__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

TIDSSKRIFT FOR NATURMEDISIN

Brukere av alternativ behandling – VET DE HVA DE GJØR?

BORRELIA; DEL 1:

Historien om en MIKROBE

Nr. 1/2013 – 19. årgang. Løssalg kr. 75,-

www.nnh.no N

O

Biopater på studietur til Baden-Baden

N


Rene eteriske oljer av beste kvalitet 100% Naturlig

Nettbutikkk for helse og velvĂŚre


INNHOLD

|

NATURTERAPEUTEN NR. 1 – 2013

Borrelia; en sykdom som forandrer verden

Brukere av alternativ behandling – vet de hva de gjør?

• Side 20–21

Om sannhetens pris og vitenskapens sjel • Side 7

• Side 24–25

•• Er det sant at vi ikke liker å bli lurt?�������������������������������   5 •• Alternativ medisin blir teke seriøst innan EU ���������������   6 •• Om sannhetens pris og vitenskapens sjel �������������������  7 •• Naturmedisinsk Fagkongress 2013������������������������������   9 •• Idrett og kosthold ������������������������������������������������������������� 10 •• Ja takk, til et variert helsetilbud��������������������������������������14 •• Faglig oppdateringskalender ������������������������������������������ 15 •• Kjenslemessige låsingar er problem kring homøopati� 16 •• Borrelia: en sykdom forandrer verden��������������������������� 20 •• Inspirerende kurs for alle terapeuter����������������������������� 22 •• Brukere av alternativ behandling – vet de hva de gjør?�� 24 •• Leserinnlegg i lokalavisen����������������������������������������������� 27 •• Sensitivitet som ressurs ������������������������������������������������������� 28 •• Sammensatte eteriske oljer ������������������������������������������� 30 •• Til minne om Elsa Hoff Meyer������������������������������������������31 •• Biopater på studietur til Baden-Baden ������������������������� 32

Utgiver

Artikler & tips

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Skippergata 9, 0152 OSLO Tlf. 22 33 32 20. E-post: post@nnh.no Kontortid: Tirs., ons. og tors. kl. 11.00–16.00 NNHs nettsider: www.nnh.no

Artikler, bilder, tips og andre henvendelser sendes elektronisk til redaksjon@nnh.no. Redaksjonen tar forbehold om redigering og nedkorting av artikler og stoff som publiseres. Meninger som ytres i bladet representerer ikke nødvendigvis NNH’s syn Til alle artikler bør det foreligge foto/ illustrasjoner eller henvisning til hvor slikt kan hentes i høyoppløselig format. Alternativt kan bilder/illustrasjoner sendes pr. post til formgiver Ingund Svendsen, Saudagaten 18, 4012 Stavanger.

Redaksjon • Redaktør Helen T. Holm, Gjøvik Mobil : 993 44 388 E-post: redaksjon@nnh.no • Gunnar Johan Helliesen, Stavanger Telefon 52 98 25 23 • Ragnhild Marie Næss,Tønsberg Telefon 33 32 64 06/ 997 07 537 • Trine Sveia, Drammen Telefon 911 84 181 • Nettredaktør Svein Johannessen, Bergen E-post: nettredaksjon@nnh.no

Annonser Maria Hauge. Mobil : 990 28 416 E-post: annonse@nnh.no

Formgiving: Typografisk design. Tlf. 480 55 068. E-post: ingund@typografisk-design.no Utgivelser: 4 ganger pr. år. Opplag: Ca. 3.000 Trykk: Gunnarshaug trykkeri Forsidefoto: INGRAM


N

O

N Om NNH

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon® Styret

Vedtekter

Faggrupper

Fagartikler

Terapier

Bli medlem

Nyttige lenker

Vi ivaretar dine verdier ➠ Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) arbeider for deg for at

du skal få best

mulige vilkår i ditt arbeid som naturterapeut

➠ NNH jobber fagpolitisk og er din

høringsinstans ovenfor styresmaktene.

➠ Vi ivaretar dine rettigheter og arbeider kontinuerlig med å tilby deg gode medlemsfordeler

➠ NNH er en naturmedisinsk hovedorganisasjon som både fremmer en felles identitet nedfelt i vårt Utdanningsdokument, og samtidig tar vare på faglige særidentiteter gjennom våre faggrupper.

➠ NNH har bred internasjonal kontakt gjennom medlemskap i flere internasjonale naturmedisinske organisasjoner.

➠ NNH fremmer faglig kompetanseheving ved kvalitetssikring av studieplaner fra mange skoler/undervisningsinstitusjoner. krif

t fo r

nat

urm

edis

tids

in

krif

t fo r

nat

urm

Fedon vil

edis

nye ret for ma ningslinj er rkedsf øring folke altern aksjonen for ativ me disin - nÅ 

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

Behan dlings reaksj og heli onar ngspro gnose nr. 4/200

7 - 12. årgan

g - Løssa

lg kr.

50,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

tids

in

Trenger med naturterapsaeumatenrbeeide – ikkehelsevesen sykeve sen

krif

t fo r

nat

urm

edis

in

Progra landsm m nnHs øte

forsk på alt ning behandernativ ling  iris an og ny alyse ttever di 

Miljøkr

iger tre

Altern kkplaster på landsmøtet: bransjeativbli tøffe n må re! Laila Då

vøy KrF

Po : altern litiske men ativ be handliinger om ng nr. 1/200

Elektr – et helomagnetiske seprob felt lem? Enighe gjør osst og felles må sterke l re! NAFKAM en logoby bare gger?

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

63,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten N

O

N

Nr. 2/200

8 - 13. årgan

g - Løssa

lg kr.

65,-

www.

nnh.n

o/natu

rterap

euten O

Ansi avslørtktsdiagnose e gravi ditet

N

tids

N

NNHs medlemsblad “Naturterapeuten”.

Meld deg inn i NNH i dag. Du finner mer informasjon på www.nnh.no


LEDER

|

HELEN T. HOLM, REDAK TØR

Er det sant at vi ikke liker å bli lurt? A

Helen T. Holm Redaktør Naturterapeuten

Visste du at det var ambassadøren Jean Nicot som brakte frø av tobakksplanten til Frankrike og at det var botanikeren Carl von Linné som fant på navnet Nikotiana? Slik gikk det til at det bioaktive alkaloidet i planten fikk navnet nikotin.

Neste utgave Kommer i juni 2013 Deadline for redaksjonelle innlegg og annonser er 10. mai. Ta kontakt med: redaksjon@nnh.no annonse@nnh.no

rtsnavnet tabacum mener man er den opprinnelige betegnelsen på pipe, som ble brukt til å røyke bladene. Trolig har tobakksplanten vært brukt som medisinplante i Syd- og MellomAmerika så langt tilbake som 6000 år før Kristus. Francis Drake brakte indianske piper fra Amerika til England i 1586. Sir Walter Raleigh introduserte røyking ved det engelske hoff, slik at røyking ble en «nødvendighet» for en gentleman på 17-hundretallet. Newton, Swift, Milton, Keats og Dickens var ivrige røykere. Tobakksreklamen tviholdt på det moteriktige bildet av røyking inn i 1960-årene. I USA het det i reklamen at «røyking er sosialt akseptabelt og ønskelig, mandig, og en nødvendig del av et fullverdig liv». Men motstanden mot bruk av tobakk i form av røyking, tygging og snusing har vært aktiv. Kong James den første hevdet at dette er: «a custom loathsome to the eye, hateful to the nose, harmful to the brain and dangerous to the lungs». Det har ikke manglet advarsler opp gjennom tidene. Likevel øker antall røykere på verdensbasis og vil trolig fortsatt øke fra dagens 1,1 milliarder til 1,6 milliarder i 2025. Nikotin er kjemisk sett en meget sterk nervegift som planten bruker for å beskytte seg mot å bli spist av dyr og insekter. Hos Nicotinia Sylvestris dannes et hormon, jasmon, når planten skades, og dette medfører økt produksjonen av nikotin. For en voksen person er 60 mg en dødelig dose, det betyr at en dråpe tilsvarende 0,15 ml er mer enn nok til å ta livet av to mennesker. En vanlig sigarett inneholder ca 8–10 mg nikotin, men mesteparten omdannes ved høy temperatur. 20 sigaretter vi normalt gi røykeren 20–40 mg nikotin. Det er påvist mer enn 4500 ulike forbindelser i sigarettrøyk. Ett av dem er

benz(@)pyrene (B@P) som kan binde seg til DNA og er en kjent kreftfremkaller. Tobakk inneholder bly som har en halveringstid på 22 år og går over til polonium som sender ut @-stråling og har en halveringstid på 138 dager. Flimmerhårene frakter partikler som følger med innåndingen til bestemte steder i bronkiene. Disse utsettes for stråling som kan medføre utvikling av kreft. Og slik kunne jeg fortsette å nevne en lang, lang rekke av tobakkens skadevirkninger, men jeg velger å avslutte med at i land hvor data er tilgjengelige, er sigarettrøyking den viktigste årsak til brann. Det kan lages sigaretter som er mindre brannfarlige, men tobakksindustrien har ikke villet slippe dem ut på markedet. Aftenposten skrev i 24.02.2004 at bedrifter sparer ca 30 000 kr for hver ansatt som slutter å røyke. Flere dødsfall er knyttet til nikotin enn til alle narkotiske stoffer til sammen, i følge Arvid Mostad, forfatter av boken «Alt er kjemi, men kjemi er ikke alt». Han avlutter sitt kapittel om nikotin med å sitere den franske poeten Michel de Montaigne: «Mennesket dør vanligvis ikke, de begår selvmord!» Og hvorfor skriver jeg dette nå, når røyking for lengst er dømt helseskadelig og sykdomsfremkallende? Jeg skriver det som et apropos til innholdet i boka «Folkefiender» som et eksempel på hvordan en behagelig nåtidsvane kan medføre varige langtidsskader og på reklamens makt mot fornuftens. Nikotinets historie viser også med hvilken kynisme en industri er villig til å verve nye brukere til tross for påviste skadevirkninger. Parabener og silkosaner kan føyes til,- «Because we deserve it» og «Natusan elsker hud». Forstå det den som kan. redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • mars 2013

5


A K T UELT

|

JOHN PETTER LINDELAND, LEIAR NNH

Alternativ medisin blir teke  SERIØST INNAN EU Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) var, saman med vår nordiske samarbeidspartner Nordisk Samarbeidskomité for Komplementær- og alternativ medisin, deltakar ved EUs Cambrella’s Final Conference den 29. november i Brussel. ■ Cambrella involverar eit konsorti-

um av 16 akademiske forskingsinstitusjonar frå 12 europeiske land. Prosjektet er fylgt opp av eit rådgjevande organ av 12 organisasjonar som representerar ulike interessegrupper innan feltet alternativ medisin.

Ulike reguleringstradisjonar

Utgangspunktet for prosjektet frå EU si side, er at ein reknar med at om lag 150 millionar menneske i Europa brukar alternativ medisin årleg. Med ulike reguleringstradisjonar, er det av stor verdi å få ei oversikt som kan danna grunnlag for tilrådingar når det gjeld framtidig forsking og andre tiltak som kan sikra pasienttryggleiken og forbrukarrettar. Målet for Cambrella er å leggja til rette for eit berekraftig forskingssamarbeid av høg kvalitet, der eit koordinerande nettverk mellom ulike interessegrupper, finansieringskjelder og terapeutar er eit av virkemidla. Strategien på lengre sikt er å få institusjonalisert arbeidet innan EU sine helsepolitiske organ.

Noreg sterkt representert

Forutan NNHs John Petter Lindeland og Turid Jacobsen, var Noreg elles sterkt representert ved konferansen. Professor Jarle Har du tips Aarbakke, rektor ved om pasientkasus? Universitetet i Tromsø, GÅ INN Klikk herPÅ WWW.NNH.NO Har

Her kan logoen til Registeret for eksepsjonelle sykdomsforløp plasserast.

6

og tidlegare leiar for den fyrste offentlege utgreiinga om alternativ

naturterapeuten • mars 2013

NSK-deltakarane i Brussel.

medisin i Noreg, sa i sin opningstale at kritikarar av alternativ medisin må innsjå at denne medisinske tradisjonen er komen for å bli. Vegen framover er å auka kunnskapen om feltet og skapa gode rammevilkår for integrering og samarbeid til beste for befolkninga. Han nemnte også NRK-programmet Folkeopplysninga som eit døme på kva som ikkje er ei god tilnærming til feltet. Professor Vinjar Fønnebø, dagleg leiar ved NAFKAM i Tromsø, har vore og er ein sentral aktør i prosjektet. Fønnebø har leia NAFKAM sitt bidrag i prosjektet: Rettsleg status og regulering – jfr. pressemeldinga frå NAFKAM.

Brukar/pasientperspektivet

Journalist Kurt Langbein frå Austerrike, fortalde om sine erfaringar som kreftpasient og sitt møte med både skulemedisin og naturmedisin/alternativ behandling. Han poengterte

at han var ein ressursrik pasient med god kontakt innan begge leirer og hadde difor betre grunnlag for å undersøkja og velja behandlingsstrategiar. Han gjekk systematisk til verks, som den «gravejournalisten» han er. Trass i dette, fekk han mange ulike svar som gav både angst og utryggleik. Det var ein tendens til at svara i ein viss grad var styrt av at ein ville skjula informasjon om biverknadar. Samstundes var han oppteken av at prognoser om sjukdomen ikkje skulle ta bort vona, sjølv om statistikken kunne fortelja noko anna. Det vil alltid finnast døme på positive individuelle helingsprosessar som trassar den negative statistikken. Vona kan hjelpa på angsten, og angsten var noko han opplevde som det verste ved det å få ein alvorleg sjukdom. For meir informasjon om andre foredragshaldarar og Cambrella, finn ein ved å gå inn på http://www. cambrella.eu/


BOK

|

HELEN T. HOLM, REDAK TØR

FOLKEFIENDER, Paradigmeskifte forlag:

Om sannhetens pris og vitenskapens sjel

Jeg vokste opp i en tid da vi hadde familiedoktor, – det er ikke riktig 100 år siden enda, men synes å tilhøre en fjern fortid. «Onkel Jens» kom hjem til oss og hjalp til ved øreverk så vel som ved hemorroider, han hadde vår fulle tillit og ingen tvilte på at reseptene var korrekte og nødvendige. ■ Det var før bivirkningene var in-

trodusert i vår bevissthet. Skuffelsen var riktignok stor da en kjær onkel døde av en uoppdaget kreftsvulst i magen, men å betvile «onkel Jens» kom ikke på tale. I studietiden var vi alle klar over stridighetene som utspilte seg mellom enkelte professorer og prestisjekampene som ble ført, men vi tok ikke dette på alvor. Jeg tror mer det ble betraktet som artigheter blant litt sære folk. Folkefiender er en skarp og kraftig medisin mot illusjoner om vilkårene for vitenskapelig redelighet. Den inneholder alarmerende informasjon om tilstanden i noen av vitenskapens leire. Boka forteller historien om Andrew Wakefield (vaksiner og autisme), Árpád Pusztai (genmodifiserte organismer) og Olle Johansson (stråling), deres forskning og deres kamp mot det etablerte. Trond Skaftnesmo har lagt ned et imponerende arbeide når det gjelder å dokumentere saksgangen og hendelsesforløpet i deres historier, noe og gjør dette til spennende lesning. Vitenskapen lever ikke i en egen verden men i samspill med industri, kapital og politiske interesser. I frykt for at folkeflertallet skal opponere mot etablerte systemer går politikere langt for å kvele informasjon som kan svekke tilliten til systemet. Denne boka dreier seg ikke bare om tiltroen til vitenskapen, men i den store sammenhengen setter problemstillinge-

ne markerte spørsmålstegn ved selve den idé at vårt samfunn er basert på demokrati. Kunnskap er nødvendig basis for å kunne treffe velfunderte valg. Løgn og fortielser undergraver således den grunnstein vi liker å tro at vårt samfunn er tuftet på. «Sannhetens og frihetens farligste fiender iblant oss, er den kompakte majoritet.» skrev Henrik Ibsens i sitt drama En Folkefiende. Og hva annet bygger demokratiet på enn idéen om flertallets rett?

’’

brukt ved høringer og utredninger om risikomomenter ved EMF.

