__MAIN_TEXT__

Page 1

Memòria d’activitats 2014 Tenim com a missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal de protegir el medi ambient, el territori i fomentar la justícia ambiental. Ara i sempre reivindiquem, informem, defensem, treballem, aportem i fomentem. Ara i sempre lluitem.

Associació de Naturalistes de Girona www.naturalistesgirona.org info@naturalistesgirona.org @natusterritori


Índex


Índex

Continguts L‟Associació de Naturalistes de Girona ___________________________________________ 1 Programa de Voluntariat Ambiental de Girona (VAG) _________________________________ 5 Casals i camp de treball ______________________________________________________ 27


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 01 “l’Assemblea General de socis i sòcies, la qual es reuneix ordinàriament un cop l’any per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos i els programes d'actuació”

L’Associació de Naturalistes de Girona L‟Associació de Naturalistes de Girona (ANG) és una entitat ecologista que actua principalment a les comarques gironines, i alhora, treballa amb altres entitats del territori català. L'origen de l‟entitat sorgeix de la voluntat d‟estudiar i donar a conèixer els valors naturals i ambientals de les comarques gironines. Poc a poc l'entitat va anar creixent i ampliant horitzons, de manera que va transformar el seu caràcter naturalista en ecologista. Al llarg dels anys de treball, l‟ANG ha viscut infinitat d‟experiències, veient passar centenars de socis per la seva organització, impulsant i dinamitzant desenes d‟activitats i campanyes de sensibilització i participant activament en lluites històriques de l‟ecologisme gironí com la variant de Sant Daniel, o la protecció dels Estanys de Sils. L‟ANG també ha contribuït decisivament a la creació del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, la protecció dels estanys de l‟Albera o la preservació del Pla de Vidreres. El concurs fotogràfic, l'organització el 1992 de les jornades de Naturalistes de Catalunya, l'ús d'energia solar a la seu de Sant Daniel i la campanya Paperassa han estat altres aspectes o moments destacats de l'associació, convertida en un planter, tant de gent que ha acabat fent el salt a càrrecs importants, com d'idees que la societat ha acabat fent-se seves.

Gestió i equip humà El màxim òrgan de govern de l‟entitat és l‟Assemblea General de socis i sòcies, la qual es reuneix ordinàriament un cop l‟any per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos i els programes d'actuació. L‟Assemblea es pot reunir extraordinàriament cada cop que ho sol·licitin la Junta Directiva o un terç dels socis/sòcies. Cada any la Junta convoca a Assemblea a tots els socis/sòcies per avaluar el funcionament de l‟entitat. A finals d'any celebrem l‟Assemblea Ordinària per consensuar el programa d'actuacions per a l‟any següent. Són reunions obertes al públic, on sovintegen persones o col·lectius convidats perquè hi exposin el seu punt de vista. Els acords són recollits en acta i es fa un seguiment del seu compliment.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 02

La Junta Directiva és l‟encarregada de fer complir els mandats de l‟Assemblea General, de vetllar pel compliment de les finalitats de l‟Associació, de fomentar les seves activitats i de cercar i administrar els fons econòmics necessaris. Actua d'ens de coordinació de les activitats dels diferents grups i comissions de treball. El seu paper és fonamental per mantenir la coherència entre les actuacions de cada comissió. També és funció seva la representació en negociacions amb d'altres institucions o estaments polítics. Les reunions són quinzenals i obertes a tots els socis que vulguin assistir-hi. L’Equip de secretaria és el grup de persones encarregades de dinamitzar la vida associativa i de potenciar el treball de les comissions. També té cura de gestionar l‟entitat, informar als socis, atendre les denúncies i executar els projectes. La Junta dirigeix el treball de l‟equip de secretaria per tal de que aquest s‟ajusti a les necessitats de les comissions de treball i a les estratègies de l‟entitat. El 2014 l’Associació de Naturalistes de Girona s’estructurà de la següent manera: Junta Directiva, formada per onze sòcies i sòcis Secretària, Càrol Coll. Tècnics de projectes, Joana Palahí i Sergi Nuss. Oficina de Premsa, coordinada per Enric Cortiñas. Secretaria del concurs de fotografia, Lluís Ball-llosera. Comptabilitat, gestionada per la secretària i supervisada per Lluís Ball-llossera i Tània Vicens. Comissions: comunicació, activitats, fotografia, transgènics, defensa del territori i consum responsable S‟han sol·licitat becaris en pràctiques al Servei d‟Ocupació de Catalunya a través del programa EURODYSSE, Ana Valentim i estudiants en pràctiques del Grau Superior d‟Educació i Control Mediambiental: Vicente López

Les xifres de 2014 250 socis i sòcies 35 voluntaris i voluntàries 11 persones a la Junta Directiva 6 comissions


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 03

Els darrers anys la xifra de socis s’ha anat reduïnt de forma important. Diferents factors han contribuït a aquesta situació, però podríem dir que els principals són la baixada de l‟activitat de l‟entitat i la situació econòmica general. Gràcies al programa d‟activitats dels anys 2012 i 2014 hem aconseguit canviar aquesta dinàmica, de manera que en els darrers dos anys ha tornat a augmentar el nombre de socis. S‟espera mantenir aquesta tendència al llarg del Pla estratègic 2013 – 2016. El següent gràfic representa l‟evolució dels socis de l‟entitat.

Número de socis

Evolució del número de socis de l'ANG 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

403 305

275 240

2010

2011

2012

2013

246

2014

250

2015

Any

Junta Directiva El dia 8 de febrer de 2014 es va celebrar l‟Assemblea General Ordinària de l‟ANG, data en què la Junta Directiva fou modificada. La Junta Directiva fins a febrer de 2013 estava configurada de la següent manera: President: Enric Cortiñas Gutiérrez Secretària general: Emma Soy Massoni Tresorera: Lluís Ball-llossera Pol Vocal: Joana Palahí Oliveras Vocal: Dani Boix Masafret Vocal: Sergi Nuss Girona Vocal: Selena Gismeros Prat Vocal: Carlota Molons Sierra


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 04 Vocal: Gemma Boada Plaja Vocal: Marta Picó Micaló

Des del 8 de febrer de 2014, la nova Junta la configuren: Presidenta: Emma Soy Massoni Vicepresidenta: Joana Palahí Oliveras Secretària general: Selena Gismerós Prat Tresorera: Lluis Ball-llosera Pol Vocal: Dani Boix Masafret Vocal: Enric Cortiñas Gutierrez Vocal: Sergi Nuss Girona Vocal: Marta Picó Micaló El 15 de setembre de 2014 va tenir lloc l‟Assemblea Extraordinània, en la qual es va modificar la Junta Directiva de la següent manera : President: Lluis Ball-llosera Pol Vicepresidenta: Joana Palahí Oliveras Secretària general: Selena Gismerós Prat Tresorera: Tània Vicens Montalban Vocal: Dani Boix Masafret Vocal: Enric Cortiñas Gutierrez Vocal: Sergi Nuss Girona Vocal: Marta Picó Micaló Vocal: Romà Garrido Puig Vocal: Ana Pérez Calpé Aquesta Junta s‟ha anat reunint periòdicament cada 15 dies (excepte a l‟agost): totes les trobades s‟han realitzat a la seu de l‟ANG.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 05 “Un aspecte que s’ha reforçat enguany ha estat obrir l’entitat a la ciutadania, reforçant el caràcter de vigilància ambiental i establint ponts de col·laboració amb diferents organitzacions socials i ambientals”

Programa de Voluntariat Ambiental de Girona (VAG) L‟objectiu del VAG per a l‟any 2014 ha estat consolidar i desenvolupar les línies d‟activitats posades en marxa al llarg dels darrers anys. Un aspecte que s‟ha reforçat enguany ha estat obrir l‟entitat a la ciutadania, reforçant el caràcter de vigilància ambiental i establint ponts de col·laboració amb diferents organitzacions socials i ambientals. Alhora, s‟han destinat més esforços a captar nous socis i voluntaris, aconseguint establir unes comissions de treball més potents. Un dels objectius complerts durant aquest 2014 ha estat mantenir el contacte amb els veïns de la Vall de Sant Daniel i poder donar a conèixer els valors naturals d‟aquesta zona. Al llarg del 2014 s‟ha organitzat el Casal El Blauet, el camp de treball, s‟han restaurat espais de basses temporànies a la Vall i hem realitzat un seguit de visites guiades a la Vall de Sant Daniel. Degut a l‟execució d‟obres de millora dels espais interiors de les Escoles de Sant Daniel, des del mes de novembre l‟entitat s‟ubica a una seu temporal cedida per l‟Ajuntament de Girona, Durant el 2014 l‟adreça física de l‟entitat ha estat al c/Nou del Teatre, 18 i es preveu mantenirla durant el 2015. Equip de gestió i dinamització del VAG: Càrol Coll, coordinadora de voluntariat i secretària tècnica durant el 2014, amb el suport d‟Enric Cortiñas i Emma Soy. Tècnics de projectes: Joana Palahí (mesos de gener a març) i Sergi Nuss (de juny a setembre).


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 06

Oficina de Premsa i comissió de comunicació Durant el 2014 l‟Enric Cortiñas ha estat responsable de l‟Oficina de Premsa, amb una dedicació voluntària segons necessitats de l‟entitat. La il·lustradora Judit Iglesias també ha col·laborat en l‟edició de diferents materials de difusió i la Tània Vicens en la maquetació del butlletí Natus. S‟han realitzat reunions de coordinació amb la Junta Directiva, així com reunions puntuals de la comissió de comunicació. Notes de premsa Al llarg del 2014 s‟han enviat 32 notes de premsa. 14 de gener. El Departament d‟Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) no escolta les entitats ecologistes en l‟aprovació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter. 31 de gener. Oposició rotunda davant un nou projecte de prospecció d'hidrocarburs al mediterrani. 4 de febrer. Nous cursos i tallers de l'Associació de Naturalistes de Girona (ANG). Aprèn a fer el teu propi compost, el teu propi desodorant, a estalviar diners gràcies a la reutilització de l‟oli i a com actuar davant d‟una agressió ambiental. 7 de febrer. La informació sobre el consum responsable de peix i marisc és escassa o nul•la segons un informe de la campanya SOSpeix. 13 de febrer. Ha arribat el moment de compartir el look en bici al #gironacyclesexy! 25 de febrer. Aturem les prospeccions a la costa catalana presenta el documental BLACKFISH. 5 de març. L‟ANG organitza un cicle de tallers per reduir els residus i un curs per impulsar la defensa del territori. 11 de març. Girona recorda l'accident de Fukushima. 20 de març. L‟Associació de Naturalistes de Girona s‟oposa a l'edificabilitat del paratge dels Rodors de Pals. 22 de març. Àgora de l'Aigua: Trobada dels moviments socials de tot Catalunya en relació al tema de l‟aigua. 13 d‟ abril. L‟ANG i la Plataforma Salvem el Pla de Vidreres han denunciat la Comissió Provincial d'Urbanisme de Girona davant del TSJC. 14 d‟abril. L‟ANG denuncia la construcció il•legal d‟un trial a l‟EIN Alta Garrotxa.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 07

