Page 25

N&D: Jeg vil hakke på det samme: at pressen genuint sett ikke vil eller tør eller har kompetansen til virkelig å utfordre status quo. Du som har slukt både media- og konsumenthjerner, hva er årsaken? Kannibalismen: Den jevne borger i disse tider av informasjonsoverkill glemmer i hvor stor grad den vanlige pressen faktisk fortsatt konstruerer og opprettholder virkeligheten. Og at denne virkeligheten egentlig er ganske reaksjonær og tyngende. Den tillater bare en type frihet. Samfunn er komplekse og moderne demokratier er de mest komplekse blant dem. Disse demokratiene er avhengige av godt informerte borgere, for det er borgerne som skal ta de politiske beslutningene, som til slutt vil resultere i suksess eller krise. Avgjørelser tatt uten en god og riktig forståelse av virkeligheten øker sjansen for uheldige følger. Kun med en god forståelse av virkeligheten vil man over tid kunne ta avgjørelser der man med noenlunde høy grad av sikkerhet kan forutsi en stor andel av konsekvensene og hvorfor de vil inntreffe. Borgerne må kunne feste lit til at den informasjonen som de blir gitt kan festes lit til. Det vil si: at det finnes en institusjon som skal sikre informasjonens validitet. Denne validiteten må sikres ved at institusjonen som formidler den er, og blir ansett av befolkningen for å være; kompetent, upartisk, kritisk, saklig og sannhetssøkende. I dagens moderne demokratier er det nyhetsmediene som utgjør denne institusjonen. Nettopp fordi nyhetsmediene er en demokratisk institusjon, og ivaretar grunnmuren i demokratiet, som er folkets forståelse av virkeligheten, har mediene også ansvaret for at de lykkes i rollen som folkeopplyser. Når mediene er konstitusjonelt privilegerte, det vil si at de er gitt og tiltenkt en rolle spesifisert i konstitusjonen, er det klart at institusjonen er ansvarlig for best mulig å møte sine konstitusjonelle plikter. Hvis media presenterer en sak i en misvisende kontekst, og grunnen til at konteksten er skjevt presentert er fundamentalistisk upartiskhet, ja da har medias manglende forståelse av upartiskhet ført til at de har feilet i sin konstitusjonelle plikt. N&D: Hva mener du med at saker blir presentert i feil kontekst? Kannibalismen: Forresten, vil du ha litt hjernechips? N&D: Eh, nei takk. Det er litt som med heroin, man vil nødig plutselig innse at man elsker menneskekjøtt. Men bare goml i vei du. Kannibalismen: [smatter] Jeg tygger på hjernen til en tidligere medieanalytiker i NRK. Skal vi se, må bare få svelget det ned. N&D: Hvor kjapt inntreffer virkningen? Kannibalismen: Ganske øyeblikkelig. Der. Jo altså, hvis media ikke selv sitter på kompetanse til å skjønne, analysere og popularisere de forskjellige forskningsdebattene, vil media i for stor grad bli tvunget til å måtte innta et fundamentalistisk upartisk utgangspunkt. Derimot vil en aktør med faglig kompetanse lettere kunne gi et riktigere inntrykk av forholdet mellom to synspunkter når det gjelder plausibilitet, presisjon, gode og dårlige argumenter, hva som er normal tolkning av data og hva som er en original, utradisjonell, spekulativ tolkning. Hvis media hadde høy grad av fagkompetanse, ville silingen av god informasjon fra støy bli forbedret. Kompetansen vil virke som et slags spamfilter som analyserer informasjonen som blir presentert og hierarkisk kategoriserer og rangerer den

Når lommeboka nekter deg kjøretøyet du fortjener...

