__MAIN_TEXT__

Page 1

Memòria d’activitats 2013 Tenim com a missió aconseguir canviar actituds i hàbits per tal de protegir el medi ambient, el territori i fomentar la justícia ambiental. Ara i sempre reivindiquem, informem, defensem, treballem, aportem i fomentem. Ara i sempre lluitem.

Associació de Naturalistes de Girona www.naturalistesgirona.org info@naturalistesgirona.org @natusterritori


Índex

Continguts L’Associació de Naturalistes de Girona ___________________________________________ 1 Programa de Voluntariat Ambiental de Girona (VAG) _________________________________ 5 Casals i camp de treball ______________________________________________________ 34 Nous projectes _____________________________________________________________ 43 La COPA: Pla de treball ______________________________________________________ 50


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 01

“l’Assemblea General de socis i sòcies, la qual es reuneix ordinàriament un cop l’any per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos i els programes d'actuació”

L’Associació de Naturalistes de Girona L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) és una entitat ecologista que actua principalment a les comarques gironines, i alhora, treballa amb altres entitats del territori català. L'origen de l’entitat sorgeix de la voluntat d’estudiar i donar a conèixer els valors naturals i ambientals de les comarques gironines, poc a poc l'entitat va anar creixent i ampliant mires, i va transformar aquest caràcter naturalista en ecologista. Al llarg dels anys de treball, l’ANG ha viscut infinitat d’experiències, veient passar centenars de socis per la seva organització, impulsant i dinamitzant desenes d’activitats i campanyes de sensibilització i participant activament en lluites històriques de l’ecologisme gironí com la Variant de Sant Daniel, o la protecció dels Estanys de Sils. L’ANG també ha contribuït decisivament a la creació del Parc Natural del Montgrí, les Medes i el Baix Ter, la protecció dels estanys de l’Albera o la preservació del Pla de Vidreres. El concurs fotogràfic, l'organització el 1992 de les jornades de Naturalistes de Catalunya, l'ús d'energia solar a la seu de Sant Daniel i la campanya Paperassa han estat altres aspectes o moments destacats de l'associació, convertida en un planter tant de gent que ha acabat fent el salt en càrrecs importants com d'idees que la societat ha acabat fent-se seves.

Gestió i equip humà El màxim òrgan de govern de l’entitat és l’Assemblea General de socis i sòcies, la qual es reuneix ordinàriament un cop l’any per aprovar la composició de la Junta Directiva, els pressupostos i els programes d'actuació. L’Assemblea es pot reunir extraordinàriament cada cop que ho sol·licitin la Junta Directiva o un terç dels socis/sòcies. Cada any la Junta convoca a Assemblea a tots els socis/sòcies per avaluar el funcionament de l’entitat. A finals d'any celebrem l’Assemblea Ordinària per consensuar el programa d'actuacions per a l’any següent. Són reunions obertes al públic, on sovintegen persones o col·lectius convidats perquè hi exposin el seu punt de vista. Els acords són recollits en acta i es fa un seguiment del seu compliment.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 02

La Junta Directiva és l’encarregada de fer complir els mandats de l’Assemblea General, de vetllar pel compliment de les finalitats de l’Associació, de fomentar les seves activitats i de cercar i administrar els fons econòmics necessaris. Actua d'ens de coordinació de les activitats dels diferents grups i comissions de treball. El seu paper és fonamental per mantenir la coherència entre les actuacions de cada comissió. També és funció seva la representació en negociacions amb d'altres institucions o estaments polítics. Les reunions són quinzenals i obertes a tots els socis que vulguin assistir-hi. L’Equip de secretaria és el grup de persones encarregades de dinamitzar la vida associativa i de potenciar el treball de les comissions. També té cura de gestionar l’entitat, informar als socis, atendre les denúncies i executar els projectes. La Junta dirigeix el treball de l’equip de secretaria per tal de que aquestes s’ajustin a les necessitats de les comissions de treball i a les estratègies de l’entitat. El 2013 l’Associació de Naturalistes de Girona s’estructurà de la següent manera: •

Junta Directiva, formada per deu sòcies i sòcies

Secretària, Càrol Coll

Tècniques de projectes, Selena Gismeros i Joana Palahí

Oficina de Premsa, coordinada per Enric Cortiñas i Anna Grabalosa

Secretària del concurs de fotografia, Anna Grabalosa

Comptabilitat, gestionada per la secretària i supervisada per Lluís Ball-llossera

Comissions: comunicació, activitats, fotografia, transgènics, defensa del territori i consum responsable

S’han sol·licitat becaris en pràctiques al Servei d’Ocupació de Catalunya a través del programa EURODYSSE, Ana Valentim

Les xifres de 2013 Imatge: Assemblea General de socis Cada any la Junta convoca a Assemblea a tots els socis/sòcies per avaluar el funcionament de l’entitat.

246 socis i sòcies (31 de desembre 2013)

35 voluntaris i voluntàries

10 persones a la Junta Directiva

6 comissions

Els darrers anys la xifra de socis s’ha anat reduïnt de forma important, diferents factors han contribuït a aquesta situació, però podríem dir que els principals són la baixada de


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 03

l’activitat de l’entitat i la situació econòmica general. Gràcies al programa d’activitats de l’any 2012 i 2013 hem aconseguit canviar aquesta dinàmica, i el 2013 registrem un lleu creixement en el nombre de socis que s’espera mantenir al llarg del Pla estratègic 2013 – 2016. El següent gràfic representa l’evolució dels socis de l’entitat.

Evolució del número de socis de l'ANG 403 305

Número de socis

450 400 350 300 250 200 150 100 50 0

275 240

2010

2011

2012 Any

2013

246

2014

Junta Directiva El dia 23 de febrer de 2013 es va celebrar l’Assemblea General Ordinària de l’ANG, data en que la Junta Directiva fou modificada. La Junta Directiva fins a febrer de 2013 estava configurada de la següent manera: Càrrec President: Enric Cortiñas Gutiérrez Secretària general: Emma Soy Massoni Tresorera: Joana Palahí Oliveras Vocal: Lluís Ball-llossera Pol Vocal: Hugo Plazas Saboyá Vocal: Sergi Nuss Girona


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 04 Vocal: Josep Moreno Leal Vocal: Marc Roca Codinachs Vocal: Carme Dolz Peidro Vocal: Dani Boix Masafret

Des del 23 de febrer de 2013, la nova Junta la configuren: Carlota Molons, Gemma Boada i Marta Picó. Càrrec President: Enric Cortiñas Gutiérrez Secretària general: Emma Soy Massoni Tresorera: Lluís Ball-llossera Pol Vocal: Joana Palahí Oliveras Vocal: Dani Boix Masafret Vocal: Sergi Nuss Girona Vocal: Selena Gismeros Prat Vocal: Carlota Molons Sierra Vocal: Gemma Boada Plaja Vocal: Marta Picó Micaló Aquesta Junta s’ha anat reunint periòdicament, i només interrompudament a l’agost, cada 15 dies: totes les trobades s’han realitzat a la seu de l’ANG. En data 2 de maig de 2013 la Joana Palahí Oliveras i la Selena Gismeros Prat presenten, per causes personals, la seva renúncia al càrrec de vocal de la Junta Directiva. A data 17 d’octubre de 2013 la Carlota Molons també presenta la seva renúncia al càrrec. D’aquesta manera en finalitzar l’any 2013, la junta directiva està formada per 7 socis i sòcies.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 05

“Un aspecte que s’ha reforçat enguany ha estat obrir l’entitat a la ciutadania, reforçant el caràcter de vigilància ambiental i establint ponts de col·laboració amb diferents organitzacions socials i ambientals”

Programa de Voluntariat Ambiental de Girona (VAG) L’objectiu del VAG per a l’any 2013 ha estat consolidar i desenvolupar les línies d’activitats posades en marxa al llarg dels darrers anys. Un aspecte que s’ha reforçat enguany ha estat obrir l’entitat a la ciutadania, reforçant el caràcter de vigilància ambiental i establint ponts de col·laboració amb diferents organitzacions socials i ambientals. Alhora, s’han destinat més esforços a captar nous socis i voluntaris, aconseguint establir unes comissions de treball més potents. Un dels objectius complerts durant aquest 2013 ha estat mantenir el contacte amb els veïns de la Vall de Sant Daniel i poder donar a conèixer els valors naturals d’aquesta zona. Al llarg del 2013 s’ha organitzat el Casal El Blauet, el curs d’horts ecològics per a nens i nenes a la Vall de Sant Daniel, el camp de treball i hem realitzat un seguit de visites guiades. Degut a l’execució d’obres de millora a la teulada de les antigues Escoles de Sant Daniel, des del mes de novembre l’entitat s’ubica a una seu temporal cedida per l’Ajuntament Girona, Durant el 2014 l’adreça física de l’entitat serà al c/Nou del Teatre, 18. Equip de gestió i dinamització del VAG: Càrol Coll, coordinadora de voluntariat i secretària tècnica durant el 2013, amb el suport de Selena Gismeros, Enric Cortiñas i Emma Soy.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 06

Oficina de Premsa i comissió de comunicació Durant el 2013 l’Enric Cortiñas ha estat responsable de l’Oficina de Premsa, amb una dedicació voluntària segons necessitats de l’entitat, i amb el suport remunerat de l’Anna Grabalosa i la Càrol Coll. La il·lustradora Judit Iglesias també ha col·laborat en l’edició de diferents materials de difusió. S’han realitzat reunions de coordinació amb la Junta Directiva, així com reunions mensuals de la comissió de comunicació. Notes de premsa Al llarg del 2013 s’han enviat 43 notes de premsa. •

9 de gener de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) considera insostenible el TAV

18 de gener de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i Projecte Ninam es posicionen en contra dels projectes petroliers al Cap de Creus

4 de febrer de 2013. La campanya de prospeccions sísmiques avança i posa en perill la biodiversitat marina de la Costa Brava i catalana. Les entitats ecologistes gironines s’organitzen i es posicionen en contra dels possibles impactes ambientals

5 de febrer de 2013. Concurs de fotografia “Natura d'hivern” de l'ANG

21 de febrer del 2013. Dinou entitats catalanes s'uneixen per recollir signatures contra les prospeccions marines a la costa catalana

5 de març de 2013. L’ANG tindrà president honorífic

7 de març de 2013. El projecte de la macro-planta de residus de Els Clots a Forallac és un calaix de sastre inviable, ple d’irregularitats

14 de març de 2013. Diverses entitats presenten al·legacions contra les prospeccions marines d’hidrocarburs

21 de març de 2013. La plataforma Aturem les prospeccions a la Costa catalana (APCC) organitza una jornada a Figueres per donar a conèixer els projectes de prospeccions d’hidrocarburs a la costa

22 de març de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) i l’Ateneu Naturalista de Girona organitzen una jornada a Girona per debatre el model energètic català i les seves perspectives de futur

25 de març de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona considera innecessari el projecte constructiu del gual d’accés a la batllia sobre el riu ter, a Sant Joan de les Abadesses


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 07 •

4 d’abril de 2013. Tres entitats presenten al·legacions al projecte de decret de creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter.

24 d’abril de 2013. El Grup antinuclear organitza un seguit d’accions per recordar l’accident nuclear de Txernòbil 27 anys després

6 de maig de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) renova la seva imatge i estrena web

25 de maig de 2013. Ser verd com pèsols té descomptes

31 de maig de 2013. Organitzacions socials i ecologistes presenten al•legacions per recuperar les concessions d’AGBAR per a la seva gestió pública

5 de juny de 2013. L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) reclama polítiques de regulació de la sobrepesca en el dia del Medi ambienta mitjançant la campanya “Pinta un peix”

7 de juny de 2013. La Plataforma Aturem Prospeccions a la Costa Catalana explica els projectes de prospeccions sísmiques de gas i petroli i demana que es desestimin els projectes sol·licitats

10 de juny de 2013. El projecte del Pla Especial Urbanístic per a les instal•lacions de tractament de residus de Solius està sobredimensionat i cal valorar la seva necessitat dins el context actual

20 de juny de 2013. Comunicat de la Plataforma Aigua és Vida - Girona

21 de juny de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) considera el nou projecte de Llei d’Avaluació Ambiental un pas enrere en la protecció del territori

26 de juny 2013. L’ANG i IAEDEN – Salvem Empordà presenten la campanya SOSpeix de consum responsable de peix i marisc a les comarques gironines

2 de juliol 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) elabora un nou recurs pedagògic que aborda els efectes del canvi climàtic al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

5 de juliol 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) demana que el projecte de dic del port de l’Estartit se sotmeti a avaluació d’impacte ambiental.

