Page 1

องค์ ประกอบของระบบเทคโนโลยี


ผลิตภัณฑ์ ทไี่ ด้ จากระบบเทคโนโลยี “ กล้ องดิจติ อล ” เทคโนโลยีดา้ นจอภาพในปั จจุบนั ที่เรารู ้จกั กันนั้นก็คงจะหนีไม่พน้ LCD และ LED ซึ่งมีคุณสมบัติ ที่โดดเด่นกว่าเทคโนโลยีจอภาพแบบ CRT ที่มีมานานไม่วา่ จะด้าน การประหยัดพลังงานที่กาลังกลายเป็ น เรื่ องสาคัญของโลก ไปจนถึงราคาที่สามารถตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคที่ตอ้ งการความล้ าสมัย เรี ยบง่าย สะดวกใน ราคาที่เหมาะมือ

เทคโนโลยีในการแสดงผลจอภาพมีการพัฒนามาจากอดีตอย่างต่อเนื่ องให้มีประสิ ทธิ ภาพดีมากขึ้น ตั้งแต่ยดุ ของ CRT หรื อจอภาพแบบ Cathode Ray Tube ที่สมัยนี้อาจจะมีให้เห็นอยูป่ ระปรายแต่ได้รับความ นิยมน้อยลงไปบ้างแล้ว การทางานของ CRT ก็คือการลิงลาแสงอิเล็กตรอนให้ไปกระทบฉากเรื องแสง นัน่ เอง ในยุคต่อมาก็คือยุคของระบบพลาสมา Plasma ซึ่ งใช้การปล่อยแสง UV จากพลาสมาไปที่ฉากเรื อง เสี ยงให้เกิดการกระทบขึ้น ซึ่ งสุ ดท้ายแต่ยงั ไม่ทา้ ยที่สุดการแสดงผลก็มาได้รับความนิยม และอยูต่ วั ที่ LCD และ LED ที่เป็ นการบังคับกลุ่มของโมเลกุลผลึกเหลวให้เดินทางไปตามทิศที่กาหนด เพื่อให้แสงจากฉาก หลังที่ส่องอยูแ่ ปล่งแสงออกมา หรื อถูกบังคับการเปล่งแสงไว้ แต่เมื่อเทคโนโลยีกา้ วหน้ามาถึงยุคของนาโน เทคโนโลยี ซึ่ งมีการผสมรู ปแบบอินทรี ยว์ ตั ถุเข้ากับการเปล่งแสง นวัตกรรมที่ได้ในวันนี้จึงกลายเป็ น OLED


OLED คืออะไร?

OLED ย่อมาจาก Organic Light-Emitting Diodes คือ นวัตกรรมของจอภาพ ที่พฒั นาขึ้นมาใน รู ปแบบคล้ายกับฟิ ล์ม มีความโปร่ งใสจนสามารถมองเห็นทะลุได้ และจะเปล่งแสงเมื่อได้รับ พลังงานไฟฟ้า นอกจากนี้ยงั สามารถแสดงภาพในขณะที่จอถูกดัดให้โค้งงอได้อีกด้วย โดยมีวสั ดุอินทรี ยก์ ่ ึงตัวนาที่สามารถ เปล่งแสงได้เองเมื่อได้รับพลังงานไฟฟ้าในการทางาน กระบวนการที่เทคโนโลยี OLED ในส่ วนที่วสั ดุ อินทรี ยก์ ่ ึงตัวนาทาการเปล่งแสงขึ้นมา เรี ยกว่า อิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ์ (Electroluminescence) กระบวนการ ดังกล่าวจะลดขั้นตอนการทางานที่ซบั ซ้อนในบางส่ วน เช่น จอภาพที่แสดงผลไม่จาเป็ นต้องใช้แสง Back Light ในการฉายแสงด้านหลังจอภาพทั้งหมดเหมือนกลวิธีที่ LCD หรื อ Plasma ทากัน ทาให้เกิดการ ประหยัดแสงในจุดที่เป็ นสี ดา เพราะจะไม่มีอินทรี ยสารไปเร่ งการเปล่งแสง ทาให้สีที่เป็ นสี ดาจะเป็ นสี ดา จากจุดที่ไม่เกิดแสง ในสี อื่นนั้นก็เป็ นการเปล่งแสงออกมาจากแหล่งกาเนิดโดยตรง คุณสมบัติดงั กล่าวทาให้ การแสดงผลจอภาพแบบ OLED ประหยัดพลังงานไฟฟ้า และให้ความบางที่มากกว่าเทคโนโลยีจอภาพ LCD ที่ใช้การเรื องแสง การบังแสง และปล่อยแสงบางสี ออกมาผสมกันทาให้เกิดภาพ ซึ่ งหากวัดดูแล้วจะ พบว่าเทคโนโลยี OLED นั้นจะให้แสง และสี ที่สมจริ งที่สุด ประหยัดพลังงานที่สุด


