Page 1

รายงาน Final Project เสนอ ผ.ศ ประชิต ทิณบุตร ทาโดย นายณัฐดนัย เนินสถาน รหัส 5411307159 ศิลปกรรม สาขา ออกแบบนิเทศศิลป์ปี 6 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม ปี การศึกษา2559 จัดทาขึ ้นเพื่อเป็ นสื่อสาหรับการเรี ยนรู้ในรายวิชานี ้


คานา

รายงานฉบับนี ้เป็ นการสรุปผลงานที่จดั ทาขึ ้นเพื่อนาเสนอในวิชาARTD3302การออกแบบบรรจุ ภัณฑ์ที่ได้ รับจากการเก็บข้ อมูลและทาการวิจยั ในโครงการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุ ภัณฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสาหรับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและความงามของกลุ่ม วิสาหกิจชุมชนจังหวัดอ่างทองเพื่อเป็ นแนวทางในการพัฒนาผู้จดั ทาคาดว่าข้ อมูลที่นาเสนอจะ เกิดประโยชน์ แก่ผ้ ทู ี่กาลังศึกษา โดยเรี ยบเรี ยงเนื ้อหาโดยเรี ยงลาดับ ดาเนินการตาม กระบวนการ 3ส. คือ สืบค้ น(Research) สมมุติฐาน(RESUME) และสรุปผล (REsulf) เพื่อใช้ เป็ นสื่อการศึกษาค้ นคว้ าต่อไป ขอขอบพระคุณ อาจารย์ที่ปรึกษาประจาวิชา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประชิดทิณบุตร ที่ให้ แนะนา แนวทางเพื่อไปปฏิบตั รอย่างถูกต้ อง หากผิดพลาดประการใดขออภัยมา ณ ที่นี ้ด้ วย

ผู้จดั ทาโดย นายณัฐดนัย เนินสถาน 5411307159 สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ ปี 6


สารบัญ

เรื่ อง ส.1 สืบค้ น (Research) ส.2 สมมุติฐาน (RESUME) ส.3 สรุปผล (REsulf)

หน้ าที่


กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรามะสัก ตานาน ลูกประคบสมุนไพร สูตรโบราณ ลูกประคบสมุนไพรโบราณ ของคุณสงัด พรมเมศ กาเนิดจากภูมิปัญญาท้ องถิ่นของบรรพ บุรุษประกอบกับความสามารถของคุณยายที่เป็ นหมอตาแย ซึ ้งเป็ นอาชีพทาคลอดลูของวิถีไทย โบราณโดยการนาสมุนไพรสูตรโบราณหลายๆชนิด มาห่อผ้ าขาวสะอาดแล้ วนาไปนึง่ ให้ อ่นุ ๆ วางประคบตามส่วนต่างๆของร่างกายเพื่อช่วยลดอาการปวดเมื่อย คลายกล้ ามเนื ้อ ส่วน สมุนไพรรอบตัว จะนาสมุนไพรสูตรโบราณแห้ งใส่ในถุงผ้ าดิบ แล้ วต้ มน ้า เพื่อใช้ ไอน ้ามาอบตัว ในกระโจม กับผู้หญิงที่ทาคลอดใหม่ๆ ที่เรี ยกว่า "การอยู่ไฟ" กลิ่นของน ้ามันหอมระเหยใน สมุนไพรสูตรโบราณ กลิ่นสมุนไพรไทย และกลิ่นไพลช่วยเพิม่ การไหลเวียนโลหิตทาให้ ร่างกาย รู้สกึ สดชื่น ผ่อนคลายความเครี ยด คุณสงัด พรมเมศ ซึ ้งเป็ นหลานได้ ติดตามช่วยเหลือเป็ น ลูกมือคุณยายมาตังแต่ ้ เด็กๆ จึงเป็ นที่มาของลูกประคบสมุนไพร "พรมจันทร์ " ซึ ้งคุณสงัดได้ รับ การถ่ายทอดตาราลูกประคบสมุนไพรสูตรโบราณ จากคุณยายและได้ นามาพัฒนาให้ มี คุณภาพดียิ่งขึ ้นเป็ นที่นิยมตังแต่ ้ อดีตจนถึงปั จจุบนั


ตัวอย่างสมุนไพรที่มีทงหมด ั้


โครงการออกแบบตราสัญลักษณ์และบรรจุภณ ั ฑ์เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวชิงวัฒนธรรม สาหรับผลิตภัณฑ์สขุ ภาพและความงามของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัดอ่างทอง

