Issuu on Google+


ชื่อ-นามสกุล

:

ที่อยู่ปัจจุบัน

:

โทรศัพท์มือถือ Email-address วัน/เดือน/ปีเกิด สัญชาติ เชื้อชาติ การศึกษา

: : : : : :

เกรดเฉลี่ย : ความสามารถ :

ผลงาน

:

นางสาวชลธิชา ตุไตลา Miss.Chonthicha Tutaila 307 หมู่ 11 ตำ�บลบ้�นค้อ อำ�เภอ เมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 087-7241951 mother-ant@hotmail.com 25 มกร�คม 2533 ไทย ไทย พ.ศ.2555 วุฒิก�รศึกษ�ศิลปศ�สตร บัณฑิต (ศศ.บ.) ส�ข�ภ�ษ�เพื่อก�ร สร้�งสรรค์ง�นสื่อสิ่งพิมพ์ คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม 3.29 ถ่�ยภ�พ (กล้องDSLR) Photoshop Illustrator InDesign Newspaper Magazine Pocket Books Photo


1 มิถุนายน - 30 กันยายน 2555 ฝึกงานที่ นิตยสาร WAY บริษัท เปนไท พับลิชช่ิง ลาดพร้าว 101 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 WAY คือนิตยสารรายเดือน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2549 หากต้องการ คำ�จำ�กัดความกว้างๆ WAY คือ นิตยสารวาไรตี้ สารคดี บุคคล สังคม และไลฟ์สไตล์ มีการผสมสัดส่วนเนื้อหาและรูปแบบการนำ�เสนอ ที่สามารถสื่อสาร กับผูค้ นหลากหลายกลุม่ ทัง้ กลุม่ ผูอ้ า่ นทีต่ อ้ งการอ่านนิตยสารทีม่ เี นือ้ หาหนักแน่น น่าสนใจ การนำ�เสนอข้อมูลมุมมองที่ลึก มีวุฒิภาวะ ฝึกงานในตำ�แหน่ง : ศิลปกรรม งานที่ได้รับมอบหมาย 1. นิตยสาร WAY - ออกแบบภาพประกอบและจัดหน้าคอลัมน์ - ออกแบบโฆษณา WAY OF BOOK 2. พ็อกเกตบุค๊ Healthy Planet : สุขคดีทอ่ งเทีย่ วชุมชนเพือ่ การเรียนรู้ - ออกแบบปก - จัดรูปเล่ม - ตกแต่งภาพประกอบ - วาดภาพประกอบ


“ออกแบบแผนภูมิวงกลม” 37

51 2012

5 อันดับโลก อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ

แสดงยอดขายป 2007 (ลานดอลลาร) และรอยละสวนแบงในตลาดโลก

3%

64

2

,9 >4 > to

an ns Mo หรัฐ ส

43%

15%

Others

DuPo สหรัฐ nt>>3,30

0

8 ,01 >2 ta>  gen ลนด Syn ิตเซอรแ สว

9%

แสดงยอดขายป 2007 (ลานดอลลาร) และรอยละสวนแบงในตลาดโลก

Bayer> เยอรมนี >7,458

19%

6%

917

Group Limagrin>>1,226 ฝรัง่ เศส

4%

Land สหรัฐ O’ Lakes> >

5 อันดับโลก อุตสาหกรรมสารปราบศัตรูพืช

19%

85 7,2 > > enta  Syng ซอรแลนด เ สวิต

32% Others

11%

99

10%cience>>3,779

roS Dow Ag สหรฐั

9%

Mon สหรัฐ santo> >3, 5

B เยอASF> รมน >4 ี ,2

97


“จัดหน้าคอลัมน์” 82

Way to Read สุชาต อุดมโสภกิจ

‘ซาโตรุ’

ฟนจากสลบ และตองช็อกเมื่อ พบ กั บ ความ จริ ง ว า เมื อ ง ที่ เขา เคย อยู นั้ น บัดนี้จมอยูใตทองทะเล เขาพลัดพรากจาก ครอบครัวอันมีพอ แม และพีสาว ่ เหลือเพียง แต เขา อยู บน เกาะ ลำพัง เกาะ ซึ่ง ครั้ง หนึ่ง เปนภูเขานอกกรุงโตเกียว นั่นคือจุดเริ่มตน การเดินทางตามหาครอบครัวที่พลัดพราก จากกัน แผ น ดิ น ไหว ครั้ ง ใหญ ทำให ภู มิ ประเทศ ของ ญี่ ปุ น เปลี่ ย นแปลง ไป อย า ง สิ้ น เชิ ง ผู ค น ลม ตาย เป น อั น มาก บรรดา ผู รอด ชีวิต ก็ เหลือ อยู เพียง นอย นิด มี ทั้ง ที่ กระจัดกระจายอยางโดดเดี่ยว และอยูรวม กันเปนกลุม ซาโต รุใชวิธีตางๆ ที่จำไดกระทอน กระแทนจากการเรียน (แบบไมคอยตั้งใจ) ในการดำรงชีวติ ทัง้ การสรางทีพ่ กั การหาน้ำ

และอาหาร (ของปา) การจับปลาทะเลและ ปลาน้ำจืด การถนอมอาหาร การตอสูกับ สัตวราย (เชน หมี หนู ฝูงสุนัขปา ฯลฯ) การ เอาชนะโรคราย รวมไปถึงกับสังเกตความ ปกติของธรรมชาติรอบๆ ตัว การเอาตัวรอด หลายครัง้ เปนเรือ่ งทีผุ่ ดขึน้ จากความทรงจำที่ คอนขางเลือนราง หลั ง จาก แผ น ดิ น ไหว ธรรมชาติ มี ความแปรปรวนอยางหนัก ทั้งอาฟเตอรช็อก ที่เกิดขึ้นเปนระยะ สนามแมเหล็กของโลก ที่ ผั น ผวน อย า ง หนั ก ตลอด จน ฤดู ก าล ที่ เปลี่ยนแปลง ตลอดเวลาทีผ่ านไป ซาโตรุทีดู่ เหมือน จะมีชีวติ อยางโดดเดีย่ วกลับมีนกฮูกและสุนขั (เจาชิโร) เปนเพือ่ น ทำใหเราไดรูว าการมีสัตว บางชนิดอยูข างกายนัน้ เปนไดมากกวาเพือ่ น เพราะมันเปนผูช วยชั้นดีในการดำรงชีวิต แต

Paris Syndrome: ชีวิตอันระเหิดไปของชายไทยคนหนึ่ง

หนุมหนายคัมภีร สุจิตต วงษเทศ

นา เสียดาย ที่ พวก มัน อยู กับ เขา ได เพียง ชั่ว ระยะเวลาหนึ่งเทานั้น อาคิ โกะ คื อ หญิ ง สาว ที่ ฝ า กระแส น้ำวนเพื่อหนีจากเกาะใกลเคียงมายังเกาะ ที่ เขา อาศั ย อยู (ใน ขณะ ที่ เขา ก็ กำลั ง หา ทางออกจากเกาะแหงนี)้ เธอคือผูจุ ดประกาย แหงความหวังใหเขาตอสูกับชี วิตตอไป แต อุปสรรคตางๆ กลับทวีคูณ และในที่สุดเธอ ก็จากเขาไปภายหลังจากบอกความในใจซึ่ง กันและกันเพียงไมนาน ซาโตรุหาทางออกจากเกาะไปยังที่ที่ อยูห างไกลได...แมเกือบเอาชีวติ ไมรอด เพียง เพื่อไดเจอความจริงที่โหดรายยิ่งขึ้น เมื่อพบ วาเมืองนอยใหญตางอยูในสภาพปรักหักพัง มีทั้งที่รางผูคน หรือไมก็อาจมีคนหลงเหลือ เล็ก นอย แต ทุก ที่ ลวน ไมมี อำนาจรัฐ ไมมี กฎหมายใดๆ อยู ในขณะทีอาหาร ่ ขาดแคลน

พิมพครั้งแรกเมื่อป 2512 ไมนาเชื่อวาจนบัดนี้ยัง มีลักษณะรวมอันนารันทด เปนนิยายที่งางหมัด ชก การ ‘รับ นอง’ ที่ อิง กับ ระบบ อาวุโส ใน สังคม มหาวิทยาลัย อยาง ไม ปรานี พวง ไป กับ การ ตั้ง คำถามถึงสิ่งที่ถูกสั่งและสอนในระบบการศึกษา พลุงพลานสมกับความเปนวัยหนุม อานสนุก ในสำนวน แตนาสงสัยวา 40 กวาปผันผาน ความ หนายคงจะไมสามารถเปลี่ยนสังคมไดจริงๆ

สุดแดน วิสุทธิลักษณ

ดวย สายตา อัน แหลมคม ของ นัก มานุษยวิทยา พลัด ถิน่ ประสบการณชีวติ ตางแดนจึงมีแงมุมนาสนใจ เขา ใชชีวิตในปารีสผานฤดูกาลตางๆ แลวเฝาสังเกตวิธีที่ เธอ(ปารีส) เลี้ยงดูประชาชนใหเติบโตเปนปญญาชน นักคิด นักศิลปะ นักสันทนาการ นักแตงตัว นักพัก ผอนหยอนใจ ฯลฯ เลาเรื่องสนุกมาก กอนที่นักมานุษยวิทยาจะ กลับมาเมืองไทย แลวแพรโรคติดตออันนาหลงใหลนี้ แกผูอ าน เพือ่ ใหเราครุน คิดถึงเรือ่ งทีไม ่ ไดเลา


83

51 2012

และ เกิด โรค ระบาด ผูคน ที่ ยัง รอด จึง ตอง ทำทุกวิถีทางเพื่อประทังชีวิต ปวยการที่จะ พูดถึงศีลธรรม คุณธรรม มนุษยธรรม และ จริยธรรม มหานครโตเกียวที่เคยรุงโรจน บัดนี้ เป น เมื อ ง แห ง ความ ตาย มี เสื อ ลาย พาด กลอน ที่ หลุด จาก สวน สัตว ออก ลา เหยื่อ มี ชายนักเลงเห็นแกตัวที่คอยกดขี่ใหเขาทำมา หาเลี้ยง รวมทั้งชายชราที่กำลังจะฆาตัวตาย เพราะสิน้ หวังกับชีวติ ซาโตรุตองเผชิญกับสิง่ เหลานี้ กอนทีเขา ่ จะออกจากโตเกียว ตามหา ครอบครัวตอไป ภูเขาไฟฟูจและ ิ พืน้ ทีป่ าทีอยู ่ ล อมรอบ ่ ราย เปลีย่ นไปอยางสิน้ เชิง สภาพอากาศทีโหด และกันดาร ทำใหโรเบิรตและวิลเลียมทหาร ชาวอเมริกัน 2 นายที่ถูกสงมาสำรวจพื้นที่ ตองจบชีวิตลง สวนซาโตรุ...รอด (เพราะเปน พระเอก!!) ชาวอเมริกันนี่เองที่ทำใหซาโตรุ รูในภายหลังวาทั่วโลกมีความโกลาหลเพียง ใด นอกจากแผนดินไหวครั้งใหญ มีการยิง ขีปนาวุธสะเปะสะปะ เปนการซ้ำเติมหายนะ ทีมี่ อยูแต  เดิมใหเลวรายลงไปอีก ซาโตรุตองเผชิญกับกลุม อดีตนักโทษ อำมหิตที่รอดชีวิตจากแผนดินไหว โชคดีอยู บางที่อดีตหัวหนากลุมยังมีเมตตาประกอบ กับโชคชวยอีกเล็กนอยที่ทำใหเขารอดจาก ความตายมาได

อดี ต นั ก กี ฬ า เทนนิ ส ใช ชี วิ ต ใน กระทอมหลังเล็ก ดำรงชีวิตดวยการปลูกผัก และหาสัตวปา เขารอดชีวิตจากแผนดินไหว และการระบาดของไขหวัดใหญ เปนอีกครั้ง ที่ซาโตรุไดพบเพื่อนผูใจดี แตก็เกือบจบชีวิต จาก โรค ราย เขา จาก กระทอม หลัง นั้น ไป ดวย ความ หวัง วา จะ ได พบ ครอบครัว ไม วัน ใดก็วันหนึ่ง เจาชิโรทีพลั ่ ดหลงกับเขากลางสายน้ำ บัดนี้ เติบ ใหญ เปน หัวหนา ฝูง สุนัข จรจัด ที่ ดำรงชีวิตอยูไดดวยสัญชาตญาณสัตวปา แต มันยังมีความทรงจำเหลืออยูบางวาครั้งหนึ่ง ซาโตรุคือนายของมัน นั่นทำใหเขารอดจาก การถูกขย้ำโดยฝูงสุนัข ในทีส่ ดุ ซาโตรุก็พบหลักฐานบางอยาง ทีแสดง ่ วาครอบครัวของเขายังมีชีวิตอยู และ กำลังมุง หนาไปในทีที่ ไม ่ หางจากบริเวณทีเขา ่ อยูเทาใดนัก เปนหลักฐานที่ ดร.ฮารุฮิโกะ ผู เชี่ยวชาญ จาก สถาบันวิจัย แผน ดิน ไหว เก็บ รักษาไว เขาคือผูที เคย ่ ทำนายวาญีป่ นุ จะตอง เผชิญกับแผนดินไหวครั้งใหญภายในเวลาไม นานนัก ทวาไมมใคร ี เชือ่ และมันก็เกิดขึน้ จริง มันมาพรอมๆ กับการสูญเสียความทรงจำ ของ ดร.ฮารุฮิโกะ สั ญ ญาณ ของ การ มี ชี วิ ต อยู ของ ครอบครัวทำใหซาโตรุมีกำลังใจและรีบเรง เดินทางตอไป แตธรรมชาติไมเคยปรานี ยัง

ฤดูหนาว

ประวัติศาสตรกินได

ณัฐสวาสดิ์ หมัน้ ทรัพย

เล า ถึ ง ความ ฉู ด ฉาด ของ บรรยากาศ ความ เมามายในปารตี้ ยาเสพติดและเพศรส สุดทาย นิยายก็เอาประเด็นความยุติธรรม กระบวนการ ยุติธรรมมาตีหัวคนอานวา เอาเขาจริงๆ แลว ความดีความเลวโดยตัวมันเองมีปญหาหรือไม หรือกระบวนการยุติธรรมที่สังคมออกแบบนั่น ตางหากทีมี่ ปญหา เมือ่ มันเขามาประเมินคุณคา ความดีความเลวนั้นๆ

มี อุปสรรค ยิ่ง ใหญ ที่ เขา ตอง ฝาฟน ผาน ไป ใหได เขา พบ วา หมูบาน แหง หนึ่ง รอดพน จาก เงื้อม มือ ของ ภัย ธรรมชาติ มา ได ก็ ดวย ฝมือของพอของเขา แตนั่นตองแลกกับชีวิต ของพอ และแมกับพี่สาวทีถู่ กชาวบานขับไล ออกจากหมูบาน อยางไร ก็ตาม ซา โต รุ รูวา บัดนี้เขา ใกล จะ ได พบ กั บ ครอบครั ว ที่ เขา ตาม หา มานานแสนนาน อีกอึดใจเดียวเทานั้น “สูตอไป...ซาโตรุ :P” ระหวางที่รอ ลุนวา ระหวางภัยจาก ธรรมชาติกับภัยจากน้ำมือมนุษย อยางไหน จะมาหาเรากอน อานการตนู ชุดนีไป ้ พลางๆ จะอานเอามวน อานเอามันส หรืออานเอา เรื่องเชิญตามสะดวกครับ

‘Survival’

เป น การ ตู น ชุ ด ญี่ ปุ น ความยาว 16 เลม (และ เลม พิเศษ อีก 1 เลม) ชื่อ サバイバル หรื อ Sabaibaru วาด โดย ทาคาโอะ ไซโต ในชวงป พ.ศ. 2519-2521 ได รั บ การ แปล เป น ภาษา ฝรั่ ง เศส ใน ชื่ อ S u r v i v a n t แ ล ะ ภ า ษ า ไ ท ย ใ น ชื่ อ ‘ตองรอด’ จัดพิมพโดยสำนักพิมพวิบูลยกิจ

ทอม สแตนเดจ เขียน / โตมร ศุขปรีชา แปล โปรด ระวัง ตัว ใน ทุก บรรทัด ที่ ไล สายตา ผาน เพราะ เรื่องราวที่เคยเรียนและรับรูมาเกี่ยวกับอาหารจะพลิก กลับยิ่งกวา 360 องศาเพียงจบบทแรก ใชแลว นั่นแค จุดเริ่มตนของความสนุกแสนพิศวงเทานั้น หนทางใน Wonderland ยังอีกยาวไกลนัก อาน จบ แลว บางทีคุณอาจ จะ หันมา โทษ การ ลง หลักปกฐานทำเกษตรกรรมของบรรพบุรษุ แทนทุนนิยม กันบางก็เปนได


“ออกแบบภาพประกอบและจัดหน้าคอลัมน์”

16

อกาลิโก

ชัชรินทร ไชยวัฒน

illustration

Nat

สังคมคนปวย

ทบไมนาเชื่อเอาเลยวา...ในสังคมที่กาวหนา ทันสมัย ไมมีพวก

อนุรักษนิยม หรือพวกอำมาตย มาคอยครอบงำ สรางทัศนะ ที่ลาหลัง เอาไวถวงเอาไวรั้งเสรีภาพและประชาธิปไตยอยางสังคม อเมริกันในทุกวันนี้ ขาวคราวความเชื่อในเรื่อง ‘ซอมบี้’ จะกลายเปน เรือ่ งใหญเรือ่ งโต ชนิดศูนยควบคุมและปองกันโรคแหงชาติสหรัฐ หรือ CDC ตองออกมาปาวประกาศไมใหชาวอเมริกันตกอก ตกใจ หวาด ผวาวาจะมีผีดิบคืนชีพโผลขึ้นมากัดหัว ดูดสมองใครตอใครเหมือน หนังเรื่อง ‘Resident Evil’ ภาคหนึ่ง ภาคสอง ภาคสาม...หรือจะมีกี่ ภาคก็จำไมได วากันวา กอนที่จะเกิดขาวคราวทำนองนี้ มันเคยมีขาวจริงๆ

ไมใชขาวปลอยขาวลือ วาดวยเรื่องราวของกระทาชายรายหนึ่งใน เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา เคยกอวีรเวรโดดเขากัดหนาคนจรจัดที่ไมรู อิโหนอิเหน ชนิดทั้งจมูกทั้งเบาตาหลุดหายเขาปากไปทั้งยวง ตามมา ดวยเหตุการณคลายๆ กันในรัฐหลุยเซียนา เมื่อเรื่องราวดังกลาวถูก เผยแพรออกสูสาธารณชนในวงกวาง มันก็กลายเปนเรื่องใหญเรื่อง โต กลายเปนเรื่องของ ‘ความเชื่อ’ ทีไม ่ เพียงแตจะทำใหชาวอเมริกัน กระหน่ำโทรศัพทมาสอบถามหนวยงานระดับชาติอยาง CDC เสีย จนสายแทบไหม ยังมีการฉวยโอกาสผลิตและโฆษณาสินคา ไมวา จะเปนเครื่องมือเครื่องใช อุปกรณ อาวุธ และยา เพื่อเอาไวใชรับมือ กับ ‘ซอมบี้’ ถึงขั้นเปดคอรส เปดหลักสูตรอบรมในการรับมือกับพวก


