Page 1


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ส่งเ​สริม​ให้​คน​ไทย​ได้​เข้า​ถึง​ศาสน​สถาน​ สำคัญของทุกศาสนา​ซ​ ึ่ง​ต่าง​มุ่ง​หวังใ​ห้​คน​เป็น​คน​ดี​ ​และ​มี​ความ​สมา​น​ฉันท์​อ​ ยู่​ร่วม​กันอ​ ย่าง​มี​ความ​สุข​​ทำให้​หนังสือ​​๑๐๐๙​​ทาง​บุญ​ เป็นการเชื่อมต่อของ​มิติ​ทางวัฒนธรรม​และโลกปัจจุบันที่​ศาสน​สถาน ​เป็น​เสมือน​สะพาน​ที่​ทอด​ให้​กาล​เวลา​มา​บรรจบ​กัน​​โดย​เราจะ​ได้พ​ บเห็น​เรื่อง​ราว​ ใน​อดีต​มากมาย​​ผ่าน​ภาพ​วาด​อัน​วิจิตร​บรรจง​บนผนังโ​บสถ์​​ภาพ​แกะ​สลัก​อัน​ละเอียด​อ่อน​ บน​ศิลา​ทราย​ของ​เหล่า​ปราสาท​หิน​​ความ​โอบ​อ้อม​อารีและ​รอย​ยิ้มแ​ ห่ง​การ​เสีย​สละ​ ของ​เหล่า​บุญ​รา​ศแี​ ห่งค​ ​ริสต์ศาสนา​​รวม​ไป​ถึง​ความ​เสมอ​ภาค และสันติสุขข​ อง​ชาว​มุสลิม​ เรื​​ ่อง​ราว​เหล่า​นี้​กำลัง​เลือน​หาย​ไป​ตาม​กระแส​อัน​เชี่ยว​กราก​ของ​สังคม​และ​โลกสมัยใหม่​​ ทว่า​ใน​ความ​รุนแรง​และ​รวดเร็วข​ องกระแส​โล​กาภิวัตน์​นี้ ยัง​มขี​ อบ​คาม​​เขตแดน​​ แห่ง​เวลา​ที่​ยังค​ ง​หมุน​ไป​อย่าง​ช้าๆ​ส​ งบ​งาม​​ซึ่ง​นอกจาก​จะ​เป็น​แหล่ง​ศึกษา​หาความ​รู้​ ของ​เหล่า​ศาสนิกชนแล้ว​​ดินแ​ ดน​เหล่า​นี้​ยัง​รอ​คอยการมาเยือน​​ ของ​ผทู้​ ี่​มี​ศรัทธา​ที่​ต้องการ​เห็น​ความ​งาม​ใน​หัวใจ​แบ่ง​บาน...​


คำนำ ​หนังสือ​๑​ ๐๐๙​ท​ าง​บญุ ​เป็นการขยายผลจากหนังสือ ๑๐๘ เส้นทางออมบุญ จ​ ดั ท​ ำ​โดย​การ​ทอ่ ง​เทีย่ ว​แห่งป​ ระเทศ​ไทย​(​ท​ ทท​.)​​ ​มี​ความ​มุ่ง​หมาย​ให้​ศาสน​ิ​กช​นทุก​ศาสนา​ได้​ทำบุญ​อย่าง​เข้าใจ​ ​เข้า​ถึง​หลัก​การ​ของ​ศาสนา​นั้น​ๆ​​ ​“​บุญ​”​ ​แปล​ว่า​ ​ความ​สุข ​ความ​ดี​ ​ความ​สะอาด​ ​ความ​ผ่อง​แผ้ว​แห่งจ​ ิต ​​“​การ​ทำบุญ​”​ ​จึงห​ มาย​ถึง​ ​การ​ทำ​กิจ​ใดๆ​ ​​เพื่อ​ความดีและ​ความ​สุข​กาย​สบายใจ​ ​กิจ​ที่​ทำ​นั้น​ จึง​เป็นป​ ระโยชน์​ทั้ง​ต่อ​ตนเอง​และ​ผู้​อื่น​​โดย​ถูกท​ ำนอง​คลอง​ธรรม​ ​ ​ททท​.​ ​หวัง​ว่า​เมื่อ​หนังสือ​ ​๑๐๐๙​ ​ทาง​บุญ​ ​ได้​พิมพ์​เผย​แพร่​ออก​ไป​ยัง​ศาสน​ิ​กช​นอ​ย่าง​กว้าง​ขวาง​แล้ว​ ​จะ​ก่อ​ให้​เกิด​ ​ความ​เข้าใจ​ใน​มุม​มอง​ของ​การ​ทำบุญ​ ​รวม​ถึง​เรื่อง​ราว​ความ​เป็น​มา​ขอ​งบุณย​สถาน​ต่างๆ​ ​ได้​เป็น​อย่าง​ดี​ ​อัน​จะ​ยัง​ผล​ต่อ​การ​ ​ทำนุ​บำรุง​พระ​ศาสนา​ใน​เบื้อง​หน้า​​นอกจาก​นยี้​ ัง​จะ​ได้เ​รียน​รู้​บริบท​ทาง​สังคม​​​และ​ความ​ศรัทธา​ใน​หลัก​แห่ง​ศาสนา​​อัน​จะ​เป็น​เสมือน​ เครื่อง​นำทาง​ที่​ทำให้เ​ป็น​ผู้​รู้​​ผู้​ตื่น​ผ​ ู้​เบิก​บาน​​และ​ใช้​ชีวิตอ​ ย่าง​มี​ความ​สุข​​ตาม​จุด​มุ่ง​หมาย​ของ​แต่ละ​ศาสนา​ ​ ​หลัก​ใน​การ​เลือก​ศาสน​สถาน​ต่างๆ​ ​ที่​นำ​เสนอ​ใน​หนังสือ​ชุด​ ​๑๐๐๙​ ​ทาง​บุญ​นี้จะ​คำนึง​ถึง​ปัจจัย​หลายประการ​ ​ทั้ง​จาก​ ความ​มีชื่อ​เสียง​ของ​ศาสน​สถาน ​​ความ​​ศักดิ์​สิทธิ์​ ​​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​​ ​สถาน​ที่​ปฏิบัติ​ตน​เพื่อ​ความ​สงบ​ของ​จิตใจ​ ความ​พร้อม​ของ​ ศาสน​สถาน​แต่ละ​แห่งใ​น​การ​ไป​แสวง​บญุ ​แ​ ละ​การ​เดินท​ าง ข​ ณะ​เดียวกันก​ ค​็ ำนึงถึงค​ ณุ ค่าท​ าง​ดา้ น​อนื่ ๆ​ ​โ​ดย​เฉพาะ​ดา้ น​ประวัตศิ าสตร์​ และ​ด้าน​สถาปัตยกรรมอีกด้วย ​ซึ่ง​สิ่ง​เหล่า​นี้​เปรียบ​เสมือน​ราก​เหง้า​ของ​ชุมชน​และ​ประเทศ​ชาติ​ที่​ควร​ค่า​แก่​การ​อนุรักษ์​ให้​ดำรง​อยู่​ สืบไป​​


สารบัญ ภาคเหนือ กำแพงเพชร

เพชรบูรณ์

๒๒๔

เชียงราย

๒๖

แพร่

๒๓๘

เชียงใหม่

๖๖

แม่ฮ่องสอน

๒๕๖

ตาก

๑๐๖

ลำปาง

๒๘๒

นครสวรรค์

๑๒๘

ลำพูน

๓๐๔

น่าน

๑๕๒

สุโขทัย

๓๓๐

พะเยา

๑๗๐

อุตรดิตถ์

๓๕๐

พิจิตร

๑๘๘

อุทัยธานี

๓๖๘

พิษณุโลก

๒๐๘


อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช จังหวัดเชียงราย


​เชียงราย​เป็น​จังหวัด ​ที่​มี​ประวัติศาสตร์ ​ความ​เป็น​มา​ ​ยาวนาน​ ​เป็น​ดิน​แดน​ที่​เจริญ​รุ่งเรือง​ใน​อาณาจักร​ล้าน​นา​ ​แบ่ง​ ออก​ได้​เป็น​ยุค​ต่างๆ​ ​เริ่ม​จาก​ยุค​โยนก​ไชย​บุรี​ศรี​ช้าง​แสน​ ​ต่อ​ด้วย​ ยุค​หิรัญ​นคร​เงิน​ยาง​ ​ยุค​เชียงราย​และ​ยุค​พันธุ​มติ​รัตน​อาณาเขต​ ​โดย​ประวัติศาสตร์ท​ ี่​ชัดเจน​คง​เป็น​ยุค​เชียงราย​ ​สมัย​พญา​มัง​ราย​ ​ใน​ ปี​​พ.​​ศ​.​​๑๘๐๕​​ซึ่งม​ ี​การ​สร้าง​พระนคร​ขึ้นร​ ิม​ฝั่ง​แม่น้ำ​กก​​พร้อม​กับ​ ขนาน​นาม​ว่า​​“​เมือง​เชียงราย​”​ ​ ​ความ​เข้ ม ​แ ข็ ง ​ข อง​เมื อ ง​เชี ย งราย​ค วาม​มั่ ง คั่ ง ​ข อง​ ผ​ ป​ู้ กครอง​นคร​แ​ ละ​ความ​ศรัทธา​ใน​พระพุทธ​ศาสนา​ท​ ำให้ม​ ก​ี าร​สร้าง​ ​พระบรม​ธาตุ​แห่ง​แรกๆ​ ​ของ​อาณาจักร​ล้าน​นา​เอา​ไว้​บน​ยอด​เขา​ ​คือ​ ​“​พระ​ธาตุ​ดอย​ตุง​”​ ​และ​ยัง​ได้​อัญ​เชิญ​พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​มา​ ​ประดิษฐาน​ไว้​อีก​ด้วย​ซึ่ง​ปัจจุบัน​นี้​ก็​ยัง​คง​ความ​งดงาม​และ​เป็น​ที่​ เคารพ​สัก​การ​ะ​ยิ่ง​นอกจาก​นี้​ ​ยัง​มี​พระ​ธาตุ​องค์​อื่นๆ​ ​ที่​ไม่​ควร​พลาด​ การ​นมัสการ​​อาทิ​​พระ​ธาตุ​ผา​เงา​​พระ​ธาตุ​จอม​กิตติ​​เป็นต้น​ ​ ​ความ​ต่ อ ​เนื่ อ ง​ข อง​วั ฒ นธรรม​แ ห่ ง ​ลุ่ ม ​น้ ำ ​ก ก​ที่ ​ไ ด้ ​ ​ไหล​ผ่าน​ไป​ยัง​ดิน​แดน​ริม​แม่น้ำ​โขง​ ​ที่​ได้​รับ​การ​ขนาน​นาม​ว่า​ ​“​หิรัญ​นคร​ชัย​บุรี​ศรี​เชียงแสน​”​ ​แต่​ภาย​หลัง​เรียก​ว่า​เชียงแสน​ ​หรือ​ ​ ​ ​​

เชียงราย

อำเภอเชียงแสนในปัจจุบัน จากนั้นก็ได้พัฒนาและต่อยอดเรื่อยมา และเมื่อพระพุทธศาสนาเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวัน ความงดงาม และสงบของจิ ต ใจทำให้ เ กิ ด การพั ฒ นาศิ ล ปะต่ า งๆ ขึ้ น ซึ่ ง มี ความงดงามแตกต่างออกไปอย่างชัดเจนจนกลายเป็นเอกลักษณ์ที่ สำคัญจากเมืองอืน่ ในอาณาจักรล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิง่ พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน ที่มีพุทธศิลป์อ่อนช้อยงดงาม ซึ่งได้รับอิทธิพล มาจากศิลปะอินเดีย สกุลช่างปาละ ซึ่งมีพระพุทธรูปเก่าแก่อย่าง หลวงพ่อผาเงา แห่งวัดพระธาตุผาเงา หลวงพ่อเพชร วัดท่าหลวง จังหวัดพิจิตร เป็นต้น จากรากฐานที่ ดี แ ห่ ง ดิ น แดนวั ฒ นธรรมอั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ทำให้ ปั จ จุ บั น การสื บ ทอดฝี มื อ ช่ า งชาวเชี ย งราย ยังฝากไว้ในหลากหลายสถานที่ แต่ที่เป็นเพชรเม็ดเอกในขณะ นี้คงต้องยกให้กับความประณีต อ่อนช้อย และวิจิตรตระการตา ของวัดร่องขุ่น ที่อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ได้ออกแบบเพื่อให้ เป็นมรดกแห่งแผ่นดิน และนี่เองที่เป็นเสมือนการสอดประสาน ของช่างในแต่ละยุค ที่ทำให้แผ่นดินสะพรั่งไปด้วยความงามแห่ง พุ ท ธศิ ล ป์ ซึ่ ง ผู้ ค นจากทั่ ว สารทิ ศ ต่ า งมาเยื อ นเส้ นทางบุ ญ แห่ ง เชียงราย


พระธาตุดอยตุง เชียงราย

​พระ​ธาตุ​ดอย​ตุง​ ​เจดีย์​เก่า​แก่​ที่​มีอายุ​ยาวนาน​นับ​พันปี​​ ตาม​ตำนาน​กล่าว​วา่ ​เ​ป็นเ​จดียแ​์ ห่งแ​ รก​ใน​อาณาจักร​ลา้ น​นา​ทส​ี่ ร้าง​ขนึ้ ​ใน​สมัย​ของ​พระ​เจ้า​อ​ชุ​ตรา​ช​แห่ง​ราชวงศ์​สิง​หน​วัติ​ ​เพื่อ​บรรจุ​ พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​ส่วน​พระ​ราก​ขวัญ​เบื้อง​ซ้าย​ ​(​กระดูก​ไหปลาร้า​) ​ที่​ทรง​อัญ​เชิญ​มา​จาก​ประเทศ​อินเดีย​ ​และ​ได้​ปัก​ตุง​ขนาด​ใหญ่​ไว้​ บูชาเพื่อใ​ห้รู้​ว่า​​ที่​แห่งน​ ี้​เป็น​เขต​แห่ง​ความ​ศักดิ์​สิทธิ์​​จน​เป็น​ที่มา​ของ​ ชื่อ​ดอยนีว้​ ่า​​“​ดอย​ตุง”​​ ​ ​ใน​ปี​​พ​.​ศ​.​​๒๔๗๐​​มี​พระ​อริยส​ งฆ์​องค์​สำคัญแ​ ห่ง​ล้าน​นา​ พ​ ระครูบ​ าศ​รว​ี ชิ ยั ​ได้บ​ รู ณะ​องค์พ​ ระ​ธาตุข​ นึ้ ม​ า​ใหม่จ​ าก​เดิมท​ ท​ี่ รุดโทรม​ ลง​อย่าง​มาก​ ​โดย​สร้าง​เป็น​เจดียท์​ รง​ระฆัง​ ​๒​ ​องค์​ ตามศิลปะ​แบบ​ ล้าน​นา​ต​ อ่ ม​ า​ป​ี พ​ .​ศ​ .​​๒​ ๕๑๖​ม​ ก​ี าร​บรู ณะ​องค์พ​ ระ​ธาตุข​ นึ้ ใ​หม่​โดยสร้าง​ ครอบ​เจดียอ​์ งค์เ​ดิมไ​ว้เป็นเจดียท์ รงปราสาท ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๔๙​ ได้มีการบูรณะใหม่ไปเป็นเจดีย์ทรงล้านนาเช่นเดิม ​ พระ​ธาตุด​ อย​ตงุ ม​ ล​ี กั ษณะ​เป็นเ​จดียส​์ ท​ี อง​ขนาด​เล็ก​๒​ ​อ​ งค์​ สูง​ประมาณ​​๕​​เมตร ​บน​ฐาน​สี่เหลี่ยม​​มี​ซุ้ม​จระนำ​๔ ทิศ​​ด้าน​หน้า​ เจดียม​์ ร​ี อย​ปกั ต​ งุ เ​ป็นล​ กั ษณะ​ของ​รอย​แยก​บน​พนื้ ย​ าว​ประมาณ​๑​ ​ฟ​ ตุ ​ ทีเ​่ ชือ่ ก​ นั ว​ า่ ​เ​ป็นร​อย​แยก​ทใ​ี่ ช้ป​ กั ต​ งุ บ​ ชู า​องค์พระ​ธาตุเ​มือ่ ​๑​ ,๐๐๐​ป​ ก​ี อ่ น​ ​ส่วน​โบสถ์​ก็​เป็น​สิ่ง​สำคัญท​ ี่​สร้าง​ขึ้น​ใน​ปี​​พ​.​ศ.​​​๒๕๐๐​​เป็น​ศิลปะ​ทาง​ ภาค​เหนือ​​ภายใน​โบสถ์ป​ ระดิษฐาน​พระ​ประธาน​ปาง​ปฐมเทศนา​​ ​

​สำหรับ​พระ​ธาตุ​ดอย​ตุง​นั้น​ ​ชาว​บ้าน​ยัง​มี​ความ​เชื่อ​ว่า​ ​เป็น​ทสี่​ ถิต​ของ​เทพารักษ์แ​ ละ​สิ่ง​ศักดิส์​ ิทธิ์​​ด้วย​องค์​พระ​ธาตุต​ ั้ง​อยู่​บน​ ดอย​ท่ามกลาง​ป่าไ​ม้​น้อย​ใหญ่​มากมาย​ที่​เรียก​กัน​ว่า​​“​สวน​เทพารักษ์”​​ ​ ​นอกจาก​นี้​ ​พระ​ธาตุ​ดอย​ตุง​ถือ​เป็น​พระ​ธาตุ​ประจำ​ปี​ เกิด​ของ​ผู้​เกิด​ปี​กุน​ ​ด้วย​มี​คติ​ความ​เชื่อ​มา​ตั้ง​แต่​โบราณ​ว่า​ ​ใคร​เกิด​ ปี​ไหน​แล้ว​หาก​มี​โอกาส​ไป​กราบ​ไหว้​พระ​ธาตุ​ประจำ​ปี​เกิด​ของ​ตน​​ จะ​เป็น​สิริ​มงคล​กับ​ชีวิต​ยิ่ง​นัก​ ​โดย​จะ​มี​งาน​สรง​น้ำ​พระ​ธาตุ​ใน​วัน​ขึ้น​​ ๑๕​​ค่ำ​​เดือน​​๔​​ของ​ทุก​ปี​ ​

ไป อ. แมสาย

ที่ตั้งและการเดินทาง พระ​ธาตุ​ดอย​ตุง​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​ห้วย​ไคร้​ ​อำเภอ​แม่สาย​ ​จังหวัด​ เชียงราย​​จาก​เชียงราย​มุ่ง​ไป​อำเภอ​แม่สาย​ตาม​ถนน​พหลโยธิน​ หรือ​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑​ ​ประมาณ​ ​๔๕​ ​กิโลเมตร​ ​จาก​นั้น​ เลี้ ย ว​ซ้ า ย​ไป​ต าม​ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑ ๑๔๙​ ​ป ระมาณ​ ๑​ ๖​ก​ ิโลเมตร​เลย​พระ​ธาตุด​ อย​ช้าง​มูบไ​ป​เล็กน​ ้อย​ให้เ​ลี้ยว​ขวา​ไป​ ตาม​เส้นท​ าง​ประมาณ​๒​ ​ก​ ิโลเมตร​พ​ ระ​ธาตุด​ อย​ตุงจ​ ะ​อยูถ่​ ัดจ​ าก​ วัด​พระ​ธาตุ​ดอย​ตุง​​๘๐๐​​เมตร​ ๒๘

1149

วัดพระธาตุดอยตุง 1149

พระธาตุดอยตุง ไป อ. แมฟาหลวง


วัดพระธาตุดอยเวา เชียงราย ​วัด​พระ​ธาตุ​ดอย​เวา​ตั้ง​อยู่​บน​ยอด​ดอยเวา​ ​ห่าง​จาก​ ชายแดน​ไทย​-​พม่า​ประมาณ​ ​๕๐๐​ ​เมตร​ ​เหนือ​ยอด​ดอย​แห่งนี้​ มี​พระ​ธาตุ​เก่า​แก่​องค์​หนึ่ง​ ​กล่าว​กัน​ว่า​จะ​เป็น​รอง​ก็​แต่​พระ​ธาตุ​ดอย​ ตุง​เท่านั้น​​จาก​ตำนาน​ที่​เล่า​ขาน​สืบ​ต่อ​กันม​ า​ว่า​​พระ​ธาตุ​ดอย​เวา​นั้น​ สร้าง​ขึ้น​เพื่อ​บรรจุ​พระ​เกศา​ธาตุ​ในปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๙๖​ ​สมัย​พระ​องค์​เวา​​ หรือเ​ว้า​ร​ชั กาล​ท​ี่ ๑​ ๐​แ​ ห่งร​าชวงศ์ส​ งิ ห​ น​วตั ​ิ ผ​ ค​ู้ รอง​นครโยนก​ ​ นาค​พนั ธ์​ ​(​เชียงแสน​โบราณ​)​​ต่อ​มา​มี​การ​บูรณะ​พระ​ธาตุ​เจดีย์​ขึ้นม​ า​ใหม่​​และ​มี​ การ​ขดุ พ​ บ​ผอบ​หนิ ส​ ด​ี ำ​ภ​ ายใน​บรรจุพ​ ระบรม​สา​รร​ี กิ ธ​ าตุ​๕​ ​พ​ ระองค์​ จึง​ได้​อัญ​เชิญ​ขึ้น​ประดิษฐาน​ใน​องค์​พระ​ธาตุ​ดัง​เดิม​​ ​ ​สำหรับว​ ัด​พระ​ธาตุ​ดอย​เวา​​ตัว​วัด ​และ​ศาสน​อาคาร​อื่นๆ​ ​ ที่ ​ตั้ ง​อ ยู่​โดย​ร อบ​​ส ามารถ​​เที่ ยว​ชม​ได้​ ​สถาน​ที่​น่า​สนใจ​ ​ได้แก่​​ ปราสาท​ไ พช​ย นต์ ​ ​ซึ่ ง ​เ ป็ น ​วิ ห าร​ข นาด​เ ล็ ก ​ที่ ​ป ระดิ ษ ฐาน​ พระ​แก้ว​มรกต​จำลอง​ ​รูป​ปั้น​แมงป่อง​ช้าง​ยักษ์​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ ใน​โลก​ตั้ ง ​เด่ น ​เป็ น ​ส ง่ า ​ ​เพื่ อ ​เป็ น ​อ นุ ส รณ์ ​ร ำลึ ก ​ถึ ง ​พ ระ​อ งค์ ​เวา​​

