Page 1


6 128 126 8

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง


145 ราย เป็นเงิน 2,379,986 บาท 9 ราย เป็นเงิน 458,655 บาท 136 ราย เป็นเงิน 1,921,331 บาท


297 23 25 295

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง


16 301 298 19

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง


ชวก.(ผน.) ประธานคณะทํางานโครงการความร่วมมือปรับปรุงระบบผลิต และจ่า ยน้ํา ประปา ได้สั่ ง การในท้ ายบั น ทึก กตจ.ฝกง ๕๙๔/๕๔ ลงวั นที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ ให้ ฝกม.พิจารณาการนับเวลาเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด เพื่อการคํานวณเบี้ยเลี้ยงเดินทาง และให้แจ้ง กตจ.ทราบ


ฝกม.พิ จ ารณาแล้ ว มี ค วามเห็ น ว่ า การเบิ ก ค่ า เบี้ ย เลี้ ย งเดิ น ทางไป ปฏิบัติงาน ตามความใน ข้อ ๙ วรรค ๒ ของ ระเบียบ กปน. ฉบับที่ ๓๓ ว่าด้วย ค่า ใช้ จ่ า ยในการเดิน ทางไปปฏิ บั ติง าน พ.ศ.๒๕๔๕ วางหลั กไว้ ว่า“เวลาการ เดินทางติดต่อกัน ๒๔ ชั่วโมงนับเป็น ๑ วัน เศษของวัน ถ้าเกิน ๑๒ ชั่วโมง ขึ้นไป นับเป็น ๑ วัน”


และเมื่อพิจารณาการเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางตามพระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ ซึ่งมีหลักเกณฑ์การนับเวลาที่ ชัดเจนอยู่แล้วดังนี้ - ให้นับ ๒๔ ชั่วโมง เป็น ๑ วัน - หากปฏิบัติงานไม่ถึง ๒๔ ชั่วโมง และส่วนที่ไม่ถึงนั้นมีระยะเวลา ปฏิบัติงานเกิน ๑๒ ชั่วโมง ก็ให้ถือเป็น ๑ วัน คือมีสิทธิได้เบี้ยเลี้ยง ๑ วัน - หากมีระยะเวลาปฏิบัติงานเกินกว่า ๒๔ ชั่วโมง และส่วนที่เกินนัน้ นับได้เกิน ๑๒ ชั่วโมงก็ให้ถือเป็น ๑ วัน คือมีสิทธิได้เบี้ยเลี้ยงเพิ่มอีก ๑ วัน


ดังนั้น เพื่อความถูกต้องและเป็นธรรมจึงเห็นควรให้ กตจ. พิจารณาเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับคณะทํางานโครงการความ ร่วมมือปรับปรุงระบบผลิตและจ่ายน้ําประปาตามลําดับ


ฝ่ายกฎหมาย มีแนวคิดที่จะรวบรวมบรรดาข้อหารือต่าง ๆ เข้าไว้เป็น หมวดหมู่ เพื่อให้ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติหน้าที่และพนักงานทั่วไป ได้มีโอกาสได้รับรู้ต่อ ประเด็นปัญหาและการตีความข้อกฎหมายต่าง ๆ ที่จําเป็นต้องใช้ในการทํางาน และ การปฏิบัติตนของพนักงาน


กองตรวจสอบการบริหารการเงินและบัญชี ฝ่ายตรวจสอบกระบวนงานสนับสนุน ขอหารือ กรณีมูลค่ามาตรวัดน้ําทั้งมาตรวัดน้ําเก่าและมาตรวัดน้ําใหม่ที่ผู้รับจ้างส่งคืนไม่ครบถ้วนว่า ผู้รับจ้างต้อง ชดใช้คืน กปน. ด้วยราคาเท่าไรในแต่ละกรณี และควรเป็นหน่วยงานใดในการกําหนดราคา เพื่อจะนํา ผลหารือดังกล่าวแจ้งให้สาขาต่างๆ ทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเห็นว่า การที่ผู้รับจ้างต้องชดใช้ราคามาตรวัดน้ําทั้งมาตรวัดน้ําเก่าและ มาตรวัดน้ําใหม่ให้แก่ การประปานครหลวง นั้นเป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ดังนั้น หน่วยงานที่ เป็นเจ้าของสัญญาหรือผู้บริหารสัญญาจะต้องเป็นผู้กําหนดราคามาตรวัดน้ําทั้งเก่าและใหม่ เพื่อให้ผู้ รับจ้างชดใช้แก่ การประปานครหลวง ส่วนราคาจะเป็นเท่าไรนั้น กรณีนี้เป็นการชดใช้ค่าเสียหายจึง กําหนดตามสภาพของมาตรวัดน้ําที่สูญหาย ซึ่งในทางปฏิบัติหน่วยงานผู้บริหารสัญญาจะต้องสืบหา ข้อมูลราคาจาก ฝ่ายจัดหาและพัสดุ


