Page 1

วั ง เ ท ว ะ เ ว ส ม์

Devavesm Palace


สมเด็ จ พระเจ้ า บรมวงศ์ เ ธอ กรมพระยาเทวะวงศ์ ว โรปการ


สมเด็จ​พระเจ้า​บรม​วงศ์​เธอ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์​ว​โร​ปการ ทรง​มี​พระนาม​เดิมว​ ่า พระองค์​เจ้า​เทวัญ​อไุ​ท​ยวง​ษ ประสูติ​ใน​พระบรม​มหาราช​วัง เมื่อ​วัน​เสาร์​ที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๐๑ เป็นพ​ ระเจ้า​ลูก​ยา​เธอ​พระองค์​ที่ ๒ ใน​พระบาท​สมเด็จ​พระจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว และ​สมเด็จ​พระ​ปิย​มา​วดี ศรี​พัช​ริน​ทร​มาตา (เจ้า​คุณ​จอม​มารดา​เปี่ยม) พระองค์​ทรง​มี​เจ้า​พเี่​จ้า​น้อง​ร่วม​พระ​ชนนี​เดียวกัน ๕ พระองค์ ตาม​ลำดับด​ ังนี้ ๑. พระเจ้าบ​ รม​วงศ์​เธอ พระองค์​เจ้า​อุณา​กรรณ​อนันต​นร​ไชย ๒. สมเด็จ​พระเจ้า​บรม​วงศ์​เธอ พระองค์​เจ้า​เทวัญอ​ ุ​ไท​ยวง​ษ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์ว​ ​โร​ปการ ๓. สมเด็จพ​ ระนาง​เจ้า​สุ​นันทา​กุมารี​รัตน์ พระบรม​ราชเทวี ๔. สมเด็จ​พระ​ศรี​สวริ​นทิ​รา บรม​ราชเทวี พระ​พัน​วัส​สา​อัยยิกา​เจ้า ๕. สมเด็จ​พระ​ศรี​พัช​ริ​นท​รา บรม​ราชินีนาถ ๖. สมเด็จ​พระเจ้าบ​ รม​วงศ์​เธอ พระ​องค์​เจ้า​ส​วัสด​ ิ​โสภณ กรม​พระ​ส​วัส​ดิ​วัฒน​วิ​ศิษฎ์ สม​เด็จฯ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์​ว​โร​ปการทรง​เป็น​บุคคล​สำคัญพ​ ระองค์​หนึ่ง​ใน​ประวัติศาสตร์​ไทย ทรง​รับ​ราชการ​ใน​ตำแหน่ง​สำคัญ​สนอง​พระ​มหากรุณาธิคุณ​พระเจ้าอยู่หัวถ​ ึง​สอง​รัชกาล เริ่ม​ตั้งแต่​ทรง​รับ​ราช​การใกล้​ชิด​ใต้​ฝ่า​ละออง​ธุลี​พระบาท​รัช​กาล​ที่ ๕ เสมือน “พระกร” ของ​พระองค์ และทรงเป็นกำลังหลักในการบริหารราชการแผ่นดินในรัชกาลที่ ๖ ทรงอยู่ในตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงการต่างประเทศสืบ​เนื่อง​มา​ยาวนาน​ถึง ๓๘ ปี ทรง​ได้​รับ​พระ​สมัญญา​ว่า “พระ​บิดา​แห่ง​การ​ต่าง​ประเทศ​ของ​ไทย”

The former name of H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn was Prince Devan Udayawongse. He was born in the Grand Palace on Saturday, 27 November 1858 and was the second son of King Mongkut (Rama IV) and Somdetch Phra Piyamavadi Sri Bajarindra Mata (Chao Khun Chom Manda Piam). He had ffi ifi ve brothers and sisters born of the same mother in the following orders (he came in second between the fiffiirst and second names listed below) : 1. His Royal Highness Prince Unakarn Ananda Narajaya 2. His Royal Highness Prince Devan Udayawongse, Prince Devawongse Varopakarn 3. Her Majesty Queen Sunanda Kumariratana 4. Her Majesty Queen Sri Savarindira the Queen Grandmother 5. Her Majesty Queen Sri Bajarindra 6. His Royal Highness Prince Svasti Sobhon, Prince Svasti Vatanavisishtha H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn is an important personage in the history of Thailand, having served offfiicfi ially in a vital position in the reign of two kings. He started his government service under King Chulalongkorn and immediately earned complete trust of the King, being His Majesty’s “Hand” in executing national affairs. Later, in the reign of King Vajiravudh, H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn continued to be the pillar of strength in the administration of the nation. For 38 years he had served as foreign minister with a distinguished record, thereby earning the well-deserved title of “The Father of Thai Foreign Affairs”.