17

52 2012

ผีดิบคืนชีพเลยก็ยังมี... อันที่จริงความเชื่อทำนองที่วา คงไมไดเพิ่งจะมามีในสังคม อเมริกันชวงนี้ก็หาไม แตมันมีมานานแลว...มีมาโดยตลอดนั่นแหละ และก็ไมไดมาจากเหตุเพราะไรการศึกษา ดอยการศึกษา ดอยพัฒนา ไรเสรีภาพ ไรประชาธิปไตย อยางความเชือ่ เรือ่ งผีปอบ ผีกระสือ ผีแม มาย ฯลฯ อะไรตอมิอะไรแบบประเทศดอยพัฒนาอยางบานเรา ซึ่ง ยังพอใหอภัยกันได แตทั้งๆ ที่อวกาศ ดวงจันทร มันก็เคยไปมาหมด แลว วิทยาศาสตรเทคโนโลยีก็กาวหนาเสียจนผูคนแทบไมสนใจโลก หนาชาติหนากันอีกตอไปแลว มุงแตจะบริโภค เสพสุขทางวัตถุ กิน ดื่ม สวาปามใหแหลก ใหสมกับที่ไดเกิดมาในชาตินี้ โดยไมไดคิดจะ กลัวบาปกลัวเวรกรรมใดๆ ติดตัวกันเลยแมแตนิด ถึงกระนั้นก็ตาม...มันยังคงมีความเชื่อแปลกๆ โผลขึ้นมาใน สังคมอเมริกนั ชนิดเปนดอกเห็ด และออกจะเอาจริงเอาจัง เปนจริงเปน จัง ยิ่งกวาสังคมอำมาตยาธิปไตยในบานเราไมรูกีร่ อยกีพั่ นเทา ไมใช เฉพาะความเชื่อเรื่องซอมบี้เทานั้น ยังมีความเชื่อเรื่องพอมด แมมด ซาตาน แวมไพร ฯลฯ ทีสามารถ ่ พัฒนา ยกระดับตัวเอง หรือยกระดับ ความเชือ่ จนกลายเปน ‘ศาสนา’ ทีมี่ กฎหมายสหรัฐใหการรับรองอยาง เปนทางการ ชนิดที่ความเชื่อบางความเชื่อ อยางเชนลัทธิแมมด หรือ ศาสนาแมมด วากันวา มีผูนั บถือศรัทธาสูงเปนอันดับ 5 ของบรรดา ความเชื่อทั้งหมดเทาที่มีอยูในสหรัฐขณะนี้... ถ า จะ ถาม ว า อะไร เป น สาเหตุ ที่ ทำให บรรดา ความ เชื่ อ แปลกๆ เหลานี้สามารถเฟองฟุงเฟองฟูในสังคมที่มีความทันสมัย มี วิทยาศาสตร วิทยาการเทคโนโลยีสูงล้ำกวาใครอื่น แถมยังมีเสรีภาพ มีประชาธิปไตย แบบที่พวกนักประชาธิปไตยบานเราหลงใหลคลั่ง ไคลกันสุดขีด ซึ่งดูเหมือนวาจะมีนักสังคมวิทยาหลายตอหลายราย ให ขอ สรุป ไปในแนวทางเดียวกันวา นา จะมี ที่มาจากเหตุ ปจจัย 2 ประการใหญๆ นั่น ก็ คือ หนึ่ง ความไม มั่นคงทางจิตใจ และสอง บทบาทอิทธิพลของสื่อมวลชน นอกเหนือไปจากนี้ก็เปนแคองคประ กอบเล็กๆ นอยๆ ทีแล ่ วแตจะแตงเติมภาพความเชือ่ ใหเกิดความครบ ถวนสมบูรณยิ่งขึ้นไปอีก ในเรือ่ งของความไมมัน่ คงทางจิตใจนัน้ ถือเปน ‘อาการปกติที่ ไมปกติ’ ของสังคมใดๆ ก็ตามที่เนนหนักในทางวัตถุมากเกินไป และ อาการชนิดนี้มักเกิดกับสังคมที่กาวหนา ทันสมัย อยางสังคมยุโรป และอเมริกา หลังจากที่ไดมีความพยายามทีจะ ่ ‘แยกศาสนาออกจาก รัฐ’ อยางเบ็ดเสร็จเด็ดขาดนัน่ เอง หรือนับแตยุค ‘แสงสวางทางปญญา’ ในยุโรป ไดเขาไปบดบังรัศมี ‘แสงสวางจากพระเจา’ จนหมนหมองลง มาตามลำดับ ศาสนาถูกแยกออกไปจากรัฐ หรือกระทั่งแยกออกไป จากระบบการศึกษาดั้งเดิม ที่โรงเรียนกับวัด หรือมหาวิทยาลัยกับ โบสถเคยเปนอันหนึง่ อันเดียวกัน ไมใชมหาวิทยาลัยแบบทีนั่ กวิชาการ บานเราไปเอาทีไ่ หนมาอางก็ไมรู วาเปนปฏิปก ษกับศา���นา หรือตัง้ ขึน้ มาเพื่อตอตานศาสนาอะไรทำนองนั้น เมื่อโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลอดไปจนถึงรัฐ ถูกตัดขาด หรือ ถูกแยกออกไปจากศาสนา ความไมมัน่ คงทางจิตใจมันจึงคอยๆ อุบตั ิ

ตามมา เพราะวิทยาศาสตรนัน้ ยังไมสามารถใหคำตอบหลายสิง่ หลาย อยางซึง่ ยังคงคัง่ คางอยูภายใน  จิตใจ ภายในจิตสำนึก หรือจิตไรสำนึก ของมนุษยไดอยางครบถวนสมบูรณไปทุกเม็ด ไมวาคำถามประเภทที่ วา ‘มนุษยเราเกิดมาทำไม’ ‘ตายแลวไปไหน’ ‘ชีวิตคืออะไร’ ‘โลกและ จักรวาลอุบัติขึ้นมาดวยจุดประสงคชนิดไหน’ ฯลฯ ภายใตความก้ำๆ กึง่ ๆ ความรูสึกทีคั่ ง่ คาง สับสน ชุลมุนชุลเก ไมรูวาจะดำรงชีวิตไปเพื่ออะไร ไมรูวาจะตองจากโลกนี้ไปตอนไหน อะไรตอมิอะไรเหลานีนี้ เ่ อง ทีทำให ่ ทัง้ คนรวยคนจน ไพรหรืออำมาตย ชนชัน้ สูง ชัน้ กลาง ชัน้ ลาง กลางระดับลาง หรือกลางระดับสูง ทียั่ งไงๆ ก็ตองตายไปดวยกันทั้งนั้น อดไมไดที่จะตองรูสึ กกวัดๆ แกวงๆ เกิด ความไมมั่นคงทางจิตใจ ไมวาในทางใดก็ทางหนึ่งดวยกันทั้งสิ้น ครั้นเมื่อจะหันกลับไปหาศาสนา...ทุกสิ่งทุกอยางก็ถูกทำให แยกหาง ถูกตัดขาดออกไปจากวงจรชีวติ ประจำวันยิง่ ขึน้ ทุกที แถมดีไม ดียังถูกทำใหกลายเปนสิง่ ทีล่ าหลัง เสือ่ มโทรม กาวไมทนั กับความเร็ว ความแรงของการพัฒนาทางวัตถุอีกตางหาก ดวยเหตุนี้ การหันไปหา อะไรก็ไดทีพอ ่ ทำใหเกิดความมัน่ คงทางจิตใจได แมแตเพียงชัว่ แวบๆ ก็ยังดี มันก็เลยสงผลใหเกิด ‘ลัทธิประหลาดๆ’ ผุดโผลขึ้นมาเปนดอก เห็ด ไลมาตั้งแตลัทธิแมมด ลัทธิบูชายัญ ทีถู่ กกวาดลางไปตั้งแตสมัย ยุคซีซารบุกยุโรป ตางพากันกลับฟนคืนขึ้นมาไมรูกี่สิบกี่รอยสำนัก มีทั้งพอมดที่เปนเกย แมมดที่เปนเลสเบี้ยน ซึ่งโดงดังขึ้นมาในเกาะ อังกฤษชวงใกลๆ กับทีจะ ่ เกิดสงครามโลก หรือชวงทีสั่ งคมยุโรปกำลัง ตึงเครียดสุดขีด หลังจากนั่นก็แพรตอไปยังอเมริกา เปลี่ยนรูปเปลี่ยน รางไปตามดีมานดของสาวก กลายเปนลัทธิซาตาน ลัทธิแวมไพร อยางเชนหลังจากทีหนั ่ งเรื่อง ‘แดร็กคิวลา’ หรือ ‘นอสเฟอรา ตู’ ของ ‘บราม สโตกเกอร’ เพิ่งจะออกฉายในป ค.ศ. 1922 อีกแค ไมกี่สิบปตอมา สาวกของแดร็กคิวลา หรือวัยรุนอเมริกันที่มีความ เชื่อในลัทธิแวมไพร ชื่อวา ‘รอดเดอริค จัสติน เฟอรเรล’ อายุแค 18 ปเทานั้น อางวาตัวเองเปนแวมไพรผูมีนามวา ‘เวซาโก’ พาเพื่อนๆ เขาไปบุกฆาพอฆาแมของตัวเอง แลวรวมกันดื่มเลือด จนกลายเปน ขาวคราวโดงดังไปทัว่ สังคมอเมริกนั ไมตางไปจากขาวคราวเรือ่ งซอมบี้ ในชวงนี้นั่นแหละ... แนละวา...เหตุทีทำให ่ เด็กหนุม รอด เฟอรเรล และเพือ่ นๆ หัน ไปยึดเอาแวมไพรเปนศาสดา ก็คงไมไดมีอะไรมากไปกวาอิทธิพลของ สือ่ ฯนัน่ เอง ซึง่ เรือ่ งนีคง ้ ไมตองอธิบายอะไรมาก แคลองไลรายชือ่ หนัง เกี่ยวกับแวมไพร แมมด พอมด ไปจนถึงหนังซอมบี้ไมรูกี่รอยกี่พัน เรื่อง ก็พอจะใชเปนคำตอบไดแลว ดวยเหตุนี้ ภายใตความอยากที่จะ กาวหนาทางวัตถุ อยากที่จะทันสมัย อยากมีเสรีภาพ ประชาธิปไตย ใหเหมือนฝรัง่ ใหมากๆ เขาไว ก็พึงหันมาใหความสำคัญในเรือ่ งความ มั่นคงทางจิตใจเอาไวดวย ประเภทที่ไปสอนเด็กแบบมั่วๆ ใหหันมา เปนปฏิปกษกับศาสนาใหหนักๆ เขาไว เมื่อไหรเด็กๆ มันดันหันไป นับถือลัทธิแวมไพร หรือกลายสภาพเปนซอมบี้ โดดเขาดูดเลือด กัด หัว กินสมองอาจารยเขาวันใดวันหนึ่ง อยามาหาวาสมีไมเตือนก็แลว กัน!!!


“ออกแบบภาพประกอบและจัดหน้าคอลัมน์” 16

อกาลิโก

ชัชรินทร ไชยวัฒน

ศาสนากับจิตวิทยา

ว‹า

กันวา...ความเชยซซซของ ‘ศาสนา’ นั้น อาจอยูตรงทีบาง ่ เรื่อง บางอยาง หรือหลายเรื่อง หลายอยาง เปนสิ่งที่ อธิบายดวยเหตุดวยผลไมคอยจะได โดยเฉพาะในชวงที่ ‘ยุคเหตุผล นิยม’ หรือ ‘ยุคแสงสวางทางปญญา’ ปรากฏตัวขึ้นมาในยุโรป เมื่อสัก 200-300 ปทีแล ่ ว อะไรก็ตามทีเป ่ นสิง่ ซึง่ อธิบายไมไดดวยเหตุดวยผล หรือกรรมวิธทาง ี วิทยาศาสตร นอกจากจะตองตกยุคตกสมัย ไปอยาง มิอาจหลีกเลี่ยงได และสิ่งนั้นอาจตองถูกแทนที่ดวยคำอธิบายใหมๆ ที่มีเหตุมีผลมากกวา ดวยเหตุนี้...ปรมาจารยแหงวิชาจิตวิทยาอยางคุณปู ซิกมันด ฟรอยด ทานถึงกับเคยตัง้ ความหวัง ความฝน เอาไววา การคนควาใน เรื่อง ‘จิต’ ตามกรรมวิธสมั ี ยใหม หรือตามกรรมวิธทาง ี วิทยาศาสตร ที่เรียกๆ กันวา ‘จิตวิทยา’ นี่แหละ อาจกลายมาเปน ‘ศาสนายุคใหม’ ไม วัน ใด ก็ วัน หนึ่ง หรือ ภายใน อีก ไม นาน ไม ชา ดวย เหตุ ที่ บรรดา นักจิตวิทยาทั้งหลายตางทุมเทความพยายามนำเอาสิ่งทีเรี ่ ยกวา ‘จิต’ ไปแยกแยะ ชั่ง-ตวง-วัดกันภายในหองทดลองอยางเปนงานเปนการ

illustration

Nat

ถึงขั้นบางชวง นักฟสิกสชาวสหรัฐอยาง ดร.ดันแคน แมคดูกัล เคย ลงทุนจับเอาคนไขซึง่ กำลังใกลตายสีซ่ าหาคนเขาไปทำการชัง่ -ตวง-วัด ภายในหองทดลอง แลวถึงกับออกมาปาวประกาศวา ‘จิต’ ของมนุษย นัน้ ไซร...มีปริมาณน้ำหนักอยูที ่ 21 กรัมพอดิบพอดีเปะๆๆ แตแทนที่ คำอธิบายแบบมีเหตุมีผล และเปนไปตามกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร เชนนี้จะกอใหเกิดการยอมรับในวงการวิทยาศาสตร กลับถูกวงการ ภาพยนตร อยาง ฮอลลีวูด นำไป ใช เปน พล็อต สราง หนังผี หรือหนัง ประเภทเขยาขวัญกันไปเสียนี่... อยางไรก็ตาม...ดวยความพยายามของบรรดานักจิตวิทยาทั้ง หลาย ไดทำใหเกิดการ ‘ตกผลึก’ หรือเกิดแนวความคิด ทฤษฎี อัน เปนทียอมรั ่ บในหมูนั กจิตวิทยา ตลอดไปจนนักวิทยาศาสตรทัง้ หลาย กอใหเกิดคุณูปการไมนอยตอผูคนทั่วไป โดยเฉพาะการแยกแยะให เห็นวา องคประกอบของสิ่งที่เรียกวา ‘จิต’ ซึ่งเปนตัวกำหนดความ รูสึกนึกคิด อุปนิสัยใจคอ ตลอดไปจนพฤติกรรมตางๆ ของมนุษย นั้น นาจะแบงออกเปน 2 สวนใหญๆ คือสวนที่เรียกวา ‘จิตสำนึก’


17

53 2012

(Conscious) กับสวนที่ เรียกวา ‘จิตไรสำนึก’ หรือ ‘จิตใตสำนึก’ (Subconscious) โดยสวนที่เรียกวาจิตสำนึกนั้นเปนสวนที่สามารถ รับรู อธิบายไดดวยเหตุผล รวมทั้งยังสามารถใชเหตุใชผลไปควบคุม บังคับ ก็ยอมได อันเปนสิ่งที่ทำใหบรรดาผูนิยมใชเหตุใชผลทั้งหลาย หรือผูที่คิดวาตัวเองกาวหนา ทันสมัย มีความเปนอารยะ สามารถ ที่จะอาศัย ‘จิตสำนึก’ สวนนี้เปนเครื่องมือ หรือเปนวิถีทางในการอยู รวมกันโดยสันติ ใชเหตุใชผลในการถกเถียงซึ่งกันและกัน จนเกิดขอ สรุป เกิดการยอมรับ ไมตองลุกขึ้นมาถีบกัน ดากัน ตามความโกรธ กริ้ว ฉิวฉุน ตามอารมณความรูสึกที่ไรเหตุไรผล แบบพวกอนารยชน ที่ยังไมมีอารยธรรมทั้งหลาย... แตก็อยางวา...ถาหากจิตของมนุษยนั้นมีแค ‘จิตสำนึก’ อยาง เดียวลวนๆ สังคมทีบ่ าประชาธิปไตยอยางในบานเราทุกวันนีคง ้ เต็มไป ดวยความสงบสันติไปนานแลว ไมตองลุกขึน้ มาดากัน กลาวหากัน จน กลายเปนประชาธิปไตยแบบมึง แบบกู และสุดทาย...ตองหันมาลงมือ ลงตีน กันจนได แตเพราะลึกลงไปภายใน ‘จิตสำนึก’ ของมนุษยแตละ คน ไมวาจะเปนนักประชาธิปไตยหรือเผด็จการ ไพรหรืออำมาตย ก็ แลวแต มันยังมีสิ่งที่เรียกวา ‘จิตไรสำนึก’ ผสมปนเปเอาไวดวย และ ถาพูดกันตามแนวคิด ทฤษฎี ของผูที ได ่ ชือ่ วาเปนบิดาแหงวิชาจิตวิทยา อยางคุณปูซิ กมันด ฟรอยดแลว ไอสวนทีเรี ่ ยกวา ‘จิตไรสำนึก’ นีแหละ ่ ที่มันมีสวนเอามากๆ ในการกำหนดพฤติกรรม อุปนิสัยใจคอของ แตละบุคคลยิ่งกวาสวนที่เรียกวา ‘จิตสำนึก’ ไมรูกี่รอยกี่พันเทา ถึง ขัน้ ทีคุ่ ณปูท านไดอุปมาอุปไมยเอาไวทำนองวา ถาหากจิตนัน้ มีสภาพ เหมือนกับภูเขาน้ำแข็งลูกหนึง่ สวนทีเรี ่ ยกวา ‘จิตสำนึก’ นัน้ เปนเพียง สวนหนึง่ ของภูเขาน้ำแข็งทีโผล ่ ใหเห็นแคสวนยอดเล็กๆ นอยๆ เทานัน้ แตลึกลงไปยังมีสวนที่มองไมเห็นระดับเปนกอนๆ แทงๆ คือสวนที่ เรียกวา ‘จิตไรสำนึก’ นั่นเอง และสวนที่เรียกวา ‘จิตไรสำนึก’ นั้น...นอกจากมันจะเปนสิ่ง ที่ ‘แทบหาเหตุผลมาอธิบายไมได’ แลว มันยังเปนสิ่งที่ไมสามารถ ใชเหตุใชผลไปควบคุม บังคับ ไดงายๆ กระทั่งผูที่บาประชาธิปไตย แบบสุดฤทธิ์สุดดาม ถึงจะไปใชเหตุใชผลในการถกเถียงกันแบบไหน ก็ตาม แตเมือ่ ถึงจุดหนึง่ ถาไมสามารถควบคุม ‘จิตไรสำนึก’ ของตัวเอง เอาไวได จูๆ ก็อาจลุกขึ้นมาไลถีบ ไลกระทืบ ผูซึ ่งมีเหตุผลแตกตาง ไปจากตัวเอง ชนิดพรอมทีจะ ่ แตกแยกเปนพวกมึง-พวกกู เปนกวีไพรกวีอำมาตย เห็นดอกไมบานรอยดอก กลับหันไปกลาวหาวาดอกอืน่ ๆ เปนดอกทองไปซะนี่ อะไรประมาณนั้น... แมวาตัวคุณปูซิกมันด ฟรอยด จะพยายามหาเหตุหาผลมา อธิบายถึงบทบาท คุณลักษณะของสิ่งที่เรียกวา ‘จิตไรสำนึก’ ที่วา นี้ แมจะมีเหตุผลเปนวิทยาศาสตร ดูกาวหนา ทันสมัยเพียงใดก็ตาม แตดูจะไมกอใหเกิดความยอมรับในหมูนั กจิตวิทยาทัว่ ไปไดอยางเปน ทางการ จนวงการจิตวิทยาตองแตกแยกแนวคิดและคำอธิบายออก เปนนิกายตางๆ ไมวานิกาย ‘ฟรอยด’ ของคุณปูซิกมันด ฟรอยด นิกาย ‘จุง’ ของปรมาจารยคารล จุง อดีตสานุศิษยตัวเอของคุณปู ฟรอยดเอง หรือนิกาย ‘ฟรอมม’ ของ อีริค ฟรอมม นักจิตวิเคราะห

