt ligger tungmetallforgiftning og kronisk betennelse ofte bak ”psykiske” lidelser som depresjon og trøtthet. Klinghardt kjemper en innbitt kamp for å vise at autistiske barn ofte er forgiftet ved vaksine eller av kronisk betennelse (f. eks. Borrelia) og overstimulert av dagens trådløse teknologi. Det er få pasienter hos ham som slipper å måtte slå av mobiltelefon, og nesten alle får streng beskjed om å sove med strålingsskjermende baldakin rundt senga. ”Stjernelegen” nekter å behandle kroniske pasienter som ikke vil redusere belastningen fra mobilstråling og strøm. Hos Klinghardt blir alle gjort oppmerksom på at bakterier og sopper i tarmen og i cellene kan ikke overtales til samarbeid når man samtidig irriterer med mikrobølger. Slike påstander er ikke dogma, men et resultat av testing. Hverken pasienten eller testassistenten ser hvilken substans som legges på signalpunktet bak pasientens hode. Sånn sett bedriver de to nettopp det som prof. Gundersen og andre påberoper seg så høylytt: en evidensbasert blindtesting. Bare litt nærmere pasientens behov. www.klinghardtacademy.com

naturterapeuten • juni 2014

15


A k t u el t

|

Årets deltagere på ETCMAs generalforsamling i Nice, Frankrike. Nyvalgt leder er nr tre fra venstre, Albert L. de Vos, fra Nederland. NNHs representant, Heidi Schanke, helt til venstre i bildet.

Generalforsamling Etcma

I slutten av februar var det generalforsamling i ETCMA – European Traditional Chinese Medicine Association. NNH er, i tillegg til Akupunkturforeningen, fullverdige medlemmer her.

21. – 22. februar ETCMA er en paraplyorganisasjon for profesjonelle organisasjoner som representerer forskjellige felt innen tradisjonell kinesisk medisin. NNH er medlem her gjennom faggruppa i

Tenkjer du på å studera naturmedisin? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

16

naturterapeuten • juni 2014

akupunktur. Hovedformålet med organisasjonen er å fremme større aksept for TCM blant europeiske myndigheter og forbrukere. Det deles erfaringer, som statlige reguleringer og utviklingen av utdanningsprogram innen TCM. Mål og målsetninger for organisasjonen er blant annet • utveksle informasjon • utvikle og fremme utdanning med høy standard • drive lobbyvirksomhet innen EU • fremme forskning • jobbe for anerkjennelse av TCM til bruk innen offentlig og privat helsesektor Se www.etcma.org ETCMA har utviklet en strategiplan for 2014 – 2017. Denne ble revidert på generalforsamlingen. En del av strategiplanen er evaluering av en SWOT-analyse, Strengts, Weaknesses, Opportunities og Threats (styr-

ke, svakheter, muligheter og trusler) som ble produsert under et seminar i forbindelse med generalforsamlingen i Dublin 2012. Dette er en analyse man også kan bruke for evaluering av egen klinikk. I Dublin 2012 ble generalforsamlingen enig om en visjon for ETCMA: ”ETCMAs visjon er at Tradisjonell Kinesisk Medisin skal være et likeverdig helsetilbud for alle borgere i Europa”. En enstemmig generalforsamling 2014 ønsket å fortsatt ha denne visjonen. Det nye styret i ETCMA er Albert de Vos, Nederland, president og Tom Verhaeghe, Belgia, visepresident. Ut over det består styret av Carla Fuhlrott, Sveits, Gerd Ohmstede, Tyskland, Jasmine Uddin, Storbritannia, Weixiang Wang, Sveits, Jiri Bilek, Tsjekkia og Birte Nielsen, Danmark. Organisasjonen er stadig voksende og består nå av 20 medlemsorganisasjoner som representerer ca 12 000 utøvere. post@heidis.no


Deltagere på ETCMAs generalforsamling i Nice, Frankrike

Smartmeter Informasjon fra Rådet for Helbredssikker Telekommunikasjon Opplysningskampanje vedrørende trådløs avlesning av el-målere. ”I Danmark har regjeringen bestemt at alle landets el-målere skal skiftes til fjernavleste målere. Mange er glade for det, da de ved dette slipper bryderiet med å lese av måleren selv. Problemet er bare, at mange fjernavleste målere sender mikrobølgestråling. WHO/IARC har kategoriseret mikrobølgestråling som mulig kreftfremkallende. Det Europæiske Miljøagentur, Europarådets parlamentariske forsamling, EU­parlamentet, den østerrikske legeforening og et utall av forskere og vitenskapsfolk har advart om de helseskadelige effektene av denne type mikrobølgestråling.” Den danske regjeringen tvinger således potentielt kreftfremkallende og helseskadelig utstyr inn i folks hjem! Mikrobølgestrålingen sendes fra GSM­enhetene de trådløse målerne bruker til å kommunisere med avlesningssentralen, og muligens fra en WiFi­antenne, som noen fjernavleste målere bruker til å kommunisere med andre forbruksapparater. Fordi den fjernavleste måleren alltid er ”på”, er summen av skadelig stråling langt høyere enn for andre tekniske apparater: For noen vil den påtvungne påvirkningen av mikrobølgestråling innebære alvorlige bivirkninger og symptomer.

naturterapeuten • juni 2014

17


A k t u el t

|

G r y F o ss t ve d t , na t u r me d isinsk a r o ma t e r a p e u t M N N H

ETERISKE OLJERS KJEMI DR PÉNÖEL bruker mye tid på en dyptpløyende og detaljert gjennomgang av de forskjellige molekylgruppene, som monoterpener, alkoholer, fenoler, ketoner, estere m.fl. Langt fra å være komplisert og ensidig teoretisk, er kjemien et uvurderlig hjelpemiddel til større presisjon i valget av optimale oljer til et gitt problem. Ut fra kjemien er det lett å vite hvilke som er mest slimløsende, sårlegende, fordøyelsesstyrkende, hvilke som mest effektivt motvirker hissige infeksjoner og hvilke som er mest virksomme mot virus. Eller hvilke som er mest psykofysisk krampeløsende og derved nyttige ved smerter og stress. Man forstår hvorfor enkelte eteriske oljer kan brukes intensivt, men kortvarig, mens andre egner seg til langtidsbehandling ved kroniske tilstander. Hvert område på jorden har sine kraftfulle aromatiske planter til hjelp ved infeksjoner: Kanel i Kina, ajowan i India, nellik på Krydderøyene, oregano i Midtøsten, og timian i Europa. ”The pilgrim healer” kaller Dr. Pènöel fenomenet. Hva har disse plantene til felles? Jo, et høyt innhold av fenoler, den komponentgruppen som er mest aggressiv mot farlige bakterier, sopp og parasitter og samtidig immunstyrkende og energigivende, - men de må brukes korrekt. Likevel – uansett hvor mye vi går inn i de enkelte kjemiske komponenter er det viktig aldri å tape helheten av syne. Alle forsøk fra farmasien på å isolere det ”aktive” stoff har vist at den eteriske oljen i sin helhet er mest effektiv, enten det er eukalyptusens slimløsende virkning, eller timian som bakteriedrepende middel. Den eteriske oljen har en klart sterkere effekt enn isolert 1,8 cineol (eucalyptus) eller tymol (timian).

Antibiotika og eteriske oljer

I den vestlige verden er overforbruk, misbruk og feilbruk av anti-

18

naturterapeuten • juni 2014

biotika et stort problem. Riktignok kan antibiotika gi meget rask og god lindring ved bakterielle infeksjoner, men medfører ofte uønskede bivirkninger, som f. eks soppinfeksjonen candida. Dette fordi antibiotika også angriper de gunstige bakteriene i tarmfloraen, bakterier som er svært viktige for helsen generelt, ikke bare lokalt. Da er det godt å vite at eteriske oljer har like gode, ofte bedre antibakterielle egenskaper, og, riktig brukt, er helt uten negative bivirkninger. I tillegg til virkningen på bakterier, sopp og parasitter er flere eteriske oljer også svært effektive mot virus. Etter behandling av tusenvis av pasienter med medisinske eteriske oljer er det ikke rapportert ett eneste tilfelle av candida som bivirkning. Tvert imot melder mange om positive bivirkninger etter en kur med eteriske oljer, som styrket immunforsvar og bedre energi og livslyst. Ofte forsvinner andre underliggende plager, f. eks hudproblemer, allergier, leddsmerter og fordøyelsesbesvær. Ingenting tyder heller på at det oppstår resistens mot eteriske oljer, i motsetning til mot antibiotika. Det at eteriske oljer inneholder opptil mange hundre komponenter gjør det vanskelig for bakterier å inaktivere dem. Antibiotikaresistens er blitt et stort helseproblem i Vesten, og det er tragisk og uforståelig at eteriske oljer ikke utprøves av helsemyndighetene. Tallrike eteriske oljer er dokumentert effektive mot M.R.S.A. (multiresistente sykehusbakterier), E-coli, streptokokker mm. Det er viktig å være klar over at pasienter som velger, eller må gå på antibiotika, kan ha stor nytte av samtidig å bruke eteriske oljer oralt. Det har vist seg at dette både

forebygger antibiotikaenes negative virkninger og understøtter og effektiviserer dens virkning.