15 d‟abril. LIMNOS i l‟ANG s‟oposen a l‟ampliació d‟una granja de porcs a Cornellà del Terri. 6 de maig. La salvaguarda del pla de Vidreres a punt de materialitzar-se. 15 de maig. Es constitueix la plataforma alTERnativa141 amb l'objectiu de reclamar una carretera N-141 digna i un riu Ter viu. 21 de maig. L‟ANG engega una campanya per detectar el tancament il•legal de camins públics. 9 de juliol. El col•lectius contra la MAT demanem que s‟aturi la nostra repressió 29 de juliol. La Plataforma Salvem el Pla i l‟ANG es congratulen per la desclassificació i la preservació del Pla de Vidreres. 31 de juliol. L'Obra Social “la Caixa”, la Diputació de Girona i l‟ANG milloren hàbitats humits de la vall de Sant Daniel. 1 d‟agost. Una nova victòria de les entitats ecologistes davant de la Generalitat de Catalunya. 2 d‟agost. La Plataforma alTERnativa141 construeix dos pilars del viaducte de la variant de Bescanó. 6 d‟agost. L‟ANG presenta una denúncia per unes possibles obres dins el domini públic marítimo-terrestre a l'Hotel Edèn Roc. 8 d‟agost. L‟ANG reclama l‟aturada de les tales de boscos singulars a les comarques gironines. 26 d‟agost. L‟ANG torna a engegar la campanya “La Manduca No Caduca” contra el malbaratament alimentari. 21 de setembre. La campanya Girona Cycle Sexy de l‟ANG rep el premi de la Setmana Espanyola de la Mobilitat Sostenible. 30 de setembre. La Generalitat de Catalunya no tanca l‟abocador de Vacamorta (Cruïlles) amb l‟excusa d‟una altra autorització. 14 d‟octubre. L‟ANG presenta al•legacions a la macrogranja de 83.500 pollastres de Solius. 17 d‟octubre. Les ONG ecologistes qualifiquen de greu error la DIA favorable a les campanyes sísmiques de Tarragona i en Bizkaia 5 de novembre. El PRUG del Cap de Creus, una eina necessària per millorar la gestió i garantir la protecció de l'àmbit marí del parc natural. 9 de desembre. Diferents entitats organitzen una acció reivindicativa i una nedada contra les prospeccions marines a la costa.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 08

11 de desembre. Acte de lliurament de premis del 27è Concurs de Fotografia Naturalista. Rodes de premsa Durant l‟any, des de l‟Oficina de Premsa s‟han organitzat 11 rodes de premsa. 29 de gener. El descontrol de la gestió de l‟aigua (Aigua es vida). 6 de març. Desmuntem l‟estafa elèctrica, desmuntem la MAT. 24 d'abril. Organitzacions ecologistes, partits polítics i institucions s‟oposen a la variant de Bescanó –N141 pel Nord del Ter. 10 de juny. Presentació pública de la primera Guia Pràctica per Conèixer la Natura de Catalunya. 13 de juny. Exposició pública de la denúncia presentada davant el TSJC per l'incompliment reiterat de la sentència del Tribunal Suprem de 8 de novembre de 2011 que obliga a la desclassificació del sectors SUS-10 de Vidreres i llur reclassificació com a sòl no urbanitzable. 28 de juny. Acció conjunta contra les prospeccions marines a tot l‟Estat. 2 de agost. La Plataforma alTERnativa141 organitza un acció reivindicativa a Vilanna (acció molt visual). 26 d‟agost. Presentació de la campanya La Manduca No Caduca organitzada per l‟ANG amb el suport de l‟Ajuntament de Girona. 6 de setembre. Primer dinar solidari amb aliments recuperats de la campanya La Manduca No Caduca. 24 de septiembre. El decreixement una realitat emergent. 21 de desembre. Acció contra les prospeccions de petroli a la costa Catalana. Participació en radió i televisió A més de les notes i rodes de premsa anteriorment llistades, l‟ANG ha participat en programes i entrevistes tant a la televisió com a la ràdio. Aquestes aparicions s‟han desenvolupat de forma puntual, en el marc de les diferents campanyes de l‟entitat o debats socials que han près força al llarg de l‟any. Així mateix, s‟han mantingut i ampliat els acords de col·laboració amb el programa Girona Ara de la Xarxa i la revista mensual Bioecoactual.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 09

Món natura a Girona Ara: és un espai setmanal que vol donar resposta al creixent interès que tenim les persones per l‟ecologia, una bona qualitat de vida i la natura en general. Cada setmana s‟ofereixen notícies que tenen a veure amb el territori, les persones i la biodiversitat, i donem a conèixer algunes de les activitats de l‟entitat. SOM NATUS – FeM NATURA: es un espai setmanal on cada dilluns parlem de territori, biodiversitat i persones per explicar la realitat que ens acull. Recollim les notícies de medi ambient, proposem productes ecològics i fem un recull de les activitats ecològiques, artesanals i tradicionals de les comarques gironines. Aquesta és una nova col·laboració establerta amb La Xarxa de Girona que s‟ha engegat a l‟octubre del 2014.

Planeta viu a Bioecoactual: Article mensual on parlem d‟espais naturals, d‟espècies invasores, de com estalviar aigua, d‟alimentació saludable i ecològica, i molts altres temes d‟interès ambiental. Butlletí Natus! Durant el 2014 s‟han editat dos números (14 i 15) del butlletí Natus!. Aquests han estat coordinats per Enric Cortiñas i maquetats per Tània Vicens. Butlletí núm. 14 de l'Associació de Naturalistes de Girona. Hivern 2014. Tema central: “El canvi climàtic a casa nostra”. Butlletí núm. 15 de l'Associació de Naturalistes de Girona. Primavera 2014. Temes centrals: “Multireferèndum”.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 10 Pàgina web i xarxes socials

Al llarg d‟aquest any s‟ha dedicat més esforços a la comunicació, amb l‟objectiu de visualitzar més l‟activitat de l‟entitat. En aquet sentit el web i les xarxes socials han esdevingut l‟eix central de la comunicació de l‟entitat. A través de la pàgina web, al llarg de l‟any s‟han inclòs les notícies i activitats de l‟entitat. Tota la informació de l‟entitat es penja també a les diferents xarxes socials, sobretot a través de la pàgina de Facebook i Twitter, tot i que també s‟ha fet un ús intens de Pinterest, Instagram, Vimeo, Google+ i Youtube. Ara mateix l‟ANG disposa de nou canals de comunicació diferent. Blog Ecologistes.net Aquest any l‟ANG ha mantingut el portal ecologistes.net, creat l‟any 2000 i recuperat el passat 2013, fruit de la inquietud dels moviments ecologistes d‟apropar-se a la societat a través d‟una eina tan innovadora com era Internet i per proposar informació pràctica per aquelles persones que volen aturar l‟actual crisi ambiental, que alhora, és una crisi social. Ecologistes.net publica quincenalment articles i notícies que tenen a veure amb el territori, les persones i la biodiversitat, i convida als seguidors del portal a participar d‟una vida més sostenible i harmònica. WhastNAT L‟ANG ha mantingut durant el 2014 el canal de comunicació a través de l'aplicació Whatsapp, a partir del qual els socis i simpatitzants de l‟entitat poden fer arribar avisos sobre actes contra el medi ambient i la natura. L‟entitat s‟encarrega de trametre als òrgans competents aquestes comunicacions i en cas que siguin greus, analitza des dels serveis tècnics de l‟entitat les mesures a emprendre. Aquest projecte pioner a Catalunya, s‟anomena "WhatsNat" i vol ser un servei ciutadà de vigilància ambiental. Altres Elaboració de cartells per a la difusió de les activitats. A càrrec de Judit Iglesias i Enric Cortiñas. Presentació de l‟entitat al curs de voluntariat ambiental de la Universitat de Girona.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 11

Comparativa de l’activitat de la comissió 2012 – 2014 L‟activitat de la comissió de comunicació ha crescut aquest darrer any. Destaca el projecte SOSpeix, com a focus de creixement de l‟activitat mediàtica. Tot i que algunes activitats, com la publicació de notes i rodes de premsa, han davallat respecte l‟any passat es considera que hi ha una bona quantitat de publicacions i que aquestes han tingut un bon ressò mediàtic.

Notes de premsa Rodes de premsa

Any 2011 10 3

Any 2012 34 6

Any 2013 43 16

Any 2014 32 11

∆ 12/13 -11 -5

A continuació es presenten les dades de visites a la pàgina web www.naturalistesgirona.org, www.sospeix.org i el blog ecologistes.net naturalistesgirona.org Sessions

Any 2012

Any 2013

Any 2014

6.097

10.112

11.816

∆ 13/14 1.704

Usuaris Nombre de pàgines vistes Durada mitjana de la visita

4.264 16.040 00:01:43

6.541 25.411 00:02:25

8.192 28.105 00:02:23

1.651 2.694 00:00:02

sospeix.org Sessions Usuaris Nombre de pàgines vistes Durada mitjana de la visita

Any 2014 12.989 11.057 34.354 00:01:54

Ecologistes.net Sessions Usuaris Nombre de pàgines vistes Durada mitjana de la visita

Any 2014 7.571 5.784 14.476 00:01:38

Pel que fa a les xarxes socials, aquests són els resultats de les principals vies de comunicació. Xarxes socials natus Facebook (seguidors) Twitter (seguidors) Instagram (seguidors) Vimeo (visualitzacions)

Xarxes socials SOSpeix Facebook (seguidors) Twitter (seguidors) Instagram (seguidors) Youtube (visualitzacions)

Any 2013 503 970 96 1.176

Any 2014 424 294 27 894

Any 2014 1.155 1.696 331 3.740

∆ 13/14 652 726 235 2.564


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 12 Les activitats de l’ANG

Al llarg del 2014 s‟han realitzat una gran quantitat d‟activitats destinades a reduir els impactes sobre el territori dels nostres hàbits, promoure la defensa del territori i desenvolupar el discurs ecologista. Aquestes activitats han estat gestionades pels voluntaris de l‟entitat i han servit per donar a conèixer els objectius i activitat de l‟entitat. Aquesta activitat s‟ha estructurat seguint els tres eixos del Pla estratègic vigent: consum responsable, educació ambiental i defensa del territori. Alguns dels voluntaris més actius que han permès desenvolupar el seguit d‟activitats que s‟indiquen tot seguit han estat: Ana Pérez, Karina, Judit Iglesias, Selena Gismeros, Carlota Molons, Ana Medina, Ana Valentin, Enric Cortiñas, Emma Soy, Sergi Nuss i David Moragues