11 de juliol 2013. Girona Cycle Sexy és una de les 18 millors propostes de promoció de la mobilitat urbana sostenible a la Unió Europea

12 de juliol de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) sol•licita que es desestimi el projecte de la gossera de Girona a les Gavarres i es proposi una nova ubicació


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 08 •

14 de juliol de 2013. 24 joves construeixen hàbitats per a la fauna a la Vall de Sant Daniel en el camp de treball organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona (ANG)

19 de juliol de 2013. Tornen a detectar un perillós pesticida a les aigües de la Llèmana

23 juliol de 2013. Arriba “Chapatote” al Congrés dels Diputats

21 d’agost de 2013. Arrenca el període de participació al 26è Concurs de Fotografia Naturalista

2 d’octubre de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) demana a la fiscalia que investigui irregularitats a la zona protegida de les Illes Medes

7 d’octubre de 2013. Neix a Catalunya la Xarxa per la Sobirania Energètica

5 d’octubre 2013. Ja podem conèixer quins efectes tindria el canvi climàtic al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

8 d’octubre 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) recupera el portal Ecologistes.net

23 octubre de 2013. Gairebé un milió de persones no tindrà accés a l’energia aquest hivern a Catalunya

31 octubre de 2013. Acte de lliurament de premis del 26è Concurs de Fotografia Naturalista

5 de novembre de 2013. L’Associació de Naturalistes de Girona (ANG) utilitzarà el Whatsapp com a canal per rebre denúncies ambientals

13 de novembre de 2013. Comença la campanya “La manduca no caduca”, contra el malbaratament alimentari i la pobresa

18 de novembre de 2013. 13 Organitzacions denuncien que existeix més indefensió que en el cas del Prestige davant d’un possible abocament des d’una plataforma petrolífera

28 de novembre 2013. La plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana al Congrés d'Energia a Catalunya, sessió de Girona

5 de desembre de 2013. Anar en bici està de moda

12 de desembre de 2013. Diverses entitats demanen l’anul•lació i rectificació del nou POUM de Palafrugell

Rodes de premsa Durant l’any, des de l’Oficina de Premsa s’han organitzat 16 rodes de premsa.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 09 •

14 de març de 2013. Diverses entitats presenten al·legacions contra les prospeccions marines d’hidrocarburs

13 d’abril de 2013. La Plataforma Aigua és Vida i els ajuntaments de la Cellera de Ter i Amer organitzen una jornada reivindicativa al Pasteral per reclamar un major cabal pel ter i la no privatització de la gestió de l’aigua

18 d’abril de 2013. El grup Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana s’adreça als diputats del Congrés per demanar que frenin els projectes de prospeccions marines d’hidrocarburs

5 de juny de 2013. L'Associació de Naturalistes de Girona (ANG) reclama polítiques de regulació de la sobrepesca en el dia del Medi ambienta mitjançant la campanya “Pinta un peix”

7 de juny de 2013. La Plataforma Aturem Prospeccions a la Costa Catalana explica els projectes de prospeccions sísmiques de gas i petroli i demana que es desestimin els projectes sol·licitats

20 de juny de 2013. Comunicat de la Plataforma Aigua és Vida - Girona

28 de juny de 2013. Presentació del projecte cultural per un Centre de Interpretació dels Clots de Sant Julià de SOS Empordanet

26 de juny de 2013. Presentació de la campanya "SOSpeix: els límits del mar"

28 de juny de 2013. Presentació del projecte Més Cultura i menys basura

21 de setembre de 2013. Roda de premsa i performance reivindicativa contra la 39a trobada de la “Suciedad” Nuclear española a Girona

25 de setembre de 2013. Presentació de les al•legacions presentades al projecte i valoració de la declaració d’impacte ambiental desfavorable a la macroplanta de residus de Forallac

5 d’octubre de 2013. Presentació del recurs ?El canvi climàtic a casa nostra: El cas del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter?

23 d’octubre de 2013. Acció contra la pobresa energètica

28 de novembre 2013. La plataforma Aturem les prospeccions a la costa catalana al Congrés d'Energia a Catalunya, sessió de Girona

5 de desembre de 2013. Anar en bici està de moda

12 de desembre de 2013. Diverses entitats demanen l’anul·lació i rectificació del nou POUM de Palafrugell

Participació en radió i televisió


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 10

A més de les notes i rodes de premsa anteriorment llistades, l’ANG ha participat en programes i entrevistes tant a la televisió com a la radio. Aquestes aparicions s’han desenvolupat de forma puntual, en el marc de les diferents campanyes de l’entitat o debats socials que han près força al llarg de l’any. •

TV Girona. Debat sobre el TAV

TV Girona Debat "Gestionem bé l'aigua?"

Telecinco. La nova llei de costes

Catalunya Radio Debat: La Llei de Costes

TV3. Peix a taula o al mar. http://www.tv3.cat/3alacarta/#/videos/4819772

TVGirona. Té de tot. Girona cycle sexy

TVGirona Té de tot. SOSpeix

Així mateix, s’han establert acords de col·laboració amb el programa Girona Ara de la Xarxa i la revista mensual Bioecoactual. Món natura a Girona Ara: es un espai setmanal que vol donar resposta al creixent interès que tenim les persones per l’ecologia, una bona qualitat de vida i la natura en general. Cada setmana s’ofereixen notícies que tenen a veure amb el territori, les persones i la biodiversitat, i donem a conèixer algunes de les activitats de l’entitat. Planeta viu a Bioecoactual: Article mensual on parlem d’espais naturals, d’espècies invasores, de com estalviar aigua, d’alimentació saludable i ecològica, i molts altres temes d’interès ambiental. Butlletí Natus! Durant el 2013 s’han editat dos números (12 i 13) del butlletí Natus!. Aquests han estat coordinats i maquetats per l’Anna Grabalosa. Butlletí núm. 12 de l'Associació de Naturalistes de Girona. Primavera 2013. Temes centrals: “La variant de Sant Daniel i la vella concepció de la política” i “Riudaura: capital de la lluita en contra el fracking” Butlletí núm. 13 de l'Associació de Naturalistes de Girona. Estiu 2013. Temes centrals: “On són els ecologistes?” i “Nou projecte SOSpeix, els límits del mar”.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 11 Pàgina web i xarxes socials

Al llarg d’aquest any s’ha dedicat més esforços en la comunicació, amb l’objectiu de visualitzar més l’activitat de l’entitat. En aquet sentit el web i les xarxes socials han esdevingut l’eix central de la comunicació de l’entitat. L’ANG ha renovat el disseny i estructura de la pàgina web, per fer-la més atractiva i pràctica. Així mateix, s’han revisat els continguts i al llarg de l’any s’han inclòs les notícies i activitats de l’entitat. Tota la informació de l’entitat es penja també a les diferents xarxes socials, sobretot a través de la pàgina de Facebook i Twitter, tot i que també s’ha fet un ús intens de Pinterest, Instagram, Vimeo, Google+ i Youtube. Ara mateix l’ANG disposa de nou canals de comunicació diferent. Tríptic A més del web, aquest any l’entitat ha actualitzat el seu tríptic, dissenyat des d'una perspectiva moderna, clara, i transparent, sota el lema “verds com...”, l’entitat espera captar l’atenció del públic i fer-los partícips dels objectius de l’ANG, és a dir, de la necessitat de transformació ambiental i social de la nostra societat, de la reivindicació i millora dels entorns naturals, així com, de la lluita per la sostenibilitat. El dissenyador Oriol Piferrer (la Fonda Gràfica) i la il·lustradora Judit Iglesias, han estat els responsables de renovar el disseny de l’entitat, i adequar a la nova imatge tots els suports i elements de comunicació que utilitza. El web i el tríptic no són accions aïllades, sinó que formem part d’un pla de comunicació i expansió en el que l’entitat vol aconseguir una major visibilitat, nous associats i més implicació ciutadana. Així mateix, l’entitat ha realitzat diferents accions que han afavorit l’arribada de nous membres a l’organització, com descomptes o promocions en certs establiments. Blog Ecologistes.net Aquest any l’ANG ha recuperat el portar ecologistes.net, creat l’any 2000, fruit de la inquietud dels moviments ecologistes d’apropar-se a la societat a través d’una eina tan innovadora com


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 12

era Internet. En aquell moment es van arribar a assolir 1.000 visites mensuals i es va convertir en un referent d’informació, un punt de trobada de totes les persones amb consciència ambiental. A finals de 2005 es va decidir reestructurar la pàgina web i implicar un nou equip humà. Aquell nou projecte va veure la llum l’any 2006, i va comptar amb una quinzena de persones col·laboradores. A finals de l’any 2008 es va decidir finalitzar aquella segona etapa, i la comissió que gestionava el portal va desaparèixer. Aquest any l’ANG ha considerat necessari tornar a impulsar aquest portal, i proposar informació pràctica per aquelles persones que volen aturar l’actual crisi ambiental, que alhora, és una crisi social. Ecologistes.net publica setmanalment articles i notícies que tenen a veure amb el territori, les persones i la biodiversitat, i convida als seguidors del portal a participar d’una vida més sostenible i harmònica. Whastapp verd L’ANG ha posat en marxa un nou canal de comunicació a través de l'aplicació Whatsapp, a partir del qual els socis i simpatitzants de l’entitat podran fer arribar avisos sobre actes contra el medi ambient i la natura. L’entitat s’encarregarà de trametre als òrgans competents aquestes comunicacions i en cas que siguin greus, analitzarà des dels serveis tècnics de l’entitat les mesures a emprendre. Aquest projecte pioner a Catalunya, l’hem anomenat "WhatsNat" i vol ser un servei ciutadà de vigilància ambiental. Concurs de fotografia naturalista a Instagram El concurs de fotografia naturalista a Instagram ha estat una de les novetats innovadores de l’entitat al llarg del 2013. Aquest concurs s’ha promogut amb l’objectiu de dinamitxar les xarxes socials i difondre els valors ambientals de l’entorn proper. S’han realitzat dues edicions del concurs: #naturahivern i #naturaestiu. #naturahivern: Les fotografies havien de ser fetes a les comarques gironines, tenir caràcter naturalista i expressar algun tret característic de l'estació hivernal. S’han presentat 96 fotografies. Els premis han estat: 1. Primer premi: un any de quota gratuïta en la quota de soci de l´ANG i un exemplar del llibre commemoratiu del XXVè aniversari del concurs de fotografia naturalista de l´ANG.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 13

2. Segon premi: un exemplar del llibre commemoratiu de la 25a edició del concurs de fotografia naturalista. 3. Tercer premi: un pòster de la 25a edició del concurs de fotografia naturalista.

#naturaestiu: Les fotografies havien de ser fetes a les comarques gironines, tenir caràcter naturalista i expressar algun tret característic de l'estació estival i tenir relació amb activitats esportives. 1. Primer premi: un fitness-passi que inclou 10 activitats, serveis i/o promocions al Gimnàs Punt Groc, un any de quota gratuïta en la quota de soci de l’ANG i un exemplar del llibre commemoratiu del 25è aniversari del Concurs de Fotografia Naturalista de l’ANG. 2. Segon premi: un exemplar del llibre commemoratiu del 25è aniversari del Concurs de Fotografia Naturalista de l'ANG

Altres •

Elaboració de cartells per a la difusió de les activitats. A càrrec de Judit Iglesias i Enric Cortiñas.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 14 •

Presència a diferents fires i esdeveniments públics com la Fira Eco.sí o el Festival l’Era.