Innvortes bruk av eteriske oljer

Oralt inntak var sterkt i fokus på kurset. Dr. Pènöel presiserer at menneskene i tusenvis av år, ikke minst i det nære og fjerne Østen, daglig har inntatt kraftige aromatiske kryddere og spist rikelig med hvitløk. Ingenting tyder på at de har tatt skade av denne jevne tilførselen av aromatiske molekyler. Tvert i mot har disse uskadeliggjort bakterier, sopp og parasitter, samt styrket fordøyelsen og gitt maten god smak. Fordøyelseskanalen har stor motstandskraft; tenk på alt det vi spiser av dårlig mat, tilsetningsstoffer, sukkerkliss, alkohol og brusdrikker. Magesekken tåler sin sterke saltsyre, og kan fordøye store mengder mat av mange kategorier. Noen få dråper utvalgte eteriske oljer i vegetabilsk olje eller kapsler, medfører absolutt ingen risiko. Vi får allerede i oss eteriske oljer via mange fødemidler og drikker (pizza, cola, godter). Dr. Pènöel anbefaler alle et daglig inntak av noen dråper eterisk olje i kapsel for vedlikehold av tarmens helse og en god bakterieflora. Husk at 70 % av immunforsvaret befinner seg i tarmen, så det er viktig å pleie den. Har man i tillegg vært gjennom flere antibiotikakurer og/eller hatt et skadelig kosthold, er det all grunn til å gjennomgå en kapselkur med spesielle eteriske oljer for å gjenopprette god balanse i bakteriefloraen og styrke tarmveggene. Tilskudd av tarmbakterier er sjelden tilstrekkelig for å oppnå dette. Så viktig er tarmens helse at Dr. Pènöel alltid lar en slik kur være


utgangspunktet for å behandle kroniske helseproblemer, som lungelidelser, allergier, revmatisme, hormonelle forstyrrelser, hudlidelser og hårdnakkede betennelser. Vi som deltok på webinaret i Frankrike fikk en gigantisk innsprøytning av kunnskap og inspirasjon, som alltid når Dr. Pènöel deler sin ekspertise og visdom med oss. Men husk – han understreker viktigheten av å veie sine ord godt når naturmedisinsk aromaterapi skal markedsføres. Unngå bombastiske påstander, snakk mer om styrking av helsen enn helbredelse. Og samarbeid tett med leger for diagnose og prøvetagning. Jeg håper at vi som er engasjerte aromaterapeuter eller fornøyde forbrukere av eteriske oljer, sammen kan ta et krafttak for å gi terapien den status den fortjener. Dette kan bare skje ved at vi skaffer oss sikre og omfattende kunnskaper som gjør oss i stand til å spre saklig informasjon og å kommunisere med helse-

Jeanette Førland (FSNAT) og Dr. Pénöel.

personell på deres nivå, med deres språk og analytiske metoder. Det er her Dr. Pènöels konkrete og vel funderte fakta kommer særdeles godt med! naromate@online.no For ytterligere informasjon: www.aromedica.no

Rudolf Steiner kaller, med rette, de eteriske oljene for usynlige små engler i luften. 2 I tillegg til webinaret er den viktigste kilde til dokumentasjon av artikkelens innhold: «Aromatherapie Exactement» Dr Daniel Pénöel., Piérre Franchomme. 1

nyheter Natur & Helse har fått ennå flere nyheter inn i produktspektert! Natur & Helse er forhandler av QBI eteriske oljer i Norge. Disse oljene er spesielt utvalgt av dr Penoel personlig og har en optimal effekt i forhold til hans anbefalte behandlinger. Videre vil Natur & Helse arrangere kurs innen mørkefeltmikroskopiering 13–14 september i Oslo. Vi introduserer mye nytt i denne forbindelsen. Vår målsetting er som alltid: Kvalitet til fornuftig pris!

Natur & Helse AS Totalleverandør innen: akupunktur, aromaterapi, kopping, ørelysbehandling, søke- og behandlingsutstyr, naturlig hudpleie, flasker, krukker og annet forbrusmateriell. Besøk oss på www.natur-helse.no eller ring 32 79 11 90

naturterapeuten • juni 2014

19


A k t u el t

|

Teks t o g f o t o : J eane t t e F ø r lan d , F S N A T

Aromaterapiens dag 2014 Faggruppestyret i naturmedisinsk aromaterapi (FSNAT) i NNH, arrangerte Aromaterapiens dag 5. april i Oslo.

Jeanette Førland fra FSNAT ledet dagen med aktuelle foredrag fra tidlig morgen til sen kveld. Det ble en 12 timers inspirerende faglig og sosialt fengende dag.

Eteriske oljer og regelverket

ble presentert av naturmedisinsk aromaterapeut Una Iversen-Ottne på en inspirerende og forståelig måte. Dette er et omfattende og komplisert regelverk, og deltagerne fikk hvert sitt kurskompendium til videre studier på egen hånd. Fra Norsk Aromaterapiskole presenterte cand. mag. Gry Fosstvedt foredraget Medisinsk bruk av eteriske oljer. I den helhetlige aromaterapien inngår både den franske tradisjonen, hvor oljene benyttes

20

naturterapeuten • juni 2014

innvortes, og den engelske tradisjonen med påføring av olje på huden og bruk av eteriske oljer til inhalering. Norsk Aromaterapi skole tilbyr mange kurs i høst og til vinteren. www. aromedica.no/aromaterapiskole/ Hvordan prissette en aromaterapi behandling? Her fikk vi fikk vi god veiledning fra coach og naturterapeut Elin Snaprud. Gjennom gruppearbeid og presentasjoner er terapeutene i dag i tryggere når det gjelder å sette riktig prisen på behandlinger ved klinikken. Deltagerne fikk kompendium med mange gode tips til videre trening på egenhånd. www.ibalanse.org Høysensitivitet er et aktuelt tema og terapeuter skal møte sine klien-

ter med god kunnskap. Coach Ragna Vikøren fra Podium, Det gode arbeidsliv, ga oss en dypere innføring i karaktertrekkene. Balansepunktet har fått en ny positiv dimensjon. Deltagerne fikk informasjon, brosjyrer og tips til fagbøker til fordypning på egen hånd. www.detgodearbeidsliv.no Thon Hotels satte en fin ramme rundt arrangementet. Vi vil også få takke våre samarbeidspartnere som kom med overraskelser og oppmuntringer i pausene. Takk til Norges Naturmedisin Sentral v/Trine S. Nyhus, Tokay AS v/Kay Røren, Aromedica Norsk Aromaterapi skole v/Gry Fosstvedt, Natur&Helse v/Øystein Rud og NNH v/Sigrun Kirkeberg. jeanette@forlandconsulting.no


OM MORINGA OLEIFERA:

ALT I EN PLANTE 4x

4x

7x

MER PROVITAMIN A

MER VITAMIN C

MER VITAMIN E

ENN

ENN

ENN

APPELSIN

HVETEKIM

GULROT

4x

20

25x MER JERN

AMINOSYRER

MER FOLSYRE

ENN

INKLUDERT DE

ENN

SPINAT

8 ESSENSIELLE

OKSELEVER

2x

15x

17x MER KALSIUM

MER KALIUM

MER PROTEIN

ENN

ENN

ENN

BANAN

KUMELK

46 Antioksidanter og en rekke polyphenoler med opptil

109.000 ORAC*-ENHETER

*Oyxgen Radical Absorbance Capacity: Evne til å stoppe frie radikaler.

Om det ikke fantes noen annen næring i verden, hadde det vært mulig å leve kun av Moringa treet. Tre trær rekker til å dekke et års behov av næringsstoffer for en gjennomsnittsfamilie.

HVORDAN BRUKE MORINGA? Moringa finnes som malt pulver. Det kan blandes i mat og drikke eller inntas i kapsler.

Våre Moringablader blir omsorgsfullt plukket og skånsomt tørket under 40˚C i kontrollert miljø uten direkte sollys, og blir til slutt finmalt og pakket.

Moringa egner seg godt som te og i kaffe. Dessuten finnes Moringa i tabletter, kjeks, krydder- og pulver-blandinger.

SOJA

EKSTREMT HØY KONSENTRASJON AV

Nordisk importør:

ene fra T

ZEATIN* *Et plantehormon som påvirker og optimerer cellenes konvertering av næringsstoffer.

Moringa er enkelt, billig, næringsrikt, med høy biotilgjengelighet.