Activitats d’educació ambiental Tallers de reciclatge Al llarg de la seva història, l‟ANG ha desenvolupat una gran quantitat d‟activitats educatives al voltant de les energies renovables, el medi ambient, la natura, el consum responsable i la sostenibilitat. L‟ANG va dedicar el mes de març a reflexionar sobre la necessitat de consumir de manera més responsable, així com prevenir i gestionar millor els residus. Tots els tallers es van desenvolupar al Centre Cívic Barri-Vell – Mercadal els divendres de març de 19 a 21h amb un preu d‟inscripció que permetia cobrir les despeses de material i monitoratge de les activitats (5 € socis ANG, 8 € no socis, excepte el de cosmètics: 8 € socis ANG, 12 € la resta) A continuació es detallen les dades dels diferents tallers desenvolupats: Taller: Fem compostatge! En aquest taller vam aprendre la tècnica i el procés del compostatge casolà i donàrem a conèixer els usos del compost i els productes compostables. També es va explicar com construir un compostador a casa. Taller: Fem sabó! Curs per fer sabó líquid per a la rentadora amb oli reciclat. L‟objectiu principal de l‟activitat va ser ensenyar com reciclar l‟oli domèstic de fregir i fer-ne sabó per a la rentadora de manera molt més econòmica que el que comprem. Es va explicar què és un


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 13

detergent, quins tipus de detergents hi ha i es va preparar conjuntament sabó líquid per a rentadora. Taller: Fem cosmètics! Curs per elaborar cosmètics naturals per tal d‟aprendre a cuidar-nos de forma natural i eficaç. Es van ensenyar les tècniques bàsiques per elaborar productes cosmètics a casa. Taller: Fem sabó de rentadora! Curs per fer sabó líquid per a la rentadora amb oli reciclat. L‟objectiu principal de l‟activitat va ser ensenyar com reciclar l‟oli domèstic de fregir i fer-ne sabó per a la rentadora de manera molt més econòmica que el que comprem. Es va explicar què és un detergent, quins tipus de detergents hi ha i es va preparar conjuntament sabó líquid per a rentadora. Green Drinks Girona Aquesta activitat es va posar en marxa el 2013 amb l‟objectiu de fomentar el debat ambiental i la conscienciació ciutadana. Les reunions Green Drinks Girona són trobades periòdiques i informals, obertes a tothom que tingui interès en temes ambientals i que vulgui informar o informar-se de projectes, activitats, interessos, etc., en l'àmbit del medi ambient. Les reunions es convoquen amb una periodicitat mensual i cada cop es realitzen en un lloc diferent i sota una temàtica diferent. Les convocatòries es donen a conèixer a través del grup de Facebook Green Drinks Girona (57 membres) i a través del newsletter, agenda i xarxes socials de l‟entitat. S‟han realitzat un total de 8 trobades, que han comptat amb un número variable de participants, que oscil·la entre 5 i 20 persones. 6 de febrer: insfraestructures energètiques 6 de març: dones i medi ambient 3 d‟abril: biodiversitat urbana 15 de maig: multireferèndum 10 de juliol: prospeccions marines 28 agost: descobrim Nova Zelanda


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 14

13 de novembre: Jam sobre sostenibilitat i ecodisseny 18 de desembre: TTIP

Fira Empordà, cuina i salut De l‟1 al 4 de maig, va tenir lloc la Fira Empordà, cuina i salut a Torroella de Montgrí, que vindria a ser la continuació de la Fira Mediterrània Mar Obert en la qual l‟ANG ja va participar l‟any passat. Aquesta fira és l'aparador de la cuina i l‟estil de vida empordanès. En el marc d’aquesta fira, l’ANG va organitzar, amb el suport de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, un seguit de tallers infantils els dies 3 i 4 de maig. Aquests tallers consistien en dues activitats al matí i dues a la tarda, tant el dissabte com el diumenge. Aprèn a plantar: amb aquesta activitat s‟ensenya als més petits els diferents tipus de planta que tenim al Mediterrani i que produeixen les verdures que mengem cada dia. Els nens tiren de la ruleta per decidir quin planter els correspon plantar i el planten en un test. Un cop plantat, es decoren els testos amb gomets i pintures. Aprèn a fer un hort: a partir de material reutilitzat, els nens i nenes creen el seu propi hort, que es podran emportar a casa. Els monitors els ensenyen a distribuir els canals de reg, les llavors i altres estructures (suport per tomaqueres, etc). Un cop creat l'hort, es pot decorar el tetrabrick (que conté l‟hort), afegint arbres fruiters i altres elements fets amb cartolina. També es poden incloure alguns animals fets amb plastelina. Mòbil sospeix: activitat creativa on a partir d‟una plantilla de peix (de disseny a escollir) es pot fer un mòbil o una bandera amb forma de peix. El peix es pinta i es retalla i s‟hi posa el suport que es consideri adient segons l‟edat i els gustos dels participants. Jornada Apropa’t al Parc Del 23 al 25 de maig es va celebrar la jornada Apropa‟t al parc (Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter). Aquesta jornada consistí en un cap de setmana de medi ambient, persones, territori, comerç, natura, biodiversitat, cultura i oci, en què es van desenvolupar activitats diverses, com ara exposicions, anellament d'ocells, berenar popular, sortida amb burricleta, II Marxa Popular al Castell del Montgrí, espectacle d'animació familiar, tallers i altres activitats. L‟ANG, amb el suport de l‟Ajuntament de Torroella de Montgrí, va portar l‟exposició del projecte SOSpeix i el taller infantil “Mòbil sospeix” (descrit més amunt).


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 15 Visites guiades per l’entorn de Girona

Durant la primavera, l‟ANG ha ofert diferents visites guiades per difondre els valors naturals de l‟entorn de Girona. Concretament les visites proposades han estat les següents: Vine a descobrir la Vall de Sant Daniel : Descobreix un dels entorns naturals més propers a Girona i coneix les plantes i animals que ens envolten. Hora i punt de trobada: 10:00 - 13:00 a la Plaça Maria Lafitte Masjoan. Dates: 22 de març, 29 de març i 14 de juny Recol·lecció de remeis i usos de les plantes de la Vall de Sant Daniel: Sortida a la Vall de Sant Daniel per aprendre a reconèixer les plantes medicinals dels nostres boscos, conèixer les seves propietats, els usos més comuns, on creixen i la regulació sobre la seva recol·lecció. Hora i punt de trobada: 10:00 - 13:00 a la Plaça Maria Lafitte Masjoan. Dates: 5 d‟abril, 26 d‟abril, 18 de maig, 24 de maig, Descobreix les granotes i gripaus de la Vall de Sant Daniel: Sortida a la Vall de Sant Daniel per conèixer les diferents espècies d'amfibis d'aquest espai. Es va visitar una bassa amb l'objectiu d'identificar les postes i el cant nupcial dels amfibis. Hora i punt de trobada: 19:00 - 22:00 a la Plaça Maria Lafitte Masjoan. Dates: 30 de març, 12 d‟abril, 11 de maig, 17 de maig, 31 de maig. La fauna de la Vall de Sant Daniel: Sortida a la Vall de Sant Daniel per iniciar-se, sobre el terreny, en el coneixement dels mamífers, ocells, rèptils, amfibis i invertebrats. Es van buscar rastres de l‟activitat de la fauna. Hora i punt de trobada: 10:00 - 13:00 a la Plaça Maria Lafitte Masjoan. Dates: 13 d‟abril, 3 de maig, 18 de maig.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 16

Les papallones de la Vall de Sant Daniel: Sortida a la Vall de Sant Daniel per iniciarse, sobre el terreny, en el coneixement de les papallones d‟aquesta zona. Durant la sortida es va explicar com identificar les papallones més comunes de la Vall, la seva biologia i diferents comportaments curiosos que tenen. Hora i punt de trobada: 10:00 - 13:00 a la Plaça Maria Lafitte Masjoan. Dates: 8 de juny. La difusió es va fer a través del web d‟Atrápalo: www.atrapalo.com i 3 de les activitats van comptar amb el suport de l‟Ajuntament de Girona, qui a través del programa Res‟pir oferia als usuaris inscripcions 2x1. Donada la gran oferta d‟activitats, moltes no han comptat amb suficients inscrits i s‟han hagut de cancel·lar. En les visites realitzades, s‟han fet enquestes de valoració als assistents, les quals han estat molt positives. A més, durant la tardor s‟ha programat un nou cicle de visites guiades gratuïtes, per conèixer els boscos madurs del nostre territori. Aquestes visites han comptat amb el guiatge d‟en Jaume Hidalgo. Durant el 2012 s‟han realitzat 2 d‟aquestes visites i aquest programa de sortides continuarà el 2015. Boscos madurs: 12 d‟octubre -> Visita a Santa Creu d‟Horta Boscos madurs: 16 de novembre -> Visita a l‟Erola Com cada any, també s‟ha organitzat una descoberta de plantes de la Vall de Sant Daniel: es va realitzar el dia 13 de setembre, en el marc de la Festa Major de Sant Daniel, i la va dur a terme el Dr Joan Font. Fira Tàndem. Marketplace a Girona Els Marketplace ambientals són un centre de networking ambiental on empreses i entitats ambientals comparteixen espai, coneixement i hores de treball per donar a conèixer iniciatives i projectes ambientals. El 2012 i el 2013 ja havíem participat en diverses edicions del marketplace a Barcelona i Sant Cugat i aquest any a Girona hi hem tornat a ser presents presentant el concurs de fotografia naturalista de l‟ANG.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 17 Fòrum Social Català 2014 a Girona

El FSCat-Girona és un espai de trobada obert, divers, plural i no governamental d‟intercanvi d‟experiències, de debat, de mobilització i d‟articulació d‟entitats i de moviments socials que rebutgen el model actual de desenvolupament dels pobles i que es troben en un procés permanent de recerca i construcció d‟alternatives. El 5 d‟abril del 2014 va celebrar-se a Girona la segona edició local del Fòrum Social Català. L‟anterior edició havia estat l‟any 2010. Les activitats proposades per les entitats i també la relatoria final van tenir lloc a l‟edifici de la Facultat d‟Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, al Barri Vell. El dinar popular i els concerts finals van celebrar-se a la plaça Sant Domènec, davant de la facultat. L‟ANG hi va participar de la següent manera : -

