Page 1

นกอินทรี นกอินทรี ของดี เมืองเพชร

ของดี เมืองเพชร

นกอินทรีแท้ขนาดใหญ่ สกุล Aquila เป็นนกล่ ่อพยพเข้ มาอาศัสกุ ยในประเทศไทยในฤดู นาว ามีมาอาศั 3 ชนิ ด คือ นก าเหยื่อทีนกอิ นทรีแท้ขานาดใหญ่ ล Aquila เป็นนกล่าเหยื่อที่อหพยพเข้ ยในประเทศไทย อินทรีปีกลาย นกอินทรีทุ่งหญ้าเสต็ป และ นกอินทรีในฤดู หัวไหล่ ข าว ล้ ว นอาศั ย ทุ ง ่ นาแบบดั ง ้ เดิ ม ที ม ่ ก ี ารตากฟางข้ า วเป็ น แหล่ หนาว มี 3 ชนิด คือ นกอินทรีปีกลาย นกอินทรีทุ่งหญ้าเสต็ป และ นกอินทรีหงัวหากิ ไหล่ขน าว ซึ่งก็คือ หนูนาและนกยาง นกอินทรีแท้ 1 ตัวสามารถจับหนูนากินเป็นอาหารได้ 2-4 ตัวต่อวัน ซึ่งหนูนาเหล่านี้เป็นศัตรูข้าวและ ล้วนอาศัยทุ่งนาแบบดั้งเดิมที่มีการตากฟางข้าวเป็นแหล่งหากิน ซึ่งก็คือ หนูนาและนกยาง นกอินทรี เป็นพาหะนำาโรคฉี่หนู ซึ่งเป็นอันตรายถึงชีวิต เช่น หนูพุก หนูนาใหญ่ หนูท้องข้าว ดังนั้น หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวจะพบเห็นนก วสามารถจั อินทรีบินขึ้นบินลงคราวละหลายๆตัวพร้อมๆกันเพื่อแท้ ไล่1จับตัหนู นา บหนูนากินเป็นอาหารได้ 2-4 ตัวต่อวัน ซึ่งหนูนาเหล่านี้เป็นศัตรูข้าวและเป็นพาหะ ่หนู ซึ่งเป็ยามล่ นอันตรายถึ ิต เช่นนร่อ หนูนลมร้ พุก หนูอนนบนท้ าใหญ่ หนู ท้อางข้เป็าวนเวลานานโดยไม่ ดังนั้น หลังฤดูกาลเก็ตบเกี นกอินทรีเป็นนกล่าเหยื่อที่สง่างามและน่นำา�โรคฉี เกรงขาม าเหยืงชี่อวจะบิ องฟ้ ้อง่ยวจะ ออก แรงกระพือปีก เพราะปีกกว้างและยาว พบเห็ ปลายปี งลึกคล้ายนิ้วมือ และหางสั คล้ ยลิน่มา นกอินทรีสามารถมองเห็น นนกอิกนแตกเป็ ทรีบินขึ้นนบิร่นอลงคราวละหลายๆตั วพร้ อมๆ กันเพื้น่อไล่ จับาหนู ได้ไกลนับกิโลเมตร ยามพบเหยื่อจะบินโฉบดิ ่ง ลงจับเหยื อ ่ ด้ ว ยกรงเล็ บ แหลมคม ใช้ จ ะงอยปากฉี เป็น ๆอย่อานบนท้ งง่ายดาย นกอินทรีเป็นนกล่าเหยื่อที่สง่างามและน่าเกรงขาม ยามล่กาเหยื เหยื่อ่อจะบิ นร่ชิอ้นนลมร้ องฟ้าเป็น หรือกลืนหนูนาตัวเล็กทั้งตัวในคำาเดียว ยามพักผ่อน นกอินทรีจะเกาะบนต้นไม้กลางทุ่งนา ใช้สายตาระวังภัยที่อาจเข้าใกล้ ใน เวลานานโดยไม่ต้องออก แรงกระพือปีก เพราะปีกกว้างและยาว ปลายปีกแตกเป็นร่องลึกคล้ายนิ้วมือและ ระยะใกล้จะสังเกตเห็นว่า นกอินทรีมีขนคลุมแข้งคล้ายสวมถุงเท้า ้นคล้าายลิงเดื ่ม อนกอิ ทรีาคมถึ สามารถมองเห็ นได้ไกลนับกิโหลั ลเมตร ยามพบเหยื ่งลงจับเหยืบ่อถิด้่นวย จังหวัดเพชรบุรี สามารถพบนกอินทรีได้หางสั ในระหว่ นตุนล งเดือนเมษายน งจากนั ้นนกอิ่อนจะบิ ทรีนจโฉบดิ ะอพยพกลั กรงเล็ บแหลมคม ใช้น” จะงอยปากฉี กเหยื่อสเป็เซี นชิย้นและจี ๆ อย่างง่ ายดาย กลืนหนูนาตั วเล็วอพยพหนี กทั้งตัวในคำ�เดี ยว ยามพับกลงมาภู ผ่อน นกอิมนิภทรีาคอุ จะเกาะบนต้ นไม้กลางทุ ผสมพันธุ์ห รือ “บ้ านฤดูร้อ ในประเทศรั นเพื ่อทำาหรื รังอวางไข่ แล้ หนาวกลั ษาอาคเนย์ หรือ่งนา เอเชีย ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ อ ก ี ครั ง ้ ในทุ ก ๆปี ใช้สายตาระวังภัยที่อาจเข้าใกล้ ในระยะใกล้จะสังเกตเห็นว่า นกอินทรีมีขนคลุมแข้งคล้ายสวมถุงเท้า ทุ ่งนาแบบดั ้งเดิ มของจั งหวัดเพชรบุนรทรี ีเป็ได้นในระหว่ “บ้าน” สำาลาคมถึ คัญยิง่งเดืยวดต่ อนกอิ อพยพ ในฐานะถิ ่อาศันยธุในช่ วงฤดู จังหวั ดเพชรบุ รี สามารถพบนกอิ างเดือัอนนตุ อนเมษายน หลันงทรี จากนั ้นนกอินทรี จะอพยพกลั่นบทีถิ่อ่นยูผสมพั ์หรือ “บ้ านฤดูหรนาว ้อน” ใน เพื่อดำารงชีวิตให้เจริญเติบโตจนแข็งแรง และบินอพยพกลับถิ่นเกิดที่อยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรเพื่อทำารังวางไข หากนก ประเทศรัสเซียและจีนเพื่อทำ�รังวางไข่ แล้วอพยพหนีหนาวกลับลงมาภูมิภาคอุษาอาคเนย์หรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกครั้งในทุกๆ ปี อินทรีเหล่านี้ถูกรบกวนไล่ล่า ดักจับเพื่อนำาไปเลี้ยงในกรงขังหรือถูกเบื่อด้วยสารเคมีเป็นพิษ ล้วนส่งผลกระทบต่อประชากรนก ทุ่งนาแบบดั เดิ์ใมนที ของจั งหวัดเพชรบุรีเป็น “บ้าน” อันสำ�คัญยิ่งยวดต่อนกอินทรีอพยพ ในฐานะถิ่นที่อยู่อาศัยในช่วงฤดูหนาว เพื่อดำ�รงชีวิตให้เจริญ อินทรี ทั่วโลกจนสู ญพัน้งธุ ่สุด งแรงรักและบิ นอพยพกลั บถิ่นาเกินีด้ ทีเสมื ่อยู่หอ่างออกไปหลายพั กิโอั ลเมตรเพื ่อทำ�รังวางไข่ หากนกอินทรีเหล่านีข้ถองลู ูกรบกวนไล่ ล่า ดักจับเพื่อนำ�ไปเลี้ยงในกรงขัง ดังเตินับ้นโตจนแข็ การอนุ ษ์นกนั กล่าเหล่ นเป็นของขวันญ นวิเศษและมรดกทางธรรมชาติ กหลานชาวไทยในฐานะ “ของดี เ มื อ งเพชร” หรือถูกเบื่อด้วยสารเคมีเป็นพิษ ล้วนส่งผลกระทบต่อประชากรนกอินทรีทั่วโลกจนสูญพันธุ์ในที่สุด

