Page 1


จุดมุ่งเน้น ต่อผู้เรียนในการพัฒนาด้านหุ่นยนต์ ด้านทักษะ การเขียนโปรแกรม ด้านความรู้

มุ่งเน้น ด้านทักษะการ ประกอบหุ่นยนต์


ด้านความรู้

ความรู้ ด้านหุ่นยนต์ มีความสาคัญ มาก เราต้องมุ่งเน้นให้ผู้เรียน เข้าใจอย่างแท้จริง ว่า หุ่นยนต์ หมายถึง อะไร มีกี่ประเภทแล้วแต่ละประเภทมีความ แตกต่างกันอย่างไร การนาไปใช้ ให้ถูกต้อง ตามสถานการณ์


วิธีการทาให้เกิดความรู้ 1 ตารา เอกสาร งานวิจัย internet 2 ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์ 3 ส่งแข่งขันในรายการต่าง ๆ และการแข่งขันที่หลากหลายรูปแบบ

4 เชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมพิเศษ 5 จัดค่ายหุน่ ยนต์ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน


วิธีการทาให้เกิดความรู้ 1 ตารา เอกสาร งานวิจัย internet ครูต้องทาการค้นหาข้อมูล จากตารา เอกสาร งานวิจัยทั้งไทย และต่างประเทศ เพื่อสรุปหาข้อเท็จจริง อธิบายให้กับ นักเรียน เพื่อลดระยะเวลาเรียนรู้ของผู้เรียน เนื่องจากทางด้าน หุ่นยนต์จะมีเนื้อหาข้อมูลหลากหลาย หากให้ผู้เรียนศึกษา ค้นคว้าเอง อาจทาให้ผู้เรียนสับสนกับความเป็นจริงได้


วิธีการทาให้เกิดความรู้ 2 ศึกษาดูงาน ที่เกี่ยวข้องกับหุ่นยนต์


วิธีการทาให้เกิดความรู้ 3 ส่งแข่งขันในรายการต่าง ๆ และการแข่งขันที่หลากหลายรูปแบบ การแข่งขันหุ่นยนต์ สสวท. การแข่งขันหุ่นยนต์ สสท.(สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น) การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. การแข่งขันหุ่นยนต์ ย่าโมโรบอท การแข่งขันหุ่นยนต์ WRO


วิธีการทาให้เกิดความรู้ 4 เชิญวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมพิเศษ


วิธีการทาให้เกิดความรู้ 5 จัดค่ายหุน่ ยนต์ ความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย และบริษัทเอกชน


ด้านทักษะการเขียนโปรแกรม การเขียนโปรแกรมเป็นสิ่งทาสาคัญในการ ควบคุมหุ่นยนต์ให้ทาตามที่มนุษย์ต้องการ เพราะฉะนั้น นักเรียนต้องมีทักษะในการ เขียนโปรแกรม ซึ่งในปัจจุบัน โปรแกรม ภาษาที่ใช้ในการควบคุมหุ่นยนต์ที่เป็นที่ นิยม คือ ภาษาซี


วิธีฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 1 เริ่มต้นจากง่ายไป ยาก อย่างไม่รีบร้อน 2 ฝึกฝนการเขียนโปรแกรม อย่าให้ขาดช่วงขาดตอน 3 ออกแบบสนามแข่งขันให้นักเรียนได้ฝึกฝนอยู่เสมอ

4 จัดรุ่นพี่ ดูแลรุน่ น้อง และสร้างคลืน่ ลูกใหม่ตลอด 5 นาคลิปการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนวิเคราะห์


วิธีฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 1 เริ่มต้นจากง่ายไป ยาก อย่างไม่รีบร้อน 2

การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์ ครูผู้สอนอย่าใจร้อน เพราะการเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์แตกต่างจาก การเขียนโปรแกรมฐานข้อมูล ที่เราได้เรียนรู้กัน มา เนื่องจากเป็นการสั่งงานไปยัง ไมโครโปรเซสเซอร์ และมีตัวแปรที่ทาให้ผลลัพธ์ ผิดพลาดได้มาก ไม่ว่าจะ แสง สี เสียง ความร้อน แบตเตอรี่ ฯลฯ


วิธีฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 2 ฝึกฝนการเขียนโปรแกรม อย่าให้ขาดช่วงขาดตอน

การฝึกฝนเป็นสิ่งสาคัญมาก หาก ผู้เรียนขาดการฝึกฝนอาจทาให้ลืม และยากทีจ่ ะตามเทคโนโลยีทัน เพราะฉะนัน้ ระเบียบวินยั ในการ ฝึกซ้อมเป็นสิ่งสาคัญ ไม่จาเป็นต้อง ฝึกฝนหนักมาก แต่ขอให้ฝึกฝนทุก วัน อย่าให้ขาดช่วง


วิธีฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 3 ออกแบบสนามแข่งขันให้นักเรียนได้ฝึกฝนอยู่เสมอ

หารูปแบบสนามทีห่ ลากหลาย ให้ผู้เรียนได้ฝึกฝน และฝึกการแก้ โจทย์ของปัญหาในแต่ละสถานการณ์


วิธีฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 4 จัดรุ่นพี่ ดูแลรุน่ น้อง และสร้างคลืน่ ลูกใหม่ตลอด

การจัดให้มีรุ่นพี่ ดูแลรุ่นน้อง ได้ผลดีอย่างมากในการฝึกฝน เนื่องจากเด็กอาจไม่กล้าที่จะเข้ามาถามครูผู้สอน


วิธีฝึกทักษะการเขียนโปรแกรม 5 นาคลิปการแข่งขันในรายการต่าง ๆ มาให้ผู้เรียนวิเคราะห์ การสื่อค้นหาคลิปการแข่งขันต่าง ๆหรือการประดิษฐ์หุ่นยนต์ รูปแบบต่างๆ มาให้นักเรียนได้วิเคราะห์จะส่งผลดีอย่างมากที เดียวกับการฝึกฝน และการแก้ปัญหา


ด้านทักษะการประกอบหุ่นยนต์ การประกอบหุ่นยนต์หรือการออกแบบหุ่นยนต์ที่ ความสาคัญอย่างมากเช่นกัน เนื่องจากการ ทางานของ Hardware(ตัวหุ่นยนต์)กับการ ทางานของ Software(คาสั่งควบคุม) ต้อง เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้เรียนจึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจในอุปกรณ์หรือจุดต่อพ่วงของ หุ่นยนต์อย่างแท้จริง


วิธีฝึกทักษะประกอบหุ่นยนต์ 1 ผู้เรียนวิเคราะห์รูปแบบหุน่ ยนต์หาข้อดี ข้อเสียของแต่ละตัว 2 ผู้เรียน เรียนรู้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ (โมหุน่ ) 3 หัดประกอบหุน่ ยนต์ให้แก้ไขโจทย์ที่ได้รับ


วิธีฝึกทักษะประกอบหุ่นยนต์ 1 ผู้เรียนวิเคราะห์รูปแบบหุน่ ยนต์หาข้อดี ข้อเสียของแต่ละตัว หุ่นยนต์มหี ลายแบบขึน้ อยู่กับการออกแบบของผู้ประกอบหุ่นยนต์ การประกอบหุ่นยนต์จึงมีปัจจัยทีส่ ่งผลต่อการทางานของหุ่นยนต์ เป็นอย่างยิ่ง การให้ผู้เรียนได้วิเคราะห์รูปแบบของหุ่นยนต์และบอก ได้ถึงข้อดี ข้อเสีย ทาให้ผู้เรียนสามารถแก้ไขโจทย์ปัญหาที่ได้เจอได้


วิธีฝึกทักษะประกอบหุ่นยนต์ 2 ผู้เรียน เรียนรู้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ (โมหุน่ ) การเลือกให้อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ ให้เหมาะสมกับโจทย์ที่ได้รับเป็น ความสาคัญอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น การเรียนรู้กับอุปกรณ์ต่อพ่วงจึงมี ผลต่อการทางานของหุ่นยนต์ เช่นกัน


วิธีฝึกทักษะประกอบหุ่นยนต์ 3 หัดประกอบหุน่ ยนต์ให้แก้ไขโจทย์ที่ได้รับ

การประกอบหุ่นยนต์แต่ละครั้ง ผู้เรียนต้องคิดถึงอุปกรณ์ และ ความสอดคล้องกับโจทย์ที่ได้รับ ว่าเหมาะสมกันหรือไม่ เพราะฉะนัน้ หากผู้เรียนฝึกหัด อยู่เสมอ จะทาให้เกิดการ เรียนรู้ปและประสบการณ์


การพัฒนาก้าวสู่..สากล การก้าวสู่สากลนั้น อย่างแรกต้องรู้ก่อนว่าการเรียนรู้หุ่นยนต์ ของสากลหรืออะไร ?????

กระบวนการเรียนรู้หุ่นยนต์ของสากล เรียนเน้นความเข้าใจใน ทุกๆ กระบวนการกว่าจะเดินตามเส้น ต้องเข้าใจภาพรวม สนใจว่า คุณเรียนรู้อะไรจากหุ่นยนต์บ้าง การแข่งขันไม่ใช่ คาตอบแต่เขาเน้นที่ การตั้งโจทย์ และทากิจกรรมมากๆ ค้นหา วิธีการแก้ปัญหา


จากนั้นทดลองต่อไปว่า ถ้าแก้ด้วยวิธีนี้แล้วผล เป็นอย่างไรถ้าแก้อีกวิธีเป็นอย่างไร แล้วทาไม เป็นเช่นนั้น ???

นี่คือ...ความแตกต่างของการเรียนรู้แบบสากลกับของไทย ของสากล เน้นการวิเคราะห์ ไปสู่การสังเคราะห์ไม่มีเน้นให้ไป แข่งขันแต่เขากาหนดเป้าหมาย และวางรูปแบบกิจกรรมเพื่อไปตอบ โจทย์สู่เป้าหมายนั้นไม่มีสักประโยค


จบการนาเสนอ Email: Nattika.L@hotmail.com

กระบวนการสอนหุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่สากล  

หลักการและกระบวนการสอนหุ่นยนต์ เพื่อก้าวสู่สากล

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you