แนวมนุษยนิยม ฯลฯ เปนตน โดย เฉพาะ คำ อธิบาย ของ นิ กาย จุง ยิ่งอธิบาย ไป อธิบาย มา คำอธิบายเหลานั้นกลับกลายเปนสิ่งที่ขัดกับแนวคิดของพวกเหตุผล นิยมยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เพราะดันไปสอดคลองกับแนวคิดในทาง ‘ศาสนา’ มากกวาเดิม คือไมไดมีแคสิ่งที่เรียกวา ‘จิต’ (Spirit) ลวนๆ ตอไปอีก แลว แตอาจมีสิ่งที่เรียกวา ‘วิญญาณ’ (Soul) เขามาเกี่ยวของดวย ซึ่ง คำอธิบายเชนนี้กลับไมไดทำใหแนวคิดของจุงเกิดอาการเชยซซซแต อยางใด ตรงกันขามกลับทำใหบรรดานักวิทยาศาสตรรุนใหมๆ ที่ ไมได ‘งมงายกับวิทยาศาสตร’ เกินไป หันมาใหความยอมรับกันไมนอย จนเกิดการตอยอด พัฒนากลายมาเปนแนวคิด ทฤษฎี ตางๆ นานา ไมวาในวงการฟสิกส ควอนตัม ชีววิทยา ชีวโมเลกุล ฯลฯ ที่บรรดา ผูที่ ‘ทันสมัยแตไมพัฒนา’ มักไมคอยใหความสนใจกันสักเทาไหร แตสำหรับผูทันสมัยดวยและพรอมจะพัฒนาดวย แนวคิดเชนนี้นี่เอง ที่กำลังทำให ‘วิทยาศาสตร’ และ ‘ศาสนา’ สามารถบรรจบกันได ไมวันใดก็วันหนึ่ง โดย สรุป รวม ความ แลว...เอา เปนวา เนื่องจาก จิต ใน สวน ที่ เรียกวา ‘จิตไรสำนึก’ นั้น นอกจากจะเปนสิ่งซึ่งยากจะอาศัยเพียง แคเหตุผลธรรมดาๆ ไปควบคุม บังคับ กันไดงายๆ มันยังเปนสิ่งที่มี สวนเอามากๆ หรือเปนสวนสำคัญที่สุดในการกำหนดอุปนิสัยใจคอ บุคลิกภาพ รวมทัง้ พฤติกรรมแทบทัง้ หมดของมนุษย ไมวาขณะกำลัง หลับหรือตืน่ ขณะกำลังดำรงสถานะเปนอำมาตยหรือไพร ขณะกำลัง เปนนักประชาธิปไตยหรือนักเผด็จการ ขณะกำลังเปนสีเหลืองหรือ สีแดง ฯลฯ ‘จิตไรสำนึก’ ของแตละคนเปนอยางไร พฤติกรรมและการ แสดงออกมันมักตองเปนไปตามนั้น ไมวาจะใชเหตุผล ใช ‘จิตสำนึก’ ในสวนที่มีเหตุมีผล ประดิษฐคิดคนขอเสนอแนะ คำพูดคำจาใหดูมี เหตุมีผลเพียงใดก็ตามที แตพอถึงจุดทีต่ อมสติมันดันแตกออกมาดือ้ ๆ ไอสวนทีเรี ่ ยกวา ‘จิตไรสำนึก’ นีแหละ ่ จะทำหนาทีปลด ่ ปลอยอารมณ โกรธ อารมณเกลียด อารมณรัก อารมณหลง เคียดแคน อาฆาต พยาบาท ชิงชัง ออกมาเปนดุน ๆ เปนระลอกๆ ประชาธิปไตยเมืองไทย มันก็เลยไมไปไหนสักที ไดแตวนไปวนมาอยูกั บความรัก ความเกลียด ความโลภ ความหลง ไปตาม ‘เสรีภาพทางอารมณ’ ตามแบบฉบับของ ใครของมันจนตราบเทาทุกวันนี้ ดวยเหตุนี้...นักการศาสนา อยาง ทานพุทธทาสภิกขุ ซึ่งจะ เชยซซซหรือไมเชยซซซในสายตาของใครก็ตามที จึงไดย้ำนักย้ำหนา เอาไวขณะที่ทานยังมีชีวิตอยูวา...“ประชาธิปไตยที่วาของประชาชน เพื่อประชาชน โดยประชาชนนั้น จะใชไดก็แตเฉพาะประชาชนที่มี ธรรมเทานั้น ถาประชาชนไมมีธรรม มันก็จะกลายเปนประชาธิป... ตายเทานั้นเอง” พูดงายๆ ก็คือ...ถาหากประชาชนสวนใหญยังไม คิดที่จะใชจิตสำนึกในสวนที่มีเหตุมีผล ไมคิดจะควบคุมจิตไรสำนึก หรือควบคุมสติ ไมใหมันไปกระทบกระทั่ง เบียดเบียนผูอื่นทีคิ่ ดเห็น แตกตางไปจากตัวเองแลวละก็ ยิง่ บาประชาธิปไตยกันมากขึน้ เทาไหร ก็ยิ่งมีแตตายกับตายยิ่งขึ้นเทานั้น...


“ออกแบบภาพประกอบคอลัมน์” 50

Sub-Way

ง ิ ร จ ต ิ ว ี ช  ู ส ป ไ น กอ text

ุญแจด

ทินกร บ

photo

ชลธิชา

ตุไตลา


“ออกแบบโฆษณา WAY OF BOOK”

1

2

8

3 10 4

1

5

¡‹Í¹ÀÒ¤»ÃЪҪ¹Å‹ÁÊÅÒÂ

ประภาส ปนตบแตง

ความเรียง

ÃÒ¤Ò 150.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 120.2

PRE MODERN

ไชยันต ไชยพร

ความเรียง

ÃÒ¤Ò 185.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 148.3

μÒÁÃ;ÃÐÈÃÕÍÒÃԏ

ชัชรินทร ไชยวัฒน

ความเรียง

6

5

à´็¡ ÊμÃÕ ¤¹ªÃÒ (¾ÔÁ¾¤ÃÑ้§·Õ่ 2)

ÃÒ¤Ò 170.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 136.-

ÃÒ¤Ò 140.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 112.-

6

10

ความเรียง

àÃ×่ͧ¢Í§àÃÒ

คณะพลเมืองเรื่องสั้น ฤดูกาลที่ 1

รวมเรื่องสั้น

ÃÒ¤Ò 160.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 128.7

¼ÙŒÁÕàÇÅҨСԹ

คณะพลเมืองเรื่องสั้น ฤดูกาลที่ 2

รวมเรื่องสั้น

ÃÒ¤Ò 245.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 196.-

ʧ¤ÃÒÁàÂàÁ¹

ความเรียง

8

ÃÒ¤Ò 170.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 136.-

ความเรียง

ชัชรินทร ไชยวัฒน

4

ความเรียง

ÊÔ่§·Õ่·ÓãËŒËÑÇã¨àμŒ¹áç (¾ÔÁ¾¤ÃÑ้§·Õ่ 3)

กระบี่ไมไผ

ÃÒ¤Ò 230.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 184.-

Êѧ¤Á»Ã¹ÑÂ

9

อธิคม คุณาวุฒิ

ÃÒ¤Ò 160.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 128.-

นายแพทยโกมาตร จึงเสถียรทรัพย

7

áʧÊNjҧ㹤ÇÒÁÃÙŒÊÖ¡

กระบีไม ่ ไผ

ความเรียง

ÃÒ¤Ò 210.- ÊÑ่§«×้Íâ´Âμç 168.-

เดินหาไดตามรานหนังสือจิตใจดี มีพื้นที่ ใหหนังสือเปนโลเปนพาย หากประสบปญหา สั่งซื้อโดยตรงที่กองบรรณาธิการ WAY วิธีการ : โอนเงินเขาบัญชี นางอรทัย เจนวณิชสถาพร ธนาคารไทยพาณิชย สาขาลาดพราว 101 บัญชีออมทรัพย เลขที่ 233-2-00599-8 จากนั้นสงหลักฐานการโอนเงิน รายการสั่งซื้อ และชื่อที่อยูปลายทางผูรับมาที่นิตยสาร WAY โทรศัพท 0 2736 9918 โทรสาร 0 2736 8891 e-mail: waymagazine@yahoo.com

9


Healthy Planet : สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “บ้านหม้อ”


“ออกแบบปก”


Healthy Planet : สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “บ้านหม้อ”

12 บ้านหม้อ

01 ถึงเรือนชาน บ้านหม้อ สุดลูกหูลูกตา ไม่มี ‘ต้นตาล’ เครือ่ งหมายทางการค้า ของเมืองเพชรฯ โผล่แม้สักต้น มีก็เพียงทางหลวงขนาด 4 เลนทีทอด ่ ยาวไป พร้อมกับรถคันเล็กน้อยใหญ่ทีวิ่ ง่ กัน ขวักไขว่อยู่ในเมืองแห่งขนมหวาน อาจเป็นเพราะ ‘ตำบลบ้านหม้อ’ อยู่ห่างจากตัว เมืองเพชรบุรเพี ี ยงถนนหลวงกัน้ นับเป็นระยะทางได้เพียง 4-5 กิโลเมตรเท่านั้น นาฬิกาบอกเวลาเที่ยงปลายๆ จนเกือบบ่าย แสง แดด ณ ช่วงน���้นยิ่งทำให้บรรยากาศบ้านหม้อร้อนแล้ง มากกว่าปกติ ...แต่ก็ไม่กี่นาทีเท่านั้น


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

อาคารเรียนหลังเก่า ก่อสร้างด้วยไม้ขนาด 2 ชัน้ ที่ อยูหลั ่ งป้าย ‘องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ’ ขนาด ใหญ่ พร้อมต้นไม้แซมเป็นระยะๆ ทำให้อุณหภูมิแถวนั้น ลดลงไปได้หลายองศา ยังไม่รวมกับน้ำเย็นๆ ที่ ‘เจ้าถิ่น’ ขันอาสายกมาต้อนรับ เจ้าถิน่ แห่งบ้านหม้อ มาในชุดง่ายๆ กึง่ ราชการ ครึง่ บนเป็นเสือ้ ยืดขาวห่านคู่ สวมกับครึง่ ล่างกางเกงราชการ สีกากี “นีเป็ ่ นโรงเรียนเก่าจริงๆ ชือ่ โรงเรียนบ้านพะเนียด ที่ถูกยุบไปตอนปลายปี 2542 เพราะทั้งโรงเรียนมีครูแค่ 9 คน กับเด็ก อีก 13 คน” ธีร​ศักดิ์​ พา​นิ​ชวิทย์ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หรือ ‘พีหมี ่ ’ ของลูก น้อง แนะนำสถานที่ ด้วยน้ำเสียงนุ่มๆ ดูใจดี ดู จาก ป้าย ทำเนียบ นายก อบต.บ้านหม้อ แล้ว ชื่อ ของ พี่ หมี อยู่ มา แล้ว 3 สมัย ซ้อน ตั้งแต่ กลาง ปี 2544 จนถึ ง ปั จ จุ บั น แถม ก่ อ น หน้ า นั้ น ยั ง ควบ ตำแหน่ ง ประธาน กรรมการ บริ ห าร ตำบล บ้ า นหม้ อ (ตำแหน่งเดิม นายก อบต.)มาตั้งแต่ปี 2540 เมื่อ ต้น ปี 2555 เขา เพิ่ง ไป รับ รางวัล ชนะ เลิศ ‘องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี’ ประเภท องค์การ บริหาร ส่วน ตำบล ภาค กลาง ซึ่ง ตำบล บ้านหม้อเคยได้รับรางวัลนีมา ้ แล้ว 4 ครัง้ คือ พ.ศ. 2546,

13


Healthy Planet : สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “บ้านหม้อ”

96 บ้านหม้อ


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ

ชวนเที่ยวบ้านหม้อ

97


Healthy Planet : สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หาดสองแคว”

หลังการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมมากวา 40 ป จะมีสักกี่ชุมชนที่คนในชุมชนไมประสบปญหาความยากจน ไมประสบปญหาสิ่งแวดลอม หรือไมประสบปญหาสุขภาพ จากสถานการณดังกลาวถึงเวลาแลวหรือยังที่สังคมไทยควรกลับมา เนนการพัฒนาที่ไมมองแตมิติประสิทธิภาพ การสรางมูลคาและกำไรหรือการตลาดดานเดียว แตควรจะเปนเพื่อประโยชนของชุมชนและสังคม เราไมควรลดทอนผูคนลงไปเปนเพียงตัวเลข หากควรเปนเพื่อสงเสริมศักยภาพและศักดิ์ศรีความเปนมนุษย คำตอบสำหรับคำถามขางตนนี้ คงจะตองชวยกันคนหา ไมวาจะใชระยะเวลานานเทาไร


“ออกแบบปก”

ËÒ´Êͧá¤Ç

ËÒ´Êͧá¤Ç àÃ×èͧáÅÐÀÒ¾ : áʧ¨ÃÔ§


Healthy Planet : สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หาดสองแคว”

24 หาดสองแคว


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

แสงจริง

มีไว้พุ่งชน จึงรวบเอาวิกฤติทั้ง 2 มารวมกันเป็นวิกฤติ ลูกใหญ่ แล้วใช้สติปัญญาแก้ปัญหา อบต.หาด สอง แคว จึ ง ทำ ข้ อ ตกลง ร่ ว ม กั บ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นเครือข่ายในการจัดการ ขยะ ร่วม กัน เน้น ‘การ จัดการ สิ่ง แวดล้อม ด้วย ตนเอง ส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพิ่มมูลค่าของใช้’ นั ก ศึ ก ษา และ ที ม วิ ช าการ จาก มหา วิ ท ยา ลั ย ราชภัฏฯลงพื้นที่ สอบถามชาวบ้าน ว่าไม่มีรถเก็บขยะ ไม่มีถังขยะ ไม่มีสถานที่ทิ้งขยะ ชาวบ้านจะเอาวิธีไหน ชาวบ้านก็ตอบกลับมา 97 เปอร์เซ็นต์ว่าอยากให้บริหาร จัดการด้วยตัวเอง “เมื่อเราเห็นข้อมูลในมือเราก็ลองเอา ขยะในแต่ละหมู่บ้านมาเทกองรวมกันหน้า อบต. เพื่อ คัดแยก” นายกฯบอก ปรากฏว่าขยะรีไซเคิลมี 45 เปอร์เซ็นต์ ขยะย่อย สลายได้ 55 เปอร์เซ็นต์ ขยะพิษ 1 เปอร์เซ็นต์ ข้อมูล ที่นายกฯมีอยู่ในมือนี้ชี้ทางสว่างให้เขาว่า “ขยะในชุมชน เหล่านี้สามารถจัดการได้หมดเลย ไม่เหลือขยะให้ อบต. ต้องเก็บ” นายกฯยิ้ม จากนั้น ทีมวิชาการจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ลงพื้นที่ให้ความรู้ชาวหาดสองแควเรื่องการคัดแยกขยะ โดยชาวบ้านที่สนใจอยากเข้าโครงการต้องเสียค่าสมัคร คนละ 29 บาท โดยจะได้รับถังหมักชีวภาพติดมือกลับ

25


Healthy Planet : สุขคดีท่องเที่ยวชุมชนเพื่อการเรียนรู้ “หาดสองแคว”

46 หาดสองแคว

หนึ่ง​กับ​สอง​ หนึ่งกับสองเป็นพี่น้องฝาแฝดกัน หนึ่ง-นันทพร สอง-นันทเกต นามสกุลคำทอง ทัง้ สองกำลังชึน้ ป.6 และเริม่ เก็บขยะมาได้ปีกว่าๆ เนื่องจากเพิ่งย้ายมาอยู่หาดสองแควได้ไม่นาน ต่างจาก ตาล-อรุณี พุทธา และมะปราง-ชลนิชา โชติช่วง ทั้งตาล และมะปรางกำลังขึน้ ม.1 เป็นคนหาดสองแควโดยกำเนิด และเก็บขยะมาตั้งแต่อยูชั่ ้นอนุบาล “แล้วขีจั่ กรยานเป็นแล้วหรือ” ใครบางคนช่างสงสัย ว่าเด็กอนุบาลขีจั่ กรยานได้แล้วหรือ “ก็เดินเก็บเอาค่ะ” ตาลพูดเสียงเบา เขินคนสงสัย สักพักรุ่นพี่คนหนึ่งวิ่งมาหาพวกเราที่นั่งคุยกัน ได้ ความว่ายังขาดนักกีฬาอยู่ 1 คน ในกิจกรรม ‘ลานนม ชมจันทร์’ ที่จัดขึ้นวันนี้ มีการแข่งกีฬาด้วย หนึ่งกระโดด ลุกพรวดทันที ถามสองว่า หนึ่งเป็นนักกีฬาหรือ สองบอกว่า “เปล่าค่ะ แต่หนึ่งเขาไม่ชอบทางนี้” ทาง นี้ ของ สอง ก็ คือ การ พูด คุย กับ คน แปลก หน้า รวมทั้งการที่ต้องยิ้มต่อหน้ากล้อง พี่วิภาพร ชันยาสูบ ผูช่้ วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 เป็นผู้


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

แสงจริง

ชักชวนให้หนึ่งและสอง เด็กต่างถิ่นมาร่วมกลุ่มจักรยาน สานฝันฯ รุ่นจูเนียร์ “ครั้งแรกที่ได้เก็บขยะสนุกมาก แต่ บางครั้งก็ไม่ได้ไป เพราะมีงานที่บ้านที่หนูกับหนึ่งต้อง ช่วยกันทำ” สองเล่า แทนพี่สาวที่เขินกล้องหนีไปแข่ง กีฬา หนึ่งกับสองต่างกันมาก คนหนึ่งชอบพูดจาและ กล้าแสดงออก ส่วนอีกคนนัน้ ตรงกันข้าม แต่สองสามารถ ตอบแทนหนึ่งได้ทุกเรื่อง เหมือนเธอล่วงรู้ความคิดและ เข้าใจดีถึงนิสัยพีสาว ่

47


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่ง พิมพ์ เป็นหลักสูตรทีม่ ลี กั ษณะสหวิทยาการทัง้ ทางด้านเนือ้ หาวิชาและกระบวนการ เรียนการสอน ที่รวบรวมเอาความรู้และศาสตร์จากสาขาต่าง ๆ มาบูรณาการ เพือ่ ผลิตบัณฑิตให้มคี วามรู้ ความเชีย่ วชาญเฉพาะทางในงานด้านการสร้างสรรค์ สือ่ สิง่ พิมพ์ อันประกอบด้วยความรูแ้ ละทักษะทางด้านภาษา วรรณกรรม ความรูใ้ น หลักของการสื่อสารมวลชน ความเชี่ยวชาญในกระบวนการและเทคนิควิทยาการ การจัดทำ�หรือผลิตหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำ�ความรู้ไป ประกอบอาชีพทีเ่ กีย่ วกับสือ่ สิง่ พิมพ์ ทัง้ ในด้านของผูส้ ร้างสรรค์งานเขียน บรรณาธิการ ผู้ผลิตที่มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติและกระบวนการในการผลิตงานสื่อ สิ่งพิมพ์  หรือผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรและ ดำ�เนินธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์ ที่มีคุณธรรมและจริยธรรมในวิชาชีพ และนำ�เอาความรู้ ดังกล่าวไปพัฒนาวิชาชีพด้านหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์ในโอกาสต่อไป ผลงาน 1. หนังสือพิมพ์อินทนิล (ตำ�แหน่ง : ศิลปกรรม) - ออกแบบหน้าหนึ่งและจัดรูปเล่ม - ออกแบบโฆษณาร่วมกับฝ่ายศิลปกรรม 2. นิตยสารเรสรูม restroom magazine (ตำ�แหน่ง : ศิลปกรรม) - ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม - ออกแบบโฆษณาร่วมกับฝ่ายศิลปกรรม - ออกแบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ - ออกแบบเสื้อ restroom 3. นิตยสารแกลเลอรี่ Gallery magazine (ตำ�แหน่ง : ศิลปกรรม) - ออกแบบปกและจัดรูปเล่ม


“ออกแบบหน้าหนึ่งหนังสือพิมอินทนิล”

แพทย์แผนไทยเพิ่มขึ้น สสจ.ชี้สร้างรายได้สู่ชุมชน พาณิชย์เผยสนับสนุนโครงการในต่างประเทศ น.7 / โลกเล็กเขียว น.10

พนมดงรัก... ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม พ.ศ. 2554 ร�ค� 10 บ�ท

สารคดีเชิงข่าว น.12

พนมดงเลือ���

ร่องรอยสงคราม ท่ามกลางการรอคอย...

