Page 1

สรุ ปกิจกรรมการเข้าร่ วมโครงการ 160 ชั่วโมง ลาดับที่ 1 2 3 4 5

6

วันที่ 8-9 มิ.ย 56 15-16 มิ.ย 56

เวลา 08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น.

29 – 30 มิ.ย. 56

13.00 – 18.00 น.

11 ส.ค. 56 13.00 – 18.00 น. 24 ส.ค. – 29 ก.ย. 56 08.00-13.00 น. 13.00-18.00 น. 12 – 13 ต.ค. 56 13.00 – 17.00 น.

25 – 28 พ.ย. 56

กิจกรรม โครงการปรับสภาพภูมทิ ศั น์ ของห้ อง คอมพิวเตอร์ งาน OTOP ณ ศู นย์ ประชุมนานาชาติ ฉลองราชสมบัติ 60 ปี งานเกษตร ณ มอ. หาดใหญ่ ทา Project CAI

งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย ทัศนศึกษาที่ กรุงเทพฯ รับฟังการบรรยาย ที่ บริษทั เวสเทิร์น ดิจิตอล 09.00 – 17.00 น. เข้ าร่ วมอัดรายการแบไต๋ ไฮเทค เข้ าชมนิทรรศการ โฟโตแฟร์ ณ ห้ างไบเทคบางนา .

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

20

ภาพถ่ าย/ชิ้นงาน

10

ภาพถ่ าย/ชิ้นงาน

5 60 8

ภาพถ่ าย ภายถ่ าย ชิ้นงานส่ งอาจารย์ ภาพถ่ าย

24

ภาพถ่ าย/เอกสารการ เข้ าร่ วมกิจกรรม

หมายเหตุ


ลาดับที่

วันที่

เวลา

7 8

17 – 18 ธ.ค. 56 21 ธ.ค. 56

08.00 – 12.00 น. 16.00 – 17.00 น.

9

21 -22 ธ.ค. 56

10

14 ม.ค. 57

11 12 13

16 ก.พ. 57 21 ก.พ. 57 1 มี.ค. 57

กิจกรรม

เข้ าร่ วมงานวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวะ สงขลา เข้ าร่ วมประชุมกับ อาจารย์ นวภรณ์ แซ่ ต้งั เกีย่ วกับเรื่อง google drive & dropbox โครงการบริการสอน 08.00 – 12.30 น. google drive & dropbox เตรียมการ 1 วัน จัดทา 1 วัน รวม 2 วัน โครงการเสนอวิชาการ การปรับตัวของบัณฑิต 08.00 – 12.00 น. กับการรองรับ ACE ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวชิ ัย 08.00 – 12.00 น. เข้ าร่ วมฟังการสั มมนา สาขาวิชาการตลาด 08.00 – 12.00 น. เข้ าร่ วมกิจกรรม วัยใส ห่ างไกลยาเสพติด 08.00 - 12.00 น. เข้ าร่ วมฟังการสั มมนา เรื่อง ระบบเครือข่ าย

รวมชั่วโมง

หลักฐาน

8 1

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

16

ภาพถ่ าย

4

ภาพถ่ าย

4 4 4

ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย ภาพถ่ าย

หมายเหตุ


กิจกรรมครั้งที่ 1 ชื่อกิจกรรม โครงการปรับสภาพภูมิทศั น์ของห้องคอมพิวเตอร์ วันที่ 8-9 มิ.ย 56 , 15-16 มิ.ย 56 เวลา 08.00-13.00 น. , 13.00-18.00 น. รวม 20 ชั่วโมง กิจกรรม อาจารย์ให้นกั ศึกษาหาค้นหาตัวอย่างโครงการและขั้นตอนต่างของโครงการว่ามีอะไร ลงมือเขียนโครงการแล้วนาเสนออาจารย์ ว่าผ่านหรื อไม่ และให้นกั ศึกษาแบ่งกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อจะเอาได้จดั ทาบอร์ด รวบรวมเงินจากสมาชิกในห้องไปซื้ออุปกรณ์ จากนั้นก็ลงมือปฏิบตั ิในการจัดทาบอร์ด ของแต่ละกลุ่มจนเสร็จ จึงทาสรุ ปโครงการและส่งให้อาจารย์

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ฝึ กใช้อินเตอร์เน็ตให้คล่องแคล่ว

