Page 1

Documents Form

Copyright Š 2013. naturalROOF Co., Ltd.


ใบสรุปโครงการ Project No.

Sales

1. เจาของโครงการ Customer No.

๊อต)

รายละเอียดลูกคา ชื่อ - สกุล ตําแหนง

+น

บริษัท 2. สถานที่ติดตอ ถนน

แขวง/ตําบล

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

เขต/อําเภอ

โทรศัพท

e-mail ตามสถานที่ในขอ 2

3. สถานที่ติดตั้ง / สงของ เลขที่

หมูบาน/อาคาร แขวง/ตําบล

จังหวัด

รหัสไปรษณีย

+เก

ถนน 4. ผูรับสินคา

ออฟ

ชื่อ - สกุล

โทรสาร

สถานที่อื่น โปรดระบุ

ซอย

๋+พ

มือถือ

ซอย

นก

หมูบาน/อาคาร

ี่มอ ส+

เลขที่

เขต/อําเภอ

ตําแหนง

ซล ล์(

รายละเอียดโครงการ

โครงการ เริ่มติดตั้ง

ชางติดตั้งโครงการ

แลวเสร็จ

รุนสินคา

จํานวนหลังคา

ชนิดแป/จันทัน

จั่ว

ปนหยา

ารฝ

ประเภทหลังคา

่ายเ

สี

ประเภทโครงการ

ไม

เหล็ก

ปกนก

แผน จํานวนครอบสัน

อื่นๆ

แผน จํานวนสกรู

โปรดระบุ

กัลวาไนท

1.ร

ายก

ระยะแป (เมตร) ระยะจันทัน (เมตร) ความกวาง (เมตร) ความยาว (เมตร) ความสูงดั้ง (เมตร) องศา/ความชัน

เงินสด

เช็ค

จํานวนงวดชําระ

ตัว

พื้นที่ (ตร.ม.)

การชําระเงิน โอนเงินผานบัญชีธนาคาร คาสินคา

คาวัสดุอื่นๆ

อื่นๆ

โปรดระบุ คาติดตั้ง

คาขนสง

บริษัท เนเชอรัลรูฟ จํากัด 51/31 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 0 2510 9260 แฟกซ. 0 2510 0301 www.naturalroof.co.th

รวมเงินทั้งสิ้น หนาที่ 1 จาก 2 INT-P11-1909-001-V1


รายการตรวจก่อนเข้างาน

วันที� โครงการ ชื�อผู้เขียน

N0...................

ช่วยดูรายระเอียดให้ขบด้วย

ล+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

น้า

งาน

ช่วยวัตระยะดั�งเอาคามสูงมาให้ดัวย ช่วยถ่ายรูปมุมขว้างด้วย ช่วยหาชื�อเบอร์โทร ผู้ควบคุมงานด้วย ช่วยเช็คแผ่นด้วย มีกี�แผ่นพอไม่ ช่วยเช็คอุปกรณ์ด้วยให้หมด ช่วยทํารายงานด้วย ไป2ครั�งยังไม่ใส่ค่าใช้จ่ายนะ ช่วยดูรายระเอียดให้ขบด้วย

+ก

แก้ตรงสันตะเข้ที�มันกระดกตรงชายคาทั�งหมด 4 ด้าน แจ้งให้แก้แปใหม่ แถวล่างทั�งหมด แปที�เลื�อยไม่ตรงให้แก้ไขให้ตรง เสริมจันทันแถวล่างตรงชายคาทั�งหมด ทางช่างแจ้งลูกค้าจะติดเชิงชายทีหลัง ช่วยดูฉากตัวอาคาร ช่วยดูดิ�งตัวอาคาร

(เอ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

โอ้)

รายการตรวจก่อนเข้างาน

ลงชื�อผู้ตรวจ(นาย สากล จํานองกาญจนะ)

2.ร า

ยก

ารต

รว

จห

ปัญหาของงาน

ลงชื�อ..............................................ผู้บันทึก

(.....................................) ลงชื�อ..............................................ผู้จัดการ

(.....................................)