คดีฟ้องโรงงานน้ำาตาลวังขนาย

เงียบกว่า 5 ปี ชาวบ้านโวย

แต่โรงงานยังเดินเครื่องฉลุย แกนนำาองค์กรชาวบ้าน เผยคดีฟ้องร้องโรงงานน้ำาตาล วังขนายเงียบ เหตุใบอนุญาตลอย ออกที่กาญจนบุรีแต่นำามาใช้ที่ มหาสารคาม ไม่มีการทำาประชาพิจารณ์อย่างเปิดเผย เรื่องอยู่ใน ขั้นตอนการพิจารณาของศาล ชาวบ้านหวั่นผลกระทบด้านสุขภาพ รพ.สต. บ้านขิงแคง แจ้งยอดผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจสูงเป็น อันดับ 1 จ�กก�รที่ผู้สื่อข่�วได้สอบถ�มข้อมูลกรณีก�รฟ้องอธิบดีกรมโรงง�นอุตส�หกรรม และโรงง�นน้ำ�ต�ลวังขน�ย

อ่านต่อหน้า 9

ขึน้ ค่าปรับลงทะเบียนช้า

นิสิตโวย กองทะเบียนไม่เคลียร์ นิสิตต่างรหัสโดนปรับค่าลงทะเบียนล่าช้าไม่ เท่ากัน กองทะเบียนเงียบไม่มกี ารชีแ้ จง อธิการเผย เหตุทป่ี รับ เพือ่ ให้นสิ ติ มีระเบียบวินยั มากขึน้ และมี โครงการเตรียมปรับค่าหน่วยกิตระบบพิเศษและ ระบบปกติให้เท่ากัน ต่างกันแค่คา่ ธรรมเนียม

อ่านต่อหน้า 2

ใบเสร็จการชำาระเงินของนิสิตชั้นปีที่ 2 และ 3 แสดงค่าปรับการลงทะเบียนเรียนไม่สมบูรณ์ ในจำานวนที่แตกต่างกัน

ปราสาทสายฟ้า เปิดตัว

“ไอ-โมบาย สเตเดียม” สุดแจ่ม! ถล่มกว่างโซ้งมหาภัยกระจุย สโมสรบุรีรัมย์ พีอีเอ ประเดิมสนามใหม่พบกับเชียงรายยูไนเต็ด เมื่อ 11 มิ.ย. ที่ผ่านมา ซึ่งผลการแข่งขันเจ้าบ้านชนะท่วมท้น 5 - 0 ทำาให้ ทิ้งห่างชลบุรีเอฟซีทีมอันดับสองถึงเจ็ดคะแนนในศึกไทยแลนด์พรีเมียร์ ลีก 2011 อ่�นต่อหน้� 18

บรรยากาศภายในบริเวณสนาม ไอ - โบมาย สเตเดียม ที่สวยงามและทันสมัยที่สุดในเมืองไทย


หนังสือพิมพ์อินทนิล 2

ข่าวการศึกษา

ขึ้นค่าปรับลงทะเบียน

ต่อจ�กหน้� 1

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม กล่�วถึงเรื่องก�รปรับ ค่�ลงทะเบียนล่�ช้�ก็จะเป็นไปต�มระเบียบ ท�งมห�วิทย�ลัยต้องก�ร ให้นสิ ติ มีระเบียบวินยั ในตัวเอง อ�จจะคล้�ยๆ ก�รลงโทษ ซึง่ เป้�หม�ยที่ เร�ต้องก�รให้นิสิตพึงกระทำ�คือ อย�กให้นิสิตตรงต่อเวล� แต่ถ้�นิสิตมี ปัญห�เรื่องเงิน ส�ม�รถกู้ฉุกเฉินได้ แล้วแจ้งท�งฝ่�ยทะเบียนว่�จะจ่�ย เงินลงทะเบียนช้� ห�กมีปัญห�ท�งเร�ก็ไม่ได้ละทิ้งนิสิต อย�กให้นิสิต ได้บอกกล่�วและให้มีก�รสื่อส�รกันระหว่�งฝ่�ยกองทะเบียนหรือฝ่�ย กองคลัง ท�งมห�วิทย�ลัยจะได้ชว่ ยเหลือในบ�งส่วนได้ สำ�หรับร�ยละเอียด ให้สอบถ�มกองทะเบียนอีกที จ�กก�รที่ ผู้ สื่ อ ข่ � วได้ ยื่ น เรื่ อ งขอสั ม ภ�ษณ์ จ �กฝ่ � ยกอง ทะเบียนของท�งมห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม แต่ท�งฝ่�ยกองทะเบียน ไม่ได้มีก�รติดต่อกลับม� ท�งผู้สื่อข่�วจึงไม่ส�ม�รถที่จะให้ข้อมูลได้ใน ส่วนนี้

จ�กก�รลงห�ข้อมูลของผูส้ อ่ื ข่�วพบว่� เมือ่ ภ�คเรียนฤดูรอ้ น ปี 2554 ที่ผ่�นม�ได้เกิดกรณีนิสิตถูกถอนผลก�รลงทะเบียน เนื่องจ�ก ไม่ได้จ่�ยค่�ลงทะเบียนต�มเวล�ที่กำ�หนด นิสิตคณะมนุษยศ�สตร์และ สังคมศ�สตร์ร�ยหนึ่งที่ถูกถอนผลก�รลงทะเบียนในครั้งนั้นเผยว่� เมื่อ สอบถ�มท�งกองทะเบียนถึงปัญห� นิสิตคนดังกล่�วได้รับคำ�ตอบจ�ก กองทะเบียนว่� ถ้�มีร�ยชือ่ ในก�รสอบกล�งภ�คให้ไปสอบได้ แต่ไม่รู้ว�่ ท�งมห�วิทย�ลัยจะมีก�รเปิดให้จ่�ยค่�ลงทะเบียนอีกหรือไม่ ซึ่งเป็นคำ� ตอบที่กองทะเบียนน่�จะตอบได้ดีและละเอียดม�กกว่�นี้ หลังจ�กสอบ กล�งภ�คแล้ว ท�งมห�วิทย�ลัยประก�ศให้ผทู้ ถ่ี กู ถอนผลก�รลงทะเบียน ไปจ่�ยค่�ลงทะเบียนได้อีกครั้งพร้อมค่�ปรับ หลังจ�กนิสิตคนดังกล่�ว จ่�ยค่�ลงทะเบียนแล้ว ผลก�รลงทะเบียนของนิสติ กลับไม่มคี ะแนนสอบ กล�งภ�ค และปัญห�ทีต่ �มม�อีกคือ กองทะเบียนไม่ได้แจ้งว่� เมือ่ คืน ผลก�รลงทะเบียนให้นสิ ติ แล้ว ต้องไปแจ้งสำ�นักศึกษ�ทัว่ ไปว่�นิสติ ได้โดน ถอนวิช�ใดบ้�ง เพือ่ ทีส่ �ำ นักศึกษ�ทัว่ ไปจะได้คน้ ห�คะแนนสอบกล�งภ�ค ในวิช�ดังกล่�ว เพร�ะเมื่อร�ยวิช�ใดถูกถอนจ�กก�รลงทะเบียนจะถูก

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 วันที่ 26 กรกฎ�คม 2554 ลบออกจ�กระบบ ส่งผลให้เกรดในวิช�นั้นๆ ต่ำ� และติด F ในบ�งวิช� ท�งมห�วิทย�ลัยก็ไม่มีก�รรับผิดชอบใดๆ นอกจ�กนี้เมื่อสอบถ�มนิสิตบ�งส่วนในแต่ละช่วงชั้นปี ที่มี ปัญห�ในก�รจ่�ยเงินค่�ลงทะเบียนเรียนช้�และได้จ�่ ยค่�ปรับ พบว่�นิสติ รหัส 53 ขึ้นไปได้จ่�ยค่�ปรับจำ�นวน 500 บ�ท ในขณะเดียวกันนิสิต รหัส 52 ลงม� ได้จ่�ยเพียง 300 บ�ท จึงทำ�ให้นิสิตเกิดคว�มสงสัยและ ไม่พอใจเป็นอย่�งยิ่ง เพร�ะคว�มเป็นนิสิตในมห�วิทย�ลัยของทุกคน เท่�เทียมกัน แต่ก�รจ่�ยค่�ปรับกลับทำ�ให้มีก�รได้เปรียบเสียเปรียบกัน เกิดขึ้น กล่�วถึง เรื่องก�รปรับค่�หน่วยกิตของนิสิตระบบปกติและ ระบบพิเศษให้เท่�กัน ผูช้ ว่ ยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ศุภชัย สมัปปิโต อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�มกล่�วว่� ก�รปรับค่�หน่วยกิตของนิสติ นัน้ ค�ด ว่�น่�จะปรับค่�หน่วยกิตของนิสิตในระบบพิเศษและระบบปกติให้เท่� กัน แต่ค่�ธรรมเนียมอ�จจะต่�งกัน เพร�ะนิสิตทั้งสองระบบต่�งก็ใช้ ห้องเรียนและก�รเรียนก�รสอนแบบเดียวกัน

“พี่อินกะน้องนิล in University”

เรื่อง : นัดภรณ์ ภาพ : นายซานต้า

´Í¡¼ÅáË‹§»˜ÞÞÒ ÊÌҧ¤Ø³¤‹ÒÊÙ‹Êѧ¤Á ÊÔ觾ÔÁ¾·ÕèÁդسÀÒ¾ ¨Ò¡¼Å¼ÅÔµ¢Í§¹ÔÊÔµ

ที่อยู่ สำนักพิมพ์อินทนิล สาขาภาษาเพื่อการสร้างสรรค์งานสื่อสิ่งพิมพ์ คณะ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม” บทนำา

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 วันที่ 26 กรกฎ�คม 2554

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 ประจำ�เดือน กรกฎ�คม พ.ศ. 2554

ปัญหาขัดแย้งไทย-กัมพูชา จ�กประเด็นคว�มขัดแย้งยืดเยื้อที่ได้กล่�วถึงเข�พระวิห�ร แถบช�ยแดนไทย - กัมพูช� ที่ทุกคนคงทร�บกันดีอยู่แล้วว่�เกิดก�ร ปะทะกันระหว่�ง 2 ประเทศ ซึ่งก่อให้เกิดคว�มเดือดร้อนต่อประช�ชน ที่ อ �ศั ย อยู่ บ ริ เ วณใกล้ เ คี ย งเป็ น อย่ � งยิ่ ง บ�งร�ยถึ ง ขั้ น อพยพหนี เพือ่ เอ�ชีวติ รอดจ�กเหตุก�รณ์ดงั กล่�ว บ�งร�ยได้รบั บ�ดเจ็บส�หัส จ�ก เรือ่ งร�วคว�มบ�ดหม�งทีเ่ กิดขึน้ นัน้ ถึงแม้ว�่ รัฐบ�ลจะยืน่ มือเข้�ม�ช่วย เหลื อ เพื่ อ บรรเท�คว�มทุ ก ข์ ข องประช�ชนแต่ ยั ง มี อี ก บ�งส่ ว น ที่ยังไม่ได้รับคว�มช่วยเหลือแถมยังต้องใช้ชีวิตท่�มกล�งคว�มหว�ดกลัวถึงแม้ว่�เหตุก�รณ์ต่�งๆ จะเริ่มคลี่คล�ยลง แต่สิ่งที่เกิดขึ้นนั้นได้ทิ้ง ร่องรอยและบ�ดแผลไว้เบื้องลึกในคว�มรู้สึกของทุกคน ความขัดแย้งที่เกิดจากเขาพระวิหารระหว่�งไทยกับกัมพูช� เริม่ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2501 จ�กปัญห�ก�รอ้�งสิทธิเหนือบริเวณปราสาทเขา พระวิห�ร ซึง่ ตัง้ อยูท่ ชี่ �ยแดนไทยด้�นอำ�เภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และช�ยแดนกัมพูช�ด้�นจังหวัดพระวิห�รเกิดจ�กก�รที่ทั้งไทยและกัมพูช�ถือแผนที่ปักปันเขตแดนต�มแนวสันปันน้ำ�ของเทือกเข�พนมดงรัก คนละฉบับ จึงทำ�ให้เกิดปัญห�พื้นที่ทับซ้อนของทั้งสองฝ่�ยในบริเวณที่ เป็นที่ตั้งของตัวปร�ส�ท และจ�กเรื่องร�วในอดีตนั้นก็ส่งผลกระทบม� ถึงปัจจุบัน รัฐบ�ลไทยกับกัมพูช�มีคว�มขัดแย้งกันในเรื่องของก�รแบ่ง สัดส่วนพื้นที่ ที่ชัดเจนจึงเป็นผลทำ�ให้เกิดก�รปะทะกันในพื้นที่ดังกล่�ว เสี ย งคร่ำ า ครวญของชาวบ้ า นแถบชายแดนไทย-กั ม พู ช า จ�กเรื่องร�วก�รปะทะกันส่งผลให้ช�วบ้�นในแถบนั้นไม่ส�ม�รถดำ�เนิน ชีวิตต�มปกติได้ จ�กที่เคยเดินไปทำ�น�ต้องกลับกล�ยมีท����รยืนเรียง ร�ยเต็มถนนไปหมด บรรย�ก�ศของชุมชนที่เงียบสงบก็ห�ยไปเมื่อมี เสียงระเบิดดังขึ้นไม่เว้นแต่ละวัน คว�มเสียห�ยเริ่มก่อตัวขึ้นเมื่อสิ้นเสียง ระเบิด บ้�นเรือนนับสิบหลังค�เรือนต้องตกอยู่ในสภ�พที่ไม่ต่�งอะไรกับ เศษฟืน เมื่อเป็นเช่นนี้ช�วบ้�นจึงพร้อมกันลุกขึ้นม�เพื่อร้องขอคว�มช่วย เหลือ ความหวัง การรอคอย ความช่วยเหลือ จากภาครัฐ เหตุ ปะทะสงบลง คว�มหวังเริ่มก่อตัวขึ้นพร้อม กับก�รรอคอยให้รัฐบ�ลเข้� ม�ช่วยเหลือ ด้�นสภ�พจิตใจที่ยังคงต้องก�ร ก�รรักษ�และเยียวย�ให้ ห�ย ช�วบ้�นทุกคนที่อยู่สถ�นก�รณ์เหล่�นี้ คงไม่ต่�งอะไรจ�กบุคคลที่ ล้มละล�ย.....สิ่งหนึ่งที่ช�วบ้�นต้องก�รม�กที่สุดคือ กำ�ลังใจ และคว�ม ช่วยเหลือจ�กท�งภ�ครัฐ ทางออกของปัญหานีจ้ ะเป็นอย่างไร หนังสือพิมพ์อนิ ทนิลเป็น เพียงกระบอกเสียงเล็กๆ ที่จะสะท้อนสังคมในแง่มุมต่�งๆ พร้อมทั้งตี แผ่ปัญห�เพื่อให้ประช�ชนรับรู้ และจ�กเหตุปะทะกันของสองประเทศ หนังสือพิมพ์อินทนิลเองก็หวังเพียงว่�ท�งรัฐบ�ลชุดใหม่จะส�ม�รถ ทำ�ให้เหตุปะทะกันยุติลงได้ส่วนเรื่องแนวท�งก�รแก้ไขปัญห�ที่ท�ง หนั ง สื อ พิ ม พ์ อิ น ทนิ ล พอจะเสนอได้ คื อ ก�รที่ รั ฐ บ�ลของทั้ ง สอง ประเทศต้องมีก�รเจรจ� และปรับทำ�คว�มเข้�ใจว�งแผนก�รแบ่งสัดส่วน ใหม่ เพื่อที่จะได้ไม่เกิดปัญห�เช่นนี้อีก

ปัญห�ปร�ส�ทเข�พระวิห�ร บริเวณช�ยแดนไทยด้�นอำ�เภอ กันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ และช�ยแดนกัมพูช�ด้�นจังหวัดพระวิห�ร ปัญห�นี้เกิดจ�กไทยกับกัมพูช�ถือแผนที่ปักปันเขตแดนต�มแนวสันปัน น้ำ�ของเทือกเข�พนมดงรักคนละฉบับ ทำ�ให้เกิดพื้นที่ทับซ้อนขึ้น โดยทั้ง สองฝ่�ยได้ยินยอมให้มีก�รพิจ�รณ�ปัญห�ดังกล่�วขึ้นที่ศ�ลยุติธรรม ระหว่�งประเทศ (ศ�ลโลก) ณ กรุงเฮก ประเทศเนเธอร์แลนด์ ในปี พ.ศ. 2502 ซึ่งศ�ลมีผลก�รติดสินคดีเมื่อปี พ.ศ. 2505 ให้ตัวปร�ส�ทเข� พระวิห�รเป็นของกัมพูช� สร้�งคว�มไม่พอใจของฝ่�ยไทย แต่เหตุก�รณ์ พิพ�ทที่เกิดขึ้นก็ยุติลง ถึงแม้จะไม่สนิทก็ต�ม กระทั่งเมื่อ 2 - 3 ปีที่ ผ่�นม� ภ�ยใต้ก�รบริห�รง�นของรัฐบ�ลอภิสิทธิ์ ปัญห�นี้ได้ปะทุขึ้นอีก อย่�งรุนแรง เกิดก�รปะทะของทห�รทัง้ สองฝ่�ยทำ�ให้มผี เู้ สียชีวติ จำ�นวน ม�ก ไทยจึงลดสถ�นะคว�มสัมพันธ์ท�งก�รทูตเพื่อตอบโต้ก�รกระทำ� ของกัมพูช� ประเด็นสำ�คัญที่เขมรต้องก�รให้ปร�ส�ทเข�พระวิห�รเป็น มรดกโลก โดยส่งคำ�ร้องไปยังองค์ก�รยูเนสโก เพื่อขอเป็นผู้บริห�รจัด ก�รแต่เพียงผู้เดียว ทำ�ให้ไทยต้องเสียพื้นที่โดยรอบปร�ส�ทฯ ถือเป็น ก�รลุกล้ำ�อธิปไตย ซึ่งไทยไม่ส�ม�รถยอมรับได้ นีไ่ ม่ใช่ปญั ห�ระดับพืน้ ผิว ทีจ่ ะมองว่�เป็นเรือ่ งบ้�นๆ ระหว่�ง ไทย - กัมพูช� เพร�ะไม่เพียงแต่จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อพีน่ อ้ งบริเวณ ช�ยแดน ยังลุกล�มไปถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งประเทศ เป็นปัญห�ก�ร เมืองเสียม�กกว่� เพร�ะในคว�มเป็นจริงคว�มสัมพันธ์ของช�วบ้�นยังคง เหมือนเดิม มีก�รแบ่งปัน ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน พึ่งพ�กันแบบพี่น้อง ไม่ได้มีก�รขัดแย้งกันรุนแรงต�มที่เป็นข่�ว เมื่อช�วบ้�นได้เผยถึงเรื่อง เช่นนี้ เร�คงต้องย้อนกลับม�ดูว่� ส�เหตุแท้จริงของก�รปะทะกันของ สองประเทศเกิดขึ้นได้อย่�งไร?