- มีความรับผิดชอบต่องานที่ทา - มีความสามัคคีกนั ในกลุ่ม

หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 2 ชื่อกิจกรรม งาน OTOP ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติ 60 ปี วันที่ 29 – 30 มิ.ย. 56 เวลา 13.00 – 18.00 น. รวม 10 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมเที่ยวชมงานแสดงสิ นค้า OTOP ที่มีผเู้ ข้าร่ วมแสดงสิ นค้าที่มาจากทัว่ ทุกจังหวัด ของประเทศไทย ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองราชสมบัติ 60 ปี

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ได้เยีย่ มชมงานแสดงสิ นค้าจากทัว่ ประเทศ - ได้ทราบถึงสิ นค้าพื้นเมืองของแต่ละภาค


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 3 ชื่อกิจกรรม งานเกษตร ณ มอ. หาดใหญ่ วันที่ 11 ส.ค. 56 13.00 – 18.00 น. เวลา 13.00 – 18.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม งานเกษตรภาคใต้ 2556 เป็ นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายคนรอคอย เพราะงานนี้ไม่ได้มี เพียงเรื่ องของเกษตรแต่ยงั เป็ นศูนย์รวมมอเตอร์โชว์ อสังหาริ มทรัพย์ อุตสาหกรรม เฟอร์นิเจอร์ แฟชัน่ อาหารการกิน นิทรรศการทางการเกษตร ต้นไม้ราคาประหยัด และ สิ นค้าอื่นๆ อีกมากมาย งานเกษตรภาคใต้ ครั้งที่ 21 ณ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ ประจาปี 2556 กาหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-18 สิ งหาคม 2556 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด "นาความรู้สู่ชุมชน" โดยพิธีเปิ ดงาน มีนายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี เป็ น ประธานในวันศุกร์ที่ 16 สิ งหาคม 2556 เวลา 09.30 น.

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ได้รับความรู้เกี่ยวกับพันธุ์พืช - ได้ชม พันธุ์ไม้ที่หายาก


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 4 ชื่อกิจกรรม ทา Project CAI วันที่ 24 ส.ค. – 29 ก.ย. 56 เวลา 08.00-13.00 น.13.00-18.00 น. รวม 60 ชั่วโมง กิจกรรม ในปัจจุบนั นี้ได้มีการทาสื่ อการสอนหลายรู ปแบบ ซึ่งมีการนาเสนอที่แตกต่างกันไป และดิฉนั ได้ทาสื่ อการเรี ยนการสอนเกี่ยวกับ องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ ซึ่งจาเป็ น อย่างมากที่จะต้องใช้สื่อประสม เข้ามาช่วยในการเรี ยนรู้เบื้องต้น เพื่อให้ผเู้ รี ยนเกิด อารมณ์ร่วม และอยากที่จะเรี ยนรู้เพิ่มขึ้น

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ได้ฝึกใช้โปรแกรม autoware 7 - ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์


หลักฐานประกอบ วันที่ 24 ส.ค. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ าแรกแนะนาสื่ อการสอนเรื่อง องค์ ประกอบของคอมพิวเตอร์


หลักฐานประกอบ วันที่ 25 ส.ค. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ าลงทะเบียน เพือ่ ให้ นักศึกษากรอกชื่อเพือ่ เข้ าสู่ บทเรียน


หลักฐานประกอบ วันที่ 31 ส.ค. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ ายินดีต้อนรับ เพือ่ ให้ นักศึกษาเข้ าสู่ บทเรียน และหน้ าแนะนาบทเรียนเพือ่ ให้ ใช้ งานสื่ อง่ ายยิง่ ขึน้


หลักฐานประกอบ วันที่ 1 ก.ย. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ าเมนูหลัก เพือ่ ให้ นักศึกษาเลือกเมนูทตี่ ้ องการ


หลักฐานประกอบ วันที่ 14 ก.ย. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ าบทเรียน เพือ่ ให้ นักศึกษาเลือกหัวข้ อทีต่ ้ องการเรียน


หลักฐานประกอบ วันที่ 21 ก.ย. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ าแบบทดสอบก่ อนเรียน เพือ่ วัดความรู้ ของผู้ใช้


หลักฐานประกอบ วันที่ 22 ก.ย. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ าแบบทดสอบหลังเรียน เพือ่ ทดสอบว่ าได้ รับความรู้ จากสื่ อ ประสมมากแค่ ไหน


หลักฐานประกอบ วันที่ 28 ก.ย. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ ารวมคะแนน เพือ่ แสดงให้ ผู้เรียนทราบคะแนนจากแบบทดสอบ


หลักฐานประกอบ วันที่ 29 ก.ย. 56 กิจกรรม ทาสื่ อประสมด้ วยโปรแกรม autoware 7 ทาหน้ าผู้จัดทา เพือ่ แสดงให้ ทราบถึงตัวผู้จัดทา


กิจกรรมครั้งที่ 5 ชื่อกิจกรรม งานมหกรรมวัฒนธรรมไทย "รักบ้านเรา ครั้งที่ 2" วันที่ 12 – 13 ต.ค. 56 เวลา 13.00 – 17.00 น.