(​คำ​ว่า​​“​เวา​”​​ใน​ภาษา​ล้าน​นา​หมาย​ถึง ​แมงป่อง​)​​และยังมีอนุสาวรีย์​ สมเด็จพ​ ระ​นเรศวร​มหาราช​​พระ​สุพรรณ​กัลยา​แ​ ละ​พระ​เอกา​ทศรถ​ ป​ ระดิษฐาน​ให้ป​ ระชาชน​​ได้ส​ กั การ​บชู า​น​ อกจาก​นี้ ยั​​ งม​ ห​ี อ​ชม​ววิ ส​ อง​ ฝั่ง​ไทย​และ​พม่า​สามารถมอง​เห็น​ทัศนียภาพ​ได้​รอบ​ทิศ​ ​งาน​น มั ส การ​พ ระ​ธ าตุ ​ด อย​เ วา​จ ะ​จั ด ​ใ ห้ ​มี ​ขึ้ น ​ใ น วันข​ นึ้ ​๑​ ๕​ค​ ำ่ ​เดือน​๓​ ​ซ​ งึ่ ต​ รง​กบั ว​ นั ม​ าฆ​บชู า​แ​ ละ​มป​ี ระเพณีส​ รง​นำ้ ​ พระ​ธาตุใ​น​วันส​ งกรานต์ข​ อง​ทุกป​ ี​​ผทู้​ จี่​ ะ​มา​นมัสการ​พระ​ธาตุด​ อย​เวา​ สามารถ​นำ​รถขึน้ ย​ อด​เขา​ได้​ห​ รือจ​ ะ​เลือก​เดินเ​ท้าต​ าม​บนั ได​นาค​ขนึ้ ไ​ป​ ยัง​องค์​พระ​ธาตุ​ได้​เช่น​กัน​​

สหภาพพมา ประเทศไทย

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​ดอย​เวา​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​พาง​คำ​ ​อำเภอ​แม่สาย​​ จังหวัดเ​ชียงราย​จ​ าก​เชียงราย​ใช้ทางหลวง​หมายเลข​๑​ ​ป​ ระมาณ​ ​๖๓​ ​กิโลเมตร​ ​(​ผ่าน​ศาล​เจ้า​พ่อ​ถ้ำ​กบ​)​ ​จาก​นั้น​เลี้ยว​ซ้าย​เข้าไป​ เบี่ยง​ซ้าย​เล็กน​ ้อย​ประมาณ​​๔๐๐​​เมตร​​ ๓๐

จุดผานแดนไทย-พมา 1

วัดพระธาตุดอยเวา

ศาลเจาพอถ้ำกบ

พระธาตุดอยเวา ไป อ. แมจัน


เชียงราย

วัดพระธาตุภูเข้า

​วัดพ​ ระ​ธาตุ​ภู​เข้า​​หรือว​ ัด​พระ​ธาตุป​ ู​เจ้า​​สร้าง​ขึ้น​บน​ดอย​ ​บริเวณ​ริม​แม่น้ำ​โขง​ ​ชื่อ​ว่า​ ​“​ดอย​เชียง​เมี่ยง​”​ ​เมื่อ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๑๓๒๐​​ ใน​ส มั ย ​พ ระยา​ล าว​เก้ า ​แ ก้ ว ​เมื อ ง​ม า​ ​ก ษั ต ริ ย์ ​อ งค์ ที่ ​ ​๒ ​ ​แห่ ง​ ราช​วงศ์ลัวะ​จัง​กราช​ ​หรือ​เวียง​หิรัญ​นคร​เงิน ​ยาง​จาก​รูป ​แบบ​ สถาปัตยกรรม​ ​สันนิษฐาน​ว่า​มีอายุ​ประมาณ​พุทธ​ศตวรรษ​ที่​ ​๑๙​​ ประกอบ​ด้วย​มณฑป​อยู่​กึ่งกลาง​ของวัด​ ​ล้อม​รอบ​ด้วย​เจดีย์​ขนาด​ เล็ก​ ​๕​ ​องค์​ ​ด้าน​หน้า​เป็น​วิหาร​ล้อม​รอบ​ด้วย​กำแพง​ ​๒​ ​ชั้น​ โบราณ​วัตถุ​สำคัญ​ของวัด​ประกอบ​ด้วย​หลวง​พ่อ​​เชียงแสน​สิงห์​หนึ่ง ​

ที่​มีอายุ​ราว​ ​๑,๓๐๐​ ​ปี​ ​องค์​พระ​คง​เหลือ​เพียง​รูป​ทรง​พระพุทธ​รูป ส่วน​เศียร​ล​ ำ​ตวั ​แ​ ละ​ทอ่ น​ขา​ป​ ระดิษฐาน​อยูบ​่ ริเวณลาน​วดั ​ท​ ย​ี่ งั ห​ ลง​ เหลือใ​ห้​นัก​ท่อง​เที่ยว​​หรือ​ผทู้​ ี่​ผ่าน​ไป​มา​ได้​แวะ​เวียน​เข้าม​ า​สักก​ าร​ะ พระ​ประธาน​ภายใน​โบสถ​แ์ ละ​องค์เ​จดียบ​์ น​ยอด​เขา​มศ​ี ลิ ปะ​ ผสม​ผสาน​แบบ​ล้าน​นา​​และ​กลุ่ม​เจดียเ์​ก่าแ​ ก่ท​ ี่​ก่อ​ด้วย​อิฐ​พัง​ทลาย​ลง​ ตาม​กาล​เวลา​ ​ยัง​มี​ร่อง​รอย​การ​ตกแต่ง​ด้วย​ลวดลาย​ปูน​ปั้น​รูป​ช้าง​ ประดับ​ที่​ส่วน​ฐาน​ให้​ได้​พบเห็น​ศิลปะ​สมัย​เก่า​ ​มี​กำแพง​แก้ว​ที่​สร้าง​ ขึ้น​เพื่อก​ ั้น​รอบ​เจดีย์​เดิมเ​รียก​กัน​ว่า​ ​“​กำแพง​ตะเกียง​แก้ว​”​ ​จาก​การ​ วาง​ตะเกียง​ไว้​บน​กำแพง​ ​ลักษณะ​โดย​ทั่วไป​เป็น​กำแพง​ก่อ​อิฐ​ถือปูน​​ ๒​ ​ชั้น​ ​หนา​ประมาณ​ ​๑​ ​เมตร​ ​สูง​ประมาณ​ ​๒.๕๐​ ​เมตร​ ​และ​บน​ ดอย​เชียง​เมี่ยง​​ยัง​เป็น​จุด​ชม​วิว​ที่​สามารถ​มอง​เห็น​สามเหลี่ยม​ทองคำ​ ได้​อย่าง​ชัดเจน​

ไป อ. แมสาย 1290

วัดพระธาตุภูเขา

สามเหลี่ยมทองคำ

พิพิธภัณฑฝน

แมน้ำโขง 1290

ไป อ. เชียงแสน

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​​ภู​เข้า​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เชียงแสน​ ​จังหวัด​ เชียงราย​ ​จาก​เชียงราย​ใช้​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑​ ​ประมาณ​ ​๓๐​​ กิโลเมตร​​เลี้ยว​ขวา​ไป​ทางหลวง​หมายเลข​​๑๐๑๖​​ประมาณ​​๒๙​​ กิโลเมตร​เ​ลีย้ ว​ซา้ ย​ตรง​สแ​ี่ ยก​เพือ่ เ​ข้าส​ ท​ู่ างหลวง​หมายเลข​๑​ ๒๙๐​​ ประมาณ​​๑๐​​กิโลเมตร​ถึงสามเหลี่ยมทองคำเลี้ยว​ซ้าย​เข้าไป​อีก​ ประมาณ​​๗๐​​เมตร​​จะ​ถึง​ปลาย​ทาง​ ๓๑


วัดพระธาตุจอมกิตติ ​สำหรับ​พระ​ธาตุ​จอม​กิตติ​เป็น​เจดีย์ทรงระฆังสร้างตาม แบบสถาปั ต ยกรรม​ล้ า น​น า​ผ สม​ผ สาน​ศิ ล ปะอยุ ธ ยา​ ​ป ระกอบ​ ด้ ว ย​ส่ ว น​ฐ าน​เขี ย ง​รู ป ​สี่ เ หลี่ ย ม​จั ตุ รั ส ​เตี้ ย รองรั บ ​ฐ าน​บั ว ​ย่ อ​ มุม​ไม้​สิบ​สอง​ ​และ​ชุด​ฐาน​บัวร​ องรับ​องค์​ระฆัง​ ​๓​ ​ฐาน​ ​ใน​ส่วน​ของ​ ฐาน​บัวย​ ่อ​มุม​ประดิษฐาน​พระพุทธ​รูป​ปูนป​ ั้น​ประทับย​ ืน​ใน​ซุ้ม​​๔​​ทิศ​ ใน​ส่วน​ของ​องค์​ระฆัง​มี​เส้น​คาด​อก​ ​ซึ่ง​เป็น​ลักษณะ​ที่​โดด​เด่น​ของ​ เจดีย์​ทรง​ระฆัง​แบบ​ล้าน​นา​ ​เหนือ​ขึ้น​ไป​เป็น​ชุด​ดอกบัว​รองรับ​ ปล้อง​ไฉน​​และ​ปลี​ยอด​ที่​ประดับฉ​ ัตร​​๙​​ชั้น​ ​ ​​การ​ไป​นมัสการ​พระ​ธาตุ​จอม​กติ ติ​ ​ดา้ น​หน้า​จะ​ม​บี นั ได​นาค​ ​๓๓๙​ ​ขั้น​ ​เป็น​ทาง​เดิน​สำหรับ​พุทธ​ศา​สนิก​ชน​ขึ้น​ไป​นมัสการ ​พระ​ธาตุ​ด้าน​บน​ ​แต่​กม็​ ี​ทาง​ไว้​สำหรับร​ ถ​ขึ้น​ได้​เช่น​กัน​ ​เชื่อก​ ัน​ว่าถ​ ้า​ ได้ก​ ราบ​ไหว้แ​ ละ​ตงั้ จ​ ติ อ​ ธิษฐาน​ผ​ น​ู้ นั้ จ​ ะ​อดุ ม​ไป​ดว้ ย​ยศ​ถา​บรรดาศักดิ​์ ลาภ​ยศ​​ผู้คน​สรรเสริญ​ ​

ที่ตั้งและการเดินทาง วัดพ​ ระ​ธาตุจ​ อม​กิตติต​ ั้งอ​ ยูท่​ ีต่​ ำบล​เวียง​อ​ ำเภอ​เชียงแสน​จ​ ังหวัด​ เชียงราย​​จาก​เชียงราย​ใช้ทางหลวง​หมายเลข​​๑​​ประมาณ​​๓๐​​ กิโลเมตร​ ​เลี้ยว​ขวา​ไป​ตาม​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๐๑๖​ ​ตรง​ไป​ ประมาณ​๒​ ๙.๘​ก​ ิโลเมตร​ก​ ่อนถึงอำเภอเชียงแสนเลี้ยว​ซ้าย​ไป​ ยังท​ างหลวง​หมายเลข​๑​ ๒๙๐​อ​ ีกป​ ระมาณ​๑​ .๘​ก​ ิโลเมตร​แ​ ล้ว​ เลี้ยว​ซ้าย​เข้าไป​อีก​​๒๐๐​​เมตร​​วัด​อยู่​ทาง​ด้าน​ขวา​​ ๓๒

1290

ไป อ. เมืองเชียงราย

ไป สามเหลี่ยมทองคำ

บเวีย ง

วัดพระธาตุจอมกิตติ

ถ. รอ

เชียงราย

​พระ​ธาตุ​จอม​กิตติ​ ​จุดหมายหนึ่ง​ของเส้นทางอิ่มบุญ สักการะพระธาตุเก้าจอม​ตาม​ตำนาน​กล่าว​วา่ ​พ​ ญาพังค​ รา​ช​พ​ ร้อมด้วย พระโอรส พระเจ้าพรหมมหาราช ​ได้​รับพระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุจาก พ​ ระ​เถระ​เจ้าช​ าว​โกศล​เ​มือง​สธ​ุ รรม​วด​ ​ี น​ าม​วา่ ​“พระ​พทุ ธ​โฆษา​จาร​ย”​์ รวม​​๑๖​​องค์​​โปรด​เกล้าฯ ให้แ​ บ่งพระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุออก​ประทาน ​แ ก่ ​พ ญา​เรื อ นแก้ ว ​ เจ้ า ​เมื อ งไชย​น ารายณ์ ​ ​น ำ​ไป​ส ร้ า ง​เจดี ย์ ​ ประดิษฐาน​ไว้​ ​ณ​ ​ดอย​จอมทอง​ ​ส่วน​ที่​เหลือ​โปรด​เกล้าฯ​ ​ให้​นำ​ พระ​โกศ​แก้ว​พระ​โกศ​เงิน​มาร​อง​รับ​พระบรม​ธาตุ​พระราชทาน​ให้​ พระเจ้า​พรหม​มหาราช​นำ​ไป​ประดิษฐาน​ไว้​ที่​ดอย​น้อย​ ​หรือ​ดอย ​จอม​กิตติ​ใน​ปี​พ​ ​.​ศ​.​​๑๔๘๓​​ ​ ​ต่อ​มา​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๐๓๐​ ​เจ้า​สุวรรณ​คำ​ล้าน​ ​เจ้า​เมือง​ เชียงแสน​ ​ทรง​เห็น​ว่า​เจดีย์​องค์​เดิม​มี​สภาพ​ทรุด​โทรม​ ​จึง​สร้าง​เจดีย์​ องค์​ใหม่​ครอบ​เจดีย์​องค์​เดิม​ไว้​ตาม​รูป​แบบ​สถาปัตยกรรม​เจดีย์​องค์​ ปัจจุบัน​ ​ด้าน​ล่าง​มี​เจดีย์​เก่า​ที่​สร้าง​ขึ้น​​ภาย​หลัง​ตั้ง​อยู่​ด้าน​หน้า​ของ​ วิหาร​​จวบ​จน​ปี​​พ​.ศ​ ​.​​๒๒๒๗​​เจ้า​ฟ้า​เฉลิม​เมือง​​เจ้า​เมือง​เชียงแสน​​ ได้​ร่วม​กับ​คณะ​ศรัทธา​ของ​ชาว​เมือง​บูรณ​ปฏิสังขรณ์​องค์​เจดีย์​อีก​ ครัง้ ​ภ​ าย​หลังก​ รม​ศลิ ปากร​เข้าม​ า​ดแู ล​พ​ ร้อม​กบั ข​ นึ้ ท​ ะเบียน​พระ​ธาตุ​ จอม​กิ ต ติ ​เป็ น ​โบราณ​ส ถาน​ส ำคั ญ ​ข อง​ช าติ ​ ​วั น​ที่ ​ ​๘ ​ ​มี น าคม​​ พ​.​ศ​.​​๒๔๗๘​ท​ ำให้มีการบำรุงรักษามาตลอด​ ​

อ. เชียงแสน


วัดพระธาตุดอยจอมทอง ม​ ี​ลักษณะ​เป็น​ชั้น​บัวถลา​รับ​องค์​ระฆัง​ ​ส่วน​ยอด​ประกอบ​ด้วย​บัลลังก์​​ ปล้อง​ไฉน​ ​ปลี​ยอด​ ​และ​มี​ฉัตร​อยู่​ชั้น​บน​สุด​ ​องค์​เจดีย์​หุ้ม​ด้วย​ทอง​ จัง​โก ​นอกจากนี้ ภายในบริเวณ​วัด​ยัง​มี​วิหาร​อีก​หลัง​หนึ่ง​ที่​มี​ความ​ สวยงาม​มาก​ ​เป็น​ศิลปะ​​ร่วม​สมัย​ที่​ผสม​ผสาน​ระหว่าง​ศิลปะ​ล้าน​นา ​และ​กรุง​รัตนโกสินทร์​ ​ ​ประกอบ​ด้วย​ช่อฟ้า​ ​ใบระกา​ ​หาง​หงส์​ หน้าบ​ นั ​บ​ วั ห​ วั เ​สา​ภ​ ายใน​ประดิษฐาน​พระพุทธ​รปู ส​ ำริดป​ าง​มาร​วชิ ยั ​ วิจิตร​ตระการ​ตา​ด้วย​งาน​จิตรกรรม​เรื่อง​ราว​เกี่ยว​กับพ​ ุทธชาดก ​ ​เชื่อ​กัน​ว่า​ถ้า​กราบ​ไหว้​พระ​ธาตุ​ดอยจอมทอง​และ​ตั้ง​ จิต​อธิษฐาน​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​ทรัพย์​สิน​เงิน​ทอง​ ​พิธี​สรงน้ำ​พระ​ธาตุ​ จัดขึ้นเป็น​ประจำ​ทุก​ปใี​น​วัน​ขึ้น​​๑๕​​ค่ำ​​เดือน​​๓ หรือเดือน ๕ ตรง​ ข้าม​พระ​ธาตุด​ อยจอม​ทอง​ยัง​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​เสา​สะดือ​เมือง​​๑๐๘​​หลัก​ ที่​ชาว​เมือง​เชียงราย​ร่วมใจ​สร้าง​ขึ้น​เมื่อ​ปี​พ​.​ศ.​​๒๕๓๑​​เพื่อร​ ำลึกถ​ ึง​ พระ​มหากรุณาธิคุณ​ของ​พญามัง​ราย​และ​​ใน​โอกาส​มหา​มงคล​เฉลิม​ พระชนมพรรษา​๕​ ​​รอบของ​พระบาท​สมเด็จพ​ ระเจ้าอ​ ยู่​หัว​ ​

ถ. ไก

อง

รสร

วัดพระธาตุ ดอยจอมทอง

ที่ตั้งและการเดินทาง วั ด ​พ ระ​ธ าตุ ​ด อย​จ อมทอง​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ที่ ​ต ำบล​เวี ย ง​ ​อ ำเภอ​เมื อ ง​ เชียงราย​จ​ ังหวัดเ​ชียงราย​บ​ น​ดอย​ทอง​ห​ ่าง​จาก​วัดด​ อยงำ​เมือง​ ประมาณ​​๖๐๐​​เมตร​ ๓๔

สิทธ ิ์

ถ. ดอย ท

ถ. วินิจฉัยกุล

เชียงราย

​วั ด ​พ ร ะ ​ธ า ตุ ​ด อ ย ​จ อ ม ท อ ง ​อ ยู่ ​ใ น ​อั น ดั บ​ แรก​ข อง​ก าร​เ ดิ น ​ท าง​ไ หว้ ​พ ระ​ธ าตุ ​เ ก้ า ​จ อม​ข อง​เ มื อ ง​ เชี ย งราย​ ​สั น นิ ษ ฐาน​ว่ า ​ส ร้ า ง​ขึ้ น ​ใ น​ส มั ย ​พ ญา​เ รื อ นแก้ ว​ เจ้า​ผู้​ครอง​เมือง​ไชย​นารายณ์​ ​(​บริเวณ​อำเภอ​เวียงชัย​ปัจจุบัน​)​ ก่อน​หน้า​ที่​พญา​มัง​ราย​จะ​เสด็จ​มา​พบ​พื้นที่​บริเวณ​นี้​และ​โปรด​เกล้าฯ​​ ให้​สร้าง​เมือง​เชียงราย​ขึ้น​​ ​ ​ตำนาน​พระ​ธาตุ​ดอย​จอมทอง​เริ่ม​ขึ้น​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๑๔๘๓​​ ที่​ได้​มี​การ​สร้าง​องค์​เจดีย์​ประธาน​ของวัด​ขึ้น​เพื่อ​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​ พระบรม​ส า​รี ​ริ ก​ธ าตุ​ข อง​อ งค์​สมเด็จ​พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า ​ ​ที่ ​ พระ​มหา​เถระ​ชาวศรี​ลังกา​ได้​นำ​มา​ถวาย​แด่​พญา​พัง​ครา​ช​ ​ซึ่ง ​พญา​พัง​ครา​ช​โปรด​เกล้าฯ​ ​ให้​แบ่ง​พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​ออก​เป็น​ ๓​ ​ส่วน​ ​และ​นำ​ไป​ประดิษฐาน​ ​ณ​ ​พระบรม​ธาตุ​เจดีย์​ที่​สำคัญ​ของ​ จังหวัด​เชียงราย​ ​และ​ส่วน​หนึ่ง​ก็ได้​นำ​มา​บรรจุ​ลง​มหา​สถูป​บน ​ดอย​ทอง​​และ​ได้​รับข​ นาน​นาม​ว่า​​“​พระ​ธาตุ​ดอย​จอมทอง​”​ ​ ​พระ​ธาตุ​ดอย​จอมทอง​เป็น​พระ​ธาตุ​ที่​มี​ความ​งดงาม​​ เจดีย์​ประธาน​มี​ลักษณะ​เป็น​เจดีย์​ล้าน​นา​พุกาม​ ​องค์​ประกอบ​ของ​ เจดีย์​ส่วน​ฐาน​มี​ลักษณะ​เป็น​ฐาน​ปัทม​์หก​เหลี่ยม​ยก​สูง​ ​องค์​เจดีย์