รายการบันทึกประจําวัน

บันทึกรูปถ่าย ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................

บันทึกรูปถ่าย ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................

บันทึกรูปถ่าย ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... .......................................................................................

บันทึกรูปถ่าย ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ลงชื�อ...........................................................................โฟร์แมน


รายการประมาณราคา BOQ. โครงการ : สถานที�โครงการ : เจ้าของโครงการ : พนักงานขาย :

วันที� N0.

Gutta nit

1 เมษายน 2556

คํานวนปริมาณโดย : นาย สากล จํานองกาญจนะ

ข้อมูลเบื�องต้นในการคํานวนปริมาณงาน ขนาดพื�นที�หลังคา : ความยาวครอบสัน : ความยาวครอบข้าง : ประเภทลักษณะโครงการ :

ตารางเมตร เมตร เมตร

ประเภท/สี หลังคา/ผนัง : Gutta nit ไม่ระบุสี ขนาด 1.06x2.00 m. (ซ้อนทับ 2 ลอน /20 cm.)

ารใ

รวมค่าวัสดุ

ายก

งานค่าติดตั�งและขนส่ง INT001 ค่าแรงงานติดตั�งแปหลังคา INT002 ค่าแรงงานติดตั�งงานหลังคา INT004 ค่าแรงงานติดตั�งงานครอบหลังคา DEV001 ค่าขนส่งสินค้า

3.ร

1 2 3 4

แผ่น แผ่น แผ่น ตัว ม้วน หลอด เส้น

ระม

งานวัสดุหลังคา Gutta nit แผ่นหลังคา Gutta nit ขนาด 2.00 x 1.06 m. แผ่นครอบสันหลังคา Gutta Ridge ขนาด 1.06 x 0.45 m. 1500242 แผ่นปิดกันนก Gutta ขนาด 76/30x20mm. x0.98 m. สกรูยึดหลังคา 1450253 Flashing Tape ซิลิโคนกันซึ�ม กัลป์วาไนซ์ 65x32x0.55 mm.x 6.00 m.@0.45-0.60 m.

หน่วย

หมายเหตุ :

ค่าวัสดุ/ค่าแรง @ จํานวนเงิน 650.00 350.00 100.00 5.00 1,200.00 150.00 350.00

ราค

จํานวน

บป

1 2 3 4 5 6 7

รายการ

าณ

ลําดับ

องศา

ความลาดเอียงหลังคา : ขนาดแปโครงสร้าง / ระยะ กัลป์วาไนซ์ 65x32x0.55 mm.x 6.00 m.@0.45-0.60 m.

ตร.ม. ม. ม. เที�ยว

30.00 120.00 50.00 1,500.00

รวมค่าติดตั�ง/ขนส่ง รวมทั�งหมด -ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม -ปริมาณงานดังกล่าวเป็นปริมาณที�คํานวนจากแบบเท่านั�นอาจมีลดเพิ�มตามหน้างานจริงได้

-

หมายเหตุ


4

ย า .ร

ใ ร กา

p บ

ซ เ r(

) ์ ล ล


๊อต

o (น

บp

ารใ

5.ร ายก )


รายการสั�งของเข้าหน้างาน โครงการ : สถานที�โครงการ : เจ้าของโครงการ : พนักงานขาย :

วันที� N0.

Gutta nit

1 เมษายน 2556

คํานวนปริมาณโดย : นาย สากล จํานองกาญจนะ

ข้อมูลเบื�องต้นในการคํานวนปริมาณงาน

)

ตารางเมตร เมตร เมตร

+โอ ้

ขนาดพื�นที�หลังคา : ความยาวครอบสัน : ความยาวครอบข้าง : ประเภทลักษณะโครงการ :

ประเภท/สี หลังคา/ผนัง : Gutta nit ไม่ระบุสี ขนาด 1.06x2.00 m. (ซ้อนทับ 2 ลอน /20 cm.)