รวม 8 ชั่วโมง

กิจกรรม ได้เรี ยนรู้ วีถีการดารงชีวิตที่ดีงาม ได้รับการสื บทอดจากอดีตสู่ปัจจุบนั เป็ นผลผลิต ของมนุษย์ที่แสดงถึงความเจริ ญงอกงาม ทั้งด้านวัตถุ แนวคิดจิตใจ วัฒนธรรมใน ท้องถิ่นจะเป็ นเอกลักษณ์ของสังคมท้องถิ่นนั้นๆ วัฒนธรรมคงอยูไ่ ด้เพราะการเรี ยนรู้ ของมนุษย์ต้งั แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั และสร้างสรรค์พฒั นาขึ้นใหม่อย่างต่อเนื่อง

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ได้เรี ยนรู้ วีถีการดารงชีวิตที่ดีงาม - ใช้เวลาว่างอย่างเกิดประโยชน์


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 6 ชื่อกิจกรรม ทัศนศึกษาที่ กรุ งเทพฯ ณ ห้างไบเทคบางนาวันที่ 25 – 28 พ.ย. 56

เวลา 09.00 – 17.00 น.

รวม 24 ชั่วโมง

กิจกรรม การศึกษาในชั้นเรี ยนตามหลักสูตรเป็ นวิธีการที่ปฏิบตั ิกนั เป็ นประจาอยูแ่ ล้ว เพื่อเสริ ม ทักษะให้กบั นักศึกษาให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ ได้รับประสบการณ์ที่เป็ นประโยชน์ ซึ่งสามารถนาไปใช้ในชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพในอนาคตได้ ประสบการณ์ที่นกั ศึกษาได้รับจากการศึกษาดูงานในครั้งนี้จะทาให้นกั ศึกษามีความ กระตือรื อร้นต่อการเรี ยนการสอนมากยิง่ ขึ้น และยังสามารถนาไปประยุกต์ใช้กบั ชีวิตประจาวันได้ จึงเล็งเห็นถึงความจาเป็ นที่จะนานักศึกษาไปศึกษาดูงานนอกสถานที่

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ทาให้นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยนการสอนมากขึ้น - นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์และก่อให้เกิดความคิดริ เริ่ ม สร้างสรรค์ - นักศึกษาสามารถนาสิ่งที่ได้จากการศึกษาดูงานไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวิตประจาวันและการทางานในอนาคต


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 7 ชื่อกิจกรรม เข้าร่ วมงานวิชาการ ณ วิทยาลัยอาชีวะ สงขลา วันที่ 17 – 18 ธ.ค. 56 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 8 ชั่วโมง กิจกรรม งานวิชาการเป็ นงานที่รวมภารกิจหลักของหน่วยงานหรื อสถานศึกษาที่บ่งบอกถึง ปรัชญา จุดมุ่งหมายในการปฏิบตั ิงาน เพื่อให้ผรู้ ับบริ การซึ่งได้แก่นกั เรี ยนหรื อบุคคล ในชุมชนได้รับการพัฒนาตนเองด้านความรู้ เจตคติ และทักษะ ในศาสตร์ต่าง ๆ เพื่อ นาไปสู่เป้ าหมายและวัตถุประสงค์ของการศึกษาโดยเฉพาะ งานวิชาการจึงเกี่ยวข้อง กับหลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการถ่ายทอดความรู้ไปยังกลุ่มเป้ าหมาย หรื อผูเ้ รี ยน การจัดสื่ อและเทคโนโลยีการศึกษา การวัดผลและประเมินผล การประกัน คุณภาพรวมถึงการจัดบรรยากาศเพื่อประโยชน์ทางวิชาการ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ทาให้นกั ศึกษามีความกระตือรื อร้นต่อการเรี ยนการสอนมากขึ้น - นักศึกษาเกิดความรู้ ความเข้าใจ ก่อให้เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ - นักศึกษาสามารถนาสิ่งที่ได้จากการศึกษาในงานวิชาการไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั ชีวิตประจาวันและการทางานในอนาคต