การออกแบบพัฒนาสินค้ าและบรรจุภณ ั ฑ์สมุนไพรสมุนไพรลูกประคบ ส.1 สืบค้ น (Research)

วิสาหกิจชุมชนกลุม่ แม่บ้านรามะสัก ชื่อ สกุล : ผู้ประกอบการ นางสงัด พรมเมศ อายุ 62 ปี ผู้ก่อตัง้ เบอร์ ติดต่อ 0815733005 ประเภทของผลิตภัณฑ์ : สมุนไพรลูกประคบพรมจันทร์

1.ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับผู้ประกอบการ 1.1ชื่อผู้ประกอบการ :นางสงัด พรมเมศ อายุ 62ปี 1.2ตาแหน่งงาน: ผู้จดั ตัง้ 1.3ชื่อที่ระบุเป็ นผู้ผลิต:เครื อข่ายศูนย์การเรี ยนรู้แพทย์พื ้นบ้ าน


1.4ที่อยู่สถานที่ผ้ ปู ระกอบการ: 4/1 หมู่6 ต.รามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 โทรศัพท์ :: 0815733005 2.ข้ อมูลทัว่ ไปเกี่ยวกับตัวผลิตภัณฑ์ 2.1ชื่อผลิตภัณฑ์: สมุนไพรปรับลูกประคบพรมจันทร์ 2.2ประเภท: สมุนไพรที่ไม่ใช่อาหาร 2.3ส่วนประกอบ:ไพล ขมิ ้น ว่านนางคา ขิง ข่า ใบมะกรูด ตะไคร้ ใบมะรุม กานพลู สารส้ ม Sodium chloride พิมเสน การบูร 2.4ประโยชน์:บรรเทาอากาปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก และบวมฟกช ้าที่เท้ า ช่วยผลัด เซลล์ผิวเก่าที่ ตายแล้ วให้ หลุดออก และกลิ่นอับชื ้น ป้องกันผิวส้ น เท้ าแตก และแก้ อากาเล็บถอดได้ 2.5คุณสมบัต:ิ เป็ นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ ช่วยบารุงผิวพรรณ และ บรรเทาอาการปวดเมื่อย 2.6ผลิตโดย:กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตกรรามะสัก 2.7ที่อยู่:4/1 หมู่6 ต.รามะสัก อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 14120 2.8การจัดจาหน่าย:กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตกรรามะสัก 2.9ราคา:50บาท 60ml. 3.ตราสัญลักษณ์และมาตรฐานที่ได้ รับ 3.1มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน ใบรับแจ้ งเลขที่ 15-1-5300093 3.2ได้ รับรางวัล OTOPระดับ4ดาว ในปี พ.ศ 2547 3.3ได้ รับรางวัลงานแพทย์แผนไทย รางวัลอันดับที่1 ระดับภาคในปี 2547 และได้ รับในปี 2548 และเริ่มมีการจดทะเบียนปั ญหาที่ต้องการพัฒนา


ข้ อมูลของสมุนไพรในตัวสินค้ า

รูปผลิตภัณฑ์

สรรพคุณ -ช่วยนวดเพื่อผ่อนคลายตามร่างกาย -ช่วยชะลอการแก่ตวั ของผิวทาให้ ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้ วยวิตามินของสมุนไพร -ช่วยลดอาการคลายเครี ยดได้ และทาให้ ได้ ผ่อนคลายสบายใจ -ช่วยลดการเมื่อยตัวของกล้ ามเนื ้อเลือดลมไหลเวียนดีขึ ้น -กระตุ้นส่วนต่างๆของร่างการเพราะด้ วยวมุนไพรที่อาศัยการอบด้ วยความร้ อนทาให้ ยาเข้ าถึง ร่างกาน