ง1

ชา คอก น ั .ส

ถ. อาจ

อำนวย

วัดดอยงำเมือง ถ. ราชเดช ดำรงค


วัดอรัญญวิเวกคีรี (พระธาตุจอมผ่อ) เชียงราย

​พระ​ธาตุ​จอม​ผ่อ​เป็น​อีก​แห่ง​หนึ่งในโครงการเส้นทาง อิ่ ม บุ ญ สั ก การะพระธาตุ เ ก้ า จอม​ ตาม​ป ระวั ติ ​ส ร้ า ง​ขึ้ น ​เมื่ อ ​ปี ​ พ​.​ศ​. ๒๒๖๓​ ​ต่อ​มา​ถูกทิ้ง​ให้​เป็น​วัด​ร้าง​ ​มี​การ​ขุด​พบ​และ​บูรณะ​ ครั้งแรก​เมื่อ​ปี​ พ​.​ศ​.​ ​๒๔๗๓​ ​ภาย​หลัง​จึง​ขอ​ยก​ฐานะ​ขึ้น​เป็น​วัด​ที่​มี​ พระ​สงฆ์​อยู่​ประจำ​ ​พร้อม​กับ​ตั้ง​ชื่อ​ใหม่​ว่า​ ​“​วัด​อรัญญ​วิเวก​คีรี​”​ ใน​ปี​ พ​.​ศ​.​ ​๒๕๑๒​ ​และ​จาก​การ​บูรณะ​วัด​ทำให้​พบโบราณสถาน และโบราณ​วัตถุ​มากมาย​​เช่น​​เจดีย์​​พระพุทธ​รูป​​นอกจาก​นี้​​ยัง​พบ​ แผ่นเ​งินจ​ ารึกป​ ระวัตศิ าสตร์ก​ าร​สร้าง​เจดีย์ ต่อมาได้มกี าร​บรู ณะเจดีย​์ เสร็จ​สิ้น​สมบูรณ์​ใน​วัน​ที่​​๕​​พฤษภาคม​พ​.​ศ​.​​๒๕๔๖​ ​

ที่ตั้งและการเดินทาง วั ด ​อ รั ญ ​ญ ​วิ เวก​คี รี ​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ที่ ​ต ำบล​เวี ย ง​ ​อ ำเภอ​เวี ย งป่ า เป้ า​​ จั ง หวั ด ​เชี ย งราย​ ​จ าก​​เชี ย งรายใช้ ​ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑​​ ประมาณ​ ​๒๓​ ​กิโลเมตร​ ​ถึง​บ้าน​ดง​มะ​ดะ​เลี้ยว​ขวา​ไป​ตาม​ ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๑๘​ ​ประมาณ​ ​๖๕​ ​กิโลเมตร​ ​ผ่าน ​วัด​ป่า​ม่วง​ไป​อีก​ ​๓๐๐​ ​เมตร​ ​เลี้ยว​ขวา​ไป​ตาม​ซอย​เทศบาล​ ตำบล​ป่าเ​ป้า​๑​ ๔ ข้าม​สะพาน​แม่น้ำล​ าว​แ​ ล้วเ​ลี้ยว​ซ้าย​ประมาณ​​ ๓๐๐​เ​มตร​เ​ลี้ยว​ขวา​อีกป​ ระมาณ​๗​ ๐๐​เ​มตร​จ​ าก​นั้นเ​ลี้ยว​ขวา ​ขึ้น​ไป​อีก​ประมาณ​​๕๐๐​​เมตร​​วัด​จะ​อยู่​ด้าน​หน้า​ ๓๖

​ความ​ศักดิ์​สิทธิ์​ขององค์​พระ​ธาตุ​จาก​คำ​บอก​เล่า​ของ ​คน​เฒ่า​คน​แก่​สืบ​ต่อ​กัน​มา​ว่า​ ​เมื่อ​ถึง​วัน​ขึ้น​ ​๑๕​ ​ค่ำ​ ​มีผู้พบเห็น​ ดวง​แสง​สี​ขาว​พุ่ง​ขึ้น​และ​​ลอย​ไป​ลง​ตาม​วัด​ที่​มี​พระ​ธาตุ​อยู่​ ​ทำให้​ ผู้​ที่​ได้​พบเห็น​เกิด​ความ​ศรัทธา​ ​จึง​มีชื่อ​เรียก​ว่า​ ​“​ดอย​ม่อน​จอม​ผ่อ​”​ ​ความ​ศักดิ์​สิทธิ์​อีก​ด้าน​หนึ่ง​เกิด​จาก​แต่​ก่อน​ที่​ฝน​ฟ้า​ไม่​ตก​ต้อง​ตาม​ ฤดูกาล​ ​ก็​จะ​ทำ​พิธี​ขอ​ฝน​กับ​พระ​ธาตุและสำเร็จทุกครั้งไป​ ​ทำให้​ ชาว​บ้าน​เกิด​ความ​ศรัทธา​ ​และ​เดิน​ทาง​มา​นมัสการ​ด้วย​ดอกไม้​ธูป​ เทียน​เพื่อข​ อ​พร​ให้​สมหวัง​ใน​สิ่ง​ต่าง​ๆ​​ ​ ​พระ​ธาตุ​จอม​ผ่อ​ถือ​ได้​ว่า​เป็น​สิ่ง​ศักดิ์​สิทธิ์​คู่​บ้าน​คู่​เมือง​ อีก​แห่ง​หนึ่ง​ของ​ชาว​บ้าน​ใน​อำเภอ​เวียงป่าเป้า​ ​จึง​มี​การ​จัด​งาน​ ประเพณีส​ รง​น้ำ​พระ​ธาตุจ​ อม​ผ่อข​ ึ้น​ใน​วัน​ขึ้น​ ​๑๕​ ​ค่ำ​ ​เดือน​ ​๔​ ​ของ​ ทุก​ปี​ ​ด้วย​เชื่อ​ว่า​ถ้า​ได้​กราบ​ไหว้​และ​ตั้ง​จิต​อธิษฐาน​เปรียบ​เหมือน​ การ​ลืมตา​เจอ​แสง​สว่าง​ใน​ชีวิต​ ​

ไป อ. แมสลวย วัดอรัญญวิเวกคีรี

วัดปามวง 118

แมน้ำแมลาว ซ. เทศบาลตำบล ปาเปา ๑๔

ไป อ. ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม


วัดพระธาตุจอมหมอกแก้ว เชียงราย

​วัดพระ​ธาตุ​จอม​หมอก​แก้ว​ ​อีก​หนึ่ง​ใน​โครงการเส้นทาง อิ่มบุญสักการะพระธาตุเก้าจอม​ของ​จังหวัด​เชียงราย​ ​ประวัติ​ของ​ พระ​ธาตุ​องค์​นี้​ไม่​ปรากฏ​หลัก​ฐาน​แน่ชัด​ว่า​สร้าง​ขึ้น​ในส​มัย​ใด​ ​มี​ เรื่อง​ราว​เล่า​สืบ​ต่อ​กัน​มา​ว่า​ ​แต่​ก่อน​ชาว​บ้าน​ที่​ตั้ง​ถิ่นฐาน​อยู่​ละแวก​ นั้น​ได้​เข้าไป​หา​ของ​ป่า​และ​ได้​พบ​จอม​ปลวกซึ่ง​มี​ลักษณะ​คล้าย​ พระ​ธาตุ​ ​ตั้งอ​ ยู่​บน​เนิน​เล็ก​​ๆ​ ​ลูก​หนึ่ง​ ​รอบ​ข้าง​จอม​ปลวก​ใน​บริเวณ​ นั้น​มี​​ต้น​ส้ม​ป่อย​ ​และ​ยัง​ได้​พบ​เครื่องปั้นดินเผา​แตก​กระจัดกระจาย​ อยู่​ทั่ว​บริเวณ​ ​ชาว​บ้าน​จึง​​ให้​ความ​เคารพ​สถาน​ที่​แห่ง​นี้​ ​ก่อน​ที่​จะ​ เข้าไป​ใน​ป่า​จึง​ได้​มี​การ​เซ่น​ไหว้​เพื่อ​ขอ​อนุญาต​ ​ไม่​เช่น​นั้น​ก็​จะ​มี​อัน​ เป็นไ​ป​ต่าง​ๆ​ ​นานา​ ​ด้วย​เชื่อ​กัน​ว่า​จอม​ปลวก​นั้น​เป็น​ที่​บรรจุ​อัฐขิ​ อง ​เชื้อ​พระ​วงศ์​ใน​สมัย​โบราณ​ ​ภาย​หลัง​จึง​มี​การ​สร้าง​เจดีย์​ครอบ ​จอม​ปลวก​ขึ้น​​และ​ได้​บูรณะ​หลาย​ต่อ​หลาย​ครั้ง​​

ที่ตั้งและการเดินทาง วั ด พระ​ธ าตุ ​จ อม​ห มอก​แ ก้ ว ​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ที่ ​ต ำบล​จ อมหมอก​แ ก้ ว​ อำเภอ​แม่​ลาว​ ​จังหวัด​เชียงราย​ ​จาก​​เชียงรายใช้​ทางหลวง​ หมายเลข​๑​ ​(​เ​ชียงราย​-พ​ ะเยา​)​ประมาณ​๒​ ๔​ก​ โิ ลเมตร​เ​ลีย้ ว​ขวา ​เข้า​ทางหลวง​หมายเลข​​๑๑๘​​ประมาณ​​๓.๘​​กิโลเมตร​​จาก​นั้น​ เลี้ยว​ขวา​ไป​ทางหลวง​หมายเลข​​๑๒๑๑​​ประมาณ​​๓​​กิโลเมตร​​ วัด​จะ​อยู่​ทาง​ด้าน​ซ้าย​ ๓๘

​ดังเ​ช่นใ​น​ป​ี พ​ .​ศ​ .​​๒​ ๔๗๓​พ​ ระครูบ​ า​แก้ว​ส​ ริ ว​ิ ช​ิ โย​ไ​ปนิมนต์​ พระครู ​บ า​กั ญ ​จ นะ​ม า​เป็ น ​ป ระธาน​ด ำเนิ น​ก าร​บู ร ณะ​ก่ อ สร้ า ง​ เจดีย์ขึ้นเ​ป็น​ครั้ง​แรก​ ​ต่อ​มา​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๕๓๔​ ​ได้​บูรณะ​ซ่อมแซม ทำ​พิธี​ยก​ฉัตร​เจดีย์​ ​และ​กำหนด​ให้​ทุกว​ ัน​ขึ้น​ ​๑๕​ ​ค่ำ​ ​เดือน​ ​๖​ ของ​ ทุก​ปี​​มี​งาน​ประเพณีส​ รง​น้ำพ​ ระ​ธาตุ ​ ​พระ​ธาตุ​จอม​หมอก​แก้ว​ ​ถือ​เป็น​ศาสน​สถาน​สำคัญ​ อีก​แห่ง​หนึ่ง​ของ​เมือง​เชียงราย​ ​ที่​พุทธ​ศา​สนิก​ชน​นิยม​เดิน​ทาง​มา ก​ราบ​ไหว้​ ​เพื่อ​เสริม​สร้าง​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​ไม่​ขาด​สาย​ทั้ง​ชาว​ ไทย​และ​ชาว​ต่าง​ชาติ​ ​ด้วย​มี​ความ​เชื่อ​ว่า​การ​ได้​กราบ​ไหว้​และ​ตั้ง​ จิต​อธิษฐาน​ต่อ​พระ​ธาตุ​จอม​หมอก​แก้ว​ ​อุปสรรค​ทั้ง​หลาย​ที่​เหมือน​ หมอก​ควัน​สี​ดำ​จะ​จาง​ใส​เหมือน​หมอก​แก้ว​ ​และ​ประสบ​ความ​สำเร็จ​ ใน​ชีวิต​ ​

วัดพระธาตุจอมหมอกแกว 1211

ไป อ. เมืองเชียงราย

วัดน้ำลอม ไป อ. แมสรวย

1211

1 118

ไป อ. เมืองพาน


วัดพระธาตุจอมจันทร์ เชียงราย

​วัด​พระ​ธาตุ​จอม​จันทร์​ ​อีก​หนึ่ง​ศาสน​สถาน​ใน​เส้น​ทาง​ โครงการ​เส้น​ทาง​อิ่ม​บุญ​สัก​การ​ะ​พระ​ธาตุ​เก้า​จอม​ ​​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​ พระ​ธาตุ​ศักดิ์​สิทธิ์​ที่​บรรจุ​พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​ ประวัติ​ของ​พระ​ธาตุ​ จอม​จนั ทร์ตาม​ขอ้ มูล​ของวัด​บนั ทึก​ไว้​วา่ ​ ​ตามตำนาน​เมือง​เชียงแสน​​ ครัน้ พ​ ระพุทธเจ้าไ​ด้เ​สด็จม​ า​ประทับไ​สยาสน์ ทีน​่ ค​่ี นื ห​ นึง่ ​พ​ ระพุทธ​องค์ไ​ด้​ ลูบเ​อา​พระ​เกศา​ธาตุเ​ส้นห​ นึง่ ใ​ห้พระ​มหา​สา​รบ​ี ตุ ร​พ​ ระ​เจ้าอ​ ะ​โสก​ะร​ าช​ ​และ​ท้าว​สักกะ​จอม​เทวดา ​แล้วบ​ รรจุ​ไว้​บน​ยอด​เขา​ ​คืน​หนึ่ง​พระครูบ​ า​ทิพย์​ ​คัน​โธ​ ​เกิด​นิมิต​เห็น​แสง​พุ่ง​ขึ้น​สู่​ ท้องฟ้า​เป็น​สี​เขียว​ระ​ยิบ​ระยับส​ ว่างไสว​บน​ดอย​ ​อัน​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​องค์​ พระ​ธาตุ​ ​เช้า​วัน​รุ่ง​ขึ้น​พระครู​บา​ทิพย์​จึง​ชวน​สามเณร​ขึ้น​ไป​สำรวจ​ดู​ บน​ดอย​จึง​แล​เห็น​ว่า​เป็น​สถาน​ที่​ที่​เหมาะ​แก่​การ​สร้าง​พระ​ธาตุ​เจดีย์​ ด้วย​มี​ทำเล​เป็น​คู​ล้อม​รอบ​ ​อีก​ทั้ง​เป็น​ดอย​ที่​ตั้ง​อยู่​โดดๆ ​จึง​ได้​ เชิญ​ชวน​พุทธ​ศา​สนิก​ชน​ร่วม​กัน​ก่อสร้าง​พระ​ธาตุ​ขึ้น​ ​

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​จอม​จันทร์​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​สันทราย​ ​อำเภอ​แม่จัน​​ จั ง หวั ด ​เชี ย งราย​ ​จ าก​เชี ย งราย​ใช้ ​ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑​ (​เ​ชียงราย​-แ​ ม่สาย​)​ป​ ระมาณ​๓​ ๐​ก​ ิโลเมตร​ถึงอ​ ำเภอ​แม่จันเ​ลี้ยว​ ขวา​เข้า​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๐๑๖​ ​ประมาณ​ ​๓.๖​ ​กิโลเมตร​​ แล้ว​เลี้ยว​ขวา​ตรงสี่​แยก​ ​เข้าไปตามถนน ทช. ชร. ๔๐๐๖ ​อีก​ ประมาณ​​๑.๘​​กิโลเมตร​​ ๔๐

​ครั้น​ล่วง​มา​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๔๖๘​ ​จึง​เริ่ม​ลงมือ​ก่อสร้าง​ให้​ เป็น​วัด​ที่​สมบูรณ์​ยิ่ง​ขึ้น​ ​ด้วย​การ​ก่อสร้าง​กุฏิ​ ​วิหาร​ ​และ​ศาลา​​ พร้อม​ตั้งเ​ป็น​วัด​ชื่อว​ ่า​​“​วัด​พระ​ธาตุจ​ อม​จันทร์”​​​แต่​ใน​ปี​​พ​.ศ​ ​.​​๒๔๘๐​​ เกิด​ไฟ​ป่า​ลุกลาม​สร้าง​ความ​เสีย​หาย​แก่​วัด​ไม่​น้อย​ทั้ง​ศาลา​และ​กุฏิ​ คง​เหลื อ ​ไว้ ​แต่ ​เจดี ย์ ​แ ละ​วิ ห าร​ ​จึ ง ​มี ​ก าร​บู ร ณะ​วั ด ​ขึ้ น ​​ใหม่ ​โดย​ พระ​มหา​ยง​ยุทธ​​เทว​ธัมโม​​ใน​ปี​​พ​.​ศ​.​​๒๕๔๒​ ​ ​สำหรับ​ลักษณะ​ของ​องค์​พระ​ธาตุ​จอม​จันทร์​​เป็นเจดีย์​ รูป​ทรง​ระฆัง​คว่ำ​ ​๕​ ​ชั้น​ ​สี​เหลือง​อร่าม​ ​ปลาย​ยอด​แหลม​ตามแบบ​ ฉบับข​ อง​พระ​ธาตุโ​บราณ​หลาย​​แห่ง​ใน​จังหวัด​เชียงราย​​ ​ ​พระ​ธ าตุ ​จ อม​จั น ทร์ ​เปรี ย บ​เ สมื อ น​เป็ น ​อ งค์ ​แ ทน​ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้​พุทธ​ศา​สนิก​ชน​ได้​กราบ​ไหว้​บูชา​ ตาม​ความ​เชื่อ​ของ​ชาว​ล้าน​นา​ว่า​ ​เมื่อ​ได้​มี​โอกาส​มา​นมัสการ​ พระ​ธาตุจ​ อม​จันทร์​จะ​ทำให้​ผิว​พรรณ​ของ​ผนู้​ ั้น​สวยงาม​เปล่งปลั่งข​ ึ้น​​​

1016

ไป อ. เชียงแสน

ถ. ทช. ชร. 4006

ไป อ. เมืองเชียงราย

วัดพระธาตุจอมจันทร


วัดพระธาตุจอมแจ้ง เชียงราย ​วัดพ​ ระ​ธาตุจ​ อม​แจ้งเ​ป็นว​ ดั เ​ก่าแ​ ก่ม​ า​แต่ส​ มัยโ​บราณ​ต​ าม​ คำ​บอก​เล่าข​ อง​ชาว​บา้ น​วา่ ​ใ​น​บาง​คนื จ​ ะ​เห็นแ​ สง​ออก​จาก​องค์พ​ ระ​ธาตุ​ วน​เวียน​ไป​มา​​ทำให้ช​ าว​บ้าน​ต่าง​ให้​ความ​เคารพ​บูชา​​ ​ ​ตาม​ประวัติ​พระ​ธาตุ​นั้นสร้าง​ขึ้น​ประมาณ​ปี​ ​พ​.​ศ.​​ ​๑๘๐๐​ ต​ อ่ ม​ า​ใน​ป​ี พ​ .​ศ​ .​​๒​ ๐๐๑​ม​ ต​ี ำนาน​กล่าว​วา่ ​พ​ ระ​มหา​เถระ​รปู ห​ นึง่ เ​ดินท​ าง ​เพื่อ​เผยแผ่​พระพุทธ​ศาสนา​จน​มา​ถึง​สถาน​ที่​แห่ง​นี้​ใน​รุ่ง​แจ้ง​ของ​วัน​​ จึง​ได้​ไหว้​วาน​ชาย​ชรา​คน​หนึ่ง​ที่​ปฏิบัติ​ธรรม​เฝ้า​รักษา​พระ​ธาตุ​ ​ให้​ ช่วย​ลง​ไป​ตกั น​ ำ้ ใ​น​แม่น​ ำ้ ซ​ ว่ ย​ห​ รือแ​ ม่น​ ำ้ ส​ ร​ วย​มา​ลา้ ง​หน้า​โ​ดย​พกั อ​ ยู​่ ๗​ ​วัน​ด้วย​กัน​ ​ก่อน​ที่​พระ​มหา​เถระ​รูป​นั้น​จะ​เดิน​ทาง​ต่อ​ได้​มอบ​ พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​ให้แ​ ก่​ตา​ผู้​นั้น​ ​นำ​ไป​บรรจุ​ลง​ใน​พระ​ธาตุ​ ​และ​ยัง​ ทำนาย​วา่ ​ภ​ าย​หน้าผ​ คู้ น​จะ​เรียก​สถาน​ทแ​ี่ ห่งน​ ว​ี้ า่ ​“​พ​ ระ​ธาตุจ​ อม​แจ้ง”​

​ต่อม​ า​เมือ่ ป​ ​ี พ​ .​ศ​ .​​๒​ ๔๘๒​ห​ ลวง​พอ่ อ​ ดุลส​ หี ว​ ตั ร์​เ​จ้าอ​ าวาส​​ ได้​ร่วม​กับ​พุทธ​ศา​สนิก​ชน​บูรณะ​และ​ปลูก​สร้าง​สิ่ง​ต่าง​ๆ​ ​ภายใน​วัด​ พระ​ธาตุ​จอม​แจ้ง​ ​และ​ประดิษฐาน​หลวง​พ่อ​ทอง​ทิพย์​ ​พระพุทธ​รูป​ เก่า​แก่​ที่​ชาว​เชียงราย​ให้​ความ​เคารพ​นับถือ​ภายใน​วัด​ ​เพื่อ​ให้​ พุทธ​ศา​สนิกช​ น​ได้ส​ กั ก​ าร​ะ​โ​ดย​มก​ี าร​จดั ง​าน​ทำบุญป​ ระเพณีใ​น​วนั เ​พ็ญ​ ขึ้น​​๑๕​​ค่ำ​​เดือน​​๖​​​ของ​ทุก​ปี​

ไป อ. ฝาง จ. เชียงใหม 109

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​จอม​แจ้ง​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​แม่สรวย​ ​อำเภอ​แม่สรวย​​ จั ง หวั ด ​เชี ย งราย​ ​จ าก​เชี ย งราย​ใช้ ​ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑​ (​เชียงราย​-​พะเยา​)​ ​ประมาณ​ ​๑๐​ ​กิโลเมตร​ ​จาก​นั้น​เลี้ยว​ขวา​ เข้า​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๑๘​ ​อีก​ประมาณ​ ​๒๖​ ​กิโลเมตร​ ​วัด​ จะ​อยู่​ทาง​ด้าน​ขวา​ ๔๒

หองสมุดประชาชน อ. แมสรวย วัดพระธาตุจอมแจง

ไป อ. เวียงปาเปา

118

ไป อ. แมลาว


เชียงราย

วัดพระธาตุจอมแว่

พระ​ธาตุ​จอม​แว่​​อีกหนึ่ง​ใน​พระ​ธาตุ​เก้า​จอม ​ด้าน​หน้า​วัด​ เป็นท​ ป​ี่ ระดิษฐาน​พระพุทธ​จอม​เกศม​หาม​งั ค​ ลาน​ส​ุ รณ​​์ พ​ ระบาท​สมเด็จ​ พระเจ้าอ​ ยูห่​ ัว​​พระพุทธ​รูปย​ ืน​ขนาด​ใหญ่​​เพื่อถ​ วาย​เป็นพ​ ระ​ราช​กุศล​ เฉลิมพระเกียรติพ​ ระบาท​สมเด็จ​พระเจ้า​อยู่​หัว​​ ​ ตาม​ตำนาน​ที่​เล่า​สืบทอด​กัน​มา​ว่า​ ​ใน​สมัย​พุทธ​กาล​​ สมเด็ จ ​พ ระ​สั ม มา​สั ม ​พุ ท ธ​เจ้ า ​ท รง​เคย​เสด็ จ ​ม า​พั ก ​พ ระ​ว รกาย​ บน​ยอด​ดอย​แห่ง​นี้​ ​และ​ทรง​ประทาน​พระ​เกศา​ให้​แก่​ผู้​ติดตาม​ มาเฝ้า​นมัสการ จากนั้นชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อจากดอยซางคำเป็น​ ​“ด​ อย​จอม​แว่​”​ ​(​หมาย​ถึง​ดอย​ที่​พระองค์ไ​ด้เ​สด็จ​แวะ​)​ และได้ร​ ่วม​กัน​ สร้าง​ที่​บรรจุพ​ ระ​เกศา​ธาตุ​เพื่อ​สักการ​บูชา​แทน​พระพุทธ​องค์​