ฝ่ายพัฒนาธุรกิจขอหารือแนวทางปฏิบัติตามกฎหมายกรณี การประปานครหลวง จะนําพื้นที่ที่เป็นของกรมธนารักษ์มาหาประโยชน์สร้างรายได้ โดยจัดเป็นอาคารขนาดใหญ่ เช่น ศูนย์การค้า หรืออพาร์ทเมนต์ หรือแบ่งพื้นที่ว่างของสํานักงานประปาสาขาเป็นส่วนย่อยๆ แล้วให้ ผู้สนใจเช่าทําธุรกิจเพื่อเป็นการบริหารพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดรายได้กับ การประปานครหลวง จะ สามารถดําเนินการได้หรือไม่ ฝ่ายกฎหมาย พิจารณาเห็นว่าหาก การประปานครหลวง จะนําที่ดินของกรมธนารักษ์ซึ่ง อยู่ในความครอบครองและใช้ประโยชน์สําหรับกิจการของ การประปานครหลวง มาดําเนินการใน ลักษณะเป็นธุรกิจสร้างรายได้ในแนวทางดังกล่าวข้างต้นก็จะต้องทําเรื่องขออนุญาตและนําส่ง รายได้ที่เกิดขึ้นให้กับกรมธนารักษ์


ในเรื่องข้อมูลข่าวสารของทางราชการนั้น แต่เดิมแนวคิดตามกฎหมายคือ "ปกปิดเป็นหลัก เปิดเผยเป็นข้อยกเว้น" ต่อมาเมื่อสังคมเปลี่ยนไป มีการปฏิรูปการเมือง จึงเกิดหลักประกันการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารของราชการให้แก่ประชาชน ตามความในหมวด 1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่ มาตรา 7 ถึง มาตรา 13 ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ ที่ให้ประชาชนตรวจสอบการ ทํางานของราชการได้ อันจะส่งผลให้การปฏิบัติราชการมีความโปร่งใสมากขึ้น จึงเป็นเหตุให้เกิด แนวคิดของกฎหมายใหม่


พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 หลักการหรือแนวความคิดของ กฎหมายฉบับนี้ คือ “เปิดเผยเป็นหลัก ปกปิดเป็นข้อยกเว้น” ซึ่งบัญญัติอยู่ในหมวด 2 ข้อมูลข่าวสารที่ ไม่ต้องเปิดเผย ตั้งแต่มาตรา 14 ถึง มาตรา 20 สิ่งใดที่เป็น "ข้อมูลข่าวสารของราชการ" ย่อมเปิดเผย ต่อสาธารณชนหรือประชาชนทั่วไปได้เสมอ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ประชาชนทุกคนย่อมเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ของราชการได้ ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็น "จุดเปลี่ยนแห่งศตวรรษ" เนื่องจากเป็นการ "เปลี่ยน กระบวนทัศน์" หรือมุมมองเกี่ยวกับโอกาสของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของราชการ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องทําตัวให้สอดคล้องกับหลักการของกฎหมายนี้ และในขณะเดียวกัน ประชาชนก็ต้องใช้กลไกของกฎหมายนี้อย่างสุจริตด้วย เพื่อให้การตรวจสอบการทํางานของข้าราชการ เป็นผลอย่างจริงจัง


ฝ่ายกฎหมาย ได้จัดทําข้อบังคับการประปานครหลวงรวมเล่มใหม่ฉบับสมบูรณ์ เพื่อความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็วในการใช้อ้างอิง หากหน่วยงานใดมีความประสงค์จะรับไปใช้งาน ติดต่อขอรับได้ที่ กองสารบบคดี


ผลงานประจำเดือน เมษายน 2554  

ผลงานประจำเดือน เมษายน 2554