3

สมเด็จฮุนเซน เชิญ พ.ต.ท.ทักษิณ ม�เป็นที่ปรึกษ�ท�ง เศรษฐกิจของกัมพูช� ก็ถูกมองว่�เป็นเกมท�งก�รเมืองเพื่อยั่วยุรัฐบ�ล ประช�ธิปัตย์ซึ่งก็ได้ผลเมื่อ น�ยกษิต ภิรมย์ รมว.กระทรวงก�รต่�ง ประเทศ ได้ออกม�ตอบโต้ก�รกระทำ�ของผู้นำ�เขมรว่�ช่วยเหลือนักโทษ ท�งก�รเมือง สมควรส่งตัวผูร้ �้ ยข้�มแดนม�ให้ท�งก�รไทยดำ�เนินคดี แต่ ก็โดนตอกกลับอย่�งเจ็บแสบว่� ไม่สง่ ตัวให้ เพร�ะกัมพูช�ไม่มสี นธิสญั ญ� ส่งผู้ร้�ยข้�มแดนกับไทย ซึ่งก�รกล่�วโจมตีสมเด็จฮุนเซนของน�ยกษิต ไม่ควรเกิดขึน้ เพร�ะเป็นตำ�แหน่งทีม่ หี น้�ทีส่ ร้�งสัมพันธไมตรีกบั ประเทศ อื่นๆ แต่ก�รทะเล�ะกับเขมร ทั้งเรื่องประส�ทเข�พระวิห�ร รวมถึงนำ� เรื่อง พ.ต.ท.ทักษิณ เข้�ไปเกี่ยวข้องด้วย ทำ�ให้ถูกมองว่�ล้มเหลวในก�ร ปฏิบัติหน้�ที่ ซ้ำ�ยังเป็นชนวนให้ปัญห�คว�มขัดแย้งบ�นปล�ยอีกต่�ง ห�กและเป็นก�รตอกย้ำ�รัฐบ�ลอภิสิทธิ์ว่�มีจุดอ่อนท�งด้�นก�รทูต ไม่ ส�ม�รถแก้ไขปัญห�ระหว่�งไทยกับกัมพูช�ได้ จ�กผลก�รเลือกตั้งเมื่อ 3 กรกฎ�คม ที่ผ่�นม� พรรคเพื่อ ไทยภ�ยใต้ก�รนำ� น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร น้องส�ว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ชนะก�รเลือกตัง้ ด้วยคะแนน 265 เสียง ได้เป็นแกนนำ�จัดตัง้ รัฐบ�ลชุดใหม่ ทำ�ให้เกิดก�รค�ดหม�ยว่� น่�จะเป็นจุดเริ่มต้นก�รฟื้นฟูคว�มสัมพันธ์ ระหว่�งไทยกับกัมพูช� เพร�ะว่�ทีผ่ นู้ �ำ ประเทศคนใหม่ ส�ม�รถให้พช่ี �ย เป็นก�วใจส�นรอยร้�วปัญห�นี้ได้ ล่�สุดศ�ลโลกได้อ่�นคำ�วินิจฉัยคำ�ร้องขอคว�มคุ้มครอง ชั่วคร�วของรัฐบ�ลกัมพูช�เหนือพื้นที่ปร�ส�ทเข�พระวิห�ร ดังนี้ 1. ให้ ทั้ ง สองฝ่ � ยถอนทห�รทั้ ง หมดออกจ�กเขตพื้น ที่ และกำ�หนดให้เป็นเขตปลอดทห�รชั่วคร�ว 2. ปฏิเสธคำ�ร้องขอของกัมพูช� ให้ไทยถอนทห�รออกจ�ก พื้นที่ดังกล่�วทันที

จับตาความสัมพันธ์ไทย - กัมพูชา ในสมัยที่ พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เป็นน�ยกรัฐมนตรี ปัญห� พิพ�ทเรือ่ งปร�ส�ทเข�พระวิห�รระหว่�งไทย - กัมพูช�อ�จไม่เกิดขึน้ เพร�ะ อดีตน�ยกฯ มีคว�มสนิทสนมกับสมเด็จฮุนเซน ถึงขั้นผู้นำ�กัมพูช�ออก ม�ประก�ศว่� “จะเป็นเพื่อนรักกันไปจนวันต�ย” จึงไม่น่�มีปัญห�ห�ก ทั้งคู่จะไกล่เกลี่ยเรื่องพื้นที่ทับซ้อนบริเวณเข�พระวิห�ร แต่เมื่อ น�ยอภิสิทธิ์ เวชช�ชีวะ เข้�รับตำ�แหน่งน�ยก รัฐมนตรี และแต่งตั้ง น�ยกษิต ภิรมย์ เป็นรัฐมนตรีว่�ก�รกระทรวงต่�ง ประเทศ คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกัมพูช�กลับย่ำ�แย่ลง ปัญห�ปร�ส�ทเข� พระวิห�รลุกล�มใหญ่โต ทัง้ ทีไ่ ม่เคยคว�มรุนแรงเช่นนีม้ �ก่อน นับตัง้ แต่ ศ�ลโลกตัดสินคดีเมือ่ ปี พ.ศ. 2505 ซึง่ อ�จเป็นไปได้ว�่ เพร�ะรัฐบ�ลชุด นี้ทำ�ร้�ยเพื่อนรักของสมเด็จฮุนเซน จนต้องลี้ภัยท�งก�รเมืองไปอยู่ต่�ง ประเทศ ทำ�ให้เกิดก�รแก้แค้นแทนเพือ่ น หรืออ�จมีผลประโยชน์อน่ื ซ่อน เร้นอยู่ กอปรกับเกิดคว�มระส่�ำ ระส่�ยภ�ยในกัมพูช� จึงต้องสร้�งกระแส ปร�ส�ทเข�พระวิห�รขึน้ ม�เพือ่ ปลุกคว�มรักช�ติ และเปลีย่ นแนวคิดคน เขมรที่ต้องก�รผู้นำ�ประเทศคนใหม่

3. ไทยต้องไม่ขัดขว�งก�รเข้� - ออกพื้นที่ปร�ส�ทเข� พระวิห�รของฝ่�ยกัมพูช� ที่ไม่ใช่กิจกรรมท�งทห�ร 4. มีคำ�สั่งให้ทั้งสองฝ่�ยอนุญ�ตให้ผู้สังเกตก�รณ์จ�ก อ�เซียนเข้�ไปในพื้นที่ เพื่อดูสถ�นก�รณ์ได้ทันที และ ต้องร�ยง�นก�รปฏิบัติก�ร จนกว่�ศ�ลจะมีคำ�ตัดสิน เกี่ยวกับก�รตีคว�มคำ�พิพ�กษ�เดิม เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างสองประเทศ ถือเป็นปัญหาเรื้อรัง เหมือนโรคมะเร็งทีร่ กั ษาไม่หายขาด หากต่างฝ่ายต่างคิดถึงแต่ประโยชน์ ของตนเป็นหลัก ซึง่ ทางออกของความขัดแย้งระหว่างไทย - กัมพูชาจะเป็น ไปในทิศทางใด ก็ขน้ึ อยูก่ บั การแก้ปญั หาของรัฐบาลทัง้ สองฝ่าย ประชาชน อย่างเราๆ ก็คงได้แค่เพียงเฝ้ารอผลงานเท่านั้น...

เรื่อง : เสือกินพืช พัดพา และนัดภรณ์

เจ้าของ ส�ข�ภ�ษ�เพื่อก�รสร้�งสรรค์ง�นสื่อสิ่งพิมพ์ ภ�ควิช�ภ�ษ�ไทยและภ�ษ�ตะวันออก คณะมนุษยศ���สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยมห�ส�รค�ม ที่ปรึกษ�กฎหม�ย ร.ต.อ.วิศิษฐ์ เจนน�นนท์ ที่ปรึกษา ผศ.ดร.ธัญญ� สังขพันธ�นนท์, อ.ดร.ภ�คภูมิ หรรนภ�, อ.อัครคร� มะเสน�, อ.ณัชช� อ�จ�รยุตต์, อ.พิมประไพ สุภ�รี บรรณาธิการบริหาร ทินกร บุญแจด ผู้ช่วยบรรณาธิการบริหาร อธิญ� ไชยลุม บรรณาธิการ ณัฐพร น้อยเจริญ ผู้ช่วยบรรณาธิการ ส�ยสุด� ประเสริฐ กองบรรณาธิการ สังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม โสภิด� พรมส�เพชร การศึกษาและเทคโนโลยี ป�ริฉัตร ศรีน�ง เศรษฐกิจและการเมือง ปวีณ์ธิด� จูจันทร์ การกีฬาและสุขภาพ ภัทร� วันวัฒน์สันติกุล เลขานุการ ศศิธร ช่วยรักษ� ฝ่ายโฆษณา วุฒินันท์ ดะนุชน�ม, จิร�ภพ ทวีสูงส่ง ฝ่ายศิลปกรรม/จัดหน้า ชลธิช� ตุไตล� ฝ่ายศิลปกรรม/โฆษณา อภินันท์ธิญ� ง�มแช่ม ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หทัยรัตน์ พรมพิล� ฝ่ายการตลาด น�ถลด� สม�นสุข ฝ่ายประสานงาน จุฬ�ลักษณ์ ลีล�นุวิทย์, ศศิธร ล�หนองแคน ฝ่ายพิสูจน์อักษร ปัญญพัชร์ ห�ญสกล


หนังสือพิมพ์อินทนิล 12

สารคดีเชิงข่าว

ภ�ยหลังที่พรรคเพื่อไทยกำ�ชัยชนะในศึก เลือกตัง้ 3 กรกฎ�คม 2554 ทีผ่ �่ นม�อย่�งเบ็ดเสร็จ เด็ดข�ด และมีโอก�สในก�รจัดตัง้ รัฐบ�ลชุดใหม่ หนังสือพิมพ์พนมเปญโพสต์ สือ่ ของเขมร ร�ยง�นว่� สมเด็จ ฮุนเซน ผู้นำ�เขมร ได้ออกม�ให้สัมภ�ษณ์ว่�รัฐบ�ลชุด ใหม่ของไทย ที่นำ�โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร น่�จะ ม�ช่วยแก้ปัญห�ข้อพิพ�ทช�ยแดนได้ “เร�จะก้�วเข้� สูย่ คุ ใหม่ของก�รร่วมมือ ระหว่�งกัมพูช�กับไทย” ทัง้ ประช�ชนช�วกัมพูช�และทห�รต�มแนวช�ยแดน ต่�งยินดีกับชัยชนะของพรรคเพื่อไทย ผู้นำ�เขมรยัง กล่�วอีกว่�ตนได้สง่ ส�รแสดงคว�มยินดี น.ส.ยิง่ ลักษณ์ ว่�ที่น�ยกฯคนใหม่ตั้งแต่เมื่อวันที่ 4 ก.ค. โดยแสดง คว�มเชือ่ มัน่ ว่� ผูน้ �ำ ประเทศไทยคนใหม่ จะนำ�ประเทศ ไทยเดินเข้�สู่ยุคใหม่และจะมอบคว�มสงบบริเวณ พื้นที่ช�ยแดนให้กลับม�เหมือนเดิมได้ ใครต่อใครหล�ยคนก็ค�ดหวังว่�จะเป็น เช่นนั้น แต่ก่อนที่สถ�นก�รณ์ท�งก�รเมืองของไทย เปลี่ยนโฉมหน้�เพียงเล็กน้อย พวกเร�ได้เดินท�งไป เยีย่ มหมูบ่ �้ นเล็กๆ ในอำ�เภอพนมดงรัก ทีเ่ มือ่ ไม่น�น ม�นี้กล�ยเป็นสมรภูมิเลือดด้วยเหตุปะทะกันระหว่�ง ทห�รไทยและกัมพูช� พืน้ ทีซ่ ง่ึ รอยเท้�ของสงคร�มยัง ไม่จ�งห�ย และยังถูกปิดป้�ยไว้ว�่ เป็นเขตประสบภัย พิบัติ วันนี้ชีวิตคนตัวเล็กตัวน้อยแถบช�ยแดนด้�นนี้ เป็นอยู่กันอย่�งไร ภ�ยหลังเหตุก�รณ์ “พนมดงรัก พนมดงเลือด” เพิ่งผ่�นไปไม่ทันน�น โปรดตามเรามา....

ในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ วันที่ 22 เมษ�ยน พ.ศ. 2554 ในช่วง เช้ �ได้ เ กิ ด ก�รปะทะกั น ขึ้ น บริ เ วณจั ง หวั ด สุ ริ น ทร์ ด้�นปร�ส�ทต�คว�ย ต.บักได อ.พนมดงรัก เรื่อย ม�จนถึงปร�ส�ทต�เมือนธม ต.ต�เมียง อ.พนมดง

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 วันที่ 26 กรกฎ�คม 2554

รัก ทำ�ให้ทห�รไทยเสียชีวิต 4 น�ยและบ�ดเจ็บอีก 14 น�ยมีก�รพบลูกกระสุนปืนใหญ่ฝ�่ ยทห�รเขมรยิง เข้�ตกม�ยังฝัง่ ไทยทีบ่ ริเวณฝ�ยน้�ำ ล้น บ้�นส�ยโท 12 ต.ส�ยตะกู อ.บ้�นกรวด จ.บุรีรัมย์ 1 ลูก พร้อมได้ยิน เสียงปืนดังตลอดเวล�จึงต้องทำ�ก�รอพยพช�วบ้�น ร�ว 2,500 คน ออกจ�กพืน้ ทีท่ �งกระทรวงต่�งประเทศ ของไทยได้ส่งหนังสือประท้วงอย่�งรุนแรงที่สุดผ่�น เอกอัครร�ชทูตกัมพูช�ประจำ�ประเทศไทยหลังจ�ก เกิดเหตุก�รณ์ก�รปะทะผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประก�ศให้อำ�เภอบ้�นกรวดเป็นพื้นที่ประสบภัย พิบัติภ�วะสงคร�มทัง้ อำ�เภอ น�ยชวรัตน์ ช�ญวีรกูล รัฐมนตรีว่ � ก�รกระทรวงมห�ดไทย ได้ ป ระก�ศ ให้บริเวณปร�ส�ทต�เมือนธม หมูท่ ่ี 8 ตำ�บลต�เมียง พื้นที่หมู่ที่ 1-15 ตำ�บลแนงมุด หมู่ที่ 1-14 ตำ�บลโคก ตะเคียน หมูท่ ี่ 1-20 ตำ�บลก�บเชิง หมูท่ ี่ 1-18 ตำ�บลด่�น หมู่ที่ 1-9 ตำ�บลตะเคียน อำ�เภอพนมดงรักในพืน้ ที่ หมูท่ ่ี 1-20 ตำ�บลบักได หมูท่ ่ี 1-12 ตำ�บลต�เมียง หมู่ที่ 1-12 ตำ�บลจีกแดก หมู่ที่ 1-11 ตำ�บลโคกกล�ง จังหวัดสุรินทร์ ทั้ง 2 ตำ�บล เป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติ อันเนื่องจ�กกองกำ�ลังจ�กนอกประเทศ

บรรยากาศหมู่บ้านชายแดน

โรงเรียนประจำ�อำ�เภอพนมดงรัก จังหวัด สุรนิ ทร์ เป็นโรงเรียนหนึง่ ทีเ่ คยเป็นศูนย์อพยพเมือ่ เหตุก�รณ์คว�มไม่สงบทีผ่ �่ นม� โรงเรียนแห่งนีม้ นี กั เรียน ประม�ณ 3,000 คน บรรย�ก�ศย�มค่ำ�คืนเต็มไปด้วย คว�มเงียบเหง� วังเวง ด้วยคว�มทีบ่ ริเวณรอบๆ เต็มไป ด้วยป่�และทุ่งน� มิหนำ�ซ้ำ�ยังน้อยม�กที่จะเจอบ้�น หรื อ ร้ � นค้ � อยู่ บ ริ เ วณนั้ น มี เ พี ย งร้ � นหมู ก ระทะ เล็กๆ อยูเ่ ยือ้ งหน้�โรงเรียนไปเล็กน้อย ต�มสองฟ�ก ถนนมืดและดูน่�กลัว ร�วกับว่�มีดวงต�ลึกลับคอย สอดส่องซุ่มซ่อนอยู่ในนั้น ช�วบ้�นที่นี่จะเข้�นอนกันแต่หัวค่ำ� บ้�น แต่ละหลังปิดไฟ เงียบสงัดคล้�ยกับไม่มีคนอยู่อ�ศัย ซึ่งเป็นบรรย�ก�ศที่ไม่สู้ดีเท่�ไหร่นัก บนถนนแทบไม่ มีรถสักคันวิง่ ผ่�นหรือสวนท�งไปทัง้ ๆ ทีเ่ วล�นี้ ณ หมู่

