Page 1


1. งานรวบรวมข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง กปน. กับหน่วยงานภายนอก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2539-2554 จํานวน 34 ฉบับ ลงใน Website ของฝ่ายกฎหมาย 2. งานพิจารณาข้อกฎหมาย 3. งานติดตามหนี้ค่าน้ําประปาค้างชําระ     ก !"#! ก

 () 149 22 127

 () 2,092,863 224,710 1,868,153


ลําดับที่

รายละเอียด

4.1 4.2

จัดทําสัญญาเช่า/ให้ใช้ประโยชน์ที่ดินของ กปน. ตอบข้อหารือ - ด้านบัญชีและการเงิน - ด้านก่อสร้าง - ด้านบริการ - ด้านจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบสิทธิการรับบําเหน็จ ฯลฯ ทําสัญญา,ต่อสัญญา,เปลี่ยนหลักทรัพย์ค้ําประกัน ,ขอคืนหลักทรัพย์ค้ําประกัน ร่วมประชุมกับหน่วยงานอื่น

4.3 4.4 4.5

รวมดําเนินการ

จํานวน ยกมา

รับเข้า

แล้วเสร็จ

ยกไป

3

9

9

3

2 20

1 3 5 2 1 16

1 3 6 2 1 27

1 9

-

3

3

-

25

40

52

13


ก! "#$$% %! 90 90//2551 ฝ่ายคลองส่งน้ํา ขอหารือเรื่องการขยายระยะเวลาการดําเนินงาน ตามมติ ครม. ว่าด้วย การให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างในเขต จังหวัดที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีคาวมร้ายแรง


ฝกม. ฝกม. พิจารณาว่า ผู้ประกอบการก่อสร้างที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติ ครม. ครม . ดั ง กล่ า ว จะต้ อ งเป็ น ผู้ ป ระกอบอาชี พ งานก่ อ สร้ า งตามความหมายของ กรมบั ญชี กลาง กล่า วคื อ หากเป็น สัญ ญาซื้ อขายงานก่ อสร้า ง และหรือ พร้ อมติด ตั้ ง โครงสร้างพื้นฐาน ลักษณะของสัญญาจะต้องมีงานก่อสร้างเป็นสาระสําคัญซึ่งมีราคาสูง กว่าราคาพัสดุที่ติดตั้ง จึงถือเป็นงานก่อสร้าง และมิได้ครอบคลุมถึงสัญญาซื้อพร้อมติดตั้ง อุปกรณ์แต่อย่างใด ดังนั้น บริษัทเอสที เพาเวอร์ จํากัด ทําสัญญาซื้อขายเครื่องสูบน้ําและ มอเตอร์พร้อมติดตั้ง และงานที่เกี่ยวข้อง จึงไม่ถือว่าเป็นผู้ประกอบการก่อสร้างใน ความหมายของกรมบัญชีกลางที่จะได้รับความช่วยเหลือตามมติ ครม. ครม.


ก #"#$$ . . 6/2554 ฝ่ายคุณภาพน้ํา ขอหารือเกี่ยวกับการคิดค่าปรับกรณี หจก.วรเดช เอ็นยิเนียริ่ง ทําสัญญากับ กปน. รับจ้างข่นส่งน้ําดื่มบรรจุขวด(ปาป้า) ให้กับ ลูกค้าของ กปน. และได้ขนส่งน้ําดื่มให้กับลูกค้าไม่ครบตามที่กําหนด ซึงได้คิด ค่าปรับกับ หจก.วรเดชฯ แต่ กตจ. ทักท้วงว่าคิดค่าปรับไม่เป็นไปตามสัญญา