ป ร ะ วั ติ วั ง เ ท ว ะ เ ว ส ม์ History of Devavesm Palace

วังเทวะเวสม์ สัญลักษณ์แห่งคุณความดีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ที่ได้ทรงปฏิบัติรับราชการ สนองเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองรัชกาลมาตลอดระยะเวลา ๔๙ ปี A symbol of greatness and good deeds done by H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn in the course of his national services, having served honestly and ably under two kings of the Ratanakosin (Bangkok) for a total of 49 years.


พระบาท​สมเด็จพ​ ระมงกุฎเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว ได้ท​ รง​พระ​กรุณา​โปรด​เกล้าฯ ให้​สร้าง​วัง​เทวะ​เวสม์ข​ ึ้น​พระราชทาน​แก่​สม​เด็จฯ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์ว​ ​โร​ปการ เพื่อ​เป็น​ที่​ประทับ​ใน​ยาม​มี​พระ​ชันษา​แล้ว สม​เด็จฯ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์​ว​โร​ปการได้​เสด็จ​ขึ้น​วังเ​ทวะ​เวสม์ ใน​ปี พ.ศ. ๒๔๖๑ มี​การ​ทำบุญ​ขึ้น​วัง พร้อม​กับ​ทรง​บำเพ็ญ​พระ​กุศล​ฉลอง​พระ​ชันษา​ครบ ๖๐ ปี และ​อายุ​หม่อม​ใหญ่ เทว​กุล ณ กรุงเทพ ครบ ๖๐ ปีบริบูรณ์ วัง​เทวะ​เวสม์​ประกอบ​ด้วย​อาคาร ๘ หลัง โดย​ตำหนัก​ใหญ่​ที่​ประทับอ​ อกแบบ ​และ​ก่อสร้าง​โดยนาย​เอ็ด​เวิร์ด ฮี​ลีย์ สถาปนิก​ชาว​อังกฤษ ภาย​ใต้ช​ ื่อ​บริษัท สยาม​อาร์คิ​เทกต์ ส่วน​อาคาร​หลัง​อื่นๆ รวม​ทั้งเ​รือน​แพ​ริม​น้ำ ออกแบบ​และ​ก่อสร้าง​โดยนาย​เอ​มิลโ​ย โจ​วัน​นี อู​เจน​โย กอลโล วิศวกร​ชาว​อิตาลี

His Majesty King Vajiravudh built Devavesm Palace as a gift for H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn to be used as his residence during his advanced years. H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn moved into Devavesm Palace in 1918 and held a housewarming rite in time for the 60th birthday anniversary celebrations for himself and his wife, Mom Yai Devakula. Devavesm Palace consists of a group of 8 buildings. The stately mansion was designed and built by an English architect, Mr. Edward Healey, Siam Architect Company. The other buildings were designed and built by an Italian engineer, Emilio Geiovanni Gollo.


ศึกษา​คุณค่า​งาน​อนุรักษ์​สถาปัตยกรรม​หนึ่ง​ใน​สยาม เรียน​รู้​พระ​ประวัตบิ​ ุคคล​สำคัญ​ของ​ชาติ An Appreciation of the Conservation of One of Siam’s Past Architectural Monuments A Museum Exhibiting the Life and Works of One of the Nation’s High Personages

