Page 1


งานรวบรวมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. กปน. กับหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่ปี พ. พ.ศ. 2539 – พ.ศ. 2554 จํานวน 40 ฉบับ


งานติดตามหนี้ค่าน้ําประปาค้างชําระ

จํานวน (ราย ราย))

เป็นเงิน (บาท บาท))

จํานวนทั้งสิ้น

160

1,889, 889,653

ดําเนินการแล้วเสร็จ

22

245 245,,651

อยู่ระหว่างดําเนินการ

138

1,644, 644,002


ลําดับที่ 1 2

3 4 5 6 7

รายละเอียด จัดทําสัญญาเช่า/ให้ใช้ประโยชน์ทดี่ ินของ กปน. ตอบข้อหารือ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านก่อสร้าง - ด้านบริการ ตรวจสอบเอกสารขอจดทะเบียนเป็นผู้รบั จ้างงานก่อสร้างของ กปน. ทําสัญญา,ต่อสัญญา,เปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ําประกัน,ขอคืนหลักทรัพย์ค้ํา ประกัน ดําเนินการบอกเลิกสัญญา พิจารณาเรื่องกรมบังคับคดีแจ้งอายัดเงินประกันการใช้น้ํา ร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น

รวมดําเนินการ

ยกมา

จํานวน รับเข้า แล้วเสร็จ

ยกไป

2

5

5

2

2 9

2 3 4 7 12

2 3 4 7 14

2 7

-

1 1 3

1 1 3

-

13

38

40

11


กองจัดซื้อหารือฝ่ายกฎหมายกรณี บริษัทผู้ขายอุปกรณ์เหล็กหล่อใช้กับท่อ พีวีซี ยื่นเรื่องขออนุมัติเปลี่ยนหรือเพิ่มยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่จะต้องส่งมอบตามสัญญาซื้อ ขายให้กับ กปน. กปน.


ฝกม ฝกม.. พิจารณาจากสัญญาซื้อขายอุปกรณ์แล้ว มีความเห็นว่า ไม่มีข้อความ ในสัญญาซื้อขายระบุห้ามเพิ่มหรือเปลี่ยนแปลงยี่ห้อผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบแก่ กปน. กปน. ดังนั้น เมื่อคู่สัญญาทั้งสองฝ่ายมีเจตนาต้องตรงกัน ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง สัญญาซื้อขาย โดยไม่ทําให้ กปน. ต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ ของ กปน. ก็สามารถดําเนินการได้ตามข้อบังคับ กปน. ฉบับที่ 100 ข้อ 92 แม้ว่า ยี่ห้อ อุปกรณ์ที่จะขอเพิ่มในสัญญาจะเป็นยี่ห้อของบริษัทหนึ่งที่ได้เข้าร่วมเสนอราคาในการ จัดซื้อครั้งนี้ด้วยก็ตาม


การจัดทําแบบสํารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ลูกค้าภายใน) ภายใน) ของหน่วยงานฝ่ายกฎหมาย บน Intranet ของ กปน กปน.. เพื่อสํารวจความพึง พอใจของผู้ใช้บริการ เพื่อนําความคิดเห็นพร้อมข้อเสนอแนะของผู้ใช้บริการมา พัฒนาคุณภาพของงาน และประสิทธิภาพในการให้บริการ


      

 

1 #

ก   ! 23 619,898.41

2  !

13

165,166.24

6

98,173.75

2

27,304.72

17

236,035.27

3 /!00

0

-

0

-

0

-

0

-

4 2 3

25 11,970,507.70

2

1,095,000.00

2

1,095,000.00

25 11,970,507.70

61 12,755,572.35 15

1,241,405.88

5

1,131,261.23

71 12,865,717.00    ! 7 48,232.13

    ! 1 8,956.51

 ก   ! 29 659,174.03


คดีอยู่ระหว่างพิจารณาคดีในศาล ลําดับ

ประเภทคดี

ยอดยกมา ราย จํานวนเงิน

ราย

รับเข้า จํานวนเงิน

แล้วเสร็จ ราย จํานวนเงิน

คงเหลือยกไป ราย จํานวนเงิน

กปน. เป็นโจทก์ 1

คดีค่าน้าํ

28

523,646.46

0

-

2

12,058.34

26

511,588.12

2

คดีละเมิด

10

897,249.25

1

13,421.42

1

20,815.17

10

889,855.50

3

คดีปกครอง

3

165,023,848.70

0

-

0

-

3

165,023,848.70

4

คดีอื่น ๆ

7

6,694,230.00

0

-

0

-

7

6,694,230.00

กปน. เป็นจําเลย 1

คดีละเมิด

12

37,037,843.19

0

-

0

-

12

37,037,843.19

2

คดีอนุญาโตฯ

2

170,460,503.76

0

-

0

-

2

170,460,503.76

3

คดีปกครอง

8

49,064,242.84

0

-

0

-

8

49,064,242.84

4

คดีอื่น ๆ

3

6,239,231.50

0

-

0

-

3

6,239,231.50

73

435,940,795.70

1

13,421.42

3

32,873.51

71

435,921,343.61

รวม


คดีอยู่ระหว่างสืบทรัพย์ ลําดับ

ประเภทหนี้

1 หนี้ค่าน้ํา

ยอดยกมา ราย จํานวนเงิน 98 2,011,749.15

2 หนี้ละเมิด

37

1,613,466.12

2

31,303.46

0

4,000.00

39

1,640,769.58

3 ผิดสัญญา

8

6,725,147.81

0

-

0

-

8

6,725,147.81

4 อื่น ๆ

8

1,423,192.81

0

-

0

300.00

8

1,422,892.81

151 11,773,555.89

4

42,361.80

1

15,639.95

รวม

ราย 2

รับเข้า จํานวนเงิน 11,058.34

แล้วเสร็จ ราย จํานวนเงิน 1 11,339.95

คงเหลือยกไป ราย จํานวนเงิน 99 2,011,467.54

154 11,800,277.74

คดีอยู่ระหว่างยึด/อายัดทรัพย์ ลําดับ

ประเภทคดี

ยอดยกมา ราย จํานวนเงิน

ราย

รับเข้า จํานวนเงิน

แล้วเสร็จ ราย จํานวนเงิน

คงเหลือยกไป ราย จํานวนเงิน

1 คดีค่าน้าํ

2

417,965.38

0

-

0

-

2

417,965.38

2 คดีละเมิด

2

1,515,525.21

0

-

0

-

2

1,515,525.21

3 คดีปกครอง

0

-

0

-

0

-

0

-

4 คดีอื่น ๆ

0

-

0

-

0

-

0

-

4

1,933,490.59

0

-

0

-

4

1,933,490.59

รวม


ผลงานประจำเดือน สิงหาคม 2554  

ผลงานประจำเดือน สิงหาคม 2554