Page 1

Comitè Nacional d’Andorra  per l’Unicef

JUNY 2010


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

1. PRESENTACIÓ DEL COMITÈ 2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL∙LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO JUNY 2010


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ Qui som  El Comitè Nacional d'Andorra per l’Unicef (CNA) va néixer l’any 1994 com a  organització no governamental, sense ànim de lucre, per donar suport als  1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ 2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

objectius i al mandat del Fons de les Nacions Unides per a la Infància  (UNICEF).  Va ser possible gràcies a la voluntat d’un grup de persones (Consell  d’Administració) amb la creença que un món millor per als infants és  possible i que Andorra pot ser un país pioner en la promoció del benestar i  la protecció necessaris per al desenvolupament de tots els seus infants i  també per col∙laborar en la millora de la vida dels infants més desafavorits  dels països d’arreu del món.

JUNY 2010


1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

Què fem Les nostres principals activitats són: ‐ Defensar i promoure els objectius i els principis de la Convenció dels Drets  de l’Infant. 1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

‐ Encoratjar el Govern perquè els seus plans polítics, socials i econòmics  donin prioritat a la infància.

2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

‐ Per garantir que els drets de la infància es tinguin en compte en sectors  més amplis de la societat, donem a conèixer àmpliament la Convenció entre  educadors i educadores, pares i mares, monitors i monitores, responsables  del món de l’educació i d’altres àmbits socials. ‐ Promovem la capacitat de participació dels infants i joves perquè donin la  seva opinió i es responsabilitzin de totes les accions que els afecten. ‐ Promovem la solidaritat donant a conèixer la situació dels infants als països  més pobres o en situació de conflictes o emergències, i comprometem  persones, entitats i empreses perquè donin suport econòmic per aconseguir  que tots els infants del món tinguin l’oportunitat de tenir un  desenvolupament integral.

JUNY 2010


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ Què fem

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ 2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Responent als compromisos que vam adquirir amb l’UNICEF, de donar  suport econòmic als seus projectes de finançament d’accions humanitàries  d’emergència i de suport als països amb menys recursos en els que la  infància no té cobertes ni les més mínimes necessitats bàsiques, durant  aquest anys hem contribuït amb 5.532.521 € en projectes a Albània, Cuba,  Hondures, Nepal, Djibouti, Bòsnia Herzegovina, Mauritània, Camerun i  República del Congo;  Hem respost a demandes d’emergències de més de vint‐i‐cinc països.  Aquesta resposta es dóna coordinadament amb les altres ONG del país amb  estructura internacional, a través de la Plataforma d’ONG d’Andorra. En el  2009, s’han atès les emergencies d’Haití i Àsia‐Pacífic amb un import total  de 64.100 euros.


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

2. RESUM MEMÒRIA 2009

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

En euros

2009

Ingressos per  vendes

99.207,58

111.227,78

139.882,31

141.679,00

139.229,00

Ingressos per  donacions,  actes,emergènc ies i Govern

1.036.259,15

974.704,82

994.183,89

772.270,00

665.340,00

51.115,47

20.073,42

31.436,88

55.290,00

67.643,00

1.186.582,20

1.106.006,02

1.165.503,00

969.239,00

872.212,00

914.805,27

874.690,96

873.112,56

722.359,00

617.284,00

20,47%

20,90%

24,60%

22,50%

20,00%

Subvenció funcionament + interessos Total  ingressos Contribució a  UNICEF Retenció

JUNY 2010

2008

2007

2006

2005


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

2. RESUM MEMÒRIA 2009 COMUNICACIÓ

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Durant l’any 2009 els mitjans de comunicació a Andorra han donat suport  a totes les iniciatives del Comitè, que ha tingut una presència constant  durant tot l’any en la premsa escrita, ràdio, televisió així com en tanques  publicitàries i pantalles de leds. Amb això s’ha aconseguit una àmplia  difusió al país de les diferents actuacions del Comitè.  La col∙laboració amb els mitjans de comunicació ha estat molt estreta i ha  girat al voltant de la promoció i la difusió dels projectes que es financen  des del Comitè, a través dels actes de recaptació i de les campanyes de  publicitat. Alhora s’ha impulsat l’advocacia, amb accions per divulgar el treball que el  Comitè fa tant a fora com a dins del país. La defensa dels drets de la  infància, la celebració enguany del 20è aniversari de la Convenció sobre  els drets de l’infant i l’educació per al desenvolupament són l’eix central  de la nostra tasca. El ressò que hi ha hagut en aquest sentit es fa palès en  les aparicions als mitjans de comunicació. El seu suport ha ajudat a  transmetre una imatge més clara del compromís del Comitè amb els  infants d’arreu del món i amb la societat andorrana.