Árpád Pusztai

A. Pusztai ble født i Ungarn i 1930. Han er utdannet biokjemiker og arbeidet som forsker inntil den mislykkede ungarske oppstanden i 1956. Han rømte over til Østerrike og flyttet kort tid etter til Storbritannia, der han gjennomførte sin doktorgrad i biokjemi. Fra 1963 til 1999 arbeidet han ved The Rowett Research Institute i Aberdeen, Skottland. Han er en av verdens fremste eksperter på lektiner, en gruppe proteiner som finnes i en rekke av våre vanlige matvarer, som f.eks. hvete. En viktig oppgave for lektinene i planter er å beskytte dem mot insekter. Pusztai har publisert 270 artikler og tre bøker innenfor dette feltet.

Vitenskapen lever

ikke i en egen verden men i samspill med industri, kapital og politiske interesser.

Olle Johansson

Andrew Wakefield

Olle Johansson er født i 1953. Han er «Associate professor» og leder for The Experimental Dermatology Unit ved Department of Neuroscience, Karolinska Institutet, Stockholm. Tidligere professor ved The Royal Institute of Technology, Stockholm. Hans sentrale fagfelt er cellebiologi, histologi og nevrobiologi. Gjennom tre tiår har han forsket på risikomomenter ved ikke-ioniserende stråling [EMF = elektromagnetiske felter]. Johansson har publisert over 500 artikler om dette, og deltatt som invitert taler på mer enn 300 konferanser og symposia. Han har også vært mye

A. Wakefield er født 1957. Han fullførte sin medisinske utdannelse ved St. Mary’s Hospital, University of London i 1981 og spesialiserte seg i gastroenterologisk [mage-tarm] kirurgi. Fellow of the Royal College of Surgeons (FRCS) i 1985. Året etter ble han tildelt et Wellcome Trust Travelling Fellowship for å studere tynntarm-transplantasjoner i Toronto, Canada. Fellow of the Royal College of Pathologists (FRCPath), 2001. Pr 2007 hadde han publisert 137 originale forskningsartikler. redaksjon@nnh.no

naturterapeuten • mars 2013

7


Viril 61-åring søker partnere Siden du gløder for alternativ medisin får du fire nummer av «Homøopatisk Tidsskrift, HT» og fullt medlemskap for bare kr 200,- det første året. Vanlig pris fra og med 2013 kr 300,-. Ingen forpliktelser. Interesserte kan ta kontakt med Norges eldste og eneste pasientforening innen alternativ medisin, Norsk Homøopatisk Pasientforening, NHPF på post@nhpf.no, postboks 412, 7404 Trondheim eller telefon 48 36 92 19.

Naturterapiskolen Nord Når du ønsker å endre ditt eget liv og samtidig gjøre noe bra for andre, finner du mange muligheter hos oss. Opptak av nye elever til skolestart høsten 2013 foregår nå:

Velkommen til ny nettbutikk med urteprodukter: Tørket, tinkturer, pulver, tang m.m.

www.norurt.no InnerLife

Spirituell Terapeut og Coachutdanning

Naturmedisinsk aromaterapi Medisinske grunnstudier Genuin homøopati For kortere kurs har vi hele året ulike tilbud.

VELKOMMEN TIL ET NORDNORSK SKOLETILBUD!

www.naturterapiskolen.no Tlf. 992 75 668 Hjelp allergikere til å bli kvitt sine plager med Bicom bioresonansterapi Du får tilgang til en vel utprøvd behandlingsform med meget gode resultater, og takknemlige klienter! Vi hjelper deg med å komme i gang, og fortsettelse av din virksomhet! Vi skaffer utstyret, har service, utdanning, støtte, sammenkomster, møter m.m. Les mer på vår hjemmeside. Hjertelig velkommen!

Energipsykologi, Intuisjon Drømmer, Mindfullness Be om fagplan 2013 InnerLife@aruna.no

www.aruna.no

Bicom-Norden +46 225 23043 • mail@bicom-norden.se www.bicom-norden.se


A K T UELT

|

FAGKONGRESSEN 2013 Vi har igjen gleden av å invitere til den årlige naturmedisinske fagkongressen 25. - 27. oktober 2013 på Sundvolden hotell. Som i fjor er det NNH, NFHM, NHL og KongressPartner AS som er arrangører.

■ Programkomitéen er i full sving

M

EO

En fin start på helgen er fingerlunsj blant utstillerne. På den måten kan alle bli litt kjent i uformelle omgivelser. Vi skal ha et like bredt spekter med utstillere i år, og mange av de trofaste leverandørene har allerede meldt seg på. Helgen vil, i tillegg til gode foredrag og engasjerende foredragsholdere, by på den godt likte «bli kjent aktiviteten» fredag ettermiddag, med god tid til samtaler før middag fredag kveld. Lørdag kveld skal vi nyte god middag med deilig drikke og godt fellesskap i rolige omgivelser. Til slutt har vi gleden av å informere om at hovedsponsor i 2013 er Immitec Norge! De har vært hovedsponsor i

flere år tidligere, da under navnet Care Direct. Med en hovedsponsor på plass, kan vi også i år tilby studentdeltakelse til en svært redusert pris lørdag 26. oktober. Vi håper selvsagt dette fører til at mange flere har mulighet til å delta også denne gangen. I tillegg vil vi friste med et relativt stort økonomisk avslag ved påmelding innen en viss dato. Følg med på www.kongresspartner. no, www.nnh.no og vår Facebookgruppe. Del gjerne informasjonen vi legger ut med dine venner! På den måten får vi spredt informasjon til alle som kan være interessert. Vi ønsker dere alle velkommen – hilsen oss alle i komitéen!

PAT E R S L A N

DS FO RBUND

NORSKE H O

med planlegging av foredrag og sosiale aktiviteter og håper innholdet vil fenge mange av dere! Underveis vil vi sende ut informasjon om temaer og foredragsholdere pr. epost. Mottar du vanligvis ikke epost om denne kongressen, send din epostadresse til: christin@kongresspartner. no og vi setter deg opp på mottakerlisten. Vi skal selvsagt også denne gangen komme opp med foredragsholdere som er kunnskapsrike og fengende slik at budskapet blir lett å fordøye. Programkomitéen har allerede tre foredragsholdere på plass. Gled dere!!

N

O

N

1930

naturterapeuten • mars 2013

9


A K T UELT

|

Nyere studier viser at idrettsutøvere presterer like godt eller bedre etter at de har tilpasset seg fettforbrenningen.

IDRETT OG KOSTHOLD Omlag femti mennesker møtte opp på Tunsberg Medisinske Skole for å høre professor Stephen D. Phinney forelese om karbohydratfattig kosthold.

Phinney er mannen som for som for ti år siden måtte forlate universitetet i Davis, California, med begrunnelsen «Legestudenter trenger da ikke lære noe om ernæring!». Han er en av verdens fremste innen idrettskosthold, og selv om Phinney er tydelig i sin sak når det gjelder karbohydrater og helse, viste han også en ydmykhet over at vi selvsagt alle er ulike. Noen tåler mer karbohydrater enn andre, og blant annet vil stor fysisk aktivitet gi større toleranse. Phinney liker å betrakte personer som må begrense karbohydratinntaket som «karbohydratinto-

10

naturterapeuten • mars 2013

lerante». Selv har han lang erfaring med dette kostholdet og egen helse.

Karbohydrater og trening

Det har ofte vært sagt at en idrettsutøver ikke kan prestere godt uten mye karbohydrater i kosten. Bakgrunnen for dette har vært studier av kort varighet (≤14dg) og/eller med høyproteindiett. Dersom man legger om til et karbohydratfattig kosthold, må man regne med dårligere prestasjoner i minst 2-3 uker. Blant annet skyldes dette at kroppen har store mengder enzymer som deltar i energiomsetningen, og det er for-

skjellige enzymsystemer som bryter ned henholdsvis karbohydrater og fett. Kroppen må omstille sin egen enzymproduksjon. Phinney viser til erfaringer professor Vilhjalmur Stephansson har gjort. Tidlig på 1900-tallet oppholdt han seg mye sammen med inuittene i Nord-Amerika. Han hevdet at det tok 2-3 uker på inuittkost før han følte seg fysisk sterk. Inuittenes kost består nesten utelukket av animalsk føde som fisk, kjøtt, beinmarg, innmat og kraft. Phinney viste også til nyere studier (også egne), som har vist at idrettsutøvere presterer like godt eller bedre


Risiko for jernmangel hos norske barn

karbohydrater vil ha vanskelig for å utnytte fettet i musklene og dermed raskere «gå tomme».

etter at de har tilpasset seg fettforbrenningen. Glykogenlagrene i musklene blir mindre, men de tømmes også mer langsomt under trening fordi det i musklene også finnes intramuskulært fett som kroppen vil bruke. Idrettsutøvere som spiser store mengder karbohydrater vil ha vanskelig for å utnytte fettet i musklene og dermed raskere «gå tomme». Hos en idrettsutøver på høyfettkosthold vil hjernen næres av ketoner og det blir lettere å holde hodet klart selv på slutten av intense økter. Ketoner er nedbrytningsprodukter av fettsyrer, de er vannløselige og en rask tilgjengelig energikilde.

Mettet fett

Karbohydratintoleranse

Phinney ønsker å omtale mennesker med metabolsk syndrom og diabetes som «karbohydratintolerante». Han mener at det for hver enkelt vil være en optimal «ketogen sone», et nivå av ketoner i blodet som for hver enkelt er optimal. I Statene jobbes det med

utvikling av et måleapparat som kan måle dette nivået i luften vi puster ut. Phinney har gjort studier av pasienter med metabolsk syndrom og sett en svært positiv utvikling av blodlipider og betennelses-biomarkører. Han understreker at helsepersonell fortsatt betrakter ernæringsfremkalt ketose som ketoacidose. Dette er to vidt forskjellige tilstander. Ketoacidose er en livstruende tilstand hvor blodsukkeret blir altfor høyt grunnet lite insulin, noe som fører til opphopning av ketoner og syrer; en tilstand som oftest rammer de med diabetes type 1. Ernæringsfremkalt ketose er en tilstand hvor karbohydratinntaket er begrenset, da vil leveren omdanne fettsyrer til ketoner som blant annet kan gi energi til hjernen.

Tidligere studier har vist at en av ti norske 1-2 åringer har jernmangel. Jernbehovet er stort hos små barn, og barn har spesielt høy risiko for å få jernmangel fram til de er ca. 2 år. - Når vi vet at jernberiket grøt er en viktig kilde til jern hos norske spedbarn, er vi urolige for hva jernstatus er hos norske barn i dag, sier Jenny van Odijk, ernæringsfysiolog hos Nestlé. Barn over ett års alder anbefales å spise 8 mg jern pr dag, noe som er 6 ganger mer pr kg kroppsvekt sammenliknet med en voksen mann. Jern lagres i kroppen, så mindre variasjoner i jernlagret spiller ikke noen større rolle. Men om barnet har et lavt jerninntak over en lengre periode kommer jernlagrene i kroppen til å synke, noe som kan føre til jernmangel. Jernmangel kan påvirke mental og motorisk utvikling. Å forebygge jernmangel med informasjon er derfor en viktig oppgave for helsestasjonene og for barnematprodusentene.

Nyttige tips

Noe man skal være oppmerksom på når man går over til et fettkosthold er at de reduserte insulinnivåene gjør at nyrene skiller ut mer salt. Det kan være gunstig i en periode å benytte litt ekstra salt i maten og gjerne tilskudd av magnesium, ellers kan man plages av muskelkramper. En annen fallgruve er å spise for store mengder protein og for lite fett. I tillegg er det viktig å spise riktig fett, mettet og enumettet fett, og fett som ikke er sterkt bearbeidet. Unngå store mengder flerumettede fettsyrer fra soya, solsikke og mais. Sistnevnte inneholder svært store mengder omega-6-fettsyrer og vil forstyrre balansen omega-6/omega-3. For enkelt å ta rede på hva du faktisk konsumerer bruk www.diett.no (gratis). Husk: Spis med god samvittighet! ragnhild@holddegfrisk.no

O

Det viser seg at vi har med en sau i ulveklær å gjøre. Høye nivåer mettet fett i blodbanen gir økt risiko for hjerteinfarkt. Hva skjer når man spiser mye mettet fett? Jo, nivået av mettet fett i blodet går ned. Når vi derimot inntar mer karbohydrater enn vi trenger, så vil disse omdannes i leveren hovedsaklig til mettet fett og transporteres ut til lagring i fettvev. Phinney mener at en stor del av fettet i kosten bør være mettet og enumettet. Mettet fett har god holdbarhet. I kroppen er de mettede fettsyrene en svært viktig kilde til fosfolipider som er en hovedbestanddel i cellemembranene. God funksjon i cellemembranene er særdeles viktig.

Pressemelding, 8.november 2012: Endrede forbruksmønstre gir økt risiko for jernmangel hos norske barn. Norske spedbarn spiser mer frukt og mindre grøt enn for bare få år siden.

N

’’

Idrettsutøvere som spiser store mengder

N

Tenkjer du på å studera NATURMEDISIN? Sjekk vår skuleliste på www.nnh.no Utdanning – Studietilbud/ Utdanning

naturterapeuten • mars 2013

11


A K T UELT

|

Ja til tyggis, nei til tranebær AFTENPOSTEN 28.12.2012: EU`s vitenskapelige komité for matsikkerhet har avvist bruken av flere tusen påstander om helsebringende effekter av matvarer. Det er for eksempel ikke lov å merke forpakningen av svisker med påstand om at de er bra for fordøyelsen, heller ikke kan tranebærekstrakt tillegges å motvirke infeksjon i urinveiene. Derimot kan man opplyse forbrukere om at: «Vitamin A bidrar til å opprettholde normalt syn.», Jern bidrar til normal transport av oksygen i kroppen», «Melk inneholder kalsium som bidrar til å bygge og bevare sterke ben.», «Kalsium er nødvendig for at barns bein skal vokse og utvikles normalt» og det samme gjelder for essensielle fettsyrer, proteiner og vitamin D. Det kan også hevdes at Tyggegummi tilsatt 100 % xylitol har vist å redusere plakk på tenner. Høyt nivå av plakk er en risikofaktor for utvikling av karies hos barn». Denne virkningen oppnås på betingelse av at tyggegummien tygges minst tre ganger pr dag, etter et måltid. Vita hjertegod´ har fått godkjent utsagnet: «Reduserer kolesterolet med 10 % på 3 – 4 uker». Solaray Vitamin D har fått godkjent: «God benbygning». Axellus: Mølers Dobbel: «Vitamin D bidrar til et sterkt immunforsvar og sterk benbygning. Omega 3 fettsyrer har en dokumentert positiv effekt på hjerte, kretsløp, hjerne og syn», er godkjent. Mens Nature`s Sunshine Vitamin D3 ikke fikk godkjent: «Styrker immunforsvar og benstruktur. Vitamin D er spesielt viktig for kroppens opptak og omsetning av kalsium og spiller derfor en viktig rolle for benbygning og tenner». Eksempel på tilpasning: Trippel Magnsium; godt for hjertet, godt for muskler, ved leggkramper blir til «Magnesium bidrar til normal muskelfunksjon, Magnesium bidrar til å redusere tretthet og utmattelse og Magnesium bidrar til å opprettholde normale knokler.» i henhold til VG 13.01.2013.

12

naturterapeuten • mars 2013 2013

OBS OBS OBS

NY FORSKRIFT: Næringsdrivende må oppgi priser på varer og tjenester Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet BLD sendte i november 2012 ut ny Forskrift om prisopplysninger for varer og tjenester. Kort sagt går forskriften ut på at man med et godt synlig oppslag og på sin hjemmeside må opplyse om priser på alt man tilbyr av varer og tjenester, dog med noen unntak. Hensikten med forskriften er å gjøre det enklere for forbrukerne å sammenligne priser. Forskriften er omfattende og gjelder mange samfunnsområder, vi vil derfor be hver enkelt gå inn på nettet og hente forskriften på http://www.lovdata.no/for/sf/bl/ bl-20121114-1066.html.