ดังนั้น การอนุรักษ์นกนักล่าเหล่านี้ เสมือนเป็นของขวัญอันวิเศษและมรดกทางธรรมชาติของลูกหลานชาวไทยในฐานะ “ของดีเมืองเพชร”

เหยีเหยี ่ยว นกอิ และอี แร้งเป็ นสัตว์แ ป่าร้คุง้มเป็ ครอง ญญัติสงวนและคุ ้มครองสัตว์ญป่าญัพ.ศ.2535 ่ยวนทรี นกอิ นทรี และอี นสัตามพระราชบั ตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบั ติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 บุค่วคลทั ไปไม่สามารถครอบครองหรื ป็นบสัาดเจ็ ตว์บเลี บุคคลทั ไปไม่ส่วามารถครอบครองหรื อเลี้ยงไว้เป็นสัตว์เลีอ้ยเลี งหรื้ยองไว้ ทำ�ร้าเยให้ หรื้ยองหรื ตาย อทำาร้ายให้บาดเจ็บหรือตาย พบเห็ จับเหยี นกอิ หรืออีแร้องเลีเพื ่อนำาดไปขายหรื งโดยผิ กฏหมาย หรืงอทีทำ าร้ายให้รีบาดเจ็บหรือตาย โปรดแจ้งที่ พบเห็ นการดันกการดั จับนกอิกนทรี ่ยว นหรืทรี ออีแเหยี ร้งเพื่ย่อนำว�าไปขายหรื ้ยงโดยผิ กฏหมาย หรืออทำเลี �ร้้ยายให้ บาดเจ็บดหรื อตาย โปรดแจ้ ่ สภ.เพชรบุ ี โทร. 032-425500, อบต.หนองปลาไหล 032-402104, อบต.บางจาก โทร. 032-781237 โทร.สภ.เพชรบุ 032-425500,รอบต.หนองปลาไหล โทร. 032-402104, อบต.บางจาก โทร.โทร. 032-781237 นักดูนกโปรดเคารพสิทธิ์ของประชาชนในท้องถิ่น กรุณาเดินบนคันนาและไม่เหยียบยํ่าต้นข้าว stomp on rice. Please step on paths

นักดูนกโปรดเคารพสิทธ์ิของประชาชนในท้องถิ่น กรุณาเดินบนคันนาและไม่ เหยียfarmers. บย่ำาต้นDo ข้าวnot Please respect Please respect farmers. Do not stomp on rice. Please step on paths