ไป อ. แมลาว วัดไชยมงคล

1

วัดพระธาตุจอมแว ไป อ. พาน

​ครัน้ เ​มือ่ ร​าวปี​พ​ .​ศ​ .​​๑​ ๘๓๙​พ​ ญา​งำ​เมือง​เ​จ้าเ​มือง​ภก​ู าม​ยาว​ ​เสด็ จ ​ขึ้ น ​ม า​บ น​ด อย​เห็ น สภาพทรุ ด โทรมจึ ง ​รั บ สั่ ง ​ให้ ​ก่ อ สร้ า ง​ เจดีย์​ครอบ​พระ​ธาตุ​องค์​เดิม​ไว้​และมีการบูรณะต่อเนื่องตลอดมา พร้อมบรรจุพระมหาชินธาตุเอาไว้ ​นอกจาก​องค์​พระ​ธาตุ​เก่า​แก่​นี้​แล้ว​ยัง​มี​พระพุทธ​รูป​อีก​ ๕​ ​องค์​ที่​อายุ​หลาย​ร้อย​ปี​ ​เป็น​ศิลปะ​แบบ​ล้าน​นา​ยุค​ต้น​ ​นาม​ว่า​ ​“​หลวง​พ่อ​เพชร​”​ ​ ​วัดพ​ ระ​ธาตุจ​ อม​แว่ม​ ก​ี าร​จดั ง​าน​นมัสการ​พระ​ธาตุท​ กุ ป​ ​ี ใ​น​ วันข​ นึ้ ​๑​ ๕​ค​ ำ่ ​เ​ดือน​๖​ ​(​ส​ รง​นำ้ พ​ ระ​ธาตุ)​​ก​ ารไหว้พระธาตุจอมแว่นนั้ มี​ ความ​เชื่อ​สอง​นัย​ด้วย​กัน ​ตาม​ชื่อ​ของพระ​ธาตุ​คำ​ว่า​ ​“​แว่​”​ ​ใน​ ภาษา​เหนือ​แปล​ว่า​ ​“​แวะ​”​ ​ถ้า​ผู้​ใด​ผ่าน​มา​แวะ​กราบ​ไหว้​บูชา​ก็​จะ​ แคล้วคลาด​ปลอดภัย​ ส่วน​อีก​ความ​หมาย​เสมือน​เสียง​เริ่ม​พูด​เริ่ม​ เจรจา​ ​ถ้า​ได้​มาก​ราบ​ไหว้​และ​ตั้ง​จิต​อธิษฐาน​ ​การ​เจรจา​ธุรกิจ​จะ​ ประสบ​ผล​สำเร็จ​ ที่ตั้งและการเดินทาง วัดพ​ ระ​ธาตุจ​ อม​แว่ต​ ั้งอ​ ยู่ท​ ี่ต​ ำบล​เมือง​พาน​อ​ ำเภอ​พาน​จ​ ังหวัด​ เชียงราย​ ​จาก​​เชียงราย​ใช้ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑​ ​(​เชียงราย​-​ พะเยา​)​ ​ประมาณ​ ​๔๔​ ​กิโลเมตร​ ​ถึง​เขต​อำเภอ​พาน​เลี้ยว​ขวา​ เข้า​ถนน​สาย​ใน​ตรง​แยก​วัด​ไชย​มงคล​ประมาณ​​๒๐๐​​เมตร​​จะ​ พบ​ทาง​เข้า​พระ​ธาตุ​จอม​แว่​ฝั่ง​ขวา​มือ​ ​วัด​จะ​อยู่​ทาง​ด้าน​ขวา​ ของ​สี่​แยก​ ๔๓


วัดพระธาตุจอมจ้อ เชียงราย ​พระ​ธ าตุ ​จ อม​จ้ อ ​ ​จุ ด หมายหนึ่ ง ​ข อง​เส้ นทางอิ่ ม บุ ญ สักการะพระธาตุเก้าจอม​ของ​จังหวัด​เชียงราย​ ​ตั้ง​อยู่​ที่​อำเภอ​เทิง​​ หรือ​เมือง​เถิง​ใน​อดีต​​ ​ ​ประวัติ​จาก​คัมภีร์​ใบ​ลาน​เก่า​แก่​ที่​แต่ง​โดย​นัก​ปราชญ์​ และแปลโดยผู้​ชำนาญ​ภาษา​บาลี​ของ​อำเภอ​เทิง​​กล่าว​ว่า​ ​ใน​สมัย​ ที่​สมเด็จ​พระ​สัมมา​สัม​พุทธ​เจ้า​เสด็จ​มา​สุวรรณภูมิ​ ​ทรง​พัก​อยู่​ใต้ ​ต้น​อโศก​บน​ดอย​ใกล้​แม่น้ำ​อิง​ ​มี​พญานาค​ตน​หนึ่ง​รู้ข่าว​การ​เสด็จ​​ จึง​ได้​ไป​เฝ้า​และ​นำ​จ้อ​คำ​ ​๓​ ​ผืน​ ​จ้อเงิน​ ​๓​ ผืน​ ​และ​จ้อแ​ ก้ว​ ​๓​ ​ผืน มา​ถวาย​แด่ส​ มเด็จพ​ ระ​สมั มาสัมพ​ ทุ ธ​เจ้าท​ ท​ี่ รง​นงั่ พ​ กั อ​ ยู่​พ​ ระ​อานนท์​ จึง​ได้​ทูล​ขอ​พระ​ธาตุ​ให้แก่พญานาค​ตน​นั้น​ ​พระพุทธ​องค์​จึงใช้​ พระหัตถ์​ลูบ​พระ​เศียร​จนได้​พระ​เกศา​ธาตุ​เส้น​หนึ่ง​ ​เมื่อ​พญานาค​ได้ ​รับ​พระ​เกศา ​ ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​จอม​จ้อ​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เทิง​ ​จังหวัด​ เชียงราย​ ​จาก​เชียงราย​ไป​ตาม​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๐๒๐​ ​มุ่ ง ​ห น้ า ​สู่ ​อ ำเภอ​เทิ ง ​ป ระมาณ​ ​๖ ๕​ ​กิ โลเมตร​ ​เมื่ อ ​ผ่ า น​วั ด พ​ ระ​ธาตุศ​ รีมหาโพธิ์​ก​ ลับร​ ถ​แล้วเ​ลี้ยว​ซ้าย​เข้าไป​ประมาณ​๓​ ๐๐​​ เมตร​จ​ าก​นั้นเ​ลี้ยว​ซ้าย​ไป​อีก​๒​ ๐๐​เ​มตร​แ​ ละ​เลี้ยว​ขวา​ไป​๗​ ๐๐​​ เมตร​​จะ​ถึง​จุด​หมาย​ ๔๔

รับ​พระ​เกศาธาตุ​จาก​พระพุทธ​องค์​จึง​นำ​เรื่อง​ดัง​กล่าว​ไป​เล่า​ให้​ เจ้า​เมือง​ฟัง​ ​ซึ่ง​ต่อ​มา​ได้​มี​การ​สร้าง​พระ​ธาตุ​เจดีย์ ​ณ​ ​ดอย​แห่ง​นี้​ เพื่อบ​ รรจุพ​ ระ​เกศา​ธาตุ​​โดย​ขนาน​นาม​​นี้​ว่า​“​​พระ​ธาตุจ​ อม​จ้อ​”​ ​ลั ก ษณะ​ภ ายนอก​ข อง​อ งค์ ​พ ระ​ธ าตุ ​เจดี ย์ ​เป็ น ​รู ป ​ท รง ​ระฆังค​ ว่ำ​​บูรณะ​เป็นส​ ี​ทอง​​พระ​ธาตุจ​ อม​จ้อ​เป็นพ​ ระ​ธาตุศ​ ักดิส์​ ิทธิท์​ ี่​ อยูค​่ บ​ู่ า้ น​คเ​ู่ มือง​เทิงม​ า​ตงั้ แ​ ต่ส​ มัยโ​บราณ​โ​ดย​จะ​มง​ี าน​ประจำ​ปส​ี รง​นำ้ ​ พระ​ธาตุใ​น​วัน​ขึ้น​​๑๕​​ค่ำ​​เดือน​​๘​​เหนือ หรือเดือน ๖ (พฤษภาคม)​​ ด้วย​เชื่อ​ว่า​​การ​สัก​การ​ะ​องค์​พระ​ธาตุ​จะ​นำ​มา​ซึ่ง​ความ​สำเร็จ​ใน ​การ​เจรจา​ใน​เรื่อง​ต่าง​ๆ​ ​เนื่องจาก​คำ​ว่า​ ​“​จ้อ​”​ ​นั้น​ ​หมาย​ถึง​ พูด​ดี​พ​ ูด​เก่ง​

ไป อ. เมืองเชียงราย 1020

สนง. เขตพื้นที่การศึกษา เชียงรายเขต 4 ไป อ. เทิง แมน้ำแมอิง วัดพระธาตุจอมจอ


เชียงราย

วัดพระธาตุจอมสัก

​พระ​ธ าตุ ​จ อม​สั ก ​ ​จุ ด หมายหนึ่ ง ​ข อง​เส้ นทางอิ่ ม บุ ญ สักการะพระธาตุเก้าจอม​ต​ งั้ อ​ ยูท​่ ว​ี่ ดั พ​ ระ​ธาตุจ​ อม​สกั ​เ​ดิมว​ ดั น​ ม​ี้ ชี อื่ ว​ า่ ​ ​“​พระ​ธาตุ​ดอย​บ้าน​ยาง​”​ ​จาก​หลัก​ฐาน​จารึก​บน​ใบ​ลาน​ที่​ถูก​ค้น​พบ ​กล่าว​ว่า​ ​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​โยนก​ไชย​บุรี​ศรี​ช้างแสน​ ​จนถึง​สมัย​ พญา​พัง​ครา​ช​ ​กษัตริย์​องค์​ที่​ ​๒๔ แห่งร​ าชวงศ์​โยนก​​ ได้ม​ ี​พระ​เถระ ​ชาว​โกศล​ ​เมือง​สุ​ธรรม​ว​ดี​องค์​หนึ่ง​นาม​ว่า​ ​“​พระ​พุทธ​โฆษา​จาร​ย์​”​ ได้​นำ​พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​มา​ถวาย​ ​พญา​พัง​ครา​ช​จึง​โปรด​เกล้าฯ​​ ให้แบ่ง​พระ​ธาตุ​ประดิษฐาน​เป็น​ ​๓​ ​ส่วน​ ​ส่วน​ที่​หนึ่ง​ ​ณ​ ​พระ​ธาตุ​ ดอย​จอมทอง​ ​ส่วน​ที่​สอง​ ​ณ​ ​พระ​ธาตุ​จอม​กิตติ​ ​และ​ส่วน​สุดท้าย​​ ณ​พ​ ระ​ธาตุด​ อย​บ้าน​ยาง​​หรือ​พระ​ธาตุจ​ อม​สัก​ใน​ปัจจุบัน​

​จาก​การ​ลม่ ส​ ลาย​ของ​อาณาจักรโยนก​ทำให้ว​ ดั แ​ ห่งน​ ก​ี้ ลาย​ เป็นว​ ัด​ร้าง​มา​เนิ่น​นาน​หลังส​ งครามโลก​ครั้ง​ที่​​๒​​เมื่อป​ ี ​พ​.​ศ​.​๒๔๙๐​ พระครู​บา​คำ​หล้า​ ​สังวโร​ ​เป็น​ผู้​ริเริ่ม​ใน​การ​บูรณะ​องค์​พระ​ธาตุ​ โดย​สร้าง​ครอบ​พระ​ธาตุ​องค์​เดิม​ไว้​ ​พร้อม​กับ​สร้าง​วิหาร​เรือน​ไม้​สัก​ ยก​ใต้ถุน​ตั้ง​อยู่​ทาง​เหนือ​ของ​องค์​เจดีย์​ ​รอบ​​ๆ​ ​องค์​เจดีย์​มี​การ​สร้าง​ พระพุทธ​รูปป​ าง​ต่าง​ๆ​ เช่น​ ​พระพุทธ​รูป​ปาง​สมาธิแ​ ละ​ปาง​มาร​วิชัย​ ประดิษฐาน​อยูด​่ า้ น​ขา้ ง​เจดีย​์ เ​มือ่ ส​ ร้าง​เสร็จม​ พ​ี ธิ ว​ี าง​ศลิ า​ฤกษ์ใ​น​วนั พ​ ธุ ​ ​ขึ้น​​๑๕​​ค่ำ​​เดือน​​๕​​เพื่อเ​ป็น​ศาสน​สถาน​ที่​สำคัญข​ อง​ชาว​เชียงราย​ ด้วย​วัดแห่งนี้​ตั้ง​อยู่​ท่ามกลาง​สวน​ป่า​สัก​ ​จึง​มี​การ​ตั้ง​ชื่อ​วัด​ว่า​ “วัด​พระ​ธาตุ​จอม​สัก”​​เชื่อ​กัน​ว่าก​ าร​ไหว้​พระ​ธาตุ​จอม​สัก​นั้น​​จะ​ได้​รับ​ พร​อัน​เป็นสิรมิ​ งคล​สูงสุดแ​ ละ​พบ​สิ่ง​ดๆี​ ​​เข้าม​ า​ใน​ชีวิต​

ไป อ. แมจัน

ถ. พห

วัดพระธาตุจอมสัก

ลโยธิน

1

ร.ร. บานขัวแคร ไป อ. แมลาว

ที่ตั้งและการเดินทาง วัดพระ​ธาตุ​จอม​สัก​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​บ้าน​ดู่​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​​ จั ง หวั ด ​เชี ย งราย​ ​จ ากเชี ย งราย​ใช้ ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑​ ​(​เชียงราย​-​แม่สาย​)​​ประมาณ​​๕​​กิโลเมตร​​เลี้ยว​ขวา​เข้าไป​อีก​ ประมาณ​​๒​​กิโลเมตร​​ ๔๕


วัดพระเจ้าทองทิพย์ เชียงราย ​วัด​พระเจ้า​ทอง​ทิพย์​เดิม​เป็น​วัด​ร้าง​ที่​ตั้ง​อยู่​ใน​เขต​บ้าน ​ป่า​หวาย​​ตาม​ประวัตกิ​ ล่าว​ว่า​​เมื่อ​ปี​​พ​.​ศ.​​​๒๐๘๙​​พระเจ้า​ไชย​เชษฐา ​ของ​กรุง​ศรี​สัต​นาค​นหุต​ ​เมือง​หลวง​พระ​บาง​ ​(​นคร​เชียง​ทอง​)​ ​เสด็จ​มา​เพื่อ​จะ​ปกครอง​นคร​เชียงใหม่​ ​พระองค์​ได้​อัญ​เชิญ​พระเจ้า​ ทอง​ทิพย์​ ​พระพุทธ​รูป​เก่าแ​ ก่​ลง​เรือ​มา​ด้วย​ ​เพื่อ​นำ​ไป​สักการ​บูชา​ที่​ นคร​เชียงใหม่​ ​สุดท้าย​เรือ​พระที่นั่งก​ ็​มา​ติด​ทั้ง​ๆ​ ​ที่​ไม่มี​สิ่ง​ใด​กีดขวาง​​ พระเจ้าไ​ชย​เชษฐา​จงึ โ​ปรด​เกล้าฯ​ใ​ห้ส​ ร้าง​มณฑป​ไว้เ​ป็นท​ ป​ี่ ระดิษฐาน​​ ชาว​บ้าน​จึง​เรียก​ชื่อ​วัด​ตาม​พระพุทธ​รูป​ว่า​ ​“​วัด​พระเจ้า​ทอง​ทิพย์​”​ ​ต่อ​กัน​มา​จนถึงป​ ัจจุบัน​ ​ ​วัดพ​ ระเจ้าท​ อง​ทพิ ย์เ​ริม่ ส​ ร้าง​เมือ่ ป​ ​ี พ​ .​ศ​ .​​๒​ ๓๖๘​โ​ดย​ทา่ น​ ครูบ​ าญาโณ​พ​ ร้อม​ดว้ ย​อบุ าสก​อกี ​๓​ ​ค​ น​ค​ อื ​ท​ า้ ว​สงคราม​แ​ สน​ขวาง​ ​และ​หมื่น​ขันธ์​ ​ต่อ​มา​มี​การ​สร้าง​วิหาร​และ​บูรณะ​อีก​หลาย​ครั้ง​จน​ แล้ว​เสร็จ​ใน​ปี​พ​ ​.​ศ​.​​๒๕๔๑​​ ​ ที่​ตั้ง​และ​การ​เดิน​ทาง​ วัด​พระเจ้า​ทอง​ทิพย์​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​ศรี​ถ้อย​ ​อำเภอ​แม่สรวย​​ จังหวัด​เชียงราย​ ​จากเชียงราย​มุ่งไป​ตาม​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑​ ​ถึง​อำเภอ​แม่​ลาว​ ​เลี้ยว​ขวา​ไป​ตาม​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๑๘​​ ประมาณ​ ​๓๓​ ​กิโลเมตร​ ​(​ผ่าน​วัด​พระ​ธาตุ​จอม​แจ้งป​ ระมาณ ๕ กิโลเมตร)​ถ​ งึ บ​ า้ น​แม่พริก​เ​ลีย้ ว​ขวา​ไป​ตาม​ถนน​อ​ บจ​.​ชน​.​๒​ ๐๓๗​ ​ประมาณ​ ​๔​ ​กิโลเมตร​ ​เลี้ยว​ขวา​ ​แล้ว​เลี้ยว​ซ้าย​ข้าม​สะพาน​วัด​ จะ​อยู่​ทาง​ซ้าย​มือ​ ๔๖

​พระเจ้า​ทอง​ทิพย์​ ​พระพุทธ​รูป​สำคัญ​ของวัด​นั้น​ ​เป็น​ พระพุทธ​รูป​ปาง​มาร​วิชัย​ ​หน้า​ตัก​กว้าง​ ​๘๐ เซนติเมตร​ ​สูง​ ​๑๒๐​​ เซนติเมตร​​เป็น​พระพุทธ​รูป​ศักดิส์​ ิทธิ์คู่​บ้าน​คู่​เมือง​มากว่า​๑,๐๐๐ ปี​ ​ประชาชน​ทั้ง​สอง​ฟาก​ฝั่ง​โขง​ต่าง​ศรัทธา​ใน​องค์​พระเจ้า​ทอง​ทิพย์​กัน​ อย่าง​แพร่​หลาย​ ​และ​ถือ​เป็น​ที่​ยึด​เหนี่ยว​จิตใจ​ของ​ประชาราษฎร์​ ไป​ทั่ว​หล้า​ ​ ​สำหรับ​ผู้​ที่​สนใจ​ต้องการ​มา​นมัสการ​ชื่นชม​พระพุทธ​รูป​ เก่า​แก่​อัน​ล้ำค่า​แห่ง​กรุง​ศรี​สัต​นาค​นหุต​ ​(​หลวง​พระ​บาง​)​ ​สามารถ​ มาก​ราบ​ไหว้​เพื่อ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​แก่​ตนเอง​และ​ครอบครัว​ได้​ กล่าว​กัน​ว่า​ ​หาก​ใคร​ที่​ต้องการ​บุตร​ธิดา​ด้วย​แล้ว​ ​ให้​มา​ขอ​พร​จะ​ไม่​ ผิด​หวัง​ ​ ไป อ. แมลาว

แมน้ำแมลาว บานแมพริก

ถ. อบจ. ชน. 2037 วัดพระเจา ทองทิพย

118

ไป อ. เวียงปาเปา


เชียงราย

วัดพระเจ้าล้านทอง

​วัดพ​ ระเจ้าล​ า้ น​ทอง​เป็นพ​ ระ​อาราม​หลวง​ทม​ี่ ป​ี ระวัตค​ิ วาม​ เป็นม​ า​อนั ย​ าวนาน​ต​ าม​ตำนาน​กล่าว​ไว้ว​ า่ ส​ ร้าง​ขนึ้ ใ​น​ราว​ป​ี พ​ .​ศ​ .​​๒​ ๐๓๒​ ส​ มัยพ​ ระยา​ศรีร​ชั ฎ​ า​เงินก​ อง​ห​ รือเ​จ้าท​ อง​งวั่ ​พ​ ระ​ราชโอรส​ของ​พระเจ้า​ ติ​โลก​ราช​แห่ง​อาณาจักร​ล้าน​นา​ ​โปรด​เกล้าฯ​ ​ให้​สร้าง​พระพุทธ​รูป​ ประดิษฐาน​ใน​พระ​วิหาร​หลวง​องค์​หนึ่ง​​โดย​ทรง​หล่อ​พระพุทธ​รูป​ที่​มี​ น้ำห​ นัก​​๑​​ล้าน​ทอง​​หรือ​ประมาณ​​๑,๒๐๐​​กิโลกรัม​​ทรง​ขนาน​นาม​ ว่า​​“​พระเจ้า​ล้าน​ทอง​”​​เป็นพ​ ระ​ประธาน​ใน​พระ​วิหาร​หลวง​​และ​เป็น​ ที่มา​ของ​การ​ตั้งช​ ื่อ​วัด​ว่า​​“ว​ ัด​พระเจ้า​ล้าน​ทอง​”​ ​ พระเจ้า​ล้าน​ทอง​ ​เป็น​พระพุทธ​รูป​ปาง​มารวิชัย​ศิลปะ​ แบบ​เชี ย งแสน​สิ ง ห์ ​ห นึ่ ง ​ ​ห รื อ ​พ ระพุ ท ธ​รู ป ​เชี ย งแสน​ยุ ค ​แ รก​​ หน้าต​ กั ก​ ว้าง​๔​ ​ศ​ อก​๒​ ​ก​ ำ​มอื ​ห​ รือป​ ระมาณ​๒​ ​เ​มตร​๒​ ๕​เซนติเมตร​ ​ วัดพระเจาลานทอง วัดมุงเมือง 1016

