__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

tidsskrift for naturmedisin

APITERAPI benytter bier og bieprodukter i behandlingen

Medisinsk bruk av eteriske oljer Betydelig lavere dødelighet med alternativ behandling Nr.1/2014 – 20. årgang. Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no

NNH arrangerer landsmøte og fagseminar, Oslo 21. og 22. mars 2014


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Om NNH

Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

Behan dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


i nnho l d

|

na t u r t e r a p e u t en n r . 1 – 2 0 1 4

Om den energetiske grenseløshet

Din praksis kan danne grunnlag for forskning

 

 • Side 16–17

• Side 6–7

Medisinsk bruk av eteriske oljer – fransk aromaterapi? • Side 22–23

•• Svar på tiltale���������������������������������������������������������������������   5 •• Om den energetiske grenseløshet ��������������������������������   6 •• Foreskriv aldri statiner til en du er glad i�����������������������   8 •• Dagens godkjenningspraksis undergraver pasienttryggheten����������������������������������������������������������� 11 •• For mye eller for lite?�������������������������������������������������������� 12 •• Apiterapi �����������������������������������������������������������������������������14 •• Nafkam har fremdeles en lang vei å gå������������������������ 15 •• Din praksis kan danne grunnlag for forskning!������������ 16 •• Helsegevinst og risiko ved alternativ behandling ���������� 18 •• Forskningsfondet en realitet������������������������������������������ 20 •• Medisinsk bruk av eteriske oljer – fransk aromaterapi?�������������������������������������������������������� 22 •• Nå vil jeg ha skikkelig mat!���������������������������������������������� 25 •• En solskinnshistorie fra Stavanger!������������������������������� 26 •• Faglig oppdateringskalender������������������������������������������ 30 •• Aromaterapiens dag��������������������������������������������������������� 30

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

• Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNHs syn. Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Lervigbrygga 178, 4015 Stavanger.

• Ragnhild Marie Næss,Tønsberg Telefon 33 32 64 06/ 997 07 537

Formgiving:

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no

• Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Jeanette Førland Mobil : 936 62 745. E-post: annonse@nnh.no

Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri Foto forside: Ragnhild Marie Næss


Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Tlf. 22 33 32 20

post@nnh.no

www.nnh.no

Skippergata 9, 0152 OSLO

Landsmøte og fagseminar 2014 NNH avholder landsmøte og arrangerer spennende fagseminar med praktiske temaer relevante for din praksis 21. og 22. mars i Stafos møtelokaler i Lakkegata 3, Oslo Alle som melder seg på til landsmøtet får tilsendt Dagsorden med saker til behandling. Øvrige medlemmer bes kontakte kontoret hvis de ønsker dokumentene. Pris dagpakke fredag kr 100,-. Pris dagpakke lørdag kr 500,- for medlemmer, kr 700,- for ikkemedlemmer. Prisen dekker leie av lokaler, utstyr, frukt, kaffe/te, foredrag. Betales ved ankomst/registrering.

Progr am Fredag 21. mars 13.00 Landsmøtet 18.30 Kraniosakralterapeut MNNH Trine Hamnvik: Kraniosakralterapi (KST) og forholdet til andre terapiformer. Hva skiller KST fra andre terapiformer? KST/kiropraktikk som homeopati/skolemedisin? Likheter og ulikheter med healing og rosenmetoden. TCM teorier og chakra/ elektromagnetisme.

Hjernen sett fra en KST synsvinkel.

20.00 Middag på Asylet – intim og koseleg restaurant på Grønland

13.30 Polaritetsterapi: gamal visdom tilpassa vår tid.

L aurdag 22. mars 10.00 Åpning ved John Petter Lindeland

Polaritetsterapeutane Unnolv Bjerknes og Gunnar Pedersen vil fortelja oss om grunnprinsippa innan denne behandlingstradisjonen:

10.10 Akupunktør MNNH Henrik Mathisen Fem-element-akupunktur. Teori og kasusvisingar. Denne kunnskapen kan vera nyttig for dei aller fleste terapiformer, både som diagnostisk verktøy og til val av behandlingsstrategi. 11.00 Pause

1. Behandlingsteknikkar. (kroppsterapibehandling)

2. Øvingar. (Polaritetsyoga)

3. Kosthold og rensende diettar.

4. Sjølvutvikling. Reprogrammering av tankar og holdningar til det positive skjer som eit resultat av behandlinga.

Praktiske øvingar vil bli vist.

11.15 Fem-element-akupunktur forts. 12.00 Lunsj

Meld deg på i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no

14.30 Pause 15.00 Polaritetsterapi forts. 16.00 Forever Living: presentasjon av ulike produkt.


l ede r

|

H e l en T. H o l m , Reda k t ø r

Svar på tiltale

Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

Aftenposten lanserer en artikkelserie om alternative behandlingsmetoder og flagger at: ”Selv uten bevis for at det virker, oppsøker nesten halvparten av oss alternativ behandling.” En av de som får komme til orde er lege Danielsen Lie. Han uttaler: ”For meg er alternativ medisin pr definisjon udokumentert medisin. Derfor synes jeg ikke det er noe poeng å inkludere alternativ medisin i tradisjonell medisin,” Og jeg spør meg, er det mulig at den solide tanta i Akersgata, Aftenposten, tillater seg å presentere strutser, med hodet så laaangt ned i sanden? I tillegg presenterte AftenpostenTV 25.02.2014 en såkalt diskusjon mellom professor Gundersen og overlege Audun Myskja.

Neste utgave Kommer i juni 2014 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. mai. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

F

orestillingen fremstår for meg som et førsteklasses eksempel på hvordan vår sinnstilstand påvirker oss. Gundersen koser seg som katten i lek med musen, og hans mot-debattant krymper seg tilsvarende og mister all utstråling. Det er noe som heter å like seg sammen med, - og helst bør man like seg selv, også når en er sammen med en så usympatisk fremtoning som det de fleste av oss alternativere synes at professor Gundersen er. Som debatten med all tydelighet viser, det går ut over oss selv når vi ikke er i stand til å opprettholde vårt gode jeg sammen med dem vi ikke liker. Gundersen oppfører seg som en dreven tennisspiller og setter det han oppfatter som sin motspiller lett ut av spill, med ”serve-ess” han nok har øvet grundig inn på forhånd, og som jeg må innrømme at jeg skulle ønske at Myskja hadde parert. Når den gode professor hevder at akupunktur ikke kan være mye verd siden folkehelsen i Kina er dårligere enn i Norge, mener jeg det er på sin plass å spørre om Gundersen har hørt om sosialmedisin. Gir levekårene i Kina og Norge grunnlag for en direkte sammenligning? Forskjellen i levealder mellom øst- og vestkant i Oslo er stor. Er ikke forskjellen mellom levevilkårene i Norge og Kina minst like stor? Hvor mange helsekroner bruker kinesiske myndigheter pr innebygger? Og hvordan kan Gundersen bli stående med utsagnet om at ”urter gjør det veldig dårlig” uten å måtte referere til grunnlaget for sin påstand? Gundersen sier også at Myskja holder på med ting som ikke har noe for seg, uten å bli konfrontert med denne påstanden. Kanskje Gundersen er mann for å forklare hvordan det har seg at livsstilssykdommer florerer i Norge, når vi har et fremragende evidensbasert helsevesen? Gundersen fremstiller seg som en vokter av de svakes interesser. Han vil beskytte syke mennesker mot grådige og uskolerte gribber som praktiserer naturmedisin. Men, og her finnes det et stort MEN, disse syke og fortvilede menneskene som i følge Gundersen er villige til å prøve alt og betale dyrt for det, de har, de aller fleste av dem, forsøkt skolemedisinen før de henvender seg til naturmedisinerne. Svært mange av dem har forsøkt den ene pillen etter den andre, for ikke å snakke om et utall av kom-

binasjoner, FØR de i det hele tatt har tenkt tanken på å oppsøke alternativ behandling. Min først candidaklient hadde regelmessig frekventert norske leger i 12 år, før en turnuskandidat nevnte for henne at han trodde hun led av candida. Innen for ”systemet” kunne han ikke hjelpe henne, for candida fantes ikke der. Enn videre hevder professoren i sin bok ”Snåsakoden”, at det er ressurssterke mennesker som benytter seg av alternativ medisin. ”Serve-ess” nr 2 satte Gundersen ved å utfordre Myskja på at han selger blomsterdråper til kr 8000,- pr liter, og det er sikkert ingen overdrivelse, - MEN hvor mange dråper trenger man? 30 kanskje? Eller er det snakk om 100 ml, som da blir kr 800,-? Det er litt verre, men om Myskja ser at klientene bivirkningsfritt blir bedre av dråpene, er det i alle fall billigere for staten og bedre for klientene enn om de spiser lykkepiller på blå resept. Jeg forstår ikke hvorfor Myskja løper sin veg, om det ikke ene og alene er fordi han liker seg så dårlig sammen med Gundersen. Kan vi lære noe av dette? JA, mener jeg, og det mest grunnleggende er å svare folk på det de sier. Problemet oppstår når følelser kommer i veien, - når ubehaget blir for stort, da slutter hjernen å yte sitt beste, og Gundersen kan kose seg og sette inn enkle ”server” fordi han er vel bevandret i herskerteknikker og utmanøvrer sin motstander. Synd for oss! Heldig for dem som støtter Gundersen. Det hjelper ikke alltid med faglig dyktighet og akademia. Det er et ordtak som heter: ”Det fikk fanden fordi han var dum, og ikke beregnet sitt publikum!” Om man ikke vil spille angrepsspill, er det nødvendig å kunne forsvare sin banehalvdel, og hva kan vi som lever i den alternative verden gjøre for å vise våre kvaliteter? Det er viktig å være synlig. Vi kan dele de gode historiene, slik som ”Solskinnshistorien” i denne utgaven. Vi kan anbefale gode bøker og formidle forskningsresultater som underbygger troverdigheten av våre behandlingsmetoder. Bruk gjerne lokalpressen og sosiale media til å kommentere saker som angår oss. Det enkle er ofte det beste. redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • mars 2014

5


a k t uelt

|

A R E T H O R E S E N , V E T E RI N Æ R , A KUPU N KTØR , H O M E O P A T

Om den energetiske  grenseløshet Da Hahnemann i 1849 skrev sin siste versjon av Organon der Heilkunst, hadde han et langt liv bak seg, et liv fullt av oppdagelser og dype innsikter. I paragraf 264 uttrykte han en av sine siste innsikter, nemlig at det blir en vesentlig forskjell på helbredelsen om legen selv gir remediet til pasienten, remediet han selv har potensert nettopp for denne pasienten, enn om man bare bruker tidligere fremstilte remedier, eller maskinlagde, eller om en annen, uten legens innsikt og kunnskap, les INTENSJON, gir remediet.

Flere andre steder i Organon kan man også lese om hvordan Hahnemann beskriver denne kraften som i paragraf 264 blir beskrevet, en kraft som kan beskrives som en livskraft som bevirker helbredelsen, som regulerer alle fysiologiske prosesser og som influerer menneskets omgivelser og som virker mellom legen og pasienten, mellom pasienten og hans familie og mellom hele kosmos og pasienten. Han beskriver også hvordan sykdomsenergien kan bevege seg mellom individer, på en måte smitte fra den syke til den friske.

Alt henger sammen med alt

I 1920 holder Rudolf Steiner en rekke foredrag for medisinerstudenter hvor han gir av sine innsikter og erfaringer, samlet gjennom et langt liv levd i åndsforskning. I disse foredragene beskriver han den samme livskraften som Hanemann, hos Steiner kalt Eterlegemet. Steiner beskriver hvordan sykdom kan betraktes som patologiske strukturer, pakker av informasjon, kan impregneres fra våre forvirrede følelser (i Astrallegemet) og inn i Eterlegemet hvor de gir symptomer på sykdom. Han beskriver også hvordan disse sykdomsstrukturene ikke alene influerer ett enkelt menneske, men influerer pasientens familie, venner og faktisk hele kosmos. Vi er alle i sammenheng med alt.

6

naturterapeuten • mars 2014

Are Thoresen, veterinær, akupunktør og homeopat.

I 1930 - 40 beskriver Edgar Cayce det samme som Hahnemann og Steiner, nemlig at sykdom kan betraktes som patologiske energi- eller sjelestrukturer som bevirker symptomer i kroppen, og også influerer pasientens omgivelser.

Forskyving av energier

Vi har alle i vår praksis erfart at vi kan finne, oppdage, se eller diagnostisere de samme svakhetene, de

’’

samme overskuddene og de tilsvarende symptomene hos våre pasientens ektefelle, barn, familie og dyr. Vi har også erfart at ved en terapi vil disse strukturene kunne helbredes hos pasienten og dennes familie eller dyr, men også at sykdommen vil kunne forskyves til eller forverres hos de samme. Informasjon eller energistrukturer går aldri tapt, de kan forandres, forbedres, forverres, forskyves - men aldri tilintetgjøres. Jeg har ofte observert, både hos meg selv og hos kolleger, at sykdommen ved behandling ikke helbredes, men at den tar nye former, former vi ikke umiddelbart gjenkjenner, hos pasienten selv eller dennes familie eller dyr. Jeg har selv opplevd at min pasient har blitt bra, mens hans hund har blitt syk, Også det motsatte har jeg opplevd. Jeg har opplevd at min pasient ikke har blitt bra, men vedkommendes mor har blitt helbredet. Jeg har opplevd at hesten har blitt bra, mens eieren har blitt alvorlig syk, i direkte sammenheng med behandlingen. Dette har vi alle opplevd.

Vi har også erfart at ved en terapi vil disse

strukturene kunne helbredes hos pasienten og dennes familie eller dyr, men også at sykdommen vil kunne forskyves til eller forverres hos de samme.


Det er dog få av de terapeutene jeg har diskutert dette med som er villige til å ta denne tanken inn over seg; nemlig at man tar betalt for bare å omdanne eller omplassere sykdommen. Om man behandler symptomene, om man behandler årsaken, om man behandler overskuddet eller om man behandler underskuddet; ved alle disse variantene har jeg observert den beskrevne forskyvningen. Men også at sykdommens årsak virkelig har blitt helbredet. I begynnelsen så det for meg ut som om dette kunne være tilfeldig, hvilken retning helbredelsen tok. Hvordan kan dette potensielle problemet løses? Hahnemann beskrev ingen konkret løsning, sannsynligvis fordi løsningen var inkorporert i hans person, hans teknikk, hans intensjon. Steiner gav ingen konkret løsning, ingen spurte ham om hvordan man skal unngå eller løse dette problemet.

Kristusbevissthet

Cayce antydet en løsning, men beskrev løsningen i ganske religiøse ordelag. Han beskrev først den patologiske informasjonsstrukturen som Karma, og hvordan Karma kunne influere hele grupper av mennesker. Han samlet løsningen i følgende korte setning; om man evner å forandre Karmaloven til loven om Grace, altså tilgivelse, kjærlighet, nåde, miskunn - da først er det mulig å eliminere sykdomsstrukturene for godt. For noen måneder siden antok jeg at en av de få som kunne gi en dypere innsikt i dette problemet måtte være den kjente og stigmatiserte Judith von Halle. Jeg skrev til henne og spurte hvordan man skulle unngå å overføre sykdommen til andre, og hennes svar var at det bare var mulig om man behandlet med en hva hun kalte Kristusbevissthet. Hva dog dette innebærer kunne vært tema for en hel bok... arethore@online.no

Registeret for utøvere av alternativ behandling Viktig melding til våre terapeutmedlemmer: Du må selv kontrollere at du er oppført i registeret! Alle registrerte terapeutmedlemmer fikk i begynnelsen av februar brev fra utøverregisteret om å sende inn forsikringsbevis for 2014. Oversikt over alle registrerte (med ansvarsforsikring) ble sammen med årets forsikringsdokumenter sendt fra NNH til utøverregisteret den 12.2.2014. Listen er bekreftelse for gyldig forsikring for de som er listet opp. For å kontrollere at ingen er falt ut av NNHs liste, ber vi alle registrerte gå inn på http://w2.brreg.no/altbas/utovere_organisasjon_treffliste.jsp?orgnr=974261634 og kontrollere at registreringen er i orden for hver enkelt. Registrering i utøverregisteret betyr at du har momsfritak for dine tjenester. Siden momsfritak er viktig å ha i orden, må hver enkelt kontrollere sin oppføring. Vi ber deg altså om å foreta en ekstra kontroll for å være på den sikre siden. Kontakt oss dersom du har behov for det.