รายชื่อนกล่าเหยื่อ บ้านหนองปลาไหล - บ้านบางจาก จังหวัดเพชรบุรี นกอินทรีหัวไหล่ขาว Imperial Eagle : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ลงพื้นทุ่งนา แย่งอาหารจากเหยี่ยวอื่นที่ตัวเล็กกว่า อาหาร : หนูนา นกยาง นกนํ้า เวลาที่พบ : 08.30-16.00 น. นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป Steppe Eagle : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ลงพื้นทุ่งนา แย่งอาหารจากเหยี่ยวอื่นที่ตัวเล็กกว่า อาหาร : หนูนา นกยาง นกนํ้า เวลาที่พบ : 08.30-16.00 น. นกอินทรีปีกลาย Greater Spotted Eagle : นกอพยพ พบบ่อย พฤติกรรม : ลงพื้นทุ่งนา แย่งอาหารจากเหยี่ยวอื่นที่ตัวเล็กกว่า อาหาร : หนูนา นกยาง นกนํ้า เวลาที่พบ : 08.30-16.00 น. นกออก White - bellied Sea Eagle : นกประจำ�ถิ่น พบไม่บ่อย พฤติกรรม : บินร่อนในทะเลหรือหนองนํ้าขนาดใหญ่ อาหาร : ปลาขนาดใหญ่ งูทะเล เวลาที่พบ : 08.30-16.00 น. นกอินทรีเล็ก Booted Eagle : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ไล่โฉบเหยื่อกลางอากาศ อาหาร : นกพิราบ และนกเล็กๆ เวลาที่พบ : 08.30-15.00 น. เหยี่ยวดำ� Black Kite : นกอพยพ พบบ่อย พฤติกรรม : ร่อนลม ลงพื้นทุ่งนา นอนเป็นกลุ่ม อาหาร : หนูนา ปลา เวลาที่พบ : 07.00-17.00 น. เหยี่ยวแดง Brahminy Kite : นกประจำ�ถิ่น พบบ่อย พฤติกรรม : ร่อนลมเหนือทุ่งนาหรือแหล่งนํ้า ลงพื้นนา อาหาร : หนูนา ปูนา ปลา เวลาที่พบ : 07.00-17.00 น. เหยี่ยวขาว Black-shouldered Kite : นกประจำ�ถิ่น พบบ่อย พฤติกรรม : กระพือปีกลอยตัวนิ่งเหนือผืนนาเพื่อจับเหยื่อ อาหาร : กิ้งก่า หนูนา นก ตั๊กแตน เวลาที่พบ : 08.00-16.00 น. เหยี่ยวออสเปร Osprey : นกอพยพ พบบ่อย พฤติกรรม : ร่อนลม โฉบลงนํ้าทั้งตัวเพื่อจับปลา อาหาร : ปลา เวลาที่พบ : 07.00-17.00 น. เหยี่ยวผึ้ง Oriental Honey Buzzard : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : บินวนผ่านไป อาหาร : รวงผึ้ง ตัวอ่อนผึ้ง ต่อ แตน เวลาที่พบ : 10.00-15.00 น. เหยี่ยวนิ้วสั้น Short-toed Snake-eagle : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : ร่อนลม บินวนผ่านไป อาหาร : งู กิ้งก่า กบ เวลาที่พบ : 08.00-16.00 น. เหยี่ยวหน้าเทา Grey Faced Buzzard : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : ร่อนลม บินวนผ่านไป อาหาร : หนูนา กบ สัตว์เลื้อยคลาน เวลาที่พบ : 08.00-16.00 น.


เหยี่ยวนกเขาชิครา Shikra : นกประจำ�ถิ่น พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ร่อนลม เกาะหาเหยื่อ ตามยอดไม้ อาหาร : กิ้งก่า หนูนา นกขนาดกลาง เวลาที่พบ : 08.00-16.00 น. เหยี่ยวนกเขาพันธุ์จีน Chinese Goshawk : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : บินไล่จับเหยื่อตามริมทุ่งนา อาหาร : แมลง กบ กิ้งก่า เวลาที่พบ : 10.00-15.00 น. เหยี่ยวนกเขาพันธุ์ญี่ปุ่น Japanese Sparrowhawk : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : บินไล่จับนกขนาดเล็กตามริมทุ่งนา อาหาร : นกขนาดเล็ก เวลาที่พบ : 10.00-15.00 น. เหยี่ยวปีกแดง Rufous-winged Buzzard : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : บินวนไปมา เกาะเสาไฟฟ้าข้างถนน อาหาร : นกขนาดเล็ก ปู หนูนา เวลาที่พบ : 10.00-15.00 น. เหยี่ยวกิ้งก่าสีดำ� Black Baza : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : บินวนผ่านไป บางครั้งเกาะสายไฟฟ้าข้างถนน อาหาร : กิ้งก่า ตั๊กแตน หนอน เวลาที่พบ : 10.00-15.00 น. เหยี่ยวด่างดำ�ขาว Pied Harrier : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ร่อนลมเหนือยอดข้าว อาหาร : หนูนา นกทุ่ง เวลาที่พบ : 06.00-18.30 น. เหยี่ยวทุ่งพันธุ์เอเชียตะวันออก Eastern Marsh Harrier : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ร่อนลมเหนือยอดข้าว และลงพื้นเพื่อจับเหยื่อ อาหาร : หนูนา นกขนาดกลาง เวลาที่พบ : 06.00-18.30 น. เหยี่ยวเพเรกริน Peregrine Falcon : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ไล่โฉบเหยื่อกลางอากาศ อาหาร : นกพิราบ นกขนาดกลาง นกนํ้า เวลาที่พบ : 10.00-15.00 น. เหยี่ยวเคสเตรล Common Kestrel : นกอพยพ พบไม่บ่อย พฤติกรรม : ร่อนลมไม่สูงมาก และลงพื้นเพื่อจับเหยื่อ อาหาร : หนูนา ตั๊กแตน กิ้งก่า เวลาที่พบ : 09.00-16.00 น. อีแร้งสีนํ้าตาลหิมาลัย Himalayan Griffon : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : ร่อนลมระดับสูง อาหาร : ซากสัตว์ เวลาที่พบ : ไม่แน่นอน อีแร้งดำ�หิมาลัย Cinereous Vulture : นกอพยพ พบยาก พฤติกรรม : ร่อนลมระดับสูง อาหาร : ซากสัตว์ เวลาที่พบ : ไม่แน่นอน


