Page 1

บนระบบปฏิบตั ิการแอนดรอยด์ (Travel Planning System for Nakhon Ratchasima on Android)

นายณัฐนันท์ คงบวรเกียรติ นางสาวเกศกาญจน์ โกนจา นายวัฒนา พยอมใหม่ นายธนฤต

รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา รหัสนักศึกษา

551531023011-7 551531023012-5 551531023023-2 551531023046-3

โครงการวิจยั ระดับปริ ญญาตรี (Senior Project)รหัสวิชา 05-045-406 สาขาวิชาระบบสารสนเทศ คณะบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน พ.ศ.2556


คํานํา จังหวัดนครราชสี มาบนระบบปฏิ บตั ิการแอนดรอยด์ในส่ วนของระบบ

ราย

คณะผู้จัดทํา 8 มีนาคม 2557


สารบัญ หน้ า 1. - บทนํา

1

- ทรัพยากรของความต้องการของระบบ

1

-

2

-

4

- กําหนดวันเวลา

4

-

6

- ตารางแสดงการเดินทาง

11

2.

3.การเลือกแบบ 2 - วางแผนตามระยะทาง

16

- วางแผนตามเวลา เปิ ด - ปิ ด

19

4.

23

5.

28


สารบัญภาพ หน้ า 1.1 1.1.1 แสดงหน้าต่างแรก Loading ของระบบ

2

1.1.2 หน้าจอหลักของระบบ

3

2.1.1 เมนูการวางแผน

4

2.1.2

4

2.1.3

5

2.3.1

6

2.1

2.3 2.3.2 เมนูกาํ หน

ช่อง Search

6

2.4 2.4.1แสดงหน้า

2.5

Search

7

2.4.2 แสดงหน้าของการ Search

8

2.4.3 แสดงหน้าสรุ ปผลการวางแผน

8

2.4.4 แสดงหน้าการคํานวณตารางการเดินทาง

9

แสดงการคํานวณตารางการเดินทางตามหัวข้อ 2.5.1 แสดงการคํานวณตารางการเดินทาง

10

2.5.2 แสดงตารางเดินทางแบบสรุ ป

11

2.5.3 แสดงการเดินทางแบบ Maps จาก Google Maps

12

2.5.4

12


สารบัญภาพ(ต่ อ) หน้ า 2.6

2 2.6.1 แสดงหน้า

14

2.6.2 แสดงหน้าสรุ ปข้อมูลการวางแผน

14

2.6.3

15

2

2.7 2.7.1 แสดงการเดินทางแบบเลือกวางแผนตามระยะทาง

16

2.7.2

17

2

2.7.3แสดงเส้นทางการเดินทาง

18

2.8

– 2.8.1 แสดงหน้าคํานวณตาราง

19

2.8.2

2

20

2.8.3แสดงเส้นทางการเดินทาง

22

3.1.1 แสดงเมนู

23

3.1.2

24

3.1

3.1.3 แสดง 3.1.4

” “

25 25

3.1.5 แสดงเมนูสถาน เฉพาะ “วัด”

26

3.1.6

“พิพิธภัณฑ์”

26

3.1.7

“ประวัติศาสตร์ ”

27

3.1.8 แสดง

จาก เว็บไซต์ ททท.

27


สารบัญภาพ(ต่ อ) หน้ า 4.1 4.1.1 แสดงเมนูหลักโดยคลิก

“ใกล้เคียง”

28

4.1.2

29

4.1.3

30

4.1.4

เลือก

31

4.1.5

.

32


คู่มือผู้ใช้ งานระบบ

บนระบบปฏิบตั กิ ารแอนดรอยด์ บทนํา

โดยสามารถคํานวณการวางแผนเดินทางจาก 1) วางแผนตามระยะทาง 2) วางแผนตามเวลาเปิ ดทรัพยากรของความต้ องการของระบบ ระบบปฏิบตั ิการ Android 4.1.2 ระบบ Global Positioning System เครื อข่าย Internet / 3G


1 1.1

ระบบ จะปรากฏดังรู ป

1.1.1แสดงหน้าต่างแรกLoading ของระบบ

1.1.1


กดเข้าสู่ ไอคอน

ดังรู ป

1

2

1.1.2

3

1.1.2 หน้าจอหลักของระบบ ในส่ วนเมนูหลักจะมีอยู่ 3 เมนู คือ 1. เมนูวางแผนเป็ นการวางแผนการเดินทางและเส้นทางการเดินทาง 2. 3. เมนูใกล้เคี

