Page 1

รายงานเกีย่ วกับ WordPress WordPress WordPress คือ โปรแกรมสำเร็ จรู ปที่มีไว้เพื่อสร้ำงและจัดกำรเนื้อหำบนอินเตอร์เน็ต ( Contents Management System หรื อ CMS) กล่ำวคือ แทนที่เรำจะดำวโหลดโปรแกรมมำทำกำรสร้ำงและออกแบบเว็บไซต์บนเครื่ องคอมพิวเตอร์ของ เรำอย่ำงเช่น Macromedia Dreamwaver, Microsoft Fontpage (มีใครทันรึ เปล่ำ) เป็ นต้น แต่ CMS นั้นถูกสร้ำงมำเพื่อใช้งำนบน อินเตอร์เน็ตโดยตรง หมำยควำมว่ำเมื่อคุณจะใช้งำนโปรแกรมนี้ คุณก็สำมำรถใช้ได้ทนั ทีผำ่ นอินเตอร์เน็ต เพียงแค่คุณล็อกอิน เข้ำสู่ระบบจัดกำรของ CMS นั้นๆ บำงคนอำจจะคุน้ หูกบั cms เจ้ำอื่น เช่น joomla, simple machines, open cart, magento เป็ น ต้น ข้อดีของ CMS ก็คือ สะดวกต่อกำรใช้งำน คุณไม่ตอ้ งเริ่ มสร้ำงเว็บจำก 0 ไม่จำเป็ นต้องมีควำมรู ้ทำงโปรแกรมเมอร์ เพรำะระบบ มีทุกอย่ำงไว้ให้ คุณมีหน้ำที่เพียงแค่ใส่เนื้อหำของคุณเข้ำไป ข้อเสี ยของ CMS คือ บำงครั้งก็อำจมีมำกเกินควำมจำเป็ น ( เพิ่มเติม คุณสำมำรถอ่ำน ประวัติ ของ WordPress ได้ที่นี่ )

WordPress

ประกอบด้วยอะไรบ้ำง

WordPress เขียนด้วยภำษำ PHP และใช้ Apache, MySQL และ PhpMyAdmin ในกำรรันเป็ นเซิฟเวอร์ คุณสำมำรถลองใช้ โปรแกรม DesktopServer เพื่อจำลองเซิฟเวอร์สำหรับติดตั้งและใช้งำน WordPress ได้ เพรำะ WordPress นั้นจะรันอยูบ่ นฝั่งเซิฟ เวอร์ เรำจึงต้องมีเครื่ องมือจำลองเซิฟเวอร์ซะก่อน

WordPress Core คือ ตัวขับเคลื่อนหลัก เปรี ยบเสมือนเครื่ องยนต์หลักของรถทุกคัน โดยเรำสำมำรถดำวน์โหลด WordPress เวอร์ชนั่ ล่ำสุดได้ ที่ WordPress.org และ th.wordpress.org สำหรับเวอร์ชนั่ ภำษำไทย


Themes เป็ นส่วนแสดงผลภำยนอก แล้วยังมีฟังชัน่ เสริ มต่ำงๆ มำด้วย เปรี ยบเสมือนดีไซน์ของรถซึ่งแต่ละบริ ษทั ก็จะออกแบบมำแตกต่ำง กัน มีฟังชัน่ พิเศษต่ำงกัน มีท้ งั ธีมฟรี และธีมแบบพรี เมี่ยม เรำสำมำรถดำวน์โหลดธีมฟรี ได้จำก https://wordpress.org/themes/ ซึ่ง เป็ นแหล่งรวมธีมจำกนักพัฒนำทัว่ โลกส่งธีมของตัวเองขึ้นไปใ้้เรำสำมำรถติดตั้ง ใช้ได้ฟรี จำกหน้ำควบคุมของ WordPress เลย หรื อใช้ Google ในกำรเสริ ช WordPress Free Theme แล้วตำมด้วยประเภทของธีมที่ตอ้ งกำร เช่น WordPress Free Fashion Theme เป็ นต้น สำหรับเว็บที่ทำธีมแบบพรี เมี่ยมมำขำยก็มีเยอะเช่นกัน นอกจำกนี้ยงั มีตลำดธีมที่ใหญ่ที่สุด คือ Themeforest.net ที่มีธีมมำกกว่ำ 6,000+ ธีม ให้เรำเลือกซื้อและดำวน์โหลด ข้อแตกต่ำงระหว่ำงธีมฟรี และพรี เมี่ยมนั้น นอกจำกในเรื่ องของฟังชัน่ เสริ มแล้ว ยังมีในเรื่ องของกำรซัพพอร์ตจำกคนเขียนธีม กำรอัพเดต ที่ธีมแบบพรี เมี่ยมจะให้ได้ มำกกว่ำ