Det er først og fremst Innledende kap. 1, kap. 2 Prisopplysning for varer og kap. 3 Prisopplysning for tjenester som er aktuelle. Øvrige kapitler gjelder gravferdstjenester, tannlegetjenester, transport og salg av elektrisk kraft og serveringssteder. Avsluttende kap. 8 sier at forskriften trådte i kraft 1.1.2013 samt hvilke tidligere forskrifter som oppheves fra samme dato. Tlf. til Lovdata er 23 11 83 00 om du har spørsmål. Har du ikke tilgang til nettet så ring NNH og vi sender de aktuelle kapitlene elektronisk eller i papirversjon. Sigrun Kirkeberg Generalsekretær NNH

Krav vedrørende VEKS-fag* og Naturmedisinsk grunnutdanning for alle nye medlemmer Det ble vedtatt i NNHs sentralstyre i 2008 at alle som søker terapeutmedlemskap i NNH og som startet sin utdanning etter 1.1.2010, skal ha utdanning i generelle fag, dvs. min. 110 timer Naturmedisinsk grunnutdanning og 50 timer VEKS-fag. Jfr. NNHs utdanningsdokument. Disse utdanningene kan tas som enkeltkurs eller de kan være integrert i fagutdanningen. Sentralstyret gjorde i 2012 nytt vedtak vedrørende generelle fag: Krav om utdanning i Naturmedisinsk grunnutdanning og VEKS-fag/generelle fag gjelder alle som søker terapeutmedlemskap i NNH etter 1.1.2013. Godkjenningskomiteen kan fravike dette kravet, jfr «bestefars-

reglene». Videre kan komitéen gi midlertidig godkjenning mens søkeren tar manglende fag. Søkere med utdanning fra utlandet som fyller kravet i VEKSfagene, kan pålegges å ta S-delen av disse for å få innsikt i norsk lovverk og helsevesen. *) VEKS; Vitenskap, Etikk, Kommunikasjon, Samfunn Søkere med utdanning fra utlandet kan ha de tre første elementene i VEKS-fagene inne i sin utdanning, men mangler kunnskap om norsk lovgivning og norsk helsevesen. For disse kan S-fagene (Samfunn; juss, helsevesen mv) være nødvendig for å kunne arbeide i Norge. Sigrun Kirkeberg Generalsekretær NNH


VI SMØRER OSS SILKEMYKE MED MILJØGIFTER

Verdens baderomshyller er fulle av produkter som skal øke vårt velvære, men inneholder stoffer som kan skade så vel mennesker som miljø. Siloksan er et relativt nytt stoff som blant annet benyttes i kosmetikk, sjampo, deodoranter og solkrem for å gi «den silkemyke følelsen». Forskning i Mjøsa har påvist dette stoffet i fisk og Norsk institutt for luftforskning har påvist siloksaner i torsk i Oslofjorden. Giften kan fremkalle kreft og skade menneskers forplantningsevne. Stipendiat Ingjerd Sunde Krogseth ved NILU har ledet arbeidet med å registrere langtransporterte siloksa-

ner. Ved luftmålestasjonen ved NyÅslesund på Svalbard er det nylig registrert siloksaner for første gang. Dette viser at siloksaner fra kosmetikkindustrien transporteres over store områder med luftstrømmene, sier Krogseth. Flere forskergrupper arbeider med å dokumentere skadevirkninger av siloksaner. Variantene D4 og D5 står på en liste over kjemikalier som bør fases ut før 2020. Professor Geir Winge Gabrielsen ved Norsk Polarinstitutt er ekspert på miljøgifter og jobber internasjonalt for å få oversikt over de helseskadelige stoffene som dukker opp. Han

hevder at et vesentlig problem er at industrien introduserer ny kjemiske forbindelser uten å verifisere at de er uskadelige, mens fagfolk i ettertid må påvise skadevirkningen. Fornuftig? Neppe. Enn videre stiller industrien seg lite villig til å samarbeide med forskere for å avdekke skadevirkninger på mennesker eller miljø. Klima og forurensingsdirektoratet, Klif, vedtok nylig at silkosan av type D4 må komme på den internasjonale listen over miljøgifter. forskning.no har også skrevet artikler om spredning av stoffet i naturen. Ref. Aftenposten 28.12.2012 Wikipedia

Betaler du portoen N

O

spanderer NNH GRATIS FLYARAR

N

Søker du etter

kvalifiserte naturterapeuter? Lymfedrenasje Lysstimulering Naturmed. aromaterapi Naturmed. ernæringsterapi Naturmed. muskelterapi

Øreakupunktur Polaritetsterapi Rosenmetoden Soneterapi/ Refleksologi

N

Homøopati Kinesiologi Ki-Terapi Kopping Kraniosakralterapi

O

Akupressur Akupunktur Biopati Fytoterapi Heilpraktiker Holistisk hesteterapi

N

Gå inn på www.nnh.no eller www.naturterapeuter.no Her kan du søke etter hvilke NNH-terapeuter og terapitilbud du finner i ditt nærområde

Se etter vår logo. Den står for kvalitet og trygghet O

N

©

N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon Tlf.: 22 33 32 20

I staden for å trykkja opp ulike foldarar av dei mange terapiformene innan NNH, har sentralstyret valt å laga ein enkel flyar som viser publikum vidare til både www. nnh.no og www.naturterapeuter.no Her kan potensielle pasientar/brukarar få tilgang til både nyttig informasjon om kvar einskild terapiform, fagkrav, viktige dokument osb. – OG IKKJE MINST DEG. NNH SPANDERER NÅ GRATIS FLYARAR til alle våre terapeutmedlemmer. Den einaste kostnaden for deg er porto. MARKNADSFØRINGSTIPS: bruk stempelet ditt/ namneetikett i det opne feltet på baksida. Legg ut eksemplarar hjå tannlegen, frisøren, nærbutikken osb. Massekorsband gjennom posten kostar litt, men ein når mange i nærmiljøet på denne måten.

JA. EG VIL GJERNE HA GRATIS FLYARAR! (kryss av): For sending opp til 120 flyarar, send C5 smartkonvolutt som kostar kr. 20. Påfør namn og adresse. For sending opp til 300 flyarar, send frimerke til ein verdi av kr. 60,- for B-post og kr. 70,- for A-post. Namn:��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Adresse :���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� E-post : .................................................................. Tlf.: ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

naturterapeuten • mars 2013

13


BOK

|

HENRIK MATHISEN, AKUPUNKTØR MNNH

Ja takk, til et variert helsetilbud Bjørn Johan Øverbye, Britt Hertzberg Untiedt, og Vilhelm Schjelderup har nylig kommet ut med en bok, «Ja takk, begge deler, helse i en ny tid». Det er en viktig bok, og jeg ønsker her å trekke frem noen av dens hovedtemaer.

Åpen forskning?

Boken setter søkelys på grunnprinsippene i skolemedisinen og dens historiske utvikling. Dette gir en klar og god innføring i ulike sider ved denne tradisjonen. På en god måte rokker boken ved en vanlig oppfatning om at skolemedisin er «vitenskapelig» basert og myten om at dette gir en urokkelig sannhetsgehalt. Dette gjør den ved å peke på at medisinsk forskning og utvikling ofte er blitt styrt av penger, makt og manipulering, snarere enn en åpen utforskning av hvordan ting faktisk henger sammen. Eksemplene og historiene er mange, og det er interessant å lese om den historiske utviklingen av skolemedisinen og industrien den har vært drevet av. Dette gjelder ikke bare hva som er blitt forsket på, men også fortielser av forskning som ikke har «passet inn» i det etablerte, eller som har vært utført av miljøer utenfor den etablerte makten.

Ny utvikling, ny kunnskap

Ingen kan betvile skolemedisinens utrolige fremgang og hva den har fått til de siste hundre årene. Likevel belyser boken på hvilke områder denne tradisjonen, som nesten utelukkende er basert på biokjemi, kommer til kort, og hvor det er andre tradisjoner som kan ha mye å bidra med. Boken tar opp menneskets naturlige selvhelbredelsessystem som et grunntema i boken. Det som er interessant er at dagens medisin ikke har noen

14

naturterapeuten • mars 2013 2013

forståelsen av elektromagnetiske signaler kan legge grunnlaget for nye og effektive former for behandling av ulike sykdommer. Samtidig er dette med på å understøtte forståelsen av bioenergi og helhetsforståelsen av mennesket i tradisjonelle medisinske tradisjoner som akupunktur, soneterapi og homeopati med flere. Det trekkes frem noen linjer for hvordan vitenskap og naturmedisin kan spille på lag

En naturterapeuts erfaringer

Henrik Mathisen, akupunktør MNNH.

adekvat vitenskapelig teori som kan forklare helbredelsesprosessene. Skolemedisinen har i stor grad vært basert på en reduksjonistisk vitenskapsmodell, hvor du kan se på de enkelte delene hver for seg uavhengig av hverandre. Boken får frem hvordan de gamle vitenskapelige modellene er utdaterte i forhold til det vi faktisk vet i dag gjennom andre vitenskaper enn biokjemien, som blant annet biofysikk. Gjennom nyere forskning og bedre teknologi vet vi mer om mennesket som helhet, og hvordan delene gjenspeiler helheten. Boken belyser ECIWO-biologien (Embryo Containing Information Whole Organism), hvordan hver del av et levende individ har informasjon som tilsvarer hele organismen. Boken belyser forskning innen biofysikk, som har gjort interessante funn om hvordan mennesket fungerer bioenergetisk, og hvordan

Britt H.U. gir ut ifra egen erfaring en god innføring i en naturterapeuts hverdag, og det er inspirerende å lese om driften av en suksessrik naturterapeutisk klinikk. Hun gir også en god innføring i noen av grunnprinsippene for naturterapi som hun har brukt, blant annet de fem elementene i kinesisk medisin. Samtidig får hun godt frem den kampen hun har måttet kjempe mot skolemedisinske miljøer, og hvordan fremgangsrike behandlinger med naturterapi kan sette sinnene i kok i enkelte skolemedisinske miljøer. Dette bringer frem et interessant spørsmål: Hvorfor er det så utfordrende for mennesket å favne ulikheter og forskjeller som noe berikende og gagnlig? Skolemedisinen anklager ofte naturmedisinen for å være useriøs med mange useriøse aktører. I noen sammenhenger har de hatt et poeng. Men som naturterapeuter hører vi også historier om useriøse leger. I denne sammenhengen gjør NNH en viktig jobb, som jobber for å heve kvaliteten på fagretningslinjer og utdanning innen naturterapi. I boken Ja takk, begge deler etterlyser de seriøsitet i alle miljøer.


Konklusjon:

 i lever i en tid hvor V skolemedisinen langt fra kan adressere alle dagens helseplager. Hovedbudskapet er som tittelen indikerer. Når vi ser på dagen sykdomsutvikling trenger vi et mangfold av innfallsvinkler og perspektiver på helse. Vi lever i en tid hvor skolemedisinen langt fra kan adressere alle dagens helseplager. Mennesker blir for ofte syke av medisinene de tar, snarere enn å bli friske fra plagene de hadde i utgangspunktet. I et videre perspektiv trenger vi i større grad å forstå helse og medisin på en måte som er i samsvar med naturen og naturlige selvhelbredelsesprosesser, at mennesket faktisk er natur. Økologisk krise og forurensing av naturen med kjemiske legemidler er andre viktige perspektiver. Hippokrates, et viktig opphav til den medisinske tradisjonen i vår del av verden, kan kanskje fortsatt ha noe å si oss, hvis grunnfilosofi var at «det er naturen som helbreder, ikke behandleren». henrik@afea.no

Oversikt over kurs og seminarer som er godkjent som faglig oppdatering av NNH, og som blant annet fører til rabatterte priser for våre medlemmer. Se mer informasjon under Kurs og møter på www.nnh.no

N

O

’’

Ja takk, begge deler er en viktig bok. Den vil hjelpe mange å forstå grunnprinsippene som ligger til grunn for både skolemedisinen og naturmedisin. Boken klargjør hvordan de ulike retningene på mange område er fundamentalt ulike, men nettopp derfor at de så bra kompletterer hverandre. Her ligger det også en oppfordring til politikerne. I følge boken er vi i et paradigmeskifte, og det er på tide å oppdatere vår forståelse av helse og dagens helsetilbud basert på kunnskapen som kommer frem gjennom forskning også utenfor biokjemisk forskning (skolemedisin).

N

Faglig oppdateringskalender

02.–06. APRIL 2013 Oppdateringskurs i naturmedisinsk aromaterapi Arrangør: Naturterapiskolen Nord Sted: Bodø 12.–13. APRIL 2013 Tema: Hjerte Arrangør: Norske KvanteMedisinere Sted: Quality Hotel Olavsgård, Skjetten 20.–21. APRIL 2013 FUB Vårseminar 2013 Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin Sted: Oslo 07.–12 MAI 2013 44th TCM Kongress Rothenburg Sted: Rothenburg, Tyskland 09. –12. MAI 2013 Muskulær soneterapi – del 1 Kursleder: Soneterapeut og akupunktør Christian Slot Sted: Institutt for helhetsterapi, Oslo 31. MAI – 2. JUNI 2013 1st HRI International Homeopathy Research Conference Cutting Edge Research in Homeopathy Sted: Barcelona, Spania 06. JUNI 2013 Motivering av pasienter Kursholder: Berit Strøm Grevstad Arrangør: NNH. Sted: Kristiansand 07. JUNI 2013 Kort og godt om vitenskapsfilosofi Kursholder: Berit Strøm Grevstad Arrangør: NNH. Sted: Kristiansand

07.–09. JULI 2013 International Congress on Naturopathic Medicine (ICNM) Marriott Hotel & Conference Centre Sted: Paris, Frankrike 23. AUGUST 2013 Motivering av pasienter Kursholder: Berit Strøm Grevstad Arrangør: NNH. Sted: Tromsø 24. AUGUST 2013 Kort og godt om vitenskapsfilosofi Kursholder: Berit Strøm Grevstad Arrangør: NNH. Sted: Tromsø 26. AUGUST 2013 Motivering av pasienter Kursholder: Berit Strøm Grevstad Arrangør: NNH. Sted: Bodø 27. AUGUST 2013 Kort og godt om vitenskapsfilosofi Kursholder: Berit Strøm Grevstad Arrangør: NNH. Sted: Bodø 20.–21. SEPTEMBER 2013 Faglig oppdatering i soneterapi Tema: Hormonsystemet Kursholder: Terje Varpe Arrangør: Tunsberg Medisinske skole. Sted: Tønsberg 05.–06. OKTOBER 2013 FUB Høstseminar 2013 Arrangør: Faglig forum for utøvere av biologisk medisin. Sted: Oslo 13.–14. OKTOBER 2013 Pulsdiagnostikk Arrangør: Svenska Akupunkturförbundet Sted: Stockholm, Sverige 25.–27. OKTOBER 2013 Nordisk naturmedisinsk fagkongress 2013 Arrangør: NNH, NFHM, NHL og KongressPartner AS. Sted: Sundvolden Hotel

Det er ikke nok med en god natts søvn Søvn er en ukjent, men avgjørende faktor for å oppnå topp fysisk prestasjon, mener forsker. Det er ingen hemmelighet at mangel på søvn kan ha negative konsekvenser. Omfattende forskning har vist virkningen søvn har på kognitiv funksjon, humør og fysiske prestasjoner. Men svært få studier har sett på det motsatte: Hvilken effekt ekstra søvn kan ha på fysiske prestasjoner.

Nå tyder ny forskning fra Stanford University School of Medicine på at idrettsutøvere kan forbedre prestasjonen ved, ikke å bare få seg en god natts søvn før en konkurranse, men å sove lengre hver natt og øke sin totale søvntid. Man håper fremtidige studier vil ta for seg søvnens virkning på individuelle prestasjoner i idretter som svømming og friidrett.

naturterapeuten • mars 2013

15


A K T UELT

|

ROBERT HAHN, LEGE OG FORSKAR

Kjenslemessige låsingar er eit STORT problem i diskusjonen kring homøopati Svar til professor Vinjar Fønnebø ■ Professor Vinjar Fønnebø skriv i sitt svar i Naturterapeuten nr. 4/2012, at ti gjennomgongar av meta-analysar når det gjeld homøopati viser at behandlinga saknar effekt. Eg har sjølv berre sett fire meta-analysar der ein strevar etter å summera alle blinde randomiserte kliniske prøvingar (RCT) om homøopati (sjå referansar 1-4 nedanfor). Om det finns fleire rimeleg aktuelle gjennomgongar vil eg gjere bli tipsa om desse. Den einaste som er truverdig av desse, er (Linde 1997). Studie 2 (Ernst 2002) gjev seg ut for å vera ein meta-analyse, men er i røynda ein systematisk oversikt. Den er rimeleg partisk, men det fører for langt å diskutera saka her. Dei øvrige to meta-analysane konkluderer at homøopati saknar effekt fyrst etter at forfattarane har ekskludert meir enn 95 % av alle RCTane. Når ein forskar uttalar seg om effekten av ein medisin ved ulike sjukdomar og samstundes ignorerer mest alt eksisterande datagrunnlag, så har det oppstått tre problem: a. Ein uttalar seg ikkje lengre om datagrunnlaget, utan om ein ubetydeleg brøkdel. b. Med alle eksklusjonar mistar ein gradvis den statistiske moglegheiten for å påvisa reelle skilnader. c. Den endelege vurderinga blir styrt utelukkande av dei sjukdomar som rakk å inngå i dei resterande studia. Ein illustrasjon av det siste punktet er at meta-analysen av Shang (Referanse 4) skulle ha gjeve ein statistisk signifikant fordel for homøopati om forfattaren ikkje hadde ekskludert 96% av materialet utan å ha fjerna ytterlegare ein studie (Referanse 5). Eg kallar slikt for ”flip-flop” fenomen – materialet er så ustabilt at ein mi-

16

naturterapeuten • mars 2013

nimal forandring av føresetnadane vender opp-og-ned på resultatet. I dette tilfellet hadde datagrunnlaget blitt gjort statistisk ustabilt med vilje. Eg kan seia dette av di hovudforfattaren allereie for fleire år sidan bandt seg opp med konklusjonen om at homøopati saknar effekt (Referanse 6).