Markedsføring av terapeutmedlemmene på NNHs sider www.nnh.no og www.naturterapeuter.no På samme måte ber vi alle terapeutmedlemmer gå inn på vår hjemmeside og kontrollere at det ligger riktig og oppdatert informasjon om klinikk, telefon, epost mv. Evt. endringer sendes post@nnh.no

Obs obs obs Adresseendringer Så benytter vi anledningen til å minne om at alle raskt sender oss informasjon om ny privat postadresse, epostadresse, telefon el.l. Send oppdatert informasjon til post@nnh.no Generalsekretær Sigrun Kirkeberg

Jubileumsseminar i Sandnes Vi holdt det første jubileumsseminaret i Sandnes 21.–22. januar, med god deltagelse. Generalsekretær Sigrun Kirkeberg åpnet med informasjon om NNH og fortalte om organisasjonens historie. Dagen ble vellykket med foredrag og workshop ledet av Terje Horpestad. Han formidler sin kunnskap med innlevelse, og formidlet noen nye tanker og noen bekreftelser på hva andre terapeuter også tenker. Terje mener som mange andre, at soneterapi korrigerer ubalanser i kroppen. Dette skjer ved at behandlingen fører til at blodbanen gir bedre gjennomstrømning til organet og kroppsdelen som er ubalanse. Siri Ådneram holdt et innlegg om en pasient som fikk påvist en ondartet svulst i brystet. Hun ba om alternativer for behandling, og da hun ville forsøke et annet alternativ i Tyskland, ble hun meget dårlig behandlet av lege her hjemme. Damen er erklært frisk etter behandling på klinikk i München. Regningen betalte hun selv. (Se ”En solskinnshistorie” annet sted i bladet.) Etter en dag rik på inspirasjon og god dialog kollegaer imellom, avsluttet vi dagen med ny giv. Anne-Mette Eriksen Hjemaas, ameriksen@h-nett.no

naturterapeuten • mars 2014

7


a k t uelt

|

E r l i ng Mo x ness , N o r ges N a t u r m ed i s i n S en t r a l

Foreskriv aldri statiner til en du er glad i – om mettet fett, kolesterol, statiner og plantesteroler

Myndighetenes påstand om en direkte sammenheng mellom inntak av mettet fett, høyt kolesterol og påfølgende risiko for hjerte– og karsykdom slår sprekker. Medfører mettet fett egentlig en økt risiko for hjertelidelser? Og bør høyt kolesterol behandles med statiner i den grad det gjøres i dag? Leger, fagfolk og myndigheter er ikke enige med seg selv. 8

naturterapeuten • mars 2014

La oss bare starte med å slå fast at alle er enige om at transfett er svært usunt og øker risikoen for hjerte– og karsykdommer. Bruken av transfett er heldigvis betydelig redusert, men kan fortsatt finnes i hurtigmat, bakervarer og margarin blant annet. Mantraet om at det mettede fettet også må fjernes fra kosten for å redusere kolesterolet, har dominert myndighetens kostholdsråd i fire tiår. To store studier “The Framingham heart study” (1) og ”Seven Countries study” (2), begge over 50 år gamle, la grunnlaget for ”kanoniseringen” av totalkolesterolet som en

alvorlig risikofaktor for hjerte– og karsykdommer. Siden den gang har legemiddelindustrien tjent milliarder av dollar på kolesterolsenkende medisiner (statiner).

Overmedisinering?

Lege og kostholdsekspert Fedon Lindberg, som lenge var kritisk til mettet fett, er en av flere som ikke lenger er enig med Helsedirektoratet om hvordan mettet fett påvirker hjertehelsen. Han viser til at en systematisk gjennomgang av all tilgjengelig litteratur på mettet fett og hjertehelse viser at mettet fett


’’

I England bruker hele 8 millioner mennesker statiner regelmessig, en økning fra 5 millioner for 10 år siden. Selv med 60 millioner foreskrevne statinresepter per år, ser man ikke noen klare utslag på trendene for hjertelidelser og dødeligheten av hjerte– og karsykdommer.

verken har en positiv eller negativ effekt i forhold til risiko for hjerte– og karsykdom. I en ny artikkel nettopp publisert i The American Journal of Medicine kommer forskerne James E. Dalen og Stephen Devries også til at mettet fett ikke øker risikoen for hjerte- og karsykdommer slik som man tidligere har antatt (3). Og flere studier peker i samme retning. Myndighetene holder likevel på sitt og anbefaler fortsatt fettfattige kjøtt- og meieriprodukter, samt at totalkolesterolet ikke bør overstige 5 mmol/l. Det anerkjente tidsskriftet British Medical Journal (BMJ) publiserte nylig en artikkel av Aseem Malhotra, kardiolog ved Croydon University Hospital i London, der han setter spørsmålstegn ved det han kaller ”demoniseringen” av mettet fett (4). Myndighetenes besettelse av mettet fett og totalkolesterol i blodet har ført til en overmedisinering av millioner av mennesker med statiner, i følge Malhorta. I England bruker hele 8 millioner mennesker statiner regelmessig, en økning fra 5 millioner for 10 år siden. Selv med 60 millioner foreskrevne statinresepter per år, ser man ikke noen klare utslag på trendene for hjertelidelser og dødeligheten av hjerte– og karsykdommer (5), ut over det som skyldes at forbruket av tobakk og transfett har gått ned. Myndighetene mener likevel at høyt kolesterol skal behandles, og bruken av statiner fortsetter å øke. I Norge bruker nå hele 500 000 mennesker statiner, noe som tilsvarer en økning på hele 47 % siden 2004.

Flere bivirkninger

Det er gjort flere studier som tyder på at bivirkningene av statiner er

50.000 pasienter som bruker statiner opplever plagsomme bivirkninger. Seniorrådgiver og farmasøyt Kirsten Myhr i Relis Sør-Øst legemiddelinformasjonssenter advarte allerede i en artikkel i Dagens Medisin fra 2011 om at for mange leger overser bivirkningsrisikoen (7). Hun sier rett ut at de bør være mer oppmerksomme og forsiktige ved foreskrivning av statiner. Det ser ikke ut til å ha hatt noen effekt. Avdelingsoverlege Tor Ole Klemsdal ved Avdeling for preventiv kardiologi på Oslo universitetssykehus uttaler i samme artikkel at leger også må prøveseponere oftere, og at en ”ikke ubetydelig” andel pasienter er plaget av bivirkninger.

Sterke kritikere

Erling Moxness, Norges NaturmedisinSentral

Dag Viljen Poleszynski, cand. scient. ernæring og redaktør i Helsemagasinet VoF, har på sin side lenge forfektet at mettet fett er sunt. Han er helt kategorisk og i det hele tatt svært kritisk til myndighetenes ernæringsråd. Poleszynski mener at det generelt ikke er fordelaktig å senke kolesterolnivået i det hele tatt. Han er følgelig heller ikke særlig begeistret for mengden statiner som foreskrives med alle bivirkningene de medfører. Lege og dosent Uffe Ravnskov i Lund i Sverige kaller bivirkningene fra statiner alarmerende. Han minner om cerivastatin (Lipobay) som ble trukket fra markedet for noen år tilbake på grunn av økt risiko for nyresvikt. En studie publisert i BMJ, fant at statinbruk også er forbundet med bivirkninger som svekket leverfunksjon, akutt nyresvikt, muskelskader og grå stær (8). Tallene i studien viser også at statiner kan forebygge hjerte- og karsykdom

mer omfattende enn tidligere antatt. En fersk studie på hele 150 000 pasienter som brukte statiner, viste hyppig forekomst av flere alvorlige bivirkninger, som muskelsmerter, kramper, mageproblemer, søvnforstyrrelser og hukommelsessvikt (6). Resultatene medførte faktisk i at hele 20 % av deltagerne i studien sluttet å bruke medisinen. Dette står i sterk kontrast til tidligere studier, publisert av legemiddelindustrien selv, der det kun rapporteres om muskelsmerter hos en av 10 000 pasienter. Studier finansiert av aktører som har enorme egne økonomiske interesser på spill, bør generelt sees på med et svært kritisk blikk. Selv om det er i alles interesse (kanskje bortsett fra legemiddelindustriens), så finnes det utrolig nok ingen god oversikt over hvor hyppig bivirkninger forekommer blant pasienter i Norge. Man antar at minst

naturterapeuten • mars 2014

9


a k t uelt

|

hos mindre enn tre prosent hos dem uten tidligere hjertesykdom, mens over fire prosent opplever alvorlige bivirkninger. ”Spørsmålet er om friske mennesker vil foretrekke å få en hjertesykdom som kan behandles, fremfor å risikere alvorlig skade på nyrer, muskler eller øyne” uttaler Ravnskov. Professor Timothy Noakes fra University of Cape Town i Sør Afrika går enda lenger: «Det store fokuset som har vært på forhøyede kolesterolnivåer i blodet som medvirkende årsak til hjerte– og karsykdommer er muligens den største medisinske feilen i vår tid. Etter å ha gjennomgått all vitenskapelig forskning på området trekker jeg kun en konklusjon – foreskriv aldri statiner til en du er glad i.”

Behandling av høyt kolesterol

Konklusjonene som trekkes av den forskning som foreligger er altså mildt sagt forskjellige. Det er ikke lett å vite hvordan en skal forholde seg når myndigheter, leger og andre fagfolk ikke gir entydige svar. Hvor høyt kan kolesterolet være uten at det er farlig, og hva bør en gjøre? Når bør en begynne å behandle og hvilken type behandling skal en velge? Det er viktig å bringe på det rene om pasienten befinner seg i en risikogruppe. De største risikofaktorene for å utvikle hjerte– og karsykdom er røyking, overvekt, høyt blodtrykk, inaktivitet, sukkersyke og arvelig

Fakta På bakgrunn av omkring 200 vitenskapelige studier har EFSA (European Food Safety Authority) anerkjent at et inntak på 1,5 - 2,4 gram plantesteroler om dagen kan bidra til å senke kolesterolnivået i blodet. Plantesteroler virker ikke kjemisk direkte på leveren slik statiner gjør. De har rett og slett en lignende biologisk struktur som kolesterol og konkurrerer derfor om å bli tatt opp fra tarmen. Med tilskudd av plantesteroler blir dermed mindre kolesterol tatt opp i blodet, og mer utskilt fra kroppen. Plantesteroler finnes i tablettform på apotek og i helsekost faghandler over hele landet. 

disposisjon, samt personer som har hatt hjerteinfarkt. I så fall kan en vurdere å måle kolesterolet hos sin lege, eller på apoteket. Uavhengig av de forskjellige oppfatningene blant fagfolk vil mange som har fått konstatert et høyt kolesterolnivå fortsatt ønske å senke kolesterolet sitt. Hjertelidelser er jo svært alvorlig og ”Better safe than sorry” er det nok mange som tenker. Høyt kolesterol er som kjent ofte et uttrykk for en usunn livsstil, og det finnes flere ting en kan gjøre for å opprettholde et normalt kolesterolnivå. Viktigst er et sunt og variert kosthold, tilstrekkelig med mosjon, og

overvektige bør gå ned i vekt. Om ikke det er nok bør en forsøke plantesteroler før man eventuelt ber legen om å skrive ut statiner. Mange som allerede bruker statiner vil kunne ha godt av å redusere medisinbruken og gå over til plantesteroler. En seponering av medisiner skal imidlertid alltid gjøres i samråd med lege. Om pasientene i tillegg skjærer ned på forbruk av tobakk og alkohol, vil dette være tilstrekkelig for mange. erling@nn-s.no Norges NaturmeidisinSentral står for import og distribusjon av plantesteroler i Norge.

Referanser: 1. http://en.wikipedia.org/wiki/Framingham_ Heart_Study 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Seven_ Countries_Study 3. J. E. Dalen & S. Devries, Diets to Prevent Coronary Heart Disease 1957- 2013: What Have We Learned?, American Journal of Medicine, februar 2014. 4. http://www.bmj.com/content/347/bmj.f6340 5. British Heart Foundation. Trends in coronary heart disease, 1961-2011. 2011. www. bhf.org.uk/publications/view-publication. aspx?ps=1001933. 6. Zhang H, Plutzky J, Skentzos S, Morrison F, Mar P, Shubina M, et al. Discontinuation of statins in routine care settings. Ann Intern Med2013;158:526-34. 7. http://www.dagensmedisin.no/nyheter/legene-overser-statinbivirkninger/ 8. Julia Hippisley-Cox,Carol Coupland. Unintended effects of statins in men and women in England and Wales. BMJ 2010; 340 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.c2197

antibiotika smadrer kroppens forsvarsbakterier Fra man inntar antibiotika går det cirka 24 timer hvor antallet av de gode bakteriene i tarmen faller i betydelig grad, viser en undersøkelse utgitt i tidsskriftet Nature. Dette fører til at sykdomsfremkallende bakterier får plass og næring til å formere seg, noe som kan bidra til å skape betennelser i tarmene. På lengre sikt kan det føre til mer alvorlige sykdommer, konkluderer forskerne fra Stanford University School of Medicine, som står bak undersøkelsen.

10

naturterapeuten • mars 2014

– I det øjeblik, du begynder at pille ved den tropiske regnskov af venligsindede tarmbakterier, som man gør med gentagende antibiotikakurer mod halsbetændelse, mellemørebetændelse, lungebetændelse og meget mere, så ødelægger du forbigående dit beskyttende økosystem i tarmene. Du slår simpelthen store dele af det ihjel, siger Oluf Borbye Pedersen, professor og overlege ved Københavns Universitet og direktør for Novo Nordisk Foundation Center for Basic Metabolic Research. Han

forteller videre at når de gode bakteriene fjernes, brer de sykdomsfremkallende bakteriene seg på grunn av at de får tilgang på sukkerarten sialinsyre. Inntrengerene kan så etablere en platform og blir ikke lenger utkonkurrert av vennligsinnede bakterier. En tidligere undersøkelse har vist at bruk av antibiotika kan påvirke tarmfloraen i opp til to år. Kilde: http://videnskab.dk/ krop-sundhed/antibiotika-smadrerkroppens-forsvars-bakterier


a k t uelt

|

Pe r L y ngaas. Re k t o r , B i o Med i c u s A k ade m i e t

Bio Medicus Akademiet med brev til Helse- og omsorgsdepartementet om utøverregisteret i Brønnøysund:

Dagens godkjenningspraksis undergraver pasienttryggheten Vi henviser til vår samtale i høst med hensyn til mangel på krav fra Helsedepartementet i forbindelse med utøver-registeret for alternative behandlere i Brønnøysund. Vi har forstått det slik at det er de forskjellige forbundene som setter krav til hva en terapeut trenger av blant annet grunnmedisinske fag, VEKS-fag og terapeutiske fag. Dette betyr at det er stor forskjell på nivået blant alternative terapeuter og at registeret ikke gir den tryggheten som er ønsket av brukerne. Det blir nå en konkurranse mellom forbundene, med den konsekvensen at det forbundet som har lavest krav får flest medlemmer. Eks. 1 Ett forbund sier: Vi følger bestefarregelen. Har du jobbet i mer en ca 8 år som terapeut holder det hvis du tar VEKS fag i regi av deres forbund for å bli godkjent som med-

lem, uten krav til grunnmedisin og dermed rett til å søke registrering i Brønnøysundsregistrene. Eks. 2 Ett annet forbund sier for å bli medlem hos oss må dere ha grunnmedisin, VEKS fag og terapifag. En gjeldende regel innen alternativ medisin er at det er uforsvarlig å gi behandling innen disse terapifagene uten journalføring. Hvordan det er mulig å føre en forsvarlig journalføring uten kjennskap til blant annet anatomi, fysiologi og sykdomslære stiller vi oss uforstående til. Det henvises til den såkalte ”bestefarregel” om at har man praktisert i en rekke år uten noen bakgrunn i grunnmedisinske fag, er dette forsvarlig og kan godkjennes i følge registerordningen. Vi føler at dette uthuler ordningen og gjør den meningsløs. Denne bestefarregelen føler vi også vil svekke

omdømmet til de andre godkjente terapeutene, hvis utdannelse i tillegg til VEKS kurs og 1-4 års deltidsstudie innen de ulike terapifagene, har eksamen i grunnmedisinske fag. I korthet mener vi at departementet vil styrke registerordingen vesentlig ved å høyne kravene til å omfatte både grunnmedisinske fag, VEKS-fag og terapifag. Hovedgrunnen til dette er at terapeuten på denne måten vil være i stand til en forsvarlig journalføring. Noe hele bransjen er enig i viktigheten av. Vi forstår at kortere utdannelsen kan gi gode behandlinger, men at uten forsvarlig journalføring settes klientenes sikkerhet i fare. Jeg stiller gjerne til et møte i forbindelse med denne saken. Vennlig hilsen Per Lyngaas Rektor, Bio Medicus Akademiet

naturterapeuten • mars 2014

11


a k t uelt

|

H e l en t . H o l m , b i o p a t m nnh r eg.