Plugins คือ ส่วนเสริ มของ WordPress ที่ช่วยเพิ่มควำมสำมำรถให้กบั เว็บ เปรี ยบเสมือนกำรอัพเกรดเครื่ องยนต์ให้ทำงำนในแบบที่เรำ ต้องกำร หรื อแม้แต่ดดั แปลงกำรสำหรับกำรใช้งำนเฉพำะด้ำน เช่น กำรใช้ปลัก๊ อิน WooCommerce เพื่อสร้ำงร้ำนค้ำขำยสิ นค้ำ ออนไลน์ ธีมพรี เมี่ยมมักจะมีฟังชัน่ เสริ มมำกมำยทำให้เรำลดกำรติดตั้งปลัก๊ อินลงไป เพรำะกำรติดตั้งปลัก๊ อินมำกๆ ย่อมไม่ใช่ เรื่ องดี เพรำะเมื่อมีกำรอัพเกรดในบำงครั้งก็อำจจะมีกำรกระทบกับกำรทำงำนกับส่วน อื่นๆ ทั้งกับธีมหรื อปลัก๊ อินด้วยกันเอง

ขั้นตอนในการสร้ างเว็บไซต์ ด้วย WordPress 1.คิดก่อนว่ำคุณจะทำเว็บไซต์อะไร 2.หำธีมที่คุณชอบและเหมำะกับเว็บของคุณ (เป็ นขั้นตอนที่ปกติจะใช้เวลำนำนที่สุดแล้ว แถมส่วนใหญ่ก็จะไม่ค่อยจบที่ธีมเดียว ดังนั้นจึงควรคิดให้เยอะๆ ค่ะ) 3.ติดตั้ง WordPress, Theme, Plugins ที่ตอ้ งกำรใช้งำน คุณสำมำรถอ่ำนเรื่ องเกี่ยวกับ Theme WordPress ได้ที่นี่ กำรเลือกธีมที่ดีจะส่งผลถึงอนำคตของเว็บไซต์ ช่วยตัดเรื่ องจุกจิก บำงอย่ำง บำงธีมมีหลำยฟังชัน่ จนทำให้คุณไม่จำเป็ นต้องลงปลัก๊ อินเสริ มหลำยตัว หรื อหำกคุณต้องกำรทำเว็บที่เรี ยบง่ำย ก็ไม่ จำเป็ นต้องเลือกธีมที่มีลูกเล่นหลำกหลำย แต่โฟกัสไปที่เนื้อหำแทน