Kor mange studie er det gjort med homøopati ved einskilde sjukdomar?

Nå bytter professor Vinar Fønnebø emne. Mitt ærend var å granska meta-analysane av homøopati der resultatet frå alle sjukdomar og typar av homøopatisk behandling var samla. Eg tek ikkje stilling til kva det fins for evidens for homøopati ved spesifikke sjukdomar. Eg vurderar sjølv at meta-analysar basert på samla (poolade) materiale er tvilsame. Det mest korrekte er å studera sjukdomar kvar for seg. Figurane i Linde sitt studie frå 1997 gjev eit bra hint om i kva sjukdomstilstandar homøopatisk behandling kan ha nokon verdi, til dømes allergisk rhinit (Referanse 7).

Kor stort bortfall kan ein akseptera i ein vitskapleg studie?

Jo størrre bortfall, jo lågre validitet (gyldigheit). Spørsmålet gjaldt her ved kva nivå ein heilt kan sjå bort frå (ekskludera) ein studie. Tala som er nemnt i min artikkel er gjeve av den svenske Sosialstyrelsen sin eigen epidemiolog. Bortfall som er mindre vurderar han at ein kan handtera med statistiske metodar (slik som intention-to-treat) eller heilt enkelt ta mindre omsyn til studiets resultat. Slik har ein ikkje gjort i metaanalysar som hjå Cucherat (3). Der tok forfattarane bort alle studie som hadde eit bortfall på meir enn 5 %. Blei det rettferdiggjort? I fylgje

ekspertar i Sverige så er det ikkje rettferdiggjort. Om Cucherat hadde akseptert endå eit litt høgre bortfall, opp til 10 %, så viser han sin metaanalyse at risikoen er mindre enn 1 på 100 for at homøopati ikkje er betre enn placebo. Dette går ikkje fram før ein les artikkelen nøye. Og endå baserast resultatet på dei 9 beste av totalt 150 studie.

Verkar det homøopatiske midlet?

Kjenslemessige låsingar er det største problemet i diskusjonen kring homøopati. Tradisjonelt avfeiar den akademiske medisinen behandlingar der ein ikkje kjenner mekanismen eller oppfattar den som ulogisk. Men etter introduksjonen av ”evidensbasert medisin” på midten av 1990-talet, så får ein nå føra diskusjonen på ein annan måte. Nå rekk det å visa til at ein behandling fungerer for at den skal kunne brukast. Dette faktumet har sjølvsagt utfordra skulemedisinen når det gjeld homøopati. I fleire av dei meta-analysane som eg refererer til, er difor ideologiske og kjenslemessige låsingar openberre. Den beste måten å handtera situasjonen på er tydeleg å skilja mellom evidensvurdering og tilrådingar og la dei utformast av ulike personar. Evidensvurdering er ein objektiv prosess og handlar om å finna ut om ein effekt eksisterer og kor stor den er. Å formulera tilrådingar handlar om å vurdera nytten. Den skal vera subjektiv. Kanskje finnes det andre medisinar som er meir effektive? Kanskje homøopatien har biverknader? Kanskje manglar det personar som kan utføra behandlinga? Kanskje den er for dyr? Og kanskje det mest kritiske spørsmålet – blir homøopatien i praksis brukt på same måte som det går fram av meta-analysane?


Dei som blandar saman desse rollene forvrenger gjerne beviset med det for auga å kunne gje ei spesifikk tilråding. Meta-analysane av samla homøopati-materiale er eit bra døme på dette dilemmaet.

Referansar 1. Linde K, Clausius N, Ramirez G, Melchart D, Eitel F, Hedges LV, Jonas WB. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? A meta-analysis of placebocontrolled trials. Lancet 1997;350:834– 43. 2. Ernst E. A systematic review of systematic reviews of homeopathy. Br J Clin Pharmacol 2002;54:577–82. 3. Cucherat M, Haugh MV, Gooch M, Boissel J-P. Evidence for clinical efficacy of homeopathy. A meta-analysis of clinical trials. Eur J Clin Pharmacol 2000;56:27– 33. 4. Shang A, Huwiler-Münterer K, Nartey L, Jüni P, Dörig S, Sterne JA, Egger M. Are the clinical effects of homeopathy placebo effects? Comparative study of placebocontrolled trials of homeopathy and allopathy. Lancet 2005;366:726–32. 5. Ludtke R, Rutten AL. The conclusions on the effectiveness of homeopathy highly depend on the set of analyzed trials. J Clin Epidemiol 2008;61:1197–1204. 6. Sterne JAC, Egger M, Smith GD. Investigating and dealing with publication and other biases, variability within and between studies. In: Eggers M, Smith GD, Altman DG, eds. Systematic Reviews in Health-care: Meta-analysis in Context. 2nd ed. London: BMJ Publishing Group; 2001:201–206. 7. Taylor MA, Reilly D, Llewellyn-Jones RH, McSharry C, Aitchison TC. Randomised controlled trial of homeopathy versus placebo in perennial allergic rhinitis with overview of four trial series. Br Med J 2000;321:471-6.

OBS OBS OBS Ny medlemsfordel:

Lei av «kontantløse» pasienter? Flere og flere næringsdrivende merker at vi er i ferd å gå inn i det «kontantløse» samfunnet. Klingende mynt og nypressede sedler er i ferd med å forsvinne til fordel for betalingskort. For naturterapeuter med relativt lav omsetning, er det kostbart å bruke betalingsterminaler både når det gjelder etablering, årsavgift og gebyrer. NNH har derfor gleden av å kunne presentere noe som kan være løsningen på våre «kontantløse» pasienter. Om litt kan du ta imot betaling fra «kundens» mobiltelefon gjennom mCASH systemet. mCASH er et nytt produkt som blir lansert i år og NNH har sikret alle sine medlemmer gratis etablering, ingen bindingstid og kr 0,- i månedsavgift ut 2014. Den eneste kostnaden som påløper er introduksjonspakken med brukerstedsmateriell til kr 298,- inkl. mva. som inkluderer klistermerke, software og Self Service

Portal (SSP). Månedsavgift ellers er kr. 99,-. Om du har pasienter ved ulike kontorer eller er på hjemmebesøk, trenger du bare en avtale. Du trenger heller ikke å investere i nye dyre systemer eller kassaapparater. mCASH kan du styre fra en iPad eller smarttelefon. I tillegg til dette, er transaksjonsprisene lavere enn ved bruk av en betalingsterminal. Ved overføring der begge parter har bank som har akseptert mCASH som betalingsform, er prisen 10 øre pr. transaksjon. Ved annen overføring er det andre priser. Ved inngått avtale vil du få tilgang til nettportal – SSP – som gir deg oversikt over kontantstrøm og historikk til bruk i regnskapet. Lansering er beregnet til mai 2013. For mer informasjon, ta kontakt med Erlend Feen mobil 479 46 164 eller epost: ecf@mcash.no Sett inn NNH i emnefeltet. John Petter Lindeland Leiar NNH

Akupunktur Kinesisk Läkekonst NY BOK! Akupunktur Kinesisk Läkekonst del I, 800 sidor. Av Reijo Pöyhönen B. Chin. Med.

Ca pris 980.00 kr inkl. moms

Den första boken i en serie av tre delar i kinesisk akupunktur. Denna del omfattar de unika, grundläggande teorierna och de traditionella diagnostiska metoderna i kinesisk medicin. Vidare innehåller boken en omfattande historisk beskrivning av akupunkturens utveckling i Kina, Europa och i Sverige samt detaljerade illustrationer och en mängd instuderingsfrågor. Sammantaget är boken ett förstklassigt verk för akupunktörer; studerande och professionella. Den utgör även en viktig text för studerande inom angränsande yrkesområden bland annat för akupressörer, örtmedicinare, kinesiologer, shiatsu- tuinaoch naturterapeuter. Boken kan även vara ett värdefullt verk för utövare av tai ji quan och qi gong. Slutligen är boken ett inspirerande verk för den seriöst intresserade allmänheten, vilken gör den unik i sitt slag. De två övriga böckerna i denna serie beräknas bli publicerade under de kommande åren. Boken säljs via de reguljära bokhandeln, internetbokhandlarna och via skolor. Mer info finns på: www.sikl.se

naturterapeuten • mars 2013

17


! t e

h y

N

OPPNÅ BEDRE TERAPEUTISKE RESULTATER MED VITAL GREENS Gi omfattende ernæringsmessig støtte til dine klienter

Ved å anbefale Vital Greens til dine klienter gir du dem mulighet til å benytte seg av den beste ernæringsmessige støtten som er tilgjengelig på det norske markedet. Vital Greens er et bredspektret næringstilskudd med hele 70 naturlige ingredienser. En alt-iett ernæringsløsning hvor alle urtene er standardiserte. Vitaminene og mineralene er synergistisk sammensatt og i meget godt opptakelige former. Produktet inneholder svært mange næringsstoffer, blant annet omega fettsyrer, enzymer, flavonoider (deriblant superantioksidanten resveratrol), samt pre-og probiotika. Vital Greens er ekte mat i pulverform som oppløst i væske fordøyes og absorberes optimalt. De fleste “greens” smaker vondt. Vital Greens er derimot velsmakende og behagelig å bruke for folk flest (også barn og unge!). Dette er en viktig faktor for å oppnå regelmessig bruk. Gunstig tilbud til NNHs medlemmer! Ta kontakt med Sunn og Frisk A/S ved å gå inn på vitalgreens.no eller på tlf. 21 52 02 64, epost: post@vitalgreens.no

Sunn og Frisk AS Nydalsveien 33 0484 Oslo E post@vitalgreens.no www.vitalgreens.no


KUN ÉN SPISESKJE, ÉN GANG OM DAGEN! 70 naturlige ingredienser i en dagsdose Grønnsaker, frukt og bær Spirulina, økologisk Eple, pulverisert, økologisk Chlorella, pulverisert Alfalfa, pulverisert, økologisk Hvetegress, pulverisert, økologisk Byggress, pulverisert, økologisk Acerola Kirsebær, ekstrakt Papaya, pulverisert Brokkoli, pulverisert Ananas, ekstrakt Blåbær ekstrakt (100:1) Nype, ekstrakt Rødbete, pulverisert Gulrot, pulverisert Spinat, pulverisert Lakrisrot, pulverisert Goji-bær, ekstrakt Kelp, pulverisert

1000 mg 800 mg 333 mg 333 mg 333 mg 292 mg 267 mg 250 mg 250 mg 240 mg 200 mg 167 mg 167 mg 83 mg 67 mg 67 mg 33 mg 8 mg

Antioksidanter og immunstøtte Sitronsyre (anhydrous) Druekjerne, ekstrakt Grønn te, ekstrakt Kakaobønne, ekstrakt Rosmarin, ekstrakt Reishi sopp, pulverisert Shiitake sopp, pulverisert Resveratrol Betaglukaner

150 mg 67 mg 67 mg 67 mg 67 mg 21 mg 21 mg 10 mg 5 mg

Essensielle vitaminer og mineraler Sitrus bioflavonoid, ekstrakt Vitamin C (naturlig askorbinsyre fra nype) (333 %)* Kalsiumsitrat (48 %)** Kalium Magnesiumsitrat (56 %)* Kalsiumkarbonat fra korall (48 %)** Kalsiumfosfat (48 %)** Vitamin E (300 %)* Spisekisel Vitamin B3 (Nikotinsyre) Koensym Q10 Sinksitrat (23 %)* Vitamin B5 (Pantotensyre) (53 %)*

500 mg 200 mg 250 mg 233 mg 167 mg 100 mg 33 mg 30 mg 29 mg 18 mg 8 mg 3.4 mg 3.2 mg

Vitamin B6 (130 %)* 2.6 mg Vitamin B1 (171 %)* 2.4 mg Vitamin B2 (Riboflavin) (125 %)* 2 mg Vitamin B3 (Niacin) (11 %)* 2 mg Betakaroten (Pro-vitamin A) (188 %)* 1.5 mg Vitamin B7 (Biotin) (150 %)* 225 mg Vitamin B9 (Folsyre) (100 %)* 200 mg Mangan 167 mg Krom 10 mg Vitamin B12 (900 %)* 9 mg Vitamin D2 (46 %)* 2.3 mg Selen 0.2 mg Kobber 0.163 mg

Detoksifisering og rensing Brun riskli, pulverisert Mariatistel, ekstrakt (70:1) Løvetann, ekstrakt Storborre, ekstrakt Rødalm, pulverisert

233 mg 67 mg 33 mg 21 mg 21 mg

Enzymer, prebiotika, probiotika Artisjokk, ekstrakt Inulin (FOS) Ingefærrot, pulverisert Lactobacillus acidophilus Bifidobacterium bifidum

500 mg 417 mg 67 mg 3.0 milliarder 3.0 milliarder

Støtte til cellefunksjon og nervesystem 1017 mg Lecitin 400 mg Linfrø, økologisk (omega 3-6-9) 67 mg Sibirsk ginseng (Russisk rot), ekstrakt

Alkalisk vegetabilsk protein 100% Erteprotein isolat

927 mg

100% naturlige basekomponenter Papaya, Brokkoli, Gulrot, Ananas, Naturlig vanilje, Thaumatin (Katemfe frukt). * Prosent av referanseverdi ** Prosent av tre kalsiumkomponenters referanseverdi totalt Pr 10g dose


A K T UELT

|

DR. BJØRN JOHAN ØVERBYE

Borrelia: en sykdom   FORANDRER VERDEN DEL 1: HISTORIEN OM EN MIKROBE

Dette er den første artikkelen i en serie på fire om fenomenet Borrelia og Borrelia-fremkalte lidelser. Artiklene blir som følger: 1. Historien om en mikrobe. 2. Historien om diagnoser. 3. Historien om terapi-protokollen. 4. Historiene de urtebaserte terapiene. Stoffet er fra min bok: Borrelia; en Sykdom Forandrer Verden, som utgis til sommeren. Tittelen henspeiler det fenomen at for første gang i norsk medisin og kanskje i vestlig medisin overhodet, er det oppdaget at kroniske sykdommer kan være fremkalt av Borrelia og beslektede mikrober. Dette har slått an blant syke mennesker. Pasienter som før er blitt avvist som hypokondere, psykisk syke eller med uforklarlige lidelser har våknet, blitt mer opplyste og deres krav om å bli tatt seriøst driver nå situasjonen fremover. Når et nasjonalt ikon som Lars Monsen, står frem som en Borrelia–aktivist gjør dette noe med holdningen til tusener av syke som i dag ikke får hjelp. For å møte markedets behov har jeg i 4 år samlet informasjon som skal utgis i boka Oppdagelsen av en mikrobe. I 1905 oppdaget den tyske legen Amédeo Borrel1 i Strasbourg en helt ny type spirokete (trådbakterie), som viste seg å være nær beslektet med den fryktede Syfilis-mikroben. Den nye spiroketen fikk navnet Borrelia. Dette skjedde samme året som tyskerne Schaudin og Hoffer oppdaget Syfilis-mikroben! Denne oppdagelsen ga støtet til en bedre forståelse av en rekke sykdommer som tidligere ikke var forstått.

20

naturterapeuten • mars 2013

Dr. Bjørn J. Øverbye er en uavhengig lege, forsker og forfatter som er ansatt i Arendal Helsesenter AS, et senter for helhetlig medisinsk forskning, undervisning og terapi.