นกอินทรีหัวไหล่ขาว (Imperial Eagle, Aquila heliaca) ลำ�ตัวขนาด 72-83 ซม. ปีกยาว 1.8-2.2 ม. เป็นนกอินทรีแท้ที่มีขนาด ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย นกวัยเด็กสีนํ้าตาลอ่อนประดับด้วยลายสีดำ�และสีนวลทั่วตัว เติบโตเต็มวัยเมื่ออายุ 7 ปี ลำ�ตัวจะเปลี่ยนเป็นสีดำ�สนิท ขนท้ายทอยสีเหลืองนวล และหัวไหล่สีขาว สถานภาพอนุรักษ์ มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) เนื่องจากถูกล่า ตายจากยาเบื่อ หรือดักจับมาเลี้ยงในกรง ทั่วโลกมีประชากรไม่เกิน 9,999 ตัว ใน ประเทศไทยพบไม่เกิน 20 ตัว ต่อปี โดยพบที่ทุ่งนาหนองปลาไหล - บางจาก ประมาณ 5 ตัว

นกอินทรีทุ่งหญ้าสเต็ป (Steppe Eagle, Aquila nipalensis) ลำ�ตัวขนาด 76-80 ซม. ปีกยาว 1.7-2.1 ม. หายากที่สุดในบรรดา นกอินทรีใหญ่ 3 ชนิด นกวัยเด็กมีลำ�าตัวสีนํ้าตาล ใต้ปีกมีแถบหนาสีขาวพาดกลางปีก เมื่อเติบโตเต็มวัยที่อายุ 6 ปี ลำ�ตัวจะเปลี่ยนเป็นสีดำ�สนิท สถานภาพอนุรักษ์ใกล้ถูก คุกคามในประเทศไทย (Nationally near - Threatened) ทั่วประเทศพบไม่เกิน 20 ตัวต่อปี พบที่ทุ่งนาหนองปลาไหล - บางจาก ประมาณ 5 ตัว

นกอินทรีปีกลาย (Greater Spotted Eagle, Aquila clanga) ลำ�ตัวขนาด 65-72 ซม. ปีกยาว 1.6-1.8 ม. เป็นนกอินทรีแท้ขนาดใหญ่ ที่ตัวเล็กที่สุดในประเทศไทย แต่พบบ่อยที่สุด ส่วนใหญ่พบนกวัยเด็ก ลำ�ตัวสีนํ้า ตาลเกือบดำ� มีลายจุดสีนวลบนปีก นกอินทรีเติบโตเต็มวัยเมื่ออายุ 5 ปี จากนั้นลำ� ตัวจะเปลี่ยนเป็นสีดำ�าสนิท สถานภาพอนุรักษ์ มีแนวโน้มสูญพันธุ์ (Vulnerable) เนื่องจากถูกล่า ตายจากยาเบื่อที่ปนเปื้อนซากนกเป็ดแดง หรือการดักจับมาเลี้ยง อย่างผิดกฎหมาย ทั่วโลกมีประชากรไม่เกิน 9,999 ตัว ทั่วประเทศไทยพบไม่เกิน 100 ตัวต่อปี พบที่ทุ่งนาหนองปลาไหล - บางจาก ประมาณ 15 ตัว

บทความและข้อมูลจาก กลุ่มศึกษาเหยี่ยวและนกอินทรีในประเทศไทย THAI RAPTOR GROUP (TRG) ภาพและออกแบบ โดย DISCOVERYTHAI สนับสนุนงบประมาณการพิมพ์โดย องค์การบริหารส่วนตำ�าบลหนองปลาไหล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี

test  

test test teast

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you