Page 1

1


2

คำนำ รำยงำนเล่มนีเ้ ป็นส่วนหนึ่งของวิชำออกแบบตัวอักษรเพท่อกำรพิมพ์ ARTD2304 จัดทำขึ้นเพือ่ ให้รู้ที่มำของfontลำยมือว่ำมีวิธีกำรทำอย่ำงไรและมีขั้นตอนอะไรบ้ำง สำมำรถนำไป ประยุกต์ใช้ได้จริงเช่นโปรแกรม photoshop /illustrator/Microsoft word และสำมำรถใช้งำนได้จริง จำกโปรแกรมทีเ่ อ่ยมำเบื้องต้นหวังว่ำรำยงำนเล่มนี้จะมีประโยชน์ไม่มำกก็น้อยสำหรับคนที่ได้ศึกษำ

นำยณัฐดนัย เนินสถำน


3

สำรบัญ เรื่อง

หน้ำ

Goal เป้ำหมำย -กระบวนกำรทำงำน

4-5

-อุปกรณ์กำรทำงำน

6-7

Do -วิธีกำรทำfont

8-11

-กำรจัดfontให้ได้ขนำด

12-15

-กำรตั้งชื่อfont

16-17

Did -ผลที่ได้รับจำกงำน

18-19

-กำรติดตั้งfont

20

-กำรตั้งชื่อและกำรเปลี่ยนข้อมูล

21-22

-กำรปรับทำให้เป็น ตัวหนำ ตัวหนำเอียง ตัวเอียง ตัวธรรมดำ

23-27

-กำรทดสอบพิมพ์ font 1 ชุด

28-29

-คำทดสอบพิมพ์

29-30

Done -ผลงำนที่นำfontไปใช้งำน

31-32


4

กระบวนกำรทำงำน 1.Goal เป้ำหมำย


5

งำนนี้คือ ฟอ นต์ลำยมือ ภำษำไทย-อังกฤษ


6

2.Tools เครื่องมือหลัก - เทมเพลตทีเ่ ป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลำยมือ

-ปำกกำดำหัวสักหลำด ที่มำ www.illustcourse.com

- คอมพิวเตอร์ ที่มำ http://myfriend-wathanya.blogspot.com/2011/07/blog-post.html

- เครื่องสแกน ที่มำ www.google.com


7

-โปรแกรม Font creator

-โปรแกรม Adobe Reader อ่ำนไฟล์ PDF เปิดไฟล์ PDF

3.Do Did Done -Do....มีขั้นตอนและหลักฐำนแสดง ขั้นตอนกำรออกแบบฟอนต์ลำยมือ ภำษำไทย-อังกฤษ จำกโปรแกรม Font creator


8

ขั้นตอนที่ 1 ดำวโหลดเทมเพลตที่เป็น Grid สำหรับเขียนฟ้อนต์ลำยมือ

ขั้นตอนที่ 2 สแกนภำพที่เขียนลงในคอมพิวเตอร์ทำกำรปรับตกแต่งภำพให้เกิดควำมคมชัด แล้วเลือก save เทมเพลตให้เป็นไฟล์ PDF

ภำพที1่ แสดงหน้ำเทมเพลตฟ้อนต์ลำยมือ


9

ขั้นตอนที3่ เปิดไฟล์ขึ้นมำให้เลือก Edit > take a snapshot

กดรูปกล้องคลิกคอบตัวอักษรในเทมเพลตที่เรำต้องกำร แล้วกด CTRL+C


10

ขั้นตอนที4่ เปิดโปรแกรม font creator เลือก file>open>font file

เลือกfont ต้นฉบับคือ AAA_Watin-new แล้ว save as ให้เป็นชื่อของเรำก่อนคือ AAA_Watindissaramas


11

ขั้นตอนที5่ เปิดไฟล์ทเี่ ป็นชื่อเรำขึ้นมำแล้วเลือกอักษรทีเ่ รำได้เลือกมำจำก PDF

จำกนั้นกด CTRL+ V จะปรำกฏภำพของตัวอักษรที่เรำได้เลือกมำ ให้เรำปรับขนำดให้พอดีกับสัดส่วน ตำมมำตรฐำนของอักษรแต่ละตัวให้ครบทุกตัวใน เทมเพลต


12

ขั้นตอนที่ 6 กำรจัดวำงช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่ำง หน้ำ-หลัง ควำมสูง - Cap height คือ ควำมสูงของตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ - Median คือ ควำมสูงของตัวอักษรพิมพ์เล็ก - X-height คือ ระยะห่ำงระหว่ำงเส้นฐำนจนถึงเส้น median ซึ่งเป็นช่วงของตัวพิมพ์เล็ก - Baseline คือ เส้นฐำน