ถ. สาย 1

ถ. สาย 2

ไป อ. แมจัน

มีค​ วาม​สูง​ประมาณ​​๓​​เมตร​​จัดเ​ป็น​พระพุทธ​รูป​หล่อ​ขนาด​ใหญ่​และ​ สวยงาม​ที่สุด​ใน​เมือง​เชียงแสน​​ ​ภายใน​วัด​ยัง​มี​พระ​พุทธ​รูป​สำริด​อีก​องค์​หนึ่ง​ที่​ได้จำลอง​ มา​จ าก​วั ด​พ ระเจ้ า​ท อง​ทิ พ ย์​ ​เรี ย ก​กั น​ว่ า​ ​“​พ ระเจ้ า​ท อง​ทิ พ ย์​”​ ​เป็ น ​พ ระพุ ท ธ​รู ป ​ที่ ​มี ​พุ ท ธ​ลั ก ษณะ​ข อง​ศิ ล ปะ​​สุ โขทั ย​แ ละอยุ ธ ยา​​ นอกจาก​น​ี้ ย​ งั ม​ ศ​ี าล​สะดือเ​มือง​เชียงแสน​ตงั้ อ​ ยูด​่ า้ น​หน้าพ​ ระ​วหิ าร​และ​ พระ​เจดีย์​เก่าแ​ กที่​สร้าง​มา​ไม่​ต่ำก​ ว่า​​๕๐๐​​ปี​อยู ​​ ่​ด้าน​หลัง​พระ​วิหาร​​ ​ ​การ​เดินท​ าง​มา​วดั พ​ ระเจ้าล​ า้ น​ทอง​นนั้ ​น​ อกจาก​จะ​ได้ม​ าก​ ราบ​นมัสการ​พระพุทธ​รูป​ศักดิ์​สิทธิ์​อัน​เป็น​ที่​เคารพ​ของ​ชาว​เชียงราย​ แล้ว​ ​ยัง​ทำให้​มี​โอกาส​เรียน​รู้​ถึง​วัฒนธรรม​ประเพณี​ของ​คน​ไทย​ที่​ สืบทอด​ปฏิบัติ​กัน​มา​ยาวนาน​ ​จน​กลาย​เป็น​เอกลักษณ์​ของ​ชนชาติ​ ไทย​อ​ กี ท​ งั้ ค​ วาม​งดงาม​ของ​องค์พ​ ระพุทธ​รปู ก​ เ​็ ป็นเ​ครือ่ ง​แสดง​ให้เ​ห็น​ ถึงค​ วาม​เจริญร​ ุ่งเรือง​ของ​บ้าน​เมือง​ใน​ยุคน​ ั้น​

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระเจ้า​ลา้ น​ทอง​ตง้ั ​อยู​่ท​่ตี ำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เชียงแสน​ ​จงั หวัด​ เชียงราย​ ​จาก​เชียงราย​ม่งุ ​ไป​อำเภอ​เชียงแสน​บน​​ถนน​พหลโยธิน​ หรือทางหลวง​หมายเลข​​๑​​ประมาณ​​๓๐​​กโิ ลเมตร​​แล้วเลีย้ ว​ขวา​ ไป​ตาม​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๐๑๖​ ​ตรง​ไป​ประมาณ​ ​๓๐​ ​กโิ ลเมตร​​ (​ผา่ น​วดั ​ปา่ ​สกั ​และ​วดั ม​ งุ ​เมือง​)​วัดจะอยูซ่ า้ ยมือ ๔๗


วัดพระธาตุผาเงา เชียงราย

​ตามประวัติ​จาก​พงศาวดาร​โยนก​ ​ขุน​ผา​พิง​ ​เจ้า​ผู้​ครอง​ นคร​โยนก​องค์​ที่​​๒๓​​เป็น​ผู้​สร้าง​เจดีย์​ไว้​บน​ก้อน​หิน​ที่​ดอย​จันทร์​​ซึ่ง​ เข้าใจ​ว่า​​น่า​จะ​หมาย​ถึง​พระ​ธาตุ​ผา​เงา​ของวัด​พระ​ธาตุ​ผา​เงา​แห่ง​นี้​ ​เดิ ม ​มี ชื่ อ ​ว่ า ​ ​“​วั ด ​ส บ​ค ำ​”​ ​ภ าย​ห ลั ง ​ฝั่ ง ​แม่ น้ ำ ​โขง​ที่ ​วั ด ​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ได้ ​ พัง​ทลาย​ลง​ ​จึง​ได้​ย้าย​ไป​อยู่​บน​เนิน​เขา​ลูก​หนึ่ง​ใกล้​ๆ กัน​ ​ซึ่ง​มี ​ก้อน​หิน​ใหญ่​รูป​ทรง​คล้าย​เจดีย์​ ​ส่วน​ชื่อ​ ​“​ผา​เงา​”​ ​ได้​มา​จาก​การ​ที่​ ก้อน​หิน​ลูก​นี้​ที่คอย​ให้ร​ ่มเ​งา​ ​ทำให้​ชาว​บ้าน​เรียก​ชื่อ​ว่า​ ​“​วัด​พระ​ธาตุ​ ผา​เงา​” นับ​ตั้งแ​ ต่​นั้น​มา​​ ​ ​วัด​พระ​ธาตุ​ผา​เงา​มี​พระ​ธาตุ​โบราณ​อีก​ ​๒​ ​องค์​ ​​ตั้ง​อยู่​ เหนือข​ ึ้นไ​ป​จาก​พระ​ธาตุ​ผา​เงา​ประมาณ​​๓๐๐​​เมตร​​เป็น​ซาก​เจดียส์​ ูง​ ประมาณ​ ​๕​ ​เมตร​ ​ชาว​บ้าน​เรียก​ว่า​ ​“​พระ​ธาตุ​จอม​จันทร์​”​ ​และ​ ถัด​ขึ้น​ไป​ด้าน​บน​สุด​เป็น​ที่​ตั้ง​ของ​ซาก​เจดีย์​อีก​องค์​หนึ่ง​ ​เรียก​ว่า​

ที่ตั้งและการเดินทาง วั ด ​พ ระ​ธ าตุ ​ผ า​เงา​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ที่ ​ต ำบล​เวี ย ง​ ​อ ำเภอ​เชี ย งแสน​​ จั ง หวั ด ​เชี ย งราย​ ​จ าก​เชี ย งราย​ใช้ ​ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑​ (เชียงราย-เชียงแสน) ​ประมาณ​​๒๙​​กิโลเมตร​​จาก​นั้นเ​ลี้ยวขวา​ เข้ า ​ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑ ๐๑๖​ ​ป ระมาณ​ ​๓ ๑​ ​กิ โลเมตร ถึงอำเภอเชียงแสน​แล้ว​เลี้ยว​ไป​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๑๒๙ ประมาณ​​๔​​กิโลเมตร​​ก่อน​เลี้ยว​ขวา​ไป​อีก​ประมาณ​​๒๐๐​เมตร ​​ ๔๘

“​พระ​ธาตุเ​จ็ดย​ อด​”​ภ​ าย​หลังท​ าง​วดั ม​ ก​ี าร​สร้าง​พระบรม​ธาตุพ​ ทุ ธ​นมิ ติ ​เจดีย์​ครอบ​องค์​เดิม​ไว้​ ​แต่​ยัง​สามารถ​มอง​เห็น​ซาก​ของ​เจดีย์​เดิม​อยู่​ ​พ ระ​ธ าตุ ​ส อง​อ งค์ ​นี้ ​ส ร้ า ง​ขึ้ น ​ใน​ส มั ย ​ขุ น ​ลั ง ​ขึ้ น​ค รอง​เมื อ ง​เวี ย ง​ เปิก​สา​ ​(​เมือง​เชียงแสน​ปัจจุบัน​)​ ​ใน​ช่วง​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๙๙๖​-๑๐๐๗​​ หลัง​จาก​นั้น​ก็​ขาด​การ​ดูแล​เหลือ​แต่​เพียง​ซาก​ประมาณ​ ​๕​ ​เมตร​​ จน​มี​การ​บูรณะ​ใหม่​อีก​ ​ภายใน​วัด​พระ​ธาตุ​ผา​เงา​ ​ยัง​มี​พระพุทธ​รูป​เก่า​แก่สำคัญ​ อีก​องค์​หนึ่ง​​เรียก​ขาน​นาม​ว่า​​“​หลวง​พ่อ​ผา​เงา​”​ทีค่​ ้น​พบ​ใน​​ระหว่าง​ การ​สร้าง​วัด​ขึ้น​ใหม่​ใน​ปี​​พ​.​ศ​.​​๒๕๑๙​​​อายุ​ประมาณ​​๗๐๐​-๑,๓๐๐​​ปี​ ​ปัจจุบัน​ประดิษฐาน​อยู่​ใน​วิหาร​ ​นอกจาก​นี้​ ​วัด​พระ​ธาตุ​ผา​เงา​ยัง​ มี​โบสถ์​ที่​งดงาม​ยิ่ง​นัก​สร้าง​ถวาย​เป็น​พระ​ราช​กุศล​แด่​สมเด็จ​พระ​ เทพ​รัตน​ราช​สุ​ดาฯ​ ​สยาม​บรม​ราช​กุมารี​ ​เมื่อ​วัน​ที่​ ​๖​ ​มกราคม​​ พ​.ศ​ ​.​​๒๕๔๗​​ ​

ไปทางหลวงหมายเลข 1016 อ. เชียงแสน ร.ร. บานสบคำ 1129

วัดพระธาตุผาเงา

ถ. อบจ. ชร. 2016

ไป อ. เชียงของ


วัดพระสิงห์ เชียงราย

​วัด​พระ​สิงห์​ ​พระ​อาราม​หลวง​ชั้น​ตรี​ ​ศาสน​สถาน​ที่​ เป็น​ศูนย์​รวม​จิตใจ​ของ​ชาว​เชียงราย​มา​ตั้ง​แต่​โบราณ​ ​สันนิษฐาน​​ ว่า​ ​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​พญา​มหา​พรหม​ ​พระ​อนุชา​ของ​พญา​กือ​นา​ ​ผู้​ครอง​เมือง​เชียงใหม่​ ​ราว​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๑๙๒๘​ ​เคย​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​​​ “​พระ​พุทธ​สิหิงค์​”​ ​หรือ​ที่​ชาว​เชียงราย​เรียก​กัน​ว่า​ ​“​พระ​สิงห์​”​ ​​พระพุทธ​รูป​ปาง​มาร​วิชัย​ศิลปะ​ล้าน​นา​ มี​พุทธ​ลักษณะสง่า​งาม​ ขนาด​หน้า​ตัก​กว้าง​ ​๓๗​ ​เซนติเมตร​ ​สูง​ทั้ง​ฐาน​ ​๖๖ เซนติเมตร ตาม​ประวัติ​สร้าง​ขึ้น​ราว​ปี​ ​พ​.ศ​ ​.​ ​๗๐๐​ ​ใน​ประเทศ​ศรี​ลังกา และ​ถูก​ อั ญ ​เชิ ญ ​ม า​ป ระดิ ษ ฐาน​ใ น​ป ระเทศ​ไ ทย​ห ลาย​เมื อ ง​ด้ ว ย​กั น​ ​และ เชียงราย​ก็​เป็น​อีก​เมือง​หนึ่ง​ ​ปัจจุบัน​ประดิษฐาน​ ​ณ​ ​พระ​ที่​นั่ง​ พุทไธ​สวร​รย์​​พิพิธภัณฑสถาน​แห่งช​ าติ​​พระนคร​​ ​พระ​ประธาน​ในพระ​อุโบสถ​​เป็น​พระพุทธ​รูป​ปาง​มาร​วิชัย​ ศิลปะ​ล้าน​นา​ ​ขนาดหน้า​ตักก​ ว้าง​ ​๒.๐๔​ ​เมตร​ ​สูง​จาก​ฐาน​ ​๒.๘๔​​ เมตร​​มี​พุทธ​ลักษณะ​งดงาม ส่วน​พระ​อุโบสถ​เป็นสถาปัตยกรรม​แบบ​

​ล้าน​นา​สมัย​เชียงแสน​ที่​มี​ความ​งดงาม​ไม่​แพ้​กัน​ ​โครงสร้าง​เดิม​ทำ​ จาก​ไม้​เนื้อ​แข็ง​​ต่อมาได้​รับ​การ​บูรณะ​ให้มี​ความ​งดงามและคง​สภาพ​ สมบูรณ์​​ยิ่ง​ขึ้น​ ​บาน​ประตู​หลวง​ ​ทำจาก​ไม้​แกะ​สลัก​สร้าง​ขึ้น​เมื่อ​ปี​ พ​.​ศ​.​ ​๒๕๓๐​ ​ออกแบบ​โดย​ศิลปิน​ชื่อด​ ัง​ ​อาจารย์ถ​ วัลย์​ ​ดัชนี​ ​เป็น​ ปริศนา​ธรรม​ระดับ​ปรมัตถ์​ ​​เรื่อง​ราว​ของ​ธาตุ​ทั้ง​สี่​ ​ที่​ออกแบบ​เป็น​ รูป​สัตว์​​๔​​ชนิด​ ​ ยังม​ พ​ี ระพุทธบาท​จำลอง​ทส​ี่ นั นิษฐาน​วา่ ​น​ า่ จ​ ะ​มม​ี า​ตงั้ แ​ ต่​ สมัย​พญา​มัง​ราย​​ขนาด​กว้าง​​๖๐​​เซนติเมตร​​ยาว​​๑๕๐​​เซนติเมตร​​ จำหลั ก ​บ น​แ ผ่ น ​ศิ ล า​ท ราย​ และมี ​พ ระ​เจดี ย์ ​ศิ ล ปะ​แบบ​ล้ า น​น า​ ​สร้าง​ขึ้น​ส​มัย​เดียว​กับ​พระ​อุโบสถ​ ​และ​​ต้น​ศรีมหาโพธิ์​ที่​นำ​มา​จาก​ พุทธค​ยา​​ประเทศ​อินเดีย​​ ​

ล งิ หไค

ถ. ส

วัดพระสิงห

ถ. ทาหลวง

ร.พ. โอเวอรบรุค

รงค

๕๐

ถ. ภักดีณ

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​สิงห์​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ ​จังหวัด​ เชียงราย​ ​บน​ถนน​สิงห​ไคล​ ​ห่าง​จาก​วัด​พระ​แก้ว​ประมาณ​ ​๔๐๐​​เมตร​

ะสิงห

ถ. พร


วัดพระธาตุเจดีย์หลวง เชียงราย ​วัด​พระ​ธาตุ​เจดีย์​หลวง​เป็น​วัด​ที่​อยู่​ภายใน​กำแพง​เมือง​ เชียงแสน​ ​สร้าง​โดย​พญา​แสน​ภู​ ​พระ​ราช​นัดดา​ของ​พญามัง​ราย​ ​ใน​ ราว​พุทธ​ศตวรรษ​ที่​​๑๙​​พระ​ธาตุ​เจดีย์​หลวง​เป็น​ชื่อ​ที่​ได้ม​ า​จาก​เจดีย์​ องค์​ใหญ่​ที่​ประดิษฐาน​อยู่​ใน​วัด​ ​ลักษณะ​ของ​เจดีย์​เป็น​ทรง​ระฆัง​ แบบ​ล้าน​นา​ ​และ​ถือ​เป็น​เจดีย์​ที่​มี​ขนาด​ใหญ่​ที่สุด​ของ​เมือง​เชียงแสน​ ​มี​ความ​สูง​ถึง​​๘๘​​เมตร​​ฐาน​กว้าง​​๒๔​​เมตร​​​ ​นอกจาก​น​ี้ ยังม​ ส​ี งิ่ ส​ ำคัญภ​ ายใน​วดั ห​ ลาย​อย่าง​เ​ช่น​ว​ หิ าร​​ เจ​ดีย์ธาตุ​แบบ​ต่าง​​ๆ​​อีก​​๔​​องค์​​ซุ้ม​ประตู​โขง​​และ​กำแพง​วัด​​ถึง​แม้​ จะ​พัง​ทลาย​ลง​เกือบ​หมด​แล้ว​ ​แต่​ก็ได้​รับ​การ​บูรณะ​ให้​สม​กับ​เป็น​วัด​ สำคัญ​ของ​เมือง​ประวัติศาสตร์

ไป อ. แมสาย

1016

เวียง

๕๒

ศูนยบริการ การศึกษานอกโรงเรียน

ถ. รอบ

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​เจดีย์​หลวง​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เชียงแสน​​ จั ง หวั ด ​เชี ย งราย​ ​จ ากเชี ย งรายใช้ ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑​​ ประมาณ​ ​๓ ๐​ ​กิ โลเมตร​ ​จ าก​นั้ น ​เลี้ ย ว​ข วา​เข้ า ​ท างหลวง​ หมายเลข​ ​๑๐๑๖​ ​ประมาณ​ ​๓๐.๕​ ​กิโลเมตร​ ​(​ผ่าน​วัด​ป่า​สัก​​)​​ วัด​จะ​อยู่​ทาง​ด้าน​ขวา​

​ ​​ภายใน​วหิ าร​ประดิษฐาน​พระพุทธ​รปู ป​ นู ป​ นั้ ​ป​ าง​มาร​วชิ ยั ​ วั ด ​พ ระ​ธ าตุ ​เจ​ดี ย์ ห ลวง​มี ​สิ่ ง ​ส ำคั ญ ​ที่ ​ได้ ​รั บ ​ก าร​ขึ้ น​ท ะเบี ย น​เป็ น​ โบราณ​สถาน​ ​ได้แก่​ ​เจดีย์​ทรง​กลม​แบบ​พื้น​เมือง​ ​และ​โบราณ​วตั ถุ​ จำนวน​หนึง่ ​​ซง่ึ ​ถกู ​เก็บ​รกั ษา​ไว้​ท​พ่ี พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ​เชียงแสน​​ ​ ​โบราณ​สถาน​แห่ง​นี้​เป็น​สถาน​ที่​เก่า​แก่​ใน​สมัย​อาณาจักร​ ล้าน​นา​ต​ อ่ ม​ า​มก​ี าร​บรู ณะ​วดั น​ ใ​ี้ หม่​ซ​ งึ่ น​ นั่ ย​ อ่ ม​เป็นการ​แสดง​ให้เห็นถ​ งึ ​ ความ​สำคัญ​ของวัด​แห่ง​นี้​ที่​มี​ต่อ​ผู้คน​ใน​พื้นที่​ ​และ​มี​ส่วน​ช่วย​อนุรักษ์​ ความ​งดงาม​ของ​ศิลปะ​ให้​คง​อยู่​สืบไป​ ​

ไป อ. แมจัน

วัดพระธาตุเจดียหลวง


เชียงราย

วัดป่าดอยพระบาท

​วั ด ​ป่ า ​ด อย​พ ระบาท​ถื อ ​เป็ น ​ศ าสน​ส ถาน​อี ก ​แ ห่ ง ​ที่ ​ ชาว​เชียงราย​ให้​ความ​สำคัญ​อย่าง​มาก​ ​ด้วย​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​ รอย​พระพุทธบาท​บน​ก้อน​หิน​ขนาด​ใหญ่​ ​วัด​แห่ง​นี้​ตั้ง​อยู่​บน​ภูเขา​ ​ชาว​บ้าน​จึงเ​รียก​ว่า​​“​ดอย​พระบาท​”​ ​ ​รอย​พ ระพุ ท ธบาท​แ ห่ ง ​นี้ ​ ​ค้ น ​พ บ​ค รั้ ง ​แ รก​ใน​ส มั ย​ สงครามโลก​ครั้ง​ที่​ ​๒​ ​สันนิษฐาน​ว่า​สร้าง​ใน​สมัย​พญา​มัง​ราย​​ และจากการ​บูรณ​ปฏิสังขรณ์​​ทำให้​พบ​ศิลา​แลง​และ​อิฐ​เป็น​จำนวน​ มาก​ ​ต่อ​มามีการนำ​ศิลา​แลง​ไป​พิสูจน์​หลัก​ฐาน​ทาง​โบราณคดี​พบ​ว่า​​ เป็น​หิน​สี​เขียว​โบราณ​ที่​มีอายุ​ในช่วง​พุทธ​ศตวรรษ​ที่​ ​๑๘​-​๒๓​ ​โดย​ ฐาน​รอย​พระพุทธบาท​เป็น​รูป​สี่เหลี่ยม​กว้าง​ ​๑๐​ ​เซนติเมตร​ ​ยาว​​ ๑๒​ ​เซนติเมตร​ ​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๕๓๙​ ​มี​การ​สร้าง​มณฑป​ครอบ​รอย​