100%ga in Mor rife

Moringa Garden

Helseforhandleren.no T: 64943577

økologisk kvalitet, nøye kontrollert

Besøk gjerne vår nettside: www.MoringaGarden.no

Verdenspremiere! Miljø-LED pære 100% kvikksølv- og giftfri Maksimalt redusert flimmer Maksimalt redusert elektrosmog Ekstremt lang levetid (ca. 30 000 timer) Kraftig redusert energiforbruk (ca.80%) Naturlig lysspekter og fargegjengivelse

Naturlig lysspekter Typisk sparepære

Finnes som dagslys og varmt lys. Erstatter vanlig lyspære. Norsk importør:

Helseforhandleren.no T: 64943577

Naturlig lysspekter Z-LED lysspekter

naturterapeuten • juni 2014

21


A k t u el t

|

Teks t o g f o t o : J eane t t e F ø r lan d , F S N A T

Vi gleder oss til siste helgen i oktober! Nok en gang arrangeres Nordisk naturmedisinsk fagkongress på Sundvolden og flere har allerede meldt seg på! Programmet er snart klart og lagt ut på www.kongressepartner.no Det er viktig å tenke over at denne helgen er verdifull på mange måter. Ikke bare får dere en god porsjon faglig lærdom, men det er en særskilt hyggelig og sosial helg hvor kollegaer knytter gode og viktige kontakter. I fjor deltok mange studenter og vi oppfordrer utdanningsinstitusjoner til å anmode sine studenter til å delta! En av fjorårets deltakere omtaler kongressen i 2013 i sin blogg:

http://www.melissaspania.no/referat-fra-fagkongressen-pa-sundvolden/ Som vanlig står NNH, NFHM og NHL bak arrangementet som KongressPartner AS arrangerer. Følg med på nettsiden til KongressPartner AS og/eller på Facebooksiden: https://www.facebook.com/pages/ Nordisk-naturmedisinsk-fagkongres s/108246572549325?ref=hl

Årets hovedsponsor er EU Biotek Tunsberg medisinske skole sponser studentene med gratis adgang, for deltakelse en dag. Mange andre leverandører har også i år bestilt stand hele helgen og har mange gode tilbud til dere! De er alltid fornøyd med interessen dere viser i pausene og byr derfor på mange gode tilbud.  Mer informasjon om hver enkelt foredragsholder og den enkeltes foredrag, priser, påmelding med mer finner du på www.kongresspartner.no Får du ikke epost fra oss, send beskjed til christin@ kongresspartner.no og vi setter deg opp på distribusjonslisten! Du sparer kr. 600,- ved å melde deg på før 1. august! Vi ønsker alle velkommen!

Fra fjorårets fagkonkurranse.

22

naturterapeuten • juni 2014


KunnsKapsbasert brobygging hele helgen!

Stig Bruset, spesialist i allmennmedisin

David Alan Slater, homøopat og naturmedisiner

Arnold Berstad, professor emeritus, overlege

Shalima Gordon, naturlege

Oddvar Forsberg, herbalist (urtelege)

Trond Skaftnesmo, naturviter og filosof

Les m er om fored ra gs ho ld er n e

Tone Glestad, avhengighetsterapeut


FOREDRAGSHOLDERE David Alan Slater, homøopat og naturmedisiner. Den amerikanske homøopaten og naturmedisineren vil i sin forelesing komme med sine vurderinger av flåttrelaterte sykdommer, både når det gjelder årsak og behandling. Han har omfattende behandlingserfaring og vil gjerne dele dette med kolleger rundt om i verden. Slater har hovedsete i Denver, Colorado, der han har drevet sin klinikk i 20 år. Klinikken bygger på homøopatiens grunnprinsipper, med spesialisering når det gjelder hvilken påvirkning virus, parasitter, sopp, kjemikalier og stråling har på vår helse. Han er en ettertraktet foredragsholder både i USA og Europa. Du finner mer informasjon om han sin virksomhet ved å gå inn på www.healerswhoshare.com

Stig Bruset, spesialist i allmennmedisin og fastlege ved det tverrfaglige helsesenteret Regnbuen Helsesenter i Lier. Senteret inneholder offentlige og private i samme kontorfellesskap. Senteret har to treningssaler hvor mer enn 100 personer deltar daglig i gruppeaktiviteter fokusert på funksjonell trening, stressmestring og kostendring. Han har utgitt flere bøker blant dem «Kreft og jakten på mirakler», «Slank på steinalderkost» og «Helse på grønn resept». De siste to årene har han arbeidet med forebyggende helse, trening som medisin og vektreduksjon gjennom den nyutviklede «Brusetmodellen». Det er et komplett program for bedre livsstil og vektkontroll med fokus på ny kunnskap og forskning innen området. Programmet har gitt gode resultater og bygger på middelhavskost, adferdspsykologi og fysisk aktivitet. Stig har også vært fagjournalist i «Mat og Helse» og senere i «Helsemagasinet VOF» samt gjennom mange år undervist medisinerstudentene i Oslo i alternativ medisin. Stig Bruset mottok Fritt Helsevalgs Brobyggerpris i 2013 for sin innsats innen integrert medisin.

Tone Glestad, avhengighetsterapeut driver SEMSA, Senter for Mat – og SukkerAvhengighet på Stabekk. Siden 2007 har SEMSA vært det eneste kompetansesenteret i Norge som behandler sukkeravhengighet etter avhengighetsmodellen. I 1999 ble hun ferdig Psykodramaterapeut fra Morenoinstituttet. Siden 2006 har hun vært under utdanning og veiledning i forhold til avhengighet hos Bitten Jonsson i Sverige og startet i 2007 sitt eget foretak med behandling av sukkeravhengige etter Bittens Jonssons modell. Samme år utvidet hun sin kompetanse ved å ta en sertifisering i ADDIS. ADDIS (svensk versjon av den amerikanske SUDDS) er et strukturert diagnoseinstrument, for alkohol og andre rusmidler, som støtter en klinisk vurdering i henhold til internasjonale diagnosekriterier ICD-10 og DSM IV. Egen ADDIS for sukker er under utarbeidelse. ADDIS er det eneste diagnoseinstrumentet som er godkjent av American Psychiatric Association (DSM IV) og WHO (ICD-10). I 2008 tok hun utdannelse som ”Beroendetereapeut” ved Forsa folkhögskola i Sverige som ga en fordypning og forståelse av den avhengige personligheten. Avhengighet er en hjernesykdom som influerer et menneskes liv fysisk, psykisk, sosialt og åndelig. Hun jobber ut i fra en holistisk tenkning med særlig fokus på, i første hånd, å reparere kroppen og hjernen biokjemisk. Hjernens biokjemi kommer i ubalanse ved avhengighet og høyt inntak av sukker kan føre til konsekvenser som vitamin og mineralubalanse, ubalanse i hormoner, candida m.m. Etterhvert som kroppen og hjernen kommer i balanse har den avhengige bedre tilgang til sitt følelsesliv og kan lettere endre sin adferd.

Arnold Berstad, professor emeritus, overlege. Har vært professor og sjef for gastroseksjonen, medisinsk avdeling, Haukeland Universitetssjukehus i 23 år. Er nå overlege/forsker ved Unger-Vetlesens institutt, Lovisenberg Diakonale sykehus, Oslo.Har tidligere også vært leder av Regional etisk komite, Helse Vest og Editor-in-Chief for Scandinavian Journal of Gastroenterology. Berstad fikk Humanprisen 2010 for sin mangårige innsats innen gastroenterologi. Han har bl.a. veiledet mange doktorander (34) og de siste årene forsket på matoverfølsomhet.


Trond Skaftnesmo, naturviter og filosof, f. 1959. Utdannet naturforvalter ved UMB + filosof (Cand. philol.) ved UiO. Har forfattet 7 fagbøker og oversatt 3. Han har vært leder ved Institutt for Steinerpedagikk i Oslo fra 2003-2007, og er nå lektor ved Steinerskolen i Haugesund. Har vært aktivt med i programkomitéen for NSH- konferanser,(Norsk sykehus- og helsetjenesteforening), der hovedtemaet har vært henholdsvis «Forskningsbasert praksis og praksisbasert forskning! Veier og avveier i dagens medisin. Har klinisk medisin fortsatt en plass?», og «Nye veier i dagens medisin - har vi plass til annerledestenkerne?» I den sist publiserte boken - Evidensbasering: Det nye sannhetsmaskineriet – har Skaftnesmo foretatt et dypdykk i vitenskapsteoriens historie og viser her at den etablerte vitenskapet hverken er verdinøytral eller ufeilbarlig. Han kommer med kritiske merknader til blant annet hvordan forskningen til nå har forholdt seg til naturmedisin og alternativ behandling.

Shalima Gordon, naturlege (ND) har en Bachelor of Science i cellebiologi fra University of British Columbia i Canada, og utdanning i Naturopathic Medicine fra Bastyr University i Washington, United States. Hun jobber for tiden som lærer og kontaktperson for US BioTek Laboratories, ved nasjonale og internasjonale konferanser innenfor området kronisk degenerative sykdommer. Som lærer gir hun også faglig support til helsepersonell omkring testing av antistoffer mot matvarer på IgA, IgG og IgE, samt metabolsk kartlegging. Med over syv års erfaring har Shalima førstehånds kunnskap om testene, og kan presentere både bruksmuligheter og mål for kvalitetskontroll. På grunn av hennes stadig pågående forskning og undersøkelser omkring disse analysene, fortsetter hun å være en lidenskapelig talskvinne i sin jobb med å utdanne helsepersonell til å forstå nødvendigheten av funksjonsbasert testing.