2. RESUM MEMÒRIA 2009

COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

PARTICIPACIÓ JUVENIL La participació juvenil del Comitè durant el 2008 s’ha desenvolupat mitjançant les següents  activitats o accions.

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Estudi sobre participació En el marc de la comissió de Participació Juvenil es va valorar que no es tenia prou  coneixement del valor que les institucions del país (ministeri d’Educació i comuns) donaven al  tema de la participació juvenil. És per aquest motiu que es va realitzar una demanda al CRES  per tal de poder preparar un primer estudi que ens donés informació concreta de l’aplicació d’aquest dret al nostre país.  Durant el 2009 s’ha iniciat el treball de l’estudi per part del CRES. Joves ambaixadors del clima Durant aquest exercici tres joves andorrans van poder assistir al Fòrum jove sobre el canvi  climàtic organitzat per l’UNICEF a Copenhaguen. La feina realitzada des del Comitè, amb el patrocini de BIBM i la col∙laboració d’institucions  públiques i privades, va permetre l’organització d’un concurs entre els joves del país amb  l’objectiu de conscienciar sobre les implicacions del canvi climàtic en la societat actual. Els  guanyadors del concurs serien nomenats representants dels joves d’Andorra i participarien en  el Fòrum jove de Copenhaguen. L’Itziar, el Roger i la Gemma van ser finalment els escollits per a aquesta tasca. La seva  participació en el fòrum va ser molt satisfactòria i van ser anomenats Ambaixadors pel Clima. A  la tornada, els nous ambaixadors del clima han iniciat una tasca de difusió de la declaració final  acordada per tots els joves assistents al Fòrum.


2. RESUM MEMÒRIA 2009

COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

PARTICIPACIÓ JUVENIL

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Grup de ràdio “I ke + !” Un any més des del Comitè s’ha seguit treballant amb un grup de joves de 13 a 18 anys fent ràdio  (AD Ràdio), cada dimecres i divendres amb els objectius següents: Fomentar la participació dels joves a través de la ràdio. Desenvolupar actituds reflexives i critiques amb l’entorn en el qual es desenvolupen els joves. Fomentar uns valors en consonància amb els drets humans i els drets dels infants. Aquests objectius es treballen amb una metodologia activa i participativa, amb especial  importància a l’hora d’assumir responsabilitats. La nostra tasca ha seguit sent l’acompanyament i el suport tant en la preparació que es realitza els  dimecres (quan es decideixen el tema, els convidats, es fa la recerca d’informació i s’organitzen els  continguts i les preguntes) com en l’emissió en directe. La finalitat última és contribuir a l’adquisició d’habilitats socials que afavoreixin el seu  desenvolupament.  Durant l’any 2009 han participat de l’activitat de ràdio aproximadament 16 joves dels tres sistemes  educatius, dels quals hi ha un nucli estable de 7 joves. Hem de tenir en compte que tot el 2008  representa dos cursos escolars diferents i que per altra banda els joves d’aquestes edats són poc  constants en activitats de lleure com la nostra.  Alhora s’ha realitzat un treball de dinamització perquè el grup participi en diverses activitats  proposades des dels comuns o amb entitats relacionades amb joventut, com ara participació en  l’assemblea del Fòrum nacional de la joventut; taller i Festa de la joventut del comú d’Andorra la  Vella. Durant tot aquest 2009 els joves s’han reunit a l’espai UNICEF Joves, que s’ha equipat amb  recursos tècnics, amb informació propera als joves, l’han pogut decorar al seu gust i ha estat una  eina imprescindible per dur a terme altres activitats com la visualització de pel∙lícules de caràcter  educatiu. També ha resultat una eina important per consolidar el punt de treball del grup. Cal dir  que els mateixos joves en realitzen el manteniment.