OLED มีหลักการทางานอย่างไร? 1. กระแสไฟฟ้าจะไหลจาก Cathode ผ่านชั้นสารอินทรี ยไ์ ปยัง Anode โดย Cathode จะให้กระแส electrons แก่ช้ นั Emissive layer ขณะเดียวกัน 2. Anode จะดึง Electrons ในชั้น Conductive layer ให้เคลื่อนที่เข้ามา เกิดเป็ น Electron holes ขึ้น 3. ระหว่างชั้น Emissive และ Conductive layer จะเกิดปฏิกิริยา Electron (-) เข้าจับคู่กบั hole (+) ขึ้น ซึ่ งกระบวนนี้เอง ที่จะเกิดการคายพลังงานส่ วนเกินออกมา นัน่ ก็คือแสงสว่างที่เราต้องการ สาหรับการให้สีแก่ลาแสงนั้น ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของโมเลกุลสารอินทรี ยใ์ นชั้น Emissive layer ซึ่งใน การผลิตจอ Full-Color OLEDs จะใช้สารอินทรี ย ์ 3 ชนิด เพื่อให้ได้แม่สีของแสงคือน้ าเงิน, แดง และเขียว ในส่ วนความเข้มและความสว่างของแสงที่ได้ จะขึ้นอยูก่ บั กระแสไฟฟ้าที่ให้เข้าไป ให้มากแสงก็จะสว่าง มาก ซึ่งโดยปกติจะใช้กระแสไฟฟ้าที่ประมาณ 3-10 โวลต์ และด้วยความที่ทาจากฟิ ล์มสารอินทรี ยท์ ี่บาง ระดับนาโนเมตรนี้เอง เราจึงสามารถประกอบอุปกรณ์ OLED บนวัสดุที่พบั งอได้ เช่น พลาสติกใส เกิดเป็ น จอภาพแบบยืดหยุน่ (Flexible Display) ได้ข้ ึนมา ซึ่ งทาให้ในอนาคตเราอาจได้เห็นจอภาพแบบนี้ อยูบ่ น เสื้ อผ้าของเราก็เป็ นได้

อนาคตของเทคโนโลยี OLED ในยุคแรกของการนาเทคโนโลยี OLED มาใช้น้ นั ยังมีปัจจัยในเรื่ องของราคา เพราะราคาที่สูง เกินไปทาให้ OLED ในยุคแรกนั้นถูกนามาใช้กบั อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาดเล็ก จาพวก โทรศัพท์มือถือที่ รองรับ 3Gs และ GPRs ไปจนถึงอุปกรณ์จาพวก รี โมทคอนโทรล และกล้องดิจิตอล แต่ในตอนนี้ได้มีหลาย บริ ษทั มองเห็นความก้าวหน้า และอนาคตที่น่าจพต่อยอดเทคโนโลยีตวั นี้ได้ในอนาคต เริ่ มหันมาลงทุน พัฒนาแพลตฟอร์ มของอุปกรณ์ และนวัตกรรมที่รองรับการแสดงผลผ่าน OLED จานวนมาก ล่าสุ ดบริ ษทั TDK U.S.A. ได้นาเสนอนวัตกรรมจอแสดงผลที่สามารถงอได้ และโปร่ งใสเหมือน ฟิ ลม์และเปล่งแสงเมือ่ได้รับกระแสไฟฟ้าออกมา และวางแผนที่จะพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ให้เป็ นที่จกั ทัว่ โลก ไม่เกินปลายปี 2011 ซึ่ งนอกจากจอภาพที่คล้ายฟิ ลม์อย่างเดียวแล้ว TDK ยังวางแผนรุ กตลาดของจอภาพบน สมาร์ ทโฟนที่ฐานตลาดกาลังได้รับความนิยมในปั จจุบนั และเตรี ยมต่อยอดไปถึงเทคโนโลยี Augmented Reality อย่างแว่นตาที่มองเห็นชั้นข้อมูลสารสนเทศเหมือนในภาพยนตร์ อีกด้วย


อนาคตของเทคโนโลยี OLED นั้นอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนาอีกระยะหนึ่ง แต่คงไม่นานเกิน รอเพราะภาคอุตสาหกรรมทัว่ โลกนั้นยังคงมุ่งหน้าออกแบบนวัฒกรรมใหม่ออกมาอย่างไม่ขาดสาย ที่ แน่นอนคือถ้าขึ้นชื่ อว่าเป็ นนวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ประหยัดพลังงานแล้วตอนนี้น่าจะเป็ นสิ่ งสาคัญอันดับต้น ที่ตอ้ งพัฒนาเลยทันที


สมาชิกกลุ่ม 134340 1. นางสาวสุทธิดา 2. นางสาวชิดตา 3. นางสาววรดา 4. นางสาวภัทรา 5. นางสาวณัฐนิชา

ศรี กลุ วงศ์ พงษ์ สวัสดิ์ ภู่มะณี ธรรมโรเวศน์ กังสดาลทิพย์

เลขที่30 เลขที่32 เลขที่42 เลขที่44 เลขที่46


องค์ประกอบของระบบเทคโนโลยี 2  
Advertisement