Oddvar Forsberg, herbalist (urtelege) har studert Ortomolekylær vitenskap og gjenoppdaget forskeren Renè Quinton (1866–1925), og hans Marine Plasma. Marine Plasma er et økologisk sjøvannsprodukt, som har hjulpet lidende og syke mennesker. Renè Quinton ble en nasjonal vitenskapshelt i Frankrike – vi gleder oss til å høre hans historie! Dere kan lese mer på www.quinton.no For 14 år siden fikk han beskjed av legene at han hadde høyst 5 dager igjen å leve. Men i dag er han høyst levende og vital – noe han har oppnådd kun ved hjelp av naturens urter, planteprodukter og Quinton.

HOVEDSPONSOR

B l i k j e nt me d prog r a m m e t

www.eubiotek.no


PROGRAM 24. - 26. oktober 2014 Kunnskapsbasert brobygging hele helgen!

Fredag 24. okt. 1200-1300 Registrering og innbydende fingerlunsj blant deltakere og utstillere 1300-1315 Åpning ved NNHs leder John Petter Lindeland 1315-1400 Trond Skaftnesmo, naturviter og forfatter, «Evidensbasering – det nye sannhetsmaskineriet». Hvorfor kommer forskning på naturmedisin ofte dårlig ut? Trond Skaftnesmo vil foreta et dypdykk i vitenskapsteoriens historie og gi oss forklaringer på hvorfor og vise oss nye veier. 1400 -1430 Pause m/utstillerbesøk og boksignering v/Skaftnesmo 1430 -1515 Trond Skaftnesmo fortsetter 1515 -1525 Oddvar Forsberg, herbalist (urtelege), «Hadde 5 dager igjen å leve». En utrolig historie – i dag er han høyst levende og vital. 1525-1545 Pause m/utstillerbesøk 1545 -1630 David Alan Slater, homeopat, «Flåttrelaterte sykdommer (borreliose – Lyme disease) – finnes det kur for slike lidelser»? 1630-1700 Pause m/utstillerbesøk 1600-1745 David Alan Slater fortsetter 1830 Bli kjent aktivitet (årlig gjentagelse pga stor suksess!) 1930 Middagsbuffet Lørdag 25. okt. 0700 Løpetur med Melissa Thelwall Bjargo 0700 Morgentur i gåtempo med Tove Gunn Skjulestad 0730-0900 Frokost 0830-0900 Registrering dagens ankomne 0900-0945 Arnold Berstad, professor «Teorier om bioaktive stoffer fra tarmen og hvordan disse kan påvirke helsen ved fibromyalgi og ME 0945-1015 Pause m/utstillerbesøk 1015-1100 Arnold Berstad, professor «Teorier om bioaktive stoffer fra tarmen og hvordan disse kan påvirke helsen ved fedme 1100-1115 Spørsmålsrunde 1115-1145 Pause m/utstillerbesøk 1145-1230 Stig Bruset, lege, «Myter og fakta om slanking». Vi vet mye om hva som gir vektreduksjon, problemet er alt vi fortsatt ikke vet! 1230-1400 Lunsj og utstillerbesøk

1400-1500 Paneldebatt: Hvorfor kommer forskning på naturmedisin ofte dårlig ut? Utfordringer og muligheter/nye veier? Panelet vil bestå av Trond Skaftnesmo, Arnold Berstad og en forsker fra NAFKAM 1500-1530 Pause m/utstillerbesøk 1530-1615 Shalima Gordon, naturlege (ND) «Mat-spesifikk antistofftesting for kroniske pasienter» 1615-1645 Pause m/utstillerbesøk 1645-1715 Shalima Gordon «Miljøgift- og cellemetabolismetest for kroniske pasienter» 2000 Festmiddag Søndag 26. okt. 0800-1000 Frokost 0930-1000 Registrering av dagens ankomne 1000-1045 Tone Glestad, avhengighetsterapeut, «Sukkeravhengighet - en oppdiktet diagnose?» 1045-1115 Pause m/utstillerbesøk og utsjekking av rom 1115-1200 Tone Glestad fortsetter 1200-1230 Siste handlemulighet hos utstillerne 1230-1315 Stig Bruset, lege, «Ny forskning kan revolusjonere måte vi behandler overvekt». Forskning har vist at gener og tarmflora spiller en rolle mht utvikling av overvekt. 1315 Takk for oss! 1330 Lunsj Forbehold om endringer.

KONGRESS ARRANGØRER Kongresspartner • www.kongresspartner.no Tlf. 922 42 756 Registrering, program, priser og frister for registrering: www.kongresspartner.no Husk rimeligst pris ved påmelding før 1. august. Tunsberg Medisinske skole støtter studenter med en gratis dag! Begrensede plasser – førstemann til mølla… Påmelding via www.kongresspartner.no Spørsmål kan sendes til christin@kongresspartner.no Priser, klikk HER - Påmeldingsskjema, klikk HER Transportinformasjon fra Gardermoen: Buss direkte fra Gardermoen (B29) til Sundvolden Hotel - www.askeladden.net ARRANGØRER:


TAKK

til alle som betalar medlemskontingenten i tide. Det sparar oss for masse arbeid og pengar.

Journalføring Å føre korrekt journal er svært viktig, ikke minst dersom det skulle bli behov for å dokumentere hva en pasient har fått av behandling og informasjon. Det falt for noen år siden dom i en sak hvor terapeuten ble dømt blant annet for ikke å ha vært nøyaktig nok med journalføringen. SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) har utarbeidet en veileder i journalføring. Denne er mailet til våre medlemmer. De som ikke mottar elektronisk post fra NNH, kan gå inn på medlemssiden på www.nnh.no og finne veilederen der. Om du ønsker veilederen tilsendt pr post, ta kontakt med kontoret og vi sender! Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

Historieboken er utsatt til NNHs 25 årsjubileum Sentralstyret har besluttet å utsette utgivelsen av den planlagte historieboken til NNHs 25 årsjubileum i 2019. Vi velger å gi ut den planlagte antologien nå, men av flere årsaker utsettes jubileumsboken. Dette betyr at de som måtte ønske å levere bidrag til boken, nå har mer tid på seg, og vi tar med glede imot flere bidrag! Vi regner med at antologien vil være klar til jubileumsfeiringen på Sundvolden siste helga i oktober. Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

Kurs i kosmetisk akupunktur På Naturmedisinskolen kan vi nå tilby en unik opplæring i kosmetisk ansikts-akupunktur. Kurset er rettet mot alle helsearbeidere og terapeuter som ønsker å lære grunnleggende prinsipper innen TCM og en effektiv kosmetisk behandling uten operative inngrep eller kunstige stoffer. Denne formen for anti-aging har tatt Hollywood og USA med storm og kommer for fullt til Norge! Vil du være tidlig ute med å tilby kosmetisk akupunktur i din klinikk/salong så meld deg på kurs i dag! «Førstemann til mølla» Effekten føles umiddelbart etter behandling ved at man får en fin glød i huden. Med bare noen få behandlinger kan man redusere og jevne ut rynker og dype furer, løfte tunge øyelokk, stramme dobbelthaker, få munnvikene vendt oppover og bringe smilet tilbake.

Vil du vite mer? Gå inn på våre nettsider www.naturmedisinskolen.com Tlf 411 04 612 – knut@5-elementer.no

naturterapeuten • juni 2014

27


a k t u el t

|

Ral p h - Ra p hael K leimann

Det blir sagt at Moringa er et helt apotek i et lite tre. Det er ikke uten grunn. Moringa er en hardfør plante som har mange bruksområder og er blitt anvendt som medisin både i det gamle Egypt, Hellas og i Romerriket.

Apotek i et tre Moringatreet kommer opprinnelig fra Afrika og Sørøst Asia og er viktig i bekjempelse av ørkenspredning. Det kan bli opptil 5-10 meter høyt, tåler tørke, og vil ha det varmt. Moringatrær trives best rundt ekvator, i tropiske og subtropiske områder. Ved tilstrekkelig tilgang på vann kan man høste blader fra planten annenhver uke. Blader, røtter, blomster, gummi og frø fra Moringa har blitt brukt i mange kulturer og samfunn mot lidelser som hudsykdommer, hjerte-karsykdommer, leverproblemer, diabetes, høyt blodtrykk, mangel på energi, problemer i skjoldbruskkjertelen, tarmproblemer, insomnia, underernæring, anemi og stress. Moringa kan virke balanserende på blodsukker og kolesterol, og har gode egenskaper når det gjelder å bekjempe mikrober og virus. Den brukes derfor ved diaré, sepsis, bronkitt, kolitt, infeksjon i ørene, feber, dysenteri osv. Moringa styrker kort sagt immunforsvaret og kan brukes preventivt mot det meste. Det er derfor ikke overraskende at Moringa blir kalt naturens apotek. Moringa er et naturlig kosttilskudd som beskytter og styrker helsen. Den øker melkeproduksjonen hos ammende mødre og forbedrer næringsinnholdet i melka.

