Page 1


แนวความคิด

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

คูมือการใชงานตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME หรือที่ตอไปนี้จะเรียกวา 23 SWEET HOME นั้นจัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางและขอจำกัดการใชงานของตรา สัญลักษณ โดยนำมาประยุกตใชในสิ่งพิมพตางๆ เชน หัวจดหมาย ซองจดหมาย นามบัตร และสิ่งพิมพอื่นๆหรือแมแตบนผลิตภัณฑตางๆโดยมีแนวคิดดังตอไปนี้

ตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME นี้เปนการผสมผสานเพื่อใหเกิดความรวมสมัยของ ลักษณะบานเรือไทยโดยตราสัญลักษณไดนำเอาลักษณะของหลังคาแบบไทยมาประยุกตผสม กับกราฟฟคสมัยใหมที่เรียบงายและชัดเจนโดยที่มาของชื่อ 23 SWEET HOME นั้นมาจาก ลักษณะของโรงแรมเดิมที่มีจำนวนหองนอยเปนลักษณะของเกสเฮาสรวมทั้งสถานที่ตั้งนั้นก็อยู ในยานเมืองที่มีบานและอาคารสำนักงานลอมรอบ จึงเปนที่มาของชื่อที่ตองการสื่อถึงความ อบอุนอยูอาศัยกันแบบครอบครัว ความไววางใจ ที่จะเขาพักอาศัยแมเดินทางทองเที่ยวมา คนเดียวก็ตาม นอกจากนี้ยังนำเอาขนมไทยที่สอดคลองกับชื่อมาทำเปนกราฟฟคเพื่อ ประกอบให 23 SWEET home สมบูรณมากขึ้นอีกดวย

คูมือการใชงานนี้จะทำใหนักออกแบบ สามารถนำไปใชงานไดอยางถูกตอง และสวยงามโดยมีเนื้อหาดังนี้

ตราสัญลักษณ สี รูปแบบตัวอักษร การนำไปใชอื่นๆ

01


ตราสัญลักษณ

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

X

ตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME นั้นประกอบไปดวย 2 สวน คือ สวนตราสัญลักณหลัก และสวน tag line โดยในการนำไปใชนั้น หามนำสวนใดสวนหนึ่งของตราสัญลักษณไป ใชเด็ดขาด โดยสามารถใชไดในบางกรณีเทาโดยจะกลาวในสวนการใชงานตอไป สำหรับระยะหางระหวางตราสัญลักษณกับ tag line นั้นจะเทากับคา X ซึ่งจะกำหนดเปน คาตายตัวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได อาจมีบางกรณีที่สามารถเปลี่ยนแปลงไดโดยจะกลาว ในสวนของการใชงานถัดไป

02


สี

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

สีของตราสัญลักษณแบงออกเปน 2 แบบดังนี้ 1.ตราสัญลักษณแบบสี 2.ตราสัญลักษณแบบขาว-ดำ หากเปนไปไดใหใชตราสัญลักษณแบบสี กับงานออกแบบทุกชนิด ยกเวนในกรณี ที่ไมสามารถพิมพสีได หรือในกรณีพื้นหลัง เปนสีเขมอนุโลมใหใชเปนตราสัญลักษณ แบบขาว-ดำตามความเหมาะสม

03


สี

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

สีหลัก 85%

75%

50%

20%

85%

75%

50%

20%

85%

75%

50%

20%

PANTONE P 33-14 C CMYK 40/55/61/43

สีรอง PANTONE P 164-3 U CMYK 28.04/15.82/61.62/0

PANTONE P 13-4 C CMYK 25/25/40/0

สีที่ใชในงานออกแบบสัญลักษณแบงออกเปน 2 สีหลักไดแก 1.สีหลัก คือ สีที่ใชงานในพื้นที่สวนใหญ และใชงานในตราสัญลักษณ 2.สีรอง คือ สีที่มีไวเปนทางเลือกเพิ่ม เพื่อความหลากหลายในการใชเงาน ในการใชงานทั้งสีหลักและสีรองควรใช ที่ความเขม 100%

04


รูปแบบตัวอักษร

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V XY Z abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ( : ;“ ” # @ % * &

ตัวปกติ

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R ST U V XY Z abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 > ( : ;“ ” # @ % * &

ตัวเอียง

ABC D EFGHIJKLMNOPQRSTU VXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789 >(:;“”#@%*&