ขั้นตอนที7่ กำหนดเส้นโครงสร้ำง Guidelines ของตัวอักษร


13

ขั้นตอนที8่ จัดระยะช่องไฟของอักษร ได้โดย คลิกขวำ properties

จำกนั้นปรับระยะห่ำง ตรง Glyph Metrics ให้มีค่ำตรงตำมควำมเหมำะสมของแต่ละอักษร ควรกด test หรือ F8 เพื่อทำกำรตรวจระยะห่ำง ช่องไฟ ควำมสูง โดยเรำควรตรวจให้ครบถ้วนอย่ำงละเอียด นะค่ะ โดยเฉพำะ สระและพยัญชนะในภำษำไทย


14

แก้ตวั อักษรปรับขนำดให้สวยขึ้นโดยยังคงฟอนต์ลำยมือเดิมอยู่

ทำทั้งตัวภำษำไทยและภำษำอังกฤษ


15

กำรปรับขนำดควำมสมส่วนของอักษรโดยยึดหลักลำยมือเดิมไว้ก็จะได้ตวั อักษรแบบนี้


16

ขั้นตอนที9่ เมื่อเรำจัดวำงช่องไฟ ตำแหน่งระยะห่ำง หน้ำ-หลัง ควำมสูง ของตัวอักษรครบทุกตัวแล้ว คลิกไปที่ font>test เพื่อทดสอบกำรพิมพ์ ตรวจสอบระยะช่องไฟของแต่ละอักษร หำกยังไม่สมบูรณ์ ให้แก้ไขตำมขั้นตอนที่ 8

ขั้นตอนที1่ 0 จำกนั้นคลิกที่ฟอนท์ต้นแบบ เพื่อที่จะทำกำรเปลี่ยนเป็นชื่อฟอนท์ของเรำ ไปที่เมนู Tools>AutoNaming...


17

ตั้งชื่อ CRU_Nattanaiฟอนท์ กด Next


18

-Did... ผลที่ได้รับคือ ฟอนต์ลำยมือ ภำษำไทย-อังกฤษ จำกโปรแกรม Font creator ชื่อแบบตัวพิมพ์ CRU_nattanai


19

ที่มำ https://docs.google.com/file/d/0B8SM7VPudpb0b1dHVmFVNVFsX2s/edit -Done...ได้นำไปทดสอบ-สร้ำง-ประยุกต์-ใช้ประโยชน์ คือ นำมำติดตั้งเพือ่ ใช้เป็นแบบพิมพ์ในรำยงำน ของวิชำออกแบบตัวอักษรเพื่อกำรพิมพ์


20

กำรนำมำติดตั้งใน control Pane > Fonts เพื่อใช้เป็นแบบพิมพ์ในรำยงำนของวิชำออกแบบตัวอักษร เพื่อกำรพิมพ์ในโปรแกรมสร้ำงเอกสำรต่ำงๆเช่น Microsoft Word


21

กำรตั้งชื่อและกำรเปลี่ยนข้อมูลในฟอนต์ตอนsave

เปิดไฟล์ฟอตน์ที่ต้องกำรตั้งชื่อไปที่ File-Open-Font Fileแล้วเลือกที่ตอ้ งกำรดูอย่ำงรุปด้ำนล่ำงเปิด มำแล้วเรำก็เลือก file


22

-พอเปิดมำก็จะได้รูปร่ำงหน้ำตำแบบนี้แล้วไปที่ Format -naming

-พอเปิดมำจะได้หน้ำต่ำงแบบนี้ให้ใส่ชื่อ font ของเรำลงไป เช่น CRU-nattanai เลือกปรับทุกช่องให้ ข้อมูลตำมจริงกรอกให้ครบ


23

ตัวหนำเอียง ไปที่ tools –glyph transformerจำกนั้นเลือก characters and glyphs จำกนั้นจะได่ ตัวหนำเอียง แล้วปรับองศำที่ตวั เลขช่องด้ำนล่ำงว่ำเอียงเท่ำไหร่