เลือกหรื อดูราย ใกล้เคียงของตําแหน่งปัจจุบนั


2 2.1กด

ภาพ 2.1.1

2.1.1กด

1 2

2.1.2 “ผูใ้ ช้สามารถย้อนกลั ทํางานได้” เช่น


ผูใ้ ช้สามารถ

2 ส่ วน คือ

1. ส่ วน 1 เวลา

ผูใ้ ช้สามารถเลือกเวลาได้

2. ส่ วน 2 2.1.3

2.1.3

2.2

กด

2.2.1

2.2.1 แสดงหน้าต่างของเมนู ถัดไป


2.3 ผูใ้ ช้กด

2.3.1 -

ผูใ้ ช้

และในส่ วนของช่อง Search สามารถค้นหาโดยพิมพ์ตวั อักษร 2.3.2

2.3.1

2.3.2 แสดงหน้าต่างเมนูกาํ หน

Search


2.4

Search หาข้ อมูลดังรูป 2.4.1 2.4.1 ตัวอย่างดังรู ป

ลงไปได้เลย ดังรู ป

ช่อง Search จะค้นหาคําว่า “เขาใหญ่”โดยผูใ้ ช้สามารถพิมพ์

2.4.1

2.4.1

Search


2.4.2

ผูใ้ ช้ทาํ การพิมพ์ขอ้ มูลลงไปแล้วกดปุ่ ม Search 2.4.2

2.4.2 แสดงหน้าต่างของการ Search เสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว

2.4.3

2.4.3

1 2

3 4 2.4.3 แสดงหน้าต่างสรุ ปผลการวางแผน


โดยหน้าต่างแสดงผลสรุ ปการวางแผนสามารถแบ่งออกเป็ น 4 1 2 60 นาที และสามารถปรับแก้ไขได้ 3 4 ผูใ้ ช้สามารถ

ได้จาํ นวนอีกห

อย่างจะ

น “คํานวณ”

2.4.4 แสดงหน้าต่างการคํานวณตารางการเดินทาง

2.4.4


2.5 ส่ วนหน้ าต่ างแสดงการคํานวณตารางการเดินทางสามารถบอกรายละเอียดให้ ผ้ใู ช้ ได้ ตาม หัวข้ อ 2.5.1

1 2 3

4 5 6

8

7 2.5.1 แสดงหน้าต่างการคํานวณตารางการเดินทาง 1. 2. 3. แสดง 4. 5. แสดงระยะทางในการเดินทาง 6. เมนู “การเดินทาง” คํา นวณโดยจะแสดงผลการคํานวณการเ 2.5.2

ที


2.5.2 แสดงหน้าต่างตารางเดินทางโดยจะแสดงรายละเอียดแบบสรุ ป โดยรวม

ตารางแสดงการเดินทางจะเป็ นแบบสรุ ป -ปิ ดเวลาใด 7. เมนู “เส้นทาง” ต้นทางไปยังปลายทางทีละจุดโดยจะแสดงการเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคลของทาง หลวงเส้นหลัก จะแส

2.5.3 ด้าน


2.5.3 Maps

Google Maps ผูใ้ ช้สามารถกดหาจากตําแหน่ง ปั จจุบนั 2.5.4

2.5.4


8. เมนู “หน้าหลัก” ในส่ ว

ระบบ

2.5.5

2.5.4 แสดงหน้าต่างเมนูหลัก 2.6

ตอนการเลือก

2 สถ 2

1. 2. เปิ ด-

ระบบ


2.6.1 ผูใ้ ช้ตอ้ งการแล้วกด “ถัดไป”

2.6.1

2.6.1 2.6.2

2.6.2

1 2

2.6.2แสดงหน้าต่างสรุ ปข้อมูลการวางแผน


2.6.2 1.

แรก

2.

สอง โดยจะให้ผใู้ ช้

กําหน

2 รู ปแบบ โดย

ผูใ้ ช้สามารถกด

2

2.6.3

1 2 2.6.3

2 1

2


2.7 2.7.1

1 ของการวางแผนตามระยะทางแล้วกด “คํานวณ” 2.7.1

2.7.1 แสดงหน้าต่างคํานวณตารางการเดินทางแบบ เลือกวางแผนตามระยะทาง รายละเอียดของ

2.7.1

2.7.2

2.5 กดเมนู “ตารางเดินทาง”

2.7.2


1 2 3 4

5 6 7 8 2.7.2

2

โดยวัดจากระยะทาง

2.7.3 1. แส

ปัจจุบนั

2. 3. แสดงระยะทางและเวลาในการเดินทางจากตําแหน่งปัจจุบนั 4.

( )

5. 6.