Membres del comité organitzador

-

Participació a la fira d‟entitats

-

Organització de xerrades

-

Organització de tallers infantils

-

Exposició “SOSpeix, els límits del mar”

-

Difusió

Mercat de segona mà de l’ANG El MERCANATUS, que hem iniciat aquest 2014, és un mercat d‟objectes de segona mà gestionat pels NATUS a partir dels donatius de simpatitzants de l‟entitat. Els ingressos del MERCANATUS es destinen íntegrament a les activitats de defensa del territori de l'ANG. Aquest mercat va tenir lloc el dia 20 de setembre. Girona Cycle Sexy La campanya Girona Cycle Sexy, impulsada per l'Associació de Naturalistes de Girona amb la participació de Mou-te en Bici i l'Oficina Verda de la Universitat de Girona, es va iniciar el 2013 amb l‟objectiu de promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat de Girona. L'objectiu final de la campanya és incrementar el nombre d'habitants que usen la bicicleta com


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 18

a mitjà de transport, que actualment representa un 2,3% dels desplaçaments totals de la ciutat. Per aconseguir-ho, es va proposar convertir-la en un element de moda i estil i demostrar que es pot anar amb bicicleta amb qualsevol tipus de roba, fins i tot amb les peces més "fashions" i atrevides. En definitiva, la campanya ha permès visualitzar la bicicleta com un mitjà de transport divertit i atractiu, fixant-se en la realitat d'altres ciutats europees com Copenhaguen o Amsterdam. La campanya, que es va iniciar a finals de 2013, ha concentrat la major part de les seves activitats durant el mes de febrer de 2014, amb dues accions principals: un concurs a Instagram i una desfilada. Girona Cycle Sexy va ser premiada per la Comissió Europea com a una de les 18 millors propostes de promoció de la mobilitat urbana sostenible a través del seu programa Sustainable Urban Mobility 2013. La campanya va ser finançada a través del Programa Energia Intel·ligent – Europa, que és el programa de la UE per a accions no tecnològiques en l'àmbit d'eficiència energètica i les fonts d'energia renovables. A més, aquest any ha estat premiada als Premis SEMS (Setmana Europea de la Mobilitat Sostenible). Així, el Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi Ambient va

reconèixer

la

campanya

per

promocionar la bicicleta com una de les millors iniciatives de Mobilitat Sostenible de l‟Estat espanyol, atorgant-li la medalla de bronze en la categoria d‟empreses i entitats privades. Setmana de la mobilitat


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 19

L‟ANG ha donat suport a la Setmana Europea de la Mobilitat. Aquest any, però, no s‟ha realitzat cap activitat durant aquesta setmana. Aquest 2014 l‟ANG ha rebut el premi SEMS 2014 (premis de la setmana europea de la mobilitat sostenible). Això suposa un reconeixement del Ministeri d‟Agricultura, Alimentació i Medi Ambient a la campanya Girona Cicle Sexy. Concurs de microrelats ecologistes i naturalistes Aprofitant la Diada de Sant Jordi, aquest any 2014 l‟ANG ha promogut la primera edició del „Concurs de microrelats ecologistes i naturalistes‟ per promoure la reflexió al voltant del medi ambient, així com per a que la gent expliqui inquietuds, històries, i que tots ens puguem nodrir de totes aquestes experiències, pensaments, etc. En el concurs, obert a tota la ciutadania que hi vulgués participar de manera individual, es van diferenciar dues temàtiques de microrelats: Categoria ecologista: el tema del microrelat ha d‟estar inspirat en una experiència, vivència, pensament, reflexió, i/o història ecologista, com per exemple: la lluita en defensa del territori, reflexions entorn les actuals problemàtiques ambientals, etc. Categoria naturalista: el tema del microrelat ha d‟estar inspirat en una experiència, vivència, pensament, reflexió i/o història naturalista com per exemple: estudi/observació de la natura, educació ambiental, etc. Es van escollir dos guanyadors en la categoria naturalista i un en la naturalista. Els premis van ser: - Premi categoria „ecologista‟: 1 bidó d‟aigua BikeBreaks, 1 funda Coolsec, 1 llibre del concurs de fotografia dels Naturalistes de Girona. - Premi categoria „naturalista‟: 1 bidó d‟aigua BikeBreaks, 1 funda Coolsec, 1 llibre del concurs de fotografia dels Naturalistes de Girona. Les obres guanyadores s‟han publicat al bloc ecologistes.net i a les xarxes socials de l‟ANG.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 20 Tallers ambientals:

Al llarg del curs escolar 2013-2014, l‟ANG ha ofert als centres educatius diversos recursos pedagògics, que estan inclosos en els programes pedagògics i divulgatius, subvencionats per la Diputació de Girona. Els recursos disponibles són: SOSpeix, els límits del mar. Consisteix en activitats a l'aula i un taller pràctic a la llotja de peix de l'Escala per a grups d‟educació primària per tal de conèixer la biodiversitat marina del litoral gironí i els serveis ambientals que s'hi ofereixen, així com els problemes que afecten els ecosistemes marins i els seus serveis ambientals. Descoberta dels efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes i hàbitats del Parc Natural del Montgrí Consisteix en activitats a l'aula i sortides al medi natural per a grups d‟educació secundària per tal de conèixer els valors naturals del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i entendre què és el canvi climàtic i quins efectes té sobre el litoral mediterrani. La biodiversitat oculta als espais agraris. Consisteix en activitats a l'aula i sortides al medi natural per a grups d‟educació primària i secundària per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de conservar les varietats agrícoles locals i sobre la reconversió cap a l'agricultura ecològica. E-rutes. Descoberta de les iniciatives d'eficiència energètica a la ciutat de Girona. Consisteix en activitats a l'aula i sortides per la ciutat de Girona per a grups d‟educació secundària per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre els problemes del canvi climàtic mitjançant una sèrie d'activitats que permeten tant prendre consciència dels hàbits de consum com reflexionar sobre com esdevenir més sostenibles. Tot i que diverses escoles s‟han interessat per aquests recursos, no s‟ha arribat a desenvolupar cap d‟aquests tallers. Canvi climàtic al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter L‟any 2010 l‟ANG va elaborar un itinerari de descoberta pel Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, per tal d‟analitzar-ne 10 punts d‟interès i els canvis que poden patir al llarg del temps com a conseqüència del canvi climàtic. Aquest recorregut descobria llocs amb gran valor ecològic i paisatgístic com ara: estanys temporanis d'interior, estanys costaners salobres, estanys costaners dolços, arrossars, dunes, etc. Al llarg del 2013 es va treballar per fer arribar


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 21

aquest projecte a la ciutadania i concretament als centres escolars. Amb aquesta finalitat es van donar diferents formats a aquest recurs: per una banda una exposició itinerant que consta de 15 plafons on es descriuen llocs com les Basses d‟en Coll o la Bassa de Fra Ramon. S‟hi poden veure il·lustracions d‟espècies de flora i fauna rellevants, singulars o susceptibles de ser afectades pel canvi climàtic. Està adreçada a la ciutadania en general i a alumnes de secundària i es cedeix a aquells municipis, entitats i centres educatius que ho desitgin. Enguany s‟ha pogut visitar a la Biblioteca „Pere Blasi‟ de Torroella de Montgrí durant el mes d‟octubre i es preveu poder-la exposar en més espais el proper any 2014. un recurs educatiu per alumnes d‟ESO que permet treballar els continguts del projecte amb l'alumnat, incloent treball a l'aula i una sortida de camp a l'espai. Proposa 6 sessions agrupades tenint en compte els diferents tipus d‟ecosistemes que trobem al Parc Natural, analitza com poden canviar i com es pot actuar per intentar minimitzar els efectes del canvi climàtic (per exemple amb la gestió de l‟aigua o la gestió del turisme). Els materials generats estan disponibles per a la comunitat educativa i per a la ciutadania a través de la pàgina web de l'entitat: www.naturalistesgirona.org/baixtereducacio, el projecte inicial es pot consultar a: http://www.naturalistesgirona.org/itineraribaixter. A finals del 2013 es va detallar un conveni amb l‟Ajuntament de Torroella de Montgrí i l‟Estartit per al 2014. Aquest conveni contempla diferents actuacions, algunes de les quals s‟han fet durant el 2014 i altres s‟acabaran de realitzar a principis del 2015: - Participació com a ponents en la Setmana de l‟Energia. - 2 exposició durant un mínim de 15 de l‟exposició itinerant en espais del municipi de Torroella de Montgrí – l‟Estartit - De l‟1 de maig al 2 de juny al Consell Municipal de Torroella de Montgrí – L‟Estartit - Museu de la Mediterrània. Gener 215 - 3 xerrades i visites guiades a 3 centres d‟educació obligatòria (1 escola + 2 instituts)


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 22 Altres activitats

Coorganitzadors de les Jornades de Medi Natural a Girona Membres del comité organitzador del Fòrum Social Català 2014 Col·laboració amb el grup de consum ecològic “Olidecoop” Parada de venda de llibres i rosers locals el dia de Sant Jordi a la Plaça Catalunya de Girona Estand a la IX Fira d´Entitats de Voluntariat Xerrada “La conservació del Trencalós als Pirineus”. 19 de desembre. Centre Cívic Barri-Vell – Mercadal Fila 0: Quins canvis de model de prevenció i gestió de residus calen a les comarques gironines? 25 de febrer. Centre cívic Barri Vell - Mercadal

Comissió de fotografia La comissió de Fotografia de l‟ANG és la responsable del correcte desenvolupament del concurs de fotografia naturalista de l‟ANG. Els membres de la comissió són: Xevi Fernàndez, Lluís Ball-llossera, Cristina Lorente i Càrol Coll, secretària del concurs. XXVIIa edició del Concurs de Fotografia Naturalista El Concurs de Fotografia Naturalista està organitzat per l‟Associació de Naturalistes de Girona, amb el suport de l‟Ajuntament de Girona, el Consorci Costa Brava, el Consorci del Ter i la Diputació de Girona. Compta amb la col·laboració d'AEFONA, la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, Picapedrers i Marbristes Balliu, l‟Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, Galeria 35, Microgestió, el portal www.fotonatura.org, Impremta Pagès, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta edició, tenia com a objectiu mantenir el percentatge de participació aconseguit els anys anteriors gràcies a la possibilitat de presentar les fotografies en format digital a través de Instagram. Així mateix, s‟han dedicat esforços a trobar finançament públic o privat, per garantir la continuitat del concurs, però no ha estat possible trobar nous col·laboradors i s‟ha reduït la dedicació remunerada. Categories


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 23

Aquest any 2014 s‟han establert 5 categories, una més que l‟any anterior. Les categories es detallen a continuació: General, es premia qui aconsegueixi expressar amb la major fidelitat i amb la màxima habilitat fotogràfica l'essència del món natural. Aigua, Natura i Costa Brava, el Consorci de la Costa Brava premia les fotografies que reflecteixin en positiu la relació de l'home i la natura. Les fotografies han de ser preses en els municipis integrants del Consorci de la Costa Brava: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-Saverdera, Castelló d'Empúries, L'Armentera, Sant Pere Pescador, L'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Regencós, Palafrugell, Mont-ràs, Vall-llòbrega, Palamós, Calonge, CastellPlatja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes. Foto-denúncia, es premia qui aconsegueixi expressar amb la major fidelitat i amb la màxima habilitat fotogràfica l'essència d'una agressió al medi ambient. Riu Ter, en aquesta categoria es premia la millor fotografia presa en l‟àmbit territorial de la conca del Ter. Mobilitat sostenible, la Plataforma Mou-te en Bici premia fotografies que reflecteixin l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport urbà .