แบบสรุปผลการสัมภาษณ์และผลการสารวจข้ อมูลเบื ้องต้ นทางการออกแบบ การออกแบบพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภณ ั ฑ์ สาหรับผลิตภัณฑ์ด้าน สมุนไพร ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จังหวัด อ่างทอง เขตอาเภอ โพธิ์ทอง วันที่...22....เวลา 08.00 ถึง.เวลา 16.30 ( ) ผู้ประกอบการSMEs ประเภท (/ ) 1. กิจการผลิต ( ) 2. กิจการค้ า ( ) 3. กิจการบริการ ( ) ผู้ประกอบการรายเดียว ( / )ผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชน(CE) ประเภท ( ) 1.อาหาร ( ) 2.เครื่ องดื่ม ( ) 3. เครื่ องนุ่งห่ม ( ) 4. ของใช้ /ของตกแต่ง/ของที่ระลึก ( / ) 5.สมุนไพรที่ไม่ใช่ อาหาร 1.ข้ อมูลทัว่ ไปของผู้ประกอบการ ชื่อ/ผู้ให้ สมั ภาษณ์/ผู้ให้ ข้อมูล คุณ สงัด พรมเมศอายุ…62.....ปี ตาแหน่งงาน เจ้ าของกิจการ ประสบการณ์ทางาน........62.....ปี ชื่อประธานกลุ่ม/เจ้ าของกิจการ/ผู้มีอานาจตัดสินใจ........สงัด พรมเมศอายุ กรุณากรอกข้ อมูลเป็ น ภาษาอังกฤษไทย ( Thai Information ) ชื่อที่ระบุเป็ นผู้ผลิต/ผู้จาหน่าย/ผู้ประกอบการ/ชื่อองค์กร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มงาน โครงการ/กลุ่มแม่บ้าน/บุคคล/ .........…………กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแม่บ้านเกษตรกรรามะสัก ที่อยู่ สถานประกอบการเลขที่ 136 หมู่ที่ 5 ชื่อหมู่บ้าน……รามะสัก ถนน...........................-.....................................ซอย..................-................................... ตาบล รามะสัก อาเภอ โพธิ์ทอง จังหวัด อ่างทอง โทรศัพท์สถานประกอบการ....…… 0819462651


กรุณากรอกข้ อมูลเป็ น ภาษาอังกฤษ ( English information ) ชื่อที่ระบุผ้ ผู ลิต/จาหน่าย/ผู้ประกอบการ/ชื่อองค์กร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มงานโครงการ/กลุ่ม แม่บ้าน/บุคคล/ ที่อยู่ สถานประกอบการเลขที่…………หมู่ที่……. ชื่อหมู่บ้าน………………………… …………. ถนน................................................................ซอย .............................................................................. ตาบล…………………………..อาเภอ………………….................................จังหวัดอ่างทอง รหัสไปรษณีย์ ……..โทรศัพท์สถานประกอบการ ....……………................................................ เบอร์ มือถือส่วนตัวผู้ติดต่อ/ผู้ให้ สมั ภาษณ์/ผู้มีอานาจตัดสินใจ……0922808129 ที่อยู่อีเมลส่วนตัวของผู้ให้ สมั ภาษณ์/ ประสานงาน…………………………………........................ ที่อยู่อีเมลทางธุรกิจปั จจุบนั ของสถาน ประกอบการ…………………………………...................... ที่อยู่เว็ปไซต์ทางธุรกิจของสถาน ประกอบการ…………………………………….......................... วิธีการติดต่อ/สื่อสารที่สะดวก…………โทรศัพท์…………ชื่อ Line ID……………………………. เริ่มประกอบการตังแต่ ้ เมื่อ………2547


มีเอกสาร/ข้ อมูลแนบให้ คือ ( ) นามบัตร ( ) แผ่นพับ ( ) CD…………………………………....... ตราเครื่ องหมายการค้ าจดทะเบียนหลัก(Trademark/Brand Name) คือ พรมจันทร์ ( ) มี (/) ไม่มี ไฟล์ต้นแบบอาร์ ตเวิร์ค 2.ข้ อมูลผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ ั ฑ์ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพ ชื่อผลิตภัณฑ์ที่ต้องการให้ พฒ ั นา ศักยภาพ (/) ผลิตภัณฑ์เดิมคือ……สมุนไพรลูกประคบพรมจันทร์ . (/)ผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ต้องการออกแบบใหม่คือ………สมุนไพรลูกประคบพรมจันทร์ ( / ) ต้ องการออกแบบพัฒนาด้ านโครงสร้ างบรรจุภณ ั ฑ์สาหรับสินค้ า ( ) ต้ องการออกแบบพัฒนาด้ านกราฟิ กอัตลักษณ์เพื่อการสื่อสารองค์กรและผลิตภัณฑ์ 3.รายละเอียดข้ อมูลสาหรับการพิมพ์ การสื่อสารและการโฆษณาผลิตภัณฑ์สินค้ า (กรุณา กรอกข้ อมูลในทุกภาษาที่ต้องการใช้ งานพิมพ์บนผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ ั ฑ์จริง ตาม คุณลักษณะสินค้ าของท่านที่มีอยู่แล้ วและหรื อตามที่ต้องการให้ มี) ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาไทย .....สมุนไพรลูกประคบพรมจันทร์ ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษาอังกฤษ(Product Name) ……… compresherbal promjain ชื่อผลิตภัณฑ์ภาษา... .............................................................................................................. คาอธิบายเกี่ยวกับตัวสินค้ า/ผลิตภัณฑ์ ( Product Info for Print)


