Page 1

ปิดเทอมภาคฤดูร้อน Engligh Summer Camp 2012 Jessica and Kevin from CCS. merica With Chuwanna from Kositsamsorn School “ I had fun speaking Was fun to play games and go to the zoo.”

จุลสาร Kosit Communication ปีที่ 11 ฉบับที่ 1

ประจาเดือน พฤษภาคม 2555

สวัสดีเปิดเทอม ผลงานนาฏศิลป์ภาคฤดูร้อน

ผลงาน เด็กหญิงสิริญากร นิลละออ ป.3/2

บรรณาธิการ สวัสดีค่ะท่านผู้อ่านทุกท่าน เปิดเทอมการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 ทุกท่านคงเห็นความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ภายในโรงเรียนที่จอดรถของวัดระฆังโฆสิตารมวรมหาวิหาร น้องๆอนุบาล 3 ขวบ อีกทั้งการนาชื่อเสียงมาสู่โรงเรียน ของวงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดระฆัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 31 ประจาปี 2555 The 31th Royal Cups Marching Band Contest 2012 วันที่ 28 มี.ค.-1เม.ย.55 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งร่วมกับ โครงการของโรงเรียนสตรีวัดระฆัง ส่วนในช่วงปิดเทอมยังมีผลงานของกลุ่มสาระภาษาอังกฤษและกลุ่มสาระศิลปะ ได้แก่วิชา นาฏศิลป์ และดนตรีไทย ทาให้นักเรียนของโรงเรียนโฆสิตสโมสรมีคุณภาพมากยิ่งขึ้น สุดท้าย ผอ.จรีย์พร โน้ตชัยยา ยังฝากข้อคิดขอให้นักเรียนทุกคนได้มีการปรับเรื่องพฤติกรรม ตามคาขวัญ “อย่าดูดาย อย่ามักง่าย อย่าเห็นแก่ตัว

นางพิมพ์ศิลป์ การสนัด

คณะกรรมการดาเนินงาน นางพิมพ์ศิลป์ การสนัด นางกฤษณา อย่าเคลิ้มจิตร นางพันทิพา อินทระมารุต

นางอรพิณ ไทยสุโข นางสาวชูวรรณา อุทารเวสารัช นายณัฐวัฒน์ หุตะจิตต์ คณะกรรมการทีป่ รึกษา

นางสาวจรียพ์ ร โน๊ตชัยยา นายวศิน ตั้งเตชานนท์ เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร นางสุมาลี ร่มโพธิ์ทอง