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

2. RESUM MEMÒRIA 2009 EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I ADVOCACIA 1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

‐ Segona edició del postgrau Drets de la infància, amb la col∙laboració de  la Universitat d’Andorra i el patrocini de la Fundació BPA.  ‐ Conferències i ponències obertes al públic en general en el marc de la  segona edició del postgrau Drets de la infància. ‐ S’ha realitzat un programa de formació amb l’Escola de Professions de  Muntanya (EFPEM), amb la inclusió d’un mòdul d’educació en valors en el  mòdul general que ofereix l’escola. ‐ S’inclou un mòdul elaborat per UNICEF sobre la prevenció de la violència  en la formació dels entrenadors de futbol que realitza la Federació de  Futbol. ‐ Presentació en diferents centres educatius, en diferents grups classe, de  la tasca d’UNICEF així com l’apropament al projecte del Congo.


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

2. RESUM MEMÒRIA 2009 EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT I ADVOCACIA

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009 3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Actes relacionats amb la celebració del 20è aniversari de la Convenció sobre els drets de l’infant: ‐ La biblioteca d’Encamp fa una exposició fotogràfica sobre els drets. ‐ Totes les escoles bressol comunals i l’escola bressol de les Dames de Meritxell  realitzen l’acte d’enlairament de globus a favor dels drets de l’infant. Durant tot el  novembre s’han treballat els drets en totes les escoles bressol amb els infants i els  pares. ‐ Els nens i nenes de primària de tots els sistemes educatius de la Massana canten  plegats la cançó Nens de tot el món, composada pel Sr. Gil Rossell, que assisteix a  l’acte.  ‐ Altres centres també han cantat la cançó, sols o juntament amb el sistema educatiu  amb què comparteixen l’edifici (Escola andorrana i espanyola de primera ensenyança  d’Escaldes‐Engordany; Escola andorrana de primera ensenyança d’Ordino). ‐ Estrena de la pel∙lícula All the Invisible Children als cinemes Modern. Set  curtmetratges dels millors cineastes del món que parlen sobre els drets de l’infant.  ‐ 1r concurs de pastisseria per al pastís del 20è aniversari de la Convenció, amb la  col∙laboració de Monoprix i Illa Carlemany. ‐ El Col∙legi de Psicòlegs, que també celebra 20 anys, realitza un cicle de conferències i  taules rodones sobre els joves i la infància.  ‐ La Poste editarà al febrer 2010 un segell commemoratiu del 20è aniversari de la  Convenció. Ha creat un matasegells especial per al primer dia d’emissió.  ‐ El Govern, a través del ministeri de Salut, Benestar i Treball, els comuns, el Raonador  del Ciutadà així com col∙legis professionals i entitats del país se sumen a la  commemoració de l’aniversari de la Convenció.


3. VIES DE COL∙LABORACIÓ

COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

Fes‐te voluntari

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Què significa ser voluntari del nostre comitè?  Significa adquirir un compromís estable amb UNICEF ‐ Comitè d'Andorra i  dedicar part del teu temps i de la teva energia a col∙laborar. El teu suport  ens ajuda a contribuir en la defensa dels drets de tots els infants, a ajudar‐ los a satisfer les seves necessitats bàsiques de supervivència, a augmentar  les seves oportunitats per créixer sans i saludables i a garantir la seva  educació.  En quines activitats pots col∙laborar de manera voluntària?  En gestió interna, col∙laborant en tasques administratives, de secretariat...  En les activitats de mobilització social, en les activitats de recaptació de  recursos...  En tasques administratives, fent traduccions en anglès o francès En comunicació, ajudant‐nos a dissenyar les nostres campanyes En la campanya de vendes, ajudant‐nos a embolicar paquets de regal,...