นิทรรศการ​ถาวร ๒ ห้อง​ ใน​ตำหนัก​ใหญ่ วัง​เทวะ​เวสม์

เพื่อ​เทิด​พระ​เกียรติ สมเด็จ​พระเจ้า​บรม​วงศ์​เธอ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์​วโ​ร​ปการ ผู้ทรง​มี​คุณูปการ​ต่อป​ ระเทศไทย และ​เนื่อง​ใน​วาระ​ของ​การ​เฉลิม​ฉลอง​ใน​พิธเี​ปิด​ตำหนัก​ใหญ่​ วัง​เทวะ​เวสม์ โดย​ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไทย​ร่วม​กับ​กรม​ศิลปากร​ได้​ทำการ​ศึกษา​ประวัติศาสตร์ ตลอด​จน​งาน​อนุรักษ์​อาคาร​ตำหนัก​ใหญ่​จน​แล้ว​เสร็จ ใน​โอกาส​นี้ ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไทย​จึง​ได้​จัด​นิทรรศการ​ถาวร​ขึ้น ๒ ห้อง ภายใน​ตำหนัก​ใหญ่ วัง​เทวะ​เวสม์ ได้แก่ ห้อง​เทพสถิต​ย์สถาพร และ​ห้อง​บุราณ​สถาน​บูรณะ เพื่อ​เป็น​แหล่ง​เรียน​รู้​ประวัติศาสตร์​ของ​บุคคล​สำคัญ​ของ​ชาติและ​เรียน​รู้​งาน​ด้าน​การ​อนุรักษ์​ สถาปัตยกรรม​อาคาร​โบราณ​สถาน​ที่​ปรากฏ​อยู่​ภายใน​บริเวณ​ธนาคาร​แห่ง​ประเทศไทย เพื่อ​อนุรักษ์​งาน​ศิลปสถาปัตยกรรม​ที่​ทรง​คุณค่า​แห่ง​นี้​ไว้​เป็น​มรดก​ของ​ชาติ​สืบไป In honour of H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn who made great contributions of monumental proportions to Thailand past, and on the occasion of the celebration of the reopening and inauguration of Tamnak Yai, Devavesm Palace, as a result of the Bank of Thailand undertaking in conjunction with the fiFine Arts Department, a historical profiffiiling and preservation of Tamnak Yai to its original glory, the Bank of Thailand is holding a permanent exhibition in two rooms of Tamnak Yai, Devavesm Palace, namely, Thepsathitsathaphorn Room and Buransathanburana Room. The exhibition will display the life history of one of the nation’s famous names as well as the Bank of Thailand’s efforts at the architectural conservation of heritage sites situated on its premises. The Bank of Thailand intends to preserve the exquisite arts and architecture which are of authentic value to be a worthy legacy of the nation, fully deserving of the appreciation of future generations.


ห้ อ ง เ ท พ ส ถิ ต ย์ ส ถ า พ ร

(ห้องจัดแสดงพระประวัติสมเด็จฯ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ)

Thepsathitsathaphorn Room (Exhibiting the Life Story of His Royal Highness Prince Devawongse Varopakarn)