จํานวน

หน่วย

โฟร์แมนตรวจ จํานวน หน่วย

บส

ั่งข

องเ

งานวัสดุหลังคา Gutta nit แผ่นหลังคา Gutta nit ขนาด 2.00 x 1.06 m. แผ่นครอบสันหลังคา Gutta Ridge ขนาด 1.06 x 0.45 m. 1500242 แผ่นปิดกันนก Gutta ขนาด 76/30x20mm. x0.98 m. สกรูยึดหลังคา 1450253 Flashing Tape ซิลิโคนกันซึ�ม กัลป์วาไนซ์ 65x32x0.55 mm.x 6.00 m.@0.45-0.60 m. DEV001 ค่าขนส่งสินค้า

แผ่น แผ่น แผ่น ตัว ม้วน หลอด เส้น เที�ยว

6.ร

ายก

ารใ

1 2 3 4 5 6 7 8

รายการ

ข้าง าน

ลําดับ

องศา

(เอ

ความลาดเอียงหลังคา : ขนาดแปโครงสร้าง / ระยะ กัลป์วาไนซ์ 65x32x0.55 mm.x 6.00 m.@0.45-0.60 m.

หมายเหตุ :

รวมค่าติดตั�ง/ขนส่ง รวมทั�งหมด -ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ�ม -ปริมาณงานดังกล่าวเป็นปริมาณที�คํานวนจากแบบเท่านั�นอาจมีลดเพิ�มตามหน้างานจริงได้

-

ลงชื�อรับของ


แผนการทํางาน ประมาณโครงการก่อนทําเสร็จ รายการโครงการ

2

3

4

5

6

7

8

9

นง าน

แผ

ารฝ

่ายต

ิดต

ั้ง (

เอ)

1

8.ร ายก

ลําดับที�

ประมาณโครงการหลังทําเสร็จ

10

11

12

13


น โครงการการ

วันที1� /9/2555 14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

หมายเหตุ


รายการบันทึกประจําวัน

N0

วันที� โครงการ ชื�อผู้เขียน

รายการทํางานประจําวัน

ะจ ปร งาน ราย อร ์ม บฟ

ปัญหาของงาน

แบ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ำ�วัน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ลงชื�อ

( (

) )

ลงชื�อ

(

)

(

)

001


ใบตรวจรับหนางาน Project No.

Sales

PJPP11-0804

ไพศาล ปีติยา รายละเอียดการตรวจรับงาน

ชื่อโครงการ

Onduline Classic

เริ่มติดตั้ง

15 ก.ย. 2011

ตรวจรับครั้งที่

1

น้้าตาล

แลวเสร็จ

17 ก.ย. 2011 ผลการตรวจสอบ ผาน ไมผาน

สถานที่ติดตั้ง

นครราชสีมา

97.53

ตร.ม.

2. จํานวนหลังคา

73

แผน

3. จํานวนครอบสัน

53

แผน

1,000

ตัว

4. จํานวนสกรู

5. ตรวจสอบระยะจันทัน / ตรวจสอบระยะแป 6. องศา/ความชัน

องศา (ถามี)

8. ตรวจสอบการติดตั้ง Flashing

(ถามี)

9. ตรวจสอบการติดตั้งครอบสัน

(ถามี)

10. ตรวจสอบการติดตั้งครอบขาง

(ถามี)

RO

11. ตรวจสอบการติดตั้งเชิงชาย

่ายP

13. ตรวจสอบ รุน ชนิด และสีของหลังคา ตรงตามขอตกลงกับลูกคา

ารฝ

14. ตรวจสอบคุณภาพหลังคา

15. ภาพถายประกอบการสงมอบงาน

9.ร ายก

ส่ง 58 แผ่น เหลือ 5 แผ่น

✔ ✔

ระยะแป 0.47 ม. จันทัน 1.00 และ 1.25 ม.