ข้ อความโฆษณา (Slogan) ภาษาไทย . ..ช่วยลดอาการปวดเมื่อยตามร่างกาย ทาให้ ผิวนุ่มนวล ดูอ่อนเยา เพื่อสุขภาพที่ดี ภาษาอังกฤษ............................................................................................................................. ภาษา ......................................................................................................................................... .... สรรพคุณ/ความดี/ระดับคุณภาพของสินค้ า (Benefit/grade/Level ) ไทย/อังกฤษ -ช่วยนวดเพื่อผ่อนคลายตามร่างกาย -ช่วยชะลอการแก่ตวั ของผิวทาให้ ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้ วยวิตามินของสมุนไพร ส่วนประกอบที่สาคัญ( Ingredients) ไทย/อังกฤษ ส่วนประกอบ Ingredients 1. ว่านนางคาอบแห้ ง

Curcuma aromatic powder 4.5%

2. ใบมะขามอบแห้ ง

Tamarindus indica leaf 4.5%

3. ขมิ ้นชันอบแห้ ง

Curcuma longa powder 4.5%

4. ไพลอบแห้ ง

Zingiber Cassumonar root 44.5%

5. ขมิ ้นอ้ อยอบแห้ ง

Curcuma Zedoaria 4.5%

6. ว่านน ้าอบแห้ ง

Acorus calamus 4.5%

7. เกลือ Sodium

Choloride 4.5%


8.ใบยูคาลิปตัสอบแห้ ง

Eucaliptus leaf 4.5%

9. การบูร

Camphor 0.9%

10. พิมเสน

Pogostemon 0.9%

11. ผิวมะกรูดอบแห้ ง

Cituz hystrix peel 4.5%

12. ใบเตยอบแห้ ง

Pandanus odora 4.5%

13. เถาวัลย์เปรี ยง

Derris Scandens 2.2%

14. เถาเอ็นอ่อน

Cryptolepis buchanani 2.0%

15. ใบส้ มป่ อยอบแห้ ง

Acacia concinna 4.5%

16. ใบส้ มเสี ้ยว

Bauhinia Acumintea 4.5%

ข้ อมูลสาคัญประกอบตัวสินค้ า/ข้ อมูลทางโภชนาการ(Specifications/Nutrition information) ไทย/อังกฤษ -ช่วยนวดเพื่อผ่อนคลายตามร่างกาย -ช่วยชะลอการแก่ตวั ของผิวทาให้ ผิวนุ่มชุ่มชื่นด้ วยวิตามินของสมุนไพร -ทาให้ มีสขุ ภาพที่ดีบาบัดด้ วยลูกประคบสมุนไพร

วิธีการใช้ งานและการเก็บรักษา(Usage/Storage) ไทย/อังกฤษ


.วิธีการใช้ งาน 1. แช่น ้าประมาณ 5 นาที 2. จึงนามานึง่ ในน ้าร้ อนอุณหภูมิ 100 c 3 นาที 3. ทิ ้งไว้ ให้ ลกู ประคบพออุ่น จึงนามาประคบตามร่างกาย ส่วนที่ต้องการ .วิธีการเก็บรักษา 1.ลุกประคบไม่ได้ ใช้ เก็บได้ นาน 2 ปี 2.ลูกประคบใช้ ได้ 2-3ครัง้ ต่อเดือน 3.ถ้ าใช้ แล้ วให้ ใส่ถงุ แช่ต้ เู ย็น ข้ อมูลประวัติการผลิตสินค้ า (History) 4.ตราสัญลักษณ์ละมาตรฐานต่างๆที่ได้ รับและยังมีสิทธิ์อนุญาตการนามาใช้ 4.1 มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชมุ ชน(มผช) ทะเบียนเลขที่……245/176…… ช่วงปี ที่ได้ รับอนุญาตใช้ พ.ศ............-................ถึง พ.ศ...............-............... 4.2 เครื่ องหมายโอทอป ระดับดาวโอทอป……4….…ดาว เมื่อปี พ.ศ.……2547 4.3 ตราสัญลักษณ์มาตรฐานสินค้ าประจาจังหวัด ................................................................... เลขที่ ………………………………….... 4.4 ทะเบียนฉลากยา(อย).สาหรับสินค้ า ................................................................................. หมายเลข ......................................................................................................................................... .....