’’

28

Moringa blir brukt i U-land for å forebygge underernæring og de problemene det medfører, særlig blant små barn for å styrke deres immunforsvar. Som dyrefôr er Moringa med på å beskytte og bekjempe virus og parasittinfeksjoner, samtidig som den bedrer dyrenes næringstilgang. Bønder i fattige land dyrker gjerne Moringa til sine dyr så vel som til sin egen familie for å unngå sykdom og underernæring. Mange som har Moringatrær i hagen sin, blander bladene i salat eller lager sin egen juice. Så lite som ett gram tørket Moringa gir et godt tilskudd av vitaminer, mineraler og aminosyrer. I tillegg inneholder planten andre plantestoffer som er gunstige, om ikke nødvendige, for optimal kropps- og cellefunksjon. Smaken er litt bitter. Moringa inneholder 7 ganger mer C-vitamin enn appelsiner, 4 ganger mer E-vitamin enn spiret hvete, 4 ganger mer provitamin A enn gulrøtter, 25 ganger mer jern enn spinat, 4 ganger mer folsyre enn okselever, 17 ganger mer kalsium enn melk, 15 ganger mer kalium enn banan, 18 aminosyrer og dobbelt så mye protein som soya og yoghurt. Visse Moringaprodukter har et antioksi-

dantnivå på 75 000 ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity).

Nitrogenfikserende

Kløver og belgfrukter har evnen til å binde nitrogen fra lufta. Dette betyr at de omdanner nitrogengass til nitrogenmolekyler i jorda ved at nitrogenbindende bakterier lever på rotsystemet deres. Nitrogenfikserende planter i jorda reduserer behovet for nitrogengjødsel. Bønder kjenner betydningen av dette, etter som nitrogen er avgjørende for plantenes vekst. Bruken av kunstgjødsel bidrar til utarming av matjorda på jorda. Det er få planter som har evnen til å binde nitrogen, noe som gjør Moringa til et verdifullt bidrag til floraen.

Zeatin

Det mest spennende med Moringa er det faktum at den inneholder store mengder av stoffet Zeatin,- et hormon som stimulerer til knoppdannelse i planter. Det er foreløpig ikke gjort tilstrekkelig med forskning på området, men mye peker mot at Zeatin har longevity-egenskaper (anti-aldrende) også hos mennesker. Zeatin initierer celledeling og vekst, noe som er synonymt med regenerering og anti-aldring.

Moringa klassifiseres som et adaptogen og har vist gunstig virkning på overaktive funksjoner i kroppen, ved at kroppen blir mer robust overfor stress. Den brukes eksempelvis ved søvnløshet og for å forbedre søvnkvaliteten.

naturterapeuten • juni 2014


leder

|

Egil

Silymarin

Silymarin er et stoff som finnes i planter av kardeborrefamilien (for eksempel Rødknapp) og tistel-planter, men også i Moringa. Det eksisterer en lang rekke produkter og medisiner basert på silymarin som har vist seg meget effektivt når det gjelder å avgifte og styrke leveren.

Moringa er en adaptogen urt

Moringa klassifiseres som et adaptogen og har vist gunstig virkning på overaktive funksjoner i kroppen, ved at kroppen blir mer robust overfor stress. Den brukes eksempelvis ved søvnløshet og for å forbedre søvnkvaliteten.

Moringa frø

Moringa bærer frøene i store belger. Frøene blir brukt til å rense vann for blant annet parasitter, og vannet får da en litt besk smak. Man kan også presse olje fra frøene. Moringaolje er kjent for å være bra ved hudproblemer.

Røtter


Moringaens rotsystem går ned til vannspeilet og sikrer planten jevn tilgang til vann. Ekstrakter fra røttene blir mye brukt som naturmedisin.

Kvalitet og produksjon

Det er mange som mener at Moringa vil bli stor innen helsekost og supermat. Kvaliteten på produktene som omsettes varierer. Dersom Moringa tørkes i friluft kan urenheter som støv, salmonella og E-coli gjenfinnes i pulveret som produseres. En bør derfor velge produkter fra Moringa som er tørket inne. Temperaturen i tørkeprosessen skal ikke overstige 42 grader, slik at planteenzymene blir bevart.

Moringa fra Tenerife

Moringa er avhengig av godt og mineralrikt jordsmonn for at næringsinnholdet skal bli optimalt og for at planten skal trives. På Tenerife har en gruppe tyske moringaentusiaster

etablert en plantasje på gunstige vulkansk jord. I tillegg til det mineralrike underlaget blåser det næringsrikt, rødt støv fra Sahara over til øygruppen. Slikt støv blåser helt over til Mellom-Amerika, og er en av grunnene til at jordsmonnet i Amazonas er så utrolig næringsrik. Den røde jorda er kjent og elsket for sine kvaliteter. På plantasjen Moringa Garden på Tenerife er det mulig å adoptere et knippe Moringatrær og få tilsendt Moringa fra din egen bestand. Samtidig er man med på å redusere CO2 og ørkenspredning. Moringa Garden drives økologisk.

10 millioner Oikos melder 02.06.2014 om 10 millioner mer til økologisk landbruk i jordbruksoppgjøret. Påtrykk fra Oikos og direkte kontakt mot regjeringspartiene, KrF og Venstre, bidro til å sikre 10 millioner ekstra til utviklingsmidler innen økologisk landbruk. Onsdag 28. mai ble regjeringspartiene enige med KrF og Venstre om jordbruksoppgjøret. Dette vil sikre flertall i Stortinget. Regjeringens opprinnelige tilbud innbar et kutt i økologiske utviklingsmidler fra 32 til 20 millioner kroner. Press fra KrF og Venstre førte til at det kun ble en nedgang fra 32 til 30 millioner kroner.

13 arter

Kjært barn har mange navn. Den mest vanlige arten er Moringa oleifera, men det finnes totalt 13 arter. Horseradish tree, drumstick tree, benzolive tree, kelor, marango og Benoiltree er noen av navnene plantefamilien går under på folkemunne.

Daglig leder i Oikos, Regine Andersen puster lettet ut. Hun stilte på høringen i Næringskomiteen på Stortinget forrige uke og argumenterte for at de økologiske utviklingsmidlene skulle opprettholdes på dagens nivå. ”Det er godt at et samlet bondenorge fikk gehør for at det ikke skal foretas radikale inngrep i dagens landbruksstruktur med hensyn til gårdenes størrelse og jordbruk i distriktene,” sier hun.

Gunstige stoff i Moringa:

Vitaminer som vitamin A (alpha og beta-Karoten), B1, B2, B3, B5, B6, B12, C, D, E, K, folat (folsyre), biotin m.fl. Mineralene kalsium, klorid, krom, kobber, jern, mangan, magnesium, molybden, fosfor, kalium, natrium, selen, fluor, svovel, sink. Alle de 9 essensielle aminosyrene samt aminosyrene alanin, asparaginsyre, cystin, glutamin, glycin, histidin, prolin, serin, tyrosin.

”Vi er fortsatt langt fra målet om 15 prosent økologisk produksjon og forbruk med årets jordbruksoppgjør,” sier Regine Andersen, men med produksjonstilskuddene på samme nivå som i fjor, ekstra tilskudd til dyrehold og med utviklingsmidler omtrent på dagens nivå, ser bildet lysere ut enn det gjorde for en uke siden.

Oljer

Moringaolje inneholder blant annet tocopheroler, stearic- palmitic- behenic-og gallic acid samt kaempferol. Oljen står seg godt mot harskning.

Forskning/resultater:

• h ttp://www.plosone.org/article/ info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal. pone.0081973 og 044840 og 0095492 • h ttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/ pubmed/21466434 og 24748376 og 24657072 og 24685508 og 24731259 og 24757303 og 24454988 og 24490175 og 24490175 og 24389557 og 24577932

naturterapeuten • juni 2014

29


a k t u el t

|

M a r ianne K leimann S evåg , t e r a p e u t

Vår og lyse netter,- glitrende lysreflekser i bjørkeløv og vann. Naturen overvelder oss med fargespill og sommersol. Mennesket lever i spennet mellom lys og mørke og våre kroppsrytmer er avhengig av dette vekselspillet.

Lys, – kvalitet og helse

Lyset er sammen med vann grunnleggende for liv gjennom plantenes omdanning av lys til stoff i fotosyntesen. Kanskje det er derfor vi fryder oss slik over det friske, grønne vårløvet og lys- og skyggespillet i skogen? Det lille barnet vender seg fra første øyeblikk mot lyset. Det burde umiddelbart vekke vår bevissthet rundt lyskvaliteten vi omgir både barnet og oss selv med. Lys er et vidt begrep . Vi kan måle det i bølger og partikler, slik at vi etter hvert har fått et spennende forskningsmateriale rundt biofotonene, de minste lyspartiklene. I dag vet vi at all materie utstråler lys og at dette lyset har ulik kvalitet alt etter organismens tilstand. Sola og levende celler utstråler harmonisk ordnet, såkalt polarisert, koherent lys. Det betyr at det har en harmonisk, ensrettet bølge, og at partiklene er komprimert på en måte som gjør at de kan bære store mengder informasjon. Jo sunnere organismen er, desto mer harmonisk er lyset den utstråler. Levende organismer reagerer også på hverandres lysutstråling, selv om dette stort sett skjer ubevisst. I språket finner vi en gjenklang av denne innsikten når vi snakker om at et menneske stråler av glede, eller at vi sender hverandre et varmt blikk.