Den materialistiske forståelsen av sinnet blir i økende grad validert av resultatene innenfor den kognitive nevrovitenskapen. ” etter faglige kriterier. Til slutt vil man basere sin tilnærming til situasjonen på resultatene av en slik filtreringsprosess. N&D: Hva er det ved Dagbladets dekning av vannprofeten som feiler? Kannibalismen: Dagbladets artikkel ville vært helt fin hvis den hadde befunnet seg innenfor en annen kontekstuell ramme, og at det ut fra den kontekstuelle rammen man valgte, fremgikk helt utvetydig, selv for en dårlig informert leser, at vannprofetens filosofi er latterlig og er religiøst kamuflert svindel og kvakksalveri. Den enkleste og nedrigste måte å lure søkende mennesker for enkel profitt. Den eneste måten å beholde en form tett opp til den vi så i Dagbladet og samtidig være kompatibel med pressens forpliktelse til å søke sannhet og være en kritisk folkeopplyser, er hvis den var tydelig plassert i en seksjon forbeholdt satire. Der ville artikkelens ironiske undertone holde som virkemiddel for å få frem hvor langt utenfor mainstream vannprofetens religion befinner seg, og hvor absurd og dum metafysikken hans er for metafysikere med faglig integritet. Artikkelen i Dagbladet var skrevet med antydning til en ironisk undertone, men var ikke satt i en kontekst som tydelig kommuniserte til leseren hvor ekstreme påstandene til vannprofeten er. Dagbladet valgte å ikke gi artikkelen et tydelig satirisk bakteppe, men isteden å bruke saken som en del av avisens vanlige nyhetsdekning. Da er ikke den lett ironiske undertonen journalisten benytter seg av nok til å gi leseren den informasjonen som er nødvendig for å gjøre seg opp en fornuftig mening om det ontologiske og metafysiske innholdet i vannprofeti-filosofi. Saken mangler alle fakta en leser trenger for å kunne kontekstualisere vannprofetens tanker i forhold til virkeligheten. N&D: Alltid tenkt at det må sitte langt inne for en journalist å lage sånne saker. Det morsomste var denne uttalelsen: ”Jeg [vannprofeten] undersøkte vann utsatt for skjellsord (din dust) og go-ord (takk) på japansk, og studerte krystallene etterpå. Førstnevnte var deformerte, de andre vakre.” Kannibalismen: Når Dagbladet presenterer vannprofetens uttalelse stiller de ingen spørsmål, eller påpeker hva dette utsagnet egentlig forteller oss. Ikke bare indikerer påstanden at vann forstår språk, men tydeligvis alle språk. Eller begrenser vannets språkforståelse seg til japansk? Kanskje vannets språkforståelse begrenser seg til lokale språk? Hvordan forstår vannet språk? Det vi vet om språk er at det er kun ekstremt kompliserte strukturer som kan ha potensial for språk. Vann består av en relativt lite komplisert molekylær struktur. Så langt har menneskene bare funnet én struktur kompleks nok til å romme potensial for språk, nemlig, den deilige og smakfulle menneskelige hjerne. N&D: Det er derfor du spiser menneskehjerne? Kannibalismen: Ja, det er en av grunnene, men dette ritualet dreier seg først og

fremst om min doktrine vedrørende relasjonen mellom kropp og sjel. Sjelen er, som nevnt, en fysisk del av kroppen og kan ikke separeres fra den. Vi vet at alle egenskapene som normalt tilskrives forskjellige forståelser av konseptet sjel er situert i hjernen, stort sett i frontallappen. Har en død person noen utpregede positive personlighetstrekk, som du gjerne vil tilegne deg for å forbedre egen person – slik jeg har gjort ved å tygge i meg nordmenn med noen innsikter om norsk media – er ikke tanken om å innta det fysiske objektet som innehar de ønskede egenskapene en kontraintuitiv tanke. Den materialistiske forståelsen av sinnet blir i økende grad validert av resultatene innenfor den kognitive nevrovitenskapen. Det vil si at denne virkeligheten, mitt andre væren, bekrefter min tro. Det er konsensus blant hjerneforskere om at denne påstanden er sann: ”sinnet er det hjernen gjør.” For forskere involvert i dagens kognitive vitenskap er dette en påstand som gitt dagens viten er trivielt sann, en påstand de i sitt daglige virke som vitenskapsmenn sannsynligvis ikke tenker mye over. Mer imponerende er det at dataene som taler til fordel for påstanden, er så overbevisende, at nesten alle, et overveldende flertall av filosofer som er involverte i problemstillinger som berører sinnsfilosofi, er enige med sine kollegaer vitenskapsmennene. Graden av konsensus blant filosofene når det kommer til å godta at påstanden ”sinnet er det hjernen gjør,” går ikke bare på at den er sann, men akseptert fakta, og derfor må debatten nå ta utgangspunkt i hva påstanden har av implikasjoner for aktuelle spørsmål. Hva impliserer påstanden når det kommer til fri vilje for eksempel? N&D: Kanskje vi til neste års Overnaturligpris burde sette deg opp mot kristendommen? Kannibalismen vs. Kristendommen. Kannibalismen: Jeg vet ikke om jeg hadde vunnet, for selv om dere ikke er særlig troende her oppe i nordvesteuropa, finnes det et stort potensial for å vekke til live en sterk kristennostalgisk sympati. Skittent spill, som inkluderer manipulasjon av en grumsete understrøm, som utgjør en emotrend basert hovedsakelig på reaksjonær nostalgia, må til for å gi kristendommen en sjanse. For uten skittent spill, ville en kort sammenligning av våre henholdsvise metafysikks evne til å takle den viktige innsikten vi var inne på tidligere, “sinnet er det hjernen gjør”, gi meg rett. Premisset er helt plausibelt med min metafysikk, der faktisk spising av hjerner blir brukt som et sentralt ritual for å eksemplifisere det faktum at sjelen og den fysiske kroppen er en og samme ting, og at sjelens og dens egenskaper er en del av sinnets fysiske struktur. Kristendommens nesten nødvendige dualisme gjør sannsynligheten for at det finnes en immateriell sjel som deler egenskaper med et fysisk betinget sinn, og hvordan noe immaterielt skal være avhengig og hvile på en fysisk struktur, vanskelig påstander å svelge. Kristendommen hviler på et sinnskonsept og et sjelskonsept som er mye lettere å harmonisere med dualisme, enn materialisme. Jeg tar den fighten. Adjø. […] N&D: Men om… hallo? Kannibalismen?