3. VIES DE COL∙LABORACIÓ

COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

Fes‐te Soci 

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Esdevenint soci del Comitè d’Andorra per l’UNICEF dones suport a les tasques de  promoció, educació i recaptació de fons.  La teva aportació econòmica periòdica  permet dur a terme activitats crucials per oferir a tots els infants i joves  l’oportunitat de començar la seva vida amb bon peu i arribin a desenvolupar‐se  plenament en un entorn segur i saludable. Dones suport a un òrgan de divulgació de l’UNICEF als països industrialitzats a través del que es difonen l’opinió i les  inquietuds dels infants i els joves. Fes‐te soci de l’UNICEF i descobreix com pots canviar a millor la vida de milions de nens i nenes  invertint en la infància. Amb 10,00 € pots proporcionar tractament contra la malària per a 15 infants.  Amb 16,00 € s’immunitzen 40 infants d’aquesta infecció, que afecta especialment menors  d’entre 5 i 10 anys i que pot provocar paràlisi infantil o fins i tot la mort. Amb 18,50 € es proporcionen 90 dosis contra el xarampió, que mata més de 600 infants cada  dia. Amb 19,00 € es proveeixen mosquiteres tractades amb insecticida per a la prevenció de la  malària i que poden reduir la mortalitat infantil fins a un 20%. Amb 65,00 € es proporciona una capsa mare‐fill per a la prevenció del VIH que inclou tots els  medicaments necessaris per protegir el bebè de la infecció del VIH durant l’embaràs,  el part i  la lactància. Amb 75,50 € es proporcionen tests per a 100 mares per tal de prevenir la transmissió del VIH  de mares a fills, una de les prioritats de l’UNICEF. Amb 377,00 € s’instal∙la una bomba d’aigua que pot transformar la vida d’una comunitat, en  donar accés a l’aigua potable als infants i a les seves famílies.


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

3. VIES DE COL∙LABORACIÓ 1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

Fes un donatiu La teva aportació econòmica permet dur a terme activitats crucials per  oferir a tots els infants i joves l’oportunitat de començar la seva vida amb  bon peu i arribin a desenvolupar‐se plenament en un entorn segur i  saludable. Dones suport a un òrgan de divulgació de l’UNICEF als països  industrialitzats a través del que es difonen l’opinió i les inquietuds dels  infants i els joves. Inverteix en la infància, pots escollir on vols enviar el teu donatiu: Els projectes que finança el Comitè o Emergències


3. VIES DE COL∙LABORACIÓ

COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

Estableix un conveni d’empresa 

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

La transparència en la responsabilitat social és un valor necessari per a  aquesta gestió, que ha d’anar vinculada al programa corporatiu i a la  cultura interna de la companyia. I en aquest esforç per millorar el diàleg  amb totes les parts implicades, les companyies arriben més lluny i creen  codis de conducta i programes reals de responsabilitat social corporativa,  en els que s’inclouen els objectius i àrees d’actuació prioritàries. Exemples que demostren l’ esforç de les companyies són la creació de  productes i serveis que responen a les noves necessitats que planteja la  societat actual. Les accions que una companyia pot desenvolupar respecte a la  responsabilitat social són múltiples. Moltes opten per participar en  projectes amb organitzacions no governamentals, fomentar el voluntariat  entre els empleats i donar suport a aquelles activitats que serveixin per  fer del compromís social un projecte comú de tots els membres d’una  mateixa empresa. D’aquesta forma, s’aconsegueixen varis objectius  fonamentals, per una banda, crear l’orgull de pertinença entre l’equip  humà, i per altra, potenciar el desenvolupament sostenible, més d’acord  amb la nova economia.


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

3. VIES DE COL∙LABORACIÓ Exemples de conveni d’empresa 

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

JUNY 2010

One chance for Children (hotels) Moltes gràcies (restaurants) Targeta Visa UNICEF (crèdit andorrà i banca mora) Compra de productes per les paneres de Nadal o altres actes Compra de targetes per impressió de menús, invitacions,... Soci corporatiu Donació de productes o serveis Patrocinis d’actes...


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

3. VIES DE COL∙LABORACIÓ Compra de targetes o productes

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ 4. PROJECTES: 4.1. CAMERÚN 4.2. MAURITÀNIA 4.3. CONGO

La venda de targetes i productes es destina a finançar programes a favor de  la infància en els països més pobres. Per assegurar els primers anys de vida dels infants, per millorar les seves  condicions de vida i reduir l'extrema pobresa, l'UNICEF treballa en cinc  grans camps: ‐ Desenvolupament integral de la infància ‐ Educació de les noies i dels nois ‐ Protecció infantil ‐ Vacunació dels infants ‐ Lluita contra la SIDA Comprant i regalant targetes, joguines i regals de l'UNICEF, milions d’infants  podran optar a millors condicions de vida i a un desenvolupament integral  gràcies a la vostra col∙laboració.