Har du hørt lyden av lys?

Det er bare sollys og lyset fra levende celler som er naturlig koherent. Vi benytter koherent, polarisert lys i laserteknologi, – som vi blant annet kjenner fra CD-spilleren. Det er lyset som overfører informasjonen som gjør at

30

naturterapeuten • juni 2014

vi kan høre musikk fra en CD. Vanlig lys som vi omgir oss med er ikke laserlys, men lys fra lyspærer i ulike kvaliteter; glødepærer, halogenpærer, LED-pærer og lysstoffrør/kompaktlysstoffrør (”energisparepærer”). Ny medisinsk viten indikerer at vi må sette sterkere fokus på lyskvalitet. All medisinsk forskning viser at dette er av stor betydning for vår helse. Uavhengig av forskningen kan vi, hvis vi kjenner etter, oppleve kvaliteten i våre ulike lyskilder. Offentlige myndigheter er mest fokusert på LUX-verdier og energiforbruk, altså lysstyrke og strømforbruk. Som forbrukere er vi også opptatt av lysets temperatur eller farge; vi ønsker oss «mykt» lys til intim belysning og sterkere, hvitere lys når vi arbeider.

De mer bevisste ønsker også lys uten helsebelastninger. La oss ta en titt på de viktigste faktorene som avgjør hvilke lyskilder vi bør velge.

Fargespekteret

Sola gir optimalt lys med jevnt, harmonisk fargespekter. I sollyset er regnbuen fordelt uten brudd. Det ser vi i lysrefleksen fra et krystallprisme i vinduet. Fargespekteret i lyset handler om hvordan fargene er fordelt i lyset, noe som er avgjørende for dannelsen av melatonin. Blått lys holder oss våkne og signaliserer at det er dag. Gul-orange lys varsler at det er natt. Utsetter vi oss for blått lys om kvelden, vil dannelsen av melatonin ikke bare forsinkes, men reduseres gjennom hele natten.


Glødelampa gir det lyset som ligner regnbuen mest. Nummer to er halogenpærene. Disse forstyrrer ikke dannelsen av melatonin. Lysstoffrør/ sparepærer og TV- og dataskjermer har overvekt av det blå lyset og et særdeles ujevnt fargespekter. De har svært negativ virkning på melatonindannelse og søvnkvalitet. LED-pærene har ulik kvalitet. De vanligste har overvekt av grønt lysspekter (dannet av barium) og store ujevnheter.

Flimmer

Den viktigste faktoren i spørsmålet om lyskvalitet er graden av flimmer. Glødepærer og halogenpærer gir svært lite flimmer; de lyser med et jevnt, rolig lys til forskjell fra lysstoffrør og energisparepærer. Ikke bare øynene, men hele sirkulasjons- og nervesystemet og dermed alle kroppens organer blir påvirket av flimmerets stressvirkning, noe som foregår ubevisst. Flimrende lys kan utløse epileptiske anfall. Flimmervirkningen i LED-pærene er ulik, men gjennomgående mindre enn i lysstoffrør.

Temperatur

Lystemperaturen måles i Kelvin (K) og sier noe om fargen og lysstyrken. Når vi snakker om «varmt lys», tenker vi gjerne på et mildt, gyllenfarget lys, mens et lys med høy Kelvin verdi, altså høy temperatur, har et kraftig, hvitt lys med god fargegjengivelse. Glødepæra og de fleste LED-lamper har 2700 K. Med 5700 K nærmer vi oss dagslyskvalitet og en høyere temperatur og varmeutvikling. En utfordring for LED-pærer med høyere K-verdi er derfor avkjølingen av lyspærene.

Biolys, Pure-Z-LED®

Det er utviklet en ny generasjon LED-pærer, såkalt bio-lys eller PURE_Z_LED®. Disse tilfredsstiller alle krav til lys- og fargekvalitet på alle måter. De finnes også i 2700 K (sml. glødepære) for hjemmebruk og i 5700 K (sollys) for kontorlandskap. Ulempen er at de ikke kan dimmes,

og dette er valgt fordi en da unngår e-smog. LED-pærer kommer best ut i energiforbruk.

bedre når man tar hensyn til disse miljøfaktorene og sørger for god avgiftning. Sollyset er avgjørende for vår helse sammen med en rytmisk veksling mellom lys og mørke. Tar vi lyset med oss inn i vinternatten bør vi unngå lysstoffrør og sparepærer, bruke glødepærer eller halogen eller høykvalitets-LED (foreløpig bare Pure-Z-LED). Godt lys er altså mer enn lysstyrke, det handler om livskvalitet og helse. Det fortjener det lille barnet, det fortjener syke, friske, unge og gamle. Det er rett og slett livsviktig, – for alle.

Elektrosmog

Alle elektriske apparater omgis av elektromagnetiske felt. De danner også ulik grad av forurensning i strømnettet, såkalt skitten strøm. Dette er en lite påaktet, men viktig faktor. Lamper og lyspærer danner elektrosmog (e-smog) i ulik grad, alt etter kvaliteten på lampene. E-smog er halogenpærenes ulempe. «Klumpfoten» på lampa eller ledningen gir høye e-smog verdier. Lysstoffrør og energisparepærer er verstingene. De danner skitten strøm som sprer seg i strømnettet i hele huset. I finmekanisk industri brukes filter for å fjerne slik strøm for ikke å skade maskinene. At vi mennesker også er finjusterte vesener er undervurdert, og forskning viser at skitten strøm (transienter) har sterk innvirkning på helsen målt i sykefravær og rapporterte fysiske ubehag (f.eks. hodepine, forkjølelse i dobbeltblindtester), og psykisk i form av konsentrasjonsproblemer og økt grad av aggresjon og konfliktnivå. Det viktig å vurdere bruken av lysstoffrør i skoler, barnehager og kontorlandskap.

Litteratur: • E n lystabell: http://www.internationallight-association.eu/PDF/ila_EMS_pd.jpg • E n meget lesverdig artikkel for de som leser tysk: http://baldron.org/wpcontent/blogs.dir/4/files/2012/05/ maes.de-ENERGIESPARLAMPE-DIEDUNKLEN-SEITEN.pdf • S e f.eks. Dominik F. Rolle; Elektrosmog, München 2006 • En rekke studier utført av Magda Havas, f.eks. http://www.magdahavas. org/wordpress/wp-content/ uploads/2009/10/08_Havas_ CFL_SCENIHR.pdf og Havas, M., M. Illiatovitch, and C. Proctor. 2004. Teacher and student response to the removal of dirty electricity by the Graham/Stetzer filter at Willow Wood School in Toronto, Canada. Biological Effects of EMFs, 3rd International Workshop, Kos, Greece, 4-8 October, 2004, pp. 311-317 • J ohn N. Ott; Health and Light: The extraordinary Study that Shows How light Affects Your Health and emotional well being; York UK, Ariel Press, 2000 • J acob Liberman; Light: Medicine of the Future: How We Can Use It to Heal Ourselves; Santa Fe, 1991 •R  ichard Hobday; The Light Revolution: Health, Architecture, and the Sun; Findhorn Press, 2006 •K  arl Ryberg; Living Light, Göteborg, 2010 •W  olfgang Maes; Stress durch Strom und Strahlung, Neubeuern DE, 2005

Kvikksølv og andre giftstoffer

Inni lyspærene er det ulike gasser og metaller. Mange er klar over problematikken med kvikksølv i sparepærer og lysstoffrør. Dette medfører en kraftig miljøslagside som ikke kan oppveies av lavere energiforbruk. I tillegg har alle substanser spesielle frekvenser som avleses i lyset. Når kroppen avleser kvikksølvfrekvensen i lyset fra energisparepærer og lysstoffrør, vil det aktivere kvikksølvet i kroppen som «svarer» på impulsen. Dette kan utløses symptomer på kvikksølvbelastning hos dem som er belastet med kvikksølv. I tillegg vet vi at e-smog og kvikksølv har en ubehagelig synergieffekt hos mennesker som f.eks. har kroniske infeksjoner. Behandling av disse vil derfor lykkes

naturterapeuten • juni 2014

31


a k t u el t

|

L ege A u d u n M yskja

Integrert medisin – visjon og virkelighet Fornying i medisinens egne rekker Siden tidenes morgen har medisinen vært integrert, i den forstand at menneskers forsøk på å helbrede og lindre har stått i klar sammenheng med menneskets naturlige miljø. Moderne vestlig kultur er unik i sitt klare skille mellom tro og vitenskap, mellom religion og legekunst, mellom kultur og helsevesen, mellom det kvantitative og kvalitative. Moderne medisin er samtidig unik i sin manglende tilknytning til et helbredende prinsipp i naturen – vis medicatrix naturae; ”naturens helbredende kraft”. Den dag i dag er det kun en tredjedel av jordens befolkning som har tilgang til moderne helsevesen. To tredjedeler lever stort sett i medisinske systemer der tro og viten, religion og medisin, teknologi og følelser aldri er blitt klart atskilt. Kanskje skyldes dette manglende bevissthet eller fravær av teknologiske muligheter, eller kanskje har de naturnære kulturene ikke sett behovet for å skape slike skiller. Helsespørsmål får en stadig større plass i samfunnet: Vi har på mange måter beveget oss i retning av et terapisamfunn. I arbeidet med dette manuset kom jeg over en bok der unge mennesker ble intervjuet om sine liv i tiden rett etter andre verdenskrig1. Den mest slående forskjellen fra dagens scenario er ikke, at ”de ikke snakket om sex”; det slående er fraværet av helsespørsmål som tema. Plager eller sykdommer ble i etterkrigstidens Norge sett på som skjebnebestemt, noe leger enten kan ordne opp i, eller som man stod hjelpeløse overfor. I kontrast til dette er dagens mediavirkelighet stadig mer oversvømt av helsestoff: alt fra Illustrert vitenskap-varianten med vekt på avansert teknologi, og reservedelsoperasjoner til helse- og livsstilsbladenes vekt på trening og velvære. Tilnærmingene munner ut i perspektivet: Vi kan endre vår helse! Alternative strømninger har bidratt til å snu befolkningens helsebilde i retning av egenomsorg og