Studiet av spiroketene avslørte snart at dette var mikrober hvis natur stred mot de vanlige dogmer i samtiden. Professorene Robert Koch og Louis Pasteur hadde 30 år før Borrel og Schaudin oppdaget spiroketene, postulert at en bakterie alltid ser likedann ut i mikroskopet og at den oppfører seg likt og gir opphav til helt forutsigbare og bestemte sykdommer som kan behandles på én bestemt måte. Denne teorien ble døpt monomorfismen; én bakterie - en form. Den dannet grunnlaget for det som ble kjent som Koch`s postulater: «Når man undersøker en syk kan man fra den syke hente ut den sykdomsfremkallende mikroben, rendyrke den, artsbestemme den og injisere den i et dyr som ville få samme sykdom. Fra dyret kan man hente ut den samme formen av bakterien som fra pasienten.»

Teorien er fortsatt «gullstandard» i mikrobiologien og hva alle leger lærer. Problemet med teorien er at den er hva som kan sies å være: en antagelse som ikke er understøttet av fakta. For spirokete-forskningen avslørte tidlig at monomorfismen var en foreldet ønskedrøm. Spiroketene viste seg nemlig å være pleomorfe (mangeformet)! I 1916 oppdaget flere forskere at spiroketen ikke bare så ut som en snodd tråd, den viste seg å kunne skifte utseende ettersom forholdene hos verten endret seg. Den kan se ut som en tråd, en «pølse», et lite frø, bite seg selv i halen og danne en ring eller hylle seg inn i en cyste (blære) som fungerer som en «overlevelseskapsel». Med spiroketeforskningen døde monomorfismen som faktum, men ble vedlikeholdt som en myte for å redde Koch`s og Pasteur`s ettermæle.

Sykdommen

Lenge ble Borrelia bare ansett som årsak til en mild febersykdom, Febris recurrentis,2 som man mente krevde kun en kortvarig antibiotikakur. Stort sett ble hele mikroben i en lengre periode glemt av legestanden og kun nevnt i bisetninger i lærebøkene3. Denne misforståelsen eller mangel på kunnskap gjorde at Borrelia ikke ble forstått i sin rette sammenheng blant leger flest. Dette betød ikke at andre og mer isolerte grupper av leger ikke forstod mer. En slik gruppe var det japanske forskningsteamet kjent som U731 som drev intensiv forskning på bakterier, sopp og virus og brukte krigsfanger som forsøksdyr! U731-forskerne erkjente tidlig at spiroketer var pleomorfe og at de


ikke oppførte seg som bakterier flest, men mer som en soppart! Mot slutten av Verdenskrig II oppdaget de også at penicilliner, den anbefalte terapi i Norge, ikke hadde noen effekt. Mikroben døde ikke, den skiftet form og ble bare mer kronisk!

Plum Island og Lymes sykdom

Tyske naziforskere kjente til de grusomme forsøkene ved U731 fordi de var allierte med japanerne og fordi de samarbeidet om en rekke forskningsprosjekter før og under Verdenskrig II. En av disse forskerne var mikrobiologen Erich Traub4. Man vet at i perioden 1952 og utover ble det gjort studier av hvordan mikrober spredte seg ved blant annet å slippe dem ut fra fly over landbruksområder. I 1958 mens forsøkene pågikk, ble unge amerikansk Polly Murray i Connecticut, på andre siden av sundet for Plum Island, syk med akutt leddgikt etter å ha blitt bitt av en flått!! Noen få år etter flyttet Polly Murray til Old Lyme kommune. Hennes barn ble da syke og deretter hennes venninne Judith Mensch5. Sykdommen manifesterte seg med leddgikt, utslett og diaré etter flåttbitt. De to aktivistene oppfordret myndighetene til å utrede årsaken til at stadig flere i nabolaget fikk sykdommen. Polly Murray fikk først diagnosen psykiatrisk sykdom, men doktor Allen C. Steere ved Yale Universitetet tok henne på alvor og han kartla i løpet av ett år sykdommen hos 39 barn og 12 voksne. Han døpte den Lyme Disease (Lymes Sykdom), forkortet til LD. Han og hans kolleger deler sykdommen opp i tre stadier; akutt, semi-akutt og kronisk stadium.

Oppdagelsen av en ny type spirokete

I 1982 oppdager den sveitsisk-amerikanske zoologen William Burgdorfer ved Rocky Mountain forskningssenter6 at flått tilsendt fra Old Lyme County innholdet en helt ny type

’’

 ot slutten av Verdenskrig II oppdaget de at M penicilliner, den anbefalte terapi i Norge, ikke hadde noen effekt. Mikroben døde ikke, den skiftet form og ble bare mer kronisk!

spiroketer i sitt tarmsystem. Spiroketen ble først identifisert med mørkefeltsmikroskopi og senere artsbestemt med fluorescens-mikroskopi. Den nye typen (rømling fra Plum Island??) ble artsbestemt til å være en Borrelia-spirokete, mikroben som reagerte med antistoffer fra blodprøver fra pasienter som hadde Lymes sykdom. Derved var Lymes sykdom forklart. Den nye typen Borrelia fikk navnet etter sin oppdager: Borrelia burgdorferi (Bb). Siden er det oppdaget 20 ulike genvarianter (genotyper) av Borrelia burgdorferi som går under navnet Borrelia burgdorferi sensu lato. 30 år senere er det oppdaget 300 typer Borrelia; ikke alle like farlige for mennesker og ikke alle gir samme sykdomssymptomer. I USA gir Bb for det mest leddplager, i Europa går Borrelia-artene i større grad til angrep på nervesystemet.

medisin, konkluderte med det samme da gruppens anbefalinger utkom i 2009. Leger som følger disse ekspertutredningene, uttaler at de som ikke blir friske etter en slik kort kur; enten har psykiatrisk lidelser, lider av noe helt annet eller har utviklet en uforklarlig sykdom man kaller Post Borreliose Syndrom. Dette skal ikke sees som en vedvarende infeksjon.10! Følgelig skal slike tilstander heller ikke ha antibiotikaterapi. Erkjennelsen av at CDC tar feil brer seg i Europa og USA. I USA har leger som føler behov for en mer åpen holdning sluttet seg sammen i forbundet ILADS (Internasjonale Forbund for Lyme og Assosierte Sykdommer). De erkjenner at Borrelia kan opptre med en rekke symptomer som omfatter en rekke organsystemer. Basert på erfaring hevder de at 2-4 ukers behandling kan være for lite og kan lede til dels alvorlig, kronisk, invalidiserende sykdom som kan kreve langvarig antibiotikakur i opptil flere år11!!

Borrelia som sosialt fenomen

I USA blir studiet av Lymes sykdom administrert av CDC7 (Senter For Kontroll og Forebygging av Sykdommer) som har liknende oppgaver i det sivile som Folkehelseinstituttet (FHI) i Norge. CDC har både sivile og militære oppgaver. De leverte blant annet biologiske våpen til Saddam Hussein mens Irak og USA var allierte. CDC8 og senere IDSA (Det amerikanske forbundet for infeksjonssykdommer) inntok tidlig holdningen at Bb var en relativt ufarlig mikrobe som har en helt typisk form og som lett identifiseres med blodprøver og at de aller fleste, om ikke alle syke kan helbredes med bare 2–4 ukers antibiotikakur. Helsedirektoratet som i 2007 nedsatte en arbeidsgruppe for utredning av Borrelia i norsk

Pasientene

I Norge der FHI følger USA ser det ut til at man kan ende opp som i USA med mindre det ikke snart kommer en bedre kunnskap på bordet. Neurolog Randi Eikeland ved SSHF (Sørlandet Sykehus HF) i Arendal har i denne situasjonen prøvd med et prisverdig tiltak; å samtale med pasientene for å få i gang en dialog. Til dette har hun mottatt kr 550.000,-. Det burde rekke til en del samtaler og forhåpentligvis få i gang en dialog. Samtidig skjer det til dels revolusjonerende erkjennelser om Borrelia. En ser at Borrelia trolig tilhører en gruppe pleomorfe parasitter som har

naturterapeuten • mars 2013

21


A K T UELT

’’

|

 Leger som følger disse ekspertutredningene, uttaler at de som ikke blir friske etter en slik kort kur; enten har psykiatrisk lidelser, lider av noe helt annet eller har utviklet en uforklarlig sykdom man kaller Post Borreliose Syndrom. to livssykluser; en i parasitten som bærer smitten og en helt annen livsform hos verten der den formerer seg og skifter form, genstruktur og væremåte alt etter vertens kjemi, syre/ baselikevekt, immunsystem og type antibiotika som inntas av verten12. bjorn@dr-overbye.no Wright DJ :Borell’s accidental legacy Clin Microbiol Infect 2009; 15: 397–399 2. Svartz-Malmberg G, Holme T: Mikorbiologi för laboratorieassistenteelever, Almquist & Wiksell,Stockholm, 1967, 211-213 3. John J. Halperin: New York University School of Medicine, New York 4. Doyle P: Plum island, Lyme Disease and Operation Paperclip : A deadly Triangle, drp-doyle@hotmail.com www.rense.com/general67/ plumbislandlyme.htm 5. Clark E: Lyme Disease: One Woman’s Journey: Resources and tips to protect yourself and pets , http:// www.yankeemagazine.com/ issues/2007-07/features/ly 6. Se fotnote 1 7. Center for Disease Control and Prevention. n.wikipedia.org 8. Cook E: Lyme is a biowarfare Issue , http:// www.elenacook.org/bwsept06.html 9. Lyme borreliose ,Smittevernhandboka, FHI, oppdater 8.3.12, www.fhi.no 10. Ljøstad U, Mygland Å: Lyme – borreliose hos voksen ,Tidsskr Nor Legeforen,, 2008, 128,1175–78 11. Zacharias Jutta: Labordiagnostik Lyme Borreliose, Books on Demand – elektronisk iBok, 2009. 12. Se fotnote 2. 1.

22

naturterapeuten • mars 2013

Inspirerende og moti 8. februar inviterte NNH alle terapeuter i Østfold til todelt kurs på Hvaler Resort & Spa med helseterapeut og filosof Berit Strøm Grevstad. Her delte Berit av sin rike kunnskap med et knippe svært interesserte tilhørere. ■ Første del av kurset handlet om hvordan vi kan motivere og følge opp våre pasienter slik at samarbeidet pasient-terapeut og behandlingsforløpet blir bedre og mer effektivt. Andre del av kurset besto av et historisk tilbakeblikk på moderne vitenskapsfilosofi med fokus på hvordan terapeuter kan nyttiggjøre seg dette i arbeidet med og for pasienten. Berits snart 30 år lange fartstid som terapeut innenfor naturmedisin har tydelig gitt henne visdom og erfaring man ikke kan lære fra bøker eller tid på skolebenken. I tillegg viser hennes universitetsbakgrunn innenfor psykologi og filosofi hvordan man kan møte pasienten med mot, innlevelse og humor. Hvordan skaper man gjensidig tillit og får pasienten til å se sin situasjon på nye måter? Hvordan inspirere og sette mot i pasienten til å fjerne diagnosestempelet hun/han kanskje har levd med i årevis? Hvordan hjelpe pasienten til å våge å tro at det er mulig å gjenvinne balansen og kanskje bli helt frisk? Dette er noen av flere viktige spørsmål Berit gir direkte og nyttige svar på. Den røde tråden i Berits foredrag er hennes forkjærlighet for etymologi – læren om ordenes opprinnelse. Hun tar tak i kjente ord og uttrykk som brukes hyppig både i media, av leger og naturterapeuter og viser hvordan betydningen av

disse har endret seg gjennom påvirkning fra politikk, filosofi, økonomi og religion over tid. Ved å bli opplyst om ordenes verdi og betydning er det store sjanser for at man som tilhører får en rekke aha-opplevelser som øker ens forståelse for hva helhet og naturterapi er. Ved å rette opp gamle medisinske og kulturelle misforståelser blir det også enklere å overbringe denne kunnskapen til pasientene. Gjennom moderne vitenskapsfilosofi stiller hun også spørsmålet om hvilke kriterier vi har for å vite hva som er, eller ikke er, en vitenskapelig sannhet. Her gir hun klare svar på hvorfor pasienters ulike ut-


verende kurs for alle terapeuter Den røde tråden i Berit Strøm Grevstads foredrag er hennes forkjærlighet for etymologi – læren om ordenes opprinnelse.

delsesprosess. Pasienten bør føle seg likestilt med terapeuten og ta aktivt del i evalueringen av prosessen. Når behandlingen er over, bør derfor pasienten ha lært flere ulike teknikker for å opprettholde den gode helsen. Uansett terapiform, alder og fartstid som terapeut bør du ikke gå glipp av disse oppløftende og lærerike foredragene! Foredragene gjøres i samarbeid med NNH og skal holdes i ulike deler av landet. Husk å melde deg på, når kurset kommer til ditt fylke eller distrikt! For mer informasjon om naturterapeut Berit Strøm Grevstad kan du gå inn på: www.helseterapeuten.no.

N

O

’’

N

Følg med på nnh.no!

 Pasienten bør føle seg likestilt med terapeuten og ta aktivt del i evalueringen av prosessen. Når behandlingen er over, bør derfor pasienten ha lært flere ulike teknikker for å opprettholde den gode helsen.

fordringer lett kan bli fanget i misvisende statistikk og generaliseringer. Gjennom personlige anekdoter, et kunnskapsrikt overblikk og med ærlig og etisk holdning klarer Berit Strøm Grevstad å inspirere oss terapeuter til å bli bedre samarbeidspartnere og stifinnere for våre pasienter. Samtidig lærer vi hvordan vi

Nyheter og aktuelt Kurs og konferanser Nyttig medlemsinformasjon Kontakt oss på post@nnh.no

kan bli flinkere til å skape trygghet i behandlingssituasjonen og hjelpe pasienten til å jobbe mer planmessig og effektivt med seg selv og egen helse. Hun understreker at det er like viktig at man som terapeut er utålmodig på en tålmodig måte, slik at pasienten opplever å få nok tid og hjelp til å gå fremover i sin helbre

naturterapeuten • mars 2013

23


KRONIKK

|

ANITA SAL AMONSEN, FORSKER NAFK AM, UNIVERSITETET I TROMSØ

Nordmenns bruk av alternativ behandling er stadig under debatt blant leger, alternative behandlere og forskere, senest i forbindelse med NRK-programmet Folkeopplysningen.

Brukere av alternativ behandling – 

VET DE HVA DE GJØR?

■ Det heteste temaet er om det finnes holdbar vitenskapelig dokumentasjon for at alternative behandlingsformer virker. Mange ser et paradoks i at alternativ behandling til tross for mangelfull dokumentasjon omsettes for milliardbeløp årlig. Det diskuteres også om alternative behandlere er seriøse aktører i helsemarkedet. I ulike nettfora har mange og ofte anonyme deltakere moret seg over hvor «lettlurte» og «dumme» brukere av alternativ behandling er. Men, mangler det ikke en viktig stemme i debatten? Hva mener brukerne av alternativ behandling egentlig selv? Årsaken til at brukerne er lite synlige i debatten kan være sammensatt. Bruk av alternativ behandling skjer på den enkeltes initiativ, og brukerne identifiserer seg ikke nødvendigvis med hverandre. Enkeltpersoner som har stått fram som «fornøyde brukere» har opplevd latterliggjøring og negative karakteristikker i nettfora og avisinnlegg. I et slikt scenario kan forskning på brukerperspektiver gi nye innspill i debatten. Jeg vil i denne kronikken belyse alternativ behandling sett fra brukernes ståsted, basert på egen og andres forskning. Sitater fra en pasient og Norsk forening for allmennmedisin er hentet fra den nye boken Alternative veier, skrevet av Tove Kruse og undertegnede.

Hvorfor alternativ behandling? Bruk av alternativ behandling kan henge sammen med misnøye med og

24

naturterapeuten • mars 2013

Brukere av alternativ behandling er ofte praktisk orienterte. Ved å vurdere alternative behandlingsformer i tillegg til helsevesenets tilbud utvider de sin «verktøykasse». Bruk av alternativ behandling kan også henge sammen med en orientering mot et helhetlig syn på kropp, sykdom og helbredelse. En del pasienter sier at de føler seg passivisert i møtet med helsevesenet, og at de har erfart at alternative behandlere vektlegger deres totale og individuelle situasjon, og ser pasientens egeninnsats som en naturlig del av behandlingen.