Calendari i terminis El termini de presentació de les fotografies va ser del 31 d‟octubre al 30 de novembre a les 23:59h. El jurat va dictar el veredicte el dia 12 de novembre, que no es va fer públic fins el lliurament de premis, el 12 de desembre a l‟Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona. Les fotografies premiades i finalistes d‟aquesta edició es van exposar al Centre Cultural de la Mercè (Plaça del Vi, 1 - 17004 Girona) del 16 de febrer al 20 de març de 2015. Després foren exposades a la Facultat de Ciències de la UdG (Campus de Montilivi, Girona) del 27 de març al 30 d‟abril. Jurat


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 24

Com en cada edició, el nostre jurat va estar format per experts en el camp de l‟art, la fotografia, l‟edició gràfica i l‟entorn natural. Concretament, en aquesta darrera edició, els components del jurat van ser: Claudi Valentí: fotògraf professional Alba Casals: naturalista Xavier Quintana: soci de l‟Associació de Naturalistes de Girona Ponç Feliu: membre del Consorci del Ter Judit Iglesias: membre de la Plataforma Mou-te en Bici El jurat es va constituir a la seu de Microgestió i va dictar el veredicte següent: CATEGORIA GENERAL PRIMER PREMI, de 400 €, trofeu i diploma a la fotografia titulada: “Mosques Maristes” de Miquel Feixas Feixas 6 FOTOGRAFIES FINALISTES (Diploma): “Contacte visual” de Marc Casanovas Felix “Desenterrant-se” de Xavier Mas Ferrà “Posidònia, Patrimoni de la humanitat” de Xavier Mas Ferrà “Mochuelo, raticida natural” de Jorje de la Cruz Martín “Els ulls de la sorra” de David Antoja i Mas “Giravoltant” de Marc Casanovas Felix CATEGORIA FOTO-DENÚNCIA PRIMER PREMI, de 100 € i diploma a la fotografia titulada: “Danys col-laterals” d‟Eduard Marquès Mora 2 FOTOGRAFIES FINALISTES (diploma) “Peix fresc” d‟Albert Aumatell Tubert


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 25

“Giravoltant” de Marc Casanovas Felix CATEGORIA AIGUA NATURA I COSTA BRAVA PRIMER PREMI, de 400 € a la fotografia titulada: “Benvinguts al meu món” de Robert Fernández Vilert SEGON PREMI, de 200 € a la fotografia titulada: “Que bé que s‟està a l‟aigua!” de Maria Carmen Saurina Porta 2 FOTOGRAFIES FINALISTES (diploma) “Tempesta” de Quim Teixidor “Moments d'estiu vora mar!” d‟Ariadna Puig Mont CATEGORIA RIU TER PRIMER PREMI, de 200 €, diploma a la fotografia titulada: “El Ter carregat” de Núria Sabater Sens SEGON PREMI, de 150 € i diploma a la fotografia titulada: “Reflexos a l‟Onyar” de Miquel Feixas Feixas TERCER PREMI, de 100 € i diploma a la fotografia titulada: http://iconosquare.com/viewer.php#/detail/856732462598820318_37379067

de

l‟usuari defebe 3 FOTOGRAFIES FINALISTES (diploma) “El salt dels àngels” de Sergi Boixader “Pollancredes II” d‟Eduart Marquès Mora “Aigua i verd” de Xavier Linares Sánchez CATEGORIA MOBILITAT SOSTENIBLE PRIMER PREMI: 400 euros materialitzats en una bici urbana, una anualitat d‟associat a la Plataforma Mou-te en Bici i diploma “Fent camí” de Nuria Roura Ripoll 4 FOTOGRAFIES FINALISTES: diploma i un any de subscripció gratuïta a la Plataforma Mou-te en Bici: “Quedada en bici!” d‟Ariadna Puig Mont


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 26

“Pedalant entre gegants” de Carlos Suárez “A la feina amb un somriure" de Meritzell “Som-hi” de Juan Antoni Martínez Devesa

Visita guiada a l’exposició de fotografies del XXVIè concurs de fotografia naturalista de l’ANG Aquest any, un grup d‟alumnes del Curs de Formació de Grau Superior en Educació i Control Ambiental de l‟IES Montilivi ha tornat a sol·licitar una visita guiada a l‟exposició, però donat el retard en el calendari del concurs, aquesta tindrà lloc el 2015. Nº de fotos presentades per Categories Riu Ter

Concurs

Socis Naturalistes abans 2012

Fotodenúncia

Aigua Natura i Costa Brava

General

Mobilitat

Total de fotografies presentades

2008

176

2009

41

198

264

789

1.292

2010

36

141

198

755

1.130

2011

32

197

347

1.256

1.832

2012

32

169

190

621

1.012

2013

55

107

162

504

2014

52

36

155

297

828 88

Material gràfic editat Cartells: dissenyats per en Xevi Fernandez, dissenyador gràfic de 7ze. Aquest any la difusió s‟ha fet via correu electrònic, pàgines web i xarxes socials, tant els habituals de l‟entitat com els específics del concurs. Els banners per incloure al web s‟han fet en tres idiomes: català, castellà i anglès i en un sol format. Així mateix, s‟ha fet servir el vídeo promocional editat l‟any 2012, i que es pot consutar al següent enllaç: http://vimeo.com/41982296

628


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 27

Casals i camp de treball Casal naturalista El Blauet L‟Associació de Naturalistes de Girona té la seva seu social al carrer de les Monges de Girona, al bell mig de la Vall de Sant Daniel. Aquesta zona de Girona, desconeguda per una part de ciutadans, conserva indrets de gran interès ecològic, històric i cultural, i ha estat contínuament estudiada i visitada per membres de l‟Associació amb l‟objectiu de divulgar el seu caràcter extraordinari entre la població amb itineraris de natura, tallers, el casal d‟estiu, etc. Aquest 2014, la seu s‟ha traslladat temporalment al C/ Nou del Teatre, núm. 18 degut a les obres que s‟estan realitzant als locals de Sant Daniel. No obstant això, i donat que durant les dates del casal no hi havia obres en execució, s‟ha establert un conveni de col·laboració amb l‟Ajuntament per poder fer servir els locals de Sant Daniel durant el Casal, i, d‟aquesta manera, s‟ha pogut mantenir la seva ubicació habitual. A més, aquest any s‟ha pogut acordar l‟arribada a Sant Daniel amb transport públic (bus línia 11) per tal de facilitar-ne l‟accés als usuaris. L‟ANG fa 14 anys que desenvolupa un casal d‟estiu diari de caire naturalista, durant els mesos de juny, juliol i setembre, amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar els més joves sobre la necessitat de protegir la natura i apropar l‟entorn natural als nens i nenes de la ciutat. Per a assolir aquest important objectiu, es realitzen activitats naturalístiques de coneixement del medi natural en un entorn proper: la Vall de Sant Daniel. La durada del casal ha estat del 24 de juny al 31 de juliol, i de l‟1 al 5 de setembre. Per petició dels usuaris, s‟han ampliat les dates de setembre del 8 al 10 de setembre. L‟horari del Casal ha estat, com cada any,de dilluns a divendres, de 8:30 a 13:30 h. Enguany el Casal ha tingut un gran èxit, amb més de 50 nens i nenes (amb un nombre variat de participants per setmanes) de 4 a 10 anys inscrits. Aquest any, degut al gran nombre de partcipants hem acceptat fins a 40 nens i nenes que hem repartit en 2 grups de 20, per tal de poder treballar de manera més familiar i individualitzada. L‟equip de monitors ha estat format per 4 persones: un director (Quim Marpons), dos monitors (Judit Iglesias i Ana Vilella) i el suport durant algunes setmanes d‟un tercer monitor, i un voluntari que ha donat suport en l‟execució de les activitats de la setmana de setembre (Albert Pagès).


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 28

Les activitats s‟han centrat bàsicament en tallers experimentals, dinàmiques i jocs de simulació (amb els més grans), tallers de manualitats i petites excursions d‟observació i reconeixement d‟allò que s‟ha treballat. La valoració del Casal El Blauet 2014 ha estat molt positiva, especialment per l‟increment de participants respecte els anys anteriors, així com per la demanda d‟ampliació de les dates de setembre. Aquest increment ha suposat algunes necessitats logístiques (fer grups d‟edats per algunes activitats, demanar espais als veïns per poder realitzar les activitats, augmentar i diversificar el nombre d‟activitats). També s‟ha valorat molt positivament l‟accés al Casal amb transport públic.

Casal de Setmana Santa El casal s‟ha realitzat al local del C/ Nou del Teatre, núm. 18. La durada del casal ha estat del 14 al 17 d‟abril, de 8:30 a 15:00h amb servei de carmanyola, és a dir, els nens/es es portaven el dinar en una carmanyola i entre 13:00 i 14:00h es dinava. L‟equip de monitors ha estat format per la Judit Iglesias i l‟Ana Valentim. Els destinataris del casal han estat 7 nens i nenes d‟entre 4 i 9 anys, que han realitzat les activitats en un únic grup. Degut a la diferència d'edat entre els participants s'han adaptat les activitats per a tots. A més, donat el reduit espai del local on s‟ha fet el casal, s‟han fet moltes activitats a l‟aire lliure: a la Devesa de Girona, a l‟Hort de l‟ANG i al Jardí dels Infants. Les activitats s‟han centrat bàsicament en tallers experimentals, dinàmiques i jocs de simulació, tallers de manualitats i excursions, estant totes elles relacionades amb el coneixement de la flora i la fauna del bosc típic mediterrani. També es va treballar l'estalvi energètic en les activitats quotidianes.