ทะเบียนฉลากยา(อย).สาหรับสินค้ า................................................................................. หมายเลข ......................................................................................................................................... ..... ทะเบียนฉลากยา(อย).สาหรับสินค้ า................................................................................. หมายเลข ......................................................................................................................................... ..... ทะเบียนฉลากยา(อย).สาหรับสินค้ า................................................................................. หมายเลข ......................................................................................................................................... ..... 4.5 เครื่ องหมายฮาลาล สาหรับสินค้ า................................................................................. หมายเลข ......................................................................................................................................... ..... 4.6 เครื่ องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม (มอก.) สาหรับสินค้ า.................................................................................................................... หมายเลข........................................................................................................................... 4.7.เครื่ องหมายรหัสแท่ง (Bar Code) 13 หลัก EAN สาหรับสินค้ า....ลูกประคบ


เลขรหัส |…8...|…8...|….5..|…8..|…9...|….0..|…4...|…5...|…0...|…2...|…4...|…2..|…5...| 4.8 เครื่ องหมายรหัส QR ข้ อความที่ใช้ คือ ......................................................................................................................................... .. 4.9 เครื่ องหมายมาตรฐานการผลิตผลิต (GMP.) ............................................................... หมายเลข...........................................................................................................................

ข้ อมูลอื่นๆที่ต้องการสื่อสารกับลูกค้ า หรื อเพื่อการพัฒนาศักยภาพ ……ต้ องการบรรณจุภณ ั ฑ์ที่เป็ นกล่องเพิอ่ ความโดดเด่นและสวยงามในการจาหน่ายและ สะดวกในการจัดส่ง 5.ไฟล์ภาพประกอบและกราฟิ กที่จาเป็ นต้ องมีและใช้ พมิ พ์บนผลิตภัณฑ์ /บรรจุภณ ั ฑ์จริง ผู้ประกอบการต้ องมอบไฟล์ต่างๆ(ที่มีตามข้ อ 4 )ให้ แก่ทีมที่ปรึกษาออกแบบ เพื่อใช้ ประกอบ งานออกแบบต้ นแบบบรรจุภณ ั ฑ์ เพื่อไม่ให้ ตราสัญลักษณ์และกราฟิ กอัตลักษณ์เดิมที่มีใช้ งาน จริงของท่าน ไม่ผิดเพิ ้ยน ซึง่ จะมอบคืนให้ พร้ อมต้ นแบบใหม่ที่ได้ ออกแบบให้ ไฟล์ที่จาเป็ นใช้ ได้ แก่ (ถ้ ามี) 5.1 ( ) ไฟล์แบบตัวพิมพ์ที่ซื ้อลิขสิทธิ์ (Corporate Font License) แล้ ว ( / ) มี ( ) ไม่มี ฟ้อนต์ที่ใช้ พมิ พ์ โลโก้ และหรื อข้ อความต่างๆทังภาษาไทย ้ และภาษาต่างประเทศ) มีดงั นี ้คือ ( หากไม่มี ผู้ออกแบบจะจัดหาและใช้ ฟ้อนต์ฟรี ของไทย TH fonts และ free commercial fonts ตามที่จะสามารถจัดหาให้ ได้ ) ชื่อ Font filesที่มีลิขสิทธิ์…………………………………………………………………………


…………………………………………………………………………………………………… .. 5.2( )ไฟล์ตราสัญลักษณ์ เครื่ องหมายการค้ า ( Brand/Logo/Trademark Symbol) Image file Resolutions 300 dpi, .psd .jpg ,Vector filetype .ai,.cdr ( / ) มี ( )ไม่มี ไฟล์……………………………………………………………………..................................... ........ ......................................................................................................................................... .................... 5.3 ( ) ไฟล์ภาพประกอบบนสินค้ า/ผลิตภัณฑ์ ขนาดไฟล์ภาพ 3 ล้ านพิเซลส์ขึ ้นไป ( ) มี ( / ) ไม่มี 5.4 ( ) จะส่งมอบไฟล์ต่างๆให้ ทางอีเมล/line/ Online Contact กับทีมที่ปรึกษา ผศ.ประชิด ทิณบุตร Email : prachid2009.@gmail.com อีเมลผู้ประกอบการ......... E-mail : kwanruen64@hotmail.com (แนะนาให้ ใช้ อีเมลบริการฟรี ของ googleหรื อ @gmail.com) 6. ภาพรวมความต้ องการงานออกแบบ (Design Brief)กรุณาเลือกระดับภาพรวมของอารมณ์ และความรู้สกึ ของท่าน ที่ต้องการให้ ออกแบบใหม่(New Design) การพัฒนาแบบตรา สัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภณ ั ฑ์ใหม่ ( Re design) Mood & Feel (อารมณ์และความรู้สกึ ที่ต้องการให้ ออกแบบหรื อพัฒนา) กรุณา เลือก กาหนดค่าระดับความต้ องการสื่อสารจากค่าน้ อยไปหามาก นับจากจุดกลาง ไปทางซ้ ายหรื อ ขวา ด้ านใดด้ านหนึง่ ค่าระดับ 0 คือค่าเลือกที่เป็ นกลาง