โซน ๑ : เทวะ​วงศ์​สดุดี - เทวธรรม​กถา...ธรรมะ​ประจำ​พระองค์ข​ องสม​เด็จฯ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์​ว​โร​ปการ - คำ​ถวาย​สัตย์ป​ ฏิญาณ ณ วัด​พระ​ศรีรัตนศาสดาราม เพื่อ​แสดง​ความ​จงรัก​ภักดี​ต่อ​ พระบาท​สมเด็จ​พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว - ลำดับ​ราชสกุล “เทว​กุล” โซน ๒ : พระ​ชาติภ​ ูมิ ขัตติย​กุมาร​ในพระบาท​สมเด็จ​พระจอมเกล้า​เจ้าอ​ ยู่​หัว โซน ๓ : เสนาบดี​คู่​ราช​บัลลังก์ ทรง​ปฏิบัติ​พระ​กรณียกิจ​ใน​ราชการ​ตลอด​พระ​ชนม์​ชีพ​ด้วย​ความ​จงรัก​ภักดี โซน ๔ : สื่อ​มัลติมีเดีย “พระ​ประวัติ พระ​กรณียกิจ พระ​อัจฉ​ริย​ภาพ และ​สิ่ง​พิมพ์​เล่า​เรื่อง​” โซน ๕ : วีดิ​ทัศน์​พระ​ประวัติ “สาม​แผ่นดิน สาม​ฐานันดร” โซน ๖ : พระ​ฉายาลักษณ์ ท​ ี่​เคย​ตั้ง​หน้า​พระ​โกศ ณ ตำหนัก​ใหญ่ วัง​เทวะ​เวสม์ โซน ๗ : หุ่น​จำลอง​ประกอบ​ภาพ​เคลื่อนไหว​เรื่อง “วิกฤตการณ์ ร.ศ.๑๑๒ กับ​บทบาท​ทางการ​ทูต​ของ​ สม​เด็จฯ กรม​พ​ระ​ยา​เท​วะ​วงศ์​ว​โร​ปการ” ด้วย​ความ​สุขุมค​ ัมภีรภาพ และ​พระ​วิริยะ​อุตสาหะ เพื่อ​ให้​สยาม​รอดพ้น​วิกฤตการณ์​ครั้ง​นั้น โซน ๘ : ตู้​จัด​แสดง​อนุสรณ์​แห่ง​สม​เด็จฯ กรม​พระยา​เท​วะ​วงศ์ว​ โ​ร​ปการ Zone 1 : Devawongse Citation - Devadharmakatha, or the life motto of H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn - Oath of allegiance taken at the Temple of the Emerald Buddha to swear loyalty and allegiance to His Majesty King Chulalongkorn - The Genealogy of the Royal Family Name of “Devakula” Zone 2 : Birth Zone 3 : Throne-bearer Minister Zone 4 : Multimedia presentation, “His Biography, Works, Genius, and Publications” Zone 5 : Video Presentation of his biography, “Three Reigns, Three Ranks” Zone 6 : The photograph put up before his funeral casket at Tamnak Yai, Devavesm Palace Zone 7 : Puppetry accompanied by moving images to illustrate “The 1893 Crisis and H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn’s Diplomatic Coups” Zone 8 : Exhibits showcase on H.R.H. Prince Devawongse Varopakarn’s recollections


ห้ อ ง บุ ร า ณ ส ถ า น บู ร ณ ะ

(ห้องจัดแสดงการอนุรักษ์อาคารโบราณสถานของธนาคารแห่งประเทศไทย)

Buransathanburana Room (Exhibiting the Bank of Thailand’s Conservation Works Aimed at Heritage Sites on Its Estate)


โซน ๑ : บทนำ “งานอนุรักษ์อาคารโบราณของธนาคารแห่งประเทศไทย” โซน ๒ : สถาปัตยกรรมสองวัง สองยุคสมัย โซน ๓ : ความหมายและแนวคิดของการอนุรักษ์อาคารโบราณ - ขั้นตอนการอนุรักษ์ - การสำรวจขุดค้นทางโบราณคดี โซน ๔ : การปฏิบัติงานอนุรักษ์อาคารโบราณ - ปัญหาของอาคารโบราณ - วิธีการซ่อมแซมและบูรณะ ได้แก่ หลังคา โครงสร้าง พื้น เพดาน ผนัง ลายประดับ สี ประตู-หน้าต่าง และงานระบบ โซน ๕ : พัฒนาการทางกายภาพของพื้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย - ก่อนสร้างวังบางขุนพรหม - เมื่อสร้างวังบางขุนพรหม - เมื่อสร้างวังเทวะเวสม์ โซน ๖ : เกียรติประวัติด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย โซน ๗ : สื่อมัลติมีเดีย “สถาปัตยกรรมและการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมของธนาคารแห่งประเทศไทย” Zone 1 : Introduction, “The Bank of Thailand and the Preservation of Heritage Sites” Zone 2 : Architectural splendours of two palaces belonging to two distinct styles Zone 3 : Meaning and concept on the preservation of heritage sites - Steps of preservation - Archaeological survey and excavation Zone 4 : Operational stage of the restoration of the heritage sites - Problems of the Heritage sites - Methods used in repairing and renovating of : roofs, building structure, fflloors, ceilings, walls, motifs, doors, windows and system control Zone 5 : Physical development of the grounds of the Bank of Thailand - Before the construction of Bangkhunprom Palace - After the construction of Bangkhunprom Palace - After the construction of Devavesm Palace Zone 6 : Honours conferred on the Bank of Thailand in recognition of its conservation works Zone 7 : Multimedia presentation, “Architectural Histories of the Two Palaces and Details on the Restoration of 4 Heritage Buildings”


วังเทวะเวสม์  

วังเทวะเวสม์