For mye eller for lite? Jens Veiersted holdt i 2012 foredrag om magesekken som vårt glemte organ på Nordisk naturmedisinsk fagkongress. Han kom inn på problematikken med for mye og for lite mavesyre.

Det er ikke nødvendigvis lett å skille symptomene på for lite og for mye mavesyre. Jens Veiersted foreslo følgende test for å finne ut om det er for lite eller for mye syre som er problemet: Press saften av en halv sitron og innta dette som det første du inntar om morgenen. Tåles dette godt, er det lavt innhold av syre i magen. Oppstår det ubehag, er syrenivået normalt. Dette er det viktig å finne ut av fordi mange som har for lite mavesyre, bruker syredempende midler, hvilket forsterker problemene. Lauren Geertsen publiserte 22. mai 2013 en artikkel om hypochlorhydria

12

naturterapeuten • mars 2014

og behandling av tilstanden ved bruk av naturlig midler. Hun skriver at 90 % av amerikanerne har for lite magesyre, hypochlorhydria. Ettersom mavesyren er en viktig og aktiv forbindelse når det gjelder å skape optimale forhold for vår enzymatiske fordøyelse, leder hypochlorhydria til en rekke problemer i fordøyelsen slik som oppblåsthet, produksjon av tarmgass og forstoppelse.

Konsekvenser av for lite mavesyre Lauren Geertsen

• Hemmet nedbrytning av proteiner til aminosyrer. Mangel på aminosyrer i blodet betyr færre til-


Jens Veiersted

gjengelige neurotransmittere, som kan medføre humørsvingninger og depresjon. Dårlig nedbrytning av proteiner kan også være årsak til hårtap og sprø negler. •H ypochlorhydria legger grunnlag for ubalanser i tarmfloraen. Man blir også mer utsatt for tarminfeksjoner. Sykdomsfremkallende bakterier og bakterier vi inntar via maten skal drepes av de sure forholdene i magen, men kan overleve når mageinnholdet ikke har lav nok pH. Dette kan være årsak til oppblåsthet og gassdannelse, fordi utilstrekkelig nedbrutt mat råtner i tarmen i stedet for å brytes ned på normal måte. • For lite mavesyre leder paradoksalt nok til sure oppstøt, fordi den høye pH’en hemmer lukking av ringmuskelen, Esophageal Sphincter (LES), som skal forhindre at maveinnholdet finner veien tilbake fra magen til spiserøret. LES påvirkes også av andre faktorer som matallergi og enkelte legemidler.

Naturlige remedier i behandling av hypochlorhydria

•H onning: Alle har bakterien H. pylori i fordøyelseskanalen, men denne typen bakterier blir et problem når det blir for mange av

dem. Når nivået av mavesyre synker, kan disse bakteriekoloniene blomstre opp. Bakterien blir del av en ond sirkel fordi den i sin tur hemmer produksjonen av mavesyre. Manukahonning blir produsert i New Zealand og Australia av bier som pollinerer manukatrær. Denne typen honning har et peroxideinnhold som gjør at den virker bakteriehemmende og bidrar til å lege tarmslimhinnen. (Se artikkel i Naturterapeuten nr 1/2012). Vanlig upasteurisert honning har en noe svakere antibakteriell virkning, men er fortsatt nyttig når det gjelder å lege mageslimhinnen.

•K ornfiber inneholder fytinsyre, og fullkorn bør bløtlegges eller du kan benytte lang gjæringstid når du baker. •V ær også oppmerksom på at det å drikke vann før maten tynner ut mavesyra, og bør unngås. Drikk eventuelt vann med sitron eller epleeddik. redaksjon@nnh.no

Kilder: • h ttp://empoweredsustenance.com/heal-lowstomach-acid-naturally/ May 22, 2013 by Lauren Geertsen (Empowered Sustenance) 107 Comments • http://www.manukahoneyblog.co.uk/ activehoney/umf-manuka-honey-treatment-forh-pylori/ • http://articles.mercola.com/sites/articles/ archive/2011/07/08/water-works-better-thanulcer-pills-to-decrease-stomach-acid.aspx • h ttp://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/ PMC1521464/ • “ Why Stomach Acid is Good for You” by Dr. Wright • “ The Gut and Psychology Syndrome Diet” by Dr. Natasha Campbell McBride • “ Eat for Heat” by Matt Stone

• ” Vitamin U” er betegnelsen på et virksomt enzym som fines i kål. Det virker sårlegende og kan lege mageslimhinnen. Når nivået av mavesyre har vært lavt over tid, kan det medføre at mageslimhinnen er betent. Forsøk på å innta store mengder virkestoffer fra kål ved å drikke kålsaft, kan bidra til sårheling men er risikofylt på grunn av høyt innhold av oxalater og av goitrogener som kan hemme aktiviteten i skjoldbruskkjertelen.

Dråper mot kolikk fungerer Spedbarn som fikk daglige dråper med melkesyrebakterier fikk minsket symptomer på kolikk, hevder ny studie.

• Eplesidereddik er et annet middel som med hell kan brukes ved hypochlorhydria. Drikk ½ teskje epleeddik i en halv kopp varmt vann når du våkner om morgenen, pluss samme dose før hvert måltid, evt. også etter måltidene, om du har behov for å dempe sure oppstøt.

Det er en ny randomisert studie publisert i Jama Pediatrics, som konkluderer med at daglige dråper med melkesyrebakterier reduserte tiden som barnet gråt hver dag, fra i snitt 71 minutter til i snitt 38 minutter. Videre minsket antallet daglige gulp fra i snitt 4,6 til 2,9 per dag. Antall tømminger av tarmen økte fra i snitt 3,6 til 4,2 per dag.

• Havsalt kan med fordel inntas til hvert måltid, da salt gir et tilskudd av klorid som er en nødvendig bestanddel i HCL.

Totalt inngikk 589 barn i studien, både barn som ammet og barn som fikk morsmelkerstatning. De ble fulgt fra fødselen til de var tre måneder gamle.

Nødvendige endringer i livsstil

• Unngå å spise når du er stresset. Stress hemmer produksjonen av HCL.

Studien er finansiert av det svenske selskapet Biogaia. 

• Avstå fra mat du er allergisk mot

Kilde : Dagens medisin 14.01.2014.

naturterapeuten • mars 2014

13


A k t uelt

|

Ragnh i l d Ma r i e N æss , E r næ r i ngs t e r a p e u t M N N H r eg.

Apiterapi

Dette er 2.del av Ragnhilds referat fra turen til Ukraina, hvor hun deltok på Apimondia 2013, en kongress for folk med interesse for bier. Apiterapi er en naturmedisinsk behandlingsform hvor man benytter bier og bieprodukter i behandlingen. Det dreier seg om honning, pollen, propolis, dronninggelé, biegift og bienes biomagnetiske felt. Ukraineren Vodniev Anatoliy er pensjonert militærlege og har begynt å behandle folk ved hjelp av apiterapi. Praksisen hans er todelt. Den ene delen er behandling ved bruk av biestikk, den andre ved hjelp av et spesialbygd terapirom.

Biegift

Før legen behandler med biestikk undersøker han først klientens toleranse. Dette gjøres ved å starte med det han kaller mikrostikk, for så å sende klienten til sykehus for en blod- og urinprøve. Dersom klienten tåler stikket vil han under behandlingsforløpet øke mengden av biegift gradvis. Vodniev sier at behandling med biestikk er en populær behandling. Biegiften inneholder stoffer som stimulerer sirkulasjonssystemet og nervesystemet. Legen har hatt god erfaring med prolaps i ryggen, øyesykdom og artrose. Artrosen forsvinner ikke, men det gjør smertene. En pasient med lammelser i ansiktet fikk ved hjelp av biestikk gjenopplivet nervene. Siden giften skilles ut av nyrene anbefales ikke denne metoden for mennesker med dårlige nyrer.

Terapirom

Det spesielle terapirommet har innebygde bikuber som klienten kan ligge på. Virkningsmekansimene er her svært komplekse. Faktorene som virker inn er biomagnstisme fra biene, varme fra biene (35-38º C i kuben), mikrovibrasjon som gir lyd, og i til-

14

naturterapeuten • mars 2014

legg påvirkning av dufter fra blant annet propolis, nektar, voks og biegift. Biene kommer naturlig nok ikke inn i terapirommet. Vodniev ser god effekt av behandlingen ved depresjoner, migrene samt skjelett- og muskelplager. Vanlig behandlingsbehov er minimum 1 time 10 ganger (hver eller hver annen dag).

Forskning

Under Apimondia i Kiev i høst ble mye vitenskaplig materiell på området fremlagt. Her følger et lite innblikk i noen av presentasjonene: Marokkanske leger undersøker effekten av behandling, samt forebygging av diabetes ved hjelp av propolis. Forsøk på gnagere har vist gode resultater og man er i gang med kliniske studier på mennesker. Propolis inneholder svært mange ulike stoffer, og innehar mange egenskaper som kan tilskrives de positive helseeffektene. Propolis har vist seg blant annet å ha betennelsesdempende-, antioksidant-, antisvulst-, antimikrobiell- og neurobeskyttende effekt. På universitetet i New South Wales i Australia har man sett på honningens prebiotiske effekter. 22 ulike typer honning ble sammenliknet. All honningen som ble testet fremmet vekst av gode tarmbakterier, mens de fleste honningene hemmet veksten av potensielt skadelige bakterier. Forsøket var in vitro og i disse dager gjennomføres kliniske studier på mennesker. Helicobacter pylori er en bakterie som infiserer slimhinnen i mage-

sekken og kan føre til magesår og gastritt. Over halvparten av verdens befolkning huser denne bakterien. I en studie gjennomført av iranske og canadiske forskere så man på 1173 magesårspasienter og effekten av dronninggelé. Flesteparten av pasientene hadde gått på antibiotikakur med liten eller ingen effekt. Dronninggelé ble benyttet i tre uker og etter denne perioden rapporterte 90 % at magesmertene var totalt borte. Resultatene ble bekreftet med endoskopi, urin- og blodanalyser. Videre har studier på kvinner i overgangsalderen med osteoporose vist at apiterapi kan bidra til mindre smerte og forbedret struktur i beinvev. I et helhetlig program for MS-pasienter der apiterapi inngikk i behandlingen, opplevde over halvparten av pasientene remyelinisering av nervevev. Tyske forskere har funnet at honning og bipollen minsket menopauseproblemer hos brystkreftpasienter på antihormon behandling. Biprodukter kan også i fremtiden bli et mer interessant alternativ innen vetrinærmedisin grunnet antibiotikaens mer og mer synlige birvirkninger. Bier og bieprodukter har som vist et bredt bruksområde. Honning beriket med propolis fra egen bikube inngår i undertegnedes kosthold, men det anbefales ikke å overdrive inntaket av honning grunnet påvirkningen av blodsukkeret. ragnhild@ notteroynaturmedisinske.no


Nafkam har fremdeles en lang vei å gå Analyseselskapet Oxford Research har foretatt en evaluering av Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) og dets posisjon i forskning og formidling av kunnskap om alternativ behandling. Evalueringa som er gjort på vegne av Helsedirektoratet, inkluderte også informasjonstjenesten nifab.no som ligger under NAFKAM. I følge Trude Haugseth Moe ved UiT konkluderer Oxford Research med at NAFKAM: • På et overordnet nivå oppfyller sitt mandat. • Produserer forskning med god metodisk kvalitet. • Har en anerkjent posisjon internasjonalt. • Framstår som faglig nøytralt. • Nifab har lyktes i å utvikle en god og informativ portal.

Nøytralitetslinja er problematisk

På noen områder får imidlertid NAFKAM kritikk. Det går blant annet på metodevalg der evaluator anbefaler å gå bort fra den alternative NAFKAM-modellen, hvor man forsker på det sosiale fenomenet «å gå til alternativ behandling», i stedet for virkningen av behandlingen. Oxford Research mener også at den strenge nøytralitetslinja til nifab.no gjør at de blir utydelige og

ikke greier å gi klare råd. Resultatet er at tjenesten blir irrelevant for målgruppene, samt at utydeligheten kan misbrukes. Rapporten konkluderer med at NAFKAM har en lang vei å gå for å posisjonere seg nasjonalt. Man anbefaler at NAFKAM i det videre arbeid i større grad fokuserer på den nasjonale arena og det potensialet som ligger her. Også redaktør for nettstedet forskning.no, Nina Kristiansen, reagerer på nøytralitetslinja og mener NAFKAMs kompetanse fremstår som ullen og bortimot usynlig. – Ønsket om å være nøytral har gjort forskningssenteret for alternativ behandling helt usynlig. NAFKAM svikter sitt mandat om å nå ut til brukerne, skriver hun i en omtale av rapporten på forskning.no.

den. Han har bare lest utdrag av rapporten, men mener det er positivt at man har kostet på senteret en skikkelig evaluering, og at det er avgjørende for at senteret skal komme videre. Han forteller at da senteret ble opprettet, var man opptatt av å finne en grunnplattform av kunnskap for å kunne gi tilrådinger om alternativ medisin. – Vi har nå fått mer kunnskap rundt dette feltet. I rapporten blir man kritisert blant annet for ikke å være dristige nok til å godkjenne og anbefale behandlinger. Men grunnleggende vet vi fortsatt for lite om hva som virker. – Vi anbefalte i oppstarten å ta små skritt, og det har vi gjort i Norge, selv om vi internasjonalt blir sett til med misunnelse. Med relativt beskjedne midler sammenlignet med annen helseforskning, har vi nå, 15 år etter utvalgets innstilling, fått mer kunnskap om alternativ medisin. Jeg lener meg tilbake og sier at her må man ha en rimelig målestokk i forhold til hva man har hatt av midler, sier Aarbakke.

Har oppnådd mye – vet fortsatt for lite Jarle Aarbakke, tidligere UiT-rektor, ledet utvalget som førte til etableringen av NAFKAM i Tromsø i 2000, i konkurranse med de tre andre breddeuniversitetene i Norge på den ti-

Biotron 100

punktsøker

TAKK til alle som betalar

ønskes kjøpt

medlemskontingenten i tide. Det sparar oss for masse arbeid og pengar.

Tlf. 986 83 618 Email: hmmy@online.no

naturterapeuten • mars 2014

15


A k t uelt

|

A n i t a S a l a m onsen og B r i t J . D r agese t , N A F K A M

Din praksis kan danne grunnlag for forskning!

Hvordan kan du bidra til forskning innenfor alternativ behandling?