Presentació de l’entitat al curs de voluntariat ambiental de la Universitat de Girona.

Comparativa de l’activitat de la comissió 2012 – 2013 Si s’analitzen les dades d’activitat de la comissió de comunicació, es pot veure com l’activitat de l’entitat ha crescut aquest darrer any, i alhora, s’ha treballat per donar a conèixer aquesta major activitat.

Notes de premsa Rodes de premsa

Any 2011 10 3

Any 2012 34 6

Any 2013 43 16

∆ 12/13 9 10

Així mateix, aquest augment de l’activitat i la renovació del disseny i estructura del web ha permès fer crèixer el nombre de visites de la pàgina web.

Visites Visitants únics Nombre de pàgines vistes Durada mitjana de la visita

Any 2012 6.097 4.264 16.040 00:01:43

Any 2013 10.112 6.541 25.411 00:02:25

∆ 12/13 4.015 2.277 9.371 00:00:42

Pel que fa a les xarxes socials, tot seguit es mostren els resultats bàsics de les principals vies de comunicació, cal destacar que en poc menys d’un any s’ha aconseguit un nombre important de seguidors i interaccions: •

Facebook: 503 seguidors

Twitter: 970 seguidors

Instagram: 96 seguidors

Vimeo: 1.176 visualitzacions

Comissió d’activitats Al llarg del 2013 s’han realitzat una gran quantitat d’activitats destinades a reduïr els impactes sobre el territori dels nostres hàbits, promoure la defensa del territori i desenvolupar el discurs ecologista. Aquestes activitats han estat gestionades pels voluntaris de l’entitat i han servit per donar a conèixer els objectius i activitat de l’entitat.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 15

Membres de la comissió: Carlota Molons, Gemma Boada, Judit Iglesias i Selena Gismeros. Tallers de reciclatge Durant els mesos de febrer i març es van organitzar 4 tallers de reciclatge de diferents materials. Els tallers es van realitzar els divendres a la tarda al Centre Cívic de Santa Eugènia de Girona i van anar a càrrec de Selena Gismeros, Carlona Molons i Gemma Boada. Els tallers van tenir una bona acollida, tot i que el nombre de participar va fluctuar considerablement en cadascun dels tallers. Els quatre tallers programats van ser: Taller 1: Fer sabor amb oli reutilitzat Taller 2: Què fer amb les samarretes velles? Taller 3: Què fer amb els taps metàl·lics d´ampolles? Taller 4: Decoració de primavera amb material reciclat

Green Drinks Girona L'ANG ha posat en marxa aquest any una nova activitat que busca fomentar el debat ambiental i la conscienciació ciutadana. Es tracta de les reunions Green Drinks Girona. Aquestes són trobades periòdiques i informals, obertes a tothom que tingui interès en temes ambientals i que vulgui informar o informar-se de projectes, activitats, interessos, etc., en l'àmbit del medi ambient. Les reunions es convoquen amb una periodicitat mensual i cada cop es realitzene en un lloc diferent i sota una temàtica diferent. Les convocatòries es donen a conèixer a través del grup


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 16

de Facebook Green Drinks Girona (42 membres) i a través del newsletter, agenda i xarxes socials de l’entitat. D’abril a desembre s’han realitzat un total de 6 trobades, que han comptat amb un número variable de participants, que oscil·la entre 5 i 20 persones. •

4 d’abril: Slow food

5 de maig: Mobilitat sostenible a la ciutat de Girona

13 de juny: Transition towns

11 de juliol: Horticultura urbana i ecològica

2 d’octubre: La gestió de residus

12 de desembre: Consum responsable al Nadal

Col·laboració a la barraca de Mou-te en Bici a les Fires de Sant Narcís Amb l’objectiu d’obtenir ingressos adicional i donar a conèixer l’activitat de l’entitat, l’ANG ha col·laborat amb la barraca de Mou-te en Bici realitzant alguns torns. Fires populars de Sant Narcís L’ANG ha col·laborat en l’organització i difusió de les fires populars. En el marc d’aquestes fires es va organitzar l’acte “la manduca no caduca”. Participació activa a la fira EcoSí La Fira Eco Sí representa un espai per transmetre i compartir nous moviments, idees i tendències en la cultura de la sostenibilitat, el medi ambient i la salut. Un any més, l’ANG va ser present a la Fira Eco Sí de Girona, que va tenir lloc del 31 de maig al 2 de juny. L'ANG va tenir un estand on va estar informant als visitants del treball que desenvolupa l’entitat i de la importància de defensar el medi ambient i el territori. Així mateix, aquest any es van organitzar un seguit de xerrades i tallers per a tots els gustos i edats. 31 de maig: •

18h: Taller bossetes d'olor

1 de juny: •

10h: Xerrada de la Plataforma Aigua és Vida


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 17 •

10-12h: Taller d'hort urbà

11h: Xerrada sobre Fracking i prospeccions marines

11h: Presentació del projecte SOSpeix

12h: Taller de Papiroflexia

16-18h: Taller ninot naturalista

17h: Xerrada La defensa del territori a les comarques gironines

18h: Contes naturalistes

2 de juny: •

10-12h: Taller Nendo Dango (boles de vida)

12h: Taller bossetes d'olor

17h: Contes naturalistes

Fira Mediterrània Mar Obert a Torroella de Montgrí El 4 de maig, va tenir lloc la Fira Mediterrània Mar Obert a Torroella de Montgrí. Aquesta fira és l'aparador de l'estil de vida mediterrani. En el marc d’aquesta fira, l’ANG va organitzar, amb el suport de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí, un taller d'horticultura per nens i nenes. Aquest taller consistia en dues activitats al matí i dues a la tarda. Aprèn a plantar: amb aquesta activitat s’ensenya als més petits els diferents tipus de planta que tenim al mediterrani i que produeixen les verdures que mengem cada dia. Els nens tiren de la ruleta, per decidir quin planter els correspon plantar i el planten en un test. Un cop plantat, es decoren els testos amb gomets i cartolines. Aprèn a fer un hort: a partir de material reutilitzat, els nens i nenes creen el seu propi hort, que es podran emportar a casa. Els monitors els ensenyen a distribuir els canals de reg, les llavors i altres estructures (suport per tomaqueres, etc). Un cop creat l'hort, es pot decorar el


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 18

tetrabrick (que conté l’hort), afegint arbres fruiters i altres elements fets amb cartolina. També es poden incloure alguns animals fets amb plastelina. L'hort està en joc: amb aquesta activitat, els més petits van fer un gran mural amb els diferents elements que podem trobar en un hort i a més van aprendre a idenfiticar diverses verdures amb els diferents sentits (tacte i olor). Jornada Devesa En el marc de la jornada que celebren els 4 agrupaments escoltes de Girona a la Devesa, una voluntària de l’ANG va assistir a una jornada de grups escoltes de Girona a la Devesa per tal d’informar a un grup d’uns 20 adolescents de la importància de les zones verdes i naturals al mig de les ciutats, explicar l’origen de la Devesa a Girona. En acabar l’explicació d’uns 30 minuts, es va fer un experiment de recollir el màxim d’escombraries del terra del parc en 20 minuts. Va resultar l’acció mb 4 bosses plenes d’escombraries, un total d’uns 5 quilos aproximadament, de plàstics, papers i objectes diversos que amb l’aire anirien a parar al riu i perjudicar al medi ambient. Aquestes deixalles es van posar dins les bosses en un racó de la plaça per tal que els escombriaires de la ciutat ho recollissin posteriorment, acompanyant-ho d’un cartell informatiu que donava a conèixer com s’havien recollit les escombraries. Setmana de la mobilitat En el marc de la setmana de la mobilitat i amb l’objectiu de fomentar l’ús de la bicicleta, l’ANG ha tornat organitzar l’operació Ring Ring, amb el suport de l’ATM de Girona (Autoritat Territorial de la Mobilitat) i amb la col·laboració de Mou-te en Bici. L’Operació Ring Ring consisteix en repartir a qualsevol ciclista que s'acosti al punts d'acollida, de camí a la feina o als estudis, una bossa amb la premsa del dia, un petit esmorzar i un petit obsequi. Jornada de neteja de regs a les Hortes de Santa Eugènia Al llarg del 2013, l’ANG ha treballat per aconseguir un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Girona per tal de disposar d’un hort i organitzar activitats i tallers a les hortes de santa Eugènia. Finalment aquest conveni entrarà en vigor l’any 2014.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 19

Aprofitant els contactes que s’han fet amb l’Associació d’usuaris de les Hortes de Santa Eugènia, l’ANG va organitzar una jornada de neteja dels canals de reg i una formació per explicar com ha de realitzar-se el manteniment d’aquests regs. L’activitat va ser coordianda per la comissió de consum responsable de l’ANG i dirigida per en Dani Vidal i Selena Gismeros. Visites guiades per l’entorn de Girona Durant l’últim trimestre de l’any l’ANG ha ofert diferents visites guiades per difondre els valors naturals de l’entorn de Girona. Concretament les visites proposades han estat les següents: •

Iniciatives d’eficiència energètica a Girona

Ruta naturalista pels espais verds de Girona (La Devesa)

Descobreix les fonts de la Vall de Sant Daniel

La difusió s’ha fet a través del web d’Atrápalo: www.atrapalo.com. La demanda generada ha fet possible realitzar dues sortides per visitar les fonts de Sant Daniel. La resta d’itineraris no s’han pogut fer per falta de públic. Les dues visites realitzades han comptat amb 21 persones, i han pogut passejar-se per diferents racons de la Vall Ombrosa i conèixer llocs com la Font del Bisbe, la Font d’en Pericot, la Font de les Curculles, la Font d’en Fita, la Font dels Lleons, i la Font del Ferro. El públic era de caràcter familiar i procedia en gran part de l’àrea metropolitana de Barcelona. A part, i davant d’un públic més especialitzat s’ha fet una visita guiada pels Aiguamolls de Santa Eugènia i la Devesa de Girona. La visita ha tingut lloc dins del projecte transfronterer Res’pir i amb el suport de l’Ajuntament de Girona s’ha explicat a diferents professionals del sector del lleure a la natura els valors naturals d’aquests espais. Fira Tàndem. Marketplace a Sant Cugat del Vallès Els Marketplace ambientals són un centre de networking ambiental on empreses i entitats ambientals comparteixin espai, coneixement i hores de treball per donar a conèixer iniciatives i projectes ambientals. El 2012 ja haviem participat al primer marketplace a Barcelona i aquest


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 20

any hem estat al de Sant Cugat del Vallès presentant el concurs de fotografia naturalista de l’ANG (a càrrec de Lluís Ball-llossera) i el projecte SOSpeix (a càrrec d’Ana Valentim). Altres activitats •

Participació i organització de l’acció de defensa del territori, en el fòrum d’Educació Ambiental a Girona (organitzat per la Societat Catalana d’Educació Ambiental)

Reunions i activitats lúdiques de coordinació amb altres entitats (Mou-te en Bici, Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, Limnos, Fundació Ramón Noguera, etc.)

Coorganitzadors de les jornades de Medi Natural a Girona

Membres del comité organitzador del Forum Social Català 2014

Col·laboració amb el grup de consum ecològic “Olidecoop”

Parada de venda de llibres i rosers locals el dia de Sant Jordi a la Plaça Catalunya de Girona

Presentació de SOSPeix a la jornada Planet Workshop

Presentació de SOSpeix al concurs "Dreamers Contest" del Global Eco Forum 2013

Suport al debat informatiu sobre el projecte d'una planta de residus als Clots de Sant Julià de Forallac

Participació com a ponents a l’Aula d'Arquitectura de la UdG sobre El parc de la Devesa de Girona

Estand al 5è Gavarres Festival

Estand al Festival'Era

Estand a la XIII Fira d´Entitats de Voluntariat

Sortida guiada a la Vall de Sant Daniel en el marc de la segona trobada d'autocaravanes de Girona

Sortida botànica a la Vall de Sant Daniel en el marc de la Festa Major de Sant Daniel.