Casal de Nadal de l'ANG L‟any 2011 es va realitzar el primer casal de Nadal de l‟ANG. Aquesta primera edició va tenir força èxit, i per això, s‟ha volgut mantenir. Malgrat tot, durant els anys posteriors, inclòs el 2014, no hi ha hagut prou inscrits per a poder-se realitzar. De cara a properes edicions cal avançar la difusió per aconseguir un mínim d‟inscrits.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 29

Camp de Treball: Inventari de flora i fauna i senyalització de camins dels espais naturals de la Vall de Sant Daniel La Vall de Sant Daniel, que històricament havia estat ocupada per zones agrícoles i que a partir del segle XX comença a ser abandonada i passa a ser ocupada per boscos, és un paratge únic a la ciutat de Girona, on tant els seus habitants com els visitants de la ciutat poden endinsar-se a la natura i gaudir de l‟entorn. Aquest fet és així perquè aquest indret, tot i estar molt a prop de la ciutat, conté una diversitat de flora i fauna envejables. Prèviament al camp de treball del 2014, l‟ANG ha realitzat dos camps de treball a la Vall de Sant Daniel: en el primer (que es va fer l‟any 2012) es va portar a terme l‟habilitació de l‟accés a algunes fonts i la neteja de camins, mentre que en el segon (any 2013) es va aconseguir recuperar espais de posta d‟amfibis i basses colmatades, de manera que actualment aquestes basses permeten l‟acumulació d‟aigua i s‟ha millorat la biodiversitat de l‟entorn. Donat l‟impacte positiu d‟aquests camps sobre el barri, i la valoració positiva dels assistents, l‟ANG ha repetit l‟experiència durant aquest 2014. Es valora el camp de treball com un èxit de cara a la població, sobretot la del barri de Sant Daniel, i les entitats de la ciutat, a més de l‟efecte educatiu que va comportar per als participants. En aquesta edició s‟han fet actuacions de reparació de les senyalitzacions dels camins que recorren la vall i neteja d‟alguns indrets poc accessibles, juntament amb l‟Ajuntament de Girona. També s‟ha realitzat un inventari de la biodiversitat que hi ha al voltant de les basses, i, tot i que a l‟estiu no és el millor moment per fer-ho, s‟espera que les espècies que es mantenen tot l‟any hi siguin presents. D‟aquesta manera s‟ha valorat l‟efecte que han tingut les diferents actuacions de l‟ANG en el manteniment d‟aquestes zones naturals. L‟objectiu principal d‟aquest camp, és el retrobament dels joves amb el medi natural, moltes vegades oblidat i substituït pels nous aparells i joguines electròniques. Les activitats han estat encaminades a gaudir i tenir més coneixement de la natura, i a compartir altres formes d‟aprenentatge valorant i respectant més el medi natural. Pel que fa a les tasques tècniques, a partir d‟una guia creada per l‟ANG i l‟Ajuntament, s‟han seguit els panells i indicadors dels senders de la vall i s‟han reposat o restaurat, o bé se n‟han afegit, en funció de les necessitats. A més, els joves tenien una guia amb diferents espècies de plantes i animals, així com amb rastres, per poder observar les zones humides que es van recuperar en el camp de treball anterior i poder fer un inventari de les espècies que hi ha en aquestes zones.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 30

Millora d’hàbitats a la Vall de Sant Daniel La Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa" cooperen des de l'any 2006 mitjançant un Conveni de Col·laboració en matèria d'espais naturals i integració social, el qual té per objectiu principal incentivar la millora i la preservació d'hàbitats naturals a la demarcació de Girona mitjançant la integració laboral de col·lectius amb risc d'exclusió social. En el marc d‟aquests ajuts, l‟ANG va inciar el 2013 i ha continuat durant el 2014, un projecte de millora dels hàbitats associats a les basses temporànies de la Vall de Sant Daniel, amb l‟objectiu de millorar la biodiversitat d‟aquests espais, especialment pel que fa als amfibis. Els hàbitats associats a les basses temporànies de la vall de Sant Daniel tenen un alt interès de conservació, essent hàbitats d‟interès comunitari d‟acord amb la Directiva hàbitats 92/43 CEE, per als quals s‟identifiquen diverses necessitats de gestió. Al llarg del 2014, s‟ha executat el projecte i s‟han realitzat les tasques tècniques i de seguiment. Les actuacions realitzades han estat: Recuperació de l‟antic viver de la font Martina i millora de l‟entorn Millora de la funcionalitat entorn de la Bassa de la Torre d‟en Roses Seguiment de flora i fauna Senyalització i difusió del projecte


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 31 Consum responsable

L‟any 2011 va entrar en funcionament la comissió d‟horticultura ecològica de l‟ANG. Aquesta comissió ha evolucionat cap el consum responsable i la promoció de l‟horticultura ecològica. L‟objectiu d‟aquesta comissió és sensibilitzar i afavorir la producció i consum de productes locals ecològics. Aquest grup de treball també promou la reducció del malbaratament d‟aliments. Conreant l’ecologia: El 2014 s‟ha materialitzat el conveni amb l‟Ajuntament, a través del qual l‟Ajuntament de 2

Girona cedeix un hort de 100 m a les hortes de Santa Eugènia, que l‟entitat podrà fer servir per dur a terme les seves activitats en matèria d‟horticultura ecològica. Així mateix, l‟entitat assumeix el compromís de fer les formacions inicials per als usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, així com un programa de formació mensual en matèria d‟horticultura ecològica, destinat als usuaris de les hortes, però obert també a la citadania en general. La finalitat d‟aquest programa de formació és la de conscienciar els usuaris de les hortes de la necessitat de no fer servir productes químics, i de fer créixer en aquestes hortes la práctica de l‟horticultura ecològica que és un dels requisits per disposar d‟un hort municipal. A més de la formació inicial de l‟Associació d‟Usuaris de les Gortes, les xerrades que s‟han realitzat han estat les següents: El sòl, la base del nostre hort. Principis per mantenir una terra viva i fértil: 25 d'abril La riquesa de la diversitat a l'hort. Associació i rotació de cultius: 16 de maig Els veïns no desitjats: insectes, "males herbes"... Què hi fan i què hi podem fer?: 13 de juny. Introducció a la Biodinàmica. Principis i mètodes bàsics de la Biodinàmica: 4 de juliol Introducció al mètode Biointensiu (doble excavació): 5 de setembre Introducció al Cultiu Natural de Massanobu Fukuoka: 19 de setembre.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 32

ACTIVITAT CANCELADA. No cremis! Cobreix o composta: 17 d'octubre. Rotació de cultius:14 de novembre. L‟hort descansa?: 21 de novembre. Els veïns no desitjats: insectes , “males herbes”: 28 de novembre. Curs d’Horts ecològics de lleure per a nens i nenes a les Hortes de Santa Eugènia Aprofitant que tenim l‟hort de les Hortes de Santa Eugènia, aquest any es va planificar el curs a l‟Hort dels Natus, en lloc de a Sant Daniel. El curs preveia continuar amb els mateixos continguts, horaris, destinataris i objectius de cada any però amb una nova ubicació. Les dates previstes van ser del 26 d‟abril al 14 de juny. Els continguts previstos eren els següents: Preparació de la terra de cultiu amb compostatge orgànic. Posteriorment els infants havien de fer 2 bancals per plantar les hortalisses. Taller de planter que consistia en posar llavors en petits testos per tal de veure el cicle Plantació del planter preparat i d‟un altre de comprat. Reg d‟aquestes hortalisses Manteniment i reg de l‟hort, control de les males herbes. Activitat de portes obertes l‟últim matí per a pares i germans, amb un piscolabis de Esmorzar i jocs al pati de l‟Associació de Naturalistes de Girona. Repartició entre els nens de les hortalisses que haurien anat madurant a l‟hort al llarg La difusió es va realitzar mitjançant correu electrònic als socis de l‟entitat i als participants d‟anteriors edicions del Casal d‟estiu i del Curs d‟horts. Finalment, però, i donada la manca d‟inscrits, el curs es va haver d‟anul·lar. La Manduca No Caduca L‟any 2013 l‟ANG va iniciar una campanya contra el malbaratament alimentari, anomenada “La Manduca no Caduca”, la qual ha pogut continuar durant el 2014. Entre els mesos de julol i octubre de 2014 l'Associació de Naturalistes de Girona ha dut a terme la campanya "La Manduca No Caduca. Mengem sense deixar ni una engruna", amb l'objectiu de sensibilitzar la població sobre el malbaratament alimentari i els seus impactes, així com per potenciar els canals d'aprofitament d'aliments com a via de lluita contra la pobresa.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 33

La major part d'activitats s'han concentrat durant el mes de setembre, com "El mes de l'aprofitament". Dues activitats -concursos online- s'han extès al mes d'octubre per tal de donar-los ressò de forma específica. La campanya ha despertat un gran interès social i mediàtic, fet que s'ha traduït en xifres molt destacades pel que fa al nombre de donatius d'aliments, voluntariat (69), públic assitent a les activitats (230), col·laboracions de comerços, entitats i empreses (>50) i impacte mediàtic de la campanya (>42). La campanya ha assolit els objectius de pressupost previstos amb l'execució del 100% de l'ajut concedit per l'Àrea de Cooperació de l'Ajuntament de Girona, al qual s'han pogut sumar esponsoritzacions d'empreses i institucions, permetent millores concretes al programa d'activitats, com per exemple realitzar un espectacle infantil. Les activitats executades en el marc d‟aquesta campanya han estat: Dinar amb menjar sobrer "La Manduca No Caduca" al Barri de Santa Eugènia. Dinar amb menjar sobrer "La Manduca No Caduca" al Barri de Sant Narcís, incloent el mercat de segona mà de l‟ANG i l‟espectacle infantil amb el grup De Parranda. Documental “TASTE THE WASTE” i taula rodona a la Facultat de Ciències de la Universitat de Girona. Green Drinks sobre Malbaratament alimentari al Bar de la ciutat de Girona. Concurs online de receptes d‟aprofitament. Fotoconcurs Instagram de trucs i receptes per aprofitar millor el menjar. Comunicació i difusió. SOSpeix Des del març del 2013 es va començar a treballar en el projecte SOSpeix. Aquest projecte portat a terme des de l‟ANG juntament amb l‟IAEDEN-Salvem l‟Empordà va ser subvencionat per la Generalitat de Catalunya fins l‟octubre de 2013. Durant el 2014 hem continuat fent activitats en el marc d‟aquest projecte i hem mantingut la seva difusió. El projecte es va originar davant l‟evidència que la biodiversitat del medi marí necessita protecció de manera prioritària i degut a que l‟àmbit d‟actuació de les dues entitats participants té un ampli territori costaner. SOSpeix és un projecte destinat a aportar informació sobre l‟estat


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 34

de les espècies del litoral gironí i a sensibilitzar perquè a través dels hàbits de consum puguem contribuir a millorar el seu estat ecològic. El projecte, durant el 2013, va comptar amb l‟elaboració d‟un recurs digital en forma de guia, un recurs educatiu per a ser aplicat a totes les escoles de les comarques gironines i un programa d‟activitats que han donat a conèixer els continguts de la guia i la seva aplicació, així com sortides de descoberta dels nostres ecosistemes marins i de les seves problemàtiques associades. Al llarg de tot el projecte es van implicar agents clau del territori (pescadors, restaurants, centres d‟ensenyament, etc.). Durant el 2014 s‟han realitzat les següents accions: -

Participació i presentació del projecte al Blue drinks de Barcelona el 14 de gener.