Register for eksepsjonelle sykdomsforløp (RESF) ble opprettet ved Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin (NAFKAM) i 2002. Registeret danner et grunnlag for forskning. Her samles pasienters egne erfaringer med bruk av alternativ behandling i forbindelse med sykdom eller helseplager. For å kunne registreres i RESF, må et sykdomsforløp oppleves som uvanlig godt (personen opplever å bli frisk eller symptomfri, eller at symptomene blir svakere og/eller færre) eller uvanlig dårlig (personen opplever at symptomene blir sterkere og/ eller flere). Vi har helt fra starten av hatt et godt samarbeid med ulike pasientorganisasjoner, for eksempel MSforbundet og Kreftforeningen, rundt informasjon og forskning tilknyttet RESF. Vi ønsker å styrke vårt samarbeid med alternative behandlere og leger. Alternative behandlere som deg kan ha pasienter som kan være aktuelle for registrering i RESF! Jo flere sykdomsforløp innenfor en alternativ behandlingsform som regis-

Kontaktinformasjon RESF E-post: resf@helsefak.uit.no Telefon daglig leder for RESF, rådgiver Brit J. Drageset: 77 64 68 67 Telefon leder for styringsgruppen for RESF, seniorforsker Anita Salamonsen: 77 64 68 68 Telefon NAFKAMs sentralbord: 77 64 66 50 Nettside: www.nafkam.no

16

naturterapeuten • mars 2014

Anita Salamonsen, NAFKAM.

Brit. J. Drageseth, NAFKAM.

treres, jo bedre grunnlag har vi for å studere pasienters erfaringer med alternativ behandling generelt og den spesifikke behandlingsformen.

innenfor soneterapi og akupunktur. En ekstra oppfordring går derfor til deg som har klienter med uvanlig gode migreneforløp om å oppmuntre disse til å registrere sine sykdomsforløp i RESF.

Har DU klienter som kan oppfylle kriteriene for deltakelse i RESF?

I den senere tid er det kommet stadig flere henvendelser til oss fra personer som er oppmuntret av sin alternative behandler til å kontakte RESF med sine erfaringer. Dersom DU har klienter som selv mener at de har hatt god nytte av dine behandlinger, kan du oppmuntre dem til å kontakte RESF (se kontaktinformasjon nedenfor). Dersom en klient gir sin tillatelse, er det også mulig for deg å sende dennes kontaktinformasjon til RESF slik at daglig leder kan kontakte vedkommende. Migreneforløp knyttet til soneterapi og akupunktur har for tiden et spesielt fokus. Her samles det inn gode migreneforløp i Norge, Danmark, Sverige og England i samarbeid med utøverorganisasjoner

Hva har RESF bidratt til så langt?

RESF har nå eksistert i vel 10 år, og per 10.11.2013 har 389 pasienter fra Norge, Danmark og Sverige registrert sine sykdomsforløp. De største sykdomsgruppene er CFS/ME, multippel sklerose, kreft og astma/allergi. Det er registrert 365 uvanlig gode sykdomsforløp og 24 uvanlig dårlige sykdomsforløp. De mest brukte behandlingsformene blant de registrerte pasientene i RESF er akupunktur, kostholdsveiledning, homeopati, urter og kosttilskudd, soneterapi og healing. Flere forskningsprosjekter i Norge og Danmark har vært gjennomført basert på kvalitative intervjuer med pasienter i RESF, se oversikt på www. nafkam.no. Disse forskningsprosjek-


tene og RESF har vært bredt omtalt i ulike medier.

Doktorgradsavhandling

Anita Salamonsen har nylig forsvart den første doktorgradsavhandlingen basert på RESF og kreft- og MS-pasienters positive brukererfaringer med alternativ behandling: BOUNDARY WALKERS. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context. Tolv av de deltakende pasientenes leger er også intervjuet om sitt syn på mulige positive og negative virkninger av bruk av alternativ behandling. Avhandlingen bidrar med ny kunnskap om norske brukere av alternativ behandling og deres behandlingssyn og behandlingserfaringer. Avhandlingen viser hvordan disse brukerne av alternativ behandling er aktive og refleksive grensevandrere mellom det alternative behandlingsfeltet og det offentlige helsevesenet. I denne posisjonen utfordrer de konvensjonell biomedisinsk tenkning rundt sykdom, behandling og pasientens posisjon i møtet med behandler. Deltakerne forklarer opplevde positive helseeffekter med individuelle behandlingspakker som de har kommet frem til basert på medisinsk kunnskap, alternative behandleres kunnskap og egne kroppslige erfaringer. Det aller viktigste elementet i tilfriskningen de har opplevd mener de er deres egen aktive innsats for å bedre både helsen og livssituasjonen generelt. Deltakernes erfaring er at alternativ behandling gir dem mulighet til en slik egeninnsats, mens de ofte er misfornøyd med kommunikasjon, behandlingstilbud og beslutningsprosesser innenfor det offentlige helsevesenet. Studien viser at mens disse brukerne av alternativ behandling betrakter alternativ behandling som ufarlig og bivirkninger av konvensjonell behandling som mulige helserisikoer, mener legene at konvensjonell behandling er trygg og alternative behandlingsformer potensielt skadelige. De fleste

deltakerne i studien ønsker å kombinere konvensjonell og alternativ behandling og leter aktivt etter leger som viser åpenhet og respekt i kommunikasjonen, også i situasjoner der legene uttrykker skepsis til pasientenes behandlingsvalg. Funnene viser en aktiv helsetjenestebruker som ved sin bruk av alternativ behandling utfordrer det offentlige helsevesenets kunnskapssyn og forventninger til pasientene.

Behov for ny behandling? Tidsskrift for Den norske legeforening, ved E. T. Øverbø stiller 10.12.2014 spørsmålet:”Behov for ny behandling av H. pylori?” 30 år etter oppdagelsen av bakterien Helicobacter pylori som årsak til magesår er det økende behov for nye behandlingsalternativer. I 1983 identifiserte den australske legen Barry Marshall Helicobacter pylori som en viktig årsak til magesår og fikk senere nobelpris for denne oppdagelsen. Nå er standard behandling ved denne tilstanden en trippelkur med protonpumpehemmer, klaritromycin og amoksicillin eller metronidazol.

Bok

Boken Alternative veier – Pasienter med eksepsjonelle sykdomforløp av den danske forskeren Tove Kruse og Anita Salamonsen ved NAFKAM kom ut høsten 2012. Her skriver fire menn og fire kvinner diagnostisert med kreft, multippel sklerose og CFS/ME selv om sine eksepsjonelt gode sykdomsforløp knyttet til bruk av alternativ behandling. Et kapittel presenterer forskning basert på deltakere i RESF. I et annet viktig kapittel i boken deler pasientorganisasjoner, organisasjoner for alternative behandlere (blant annet NNH) og organisasjoner for leger og helsefagstudenter sine forskjellige og viktige perspektiver på bruk av alternativ behandling og hvordan et godt behandlingstilbud bør være. Boken har fått mange og positive omtaler. Noen av disse finner du på Gyldendals nettside: http://www.gyldendal. no/Faglitteratur/Medisin/Profesjon/ Alternative-veier. Boken er også tatt i bruk i undervisning i sykepleie og folkehelsevitenskap.

Resistens mot klaritromycin og metronidazol har imidlertid økt betydelig de seneste årene, og trippelkurene er nå vellykkede i ca. 71 % av tilfellene i USA og 60 % i Vest-Europa. Et alternativ er å gi sekvensiell behandling, dvs. en protonpumpehemmer + amoksicillin i fem dager, etterfulgt av trippelkur gitt i ytterligere fem dager. Sekvensiell behandling var vellykket i 84 % av tilfellene. Så synd at de ikke later til å ha hørt om Manukahonning !

Tenkjer du på å studera naturmedisin?

Kontakt oss!

Ut fra vår kontakt med alternative behandlere tror vi det er mange sykdomsforløp og behandlingserfaringer ute i praksisfeltet som kan egne seg for registrering i RESF. Ta kontakt med oss om du har spørsmål til oss eller vil formidle kontaktinformasjon for dine klienter. Vi kan også sende deg informasjonsbrosjyrer og visittkort som kan brukes til pasientinformasjon.

Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

naturterapeuten • mars 2014

17


A k t uelt

|

Det aller viktigste elementet i tilfriskningen de har opplevd mener de er deres egen aktive innsats for å bedre både helsen og livssituasjonen generelt, skriver forfatteren.

Helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling

Pasienter opplever helsegevinst av alternativ behandling og fremhever betydningen av selve behandlingene, egeninnsats og kommunikasjon med behandler. Leger er skeptiske og peker på mulig helserisiko. Bakgrunn

Norske pasienter med kreft og multippel sklerose er hyppige brukere av alternativ behandling. De kjøper alternative tjenester i et av de minst regulerte behandlingsmarkedene i Europa. Kliniske studier av ulike alternative behandlingsformer viser begrenset positiv behandlingseffekt og studier har også påvist helsemessig risiko ved bruk av enkelte behandlingsformer. Samtidig rapporterer

18

naturterapeuten • mars 2014

mange brukere betydelige positive helseeffekter som de knytter til sin bruk av alternativ behandling.

Tema

I dette første norske sosiologiske doktorgradsprosjektet med tema alternativ behandling studeres en gruppe norske kreft- og MS-pasienter som har erfart positive helseeffekter av alternativ behandling, deres forhold til det offentlige helsevesenet og hvordan de og deres leger

vurderer risiko ved bruk av alternativ og skolemedisinsk behandling. 31 pasienter og 12 leger er dybdeintervjuet.

Resultater

Pasientene er aktive og refleksive grensevandrere mellom det alternative behandlingsfeltet og det offentlige helsevesenet. I denne posisjonen utfordrer de konvensjonell biomedisinsk tenkning rundt sykdom, behandling og


pasientens posisjon i møtet med det offentlige helsevesenet. Positive helseeffekter ved bruk av alternativ behandling forklarer opplevde positive helseeffekter med individuelle behandlingspakker som de har kommet frem til basert på medisinsk kunnskap, alternative behandleres kunnskap og egne kroppslige erfaringer. Det aller viktigste elementet i tilfriskningen de har opplevd mener de er deres egen aktive innsats for å bedre både helsen og livssituasjonen generelt. Pasientenes erfaring er at mange alternative behandlingsformer og alternative behandlere rommer mulighet for en slik egeninnsats, mens pasientene ofte er misfornøyde med kommunikasjon, behandlingstilbud og beslutningsprosesser innenfor det offentlige helsevesenet. Legers og pasienters forståelse av risiko tilknyttet bruk av alternativ behandling og skolemedisin: studien viser videre at mens pasientene betrakter alternativ behandling som ufarlig og bivirkninger av konvensjonell behandling som mulige helserisikoer, mener legene at konvensjonell behandling er trygg og Ny doktorgrad om helsegevinst og risiko ved bruk av alternativ behandling BOUNDARY WALKERS. The use of complementary and alternative medicine in a Scandinavian health care context Norsk tittel: GRENSEVANDRERE. Bruk av alternativ behandling i den skandinaviske velferdsstaten Disputas i medisinsk sosiologi ved UiT Norges arktiske universitet 18.10.2013

Kontaktinformasjon Anita Salamonsen NAFKAM, Institutt for samfunnsmedisin, UiT Norges arktiske universitet Tlf: 971 25 135/77 64 68 68 E-post: anita.salamonsen@uit.no Web: www.nafkam.no

alternative behandlingsformer potensielt skadelige. Disse svært forskjellige oppfatningene av risiko påvirker ofte kommunikasjonen mellom leger og brukere av alternativ behandling i negativ retning. Både brukere og leger er enige om at det vil være nyttig med mer tilgjengelig vitenskapelig kunnskap om eventuelle risikoer tilknyttet bruk av alternativ behandling. De fleste pasientene ønsker å kombinere konvensjonell og alternativ behandling og leter aktivt etter leger som viser åpenhet og respekt i kommunikasjonen, også i situasjoner der legene uttrykker skepsis til pasientenes behandlingsvalg. Funnene viser en aktiv helsetjenestebruker som baserer sine behandlingsvalg både på egen og andres erfaringsbaserte kunnskap og medisinsk kunnskap. Denne helsetjenestebrukeren utfordrer det offentlige helsevesenets kunnskapssyn og forventninger til pasientene, og synliggjør behovet for fokus på pasientsikkerhet i alternativ behandling. Viktige spørsmål for fremtiden er hvordan det offentlige helsevesenet skal forholde seg til aktive pasienter og brukere av alternativ behandling, og om slike pasienter bidrar til å endre det offentlige helsevesenet fra innsiden.

Hver tredje nordmann får for lite D-vitamin Tall fra Nordens største private laboratorium, Fürst Medisinsk Laboratorium, viser at omtrent hver tredje nordmann har for lavt nivå av D-vitamin i blodet. – Antall prøver som ligger under dette var i perioden 2011–2013 noe over 30 prosent. Det vil si omtrent hver tredje nordmann, sier medisinsk direktør Marie Buchmann ved laboratoriet til NRK Puls. Ernæringsrådet anbefaler at nivået bør ligge over 50 nmol/l (nanomol per liter). Men både nasjonalt og internasjonalt er det stor diskusjon om størrelsen på det anbefalte nivået. – Mange heller mot en høyere grense, nemlig 75 nmol/l, sier Buchmann. Hvis man legger dette til grunn, har mer enn halvparten av Norges befolkning for lavt nivå av D-vitamin. Hvis du ønsker å vedlikeholde eller øke D-vitaminnivået ditt gjennom mat, er det hovedsakelig fet fisk som gjelder. Laks, ørret eller makrell minst tre ganger i uken og fet fisk som pålegg. Ta en skje tran eller annet D-vitamintilskudd daglig. Egg og ost inneholder også en del D-vitamin. De nye ernæringsrådene har økt anbefalingene for daglig inntak fra 7,5 til 10 mikrogram for barn og voksne. Eldre bør få i seg 20 mikrogram. Kort om D-vitamin • D-vitaminmangel er alvorlig. • Mangel på D-vitamin hører til engelsk syke – rakitt. • Vitaminet er viktig for å forebygge benskjørhet, fordi kroppen ikke klarer å ta opp kalsium uten D-vitamin. • Om sommeren er solen vår hovedkilde for D-vitamin. Vitaminet dannes når UVB-strålingen treffer huden. Man trenger mellom 10 og 30 minutter med armer og ansikt bart i solen hver dag for å fylle lagrene. Hvor mange minutter du trenger avhenger av hvilken hudtype du har. • Om vinteren er ikke UVB-strålingen sterk nok til at det dannes D-vitamin i huden. • Vinterstid får vi i oss D-vitamin gjennom maten, blant annet fra fet fisk som laks, ørret og makrell, og fra kosttilskuddsprodukter.

Om forfatteren

Anita Salamonsen er sosiolog og arbeider som seniorforsker ved NAFKAM (Nasjonalt forskningssenter innen komplementær og alternativ medisin), Institutt for samfunnsmedisin, UiT – Norges arktiske universitet. Hun er i sin forskning særlig opptatt av pasientposisjoner i velferdsstaten, brukermedvirkning, lege-pasient kommunikasjon, kunnskapssystemer, kroppserfaringer, tillit, risiko og pasientsikkerhet. Les mer om pasienters egne erfaringer og Salamonsens forskning i boken Alternative veier. Pasienter med eksepsjonelle sykdomsforløp, Gyldendal Akademisk forlag (2012).

naturterapeuten • mars 2014

19


a k t uelt

|

B ea t e B r ø nne r V a l dez , H o m eo p a t M N H L r eg.