Presentació de l’entitat als alumnes del Curs de Formació de Grau Superior en Educació i Control Ambiental de l’IES Montilivi

Comissió transgènics L’activitat feta aquest 2013 des de la comissió ha estat el seguiment de les cartes presentades als ajuntaments de comarques gironines de més de 5.000 habitants informant-los de la problemàtica de l'ús del glifosat com herbicida, aportant estudis i al mateix temps demanant-


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 21

los quina metodologia fan servir en el seu municipi per controlar les males herbes. Mitjançant aquesta actuació s’ha detectat que la majoria utilitza glifosat en moltes zones. D’aquesta manera hem anat continuant el contacte amb Som Lo Que Sembrem per veure com gestionar la manca de resposta de molts ajuntaments. Es va decidir de dur-ho al Síndic de Greuges. Membres de la comissió: Maite Domènech i David Guifreu.

Comissió de defensa del territori El grup de treball s’ha vist incrementat en número de participants tot i que moltes de les persones noves, no participen de forma gaire activa i s’ha disminuït el número de trobades presencials, doncs, s’ha considerat més eficient el contacte mitjançant el google groups creat per tal d’avaluar les consultes i poder fer front a l’elaboració dels documents pertinents. Durant el 2013 s’han supervisat moltes de les consultes d’impacte ambiental que arriben a l’entitat, donant prioritat a aquelles que tenen més impacte sobre el territori. Des de gener de 2013 s’han elaborat comentaris als següents projectes: Imatge: Manifestació contra la MAT L'ANG realitza accions de pressió mediàtica i de defensa del territori. Denúnciem les agressions al territori i les persones.

Projecte constructiu del gual d’accés a la batllia sobre el riu Ter a Sant Joan de les Abadesses (19 de febrer)

PGOU núm. 51 de delimitació del Pla Especial de l’Aurora a Girona (6 de març)

Solicitud de Permisos de Investigación de Hidrocarburos denominados «Nordeste 1», «Nordeste 2», «Nordeste 3», «Nordeste 4», «Nordeste 5», «Nordeste 6», «Nordeste 7», «Nordeste 8», «Nordeste 9», «Nordeste 10», «Nordeste 11» y «Nordeste 12» (11 de març)

Pla Especial Urbanístic del Molí de Pals (2 d’abril)

Decret de creació de la Junta Rectora del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter (4 d’abril)

Avantprojecte de millora i optimitzacio de les infraestructures d'abric del port de l'Estartit (3 de juliol)

Pla de mobilitat urbana de Girona (30 de novembre)

Des de gener de 2013 s’han elaborat al·legacions als següents projectes: •

Projecte d'urbanització PAU 10 "Pineda d'en Gori" (2 de febrer)


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 22 •

Projecte de construcció d’hivernacles destinats a Planta de Salmorres en sòl no urbanitzable al veïnat de l’església de Sant Esteve de Llémena (febrer)

Pla Especial del centre de gestió de residus de la Garrotxa (19 de febrer)

Estudi d’impacte ambiental del projecte “Campanya sísmica en àrees lliures del Golf de Lleó, enfront de les costes de Catalunya i Balears” (11 de març)

Projecte per a la instal•lació d’una àrea de circulació per al lleure i l’esport de trial, en sòl no urbanitzable, a la finca de Can Pagès de Sant Esteve de Llémena (11 d’abril)

Avantprojecte de llei d’avaluació ambiental (25 de maig)

Expedient de revisió dels títols d’aprofitament d’aigua dels quals és titular la Sociedad General de Aguas de Barcelona i que formen part de les instal·lacions que integren la xarxa d’abastament del sistema Ter-Llobregat (28 de maig)

Avanç del Pla Especial urbanístic per a les instal·lacions de tractament de residus de Solius. T.M. de Llagostera i Santa Cristina d’Aro. Gironès i Baix Empordà (6 de juny)

Pla Especial per a la implantació d’un centre de recollida d’animals a Can Jordi (4 de juliol)

Modificació puntual en l’àmbit de la Plaça del Castell de Peratallada (17 de juliol)

Projecte d’instal·lació d’una macroplanta de tractament i valoraització de residus al paratge dels ramals de Forallac (9 d’agost)

Pla D’ordenació Urbanística Municipal de Pals (2 de desembre)

També s’ha fet una denúncia davant la fiscalia de Girona, en relació a les irregularitats comeses en la gestió d’activitats d’immersió en la Zona Estrictament Protegida de les Illes Medes (3 d’octubre). Per altra banda, l’ANG ha participat o participa dels següents processos, ens o jornades: •

Revisió del Pla de Gestió del Districte de Conca Fluvial de Catalunya

Procés participatiu del projecte Life-INDEMARES

Procés participiatiu del projecte del Parc Central de Girona

Taula municipal del Pla de la Devesa de Girona

Taula municipal del Canvi Climàtic de Girona

Procés participatiu del projecte “4 rius i una sèquia” a Girona

La gestió de l'aigua als pirineus: Conservació dels Ecosistemes i risc d’inundacions

Assamblea oberta sobre l'Onyar promoguda per la CUP Girona

Mapa de casos de defensa del territori


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 23

Aquest any s’ha el·laborat un mapa de casos de defensa del territori amb els projectes més destacats dels 10 darrers anys i alguns dels casos històrics de l’entitat, per tal de visibilitzar la tasca de l’entitat i reflectir l’abast territorial de la lluita de l’ANG, així com les dades d’agressions ambientals. En el mapa s’han categoritzat les agressions al territori segons temàtica (residus, aigua, urbanisme,mobilitat, etc), i segons l’estat de resolució dels casos (victòries, victòries parcials, derrotes i expedients no resolts). Aquest document s’ha portat a fires i jornades, i de cares al 2014 es preveu actualitzar-lo amb els casos 2013 i fer-lo accessible a través d’un mapa online. El bloc Al llarg del 2013 s’han penjat les al·legacions presentades, així com articles d’interès i articles propis al bloc de la comissió: http://cdt-ang.blogspot.com/. El nombre de visites del bloc ha estat baix i es preveu fer un canvi en la gestió dels continguts. Treball en xarxa El grup de defensa del territori de l’ANG treballa en xarxa amb altres entitats en el marc de diferents plataformes, grups i xarxes que es coordinen juntament. Plataforma Aigua és Vida Des

de

l’estiu

de

2012

l’ANG

forma

part

de

la

Plataforma

Aigua

és

Vida

(http://plataformaaiguaesvida.wordpress.com/), i treballa activament al grup gironí d’aquesta plataforma, constituit principalment per l’ANG, l’Ateneu Naturalista, i el Grup de Defensa del Ter. Al llarg del 2013, hem organitzat i participat de les següents accions: •

13 d'abril. Acte reivindicatiu al Pasteral per demanar el manteniment del cabal ecològic dels rius i la gestió pública de l´aigua

26 d’abril. Palanganada reinvindicativa pel retorn del cabal del Ter i contra la privatització de la gestió de l’aigua, que enguany arriba a la 3ª edició

27 de juny. 3 membres de l’ANG van assistir com a representants de la jornada Water is a public good, organitzada a la seu del Parlament Europeu a Brussel·les.

Enviament de cartes a tots els ajuntaments de comarques gironines sol·licitant la informació relativa a la contractació de l’abastament de l’aigua

Reunions periòdiques per organitzar i definir les activitats de la Plataforma


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 24 •

Actes públics i notes de premsa

Plataforma Aturem el Fraking El novembre de 2012, es va constituir la Plataforma Aturem el Fraking. En el marc d’aquesta Plataforma l’ANG ha desenvolupat les següents accions al llarg del 2013: •

Participació de les reunions

Presentació d’al·legacions

Suport en la constitució de la Plataforma.

Grup antinuclear de les comarques gironines Al llarg del 2013 s’han realitzat les següents accions: •

11 de març. Xerrada sobre la catàstrofe nuclear de Fukushima

23 de març. Jornades pel canvi canvi de model energètic organitzades per l'Ateneu Naturalista de Girona i l'Associació de Naturalistes de Girona

22 d’abril. Xerrada i concert per recordar el 27è aniversari de l’accident nuclear de Txernòbil

1 de juny. Àgora sobre "sobirania energètica" organitzada per la cooperativa d'energies renovables Som Energia dins la Fira Eco-Sí de Girona.

21 i 25 de setembre. Actes contra la trobada de la Suciedad Nuclear Española

Participació activa de la constitució de la Xarxa per la Sobirania Energètica

Suport a la Jornada d'alternatives energètiques i pel tancament de les nuclears

Plataforma Aturem les Prospeccions a la Costa Catalana A finals del 2012 va sorgir un projecte per cercar hidrocarburs al Cap de Creus, que se sumava al projecte que va iniciar la seva tramitació a principis de l’any 2012. Davant d’aquest fet l’ANG va començar a treballar en xarxa, juntament amb IAEDEN, Projecte NINAM i diferents grups, per lluitar conjuntament contra aquests projectes, en el que s’ha acabat constituint la Plataforma Aturem Prospeccions a la Costa Catalana. Al llarg del 2013, aquesta plataforma ha desenvolupat les següents actuacions: •

Presentació d’al·legacions i comentaris als projectes de prospeccions

Recollida de signatures on line (http://www.change.org/es/peticiones/aturem-elsestudis-de-prospeccions-marines-d-hidrocarburs-a-la-costa-catalana)


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 25 •

Creació i manteniment d’un bloc http://aturemprospeccions.wordpress.com/

Creació i manteniment d’un compte de twitter @aturemprospec

Xerrades i taules rodones:

o

Jornada "No volem prospeccions petrolíferes. La Pesca i el turisme en perill!"

o

Xerrada: prospecció marina de petroli a la Costa Brava

o

Xerrada: prospeccions sísmiques d'hidrocarburs a la costa catalana

o

Xerrada: prospeccions sísmiques de gas i petroli

o

Xerrada: prospeccions marines d'hidrocarburs a la costa catalana

Reunions amb periodicitat mensual per valorar i coordinar el funcionament de la plataforma

Acció simbòlica d’enviament de pots de tinta, simulant “petroli” als diputats del congrés. Xerrada a estudiants de la UB

Notes i rodes de premsa

Xarxa per la sobirania energètica A principi del 2013 l’ANG i l’Ateneu Naturalista, Juvenil i Cultural de Girona vam voler impulsar un grup gironí pel canvi de model energètic, donat que els projectes de Fracking, les prospeccions manires o l’ús de l’energia nuclear respon a un mateix model energètic. En aquest sentit, es va organitzar el dissabte 23 de març una jornada on s'explicava quin és el model energètic català actual i s’analitzaven els impactes ambientals, socials i econòmics d’aquest. Aquest volia ser el primer pas per la constitució d’un grup de treball que es plantejava a nivell gironí.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 26

Així mateix, Enginyers Sense Fronteres, de forma paral·lela, va promoure una jornada a Barcelona “Jornada: Cap a a la construcció d'una futura xarxa per la sobirania energètica” que tenia un objectiu similar, però a nivell català. D’aquesta manera es va crear de forma simultània un grup de treball gironí com a node actiu destacat de la Xarxa per la Sobirania Energètica, que es va constituïr definitivament a la jornada del 5 d’octubre a Girona. Al llarg d’aquest any aquesta xarxa ha desenvolupat les següents accions: •

8 de juny. Jornada: Cap a a la construcció d'una futura xarxa per la sobirania energètica (Barcelona)

5 d’octubre. II Jornada per una transició del model energètic (Girona)

23 de novembre. Jornada “Energia: de l’ecopoble a l’ecocomarca”. (Ordis)

14 de desembre. 4a trobada de la XSE. “L’energia, ben a prop teu!” Jornada al voltant de la descentralització de la producció i la distribució de l’energia. (Centelles)

21 d’octubre. Acció contra la pobresa energètica

Reunions mensuals de coordinació del grup gironí i barceloní

Notes i rodes de premsa

Membres de la comissió: Laura Llorens, Albert Llausàs, Albert Piqué, Anna Medina, Ana Pérez, Dani Boix, Enric Cortiñas, Sergi Nuss, Emma Soy, Joana Palahí, Jordà Planellas, Montse Pujol, Romà, Càrol Coll i Vicent Serra.