JUNY 2010


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

4.1. PROJECTES: REPÚBLICA DEL CONGO 1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ

4. PROJECTES: 4.1. CONGO 4.2. MAURITÀNIA 4.3 CAMERÚN.

JUNY 2010 JUNY 2010

OBJECTIU DEL PROJECTE : Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les poblacions autòctones a través del seu accés als serveis socials de base i la reducció de les pràctiques  discriminatòries.  RESULTATS OBTINGUTS:   El projecte de llei de protecció i promoció dels drets de les poblacions autòctones ha estat  sotmès al Parlament.   25 comunitats locals de base estan sent sensibilitzades sobre els seus drets i lluiten contra  les discriminacions.  S’han reforçat les capacitats de les organitzacions autòctones de base a reivindicar els seus  drets. El 80% d’infants i de dones autòctons tenen accés a serveis adequats de salut, a l’aigua i  d’higiene. 4.000 infants autòctons tenen acta de naixement i s’ha reforçat el sistema de registre dels  naixements.  El 80% d’infants autòctons estan escolaritzats en les zones d’intervenció. El 30% dels adolescents autòctons, d’entre 12 i 18 anys, es beneficien de programes  d’alfabetització. El 70% dels joves autòctons, d’entre 10 i 18 anys, en les zones del projecte estan informats  sobre el VIH/SIDA i sobre les mesures de  prevenció disponibles.  El 50% dels adolescents i joves autòctons, d’entre 15 i 24 anys, adopten pràctiques  de  comportaments sans (sexuals i altres)


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

4.1. PROJECTES: REPÚBLICA DEL CONGO

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ

4. PROJECTES: 4.1. CONGO 4.2. MAURITÀNIA 4.3 CAMERÚN.

Escola per nens autòctons a Impfondo JUNY 2010 JUNY 2010


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

4.2. PROJECTES: MAURITANIA 1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ

4. PROJECTES: 4.1. CONGO

4.2.MAURITÀNIA 4.3 CAMERÚN.

JUNY 2010 JUNY 2010

El Comitè d'Andorra per l'UNICEF sufraga des del 2004 un programa integral per crear  condicions favorables per a la supervivència, el desenvolupament i la protecció dels infants  en diverses wilayes (pobles) de Mauritània (en total ham pujat a la quantitat de 510.084,69  USD). Els resultats assolits per aquests aportacions han millorat significativament les condicions  de vida de les poblacions objecte del programa (millora de la cobertura sanitària,  eliminació d’obstacles per l'educació de les nenes, la sensibilització dels joves sobre els  perills de la sida i la creació d'un marc per a la mobilització social i la millora de les  condicions de vida de les dones afiliades a la Nissa Bank (microcrèdits). Així, en l’àmbit de la dona, s'ha fet èmfasi en la millora de les condicions de treball de la  dona. Les cooperatives de dones s'han beneficiat d'un major accés al crèdit (el 2009, 5.400  dones s’han beneficiat de 68.000 euros), a les eines de producció, a la formació i a  l’aprenentatge. A més, 5 Nissa Bank s’han equipat amb banys i murs exteriors. S’ha reforçat  igualment la capacitat de 14 cooperatives equipant‐les amb molins de mill i motobombes, i  amb la creació de 28 llocs de treball. S’han creat altres oportunitats d’ocupació com ara la  formació de 500 nenes / dones en costura i brodat i en gestió.  En l'àmbit de la petita infància, els principals èxits estan relacionats amb la millora de  l'ambient d'aprenentatge i de la supervisió, gràcies principalment al reforç de les capacitats  de les estructures responsables de la petita infància en els camps tècnics i organitzatius. El  reforç de les capacitats també ha afectat als alcaldes i a les xarxes de la petita infància  ajudar a comprendre l’enfocament holístic de la petita infància.


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

4.2. PROJECTES: MAURITÀNIA

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ

4. PROJECTES: 4.1. CONGO

4.2.MAURITÀNIA 4.3 CAMERÚN.