Anita Salamonsen, forsker NAFKAM.

manglende tillit til det offentlige helsevesenet. Dette kan skyldes erfaringer med feilbehandling, bivirkninger eller sviktende kommunikasjon. I andre tilfeller prøver pasienter alternativ behandling fordi helsevesenet ikke har gode behandlingstilbud til dem. Dette gjelder for eksempel en del pasienter med kroniske lidelser. En pasient med kronisk utmattelsessyndrom skriver i Alternative veier: «Det eneste konkrete tilbud jeg har fått underveis, har vært sovemedisin eller beroligende. I beste mening, sikkert». Bruk av alternativ behandling kan også knyttes til folks ressurser. Studier viser at brukere har god utdanning og grei økonomi. Folk flest har i dag tilgang til behandlingsinformasjon ikke bare via leger, men også via internett, bøker, alternative behandlere og sine sosiale nettverk.

Kunnskap om risiko er nødvendig Mange brukere forteller om positiv effekt knyttet til bruk av alternativ behandling, og har tenkt nøye over fordeler og ulemper. Samtidig viser forskning at brukere vet lite om mulige bivirkninger og annen risiko. For eksempel kan enkelte naturmidler som mange regner som «naturlige og ufarlige» ha bivirkninger i seg selv, eller utgjøre en risiko når de kombineres med legemidler. Både pasienter, helsepersonell og alternative behandlere trenger mer kunnskap om risiko ved alternativ behandling.

Brukerperspektivet er viktig! Leger bør kjenne til pasienters begrunnelser for å velge alternativ behandling, og legge til rette for god kommunikasjon om mulige fordeler og risikoer. Norsk forening for allmennmedisin har lest pasienthistoriene i Alternative veier, og


’’ 

 i ønsker velkommen V en humanistisk og moderne naturvitenskapelig medisin med evne til kritisk refleksjon. responsen deres viser at mange leger tar brukerperspektivet på alvor: «Fordi vestlig medisin har vært så teknologisk og naturvitenskapelig forankret, kan leger av og til miste det syke mennesket av syne. Vi ser den bioteknologiske medisinens begrensning og pasientenes ønske om å lete etter løsninger andre steder der vi så langt ikke strekker til. Vi ønsker velkommen en moderne humanistisk og naturvitenskapelig medisin med evne til kritisk refleksjon i møtet med menneskelig lidelse og med åpenhet mot det ukjente, og arbeider aktivt for det». Den offentlige debatten om alternativ behandling har dreid seg om manglende påviselig klinisk effekt, alle pengene som er i omløp, og manglende kompetanse og etikk hos enkelte alternative behandlere. Kanskje bør brukernes begrunnelser for bruk av alternativ behandling heretter trekkes inn i debatten? Mange brukere føler i liten grad at den ofte polariserte offentlige debatten om alternativ behandling er relevant for dem: Fra deres ståsted må fagfolk gjerne diskutere på TV. Imens er de selv ute i helsemarkedet og leter etter løsninger for sine helseplager. Slike aktive pasienter stiller nye krav til det offentlige helsevesenet ved at de inkluderer alternative behandlingsformer i sin bruk av helsetjenester. Brukerperspektivet bør i langt sterkere grad løftes frem både i den offentlige debatten og i forskning og undervisning. anita.salamonsen@uit.no

Den næringsdrivende/ oppdragsgiver er ansvarlig Bruk av regnskapsfører og personlig ansvar/risiko Jeg har nylig bistått et medlem i en sak om merverdiavgift. Det har vært mange andre tilfeller de siste årene hvor regnskapsførere ikke har satt seg godt nok inn i regelverket som gjelder for alternative behandlere, eksempelvis ved at de ikke har kjent til at momsfritak er knyttet til registrering i Register for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund. I etterkant av denne ferske saken og mange andre vil jeg gi følgende tips vedrørende regnskapsførere til naturterapeuter.

etterbetale moms, anses ikke dette som et tap og regnskapsførerens ansvarsforsikring vil ikke dekke dette. Oppdragsgiver selv er ansvarlig for å kjenne til aktuelle lover og regler.

Lov om offentlig autorisasjon av regnskapsførere er fra 1999 Denne loven hindrer ikke at ikke-autoriserte tilbyr sine tjenester. I et slikt tilfelle må oppdragsgiveren vite at han/ hun tar en risiko. En ikke-autorisert regnskapsfører kan tenkes å gå under jorden dersom Finanstilsynet, politiet eller andre stiller spørsmål til lovligheten av virksomheten. Oppdragsgiverne risikerer da å miste alle avleverte dokumenter og bilag og vil da få store problemer med å sette opp regnskapet. Dette sier Finanstilsynet har skjedd.

Den næringsdrivende/ oppdragsgiver er ansvarlig Det er risikabelt å hvile på tanken om at «min regnskapsfører sørger for at alle mine forhold vedrørende skatt, avgifter mv er ivaretatt og jeg slipper å bekymre meg for dette». Skatt Øst i Oslo sier at de har mange saker hvor regnskapsførere har gjort feil, men at oppdragsgiver er ansvarlig og ender opp med å måtte betale dyrt. Det er oppdragsgiver som eventuelt må søke erstatning for sitt tap gjennom regnskapsførerens ansvarsforsikring – hvis han da har en.

Finanstilsynets konsesjonsregister De som er autorisert skal alltid benytte tittelen autorisert regnskapsfører eller autorisert regnskapsførerselsskap. Hvis din regnskapsfører ikke bruker denne tittelen eller du av andre grunner ønsker å undersøke om din regnskapsfører er autorisert, så kan du gå inn på Finanstilsynets nettsted og søke i konsesjonsregisteret som du finner i menyen på venstre side. Hvis du bruker et regnskapsførerselskap (for eksempel et aksjeselskap) søker du på firmanavn eller organisasjonsnummer. Dersom du bruker en regnskapsfører som driver sin virksomhet i enkeltpersonforetak må du søke på personnavn, ikke firmanavn eller organisasjonsnummer. Mer informasjon finner du på www. finanstilsynet.no og www.narf.no Sigrun Kirkeberg Generalsekretær NNH

Regnskapsfører og ansvarsforsikring Det er ikke lovfestet at en regnskapsfører skal ha ansvarsforsikring, men bransjeorganisasjonen for regnskapsførere - NARF - krever at deres medlemmer har ansvarsforsikring. En ansvarsforsikring kan dekke eventuelle tap som oppdragsgiver påføres dersom regnskapsføreren gjør feil. Men i et tilfelle hvor regnskapsføreren ikke har gjort sin oppdragsgiver oppmerksom på at momsfritak er knyttet til det aktuelle registeret i Brønnøysund og oppdragsgiver må

naturterapeuten • mars 2013

25


PRES SEMELDING

|

JOHN PETTER LINDELAND, LEIAR NNH

Legemiddelforbruk og naturmedisin –TID FOR NYTENKING?

■ Apotekforeningen har på si webside presentert ein artikkel om legemiddelforbruket i Norge i 2012. Artikkelen slår fast at det i nemnde år blei omsett legemidlar for 18,6 milliardar, ein auke på 3,3 % frå 2011. Reseptpliktige midlar forordna av legar utgjer 88,4 % av samla omsetning. Totalt omsette apoteka for 24,7 milliardar kroner i 2012, noko som tilsvarar kr. 3.654 pr. innbyggjar. Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon (NNH) erkjenner at god helse er avhengig av mange

faktorar. Sidan me alle er individuelle skapningar og responderer ulikt på ulike forhold, er det difor viktig å ha eit mangfald i det terapeutiske feltet. Livsviktige legemidlar i samband med alvorlege eller akutte sjukdomar er ein del av dette mangfaldet som alle burde vera glade for at me har tilgang til. Når det gjeld kroniske sjukdomar av mindre alvorleg karakter, meiner NNH at både den einskilde og samfunnet som heilskap ville vera tent med å vurdera andre tiltak enn biokjemiske legemidlar. Det bør framover brukast langt større ressursar for å dokumentera effekten av ulike

behandlingsmetodar ved same sjukdom/diagnose – her inkludert metodar innan den naturmedisinske tradisjonen som både omhandlar behandling og førebyggjande tiltak. NNH er uroa av kva verknad eit slikt høgt legemiddelforbruk vil ha for den einskilde med omsyn til biverknadar/resistens og for miljøet. Det er etter kvart blitt meir merksemd kring legemidlar sitt omfang i sjø/drikkevatn og kva verknad dette har på menneske og anna liv. Kontakt: For ytterlegare kommentar, kontakt NNHs leiar John Petter Lindeland, 948 90 152/jplindeland@ gmail.com

Slutt å forgifte maten vår. På tide å starte en kampanje? Når en gruppe forbrukere kan mobilisere for å få fjernet paprikabitene i Grandiosaen, bør vi greie å få BPA ut av matvareemballasjen. BPA (Bisfenol a), er en hormonforstyrrende miljøgift som brukes blant annet i hermetikkbokser for å hindere at metallet i boksen skal avgi stoffer til maten. Ulempen er bare at BPA selv avgis til innholdet. BPA finnes i en rekke produkter så som vannrør av plast, i leketøy og i kassalapper. Svenska Dagbladet gjennomførte i fjor en egen liten undersøkelse av stoffet. Fire journalister spiste og drakk hovedsakelig mat fra hermetikk og plastemballasje i fire dager, eksempelvis tomatsaus, ananas, tunfisk og øl. Innholdet av Bisfenol a i forsøkspersonenes urin økte dramatisk, – og takk og lov for at dette er et stoff som kroppen i stor grad skiller ut. Verre er det med ulike typer fluortelomerer (FTOH), perfluorerede stoffer og polyfluorerede alkyl-fosfat-estere (PAP). Perfluorerte organiske stoffer hoper seg opp i kroppen og er blant annet forbundet med dårlig fosterutvikling. PEP brukes i pappemballasje som pizzaesker, chipsposer og pappkrus og brukes som vannavvisen-

26

naturterapeuten • mars 2013

de belegg på pappkartong og matpapir for å hindre at fett og væske fra maten trenger inn i emballasjen. En studie uført på Grønnland av professor Eva Cesilie Bonefeld-Jørgensen, Aarhus Universitet, fant at kvinner med brystkreft hadde dobbelt så høyt innhold av visse fluorstoffer i blodet, sammenlignet med friske kvinner. Den kartleggingen som så langt er uført, viser at disse vanskelig nedbrytbare fluorstoffene finnes i all papir- og pappemballasje på mat; så som melposer og emballasje til müsli, rosiner og pizzabrett. Forskere mistenker at mat som oppbevares lenge i emballasjen eller også varmes opp i forpakningen er mest utsatt og det er satt søkelys på popkorn for mikroovn, kakeinnpakning og bakepapir. Åsa Domeij, hos den svenske matvareprodusenten Axfood, sa at hun regner med at all hermetikk vil forsvinne fra markedet. Mesteparten kan erstattes med Tetrapak, som ikke inneholder Bisfenol a. Professor Bo Jönsson ved Lunds Universitet analyserte de nevnte prøvene fra undersøkelsen som Svenska Dagbladet utførte. Han mener også at Tetrapak er et bedre

alternativ selv om den innholder tvilsomme stoffer. Det er funnest spesielt høye verdier av BPA i tomater fra boks(trolig på grunn av høyt syrenivå) og i kokosmelk. Ftalater, også kalt plastspiker, finnes i Polyetylentereftalat (PET) som brukes blant annet i plastflasker brukt til vann og mineralvann. Stoffene virker hormonforstyrrende. De brytes raskt ned i kroppen.

TIPS: • V elg mat og drikke som selges på glass eller kartong. • OBS ! Lokket på syltetøyglass kan avgi Bisfenol a. • Kjøp frukt og grønnsaker i løsvekt. • Ikke varm opp mat eller drikke i emballasjen. Bisfenol A (BPA) er klassifisert som skadelig for øynene, irriterende for luftveiene, allergifremkallende ved hudkontakt, og kan skade evnen til å få barn. Stoffet kan være hormonforstyrrende og er skadelig for livet i vann. Kilde: Aftenposten 15.01.2013 www.erdetfarlig.no


Er jeg den eneste som river meg i håret av overfladiske TV-programmer, eller vil du bli med å svare? Leserinnlegg i lokalavisen blir lest og gir i tillegg til informasjon god PR. Under finner du et ukast som du kan gjøre til ditt eget og sende til aviser, ved en senere anledning. ■ Jeg har sett programmene FBI, Aktuelt (begge 20.02) og Debatt (21.02). Det slås fast at en av fem alternative behandler bryter loven om markedsføring. Det er alvorlig og et klart signal til hele folket om at de bør avstå fra å oppsøke behandlere som lover mer enn de har lov til. I FBI følger vi en kvinne som etter en kreftbehandling kjenner seg avkreftet og ønsker hjelp til å bygge seg opp igjen. Hun utstyres med skjult kamera. Jeg ser frem til at pasienter som besøker legen gjør det samme. En av behandlerne hun oppsøker oppfører seg klart reklamerende og krever en ublu pris, svært lite tillitvekkende. Healeren som er med i programmet sier han ser inn i kroppen på klientene sine. Jeg synes det er merkelig at ingen sjekker dette opp mot røntkenbilder og andre undersøkelsesmetoder. Det burde være såre enkelt å finne ut av, om man var seriøst interessert. Selv har jeg ved å bruke irisanalyse oppdaget indikasjoner på skader og ubalanser som har stemt godt med klientens sykehistorie, det samme gjelder for soneterapi. Hvorfor har vi ikke godkjent dokumentasjon? Det er av den enkle grunn at det ikke er prioritert område for forskningsmidlene. I Debatt settes det fokus på historien til en kvinnelig sykepleier som valgte alternativ behandling i Polen frem for kreftoperasjon på et norsk sykehus. Hun ble ikke operert, men svulsten ble etter intensiv behandling med varme, magnetisme, vitaminer, mineraler og sikkert også kosthold, borte. Da hun kom til kontroll på sykehuset hvor

hun opprinnelig skulle blitt operert uttaler kirurgen «at du har nok har like mye kreft nå, som før du reiste til Polen». Dessverre bar hun ikke skjult kamera. Hennes tilfelle sammenlignes med en som vinner i Lotto og har en gul rose på bordet under utfyllingen av kupongen, og som tror at det kan tillegges den gule rosen at han vinner.

’’

ikke responderer på skolemedisinsk behandling dør av; medisinering/ behandling eller av kreft? Var det noen som snakket om gule roser? Vi får ikke svar på andre spørsmål enn de vi er intelligente og ærlige nok til å stille. Når det i programmene hevdes at det generelt sett ikke finnes dokumentasjon for at alternative behandlingsmetoder har effekt, så er det ikke sant. Det finnes bøker og fagblader som publiserer veldokumenterte artikler innen akupukunktur, homeopati, aromaterapi, vitamin- mineral og kostholdslære og dette er ikke forskning gjort med det motiv å tjene grove penger på andre menneskers ulykke, som det forsøkes fremstil i media. Det er i stor grad gjort av sannhetssøkende mennesker i minst like høy grad som av såkalt vitenskap som er støttet av den farmasøytiske industrien. Dagens vitenskap er uløselig knyttet til statistikk og det magiske middel X, uten at det nødvendigvis finnes et eneste menneske som representerer verdien X. Norske Naturmedisineres Hovedorganisasjon har gjort et solid og grunnleggende arbeid for å sikre at det finnes Naturterapeuter som har innsikt i grunnleggene medisin så som anatomi, fysiologi og sykdomslære, samt etikk og juridiske bestemmelser. Gå inn på www.nnh.no når du skal velge deg en terapeut og les gjerne bøkene Ja takk, begge deler, og Folkefiender, så får du vite mer enn hva populærprogrammene når å informere deg om. redaksjon@nnh.no

 år det i programN mene hevdes at det generelt sett ikke finnes dokumentasjon for at alternative behandlingsmetoder har effekt, så er det ikke sant.