24

พอเสร็จทุกอย่ำงแล้วตั้งชื่อ font เรำ เป็น CRU-nattanai-hand-writing- BoldItalic

เอียง


25


26

ตัวหนำ


27

ทดสอบกำรพิมพ์ตวั ธรรมดำ


28

ทดสอบกำรพิมพ์ตวั เอียง

ทดสอบกำรพิมพ์ตวั หนำ


29

ทดสอบกำรพิมพ์ตวั หนำเอียง

คำทีท่ ดสอบพิมพ์ ข้อมูลแบบตัวพิมพ์(Font Information) นำยณัฐดนัย เนินสถำน ชื่อเล่น บิก๊ เรียนอยู่ที่ มหำวิทยำลัยรำชภัชจันเกษม สำขำวิชำ ออกแบบนิเทศศิลป์ ตัวอย่ำงรูปแบบตัวอักขระภำษำลำติน(Latin Characters) ได้แก่ ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz!@#%^&*()_+|{}[]:"<>?;'",./\*-.=;' ตัวอย่ำงรูปแบบตัวอักขระภำษำไทย(Thai Characters) ได้แก่ กขฃคฅฆงจฉชซฌญฎฏฐฒณดตถทธนบปผฝพฟภมยรฤลฦวศษสหฬอฮ๐๑๒๓๔๕๖๗๘๙ ๆๅ฿อะอำอุึอูอิออี ึอือ่อ้ออ๊ ๋อ์อำเแโใไ? ข้อควำมสำหรับกำรทดสอบกำรพิมพ์รับคำสัง่ พิมพ์ และเพือ่ แสดงตำแหน่งกำรพิมพ์รูปอักขระที่ ออกแบบ-จัดช่องว่ำง ช่องไฟระหว่ำงรูปอักขระและระหว่ำงคำ ทั้งชุดคือภำษำอังกฤษกับภำษำไทย In typography, a font is traditionally defined as a quantity of sorts composing a complete character set of a single size and style of a particular typeface. For example, the complete set of all the characters for “9-point Bulmer” is called a


30

font, and the “10-point Bulmer” would be another separate font, but part of the same font family, whereas “9-point Bulmer boldface” would be another font in a different font family of the same typeface. One individual font character might be referred to as a “piece of font” or a “piece of type”.Font nowadays is frequently used synonymously with the term typeface, although they had clearly understood different meanings before the advent of digital typography and desktop publishing. ในทำงวงกำรพิมพ์น้นั กล่ำวถึงฟ้อนต์โดยทัว่ ไปว่ำ หมำยถึงตัวอักษรที่ใช้เป็นแบบตัวเรียงพิมพ์เนื้อหำ ที่มีขนำดและรูปแบบเป็นชุดเดียวกัน ยกตัวอย่ำงเช่นแบบตัวอักษรที่ใช้ในกำรเรียงพิมพ์เนื้อหำทีท่ ่ำนกำลัง อ่ำนอยู่นี้ มีชื่อแบบตัวอักษรชุดนี้วำ่ บำงพูด(Bangpood) ที่ประกอบด้วยรูปอักขระ(Glyphs) ของตัว พยัญชนะ (Consonants) สระ(Vowels) วรรณยุกต์ (Tones) เครื่องหมำยสัญลักษณ์(Signs and Symbols) วรรคตอน(Punctuation) อักษรภำษำไทย ภำษำอังกฤษ คำกลอนไทยสำหรับใช้พิมพ์ทดสอบผลกำรออกแบบ แสดงโครงสร้ำงของตัวอักษร กำรจัด ระดับตำแหน่งรูปพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เครื่องหมำยวรรคตอน กำรจัดระยะช่องไฟรอบรูปอักขระ หรือฟ้อนต์ส่วนภำษำไทย ที่สร้ำง บันทึก ติดตั้ง และหรือทดสอบในโปรแกรมฟ้อนต์ครีเอเตอร์และัหรือ ด้วยโปรแกรมประยุกต์อื่นๆในระบบ เขำมักใช้คำกลอนนี้ ให้นักศึกษำคัดลอกไปวำง เปลี่ยนเป็นฟ้อนต์ที่ เรำทำ ตรวจสอบระยะช่องไฟกั้นหน้ำ-หลัง กำรประสมคำตำแหน่งสระและวรรณยุกต์ว่ำตรงตำแหน่ง ตำมหลักไวยกรณ์ของไทยหรือใหม่และบันทึกเป็นหลักฐำนแสดงในรำยงำน ภำษำอังกฤษให้ตรวจสอบดู ด้วยตำเองว่ำระยะเป็นอย่ำงไร แล้วไปแก้ไขในตำรำงฟ้อนต์ และทดสอบใหม่ ซ้ำๆ จนแน่ใจว่ำเป็นระยะและ ตำแหน่งที่ถูกต้องแล้ว คำที่ควรนำมำทดสอบคือ วิญูชน ภูปะเตมี กตัญญู เกลื่อน เกลือ้ น โหมโรงกระโปรง น้ำใจ


31

Done/Did...นำมำทำผลงำนกำร์ดอวยพรและใช้ในโปรแกรม photoshop/ Illustrator and wordแสดงออกมำเป็นผ ลงำนให้เห็นได้ชัด ผลงำนกำรนำ font มำใช้งำนจริงจำกโปรแกรม Photoshop/Illustrator


32

ผลงำนที่ได้จำกกำรทำfont

รายงานฟอนต์ชุดใหม่  

CRU-Nattanai

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you