...er det godt å vite at kontoen er i ferd med å bygge seg opp! Starter du en spareavtale i SKAGEN Fondene nå, kan du kanskje få råd til et glis både med og uten motor. Med 250 kroner spart i måneden i SKAGEN Vekst kunne du fått…

kr 195 kr 195 762 762

Med 250 kroner spart i måneden i SKAGEN Vekst kunne du fått…

Ved sparing i madrassen: kr 50 750

Ved sparing i madrassen: kr 50 750

Ved sparing i bank: kr 73 261

gjennomsnittlig avkastning 4,20 %) (Årlig gjennomsnittlig avkastning 14,5 %) Ved sparing i bank: (Årlig kr 73 261

Med 250 kroner spart i måneden i SKAGEN Vekst kunne du fått… (Årlig gjennomsnittlig avkastning 14,5 %)

kr 195 762

Gjelder perioden fra 01.12.1993, da fondet SKAGEN Vekst ble startet, til 30.9.2010 Gjelder perioden fra 01.12.1993, da fondet SKAGEN Vekst ble startet, til 30.9.2010

(Årlig gjennomsnittlig avkastning 14,5 %)

(Årlig gjennomsnittlig avkastning 4,20 %)

Ved sparing i referanseindeks*: 109 473

Ved sparing i madrassen: kr 50 750

(Årlig gjennomsnittlig Ved sparing i referanseindeks*: 109 473avkastning 8,5 %)

Ved sparing i bank: kr(Årlig 73 261

gjennomsnittlig avkastning 8,5 %)

(Årlig gjennomsnittlig avkastning 4,20 %)

*Referanseindeks: OSEBX/MSCI AC Verdensindeks (50/50). Referanseindeks før 1.1.2010 var OSEBX. Ved sparing i referanseindeks*: 109 473

Gjelder perioden fra 01.12.1993, da fondet *Referanseindeks: OSEBX/MSCI AC Verdensindeks (50/50). Referanseindeks 1.1.2010 var OSEBX. (Årlig gjennomsnittlig avkastningfør 8,5 %) SKAGEN Vekst ble startet, til 30.9.2010

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkasting vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved forvaltning. Avkasningen kan bli negativ, som følge av kurstap. Sparing i aksjefond er forbundet med høyere risiko enn banksparing.

*Referanseindeks: OSEBX/MSCI AC Verdensindeks (50/50). Referanseindeks før 1.1.2010 var OSEBX.

Cyklister i havstokken, 1894. Utsnitt. Av Einar Hein, en av Skagenmalerne. Bildet tilhører Skagens Museum.

Enkelt. En spareavtale i SKAGEN Fondene opretter du med BankID-brikken du bruker i nettbanken din, helt uten papirarbeid. Du kan spare så lite som 250 kr i måneden. Les mer på www.skagenfondene.no/spareavtale eller ring oss på 04001. Du er også hjertelig velkommen til en uforpliktende prat på et av våre kontorer.

Kunsten å bruke sunn fornuft

10/2010

25

Profile for NATT&DAG

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

NATT&DAG Oslo november 2010 - natur  

SETESDØLENE ZOLA JESUS XIU XIU HARMONY KORINE +++ NORDMENNS PERVERSE NATUR DAVID LYNCH - MENNESKET & METODEN & MØTER WWW.NATTOGDAG.N...

Profile for nattogdag