Comissió de consum responsable L’ANG 2011 va entrar en funcionament la comissió d’horticultura ecològica de l’ANG. Aquesta comissió ha evolucionat cap el consum responsable i la promoció de l’horticultura ecològica. L’activitat d’aquesta comissió s’ha reduït respecte el 2012. L’objectiu d’aquesta comissió és sensibilitzar i afavorir la producció i consum de productes locals ecològics. A part del curs d’horts ecològics per a nens i nenes a la Vall de Sant Daniel, que l’entitat duu a terme des de la primavera de 2010, la comissió vol ser present a les hortes de Santa Eugènia desenvolupant activitats diverses per a tots els públics. També promou la reducció del malbaratament d’aliments. Curs d’Horts ecològics de lleure per a nens i nenes a la Vall de Sant Daniel


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 27

Durant els mesos d’abril a juny de 2013 s’ha desenvolupat la 4a edició del curs d’horts ecològics de lleure a la Vall de Sant Daniel. Donat el baix nombre d’inscrits, l’activitat no ha estat autofinançada mitjançant les quotes dels participants i el monitoratge s’ha dut a terme de forma voluntària. La difusió es va realitzar mitjançant correu electrònic als socis de l’entitat i altres contactes, així com a través de cartells penjats a centres educatius, biblioteques, i altres espais públics. Aquest any s’ha canviat la ubicació de l’hort, respecte els anys anteriors. L’hort s’ha desenvolupat a la finca de davant del local de l’entitat, propietat del senyor Joan que ens ha cedit alguns metres del seu terreny per al desenvolupament del curs. La major proximitat de l’hort i el local, ha suposat una millora respecte altres anys. Tot i que la majoria d’activitats han sigut portades a terme a l’hort, el punt de trobada, igual que ens anys anteriors, ha sigut la nostra seu on també s’ha desenvolupat algunes de les sessions. Els participants en aquesta activitat van ser 6 nenes d’entre 4 i 7 anys, dues de les quals ja havien assistit en edicions anteriors. Aquesta xifra és considerablement inferior respecte la primera edició (15 nens i nenes). Malgrat el baix nombre de participants l’activitat es va desenvolupar gràcies a la participació voluntària dels monitors. La valoració dels pares i mares va ser, en tots els casos, molt positiva. La valoració interna del baix nombre de participants, va portar a concloure que la difusió s’havia fet molt tard i que de cara a les properes edicions cal reforçar-la. L’activitat amb els nens va tenir lloc els dissabtes del 12 d’abril al 15 de juny de 10 a 13h. •

Preparació de la terra de cultiu amb compostatge orgànic. Posteriorment els infants van fer 2 bancals per plantar les hortalisses.

Jocs de coneixença entre ells i amb l’entorn.

Taller de planter que va consistir en posar llavors en petit testos per tal de veure el cicle biològic des de l’inici de la llavor fins que comença a prendre vida les hortalisses.

Plantació del planter preparat i algun planter comprat. I regat d’aquestes hortalisses durant tots els dissabtes.

Manteniment de les males herbes fent neteja cada dues setmanes aproximadament.

Manteniment i reg de l’hort, control de les males herbes.

Activitat de portes obertes al curs l’últim matí per a pares i germans, amb un piscolabis de cloenda, per tal que veiessin què havien aconseguit els infants participants.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 28 •

Esmorzars i jocs al pati de l’Associació de Naturalistes de Girona,

Repartició constant de les hortalisses que anaven madurant a l’hort per als nens.

Dibuix de les hortalisses per assimilar millor què haviem plantat.

Responsables de l’activitat: Selena Gismeros, Carlota Molons i Manel Fugaroles. La Manduca no caduca L’ANG fa temps que treballa en l’àmbit del consum responsable. Un dels objectius d’aquest any era potenciar aquest àmbit de treball i per aquest motiu s’ha desenvolupat, entre d’altres, la campanya la manduca no caduca. La campanya s’ha iniciat amb una primera acció que pretén sensibilitzar a la ciutadania sobre el malbaratament alimentari i les seves conseqüències ambientals i socials. El dissabte 16 de novembre, es va dur a terme un dinar popular recuperat a la Plaça Salvador Espriu de Girona, on es van aprofitar aliments plenament comestibles (fruita i verdura, bàsicament) però que no es podien vendre. A canvi, es van recollir aliments de llarga durada per distribuir a l’Escudella Solidària. 15 establiments de Girona, parades del Mercat del Lleó principalment però també comerços d’altres punts de la ciutat, van col·laborar donant menjar comestible però no vendible per qüestions estètiques. Gràcies aquesta jornada es van recollir més de 170 kg de menjar: enciams, albergínies, carbassons, tomàquets, carbasses, cebes, plàtans, magranes, meló, peres i molts altres ingredients. D'aquests 170 kg, tant sols 23 kg van ser residus (peles i parts no aprofitables). La resta (al voltant del 85% del menjar recollit) va servir per cuinar 80 racions de paella de verdures, amanida, macedònia i pastes. Hort ecològic obert de l’ANG a les Hortes de Santa Eugènia Durant aquest 2013 hem negociat un conveni amb l’Ajuntament de Girona per tal de poder desenvolupar un hort ecològic obert dins de les Hortes de Santa Eugènia. Així l’ANG disposarà d’un espai per tal de conscienciar a la població del gran benefici que aporta el cultiu ecològic i el consum responsable i local, així com interactuar amb altres entitats de la ciutat que vulguin utilitzar l’horticultura ecològica com a mitjà de treball. Aquest projecte s’iniciarà el 2014.

Comissió de fotografia


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 29

La comissió de Fotografia de l’ANG és la responsable del correcte desenvolupament del concurs de fotografia naturalista de l’ANG. Els membres de la comissió són: Xevi Fernàndez, Lluís Ball-llossera, Càrol Coll i Anna Grabalosa, secretària del concurs. XXVIa edició del Concurs de Fotografia Naturalista El Concurs de Fotografia Naturalista està organitzat per l’Associació de Naturalistes de Girona, amb el suport de l’Ajuntament de Girona, el Consorci Costa Brava, el Consorci del Ter i la Diputació de Girona. Compta amb la col·laboració d'AEFONA, la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura, Picapedrers i Marbristes Balliu, l’Ateneu Juvenil, Cultural i Naturalista de Girona, Galeria 35, Microgestió, el portal www.fotonatura.org, Impremta Pagès, el Consorci de les Vies Verdes de Girona i la Generalitat de Catalunya. Aquesta nova edició, tenia com a objectiu mantenir el percentatge de participació aconseguit els anys anteriors gràcies a la possibilitat de presentar les fotografies en format digital a través de la pàgina web www.naturalistesgirona.org/fotografia. S’han fet algunes modificacions a la pàgina web i s’ha reforçat la comunicació, especialment a través de les xarxes socials i el newsletter de l’entitat. Així mateix, s’han dedicat esforços a trobar finançament públic o privat, per garantir la continuitat del concurs, però no ha estat possible trobar nous col·laboradors i s’ha reduït la dedicació remunerada. Categories Com en l’anterior edició, el concurs ha tingut les quatre categories que es detallen a continuació: •

General, es premia qui aconsegueixi expressar amb la major fidelitat i amb la màxima habilitat fotogràfica l'essència del món natural.

Aigua, Natura i Costa Brava, el Consorci de la Costa Brava premia les fotografies que reflecteixin en positiu la relació de l'home i la natura. Les fotografies han de ser preses en els municipis integrants del Consorci de la Costa Brava: Portbou, Colera, Llançà, Port de la Selva, Selva de Mar, Cadaqués, Roses, Palau-Saverdera, Castelló d'Empúries, L'Armentera, Sant Pere Pescador, L'Escala, Torroella de Montgrí, Pals, Begur, Regencós, Palafrugell, Mont-ràs, Vall-llòbrega, Palamós, Calonge, CastellPlatja d'Aro, Santa Cristina d'Aro, Sant Feliu de Guíxols, Tossa de Mar, Lloret de Mar i Blanes.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 30 •

Foto-denúncia, es premia qui aconsegueixi expressar amb la major fidelitat i amb la màxima habilitat fotogràfica l'essència d'una agressió al medi ambient.

Riu Ter, en aquesta categoria es premia la millor fotografia presa en l’àmbit territorial de la conca del Ter.

Calendari i terminis Enguany s’ha avançat el calendari del concurs: el termini de presentació de les fotografies ha estat del 21 d’agost al 30 de setembre a las 14:00h. El jurat va dictar el veredicte el dia 11 d’octubre, que no es va fer públic fins el lliurament de premis, el 8 de novembre a l’Auditori Josep Irla de la Generalitat de Catalunya a Girona. L’exposició de les fotografies premiades i finalistes d’aquesta edició s’han exposat a l’ERAM (Factoria Cultural Coma Cros, C. St. Antoni, 1 de Salt) del 18 de novembre de 2013 al 17 de gener de 2014 en horari de dilluns a divendres de 9 a 19 h. Jurat Com en cada edició el nostre jurat està format per experts en el camp de l’art, la fotografia, l’edició gràfica i l’entorn natural. Enguany ha estat format per: •

Jordi Rocas. Dissenyador i il·lustrador

Martí Artalejo. Fotògraf professional

Martí Boada. Naturalista

Enric Cortiñas. Soci de l’Associació de Naturalistes de Girona

Ponç Feliu. Membre del Consorci del Ter.

El jurat s’ha constituït, a la seu de Microgestió i ha dictat el veredicte següent: CATEGORIA GENERAL •

PRIMER PREMI, de 600 €, trofeu i diploma a la fotografia titulada: “Sapos” d’Ernesto Navarro

SEGON PREMI, de 300 € i diploma a la fotografia titulada: “Cuando mi casa es un Sombrero” d’Antonio Liebana Navarro

TERCER PREMI, de 100 € i diploma a la fotografia titulada: “Veïns” de Sergi Garcia

RELACIÓ DE FOTOGRAFIES FINALISTES (diploma):


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 31 •

“Ñus bajo la lluvia” de Magdalena Llorens Garcia

“Ganga” de Pedro

“El despertar de la vida” de Jose A. Bernat Bacete

“Empusa Pennata” de Jorge Rey Hens

“Hunting at sunset.” De Torretta Rosalino

“Face to face”de Daniele

”Fageda misteriosa…” de Ramon Calvet i Falgueras (ID foto 1768_1)

“Posta de sol al Mar Roig” de Jordi Benitez Castells

“Exfoliante” de Antonio Liebana Navarro

“Tanks” de Marcello Libra

“Pequeño cazador” de Roberto González (ID foto 1994_3)

“Medusa al caure el sol” de Jordi Benitez Castells

“Maternidad” de Jose Manuel Garcia Sanchez (ID foto 1916_3)

“Mountain dreams, k2 8611 m” de Javier Camacho Gimeno

“Els Vigies del Teide” de Pere Soler

“De puntillas” de Ferran

”Aleteo” de Roberto González (ID foto 1994_1)

“Aguila real” de Pedro

"Malpartida" de Jose Reyes Belzunce

“Sepiola” de Marc Casanovas Felix

CATEGORIA FOTO-DENÚNCIA •

PRIMER PREMI, de 250 € i diploma a la fotografia titulada: “Medusas de plástico” Sergi Garcia

RELACIÓ DE FOTOGRAFIES FINALISTES (diploma) •

“Xarxes” de Marc Casanovas Feli

“Hasta la muerte” de Mario Pereda Berga

“Sense pietat” de Roger De Marfà

“Globalización” de David G.Malo

CATEGORIA AIGUA NATURA I COSTA BRAVA •

PRIMER PREMI, de 400 € a la fotografia titulada: “Força” d’Esther Bahi


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 32 •

SEGON PREMI, de 200 € a la fotografia titulada: “Esquitx” de Francesc Balaguer i Burillo

RELACIÓ DE FOTOGRAFIES FINALISTES (diploma): •

“Roques eternes” de Joan Bobet

“Lloc de Culte” de Pere Soler

CATEGORIA RIU TER •

PRIMER PREMI, de 200€, diploma a la fotografia titulada: “Un riu amb vida II” de Jordi Bermejo Cabezas

SEGON PREMI, de 150 € i diploma a la fotografia titulada: ”Salt d’estrelles” de Joan Masdeu Viñas (ID foto 1795_2)

TERCER PREMI, de 100 € i diploma a la fotografia titulada: “Mini puente” de Miguel Angel Fernandez Rodriguez

RELACIÓ DE FOTOGRAFIES FINALISTES (diploma) •

“Atardecer en el Baix Ter” de Juan Bécares

“Micro - cosmos” de Jordi Bas Casas

“Pesca tradicional de l'angula” de Miquel Planells

“Pollancreda” d’Eduard Marquès

“Un riu amb vida” de Jordi Bermejo Cabezas

Aquest any es va detectar que el primer premi de la categoria Aigua, Natura i Costa Brava no cumplia els requisits, motiu pel qual es va fer un annex a l’acta del jurat, on es contemplava la modificació corresponent. El Comitè Organitzador, ateses les bases, i amb estricte respecte a la decisió del jurat, va decidir excloure-la i elevar un punt la categoria i lloc d’ordre de la resta de fotos, de tal manera que la segona va passar a primera posició, la tercera a segona, la quarta a tercera i la cinquena a quarta- essent PASSEJANT PER BLANES de l’autor XAVIER XAUBET-;en cap cas es va alterar l’ordre de valoració del jurat. Visita guiada a l’exposició de fotografies del XXVIè concurs de fotografia naturalista de l’ANG


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 33

Aquest any, i com a novetat, un grup d’alumnes del Curs de Formació de Grau Superior en Educació i Control Ambiental de l’IES Montilivi va assistir a una visita guiada a l’exposició realitzada per un antic membre de la comissió de fotografia.