✔ ✔

(ถามี)

12. ตรวจสอบความเรียบรอยในการมุงหลังคา

เหล็กแปขนาด

ส่ง 75 แผ่น เหลือ 2 แผ่น

JE

7. ตรวจสอบการติดแผนกันนก

พื้นที่จริงเล็กกว่าแปลน (พท.แปลน 116 ตร.ม.)

CT

13

✔ ✔ ✔

กล )

1. พื้นที่หลังคา

บันทึกเพิ่มเติม

สอ บ(

รายการตรวจสอบ

เหล็กจันทันขนาด

17 ก.ย. 2011

วจ

สี

วันที่ตรวจงาน

ตร

รุนสินคา.

บ้านคุณสุรินทร์ โคราช (มุงทับเมทัลชีท)

✔ ✔ ✔ ✔

กล่องกัลวาไนท์ 45x50x0.55

จํานวน

10

เสน (กรณีที่บริษัทเปนผูติดตั้ง)

กัลวาไนท์ 65x32x0.55

จํานวน

60

เสน (กรณีที่บริษัทเปนผูติดตั้ง)

ขอมูลเพิ่มเติม

ขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบงานตามลําดับขางตนเรียบรอยแลว

ตราประทับ (ถามี) ตัวแทนบริษัท

ลูกคา

บริษัท เนเชอรัลรูฟ จํากัด 51/31 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 0 2510 9260 แฟกซ. 0 2510 0301 www.naturalroof.co.th

ผูรับเหมา INT-P11-2009-002-V1


ใบตรวจ

โครงการ ที�ตั�งโครงการ อ้างถึง ใบสั�งจ้างเลขที� ตามที�ข้าพเจ้านายสุวิจักขณ์ คุณาชัยพัฒน์ ได้ตกลงรับจ้างติดตั�งแปและติดตั�งหลังคาตามใบสั�งจ้างตามอ้างนั�น บันนี�ข้าพเจ้าได

ลําดับ 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 3 3.1 3.2 3.3

รายการ งานติดตั�งแป (ตรม) จํานวนแปที�ใช้ (เส้น) จํานวนสกรู/เส้น ระยะแปเส้นแรก ระยะแปเส้นสุดท้าย ความเรียบร้อยโดยรวม งานติดตั�งแผ่นหลังคา (ตรม) แผ่นเริ�มต้น การตัดแผ่น การเรียงแผ่น จํานวนสกรู/แผ่น แนวสกรูเป็นเส้นตรง (ตีเส้น) ความเรียบร้อยโดยรวม งานติดตั�งครอบหลังคา แผ่นเริ�มต้น การตัดแผ่น การเรียงแผ่น

หน่วยนับ

ข้อกําหนด(ให้ผู้รับเหมาใส) ปริมาณส่งมอบ ตรงข้อกําหนด หมายเหตุ

ผ ปริมาณที�อนุม

ตรม เส้น ตัว ม. ม. ตรม แผ่น แผ่น แผ่น ตัว

เมตร แผ่น แผ่น แผ่น

า ยก

า ร 0.

1

ย ่ า รฝ

C Q

ข้าพเจ้าได้ติดตั�งงานแล้วเสร็จริงตามรายการข้างต้น และขอให้ผู้จัดการโครงการและนายตรวจตรวจสอบความถูกต้องเพื�อทําก

ลงชื�อ ……………………………………… (นาย................................................................) ผู้รับจ้าง วันที� ............................................

ลงชื�อ..…………………………………………. (นายสากล จํานองกาญจนะ) ผู้จัดการโครงการ วันที.� ......................................................


จรับงาน วันที.� .................................................... งวดที� ..................................................