ความต้ องการแบบ

4 3 2 1 0 1 2 3 4

Elegant (หรูหรา) Playful (เรี ยบง่าย

/

ความต้ องการแบบ Bold (แรง เข้ มแข็ง)

/

Serious (จริงจัง หนักแน่น)

สบาย) Traditional(ตาม

/

/

Modern (ใหม่ /ดูทนั สมัย)

/

Professional (แบบมือ

แบบอย่าง) Personable (ง่าย ส่วนตัว)

อาชีพ)

Feminine(แนวผู้หญิง)

/

Colorful (หลากสีสนั

Masculine (แนวผู้ชาย) /

Conservative (เชิงอนุรักษ์ )

สนุก) Economical(ถูก-

/

Upmarket (แพง-ตลาดบน)

ประหยัด) ท่านต้ องการงานออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) สื่อส่งเสริมการขาย ( Promotion Media) และสื่อการสร้ างประสบการณ์ร่วมในตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภณ ั ฑ์ ดังนี ้คือ ( ) ต้ นแบบตราสัญลักษณ์ เพื่อการจดทะเบียนเครื่ องหมายการค้ า ที่จะใช้ กบั สินค้ าหรื อบริการ


( ) สื่อสิ่งพิมพ์(Printed Media) เพื่อการสื่อสารและการบริหารจัดการธุรกิจทังภายในและ ้ ภายนอกในองค์กร ( /) สื่อส่งเสริมการขายสินค้ าและการบริการ ( Promotional Media) ( / ) สื่อการสร้ างประสบการณ์ร่วมในตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภณ ั ฑ์ ( Brand Experience /Brand Image Media) 7.วิธีการขนส่ง วิธีการจัดจาหน่ายและการส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์สินค้ า 7.1 ต้ องการออกแบบให้ เหมาะสมกับการขนส่งภาย ในประเทศ โดยทาง ( / ) รถยนต์ ( ) รถไฟ ( / ) เรื อ ( / ) เครื่ องบิน มิติการขนส่ง ขนาด กว้ าง...................ยาว...................สูง ................... 7.2 ต้ องการออกแบบให้ เหมาะสมกับการขนส่งต่างประเทศ โดยทาง ( / ) รถยนต์ ( ) รถไฟ ( ) เรื อ( ) เครื่ องบิน มิติการขนส่ง ขนาด กว้ าง...................ยาว...................สูง................... วิธีการจัดจาหน่าย ( ) จัดขายเฉพาะงาน ( / ) ขายส่งต่อคนกลาง ( / ) ขายประจา ณ ที่ทาการ กลุ่ม ( / ) ขายฝากร้ านขายของชาทัว่ ไป/ห้ างร้ าน/ห้ างสรรพสินค้ าชื่อ...---......................................................................................................................................... ...... ( / ) มีร้านค้ า-ที่ทาการ ชื่อ..:กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรรามะสัก.... 7.3 การซื ้อ-ขาย / วิธีการจัดจาหน่ายในประเทศ/ การส่งออกต่างประเทศ ( /) ดาเนินการเอง ( ) ผ่านคนกลาง ( ) ห้ าง/ร้ าน……………. ( ) ผ่านทางออนไลน์ติดต่อผ่านอีเมล /facebook /เว็ปไซต์ URL http://:……………