32

naturterapeuten • juni 2014

helsebevissthet. Denne utviklingen er med på å påvirke helsevesenet fra å være et sykevesen, til i stigende grad å legge vekt på forebygging og helsefremmende tiltak ut fra prinsippet ett gram forebygging er verdt en kilo behandling. Ut fra disse betraktningene kan vi se på faktorer som driver medisinen i retning av en integrert medisin med økologisk vinkling:

Fra sykevesen til helsevesen Medisinens store framtidsutfordringer ligger i den nærmest eksklusive vekten på behandling av sykdom som har preget vestlig medisin. For mennesker som blir akutt syke, er dette et gode, men i et større perspektiv har den svake vektleggingen av forebygging og livsstil-tiltak, som har preget moderne medisin fram til det siste tiåret, ført til at behandlingstiltak ofte blir satt inn sent. De behandlingstiltakene som da blir satt inn krever høyteknologisk utrustning som gir lite rom for et økologisk perspektiv. I samfunnsmessig perspektiv sliter medisinen ikke primært med å ha for dårlige, men for dyre behandlingsmetoder. Høyteknologisk medisin er ressurskrevende på alle plan, og har økologisk sett tvilsomme sider som det settes økende fokus på, i en voksende bevissthet om helsevesenets miljøansvar2.

Påvirkningen fra komplementære og alternative terapier Metodene som blir tatt i bruk innen komplementære og alternative terapier er oftest enkle og forenlige med økologisk livsstil. En generell

opplæring i bruk av grunnleggende metoder innen disse retningene, vil kunne styrke vekten på forebyggende tiltak og kunne forebygge mange av de sykdommer som høyteknologisk medisin bruker millioner av kroner på. Fra starten av har forkjemperne for komplementær og alternativ terapi vært del av en grønn bølge som søker å ivareta jorda, minske forbruk, og redde kloden. Dersom vi i et samfunnsperspektiv kan legge vekt på opplæring av befolkningen i forebyggende bruk av alternative metoder, vil dette være en av de mange måtene å møte den pågående miljøkrisen på. En annen tilnærming vil være å se nærmere på mulige praktiske virkemidler for samfunnsproblemene, alt fra alternative energikilder til kosthold som regulerer blodsukkeret og kreativ terapi for å mestre voldelige tendenser hos innsatte i fengsler. Dette vil kreve åpne og fordomsfrie dialoger med vekt på utvikling av egnet dokumentasjon.

Integrert medisin – det beste av alle verdener? I utenlandsk faglitteratur vinner begrepet integrert medisin3 økende aksept. Ordet integrert betegner praksis som forener det beste av naturvitenskapelig baserte diagnostikk og behandling med bidrag fra komplementær behandling. Veien til integrert medisin er ikke uten problemer. Legevitenskapen vil ikke fire på sine dokumentasjonskrav. En rekke teknikker kan dog uten problemer innpasses i den vanlige medisinens behandlingstilbud. Dette


gjelder eksempelvis avspenningsøvelser, visualisering, kreative terapier som musikkterapi og veiledning i riktig kosthold, inkludert ”terapeutiske matvarer” som hvitløk, blåbær og ingefær, samt sunn livsstil, trening og mosjon.

Komplementær medisin brukes for å • Lindre symptomer • Øke livskvalitet, velvære og mestring • Styrke effektivitet av vanlig medisinsk behandling

Integrert medisin innebærer • Et samvirke mellom pasient og helbreder • Korrekt bruk av både konvensjonell medisin og alternative metoder for å styrke helbredelsesrespons • Ideelt skal samvirke mellom tradisjonelle og alternative metoder være skreddersydd og tilpasset den enkelte • Et helhetssyn på sykdom som inkluderer alle de faktorer som påvirker helse, velvære, og sykdom, og inkluderer åndelige, mentale og sosiale aspekter • En filosofi som verken avviser vanlig medisin eller alternativ terapi og bruker de beste elementer i begge • Integrert medisin er basert på et vitenskapelig syn som avviser spekulasjon, men er åpen for nye ideer og erfaringer • Bruk av naturlige metoder der dette er mulig • Et økologisk perspektiv på sykdom og helse, med vekt på å utvikle behandlingsmetoder som tar miljøhensyn

’’

• Terapeuten skal fungere som rollemodell, forene liv og lære, og trenger derfor å arbeide med selvutvikling og selvforståelse. Professor David Rosenthal ved Harvard Medical School, en av frontfigurene i integrert medisin, valgte følgende punkter da jeg spurte ham om ”punch lines” som fanger opp noe av forskningen innen dette voksende fagfeltet: 1) Vi har funnet isolerte virkestoffer i planter og urter som kan virke mot kreft, men stiller nå spørsmålet om hele planten kan virke vel så godt 2) Rundt 70 % av befolkningen har utbytte av akupunktur mot en rekke plager – dette ligger over responsraten for mange aksepterte medisinske behandlingsformer 3) Kombinasjonen av 30-60 minutter daglig mosjon eller trening og et kosthold rikt på plantenæringsstoffer kan forbedre livskvalitet og redusere risiko for kroniske sykdommer 4) Avspenningsresponsen er et av de viktigste helseverktøyene – lær en metode som passer til deg, din overbevisning og livsstil; meditasjon, chi gong, yoga, musikkterapi, kunst- og uttrykksterapi, massasje eller kropp/ sinn/energiterapi – praktiser regelmessig 5) Integrert medisin kombinerer det beste av østlig medisinsk tradisjon med moderne vestlig medisin I prosjektet Musikk og helse i et lokalsamfunn4 (Levanger kommune/ Nord-Trøndelig fylke) blir integrering av et komplementært behandlingstiltak beskrevet både i forholdet mellom pasient og lege, mellom pasient og øvrige behandlingsinstanser, i forholdet til pårørende og lokalsam-

funnets ressurser. Prosjektet skisserer musikk som behandlingstiltak som en del av et komplekst økologisk system. Her kan god kommunikasjon være like viktig for resultatene som riktige medikament. Eksempelvis har vi en rekke studier som viser at behandleres og slektningers syn på pasienten ikke bare påvirker trivsel og selvbilde, men også behandlingsresultatet5. Et økologisk perspektiv er derfor ikke bare knyttet til å unngå miljøfarlige stoffer, men å legge vekt på relasjoner og ressurser. Å kartlegge ressursene som finnes på et sykehjem sett som ”økologisk system”, og ta dem i bruk, er et eksempel på å utvikle det økologiske medisinske perspektivet. Ut fra dette perspektivet innebærer integrert medisin å føre inn holdningsendringer i retning av å legge vekt på alle de sammenhenger et menneske står i og blir påvirket av, et genuint økologisk perspektiv.

De små skritts vei Det har skjedd endringer i helsevesenet. Grønne paviljonger, fargerike gardiner i pasientrom, innbydende vestibyler er små endringer som vitner like mye om endrede holdninger som om bedre økonomi. En sekretær på et av våre sykehus hadde flere sykefravær på grunn av ”stressnakke”. Hun satt på et trangt kontor med dårlig luft, der andre ansatte kom og gikk til stadighet. Det viste seg at hun var naturelsker. Vi fikk plassert noen grønne planter på kontoret hennes og sendte naturlyder på lavt volum gjennom store deler av dagen. Det var nok til å snu en ond sirkel i hennes tilfelle. Stadig flere komplementære teknikker blir gradvis tatt i bruk i

Det viste seg at hun var naturelsker. Vi fikk plassert noen grønne planter på kontoret hennes og sendte naturlyder på lavt volum gjennom store deler av dagen. Det var nok til å snu en ond sirkel i hennes tilfelle.

naturterapeuten • juni 2014

33


a k t u el t

|

kreftomsorgen, mens paneldebattene har handlet om mirakelpreparatene. Akupunktur mot kreftpasienters smerter er f. eks. blitt en integrert del av behandlingen på smertepoliklinikker. Vi må utføre kliniske studier med placebo for å finne ut om en cellegift eller et urtepreparat virker. Det er ikke åpenbart at de samme forskningsmetodene hjelper oss å finne ut hvilke tiltak som styrker et menneskes livsvilje under alvorlig sykdom, eller hvordan vi avgjør om behandleren har forstått pasientens behov.