ด้ทําแล้วเสร็จ (บางส่วน) ขอส่งมอบงานตามรายการดังต่อไปนี�

ผู้จัดการโครงการ มัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

บ อ ส

จ รว

ต C

สําหรับพนังงานบริษัทเนเชอรัลรูฟ จํากัด เท่านั�น ผู้ตรวจสอบ ปริมาณที�อนุมัติ อนุมัติ ไม่อนุมัติ

หมายเหตุ

้โ ) อ (

การขอเบิกเงินตามปริมาณงานที�นายตรวจอนุมัติต่อไป ผลการตรวจรับ ประเภทงาน หน่วย 1. งานติดตั�ง Support แป ตรม 2. งานติดตั�งแป เมตร 3. งานติดตั�งแผ่นหลังคา ตรม 4. งานแผ่นหลังคา (ผนัง) ตรม

อนุมัติ ลงชื�อ..................................................................... (นายผไทวุฒิ สุวรรณการีย์กุล) นายตรวจ วันที.� ...................................................


ใบตรวจรับหนางาน PJPP11-0804

Project No.

ไพศาล ปีติยา

Sales

รายละเอียดการตรวจรับงาน ชื่อโครงการ รุนสินคา. สี

บ้านคุณสุรินทร์ โคราช (มุงทับเมทัลชีท)

วันที่ตรวจงาน

17 ก.ย. 2011

Onduline Classic

เริ่มติดตั้ง

15 ก.ย. 2011

ตรวจรับครั้งที่

1

น้้าตาล

แลวเสร็จ

17 ก.ย. 2011 ผลการตรวจสอบ ผาน ไมผาน

สถานที่ติดตั้ง

นครราชสีมา

รายการตรวจสอบ

บันทึกเพิ่มเติม

97.53

ตร.ม.

พื้นที่จริงเล็กกว่าแปลน (พท.แปลน 116 ตร.ม.)

2. จํานวนหลังคา

73

แผน

ส่ง 75 แผ่น เหลือ 2 แผ่น

3. จํานวนครอบสัน

53

แผน

ส่ง 58 แผ่น เหลือ 5 แผ่น

1,000

ตัว

13

องศา (ถามี)

8. ตรวจสอบการติดตั้ง Flashing

(ถามี)

9. ตรวจสอบการติดตั้งครอบสัน

(ถามี)

10. ตรวจสอบการติดตั้งครอบขาง

(ถามี)

นล

7. ตรวจสอบการติดแผนกันนก

่งงา

11. ตรวจสอบการติดตั้งเชิงชาย

(ถามี)

13. ตรวจสอบ รุน ชนิด และสีของหลังคา ตรงตามขอตกลงกับลูกคา 14. ตรวจสอบคุณภาพหลังคา

✔ ✔

15. ภาพถายประกอบการสงมอบงาน

ราย ก

ารส

12. ตรวจสอบความเรียบรอยในการมุงหลังคา

กล่องกัลวาไนท์ 45x50x0.55

จํานวน

10

เสน (กรณีที่บริษัทเปนผูติดตั้ง)

กัลวาไนท์ 65x32x0.55

จํานวน

60

เสน (กรณีที่บริษัทเปนผูติดตั้ง)

11.

เหล็กจันทันขนาด เหล็กแปขนาด

ระยะแป 0.47 ม. จันทัน 1.00 และ 1.25 ม.

ูกค

6. องศา/ความชัน

ซล

5. ตรวจสอบระยะจันทัน / ตรวจสอบระยะแป

้า( เ

4. จํานวนสกรู

ล์)

1. พื้นที่หลังคา

ขอมูลเพิ่มเติม ขอรับรองวาไดทําการตรวจสอบงานตามลําดับขางตนเรียบรอยแลว ตราประทับ (ถามี) ตัวแทนบริษัท

ลูกคา

บริษัท เนเชอรัลรูฟ จํากัด 51/31 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 0 2510 9260 แฟกซ. 0 2510 0301 www.naturalroof.co.th

ผูรับเหมา INT-P11-2009-002-V1


ใบแจงซอม Project No.

Sales รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ

วันที่รองขอ

Customer No.

บริษัท

วันที่นัดหมาย

ผูติดตอ

ตําแหนง

โทรศัพท

มือถือ

รุนสินคา

e-mail สี

การรับประกัน

อยูในประกัน

การชําระเงิน

เงินสด

สถานที่ติดตั้ง

หมดประกัน เช็ค

อื่นๆ

โปรดระบุ

พื้นที่หลังคา (ตร.ม.)