1

ไป จ. พะเยา

ถ. พหล

พระบา

ถ. ดอย

โยธิน

ไป อ. แมสาย ร.ร. เทศบาล 4 วัดปาดอยพระบาท สันปากอ

พระพุทธบาท​ถวาย​เป็นพ​ ระ​ราช​กศุ ล​แด่พ​ ระบาท​สมเด็จพ​ ระเจ้าอ​ ยูห​่ วั ​ ​และ​ใกล้​ๆ​ ​มณฑป​รอย​พระพุทธบาท​ยัง​มี​สถาน​ที่​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ที่​ ชาว​บ้าน​เชื่อว​ ่า​เป็นบ​ ่อน้ำ​ทิพย์​ ​ต่อ​มา​ใน​ปี​ ​พ​.ศ​ ​.​ ​๒๕๔๖​ ​มี​การ​พบ​ เครื่อง​ทรง​ประเภท​เครื่อง​ประดับ​ ​เช่น​ ​มงกุฎ​ ​ปิ่น​ปัก​ผม​ที่​ทำ​จาก​ ทอง​และ​เงิน​เป็น​จำนวน​มาก​ ​ซึ่ง​เชื่อ​กัน​ว่า​เป็น​โบราณ​วัตถุ​สมัย​ พญา​มัง​ราย​ ​ภายใน​วดั ​ยงั ​รม่ รืน่ ​​ด้วย​ตน้ ไม้​นอ้ ย​ใหญ่​ ​และ​ยงั ​เป็น​สถาน​ท่​ี วิปัสสนา​กรรม​ฐาน​สำหรับ​ผู้​ต้องการ​ทำ​จิตใจ​ให้​สงบ​ ​ด้วย​ความ​ เคร่งครัด​ใน​การ​ปฏิบัติ​ ​วัด​แห่ง​นี้​จึง​ไม่มี​ไฟฟ้า​ ​เพื่อ​เป็นการ​ดำเนิน​ ชีวิตต​ าม​ธรรมชาติบน​ ​​ เส้น​ทาง​สาย​ธรรมะ​ ​ ​​ผู้ ​ที่ ​ต้ อ งการ​ไป​สั ก การะ​ร อย​พ ระพุ ท ธบาท​ต้ อ ง​เดิ น​ ขึ้น​บันได​ที่​ทอด​ยาว​ขึ้น​ไป​บน​เนิน​เขา​กว่า​ ​๙๐๐​ ​ขั้น​ ​ช่วง​เวลา​ที่ ​เหมาะ​สม​ขอ​แนะนำ​ให้​ไป​ใน​เดือน​พฤษภาคม​ เนื่องจากจะ​มี​งาน​ ประเพณี​สรง​น้ำ​รอย​พระพุทธบาท​เป็น​ประจำ​ทุก​ปี​ ​พร้อม​ทั้งการ​ ประกวด​จุด​บั้งไฟ​ขอ​ฝน​ ​ ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​ป่า​ดอย​พระบาท​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​บ้าน​ดู่​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​​ จังหวัด​เชียงราย​ ​จากเชียงราย​ไป​ตาม​ถนนพหลโยธิน (เก่า) ประมาณ​๒​ .๔​ก​ โิ ลเมตร​จ​ าก​นนั้ เ​ลีย้ ว​ซา้ ย​ไป​ตาม​ถนนดอยพระบาท​​​ วัดต​ ั้ง​อยู่บริเวณเชิงด​ อย​พระบาท​ ๕๓


พระธาตุสามดวง เชียงราย ​พระ​ธ าตุ ​ส าม​ด วง​เป็ น ​วั ด ​เก่ า ​แ ก่ ​ ​เดิ ม ​มี ชื่ อ ​เรี ย ก​ว่ า​ “​พ​ ระ​เจดียส​์ าม​องค์”​​ห​ รือเ​รียก​ตาม​ภาษา​ทอ้ ง​ถนิ่ ว​ า่ ​“​พ​ ระ​ธาตุส​ าม​ดวง​”​ ​ตาม​ตำนาน​เล่าว​ ่า​​องค์​พระ​ธาตุ​สร้าง​ขึ้น​เมื่อ​ประมาณ​ปี​​พ​.​ศ.​​​๑๘๓๙​​ ต่อ​มา​มี​การ​บูรณะ​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๔๗๖​ ​โดย​คณะ​ศิษยานุศิษย์​ของ ​ครูบา​ศรีวิชัย​กับ​ครูบา​ไชยา​​เพื่อ​ใช้เ​ป็น​ที่​ปฏิบัติ​ธรรม​ของ​พระ​สงฆ์​​​ ​ ​ภายใน​บริเวณ​วัด​มี​พระ​ธาตุอ​ ยู่​​๓​​องค์​​แต่ละ​องค์​ตั้ง​ห่าง​ กัน​ประมาณ​​๑๐๐​-๒​ ๐๐​​เมตร​​ตาม​ทาง​ขึ้น​เขา​​ซึ่ง​บรรจุ​อัฐิ​ธาตุ​ของ​ พระ​อร​หัน​ต์​​ตาม​คำ​บอก​เล่าก​ ล่าว​ไว้ว​ ่า​​อัฐใิ​น​พระ​ธาตุ​ทั้ง​​๓​​องค์​เป็น​ พี่​น้อง​กัน​ ​ด้าน​บน​สุด​เป็น​เจดีย์​ของ​น้อง​คน​เล็ก​ ​ถัด​ลง​มา​เป็น​เจดีย์​ สี​ขาว​ ​ส่วน​ด้าน​ล่าง​สุด​เป็น​สี​ทอง​ ​ทำให้แต่ละองค์มี​ความ​งาม​ แตก​ต่าง​กัน ​​พระ​ธาตุ​ทั้ง​ ๓ ​องค์​ยัง​คงสถาปัตยกรรม​แบบ​เดิม​ไว้ ความ​เก่า​แก่​ทำให้​เสื่อมโทรม​ลง​ไป​บ้าง​​ทว่าไม่ได้ทำให้ความศรัทธา ของชาวบ้านลดลงแต่อย่างใด ​

​​บริเวณ​องค์​พระ​ธาตุ​ยัง​สามารถ​มอง​เห็น​ทัศนียภาพที่​ สวยงาม​ของ​ตัว​อำเภอ​พาน​ได้​ ​​ทุกๆ​​ ​ปจี​ ะ​มี​ประ​เพณีเ​ก้าเป็ง​ (​คำ​ว่า​ ​“​เดือน​เก้า​”​ ​เป็น​เดือน​ทาง​จันทร​คติ​ ​ซึ่ง​ทาง​ภาค​เหนือ​จะ​นับเร็วกว่า​ ภาค​กลาง​อยู่​ ​๒​ ​เดือน​ จึง​ตรง​กับเดื ​​​ อน​ ​๗​ ​ของ​ภาค​กลาง​ ​ส่วนคำ​ ว่า​ ​“​เป็ง”​​ ​​คือ​ ​“​วัน​เพ็ญข​ ึ้น​ ​๑๕​ ​ค่ำ”​​​)​ ​หรือ​ประเพณีส​ รง​น้ำ​พระ​ธาตุ​ สาม​ดวง​ทจ​ี่ ดั ใ​น​เดือน​มถิ นุ ายน​ภ​ ายใน​งาน​จดั ใ​ห้ม​ ม​ี หรสพ​สมโภช​และ​ การ​แสดง​ตา่ ง​ๆ​เ​ช่น​ก​ าร​แสดง​ดนตรีพ​ นื้ เ​มือง​ก​ าร​จดั จ​ ำหน่าย​สนิ ค้า​ ผลิตภัณฑ์ข​ อง​กลุ่มแ​ ม่​บ้าน​​เป็นต้น​ ​ ​การ​มา​นมัสการ​วัด​พระ​ธาตุ​สาม​ดวง​นอกจาก​เพื่อ​เคารพ​ สัก​การ​ะ​แล้ว​ ​ยัง​มี​โอกาส​ได้​ชื่นชม​ความ​งาม​ของวัด​เคียง​คู่​กับ​ บรรยากาศ​โดย​รอบ​อีก​ด้วย​​ ​

ไป อ. แมลาว

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​สาม​ดวง​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​ป่าหุ่ง​ ​อำเภอ​พาน​ ​จังหวัด​ เชี ย งราย​ ​จ าก​เชี ย งราย​มุ่ ง ​ไป​ต าม​ท างหลวง​ห มายเลข​ ​๑​ ​หรือ​ถนน​พหลโยธิน​ประมาณ​​๔๗​​กิโลเมตร​​แล้ว​เลี้ยว​ขวา​ที่​ถนน​​ อบจ​.​​ชร​.​​๒๐๒๙​​ตรง​ไป​อีก​ประ​มาน​​๔​​กิโลเมตร​​วัด​จะ​อยู่​ทาง​ ซ้าย​​เลี้ยว​ขึ้น​ไป​ตาม​ทาง​ ๕๔

พระธาตุสามดวง 1

ถ. อ

บจ.

ชร.

202

9

เมืองพาน 1

ไป อ. แมใจ จ. พะเยา


เชียงราย

วัดป่าสัก

​วั ด ​ป่ า ​สั ก ​เป็ น ​วั ด ​ที่ ​ตั้ ง ​อ ยู่ ​ใน​อุ ท ยาน​ป ระวั ติ ศ าสตร์ ​ เชียงแสน​​จังหวัด​เชียงราย​​สันนิษฐาน​ว่า​สร้าง​ขึ้น​​ใน​สมัย​พญา​แสน​ภู ​เมื่อ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๑๘๗๕​ ​โดย​ใน​ครั้ง​นั้น​มี​พระ​มหา​เถระ​เจ้า​องค์​หนึ่ง​ได้​ นำ​พระบรม​สารีริกธาตุ​จาก​ประเทศ​อินเดีย​มา​ถวาย​ ​พระองค์​จึง​ โปรด​เกล้าฯ​ ให้ส​ ร้าง​เจดีย์​ทรง​ปราสาท​ ​๕​ ​ยอด​ไว้​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​ พระอัฐธิ​ าตุ​​พร้อม​ทั้ง​พระราชทาน​ที่ดินแ​ ละ​แรงงาน​เพื่ออ​ ุทิศก​ ัลปนา​​ หรือผ​ ล​ประโยชน์ใ​ห้แ​ ก่ว​ ดั ​โ​ดย​ให้ส​ ร้าง​วดั ข​ นึ้ แ​ ละ​นำ​ตน้ ส​ กั ม​ า​ปลูกท​ ำ​ กำแพง​จำนวน​ ​๓๐๐​ ​ต้น​ ​อัน​เป็น​ที่มา​ของ​ชื่อ​วัด​ว่า​ ​“​วัด​ป่า​สัก”​​ ​นับ​ แต่​นั้น​เป็นต้น​มา​ ​ ​ภายใน​วัดแห่งนี้​มีเจดีย์​ประธาน​ทรง​มณฑป​ยอด​ระฆัง​​​ บรรจุ​พระบรม​สา​รรี​ ิก​ธาตุพ​ ระโคปผกะธาตุ หรือกระดูก​ตาตุม่ ​ขา้ ง​ขวา​

จาก​เมือง​ปาฏ​ลบ​ี ตุ ร​ตกแต่งล​ วดลาย​ปนู ป​ น้ั ด​ ว้ ย​ฝมี อื ช​ า่ ง​ชน้ั ค​ รู​อ​ งค์เ​จดีย​์ มี​ลักษณะ​เป็น​ทรง​ปราสาท​​๕​​ยอด​ถือ​เป็น​ศิลปะ​ล้าน​นา​เชียงแสน​ใน​ ช่วง​พทุ ธ​ศตวรรษ​ท​ี่ ๑​ ๙​ล​ วดลาย​ตกแต่งย​ งั ค​ ง​สภาพ​​ค่อน​ขา้ ง​สมบูรณ์ นอกจาก​นี้​ ​ยัง​พบ​วิหาร​ที่​เหลือ​เสา​ศิลา​แลง​ตั้ง​อยู่​ด้าน​หน้า​เจดีย์​ ​ส่วน​โบสถ์​ของวัด​ตั้ง​อยู่​ทาง​ทิศ​เหนือ​ของ​วิหาร​ ​ปัจจุบัน​เหลือ​แต่​ ฐาน​ที่​ทิ้งร่อง​รอย​ไว้​ให้​ศึกษา ​ความ​สำคัญข​ องวัดแ​ ห่งน​ ​ี้ น​ อกจากเป็นส​ ถาน​ทป​ี่ ระดิษฐาน​ เจดีย์​อัน​เป็น​ที่​บรรจุ​พระบรม​สา​รี​ริก​ธาตุ​แล้ว​ ​ยัง​มี​โบราณ​สถาน​อัน​ ทรง​คุณค่า​ที่​มี​ความ​สำคัญ​ทาง​ประวัติศาสตร์​ให้​ผู้คน​ที่​สนใจ​ใคร่​เรียน​ รูเ​้ รือ่ ง​ราว​ใน​อดีตไ​ด้เ​ข้าใจ​ถงึ ส​ ภาพ​ของ​บา้ น​เมือง​ต​ ลอด​จน​การ​ตดิ ต่อ​ แลก​เปลี่ยน​วัฒนธรรม​ ​ซึ่ง​สะท้อน​ออก​มา​ทาง​ศิลปะ​ตาม​ที่​ปรากฏ​ อยู่​ตราบ​ถึง​ทุกว​ ัน​นี้​ ​จากความสำคัญของวัดป่าสัก กรมศิลปากรจึง ได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานในปี พ.ศ. ๒๕๓๓

ไป อ. แมสาย วัดมหาธาตุ 1016

ไป อ. แมจัน

เวียง

บ ถ. รอ

วัดปาสัก

วัดพระธาตุ เจดียหลวง

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​ป่า​สัก​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เชียงแสน​ ​จังหวัด​เชียงราย​​ จากเชียงราย​ใช้ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑​ ​ประมาณ​ ​๓๐​ ​กิโลเมตร​​ จาก​นั้น​เลี้ยว​ขวา​เข้า​สู่​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๐๑๖​ ​ตรง​ไป​ตาม​ ทาง​ประมาณ​ ​๓๐​ ​กิโลเมตร​ ​(​ผ่าน​โรง​พยาบาล​เชียงแสน​)​ วัด​จะ​อยู่​ทาง​ด้าน​ซ้าย​ ๕๕


วัดดอยงำเมือง เชียงราย วิหาร​และ​เสนา​สนะ​ใน​วัด​เพิ่ม​เติม​โดย​เจ้า​ฟ้า​ยอด​งำ​เมือง​ ​โอรส เ​จ้าผ​ ค​ู้ รอง​นคร​เชียงแสน​ภ​ าย​หลังว​ ดั ด​ อย​งำ​เมือง​เริม่ ช​ ำรุดท​ รุดโ​ทรม​ ลง​จน​กลาย​เป็นว​ ดั ร​า้ ง​จ​ วบ​จน​ป​ี พ​ .​ศ​ .​​๒​ ๔๙๕​พ​ ระ​วรี ญ​ าณ​มณุ ​ี เ​จ้าค​ ณะ​ จังหวัด​เชียงราย​ ​ได้​มอบ​หมาย​ให้​พระ​พุทธิ​วงศ์​วิ​วัฒน​์​ฟื้นฟู​บูรณะ ​วัด​ดอย​งำ​เมือง​ขึ้น​มา​ใหม่​​และ​ดำรง​อยู่​มา​จวบ​จนถึง​ทุกว​ ัน​นี้​ ​นอกจาก​สถูป​​หรือ​กู่​พญา​มัง​ราย​อัน​เป็น​ที่​เคารพ​สักก​ าร​ะ​ ของ​ประชาชน​แล้ว​ด​ า้ น​หน้าว​ หิ าร​ยงั ม​ ท​ี อ่ น​ไม้ส​ กั ข​ นาด​ใหญ่อ​ ายุก​ ว่า​ ๑๐๐ ป​ ป​ี กั เ​รียง​ราย​อยู​่ แ​ ต่ละ​ตน้ ม​ ก​ี าร​แกะ​สลักล​ วดลาย​ประวัตศิ าสตร์​ ใน​ยุค​สมัย​นั้น​ไว้​ให้​ผู้​มา​เยือน​ได้​เรียน​รู้​และ​ชื่นชม​กับ​ฝีมือ​อัน​ประณีต​ ของ​ช่าง​แกะ​สลัก​ ​หรือ​ส​ล่า​แห่ง​เมือง​เชียงราย​ ​วัด​ดอย​งำ​เมือง​จึง​ ถือ​ได้​ว่า​เป็นป​ ูชนีย​สถาน​คู่​บ้าน​คู่​เมือง​ของ​จังหวัด​เชียงราย​ ถ. ไก

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​ดอย​งำ​เมือง​ตั้งอ​ ยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ ​จังหวัด​ เชียงราย​​บนถนนอาจอำนวยใกล้วัดพระธาตุจอมทอง​ ๕๖

สิทธ ิ์

ถ. ดอย ท

อง

รสร

ถ. วินิจฉัยกุล

​วัด​ดอย​งำ​เมือง​เป็น​ศาสน​สถาน​สำคัญ​อีก​แห่ง​หนึ่ง​ของ​ เมือง​เชียงราย​ส​ นั นิษฐาน​กนั ว​ า่ ใ​น​อดีตน​ า่ จ​ ะ​เคย​เป็นป​ ชู นียส​ ถาน​แห่ง​ หนึ่ง​มา​ก่อน​ ​ทว่า​ไม่​ปรากฏ​หลัก​ฐาน​ที่​แน่ชัด​ว่า​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​ใด​​ แต่ค​ าด​วา่ น​ า่ จ​ ะ​กอ่ ต​ งั้ ข​ นึ้ ห​ ลังจ​ าก​ทพ​ี่ ญา​มงั ร​าย เ​สด็จส​ วรรคต​แล้ว​แ​ ต่​ เดิม​ชาว​บ้าน​ที่​อยู่​ใน​ละแวก​นั้น​จะ​เรียก​ว่า​​“​วัด​งาม​เมือง​”​ ​ ​สิ่ง​สำคัญ​ภายใน​วัด​ ​คือ​ ​สถูป​ ​หรือก​ ู่​พญา​มัง​ราย​ที่​บรรจุ​ พระอัฐิ​ของ​พญามัง​ราย​​​ตาม​ประวัติ​กล่าว​ว่า​​หลัง​จาก​ที่​พญา​มัง​ราย ​เสด็จ​สวรรคต​ที่​เชียงใหม่​เมื่อ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๑๘๖๐​ ​พญา​ไชย​สงคราม​ พระ​ราชโอรส​ได้​ถวาย​พระ​เพลิง​พระ​ศพ​พญา​มัง​ราย​แล้ว​ ​พระองค์​ไม่​ ทรง​โปรด​เมือง​เชียงใหม่​จ​ งึ ไ​ด้ก​ ลับม​ า​ครอง​เมือง​เชียงราย​แ​ ละ​อญั เ​ชิญ​ พระอัฐิ​ของ​พญามัง​ราย​มา​ประดิษฐาน​ไว้​บน​ดอย​แห่ง​นี้​ ​ต่อ​มา​ใน​ ปี​ ​พ​.ศ​ ​.​ ​๒๐๓๐​ ​พระ​ยา​ศรี​รัช​ฎา​เงิน​ก​องได้​มา​บูรณะ​และ​สร้าง​วัด​ขึ้น​ ให้​ชื่อ​ว่า​​“​วัด​ดอย​งำ​เมือง​”​​ใน​ปี​​พ​.​ศ​.​​๒๒๒๐​​มี​การ​บูรณะ​โดย​สร้าง​

วัดพระธาตุ จอมทอง

1 ชาง

คอก ั น ส .

ถ. อาจ

อำนวย

วัดดอยงำเมือง ถ. ราชเดช ดำรงค


เชียงราย

วัดพระธาตุดอยเขาควาย

​วัด​พระ​ธาตุ​ดอย​เขา​ควาย​ ​ตาม​ตำนาน​เล่า​ว่า​​เมื่อ​อดีต​ ประมาณ​ ​๑,๐๐๐​ ​กว่า​ปี​ก่อน​ ​พระยา​ธรรมิก​ราช​ ​เจ้า​ผู้​ครอง​ เมือง​เชียงราย​ ​เป็น​ผู้​ก่อสร้าง​วัด​พระ​ธาตุ​ดอย​เขา​ควาย​ขึ้น​ ​โดย​มี​ คณะ​สงฆ์​ที่​เข้า​มา​เผยแผ่​พระพุทธ​ศาสนา​ใน​ดิน​แดน​ล้าน​นา​ได้​นำ​ พระบรม​สา​รร​ี กิ ธ​าตุ​(​พ​ ระกนิษฐาธาตุ)​​ม​ า​ถวาย​พ​ ระองค์จ​ งึ โ​ปรด​เกล้าฯ​​ ให้อญั เ​ชิญบ​ รรจุไ​ว้ใ​น​องค์พ​ ระ​เจดียเ​์ ขา​ควาย​แก้ว​เ​พือ่ พ​ ทุ ธ​ศา​สนิกช​ น ​ทั่วไป​จะ​ได้​กราบ​ไหว้ ​บูชา​ ​มี​การ​ปฏิสังขรณ์ ​หลาย​ครั้ง ​ใน​สมัย​ เชียงแสน​และ​สมัย​พญา​มัง​ราย​​เพื่อใ​ห้​องค์พ​ ระ​ธาตุ​เจดีย์​อยู่​ใน​สภาพ​ ที่​สมบูรณ์​

เขาตัวเมืองเชียงราย

​ภายใน​วัด​ยัง​มี​กุม​ภัณฑ์​คอย​ปกป้อง​รักษา​พุทธสถาน​ ของวัดแ​ ห่งน​ ี้​​ศาล​เจ้าแ​ ม่​กวน​อิม​​รูป​ปั้น​พระ​แม่​ธรณีบ​ ีบ​มวย​ผม​​และ​ รูป​ปั้น​สัตว์​ที่​เป็น​รูป​ควาย​อยู่​ด้าน​หน้า​เจดีย์​ ​มี​จุด​ชม​วิว​บน​ดอย​เขา​ ควาย​ที่​มี​ความ​สวยงาม​และ​ใกล้ต​ ัว​เมือง​มาก​ที่สุด​ ​ ​เมื่อ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๕๔๕​ ​เทศบาล​เมือง​เชียงราย​ได้​เสนอ​ โครงการ​พัฒนา​อนุรักษ์​แหล่ง​ท่อง​เที่ยว​ทาง​ประวัติศาสตร์​เมือง​ เชียงราย​​โดย​สร้าง​อาคาร​ชม​วิว​แบบ​มี​ดาดฟ้า​​ขนาด​กว้าง​​๔​​เมตร​​ ยาว​ ​๒๑​ ​เมตร​ ​พร้อม​ลาน​อเนกประสงค์​ ​ทาง​เดิน​ปู​ด้วย​หิน​กาบ​ สลับท​ ราย​ล้าง​ ​บน​พื้นที่​ ​๑๐๐​ ​ตาราง​เมตร​ ​และ​ปลูก​ดอกไม้​ประดับ​ ​ปี​ต่อ​มา​มี​การ​ปรับปรุง​สถาน​ที่​ให้​มี​ความ​สะดวก​สบาย​มาก​ยิ่ง​ขึ้น​ เพื่อ ​รองรับ ​ผู้​ที่​ขึ้น​มา​นมัสการ​พระ​ธาตุ​ดอย​เขา​ควาย​ ​และ​ชม​ บรรยากาศ​ด้าน​ล่าง​ของ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ได้​เป็น​อย่าง​ดี​ ​ ​ใน​ทุ ก ​​ๆ ​ ​ปี ​จ ะ​มี ​ป ระเพณี ​ส รง​น้ ำ ​พ ระ​ธ าตุ ​ใน​วั น ​เพ็ ญ​ เดือน​๖ ซ​ ึ่ง​ตรง​กับว​ ัน​วิสาข​บูชา​ ​

