Page 1

นำงสำวชนจันทร์ นำงสำวอลิษำ นำงสำวณัฐวรรณ นำงสำวมัลลิกำ

ซอฟต์ แวร์ จัดทำำโดย ทองยุทธ พันธ์ แตง ตั้นธง จุฑำนันท์

รหัสนักศึกษำ 554111013 รหัสนักศึกษำ 554111038 รหัสนักศึกษำ 554111047 รหัสนักศึกษำ 554111051


ซอฟต์ แวร์ : software  หรือ ส่ วนชุดคำำสั่ง หรือบำงครั้งมีกำรสะกดว่ำ 

ซอฟท์ แวร์ เป็ นส่ วนของระบบคอมพิวเตอร์ ทใี่ ช้ ในกำรจัดเก็บและประมวลผล ข้ อมูล ซอฟต์ แวร์ น้ันนอกจำกจะสำมำรถใช้ งำนบนคอมพิวเตอร์ ได้ แล้ ว ยัง สำมำรถใช้ งำนบนเครื่องใช้  หรืออุปกรณ์ อนื่  เช่ น โทรศัพท์  มือถือ  หรือ  หุ่นยนต์    ในโรงงำน หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้ำต่ ำง ๆ


คำำว่ ำ "ซอฟต์ แวร์ "ใช้ ครั้งแรกโดย จอห์ น ดับเบิลยู. เทอร์ กยี ์  (John W. Turkey)  ในปี  พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) โดยแนวคิดของซอฟต์ แวร์ ปรำกฏครั้งแรก ในเรียงควำมของแอลัน ทัวริง บิดำของวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  กล่ ำวกันว่ ำ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นแรกของโลกเขียนโดยเอดำ ไบรอน เป็ นโปรแกรมทีใ่ ช้ สำ ำหรับเครื่องวิเครำะห์  (analytical engine) ของชำร์ ลส แบบเบจ


ควำมสั มพันธ์ กบั ฮำร์ ดแวร์ ซอฟต์ แวร์ เป็ นชื่อเรียกเพือ่ ใช้ เปรียบต่ ำงกับฮำร์ ดแวร์  ซึ่งเป็ นลักษณะ ทำงกำยภำพในกำรเก็บและประมวลผลของซอฟต์ แวร์  ในคอมพิวเตอร์ ซอฟต์ แวร์ จะถูกเรียกใช้ งำนในแรมและประมวลผลผ่ ำนซีพยี ู


กำรแบ่ งประเภทของซอฟต์ แวร์ แบ่ งออกได้ เป็ นหลำยแบบ เช่ น 1. กำรแบ่ งเชิงเทคนิค 2. กำรแบ่ งตำมรูปแบบกำรส่ งมอบ 3. กำรแบ่ งตำมประเภทของกำรนำำไปใช้ งำนหลัก


1. กำรแบ่ งเชิงเทคนิค อำจแบ่ งซอฟต์ แวร์ เป็ น 3 ประเภทหลักคือ 1.1  ซอฟต์ แวร์ ระบบ (System/Infrastructure software) 1.2  โปรแกรมประยุกต์  หรือซอฟต์ แวร์ ประยุกต์  (Application       software) 1.3  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Tools/Utilities)


1.1  ซอฟต์ แวร์ ระบบ (System/Infrastructure software) ใช้ ใน กำรทำำให้ คอมพิวเตอร์ ฮำร์ ดแวร์ ทำำ งำนกับระบบคอมพิวเตอร์ ได้  โดย รวมถึงระบบปฏิบัตกิ ำร ไดรเวอร์  และระบบหลักของคอมพิวเตอร์ ต่ำง  ๆ 1.2  โปรแกรมประยุกต์  หรือซอฟต์ แวร์ ประยุกต์  (Application  software) ช่ วยให้ ผู้ใช้ งำนสำมำรถดำำเนินงำนต่ ำง ๆ โดยทัว่ ไปเช่ น  โปรแกรมสำ ำนักงำน ฐำนข้ อมูล คอมพิวเตอร์ เกม เว็บเบรำว์ เซอร์  โดย โปรแกรมประยุกต์ จะมีจยี ูไอ