พนมดงรั ก ...พ ร่องรอยสงคราม ท่ามกล

บ้�นต่�งๆ แถวบ้�นเร�หรือที่อื่นเป็นเวล�รวมตัวกัน ของครอบครัว ไม่ว�่ จะพบปะ พูดคุย หรือรับประท�น อ�ห�รเย็นร่วมกัน แต่ทน่ี ไ่ี ม่มแี ม้แต่ไฟสักดวงเล็ดลอด ออกม�จ�กในบ้�น บ�งหลังดีหน่อยก็เปิดไฟหน้�บ้�น ไว้ให้พอสว่�ง ทำ�ให้บรรย�ก�ศแถวนั้นเงียบสงัดและ วังเวงม�ก ในคว�มมืดและคว�มวังเวง อ�จมีสง่ิ ลีล้ บั อยูภ่ �ยในนัน้ บรรย�ก�ศในแถบนี้ ทำ�ให้เร�เกิดคว�ม รูส้ กึ กลัวและผว�อยูไ่ ม่นอ้ ย ถึงเหตุก�รณ์จะยุตลิ งแล้ว แต่คว�มหว�ดระแวงยังมีอยู่ ซึง่ ไม่ตอ้ งเอ่ยถึงช�วบ้�น ว่�จะเป็นอย่�งไร เพียงแค่เร�เดินท�งไปอยูท่ น่ี น่ั เพียง ไม่ก่วี ัน ก็ทำ�ให้เร�สัมผัสได้ถึงคว�มหว�ดระแวงบ�ง อย่�งที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อถึงเวล�ออกสำ�รวจพื้นที่ เร�เดินท�ง ไปยังหมู่บ้�นต่�งๆ แล้วก็ได้หยุดอยู่ที่หมู่บ้�นหนองคันน�เป็นที่แรก สิ่งที่น่�แปลกใจและน่�สงสัยตลอด ก�รเดินท�งคือ บังเกอร์ ทีม่ อี ยูต่ �มบ้�นทุกหลัง ไม่ว�่ จะเป็นหน้�บ้�นหรือหลังบ้�น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีหมด ทุกหลัง บังเกอร์ เป็นหลุมหลบภัยทีใ่ ช้ส�ำ หรับหลบ ระเบิดหรือลูกปืนใหญ่เบือ้ งต้น เพร�ะทำ�ง่�ย สะดวก วัสดุอปุ กรณ์ทใ่ี ช้ท�ำ ก็ห�ง่�ย เช่น ปูน สังกะสี กระสอบ ทร�ย นี่เป็นอุปกรณ์เบื้องต้นเท่�นั้น บ�งทีก็ใช้ปูน ฉ�บ บ�งอันก็ขดุ หลุมลงไปเฉยๆ แล้วเอ�สังกะสีและ กระสอบทร�ยม�คลุม ซึ่งขน�ดของหลุมก็แล้วแต่ว่� ในแต่ละหลังมีจ�ำ นวนสม�ชิกเท่�ไหร่ บ�งหลุมก็กว้�ง หรือเล็กแล้วแต่คว�มสะดวกของเจ้�ของบ้�น อย่�ง เช่นทีโ่ รงเรียนบ้�นหนองคันน� ทีม่ บี งั เกอร์ขน�ดใหญ่ เพื่อจุเด็กนักเรียนในโรงเรียนอยู่ส�มจุด ซึ่งล้วนแต่ ฉ�บด้วยปูนทั้งสิ้น ก็ถือเป็นเกร�ะป้องกันเบื้องต้น ให้กับช�วบ้�นละแวกนั้น

ย้อนรอยสงครามแนวชายแดน

แม้ว�่ หล�ยคนอ�จจะยังสงสัยอยูว่ �่ เหตุก�รณ์ดงั กล่�วเกิดขึน้ ม�ได้อย่�งไร ทัง้ ๆ ทีต่ น้ เหตุทแ่ี ท้ จริงเกี่ยวกับเข�พระวิห�ร เกิดขึ้นที่ อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ แต่มีใครบ้�งที่จะรู้ถึงส�เหตุและเงื่อนงำ� อะไรบ�งอย่�งที่แท้จริง ใครถูกใครผิด ก็ไม่อ�จที่จะ มีใครล่วงรู้ได้ รวมถึงผลกระทบต่�งๆ ที่ต�มม� ธำ�รงค์ ท�ทอง เดิมทีเป็นคนอำ�เภอบ้�น กรวด จังหวัดบุรรี มั ย์ เมือ่ เรียนจบแล้วได้ไปเป็นครูสอน หนังสือในโรงเรียนมัธยมประจำ�อำ�เภอพนมดงรัก จัง���วัดสุรินทร์ ได้เล่�ถึงเหตุก�รณ์ในวันแรกของศึก สงคร�มให้ฟงั ว่� ระหว่�งทีน่ อนอยูใ่ นบ้�นพักครูได้ยนิ เสียงปืนใหญ่เวล�ประม�ณ 06.00 น. ของเช้�วันที่ 22 เมษ�ยน สักพักนักก�รภ�รโรงได้โทรม�บอกว่� ให้ เตรียมพื้นที่ไว้ ช�วบ้�นจะอพยพม� พูดยังไม่ทันจบ รถก็วง่ิ เข้�ม�ในโรงเรียนจำ�นวนม�ก เนือ่ งจ�กเสียงปืน ดังใกล้ตรงนี้ม�ก ช�วบ้�นจึงไม่กล้�อยู่ที่นี่ ย้�ยไป อยู่ที่บ้�นโคกกล�ง บ้�งก็ไปที่อำ�เภอปร�ส�ท เพร�ะ ช�วบ้�นคิดว่�แถวนี้ใกล้เกินไป บ�งส่วนก็อพยพไปที่ โรงเรียนโนนเจริญพิทย�คม จังหวัดบุรรี มั ย์ ผลกระทบ ที่ช�วบ้�นส่วนใหญ่ได้รับ บ�งส่วนม�จ�กก�รที่ข�้ ว ของเสียห�ย รวมถึงสัตว์เลี้ยง มีโจรขโมยปล้นบ้�น คว�มหว�ดระแวงยังมีอยู่ม�ก เสียงอะไรนิดหน่อย ก็เตรียมตัว และบ้�นแต่ละหลังยังสร้�งหลุมหลบภัย ให้ตนเองด้วยก�รทำ�บังเกอร์ กระทัง่ ปัจจุบนั ช�วบ้�นก็ยงั คงหว�ดกลัว อยู่ ถึงแม้สงคร�มจะเริม่ สงบลงไปบ้�ง แต่กไ็ ม่ท�ำ ให้ คว�มกลัวของช�วบ้�นห�ยไป ช�วบ้�นยังคงดำ�เนิน ชีวติ ต�มปกติ แต่กย็ งั คงอยูใ่ นสภ�วะจิตใจทีร่ ะแวงว่� จะเกิดเหตุก�รณ์อย่�งนีข้ น้ึ อีกหรือไม่ ซึง่ ก็ไม่อ�จมีใคร


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม” สารคดีเชิงข่าว

ปีที่ 7 ฉบับที่ 20 วันที่ 26 กรกฎ�คม 2554

พนมดงเลื อ ด ลางการรอคอย... ค�ดเด�ได้

พระมห�ปัญโญ หลวงพ่อวัดบ้�นหนองคันน� เล่�ถึงเหตุก�รณ์วนั นัน้ ว่� หลังจ�กกลับม�จ�ก บิณฑบ�ต ประม�ณ 06.15 น. ได้ยินเสียงปืนใหญ่ ประม�ณ 5-6 นัด ผ่�นวัดไปแตกบ้�งไม่แตกบ้�ง พอ วันที่ 2 ก็ยิงกันเหมือนเดิม จนกระทั่งวันที่ 3 ตกในวัด ประม�ณ 12 ลูก ช่วงที่หนักสุด คือช่วงเวล� 17.00 18.00 น. ได้แตกท�งอ�ก�ศ และที่อื่นๆ ภ�ยในวัด แต่ทห�รที่อยู่ในวัดก็ได้เก็บกู้ไปหมดแล้ว ช�วบ้�นใน หมู่บ้�นก็ต่�งพ�กันอพยพไปยังที่ต่�งๆ แต่หลวงพ่อ ไม่ได้ไปไหน เพร�ะบิณฑบ�ตไม่ได้ต้องอยู่กับทห�ร พระมห�ปัญโญ ยังกล่�วด้วยสีหน้�สลดใจ อีกว่� เข�ก็ไม่ได้อย�กรบกับเร�สักเท่�ไหร่ เพร�ะเข� ก็ต้องค้�ข�ยกับเร� แต่ในเมื่อผู้ใหญ่สั่งม�เข�ก็ต้อง ทำ� แล้วพวกทีร่ บกับเร�ก็ไม่ใช่เขมรของรัฐบ�ลแต่เป็น เขมรแดง แท้จริงแล้วเขมรอยู่อย่�งลำ�บ�กม�ก ไม่มี อันจะกินเห็นแล้วก็สังเวช แต่พวกที่อยู่ในเมืองก็จะ เจริญหน่อย ประเทศไทยเจริญถึง 100 เปอร์เซ็น แต่ เขมรยังอยู่ที่ 50 หรืออ�จจะ 30 เปอร์เซ็น ช�วบ้�น แถวนี้มีที่ไร่ที่สวนอยู่ในเขตนั้นก็ไม่ส�ม�รถไปทำ�ม� ห�กินได้ คิดดูว�่ ช�วบ้�นเข�จะอยูก่ นั อย่�งไร เพร�ะ ทห�รไม่ให้เข้�ไป เพร�ะเกรงว่�จะไปเหยียบลูกระเบิด หรือลูกปืนใหญ่ที่ตกอยู่แถวนั้น สะเก็ดลูกปืนใหญ่ คมยิ่งกว่�มีดโกน แทบไม่ตอ้ งคิดเลยว่�ถ้�โดนคนแล้ว จะเป็นอย่�งไร

คนเล็กๆ กับผลกระทบที่ได้รับ

คว�มเสียห�ยที่เกิดขึ้นจ�กสงคร�มนั้นมี ม�ก และส่วนม�กจะเป็นคนเล็กๆ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบ และเมือ่ ได้รบั ผลกระทบแล้ว ก็ไม่มหี น่วยง�นใดเข้�ม� ดูแลหรือช่วยเหลือ อย่�งที่น�ยจ๋อง โคประโคน ซึ่ง อ�ศัยอยู่บ้�นเลขที่ 192 หมู่ที่ 8 บ้�นหนองคันน� ต.ต�เมียง อ.พนมดงรัก จ.สุรินทร์ ประสบอยู่ บ้�น ของเข�โดนระเบิดตกใส่ได้รับคว�มเสียห�ยจำ�นวน ม�กหลังค�บ้�นพังออกไม่เป็นชิ้น แต่โชคยังดีที่ ณ ตอนเกิดเหตุ น�ยจ๋องไม่อยู่บ้�น “พึง่ จะกลับม�ได้ 15 วัน อ�ศัยอยูค่ นเดียว ลูกกับภรรย�เสียชีวิตหมด เหลือลูกส�วคนเดียว แต่ ก็ไม่เคยทีจ่ ะม�ดูแล ไปทำ�ง�นทีก่ รุงเทพฯ เพิง่ กลับม� ส่วนเรื่องบ้�นมีโครงก�รหนึ่งตอนช่วงที่อพยพใหม่ๆ ได้เงินม� 10,000 บ�ท ม�เยียวย� แล้วก็มีเงินท�ง จังหวัดส่วนไหนไม่ทร�บให้ม� 33,700 บ�ท แต่ก็ใช้ ทำ�นัน่ ทำ�นีบ่ �้ ง แต่ว�่ ไม่มจี ะซ่อมให้เลย แต่กไ็ ม่อย�ก เอ�เงินไว้เฉยๆ จึงไปซื้อวัวม�เลี้ยง 3 ตัว ก็ยังพอมี ต้นทุนทำ�ม�ห�กินอยูบ่ �้ ง แต่ถ�้ ซ่อมบ้�นก็คงหมดไม่ เหลืออะไร ตอนนีก้ ย็ งั หว�ดกลัวอยู่ ขน�ดสุนขั ยังตกใจ แล้วนับประส�อะไรกับคน” น�ยจ๋องกล่�วด้วยสีหน้� หดหู่ใจกับเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ในตอนนี้ คงไม่มีใครกล้�พูดได้อย่�งเต็ม ป�กว่�ไม่เกรงกลัวกับเหตุก�รณ์ทเ่ี กิดขึน้ ไม่เว้นแม้แต่ สุนัขที่แทบไม่อย�กจะเข้�ใกล้คนเมื่อเวล�ถูกเรียก ก็ ไม่ต่�งกับคนที่ยังหว�ดผว�อยู่ มีเสียงอะไรนิดหน่อย ก็เกิดคว�มระแวง ลุงสนัน่ ป้�ไร ซึง่ อ�ศัยอยูบ่ �้ นโคกกระช�ย หมู่ที่ 10 ต.บ้�นกรวด อ.บ้�นกรวด จ.บุรีรัมย์ เล่�ถึง เหตุก�รณ์ท่ีญ�ติของแกคนหนึ่งซึ่งเป็นใบ้โดนระเบิด ตกใส่และได้รบั คว�มบ�ดเจ็บไม่นอ้ ยว่� แกเป็นคนใบ้ หูหนวก วันนั้นยืนพันย�สูบอยู่ แล้วอยู่ดีๆ ระเบิดก็ ตกลงม�ใส่ ด้วยคว�มทีแ่ กเป็นใบ้จงึ ไม่ได้ยนิ เสียง และ

X

n e -g

ไม่ส�ม�รถรับรูไ้ ด้ว�่ ระเบิดม�ตกลงต่อหน้� ทำ�ให้แขน กระดูกหัก บริเวณข�เป็นแผลฉีกข�ด แต่ตอนนี้กพ็ กั รักษ�ตัวใกล้ห�ยแล้ว กินย�ไปเรือ่ ยๆ ในระหว่�งทีล่ งุ สนัน่ ป้�ไร กำ�ลังเล่�เหตุก�รณ์อยูน่ น้ั สังเกตเห็นสีหน้� ท่�ท�งของลุงใบ้ ซึ่งพย�ย�มที่จะสื่อส�รกับเร�ด้วย ก�รส่งเสียงอ้อแอ้พร้อมกับทำ�ท่�ท�งเล่�เหตุก�รณ์ ทีเ่ กิดขึน้ ให้ฟงั ถึงแม้จะฟังไม่รเู้ รือ่ งแต่กส็ �ม�รถจับใจ คว�มและส�ม�รถเข้�ใจได้ว�่ สิง่ ทีแ่ กสือ่ ส�รคืออะไร พร้อมกับชี้ให้ดูถึงบ�ดแผลที่เกิดจ�กระเบิดให้เห็น แกเล่�ด้วยสีหน้�ท่�ท�งที่คับแค้นใจม�ก อย�กที่จะ พย�ย�มพูด พย�ย�มคุย พย�ย�มอธิบ�ยให้ทกุ คนรู้ เรือ่ งแต่กไ็ ม่ส�ม�รถทีจ่ ะพูดได้ เร�จึงได้แต่นง่ั ฟังเสียง ทีไ่ ม่เป็นภ�ษ�และจินตน�ก�รถึงเหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้น โดยท่�ท�งของช�ยวัยกล�งคนผู้นี้อย่�งตั้งอกตั้งใจ เพื่อที่ว่�จะเข้�ใจแกม�กขึ้น โดยส�ม�รถสรุปได้ว่� แกยืนพันย�สูบอยู่ดีๆ ก็มีลูกอะไรไม่รู้ตกลงม�พร้อม กับระเบิด โดนข�ทัง้ สองข้�งย�วขึน้ ม�บริเวณท้อง และ แขน จนกระดูกส่วนแขนข�ดแต่โชคยังดีทไ่ี ม่ได้รบั อันตร�ยถึงชีวิต หล�ยคนคงอ�จจะเคยได้ดูข่�วที่ว่� บ้�น ฝรัง่ โดนลูกปืนใหญ่ลง พังยับเยิน เร�ได้เข้�ไปดูสถ�นที่ แห่งนัน้ แล้วพบว่�บ้�นได้รบั คว�มเสียห�ยเป็นจำ�นวน ม�ก หลังค�บ้�นที่มุงด้วยกระเบื้องสีแดง พังลงม� อย่�งไม่เป็นท่� รอบๆ บริเวณเหล่�นัน้ มีแต่เศษอิฐซ�ก ปูน พร้อมกับกลิ่นไหม้ที่ยังหลงเหลืออยู่ และคร�บสี ดำ�ของก�รไหม้เต็มบริเวณแห่งนัน้ หมด ซึง่ ถือว่�ได้รบั คว�มเสียห�ยม�กพอสมควร เร�ไม่พบเจอเจ้�ของบ้�น มีเพียงสุนัขตัวเดียวที่นอนเฝ้้�ซ�กปรักหักพังอย่�ง ไร้เรีย่ วแรงและน่�สงส�ร ถึงแม้ว่�เหตุก�รณ์ทั้งหมดจะยังไม่สงบ เท่�ทีค่ วร แต่เชือ่ ว่�ทุกวันนีช้ �วบ้�นทุกคน ก็คงไม่นง่ิ นอนใจทีจ่ ะอยูเ่ ฉยๆ ยังคงเดินหน้�ทำ�ม�ห�กิน รวม ถึงสร้�งเก�ะป้องกันให้กับตนเอง และเตรียมพร้อมที่ จะรับมือกับสงคร�มอยู่ตลอดเวล� และหวังว่�เหตุก�รณ์ร้�ยๆ ที่เกิดขึ้นเหล่�นี้จะจบลงเสียที ก่อนที่จะ ไม่มีเหลือเรื่องดีๆ ให้น่�จดจำ� ในอน�คตข้�งหน้�ไม่มใี ครรูว้ �่ จะเกิดอะไร ขึน้ แต่ทว่�ตอนนีเ้ ร�ก็พอจะเด�ออกแล้วว่�เหตุก�รณ์

13

จะเป็นอย่�งไร รวมถึงช�วบ้�นในละแวกนัน้ ทีท่ ร�บดีว�่ จะเกิดอะไรขึน้ ซึง่ เร�ก็ไม่ส�ม�รถสรุปได้ว�่ เหตุก�รณ์ ในวันข้�งหน้�จะเป็นอย่�งไร จะจบลงอย่�งสงบหรือ อ�จจะสู้รบกันต่อไป ก็ไม่ส�ม�รถจะล่วงรู้ได้น�ยก รัฐมนตรีหญิงยิ่งลักษณ์จะคลี่คล�ยปัญห�ให้ได้หรือ ไม่? และน�มสกุลชินวัตรจะมีอทิ ธิพลม�กน้อยเพียงใด ต่อประช�ชนและเหตุก�รณ์นี้ คงต้องรอดูกันต่อไป

สรุปความเสียหายจากภัยสงคราม วันที่ 1 พฤษภ�คม 2554 ศูนย์ ประช�สัมพันธ์ ศูนย์ปฎิบัติก�รกองทัพภ�ค ที่ 2 ส่วนหน้�ได้สรุปยอดคว�มสูญเสียจ�ก ก�รปะทะกันของไทยกับกัมพูช� ตั้งแต่วันที่ 22 เมษ�ยน 2554 ถึงวันที่ 1 พฤษภ�คม 2554 ว่�ประเทศไทยมียอดคว�มเสียห�ย ดังนี้ ทห�รบ�ดเจ็บ 120 น�ย เสียชีวติ 7 น�ย พลเรือนบ�ดเจ็บ 7 คน เสียชีวิต 1 คน บ้�นเรือนเสียห�ย 11 หลัง ประป�หมู่บ้�น 2 แห่ง ปศุสัตว์ (วัว) 4 ตัว มีศูนย์อพยพทั้งสิ้น 43 แห่ง เป็น ศูนย์อพยพในจังหวัดสุรนิ ทร์ 35 แห่ง ผูอ้ พยพ 42,804คน และศูนย์อพยพในจังหวัดบุรรี มั ย์ 7 แห่ง ผูอ้ พยพ5,866 คน รวมทั้งสิ้น 48,670 คน ต่อม�เมื่อคืนวันที่ 2 พฤษภ�คม 2554 เกิดก�รปะทะกันอีกบริเวณปร�ส�ท ต�คว�ย ทำ�ให้มยี อดทห�รเสียชีวติ เพิม่ อีก 1 น�ย บ�ดเจ็บเพิม่ อีก 4 น�ย รวมเป็นทห�ร เสียชีวิตทั้งสิ้น 8 น�ยบ�ดเจ็บ 124 น�ย

จำหน่าย -ชุดนักศึกษา -เสื้อผ้าแฟชั่น

รับทำออเดอร์ -เสื้อยืด -เสื้อทีม -เสื้อพิมพ์ ร้านอยู่หน้าป้าย ตรงข้ามเซเว่นกลาง . . . โทร. 088-0694991 (พี่พี)


นิตยสารเรสรูม restroom magazine

!