1211

ถ. หนองปงดอยเขาควาย

ไป ทางหลวงหมายเลข 118

วัดพระธาตุ ดอยเขาควาย

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​ธาตุ​ดอย​เขา​ควาย​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​รอบ​เวียง​ ​อำเภอ​เมือง​ เชียงราย​จ​ งั หวัดเ​ชียงราย​จ​ ากเชียงราย​ไปตามทางหลวงหมายเลข ๑๒๑๑​ ประมาณ​ ​๒ ​ ​กิ โลเมตร​ ​จ ากนั้ น ​ให้ ​เลี้ ย ว​ซ้ า ย​เข้ า​ ถนนหนองปึ๋ง-ดอยเขาควายไปอีก​ประมาณ​​๒​​กิโลเมตร​​ ๕๗


วัดพระแก้ว เชียงราย ๕๘

ถ. แสงแกว วัดดอยงำเมือง

วัดพระแกว

ถ. เรืองนคร

ร.พ. โอเวอรบรุค

ถ. ไตรรัตน

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​พระ​แก้ว​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ ​จังหวัด​ เชียงราย​​บน​ถนน​ไตรรัตน์​​ใกล้​กับ​โรง​พยาบาล​โอ​เวอร์​บรุ๊ค​

ได้​ส่ง​เจ้าพระยา​มหา​กษัตริย์​ศึก​ไป​ตี​เมือง​เวียง​จันทน์​และ​อัญ​เชิญ​ พระ​แก้ว​มรกต​กลับ​สู่​ดิน​แดนสยาม​ ​และนำไป​ประดิษฐาน​ที่​วัด​ อรุณร​ าชวราราม ก​ อ่ น​ทจ​ี่ ะ​มา​ประดิษฐานทีว่ ดั พระศรีรตั นศาสดาราม ​จนถึง​ปัจจุบัน พระ​อุโบสถของวัดพระแก้ว​ที่​เคย​ประดิษฐาน​พระ​แก้ว​ มรกต​นั้น​ปัจจุบัน​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​​พระ​ประธาน​ ​“​พระเจ้า​ล้าน​ทอง​”​ ​พระพุทธรูปศักดิ์​สิทธิ์​ที่​ชาว​เชียงราย​เคารพ​นับถือ​ แต่​เดิม​พระเจ้า​ ล้าน​ทอง​ประดิษฐาน​อยู่​ที่​วัด​พระเจ้าล​ ้าน​ทอง​​แต่​ถูกท​ ิ้ง​ร้าง​​จึง​ได้​นำ​ มา​ประดิษฐาน​ที่​วัด​พระ​แก้ว​​เมื่อป​ ี​​พ​.ศ​ ​.​​๒๕๐๔​​ ​ ​พระ​แก้ว​มรกต​นั้น​เมื่อ​ประดิษฐาน​ยัง​ที่​ใด​จะ​นำ​ความ​ เจริญร​ ุ่งเรือง​​ดัง​เห็นไ​ด้​จาก​วัด​พระ​แก้ว​ใน​จังหวัด​เชียงราย​​ถึงแ​ ม้ว่า​ ปัจจุบัน​พระ​แก้ว​มรกต​ประดิษฐาน​อยู่​ที่​วัด​พระ​ศรีรัตนศาสดาราม​​ กรุงเทพฯ​แ​ ต่ช​ าว​เมือง​เชียงราย​ยงั ค​ ง​ศรัทธา​และ​เดินท​ าง​มา​นมัสการ​ พระ​แก้วม​ รกต​องค์​จำลอง​อย่าง​ไม่​ขาด​สาย​

ถ. งำเมือง

​พระ​แก้ว​มรกต​เป็น​พระพุทธ​รูป​ที่​มี​ความ​ศักดิ์​สิทธิ์​และ​ เป็น​ที่​เลื่อม​ใส​ของ​พุทธ​ศา​สนิก​ชน​มาช้า​นาน​ ​ตาม​ตำนาน​กล่าว​ ว่า​ ​พระ​แก้วม​ รกต​สร้าง​ขึ้น​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ.​​ ​๕๐๐​ ​โดย​พระ​นาค​เสน​เถระ​​ เมือง​ปาฏ​ลี​บุตร​ ​ประเทศ​อินเดีย​ ​และ​ได้​เข้า​มา​สู่​ดิน​แดน​ไทย​ครั้ง​ แรก​ใน​อาณาจักร​อยุธยา​ ​ก่อน​อัญ​เชิญ​ไป​ประดิษฐาน​ที่​วัด​พระ​แก้ว​ เมือง​ชา​กัง​ราว​ หรือ​เมือง​กำแพงเพชร​ ​หลัง​จาก​นั้น​เจ้า​มหา​พรหม​ ​ผู้​ครอง​เมือง​เชียงราย​ ​เป็น​ผู้​อัญ​เชิญ​พระ​แก้ว​มรกต​จาก​เมือง​ กำแพงเพชร​ไป​ยั ง ​เมื อ งเชี ย งราย​ ​ใน​ร ะหว่ า ง​นั้ น ​ส ถานการณ์ ​ บ้าน​เมือง​ไม่สู้​ดี​นัก​ ​จึง​ได้​พอก​ปูน​ทับ​องค์​พระ​แก้ว​มรกต​และ​นำ​ไป​ บรรจุ​ไว้​ใน​เจดีย์​วัด​ป่าเ​ยี้ย​ ​อีก​ ​๔๕​ ​ปี​ต่อ​มา​เกิด​ฟ้าผ่า​ลง​ที่​องค์​เจดีย์​ พบพระ​พุทธ​รูป​อยู่​ภายใน​ ​จึง​อัญ​เชิญ​ไป​ประดิษฐาน​ที่​วิหาร​หลวง​​ ต่อ​มา​ปูน​ที่​พอก​ไว้​ค่อย​ๆ​ ​หลุด​ออก​ ​จึง​ปรากฏ​​เป็น​พระ​แก้ว​สี​เขียว ท​ งั้ อ​ งค์​ใ​น​ชว่ ง​เวลา​ดงั ก​ ล่าว​เชียงราย​อยูใ​่ น​การ​ปกครอง​ของ​เชียงใหม่​ จึง​อัญ​เชิญ​พระ​แก้ว​มรกต​ไป​ยัง​เมือง​เชียงใหม่​ ด้วยเหตุนี้เองวัด​ ป่า​เยี้ย ​จึง​ถูก​เรียก​ต่อ​มา​ว่า​ ​“​วัด​พระ​แก้ว​”​ ​ต่อ​จาก​นั้น​พระ​แก้ว​ มรกต​ได้​ถูก​อัญ​เชิญ​ไป​ยัง​วัด​เจดีย์​หลวง​ ​จังหวัด​เชียงใหม่​ ​เป็น​ เวลา​ ​๘ ๕​ ​ปี ​ ​แ ละ​ไป​ป ระดิ ษ ฐาน​ที่ ​เวี ย ง​จั นทน์ ถึ ง ​ ​๒ ๒๕​ ​ปี ​ จน​เมื่อ​ครั้ง​พระเจ้า​ตาก​ได้​กอบ​กู้​เอกราช​และ​ได้​สร้าง​ราชธานี​ใหม่​


เชียงราย

วัดกลางเวียง

​วัดกลาง​เวียง​เดิม​​เป็น​วัด​ร้าง​​ ​มี​การ​ค้น​พบ​หลัก​ฐาน​ ทาง​โบราณคดี​อย่าง​ใบ​ลาน​และ​แผ่น​อิฐ​ดิน​เผา​ที่​จารึก​การ​สร้าง​ วัด​ขึ้น​เมื่อ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๑๙๗๕​ ​(​ปัจจุบัน​อิฐ​จารึก​ดัง​กล่าว​ถูก​บรรจุ​ไว้​ ใน​เจดีย์​ของวัด​)​ ​ชาว​บ้าน​ใน​ละแวก​นั้น​จะ​เรียก​วัดกลาง​เวียง​ว่า​ ​“​วัด​จั๋น​ตะ​โลก​”​ ​หรือ​ ​“​วัด​จันทน์​โลก​”​ ​เพราะ​ใน​บริเวณ​วัด​เคย​มี​ ต้น​จันทน์​แดง​ขนาด​ใหญ่​ขึ้น​อยู่​ ​ซึ่ง​ถือ​เป็น​ไม้​มงคล​ที่​ใช้​ทำ​ยา​และ​ เครื่อง​หอม​​อีก​ทั้งเ​ป็น​ไม้​บูชา​พระ​ตาม​ธรรมเนียม​โบราณ​ใน​สมัย​หนึ่ง​ ต่อม​ า​พบ​วา่ วั​​ ดแ​ ห่งน​ ต​ี้ งั้ อ​ ยูใ​่ จกลาง​เมือง​จ​ งึ ไ​ด้ส​ ถาปนา​สะดือเ​วียง​ห​ รือ​ เสา​หลักเมือง​ขนึ้ ​โ​ดย​ตงั้ อ​ ยูบ​่ ริเวณ​ดา้ น​หน้าข​ องวัด​พ​ ร้อม​กบั เ​ปลีย่ น​ชอื่ ​

หไคล

ถ. สิง

ถ. อุดรกิจ

ถ. สุขสถิต

วัดกลางเวียง

ถ. รัตนาเขต

วัดพระสิงห

วัด​เป็น​ ​“​วัด​จันทน์​โลก​กลาง​เวียง​”​ ​แต่​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๔๔๖​ ​เกิด​พายุ​ ใหญ่​พัด​ต้น​จันทน์​แดง​หัก​โค่น​ลง​มา​ทับ​โบสถ์​และ​วิหาร​พัง​ทลาย​ลง​ จน​ตอ้ ง​มก​ี าร​บรู ณะ​วดั ข​ นึ้ ม​ า​ใหม่​ช​ อื่ ว​ ดั จ​ งึ เ​หลือเ​พียง​“​ว​ ดั กลาง​เวียง​”​ ​ส่วน​เสา​หลักเมือง​เก่าไ​ด้​ล้มไ​ป​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๕๓๕​ ​ต่อ​มา​มี​การ​สร้าง​ เสา​หลักเมือง​ขนึ้ ใ​หม่​ป​ ระดิษฐาน​อยูใ​่ น​มณฑป​ทรง​ฟกั ทอง​ยอด​แหลม​ ​ณ​​บริเวณ​ที่​ตั้ง​เสา​หลักเมือง​เดิม​​ ​ทาง​วัด​มี​การ​สร้าง​เจดีย์​ขึ้น​รอบ​ฐาน​ ​มี​ช้าง​ทรง​เครื่อง​ ยืน​ราย​ล้อม​ ​ส่วน​โบสถ์​สร้าง​ขึ้น​ใหม่​ตาม​แบบ​สถาปัตยกรรม​ล้าน​นา​ ประยุกต์​​มี​การ​แกะ​สลักล​ วดลาย​ต่าง​ๆ​​อย่าง​สวยงาม​​สังเกต​ได้​จาก​ ด้าน​หน้าเ​มือ่ เ​ดินเ​ข้าม​ า​พบ​กบั โ​บสถ์ท​ จ​ี่ ะ​เน้นส​ แ​ี ดง​สลับท​ อง​เด่นม​ า​แต่​ ไกล​​ด้าน​หลัง​มี​องค์​เจดียส์​ ี​ขาว​ประดิษฐาน​เคียง​คู่​กับโ​บสถ์​ ​ ​ดัง​ที่​กล่าว​ไป​แล้ว​ว่า​ ​วัดกลาง​เวียง​เคย​เป็น​สถาน​ที่​ใช้​ จัด​งาน​ ​“​ประเพณี​ไหว้​ดือ​เวียง​”​ ​หรือ​ ​“​ไหว้​สะดือ​เวียง​”​ ​ที่​สืบทอด​ มา​จาก​ประเพณี​ไหว้เสา​อิ​นทขีล​ของ​เมือง​เชียงใหม่​ ​ทุก​ปี​จึง​จัด​ให้​มี​ งาน​ประเพณี​ไหว้​สะดือ​เวียง​ ​โดย​จะ​เลือก​ปฏิบัติ​ใน​ช่วง​ที่​เรียก​ว่า​ เดือน​แปด​เข้า​ ​เดือน​เก้า​ออก​ ​ซึ่ง​อยู่​ใน​ช่วง​หลัง​สงกรานต์​ ​ก่อน​เข้า​ พรรษา​​ ที่ตั้งและการเดินทาง วัดกลาง​เวียง​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ ​จังหวัด​ เชียงราย​จ​ าก​หอ​นาฬิกา​มา​ตาม​ถน​นอุดรกิจป​ ระมาณ​๒​ ๐๐​เ​มตร​​ ผ่าน​โรงเรียน​อนุบาล​เชียงราย​​วัด​อยู่​ขวา​มือ​ ๕๙


วัดเจ็ดยอด เชียงราย ​พระ​วหิ าร​บริเวณ​ดา้ น​หน้าข​ อง​องค์พ​ ระ​เจดีย​​์ ม​ กี าร​ตกแต่ง​ ลวดลาย​อย่าง​สวยงาม​ตาม​แบบ​ล้าน​นา​ ​ด้าน​ใน​มี​พระ​ประธาน​องค์​ ใหญ่ท​ ใ​ี่ ห้ป​ ระชาชน​ได้ม​ าก​ราบ​ไหว้ข​ อ​พร​โ​ดย​สร้าง​ขนึ้ เ​มือ่ ป​ ระมาณ​ป​ี ​พ​.​ศ​.​​๒๔๐๐​ ​ ​วัด​แห่ง​นี้​ยัง​มีชื่อ​เสียง​ใน​ด้าน​วัตถุ​มงคล​ที่​โด่ง​ดัง​ คือ​ “​พระ​สมเด็จว​ ัด​เจ็ดย​ อด​”​ ​กล่าว​กัน​ว่า​เป็นว​ ัตถุ​มงคล​ทชี่​ าว​เชียงราย​มี​ ไว้​เพื่อ​เป็นเ​ครื่อง​ยึด​เหนี่ยว​จิตใจ​ ​

ทอง

ถ. ขางโรงแรมกรุง ถ. สนามบิน

ด ถ. เจ็ดยอ

​วัดเจ็ดยอดสร้าง​ขึ้น​เมื่อ​ประมาณ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๓๘๗​ ​โดย​ พระครู​บา​คันธ​ะ​ ​คนธวโส​ ​เดิม​เคย​เป็น​วัด​ร้าง​มา​ก่อน​ ต่อม​ า​ใน​วัน​ที่​ ​๓๑​ ​พฤษภาคม​​ พ​.​ศ​.​ ​๒๕๒๑​ ​ได้​รับ​แต่ง​ตั้ง​เป็น​พระ​อาราม​หลวง ​ชั้น​ตรี​ช​ นิด​สามัญ​​ ​ ​จาก​คำ​บอก​เล่า​ของ​คน​โบราณ​ถึงที่​มา​ของ​ชื่อ​วัด​ว่า​ ​แต่​ เดิม​บริเวณ​นี้​มี​วัด​ร้าง​อยู่​ถึง​​๗​​วัด​​พระครูบ​ า​คันธ​ะ​​ไม่​สามารถ​ดูแล​ ได้​ทั่ว​ถึง​ ​จึง​นำ​สิ่ง​ก่อสร้าง​ของ​แต่ละ​วัด​มา​รวม​เป็น​วัด​เจ็ด​ยอด​ดัง​ที่​ เห็นใ​น​ปจั จุบนั ​ส​ ำหรับว​ ดั ร​ า้ ง​ทร​ี่ อื้ ถ​ อน​ไป​แล้วน​ นั้ ​ต​ าม​ประวัตศิ าสตร์​ ระบุ​ว่า​​น่า​จะ​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัยพ​ ญา​มัง​ราย​มหาราช​เมื่อ​ปี​​พ.​​ศ​.​​๑๘๐๕​​ สันนิษฐาน​วา่ ​ส​ ร้าง​ขนึ้ พร้ ​​ อม​กบั ว​ ดั พ​ ระธาตุดอย​จอมทอง​ว​ ดั ง​ำ​เมือง​ ​วัด​พระ​แก้ว​ ​วัด​พระ​สิงห์​ ​ซึ่ง​ตั้ง​อยู่​ไม่​ไกล​กับ​วัด​เจ็ด​ยอด​มาก​นัก​ ​ส่วน​เศษ​อิฐ​เศษ​หิน​ของ​แต่ละ​วัด​ถูก​นำ​มาส​ร้าง​เป็น​เจดีย์​บริเวณ​ด้าน​ หลังพ​ ระ​วหิ าร​ท​ ต​ี่ าม​ตำนาน​ความ​เชือ่ ใ​น​อดีตน​ า่ จ​ ะ​หมาย​ถงึ ห​ ลักธ​ รรม​ ของ​พระพุทธเจ้า​ค​ อื ​อ​ ริยท​ รัพย์​๗​ ​ท​ รัพย์​เ​ปรียบ​ได้ก​ บั ค​ ณุ ง​ามความ​ด​ี ที่​มี​ใน​สันดาน​อย่าง​ประเสริฐ​

ที่​ตั้ง​และ​การ​เดิน​ทาง​ วัด​เจ็ด​ยอด​ตั้ง​อยู่​ที่​ตำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ ​จังหวัด​ เชียงราย​ ​บน​ถนน​เจ็ด​ยอด​ ​ห่าง​จาก​วัด​เชียงยืน​ประมาณ​ ​๑​​ กิโลเมตร​ ๖๐

วัดเจ็ดยอด

ถ. สถาน

พยาบาล


เชียงราย

วัดเชียงยืน

​วัด​เชียงยืน​ ​หรือ​ที่​ชาว​บ้าน​เรียก​ว่า​ ​“​วัด​สัน​โค้ง​หลวง​”​ ​วัด​เก่า​แก่​อีก​วัด​หนึ่ง​ที่​ตั้ง​อยู่​ใน​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​ ​สร้าง​ขึ้น​เมื่อ ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๔๑๐​ ​และ​ได้​รับอ​ นุญาต​ให้​จัดต​ ั้ง​เป็น​วัด​ตาม​กฎหมาย​เมื่อ​ ปี​​พ.​​ศ​.​​๒๔๒๒​ ​ ​จาก​ประวัติ​ความ​เป็น​มา​ของวัด​เมื่อ​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๔๗๐​​ ครูบา​ศรี​วิชัย ​สิริ​วิ​ชโย​ ได้มาบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุดอยตุง และแวะพั ก ที่ วั ด เชี ย งยื น ซึ่ ง ท่ า นได้ บ รรพชา​ใ ห้ ​แ ก่ ​เด็ ก ​ช าย​ คำ​ห ล้ า​ ​สุ ภ า​ย ศ​ ​ซึ่ ง​ต่ อ ​มา​ได้ ​ปฏิบัติ ​ธรรม​ตาม​คำ​สั่ง ​สอน​ของ​ ครูบา​ศรี​วิชัย​จน​เป็น​ที่​เคารพ​นับถือ​ของ​ชาว​เชียงราย​อีก​รูป​หนึ่ง​ ​มี​นาม​ว่า​“​ครูบา​คำ​หล้า​​สังวโร​”​ ​

ถ. สันโคงหลวง วัดเชียงยืน

ถ. สนามบิน

ถ. สันโคงหลวง

​ท่าน​ครูบา​คำ​หล้า​ชักชวน​พุทธ​บริษัท​ผู้​ใจบุญ​ทั้ง​หลาย​ใน​ เมือง​เชียงราย​ร่วม​กัน​ก่อสร้าง​เจดียข์​ ึ้น​​๑​​องค์​​มี​ขนาด​กว้าง​​๗​​ศอก​​ สูง​๙​ ​ศ​ อก​โ​ดย​ตงั้ อ​ ยูด​่ า้ น​หลังว​ หิ าร​ของวัด​ซ​ งึ่ ต​ อ่ ม​ าท​รดุ โ​ทรม​ลง​จ​ งึ ​ มี​การ​บูรณะ​ขึ้น​มา​ใหม่​ดัง​ที่​เห็น​กัน​อยู่​ใน​ปัจจุบัน​ ​เพื่อ​ใช้​เป็น​ที่​บรรจุ​ พระบรม​สา​รี​ริกธ​ าตุ​ ​ ​ส่วน​วหิ าร​ของวัดเ​ชียงยืนน​ นั้ ​ม​ ค​ี วาม​สวยงาม​ไม่แ​ พ้ว​ ดั ใ​ด​ๆ​ ด้าน​หน้า​วิหาร​มี​การ​แกะ​สลัก​ ​ทั้ง​หน้า​จั่ว​ ​ประตู​ทาง​เข้า​ ​หน้าต่าง​​ และ​เสา​ทอ​ี่ ยูด​่ า้ น​ใน​เ​ต็มไ​ป​ดว้ ย​ลวดลาย​เอกลักษณ์ท​ าง​ภาค​เหนือแ​ ละ​ ความ​ประณีตข​ อง​งาน​ฝีมือช​ ่าง​แกะ​สลัก​ ​ภายใน​วิหาร​มี​พระ​ประธาน​ หมูใ​่ หญ่ต​ งั้ ร​ วมกันอ​ ยู​่ ฝ​ า​ผนังม​ ก​ี าร​วาด​ลวดลาย​ทาง​พระพุทธ​ศาสนา​ ที่​มี​ความ​งดงาม​ยิ่ง​ควร​ค่าแ​ ก่​การ​ศึกษา​ ​

ถ. รวมจิตรถ

วาย ไปทางหลวง หมายเลข 1

ที่ตั้งและการเดินทาง วัดเ​ชียงยืนต​ ง้ั อ​ ยูท​่ ต​่ี ำบล​เวียง​อ​ ำเภอ​เมือง​เชียงราย​จ​ งั หวัดเ​ชียงราย​​ บน​ถนน​สนั ​โค้งห​ ลวง​ ๖๑