ตัวปกติ

ABC D EFGHIJKLMNOPQRSTU VXYZ abcdefghijklmnopqrstuvxyz 0123456789 >(:;“”#@%*&

ตัวบาง

ตัวอักษรที่เกี่ยวของกับตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME นั้นประกอบไปดวย Didot และ Helvetica Neue สำหรับ ภาษาอังกฤษ UPC-Hyacinth สำหรับ ภาษาไทย

Didot

Helvetica Neue

05


รูปแบบตัวอักษร

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME ตัวอักษรที่เกี่ยวของกับตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME นั้นประกอบไปดวย Didot และ Helvetica Neue สำหรับ ภาษาอังกฤษ UPC-Hyacinth สำหรับ ภาษาไทย

กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท ธนบปผพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ะ ั า ำ ิ ี ึ ุ ู เแโใไๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ 0123456789

ตัวปกติ

กขคงจฉชซฌญฎฏฐฑฒณดตถท ธนบปผพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ ะ ั า ำ ิ ี ึ ุ ู เแโใไๆ ็ ่ ้ ๊ ๋ ์ ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ 0123456789

ตัวหนา

UPC-Hyacinth

06


การนำไปใช

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

X

>x >x

>x X

>x

การนำตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME ไปใชใหจัดวางตราสัญลักษณใหเห็นชัดเจน โดยปราศจากองคประกอบอื่นรบกวน โดย ที่องคประกอบอื่นๆ โดยรอบตองมีระยะหาง ระหวางตราสัญลักษณกับ tag line (ระยะX) ดังภาพ อยางไรก็ดี เนื่องจากความหลากหลายในการ ใชงานจึงมีขอกำหนดและขอหามดังตอไปนี้

07


การนำไปใช

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

2.5 CM.

2.5 CM.

เมื่อมีการยอขยายตราสัญลักษณ หามยอหรือขยายดานใดดานหนึ่งของตราสัญลักษณ ใหใชสัดสวนที่กำหนดไว ซึ่งขนาดที่เล็กที่สุดที่สามารถนำไปใชไดคือ กวาง 2.5 ซม. ยาว 2.5 ซม. โดยกำหนดใหขนาดดังกลาวไมมี tag line ประกอบ และหากใชเล็กกวา ขนาดดังกลาวอาจทำใหเกิดปญหาในการมองเห็นได

ขอกำหนดในการใชงานตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

08


การนำไปใช

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

ขอหามใชงานสัญลักษณ 1.หามใชเพียงสวนใดสวนหนึ่งของตราสัญลักษณ 2.หามนำตราสัญลักษณไปใชบนพื้นสีเขมหรือสีโทนเดียวกับตราสัญลักษณ กรณีจะใชงานใหใชแบบขาว-ดำ แทน 3.หามนำ tag line ออกจากตราสัญลักษณหรือใชงานเดี่ยวๆโดยปราศจากตราสัญลักษณ 4.ขนาดของตราสัญลักษณและ tag line ใหเปนไปตามที่กำหนดไว หามปรับเปลี่ยนขนาดตางๆ 5.หามเปลี่ยนเฉพาะสีใดสีหนึ่งของตราสัญลักษณและ tag line

09


การนำไปใช

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

ในการนำตราสัญลักษณไปใชบนพื้นหลังที่มีลวดลาย ใหสามาถนำ tag line ออกไปได โดยที่ระยะในการจัดวางองคประกอบอื่นโดยรอบตราสัญลักษณนั้นตองมีขนาดไมนอยกวา ระยะ X ตามที่กลาวมาแลว

10


การนำไปใช 1.ตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME แบบสี file:CI-23 SWEET HOME-COLOUR LOGO 2.ตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME แบบขาว-ดำ file:CI-23 SWEET HOME-BW LOGO 3.ตัวอักษรภาษาไทย UPC-Hyacinth file:CI-23 SWEET HOME-THAI FONT

คูมือการใชตราสัญลักษณ 23 SWEET HOME

ในการจัดทำคูมือตราสัญลักษณนี้ ผูจัดทำได แนบไฟลงานตางๆที่จำเปนสำหรับการใชงาน ตราสัญลักษณ เพื่อความสะดวกในการใชงาน ของนักออกแบบในอนาคต โดยไฟลงานทั้งหมด จะถูกรวมอยูในโฟลเดอร “CI-23 SWEET HOME- MATERIAL”

4.ตัวอักษรภาษอังกฤษ Diot และ Helvetica Neue file:CI-23 SWEET HOME-ENG FONT 5.ตัวอยางการนำโลโกไปใชในรูปแบบตางๆ file:CI-23 SWEET HOME-USEAGE

11

CI 23  

identity guideline

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you