Forskningsfondet en realitet – et portrett av Steingrim En kald dag i slutten av januar i fjor ble jeg oppsøkt på kontoret av Steingrim Hauffen. Steingrim er en mann jeg har blitt godt kjent med i forbindelse med at jeg nærmest har vært en slags «hushomeopat» for ham og hans familie, gjennom mine vel tretti års praksis i Steinkjer. Men denne dagen hadde han litt annet enn sin egen helse på dagsordenen En kald dag i slutten av januar i fjor ble jeg oppsøkt på kontoret av Steingrim Hauffen. Steingrim er en mann jeg har blitt godt kjent med i forbindelse med at jeg nærmest har vært en slags «hushomeopat» for ham og hans familie, gjennom mine vel tretti års praksis i Steinkjer. Men denne dagen hadde han litt annet enn sin egen helse på dagsordenen. Han er blitt en eldre mann, han har ingen barn og ønsket å gjøre noe godt med den formuen han vil komme til å etterlate seg. Derfor lurte han på om jeg visste om et forskningsprosjekt på homeopati og lungesykdommer som han kunne støtte. Etter å ha undersøkt litt både her hjemme og ute, kunne jeg ikke finne noe slikt prosjekt, men tok kontakt med NAFKAM, som kunne fortelle meg at Forskningsgruppen under Norske Homeopaters Landsforbund inderlig ønsker å danne en stiftelse, men mangler midler til å realisere det. Dette ble forelagt Steingrim, som ønsket å bidra til at dette fondet ble en realitet. Han utfordret Norske Homeopaters Landsforbund til å legge 100 000 kroner i potten som grunnkapital. Selv ville han da plusse på med 500 000 kroner. På årsmøtet i NHL 2012 gikk dette igjennom og det ble besluttet at NHL skulle bidra med 100 000 kroner som grunnbeløp for å starte stiftelsen, og den møysommelige vegen mot å få alt på plass når det gjelder regler og papirer kunne starte. Senere på sommeren ble NHL ved leder Solveig Mohr, kontaktet av sty-

20

naturterapeuten • mars 2014

Steingrim Hauffen.

ret i Einar Larsens Minnefond som ønsket å slå sammen Minnefondet med den nye stiftelsen for å få mer midler og slagkraft. Det ble bestemt at den nye stiftelsen skal hete Steingrim Hauffen og Einar Larsens Stiftelse til fremme av Homeopati. Til daglig kalles den Homeopatistiftelsen. Stiftelsens formål er å bidra med midler til forskning og andre tiltak til fremme av homeopati. Homeopatistiftelsen skal også bidra til kompetanseheving for den enkelte homeopat. Midlene etter Steingrim Hauffen vil være øremerket forskning, fortrinnsvis forskning på homeopati brukt på lunge- og hjertesykdommer. Hans bidrag var ment gitt som gave/testamentarisk gave. I skrivende stund (november 2013) er Homeopatistiftelsen registrert og godkjent av Stiftelsestilsynet, har

utarbeidet vedtekter, og har sitt eget styre og revisor. Einar Larsens Minnefond er formelt slått sammen med den nye stiftelsen. Noe av det første som er på trappene er at styret utarbeider utlysning og vilkår for forskning på lunge- og luftvegslidelser samt hjertesykdommer. Styret planlegger et større internasjonalt homeopatiseminar i 2015. Dette skjer parallelt med at styret jobber med å promotere stiftelsen overfor potensielle bidragsytere. Det har vært inspirerende for meg å få være en ”mellomkvinne” mellom Steingrim og den tidligere Forskningsgruppen, og jeg ønsker å dele litt av Steingrims livshistorie og tanker med leserne. Kort sagt; noe av bakgrunnen for at han har ønsket å gjøre det han har gjort! Steingrim er født i Praha i begynnelsen av 1930-årene. Han var i alle år sterkt knyttet til sin far som var en pionér innen naturmedisin. Faren hadde doktorgrad i kjemi, og var med på å produsere Weledamidlene. Han kjente Rudolf Steiner og hadde en sterk interesse for biodynamisk landbruk. Steingrims mor var norsk og familien flyttet tidlig til Egge gård i Nord-Trøndelag hvor Steingrim vokste opp. Fra 1946 bodde Steingrim sammen med sin far på gården Oldernes i Snåsa. Faren startet opp biodynamisk drift av gården i 1947, som den første gården nord for Dovre og en av de første i Norge. Steingrim gikk landbruksskole og skogskole og startet selv med biodynamisk drift på Oldernes fra 1964.


Han var med i forskningsringen for biodynamisk landbruk. Samtidig vil han understreke at selv om han har, og hadde, denne interessen for biodynamisk landbruk, er han ikke antroposof. Etter hvert følte han at livet som gårdbruker ikke helt lå for ham. Han forpaktet bort jorden og startet på et regnskapsførerkurs som ledet til at han senere drev regnskapskontor en stund. Men Steingrim var rastløs og hadde mye energi. Først på 70-tallet gikk han forsikringskole og dro til Hong Kong som forsikringsagent i 13 måneder. Det viste seg at dette var noe han hadde talent for! Han gjorde det meget bra, og fortsatte et travelt liv med forsikring til det sa stopp i -87. Som han sier; forsikringen tok for mye av livet, jeg var arbeidsnarkoman og ble utbrent. Han oppdaget at noe av det viktigste i livet er å VÆRE MENNESKE; å være der for andre, sier han. Han fikk tid til å stoppe opp, vandre i naturen, se på blomstene, snakke med trærne. Han fikk mer tid til å pusle med matlaging og tilberede fisk han hadde fisket selv. Det ble også mer anledning til å hjelpe folk med hjemmelagede urtemedisiner. Han hadde lært mye av sin første kone, Ragnhild, som hadde urteoppskrifter som hadde gått i arv i familien i fire generasjoner. Steingrim var alene i mange år etter at han mistet Ragnhild, men i dag har han på nytt en god livsledsager, Aud, som han giftet seg med for noen få år siden. Steingrim er en av dem som er hardt rammet av KOLS. Likevel finner han mange gleder i livet. Fra sin seng ved sykehjemmet leser han flere bøker i uken. Han sier at han selv har fått god hjelp av homeopati gjennom livet og at han ønsker å bidra til at vi kan gå nye veger innen forskningen på alternativ medisin. Da Steingrim tok kontakt med tilbud om å støtte forskningen, var han meget dårlig og trodde ikke at han kunne leve lenge. Imidlertid har han kommet seg en del, og han har i løpet av siste som-

mer flere ganger vært ute av sykesengen, på biltur i det grønne og hans kjære Snåsa. Han bestemte seg derfor tidlig i sommer for å overføre midlene til Forskningsfondet som gave. Dette ble gjort, og vi føler alle en stor glede og takknemlighet over denne sjenerøse gaven. Jeg tror at det finnes flere trofaste brukere av homeopati der ute som kunne tenke seg å gi små eller store bidrag til forskningen enten som gaver eller testamenter. Når stiftelsen nå er blitt virkelighet jobbes det med å få trykket opp plakater og små brosjyrer om forskningsfondet, slik at homeopater kan informere sine pasienter om denne muligheten. Det er mulig å støtte Norsk Homøopatisk Pasientforening gjennom Norsk Tippings grasrotandel. Dersom noen ønsker ytterligere informasjon om eller kontakt med Homeopatistiftelsen, kan man kontakte styreleder Solveig Mohr på solmoh@hotmail.com Stiftelsen har organisasjonsnummer 998 912 334. Bankkonto nr. 6012 06 37870 Forskning på homeopati er uhyre viktig av mange grunner. Selv om vi som bruker homeopati vet at homeopati virker, trenger vi å legge frem seriøs forskning overfor myndighetene, for å kunne få offentlig støtte til undervisning og mer forskning, anerkjennelse og godkjennelse av homeopater som en del av det offentlige helsevesenet. Forskning vil også føre til at nye midler, sammenhenger og nye måter å anvende homeopati på kan utvikle seg. Alle personopplysninger i artikkelen er basert på intervju med Steingrim, og utformingen er lest og godkjent av ham. Jeg må med vemod dessverre meddele at Steingrim døde 13. november 2013. Takk, Steingrim Hauffen, for at du har tatt initiativ til å løfte den norske forskningen på homeopati inn i en ny tidsalder! Fred over ditt minne!

Omskjæring Videnskab.dk stiller seg 11. februar 2014 spørsmålet: «Omskjæring: Hva skal forhuden egentlig brukes til?». Rundt om i verden omskjæres menn av ulike årsaker. Best kjent er det kanskje som en jødisk tradisjon, men er det ikke en grunn til at menn fra naturens side er utstyrt med en forhud? Videnskab.no har spurt en av verdens ledende forhudsforskere, dansken Morten Frisch, som er overlege i epidemiologisk forskning på Statens Serum Institut og professor i seksuell sunnhetsepidemiologi ved Aalborg Universitet. Forhuden beskytter glans Morten Frisch forteller at til tross for at omskjæring er meget utbredt, er det dessverre stor uvitenhet om hva forhuden er til for. Den har nemlig flere funksjoner. – Først og fremst beskytter forhuden penishodet, altså glans på penis. Glans er i virkeligheten et indre organ, og derfor skal den beskyttes – ellers tørker den ut, sier Morten Frisch. Når forhuden fjernes, forsvinner ikke bare beskyttelsen, men også følsomheten. «For å beskytte den blottlagte glans, er kroppen selv så smart at den prøver å kompensere for den manglende forhud med et nytt lag hud. Det nye hudlaget er derimot hardt og reduserer følsomheten betydelig, noe mange omskårne menn uttaler, og som vitenskapelige undersøkelser også påviser,» sier han. Forhuden fører til mer følsomhet under sex I forhuden, som beskytter den underliggende glans, sitter det en stor konsentrasjon av fintfølende nerver. Når forhuden skjæres av, fjernes samtidig de fintfølende nervene. De spesialiserte nervene og følelegemene er særlig gode til å formidle sanseinntrykk fra lett berøring. De bidrar vesentlig til opplevelsen under seksuell stimulering, forklarer Morten Frisch og fortsetter: – I tillegg stimulerer forhuden både mannen og hans partner ved den såkalte gliding movement. En undersøkelse han utga i 2011 viste at tre ganger så mange omskårne menn som intakte menn, klager over problemer med å få orgasme.

Artikkelen har tidligere vært publisert i Homøopatisk tidsskrift nr. 4 2013.

naturterapeuten • mars 2014

21


A k t uelt

|

G r y F oss t ved t , na t u r m ed i s i ns k a r o m a t e r a p e u t M N N H

Foto: Jeanette Førland

Medisinsk bruk av eteriske oljer – fransk aromaterapi

TO INNHOLDSRIKE DAGER MED DR PÉNÖEL: Vi befinner oss i en liten landsby i vakre La Drôme, syd for Lyon. Der, mellom gamle stenhus, høye fjell, frodige marker og den kraftfulle La Drôme-elven, holder en av tidenes største eksperter innen aromaterapifaget til. Dr. Pènöel er en av flere tusen franske leger som i over 30 år har praktisert aromatisk medisin med eteriske oljer som absolutt viktigste hjelpemiddel, både ved dagligdagse og ved svært alvorlige helseproblemer. I Frankrike er homøopati, fytoterapi og aromaterapi akseptert på en helt annen måte enn hos oss. Remediene foreskrives av leger, tilberedes og selges på apotekene, og inntil 1990-årene fikk man individuelt tilpassede eteriske oljer dekket av trygdesystemet.

22

naturterapeuten • mars 2014

Dr. Pènöel og andre ildsjeler har meget bred klinisk erfaring fra tusenvis av pasienter, og har drevet omfattende forskning for å forstå, forklare og dokumentere de eteriske oljenes virkninger. Nå gir Dr. Pènöel et lenge etterspurt webinar for terapeuter som ønsker økt kunnskap om de eteriske oljenes store potensiale som trygge og effektive medisiner. Jeanette Førland og undertegnede er del av en liten norsk delegasjon som er så heldige å få oppleve Dr.

Pènöel live. Hundrevis av andre over hele verden følger hans inspirerende forelesning over nettet. Akkurat nå får de se Jeanette og meg med bar rygg, mens Dr. Pènöel drypper 6 ml ren eterisk olje på skuldre, nakke, fontanellen og langs ryggraden og kraniekanten, samtidig som han masserer behagelig lett og bruker varm luft fra en hårføner for raskere opptak av oljene via huden. Luften fylles av forfriskende dufter, vi slapper av og puster straks dypere og lettere.


Ingen av oss opplever noen form for ubehag, hverken på huden eller i energinivået. Tvert imot føles bihulene åpnere, hodet klarere og vi sover særdeles godt den natten! Metoden kalles ”levende balsamering” og er svært effektivt for å få en større mengde aromatiske molekyler inn i kroppen ved f. eks forebygging og behandling av luftveisproblemer. ”Levende balsamering” brukes med utmerkete resultater av franske leger for raskt og effektivt å slå tilbake bakterie- eller virusangrep, for intensiv utrensning og energioppladning, samt ved muskelkramper og vonde nevralgier. Man benytter seg da av eteriske oljers evne til å trenge gjennom huden til indre organer og helt inn i cellekjernen. Dermal påføring, helst i forbindelse med varme, er den beste måten å få en høy dose eteriske oljer inn i systemet når dette er påkrevet i en akutt situasjon. Opptil 30 ml ren eterisk olje fordeles på hele kroppen (unntatt ansikt og sarte områder som underliv og armhuler). Opptil 10 ml kan brukes på større barn (ca 6 år + i en krisesituasjon). Men – denne metoden krever grundige kunnskaper om de eteriske oljers kjemi! Man må vite hvilke oljer som er trygge å bruke ufortynnet og i store doser rett på huden. Det er nettopp dette som er et av webinarets hovedtemaer. Under vår ”minibalsamering” brukte Dr. Pènöel naturlig nok alkoholrike oljer fordi de kombinerer en kraftfull virkning på bakterier med maksimal hudtoleranse. Han unngikk omhyggelig oljer med høyt innhold av fenoler og aldehyder. Disse kan irritere både hud og slimhinner, og brukes derfor alltid – oralt som dermalt – godt fortynnet i vegetabilsk olje.

Norsk aromaterapi og den engelske modell

Da aromaterapien kom til Norge via England, ble oralt inntak på det sterkeste frarådet, og den absolutte regel der var at terapeuten kun skulle bruke eteriske oljer godt utblandet i

kombinasjon med massasje og i bad, aldri ufortynnet rett på huden. Aromaterapi var i hovedsak en manuell behandling med spesielle oljeblandinger, brukt for hudpleie og velvære. Men man var klar over at de eteriske oljene hadde terapeutiske egenskaper som kunne lindre vanlige helseplager. Et strengt vitenskapelig klinisk forsøk med kreftpasienter på et engelsk sykehus dokumenterte hinsides all tvil, at massasje med utblandete eteriske oljer blant annet ga bedre smertelindring, bedre mobilitet og bedre kommunikasjon med omgivelsene, sammenlignet med bruk av bare nøytrale vegetabilske oljer. Allikevel ble ikke de eteriske oljene brukt medisinsk, løsrevet fra massasjen. Og la det være helt klart, - her er Dr. Pènöel hjertens enig!- all god massasje har vidtrekkende helsebringende egenskaper ved siden av det uvurderlige velvære- og avspenningsaspektet. Kombinert med riktig sammensatte eteriske oljer av høy kvalitet har man et dobbelt kraftfullt hjelpemiddel til å styrke fysisk og psykisk helse og livskraft. Men massasje er bare en av mange måter til å nyttiggjøre seg oljenes legende kraft, og slett ikke alltid den beste. Denne metoden har lite å bidra med i møtet med en hissig infeksjon, et betent sår, en begynnende halsbetennelse eller en kronisk urinveisinfeksjon. Her er det behov for mer direkte metoder. Eteriske oljer som akuttmedisin bør brukes raskt og korrekt, om ønsket virkning skal oppnås.