-

Anem a comprar peix: L‟ANG i l‟IAEDEN-Salvem l‟Empordà van presentar la campanya SOSpeix als mercats municipal per tal de donar a conèixer aquesta iniciativa. Es va organitzar una parada de peix fictícia, on els visitants del mercat van poder descobrir els problemes que representa consumir certes espècies, i quines alternatives tenen per evitar l'extinció de certes espècies de peix i marisc. 1 de març: mercat de Girona 4 abril: mercat de Salt

-

Oferta dels recurs educatiu als centres escolars

-

Oferta de l‟exposició SOSpeix

-

Presentació de la campanya i edició de pósters per al Fòrum Social Català 2014 que va tenir lloc a Girona.

-

Difusió: s‟han mantingut actives les eines de difusió del projecte: pàgina web i xarxes socials (facebook i twitter).

Transgènics L'activitat feta aquest 2014 ha estat el seguiment junt amb Som lo que Sembrem de la queixa presentada al Síndic de Greuges en relació als ajuntaments que no havien respost a la demanda d'informació sobre l'ús de l'herbicida glifosat en la seva jardineria municipal com a control de males herbes.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 35

Al setembre es van elaborar i presentar les al·legacions al Projecte de Decret publicat pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural el passat 31 de juliol pel que fa als transgènics (OGM's) on es vol establir el règim jurídic de la utilització confinada, l‟alliberament voluntari i la comercialització d‟organismes modificats genèticament. Aquestes mateixes al·legacions també es varen presentar com SLQS i es van fer arribar a altres entitats per a que també les presentessin amb el seu nom.

Defensa del territori El grup de treball s‟ha vist incrementat en número de participants, tot i que moltes de les persones noves no participen de forma gaire activa, havent-se disminuït encara més el número de trobades presencials, doncs, s‟ha considerat més eficient el contacte mitjançant el google groups creat per tal d‟avaluar les consultes i poder fer front a l‟elaboració dels documents pertinents. Durant el 2014 s‟han supervisat moltes de les consultes d‟impacte ambiental que arriben a l‟entitat, donant prioritat a aquelles que tenen més impacte sobre el territori. Des de gener de 2014 s‟han elaborat comentaris i al·legacions als següents projectes: Carretera N- II Variant de Bàscara (febrer) Projecte d'urbanització de la Colònia Llaudet a Sant Joan de les Abadesses (febrer) Pla de Transports de viatgers de Catalunya 2013-2020 (març) Pla d‟Ordenació Urbanística Municipal de Fornells de la Selva (abril) Pla Especial de Protecció del Càmping “Delfín Verde” (abril) Reglamento General de Costas (abril) Millora general. Condicionament. Corredor Brugent-Ter. Carretera N-141e, PK 105+730 al 112+500. Tram: Bescanó-Salt (abril) Projecte d'explotació ramadera per Puig Gifreu, SCP (abril) Pla Especial Urbanístic del Camping King‟s al terme municipal de Palamós (juliol) Sondeos desde la plataforma Casablanca: Rodoballo Este 1, Casablanca Oeste 1 A (juliol) Projecte per a la instal•lació d‟una àrea de circulació per al lleure i l‟esport de trial, en sòl no urbanitzable, a la finca de Can Pagès de Sant Esteve de Llémena (juliol) Projecte de ramaderia intensiva (d„engreix de pollastres) en la finca de Can Cateura, Solius (octubre) Projecte de restauració el Bulli 1846 (agost)


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 36

Projecte d‟urbanització de la Colònia Llaudet (març) Projecte campanya sísmica 2D (gener) Modificació del POUM de Vidreres (abril) Pla d‟ordenació urbanística Municipal de Vilademuls (octubre) Projecte d‟una passera per a vianants sobre el Riu Ter a Bescanó (octubre) Modificació del POUM de Mieres (octubre) A més, al llarg del 2014 hem donat resposta a les següents consultes i denúncies: 3 casos de tales forestals desproporcionades 5 tancaments il·legals de camins 3 casos d'agressions al territori derivats de projectes urbanístics 3 casos de contaminació d'espais, derivats de la presència de grans granges o de l'abocament de productes tòxics Immersions il·legals a les Illes Medes Ús abusiu de sulfats (agost) Tancament il·legal de camí a Caldes de Malavella (juliol) Tancament il·legal de la finca de Mas Serís (juliol) Obres en zona marítim-terrestre, Hotel Edèn Roc, Sant Feliu de Guíxols (agost) Tancament il·legal d‟un camí a Sant Martí de Llimena (agost) Tales forestals entre Prats de Masvern i Montcorp a Riu d‟Arenes Accés motoritzat i construcció il·legal d‟un circuit de trial a Camprodon (abril) Pas de fauna inacabat a Caldes de Malavella (maig) Per altra banda, l‟ANG ha participat o participa dels següents processos, ens o jornades: Revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya Taula municipal del Pla de la Devesa de Girona Taula municipal del Canvi Climàtic de Girona Procés participatiu del projecte “4 rius i una sèquia” a Girona Consell de seguiment del projecte Life-MEDDAC Curs Eines de defensa del territori: L'Associació de Naturalistes de Girona ha organitzat la tercera edició del Curs d'Eines de Defensa del Territori, en el qual s‟han tractat, entre altres, les eines legals i jurídiques, les


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 37

figures de protecció o la comunicació ambiental. El Curs d‟Eines de Defensa del Territori té per objectiu donar a conèixer els mecanismes i passos a seguir per denunciar i frenar agressions al territori. Al llarg de les diferents sessions s‟han exposat casos pràctics i s‟estudiaran els mecanismes legals que tenim al nostre abast. El curs es dirigeix a estudiants, treballadors i ciutadania en general que tinguin interès en la defensa del territori. L‟ANG té una llarga experiència en la defensa del territori i ja ha obtingut diverses sentències favorables com són el cas del polígon de Roses, el Pla de Vidreres, etc. Aquest curs pretén donar a conèixer als ciutadans quins mecanismes tenen al seu abast per frenar agressions al territori, així com posar a la seva disposició les eines necessàries per a redactar al·legacions, entre d‟altres. Programa del curs: 13 de març: els Plans supramunicipals. Pla Director Urbanístic de l'Àrea Urbana de Girona. 18 de març: la defensa del medi natural. 20 de març: eines 2.0 aplicables a la defensa del territori. 25 de març: la custòdia del territori. Com portar-la a la pràctica a les comarques gironines? 27 de març: el procés de tramitació ambiental i al·legacions. 29 de març: sortida per observar un cas real i "aspectes legals". 3 d'abril: el paisatge com a instrument de gestió. La Carta del Paisatge a la Vall de Camprodon. 8 d'abril: eines per a una bona comunicació ambiental. Processos de participació ciutadana. Treball en xarxa El grup de defensa del territori de l‟ANG treballa en xarxa amb altres entitats en el marc de diferents plataformes, grups i xarxes que es coordinen entre elles. Grup antinuclear de les comarques gironines


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 38

Al llarg del 2014 s‟han realitzat les següents accions: -

1 de març: xerrada al centre cívic de St.Narcís per recordar la catàstrofe de Fukushima. Es va passar el documental "L'esperit de Schönau" i es va fer nota de premsa del tercer aniversari d'aquesta catàstrofe nuclear.

-

Participació al Fòrum Social Català a Girona presentant la Campanya pels 25 anys de l'accident nuclear de Vandellòs I.

-

Exposició 25 anys de l’accident de Vandellós I: aquesta exposició la va fer Ecologistes en Acció per commemorar els 25 anys de l‟accident de Vandellós I i demanar la sortida de les nuclears. El grup antinuclear a les comarques de Girona ha fet possible que aquesta exposició es pugui visitar als següents llocs: El dia 22 de setembre a les 19h es va fer l'acte de presentació pública a la Sala de Graus de la Facultat de Lletres de la UdG. Del 22 al 26 de setembre: Facultat de Lletres. UdG. Del 29 de setembre al 3 d'octubre: Biblioteca de Figueres 4

d'octubre: jornada contra la MAT a Celrà.

Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana Actualment hi ha dos projectes que han sol·licitat els permisos per fer prospeccions a les nostres costes. Per mostrar el rebuig a aquests projectes, l‟any 2012 es va crear la plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana, juntament amb altres associacions, amb l‟objectiu de combatre aquest problema i evitar que les prospeccions es duguin a terme. Aquest any s‟ha reforçat la col·laboració entre diferents moviments contra les prospeccions d‟arreu de l‟estat (Catalunyap, València, Balears, i Canàries). En aquest sentit s‟han fet 3 trobades estatals contra les prospeccions. A més a més, dos membres de la Plataforma van assistir el passat 14 de juny a la reunió que va tenir lloc a Mallorca i on van participar una quarantena de persones. Al llarg del

2014

aquesta

les següents actuacions:

plataforma ha realitzat


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 39 -

Passi del documental Blackfish a la Facultat de Ciències de la UdG. 26 de febrer.

-

Acció simbòlica davant del Parlament de Catalunya per demanar l‟aturada de les prospeccions. 10 d‟abril.

-

Xerrada a Roses sobre els impactes de les prospeccions sísmiques. 22 de maig.

-

Suport a la concentració contra les prospeccions petrolieres Ni aquí ni enlloc!. 7 de juny, Barcelona.

-

Participació a la trobada estatal contra les prospeccions marines: 14 de juny, Palma de Mallorca. En aquesta trobada es va acordar la realització d‟una acció simultània arreu dels territoris participants, on el fil condutctor serien les mans negres i la frase “ens sobra energia”, que tindria lloc el 28 de juliol.

-

Suport a la bicicletada antipetroli als carrers de Barcelona #ProspeccionsNo.: Barcelona i Canàries diuen no a les prospeccions de Repsol. 27 de juliol. Barcelona.