Õé ¹ ¹ Ñ Ç Ç Œ Å àà»»´´¨¨Íͧ§áá

ºŒÒ¹¾Ñ¡ÊÌҧÃÒÂä´Œà¾×èͺؤÅҡâͧÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂÁËÒÊÒäÒÁ

Contacts

TEL :: 089-0218683

089-4196646 080-1896302

Email :: suansarakham@gmail.com ແ´·Ó¡Ò÷ءÇѹ 08.00

- 17.00

â¤Ã§¡ÒôÕÁդسÀÒ¾ â´Â

ʶҹ·Õè ¡‹ÍÊÌҧ â¤Ã§¡Òà ºŒÒ¹Êǹ ÊÒäÒÁ2

ºŒÒ¹´Í¹Ë¹‹Í§

˹ŒÒ »‡ÒÂ

ÁÁÊ

ÇÑ´»†Ò¡Ù‹á¡ŒÇ

¢ÒÁàÃÕ§

ÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑ ÁËÒÊÒäÒÁ

·‹Ò¢Í¹ÂÒ§


“ออกแบบปก”


นิตยสารเรสรูม restroom magazine

|20

ตอนเด็กๆ เรามักถูกตั้งค�าถามท�านอง ว่า “โตขึ้นฝันอยำกเป็นอะไร” เรามักถูกถามไถ่อยู่เสมอไม่ว่าจะเป็น ในห้องเรียน ที่บ้านหรือวงเพื่อน “เด็กผู้หญิงฝันอยำกเป็นเจ้ำหญิง” “เด็ ก ผู้ ช ำยฝั น อยำกเป็ น เจ้ ำ ชำย”

The Dreams work

“ความใฝ่ฝัน”

เมื่อนึกย้อนกลับไปในช่วงเวลานั้นคง แทบไม่ มี ใ ครปฏิ เ สธว่ า ข� า ความฝั น ของตัวเอง แต่ไม่ว่าเราจะฝันเพ้อเจ้อ แค่ ไ หนก็ มั ก มี ค วามฝั น ที่ เ ป็ น ความ ใฝ่ฝันปนอยู่ด้วยเสมอ บรรจง บรรเจิดศิลป์ เขียนไว้ในหนังสือ

ชี วิ ต กั บ ความฝั น เพื่ อ อธิ บ ายความ ใฝ่ ฝั น ในวั ย เด็ ก ไว้ ว่ า “ควำมใฝ่ ฝั น ” เป็นพลังอันหนึ่งของชีวิตที่ขาดไม่ได้ และถ้าอยากที่จะเป็นนักใฝ่ฝัน ต้องมี จิตใจเช่นเดียวกันกับนักวิทยาศาสตร์ เพราะนักวิทยาศาสตร์มักจะเริ่มคิด งานของเขาจากความเป็นจริง จึงท�า ให้เกิดการทดลอง และวิจัยจนค้นพบ สิ่งๆ นั้น แม้แต่จินตนาการของเขาก็ ตัง้ อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ถ้า มนุษย์ไม่มีความใฝ่ฝัน ไม่มีความหวัง ก็ไม่ต่างอะไรจากสัตว์เดรัจฉาน ถ้า เราไม่มคี วามใฝ่ฝนั หรือความหวังแล้ว นั้น ก็จะท�าให้เราไม่มีก�าลังใจ ไม่มี ความต้ อ งการที่ จ ะปรั บ ปรุ ง แก้ ไข เปลี่ยนแปลง หรือแม้แต่การพัฒนา ตนเอง และสังคมให้มีความเจริญ ก้าวหน้าต่อไป


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

21|

ผมเป็นอีกคนหนึ่งที่ถูกคำดหวังคÓตอบจำก คÓว่ำ “โตขึ้นอยำกเป็นอะไร”

วั น หนึ่ ง ในชั้ น เรี ย นวิ ช ำแนะแนวคุ ณ ครู ใ ห้ เ ด็ ก ทุ ก คนออกมำ เล่ำควำมใฝ่ฝันของแต่ละคนที่หน้ำชั้นเรียน เพื่อนร่วมชั้นแต่ละ คนต่ำงก็มีอำชีพในฝันแตกต่ำงกันไป ครู หมอ ตÓรวจ ทหำร พยำบำล อำชีพเหล่ำนี้คืออำชีพที่ถูกฝันถึงมำกที่สุดในคลำส เรียนวันนั้น แล้วอำชีพในฝันของผมล่ะคืออะไร ในวันนั้นผมมี แค่ภำพฝันที่เลือนลำง จนตอบไม่ได้ว่ำฝันอยำกเป็นอะไร?

9 ปี ผ่านไปผมได้เจอเพื่อนๆ กลุ่มเดิม ในงานคืนสู่เหย้า สถานะของเพื่อน หลายคนถูกเปลีย่ นแปลงไปตามต�าแหน่ง หน้าทีก่ ารงาน บางคนฝันไกลและไปถึง แต่ อี ก หลายคนก็ ทิ้ ง ฝั น เดิ ม แล้ ว เริ่ ม ฝันใหม่

เรียนสูงๆ เธอจึงหวังให้การท�านาได้ แต่ มี อ ยู่ เรื่ อ งหนึ่ ง ที่ เราทุ ก คนต่ า งมี เหมือนกันตั้งแต่เล็กจนโต คือ ผลผลิตมากๆ

ซึ่ ง อี ก โต๊ ะ หนึ่ ง ผมก็ ไ ด้ ถ ามค� า ถาม คล้ายๆ กันกับหนุ่มหล่อผู้มีต�าแหน่ง นักวิชาการในมหาวิทยาลัย เขาท�า ท่าครุ่นคิดครู่หนึ่งก่อนเอ่ยตอบแบบ เพือ่ นของผมคนหนึง่ ต้องล้มเลิกฝันเดิม แน่ ว แน่ ว่ า อยากเปลี่ ย นสถานะจาก จากที่ฝันอยากเป็นนางพยาบาลตอน นักวิชาการในมหาวิทยาลัยเป็นอาจารย์ นี้กลับได้เป็นชาวนา เพราะตอน ม.2 ให้ได้ เธอท้องและต้องลาออกจากโรงเรียน ผมถามเธอว่าตอนนี้ความฝันของเธอ ผมได้ฟังความคิดเห็นของเพื่อนหลาย คืออะไร หญิงสาวผิวสีแทนเกรียมแดด คน แม้ แ ต่ ล ะบุ ค คลจะมี ส ถานะใน ตอบว่าเธอฝันอยากให้ลูกของเธอได้ ต� า แหน่ ง หน้ า ที่ ก ารงานแตกต่ า งกั น

“ ค ว ำ ม ฝั น ” ไม่ว่าเส้นทางความฝันของแต่ละคน จะประสบความส�าเร็จหรือล้มเหลว แต่ทุกคนก็ไม่เคยหยุดฝัน และพร้อม ที่ จ ะหาค� า ตอบของประโยคค� า ถาม อมตะนี้เสมอ A:“โตขึ้ น ฝั น อยำกเป็ น อะไร?” B : “ อ ย ำ ก เ ป็ น . . . ”


นิตยสารเรสรูม restroom magazine

|16

How to

เรื่อง : ปาริฉัตร ศรีนาง ภาพ : ชลธิชา ตุไตลา


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

17|

ถูกที่...

ผิดเวลา

คุณเชื่อเรื่อง “โชคชะตำ” มั้ยคะ... โชคชะตาที่น�าพาคนสองคนมาพบกัน แล้วเกิดเป็นทฤษฎีทเ่ี รียกว่า“ควำมรัก” ซึ่งหลายๆ คนปรารถนา แต่โชคชะตา นั้นก็ใช่ว่าจะน�าพาความรักที่ลงตัวมา ให้เราเสมอไป เพราะบางทีความรักที่ คิดว่าดีนั้น ก็ท�าร้ายเราได้เหมือนกัน “เวลำ” เป็นตัวเชือ่ มความสัมพันธ์ของ คนสองคน แต่บางคนก็มาเจอกันผิด เวลา เรือ่ งราวทีน่ า่ จะสวยงาม ราบรืน่ กลับต้องชะงัก เมือ่ รักครัง้ นีไ้ ม่ได้ลงตัว แบบที่คิด “จะท�ำยังไงเมื่อเรำดันไปหลงรักคน ทีม่ เี จ้ำของอยูแ่ ล้ว และเขำก็ดนั รักเรำ มำกเหมือนกัน” เอาล่ะสิ...ความรักครัง้ นีท้ า่ จะแย่ซะแล้ว แต่กอ็ ย่างว่าล่ะค่ะ เรือ่ งความรักมันไม่ เข้าใครออกใคร เมือ่ ความสุขทีเ่ ราเคยมี กลับลดลง จะเลิกรา ตัดขาดไปเลยก็ ดูจะท�าร้ายกันมากไปหน่อย เพราะเมือ่ ได้ตกลงในบ่วงความรักที่เราเป็นคน สร้างขึน้ มาเอง มันก็ยากทีจ่ ะขึน้ มาได้ ง่ายๆ นะคะ ครั้นจะมองข้ามเรื่องนี้ แล้ ว คบกั น ต่ อ ไปก็ ดู จ ะน่ า อั บ อาย ประชาชีไปซะหน่อย แถมยังเป็นการ ท�าร้ายคนของเขาอีกด้วย

นีไ่ งคะ ถึงได้บอกว่า “ถูกที.่ ..ผิดเวลำ” เรามาเจอกันถูกที่ ถูกใจ ลงตัวกันไป หมดทุกอย่าง แต่เราดันมาเจอกันผิด เวลา ถ้าจะให้เขาเลิกกันมาคบกับเรา คนเดียวก็ท�าได้ แต่ความรู้สึกผิดชอบ ชัว่ ดีมนั มีอยูใ่ นตัวค่ะ ในเมือ่ เรามาเจอ กันผิดเวลาเอง จะไปโทษดินฟ้าอะไร ก็ ค งไม่ ไ ด้ ต่ า งคนต่ า งต้ อ งยอมรั บ ความจริงค่ะ ถึงเราจะรักกันแค่ไหน แต่ความถูกต้องย่อมมาก่อน ไม่ตอ้ งเลิก กันปุบปับก็ได้คะ่ ประคองตัวเองไว้ให้ อยู่ในความเข้มแข็งก่อน ท�าใจให้ชิน อยูไ่ ด้ในวันทีไ่ ม่มเี ขา แล้วค่อยเดินออก ไปจากชีวิตเขาอย่างช้าๆ ไม่ต้องเลิก หักดิบค่ะ เพราะแบบนั้นทั้งเราและ เขาจะตัดกันไม่ขาด การเลิกปุบปับนีอ่ นั ตรายนะคะ เพราะ มันจะท�าให้ย่งิ คิดถึงกันมากกว่าค่อยๆ เดินจากกันด้วยดี ไม่ตอ้ งลืมกันก็ได้คะ่ ถ้าการคิดถึงกันแล้วไม่ทา� ให้เราเจ็บปวด เก็บแค่ความทรงจ�าทีด่ ๆี ทีเ่ คยมีตอ่ กัน ไว้ อย่างน้อยมันก็ท�าให้เรายิ้มและมี ความสุขได้ อย่ำมองว่ำควำมรักทีผ่ ดิ หวังเป็นเรือ่ ง เลวร้ำย เพรำะเรำเป็นคนเลือกเอง อยำกให้มองว่ำควำมรักเป็นเรื่องที่ สวยงำม เพี ย งแค่ เรำเรี ย นรู้ ที่ จ ะ เข้ำใจมันอย่ำงแท้จริง


นิตยสารเรสรูม restroom magazine

|50

Food Focus

เรื���อง/ภำพ : วุฒินันท์ ดะนุชนำม นำถลดำ สมำนสุข

ขย้ำ�ไข่หอมใหญ่ทอด

วัตถุดิบ ไข่ไก่ตม้ ตัดเป็นซีก หอมหัวใหญ่ วุน้ เส้นสด แป้งทอดกรอบ ตำมด้วยเครื่องย�ำไม่ว่ำจะเป็น พริกชี้ฟ้ำ มะเขือเทศหัน่ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋ำ หอมหัวใหญ่ หัน่ สีเ่ หลีย่ มลูกเต๋ำ น�ำ้ กระเทียมดอง ขึน้ ฉ่ำย มะนำว น�้ำปลำ น�้ำตำลทรำย

เพียงแค่เห็นชือ่ เมนูทกุ คนอาจจะสงสัย ว่านี่คือเมนูอะไร ไม่เคยได้ยิน แต่ถ้า ใครสงสัยและอยากลองความอร่อย ของเมนูนี้ ก็ลองไปท�ากินกันเลย วิธีท�าก็ง่ายแสนง่าย ขั้นตอนแรกน�า วุ้นเส้นสดมาคลุกเคล้าแป้งทอดกรอบ แล้ ว น� า ลงทอดให้ เ ป็ น แผ่ น ใหญ่ พ อ ประมาณ ทอดให้ได้สเี หลืองกรอบ เมือ่ ได้ที่แล้วก็ตักพักรอไว้ให้สะเด็ดน�้ามัน จากนั้นหั่นหอมหัวใหญ่เป็นแว่นรอไว้ แล้วหันมาผสมน�้ากับแป้งทอดกรอบ ให้ได้ความเหนียวข้นที่พอเหมาะ ตั้ง กระทะใส่นา�้ มันลงไป แต่อย่าให้รอ้ นจน เกินไป น�าหอมหัวใหญ่ทหี่ นั่ ไว้ชบุ แป้ง แล้วน�าลงทอดให้เหลืองกรอบ พักทิง้ ไว้ อาหารพร้ อ มแล้ ว มาจั ด จานกั น เลย ขั้นตอนแรกเลยน�าวุ้นเส้นที่ทอดไว้มา

วางบนจาน จากนั้นตามด้วยหอมหัว ใหญ่ ที่ ท อดไว้ จั ด ตามความชอบว่ า ชอบมากชอบน้อย น�าไข่ต้มที่ตัดเป็น ซีกมาจัดวางให้สวยงามตามความชอบ เมื่อจัดให้น่ารับประทานแล้ว เพื่อไม่ ให้เป็นการเสียเวลาในการกินเราก็ไป เริ่มท�าน�้าย�ากันต่อเลยดีกว่า ซึ่งน�้าย�า ของเรานัน้ จะมีไข่แดงเป็นพระเอก คือ การน�าไข่แดงมาบดด้วยช้อนให้ละเอียด แล้วใส่พริก น�้ากระเทียมดอง น�้าปลา น�า้ มะนาว น�า้ ตาลทราย ลงไป ปรุงตาม ชอบเลย เปรี้ยว หวาน เค็ม เผ็ด ชอบ แบบไหนก็ปรุงตามนัน้ แล้วคลุกเคล้าให้ เข้ากัน เมื่อได้รสชาติตรงตามความ ต้องการแล้ว น�ามะเขือเทศ หอมหัว ใหญ่ทหี่ นั่ ไว้มาคลุกให้เข้ากันอีกครัง้

เตรียมไว้กอ่ นหน้า เพียงแค่นเี้ มนู ขย�้า ไข่หอมใหญ่ทอด ก็เป็นอันเสร็จสิ้น พร้อมให้คุณได้ลิ้มลองแล้วค่ะ

แหม...แหม...แหม... อร่อยกันถ้วนหน้า เลยใช่มย้ั ล่ะคะ ถึงแม้เมนูนจ้ี ะดูแปลก แหวกแนวไปนิด แต่รับรองได้เลยว่า หากได้ลองท�ากันแล้วล่ะก็ ต้องติดอก ติดใจกันอย่างแน่นอน เรียกว่าเหมาะ ส�าหรับคนที่ไม่ชอบทานเนื้อสัตว์หรือ ทานมังสวิรัติเป็นประจ�า แต่ต้องขอ เตือนก่อนนะคะว่าเมนูน้ี อาจไม่เหมาะ กับคุณสาวๆ ทีก่ า� ลังควบคุมอาหาร แต่ ถ้าอดใจไม่ไหวก็ต้องรับประทานใน ปริมาณที่พอเหมาะเท่านั้น เพราะขืน ทานมากไปอาจจะท�าให้คอเลสเตอรอล ในเลือดสูงปรี๊ดๆ เดี๋ยวหาว่าไม่เตือน ขั้นตอนสุดท้ายก่อนถึงความอร่อย ก็ นะจ๊ะ... น�าน�้าย�ามาราดลงบนไข่ที่เราจัดจาน


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

51|

เมื่อทานของคาวแล้วก็ต้องตบท้ายด้วยของหวาน  ทับทิม กรอบผลไม้ ส ด  คื อ เมนู ที่ เ ราอยากให้ ทุ ก คนได้ ลิ้ ม ลอง  ส่วนผสมก็มีไม่มาก  อาทิ  แป้งมัน  หัวกะทิ  น�้าตาลทราย   เกลือป่น สีผสมอาหาร ซึง่ มีสมหวัง (แห้ว) เป็นพระเอกของ เมนูน ี้ เพิม่ สีสนั ด้วยผลไม้สดทีค่ ณ ุ มี เช่น แอปเปิล้  องุน่ แดง

ทับทิมกรอบผลไม้สด

ส่วนขั้นตอนก็ไม่ได้ยากอะไรมากนัก เริ่มจากน�าแห้วต้มมา หัน่ เป็นลูกเต๋า  แล้วน�าลงไปแช่ในสีผสมอาหารซึง่ ละลายด้วย น�า้ เปล่า “อ้อ! อย่าลืมนะจ๊ะว่าทับทิมควรใช้สอี ะไร?” ระหว่าง นี้ก็ต้มน�้าไว้รอ เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลา เทแป้งมันพักไว้บนภาชนะ ตัก แห้วที่แช่สีเมื่อครู่และน�ามาคลุกเคล้ากับแป้งให้เข้ากัน  “ประมาณว่าให้แห้วติดแป้งมากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะสามารถอ่ะนะ”  แล้วน�าตะแกรงหรือกระชอนมาร่อนกรองเอาเฉพาะแห้ว  ต่อมาเทลงในน�้าเดือด สังเกตหน่อยนะถ้าแห้วลอยขึ้นมาก็ เป็นอันว่าใช้ได้  เสร็จแล้วตักขึน้ มาแช่ในน�า้ เย็น  ก็จะได้ทบั ทิม กรอบที่มีสีสันสวยงาม เห็นมั้ยล่ะคะง่ายๆ ไม่ยากเลย... เมือ่ ได้ทบั ทิมกรอบแล้วเราก็มาท�าน�า้ กะทิกนั ดีกว่า  น�ากะทิ  ตัง้ ไฟ ผสมเกลือแกง เพิม่ ความข้นโดยการใช้แป้งมันละลาย น�า้ ผสมกับกะทิคนให้เข้ากันแล้วพักไว้  สุดท้ายคือต้มน�า้ เชือ่ ม เตรียมพร้อมเสิร์ฟ การรับประทาน ตักทับทิมกรอบใส่ถว้ ย ราดด้วยน�า้ เชือ่ มกะทิ  ตกแต่งหน้าตาด้วยผลไม้สดทีเ่ รามี  ถ้าอยากเพิม่ ความสดชืน่ ก็เติมน�า้ แข็งลงไปได้นะคะ  เป็นเมนูทเี่ หมาะกับช่วงซัมเมอร์  วิธีการท�าก็ง่ายที่ใครๆ ก็ท�ากินเองได้ เพียงเท่านี้เราก็จะได้ ของหวานอันน่ารับประทาน แถมยัง...แปล๊ก แปลก พูดค�า เดียวว่าไอเดียบรรเจิดม๊วก


นิตยสารเรสรูม restroom magazine

Mobile S

ffee Co

k a te

+ Restaurant + B eer +

Êàµç¡¹Ø‹Á Â Í ‹ Ã Í Ã Ò ÍÒË Á¡Å‹ÍÁ Ó ¨Í§âµÐ ¤ Å § ¡ à¹× Í é â¾¹ÂÒ§¤Ó Ò ¿ ¨Ñ´àÅÕé§ⵍШչ Coffee  á Ò ¹ ¡ ¢Ø¹â¾ (open) : 08.00 - 24.00 น. â·Ã.085-0089825 Restaurant ¤ â × Í é à¹

ÇÑ´¹Ò¤ÇÔªÑÂ

¶¹¹ÈÃÕÊÇÑÊ´Ôì´Óà¹Ô¹ àÊÃÔÁä·Â

âçáÃÁµÑ¡ÈÔÅÒ

(open) : 10.00 - 24.00 น.