Nº de fotos presentades per Categories Concurs

Nº Participants

Riu Ter (Socis Naturalistes abans 2012)

Fotodenúncia

Aigua Natura i costa Brava

General

2008

Total de fotografies presentades

176

2009

251

41

198

264

789

1.292

2010

466

36

141

198

755

1.130

2011

729

32

197

347

1.256

1.832

2012

309

32

169

190

621

1.012

2013

182

55

107

162

504

828

Material gràfic editat Cartells: dissenyats per en Xevi Fernandez, dissenyador gràfic de 7ze. Aquest any la difusió s’ha fet via correu electrònic, pàgines web i xarxes socials. Els banners per incloure al web s’han fet en tres idiomes: català, castellà i anglès i en dos formats. Així mateix, s’ha fet servir el vídeo promocional editat l’any passat, i que es pot consutar al següent enllaç: http://vimeo.com/41982296 Calendari Aquest any s’ha posat en marxa un projecte de micromecenatge a través de Verkami per tal d’aconseguir el finançament necessari per editar el calendari 2014, però no ha estat possible arribar a l’import sol·licitat, motiu pel qual no s’ha pogut editar.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 34

Casals i camp de treball Casal naturalista El Blauet L’Associació de Naturalistes de Girona té la seva seu social al carrer de les Monges de Girona, al bell mig de la Vall de Sant Daniel. Aquesta zona de Girona, desconeguda per una gran part de ciutadans, conserva espais naturals de gran interès ecològic, històric i cultural, i ha estat contínuament estudiada i visitada per membres de l’associació amb l’objectiu de divulgar el seu caràcter extraordinari entre la població amb itineraris de natura, tallers i casals d’estiu, etc. L’ANG fa 14 anys que desenvolupa un casal d’estiu diari de caire naturalista, durant els mesos de juny, juliol i setembre, amb la finalitat de sensibilitzar i conscienciar els més joves sobre la necessitat de protegir la natura i apropar l’entorn natural als nens i nenes de la ciutat. Per a assolir aquest important objectiu, es realitzen activitats naturalístiques de coneixement del medi natural en un entorn proper: la Vall de Sant Daniel. Imatge: És temps de volar. Imatge recursos educatius Al llarg d’aquests anys l’ANG ha anat desenvolupant nombrosos recursos educatius de gran qualitat.

La durada del casal ha estat del 25 de juny al 31 de juliol, i del 2 al 6 de setembre, de dilluns a divendres, de 8,30 a 13,30 h. Enguany el Casal ha tingut un gran èxit i han estat més de 50 nens i nenes (amb un nombre variat de participants per setmanes) de 3 a 10 anys. Aquest any, degut al gran nombre de mainada entre 3 i 5 anys, hi ha hagut activitats que s’han fet, separant els grups d’edat. L’equip de monitors ha estat format per 4 persones: una directora (Núria Camps), dues monitores (Gemma Plaja i Judit Iglesias), i un voluntari que ha donat suport en l’execució de les activitats de la setmana de setembre. Un cop per setmana s’ha fet una reunió de seguiment per tal de valorar les activitats i resoldre petits problemes d’organització que hagin pogut sorgir. Les activitats s’han centrat bàsicament en tallers experimentals, dinàmiques i jocs de simulació (amb els més grans), tallers de manualitats i petites excursions d’observació i reconeixement d’allò que s’ha treballat. A continuació es llisten les activitats que s’han desenvolupat: •

El farcell d’en fitet. Activitat de coneixença

Tints naturals

Excursió: l’hort i els animals


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 35 •

Creem amb elements naturals

Aigua d’herbes i pintura

Pintura i aigua d’herbes

Paper reciclat i excursió plaça de la sardana

Excursió plaça de la sardana i paper reciclat

Mercat d’intercanvi

Les 3 erres i perfum d’herbes

Perfum d’herbes i les tres erres

Teles, farcells i arbres del pati

Colònies

Mmm... Fruites!

Creem titelles

Excursió a la muntanya de la o

Cuinem amb el sol

Benvinguts al teatre

Fem experiments

Excursió a la font d’en ferro

Festa de l’aigua

Oli aromatitzat

Concert musical

Cloenda del casal i excursió

Cridem la pluja

Els arbres del pati

El farcellet d’olor d’en fitet

Excursió per la vall de sant daniel

Mmm... Batut de fruites

La valoració del Casal El Blauet 2013 ha estat molt positiva, especialment per l’increment de participants respecte els anys anteriors. Aquest increment ha suposat algunes necessitats logístiques (fer grups d’edats per algunes activitats, demanar espais als veïns per poder realitzar les activitats, augmentar i diversificar el nombre d’activitats). Aquesta canvis han suposat alguns problemes interns però malgrat tot la valoració, tant de l’entitat com dels participants ha estat bona i s’espera mantenir la qualitat del Casal.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 36

Casal de Setmana Santa El casal s’ha realitzat al carrer de les Monges núm. 20 de Girona, al la seu de l'Associació. La durada del casal ha estat del 25 al 28 de març, de 8:30 a 15:00h amb servei de carmanyola, és a dir, els nens/es es portaven el dinar en una carmanyola i entre 13:00 i 14:00h es dinava. L’equip de monitors ha estat format per la Gemma Boada. Els destinataris del casal han estat 4 nens i nenes d’entre 4 i 9 anys, que han realitzat les activitats en un únic grup. Degut a la diferència d'edat entre els participants s'han adaptat les activitats per a tots. Val a dir que algunes activitats s'han vist modificades i s'han hagut d'adaptar degut a les inclemències meteorològiques. Les activitats s’han centrat bàsicament en tallers experimentals, dinàmiques i jocs de simulació, tallers de manualitats i excursions. Totes elles relacionades amb el coneixement de la flora i fauna del bosc típic mediterrani i per altra banda també es va treballar l'estalvi energètic en les activitats quotidianes. Les activitats realitzades han estat les següents:


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 37 •

Jocs de coneixença (sabata, pont)

Dinàmica: T'agraden els teus veïns?

Dinàmica: Arbre amic

Taller: Elaboració de mussols amb rotllos de paper WC (fer la forma de mussol amb els rotlles de paper de WC i decorar-los)

Taller: El nostre punt de llibre (escollir un animal /planta del bosc i dibuixar-lo en el punt de llibre i decorar-ho).

El conte: Què passa a la bassa?

(http://www.viulaterra.cat/mm/file/activitats/Conte_catala_DEF.pdf)

Què hi trobem al bosc? (Fauna i flora). Explicació mitjançant diapositives de la fauna i flora més important del bosc mediterrani

Jocs de la mímica (activitats quotidianes)

Dinàmica: Mural estalvi energètic (a l'escola i a casa). Què podem fer per estalviar energia tant a casa com a l'escola?

Taller: Flors. Mitjançant oueres de cartró es retallen i s'enganxen fent diferents models de flors. En acabat es pinten.

Joc: Scattegories (Fruites, animals, plantes /flors, arbres). Es diu una lletra i els nens/es han de buscar una fruita/animal/flor o planta/arbre que comenci per aquella lletra. El primer que acabi ha de dir “stop”.

El conte: Les fulles del bosc (elaboració pròpia) Dinàmica: On vas?. Amb post-it enganxats darrera l'esquena han de descobrir quin tipus de deixalla són i a quin dels racons de la sala o espai exterior s'han de col•locar segons els diferents contàiners o deixalleria. No es pot parlar i només poden fer preguntes que es puguin contestar amb si/no.

Mural deixalles. Dibuixar els diferents tipus de contàiner per reciclar les deixalles i quin tipus de deixalles i podem col•locar

Penjat sostenible. El típic joc del penjat però amb conceptes i paraules relacionades amb el medi ambient, sostenibilitat, etc.

Descoberta de l'entorn natural: passejada per la Vall de Sant Daniel

Conte: La caça del Nanuk

Taller: La guardiola

Taller: Boles de malabars amb globus i arròs.

Joc: Memory (joc de memòria). Ells mateixos van elaborar les fitxes i van jugar.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 38

En termes generals, el casal va tenir uns bons resultats. Els participants van estar contents amb les activitats i dinàmiques al llarg d'aquests dies, tot i els problemes meteorològics, ja que potser es van haver de fer més activitats d'interior del què es desitjava. D’altra banda, vam tenir un baix nombre d'inscrits i això pot ser degut a la falta de difusió. De cares al proper any s’intentaran establir nous mecanismes de difusió.

Casal de Nadal de l'ANG L’any 2011 es va realitzar el primer casal de Nadal de l’ANG. Aquesta primera edició va tenir força èxit, i per això, malgrat que l’any passat no es va programar, el 2013 l’hem volgut recuperar. Finalment, però, i per manca d’inscrits, aquest no s’ha acabat desenvolupant. De cares a properes edicions cal avançar la difusió per aconseguir un mínim d’inscrits.