Dr. Pènöels konkrete siktemål er å formidle kunnskap om klinisk aromaterapi til terapeuter og legfolk, og å fjerne de mange vrangforestillinger som eksisterer om hvor farlige eteriske oljer er. Til forskjell fra det bildet nordmenn flest har av aromaterapi som en spabehandling, viser franske studier at eteriske oljers viktigste bruksområder faktisk er infeksjoner, akutte og kroniske. Her regner man med et suksesspotensiale på 95 %. De eteriske oljers virkning på patogene mikroorganismer er meget godt dokumentert blant annet fra Pasteurlaboratoriet i Paris og flere andre forskningssentre. Videre har man fått god effekt ved psykosomatiske (psyko-endoneuroimmunologiske) forstyrrelser, – opptil 70 % og 50 % ved betennelses- og allergipatologier, samt autoimmune lidelser. Selv ved metabolske og degenerative patologier kan 25 % oppleve betydelig lindring. Dr. Pènöel går grundig inn i ulike aspekter ved medisinsk bruk av eteriske oljer, både som et livslangt helsebevarende tiltak i hverdagen og i en behandlingssituasjon. Som velutdannede terapeuter med omfattende kunnskaper, også om sikkerhetsregler, kan vi bidra til å fjerne irrasjonell og usaklig frykt. Selv har jeg siden første møte med Dr. Pènöel brukt eteriske oljer på fransk vis, både på meg selv, familie, venner og klienter, og etter hvert også med stor nytte og glede på små barn med øreverk, hoste, klemte fingre, forslåtte knær – eller en sterk uvilje mot å sove! Ikke en gang har jeg hatt negative erfaringer.

Webinarets overordnede mål

Norsk aromaterapi fulgte i mange år den engelske modellen, men i 1995 utvidet Dr. Pènöel horisonten til norske aromaterapeuter ved å presentere nye måter å bruke eteriske oljer på som et uunnværlig tillegg, om man ønsker et raskere og mer varig resultat. Dette inkluderer oralt, vaginalt og rektalt inntak, samt høye doser direkte på huden og spesifikke inhaleringsmetoder.

Hva er aromaterapi?

Webinaret innledes med en grundig utvidet presentasjon av aromaterapi som noe helt unikt. Det er viktig å forstå at aromaterapi er en selvstendig gren av plantemedisinen. Den skiller seg radikalt fra fytoterapi, selv om begge benytter seg av plantenes helbredende virkestoffer. Mens fytoterapien bruker hele planter i form av tinkturer, pulver og

naturterapeuten • mars 2014

23


A k t uelt

|

teer, isolerer aromaterapien de duftende molekylene ved destillasjonsprosessen. Aromatiske planter regnes som høyt utviklede, da de oppsto sent i den botaniske evolusjonen, - for ”bare” 300 millioner år siden. De aromatiske molekylene har livsviktige funksjoner i planten; tiltrekke insekter for befruktning, frastøte skadeinsekter, beskytte mot bakterier, sopp og virus, lege sår, filtrere UV-stråler og å fukte og kjøle for å hindre uttørring. Det er klart samsvar mellom oljenes funksjon i planten og den virkningen de har på menneskekroppen. Duftstoffene finnes i planten som essenser, men først med menneskets oppfinnelse av destillasjonsapparater klarte man å få dem ut i flytende form. Her snakker vi om et kreativt samarbeid mellom planter og mennesker, og en nesten alkymistisk prosess; fra store mengder plantemateriale får man væsker, fast stoff blir flytende, væsken fordamper og blir i sin dampfase usynlig. Filosofer har uttalt: «Av alt materielt på denne jord er plantenes eteriske oljer det minst fysiske. De representerer et bindeledd mellom materie og ånd». Under destillasjonen gjennomgår essensene viktige kjemiske endringer. Nye verdifulle stoffer oppstår, f. eks finnes komponeneten azulen i tysk kamilleolje bare som forstadiet matricin i planten. Ved destillasjon får man en vakker dypblå eterisk olje med betennelsesdempende, antiallergiske og kraftig smertelindrende virkning. Eteriske oljer har alltid fascinert menneskene. Deilige plantedufter er like uhåndgripelige og flyktige som nuet. Gjennom destillasjonsprosessen har man klart å fange duften og bevare øyeblikket. Det gir næring til tankeflukt og fantasi, og en innlevelse i naturens underverk. På alle måter er aromaterapien en lite tørr form for medisin! Fytoterapi er ikke mindre verdifull, og brukes svært ofte i kombinasjon med eteriske oljer. Men

24

naturterapeuten • mars 2014

Dr Daniel Pénöel og Gry Fosstvedt. Foto: Jeanette Førland

visse ting er unike ved eteriske oljer og gjør vår terapi suverent anvendelig. Et nøkkelord er konsentrasjon: disse dråpene som inneholder plantens duft og smakstoffer, samt mange identifiserbare komponenter med klare farmakologiske virkninger, er gjennomsnittlig 100 ganger mer konsentrert enn planten den kommer fra, i mange tilfeller 500 ganger eller mer. Den sterke konsentrasjonen i de eteriske oljene gjør at selv noen få rene dråper gir rask og merkbar effekt. Man kan nok føle ro og velbehag ved å drikke noen kopper sitronverbena, melisse eller kamillete, men selv en dråpe tatt oralt av disse eteriske oljene ved sengetid, vil ha en helt annen beroligende effekt på nervesystemet og hjelpe en tilbake til normal søvn. Peppermyntete er alltid bra for fordøyelsen, og én dråpe peppermynteolje oralt kan stoppe oppkast og brekninger, samt desinfisere mage/tarm. For å få samme terapeutiske effekt som noen få dråper laurbærolje kan gi, måtte man knaske i seg enorme mengder laurbærblader. Å drikke timiante er utmerket, men bare den rene eteriske oljen kan raskt slå tilbake en kraftig forkjølelse eller halsesyke.

Dette betyr selvsagt at de sterkt konsentrerte eteriske oljene må brukes medisinsk etter spesielle regler, og kun av velutdannede terapeuter. Vanlige forbrukere må informeres nøye om dosering og varighet av en kur i hvert enkelt tilfelle. Da har man til gjengjeld en utrolig allsidig grasrotmedisin og et kraftfullt redskap for terapeuter. En annen viktig side ved de eteriske oljene er nettopp deres allsidighet: De aromatiske molekylene har evnen til raskt å gjennomtrenge den menneskelige organisme, samt å trenge inn i og uskadeliggjøre patogene mikroorganismer. Dette gir store muligheter til spesialisert behandling via dermal påføring av eteriske oljer, som vist under Dr. Pènöels demonstrasjon. Slik kan man selvsagt ikke anvende hverken tørkede eller friske urter eller urteuttrekk. I tillegg sprer de lette, flyktige molekylene seg uhyre raskt i luften. Dette gir oss en effektiv og velduftende måte å drepe luftbårne smittestoffer på og å skape godt inneklima, godt dokumentert ved tallrike forsøk. For ytterligere informasjon: www. aromedica.no naromate@online.no


bokomta le

|

Ragnhil d Ma rie N æss , nat urmedi s ins k ernærings t er a p e u t MNNH reg

Nå vil jeg ha skikkelig mat! I denne boken går Niels Christian Geelmuyden gjennom rullebladet til det vi putter i munnen. Det tolkes ikke bare hva denne maten faktisk inneholder, men fortiden granskes ved å se på hvordan dyrene har hatt det, hvor fóret til våre husdyr kommer fra, hvordan man har kommet frem til grenseverdier for ulike sprøytemidler o.s.v. Her er det gjort imponerende store mengder research. Gjennom sine humoristiske sammenlikninger og lette språk er boken underholdende lesning. Dette til tross for at man som forbruker opplever å være ført enda lengre enn bak lyset, på det groveste, når det gjelder dagens mattilbud. Boken er tettskrevet, og det kunne med stor fordel ha vært tildelt plass til noen illustrasjoner. Boka har likheter med Mats-Eric Nilsson Den hemmelige kokken, men er mer inn-

holdsrik og går grundigere vil verks. Spesielt interessant er belysningen av norsk lakseoppdrett. Laks er ikke lenger laks, og dette er ikke en eksportnæring vi som nordmenn skal være stolte av. Boken er inndelt i 7 hovedkapitler, og med temaer som kjemikaliebruk i jordbruket, lakseoppdrett, kjøttproduksjon, dagens korn og emballering. Geelmuyden skal ha ros for også å ha stukket hodet inn i emballeringsproblematikken. Her belyses blant annet bruken av plast og papp. Forfatteren har opplevd alvorlig sykdom og følt på kroppen store positive virkninger av endret kosthold. Det dreier seg om økologisk, ren og kortreist mat. Boken vil bevisstgjøre folk, og bringe verden i riktig retning. Takk for innsatsen, Niels Christian! ragnhild@ notteroynaturmedisinske.no

Niels Christian Geelmuyden: Sannheten på bordet Cappelen Damm, 2013

nyheter Natur & Helse har fått ennå flere nyheter inn i produktspektert! Natur & Helse er forhandler av QBI eteriske oljer i Norge. Disse oljene er spesielt utvalgt av dr Penoel personlig og har en optimal effekt i forhold til hans anbefalte behandlinger. Videre vil Natur & Helse arrangere kurs innen mørkefeltmikroskopiering 23.–24. mars i Stavanger og 13-14 september i Oslo. Vi introduserer mye nytt i denne forbindelsen. Vår målsetting er som alltid: Kvalitet til fornuftig pris!

Natur & Helse AS Totalleverandør innen: akupunktur, aromaterapi, kopping, ørelysbehandling, søke- og behandlingsutstyr, naturlig hudpleie, flasker, krukker og annet forbrusmateriell. Besøk oss på www.natur-helse.no eller ring 32 79 11 90

naturterapeuten • mars 2014

25


a k t uelt

|

S IRI Å D N E R A M , H e i l p r a k t i k e r M N N H r eg.

En solskinnshistorie fra Stavanger!

Hun har ikke følt seg syk en eneste dag Kari Smith er født i 1945, bor i Stavanger og er gift med Gjert. De lever et forholdsvis sundt liv hva gjelder kost og mosjon. Kari har i flere år gått daglige turer med venninner. I månedsskiftet februar/mars i 2012 oppdaget Kari en klump i høyre bryst. Hun tenkte først at det ikke var noe farlig – alle klumper er jo ikke det. Men da hun senere oppdaget en klump i lymfe under armen kontaktet hun lege, og ble henvist til Brystdiagnostisk senter for utredning. Hun var til mammografi i juni, og i midten av juli fikk hun histologisk vurdering. I brev av 25. juli får hun konstatert ondartet kreft i bryst, og det blir denne dagen tatt en histologisk prøve av kul under armen. Behandlingstilbudet hun får er operasjon og eventuell etterbehandling i form av cellegift, strålebehandling og antiøstrogen-tabletter. Videre står det i brevet fra Brystdiagnostisk senter: ”Pasienten er dog ikke interessert i vår medisinske behandling, men ønsker å prøve en alternativ behandling i form av varmebehandling som visstnok foregår i Tyskland. Pasienten er klar og orientert og undertegnede kan selvfølgelig ikke tvinge pasienten til en behandling hun ikke ønsker. Hun informeres nøye om at muligheten for spredning til resten av kroppen og da tap av muligheten for helbredelse kan oppstå mens hun prøver den alternative behandling. Pasienten er innforstått med dette og sier

26

naturterapeuten • mars 2014

at hvis det er meningen hun skal dø av dette, så vil det skje.” Den siste setningen ble konstruert, den er ikke en uttalelse fra Kari. I tiden fra Kari oppdaget kulen i brystet var hun jevnlig i kontakt med en bekjent som er heilpraktiker, og som delvis fikk sin undervisning i Tyskland. H un hjalp henne med kostholdsråd som blant annet var å spise 2 ts. natron hver dag, holde kosten så basisk som mulig, holde seg helt borte fra sukker og spise en frokostblanding som er god mot kreft. (Oppskriften følger under artikkelen.) Disse rådene holder hun seg til fortsatt. Sammen fant de frem til en klinikk i Tyskland for behandling av svulstene. Kari og Gjert bestemte seg for å reise til Dr. Frank Dauderts Pra-

Karis frokostblanding – 2 porsjoner: • 4 ss cottage cheese og 2 ss linfrøolje blandes godt og fordeles i to tallerkener. • 3 ss linfrø og litt sesamfrø finmales og has i tallerkenene • Dryss gjerne over litt solsikkefrø. • Ha litt vann i en beholder, ha i 1 ts C-vitaminpulver, 2 ts purely green og bær (f.eks blåbær, bringebær, banan) og bland med en stavmikser. • Legg nøtter i vann over natten, hakk dem og dryss over blandingen. VELBEKOMME!

xisklinik i München for å få hans vurdering. Dr. Daudert sa hun måtte selv avgjøre om hun ville operere. Dersom hun valgte operasjon, måtte hun komme til klinikken hans innen to uker pga fare for spredning etter operativt inngrep. Kari fikk også forklart hva hans behandling ville gå ut på, og mellom linjene forstod hun at grunnlaget for en vellykket behandling var best uten operativt inngrep. Tilbake på Stavanger universitetssykehus fikk hun vite at med operativt inngrep, uten cellegift og etterfølgende strålebehandling, ville de fjerne alle lymfeknutene i armhulen og hun fikk ikke vite om hele eller deler av brystet ville bli fjernet. Etter det ublide møtet med sykehuset bestemte Kari seg for behandlingen Dr. Daudert tilbød. Den 6. august 2012 reiste Kari og Gjert til München for å få behandling hver dag, unntatt lørdag og søndag, i to uker. De ble godt mottatt, og Kari fortalte at på sykehuset i Stavanger så de bare sykdommen og ville behandle den. I Tyskland handlet det om personen Kari som fikk behandling for brystkreft. Både hun og Gjert følte seg veldig godt ivaretatt. Det ble tatt blodprøve før behandling og etter endt behandling. Hun fikk fire timer med varmebehandling hver dag. Teorien er at man ved å skape feber i kroppen setter kroppen i stand til å lege seg selv. Hun fikk både lokal og hel varmebehandling av kroppen. Ellers gikk behandlingen ut på å styrke immunforsvaret, avgifte kroppen og gjøre den mer basisk. Hun fikk naturmedi-


sinsk krefthemmende medisin med tillegg av vitaminer og mineraler intravenøst. I behandlingen inngikk også laserbehandling. Dr Daudert ønsket at Kari skulle i PET-scanner en måned etter avsluttet behandling i Tyskland. I disse fire ukene skulle hun ha tatt terapeutiske doser med vitaminer og mineraler, men dessverre kom ikke kosttilskuddene frem før etter tre uker. Så hun fikk kun tatt tilskuddene en uke før hun skulle i PET-skanneren, som viste at kulen var der fremdeles, men den var blitt litt mindre. I november 2012 reiste så Kari og Gjert til Tyskland for et nytt fjorten dagers opphold med samme behandling. Etter dette oppholdet tok hun terapeutiske doser med vitaminer og mineraler i tre måneder. Den 26. juni 2013 var hun til CT-undersøkelse i Stavanger hvor intet patologisk ble påvist – hun ble erklært FRISK. Kosttilskuddene fortsetter hun med i samme doser frem til endelig blodprøve blir tatt av Dr. Daudert i Hamburg i februar 2014 – og

Historien om Kari forteller om en sterk og modig kvinne som turde å gjennomføre det hun tror er riktig. Her får vi høre om en som valgte bort kirurgisk og kjemisk behandling, og i stedet valgte en naturlig behandling som hjelper kroppen til å helbrede seg selv. Det er synd at det norske helsevesen ikke vil refundere utgiftene Kari og Gjert har hatt. Tenk hvor lite Karis behandling har kostet i forhold til hva operasjon, cellegift og stråling ville kostet i et norsk sykehus. Heller ikke skal hun få medisiner på blå resept i årevis. Men det viktigste av alt er at Kari er frisk, og har en god helse som gir henne frihet til å gjøre de tingene hun har lyst til – det er bare et eventyr! En STOR TAKK til Kari og Gjert som var villige til å dele historien med oss andre! Ønsker du å vite mer om Dr. Dauderts klinikk i Tyskland er webadressen: www.prolife-center.de siri.adneram@losmail.no

erklært frisk også av ham (etter alle solemerker). Under hele sykdomsforløpet har ikke Kari følt seg syk en eneste dag. Hvor dyrt er det å velge et alternativ utenom ”systemet”?: Et fjorten dagers opphold på Dr. Dauderts klinikk koster 10.000,- euro, i tillegg kommer reise, kost og losji. Man betaler også for hver blodprøve 357 euro. Det ble tatt to blodprøver pr behandling. Kosttilskuddene beløper seg nok også til en del. Undersøkelse i PET-skanner i privat klinikk kostet kr 28.000,-. Med de beløpene vi har fått frem her kommer vi opp i ca nkr 200.000,-. I tillegg kommer reise, opphold, kosttilskudd m.m. Får Kari og Gjert refundert utgiftene til behandling? Nei, for så lenge man har fått et behandlingstilbud i Norge, er det ingen refusjon. Da jeg fikk høre om Kari og hvordan hun har taklet det å få kreft og hennes valg av etterfølgende behandling, tenkte jeg at den fantastiske historien bør fortelles i Naturterapeuten.

naturterapeuten • mars 2014

27


b o k m e l d i ng

|

J ohn Pe t t e r L i nde l and , Le i a r N N H

Draumen om den kontekstsfrie og verdinøytrale sanninga Med NRK-programmet ”Folkeopplysningen” friskt i minne, er denne boka eit kjærkome innslag når det gjeld å skapa kunnskap om korleis me i framtida kan byggja bru mellom såkalla objektiv og subjektiv vitskap. For me som til dagleg arbeidar med individuelle behandlingsstrategiar, er boka høgaktuell og gjev solid innsikt i dei utfordringane som gjer seg gjeldande når ein ynskjer å dokumentera slik praksis.