Det advares mot å trekke forhastede slutninger mellom årsak og virkning. Svulsten hadde sikkert forsvunnet av seg selv. Tja, – det hadde vært fint om de opplyste om hvor ofte svulster ut over en gitt størrelse gjør det. Enn videre blir det opplyst at skolemedisinen ikke på forhånd kan si hvem som har nytte av cellegift og strålebehandlig, men forskning viser at behandlingene gir resultater bedre enn ingen behandling når det forskes på store antall klienter. De fleste mennesker tåler melk, men det er mange som ikke har godt av det på grunn av intoleranser eller allergi. Hvem sjekker hva de som

naturterapeuten • mars 2013

27


TERAPI

|

RIGMOR S TRØMMEN; BIOPAT, HE ALER MNNH REG

Sensitivitet som ressurs 

– hos terapeuter, klienter og andre

S

Nyere forskning tilfører kunnskap og større forståelse for hva det innebærer å være sensitiv, utfordringene det gir og, ikke minst, de positive sidene ved det, mens tidligere forskning har vært mest opptatt av de sidene som har vært oppfattet som negative.

ensitivitet er et medfødt og normalt karaktertrekk som gir tilgang til ressurser, evner og kvaliteter. Det er ingen svakhet, men mange opplever at sensitiviteten ikke blir forstått av omgivelsene, at den blir sett på som en svakhet og noe de bør «vokse av seg». Samfunnets mangel på kunnskap om og forståelse for sensitivitet fører ofte til utslitthet og sykdom. Dette gjelder for mange av våre klienter. Derfor er det viktig at vi som terapeuter har kjennskap til sensitivitet for å kunne hjelpe den enkelte klient på best mulig måte. Gjennom den nye kunnskapen vil mange terapeuter oppdage at de selv er sensitive, eller de kan bli kjent med sin sensitivitet på en ny måte og få større forståelse for hvordan de kan ta vare på seg selv i terapeutrollen og ellers, så de ikke brenner ut men kan fortsette å arbeide som terapeuter. Det er viktig for sensitive å leve meningsfullt og være til nytte og hjelp. Å være sensitiv betyr at nervesystemet er mer sensitivt for subtiliteter i omgivelsene, at en er mer mottakelig for inntrykk, samt at hjernen behandler all informasjon på en dypere måte. Dette gjør at det er lett å bli overstimulert, stresset og overveldet. Det er store individuelle forskjeller på sensitive mennesker og på hvordan den enkeltes nervesystem blir påvirket i den aktuelle situasjon. Sensitiviteten kan vise seg på ulike områder; • kroppslig ved å reagere på enkelte matvarer, reagere sterkere på sukker, tilsetningsstoffer, koffein, alkohol, medisiner, kulde, varme, trekk, lukter, etc.

28

naturterapeuten • mars 2013

Rigmor Strømmen er utdannet biopat, hjertehealer og åndelig healingterapeut. Sammen med Karin Børsting leder hun kurssenteret Nordens Stjerne som tilbyr kurs og utdannelser innen personlig og åndelig utvikling, hjertehealing og healingterapi, healingmassasje, lysarbeid og spirituell mentor.

• følelsesmessig ved å reagere sterkere enn andre på støy og støyende atferd, rot og kaos, andres følelser, ubehagelig oppførsel fra andre, etc. • idealistisk ved å reagere sterkt på urettferdighet, på at noen mennesker kan gjøre andre ondt eller være egoistiske, at en stiller for høye krav til seg selv etc. • spirituelt ved en indre opplevelse av å være en del av noe større Av ressurser kan nevnes: evne til å gi omsorg og hjelp, skape trivsel og god atmosfære, tilføre yrket og arbeidsplassen etikk og verdighet, innlevelse og medfølelse, engasjement, ærlighet, nøyaktighet og grundighet, kreative og kunstneriske evner, ansvarsfølelse,

konsentrasjon, oppfinnsomhet, refleksjon, kunne føre dype samtaler, være sterk i en krisesituasjon og handle ut fra intuisjon. Den sensitive er tjent med å finne en individuell måte å leve på som skaper balanse mellom ro og aktivitet. Overstimulering skaper indre stress som gjør at den sensitive «mister kontakten» med seg selv og sine ressurser. Derfor fungerer høysensitive ofte dårlig i åpne kontorlandskap, store klasserom, store barnehagegrupper, i store sosiale sammenhenger etc. Mange sensitive har funnet måter å takle utfordringene på, og fungerer godt i samfunns- og arbeidsliv, også som ledere. I Dagens Næringsliv april 2012 stod en reportasje om introverte ledere. Der nevnes boken Quiet. The Power of Introverts in a World that can`t stop talking av Susan Cain, tidligere advokat på Wall Street. Den amerikanske psykologen og forskeren Elaine N. Aron har gjort et stort pionerarbeid med å forske på og skrive om sensitivitet. Hun kommer til Oslo 13. og 14. mai. Hennes bok The Highly Sensitive Person, i dansk oversettelse Særligt sensitive mennesker, gir en grundig beskrivelse og forklaring på hva det betyr å være sensitiv, om ressurser og utfordringer. Denne boken kommer på norsk i forbindelse med hennes besøk. Det finnes flere bøker om sensitivitet av andre forfattere. Arons forskning viser at sensitivitet er medfødt, at ca 15–20 % er høysensitive. Over 20 % er sensitive i varierende grad, uten at de regnes som høysensitive. Det er like mange sensitive av begge kjønn. Altså er


nærmere halvdelenn av menneskene sensitive, mens samfunnet vårt er tilrettelagt av og for ikke-sensitive. Vi trenger kunnskap om og aksept for at noen mennesker trenger rolige og harmoniske omgivelser for å trives og fungere godt, uten at de blir oppfattet som «svake», eller i verste fall sett ned på. Det er mer riktig å kalle det følsom styrke. Det kan sees på som en stor gave. Høysensitive har ofte store krav til seg selv og sine prestasjoner, har vanskelig for å si fra når de trenger hvile, eller når situasjonen blir for «voldsom». De sammenligner seg med de ikke-sensitive, og godtar ikke at de må velge annerledes for å holde seg friske. Å presse seg selv for mye og for lenge, skaper et kronisk indre stressnivå i kroppen, som tapper kroppen for energi, og kan gi mange slags fysiske og psykiske symptomer. Vi møter mange høysensitive blant våre klienter, også fordi de ofte er åpne for alternative metoder. Når terapeuten har kunnskap om dette, kan klienten hjelpes til å se hvordan forståelse og aksept av egen sensitivitet kan skape endringer i holdning og handling i eget liv som kan bidra til bedre helse. For den sensitive handler det ikke om «å ta seg sammen», men lære å takle utfordringene knyttet til å være sensitiv slik at ressursene kan brukes positivt for en selv og andre. Sensitive som finner en god balanse i tilværelsen mellom ro og hvile, aktivitet og sosialt liv, er ofte mer tilfredse med livet enn andre. En av de største utfordringene sensitive har, er å finne en arbeidsplass der miljø og tempo passer den enkelte, samtidig som arbeidet skal oppleves meningsfylt og nyttig. Når dette lykkes, er den sensitive ofte en av trivselsskaperne på arbeidsplassen, samt viser stor ansvarsfølelse og gjør arbeidet grundig og nøyaktig. Selve møtet med terapeuten er svært viktig for høysensitive som mer enn noen andre har behov for å føle seg ivaretatt og forstått, slik at kropp og psyke kan slappe av og

bli mottakelig for behandling. Den høysensitive vil raskt oppfatte om terapeuten har problemer med å romme og forstå ens opplevelser og reaksjoner. Sensitive, og spesielt høysensitive, får vanligvis ikke godt utbytte av «hardhendte» behandlinger som for eksempel kraftig massasje, kiropraktikk eller lignende. Mild massasje, lett berøring, Bowen-terapi eller andre rolige og omsorgsfulle metoder gir ofte bedre resultater. Til gjengjeld virker den milde behandlingen dypere, det skal «mindre til». Aron anbefaler sensitive å få helbredet psykiske sår og smerter som kommer fra å føle seg annerledes og fremmed, ikke forstått osv. I tillegg viser forskningen at traumatiske barndomsopplevelser setter dypere spor hos høysensitive enn hos ikke-sensitive, og det kan gi store positive helseeffekter å få bearbeidet disse hendelsene. Hjertehealing, følelsesforløsende terapi og lignende er godt egnet til dette. Utviklingsgrupper gir store muligheter for høysensitive som ofte føler at de er alene med sine problemer, og at «alle andre» klarer seg så mye bedre. Å høre andre ha det på samme måte, gjør det lettere å akseptere seg selv, og gir større selvverd. Små grupper gir mulighet for å trene på å være sammen med andre uten å ta deres problemer innover seg, samtidig som en kan bli mer kjent med seg selv og lære å sette ord på egne behov. Blir gruppen for stor, kan det føre til at den sensitive må lukke av for å beskytte seg, noe som begrenser utbyttet. Mange høysensitive blir sykmeldte og uføretrygdet på grunn av at både de selv og samfunnet for øvrig, mangler forståelse og kunnskap om sensitivitet. Dette er ikke bare en tragedie for den enkelte, men også for samfunnet som mister tilgang til viktige ressurser, som også de ikke-sensitive nyter godt av. Sensitive som blir sykmeldte, har ofte skyldfølelse over at de «må gi opp» og ikke klarer mer. Kravene i arbeidslivet om en form for ytelse selv om en er sykmeldt, når den

sensitive opplever at det ikke er mer å hente, øker skyldfølelsen og skaper enda mer overstimulering. Det motarbeider tilfriskningen og kan bidra til at personen ender med uføretrygd. Det den høysensitive trenger i stedet er fred fra stress og press og forventninger, mye ro, hvile, tid til å ta seg inn igjen og ta vare på seg selv. Det er viktig at en ikke blir gående alene med tanker om utilstrekkelighet etc. Vi som terapeuter kan tilby samtaler og behandlinger til hjelp i prosessen. Det handler ofte om hjelp til å endre holdning til seg selv, til å redusere egne krav, og til å ivareta seg selv på samme måten som en ivaretar andre. Høysensitive mennesker som er utslitte og syke etter langvarig press bør unngå trening, og sørge for god søvn og hvile, samt sunt og næringsrikt kosthold, slik at kreftene kan bygges opp igjen. Etter hvert kan en starte med rolig trening, gjerne rolige turer i naturens stillhet, yoga eller lignende til rolig musikk. Reaksjonene høysensitive kan vise ved overstimulering varierer fra på den ene siden å trekke seg inn i seg selv og forsøke å gjøre seg usynlig, til urolig og aggressiv atferd på den andre siden. En del barn og voksne som diagnostiseres med ADHD, er høysensitive som ikke vet hvordan de kan trekke seg ut av stressende situasjoner. I ren frustrasjon og fortvilelse, og i opplevelsen av det uholdbare, reagerer noen med aggressivitet, mens andre blir stille og usynlige, og forsvinner inn i sin egen «boble» som et forsvar mot situasjonen. Når omgivelsene tar hensyn til deres sensitivitet, kan de fungere normalt, og gjerne bedre enn de fleste, da de ofte er intelligente, omsorgsfulle, fantasirike og nyskapende. Jo mer vi setter oss inn i hva det vil si å være sensitiv, jo bedre kan vi hjelpe våre klienter. Søker du et forum for sensitive, finnes Foreningen for høysensitive som arbeider for å gjøre dette fenomenet mer kjent i samfunnet. rigmor.strommen@ helhetsterapi.com

naturterapeuten • mars 2013

29


TERAPI

|

TRINE SEDLAK NYHUS; FAGSJEF NN-S, NATUROPAT NAN

Sammensatte eteriske oljer De fleste benytter seg av eteriske oljer på grunn av deres terapeutiske egenskaper, eller rett og slett fordi de dufter godt. De eteriske oljene brukes ofte i massasjeolje, badevann, fotbad, aromavifte eller aromabrenner. ■ Det er interessant å se på de enkelte oljers sammensetning og kjemi. Å lage en identisk kopi av en eterisk olje i et laboratorium er ikke mulig, selv med alle de kjemiske komponentene i riktige proporsjoner. Oljen vil ikke ha de samme terapeutiske egenskapene som den eteriske oljen fra naturen. Naturen er oss overlegen på dette området. Eucalyptus – Eucalyptus globulus er den meste vanlige Eucalyptustypen i verden. Treet kommer opprinnelig fra Australia, men er nå å finne i mange land, deriblant Spania, Kina og Portugal. Bladene er ekstremt rike på eucalyptol (den sykliske esteren og monoterpen 1,8 cineol), som brukes i hostemedisiner, muskelvarmende salver og linimenter. Dersom vi tar for oss den kjemiske sammensetningen av Eucalyptus globulus fra Tisserand Aromatherapy, vil vi finne at den består av 70 % cineol og 9 % α-pinene (monoterpen). Denne oljen kommer fra Spania. Det at den eteriske oljen inneholder så mye som 70 % cineol gjør den til et effektivt middel ved hoste, særlig ved hoste som sitter i brystet. Cineol (eucalyptol) virker slimløsende og er antimikrobiell.

Peppermynte – Mentha piperita

Peppermynteolje produseres fra de øverste blomstrende toppene på urten. Mange setter stor pris på peppermynte på grunn av den friske og gjennomtrengende duften av menthol. Familien med ulike myntearter har vært kjent og dyrket i mange tusen år og har en lang historie når det gjelder bruksområder. Den ble først dyrket i Japan og Kina og ble raskt

30

naturterapeuten • mars 2013

og oppklarnende. Milde antiseptiske egenskaper gjør at peppermynte kan bidra til å regulere hudens funksjon.

Lavendel – Lavandula angustifolia

Trine Sedlak Nyhus.

populær. Ryktet spredde seg helt til Egypt. Faktisk er det mulig å finne spor etter urten i graver så langt tilbake som år 1000 før Kristus. Menthol er hovedbestanddelen i peppermynteolje og det er dette som gjør oljen så nyttig i aromaterapien. Menthol tilhører gruppen monoterpen alkohol. Den har en skjønn, avkjølende virkning på huden og kan lindre slitne muskler. Peppermynte vil også kunne virke oppfriskende

’’

 Eterisk olje fra en og samme art varierer mye i kjemisk sammensetning avhengig av blant annet vekstforholdene.

Vår eteriske olje av lavendel består av ca 45 % linalyl acetate og 35 % linalool (monoterpen). Linalool er kjent for å ha en mentalt beroligende virkning. Det forklarer hvorfor det er gunstig med litt lavendel på soverommet. Den kan berolige sinnet, og virker også direkte på kroppen ved å berolige irritert hud ved eksempelvis solbrenthet eller ved muskulære spenninger. Linalyl acetate er en ester. Felles for estere er at de har anti-inflammatoriske egenskaper, de er ofte krampeløsende og virker mentalt beroligende.

Rosmarin – Rosmarinus officinalis

Den eteriske oljen inneholder ca 30 % α-pinene, 21 % cineol og 14 % camphor (keton). α-pinene tilhører klassen monoterpener, og felles for disse er en generell styrkende kvalitet og de virker ofte smertestillende. Rosmarin eterisk olje er en kraftig olje, så det er små mengder som skal til. Sammensetningen av rosmarin viser at den vil kunne være stimulerende og oppkvikkende samt antimikrobiell. Eterisk olje fra en og samme art varierer mye i kjemisk sammensetning avhengig av blant annet vekstforholdene. Som praktiserende aromaterapeut vil det å kjenne til enkel kjemi innen eteriske oljer hjelpe deg i valget av riktig eterisk olje. Enkelte forhandlere kan tilby ulike kjemotyper. En kjemotype er en eterisk olje


Til minne om Elsa Hoff Meyer

Lavendel

som er utvunnet fra en spesiell plantesort hvor hovedbestanddelene kan variere noe.