7.4 ราคาจาหน่ายสินค้ า ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้ า……สมุนไพรลูกประคบ ราคาขายปลีก ….50...... บาท / 60...กรัม/ชิ ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ ้น/ ขายส่ง/ส่วนลด...…......20................................................................... ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้ า…………………………………………………………… ราคาขายปลีก ….50....... บาท / ….1กรัม/ชิ ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ ้น/ ขายส่ง/ส่วนลด..... …......................................................................................................................... ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้ า……………………………………………… ราคาขายปลีก …......... บาท / …......กรัม/ชิ ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ ้น/ ขายส่ง/ส่วนลด..... …......................................................................................................................... ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้ า……………………………………………………… ราคาขายปลีก ….......... บาท / …......กรัม/ชิ ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ ้น/ ขายส่ง/ส่วนลด..... …......................................................................................................................... ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้ า…………………………………………………………………………… ราคาขายปลีก …............ บาท / …......กรัม/ชิ ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ ้น/ ชื่อผลิตภัณฑ์/สินค้ า……………………………………………………………………………


ชื่อ สินค้ า…………………………………………………………………………………………… ราคาขายปลีก …............ บาท / …......กรัม/ชิ ้น / ราคารวมหน่วย หน่วย...........กรัม/ชิ ้น/ ขายส่ง/ส่วนลด..... …......................................................................................................................... มีกิจกรรม 8.ปั จจุบนั สภาพ /ปั ญหาที่เกิดขึ ้น /ความต้ องการพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุ ภัณฑ์ ( Problem Situations / Swot Analysis) การวิเคราะห์สภาพปั จจุบนั /ปั ญหาที่เกิดขึ ้นกับการดาเนินธุรกิจ ในฐานะของ ผู้ประกอบการ(ด้ านการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และบรรจุภณ ั ฑ์ ) จุดอ่อน……ตัวสิ ้นค้ ายังดูไม่โดดเด่น ตราสัญลักษณ์ดไู ม่เป็ นที่สะดุดตา……

จุดแข็ง……เป็ นสินค้ าที่หาได้ ในท้ องถิ่น และผลิตจากส่วนประกอบที่เกิดขึ ้นเองตาม ธรรมชาติ อุปสรรค………สินค้ ายังไม่ได้ เป็ นที่ร้ ูจกั มีค่แู ข่งในจังหวัดเดียวกันเยอะ…… โอกาส….อยากเพิม่ สถานที่ในการจัดจาหน่ายอยากให้ สินค้ าได้ มีโอกาสวางจาหน่ายมากขึ ้น ตามสถานที่ที่เหมาะสมหรื อกระจายไปยังจังหวัดต่าง ๆ และมีแพ็กเกจที่เป็ นสินค้ าพรี เมี่ยม มากกว่านี ้ ( / ) ได้ มอบ ( )ให้ ยืม ตัวอย่าง/สินค้ า ให้ ทีมที่ปรึกษาเพื่อศึกษา-ออกแบบ จานวน....1... รายการ คือ


ซื ้อสินค้ าจากกลุ่มมาทดลองใช้ 9.วาดแผนที่ตงสถานประกอบการ/ส ั้ านักงานขาย/สถานที่จดั จาหน่าย/หรื อสถานที่เข้ าร่วม ปรึกษา และแจ้ งแนวคิด-ความต้ องการพัฒนา-ให้ เป็ นโจทย์เพื่อการออกแบบพัฒนาไว้ เพิม่ เติม

แผนที่การเดินทาง

ชื่อผู้บนั ทึก…นายณัฐดนัย

เนินสถาน........................วันที่

…..23..../.......9....../............2559.......... ลงชื่อ.......................................................................... ทีมที่ปรึกษาด้ านออกแบบพัฒนา ชื่อผู้ให้ สมั ภาษณ์ /ผู้ประกอบการ.............................นางสงัด พรมเมศ.......... ลงชื่อ........นางอาภา นางสงัด พรมเมศ................ตาแหน่ง.....ผู้ก่อตัง.............. ้ วันที่ …23..../.........9...../.......2559.... เวลา………14:00……