ฝกม. ฝกม. พิจารณาแล้วเห็นว่า กปน กปน.. กําหนดให้ หจก หจก..วรเดชฯ จัดส่งน้าํ ดืม่ ไป ให้กับลูกค้าของ กปน. กปน. ตามรายการที่ กปน. กปน. ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 วันทําการ และหากขนส่งไม่ครบตามจํานวนทีไ่ ด้รับมอบหมาย จะต้องถูกปรับวันละ 800 บาท หมายความว่า ในวันทําการนั้นๆ หากจัดส่งไม่ครบ ไม่ว่าจะเป็นตาม จํานวนน้าํ ดืม่ ทีก่ ําหนด หรือตามจํานวนลูกค้าทีก่ ําหนดไว้ จะต้องถูกปรับ 800 บาท ต่อลูกค้า 1 ราย เมื่อจัดส่งให้ลูกค้าไม่ได้เป็นจํานวน 8 ราย จึงต้องถูกปรับเป็นเงิน 6,400 บาท นั้นถูกต้องแล้ว การจะคิดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราวันละ 800 บาท จนกว่าจะบอกเลิกสัญญา ไม่อาจกระทําได้เนื่องจากข้อสัญญาไม่เอือ้ ให้กระทําได้


 / / 0! 12 % 1 2 3 4

&"'#( #(+! #(") 0 11 ,3 4 

ก) %*   

 + #,ก-&   

20 305,611.95 16 186,797.38 0 27 11,978,323.01

4 4 0 1

187,103.23 55,137.94 10,574.49

2 7 0 2

11,425.97 22 481,289.21 83,082.38 13 158,852.94 0 14,052.56 26 11,974,844.94

63 12,470,732.34

9

252,815.66

11

108,560.91

61 12,614,987.09


 / / 78 9:! %

&"'+(

1 2 3 4

ก&. &56ก7 +(+! +(") +(&ก+ +(,3 4

1 2 3 4

ก&. &5 +(") +(8169: +(&ก+ +(,3 4 

ก) %*  + #,ก-&       30

394,171.26

0

-

2

24,589.82

28

369,581.44

12

1,092,392.63

1

31,290.17

3

42,558.53

9

1,081,124.27

4

242,134,848.70

0

-

0

-

4

242,134,848.70

9

10,772,745.16

0

-

0

-

9

10,772,745.16

12

37,037,843.19

0

-

0

-

12

37,037,843.19

5

435,020,783.21

0

-

0

-

5

435,020,783.21

8

49,064,242.84

0

-

0

-

8

49,064,242.84

3

6,239,231.50

0

-

0

-

3

6,239,231.50

1

31,290.17

5

67,148.35

83 781,756,258.49

79 781,720,400.31


 / / "#7; % 1 2 3 4

&"'#( #(+! #(") 0 11 ,3 4 

ก) %*  + #,ก-&       95

1,537,849.02

3

59,337.11

1

16,187.76

97

1,580,998.37

37

3,178,461.53

3

52,934.52

1

1,505,592.50

39

1,725,803.55

8

6,725,147.81

0

-

0

-

8

6,725,147.81

8

1,423,992.81

0

-

0

400.00

8

1,423,592.81

148

12,865,451.17

6

112,271.63

2

1,522,180.26

152

11,455,542.54

 / / </##7; % 1 2 3 4

&"'+( +(+! +(") +(&ก+ +(,3 4 

ก)  

%*  + #,ก-&     

2

417,965.38

0

-

0

-

2

417,965.38

1

9,932.71

1

1,505,592.50

0

-

2

1,515,525.21

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

0

-

3

427,898.09

1

1,505,592.50

0

-

4

1,933,490.59


 7 78 %

&"'#(

9 % ;'<&"ก= < ก>7<7 2 ,3 4

1ก) %*  + #,ก-&       0

0

6

0

6

0

0

0

0

0

0

-

0

0

0

-

0

-

6

-

6

-

0

-


กสด.ฝกม ฝกม.. ได้สรุปขั้นตอนและหลักเกณฑ์การดําเนินงานตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับ (Compliance Unit) ในส่วนของ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล ลงใน Website ของ กปน กปน..


ก#>0ก? "#@  # #

ระเบียบ กปน. กปน. ฉบับที่ 22 ว่าด้วย การศึกษาและการฝึกอบรม ระเบียบ กปน. กปน. ฉบับที่ 33 ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน คําสัง่ กปน. กปน. เรื่อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป


ผลงานประจำเดือน มิถุนายน 2554  

ผลงานประจำเดือน มิถุนายน 2554