-

Acció conjunta contra les prospeccions sísmiques a tot l‟estat. 28 de juliol. Des de la Plataforma es va organitzar una “Abraçada a la mar” que va tenir lloc a la platja Gran de l‟Estartit.

-

Organització de la parada contra les prospeccions marines del 1r Volt Oligotòxic, organitzat des de la Xarxa per la Sobirania energètica. 28 de setembre. Platja de Palamós.

-

Nedada reivindicativa sobre les prospeccions sísmiques amb Travessia Catalunya Nedant (TCN) a la Platja de Blanes. 21 de desembre.

-

Comunicat de premsa, el dia 28 de desembre (dia dels Sants Innocents) ironitzant sobre la cerca de petroli a l‟Estany de Banyoles.

La sol·licitud dels permisos de prospeccions encara no s‟ha resolt. Malgrat tot, al llarg del 2014 s‟han publicat un seguit d‟informes negatius que donen un bri d‟esperança a la lluita contra les prospeccions:


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 40 -

El ministeri de medi ambient ha presentat un informe desfavorable a les prospeccions previstes a la costa de València.

-

El Gobern Balear ha presentat un informe desfavorable en relació a les prospeccions a Balears.

-

Inici i desestimació de les prospeccions a Canàries.

Totes les accions de la plataforma han tingut un gran ressò mediàtic, tant pel que fa a la premsa escrita com a la ràdio i televisió. En aquest sentit, destaca l‟atenció merescuda en el programa “El escarabajo verde – Petróleo mediterráneo (I parte):” el dia 4 de juliol i que es pot consultar

en

aquest

enllaç

http://alianzamarblava.org/ca/bloc/escarabajo-verde-petroleo-

mediterraneo-i-parte/ Plataforma No a la MAT. Campanya Desmuntem la MAT: La lluita contra la MAT continua viva. En aquest sentit, diverses entitats van constituir a principis del 2014 la campanya Desmuntem la MAT, per sumar esforços contra aquesta infraestructura energètica. A continuació es detallen les accions que s‟han realitzat al llarg d‟aquest 2014 : -

9 de gener, a la Plaça del Vi de Girona CONCENTRACIÓ DE SUPORT a l‟acció de resistència contra la MAT portada a terme a Fellines (Gironès).

-

12 de gener: caminada contra la MAT a Santa Coloma de Farners.

-

22 de gener: debat popular sobre la MAT a l‟Auditori Municipal de Santa Coloma de Farners.

-

23 de gener a Girona: #OligopolyOFF. Concentració davant d‟ENDES.

-

26 de gener: consulta popular sobre la MAT.

-

6 de març: manifestació davant de la Delegació del Govern en suport als propietaris expropiats.

-

8 de maig: xerrada present i futur de la MAT, en un context de crisi social energètica. Amb la participació d‟Antoni Turiel i Pep Puig.

-

17 de juliol: concentració de suport al 1r judici per les accions contra la MAT.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 41 -

4 d‟octubre: jornada solidària Desmuntem la MAT, amb fira d‟entitats, xerrada i documental sobre la lluita i la repressió antiMAT, sopar popular i concert amb Cesk Freixas, Kalashnifolk i Juanito Piquete.

-

Reunions setmanals del grup de treball.

Xarxa per a la sobirania energètica La Xarxa per a la Sobirania Energètica es va crear el 5 d‟octubre del 2013 a Girona per agrupar totes les entitats catalanes que treballen temes relacionats amb l‟energia i que aposten per un canvi de model energètic. El grup de treball gironí, consituït també el 2013, s‟ha debilitat molt i no s‟han mantingut les reunions periòdiques. Malgrat tot, s‟ha continuat treballant amb el grup de Barcelona i en la coordinació d‟accions de la XSE. La Xarxa incorpora diferents dels moviments que s‟han detallat anteriorment: Plataforma Aturem Prospeccions, Greu antinuclear i campanya Desmuntem la MAT. En aquest sentit, totes les activitats anteriorment citades, s‟incorporen dins la xarxa. A més, al llarg del 2014, l‟ANG, com a membre de la XSE ha desenvolupat les següents accions: -

1r Volt Oligotòxic

-

5 de juliol: Presentació de la XSE a les Terres de l‟Ebre i de la Sénia en el marc de la cammpanya 25 anys de l‟accident de Vandellòs I.

-

25 de maig: Inclusió d‟una pregunta sobre energia en el multirreferèndum 2014.

-

10 de maig: debat al voltant de la pregunta sobre energia del multireferèndum a Barcelona.

-

3 de maig: trobada de la XSE a Reus

-

15 de març. Barcelona: Jornada “El control de l‟energia. Som sobirans?”: jornada per reflexionar sobre el control de l‟energia. Som o no som sobirans energèticament?

Plataforma AlTERnativa 141 Aquest any s‟ha constituït la Plataforma AlTERnativa 141, una agrupació de 14 entitats naturalistes, ecologistes i seccions locals de partits polítics, amb la qual es vol reclamar una


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 42

alternativa a la variant de Bescanó que sigui més respectuosa amb el riu Ter que la que proposa la Generalitat. La plataforma denuncia que la tramitació del projecte de la variant de Bescanó s‟està fent de forma “irregular”, ja que afirmen que tan sols s‟avaluen dos traçats de gran impacte ambiental sobre el Ter entre Vilanna i Salt. En canvi, lamenten que no es contempli una alternativa 0, millorant la carretera actual, o un traçat pel sud de Bescanó. Les actuacions realitzades durant el 2014 es detallen a continuació: -

Constitució de la plataforma

-

17 de juny: acte informatiu dels impactes a Vilanna, al riu Ter, a Sant Gregori, a Salt. Debat i alternatives.

-

21 de juny: Pedalada pel Ter. Bicicletada per reclamar uma variant de Bescanó que respecti els espais naturals de les Riberes del Ter.

-

2 d‟agost: Acció mediàtica al Pla de Vilanna. En aquesta zona el projecte preveu un tram de terraplè i un viaducte posterior de fins a 8 metres d'alçada. S'han instal·lat dues columnes de palla, assolint encara no la meitat de l'alçada real dels pilars del futur viaducte. L'acció ha inclòs la col·locació de dues pancartes reivindicatives.

-

Reunions quinquennals del grup de treball.

Multireferèndum: Multireferèndum és una convocatòria per decidir sobre diferents qüestions d'interès públic a Catalunya. Els col·lectius promotors volen que s‟expressi la voluntat popular de forma directa i determinant sobre problemàtiques aturades a les institucions o sobre les quals no es deixa decidir la població. Aquest moviment va néixer a partir de la indignació de Som lo Que Sembrem i Aigua és Vida, col·lectius que van promoure una Iniciativa Lesgislativa Popular, que va ser tombada sense cap problema al Parlament català. Davant d‟aquest fet es va proposar una consulta popular que va comptar amb més de 100 taules arreu de Catalunya. L‟ANG es va adherir com a col·lectiu dins el moviment del Multireferèndum 2014 a Girona, donant suport en l‟organització, la logística i la difusió d‟aquest esdeveniment social. El 29 d‟abril de 2014 els col·lectius promotors del Multireferèndum a Girona vam organitzar un debat públic per donar a conèixer aquesta iniciativa i iniciar el debat sobre cadascuna de les preguntes plantejades en la campanya.


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 43

La convocatòria constava de quatre preguntes d‟àmbit general i una cinquena de caràcter local que només es votava en determinats territoris. Totes van ser promogudes i avalades per col·lectius directament implicats en la problemàtica en qüestió. Van quedar excloses de la convocatòria aquelles temàtiques que contradiuen els principis de justícia social i ambiental. 1. Som Lo Que Sembrem Quin tipus d‟agricultura voleu que hi hagi a Catalunya? a) Amb transgènics b) Sense Transgènics 2. CUP i Plataforma per l‟Auditoria Ciutadana del Deute Voleu que el Govern de la Generalitat de Catalunya deixi de pagar el deute i els interessos que la ciutadania declari il·legítims? a) Sí b) No 3. Xarxa per la Sobirania Energètica Voleu que la ciutadania de Catalunya estableixi un control democràtic directe sobre el sector energètic? a) Sí b) No 4. Comissions Promotores d‟ILPs Rebutjades Voleu que el grup promotor d‟una Iniciativa Legislativa Popular pugui sotmetre la seva proposta a referèndum vinculant? a) Sí b) No Preguntes locals 5.1. Plataforma Aturem BCN World Voleu que el projecte BCN World es tiri endavant? (Es vota al Tarragonès, l‟Alt Camp i el Baix Camp) a) Sí b) No 5.2. Assemblea en Defensa dels Serveis Públics de Lleida Voleu que el servei d‟abastament d‟aigua de Lleida sigui gestionat directament per l‟Ajuntament? (Es vota a la ciutat de Lleida) a) Sí b) No 5.3. Plataforma No a la MAT Voleu que es construeixi la línia de Molt Alta Tensió (MAT) de 400


Memòria d’activitats 2014

Pàg. 44

kV? (Es vota a la Selva, el Pla de l‟Estany, el Gironès, l‟Alt Empordà i el Baix Empordà) a) Sí b) No Projecte Enter Hub: Enter Hub és un projecte d‟abast europeu inscrit dins el programa Urbact, de desenvolupament urbà sostenible. Juntament amb onze ciutats europees Girona participa, a través del grup de Suport Local, en el projecte Enter Hub per tal de repensar el nou node que suposa l‟estació i el seu entorn, sobretot a partir de la irrupció de l‟alta velocitat. El projecte va començar l‟any 2012 i tenia una previsió de tres anys, amb un pressupost aproximat de 57.000 €. Paral·lelament s‟ha anat consolidant la cohesió del Grup de Suport Local, del qual els Naturalistes en formem part. Aquest Grup ha estat l‟encarregat de desenvolupar i vehicular les diferents fases del projecte. El primer any es va dedicar a establir l‟anàlisi i la diagnosi dels reptes que la ciutat havia d‟abordar des de diferents àmbits: Mobilitat i Urbanisme, Economia, Participació i Smart Cities. Durant el 2014 la tasca ha estat de desenvolupament i focalització tant dels reptes com dels eixos estratègics. Finalment, durant els primers mesos del 2015 s‟hauran d‟establir les accions més rellevants, recollides dins del Pla d‟Acció Local. El GSL té vocació de seguir més enllà del propi projecte. Seguint les directrius que estableix Urbact, el GSL vol aconseguir ser una eina més de participació ciutadana i democratització del món local.

Profile for Associació de Naturalistes de Girona ANG

Memòria 2014  

Memòria d'activitats corresponent a l'any 2014.

Memòria 2014  

Memòria d'activitats corresponent a l'any 2014.

Advertisement