ูกค

รายละเอียด และสาเหตุ

ประเภทหลังคา

การรับประกัน รับ ไมรับ

แผนที่โครงการ

12.

ราย ก

ารแ ก

้ไข

(ล

ลําดับที่

้า)

รายการแจงซอม

บริษัท เนเชอรัลรูฟ จํากัด 51/31 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230 โทร. 0 2510 9260 แฟกซ. 0 2510 0301 www.naturalroof.co.th

INT-P11-2009-002-V1


วันที่ โครงการ ชื่อผูเขียน รายการ

ลําดับ 1

วันที่รับงาน วันที่ /เดือน/ป

โกดัง คุณวรเกียรติ์

ลําดับ 0 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

14-09-2012 ออฟฟต NaturalROOF นาย สากล จํานองกาญจนะ Project no.

พื้นที่ติดตั้ง จํานวน หนวย

PJT12-0609

รายการ ตารางกอนการทํางาน ตารางวัสดุเขาหนางาน ตารางเครื่องจักรหนางาน ทํางานจริงแตละวัน คุณหญิง สภาพอากาศ ตารางการทํางานผูรับเหมา รายเบิกเงินผูรับเหมา รายเบิกเงินผูรับ คุณโอ รายเบิกเงินผูรับ คุณปอ รายเบิกเงินผูรับ คุณกล รายเบิกเงินผูรับ คุณถา การทํางาน, เบิกเงิน สําเนา การทํางาน, เบิกเงิน อํานาจ การทํางาน, เบิกเงิน สําริด การทํางาน, เบิกเงิน ปริญญา ชางรายวัน1 ชางรายวัน2 ชางรายวัน3 ชางรายวัน4 ผูควบคุมงานของโอนเนอร

14

แผนกขาย ประสิทธิ์

งานฝายขาย ชื่อลูกคา คุณ วรเกียรติ์

15

17

16

18

สถานที่

19

20

ประมาณ ราคา ปรเมศวร

21

22

ผูเขียน แบบ ปรเมศวร

23

24

ฝายจัดหาวัสคุ (เจง) Gutta

OL

น้ําตาล

แดง

เขียว

ดํา

ฟา

เทา

แผนใส

25

26

27

28

29

30

31

1

2

ครอบสัน ครอบขาง

3

แผน 4

ผูดูแลโครงการ

หมายเหตุ

INT-TEC-001-V1-061112

Foreman

ฝายขาย

13.

ผูดูแลรับผิดชอบประจําโครงการ

ราย ก

ารส รุป

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัท เนเชอรัลรูฟ จํากัด 51/31 ถ.รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม


ฝายจัดซื้อ,จาง กันนก Onduband หมอน

แป

อื่นๆ

นการทํางาน,แผนงานของเขา,วันที่เริ่มงาน 5 6 7 8 9

10

งานฝายโฟรแมนคาจางตาง

คาใชจายคนตรวจงาน

ผูรับเหมา เบอรโทร ราคาเหมา คาเครน คารถยก คาน้ํามัน เชาบาน วางชอง เบ็ตเตล็ด แรงNR

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

สรุปงบประมาณ

คุณโอ

คุณปอ

คุณกล

คาของ

21

22

23

24

รายการแจงซอม

คาแรง คาเบ็ตเตล็ด กําไร

25

26

27

ครั้งที่1

ครั้งที่2

ครั้งที่3

28

29

30

หมายเหตุ

หมายเหตุ

้จ่าย

(เอ

)

สกรู

ปค

่าใช

( ฝายจัดซื้อ

ม. 10230 โทร. 0 2510 9260 แฟกซ 0 2510 0301 www.naturalroof.co.th

คุณประสิทธิ์ นิลเกตุ

)

ผูอนุมัติโครงการ

หนา 1


sakon  

เอกสารต่างๆ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you