Camp de Treball: Construcció de nous hàbitats per fauna a la Vall de Sant Daniel El projecte neix arrel de les actuacions que es van dur a terme l’any 2004 per millorar l’estat de les fonts, camins i entorn de la Vall de Sant Daniel. L’any 2010, l’ANG es va plantejar dur a terme un camp de treball per tal de recuperar de nou aquestes zones públiques, ja que no es va fer un manteniment i amb el temps calia fer-hi actuacions. D’aquesta manera va néixer el


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 39

primer camp de treball de l’ANG el 2012 per tal de recuperar fonts, senders i espais oberts de la Vall de Sant Daniel. En vistes de la bona experiència, el 2013 l’ANG ha organitzat de nou el camp de treball a la Vall però amb l’objectiu de millorar la biodiversitat de la zona, creant espais on hi puguin viure diferents organismes, sobretot amfibis. La intenció del camp de treball, a banda d’actuar activament dins d’aquest espai, és la de sensibilitzar al jovent entorn el medi natural, donar eines i implicar als participants en una tasca comuna a favor del nostre entorn. Que coneguin la importància de tenir cura del medi i que aprenguin a valorar-ho i així puguin transmetre aquests valors dins la nostra societat actual. Un altre objectiu a destacar és la convivència, fer front a diferents problemes que poden sorgir i resoldre-ho de manera comunitària, d’aquesta manera es planteja un altre model associatiu, compartir és viure. El camp de treball va començar el dia 29 de juny i va finalitzar el 13 de juliol amb un dinar de comiat, on es va convidar a les famílies a assistir i conèixer la tasca desenvolupada al llarg dels 15 dies que va durar el camp. Les activitats pròpies de recuperació i/o intervenció es van realitzar en diferents llocs de la Vall de Sant Daniel (Bassa de Can Garcia, Bassa Can Mentón i a la Bassa de Font Martina). Es va fer una activitat complementària de restauració de bancs d’obra en les instal·lacions del CAU de l’Associació de Veïns. Els àpats es van fer al CAU, espai cedit pels veïns del barri de Sant Daniel. Es van instal·lar tendes de campanya a la pista esportiva del CREC de Sant Daniel i vam fer ús de les instal·lacions de vestidors, dutxes i lavabos que hi ha allà mateix. En aquest camp hi van participar 23 nois i noies d’entre 15 i 17 anys, 3 monitors (Carlota Molons, Iago Pérez i Manel Fugueroles) a temps complert, i una persona de suport a l’equip de monitors (Selena Gismeros). Des de la secretaria i la presidència de l’entitat es va donar suport en tasques de gestió i organització. El Camp va comptar amb la col·laboració de l’Ajuntament de Girona i de l’Associació de Veïns de Sant Daniel i el suport del Departament de Benestar i Familia de la Generalitat. A continuació es llisten les activitats que es van desenvolupar: •

Reconstrucció de l’antiga bassa de Font Martina. El resultat és molt positiu, a nivell ambiental, l’extracció del sediment pot permetre l’acumulació d’aigua a la bassa


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 40

amb les pluges torrencials, de manera que hi hagi aigua durant un temps que permeti l’establiment d’algunes espècies d’amfibis i macroinvertebrats •

Recuperació d’una bassa natural colmatada a Can Garcia. Es va explicar la importància de les basses poc profundes en la vall perquè hi poguessin viure amfibis. Aquesta bassa tot i que s’estava perdent, tenia encara vegetació adjacent a la bassa, on hi podien quedar antigues postes de macroinvertebrats. Per aquest motiu es va procedir primer a extreure i separar els 10 centímetres de la capa superior i es van guardar en una lona. Posteriorment es va fer un buidat de la bassa i es va recol·locar el sediment al seu fons. Degut al caràcter argilós de la terra d’aquesta zona s’espera que amb les properes pluges la bassa s’inundi de nou com fa uns anys havia estat. Es va construir un mur de pedres i fang per impedir que es tornés a colmatar la bassa.

Neteja i desbrossament a la bassa de Can Mentón. Els joves van netejar la bassa tant de brosses com de petits arbres i plantes que amb el temps traurien massa aigua a la bassa impedint que s’hi acumulés prou aigua, fent una mica de control de la vegetació de manera natural.

Reconstrucció i pintura del banc del Cau. Els joves van treure l’anterior capa de pintura del banc. Van refer els trossos trencats del ban amb ciment i omplir els cops i rascades amb guix. Un cop sec es va pintar amb esmalt acrílic. Amb aquesta activitat els bancs van quedar en molt bon estat, i els joves van aprendre a restaurar mobiliari d’obra.

Reconstrucció de l’accés a la Font de les Mulanes. Es van fer grups de treball i cada un actuava en una zona concreta. Es feien torns per tal que tothom treballés dins de tots els àmbits. La part més important de l’activitat era la construcció de l’escala i la de la barana d’accés a la font. El resultat és molt positiu, tot i que no teníem prou coneixement tècnic s’ha dut a terme de manera satisfactòria.

Recuperació d’un element històric, el forn de calç. Primer s’explicava l’origen dels forns i el seu ús i funcionament. Després es passava a fer desbrossament del forn, treient les runes i plantes del seu interior i voltants. Aquesta actuació va fer que el forn de calç de la zona estigués més a la vista i no passés desapercebut, també va ensenyar als joves com treure runes d’un lloc sense fer malbé una estructura antiga i delicada.

Neteja de la llera de la riera del Galligants. Els joves recorrien les rieres intentant treure de la seva llera els troncs més grans. Els joves van aprendre com s’estructuraven els rius, van observar l’augment d’humitat en aquestes zones, i a més


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 41

en aquesta activitat van poder descobrir una font natural que sorgia a prop del riu i que ningú havia pogut canalitzar. •

Neteja i desbrossament de diverses fonts. Neteja a la font d’en Faust, font dels Lleons, font d’en Fita, font de les Curculles i font d’en Pericot. Els joves van aprendre que en el clima mediterrani, les fonts no tenen aigua durant tots els mesos de l’any, conèixer on es troben les de la vall i tenir cura de l’entorn.

Altres activitats realitzades dins el camp •

Sortida i coneixença de l’entorn. Passejada pels diferents camins, fonts i raconets de la Vall de Sant Daniel.

Enquesta sobre espècies invasores

Manualitats reciclades: Sabó

Sortida a l’estany de Banyoles

Visita Girona

Jornades esportives

Mostreig de larves d’amfibis a l’Argilera de la Vall de Sant Daniel

Sortida a les Hortes de Salt i piscina

Enquesta a la població sobre amfibis

Sortida naturalista a la Illa del Ter

Visita a l’hort

Recollida de deixalles pel barri i per les fonts

Sortida en busca de ratpenats

Nit de relaxació fent ioga

Bivac

Nit de massatges

Escoltem les granotes

Nit d’astronomia

Els participants van ser molt col·laboratius la major part del temps, tret d’alguns casos en el qual l’equip de monitors havia d’estar més a sobre del grup. Les tasques no requerien de molta experiència tècnica a l’hora de l’execució, motiu pel qual va ser senzill que es desenvolupessin amb facilitat. La feina més dura va ser estar picant i treballant amb la calor, i es van haver de fer descansos. Tot i així, amb l’esforç comunitari es van obtenir uns resultats molt bons. Es valora molt positivament la predisposició del grup. Considerem prioritari el fet


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 42

que molts no havien tingut cap experiència similar, i això els serveix per introduir nous valors a la seva vida, com pot ser compartir, prendre decisions en grup, sentir que formen part d’un grup i sumar esforços per tal d’aconseguir un objectiu. El fet d’haver de dormir en tendes, estant acostumats a la comoditat de la llar, va ser positiu. Els joves van poder valorar totes les comoditats que existeixen dins del model actual de societat que tenim al nostre país, fent que prenguessin consciència de la manca d’aquestes a molts altres països del món. Van aprendre a compartir i a racionar els recursos, cosa que no es dona gaire dins la societat actual i del món d’excessos al que estem acostumats. De l’any passat a aquest hi va haver una notable millora en les instal·lacions sanitàries degut a les obres que s’hi van fer en els darrers mesos. L’organització del camp va resultar complicada, sobretot pel que fa a la delegació de feina des de l’entitat cap als monitors. Aquest fet va ser més pronunciat els primers dies fins a agafar el ritme del camp de treball. La durada de les activitats es va haver de canviar durant el camp de treball ja que hi havien activitats que eren més costoses del compte i els nois trigaven més del que s’esperava. El fet de moure un grup amb tanta gent feia endarrerir els desplaçaments i privava de temps en les diferents tasques. Amb tot, els resultats en quant a la feina tècnica van ser molt positius, es van fer bé les activitats que es van arribar a fer, tot i que es preveia fer més feina. En quan als ideals impartits durant el camp, hi havia moltes realitats diferents entre els joves, pel que va ser difícil fer que desconnectessin de la vida material de l’exterior del camp.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 43

Nous projectes Durant l’any 2013 s’han iniciat diferents projectes de les comissions i la secretaria tècnica de l’ANG. Alguns d’aquests projectes s’integraran dins les comissions i es seguiran desenvolupant al llarg dels propers anys tal i com estableix el Pla estratègic 2013 – 2016.

SOSpeix Des del març del 2013 es va començar a treballar en el projecte SOSpeix. Aquest projecte portat a terme des de l’ANG juntament amb IAEDEN-Salvem l’Empordà va ser subvencionat per la generalitat de Catalunya fins octubre de 2013. El projecte es va originar davant de l’evidència que la biodiversitat del medi marí necessita protecció de manera prioritària i degut a que l’àmbit d’actuació de les dues entitats participants té un ampli territori costaner, s’ha proposat un projecte destinat a aportar informació sobre l’estat de les espècies del litoral gironí i sensibilitzar com a través dels hàbits de consum podem contribuir a millorar el seu estat ecològic. El projecte compta amb l’elaboració d’un recurs digital en forma de guia, un recurs educatiu per a ser aplicat a totes les escoles de les comarques gironines i un programa d’activitats que han donat a conèixer els continguts de la guia i la seva aplicació, així com sortides de descoberta dels nostres ecosistemes marins i les seves problemàtiques associades. Al llarg de tot el projecte s’ha implicat agents clau del territori (pescadors, restaurants, centres d’ensenyament, etc.). Guia de consum responsable dels recursos pesquers de comarques gironines (Guia SOSpeix) Prèviament a la redacció dels continguts de la guia, s’han definit els criteris tècnics que permeten seleccionar les espècies de peix i marisc que en formen part; els quals són: espècies comestibles de la costa catalana i que es puguin aconseguir al mercat, peixos consumits habitualment, tot i que no provinguin de la costa catalana, i altres espècies d’especial interès. La selecció d’aquestes espècies s’ha realitzat amb l’ajut d’experts de la Universitat de Girona, i la recerca dels últims treballs d’investigació sobre l’estat ecològic dels mars, també amb les llistes de peix de les llotges, i la recerca a mercats i supermercats. En total s’ha creat una llistat que conté 103 espècies, i de cada una s’ha desenvolupat una fitxa descriptiva. La fitxa conté la següent informació: descripció física de l’espècie, hàbitat, estat de


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 44

conservació, localització, sistema de captura i informació dietètica. També s’adjunten receptes i on es poden comprar o consumir. Disseny i elaboració del recurs educatiu “SOS El mar està en joc” S’ha creat un recurs educatiu que inclou un bloc amb recursos per a l’escola, el menjador i per casa. L’apartat de l’escola, inclou una sèrie de 8 sessions d’activitats per a l’aula, on l’educador es pot descarregar fitxes i material didàctic i desenvolupar-lo. El recurs té per objectiu que l’alumnat entengui quina és la biodiversitat marina del litoral gironí i els serveis ambientals que desenvolupa, així com les problemàtiques que l’afecten i com, a través dels hàbits de consum les podem millorar. El recurs va dirigit a alumnat del cicle de primària. Amb aquest recurs es treballen les diferents competències de l’alumnat a primer i segon cicle de primària a partir de les activitats que es proposen. Aquestes activitats van conduïdes pel Rei Neptú, l’eix temàtic que fa que de manera divertida els nens puguin descobrir la importància del mar, i la seva bona conservació. També es proposen activitats complementàries com és la de l’adhesió a la campanya europea “Pinta un peix”, una visita a una llotja, o una sortida al Museu de la Pesca de Palamós. Per altra banda s’ha preparat una xerrada dirigida als responsables del menjador escolar, on se’ls explica com consultar la informació del web, i poder millorar la qualitat del consum de peix a les hores de menjador. Actualment es pot trobar aquest recurs de manera descarregable (www.sospeix.org/educacio). El recurs ja s’ha posat a prova a través de 3 escoles interessades en implementar aquests recursos de manera experimental per acabar de definir la versió que s’ha fet pública. Implantació del recurs educatiu en forma de prova pilot a 3 centres educatius Per tal de donar a conèixer públicament el recurs educatiu el més perfeccionat possible, s’ha fet el contacte amb 3 centres educatius de primària interessats en implementar aquests recursos de manera experimental. S’ha contactat l’escola de Sant Esteve de Guialbes visitantla personalment, i el contacte amb l’escola Josep Madrenys de Vilobí d’Onyar i l’Escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí s’han contactat per via telefònica per tal de decidir els cursos als que es durien a terme les activitats, i la durada d’aquestes. A principis de setembre es van fer les visites al centres par acabar de definir el funcionament de les activitats. Les activitats, és a dir la implementació del recurs educatiu a l’aula, al menjador escolar i als pares, han tingut lloc entre la tercera setmana de setembre i la primera d’octubre.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 45