WordPress เหมำะกับเว็บไซต์แบบไหน จริ งๆ แล้ว WordPress เหมำะกับกำรทำเว็บไซต์ทุกแบบ แต่บำงแบบนั้นเรำอำจต้องรู ้ลึกซึ้งหรื อมีพ้นื ฐำนทำงด้ำนโปรแกรมเมอร์ ด้วย ดังนั้น ณ ที่น้ ีเรำจะขอพูดในแง่ของ Beginner จริ งๆ เพรำะ CMS แต่ละตัวนั้นก็มีจุดเด่นแตกต่ำงกำร เว็บเหล่ำนี้เป็ นเว็บที่ เหมำะกับกำรใช้งำน WordPress ค่ะ เว็บบล็อก เหมำะมำกสุดๆ เป็ น cms ที่บล็อกเกอร์ใช้งำนมำกที่สุดในโลกเลยก็วำ่ ได้ เว็บ Article เขียนบทควำมต่ำงๆ รี ววิ โรงแรม ร้ำนอำหำร งำนฝี มือ แอปมือถือ ฯลฯ เว็บข่ำว เว็บวำไรตี้ กำรจัดหมวดหมู่และแท็ก ( Categories, Tags ) ใน WordPress นั้นช่วยได้ง่ำยมำกๆ ธีม Magazine ก็เยอะสุดๆ เช่นกัน เว็บข่ำวที่ไม่ใช่สำนักข่ำวโดยตรงก็มกั จะใช้ WordPress เพรำะสำมำรถลดค่ำใช้จ่ำยได้มำกกว่ำ เว็บ Portfolio มีธีมเกี่ยวกับ Portfolio เยอะมำกมำยให้คุณนำเสนอผลงำนของคุณได้อย่ำงน่ำสนใจ เว็บบริ ษทั มีธีมที่ดูน่ำเชื่อถือ เป็ น Professional ให้เลือกมำกมำย มีเครื่ องมือครบครันโดยเรำไม่ตอ้ งจ้ำงออกแบบเพิ่ม เว็บไซต์ e-commerce ขำยสิ นค้ำออนไลน์ โดยใช้ปลัก๊ อินเช่น WooCommerce หรื อ Easydigitaldownloads นอกจำกนี้ WordPress ยังสำมำรถสร้ำงเว็บบอร์ด และเว็บ community ได้ดว้ ย โดยใช้ปลัก๊ อินเช่น bbPress เว็บไซต์ที่ตอ้ งกำรควำมแรงในด้ำน SEO เพรำะ WP ถือว่ำเด่นในเรื่ องนี้มำกๆ เขียนเล่นๆ ก็ติดผลกำรค้นหำใน Google ได้ เว็บไซต์ที่มีหลำยภำษำ WordPress นั้นถูกแปลทัว่ โลกรวมทั้ง ภำษำไทย และยังมีปลัก๊ อินที่ช่วยจัดกำรเนื้อหำสำหรับเว็บไซต์ที่ ต้องกำรใช้หลำยภำษำด้วย เช่น WPML, Polylang หำกใครยังนึกไม่ออกว่ำ WordPress สำมำรถทำเว็บแบบไหนได้บำ้ ง ลองดู Demo หรื อ Preview ของธีมแต่ละธีมดูค่ะ (แต่ถำ้ ของ wordpress.org พรี ววิ กับภำพตัวอย่ำงอำจจะไม่เหมือนกัน ต้องดูที่เว็บต้นฉบับ) เรำจะได้เห็นว่ำมันสำมำรถสร้ำงเว็บหน้ำตำแบบ ไหนให้เรำได้บำ้ ง ลองดูธีมมำกมำยจำก Themeforest.net ที่มีธีมให้เลือกทำเว็บไซต์มำกกว่ำ 6,000+ ธีม


ควำมแตกต่ำงระหว่ำง WordPress.com และ WordPress.org หำกคุณลองเสริ ช Google ดู คุณจะพบว่ำ จริ งๆ แล้วมันจะมี WordPress อยู่ 2 เวอร์ชนั่ ด้วยกัน นัน่ ก็ คือ WordPress.com และ WordPress.org


wordpress.com นั้นก็เหมือนกับผูบ้ ริ กำรบล็อกฟรี ทวั่ ไป เช่น Blogger ของ Google, Tumbr หรื อแม้แต่ของไทย อย่ำง Bloggang ของเว็บ Pantip โดย WordPress ก็จะให้บริ กำรพื้นที่ฟรี สำหรับกำรเขียนบล็อก โดยก็จะมีรูปแบบของเว็บที่ เรี ยกว่ำ ธีม ให้เรำเลือกหน้ำตำเว็บไซต์ และมีโดเมนให้พร้อม โดยเหมือนบล็อกทัว่ ไป ที่โดเมนเรำนั้นก็จะมี .wordpress.com ต่อท้ำย แต่คุณแทบจะไม่มีควำมยืดหยุน่ ในกำรปรับแต่งมำกนัก ถึงแม้จะเสี ยค่ำบริ กำรรำยปี คุณอำจจะได้แค่ปรับแต่ง CSS และ สี สนั หรื อตัวหนังสื อในบำงตำแหน่งเท่ำนั้น และจำนวนธีมที่คุณสำมำรถใช้ได้ก็ยงั มีจำนวนจำกัด