(¤Ø³á¨¤¡Õé)

Ìҹ¡Òá¿

àªÔÞ¡´ LIKE â·Ã.043-722339 Facebook:MobileSteak Mahasarakam (¡´ LIKE ÌҹàÃÒ ÃѺʋǹŴÍÒËÒà 3 % ·Ñ¹·Õ)


“ตัวอย่างการออกแบบโฆษณา”

ÍҳҨѡÿ‡Ò

¿‡Ò¹ÃÒàÃÊ«Ôà´¹« ¿‡Ò͹ѹµ»ÒϤÇÔÇ ¿‡Ò§ÒÁ;ÒÏ·àÁŒ¹· ¿‡ÒÊÇ‹Ò§áÁ¹ªÑè¹ ¡Ô觿‡Ò¡ÒÏഌ¹

ˌͧ¾Ñ¡ËÃÙ ÁÕÊäµÅ ÊдǡʺÒ ·Õè¨Í´Ã¶¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§ ¿µà¹Ê à¤Ã×èͧ«Ñ¡¼ŒÒ 㪌Ãкº¤Õ¡ÒÏ´ ¾¹Ñ¡§Ò¹ÃÑ¡ÉÒ¤ÇÒÁ»ÅÍ´ÀÑ 24 ªÁ.

Devia

256-257 µ.·‹Ò¢Í¹ÂÒ§ Í.¡Ñ¹·ÃÇԪѠ¨.ÁËÒÊÒäÒÁ 44150 Tel. 043-746780-1, 088-0623992

Ìҹ·Í§à¾ªÃÊÇ‹Ò§ ÃѺ¨Ó¹Ó «×éÍ¢Ò ·Í§¤ÓÃÙ»¾Ãó ແ´ 10.00 - 18.00 ¹. ·Ø¡Çѹ (ËÂØ´ÇѹÍҷԵ)

ªÑé¹ 1

Snow wave äÍȤÃÕÁà¡Åç´ËÔÁРÌҹ Debell à¤Ã×èͧÊÓÍÒ§¹ÓࢌҨҡà¡ÒËÅÕ ÃÒ¤Ò¾ÔàÈÉ ÃŒÒ¹àÊ×éͼŒÒῪÑè¹ ÊØ´ Chic

ªÑé¹ 2

Rampage Online internet ¤ÇÒÁàÃçÇÊÙ§ ແ´ 24 ªÁ. Spoon Steak Butffel ແ´ 17.00 - 21.30 ¹. ·Ø¡Çѹ (ËÂØ´ÇѹÍҷԵ) ÌҹàÊÃÔÁÊÇ By Ann Bueaty ʶҹÕÇÔ·ÂØ97.25 More Chanel

ªÑé¹ 3


“ออกแบบป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์”

Never

STOP . Dreaming ¶ŒÒ¤Ø³äÁ‹à¤ÂËÂØ´½˜¹

áŌǾº¡Ñ¹ ¡ØÁÀҾѹ¸ 2556


“ออกแบบเสื้อ restroom”

NEVER ne

restr

v o l. 5

STOP DREAMING maGazi oom


นิตยสารแกลเลอรี่ Gallery magazine

Gallery

m

agazine

01

PHOTOS+LIFESTYLE+CREATIVE

รวมภาพประทับใจของชาว LP บอกเล่าเรื่องราวดีๆ ผ่านภาพถ่ายที่เก็บสะสมไว้


“ออกแบบปก”

Gallery m

agazine


นิตยสารแกลเลอรี่ Gallery magazine Editor’s notE

เชื่อหรือไม่ว่า ปัจจุบันคนไทยชอบถ่ายภาพกันมากขึ้น แม้อาจยังไม่มีโพลสำรวจให้แน่ชัด แต่สามารถวัดได้จากตัวคุณ เองและคนรอบข้าง ใช่ว่าที่ถ่ายจะใช้เพียงกล้องถ่ายภาพเท่านั้น โทรศัพท์ มือถือ อุปกรณ์ที่ใครๆ ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีกันแทบทุกคนก็ยังถ่าย ภาพได้ ดีไม่ดี คนเดียวอาจมีมากกว่าหนึ่งเครื่องด้วยซ้ำ มากไป กว่านั้นอุปกรณ์นำสมัย เช่น ไอแพด และแท็บเล็ต ก็ยังบันทึก ภาพได้ ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็แอบและไม่แอบ 'แชะ' กันได้ Gallary Magazine ฉบับนี้จะเป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่ง ที่นำพาคุณผู้อ่านไปตาม-ติดชีวิตและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ ชาวสือ่ สิง่ พิมพ์ คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม แว่วมา ว่า สาขานี้ เขาทั้งเรียนทั้งทำกิจกรรมกันอย่างหนัก ไม่เว้นแม้ กระทั่งอาจารย์ที่สอนและเคี่ยวเข็ญนิสิตอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วย เราจะถ่ายทอดเรื่องราวเหล่านี้ผ่านภาพถ่ายที่เต็มไปด้วยความ ประทับใจ ถึงแม้ว่าภาพถ่ายที่เห็นอยู่ในนิตยสารเล่มนี้จะเป็นเพียง กระดาษแผ่นบางๆ ดูแล้วเหมือนจะมีแค่ด้ายกว้างคูณยาว แต่ จริ ง ๆ แล้ ว ภาพถ่ า ยทุ ก ใบมี ด้ า นลึ กอยู่ ใ นนั้ น กระดาษที่ ไ ร้ ตัวอักษรได้บรรจุเรื่องราวเอาไว้มากมาย นับว่าทุกเรื่องล้วนแล้ว แต่เป็นอดีตทั้งนั้น ไม่มีภาพถ่ายที่เป็นปัจจุบัน เพราะทันที่เรา ถ่ายมันเสร็จมันก็กลายเป็นอดีตในวินาทีถดั มา หนึง่ วินาทีทห่ี ยุด นิ่งในภาพถ่ายเป็นเพียงสิ่งสุดท้ายที่หลงเหลือให้จับต้องและ มองเห็น

ภาพถ่ายเหล่านั้นบอกกับเราเสมอว่า

ช่ ว ง เ ว ล า ดี ๆ ไม่ได้อยู่กับเราตลอดไป...

Gallery m

agazine

บรรณาธิการบริหาร : นายวุฒินันท์ ดะนุชนาม บรรณาธิการ : นางสาวศศิธร ช่วยรักษา ศิลปกรรม : นางสาวชลธิชา ตุไตลา พิสูจน์อักษร : นางสาวปาริฉัตร ศรีนาง ที่ปรึกษา : อาจารย์พมิ ประไพ สุภารี

Gallery 04


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม” contEnt

LP Gallery06

words of writer

LP learning

15

14

LP Talk 16

LP BOOM 07

LP teacher08

LP Talk 17

LP senior 09

LP UPDATE10

LP share18 Gallery 05


นิตยสารแกลเลอรี่ Gallery magazine LP taLk

ฟั ง นิ สิ ต พู ด มาก็ เ ยอะแล้ ว ถึ ง คราวอาจารย์ ห น้ า สวยคมแล้ ว ล่ ะ ค่ ะ LP Talk ในฉบับนี้ถือโอกาสชวนคุณผู้ อ่านไปทำความรู้จักกับนิสิตรุ่นพี่ ที่พก ดีกรีความรู้มาเต็มเหนี่ยว และด้วยความ รู้ความสามารถที่มากหลายนั้นทำให้ใน วันนี้เธอต้องมารับบทบาทเป็นอาจารย์ ประจำสาขาภาษาเพื่ อ การสร้ า งสรรค์ งานสื่อสิ่งพิมพ์ เพื่อถ่ายทอดความรู้ให้ แก่นิสิต "วิรยา ตาสว่าง" หรือเรียกเล่นๆ ว่า “การ์ตูน” แต่ชาว LP เรียกว่า “อาจารย์ตูน” มาดูกันสิว่า ตัวตนที่แท้จริง ของอาจารย์ตูน กับบทบาทหน้าที่และ ความประทับใจต่อแอลพีเป็นอย่างไร

แต่ตอนนัน้ ไม่ได้คดิ ว่าตัวเองจะสอนหนังสือ ได้ จนถึงทุกวันนี้ก็ยังไม่คิด พูดภาษา อีสานบ้านเฮาก็คือ “มาสุยเอา” พอมาวันนี้กลับมาในฐานะเป็น ศิษย์เก่า เป็นรุ่นพี่ ไม่อยากมองตัวเองว่า เป็นอาจารย์เพราะรู้สึกว่า อยากลดภาพ ความเป็นอาจารย์ เพราะเหมือนอยู่บน หอคอยงาช้าง แตะต้องไม่ได้ ให้คำปรึกษา ไม่ ไ ด้ นิ สิ ต จะเข้ า ไปหาแต่ ล ะที ต้ อ งนั ด เวลาหมอบคลานเข้าไป ไม่อยากให้เป็น แบบนั้น เพราะรู้สึกว่าเราโตมาในยุคนั้น แล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ไช่คนเป็นอาจารย์

ความเป็นมาก่อนทีจ่ ะเข้ามาเป็นอาจารย์?

เป็นสาขาที่เก๋มาก หลายคนมา บอกอาจารย์ว่า เด็ก LPี ดูง่าย สังเกตง่าย แม้ จ ะไม่ ใ ส่ เ สื้ อ ช็ อ ป ก็ ดู อ อกว่ า นี่ เ ป็ น เด็ก LP ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไร แต่ ถ้ า ให้ อ าจารย์ ม องอาจเป็ น เพราะ เอกลักษณ์อย่างหนึง่ ของเด็ก LP คือ ความ เป็นกลุ่มเป็นก้อน ความสามัคคี สิ่งนี้ แหละที่อาจารย์และคนอื่นๆ เห็น จึงรู้สึก ประทับใจมาก

LP ในมุมมองของอาจารย์เป็นอย่างไร รู้สึกประทับใจอะไรบ้าง?

แต่ก่อนตอนที่ เรียนยังไม่มี สาขาสื่อสิ่งพิมพ์ จำได้ว่าเป็นรหัส 41 ตอนนัน้ เรียนคณะมนุษย์ฯ สาขาภาษาไทย จึงมีความคุ้นเคยกับอาจารย์ธัญญา เป็น ทุนเดิม เพราะว่าสมัยนั้นความใกล้ชิด ระหว่างอาจารย์-ลูกศิษย์เรียกได้ว่าค่อน ข้างที่จะสนิทกัน และสาขาภาษาไทยก็ยัง ไม่มีนิสิตมากขนาดนี้ ส่วนเรื่องที่มาเป็นอาจารย์ เริ่ม แหมๆ น่ารักอย่างนี้สงสัยต้อง จากอาจารย์ธัญญาติดต่อมาตั้งแต่สมัยที่ มอบสามคำสำหรั บ อาจารย์ ซ ะแล้ ว เรียนจบปริญญาโทใหม่ๆ แล้วรูว้ า่ อาจารย์ ยกให้เลยคำนี้ “สวยเป๊ะเวอร์” เรียนจบมาทางด้านสื่อสารมวลชนด้วย

Gallery 14


“ตัวอย่างการจัดหน้าภายในเล่ม”

ฝ่ายหญิงพูดไปแล้ว เมียงมองมา ฟั ง ฝ่ า ยชายบ้ า งจะว่ า ไปก็ เ หมื อ นเป็ น พีช่ าย-พีส่ าว ของเรานัน่ แหละ แต่อย่างว่า ความสามารถของทัง้ สองนีเ่ ต็มเปีย่ มจริงๆ ทั้งประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ถือว่ามีกินมีใช้ไม่มีหมด พี่ชายผู้มีความ สามารถที่เราจะพาคุณ ผู้อ่านไปทำความ รู้จักนี้ เป็นคนที่มีประสบการณ์ที่โชกโชน เป็นอย่างมาก การันตีได้จากการทำงาน ทีจ่ ะได้อา่ นในบรรทัดถัดๆ ไป ถ้าอยากรูจ้ กั กับเขาแล้ว กอ็ ย่ารีรอเลยค่ะ “อิสเรส สขุ เสนี” หรือ เบส แต่ชาว LP เราเรียก “อาจารย์ เบส” แม้จะเพิ่งเข้ามาเป็นอาจารย์ประจำ สาขาได้ไม่นาน แต่เชือ่ ว่าทำให้นสิ ติ ในสาขา ทึง่ ในความสามารถ ชนิดทีเ่ รียกว่า มือโปร เพราะจากประวัตคิ ร่าวๆ ทีอ่ าจารย์เล่าให้ ฟังแล้ว จะไม่ให้เป็นมือโปรก็ยากทีจ่ ะเรียก อย่างอื่น เล่าคร่าวๆ เกี่ยวกับตัวเอง? ผมเรียนจบปริญญาตรีที่มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ผงั เมืองและนฤมิตศิลป์ สาขานฤมิต ตอนเรียนผมเน้นด้านสิง่ พิมพ์มากกว่าด้าน อื่นๆ อาจจะเป็นคนเดียวด้วยซ้ำที่เน้นด้

านนี้ เพราะคนอื่นเขาก็เขียนเว็บไซต์ ทำ 3D หรือปั้นรูปกันไป พอเรียนจบก็ทำงาน โรงพิมพ์ จนเมื่อปี พ.ศ.2550 รู้สึกว่า การทำงานและเรียนด้านสิ่งพิมพ์มันเต็ม และแน่นแล้วจึงไปเรียนต่อมหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (บางมด) เพราะที่นั่นมีเทคโนโลยีการพิมพ์ เป็นวิชา เกี่ยวกับการควบคุมการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ และส่ ว นตั ว ก็ รู้ จั ก กั บ อาจารย์ ธั ญ ญา, อาจารย์ภาคภูมิ อยู่แล้ว ส่วนอาจารย์ อัครครา ก็เป็นเพื่อนกัน นิสิต LP เป็นอย่างไรบ้าง? ผมว่านิสิต LP ดีกว่านิสิตเอกอื่น นะ เพราะผมเห็นน้ำใจของนิสิต ปี 1-3 เต็มทีก่ บั งานทีท่ ำ มีนำ้ ใจ และยังได้เปรียบ ตรงที่เขียนได้ ทำกราฟฟิกได้ ถ่ายภาพก็ ยั ง ได้ แ ม้ ก ารวางแผนจะไม่ เ ป็ น ระบบ เท่าไหร่ พอเข้ามาสอนจริงๆ ก็เจอปัญหา ค่อนข้างเยอะ หมายถึง กว่าที่เราจะเชี่ยว ชาญในด้านสิง่ พิมพ์จริงๆ เราต้องรูถ้ งึ กลไก และระบบการทำงานจากภายนอกด้วย นั่นเป็นจุดมุ่งหมายที่ผมอยากเติมให้กับ นิสิต LP

Gallery 15


กิจกรรมระหว่างเรียนส่งเสริมให้มีพ้ืนฐานในการทำ�งานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถใช้ชวี ติ ร่วมกับผูอ้ น่ื ในสังคมได้ กิจกรรม - พ.ศ. 2552 ทัศนศึกษา ดูงานที่กรุงเทพมหานคร - พ.ศ. 2553 แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ไทย - สื่อ - พ.ศ. 2554 ถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ ที่เวียงจันทน์/ลาว - พ.ศ. 2554 ค่ายเขียนสารคดีวิถีชีวิตผู้ไทย สกลนคร - พ.ศ. 2555 ค่ายวรรณกรรมสัญจร ครั้งที่ 20


ทัศนศึกษา ดูงานที่กรุงเทพมหานคร

นิตยสารทีวีพูล / เวิร์คพอยท์ / หนังสือพิมพ์เดลินิวส์


แข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ ไทย - สื่อ

กองเชียร์ / นักกีฬา / ช่างภาพ


ถ่ายภาพเพื่องานวารสารศาสตร์ ที่เวียงจันทน์ / ลาว

ถ่ายภาพส่งงาน หัวข้อ เวียงจันทน์สีอัมพัน / ถ่ายภาพบรรยากาศ / เรียนรู้วัฒนธรรม


ค่ายเขียนสารคดีวิถีชีวิตผู้ไทย สกลนคร

ถ่ายภาพ / สำ�รวจพื้นที่ / เขียนสารคดีเรื่อง ลายผ้าเล่าความหวาน วิถีสาวงามผู้ไทย


ค่ายวรรณกรรมสัญจร ครั้งที่ 20 ภูพาน / สกลนคร

คณะกรรมการค่าย ฝ่ายจัดทำ�หนังสือ / ถ่ายภาพบรรยากาศ / ร่วมเขียนบทกวี


เวลาว่างชอบเดินทางท่องเทีย่ วและถ่ายภาพ Free Time - แม่แจ่ม / เชียงใหม่ / ไทย / 50270 - บ้านดิน / ชัยภูมิ / ไทย / 36230 - อุทยานแห่งชาติภูพาน / สกลนคร / ไทย / 47180 - พระธาตุพนม / นครพนม / ไทย / 48110 - อุทยานแห่งชาติภูลังกา / นครพนม / ไทย / 48000 - เกาะล้าน / ชลบุรี / ไทย / 20260


“แม่แจ่ม”


“บ้านดิน”


“ภูพาน”


“พระธาตุพนม”


“ภูลังกา”


“เกาะล้าน”portfolio