Page 1


งานค้างพิจารณา งานรับเข้า งานแล้วเสร็จ งานคงเหลือยกไป

302 20 22 300

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง


งานค้างพิจารณา งานรับเข้า งานแล้วเสร็จ งานคงเหลือยกไป

143 159 182 120

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง


จํานวนทั้งสิ้น ดําเนินการ คงเหลือ

134 เรื่อง เป็นเงิน 2,002,156 บาท 20 เรื่อง เป็นเงิน

209,739 บาท

114 เรื่อง เป็นเงิน 1,792,417 บาท


ฝ่ายคุณภาพน้ํา ขอหารือ ฝกม. กรณีการนําตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มาใช้ในโครงการ คลินิกน้ําสะอาดที่ กปน. ดําเนินการอยู่นั้น จะมีผลกระทบในด้านกฎหมายหรือไม่ และจะดําเนินการอย่างไรจึงจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และหากมีการร่วมมือ กันในอนาคต กปน. ควรจะจัดทํา MOU หรือไม่


1. การนําตราสัญลักษณ์ (LOGO) ของสถาบันฯซึ่งเป็นตราที่จด ทะเบียนกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาแล้วนั้นถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ แต่หาก กปน. ต้องการใช้ตราสัญลักษณ์ดังกล่าว ต้องขออนุญาตต่อสถาบันฯที่จะนํา ตราสัญลักษณ์ (LOGO) มาใช้ในโครงการฯ จึงจะไม่เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์


2. การขออนุญาตสถาบันฯนั้น ฝ่ายคุณภาพน้ําควรจัดทําหนังสือ ถึงผู้อํานวยการสถาบันส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพื่อขอ อนุ ญ าตนํ าตราสั ญลั กษณ์ มาใช้ ใ นโครงการ เพื่ อให้ ทางสถาบั น พิ จารณา อนุญาตให้ใช้สิทธิ์ต่อไป


3. การจัดทํา MOU ระหว่าง กปน. กับสถาบันส่งเสริมการจัดการ ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม หากมีการร่วมมือกันในอนาคต ควรมีการจัดทํา MOU ระหว่างกัน เนื่องจากโครงการดังกล่าว เป็นโครงการที่ กปน. ดําเนินการเพื่อบริการสังคม โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากสถาบันฯ มาเป็นที่ปรึกษา คณะทํางานฯอยู่แล้ว ซึงหาก ฝคภ. ต้องการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการ ในอนาคต ก็อาจพิจารณาทําข้อตกลงความร่วมมือกับสถาบันฯ


ฝ่ า ยคลองส่ ง น้ํ า ขอให้ ฝกม. พิ จ ารณาสั ญ ญาจ้ า งเลขที่ จท.8/2554 (ครั้งที่ 2) ในข้อ 7 เรื่อ งการบอกเลิกสัญ ญา และข้อ 5 เรื่อ ง การเรีย กค่า ปรับ ระหว่า งบริษัท วอเตอร์ รีซ อร์ซ เอ็น จิเ นีย ริ่ง จํา กัด กับ การประปานครหลวง


ฝกม. พิจารณาแล้วเห็นว่าการบอกเลิกสัญญาจ้างตามสัญญานั้นต้อง เป็นกรณีที่บริษัท วอเตอร์ รีซอร์ซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด ไม่สามารถทํางานให้แล้ว เสร็ จตามกําหนดของสัญ ญา หรื อ ตกเป็ นผู้ ล้ มละลายหรื อ ทําผิ ดเงื่ อ นไขของ สัญญา หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจ้างหรือ ผู้ควบคุมงาน


จากมูลกรณีที่มีการเผาหญ้าบริเวณคลองประปาฝั่งตะวันตก บริเวณ พื้นที่ตามสัญญาจ้างนั้น โดยฝคภ.ไม่สามารถระบุถึงผู้กระทําการเผาหญ้าว่า เป็ น บุ ค คลใด จึ งยั งถื อไม่ไ ด้ ว่าบริ ษัทฯ กระทํ าผิ ดฐานวางเพลิ ง ดั งนั้ น เมื่ อ บริษัทฯมิได้ผิดเงื่อนไขสัญญา กปน. จึงไม่สามารถบอกเลิกสัญญาได้ แต่อาจมี หนังสือแจ้งให้บริษัทฯใช้ความระมัดระวังในการปฏิบัติงานมากขึ้น


กรณีเรื่องค่าปรับ ต้องเป็นกรณีที่เกิดจากการกระทําของผู้รับจ้างที่ ได้ทําการเผาหญ้า หรือปล่อยปละละเลยจนเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ ผู้ว่าจ้าง จึ ง มี สิ ท ธิ ใ ห้ ผู้ รั บ จ้ า งชํ า ระค่ า ปรั บ จุ ด ละ 5,000 บาท แต่ จ ากข้ อ เท็ จ จริ ง ดังกล่าวไม่ปรากฎว่าเกิดจากการกระทําของบริษัทฯแต่อย่างใด ดังนั้น กปน. จึงไม่มีสิทธิปรับบริษัท วอเตอร์ รีซอร์ซ เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด


งานค้างพิจารณา งานรับเข้า งานแล้วเสร็จ งานคงเหลือยกไป

15 139 134 20

เรื่อง เรื่อง เรื่อง เรื่อง


ฝกม. พิ จ ารณารายละเอี ย ดจากเรื่ อ งเดิ ม แล้ ว เห็ น ว่ า การกํ า หนด แนวทางดําเนินการในเรื่องการเบิกค่าพาหนะเหมาจ่ายและการลาหยุดของ พนักงานอ่านมาตรตามวันที่ปฏิบัติงานจริง รวมถึงวันเสาร์ วันอาทิตย์ และ วั น หยุ ด ตามประเพณี ด้ ว ยนั้ น ได้ มี กํ า หนดไว้ ชั ด แจ้ ง ในคํ า สั่ ง กปน. ที่ 279/2551 และคําสั่ง กปน. ที่ 57/2554 และเห็นควรให้ รวก.(ก) จัดทํา เป็นคู่มือเพื่อให้สํานักงานประปาทุกสาขาถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน


ผลงานประจำเดือน กุมภาพัน 2554  

ผลงานประจำเดือน กุมภาพัน 2554