I motsetnad til boka Snåsakoden av Kristian Gundersen, der føremålet var å slå fast at naturmedisin og alternativ behandling saknar eit kvart vitskapleg fundament og difor bør kastas på den medisinske likhaugen, set Skaftnesmo si bok fokus på vitskapshistoria og prøver å forstå den såkalla evidensrørsla (les gjerne: hard science) i ein større kulturhistorisk kontekst. Boka fyller etter mi meining ”det vitskaplege tomrommet” som oppsto etter Folkeopplysninga og Foreningen Skepsis sin kampanje mot vår sektor. Vona er at me i framtida kan få eit meir nyansert ordskifte og spesielt at diverse mediefolk les denne boka. Boka har også eit interessant og klargjerande forord av professor i psykologi ved Høgskulen i Volda, Tor-Johan Ekeland. Han skriv blant anna: ”Evidensrørsla har klart å skape ei oppfatning av at dei er meir på parti med vitskapen enn sine kritikarar, mens den i praksis har fleire dogmatiske trekk og er lite open for kritikk. Det dogmatiske ligg m.a. i trua på at å sortere kunnskapen etter eit bestemt hierarki av metodedesign vil gi rangering av kva kunnskap som er best for bruk i praksis. I vitskapshistoria er ikkje dette nokon ny tanke, men blant vitskapsteoretikarar rekna som å vere oppgidd for lengst, og ei kvar moderne metodebok vil leggje vekt på at det er fenomena og problema ein studerer sin eigenart som må avgjere metodebruken. Ingen metodar er teorinøytrale – dei impliserer førestillingar om den verda dei vil (be) gripe”.

28

naturterapeuten • mars 2014

Trond Skaftnesmo: Evidensbasering – det nye sannhetsmaskineriet Paradigmeskifte forlag ISBN: 978-82-93235-08-8

Struktur og metodediskusjon Boka har tre hovudtema: – klargjering av omgrepet evidens og historia bakom det som blir nemnt som evidensrørsla og korleis dette har påverka utdanning, fagpolitisk forvaltning, forsking og klinisk praksis – vitskapshistorisk og filosofisk bakteppe – og evidensbasering i skule og samfunn. Det siste temaet er spesielt knytta opp til at forfattaren er lærar og har blant anna vore leiar ved Institutt for Steinerpedagogikk frå 2003 – 2007. Han er dessutan utdanna naturforvaltar frå UMB (Universitet for miljø- og biovitenskap) og har hovudfag i filosofi ved UiO (Universitetet i Oslo). Forfattaren viser under temaet evidensbasering i skule og samfunn, at ei slik tilnærming har fleire tange-

ringspunkt med den metodediskusjonen me har innan naturmedisin og alternativ behandling. Hierarkiet av ulike metodar der RCT (randomized clinical trials) tronar øvst, kan gje eit resultat som ikkje fangar opp dei individuelle og meir komplekse forholda som kan ha betydning for resultatet. Og i vår praksis møter vi sjeldan dei pasientane som er mest tilpassa ein RCT-metode. Dei fleste pasientar har eit komplekst sjukdomsbilete og vil krevja ein individualisert behandlingsstrategi. Kombinert med at ein slik forskingsmetode er svært ressurs– og kostnadskrevjande, tilseier dette at det stort sett er aktørar med store økonomiske «musklar» som har høve til å gjennomføra slik forsking og som dermed kan skaffa seg store økonomiske fordelar på sikt. Sanninga om kva som i eit kvart tilfelle er best praksis, er såleis ikkje berre avhengig av best forskingsmetode og kvalitet, men også storleiken på pengebingen dei ulike aktørane forvaltar. At biokjemien er dominerande innan vestleg medisin, er difor ikkje noko overrasking. At dette er ei demokratisk utfordring og på sikt eit svært kostnadskrevjande prosjekt, burde ikkje overraska nokon som fylgjer litt med i helsedebatten. Sjølv om forfattaren er kritisk til RCT-metoden, utelukkar han ikkje metoden: «RCT er åpenbart et kraftig verktøy for å gi statistisk belegg for visse effekter, spesielt slike som er relativt svake, universelle og lite kontekstsensitive. Men det betyr ikke at slike studier er best egnet til alle typer spørsmål og faglige kontekster».


Dei to kulturar og vegen vidare Den engelske fysikaren og forfattaren Charles P. Snow skapte omgrepet «the two cultures», med spesielt å visa til skilnaden mellom det ein på norsk kallar naturvitskap og humanoria. Naturvitskapen held seg til den romlege og stofflege og etterspør kausalitet (årsak/verknad), medan humanoria held seg til medvit og kultur og etterspør meining og hensikt. Dette meiner forfattaren kunne ha vore ei grei arbeidsdeling om verda var slik, og stillar spørsmåla: «Men verden er dessverre - eller heldigvis – ikke skarpt oppdelt på denne måten. Det oppdager vi straks vi spør: Hvor hører levende organismer hjemme? Hva med oss mennesker?» Vidare: «Siden mennesket er et kronisk psykosomatisk fenomen, holder det ikke å si: Soma til naturvitenskapen og psyken til humanoria. Spørsmålet er: Hvor finner vi den vitenskapen som betrakter og behandler som et hele det som foreligger som et hele?» Til det siste kunne ein kanskje tilføya: når lidinga blir oppfatta som sjølve sjukdomen, blir behandlingsstrategien fragmentert og me får ei oppdeling i spesialitetar som hindrar ein å sjå heile menneske – både som heilskapleg organisme og biografi.

’’

Siden mennesket er et kronisk psykosomatisk fenomen, holder det ikke å si: Soma til naturvitenskapen og psyken til humanoria.

Konklusjon Boka er prega av ein forfattar som er sterkt engasjert i vitskapsteoretiske spørsmål, og som samstundes klarar å gjera dette forståeleg for ein lekmann/-kvinne. Det er reint ut vakkert å kunna lesa ei tekst som til dei grader er konsistent i sin argumentasjon, og som ikkje er i nærleiken av å skapa nye skyttargraver. Tvert om; den står som eit lysande døme på kva eit danna menneske kan frambringa av innsikt til sine medmenneske og vera med på å skapa eit nyansert ordskifte. Om eg skulle koma med ein liten kritikk, kunne eg ynskja meg eit stikkordsregister og ei oversiktleg forklaring på einskilde sentrale ord og omgrep. Trond Skaftnesmo har i år takka ja til å vera med som forelesar ved Nordisk Naturmedisinsk Fagkongress på Sundvolden i slutten av oktober. Nytt høvet til å bli undervist av ein dyktig pedagog som eg trur også kan gje heile sektoren vår eit anna og meir nyansert syn på kvar me står i forhold til den vitskapsteoretiske tradisjonen – og ikkje minst i forhold til den ofte nedlatande og ironiske mediedebatten. leiar@nnh.no

✓ Høyt EPA:DHAforhold gir hurtig effekt ✓ Naturlig fiskeolje, ingen konsentrater ✓ Effektive antioksidanter fra økologisk, kaldpresset olivenolje ✓ Villfisk fra bærekraftig bestand

www.sanhelse.no

Lær mer om fettsyrer og fettsyrebalanse, gratis kurs annonseres på FB-gruppa fettsyrer.net

For måling og analyse av: ✓ Omega-6/3forholdet ✓ Omega-3-indeksen ✓ Industrielt transfett ✓ Karbohydratmarkøren C16:1 n-7 ✓ Inkluderer individuelle kostholdsvurderinger til testresultatet

naturterapeuten • mars 2014

29


a k t uelt

|

Aromaterapiens dag, lørdag 5. april 2014

Tid: 05.04.14 - Registrering fra kl. 08:30, frivillig middag kr. 19:00 Sted: Hotel Best Western, Karl Johan Hotell, Karl Johansgt. 22, 0162 Oslo. Tlf.: 23161718, E-post: bookingsjef@karljohan.no Kursavgift: NNH medlem: kr 1.450,- Ikke NNH medlem kr 1.750,Bindende påmelding innen: 14. mars 2014 via deltager.no, https://www.deltager.no/aromaterapiens_dag_2014_04042014

Program: Innledning og presentasjon av dagen v/ NNH, Jeanette Førland, FSNAT (faggruppestyret i naturmedisinsk aromaterapi)

Foredrag v/ Una Iversen-Ottne – Aromaterapi og regelverket: I 2013 ble EØS/EFTA-landene ening om å innlemme nye EUregler for kosmetikk i EØS-avtalen. I norsk rett oppheves norske kosmetikk forskrifter samtidig som ny henvisningsforskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter innføres. Deltakerne får med seg et kompendium om regelverket.

Foredrag v/ Gry Fosstvedt – Medisinsk aromaterapi med eteriske oljer: Trygg i bruken av eteriske oljer. Foredrag/workshop v/ Elin Snapperud – Aromaterapi, pris og markedsføring: Hvordan eie sin pris og ha tro på sin kompetanse? For mange behandlere kan det være vanskelig å ta seg riktig betalt eller å si noe om at man er dyktig på sitt fagfelt. Det finnes ulike grunner til dette. Vi skal ta for oss forskjellige aspekter rundt tematikken og lære nyttige verktøy for å få et bedre forhold til pris og økt tiltro til det man holder på med. Deltakerne får med seg et kompendium for å kunne jobbe videre med nøklene fra opplegget på egenhånd.

Foredrag & workshop v/Nina Skar Aastad Vi mennesker er forskjellige og vi oppfater og uttrykker oss på ulike måter. I de siste årene er høysensitivitet blitt et kjent begrep. Med en dypere innsikt om høysensitivitet for terapeuter om: • Essensen av det å være høysensitiv, inkl. den sensitive profil • Overstimulering og balansepunktet • Forslag til verktøy, omhandler selvomsorg og kilder til ro og glede. Med mer kunnskap og forståelse om ulike måter å være sensitiv på er terapeuten bedre rustet til å møte sine pasienter i hverdagen på en profesjonell og oppriktig måte. Det er satt av tid til spørsmål. Deltagerne får med seg brosjyrer om høysensitivitet, 10 vanlige stilte spørsmål om høysensitivitet, og ulike måter å være sensitiv på.

30

naturterapeuten • mars 2014

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

Faglig oppdateringskalender 14. – 18.mars 2014 Oppgradering i aromaterapi Kursleder: Gry Fosstvedt Arrangør: Norsk Aromaterapiskole/FSNAT, Oslo 21. – 22. mars 2014 NNHs landsmøte og fagseminarer, Oslo 21. – 25. mars 2014 Oppgradering i aromaterapi Kursleder: Gry Fosstvedt. Arrangør: Norsk Aromaterapiskole/FSNAT, Oslo 05. april 2014 Aromaterapiens dag 2014 Arrangør: FSNAT/NNHs faggruppe for naturmedisinsk aromaterapi, Oslo 05. – 06. april 2014 Vårseminaret 2014 Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin – FUB Håndverkeren – Oslo. OBS! 20 % rabatt for NNH – medlemmer. 11. april 2014 Jubileumsarrangement i Tønsberg Arrangør: NNHs jubileumskomité 08. – 11. mai 2014 RiEN Conference 2014 – The Brain. Funchal, Madeira (Portugal) 09. mai 2014 Jubileumsarrangement i Stjørdal Arrangør: NNHs jubileumskomité, Stjørdal 06. juni 2014 Jubileumsarrangement i Tromsø Arrangør: NNHs jubileumskomité, Tromsø 19. – 20. juni 2014 «Sjelens anatomi» med A. Jørgensen og H. Smith fra Institut for KST og kropsterapi Arrangør: Tilstedeværelset, Inderøy 04. – 06. juli 2014 2nd International Congress on aturopathic Medicine ICNM 2014. Paris – Frankrike 29. august 2014 Jubileumsarrangement i Bergen Arrangør: NNHs jubileumskomité 03. – 07. september 2014 4th Scandinavian TCM Congress Fjerritslev – Danmark 12. september 2014 Jubileumsarrangement i Bodø Arrangør: NNHs jubileumskomité 20. – 21. september 2014 Høstseminaret 2014 Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin – FUB, Håndverkeren – Oslo. OBS! 20 % rabatt for NNH – medlemmer. 24. – 26. oktober 2014 Nordisk naturmedisinsk fagkongress Sundvolden Hotel – Krokkleiva


a k t uelt

|

KURS Helbredi Akademiet holder kurs i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø Lær akupunktur 1–2–3! For mer informasjon se http://helbredi.no/ Gustav A. Heggelund: Tlf.: 917 20 707

Praksis vurderes solgt Godt innarbeidet med ulike terapier gjennom 28 år En god del utstyr kan følge med eller selges for seg selv. 4 behandlingsrom – et av dem utleid til massør. Passer godt for en eller to terapeuter. Sentralt i Elverums hovedgate, Storgt. 15, 2 etg. med heis. Hjemmeside: www.elverumnaturmedisin.no E-post: gunna-sv@online.no Mobil: 951 29 673 (kun kveld)

Her kan du markedsføre deg og ditt Tilstedeværelset tilbyr: kurs for ter apeuter

«SJELENS ANATOMI»

med A. Jørgensen og H. Smith fra Institut for KST og kropsterapi. www.kstinstituttet.dk Sund folkehøgskole, Inderøy 19. + 20. juni. Pris kr 3.500,- inkl lunsj. Medlem NNH: 3200. For terapeuter og andre interesserte

«SENTHES – Sense the stillness med hendenes berøring» – manuell berøringstilgang til stress og traume med J. Mikkelsen og J. Kongshaug www.senthes.dk Steinkjer 3.–4. + 6.–7. september + 29.–30. oktober + 1.–2. november (modul 1-4). Pris: kr 16.800,-. Medlem NNH: 16.200,-. Etterutdanningstilbud for erfarne terapeuter som jobber med hendene

TILSTEDEVÆRELSET, Inderøy KST, A.L.T., kurs • www.kranio-sakral.no • Tlf. 971 22 614

I n f o o g p å m e l d i n g www . k r a n i o - s ak r a l . n o

Kraniosakralterapi

Øreakupunktur

KranioSakrala Kliniken erbjuder

Klinikk Hellsaa Torill Flemmen Hellsaa Reg. Naturterapeut MNNH

Biodynamisk KranioSakralTerapi: • i varmbassäng i Halden • på bänk i Strömstad

Ledig lokale

Delfinterapi i Antalya/Turkiet: • 1750-1950 EUR/5 dagar • 3500-3900 EUR/10 dagar

• Øreakupunktur • Lysakupunktur • Otopati/Ørelysbehandling • Kostholdsveiledning • Matintoleransetester Eu BioTek

För info och tidsbokning ring: Helene Hagström +4798012863 / +46705148876

Anthon Walles Vei 36, 1337 Sandvika Tlf 90 66 68 51, torill@hellsaa.com www.klinikkhellsaa.com

Majorstuen Alternative Senter har ledige behandlingsrom

Naturmed. aromaterapi

Senteret ligger sentralt på Majorstuen med kort vei til offentlig kommunikasjon. Senteret består av flere behandlingsrom, fellesventerom, kjøkken og toalett, rimelig leie.