ภาพประกอบผลิตภัณฑ์


ภาพประกอบสถานที่ผลิต

ภาพที่ 1:ศูนย์การเรี ยนรู้พเิ ศษพอเพียง

ภาพที่ 2:สถานที่บรรจุใส่กระสอบ

ภาพที่ 3:โรงตากสมุนไพร


ภาพที่ 4:โรงตากสมุนไพรที่ปั่นเป็ นชิ ้นแล้ ว

ภาพที่ 5:โรงผสมสมุนไพรโดยใช้ คน

ภาพที่ 6:โรงกลัน่ น ้ายาสมุนไพรสาหรับทาครี มและสบู่ต่างๆ


ภาพที่ 7:โรงเก็บรวมสมุนไพรทังหมดรอน ้ าผลิต

ภาพที่ 8:โรงกลัน่ สมุนไพร

ภาพที่ 9:เตรี ยมเข้ าเครื่ องปั่ น


ภาพที่ 10:เครื่ องปั่ นละเอียด

ภาพที่ 11:สมุนไพรที่ปั่นแล้ ว

ภาพที่ 12:บรรจุลงภาชนะ

ที่มา : ณัฐดนัย เนินสถาน 2559


การวิเคราะห์ข้อมูลเบื ้องต้ น

การออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สนิ ค้ าและบรรจุ ภัณฑ์จงั หวัดอ่างทอง ต.บางเจ้ าฉ่า นายณัฐดนัย เนินสถาน

การดาเนินงานการ

การดาเนินงานการ

ออกแบบ3ส. ขันที ้ ่1 ส.

ออกแบบ3ส ขันที ้ ่3

1 สืบค้ น

ส.3 .สรุปผล

การดาเนินงานการ ออกแบบ3ส. ขันที ้ ่2 ส.2สร้ างสมมุติฐาน


ส่วนประกอบของบรรจุภณ ั ฑ์สินค้ าที่มองเห็นของสมุนไพรนวดและขัดผิวเท้ าตะไคร้ 1.ตัวอักษรที่ใช้ ในตัวบรรจุภณ ั ฑ์มีขนาดเล็กเกินไป 2.กระดาษที่ใช้ พมิ พ์ฉลากไม่มีความแข็งแรง คงทน 3.ไม่มีลวดลายที่ดงึ ดูดผู้บริโภค รูปแบบล่าสมัย 4.ไม่มีกล่องบรรจุภณ ั ฑ์


ส.2

สมมุตฐิ าน (Resume)

การวิเคราะห์จดุ แข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค SWOT Analysis จุดแข็ง STRENGHS ผลิตภัณฑ์ใช้ วตั ถุดิบจากสมุนไพรมีกระบวนการผลิตที่สะอาด มาตรฐาน หน่วยงานรัฐให้ การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โอกาส OPPORTUNITIES มีสณ ั ลักษณ์ของกลุ่มอยู่บนสินค้ าและผลิตภัณฑ์เป็ นที่นิยม คนสามารถรู้จกั อย่างทัว่ ถึง มีการตังเพจท ้ าเว็บไซต์ ของแบรนด์พรมจันทร์ และยังส่งสินค้ าไปยังต่างประเทศ ผลิตภัณฑ์ มีคณ ุ ภาพดี ใช้ แล้ วเห็นผลและมีการผลิตอย่างต่อเนื่อง จุดอ่ อนWEAKNESSESขาดการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภณ ั ฑ์ที่เป็ นระบบ ผลิตภัณฑ์บางตัวมีรูปลักษณ์ที่ไม่ได้ มาตราฐานเนื่องจากใช้ การคาดคะเนผลิตบางอย่าง ยังไม่ขนาดที่ไม่เท่ากัน อุปสรรคTHREATSค่าขนส่งสูงการควบคุมมาตราฐานและการขยายฐานการผลิต

จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส อุปสรรค SWOT Analysis


logo พรมจันทร์

โลโก้ ตราพรมจันทร์

Tag label

ฉลากสินค้ า

บรรจุภณ ั ฑ์ชนใน ั้

บรรจุภณ ั ฑ์ชนใน ั้

แบบโลโก้ ที่นาไปใช้ ที่มา : ณัฐดนัย เนินสถาน 2559


ส.3 สรุ ปผล (RESULT) การออกแบบโดยโปรแกรม illustratorตัวอย่างฉลากที่ออกแบบ

แบบที่1 ฉลาก

แบบที่2 สติกเกอร์ ใสฉลาก

แบบที่3 สติกเกอร์ โลโก้


art work แบบที่1

art work แบบที่2


ผลงานที่เสร็จเรียบร้ อย

ภาพชุดรวมลูกประคบตราพรมจันทร์

ภาพแสดงด้ านซ้ าย และ ด้ านขวา มุม 45 องศา


ภาพด้ านมุมบน และ ด้ านมุมหน้ า

ภาพมุมด้ านหลัง

ภาพบรรจุภณ ั ฑ์ชนในมุ ั ้ มด้ านหน้ า และ มุมดานหลัง

ที่มา: นายณัฐดนัย เนินสถาน 2559


ARTD3302nattanai5411307159  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you