Page 1

TECHNOLOGY SYSTEM MICROWAVE

INPUT

OUTPUT "-ไฟฟา - อาหาร

-อาหารสุ ก

PROCESS

FEEDBACK

ไมโครเวฟ ให้ ค วามร้อ นกั บ อาหารโดย การ แผ่ ค ลื นย่ า นความถี ไมโครเวฟ ผ่ า น เข้ า ไปในอาหาร. โมเลกุ ล ของนํา ไขมั น และ นําตาล ที อยู่ ใ นอาหารจะดู ด ซั บ พลั ง งานของคลื นที ผ่ า นเข้ า ไปและเกิ ด เปนความร้อ นขึ น

ห น้ า จ อ เ ป น แ บ บ L E D แ ล ะ มี ฟ ง ก์ ชั น ม า ก ขึ น

น . ส . ณั ฐ ธิ ส า แ ห ล ม ท อ ง ม . 4 / 5

3

Profile for ณัฐธิสา แหลมทอง

ระบบเทคโนโลยี  

ระบบเทคโนโลยี  

Advertisement