2 2

7. แสดงระยะทาง 8. แสดงเวลา

2(

)


2.7.4 ส่ วนเมนูเส้นทางผูใ้ ช้สามารถเข้าดูเส้นทางได้ โดยคลิกเมนู “เส้นทาง” 2.7.4

2.7.4 แสดงหน้าต่างแสดงเส้นทางการเดินทางระหว่างจุด A ไปยัง จุด B และ C ตามลําดับ แบบการวางแผนตามระยะทาง 2.7.4 เป็ นการแสดงการเดินทางของผูใ้ ช้ โดยแต่ จุด A = จุด B = จุด C =


2.7

2ของการวางแผนตามเวลาเปิ ด -

เดินทางตามเวล แล้วกด “คํานวณ”

2.8.1

2 2.8.1 แสดงหน้าต่างสรุ ปข้อมูลการวางแผนโดยเลือกแบบ 2


2.8.1 แสดงหน้าต่างคํานวณตารางการเดินทางแบบ เลือกวางแผนตามเวลาเปิ ด - ปิ ด

2.8.1 2.8.2

2.5 กดเมนู “ตารางเดินทาง”ข้อมูลจะ

2.8.2 ระบบจะแสดงให้เห็นว่าจะคํานวณจากเวลาเปิ ดปิ ดทําการแห่งแรก


1 2 3 4

5 6 7 8 2.8.2

2

2.8.2

-

จะคล้ายกับการ

วางแผนแบบระยะทาง 1. แสดงตําแหน่งปัจจุบนั 2. 3. แสดงระยะทางและเวลาในการเดินทางจากตําแหน่งปัจจุบนั 4.

(แสดงเวลาปิ ด )

5. 6. แสดงตําแหน่งส

2

7. แสดงระยะทางและเวลาในการเดินทาง


8.

2(

แห่ง

) ส่ วน

2.8.2

2

ต่างจากการคํานวณแบบระยะทาง

จะแสดง เป็ นแห่ ง

แรก 2.8.3ส่ วนเมนูเส้นทางผูใ้ ช้สามารถเข้าดูเส้นทางได้ โดยคลิกเมนู “เส้นทาง” 2.8.3

2.8.3แสดงหน้าต่างแสดงเส้นทางการเดินทางระหว่างจุด A ไปยัง จุด B และ C ตามลําดับ แบบการวางแผนตามเวลาเปิ ด -


จุด A = จุด B = จุด C = โดยจะแสดงตามเวลาเปิ ด-

2.8.3

3 3.1 รู ป

3.1.1

3.1.1แสดงหน้าต่างเมนูหลักโดยกด


3.2

3.2.1

เป็ นการบอกรายละเอียด

และจะแสดง

รายละเอี ย ดผ่า นเว็บ ไซต์ข อง 1.

(ททท.)จะแบ่ ง เมนู ย่อ ย

2. แสดงสถ

3.

“วัด”

4.

“พิพิธภัณฑ์”

5.

“ประวัติศาสตร์ ”

3.2.1 แสดงหน้าต่าง

,แหล่ง

,วัด,พิพิธภัณฑ์,ประวัติศาสตร์ ถา้ จะย้อนกลับให้กดปุ่ ม “Type”ด้านซ้ายบน


3.3 1.

3.3.1 แสดงหน้าต่าง

3.3.1

” ผูใ้ ช้สามารถ Search

2.

3.3.2 แสดงหน้าต่าง Search

3.3.2

” ผูใ้ ช้สามารถ


3.

3.3.3 แสดงหน้าต่าง

4. เมนู

3.3.4 แสดงหน้าต่าง

3.3.3

“วัด” ผูใ้ ช้สามารถ Search หา

3.3.4

“พิพิธภัณฑ์” ผูใ้ ช้สามารถ Search


5. เมนู

3.3.5

3.3.4 แสดงหน้าต่าง

“ประวัติศาสตร์ ” ผูใ้ ช้สามารถ

Search 3.4 3.4.1โดยข้อมูลจะลิงค์รายละเอียดไปยังหน้าเว็บไซต์

3.4.1 แสดงหน้าต่าง ประเทศไทย (ททท.)

เว็บไซต์


4 4.1

“ใกล้เคียง”

4.1.1 แสดงหน้าต่างเมนูหลักโดยกด เว็บไซต์

“ใกล้เคียง” (ททท.)

4.1.1


4.2

4.2.1 โดยสัญลักษณ์ 1

หมายถึง แหล่ง

2

หมายถึง

3 หมายถึง ประวัติศาสตร์ 4

4.2.1

หมายถึงพิพิธภัณฑ์


4.3

การซูมไปยัง ณ ตําแหน่งปัจจุบนั

4.3.1

ในส่ วนรู ปภาพด้านล่าง จะบอกรายละเอียดได้ คือ 1. 2. 3.

ใกล้เคียง

1

2 3

4.3.1


4.4

4.4.1 “วัดศาลาลอย”

4.4.1 ได้ระบบจะทําการลิ งค์ข ้อมูล ไปยัง เว็บ ไซต์ของ รู ป

4.4.2

(ททท.) ดัง


4.4.2

ใช้ได้ทาํ การเลือกดู โดยจะแสดงจาก (ททท.)

Travel planning system-3  

Travel planning system-3