1.3  โปรแกรมคอมพิวเตอร์  (Tools/Utilities) ประกอบไปด้ วย เครื่องมือช่ วยให้ โปรแกรมเมอร์ เขียนโปรแกรมอืน่  ๆ หรือโปรแกรม ประยุกต์ ได้  เครื่องมือต่ ำง ๆ ประกอบไปด้ วย คอมไพเลอร์  อินเตอร์ พรี เตอร์  ดีบักเกอร์


2.  กำรแบ่ งตำมรู ปแบบกำรส่ งมอบ แบ่ งได้ เป็ น 2 กลุ่มคือ 2.1  ซอฟต์ แวร์ สำำเร็จรูป (Package software) 2.2  ซอฟต์ แวร์ ทพี่ ฒ ั นำเงินเดือน (Outsources software  development)


2.1  ซอฟต์ แวร์ สำำเร็จรู ป (Package software) ซอฟต์ แวร์ ทมี่ ีกำร ขำย ให้ เช่ ำ หรือให้ บริกำร โดยคิดค่ ำบริกำรเป็ น transaction หรือ license 2.2  ซอฟต์ แวร์ ทพี่ ฒ ั นำเงินเดือน (Outsources software  development) เป็ นกำรออกแบบและพัฒนำซอฟต์ แวร์ เพือ่ ใช้ งำน เฉพำะกับงำนประเภทต่ ำง ๆ เฉพำะกิจกรรมไป ส่ วนใหญ่ ลขิ สิ ทธิ์ของ ซอฟต์ แวร์ นีจ้ ะเป็ นของผู้ทวี่ ่ ำจ้ ำงให้ พฒ ั นำขึน้


3.  กำรแบ่ งตำมประเภทของกำรนำำไปใช้ งำนหลัก แบ่ งได้ เป็ น 3  กลุ่มคือ 3.1  ซอฟต์ แวร์ ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรทัว่ ไป (Enterprise  software) 3.2  ซอฟต์ แวร์ สำำหรับอุปกรณ์ พกพำขนำดเล็ก (Mobile applications  software) 3.3  ซอฟต์ แวร์ สมองกลฝังตัว (Embedded System Software)


3.1  ซอฟต์ แวร์ ช่วยในกำรบริหำรจัดกำรทัว่ ไป (Enterprise software) เป็ น ซอฟต์ แวร์ ทใี่ ช้ กบั กำรทำำงำนเพือ่ แก้ปัญหำ/จัดกำรทรัพยำกรของ บุคคล/องค์ กร เช่ น  ซอฟต์ แวร์ บัญชี ซอฟต์ แวร์ จัดทำำเอกสำร เป็ นต้ น 3.2  ซอฟต์ แวร์ สำำหรับอุปกรณ์ พกพำขนำดเล็ก (Mobile applications software) เป็ น ซอฟต์ แวร์ ทที่ ำำ งำนผ่ ำนระบบปฏิบัตกิ ำรพิเศษบนอุปกรณ์ ขนำดเล็ก เช่ น โทรศัพท์ มือถือ  PDA โดยสำมำรถแบ่ งเป็ นกลุ่มใหญ่ ๆ ได้  2 กลุ่ม คือ (1) ซอฟต์ แวร์ เพือ่ สนับสนุนธุรกรรม ทำงธุรกิจ (Business applications) เช่ น Mobile banking, Mobile payment, GPS on Mobi le, Mobile applications for business process management และ(2) ซอฟต์ แวร์ ทเี่ กีย่ วข้ อง กับนันทนำกำรและบันเทิง (Entertainment applications) ซึ่งรวมเกมบนโทรศัพท์ เคลือ่ นที่


3.3  ซอฟต์ แวร์ สมองกลฝังตัว (Embedded System Software) เป็ น ซอฟต์ แวร์ ซึ่งฝังอยู่ไว้ ในอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ ต่ำงๆ เพือ่ ใช้ สำำหรับ ควบคุมกำรทำำงำนของอุปกรณ์ น้ันๆ เช่ น ระบบ GPRS ระบบทำำควำมเย็น อัจริยะ ระบบตรวจสอบย้ อนกลับ เป็ นต้ น

Software  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you