Page 1

โครงงานออกแบบ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบ

พัฒนาตราสัญลักษณ์และ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ประเภทสมุนไพร สำ�หรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท : กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านเชี่ยน

อาจารย์ผู้สอน ผศ.ประชิด ทิณบุตร นางสาวณัฐพัชร์ ดิสสรวรรธน์ 5721311115 ARTD3302 ออกแบบกราฟิกสำ�หรับบรรจุภัณฑ์


8ml

30 ml


8

180602-A002

x 30


180602-A002

: 180602-A002

30 ml


Artd2306 nattapat รายงาน  

โครงงานออกแบบ การใช้ทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการออกแบบ พัฒนาตราสัญลักษณ์และ รูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์สินค้า ประเภทสมุนไพร สำหรับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจังห...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you