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 8 ชื่อกิจกรรม เข้าร่ วมประชุมกับ อาจารย์นวภรณ์ แซ่ต้งั เกี่ยวกับเรื่ อง google drive & dropbox

วันที่ 21 ธ.ค. 56 เวลา 16.00 – 17.00 น. รวม 1 ชั่วโมง กิจกรรม โปรแกรม Dropbox และ google drive ที่เปรี ยบเสมือนกล่อง เก็บไฟล์ออนไลน์ ซึ่งมัน เป็ นหนึ่งในระบบ บริ การคลาวด์ (Cloud Computing) จัดอยูใ่ นประเภทของ Cloud Storage ที่สามารถให้คุณ เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นไฟล์ รู ปภาพ ต่างๆ ผ่านระบบ ออนไลน์ ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่ไหนก็สามารถเอาข้อมูล ลงในกล่อง (Upload) หรื อ เอาออก จากกล่อง (Download) นี้ได้ตลอดเวลาผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่ง Dropbox ใช้งานได้ท้งั เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Desktop) ที่เป็ น Windows, Mac OS. Linux ได้หมด รวมไปถึง โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อย่างเช่น iPhone, iPad, Andriod, BlackBerry ได้อีก ด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ไฟล์ขอ้ มูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่เดียวบน Google Drive และสามารถแชร์ ไฟล์ให้ คนอื่น ๆ โดยไม่ตอ้ งส่ งไฟล์กลับไปกลับมาให้เกิดความยุง่ ยาก วิธีการนี้จะช่วยลดความซ้ าซ้อนใน การส่ งข้อมูลลงไปได้ปรแกรม Dropbox เวอร์ชนั่ ปัจจุบนั นี้ สามารถรับคนที่ขอมาแชร์ ไฟล์ กับเราได้ผา่ นโปรแกรมเลย โดยไม่ตอ้ งเข้าเว็บไซต์ของ Dropbox.com ไปล็อคอินให้ เสี ยเวลา ซึ่ งจะเพิ่มสะดวกสบายในการใช้ Dropbox มากขึ้นไปอีกขั้น


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 9 ชื่อกิจกรรม โครงการบริ การสอนgoogle drive & dropbox วันที่ 21 -22 ธ.ค. 56 เวลา 08.00 – 12.30 น.รวม 16 ชั่วโมง กิจกรรม โปรแกรม Dropbox และ google drive ที่เปรี ยบเสมือนกล่อง เก็บไฟล์ออนไลน์ ซึ่งมัน เป็ นหนึ่งในระบบ บริ การคลาวด์ (Cloud Computing) จัดอยูใ่ นประเภทของ Cloud Storage ที่สามารถให้คุณ เก็บข้อมูลต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นไฟล์ รู ปภาพ ต่างๆ ผ่านระบบ ออนไลน์ ไม่วา่ คุณจะอยูท่ ี่ไหนก็สามารถเอาข้อมูล ลงในกล่อง (Upload) หรื อ เอาออก จากกล่อง (Download) นี้ได้ตลอดเวลาผ่านระบบเน็ตเวิร์ค ซึ่ง Dropbox ใช้งานได้ท้งั เครื่ องคอมพิวเตอร์ (Desktop) ที่เป็ น Windows, Mac OS. Linux ได้หมด รวมไปถึง โทรศัพท์สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต อย่างเช่น iPhone, iPad, Andriod, BlackBerry ได้อีก ด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ - ไฟล์ขอ้ มูลจะถูกจัดเก็บไว้ที่เดียวบน Google Drive และสามารถแชร์ ไฟล์ให้ คนอื่น ๆ โดยไม่ตอ้ งส่ งไฟล์กลับไปกลับมาให้เกิดความยุง่ ยาก วิธีการนี้จะช่วยลดความซ้ าซ้อนใน การส่ งข้อมูลลงไปได้ปรแกรม Dropbox เวอร์ชนั่ ปัจจุบนั นี้ สามารถรับคนที่ขอมาแชร์ ไฟล์ กับเราได้ผา่ นโปรแกรมเลย โดยไม่ตอ้ งเข้าเว็บไซต์ของ Dropbox.com ไปล็อคอินให้ เสี ยเวลา ซึ่ งจะเพิ่มสะดวกสบายในการใช้ Dropbox มากขึ้นไปอีกขั้น