Celebració de la Jornada mundial d’higiene en una escola a Kaédi JUNY 2010 JUNY 2010


4.3. PROJECTES: CAMERUN

COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

Objectiu del projecte: Contribuir a l’acceleració de la campanya Tots units per als infants i contra la SIDA, amb  actuacions dins de l’àmbit sobre la cura de tipus psicosocial dels orfes i d’altres infants vulnerables.  És un  projecte global, que abasta pares i mares, infants i adolescents.

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ

4. PROJECTES: 4.1. CONGO 4.2. MAURITÀNIA

4.3 CAMERUN

JUNY 2010 JUNY 2010

Àrees de treball del projecte Prevenció primària amb els adolescents. S’han dut a terme diverses sessions de formació per ensenyar els  joves a protegir‐se de la infecció i a fer d’informadors entre els seus companys. Els fons s’han utilitzat, entre d’altres coses, per a iniciatives com les Vacances sense sida, jornades de joves,  preparació de campanyes, sessions de formació per a futurs educadors, missions de supervisió per al  seguiment d’activitats… Resultats: Més de 300 persones formades, anàlisi de la vulnerabilitat, grups de treball en sis comunitats (sobre  335)… Prevenció de la transmissió del VIH de la mare a l’infant. Amb el suport conjunt del Global Fund, l’ONUSIDA,  l’OMS, la Fundació Clinton i la cooperació bilateral actualment aquests serveis estan disponibles en el 99% de  les divisions de salut. S’han fet cursos de formació per tenir cura de dones embarassades i dels seus fills. En  l’àmbit comunitari, s’han creat grups de suport per dur assistència a les dones embarassades identificades com  a seropositives, víctimes de l’estigmatització social. Els fons han permès augmentar la disponibilitat i la qualitat dels serveis locals, amb la millora de les  competències de prestadors de serveis, tècnics de laboratori, dels actors a escala comunitària. El 70,35% de dones embarassades que han anat a la consulta han passat les proves i els bebès de mares  seropositives han quedat tutelats mèdicament pel Comitè nacional de lluita contra la sida. Protecció i cura d’orfes i d’infants vulnerables pel VIH i la sida. Amb el suport al projecte s’han pogut  desenvolupar activitats portadores d’ingressos per a les famílies que tenen algun d’aquests infants i que han  complementat l’economia de les llars. La comunitat també ha desenvolupat les seves capacitats de  mobilització contra la sida. També ha millorat la qualitat dels serveis oferts per a la prevenció de la transmissió mare/infant. Els fons han permès donar subvencions a famílies, a formar‐les i també a capacitar els agents de serveis  socials, etcètera. 226 han obtingut suport i han millorat el seu nivell econòmic. 800 infants han gaudit de serveis directes de  salut, educació, alimentació i suport psicosocial. S’ha arribat a acords administratius per facilitar serveis de  prevenció locals.


COMITÈ D’ANDORRA PER L’UNICEF

4.3. PROJECTES: CAMERUN

1.PRESENTACIÓ DEL COMITÈ

2. RESUM MEMÒRIA 2009

3. VIES DE COL·LABORACIÓ

4. PROJECTES: 4.1. CONGO 4.2. MAURITÀNIA

4.3 CAMERUN

Nenes a Yaoundé JUNY 2010 JUNY 2010


LA VOSTRA COL∙LABORACIÓ PERMET CONTINUAR MILLORANT LES CONDICIONS DE VIDA DELS INFANTS MÉS  VULNERABLES ARREU DEL PLANETA TREBALLAR PERQUÈ ELS DRETS I LES NECESSITATS DE TOTS ELS INFANTS DEL MÓN   SIGUIN RESPECTATS I COBERTS VETLLAR PERQUÈ ELS INFANTS D’ANDORRA CONTINUEIXIN GAUDINT AMB LES  MÀXIMES GARANTIES DE LES MATEIXES CONDICIONS DE DESENVOLUPAMENT QUE  FINS ARA

MOLTES GRÀCIES Comitè Nacional d’Andorra per l’Unicef JUNY 2010

ComitèNacional d’Andorra per l’Unicef  
ComitèNacional d’Andorra per l’Unicef  

El ComitèNacional d'Andorra per l’Unicef (CNA) va néixer l’any 1994 com a organitzacióno governamental, sense ànim de lucre, per donar supor...