Programa de descoberta del serveis ambientals dels ecosistemes marins del litoral gironí Cicle d'activitats per tots els públics per donar a conèixer el patrimoni natural del medi marí i litoral, amb sortides on es descobreixen els valors ambientals, la seva protecció i les amenaces que afronta. Paral·lelament es consciencia als participants sobre temes relacionats amb la pesca i com poden contribuir, mitjançant el consum responsable, a recuperar l'estat òptim de les poblacions d'espècies comercialitzades. Sortides programades: •

Xerrada i sortida amb vaixell entorn la Reserva Natural de les Illes Medes

Sortida amb vaixell per la Badia de Roses per a observar aus marines

Iniciació a l’apnea i snorkeling a la Cova de l'Infern (P.N. Cap de Creus)

Sortida amb vaixell per la mar d'Amunt per veure cetacis

Curs d’iniciació al caiac al Parc Natural de Cap de Creus com a mitjà de transport ideal respectuós amb l’entorn

Curs d’iniciació per a conèixer la fauna marina de les nostres costes

Sortida amb caiac pel Parc Natural de Cap de Creus per a aprendre tècniques fotogràfiques a la natura

Visita al port i la llotja de Roses

Xerrada La pesca artesanal

Taula rodona “ Pesca sostenible”

Difusió del projecte i de la guia Les accions de difusió del projecte i de la guia han tingut com objectiu arribar a diferents públics per diferents mitjans. S’han realitzat presentacions públiques del projecte en diferents fòrums i jornades. Al llarg de tota la campanya s’han concertat entrevistes en mitjans de comunicació (televisió, ràdio i premsa), també s’han enviat comunicats amb les diferents accions i activitats realitzades i s’han publicat articles en web de consum responsable i cuina. També s’han publicat articles als butlletins de les dues entitats promotores del projecte. En paral·lel, s’han creat xarxes socials (facebook, twitter, youtube i instagram) que han permès establir canals permanents de comunicació, alhora que han augmentat l’èxit comunicatiu del conjunt del projecte, facilitant la interacció i la participació dels consumidors i usuaris de la guia. Alhora, s’han realitzat parades informatives amb l’activitat “Anem a comprar peix”. S’ha creat una parada de mercat fictícia (construïda amb material reciclat i de fàcil muntatge) on la gent


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 46

present al mercat pot visualitzar les diferents espècies de peix i el seu “cost ambiental”. En aquestes parades informatives s’han repartit materials de difusió (tríptics, enganxines i pòsters).

Girona Cycle Sexy La campanya Girona Cycle Sexy, impulsada per l'Associació de Naturalistes de Girona amb la participació de Mou-te en Bici i l'Oficina Verda de la Universitat de Girona, vol promoure l'ús de la bicicleta com a mitjà de transport a la ciutat de Girona. L'objectiu final de la campanya és incrementar el nombre d'habitants que usen la bicicleta com a mitjà de transport, que actualment representa un 2,3% dels desplaçaments totals de la ciutat. Per aconseguir-ho, es proposa convertir-la en un element de moda i estil i demostrar que es pot anar amb bicicleta amb qualsevol tipus de roba, fins i tot amb les peces més "fashions" i atrevides. En definitiva, la campanya permetrà visualitzar la bicicleta com un mitjà de transport divertit i atractiu, fixant-se en la realitat d'altres ciutats europees com Copenhaguen o Amsterdam. La campanya, que comença a finals de 2013 però concentra la major part de les seves activitats el febrer de 2014, presenta dues principals accions: un concurs a Instagram i una desfilada. És una campanya oberta a tota la ciutadania però les entitats organitzadores implicaran especialment els universitaris de la ciutat, amb l'objectiu de sensibilitzar la franja d'edat més jove. Per donar-la a conèixer s’ha editat un vídeo promocional, s’ha activat un espai web a www.ecologistes.net i s’elaboraran més de 1.000 fulletons promocionals per repartir a Girona. Es pot anar seguint el dia a dia de la campanya amb l’etiqueta #gironacyclesexy a Instragram, Facebook i Twitter. Girona Cycle Sexy ha estat premiada per la Comissió Europea com a una de les 18 millors propostes de promoció de la mobilitat urbana sostenible a través del seu programa Sustainable Urban Mobility 2013. La campanya està finançada a través del Programa Energia Intel·ligent – Europa, que és el programa de la UE per a accions no tecnològiques en l'àmbit d'eficiència energètica i les fonts d'energia renovables. Girona Cycle Sexy és una campanya promoguda per l'Associació de Naturalistes de Girona amb la participació de Mou-te en Bici i l'Oficina Verda de la Universitat de Girona. Compta amb el finançament de la Unió Europea i amb la col·laboració d’Equity Point, Eina Activa, Chycle,


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 47

Sais Bikes, BikeCat, Olympia 2, Centre Biker Girona, Trafach Bikes, BikeBreaks|Girona Cycle Centre, Professional Bike Girona, Closca, Blonda i l’Ajuntament de Girona.

Tallers ambientals: Al llarg del curs escolar 2013-2014, l’ANG ofereix als centres educatius diversos recursos pedagògics, que estan inclosos en els programes pedagògics i divulgatius, subvencionats per la Diputació de Girona. Els recursos disponibles són: SOSpeix, els límits del mar. Consisteix en activitats a l'aula i taller pràctic a la llotja de peix de l'Escala.per a grups d’educació primària per tal de conèixer la biodiversitat marina del litoral gironí i els serveis ambientals que s'hi ofereixen, així com els problemes que afecten els ecosistemes marins i els seus serveis ambientals. Descoberta dels efectes del canvi climàtic sobre els ecosistemes i hàbitats del Parc Natural del Montgrí Consisteix en activitats a l'aula i sortides al medi natral per a grups d’educació secundària per tal de conèixer els valors naturals del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter i entendre què és el canvi climàtic i quins efectes té sobre el litoral mediterrani. La biodiversitat oculta als espais agraris. Consisteix en activitats a l'aula i sortides al medi natral per a grups d’educació primària i secundària per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre la importància de conservar les varietats locals en l'agricultura i sobre la reconversió cap a l'agricultura ecològica E-rutes. Descoberta de les iniciatives d'eficiència energètica a la ciutat de Girona Consisteix en activitats a l'aula i sortides per la ciutat de Girona per a grups d’educació secundària per tal de sensibilitzar l'alumnat sobre els problemes del canvi climàtic mitjançant d'una sèrie d'activitats que permeten tant prendre consciència dels hàbits de consum com reflexionar sobre com esdevenir més sostenibles. En el que portem de curs, tot i que diverses escoles s’han interessat per aquests recursos, no s’ha arribat a desenvolupar cap d’aquests tallers.

Millora d’hàbitats a la Vall de Sant Daniel La Diputació de Girona i l'Obra Social "la Caixa" cooperen des de l'any 2006 mitjançant un Conveni de Col·laboració en matèria d'espais naturals i integració social, el qual té per objectiu


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 48

principal incentivar la millora i la preservació d'hàbitats naturals a la demarcació de Girona mitjançant la integració laboral de col·lectius amb risc d'exclusió social. En el marc d’aquests ajuts, l’ANG ha iniciat un projecte de millora dels àbitats associats a les basses temporànies a la Vall de Sant Daniel, amb l’objectiu de millorar la biodiversitat d’aquests espais, especialment dels amfibis. Els hàbitats associats a basses temporals són entre els que s’identifiquen a la vall de Sant Daniel, amb un alt interès de conservació essent hàbitats d’interès comunitari d’acord amb la Directiva hàbitats 92/43 CEE, pels quals s’identifiquen diverses necessitats de gestió. Al llarg del 2013, s’ha concretat projecte, així com els espais on s’actuarà, s’ha fet el contacte i els acords correspoennts amb els propietaris de les finques implicades i s’ha redactat la memòria executiva del projecte, la qual ha estat subcontratada a Enric Bisbe. Es realitzaran les següents actuacions : •

Recuperació de l’antic viver de la font Martina i millora de l’entorn

Millora de la funcionalitat entorn de la Bassa de la Torre d’en Roses

Seguiment de flora i fauna

Senyalització i difusió del projecte

Aquestes accions es duran a terme al llarg del 2014.

Canvi climàtic al Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter L’any 2010 l’ANG va elaborar un itinerari de descoberta pel Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter, per tal d’analitzar-ne 10 punts d’interès i els canvis que poden patir al llarg del temps conseqüència del canvi climàtic. Aquest recorregut descobria llocs amb gran valor ecològic i paisatgístic com ara: estanys temporanis d'interior, estanys costaners salobres, estanys costaners dolços, arrossars, dunes, etc. Aquest 2013 s’ha volgut continuar aquest projecte per tal de fer-lo arribar a la ciutadania i concretament als centres escolars. Amb aquesta finalitat s’han donat diferents formats a aquest recurs: •

per una banda una exposició itinerant que consta de 15 plafons on es descriuen llocs com les Basses d’en Coll o la Bassa de Fra Ramon. S’hi poden veure il·lustracions d’espècies de flora i fauna rellevants, singulars o susceptibles de ser afectades pel


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 49

canvi climàtic. Està adreçada a la ciutadania en general i a alumnes de secundària i es cedeix a aquells municipis, entitats i centres educatius que ho desitgin. Enguany s’ha pogut visitar a la Biblioteca ‘Pere Blasi’ de Torroella de Montgrí durant el mes d’octubre i es preveu poder-la exposar en més espais el proper any 2014. •

un recurs educatiu per alumnes d’ESO que permet treballar els continguts del projecte amb l'alumnat, incloent treball a l'aula i una sortida de camp a l'espai. Proposa 6 sessions agrupades tenint en compte els diferents tipus d’ecosistemes que trobem al Parc Natural, analitza com poden canviar i com es pot actuar per intentar minimitzar els efectes del canvi climàtic (per exemple amb la gestió de l’aigua o la gestió del turisme).

Els materials generats estan disponibles per a la comunitat educativa i per a la ciutadania a través de la pàgina web de l'entitat: www.naturalistesgirona.org/baixtereducacio, el projecte inicial es pot consultar a: http://www.naturalistesgirona.org/itineraribaixter. El projecte ‘El canvi climàtic a casa nostra: El cas del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter’ es va presentar a la ‘Casa Pastors’ (Torroella de Montgrí) el passat 4 d’octubre i ha comptat amb el suport de la Direcció General del Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, del Fons europeu agrícola de desenvolupament rural (FEADER) i de la Diputació de Girona. També amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit i del Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter. A finals d’aquest any 2013 hem estat detallant un conveni amb l’Ajuntament de Torroella de Montgrí i l’Estartit pel 2014 i 2015. Aquest conveni descriu diferents accions que l’ANG realitzarà per fer arribar els recursos creats a la ciutadania de la zona.


Memòria d’activitats 2013

Pàg. 50

La COPA: Pla de treball Per segon any consecutiu no s’ha pogut desenvolupar cap activitat amb càrrec al Fons de Promoció i Educació Ambiental que es genera fruit dels excedents resultants de l’activitat cooperativa “La COPA”. Aquest fons es va crear amb els beneficis de la cooperativa, i per oferir alguns serveis de forma voluntària a l’ANG. La situació de la cooperativa és complicada i les úniques activitats que s’han realitzat amb l’ANG han estat de forma remunerada.

LA COPA- Casal Naturalista d’estiu “El Blauet” Durant l’estiu de 2013 s’ha realitzat una nova edició del Casal d'estiu naturalista, El Blauet. L’objectiu principal del Casal és el d’apropar a la mainada al seu entorn natural més proper, en aquest cas la Vall de Sant Daniel. Enguany han participat més de 50 nens i nenes, i s’ha dut a terme durant l’última setmana de juny, tot el mes de juliol i la primera setmana de setembre. Aquest any no s’ha donat al Casal de Celrà.

Profile for Associació de Naturalistes de Girona ANG

Memòria 2013  

Memòria d'activitats corresponent a l'any 2013.

Memòria 2013  

Memòria d'activitats corresponent a l'any 2013.

Advertisement