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 10 ชื่อกิจกรรม โครงการเสนอวิชาการ การปรับตัวของบัณฑิตกับการรองรับ ACE วันที่ 14 ม.ค. 57 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม ภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนภาคประชาชน จะออกมาแสดงความพร้อมรับความ เปลี่ยนแปลงที่ตลาดภายในของแต่ละประเทศจะหลอมรวมกับประเทศเพื่อนบ้าน ใน ลักษณะตลาดเดียว ฐานการผลิตเดียว ซึ่ งจะเป็ นการเปิ ดเสรี ทางการค้า การบริ การ การ ลงทุน การเงิน และการเคลื่อนย้ายแรงงานมีฝีมือและความเปลี่ยนแปลงนี้ยอ่ มส่ งผลกระทบ ต่อชีวิตเรา ๆ ท่าน ๆ อย่างแน่นอน จะมากหรื อน้อย จะดีหรื อร้าย ก็คงไม่อาจเลี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิง่ บรรดา "บัณฑิตจบใหม่" ซึ่ งเป็ นเจเนอเรชัน่ ที่ตอ้ งเร่ งปรับตัวให้ทนั อนาคต ทั้งอนาคตของตนเอง และอนาคตของประเทศชาติ

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ปรับตัวและการเตรี ยมความพร้อมของชุมชนท้องถิ่นในการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยน เพราะว่าถ้าหากชุมชนท้องถิ่นไม่มีมาตรการหรื อ แผนรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคม อาเซี ยน ก็จะเกิดความเสี ยเปรี ยบทางด้านการแข่งขัน ทางด้านภูมิปัญญา วัฒนธรรมท้องถิ่น ที่ถือว่าเป็ นสิ่ งที่อยูค่ ู่กบั สังคมไทยมาอย่างยาวนาน ตลอดจนการสร้างชุมชนเศรษฐกิจ อาเซี ยน ที่จาเป็ นต้องมีผนู ้ าชุมชนท้องถิ่นที่มีวิสัยทัศน์ ให้มีความสามารถในการบูรณาการ เชื่อมโยงเศรษฐกิจของประชาคมอาเซี ยนให้เข้ากับเศรษฐกิจโลก ซึ่ งต้องมีกลไกและสถาบันการศึกษาต่างๆ ในท้องถิ่นนั้นต้องมีการสนับสนุนในการ ประสานงานและการดาเนินการประชาสัมพันธ์ และให้ความรู ้เกี่ยวกับประชาคมอาเซี ยน แก่ผนู ้ าชุมชน และประชาชนในท้องถิ่นเพื่อเรี ยนรู ้และปรับตัวในการวางแผนชุมชน ท้องถิ่น เพื่อรองรับการก้าวเข้าสู่ ประชาคมอาเซี ยนต่อไป


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 11 ชื่อกิจกรรม เข้าร่ วมฟังการสัมมนา สาขาวิชาการตลาด วันที่ 16 ก.พ. 57 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม การสัมมนาที่ใช้กนั ในทางการศึกษา หมายถึง วิธีการสอนในระดับ มหาวิทยาลัย ซึ่ง เน้น ด้านการศึกษา ค้นคว้า วิจยั และแก้ไขปัญหา ที่นกั ศึกศึกษากลุ่มนั้นมีความสนใจ ร่ วมกัน ผูเ้ ข้าร่ วมสัมมนาต้องมีพ้ืนฐานความรู้ในด้านนั้นๆ หรื อวิชานั้นๆ เป็ นอย่างดี ซึ่งการเรี ยนแบบสัมมนานี้ ต้องการให้ผเู้ รี ยนรู้จกั แก้ปัญหาร่ วมกัน โดยการให้เหตุผล และประสบการณ์ที่มีอยู่ เพื่อประโยชน์ร่วมกันในการแก้ปัญหา ในการสัมมนาต้องมี การนาเสนอความคิด ข้อวิเคราะห์วิจารณ์ มีเหตุผลสนับสนุน มีเรื่ อง (Topic) ที่ชดั เจน โดยการนาเสนอทั้งในรู ปของงานเขียน และการพูด รวมทั้งเปิ ดโอกาสให้มี การ อภิปราย ทั้งในด้านสนับสนุน หรื อโต้แย้งได้ดว้ ย โดยในแต่ละเรื่ องจะใช้เวลา ไม่เกิน 10-20 นาที