wordpress.org โดยจะมีลกั ษณะเหมือนกับ WordPress.com แทบทุกประกำร เพียงแต่ WordPress.org นี้ จะนำเอำตัวหลักที่อยู่ เบื้องหลังกำรขับเคลื่อน WordPress.com ออกมำให้เรำดำวน์โหลดไปใช้งำน โดยเรำจะต้องไปหำส่วนประกอบอื่นๆ เอง ทั้ง พื้นที่ (โฮ้สต์) โดเมน ธีม และปลัก๊ อิน แต่ขอ้ ดีของมันก็คือ เรำสำมำรถที่จะปรับแต่งได้แบบอิสระ ขึ้นอยูก่ บั ควำมสำมำรถของผู ้ ปรับแต่งเอง ซึ่งเว็บของเรำก็จะพยำยำมช่วยให้ผอู ้ ่ำนสำมำรถปรับแต่ง WordPress ได้โดยใช้โค้ดให้นอ้ ยที่สุด ซึ่งแม้วำ่ คุณจะ ไม่ได้ศึกษำมำทำงด้ำนโค้ดโปรแกรม คุณก็จะสำมำรถมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเองสวยๆ ได้ง่ำยๆ แน่นอน ดังนั้น หำกคุณคิดว่ำคุณไม่ตอ้ งกำรที่จะปรับแต่งเพิ่มเติมเสริ มควำมสำมำรถอื่นๆ ให้กบั เว็บของคุณนอกไปจำกกำรเขียน บทควำม คุณก็สำมำรถเลือก WordPress.com ไว้เป็ นบล็อกก็ได้ แต่หำกคุณต้องกำรทำเว็บประเภทอื่นๆ ตำมที่เรำได้แนะนำไว้ ก่อนหน้ำนี้ คุณจำเป็ นที่จะต้องใช้ WordPress.org

ค่ำใช้จ่ำย ตัว WordPress นั้นเป็ น Open Source ซึ่งแปลว่ำเปิ ดให้ทุกคนสำมำรถใช้งำนได้ฟรี และก็ยงั มีปลัก๊ อินฟรี ธีมฟรี ให้เรำเลือกใช้ งำนอีกหลำยหมื่นธีม แต่สิ่งที่เรำจะต้องเตรี ยมไว้สำหรับค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ก็มีเช่นกัน

Hosting คือ พื้นที่สำหรับใช้ติดตั้งเซิฟเวอร์และเก็บไฟล์ของ WordPress ทั้งหมด Hosting นั้นมีหลำยแบบ ทั้ง Share hosting, VPS hosting, Dedicate hosting หรื อ Manage WordPress hosting โดยเฉพำะ แต่ละเซิฟเวอร์จะได้รับ IP Address ที่แตกต่ำงกัน เช่น 124.220.17.192 เรำสำมำรถเข้ำถึงเว็บของผ่ำนทำง IP Address เหล่ำนั้นได้ สำมำรถเลือกใช้ได้ต้ งั แต่หลักร้อยถึงหลักหมื่นเลย ทีเดียว

Domain เป็ นบริ กำรที่ช่วยให้เรำสำมำรถเข้ำถึงเว็บไซต์ของเรำได้ง่ำยขึ้น โดยกำรใช้ชื่อเว็บแทนกำรใช้ IP Address ตำมด้วย .com, .net และอื่นๆ อีกมำกมำย โดเมนจะทำหน้ำที่เชื่อมต่อกับ IP Address ของเรำ ส่วนใหญ่รำคำหลักร้อยบำท สำมำรถอ่ำนเพิ่มเติมได้ที่ Hosting, Domain สำหรับ WordPress