นางสุมน พิมพ์เงิน เจ้าหน้าที่โรเนียว นางสาววันทา บุญอานวย


ข้างวัด “โลภมากลาภหาย-โลภนักมักตัวตาย-โลภนักมักไม่ไตร่ตรอง นักเรียนที่น่ารักของพระอาจารย์ทุกๆคน..“คาพังเพย”สามคาข้างบนนี้พระอาจาจารย์ มีนิทานมาเขียนเล่าประกอบย่อๆพอสังเขป ดังนี้ จาเนียรกาลนานมา สองสามีภรรยาชาวประมงคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในชุมชนริมคลอง ไม่ ไกลจากตัวเมืองมากนัก วันหนึ่งพอได้เวลาก็พากันพายเรือไปทอดแหในลาคลองใกล้บ้านๆ บังเอิญแหไปคร่อมตอไม้ใต้ น้าสาวเชือกที่ผูกติดกับจอมแหขึ้นมารู้สึกตึงหนั กอึ้ง แปลกกว่าทุก วันที่ผ่านมา ด้วยนิสัยใจคอเป็นคน “โลภจริต” จึงสาคัญผิดคิดไปในทางละโมบโลภมากตาม นิสัยอันชั่วร้ายของตนเองว่า “ปลาตัวใหญ่ติดแหเราแล้วหนอ...วันนี้เราได้ลาภก้อนใหญ่แล้ว หนอ” ระแวงกลัวเพื่อนบ้านที่อยู่สองฝากฝั่งริมคลองจะเฮโลกันมาขอ จึงวางแผนให้ภรรยาไป หาเรื่องวิวาทโวยวายทะเลาะเบาะแว้งแช่งด่ากับเพื่อนบ้าน ฝ่ายภรรยา ซึ่งเป็นคนอาภัพเรื่องรูปร่างหน้าตา ยิ่งกว่ามารดาของ “สุดสาคร” หลาย เท่า เมื่อถูกสามีคู่เวรกรรมแนะนาให้ไปทาเรื่องเสียหาย ซึ่งตัวเองมีความเชี่ยวชาญชานิชานาญ อยู่แล้ว จึงรีบวิ่งตาลึงตาเหลือกด้วยกาลัง “โมหจริต” ไปทาตามคาสั่งของสามีและทาสาเร็จได้ อย่างรวดเร็ว แต่โดยปกติแล้วไม่เคยทาอะไรดีๆ ให้สาเร็จเป็นชิ้นเป็นอันสักอย่างเดียว ส่วนสามีก็รีบผลัดเสื้อผ้านุ่งเพียงผ้าขาวม้าเหน็บกระเบนผืนเดียว แล้วกระโจนลงน้า ด้วยท่าพุ่งหลาวเต็มเหยียดด้วยกาลังของความโลภ หวังรวบตีนแหตลบเอาปลาตัวใหญ่ดังใจคิด ขึน้ บนเรือ..อนิจจา...ถูกกิ่งไม้ใต้นาที่มตาทะลุทั้งสองข้าง..ร้องโอดโอยด้วยความเจ็บปวด..เพื่อน บ้า นได้ ยิ น ตลอดล าคลอง อาศั ย ความชานาญทางน้าจึ งตะเกี ย กตะกายว่ า ยน้าขึ้ น ฝั่ งมาได้ ผ้าขาวม้าก็หลุดหายเหลือแต่ตัวล่อนจ้อน...ปลาตัวใหญ่ดังใจคิดก็ไม่ได้...ตาทั้งสองข้างก็ อดสนิท ...ความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านก็ขาดสบั้นเสียแล้ว นี่แหละนักเรียนเอ๋ย โทษของความโลภที่คน ละโมบโลภมากจะพึงได้รับในวันนี้...ในสัปดาห์นี้...ในเดือนนี้....ในปีนี้...และในชาตินี้ฯ ถามว่า...พฤติกรรมความโลภของสามีภรรยาคู่นี้ตรงกับคาพังเพยข้างบนนั้น คาใด?รีบตอบมา.... ใครตอบไม่ถูก อดไปเที่ยว อังกฤษ ใครตอบผิด ได้ไปเทียว อเมริกาฬสินธุ์ (เสียค่าใช้จ่ายเอง) พระมหาโกวิท อตฺตทนฺโต พระอาจารย์ประจาธรรมศึกษาโท-เอก โรงเรียนโฆสิตสโมสร

กิจกรรมนาชือ่ เสียง วงโยธวาทิตโรงเรียนสตรีวัดระฆัง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวด วงโยธวาทิต นักเรียน นักศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ครั้งที่ 31 ประจาปี 2555 The 31th Royal Cups Marching Band Contest 2012 วันที่ 28 มี.ค.-1เม.ย.55 ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

1. เด็กหญิงคัทลียา ดัสกรจิรากุล 3. เด็กหญิงจิดาภา นาคทองคา 5. เด็กหญิงศรัลทัพพ์ อ่าตระกูล 7. เด็กหญิงอภิญญา สมบูรณ์สิน 9. เด็กหญิงทิชา วาดเขียนภิรมย์ 11. เด็กหญิงณิชาดา ซุ่นสั้น 13. เด็กหญิงภัทรวรรณ เกตุสมพงษ์ 15. เด็กหญิงชนิดา พูลเทเวศร์

2. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์ ภิกขุวาโย 4. เด็กหญิงฉัตรชนก พิบลู ย์ 6. เด็กหญิงกนกวรรณ บุญโสธรสถิต 8. เด็กหญิงปนัดดา เจริญพันธ์ 10.เด็กหญิงกมลชนก เหมศรี 12. เด็กหญิงธาราธิป อภิเชฏฐบุตร 14. เด็กหญิงรัชม์เกล้า บุญนาค 16. เด็กหญิงผกาพันธุ์ ฟืน้ ไทย

โฆสิตสารฉบับที่1 ปีการศึกษา2555  

โฆสิตสารฉบับที่1 ปีการศึกษา2555

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you