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เป็ นการส่ งเสริ มความก้าวหน้าของผูป้ ฏิบตั ิงาน เพราะโดยปกติแล้วการพิจารณาเลื่อนตาแหน่ง ผู ้ ที่ได้รับการสัมมนาย่อมมีโอกาสได้รับการพิจารณาก่อน เกิดความคิดริ เริ่ มสร้างสรรค์ เป็ นผลให้ เกิดแรงบันดาลใจมุ่งกระทากิจกรรมอันดีงามให้สังคม สามารถสร้างความเข้าใจอันดีงามต่อ เพื่อนร่ วมงาน มีมนุษย์สัมพันธ์ เกิดความร่ วมมือร่ วมใจในการทางาน สามารทางานเป็ นทีมได้ เป็ นอย่างดี เกิดความกระตือรื อร้น กล้าคิด กล้าทา กล้าตัดสิ นใจ มีความรับผิดชอบ รู ้จกั ยอมรับ ความคิดเห็นของผูอ้ ื่น รู ้จกั ใช้ดุลยพินิจวิเคราะห์ปัญหา สามารถแก้ปัญหาในการทางานและเกิด ภาวะผูน้ า


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 12 ชื่อกิจกรรม เข้าร่ วมกิจกรรม วัยใส ห่างไกลยาเสพติด วันที่ 21 ก.พ. 57 เวลา 08.00 – 12.00 น. รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เมื่อพูดถึงปัญหายาเสพติด คนส่วนใหญ่กม็ กั จะมุ่งความสนใจไปที่กลุ่มผูผ้ ลิตผูค้ า้ และ ผูเ้ สพยาเสพติด โดยเฉพาะผูเ้ สพยาเสพติดที่เป็ นเยาวชน ซึ่ งเป็ นผูเ้ สี ยหายโดยตรงจึงทา ให้ ทุกฝ่ าย ไม่วา่ จะเป็ นบิดามารดา ครู ผูป้ กครอง องค์กรภาครัฐ และภาคเอกชน ตลอดจน สื่ อมวลชนต่างก็ให้ความสนใจที่จะเข้ามามีส่วนร่ วม ในการ ป้ องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด โดยเฉพาะการพยายามสื่ อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ เด็กและเยาวชน ให้มีชีวิตที่ดีงาม ห่างไกลจากยาเสพติด ซึ่งต้องระมัดระวังทั้งในเรื่ อง ของการสรรหาวิธีการและเลือกเฟ้ นเนื้อหา ข้อความที่เข้าถึงเยาวชนได้ตรงจุด ทั้งนี้ เพราะเด็กและเยาวชน นั้นจะมีลกั ษณะพิเศษ เช่น ไม่ชอบให้ใครว่ากล่าว ตักเตือนตรง ๆ โดยเฉพาะผูใ้ หญ่แต่จะรับข่าวสารข้อมูล ได้มากขึ้นถ้า เยาวชนด้วยกันเป็ นผูใ้ ห้ ข่าวสารข้อมูลนั้น หรื อตนเองเป็ นผูม้ ีส่วนร่ วมในการสื่ อสารด้วย

ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ ได้ทราบถึงโทษ อันตรายของยาเสพติด ได้นาแนวทางการปฏิบตั ิมาใช้ใน ชีวิตประจาวันให้ห่างไกลจากยาเสพติด


หลักฐานประกอบ


กิจกรรมครั้งที่ 13 ชื่อกิจกรรม ร่ วมฟังสั มมนา เรื่อง ระบบเครือข่ าย วันที่ 1 มี.ค. 57 เวลา รวม 4 ชั่วโมง กิจกรรม เข้าร่ วมรับฟังการสัมมนา เรื่ องระบบเครื อข่าย ร่ วมตั้งคาถามเพื่อให้ท่าน วิทยากรตอบข้อสงสัย ประโยชน์ ทไี่ ด้ รับ เครื อข่าย หรื อที่มกั เรี ยกติดปากว่า เน็ตเวิร์ก (network) ก็คือ กลุ่มของ คอมพิวเตอร์หรื ออุปกรณ์สื่อสารชนิดต่าง ๆ ที่นามาเชื่อมต่อกันเพื่อให้ผใู ้ ช้ใน เครื อข่าย สามารถติดต่อสื่ อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ร่ วมกันในเครื อข่ายได้ ตัวอย่างของเครื อข่ายที่เราคุน้ เคย ได้แก่ เครื อข่ายของ โทรศัพท์ เครื อข่ายดาวเทียม เครื อข่ายวิทยุ หรื อเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ โดย ช่องทางที่ใช้ในการติดต่อสื่ อสารกัน เรี ยกว่า ช่องสัญญาณ (communication channel)


หลักฐานประกอบ

กิจกรรม 160 ชั่วโมง ณัฏฐา 553026 ส่ง  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you