Kontakt Ketil Jørstad Telefon 970 27 933 ketil.jorstad@gmail.com

Til salgs

Majorstuen Alternative Senter

2 nye e-Lybra9 Bioresonansmaskiner

Jeanette Førland Reg. Naturmedisinsk aromaterapeut MNNH

Grunnet plassmangel er salgsprisen nå kun Kr 119.850,- . Ny pris pr maskin kr 130.000,Maskinen sendes fra Bergen, frakt og full terapeutopplæring er inkludert i salsprisen.

Stressreduksjon, avspenning, helseforebyggende: • Naturmedisinsk Aromaterapi • Svangerskapsmassasje • Triggerpunkt / klassisk massasje • Meridianmassasje • Cellulitt massasje

Les mer om e-Lybra: http://www.energioghelse.net Gry Dalen Mobil: 99493647, gry@energioghelse.net

Ole Vigsgate 19A, 0366 Oslo, Tlf.: 936 62 745 post@naturmedisinskaromaterapi.no http://www.naturmedisinskaromaterapi.no

naturterapeuten • mars 2014

31


a k t uelt

|

Unn i N o r db r enden , a l t e r na t i v.no

Betydelig lavere dødelighet med alternativ behandling De som får alternativ behandling koster samfunnet mindre og de lever lenger, ifølge en nederlandsk undersøkelse. Bruken øker over hele verden.

Det er heldigvis flere muligheter når man vil ta vare på helsa. Små eller store plager og sykdommer rammer de fleste og særlig ser vi en økning i livsstilssykdommer i vår del av verden. Allergi, astma, muskel- og skjelettplager, diabetes, overvekt og psykiske lidelser florerer. Mens noen sverger til legevitenskap og legemid-

32

naturterapeuten • mars 2014

ler, er det andre som søker utover det vanlige tilbudet til fastlegen og finner fram til alternativ legekunst og alternativ behandling. Det gjør man tydeligvis lurt i, hvis man er glad i livet. Sammenlignet med konvensjonell medisin viser det seg at alternative behandlingsmetoder gir gevinst også utover bedre helse. I tillegg til at man sparer samfunnet for store summer, kan det være livsforlengende. En omfattende nederlandsk undersøkelsen signert økonom Dr. Peter Kooreman og lege Dr. Erik W. Baars fra 2012 skulle i utgangspunktet se på kostnadseffektiviteten av

alternativ behandling sammenlignet med konvensjonell medisin. 150.000 personer fra et bredt utvalg av befolkningen deltok i studien. På bakgrunn av data fra helseforsikring med informasjon om helsekostnader fra bl.a fastlege, sykehus og legemidler, ble det gjort en gjennomgang av årene 2006-2009. For å danne seg et bilde ble opplysninger fra 1913 konvensjonelle fastleger sammenlignet med data fra 79 fastleger med utdanning i alternative behandlingsmetoder. Disse legene tilbød sine pasienter akupunktur, homeopati, og antroposofisk medisin.


Lønnsomt

Det viste seg at kostnadene for pasientene som fikk alternativ behandling var 7 % lavere sammenlignet med de som fikk alminnelig legebehandling. Dette beløper seg til 140 euro per pasient per år. De lavere kostnadene skyldes først og fremst færre sykehusopphold og færre reseptbelagte legemidler, ifølge rapporten. Andre tilsvarende undersøkelser bekrefter funnet av kostnadseffektivitet. Flere av disse er samlet i en amerikansk oversiktsstudie fra 2005 ved University of Arizona, «Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.» Denne gjennomgangen tyder på at alternativ behandling kan være lønnsomt sammenlignet med konvensjonell behandling for flere forhold: Akupunktur mot migrene, manuell terapi for nakkesmerter, spa behandling for Parkinsons, stressmestring for kreftpasienter som gjennomgår kjemoterapi, naturlige helseprodukter etter operasjon, kosttilskudd ved mage- og tarmkirurgi, biofeedback for pasienter med irritabel tarm syndrom og guidet visualisering, avspenningsterapi og kaliumrik diett for hjertepasienter.

Lavere dødelighet

Det viste seg også i den nederlandske undersøkelsen at pasienter som får hjelp med alternative behandlingsmetoder lever lenger. Deltagerne som fikk alternativ behandling hadde 3 % lavere dødelighet sammenlignet med de som fikk konvensjonell legebehandling. Forskerne kaller dette betydelig lavere dødelighet. Dette gjelder alle behandlingsmetodene som inngår i undersøkelsen, med noen små variasjoner innen de ulike tilbudene og tydeligst ved antroposofisk medisin. Det diskuteres om pasientene i undersøkelsen som fikk alternativ behandling i utgangspunktet var

sunnere og mer helsebevisste, men forskerne mener uansett at det er stor bredde i bakgrunnen til deltagerne som ble utvalgt til å delta.

sonell, omfattes likevel av begrepet alternativ behandling når det brukes metoder som i all vesentlighet anvendes utenfor helsetjenesten.

Mindre bivirkninger

WHO tar fordelene på alvor

En annen grunn til oppdagelsen av lavere dødelighet kan ha sammenheng med mindre bivirkninger og mer fornøyde pasienter. Alternativ behandling er kjent for å fungere både forebyggende og kurativt og er ofte forbundet med færre legemidler og operasjoner. Dette er spørsmål flere av de mange undersøkelsene som er gjort på alternativ behandling tar opp, men for å belyse bedre, behøves mer forskning.

Den nederlandske undersøkelsen om kostnadseffektivitet og lavere dødelighet inngår i denne rapporten. WHO påstår at det er så mange fordeler ved alternativ behandling at det må bli enda bedre tilgjengelig for alle mennesker i hele verden.

Referanser: •K ooreman og Erik W. Baars «Patients whose GP knows complementary medicine tend to have lower costs and live longer.» • P atricia M. Herman, Benjamin M. Craig, Opher Caspi, University of Arizona, Tucson, Arizona, USA. –«Is complementary and alternative medicine (CAM) cost-effective? A systematic review.»

Ulike behandlingsmetoder

I den nederlandske undersøkelsen inngår akupunktur, homeopati og antroposofisk medisin. Det er mange alternative behandlingsmetoder å velge blant for å ivareta helsen. Noen har røtter tilbake til Hippocrates, 460 år f.Kr, flere tusen år gamle østlige tradisjoner eller de springer ut fra folkemedisinen. Andre er nye metoder som bygger på gammel kunnskap eller de er utviklet av behandlere, leger og sykepleiere som i sitt møte med pasienter har kommet til kort med tilgjengelig medisin og dermed, gjennom erfaring har kommet fram til nye metoder som har vist effekt. Felles for alternative behandlingsmetoder er at de gjerne har som mål å stimulere selvhelbredende krefter, gjenopprette balansen i kroppen og styrke immunforsvaret, snarere enn primært å lindre symptomene på sykdommen. Alternativ behandling er i Lov om alternativ behandling definert på denne måten: Med alternativ behandling menes helserelatert behandling som utøves utenfor helsetjenesten, og som ikke utøves av autorisert helsepersonell. Behandling som utøves i helsetjenesten eller av autorisert helseper-

Artikkelen er gjengitt med tillatelse av alternativ.no

Følg med på nnh.no! Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på nettredaksjon@nnh.no

naturterapeuten • mars 2014

33


ANNONSE

SuperMagnesium gir sterkere og bedre effekt

Personer som driver regelmessig fysisk aktivitet og trening har behov for økt inntak av magnesium fordi mineralet skilles ut ved svette.

consilio.no

Økte prestasjoner Visste du at...

Magnesium er også nødvendig for at kroppen skal kunne produsere og omdanne karbohydrater til energi. SuperMagnesium er en ny generasjon magnesiumtilskudd som tas lettere og raskere opp i kroppen, og gir en bedre effekt enn tradisjonelle tilskudd på grunn av sin unike sammensetning. Mineraltilskuddet kombinerer tre magnesiumforbindelser, naturlige sporstoffer og vitamin B6 som øker celleopptaket av mineralet.

Mangel på magnesium gir mindre energi til musklene og dårligere utholdenhet?

Gr var atis e super Prø ve magn esiu m.no

Livets mineral Magnesium er involvert i over 300 viktige biologiske og fysio­ logiske reaksjoner i kroppen vår. Mineralet kan ikke dannes i krop­ pen, men må tilføres via mat og drikke. Riktig magnesiumnivå i kroppen gir:

Hvilken effekt har du av SuperMagnesium? Runar Haugan (50)

Jessica Sørensen (30)

Johannes Holm (35)

I utgangspunktet er jeg skeptisk til tilskudd, men SuperMagnesium virker! Jeg sover bedre etter trening, opplever ingen kramper og er merkbart mer opplagt dagen etter en tøff treningsøkt.

Som aktiv syklist og spinninginstruktør er det viktig at jeg yter maks. Etter jeg begynte med SuperMagnesium er krampene borte og treningen har blitt lettere og bedre.

SuperMagnesium har bidratt til at jeg kan øke treningsmengde i perioder hvor jeg trener mye, til for eksempel maraton eller triatlon. Restitusjonen går raskere og jeg har mer energi.

• Økt utholdenhet • Økt muskelstyrke • Raskere restitusjon • Mindre muskelkramper

Få tilsendt gratis vareprøve på www.supermagnesium.no. Du finner SuperMagnesium i helsekostbutikker over hele landet.

l av e r e d o s e r i n g

ø k t o p p ta k

bedre effekt

www.supermagnesium.no

Annonse trening 205x136.indd 2

13.04.12 12.32

KÅRET TIL BESTE PROBIOTIKA I NORGE VIRKER SPESIFIKT I FORHOLD TIL KONKRETE SYKDOMMER/PLAGER VI MARKEDSFØRER ALLE NDS VITAMINER, MINERALER OG URTER. VI HAR DR. BACH’S BLOMSTERREMEDIER LAGET ETTER DEN ORIGINALE PRODUKSJONSMETODE TIL DR. BACH I FORHOLDET 1 : 240.

www.eubiotek.net/Shop Tlf. 63 97 69 90


ANNONSE

Visste du at ... I år 2020 kan 1 million nordmenn være hørselshemmet? HØRSEL ER EVNEN TIL Å OPPFATTE LYD. Høresansen hos mennesket er knyttet til øret, og omfatter oppfattelsen av lyd, sansingen av lydbølger (trykkbølger), i luften/rommet rundt oss.

ENDELIG SLIPPER JEG PIPETONEN I ØRET MITT

På hyllen med kosttilskudd fant Lillema kuren mot pipetonen i øret sitt. - Tone har fjernet de høye pipetonene, nå hører jeg kun en mild sus, sier hun. Foto: Privat/New Nordic

J

eg kan huske nøyaktig når jeg fikk tinnitus. Datteren min og jeg var på vei til en langweekend i Budapest. Vi kjørte med buss, og på det tidspunktet var de første mindre mobiltelefonene kommet på markedet, og hadde skapt en stor kjøpetrang.

Støyen fortsatte

Jeg satt og lyttet til en lydbok, samtidig som signalene fra mobiltelefonene var høye, og de mobilene var varme på hele turen. Jeg gjetter at teknikken ikke var så velutviklet på det tidspunktet, og det var derfor det føltes som om hele bussen vibrerte, forteller Lillema. Da Lillema gikk av bussen etter den turen, fortsatte støyen i øret hennes. Hun fikk vite, at

det ikke var noe hun kunne gjøre, og hun måtte derfor forsøke å leve med sine hørselsproblemer. Men via jobben sin som telefonselger fikk hun høre om kosttilskuddet tone.

Prøvde å kutte ut

Jeg har tatt tablettene i syv år nå, men det var egentlig først da jeg ble pensjonert, at jeg innså at de hjalp. Da jeg ble pensjonert, ble inntekten lavere, og jeg måtte se om det var noe jeg kunne unnvære i hverdagen min. Jeg valgte å kutte ut tone tablettene, forteller Lillema og fortsetter: Etter 2 uker kom den pipelyden tilbake – og det var forferdelig. Jeg kjøpte tone igjen og har siden fortsatt å ta dem.

Fortsatt suselyd

Lillema’s hørsel er blitt dårligere på grunn av tinnitusen, så hun kan ikke lenger nyte stillheten. Tone har ikke fjernet suselyden, men jeg slipper den vonde pipetonen, og det er jeg takknemlig for, sier hun.

Hørselshemming kan ramme alle

Det er viktig å ta vare på hørselen. Faktisk er 700 000 nordmenn hørselshemmet, i 2020 kan 1 million være det. Tone inneholder urter (bokhvete, humle, blåbær og galanga) og vitaminer/mineraler som har en sirkulasjonsøkende effekt på de små kapillærene i øret. tone kan derfor være verdt et forsøk mot øresus og hørselsplager som skyldes redusert sirkulasjon i det indre øret.

Bokhvete knekker kolesterolkurven

Bokhvete kan halvere opptaket av kolesterol, sier amerikanske forskere, som også har funnet ut hvorfor. Kolesterol tas opp i tarmen, men bokhvete inneholder et bestemt protein som hindrer at de cellene som sitter i tarmveggen, kan ta opp kolesterolet, og dermed blir kolesterolet utstøtt av kroppen.

Faktisk kan bokhveteproteinet redusere opptaket av kolesterol med 47 %. Og for høyt kolesterol kan som kjent føre til hjerteog karsykdommer. Tone inneholder bokhvete ekstrakt som tilsvarer 2000 mg tørkede blader! Tone inneholder også humle, blåbær, galanga og vitaminer som har en sirkulasjonsøkende effekt på de små kapillærene i øret. tone kan derfor være verdt et forsøk mot øresus og hørselsplager som skyldes redusert sirkulasjon i det indre øret. Fås kjøpt i din helsekostbutikk og på www.newnordic.no


B-blad • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

Offentlig godkjent utdanning i biopati Biopati er et helhetlig analyse- og behandlingssystem innen naturmedisin. Basert på kunnskap fra tradisjonell naturmedisin, orientalsk- og vestlig medisin, kombinerer biopati det beste fra flere forskjellige medisinske systemer. Biopati er godkjent som fagskoleutdanning, på deltid over 4 år. Undervisningen legger vekt på praktisk trening, og foregår som en kombinasjon av nettstudie og jevnlige samlinger i Asker. Utdanningen inneholder alt du trenger for å kunne bli medlem av NNH, og registrert terapeut i Brønnøysundregisteret. Hvis du er utdannet terapeut kan det også være mulig å ta enkeltfag i biopati. Våre andre tilbud innen naturmedisin: • Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) • Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) • Soneterapi (2 år deltid klasserom) Vi har også mange andre tilbud, blant annet grunnmedisin, klinikkdrift ernæringsterapi, optimal trening og ernæring og kostholdsveileder. Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. www.tunmed.no telefon 33 61 10 90

post@tunmed.no

Nyttige bøker og plansjer for naturterapeuter til salgs i NNHs nettbutikk www.mamut.net/nnh/

Zoner for hjernen

Zoner for bryst og hode

Zoner for indre organer, bekken og hode

Zoner for armer og bein

1. Sinus sagittalis superior 2. Cortex cerebri 3. Cerebrum 4. Det limbiske system 5. Corpus callosum 6. Thalamus 7. Hypothalamus 8. Hypofyse 9. Pons 10. Cerebellum 11. Epifyse 12. Tonsiller 13. Medulla oblongata 14. Medulla spinalis

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (18/3-80) 4/12-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-08

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 10/8-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-09

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles.Ersdal (1/11-78) 4/6-90 Digitalisert: Terje Varpe 17/1-2006

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 16//9-89

Digitalisert: Terje Varpe 18/3-09

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 01 2014  

Naturterapeuten 01 2014  

Advertisement