Premium Themes, Plugins แม้วำ่ จะมีธีมฟรี มำกมำย แต่พรี เมี่ยมธีมนั้นมีฟังชัน่ ต่ำงๆ มำกมำยที่ช่วยให้เรำทำงำนได้สะดวกขึ้น และมีดีไซน์ที่สวยงำม ดังนั้น ส่วนกำรลงทุนกับพรี เมี่ยมธีมก็คอ่ นข้ำงจะเป็ นเรื่ องปกติและคุม้ ค่ำ รำคำขึ้นอยูก่ บั แต่ละเจ้ำ ถูกแพงแตกต่ำงกัน สำหรับธีมนั้นมี รำคำประมำณ 1,000 – 2,500 บำท ส่วนปลัก๊ อินนั้นก็แล้วแต่ที่เรำจำเป็ น มีท้ งั ถูกและแพงต่ำงกันไป ตลำดธีม Themeforest.net ตลำดปลัก๊ อิน Codecanyon (ตลำด ออนไลน์เหล่ำนี้เป็ นเพียงที่รวมนักพัฒนำเท่ำนั้น นอกเหนือจำกนี้ ยังมีเว็บที่นกั พัฒนำเป็ นคนเปิ ดขำยเองอีกเยอะแยะมำกมำย ถ้ำอยำกค้นหำธีมหรื อปลัก๊ อินแนวไหน ลองใช้ google ค้นหำเลย แล้วจะพบแหล่งขำยธีมและปลัก๊ อินสวยๆ อีกเพียบ) รวมแล้ว หำกคุณเร่ิ มต้นที่กำรใช้ธีมฟรี ค่ำใช้จ่ำยที่เหลือก็จะเป็ น Host, Domain ประมำณ 1,000 บำท (เริ่ มต้นสำหรับเว็บขนำด เล็ก) แต่หำกใช้ธีมพรี เมี่ยม ก็อำจจะเพิ่มเข้ำไปอีก 1,000 – 2,000 บำท รวมแล้วก็ยงั ถูกกว่ำกำรจ้ำงทำเว็บเป็ นไหนๆ สร้ำงเว็บไซต์ดว้ ย WordPress ยำกหรื อง่ำยแค่ไหน WordPress ถูกสร้ำงมำเพื่อให้ใช้งำนง่ำยที่สุด แต่แน่นอนว่ำแต่ละคนมีควำมเร็ วในกำรปรับตัวเข้ำกับเทคโนโลยีต่ำงกัน และด้วย WordPress นั้นสร้ำงมำเพื่อรองรับเว็บหลำยแบบ ดังนั้นมันก็จะมีกำรตั้งค่ำต่ำงๆ พอสมควร โดยเฉพำะเมื่อเรำติดตั้งปลัก๊ อินมำก ขึ้นก็ยงิ่ จะต้องตั้งค่ำมำกขึ้นด้วย (ถึงได้บอกว่ำ ถ้ำเขียนบล็อกอย่ำงเดียว ไม่พร้อม ไม่อยำกเรี ยนรู ้ ไม่อยำกทำอะไรทั้งสิ้น ให้ไป ใช้ WordPress.com แทน) สำหรับกำรสร้ำงเว็บไซต์ดว้ ย WordPress นั้น นอกจำกกำรจัดกำรข้อควำมต่ำงๆ แล้ว สิ่ งที่จะทำให้เว็บของเรำเป็ นรู ปเป็ นร่ ำง สวยงำมนั้น พระเอกสำหรับงำนนี้ก็คือ Theme นัน่ เอง โดยธีมนั้นจะมีท้ งั ธีมเฉพำะด้ำน ที่จะกำหนดตำแหน่งต่ำงๆ มำไว้เรี ยบร้อย ธีมแบบนี้ช่วยให้เรำทำงำนได้ง่ำย กำรตั้งค่ำไม่เยอะ มำก แค่กำหนดข้อมูลว่ำเรำอยำกจะให้อะไรไปโผล่ส่วนไหนบ้ำง ธีมก็จะจัดกำรออกมำให้เรำโดยไม่ตอ้ งวุน่ วำยกับกำรตั้งค่ำยิบ ย่อยเยอะๆ มีหลำยแนว ไม่วำ่ จะแนว Magazine, Business, Blog, eCommerce เป็ นต้น เว็บธีมต่ำงๆ มักจะแบ่งประเภทไว้ให้เรำ เรี ยบร้อยแล้ว แต่จริ งๆ แล้วมันก็อยูท่ ี่จินตนำกำรของเรำว่ำจะประยุกต์เอำธีมไหนมำทำอะไร เพรำะเรำสำมำรถปรับแต่งเพิ่มเติม ได้อยูแ่ ล้ว ส่วนธีมอีกแบบ เรี ยกว่ำเป็ น Page Builder คือธีมที่ประกอบไปด้วยโมดูลหรื อชิ้นส่วนต่ำงๆ เยอะแยะมำกมำยให้เรำนำมำ ประกอบกันเพื่อสร้ำงหน้ำเว็บที่ตอ้ งกำรเอง ธีมแบบนี้สำมำรถที่จะสร้ำงเว็บได้หลำกหลำยแนว อำจจะเรี ยกได้อีกอย่ำงหนึ่งว่ำ เป็ นธีมแนว Multipurpose ธีมแบบนี้เหมำะสำหรับกำรสร้ำงเว็บที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร เพรำะสำมำรถสร้ำงหน้ำตำที่ แตกต่ำง ไม่ถูกกำหนดไว้เพียงอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง แต่ทุกส่วนที่นำมำประกอบกัน ก็ตอ้ งตั้งค่ำแต่ละส่วนด้วย เว็บที่เหมำะกับแนว นี้เช่น เว็บบริ ษทั หรื อ Coporate เพรำะแต่ละบริ ษทั ก็จะมีขอ้ มูลที่แตกต่ำงกัน สำหรับแสดงผลงำนหรื อสำหรับนักออกแบบ