Utviklingen framover Det finnes et selvhelbredende system i vår kropp og vårt sinn, som kan aktiveres med riktige signaler. Komplementære terapier fokuserer mer på selvhelbredelse enn moderne medisin, og kan tilføre verdifull viten som kan effektivisere medisinen og gjøre den mer pasientvennlig. Å stimulere kroppens selvhelbredende ressurser vil ikke nødvendigvis kurere eller påvirke forløpet av alvorlig sykdom, men vil kunne påvirke mestring og livskvalitet. Flere og flere fagpersoner setter seg på skolebenken for å lære om premissene som styrer vanlig forskning, og arbeider med å definere premisser og grenseoppganger for sin terapi. Hva de kan, og hva de ikke kan gjøre. Nye tanker rundt arkitektur og estetikk i helsevesenet kan vise seg å ha like stor betydning for aksept av komplementær terapi som hundre paneldebatter der alle er opptatt av å hevde egen mening.

Konklusjon Veien til en integrert medisin innebærer en helhetlig utvikling som vektlegger • individets bevisstgjøring, egeninnsats og mestring • samarbeid mellom pasient og behandler • bruk av det beste fra komplementær og alternativ behandling innen helsevesenets rammer. Integrert medisin handler mer om samhandling og ansvarliggjøring enn om å innføre en mengde nye terapier i helsevesenet. info@livshjelp.no Parmann Ø. Ungdommen har ordet. Oslo: Dreyer 1946. Røttingen J-A et al. Lokal og global miljømedisin - norske legers vurderinger. Tidsskr Nor Lægeforen 2002; 122: 1285-9. 3 Maizes V, Caspi O. The principles and challenges of integrative medicine. West J Med 1999; 171: 148-149. 4 Myskja A, Aune PD, Haapnes OS. Musikk og helse i et lokalsamfunn. Prosjektrapport. Levanger: Høgskolen i Nord-Trøndelag/Levanger kommune 2007. 5 Cowdell F. Preserving personhood in dementia research: a literature review. Int J Older People Nurs 2006; 1: 85. 1 2

34

naturterapeuten • juni 2014

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

Faglig oppdateringskalender 19. – 20. juni 2014 “Sjelens anatomi” Kursholdere: A. Jørgensen og H. Smith/ Institut for KST og kropsterapi (Dk) Arrangør: Tilstedeværelset, Inderøy 19. – 26. juni 2014 Studietur til Kreta 2014 Arrangør: Norsk Aromaterapiskole/Aromedica, Oslo 29. august 2014 Jubileumsarrangement Arrangør: NNHs jubileumskomité, Bergen 03. – 07. september 2014 4th Scandinavian TCM Congress Fjerritslev – Danmark 03. – 04. september 2014 Senthes – manuell traumeterapi. Modul 1 Kursholdere: Jacob Mikkelsen og Jacob Kongshaug (Dk) Arrangør: Tilstedeværelset Steinkjer 06. – 07. september 2014 Senthes – manuell traumeterapi. Modul 2 Kursholdere: Jacob Mikkelsen og Jacob Kongshaug (Dk) Arrangør: Tilstedeværelset, Steinkjer 12. september 2014 Jubileumsseminar Arrangør: NNHs jubileumskomité,Bodø 13. – 14. september 2014 Homøopati – seminarhelg 1 Seminarleder: Homøopat Einar Berntsen, Oslo 20. – 21. september 2014 Høstseminaret 2014 Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin – FUB Håndverkeren – Oslo OBS! 20 % rabatt for NNH–medlemmer. 18. – 19. oktober 2014 Homøopati – seminarhelg 2 Seminarleder: Homøopat Einar Berntsen, Oslo 24. – 26. oktober 2014 Nordisk naturmedisinsk fagkongress Sundvolden Hotel – Krokkleiva 29. – 30. oktober 2014 Senthes – manuell traumeterapi. Modul 3 Kursholdere: Jacob Mikkelsen og Jacob Kongshaug (Dk) Arrangør: Tilstedeværelset, Steinkjer 01. – 02. november 2014 Senthes – manuell traumeterapi. Modul 4 Kursholdere: Jacob Mikkelsen og Jacob Kongshaug (Dk) Arrangør: Tilstedeværelset, Steinkjer 06. – 10. november 2014 Naturmedisinsk aromaterapi oppgraderingskurs Kursholder: Gry Fosstvedt/Aromedica, Stavanger


ANNONSE

SuperMagnesium gir sterkere og bedre effekt

Personer som driver regelmessig fysisk aktivitet og trening har behov for økt inntak av magnesium fordi mineralet skilles ut ved svette.

consilio.no

Økte prestasjoner Visste du at...

Magnesium er også nødvendig for at kroppen skal kunne produsere og omdanne karbohydrater til energi. SuperMagnesium er en ny generasjon magnesiumtilskudd som tas lettere og raskere opp i kroppen, og gir en bedre effekt enn tradisjonelle tilskudd på grunn av sin unike sammensetning. Mineraltilskuddet kombinerer tre magnesiumforbindelser, naturlige sporstoffer og vitamin B6 som øker celleopptaket av mineralet.

Mangel på magnesium gir mindre energi til musklene og dårligere utholdenhet?

Gr var atis e super Prø ve magn esiu m.no

Livets mineral Magnesium er involvert i over 300 viktige biologiske og fysio­ logiske reaksjoner i kroppen vår. Mineralet kan ikke dannes i krop­ pen, men må tilføres via mat og drikke. Riktig magnesiumnivå i kroppen gir:

Hvilken effekt har du av SuperMagnesium? Runar Haugan (50)

Jessica Sørensen (30)

Johannes Holm (35)

I utgangspunktet er jeg skeptisk til tilskudd, men SuperMagnesium virker! Jeg sover bedre etter trening, opplever ingen kramper og er merkbart mer opplagt dagen etter en tøff treningsøkt.

Som aktiv syklist og spinninginstruktør er det viktig at jeg yter maks. Etter jeg begynte med SuperMagnesium er krampene borte og treningen har blitt lettere og bedre.

SuperMagnesium har bidratt til at jeg kan øke treningsmengde i perioder hvor jeg trener mye, til for eksempel maraton eller triatlon. Restitusjonen går raskere og jeg har mer energi.

• Økt utholdenhet • Økt muskelstyrke • Raskere restitusjon • Mindre muskelkramper

Få tilsendt gratis vareprøve på www.supermagnesium.no. Du finner SuperMagnesium i helsekostbutikker over hele landet.

l av e r e d o s e r i n g

ø k t o p p ta k

bedre effekt

www.supermagnesium.no

Annonse trening 205x136.indd 2

13.04.12 12.32

Syk av flåttbitt DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE Veiviseren forlag, 4870 Fevik Oppslagsboken om flått, Borrelia og ko-infeksjoner. • Fortiede historiske fakta. Basis-stoff om mikrobiologi og immunologi og vektorer. • Borrelia og Ko-infeksjonene. • Klinikk, serumtester, mikroskopi, • Antibiotika-kurer og de naturmedisinske terapiene! • Intervjuer med pasienter, leger, forskere og byråkrater. • Forfatterens egen sykehistorie. • Boken for pasienter og terapeuter! Plastinbundet softcover. Pris kr 400,- + porto. Bestilles fra 37 02 39 31


B-blad • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

Offentlig godkjent utdanning i biopati Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Basert på kunnskap fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati er godkjent som fagskoleutdanning, på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudie og jevnlige samlinger i Asker. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Hvis du er utdannet terapeut kan det også være mulig å ta enkeltfag i biopati. Våre andre tilbud innen naturmedisin: • Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) • Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) • Soneterapi (2 år deltid klasserom) Vi har også mange andre tilbud, blant annet grunnmedisin, klinikkdrift ernæringsterapi, optimal trening og ernæring og kostholdsveileder. Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. www.tunmed.no telefon 33 61 10 90

post@tunmed.no

Nyttige bøker og plansjer for naturterapeuter til salgs i NNHs nettbutikk www.mamut.net/nnh/

Zoner for hjernen

Zoner for bryst og hode

Zoner for indre organer, bekken og hode

Zoner for armer og bein

1. Sinus sagittalis superior 2. Cortex cerebri 3. Cerebrum 4. Det limbiske system 5. Corpus callosum 6. Thalamus 7. Hypothalamus 8. Hypofyse 9. Pons 10. Cerebellum 11. Epifyse 12. Tonsiller 13. Medulla oblongata 14. Medulla spinalis

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (18/3-80) 4/12-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-08

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 10/8-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-09

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles.Ersdal (1/11-78) 4/6-90 Digitalisert: Terje Varpe 17/1-2006

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 16//9-89

Digitalisert: Terje Varpe 18/3-09

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 02 2014  

Naturterapeuten 02 2014  

Advertisement