วัดถ้ำผาจรุย เชียงราย ​ณ​ ​อำเภอ​ป่าแดด​มี​ศาสน​สถาน​สำคัญ​แห่ง​หนึ่ง​ที่​มี​ความ​ งดงาม​ของวัดโ​บราณ​ผสม​ผสาน​กบั ธ​ รรมชาติจ​ าก​พรรณ​ไม้น​ อ้ ย​ใหญ่ท​ ​ี่ ขึน้ อ​ ยูอ​่ ย่าง​หนา​แน่นจ​ น​รม่ ค​ รึม้ ​ส​ ร้าง​ความ​รม่ รืน่ ใ​ห้ก​ บั พ​ ทุ ธ​ศา​สนิกช​ น​ ที่มา​เยือน​​นั่น​คือว​ ัด​ถ้ำผ​ า​จรุย​​ซึ่ง​เป็น​วัด​ธรรม​ยุ​ติก​นิกาย​ ​ ​ก่อน​ที่​จะ​ได้​มา​เป็น​วัด​ถ้ำ​ผา​จรุย​​สถาน​ที่​แห่งน​ ี้​สันนิษฐาน​ ว่า​เป็น​เมือง​เก่า​ที่​สร้าง​มา​พร้อม​กับ​อำเภอ​เทิง​ใน​ปัจจุบัน​ ​เดิม​มีชื่อ​ เรียก​วา่ ​“​ว​ ดั ถ​ ำ้ พ​ ระ​อภิร​ มย์”​​ต​ อ่ ม​ า​ได้ม​ ก​ี าร​เปลีย่ น​ชอื่ โ​ดย​ทา่ น​เจ้าค​ ณุ ​ พระ​พรหม​มุนี​ ​อัน​สืบ​เนื่อง​มา​จาก​ชื่อ​เดิม​นั้น​ท่าน​เห็น​ว่า​ ​พระ​ภิกษุ​ สามเณร​ชอบ​ลา​สิกขา​​บ่อย​​ๆ​​จึงเ​ปลี่ยน​มา​ใช้ช​ ื่อ​นตี้​ ราบ​ถึง​ปัจจุบัน​ ​ ​วัดถ​ ำ้ ผ​ า​จรุยต​ งั้ อ​ ยูบ่​ น​ดอย​ทแ​ี่ ยก​ตวั อ​ อก​จาก​ดอย​ลกู อ​ นื่ ๆ​ ​ ​บน​พื้นที่​กว่า​ ​๔๐​ ​ไร่​ ​ภายใน​วัด​มี​การ​สร้าง​สระ​น้ำ​ ​ศาลา​พัก​ร้อน​ให้​ กลมกลืน​กับ​ธรรมชาติ​ไว้​รองรับ​ผู้​ปฏิบัติ​ธรรม​ ​ส่วน​บริเวณ​ถ้ำ​ด้าน​ หน้า​เป็น​ลาน​โล่ง​ ​ถัด​เข้าไป​จะ​เป็น​ปาก​ถ้ำ​กว้าง​ประมาณ​ ​๗​ ​เมตร​​

ลึกประมาณ​ ​๒๕​-​๓๐​ ​เมตร​ ​ภายใน​ถ้ำ​มี​ฐาน​ชุกชี​และ​พระ​ประธาน​ ก่ อ ​อิ ฐ ​ถื อ ปู น​ ​พ ร้ อ ม​ทั้ ง ​อั ค ร​ส าวก​ซ้ า ย​-​ข วา​ ​แ ละ​พ ระ​พุ ท ธรู ป​ อืน่ ๆ​ ​อ​ กี ห​ ลาย​องค์​ส​ ว่ น​ดา้ น​ลา่ ง​ของ​ถำ้ เ​ป็นท​ ป​ี่ ระดิษฐาน​พระพุทธ​รปู ​ ปาง​สมาธิ​ใน​ ​​ ละแวก​เดียวกัน​นี้​ยัง​มี​ถ้ำ​ขนาด​ใหญ่​อยู่​อีก​​ ​พุทธ​ศา​สนิก​ชน​ที่มา​วัด​ถ้ำ​ผา​จรุย​โดย​ส่วน​ใหญ่​นอกจาก​ มา​นมัสการ​พระพุทธ​รูป​แล้ว​ ​ยัง​สามารถ​มา​นั่ง​วิปัสสนา​กรรม​ฐาน​ ได้​ด้วย​ ​โดย​เฉพาะ​อย่าง​ยิ่ง​ใน​วัน​ที่​ ​๑​-​๓​ ​มิถุนายน​ของ​ทุก​ปี​ ​จะ​มี​ การ​จัด​งาน​วัน​เกิด​พระ​ครู​ปภัสสร​าธิ​การ​ ​(​หลวง​พ่อ​เผด็จ​ ​ปภัสสโร​)​ ​ชาว​บ้าน​จะ​มา​ถือศีล​กัน​ใน​วัน​ที่​ ​๒​ ​และ​จะ​ทำบุญใ​ส่​บาตร​ใน​วัน​ที่​ ​๓​​ เพื่อ​ความเป็นส​ ิรมิ​ งคล​ ​ ​ศาสน​สถาน​แห่ง​ธรรม​กับ​ความ​งดงาม​ทาง​ธรรมชาติ​ ของ​ถ้ำ​ผา​จรุย​ ​จึง​เป็น​ที่​สนใจ​ของ​กลุ่ม​นัก​ท่อง​เที่ยว​ทั้ง​ชาว​ไทย​และ ​ชาว​ต่าง​ชาติท​ เี่​ดิน​ทาง​เข้าม​ า​เยี่ยม​เยือน​วัด​แห่ง​นี้​อย่าง​ไม่​ขาด​สาย​ ​ ไป จ. เชียงราย ถ. ทช. ชร. 4002

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​ถำ้ ​ผา​จรุย​ตง้ั ​อยู​ท่ ​ต่ี ำบล​ปา่ ​แงะ​ ​อำเภอ​ปา่ แดด​ ​จงั หวัด​เชียงราย​​ จาก​เชียงราย​ ​ใช้​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑๐๒๐​ ​(เชียงราย-เทิง) ประมาณ​๔​ ๗​ก​ โิ ลเมตร​แ​ ล้วเ​ลีย้ ว​ขวา​ทท่ี าง​หลวง​หมายเลข​๑​ ๑๒๘​​ เข้าไป​ประมาณ​​๖.๕​​กโิ ลเมตร​​วดั ​จะ​อยู​ท่ าง​ดา้ น​ขวา​ ๖๒

วัดถ้ำผาจรุย

ไป อ. ปาแดด

1128

1020

ไป อ. เทิง


เชียงราย

วัดร่องขุ่น

​วั ด ​ร่ อ ง​ขุ่ น ​ก่ อ ​เกิ ด ​จ าก​จิ น ตนาการ​อั น ​ห า​ที่ ​เปรี ย บ​ ไม่ ​ไ ด้ ​ข อง​สุ ด ​ย อด​ศิ ล ปิ น ​ ​ห รื อ ​ที่ ​ช าว​ล้ า น​น า​เรี ย ก​กั น ​ว่ า ​ส ​ล่ า​ ​อาจารย์​เฉลิม​ชัย​ ​โฆษิต​พิพัฒน์​ ​โดย​เริ่ม​สร้าง​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๒๕๔๐​​ จาก​ส่วน​ของ​โบสถ์​ก่อน​ ​ความ​งาม​ของ​โบสถ์​ที่​เด่น​ชัด ​คือ ​สี​ขาว ​ทั้ง​หลัง​ ​โดย​ต้องการ​เนรมิต​วัด​ให้​เป็น​เสมือน​เมือง​สวรรค์​ ​วิมาน ​บน​ดิน​ที่​มนุษย์​สามารถ​สัมผัส​ได้​​ ​ซึ่ง​งาน​ศิลป์​แต่ละ​ชิ้น​ล้วน​แต่​มี​ ความ​หมาย​ใน​ผล​งาน​ชิ้น​นั้น​​ๆ​ ​เช่น​ ​สี​ขาว​-พระ​บริ​สุทธิ​คุณ​ของ​ พระพุทธเจ้า​ ​กระจก​ขาว-พระ​ปัญญา​ธิ​คุณ​ของ​พระพุทธเจ้า​ที่​เปล่ง​ ประกาย​ไป​ทวั่ โ​ลก​มนุษย์​ส​ ะพาน-การ​เดินข​ า้ ม​วฏั ส​ งสาร​มงุ่ ส​ พ​ู่ ทุ ธ​ภมู ​ิ ครึ่ง​วงกลม​เล็ก​-​โลก​มนุษย์

​ ​ภายในโบสถ์​ประกอบ​ด้วย​ภาพ​เขียน​สี​ทอง​ตาม​ผนัง​ทั้ง​​ ๔​ ​ด้าน​ ​เพดาน​​และ​พื้น​เป็น​ภาพ​เขียน​ที่​แสดง​ถึง​การ​หลุด​พ้น​จาก​ กิเลสมาร​​มุ่ง​เข้าส​ ู่​โลก​ุตร​ธรรม​​ส่วน​หลังคา​โบสถ์ไ​ด้​นำ​หลักก​ าร​ของ​ การ​ปฏิบตั จ​ิ ติ ​๓​ ​ข​ อ้ ค​ อื ​ศ​ ลี ​ส​ มาธิ​แ​ ละ​ปญั ญา​ม​ า​ใช้ใ​น​การ​สร้างสรรค์​ ผล​งาน​ วัด​กำลัง​สร้าง​ต่อ​เติม​ไป​เรื่อย​​ๆ​ ​ให้​ครบ​ทั้ง​ ​๙​ ​หลัง​ตาม​ เป้าห​ มาย​​ให้​เป็น​อาคาร​ที่​มี​รูป​ทรง​แตก​ต่าง​กัน​​เพื่อเ​ป็น​เมือง​สวรรค์​ อัน​ยิ่ง​ใหญ่​ ​ให้​คน​ทั้ง​โลก​ยอมรับ​และ​ชื่นชม​ใน​ผล​งานการ​สร้าง ​พุทธ​ศิลป์​แห่งน​ ี้​​​โดย​เปิดใ​ห้​เข้าช​ ม​ทุกว​ ัน​​ตั้ง​แต่เ​วลา​​๐๖.๓๐-๑๘.๐๐​​ นาฬิกา​ ​

ไป อ. เมืองเชียงราย

1208

1

วัดรองขุน ไป อ. แมลาว

1

ที่ตั้งและการเดินทาง วัด​ร่อง​ขุ่น​ต้ัง​อยู่​ท่ี​ตำบล​ป่า​อ้อ​ดอน​ชัย​ ​อำเภอ​เมือง​เชียงราย​​ จังหวัด​เชียงราย​ ​จาก​เชียงราย​ไป​ตาม​ทางหลวง​หมายเลข​ ​๑​ ​(​เชียงราย​-​แม่สาย​)​ ​ถึง​หลัก​กิโลเมตร​ท่​ี ​๘๑๖​ ​เลี้ยว​ซ้าย​เข้าไป ​ประมาณ​๑​ ๐๐​เ​มตร ๖๓


วัดถ้ำป่าอาชาทอง เชียงราย ​ส่วน​การ​ขี่​ม้า​บิณฑบาต​เกิด​จาก​การ​ที่​ชาว​บ้าน​นำ​ม้า​มา​ ถวาย​ ​ประกอบ​กับว​ ัด​เอง​กอ็​ ยู่​ห่าง​ไกล​จาก​ชุมชน ถนน​หนทาง​ยัง​ไม่​ สะดวก​ม​ า้ จ​ งึ ช​ ว่ ย​อำนวย​ความ​สะดวก​ใน​การ​เดินท​ าง​ไป​ปฏิบตั ศ​ิ าสน​กจิ ​ นับ​ตั้ง​แต่​นั้น​มา​ ​ ​พระ​สงฆ์และ​สามเณร​ที่​วัด​ถ้ำ​ป่า​อาชา​ทอง​ใช้​ม้า​เป็น​ พาหนะ​ออก​มา​บิณฑบาต​ตั้ง​แต่​เวลา​ประมาณ​ ​๐๖.๐๐​ ​นาฬิกา​​ ซึ่ ง ​ใ น​ก าร​อ อก​บิ ณ ฑบาต​แ ต่ ล ะ​ค รั้ ง ​จ ะ​เดิ น ​ท าง​ป ระมาณ​ ​๕​​ กิ โลเมตร​ ​ต าม​ห มู่ บ้ า น​ใน​ล ะแวก​นั้ น ​ ​โดย​ส่ ว น​ใหญ่ ​เป็ น​ที่ ​อ ยู่ ​ อาศัย​ของ​ชาว​เขา​ชาว​ดอย​ ​ประชาชน​ที่​จะ​มา​ใส่​บาตร​สามารถ​ ขับ​รถ​ขึ้น​ไป​รอ​ใน​บริเวณ​ด้าน​บน​ของวัด​ ​มี​ข้าว​ของ​ใส่​บาตร​ไว้​ บริ ก าร​ส ำหรั บ ​ให้ ​ป ระชาชน​ผู้ ​มี ​จิ ต ​ศ รั ท ธา​อ ยู่ ​ด้ า น​ห น้ า ​ข องวั ด​​ พระสงฆ์​และสาม​เณร​จะ​ขึ้น​มา​รับ​บิณฑบาต​ใน​ช่วง​เวลา​ประมาณ​​ ๐๘.๐๐​ ​น าฬิ ก า​ ​ห ลั ง ​เสร็ จ ​ภ ารกิ จ ​จ าก​ห มู่ บ้ า น​ใกล้ ​เคี ย ง​แ ล้ ว​ ​ ที่ตั้งและการเดินทาง วัดถ​ ำ้ ป​ า่ อ​ าชา​ทอง​ตง้ั อ​ ยูท​่ ต​่ี ำบล​ศรีค​ ำ้ ​อ​ ำเภอ​แม่จนั ​จ​ งั หวัดเ​ชียงราย​​ จากเชียงราย​ใช้เ​ส้นท​ าง​เชียงราย​-แ​ ม่สาย​ไ​ปตาม​ทางหลวง​หมายเลข​​ ๑​ ​ประมาณ​ ​๒๘​ ​กโิ ลเมตร​ ​โดย​ทาง​เข้า​หา่ ง​จาก​ตวั ​อำเภอ​แม่จนั ​ ประมาณ​​๕​​กโิ ลเมตร​​ปาก​ทาง​เข้า​วดั ​ถำ้ ​ปา่ ​อาชา​ทอง​เป็น​ถนน​ขา้ ง​ วัด​แม่​คำหลวง​ ​ม​ปี า้ ย​และ​ลกู ​ศ​รบ​อก​ตลอด​ทาง​ ​เข้าไป​อกี ​ประมาณ​​ ๗​​กโิ ลเมตร​​จะ​ถงึ ที​ห่ มาย​ ๖๔

ไป อ. แมสาย 1

วัดแมคำหลวง

ถ. พหลโยธิน

​วัดถ​ ำ้ ป​ า่ อ​ าชา​ทอง​ห​ รือส​ ำนักป​ ฏิบตั ธ​ิ รรม​ถำ้ ป​ า่ อ​ าชา​ทอง​​ ตัง้ อ​ ยูบ​่ น​ดอย​ของ​อำเภอ​แม่จนั ​ว​ ดั แ​ ห่งน​ ต​ี้ า่ ง​เป็นท​ ร​ี่ จู้ กั ก​ นั ใ​น​เรือ่ ง​ของ​ พระ​ขี่​ม้าบ​ ิณฑบาต​ที่​มี​ความ​แปลก​ไม่​เหมือน​ใคร​ ​ ​จาก​ประวัติ​กล่าว​ว่า​ ​ครูบา​เหนือ​ชัย​ ​โฆ​สิ​โต​ ​เจ้า​อาวาส ​วั ด ​ถ้ ำ ​ป่ า ​อ าชา​ท อง​ ​​เป็ น ​ผู้ ​ช อบ​ป ฏิ บั ติ ​ธ รรม​ม า​ตั้ ง ​แต่ ​เยาว์ ​วั ย​ ครั้น​เมื่อ​ได้​อุปสมบท​ ​ณ​ ​โบสถ​์วัด​ล้าน​ทอง​ ​โดย​มี​ครูบา​ทอง​สืบ​ วิ​สุทธ​จาโร​​เจ้า​อาวาส​วัด​ล้าน​ทอง​​เป็น​พระ​อุป​ัชฌาย์​​ครูบา​เหนือ​ชัย​ โฆ​สิ​โต​ ​ออก​ธุดงค์เ​ผยแผ่​หลักค​ ำ​สอน​ของ​พระพุทธเจ้าต​ าม​ชายแดน​ ไทย​-พม่า​โดย​ไม่​แบ่ง​เชื้อ​ชาติ​ ​จน​ได้​รับ​การ​ขนาน​นาม​ว่า​ ​“​นักบุญ​ แห่ง​ขุนเขา​”​ ​ต่อ​มา​จึง​ตั้ง​สถานปฏิบัติ​ธรรม​ถ้ำ​ป่า​อาชา​ทอง​ขึ้น​มา​ จนถึง​ปัจจุบัน​​ ​

วัดถ้ำปาอาชาทอง 1

ไป อ. เมืองเชียงราย


เชียงราย

อนุสาวรีย์พ่อขุนเม็งรายมหาราช

​พญา​มั ง ​ร าย​ถื อ ​เป็ น​ก ษั ต ริ ย์ ​แ ห่ ง ​อ าณาจั ก ร​ล้ า น​น า ​ที่​มี​บทบาท​ต่อ​ดิน​แดน​ทาง​ตอน​เหนือ​มาก​ที่สุด​ ​ทรง​เป็น​กษัตริย์​องค์​ ที่​ ​๒๕​ ​แห่ง​ราช​วงศ์ลัวะจังกราช ​​ประสูติ​เมื่อ​ปี​ ​พ.​​ศ​.​ ​๑๗๘๑​ ​เป็น​ โอรส​ของ​พญา​ลาว​เม็ง​ ​ต่อ​มา​ใน​ปี​ ​พ​.​ศ​.​ ​๑๘๐๒​ ​พระองค์​ทรง​ขึ้น​ ครอง​เมือง​หิรัญน​ คร​เงิน​ยาง​ ​และ​ใน​ปี​ ​พ​.ศ​ ​.​ ​๑๘๐๕​ ​ทรง​สร้าง​เมือง​ เชียงราย​เป็นเ​มือง​หลวง​แทน​เมือง​หริ ญั น​ คร​เงินย​ าง​จ​ น​เป็นอ​ าณาจักร​ ล้าน​นา​อัน​รุ่งเรือง​ ​ ​เพื่ อ ​น้ อ ม​ร ำลึ ก ​ถึ ง ​พ ระ​ม หากรุ ณาธิ คุ ณ​ข อง​พ ระองค์ ​​ ข้าราชการ​ ​พ่อค้า​ ​และ​ประชาชน​ชาว​เชียงราย​จึง​ร่วม​กัน​สร้าง​ ​

อนุสาวรีย พอขุนเม็งรายมหาราช ถ. อุดรกิจ ไป อ. พาน

ถ. พหล

โยธิน

ไป อ. แมสาย

1

ถ. พอขุน

อนุสาวรีย์​พ่อขุน​เม็งร​ าย​มหาราช​ขึ้น​​​องค์​พระรูป​หล่อ​ด้วย​ทอง​สำริด​ สูง​ประมาณ​​๓​​เมตร​​ฉลอง​พระองค์​ด้วย​เครื่อง​ทรง​พระ​มหา​กษัตริย์​ ล้าน​นา​โบราณ​​ถือด​ าบ​ด้วย​พระหัตถ์ซ​ ้าย​ ​บริเวณ​ดา้ น​หลังอ​ นุสาวรียป​์ ระดับต​ งุ ห​ ลวง​เฉลิมพระเกียรติ​ เนื่อง​ใน​โอกาส​พระ​ราช​พิธี​มหา​มงคล​เฉลิม​พระชนมพรรษา​ ​๖​ ​รอบ​ ของ​พระบาท​สมเด็จพ​ ระเจ้าอ​ ยู่​หัว​ใน​วัน​ที่​​๕​​ธันวาคม​​พ.​​ศ​.​​๒๕๔๒​​ และ​เพื่อ​ฉลอง​การ​สถาปนา​จังหวัด​เชียงราย​ครบ ​๗๓๗​ ​ปี​ ​โดย​ตุง​ ทั้ง ๓ ​ผืน​ถูก​ออกแบบ​และ​ผสม​ผสาน​ความ​คิด​ให้​สอดคล้อง​กับ​ ชาว​เชียงราย​ จน​เกิด​เป็นร​ ูป​แบบที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว อีกทั้งแต่ ละผืนเป็นผลงานการออกแบบของศิลปินชื่อดังแห่งดินแดนล้านนา - ​ตุง​ผืน​ที่​​๑​​​ออกแบบ​โดย​นาย​ถวัลย์​​ดัชนี​ - ตุง​ผืน​ที่​​๒​​ออกแบบ​โดย​นายเฉลิมช​ ัย​โ​ฆษิต​พิพัฒน์​ - ​ตุง​ผืน​ที่​​๓​​​ออกแบบ​โดย​นายก​นก​​วิศวะ​กุล​ ​ ​นับ​ได้​ว่า​​อนุสาวรีย์​พ่อขุน​เม็ง​ราย​มหาราช​เป็น​สถาน​ที่​อีก​ แห่ง​หนึ่ง​ที่​ชาว​เชียงราย​ทุก​คน​ต่าง​ให้​ความ​เคารพ​นับถือ​ ​ดัง​เห็น​ได้​ จาก​การ​ที่​ประชาชน​เดิน​ทาง​มาก​ราบ​ไหว้​อย่าง​ไม่​ขาด​สาย​เมื่อ​ผ่าน​ มา​​ณ​​เมือง​เชียงราย​แห่ง​นี้​ ที่ตั้งและการเดินทาง อนุสาวรีย์​พอ่ ขุน​เม็ง​ราย​มหาราช​ตง้ั ​อยู​่ท​่ตี ำบล​เวียง​ ​อำเภอ​เมือง​ เชียงราย​ ​จังหวัด​เชียงราย​ บน​ถนน​พหลโยธิน​ ​หรือ​ทางหลวง​ หมายเลข​๑​ ​​กอ่ น​เข้าไป​ใน​ตวั เ​มือง​เชียงราย​​ ๖๕


1009 north  
1009 north  

about 1009 famous temple in Thailand