ต้องกำรนำเสนอจุดเด่นที่ไม่เหมือนใคร ซึ่งธีมแนวนี้จะตอบโจทย์มำกที่สุด เช่น Divi theme, The7, Avada, X The Theme, Total เป็ นต้น เรำสำมำรถเลือกธีมที่สวยงำม มีกำรจัดวำง รู ปแบบ สี สนั ในแบบที่เรำชอบ ที่เหลือก็จะเป็ นกำรทำคอนเท้นของเรำให้สวยงำม ก็ จะทำให้เว็บของเรำดูดีมีสไตล์ข้ ึนมำได้ โดยแทบไม่ตอ้ งรำ้่เรี ยนมำทำงด้ำนนี้โดยตรงก็ได้ หำกแต่เรำอำจจต้องตำมเทรนและดู กำรออกแบบของเว็บที่สวยๆ ไว้เป็ นแรงบันดำลใจมำกๆ และรู ้วำ่ เรำต้องกำรให้เว็บเรำออกมำแบบไหน มีจุดยืนเป็ นของตัวเอง ก็ จะทำให้เว็บไซต์ของเรำนั้นโดดเด่นออกมำจำกเว็บของคนอื่นได้


WordPress คืออะไร ? ทำไมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ถึงใช้ WordPress ทำไมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ถึงใช้ WordPress นี่คงเป็ นคำถำมที่อยูใ่ นใจสำหรับใครบำงคนที่กำลังต้องกำรมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเอง ซึ่ ง กำรจะทำเว็บไซต์น้ นั มีวิธีสร้ำงมำกมำยหลำยแบบ ทั้งเขียนโค้ดขึ้นมำเองซึ่ งเหมำะกับผูท้ ี่เรี ยนสำยคอมพิวเตอร์มำเฉพำะทำง แล้วถ้ำ สำหรับคนธรรมดำทัว่ ๆไปที่อยำกมีเว็บไซต์ล่ะ ทางเลือกก็คงต้ องใช้ โปรแกรม CMS ซึ่งมีหลายโปรแกรม หนึ่งในนั้นที่เป็ นที่นิยมอย่ างมากและเป็ นอันดับหนึ่งก็คือ WordPress นั่นเอง WordPress คือโปรแกรมสำเร็ จรู ปที่เอำไว้ใช้สร้ำงและจัดกำรเนื้อหำบนอินเทอร์เน็ต ( Contents Management System หรื อ CMS) ง่ำยๆคือแทนที่เรำจะมำนัง่ สร้ำงเว็บไซต์โดยกำรเขียนโค้ดภำษำคอมพิวเตอร์ เช่น PHP HTML หรื อ CSS แต่ WordPress นั้นสำมำรถ ใช้สร้ำงเว็บไซต์โดยที่คุณไม่ตอ้ งมีควำมรู ้เรื่ องภำษำคอมพิวเตอร์เลย (แต่ควรศึกษำไว้บำ้ ง) ส่ วนเหตุผลที่วำ่ ทำไมเว็บไซต์ส่วนใหญ่ ถึงใช้ WordPress นัน่ ก็เพรำะเหตุผลดังต่อไปนี้

1. ประหยัดเวลำและค่ำใช้จ่ำย ถ้ำเรำเป็ นคนธรรมดำทัว่ ไปที่อยำกจะมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเอง ก็คงจะต้องเสี ยเวลำไปศึกษำโค้ดภำษำคอมพิวเตอร์แน่นอนว่ำใช้ เวลำนำนมำก แต่ถำ้ ใช้ WordPress ละก็ไม่ตอ้ งมีควำมรู ้เรื่ องโค้ดภำษำคอมพิวเตอร์กส็ ำมำรถมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเองได้ครับหรื อถ้ำ จ้ำงเขำทำแล้วเขำใช้ WordPress ก็เสี ยเงินน้อยกว่ำทำเว็บไซต์ดว้ ยกำรเขียนโค้ดอีกครับ