Ta som eksempel timian; Timian – Thymus vulgaris

Den mest vanlige tilgjengelige timian som eteriske olje er, timian (thymol CT) – som betyr at den er rik på thymol. Thymol er en fenol og kjent for å kunne virke irriterende. Det blir mye brukt i den farmasøytiske industrien som ingrediens i hostemedisiner. Det finnes flere forskjellige kjemotyper av timian tilgjengelige fra Frankrike. Den samme arten, men dyrket i et annet miljø med blant annet forskjellig soleksponering, gir en annerledes kjemisk sammensetning av den eteriske oljen. Timian (linalool CT) er en eterisk olje av timian rik på alkoholen linalool. Det gir en mildere virkning ved bruk av oljen. Det fins også timian (thujanol CT) som er en annen mild type av timian. Disse kjemotypene kan dermed være gode å bruke på det respiratoriske systemet eller på huden når man ønsker å unngå den sterke og potensielt irriterende effekten. trine@nn-s.no

■ Elsa Meyer begynte som soneterapeut da hun ble pensjonist. Jeg møtte henne på et årsmøte i Norsk Zoneterapeut Forening (NZF), og vi fant tonen med en gang. Hun var med på feiringen av mitt 10-årsjubileum som soneterapeut og underholdt med klaverspill. Elsa var flink til å spille, og opptrådte av og til på et eldresenter og andre tilstelninger. Elsa sa at jeg var både hennes venninne og selskapsdame. Vi deltok engang på et kurs om dinkel i Oslo. Det var en tysk bondekone bosatt på Gotland som holdt kurset. Vi ble invitert av henne til Visby, og vi reiste dit sammen. Vi havnet midt oppi feiringen av ”Middelalderuken” og hadde et fantastisk opphold. Feiringen ga virkelig mersmak, så Elsa og jeg reiste tilbake til Gotland året etter. Da jeg skulle gjøre en pilotstudie på soneterapi mot akutt isjias, var Elsa så snill å tilby meg å holde møtene om dette hjemme hos henne. Den ene professoren etter den andre fikk servering av henne. Det var også hos Elsa jeg var så heldig å få invitere til det første møtet i NNHs forsknings-

komité, og der ble også faggruppen for soneterapeuter etablert. Det mest spesielle vi to opplevde var å gå hånd-i-hånd på glødende kull. En meget sterk opplevelse! Elsa laget hver dag en spesiell selvkomponert grøt med mange forskjellige ingredienser, som vi kalte «Bli 100 årgrøten». Kanskje den var en av årsakene til at hun levde så lenge og hadde så mye energi? Elsa var et sosialt, positivt og godt menneske med mye humor. Vi opplevde mye morsomt og spennende sammen. Jeg vil alltid huske henne! Lys og kjærlighet over ditt minne. Brit-Marit Aasheim ■ Elsa Hoff Meyer ble født 5. september 1909 og døde 25. november 2012. Hun var æresmedlem i NZF og hennes æresmedlemskap ble videreført i NNH etter at NZF sluttet seg til NNH i 1994. Vi takker for Meyers engasjement for soneterapien og for NNH, og lyser fred over hennes minne. Sigrun Kirkeberg Generalsekretær NNH

Melding til alle medlemmer: Hold oss oppdatert! Meld fra om adresseendringer, nytt telefonnummer og/eller ny e-postadresse. NNHs hovedkontor trenger din hjelp til å holde DEG oppdatert. Dersom vi ikke får meldinger om dine nye kontaktinformasjoner, får vi heller ikke kontakt med deg.

Ta kontakt på e-post post@nnh.no, eller telefon 22 33 32 20

naturterapeuten • mars 2013

31


A K T UELT

|

FRIDE A ASEN, NATURTERAPEUT MNNH REG

Biopater på studietur  til Baden-Baden Palaibiron: Palais Biron, her var det undervisning flere av dagene. Tatt fra nettsiden deres.

Onsdag 3. november satte vi kursen for Tyskland og Baden-Baden. 4 biopater: Hilde Stareng Henningsen, Toril Magnussen, Birgit Schoeler, Fride Aasen og rektor på Tunsberg Medisinske Skole, Truls Isaksen representerte TMS på denne studieturen. Vi møtte også biopat Carl Erik Farnes der nede. ■ Die Deutsche MedWoche arran-

gerte sin 46. messe om komplementær medisin. Tema for messen var «regulasjon før reparasjon». Mange av foreleserne tok nettopp dette tema opp – om «det selvregulerende menneske». Messen er en av verdens største innen komplementærmedisin og fylte 5 etasjer av byens kongresshus. I fjor var det over 220 utstillere representert, og mer enn 4000 leger, tannleger, heilpraktikere, apotek, produsenter osv til stede. Leger og andre terapeuter interessert i biologisk medisin kom også fra andre land for å delta på messen. Vi møtte blant annet Dr. Trevor Douglas fra Australia som vi har vært så heldige å ha til å undervise oss i mørkefeltsmikroskopi her i Norge. Her var det mye interessant å se på, mye lærerikt å høre på, og mye

32

naturterapeuten • mars 2013

verdifullt å kjøpe. Undertegnede tilbrakte mye tid i bokavdelingen, og prøvde desperat å finne ut hvordan man skulle få med seg alle bøkene man bare «måtte ha» - i kofferten hjem. Neste gang tar jeg med større koffert. Den store forskjellen fra alternativmessen i Norge, var at ved Medwoche var mer naturmedisinsk vinklet, vi så lite til spåkoner og auralesere. Etter en heller nedslående mediehøst i Norge, var det som balsam for sjelen å sitte og høre på forskere fortelle om studier gjort på planter, grønnsaker, urtemedisin, mørkefeltsmikroskopi osv. Vi hadde seminar en hel dag med Sanumterapi. Foredragene denne dagen var i nydelige Palais Biron, et palass fra 1850-årene, beliggende i en nydelig park litt utenfor sentrum

av Baden-Baden. Første foreleser var dr. med., m.a., m.b.a Gudrun Meckle, sjef for forskningsavdelingen ved Sanum-Kehlbeck. Hun introduserte oss for Sanumproduktene og hvordan de administreres. I tillegg til produktinformasjon, omtalte hun protokoller for behandling av allergi og tilstanden Multiple Chemical Syndorm (MCS). Neste foreleser var tannlege dr., dr., Frank Pleus som hadde et meget interessant foredrag om tannrøtter og infeksjonsfokus, samt behandling med Sanumterapi. Senere på dagen snakket dr. med. Thomas Rau fra Sveits om kosthold ved behandling av kroniske sykdommer innen biologisk medisin. Thomas Rau er medisinsk direktør ved Paracelsusklinikken i Lustmühle i Sveits. Ved Paracelsusklinikken arbeider 8 leger og 3 tannleger foruten


Hilde og Truls på restaurant hvor vi spiste de fleste dagene.

vanlig betjening. Der behandles ca. 200 pasienter daglig, hovedsakelig med biologisk medisin. Thomas Rau er en anerkjent foredragsholder, og reiser blant annet til USA for å undervise. Han anvender både mørkefeltsmikroskopi og irisanalyse, sammen med vanlige tester i sin praksis. Dr. Rau utdypet behovet for minskning av animalske proteiner og økning av inntak av grønnsaker ved kroniske sykdommer som reumatoide lidelser og hjerte- karsykdommer. En av foreleserne på dag to av vårt opphold, var Professor Dr. med Dan Bruke, fra Syston, Leicester i England. Han har i over 15 år forsket på kreftmedisin sammen med Jerry Potter, en medisinsk kjemiker. I 2003 fant de stoffer som finnes naturlig i planter, frukt og grønnsaker og som hemmer kreftceller. Han understreket at disse stoffene ikke er det samme som antioksidanter. Stoffene har blitt kalt Salvestroler og er funnet å hemme et enzym som kalles Cyp 1B1 som finnes i alle kreftceller. Cyp 1B1 kan også finnes i normale celler, men i så liten grad at de nesten er umålbare. Cyp 1B1 finnes i både kreftceller og prekreftceller. Ved studier hvor kreftceller og normale celler ble behandlet med Salvestroler, ble kreftcellene drept, mens de normale cellene forble normale. Økt mengde av salvestroler økte mengden drepte kreftceller.

Dr. Med. Thomas Rau foreleser om mørkefeltsmikroskopi

De fant imidlertid en liten ulempe – frukt, grønnsaker og andre planter med høyt innhold av salvestroler, mister dette innholdet ved sprøytning. I tillegg minskes salvestroler betraktelig ved koking av grønnsaker. Salvestroler er bitter på smak, så frukt og grønnsaker som har bitter smak har ofte høyt innhold av salvestroler. Industrielt bearbeidet frukt, for eksempel juice som er søt på smak, har ofte lite innhold av salvestroler. Interessant og inspirerende å høre på forskere og farmasøyter som mener at naturen i sin usprøytede tilstand er best. Dr. med. Thomas Rau foreleste også på søndag, den siste dagen vår – om mørkefeltsmikroskopi. Det var god og nyttig fagoppdatering for oss biopater. I tillegg til disse forelesere

var det mange vi ikke fikk tid til å høre på. Det var blant annet forelesninger om stamcellebehandling, oksygen- og ozonbehandling, kreftbehandling osv. Lørdag var alle foredrag på tysk, så vi tok like godt turen til Friedrichsbad, et gammelt, ærverdig bad midt i byen som så ut som et slott. Varmen fra det indre av jorden oppvarmet alle badstuer og bad. I alt 17 stasjoner skulle man igjennom, hvor det var forskjellige badstuer, bad, massasjerom og hvilerom. Etter 4 timer kom vi ut derfra - nyvasket, rosa i kinnene og følte oss ganske så avgiftet. Alt i alt, en uforglemmelig tur. Vi knyttet kontakter, møtte interessante mennesker og fikk faglig påfyll. Vi kan trygt anbefale flere å reise ned til neste år (www.medwoche.de). frideaas@online.no Sanum-Kehlbeck sin stand: Fride og Toril får produktinformasjon fra Sanum-Kehlbeck.

naturterapeuten • mars 2013

33


PYNT OPP VENTEROMMET Vis pasientane at du er medlem av ein seriøs fagorganisasjon N

N

Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

O

O

N

N

– ditt føRStevAlG når det gjelder NAtuRMeDiSiN! NNH har omfattende fagkrav for sine medlemmer i de enkelte terapifagene. NNH arbeider aktivt med kvalitetssikring av utdanninger. Alle NNH godkjente naturterapeuter er underlagt NNHs etiske regler vedr. pasientbehandling. NNH har et eget etisk råd som bl.a. kan behandle klager fra pasienter. Rådet plikter å være upartisk. Alle terapeuter har plikt til å ha oppslag om dette forholdet. Alle NNH godkjente naturterapeuter har ansvarsforsikring. NNH har internasjonalt samarbeid med en rekke andre organisasjoner innen bransjen. NNH arbeider aktivt i SABORG (Sammenslutningen av alternative behandlerorganisasjoner) - opprettet av helsemyndighetene. NNH er høringsinstans i viktige saker som gjelder bransjen og har god kontakt med helsemyndighetene. NNH har registreringsrett for sine medlemmer i det offentlige registeret for utøvere av alternativ behandling i Brønnøysund.

Se etteR våR lOGO. DeN StåR fOR kvAlitet OG tRyGGHet Mer informasjon på vår webside: www.nnh.no eller ring tlf. 22 33 32 20

KONTAKT DIGITAL GRAFISKE Sjå annonse om marknadsføring

Rene eteriske oljer Aqua Oleum fremstiller rene eteriske oljer, kaldpressede baseoljer og ferdige massasjeblandinger med over tre generasjoners erfaring i studier og forskning på området. I Norge kan du velge blant 60 ulike produkter. Alle oljene er produsert enten fra viltvoksende eller organisk dyrkede planter. Aqua Oleum kjøper alle oljene direkte fra produsent og kan på den måten selv forsikre seg om produktenes kvalitet og renhet. Det legges mye arbeid i å undersøke plantenes vekstvilkår og behandlingen fra plante til ferdig olje. Som en ekstra kvalitetssikring blir oljene testet i laboratorium med moderne teknisk apparatur. Dette gjøres for helt å kunne utelukke oljer som er syntetiske, forurenset eller utblandet. Aqua Oleum oljer er ikke testet på dyr.

Au Naturel (UK), Inc. Norway. Kjelsåsveien 168, 0884 Oslo. Tlf. 22 02 65 80. E-post: firmapost@solaray.no


Kurs i IndreRo, kosthold og psykisk helse Når: 15.-21. april 2013 Hvor: Akinon Resort Center, La Nucia - Spania Pris: kr. 3000 i kursavgift + opphold og fly

B

g utvikle deg selv, øk din beviss o d e thet om li m

kosthold og mental helse!

Nyt deilige og inspirerende dager i Spania med oss! Lær å slippe angst og problemer ved å kombinere kosthold og terapi! På dette kurset får du høre om både hvordan mat påvirker hjernen din og oppleve hvordan IndreRoterapien hjelper deg til indre styrke - og dermed bedre psykisk helse.

Meld deg på i dag! Send e-post til birthe@vof.no eller ring tlf. 901 99 698 Mer informasjon om kurset og priser på vof.no!

Johan Galtung: Obamas fire nye år – hva skjer?

VOF Helsemagasinet skudd?

– nok et bom

spris til EU

Årets fred n Galtung:

Joha

Godt ert dokument rbo-/ om lavka t høyfettdiet

gasinet Helsema

VOF Vitenskap

& fornu

Vitenskap & fornuft

ft

Nr. 1 2013 4. årgang. Løssalg 85 kr

Løssalg 75

kr

✓ Pepper nn med smørkrem ✓ Mandelbu rdt nha ✓ Sarah Ber ndler ✓ Brente ma

VN perspektiv SØ evolusjonært e?

Har du for mye

dt øsTrOGeN?

fritt julego Sukker kaker 3. årgang. Nr. 8 2012

Universalmedisin VITAMIN C i megadoser

Stor test og oversikt

Barbara Gent

ikow: Krig true r

VOF Helsemag

Vitensk ap Nr. 2 2013 4. årgang.

asinet

& fornuft

Løssalg 85

kr

✓ hva er års ak ✓ hva kan vi en? gjøre?

"supermat"?

i Fedon er blitt ge bør vi sov ✓ hvor len api hjelpe? FETTVENNLIG Hormonskolen ✓ kan lyster ste rer det me LENTOppSyKLIST på LaVKaRbO! TE som regule ER KJ LD Hormonet JO Thor Ivar Doknæs vant Trondheim-Oslo og SK IN KS RO TY du av hypotyreose? – lider InteRpRess noRge

ystemer

Kurset arrangeres av Helsemagasinet VOF i samarbeid med Keyhan Ighanian og Akinon health Resort og Spa.

25 sider!

Br ystkreft

Hva er egentlig MØRKE SJOKOLaDER

RetuRuke 09

verdens økos

Stress gjør deg syk

- av fagfolk, for folk flest! VOF Helsemagasinet

Vitenskap & fornuft


B-BLAD • Returadresse: NNH, Skippergata 9, 0152 OSLO

ØNSKER DU Å BLI NATURTERAPEUT? Stadig flere benytter seg av naturmedisin for å erstatte eller supplere andre behandlingsalternativer. Dette gjør at det i dag er et økende behov for naturterapeuter med en bred og solid utdanning. Naturmedisin er kunnskap om hvordan man kan utnytte kroppens egen evne til selvhelbredelse. Naturterapeuten behandler årsaken til sykdommen og ikke bare symptomene. Med utspring fra en rekke typer tradisjonell medisin, kombinerer naturterapeuten ulike metoder for å bedre menneskers helse. Våre tilbud innen naturmedisin: • Biopati (4 år deltid nett/klasserom) • Naturmedisinsk hudterapi (4 måneder deltid nett) • Naturmedisinsk grunnutdanning (1 år deltid nett) • Soneterapi (2 år deltid klasserom) • Kurs innen blant annet auricuoloterapi, kraniosakralterapi, irisanalyse og bachterapi. Vi har også mange andre tilbud, blant annet grunnmedisin, klinikkdrift ernæringsterapi, optimal trening og ernæring og kostholdsveileder.

Tunsberg Medisinske Skole er en av Norges største private skoler innen helse, naturmedisin og ernæring, og ble etablert i 1998. telefon 33 61 10 90

post@tunmed.no

N

N

Zoner for hjernen

Zoner for bryst og hode

Zoner for indre organer, bekken og hode

O

O

NYTTIGE BØKER OG PLANSJER for naturterapeuter til salgs i NNHs nettbutikk www.mamut.net/nnh/

N

www.tunmed.no

N

Zoner for armer og bein

1. Sinus sagittalis superior 2. Cortex cerebri 3. Cerebrum 4. Det limbiske system 5. Corpus callosum 6. Thalamus 7. Hypothalamus 8. Hypofyse 9. Pons 10. Cerebellum 11. Epifyse 12. Tonsiller 13. Medulla oblongata 14. Medulla spinalis

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (18/3-80) 4/12-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-08

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 10/8-89 Digitalisert: Terje Varpe 17/12-09

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles.Ersdal (1/11-78) 4/6-90 Digitalisert: Terje Varpe 17/1-2006

Produsert for Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon

Ersdal & Varpe Ans 2009

Tegnet: Charles Ersdal (1/11-78) 16//9-89

Digitalisert: Terje Varpe 18/3-09

Profile for Naturterapeuten

Naturterapeuten 01 2013  

NNHs tidsskrift for naturmedisin

Naturterapeuten 01 2013  

NNHs tidsskrift for naturmedisin

Advertisement