2. มีธีมให้ เลือกใช้ อย่างมากมาย คุณสำมำรถมีเว็บไซต์ได้อย่ำงรวดเร็ วและสวยงำม โดยไม่ตอ้ งออกแบบใหม่เพรำะ WordPress นั้นมีธีมให้เลือกใช้อย่ำงมำกมำย แต่ ล่ะธีมก็สวยงำมทั้งนั้นซึ่งคุณสำมำรถดูธีมที่วำ่ นี้ได้ที่ Themeforest อ่อแต่แน่นอนครับว่ำไม่ฟรี แต่ก็มีธีมที่ฟรี อยูบ่ ำ้ งแต่ปรับแต่งได้ น้อยหน้ำตำเว็บไซต์อำจไม่ถกู ใจคุณก็ได้ครับ


3. มี Plugin ให้ใช้อย่ำงหลำกหลำย โดยเจ้ำ Plugin ที่วำ่ จะทำหน้ำที่เป็ นส่ วนเสริ มเพิ่มคุณสมบัติให้กบั เว็บไซต์ของคุณ เช่น ทำให้ภำพสไลด์ได้ ช่วยสนับสนุนกำรทำ SEO แบ่ง Layer เว็บไซต์ เป็ นต้น นี่ผมยกตัวอย่ำง Plugin มำเพียงเล็กน้อยน่ะครับ ยังมี Plugin ควำมสำมำรถดีๆอีกมำกมำย โดยที่คุณ คำดไม่ถึงเลยล่ะ

4. อัพเดทง่ำยและสม่ำเสมอ WordPress นั้นขึ้นชื่อเรื่ องกำรปล่อยตัวอัพเดทอยูต่ ลอดเวลำเนื่องจำกมีฐำนคนใช้งำนอยูม่ ำกจึงตกเป็ นเป้ำของแฮกเกอร์ได้ง่ำยดำย ทำ ให้ตอ้ งมีตวั อัพเดทเพื่อป้องกันจำกแฮกเกอร์ ทำให้ผใู ้ ช้โปรแกรมมัน่ ใจได้วำ่ เว็บไซต์จะปลอดภัยในระดับหนึ่ง และถ้ำต้องมีกำร อัพเดท ทำงโปรแกรมก็จะแจ้งเตือนให้ทรำบ แถมกำรอัพเดทก็ทำได้ง่ำยๆ เพียงไม่กี่ข้ นั ตอน


5. เป็ นมิตรกับ SEO อย่ำงที่บอกไปในข้อ 3. ว่ำ WordPress มี Plugin ให้ปรับแต่งเว็บไซต์อย่ำงมำกมำยซึ่งหนึ่งในนั้นมีตวั ช่วยในกำรทำ SEO ด้วย ทำให้ เรำทำ SEO ได้ง่ำยยิง่ ขึ้น อีกทั้งยังรองรับ Responsive ยิง่ เพิ่มคะแนนกำรติดอันดับของ Google ทำให้ WordPress นั้นได้เปรี ยบในกำร ทำ SEO มำกกว่ำโปรแกรม CMS อื่นๆ


6. WordPress เต็มไปด้วยสุ ดยอดนักพัฒนำ เนื่องจำกเป็ นโปรแกรม Opensource (ใครๆจะเอำไปใช้หรื อพัฒนำก็ได้ฟรี ๆ) ทำให้มีนกั พัฒนำเก่งๆอยูท่ วั่ โลกครับ คุณจึงมัน่ ใจในตัว โปรแกรมได้เลยว่ำจะไม่ถูกลอยแพรหรื อทิง้ ไม่ได้รับกำรพัฒนำได้เลย

หลังจากอ่านมาถึงตรงนีแ้ ล้วหลายคนอาจคิดว่ าผมอวยโปรแกรมนีเ้ กินไปหรื อป่ าว? ยอมรับตรงนีเ้ ลยครับว่ าอวยจริงๆ 555 แต่ โปรแกรมนีก้ ม็ ีดีจนให้ อวยครับ ผมจึงอยากให้ คนที่คิดจะมีเว็บไซต์เป็ นของตัวเองได้ ลองใช้ โปรแกรมนีด้ ูหรื อถ้ าคุณเป็ นนักพัฒนา เว็บไซต์ กล็ องมาใช้ โปรแกรมนีด้ ูกนั ได้ รับรองได้ ว่าจะถูกใจคุณอย่ างแน่ นอน

รายงานเกี่ยวกับ wordpress  
รายงานเกี่ยวกับ wordpress  
Advertisement